Hemels Brood 2233 t/m 2263

Hemels Brood 2233

Ik geef, Ik leg het klaar voor de mens, maar de mens moet het aannemen, oppakken wat Ik voor hem bereid heb. Want het is hem vrij gegeven en aan hem dan ook de keus om het aan te nemen. Alleen, vaak wordt niet gezien wat Ik geef, vaak wordt niet gezien wat Ik heb klaargelegd en zo blijft er heel veel liggen en gaat de mens gebrekkig door het leven. Denkend dat er geen goede liefhebbende Schepper is Die voor hem zorgt. Toch, Ik Ben er met heel veel zorg, maar de mens wil het niet zien, wil niet afstaan wat hij zelf denkt dat goed voor hem is, hij kiest een eigen weg om een doel te bereiken, wat niets met waar leven te maken heeft, maar met eigen genoegen, eigen welzijn.

De mens is er mee bezig voor zijn eigen welzijn te zorgen en loopt Mij daarmee veelvuldig in de weg om voor hem te zorgen. Dan stap Ik opzij en laat hem zijn eigen weg kiezen. Ik dring Mij niet op, Ik laat ieder vrij zijn keus maken. Maar dan gaat het niet zoals het het beste voor die mens zou kunnen gaan. En toch ook weer wel. Want al doe Ik dan een stap opzij, daarmee ben Ik niet werkeloos. Want toch laat Ik de keus van alle mensen hen ten goede komen.

Daar mogen zij van leren en kunnen zij tot inzicht komen over waar leven, over ware liefde, over waarheid en wijsheid. En hoe meer zij daarover door hun eigen keuzen leren, des te meer komen zij Mijn richting uit, tot zij tot zoveel inzicht en lering zijn gekomen, dat zij bij Mij komen, Mijn ware liefde gaan herkennen, Mij in hun leven toelaten, naar Mij gaan vragen en luisteren, zodat zij zelf tot waar leven komen, aannemen gaan wat Ik geef, oppakken wat Ik heb klaargelegd. Uiteindelijk wel, maar weet je, dat kan nu ook al, Ik geef het je nu al, je kunt het nu al aannemen en oppakken.

Hemels Brood 2234

Ieder mens is in zijn wezen goed, Goddelijk goed. In zijn vrijheid van keus is hij afgeweken van zijn innerlijk Goddelijk wezen. Zo lijkt het of hij geen Goddelijk wezen in zich is. Toch, ben je het, je bent in de kern van je wezen Goddelijk, volmaakt, waarheid, ware onbaatzuchtige liefde. Je hebt het in je, waarlijk Goddelijk, waarlijk onbaatzuchtige liefde te zijn. Je hebt het in je, de oneindige gelukzaligheid van waar leven te ervaren, te voelen, te leven. Het is niet ver en onbereikbaar, het is dichtbij, het is in jezelf, in je ware zijn. Je hoeft je eigen willen, je eigenliefde maar opzij te zetten om zicht te krijgen op de ware Goddelijke kern in jezelf, de Bron van ware liefde in jezelf, waaruit je kunt putten, een eeuwig leven lang, in volkomen gelukzaligheid.

In jezelf is het ware leven, laat je zicht niet meer vertroebelen door eigen genoegens na te streven, door angsten om eigen welzijn. Laat Mijn licht van liefde in je schijnen en ontdek het ware Goddelijke wezen dat je bent, ontdek het in jezelf. Word licht in jezelf en straal het eeuwige ware licht uit, zodat alles om je heen ook licht wordt, zodat alles in en om je heen helder en duidelijk wordt. Laat het licht van Mijn ware liefde je vrijmaken van alle afdwalingen, alle afwijkingen van liefde en de gevolgen daarvan. Zodat alleen gelukzaligheid blijft, in het eeuwige licht van Mijn liefde, jouw ware leven, jullie eeuwige zijn.

Hemels Brood 2235

Alleen goede mensen, zou het niet prettig zijn als er alleen goede mensen op aarde zouden zijn? O ja, dat zou geweldig zijn! Iedereen vriendelijk, iedereen aardig, iedereen helpt en is blij. Wat een vreugde kan dat zijn. Iedereen verlangt daarnaar, naar die vreugde van met elkaar in harmonie en liefde zijn. Maar niet iedereen leeft ernaar. En zo zijn er mensen die goed met elkaar omgaan en zo zijn er mensen die het elkaar moeilijk maken, de harmonie verstoren. Dan is het nodig dat die harmonie weer hersteld wordt. En daar is liefde voor nodig.

Niets in de wereld, niets op aarde is zo belangrijk als liefde, liefde voor elkaar, liefde voor Mij, jullie Schepper en liefde voor jezelf, juiste onbaatzuchtige liefde. Want liefde verdraagt, liefde draagt, brengt samen, herstelt, bouwt op, is dienstbaar, geeft ruimte, begrijpt, omarmt, liefde is goed, is het goede in mensen. Laat het goede in je opkomen en het trekt het goede uit de ander naar voren, laat de liefde uit je stralen, en het brengt de ander tot straling. Steun elkaar vooral in het goede, in ware liefde, en het brengt steeds meer het goede, de ware liefde ook bij anderen boven.

Kijk, nu is op aarde nog niet alles goed, alles liefde. Maar als jij in het goede blijft geloven, als jij in liefde blijft geloven, als jij het goede blijft nastreven, als jij zoveel mogelijk naar liefde handelt, liefde uitstraalt, dan help je mee aan een wereld vol liefde, een aarde met alleen goede mensen, die in harmonie en vreugde samen Zijn!

Hemels Brood 2236

Is je liefde voor Mij waar? Zo waar als je liefde voor Mij is, zo waar is je leven. Zo waar kun je geven en zoveel kun je geven. Het geven van jezelf aan je naaste. Want alles wat je geeft aan je naaste, geef je aan Mij en neem Ik van je aan als een offer van je liefde voor Mij. Elk offer van jou aan Mij brengt verzoening en zuivert het contact tussen jou en Mij, zodat meer liefde kan stromen.

Zo waar als jouw liefde is, zo waar Ben Ik in je leven, zo waar zie je Mij ook in je leven, zo waar ben je Mij in je leven. Zo waar als Ik jouw lief heb, zo waar draag Ik jou overal waar jouw liefde nog hapert, nog gebrekkig is of achterwege blijft. En Ik vergeef je, bij voorbaat vergeef Ik je. Ik was je voeten, reinig je, zodat je zonder het wereldse stof verder kunt, zodat de gebrekkigheid van je liefde is afgewassen en alleen al je ware liefde overblijft en je tot zegen is. Jou en alle mensen.

