Hemels Brood 2140 t/m 2170

Hemels Brood 2140

Bijzondere mensen, zijn mensen die opvallen tussen andere mensen. Door hun manier van doen, door hun opvattingen, door hun uitstraling. Wat maakt die mens bijzonder? Vaak ziet de mens de ander als bijzonder, als ze afwijken van het gebruikelijke. Sommige mensen vallen direct op, zonder dat ze nog iets gezegd of gedaan hebben trekken ze de aandacht, alleen al met hun uitstraling. Iemand die verantwoordelijkheden op zich neemt, wordt vaak al als een bijzonder mens gezien.

Maar bijzonder kan alleen bijzonder zijn, als er ook normaal is. Want als iedereen bijzonder zou zijn, zou het niet meer opvallen en zouden er dus geen bijzonderheden meer zijn. Ieder mens is uniek en is zo gezien bijzonder. Ieder mens heeft in het een of het ander zijn talenten en is daarmee bijzonder. Maar veel mensen laten hun bijzonderheid niet zien, zij kunnen de aandacht die dan naar hen uitgaat niet aan of willen die aandacht niet. Maar Ik heb jullie niet voor niets talenten en bijzonderheden gegeven. Niet met de bedoeling die te verbergen en niet te gebruiken. Durf je talenten te gebruiken, durf je inzichten te leven, durf te zijn, wie je gemaakt bent te zijn.

Maar zie toe dat je de liefde in alles vasthoudt, zie toe dat je je talenten in liefde gebruikt, je mogelijkheden in liefde inzet. Want dan krijgt je leven een bijzondere glans die tot vreugde leidt voor veel mensen en een oproep doet aan anderen om ook het bijzondere mens die zij zijn te leven! Wees uniek, wees bijzonder met elkaar!

Hemels Brood 2141

Voor alles is een oplossing te vinden, vaak meerdere oplossingen. Maar wat is wanneer de beste oplossing en hoe vind je die? Hoe zoekt een mens naar de juiste oplossing, waar gaat hij te rade? Kijk, daaraan ligt het of iemand de beste oplossing vindt, gaat hij op de juiste plaats bij de juiste persoon te rade? Is het voor iedereen niet het beste om te rade te gaan bij iemand die in alles volmaakt is, volmaakte kennis heeft van alles wat er te weten en kennen is? Die van alles op de hoogte is, geen fouten maakt, nooit afdwaalt van waar en juist. Zou de beste oplossing niet juist bij Diegene gevonden kunnen worden?

Ja, Ik sta voor iedereen paraat, om de juiste en de beste oplossing te vinden. Want Ik ken Mijn Schepping tot in de uiterste hoeken, tot op het kleinste deeltje, Ik ken al Mijn schepselen, Ik ken en doorzie het hele heelal, de totale oneindigheid, Ik heb alles in volmaaktheid geschapen, alle mensen, alles wat er is, wat leeft in de hele oneindigheid. En ja, Ik ben volmaakt, Ik heb jullie volmaakt geschapen en tot die volmaaktheid mogen jullie je allemaal keren met elke vraag om een oplossing. En wie zich in alle oprechtheid tot Mij wendt, in grote nederigheid bereid is om Mijn oplossing voor wat hij Mij vraagt aan te nemen, die krijgt de beste oplossing en hij zal ook zien en begrijpen dat het de beste oplossing is, die niemand dan Ik hem kan geven. Ik ben er voor jullie allemaal in grote liefde, trouw aan jullie, trouw aan liefde. Voor iedereen waar leven, de beste oplossing.

Hemels Brood 2142

Hoe vaak verstaan mensen elkaar niet goed of helemaal niet? Terwijl mensen wel dezelfde landstaal spreken, verstaan ze elkaar toch niet. Zo vaak geven mensen een heel andere betekenis aan de woorden die iemand uitspreekt, dan diegene bedoeld heeft. Op die manier ontstaan allerlei misverstanden. Er wordt niet goed naar elkaar geluisterd en dan wordt er ook nog vaak een heel andere uitleg aan hetgeen gezegd is, gegeven. Dat geeft veel problemen. Het geeft nog meer problemen als mensen de waarheid niet spreken en de waarheid verdraaien. Hoe kan iemand dan nog begrijpen wat er bedoeld wordt in alle eerlijkheid?

Maar zelfs de waarheid van Mijn Woord wordt vaak verdraaid weergegeven door veel mensen en veel van de betekenis van Mijn Woord is door mensen helemaal verkeerd weergegeven op een manier die geen tegenspraak duldt. En juist die verdraaiingen en verkeerde voorstellingen van wat Mijn Woord werkelijk betekent heeft tot veel verwarring over Mij en Mijn bestaan geleid. Steeds opnieuw geef Ik Mijn Woord aan mensen om het naar waarheid door te geven en steeds opnieuw wordt Mijn Woord verkeerd verstaan en verkeerd uitgelegd.

Wie Mijn Woord naar de volle ware betekenis wil verstaan, en dat geldt voor ieder mens, welke landstaal hij ook spreekt, die kan het verstaan als hij in zijn hart kijkt waar Ik te allen tijde de juiste betekenis van Mijn Woord duidelijk naar voren kan brengen als diegene daar in eerlijkheid en oprechtheid naar vraagt.