Mijn liefde is onmetelijk, voor het kleine mensenhart nauwelijks te begrijpen. Laat dat ook maar, want je hoeft echt niet in zijn totaliteit al Mijn liefde te begrijpen. Laat het maar eenvoudig in je hart komen, in je hart stromen en straal het uit als een helder licht, een verwarmend licht waar het koud is, een troostend licht waar verdriet is, een sterkend licht waar zwakte is, laat het altijd een licht zijn wat goed doet. Hoe klein een licht ook is, het doordringt als Mijn liefde de hele oneindigheid, met een kracht waar jij geen weet van hebt. Zo klein en toch ook zo enorm groot, is Mijn liefde.

Hemels Brood 2237

Hoe je iets ziet, heeft vaak direct te maken met hoe je er naar kijkt. En er kan verschil zijn tussen hoe je er de ene keer naar kijkt en hoe een andere keer. Zo kan er ook verschil zijn tussen hoe de ene mens ergens naar kijkt en hoe een ander mens naar hetzelfde kijkt. Neem bijvoorbeeld een inktvlek die een grillige vorm heeft. Voor de één is het een niet te omschrijven grillige vorm, maar een ander kan in die vorm bijvoorbeeld een dier zien, of een plant of nog iets heel anders. Zo kijken mensen verschillend en door wat zij bij hun manier van kijken zien, reageren zij verschillend, zonder van elkaar te weten waar nu precies die verschillende reactie door komt, terwijl ze eigenlijk naar hetzelfde kijken.

Zo is er ook verschil in hoe mensen met eenzelfde situatie omgaan. Waar de één gemoedelijk reageert op een situatie die ongemak met zich meebrengt, reageert een ander geïrriteerd, boos. De één kan naar die situatie kijken en zien dat het ongemak van de situatie een samenloop van omstandigheden is en dat daar niemand werkelijk iets verkeerd in heeft gedaan. De ander ziet dat niet, maar door zijn manier van kijken, gaat hij iemand de schuld geven. Zijn kijken is een kijken vanuit oordeel, er moet een schuldige zijn die verkeerd gehandeld heeft, had die niet een verkeerde keus gemaakt, dan was de situatie niet onprettig geworden en diegene zal dat weten ook.

De eerste manier is een kijken in liefde, een kijken waarbij rekening gehouden wordt met de feilbare mens, waarbij ruimte gegeven wordt. Ieder mag op zijn manier kijken, maar wie in liefde kijkt, ziet alles in liefde en zo zal voor hem het ongemak van een situatie gemakkelijker te dragen zijn. Omdat hij het, met zijn manier van kijken, in de beleving ervan aan Mij geeft en Mij laat dragen.

Hemels Brood 2238

Hoe kan er ooit vrijheid van keus zijn, zonder een effect van die keus? Zo er de keus is voor het goede, zal het ook een goed effect met zich meebrengen. Zo er de keus is voor het kwade, zal het ook een kwalijk effect met zich meebrengen. En deze effecten, van goed of van kwaad, zullen dan ook gemerkt worden als er een bewustheid voor is. En er is een bewustheid daarvoor bij de mens, anders kon hij niet werkelijk vrij zijn in het maken van zijn keuzen. Daarin is het dat de mens leeft, met de keus tussen goed en kwaad, met de effecten van de keus tussen goed en kwaad.

Maar net zo goed als iemand voor het kwade kiest en dit gevolgen heeft voor anderen, net zo goed kiezen die anderen op hun tijd voor het kwade en heeft dat terug gevolgen voor diegene. Het is een wederzijds terugkerende cyclus die alleen door ware zuivere liefde doorbroken kan worden. En zo is het, dat al het kwade in de materie is vastgelegd en de mens op aarde in de materie gebonden is. Waardoor hij in die vrijheid van keus, in een van zichzelf bewust bestaan, de ware Goddelijkheid kan bereiken, de ware eeuwige gelukzaligheid van het eeuwige ware leven kan bereiken en zijn zelfstandig zelfbewuste zijn kan behouden. Want het kwaad is in de materie vastgezet, zodat het in de keus van de mens alleen de materie en alles wat daarmee samenhangt kan schaden, maar nooit of te nimmer de Mens, zijn persoonlijk waar en Goddelijk wezen en nooit het ware leven kan schaden.

Zo zij het dat de mens in vrijheid en van zichzelf bewust voor het kwade kan kiezen en toch nooit werkelijk verloren kan gaan, eeuwig zijn Goddelijkheid behoudt en eens in de volkomen gelukzaligheid van waar leven, in een van zichzelf bewust, persoonlijk, Goddelijk zijn, zal komen en blijven. Wie zijn last in het materiële kan dragen, in dankbaarheid voor het ware leven, zal zijn last niet meer als last ervaren, maar de hemel zal opengaan en hij zal de oneindig grote liefde van zijn Schepper gewaarworden, en het zal hem, ondanks zijn last, licht worden in zijn hart. Gezegend degenen die dit naar waarheid aannemen en begrijpen, die ondanks alles Mijn liefde aannemen.

Hemels Brood 2239

Gebruik wat je gegeven is. Gebruik de talenten die Ik je gegeven heb, gebruik de mogelijkheden die Ik je geef. Laat niets ongebruikt van wat te gebruiken is. Want het is als een vrek, die jarenlang geld spaart en er niets mee doet, die in lompen en gebrekkig leeft, die heel oud wordt en als hij sterft een enorm kapitaal ongebruikt achterlaat. Zo is het, als je hetgeen je hebt niet gebruikt.

Wat had deze vrek veel goeds kunnen doen met het geld en wat had hij kunnen genieten met degenen die hij er goed mee deed., Hoeveel blijdschap had dat hem en degenen die hij met zijn geld had geholpen, kunnen geven. Maar nu is hij zonder vreugde, armoedig en gebrekkig gestorven, velen die hij had kunnen helpen in hulpeloosheid achterlatend. Met niets, terwijl hij zoveel had en kon geven.

Laat het zo niet gaan met de hemelse gaven die je van Mij hebt gekregen. Laat die niet liggen. Want niet alleen doe je daarmee je naaste tekort, ook laat je de bouwstenen liggen, die je hier gegeven zijn om in je verdere leven, na je aardse leven, tot woning te zijn. Want, wanneer je na dit aardse leven op je volgende bestemming komt, dan is alles wat Ik je hier gegeven heb en jij niet gebruikt hebt, opgelost en zul je nieuwe bouwstenen moeten verwerven om alsnog je woning te bouwen.

Verlang daarom niet naar aardse, wereldse zaken, maar gebruik de hemelse talenten, de adviezen, de liefde die Ik je hier op aarde geef, zodat het je je naaste helpt en vreugde geeft, zodat je in blijdschap leeft, nu en na je leven op aarde.