Hemels Brood 2143

Mensen willen graag grote dingen doen. Bekend worden en macht hebben, veel macht en veel geld. Macht is heersen over anderen en dat is dan ook wat mensen willen, heersen over anderen, anderen hun wil opleggen, voor zich laten werken, voordeel uit werk van anderen halen. Daarover is bijna voortdurende strijd, strijd om de macht en om de beste te zijn. Wie niet sterk is en geen macht heeft, telt niet mee. En zo worden er ook altijd wedstrijden tussen mensen en groepen mensen gehouden, om te kijken wie de beste is, wie de sterkste is, wie de ander overtreft in kunnen en/of weten. Maar in welk kunnen en in welk weten?

Niet in de kennis van waar leven of het kunnen leven naar ware liefde, die strijd is niet belangrijk. Er is nooit een wedstrijd om te zien wie het meest nederig kan zijn, het meest nederig is, of wie het meest dienstbaar is aan zijn medemens, wie het meeste voor iemand anders over heeft. Daar wordt niet naar gekeken. En dat is nu juist wel waar Ik, jullie Schepper en Hemelse Vader, naar kijk. Niet in de vorm van een wedstrijd, want voor Mij zijn alle mensen gelijk. Maar Ik kijk wel naar waarheid en liefde, naar dienstbaarheid en nederigheid naar elkaar. Want dat is nodig om tot waar leven te komen, om tot de hoogste hemelen te komen, ware liefde, waarheid en trouw, dienstbaarheid aan elkaar, zonder belang voor jezelf, onbaatzuchtige liefde.

En dat staat haaks op het streven naar macht, roem en geld wat steeds opnieuw de basis is waaruit de mens zijn strijd voert, om de beste te zijn. Die strijd weerhoudt mensen om de ware levenstrijd aan te gaan, de strijd om de ware nederigheid, volkomen dienstbaarheid aan elkaar, onbaatzuchtige liefde en wijsheid. Wie gaat die strijd aan, de strijd tot eeuwig waar leven, jij? Onvoorwaardelijk?

Hemels Brood 2144

De diepste wens van de mens ken Ik en Ik houd er rekening mee. Maar ook wensen die niet vrij zijn van eigenbelang, ken Ik. Ook daar houd Ik rekening mee, alleen zal dat op een andere manier zijn, dan de diepste wens die met waar leven te maken heeft en zonder eigenbelang is. Want dat wat diep in de mens gaande is, is van belang voor zijn leven en dat breng Ik voor diegene in werkelijkheid. De wensen die te maken hebben met waar leven en zonder direct eigenbelang zijn, brengen een vreugdevolle verbetering aan in het leven en een verruiming van inzicht in het hemelse ware leven.

De wensen die vooral met eigenbelang te maken hebben, brengen diegene in situaties die hem tot een zekere bezinning brengen ten aanzien van zijn diepste wensen en diegene gaat op een gegeven moment zijn zelfgerichtheid bemerken en komt tot het inzicht hoe ver zijn afdwalingen van waar leven afstaan. Vervolgens brengen die inzichten hem tot het loslaten van zijn eigenbelang en daarmee wijzigingen zich zijn diepste wensen van eigenbelang naar een verlangen tot waar leven.

Die verlangens brengen hem, omdat Ik deze goede verlangens voor hem tot werkelijkheid breng, ook vreugdevolle verbeteringen van zijn leven en een verruiming van inzicht in het hemelse ware leven. Op die wijze mag iedereen zijn innerlijk diepste wensen hebben en Ik ben er voor iedereen om die wensen tot de grootste zaligheid te laten leiden, dat is, tot het ware eeuwige leven.

Hemels Brood 2145

Mijn liefde gaat uit naar alle mensen, van welke aard en omvang hun handelen in het wereldse ook is. Voor allen zorg Ik. Maar niet elke handelen wordt door Mij gezegend, omdat niet elk handelen uit onbaatzuchtige liefde voortkomt. Zo splitst de mens zelf zijn handelen uit en dat brengt de mens vroeg of laat tot waar inzicht. Maar net zoals er soms vals licht verspreid wordt, kan het voorkomen, dat handelen uit eigenbelang, toch gezegend lijkt.

Wees in dat geval heel opmerkzaam. Want wat ziet iemand eigenlijk als een zegen? Vaak is het zo, dat rijkdom in materieel opzicht, gezien wordt als een zegen en dat een uitstekende gezondheid gezien wordt als een zegen. Als dat bij iemand het geval is, die niet naar onbaatzuchtige liefde handelt, dan lijkt het dat zijn handelen gezegend is. Maar niet door Mij. Er kan op die manier net als vals licht, een valse zegening zijn. Niet wat de mens denkt dat een zegening is, is ook daadwerkelijk  Mijn zegening. Want uit ware liefde van Mij voor de mens kan een onaangename ziekte, juist een zegening zijn. Velen van jullie zullen dat heel moeilijk kunnen begrijpen, want in de menselijk wereldse gedachten is alleen dat zegening, wat de mens zijn gemak dient en voorspoed geeft. Maar in werkelijkheid is Mijn zegening datgene wat de mens het snelst en het beste tot waar en gelukzalig leven brengt.

En dat is vooralsnog niet het verkrijgen van macht, geld en roem of het hebben van een gezond lichaam en geen moeilijkheden. O ja, dat kan van Mij een zegening zijn, als het tot waar leven leidt. Maar een gezond lichaam wil nog niet altijd een zegening van Mij zijn zoals de mens zich dat in zijn werelds besef voorstelt. Mijn liefde is er voor alle mensen, hoe dan ook, zonder onderscheid zegen Ik allen, maar Mijn zegening is altijd zodanig, dat het iemand tot het ware gelukzalige leven brengt. En zo wordt het niet door iedereen begrepen. Of dit nu wel of niet door iedereen begrepen wordt, Ik heb jullie toch allemaal oneindig lief en Mijn eeuwige grenzeloze liefde en wijsheid omvat jullie allemaal en zegent jullie allemaal tot eeuwig waar en gelukzalig leven.