Hemels Brood 2240

De wereld is fout, doet fout. En jij hebt het maar te accepteren. Maar je hoeft niets te accepteren. Laat je niet verleiden tot hetzelfde, tot boosheid. Je zegt, het lukt je niet de verleiding te weerstaan en steeds verval je toch in die boosheid over onrecht wat er in de wereld is, wat je ziet dat mensen wordt aangedaan, wat je voelt dat jou wordt aangedaan. En waar ben Ik dan? Ik laat het toe, al dat onrecht, Ik laat het toe, al die verleiding, Ik laat het toe, al die blindheid, die doofheid en alle ongemak. Ja, Ik laat het toe. En wat doe jij? Je wilt het bevechten, te vuur en te zwaard, er op slaan, het weg hebben. En Ik laat het toe. Ik laat jou toe.

Maar weet je wel tot wat Ik jou toelaat? Ik laat jou toe tot het diepst van Mijn Hart. En daar, in het diepst van Mijn Hart is dat allemaal, al dat onrecht, al die ellende, al die pijn, die boosheid, dat verdriet, is daar allemaal, diep in Mijn Hart. En Ik laat jou daar toe. Want daar, in het diepst van Mijn Hart, is ook ten diepste Mijn oneindige, volkomen onbaatzuchtige liefde, het eeuwig enig ware leven van volledige, totale, diepe gelukzaligheid. Kun je dat wel beseffen? Daar gaat het om, dat kun je pas ten diepste beseffen, als je de pijn, het verdriet, de boosheid, de ellende voorbij bent, helemaal voorbij bent. Het zal niet anders gaan.

Wie Ik toelaat in het diepst van Mijn Hart komt niet tot het diepst van ware liefde, zonder voorbij te gaan aan het grootste onrecht van de wereld. Maar wie daaraan voorbij gaat, komt in Mijn hart tot de diepste liefde, het enig ware Leven, de totale gelukzaligheid.

Hemels Brood 2241

Wie bezwaren heeft tegen alles wat liefdeloos is op aarde, laat die bij Mij komen en ze Mij geven, zodat ze hemzelf niet verzwaren op zijn levensweg. Want het hebben van bezwaren, verzwaart onnodig je weg op aarde. Geef ze daarom aan Mij, laat ze los en ga verlicht je weg verder, die van tijd tot tijd moeilijk genoeg zal zijn.

Want je kunt nog zoveel bezwaren hebben over hoe een en ander op de aarde gebeurt, veranderen doe je het daar niet mee. Alles wat gebeurt heeft te maken met de vrije keus van alle mensen en die is op aarde ieder mens gegeven. Wie heeft er bezwaren tegen zijn eigen vrije keus? Wie wil zijn vrijheid van denken, zijn vrijheid van keuzen, zijn vrijheid van leven opgeven en daarmee zijn bewustheid van leven opgeven? Laat je bezwaren los en zoek een weg om te gaan in die vrijheid van zijn, in de wisselende liefdeloosheid die hier op aarde een tijdlang toegelaten wordt, maar niet het ware leven is, en vind de ware weg tot waar leven, tot waar levend besef, tot ware liefde.

Als iedereen dat doet, wordt het bestaan op aarde zachter, milder, gemoedelijker, rijker aan liefde, aan waar leven. Niemand kan voor de ander leven, het is aan ieder zelf om zijn leven naar ware liefde vorm te geven. Maar je kunt het naar ware liefde leven, de anderen wel voorleven. En zelf naar ware liefde leven, helpt meer mee om ook anderen tot liefde te brengen, dan steeds bezwaren te hebben en daarin te blijven hangen. Wie zichzelf verbetert, wie zelf meer liefde wordt, die helpt er aan mee om meer liefde in de wereld te brengen, die helpt mee om anderen tot ware liefde te brengen.

Hemels Brood 2242

Niets van het wereldse, van de wereldse afdwaling van liefde is eeuwig. Alleen ware liefde, al het hemelse, is eeuwig. Wat er ook gebeurt, als het geen liefde is, geen liefde in zich heeft, blijft het niet bestaan, maar zal het vergaan. Het ene sneller dan het andere  en soms pas na lange tijd, maar vergaan zal het en liefde zal ervoor in de plaats terugkeren. Daarvoor is geduld nodig en standvastigheid. Maar niemand zal gevangen blijven in de zogenaamde trucs van Satan, van de verleiding tot het tegenovergestelde van liefde.

Want altijd en eeuwig houdt Mijn liefde stand als Enig waar leven, altijd en eeuwig heers Ik in ware liefde over leven en dood. Niemand gaat door de hemelpoort, dan door Mij, jullie Schepper in Jezus Christus, in Wie Ik als Zoon jullie leven in eeuwigheid  zeker gesteld heb en jullie bevrijd heb van al het tegenovergestelde van liefde, bevrijd heb van de dood door Mijn opstanding, die nu ook jullie opstanding is.

Kom nu, sta op uit de slaap van de dood, laat Mij je tot waar leven wekken, tot ware liefde brengen, los van het wereldse, los van alle wereldse afdwalingen, in volkomen vrijheid van zijn, in volkomen ware liefde, volkomen waar, gelukzalig leven.

Hemels Brood 2243

Ware liefde vraagt nooit iets terug voor wat ze geeft. En zij geeft en geeft. Zal zij nooit ontvangen dan? Ware liefde is ontvangst, ontvangst van alles wat liefde is. Maar zij vraagt nergens om. Zie de leliën op het veld, zij maaien je niet, zij oogsten niet en toch worden zij door Mij gevoed. Zo bloeit de liefde gevoed door Mij, zonder eisen, zonder wensen, gevend, ontvangend van Mij, Schepper van hemel en aarde, waar leven in alles en iedereen.

Geef die liefde kans, laat die ware liefde, het ware leven in je vloeien en laat het niet bederven door willen en verlangens, door ook maar het kleinste terug te willen hebben voor iets wat je goed deed, voor liefde die je wilde geven en niet aangenomen werd. Laat het gaan, want eens gegeven liefde doet de hele Schepping goed, ook al krijg je er geen dankbaarheid voor terug. Verwacht ook geen dankbaarheid, want ook dat is iets terug willen ontvangen. Verwacht geen respect, ook dat is iets terug willen ontvangen.

Geef en ontvang alleen Mijn liefde, rechtstreeks in je hart, ontvang Mijn liefde, als het zich voordoet, uit het hart van anderen, maar verwacht het niet, eis het niet, vraag het niet. Laat het tot je komen, als het komt. Geef, ook als het niet komt of als je niet bemerkt dat het komt. Want Mijn liefde krijg je altijd, het is jullie allemaal gegeven. Vul alleen niet zelf in, in welke vorm je Mijn liefde wilt, wees zelf zoveel mogelijk die ware liefde, zonder verwachtingen er iets voor terug te krijgen, zonder wens er iets voor terug te krijgen, zonder eis er iets voor terug te krijgen, zonder vraag er iets voor terug te krijgen. Liefde in zich is geven, je ontvangt door alleen te geven.