Hemels Brood 2146

In liefde voor elkaar ligt het contact met elkaar. In wederzijdse liefde wordt dit contact versterkt. Via het hart gaan alle verbindingen, loopt ook de ware levensstroom. De hersenen kunnen het begeven, terwijl het hart nog kan blijven kloppen. Maar als het hart het begeeft, is het gedaan. In liefde ligt het diepe ware contact met mensen onderling en met Mij. Die verbinding gaat over de grens van aards leven en de aardse dood, de materiële dood. Liefde staat boven alles verheven, is de enige weg tot waar leven in volle wijsheid en waarheid van bestaan. Via liefde is de verbinding tussen mensen in volle waarheid mogelijk, waarbij een woordeloos begrijpen het diepst van de ziel laat kennen. Waarbij mensen elkaar zonder woorden tot op het kleinste detail verstaan, beter nog verstaan dan woorden kunnen weergeven.

Dit verstaan is er in ware liefde ook tussen mensen en Mij, tussen mensen die Mij liefhebben en Mij. Een woordeloos verstaan wat tot in de kleinste details alles laat zien en laat kennen wat niet of nauwelijks bij benadering onder woorden te brengen is. Verbaas je niet dat er contact kan zijn tussen mensen die op aarde nog in het materiële leven zijn en mensen die het aardse materiële leven via de materiële dood verlaten hebben, want in ware liefde is dat zeker mogelijk. Maar verwissel zo’n contact niet met de valse contacten die geen werkelijkheid zijn en niet door ware liefde gedragen zijn. Deze zinspelen op de sensatie lust van mensen en dat is iets heel anders. Let er op dat elk contact in ware liefde is, dan voel je zonder woorden dat het goed is.

Hemels Brood 2147

Slim als de slang en zacht als de duiven. Hoe kun je dat zijn, wat betekent dat eigenlijk? De slang is slim en listig, maar ook niets ontziend en gemeen, bedrieglijk. De duif is zachtmoedig, toegeeflijk, vriendelijk, brengt vrede met zijn zachtmoedigheid, maar doorziet geen kwade bedoelingen als zodanig. Als je nu het slimme, doorziende van de slang neemt en het niets ontziende en bedrieglijke weglaat en daarvoor in de plaats het zachtmoedige, vredelievende van de duif neemt, dan heb je het meest optimale bij elkaar gevoegd om met de wereld en haar afdwalingen van liefde om te gaan.

Met het slimme van de slang doorzie je elke afdwaling van liefde, elk bedrog en weet je daar op een goede manier mee om te gaan. Met het zachtmoedige en vredelievende van de duif voorkom je dat je boos, wraakzuchtig, geïrriteerd en teleurgesteld raakt, waardoor je speelbal van de ander wordt, terwijl je, als je in de zachtmoedigheid en vredelievendheid van de duif blijft, in verbinding met Mij blijft en je de beste oplossingen kunt vinden, die een goed verloop van gebeurtenissen zeker stellen. Op die manier hoeft je nooit de dupe te worden van afdwalingen van liefde van anderen om je heen.

 In je slimheid doorzie je elk kwaad en in je zachtmoedigheid en vredelievendheid blijf je vrij van de gevolgen van dat kwaad. Want zou je er met kwaadheid op reageren, dan zal het vat op je leven krijgen. En zou je niet slim als de slang zijn, dan zou je in je argeloosheid gemakkelijk prooi worden van de bedrieger. Daarom wees slim als de slang en zachtmoedig als de duif.

Hemels Brood 2148

Hoewel communicatie tussen mensen grotendeels zonder woorden kan, want werkelijke communicatie gaat erom elkaar te begrijpen, te verstaan, heb Ik de mens de taal gegeven als middel om met elkaar van gedachten te wisselen. De taal om uitdrukking te geven in geluid wat je denkt, voelt, wilt, verwacht, enz. Maar deze taal is voor groepen mensen verschillend, zoals mensen onderling ook verschillend zijn.

Er zijn, behalve taal, veel andere manieren om met elkaar te communiceren en één daarvan is met gebaren. Maar net als je bij taal de betekenis van de woorden moet kennen, om elkaar te begrijpen, moet je ook bij gebaren de bedoeling, de betekenis daarvan kennen. En alweer, verschillende groepen mensen hebben verschillende betekenissen bij dezelfde gebaren. Daardoor kunnen er nogal wat misverstanden ontstaan, door al die verschillende mogelijkheden van betekenis bij een taal en gebaren. Wat iemand werkelijk bedoelt, weet hijzelf het beste, is voor hem heel duidelijk, maar het is aan de buitenkant niet te zien, het zijn gedachten in een persoon , in zijn gevoel, in zijn besef, in zijn weten. Het aantal te gebruiken woorden omschrijven nooit het totaal van wat in iemands gedachten, besef, gevoel, weten, enzovoorts aanwezig is.