Hemels Brood 2244

Alles wat buiten de waarheid, buiten ware liefde gekozen wordt door de mens, geeft een zekere mate van pijn, verdriet, ongemak, voelt niet fijn, niet goed. En het raakt in een zekere mate iedereen die niet totaal in ware liefde is en blijft. Want alleen ware liefde lost alle pijn, alle vernedering, alle gevoelens van ongenoegen, van verdriet, angst, etc. op. Zoek er daarom steeds naar, waar je van liefde bent afgeweken. Is er geen afwijking van liefde, kijk dan naar het moment, heb je wel liefde voor diegene die je onrecht doet? Want liefde verdraagt en roept op tot liefde. Vergeef jezelf op het moment dat je bemerkt dat het ongemak wat iemand je aandoet, niet in liefde te kunnen dragen en probeer ook die ander te vergeven.

Je bent nog niet volmaakt in ware belangeloze liefde en ook de ander is dat nog niet. Neem een “time-out” en voorkom daarmee dat je de situatie voor jezelf erger maakt, dan nodig is. Zoek de liefde in jezelf voor degene waarbij het niet moeilijk is om liefde te voelen en houd dat een tijdje vast. Pijn, verdriet, boosheid, zal dan wegvloeien. Als dat weg is, kijk dan nog eens, zonder die pijn en boosheid, naar de situatie die jou is aangedaan, kijk in eerlijkheid, zonder enig oordeel. Plaats de situatie in de liefde van de oneindigheid en zie het kleiner geworden. Kijk of je het kunt loslaten of, als je vindt dat er nog over gesproken moet worden, doe dat dan in alle rust en eenvoud, zonder oordeel, zonder verwijt, eerlijk. Geef rustig aan waarom je de situatie niet goed vindt en laat het verder los, in vertrouwen op Mij, op Mijn ware liefde.

Hemels Brood 2245

Ieder mensenoog is anders en daarmee ziet ieder mensenoog ook anders. En zo ziet ieder mensenoog naargelang hijzelf ook is en in verhouding staat tot waarheid en zuivere liefde. De zuivere liefde ziet totaal, maar elke afwijking vertroebelt dat totaal.

Ieder mens heeft een zekere vertroebeling, de een wat meer, de ander wat minder. Maar daarbij is die vertroebeling door het oog niet gezien, d.w.z. dat ieder mens zijn eigen vertroebeling niet echt beseft. Hij kan zijn afdwalingen van liefde wel beseffen, maar daarmee beseft hij nog niet in hoeverre het zijn zicht vertroebelt. Daardoor kan het zijn, dat mensen heel helder denken te kunnen zien, terwijl er toch nog veel vertroebeling in hun zicht is. Alle onenigheid en verwarring heeft dan ook vooral daarmee te maken.

Doordat mensen de mate van vertroebeling van hun zicht niet naar werkelijkheid beseffen, is de mens steeds geneigd om zijn eigen ideeën, die mede ontstaan door wat hij denkt te zien te weten, maar vertroebelt is, te verdedigen en aan vast te houden. Wat op zich goed is, want wie zijn ideeën opgeeft voor die van een ander, zonder dat het met zijn eigen zicht overeenkomt, kan daarmee zicht verliezen, door de vertroebeling in het zicht van de ander.

Wie zijn zicht werkelijk wil verhelderen, die kan daarvoor het beste bij Mij komen. Want Ik zal dan, zonder de vrijheid te belemmeren, het zicht verhelderen en de vertroebeling wegnemen, zodat die mens tot besef van ware liefde komt.

Hemels Brood 2246

Wil je contact met Mij, werkelijk contact, wees dan ten diepste eerlijk voor jezelf, wees dan ten diepste bereid eventuele misvattingen onder ogen te zien, mogelijke tekorten aan liefde voor anderen onder ogen te zien, onwaarheid bij jezelf toe te geven en sta open voor waarheid, zuivere waarheid, al is die nog zo onaangenaam om te horen. Laat je eigen ideeën en opvattingen los, laat je wensen, je verlangens los en sta open voor wat Ik je aan antwoorden geef.

Want je kunt Mijn antwoorden niet horen als je bij voorbaat al invulling hebt gegeven aan allerlei aspecten. Je kunt Mijn antwoorden niet horen als je al een eigen mening hebt. En je kunt Mijn antwoorden niet horen als je ergens nog boos over bent, als je die boosheid, al is het maar voor dat moment, niet opzij zet, loslaat.

Al datgene wat je zelf al invult, wilt, waar je boos over bent, wat je als onwaar ziet, blokkeert je luisteren naar Mij en dan kun je Mijn zachte antwoorden, die je diep in jezelf, in je zuivere, oprechte zelf gegeven worden, niet horen. Vind daarom eerst de ware zuivere oprechtheid in jezelf, de kern van je ware zijn in jezelf, waar geen vooroordeel is, waar geen oordeel is, waar geen boosheid is, waar geen teleurstelling is, waar geen invulling is, waar alleen oprechte waarheid en rust is. Daar vind je dan ook alle antwoorden op je vragen, niet alles tegelijk, maar beetje bij beetje.

Hemels Brood 2247

Vind de weg via je hart, neem de weg die je hart je ingeeft. Denk niet, dat gaat niet, want dit en dat kan niet, dus ik kan de weg van mijn hart niet volgen. Wie de weg van zijn hart volgt, zal zien dat alles daarvoor gaat wijken. Wat van tevoren als een belemmering op je pad lag, gaat wijken als je de weg van je hart volgt. Al lijkt het nog zo krom, nog zo onmogelijk, al zie je nog zoveel obstakels, laat je daardoor niet afhouden van de weg die je hart je wijst. Want pas als je die weg werkelijk gaat, pas als je werkelijk de weg van je hart kiest, wordt recht wat krom leek, wordt mogelijk wat onmogelijk leek, verdwijnen alle obstakels en alle belemmeringen, op z’n tijd.

Blijf bij je hart, wat anderen ook zeggen, wat anderen ook willen of niet willen. Niets mag de weg van het hart tegenhouden, wie de weg van zijn hart wil volgen, heeft daarvoor Mijn toestemming en Mijn zegen. Maar jij moet hem gaan, jij moet hem kiezen, welke obstakels je ook ziet. Als jij de weg van je hart kiest met het volste vertrouwen op Mij, ga die weg dan en weet dat Ik naast je sta, pal naast je sta en steeds alle moeilijkheden op het juiste moment voor je opruim of laat opruimen.

Aarzel dus niet, als je hart je een weg wijst, om die te gaan, ondanks de belemmeringen. Heb geen twijfel, vertrouw op je hart. Want vertrouwen op je hart is vertrouwen op Mij en wie op Mij vertrouwt zal nooit beschaamd uitkomen. Ga de weg van je hart, Mijn kind en Ik zal er die hele weg voor je zijn!