Eigenlijk is er een direct innerlijk contact nodig, om de ander precies, duidelijk en helemaal te kunnen verstaan en begrijpen. Als je zo’n innerlijk contact met elkaar zou kunnen maken, zou je elkaar ook zonder woorden, zonder taal, precies verstaan en begrijpen. Kijk, en nu juist zo’n contact heb Ik met jullie allemaal, zo’n innerlijk direct contact. Omgedraaid hebben jullie ook zo’n innerlijk contact met Mij, maar de meesten van jullie hebben het besef daarvan niet en maken er zodoende ook geen gebruik van. Taal is jullie gegeven, maar er is veel meer communicatie mogelijk, als jullie je via Mij innerlijk met elkaar zouden verbinden. Dan zou je elkaar veel beter kunnen verstaan, en er zouden veel minder misvattingen zijn. Maar weet je, om tot zo’n innerlijk contact te komen, is het nodig om heel eerlijk en naar waarheid te handelen en te leven, de liefde oprecht na te streven en zich verre houden van leugen en bedrog, van het zoeken naar eigen voordeel. Juist omdat mensen ver afgedwaald zijn, is die wijze van innerlijk contact, waarbij woorden niet meer nodig zijn om elkaar te begrijpen en te verstaan, , min of meer uit het besef van de mensen verdwenen, zoals het besef van Mijn bestaan ook meer en meer bij veel mensen is verdwenen.

Maar in werkelijkheid ben Ik niet verdwenen en ook de mogelijkheid van dit innerlijk contact met Mij en met elkaar is er voor iedereen nog steeds. En als je wilt, kun je er gebruik van maken, als je daar oprecht en eerlijk naar zoekt, oprecht en eerlijk naar liefde streeft, als je eigenbelang kunt loslaten en het zoeken naar voordeel, naar de voordeligste situatie voor jezelf, kunt loslaten, dan komt het terug, dat innerlijk contact met mensen om je heen, dan ga je innerlijk begrijpen, wat iemand met woorden niet kan weergeven. Niet alleen met de mensen om je heen, maar ook met Mij en dan is veel te zien en te ontdekken aan wonderen en schoonheid, waar je nu nog geen idee van hebt. Als je wilt.

Hemels Brood 2149

Omdat mensen onderling veel onenigheid hebben, met elkaar in strijd komen om van alles en nog wat, er onderling veel boosheid en verwijten zijn, kunnen veel mensen zich heel moeilijk de ware liefde voorstellen. Kunnen mensen moeilijk geloven dat Ik die ware onbaatzuchtige liefde in volmaaktheid Ben en ook de mens oneindig lief heb. Voor veel mensen is dat niet te geloven, vooral omdat zij om zich heen zoveel boosheid, zoveel afdwaling van liefde meemaken.

Toch heb Ik jullie allemaal innig lief en Ik heb in grote liefde Mijn armen om jullie heen. Alle afdwalingen weerhouden Mijn liefde niet. Bij de mens is het geven van liefde nog al eens afhankelijk van het krijgen van liefde. Voelt de mens zich tekort gedaan, bedrogen, onaangenaam behandeld, dan zal eerder verontwaardiging, verwijt en  boosheid bij hem opkomen, dan liefde. Maar bij Mij blijft het altijd liefde, onvoorwaardelijke liefde. Mijn liefde neemt de vrijheid van de mens niet weg, juist niet. En zo neemt Mijn liefde ook de keus die de mens maakt niet weg, net zo min als de gevolgen daarvan. Wel draag Ik in Mijn liefde alle afdwalingen van de mens, zodat het hem verder helpt op zijn weg op aarde naar totale liefde uit eigen vrije keus, naar waarheid en vrede.

Onbaatzuchtige liefde is altijd het uitgangspunt en dat is ook de basis van werkelijk leven voor alle mensen, de weg naar volmaakt gelukzalig leven voor jullie allemaal. Jammer dat veel mensen zo weinig kunnen voelen van Mijn enorme liefde voor hen, het zou hen zo goed doen. Ik heb jullie waarlijk lief, voel het in je hart.

Hemels Brood 2150

Nederigheid is heel belangrijk in het Koninkrijk der Hemelen. Nederigheid in de betekenis van erkennen wat je wel en wat je niet kunt, wat je wel en wat je niet weet, bent. Nederigheid is eigenlijk waar inzicht in jezelf en daar dan ook genoeg aan hebben, tevreden mee zijn, erkennen dat je bent zoals je bent.

Nederigheid is ook genoeg hebben aan een mindere plaats dan anderen om je heen, niet omdat je minder waard bent dan anderen, maar omdat je hen die betere plaats uit liefde gunt. Omdat het je verheugt om die ander op die betere plaats te zien. Nederigheid is ook het die ander gunnen om op die betere plaats te zijn, ook al heeft hij zich dat onterecht en oneerlijk toegeëigend, ten koste van liefde. Nederigheid is verdragen dat anderen zich niet aan ware liefde houden, zich niet aan waarheid houden. Verdragen in de betekenis van het niemand kwalijk nemen, er niet met wraak en verwijten op reageren.

Maar het wil niet zeggen, dat je liefdeloosheid, misdaad en dergelijke maar op zijn beloop laat, terwijl je hulp zou kunnen geven aan diegenen die door liefdeloos handelen tekort gedaan worden. Richt je dan niet in boosheid tot diegene die in zijn liefdeloosheid anderen tekort doet, maar richt je in ware liefde tot diegenen die tekort gedaan zijn en help hen voor zover mogelijk. Al het andere neem Ik voor Mijn rekening, heeft Mijn zorg. Laat je niet verleiden tot boosheid op diegenen die liefdeloos handelen, spaar die energie om slachtoffers te helpen. Help liefdeloosheid voorkomen zover je kunt, in verdraagzaamheid, in liefde, al het overige draag Ik in Mijn grote liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 2151

Waar je weg ook heen gaat, ga hem met Mij. Dat wil zeggen, ga hem in liefde en vertrouwen op Mij. Want dan kan Ik het meeste voor je doen. Als je niet uit vrije keus met Mij je weg gaat, kan Ik je weg niet effenen, omdat Ik je de vrije wil gegeven heb. Jij maakt de keuze of je wel of niet met Mij wilt gaan. En dat geldt voor alle mensen.

Vrijheid is voor het eigen besef van bestaan van groot belang. Daarom kan Ik alleen dan veel voor je doen, als je Mij zelf in je leven toelaat en vertrouwt. Maar Ik weet wel dat het niet gemakkelijk is om je eigen denken en verlangens los te laten en op Mij te vertrouwen, terwijl je Mij in het materiële niet ziet, niet hoort en het ook niet zo gemakkelijk is om innerlijk contact met Mij te maken, op alle momenten van de dag, bij allerlei gebeurtenissen die op je inwerken en je innerlijk verwarren, omdat bij mensen om je heen liefde ontbreekt, de betrokkenheid met elkaar ontbreekt, het sociale met elkaar ontbreekt. Ja, dan is het moeilijk om zelf wel naar liefde te blijven handelen. Om zelf wel sociaal in omgang te blijven en om in jezelf bij Mij te komen voor steun, voor kracht, voor ware liefde en op Mij te vertrouwen dat Ik je dat allemaal kan en zal geven.

Als er zoveel afdwaling is, waar is dan Mijn liefde voor jullie allemaal? In ieder zelf! Maar wie neemt Mijn liefde aan, wie put uit Mijn liefde in zijn handelen? Doe jij dat wel? Leef en handel naar Mijn liefde en breng op die manier terug wat er altijd was en nog altijd is, waar leven uit ware liefde, uit Mij.

Hemels Brood 2152

Er zijn mensen die veel te verdragen krijgen tijdens hun leven op aarde. Dat wil niet zeggen dat zij minder naar liefde leven dan anderen, die lang zoveel niet te verdragen hebben. Er is veel afdwaling van liefde op aarde, die komt tot uiting in allerlei ellende: in ziekte, pijnen, oorlogen, enz. waar iedereen door getroffen kan worden, ook onschuldigen. Het heeft te maken met de vrijheid van keus en de gevolgen van keuzen die afdwaling van liefde geven.

Die gevolgen komen over de mensen en er zijn mensen nodig om dat op te vangen, te dragen in hun leven. Er is veel leed onder mensen, maar niet specifiek omdat zij zo slecht handelden, juist omdat anderen niet naar ware liefde handelden. Het gaat in de samenhang van waar leven niet alleen om het individu, het gaat juist ook om allen tezamen in eenheid verenigd. En daarbij kan het niet anders, dan dat mensen zich opofferen, dat er mensen zijn die bereid zijn leed te dragen om de samenhang van eenheid terug te brengen, terug te brengen in ware liefde.

Alle afdwaling kan teruggebracht worden tot ware liefde, door zelf in ware liefde te blijven als iets onaangenaams gebeurt. En voor diegenen die zoveel te verdragen krijgen, dat het menselijk gezien niet meer te verdragen is, heb Ik speciale krachten ter beschikking gesteld. Maar ook zijn er voor hen speciale ruimten in Mijn hemelen, waar zij in opperste gelukzaligheid vergoeding vinden voor het leed dat hen op aarde is aangedaan.

Hemels Brood 2153

Iedereen heeft weleens zo’n signaal in zichzelf bemerkt dat aangeeft, let op, je ziet iets over het hoofd of dat aangeeft, kijk uit, gevaar! Bijvoorbeeld als je net een straat wilde oversteken en een auto niet gezien zou hebben, als je dat signaaltje van binnen niet gekregen zou hebben. Er zijn heel veel van die innerlijke signaaltjes voor heel veel situaties. Het zijn altijd zuivere signaaltjes, die behulpzaam zijn om de juiste keus te maken, maar je eigen keus nooit overnemen en daarom maar heel subtiel aanwezig zijn. Veel van die signaaltjes worden door veel mensen niet altijd opgemerkt in de drukte van hun bezigheden, terwijl het hen geholpen zou hebben als ze even de rust hadden genomen, om de signaaltjes op te merken.

Hoe is dat bij jou, laat je ook veel van die goede signalen verloren gaan, neem jij ook weinig tijd om je leven eens te overdenken, om de situaties eens rustig te beschouwen, om eens rustig de signalen die in jou opkomen te voelen en te bezien? Je bent vrij en daarom zullen die signalen altijd alleen op de achtergrond aanwezig zijn, nooit op de voorgrond waar ze je vrije wil, je vrije keus zouden kunnen belemmeren. Ze zijn er en ze zijn goed, maar de keus is aan jou of je ruimte en tijd wilt nemen om ze meer aandacht te geven en mee te laten wegen in je keuze van handelen. De keus is aan jou om er waarde voor jezelf aan te geven en naar te handelen. Bedenk je, dat deze goede signalen uit Mijn ware liefde voor jou en voor alle mensen voortkomen.