Hemels Brood 2248

Alles is met het hart verbonden, Mijn Hart. Niet met het verstand. Alle verbinding onderling gaat via het hart, en het verstand is er ter ondersteuning, om te begrijpen wat het hart zegt. Maar wie het hart het zwijgen oplegt met het verstand, belemmert daarmee de verbinding en begrijpt ook niets meer van de verbinding die mensen met elkaar en met Mij hebben. Het verstand heeft dan de doorstroming van het hart geblokkeerd. Zo leven veel mensen met een door het verstand geblokkeerd hart. Zij pluizen alles uit, analyseren en bedenken overal oplossingen voor. Verzamelen bewijzen en blokkeren daarmee nog meer de werking van hun hart.

Het hart heeft vaak al veel eerder de oplossing, zonder dat het verstand die al geanalyseerd heeft. Wie dan een door zijn hart gegeven oplossing naar voren brengt, wat door het verstand nog niet doorzien wordt, die wordt vaak niet geloofd en hem wordt om bewijzen gevraagd. Dat een door het hart gevonden oplossing eerst niet te bewijzen is correct te zijn, wil nog niet zeggen dat die niet waar is. De resultaten spreken voor zich. Toch, voor de verstandsmens is dat niet genoeg. Dus mag de oplossing niet gebruikt worden, ondanks de goede resultaten. Als veel later met het verstand toch die oplossing als beste bewezen wordt, dan mag het wel. En ziet de mens dan in, dat het hart al gelijk had? Welnee, want de verstandsmens kent zijn hart niet. Maar jij, gebruik jij je hart, als je weet dat het goed is!

Hemels Brood 2249

Vernielingen, overal op aarde zijn vernielingen aan natuur, aan het materiële, maar ook aan het geestelijke, aan de psyche. Al die vernielingen moeten zoveel mogelijk worden hersteld, zowel materieel als immaterieel. Maar wie herstelt dat allemaal en hoe? Mijn ware liefde herstelt. Rechtstreeks of via de mens.

Steeds opnieuw worden vernielingen gepleegd en steeds opnieuw worden deze hersteld met Mijn liefde. Niet altijd onmiddellijk en niet altijd zoals het was. Eigenlijk wordt het herstel gedaan naargelang de totale samenhang in de Schepping. Daarom is er in de Schepping een voortdurende verandering gaande, alles verandert van tijd tot tijd en tegelijk groeit de Schepping in zich verder naar ware volmaakte liefde.

Ondanks de vernielingen blijft de kern van de Schepping altijd Dezelfde, daaraan kunnen geen vernielingen gepleegd worden en van daaruit is dan ook altijd het herstellend vermogen bezig met herstel. Ik heb Mijn liefde zodanig in de kern van de Schepping gelegd, dat zij ondanks alle vernielingen altijd bezig is om wat geen liefde is te herstellen en te groeien in ware liefde. Hoe ernstig de vernielingen ook zijn, dit herstel blijft altijd gaande.

En zoals dit geldt voor het grote geheel van de Schepping, zo geldt het ook voor het kleinste detail van de Schepping, overal is dit zelf herstellend vermogen, hoe intens de vernielingen ook zijn, altijd blijft dit zelf herstellend vermogen, altijd blijft Mijn liefde in de kern aanwezig en altijd zorgt Mijn liefde voor herstel, voor heling, voor genezing. Hoelang de vernielingen ook doorgaan, Mijn liefde zal altijd langer doorgaan, omdat zij eeuwig is en al het andere niet.

Hemels Brood 2250

Alle wegen komen uiteindelijk bij Mij uit. Daardoor zijn er geen verkeerde wegen. Maar dat wil nog niet zeggen dat er geen onvolkomenheden op de wegen zijn. Ook zijn er enorme omwegen of enorme opstoppingen op wegen. Wie in zo’n opstopping terechtkomt, moet geduld hebben tot de opstopping voorbij is. Wie een omweg maakt waar geen zijwegen zijn waardoor hij weer op een rechtere weg kan komen, die zal er wat langer overdoen.

Welke weg iemand gaat, heeft te maken met de keuzen die hij maakt. Degene die veel van liefde afwijkende keuzen maakt, komt meestal terecht in een groep mensen die dezelfde soort keuzen maken en daarmee is hij in een opstopping geraakt. Doordat hij omringd is door mensen die eenzelfde soort keuzen maken, herkent hij bij zichzelf de afdwaling niet en zo kan zo’n opstopping een lange tijd in beslag nemen. Op een andere manier kan iemand ook een omweg maken  dat gebeurt wanneer heeft iemand niet van een paar onjuiste eigen opvattingen af te brengen is. Zolang hij vasthoudt aan al die opvattingen die misvattingen zijn, zolang is dan de omweg die iemand maakt.

Maar steeds, op elke weg, bij elke opstopping en elke afdwaling, ben Ik ook aanwezig en waar Ik kan, zonder de vrije wil te belemmeren, help Ik ieder mens om uit de opstopping te komen, uit de omweg te komen, door zijn innerlijk te verlichten, zijn besef van waar leven te verhelderen en het hart te verruimen, zodat er meer en meer van Mijn liefde gevoeld kan worden. Mijn liefde helpt zowel bij de opstopping, als bij de omweg, zodat toch alles voor iedereen na een zekere tijd goedkomt.

Hemels Brood 2251

Ieder mens krijgt naar zijn vermogen steeds een beetje meer licht van Mij. Ik zie hoeveel Ik deze en gene mens aan licht kan geven, zonder daarmee zijn ziel en zijn groei naar waar leven te schaden en zonder zijn vrije wil te belemmeren. Ik kan de ene mens eerder en meer licht geven, dan de andere,want de ene mens kan eerder en meer licht opnemen, dan de ander.

Zoveel verschillen als er onder de mensen zijn, zoveel verschillend kunnen zij Mijn licht aan en stralen zij het uit. Mijn licht is de ware liefde, Mijn licht is het ware levensinzicht. Mijn licht doorstraalt de gehele oneindigheid, zodat alles gezien en begrepen kan worden, zelfs met het blinde oog. Maar alles op zijn tijd en alles in de juiste volgorde, om het meest optimale te bereiken voor alle mensen. Niemand uitgezonderd. Want Ik heb jullie allemaal innig lief, niemand uitgezonderd.

Veel van wat jullie mensen doen, komt niet uit liefde voort en daar is Mijn liefde dan ook niet, daar is Mijn zegen dan ook niet, maar dat neemt niet weg dat Ik jullie mensen wel degelijk innig liefheb en daarom wil Ik jullie heel graag tot de eeuwige gelukzaligheid brengen, jullie de vrije keus van leven latend en toch ook jullie steeds van Mijn licht, van Mijn liefde geven, tot jullie, verzadigd van liefde, zelf tot ware liefde verworden zijn, wat je eeuwig al bent en eeuwig mag zijn: ware liefde, totale gelukzaligheid, waar leven, eeuwig waar en zuiver licht.

Hemels Brood 2252

Alles is schijn wanneer geen liefde is. Maar voor de mens op aarde is alles werkelijkheid en ziet hij ook alles wat geen liefde is als werkelijkheid, hij verheft het vaak ook nog als waarheid. Toch is het allemaal van voorbijgaande aard, alleen liefde houdt waarlijk stand en creëert werkelijkheid, blijvende werkelijkheid.

Alle mensen die hun waarheid bouwen op hetgeen geen liefde is, leugen en bedrog is, die doen gelijk iemand die zijn huis bouwt op zand en het water spoelt het zand onder het huis weg, zodat het instort. Zo gaat het met leugen en bedrog, met verdraaiingen, zij worden onderuitgehaald door ware liefde, die de onwaarheid blootlegt, wegneemt en daarmee is de grond waarop iemand zijn handelen gebaseerd heeft weg. Die mens blijft verward achter, niet wetend hoe hij nu verder moet. Hoe bereikt hij nu zijn doel, nu zijn leugens en bedrog geen grond meer hebben en hij daar geen gebruik meer van kan maken?

Voor al diegenen blijft maar één ding over om tot een solide basis te komen en dat is gebruik te maken van ware liefde als bouwstenen voor een stevige basis voor het leven. Want waarheid en liefde zijn bouwstenen die nooit vergaan en altijd een stevige ondergrond geven. In elke situatie, eeuwig en altijd is liefde de beste basis om op te bouwen, een levenlang en dat is eeuwig altijd.

Hemels Brood 2253

Waarlijk, Ik ben opgestaan uit de dood. Uit de lichamelijke dood, die niets te maken heeft met het ware leven, want het enige ware leven is eeuwig, het enige eeuwige ware leven Ben Ik. En aan jullie geef Ik Mij in alles. Besef dat toch.

Wat jullie op aarde doormaken is door het vlees gaan, door de materie. Ik heb jullie met Mijn opstanding verlost, verlost van de materie, verlost van alles wat daarmee samenhangt. Ik heb jullie daarmee het ware enige eeuwige leven getoond en jullie hoeven het maar aan te nemen, in jezelf aan te nemen, Mijn ware liefde in alle nederigheid aan te nemen, oprecht en zuiver en je laat Mij in jezelf uit de dood opstaan, je staat dan zelf met Mij op uit de dood en zult dan, net als degene waartegen Ik bij Mijn kruisiging zei: heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. Waar alleen werkelijk eeuwig leven is, waar alleen de ware zuivere liefde is, waar de oneindige pure gelukzaligheid is.

Is dat allemaal niet genoeg als motivatie om de verleiding van al het wereldse te weerstaan en bij Mij te komen, bij ware liefde te komen en alles wat geen liefde is, na te laten? Welke motivatie is er dan nodig om aan te nemen wat je tot de grootste gelukzaligheid brengt? Wat zal je er dan toe brengen om uit jezelf, uit eigen vrije keus, tot Mijn enig gelukzaligmakende liefde te komen, die je alleen in jezelf hoeft aan te nemen en zoveel mogelijk naar hoeft te leven? Je bent mijn liefde, neem het aan en wees Mijn ware liefde, wees blij en gelukkig!

Hemels Brood 2254

Vertrouw erop dat alles tot een oplossing kan komen. Het een wat gemakkelijker dan het ander. Maar voor alles is een passende oplossing. Alles is met elkaar verbonden, iedereen is met elkaar verbonden en zo werkt alles op elkaar door. Ook is alles en iedereen met Mij verbonden, met Mijn liefde verbonden. En wel zodanig dat Mijn liefde in alles, in de totale oneindigheid doorwerkt. Dienstbaar aan alles en iedereen, onderdanig aan ieders vrije wil en toch het ware leven.

In haar dienstbaarheid, haar onderdanigheid, haar nederigheid, haar zuiverheid, haar waarheid schuilt ook haar macht, die geen macht is naar de menselijke begrippen van het woord macht. Want bij menselijke begrippen is het woord macht gelijk aan overheersing, bezit, bepalen, eisen. Terwijl liefde niet overheerst, niet bepaalt, niet eist, niet neemt, niet naar bezit streeft. En toch zeg Ik je dat liefde de enige ware macht van waar leven is. Denk daar maar eens over na.

Want dat is waar de mens steeds weer in vervalt, in het streven naar macht, in de betekenis van bezitten, bepalen, vergaren, eisen, overheersen, elkaar opleggen, waardoor hij nog nooit tot werkelijke macht is gekomen. Hoelang gaat dat nog door? Tot  hij de ware macht ontdekt, de nederigheid, de dienstbaarheid, het ware geven, zonder ook maar iets te nemen, iets te eisen, iets te verwachten. Tot hij de ware liefde ontdekt en daarnaar gaat leven, oprecht en naar waarheid.

Hemels Brood 2255

Elke morgen een nieuwe dag. Elke morgen een nieuw begin om al het geleerde in praktijk te brengen. Elke morgen de zon, het licht, nieuw inzicht, nieuw leven. Steeds herhaalt zich het leven, steeds is het leven. Na de duisternis van de nacht, waar niet begrepen wordt, is er het licht van de dag waar wel begrepen wordt en waar zich de geheimenis van waar eeuwig leven laat zien. De geboorte van besef van leven, van liefde, Mijn liefde voor jou en voor jullie allemaal.

Steeds opnieuw breng Ik in het licht Mijn liefde onder jullie aandacht, afwisselend met de duisternis van de de nacht. Zodat je het verschil goed gaat zien, het verschil tussen wat waar is en liefde en wat niet waar is en geen liefde. Maar blijf niet in de nacht, laat je wakker maken door de zon, door het licht van de dag, door het besef van Mijn liefde voor jou en voor iedereen.

Laat het besef in je groeien, laat het kleine vlammetje van liefde in je uitgroeien tot een groot vuur wat je innerlijk helemaal verlicht en laat het dan in jezelf altijd dag zijn, eeuwig dag zijn, eeuwig licht, eeuwig  liefde, eeuwig leven. Laat de nacht op die manier verdwijnen, voor altijd verdwijnen uit je aardse leven. Ook al gaat de zon dan onder, in jou zelf gaat de zon niet onder. Ook al eindigt de aardse dag, in jou zelf blijft het dag, ook al is het om je heen donker, in jou zelf blijft het licht, blijft het licht van Mijn eeuwige liefde, eeuwig leven.

Hemels Brood 2256

Al datgene wat uit de juiste motivatie gebeurt, zal jarenlang veel en goede vruchten dragen. De boom die op de juiste grond staat, in het zonlicht, zal veel bloesem en vruchten geven. Al datgene wat een mens uit de belangeloze liefde doet, zal zeker veel goede resultaten geven, die lang en voor veel mensen ten goede zullen doorwerken. Kijk daarom, als je ergens succes mee wilt hebben, duurzaam succes, hemels succes, met welke intentie en voor wie je het doet,  wie er het meest mee gebaat zijn.