Hemels Brood 2154

Voor de mens is het moeilijk om niet aan zijn zinnen toe te geven. De druk om toe te geven aan datgene waar iemand zin in heeft, wat hem aangenaam toe schijnt, kunnen de meeste mensen niet weerstaan. Maar ook vaak zien zij geen reden om het te weerstaan. Zij zien er niets verkeerds in om toe te geven aan datgene wat hen lusten bevredigd, toe te geven aan datgene waar zij veel zin in hebben. Is dat dan zo verkeerd?

Misschien op het eerste gezicht niet. Als iemand zin heeft om een ijsje te kopen en hij doet dat en eet het met genoegen op, is daar niets mis mee. Maar, als iemand zin heeft om een ijsje te kopen en hij heeft daarvoor geen geld en hij wil toch gehoor geven aan zijn zin, en hij steelt geld om dat ijsje te kopen, dan wel. Dat kunnen jullie wel begrijpen. Maar nu ga Ik nog een stapje verder. Heel veel mensen laten waarheid en liefde los als dat het verkrijgen van hetgeen ze graag willen, veel zin in hebben, in de weg staat, belemmert. Dan geven veel mensen toe aan het tegenovergestelde van liefde, aan onwaarheid, verdraaiing e.d. om toch te krijgen wat ze hebben willen.

Er is een groot gevaar gekoppeld aan iets heel graag willen hebben. En veel mensen willen regelmatig iets heel graag hebben. Iets heel graag willen hebben is niet zo onschuldig als gewoon een ijsje eten. Let dan op dat je je niet laat verleiden tot onwaarheid, verdraaiingen en geen liefde.

Hemels Brood 2155

Wie leeft vanuit waarheid en liefde hoeft zich geen zorgen te maken over zijn ware leven, want hij leeft het ware leven. En juist die waarheid en liefde leidt hem dan ook door alle mogelijk moeilijke situaties heen. Want het leven naar waarheid en liefde wil niet zeggen dat daar geen moeilijke situaties bij komen. Want zoals de zon opgaat voor de goede en slechte mens, zo kan ook de goede mens door een slecht mens slecht behandeld worden.

Maar hoe slecht ook, wie in waarheid en liefde blijft, zal daar toch geen werkelijke schade van ondervinden. Zie hoe Ik in Jezus Christus naar waarheid en liefde op aarde leefde en gekruisigd werd als een misdadiger. Maar het heeft Mij niet werkelijk omgebracht. Want het lichaam kan veel aangedaan worden, maar het leven is niet het lichaam, het ware leven is door de mens niet te raken. Ik Ben het ware leven, het eeuwige ware leven. Geen kwaad heeft Mij het leven afgenomen, wat ook eeuwig niet kan.

Van niemand zal het ware leven afgenomen worden, want alle leven Ben Ik en is jullie allemaal voor eeuwig gegeven. Maar het ware leven ook daadwerkelijk zijn, is aan jullie, is in vrijheid jullie eigen keus. De vrijheid van zijn is vrijheid van keus. Jij kunt ervoor kiezen naar waarheid en liefde te leven en daarmee werkelijk te leven en tot de bewustheid van bestaan te komen in de opperste gelukzaligheid die komt na het volhouden van waarheid en liefde op deze aarde.

Hemels Brood 2156

Sommige mensen hebben per dag veel taken om te doen, anderen weinig maar hebben er toch veel werk aan. Sommige mensen zijn te lui om veel te doen en zitten het liefst niets te doen en alles is ze te veel. De verdeling van taken, de verdeling van werk, is niet over iedereen gelijk verdeeld. Ook neemt niet iedereen in gelijke mate de verantwoordelijkheid over het werk wat gedaan moet worden. Werk dat te maken heeft met het materiële leven. Maar er is ook werk dat te maken heeft met het geestelijke leven. Hoe staat het daarmee?

Niet veel anders dan wat hiervoor al staat. Het werk dat te maken heeft met het geestelijke leven wordt eigenlijk nog veel minder gedaan en er zijn nog veel minder mensen die hun verantwoordelijkheid daarvoor opnemen. Er is zelfs een tendens gaande waarbij mensen denken dat daaraan geen werk nodig is, of die geen besef van werk voor geestelijke leven, geestelijk welzijn hebben.

Toch is er werk te doen aan het ware geestelijke leven en het is belangrijker dan het werk van het materiële aardse leven. Want het materiële aardse leven is eindig, terwijl het ware geestelijke leven eeuwig is. Desondanks verwaarlozen mensen het werk voor het geestelijk ware leven. Wel ligt er een zekere afspiegeling van het geestelijke leven in het aards materiële leven. Dus zodoende ligt er ook een vorm van werkoverdracht van het aards materiële naar het geestelijk ware leven. Daarvan zijn zich maar heel weinig mensen bewust dus het werk wat zij, die zich daar niet van bewust zijn, verzetten in aards materieel opzicht werkt dan nauwelijks in het geestelijk waar leven door.

Daarmee is er een armoede op aarde ontstaan in geestelijk waar leven, waarvan de mens zich nauwelijks bewust is. Maar hij vraagt zich wel af, waardoor het aards materiële leven zo moeilijk gaat en er zo’n onprettige samenlevingsvormen zijn. Dat dat te maken heeft met een wel heel gebrekkige ontwikkeling van de mens op het gebied van geestelijk waar leven, een regelrechte armoede van geestelijk waar leven, heeft hij niet door, komt niet in hem op, want hij is vooral gericht op materieel welzijn, aards materieel voordeel, aards materieel gemak.

Verbaas je er dan niet over, dat het op de aarde gaat, zoals het gaat. Doe vooral je werk ten aanzien van je geestelijk ware leven, dat is, leef voor zover mogelijk en zoveel mogelijk naar liefde en waarheid, werk daaraan, zie toe dat je blijft vasthouden aan waar geestelijk leven, wat er ook om je heen gebeurt. En blijf voortdurend contact met Mij houden, laat Mij in je hart je inspiratiebron  van liefde en wijsheid zijn. Vertrouw erop dat je Mijn steun en liefde hebt. Laat al het andere aan Mij, in Mijn hand zijn alle mensen geborgen, groot en klein, oud en jong, harde werkers en luiaards. En ieder naar zijn aard en levensbesef zal Ik begeleiden en leren, alles vanuit Mijn eeuwige liefde en wijsheid.

Hemels Brood 2157

Als je voor jezelf wilt weten of je met je handelen wel op het goede pad bent, toets je zelf dan regelmatig op intentie en waarheid en liefde. Welke intentie is de basis van je handelen?Beschouw dat steeds opnieuw in jezelf. Wat heb je met je handelen voor, wat wil je er mee bereiken en met welke reden wil je dat bereiken? Is het vooral voor jezelf of is het vooral voor het welzijn van iemand anders? Heb je Mij er innerlijk naar gevraagd en heb je op een antwoord gewacht? Heb je vanuit je gevoel van waarheid en liefde gehandeld of met het verstand beredeneerd, of vanuit emoties, ongenoegen, teleurstelling, boosheid, wrok, of vanuit een verlangen naar iets wat je graag zou willen? Als je iets graag zou willen, is dat is heus niet zo erg, zolang je er niemand tekort mee doet, zolang het geen waarheid en ware liefde in de weg staat, zolang het zorg om anderen niet in de weg staat of overneemt, zolang het geen hebberigheid wordt en het niet met leugen of bedrog verkregen wordt.

Als je voor jezelf wilt weten of je handelen juist is, of er niets verkeerds ingeslopen is, let dan bij al je handelen op het bovenstaande en sta regelmatig even stil om je handelen te overdenken, wat heeft je tot juist dat handelen gebracht, is daar iets bij wat eigenlijk geen basis heeft in waarheid en liefde, zorg voor de naaste, kom daarmee dan bij Mij en erken Mij dat je inziet afgedwaald te zijn en er spijt van hebt. Ik neem je op in Mijn liefde, reinig je hart en bevrijd je, zodat je weer rein verder kunt.

Hemels Brood 2158

In de harten die het goede willen Ben Ik altijd, ook al heeft die mens daar geen weet van en ook al gelooft die mens niet zo specifiek in Mijn bestaan of heeft zelfs het idee, dat Ik helemaal niet besta. Maar als hij in zijn hart begrijpt, dat hij het beste naar waarheid en goedheid leeft en daar naar streeft, dan ben Ik in en naast die mens. Die mens is Mijn hart dicht genaderd, zelfs misschien dichter bij, dan menig een die wel in Mijn bestaan gelooft en er ook naar streeft om het goede te doen.

Want vaak wordt door gelovigen het goede als plicht voortkomend uit wat hij gelooft, gedaan en de goedheid die diegene nastreeft is daarmee meestal verstandsmatig. Daartegenover dat diegene die niet in Mijn bestaan gelooft, maar wel naar waarheid leeft en goed is voor zijn naaste, zorgzaam is en betrokken, dat veelal doet uit het gevoel, uit zijn hart. Zonder dat hij zich dat zo bewust is, heeft hij daarmee contact met Mij gemaakt, met Mijn waarheid en liefde, die bij hem in zijn goedheid uit. Deze mens heeft in ware vrijheid voor het juiste leven gekozen, zonder dwang van een door mensen vervormde religie, waar veel onnodige rituelen en poespas aan vastzit en gelovigen verwarren of star maken in hun handelen.

Dan heeft diegene die Mij niet kent, die zonder in Mijn bestaan te geloven, uit ware goedheid voor zijn naaste leeft en handelt, dichter bij Mij in zijn hart en zodra hij Mij in waarheid en liefde leert kennen, is hij Mij direct dichter bij dan iedereen die al jaren in Mij gelooft, van Mijn bestaan weet, maar verkrampt is geraakt in regels van religie, in zogeheten spiritualiteit, of esoterische belevingen. Want Ik ben juist daar voelbaar aanwezig, waar in goedheid en zorg voor elkaar naar waarheid geleefd wordt, of die mens zich Mijn dat nu wel of niet bewust is, daar Ben Ik toch ook aanwezig.

Hemels Brood 2159

De meeste mensen willen graag dat anderen naar hen luisteren. Maar ze luisteren nog niet eens naar zichzelf, ze luisteren niet in zichzelf, ze praten tegen anderen, verwachten van anderen dat zij luisteren, maar kijken niet naar de mogelijkheden die ze in zichzelf  hebben, de inzichten die zij in zichzelf kunnen verkrijgen. Op die manier stellen heel veel mensen zich van anderen afhankelijk op, alsof alleen anderen hen kunnen helpen.

Terwijl zij wel degelijk zichzelf kunnen helpen, zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen, het stuur zelf in handen kunnen hebben en uit zichzelf het leven kunnen aangaan.