Komt het de goede mens, de arme mens, de verdwaalde mens, de hongerige mens, de zieke en behoeftige mens, de beperkte mens, ten goede, of komt het vooral jezelf, de rijke, de machtige, de welgestelde, de eisende mens of de mens met status, de geleerde mens, ten goede? Komt de intentie van je daden het meest overeen met ware onbaatzuchtige liefde, of worden je daden meer ingegeven door het verlangen naar welzijn en genoegens, om eigen wensen en verlangens te bewerkstellingen?

De juiste motivatie voor een werkelijk succesvol handelen blijft altijd ware onbaatzuchtige liefde. Maar jammer genoeg is het handelen van veel mensen nauwelijks met ware liefde verbonden. Zodat er ook weinig goede vruchten te verwachten zijn. Er zou bijna geen vrucht tot rijpheid komen, als niet Mijn liefde voor jullie toch vruchten tot rijpheid zou brengen, ook al is de grond geen liefde, ook al is er geen helder zonlicht. Zelfs in de donkerste nacht zal Mijn liefde voor jullie vrucht dragen. Neem daarom Mijn vruchten aan, tot je zelf uit de juiste grond in je hart, goede vruchten voortbrengt.

Hemels Brood 2257

Zo nietig is de mens en zo groot waant hij zich. En wanneer hij zich zo nietig voelt, is hij juist zo oneindig groot. Maar wanneer hij zich groot waant, is hij helemaal niet groot. Daar is hij gelijk een opgeblazen kikker, een luchtbel die zomaar uit elkaar spat en dan blijft er bijna niets over van die mens. En juist in die nietigheid, begint hij groter te worden, juist dan groeit hij uit tot ongekende grootte, in zijn nietigheid.

Maar in zijn grootheidswaanzin ziet hij niet hoe klein hij is en blijft daardoor als een eencellig diertje in de totale oneindigheid. Maar als de ballon van zijn grootheidswaanzin wordt doorgeprikt en in een zucht weg is, als hij tot de proporties van één cel in de oneindigheid is teruggevallen, dan wordt hij groter en kan hij tot zijn ware oneindige grootte komen. Juist  dan krijgt hij de gelegenheid om te gaan beseffen hoe klein hij was en tot ware oneindige grootte uitgroeien.

Maar vaker beseft de mens die gelegenheid niet. Gefrustreerd door het verlies van zijn zelf opgeblazen grootheidswaan begint hij zich opnieuw op te blazen tot een eigen grootheid, tot een eigen waan van grootheid. En zijn kans om tot het besef van zijn ware omvang te komen, is weer verloren, tot opnieuw de ballon van zijn waan wordt doorgeprikt. Tot hij de eer die hij vindt te  moeten krijgen, niet krijgt, tot hem de macht, die hij zichzelf verworven heeft ,wordt afgenomen, tot hij de privileges, al zijn genoegens, het gemak, alles kwijtraakt en geen eer meer krijgt. Dan staat hij naakt en zou zich door Mij kunnen laten kleden met liefde, geduld, waarheid, wijsheid, behulpzaamheid, mildheid, enz. en groot kunnen worden, werkelijk groot.

Hemels Brood 2258

Als Ik niet, tot in het kleinste detail, de Schepping naar ware liefde en wijsheid geordend had, denk je dat er dan iets van overeind zou blijven? Werkelijk, tot in het kleinste detail heb Ik haar volmaakt geschapen en juist daardoor is het voor jullie mogelijk, om in vrijheid je keuzen te maken, zonder dat dat iemand iets veranderen kan aan de Schepping en de orde die Ik er in aangebracht heb.

Tot in het kleinste detail geldt dat ook voor jullie, als je in het hemelrijk wilt komen. Want het ware hemelrijk is tot in het kleinste detail volmaakte liefde en haar wijsheid en daarmee ook de volkomen gelukzaligheid. Wie niet tot in het kleinste detail tot ware liefde komt, is nog niet in het ware hemelrijk, maar op weg. Op weg kan iemand deels het hemelse al ervaren, want momenten van ware liefde zijn hemelse momenten, die de eeuwige gelukzaligheid dichtbij brengen.

Wie nog niet tot in detail kan komen, die gaat zijn weg tot hij verder en verder gegroeid is. Maar laat hij zich niet ergeren aan degenen die zich al wel met details bezighouden. Wat voor de één onzinnig lijkt, onnodig, te ver gaat in detail, is voor de ander een bereik binnen zijn mogelijkheden, een verdieping van zijn wezen en voor diegene van belang. Laat ieder zijn weg gaan, stoor je niet aan verschillen, laat verschillen geen ergernis geven, maar respecteer deze van elkaar. Dan blijven, ondanks verschillen, harmonie en liefde in stand.

Hemels Brood 2259

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Zo is het. Ieder mens is ten diepste zoals Ik hem bedoeld heb te zijn. Zijn oorspronkelijke vorm is volmaakt en in zijn wezen is de mens een volmaakte vorm. In de vrijheid die de mens heeft, kan hij zijn keuzen maken, die al dan niet volkomen liefde zijn. Maar zijn oorsprong heeft hij meegekregen en wijzigt zich niet. Het type mens is zoals het is. Wie traag is van oorsprong, gelijk een schildpad, die houdt deze oorsprong. De schildpad, zo hij de vrije keus had, kan zichzelf niet wijzigen in een hyena, die snel is.

Zo is de mens wat hij is, wie snel is in zijn handelen, blijft dat, wat zijn vrije keuzen ook zijn. Maar hoe zijn snelheid zich uitwerkt, heeft wel met zijn keuzen te maken. Zijn die bijvoorbeeld niet geheel met liefde verbonden, dan werkt zich zijn snelheid nadelig voor hem uit. Evenzo bij de trage, zijn traagheid werkt zich bij keuze van niet liefde nadelig voor hem uit. Zo kan elk karakter van ieder mens heel verschillend zijn en niet gewijzigd worden. Maar de uitwerking wel. Alles wat in vrijheid uit liefde gekozen wordt, geeft voordeel en werkt zowel voor degene met het trage karakter, als voor degene met het snelle karakter ten goede uit.

Op die manier maakt het dus uiteindelijk voor het bereiken van Mijn hemelen niet uit, dat iedereen verschillend gevormd is, maar het verschil in keus, in vrijheid genomen, maakt wel degelijk uit. De uitwerking van je leven hangt dus niet af van de vorm van je wezen, je karakter, maar van je keus, wel of geen liefde. En ja, van iemand die zwijgzaam en teruggetrokken is, wordt die uitwerking misschien niet zo zichtbaar, als bij iemand die zich makkelijk laat zien en makkelijk uit. Maar in bereik maakt het toch niets uit en de mate van liefde of geen liefde werkt uiteindelijk in lering en in groei hetzelfde. Vergelijk je daarom niet met elkaar, wees zoals je bent, wees er tevreden mee en zie erop toe naar ware liefde te leven, zodat de vorm die je gekregen hebt, je geen nadeel geeft.

Hemels Brood 2260

Veel mensen trekken als vliegen naar het kunstmatige licht, dat is het valse licht, wat voor hen feller lijkt te schijnen dan het ware licht, omdat hun hebberigheid in alles wat zij voor hun eigen gemak en genoegen kunnen krijgen, hen verblindt voor het werkelijke licht, Mijn licht. Zij hebben niet door, dat degene die het valse licht voor hen ontsteekt, daarmee tegelijk het ware licht voor hen bedekt en hun ogen alleen nog het valse licht zien.

Maar er komt een moment dat het valse licht uitgaat en zij in volkomen duisternis niet meer weten welke kant op te gaan. Dan gaan zij hun ogen richten in het duister, dat wil zeggen, in zichzelf zoeken naar waarheid en lichtpuntjes en kleine inzichten gaan hun innerlijk verlichten. Meer en meer groeien de inzichten en zo groeien meer en meer de lichtpuntjes, tot zij tezamen een groter, waar licht geven en langzaam diegene van binnen geheel verlichten. In dat ware licht ziet diegene dan ook ineens helder dat het een vals licht was dat hem leidde, en het valse licht dooft uit. Alleen het ware licht van waarheid en liefde blijft en leidt diegene tot waarheid en liefde.

Hemels Brood 2261

Vernieuw je dagelijks, verschoon je dagelijks, wis dagelijks al je daden zonder ware liefde uit en begin de dag steeds nieuw met Mij. Zodat je steeds opnieuw gereinigd bent van al je voorgaande afdwalingen van liefde, zodat niets aan je blijft kleven en je groei naar volmaakt leven belemmert.

Alles is groei en in groei gezet. Maar met de vrije keus van de mens kan die groei vertraagd en belemmerd worden. Reinig jezelf daarom keer op keer, onderzoek jezelf keer op keer op waarheid en liefde. Erken wat niet juist was, wat niet naar ware liefde was en toon Mij je berouw, zodat je daardoor  gereinigd wordt. Doe dat steeds opnieuw, zodat je steeds opnieuw gereinigd wordt.

Want in de vrijheid van keus is ieder mens zwak en er is veel waardoor hij met stof bedekt raakt. Laat die laag stof niet dikker en dikker worden, maar spoel die af. Laat niet steeds de ene afdwaling zich op de andere stapelen, maar geef je zwakte toe en kom bij Mij om je hart te reinigen, je ten diepste te reinigen. Word vrij van afdwaling, vrij van verleiding. Laat Mij je reinigen en sterk maken in waarheid en liefde, in Mij.

Hemels Brood 2262

Als je naar waarheid en met de beste bedoelingen je keuzen maakt, dan zul je ook met de gevolgen daarvan kunnen omgaan. Ook al zijn je keuzen misschien niet in totale onbaatzuchtige liefde genomen. Want je bent op weg en dat wil zeggen, dat je nog niet alles al in die totale onbaatzuchtige liefde kunt doen. Maar met de beste bedoelingen, zo goed mogelijk je gevoel volgend en jezelf blijvend, eerlijk en oprecht, is de beste weg die je dan kunt gaan.

In de gevolgen, die je zeker zult ondervinden, zul je lering vinden, inzichten verwerven, maar je zult ermee kunnen omgaan en er geen ernstig nadeel van ondervinden. Volg je gevoel liever dan je verstand. Ook al is je handelen nog geen volmaakte liefde, dat is in het proces van leren opgenomen. Maar je zou niets leren als je geen zicht zou krijgen op wat je wel en niet naar ware liefde hebt gedaan. Als je geen zicht gegeven zou worden op je tekortkomingen, hoe zou je daar dan verandering in kunnen aanbrengen, als je dat zou willen?

Mijn lering aan jullie allemaal is dan ook zodanig, dat je in de gevolgen van je handelen zicht vindt op je tekortkomingen. Nooit als een straf, maar om je de gelegenheid te geven te leren, je handelen te verbeteren en daardoor stapje voor stapje te groeien naar totale onbaatzuchtige liefde in al je handelen, in heel je zijn. Wees zoals je bent, oprecht en eerlijk en neem Mijn lering aan, met soms misschien wat ongemak, maar het brengt je wel tot waar leven!

Hemels Brood 2263

Met goede werktuigen krijg je goede dingen gedaan. Alleen, wat zijn die goede werktuigen? Bij de mens is dat veelal geld. Met geld kun je alles kopen en dus alles bereiken, het is volgens veel mensen dan ook een heel goed werktuig om mee te bereiken, wat je maar wilt. Voor Mij is geld helemaal geen goed werktuig en bij Mij bereik je met geld dan ook helemaal niets. Welke werktuigen zijn voor Mij dan wel goed?

Ik zal je zeggen, dat als je werkelijk iets goeds wilt bereiken, ook al is het in het wereldse leven van alledag, liefde het beste werktuig is, ware liefde en haar wijsheid. En de daarvan afgeleide werktuigen zijn daarbij, geduld, begrip, verdraagzaamheid, bedachtzaamheid, werkzaamheid, ijver, enz. Alleen dat zijn werktuigen die duurzaam resultaat kunnen geven, voor wat je maar wilt bereiken en daar horen dan ook nog waarheid, oprechtheid, vastberadenheid, doorzettingsvermogen, e.d. bij. Allemaal instrumenten waar de meeste mensen geen idee van hebben, hoe belangrijk die zijn om iets waarlijk goeds te bereiken.

Wil je iemand helpen? Op welke manier iemand ook hulp nodig heeft, denk dan niet dat alleen geld kan helpen, denk vooral aan al die andere instrumenten die Ik jullie in handen gegeven heb. Praat met elkaar, wees eerlijk en pas de instrumenten toe, die je nu kent. En mocht er ergens om wat voor reden dan ook geld nodig zijn, vertrouw er dan op dat Ik ervoor zorg. Maar zoek niet naar geld als beste instrument om je doel te bereiken of om de beste hulp te kunnen bieden.

Gebruik de instrumenten die Ik jullie vanaf het begin gegeven heb en je krijgt de beste resultaten, als je die instrumenten naar waarheid en goedheid inzet. Alles in de wereld lijkt om geld en macht te draaien, maar waar het werkelijk om draait, zien veel mensen niet. Ik zeg jullie, alles draait juist om ware liefde. Nu en altijd. Alles wat misgaat, alles waarin de mens tekortschiet, alles wat zonde is, kan geld niet goedmaken, maar liefde wel. Liefde en alles wat afgeleid is van liefde, al is het nog zo zwak, heeft zelfs in zwakheid nog een vele malen groter bereik dan macht en geld. Zalig degene die dat ziet en ernaar leeft.