Wie voortdurend de invulling van zijn leven laat afhangen van de mogelijkheden van anderen, van de bijdragen van anderen, die komt niet tot eigen oplossingen en is in steeds meer situaties afhankelijk van de welwillendheid van anderen. Daarmee laten zij andere mensen de richting van hun leven bepalen. Maar als je zelf de richting niet meer weet, dan kun je altijd beter bij Mij komen en Mij in jezelf vragen. Jouw zuiverste ik in jezelf, je ik van waarheid, zuiverheid en ware liefde, komt helemaal overeen met Mijn Ik, het is jouw ikzelf waar naar je kunt luisteren. En wie oprecht, zonder eigen gewin, geheel vrij van eigenbelang in zichzelf kijkt en luistert, die hoort in zichzelf zijn zuivere ikzelf en krijgt in zichzelf de zuiverste ideeën die hem zullen helpen tot de nodige oplossingen te komen.

Wie daarbij op waarheid en liefde vertrouwt, op Mij vertrouwt, die zal ook in mensen om hem heen een hulp aantreffen, die niet door hem verwacht werd, maar er dan wel is. Zomaar zonder verwachting en dan ook zonder afhankelijkheid. Want mensen zijn er om elkaar te helpen. Stel je niet afhankelijk van die mensenhulp op, luister naar je zelf in jezelf, in zuiverheid, zonder eigenbelang en Ikzelf Ben daar en jijzelf bent daar Eén met Mij.

Hemels Brood 2160

Dit zijn woorden om mensen tot het besef van waar leven te brengen. Want waar leven is niet het alledaagse, leven zoals de meeste mensen dat denken. Waar leven is de uitwisseling van onbaatzuchtige liefde tussen mensen onder elkaar, aan elkaar. Waar leven is niet de vergaring van benodigd geld, van materiële zaken, zoals een huis en een auto en zo nog meer. Of vergaring van macht en roem. Waar leven is ware zorg voor elkaar, betrokkenheid met elkaar, eerlijke omgang met elkaar, zonder bijbedoelingen, zonder er iets voor jezelf voor terug te krijgen.

Jammer genoeg is het besef van wat nu eigenlijk waar leven is, bijna geheel in de vergetelheid geraakt, er is haast niets meer over van het ware levensbesef. Toch heeft iedereen in de kern van zijn hart de mogelijkheid nog om tot dat besef van wat het ware leven eigenlijk is, te komen. En op allerlei manieren, zonder de vrijheid van de mens in zijn keuzen van leven te belemmeren, laat Ik niet na de mens tot het nodige besef te brengen. Soms gaat dat via gebeurtenissen, soms via woorden die in het hart verborgen besef naar voren halen. Hoe kan een samenleving ooit goede vruchten afwerpen, als er geen onderlinge ware liefde is, als ieder voor het zijne gaat en pas daarna eens om zich heen naar de ander wil kijken?

Kan niemand zich dan bedenken dat er zonder een liefdevolle samenleving geen waar levensgeluk te behalen valt? Omdat ieder eerst neemt en pas dan bereid is om te geven als hij eerst zelf genoeg heeft. Maar Ik zeg je, hij heeft nooit genoeg, niet van geld, niet van macht en roem, want dat heeft geen verzadigingspunt. Maar ware liefde verzadigt tot ware gelukzaligheid, zonder geld, zonder macht en roem. Want dat is voor het ware leven helemaal niet nodig om blij en gelukkig te zijn en altijd te blijven!

Hemels Brood 2161

Je vraagt Mij niet om van alles het goede te krijgen, maar je vraagt Mij om je datgene te geven wat Ik  voor jou het beste vind. Maar daarbij vraag je ook om te mogen inzien, dat wat Ik het beste voor je vind, jij ook als het beste kunt zien. Niet alleen voor jezelf, maar voor alle mensen om je heen.

De meeste mensen vragen om welzijn, gezondheid, een gemakkelijk rustig leven, enz. Maar dat heb Ik hen eigenlijk allemaal al gegeven, zij hebben dat in hun hart, het is Mijn  ware onbaatzuchtige liefde. Alleen wijken zij van die onbaatzuchtige liefde af en daarmee ook van het rustige vredige leven. Daardoor is het aardse leven niet meer zonder allerlei onaangenaamheden, die de mens eigenlijk niet graag heeft. Met jouw vraag laat je zien, dat je begrijpt dat Mijn liefde niet zomaar alle onaangenaamheden wegneemt, dat dat ook niet het allerbeste voor de mens is om te doen en je hebt dat goed begrepen. Maar ook voor jou heeft het leven soms moeilijke momenten en hoewel je met het verstand en met alles wat je weet, dat wel kunt plaatsen, het blijven toch moeilijke momenten en het zou je helpen, denk je, als je het ook in je gevoel kon zien als Mijn liefde, waaruit alleen het allerbeste kan voortkomen.

Je bent Mijn kind en je hebt gelijk, in alles is Mijn liefde voor iedereen, in het kwaad wat de mensen doen zit het zelfs ook op een zekere manier verborgen, zodat ook het kwade ten goede wordt gekeerd door Mijn liefde. Je weet het, laat dat je voorlopig genoeg zijn. Je kent Mijn liefde, je hebt Mijn liefde al vaker gevoeld, Mijn kracht in zuiver ware liefde en wijsheid. De zin van het leven is liefde die alle wijsheid geeft. Je hebt Mijn liefde, Mijn kracht en Mijn wijsheid tot je beschikking, in je hart.

Hemels Brood 2162

Elk mens wil vanuit zichzelf goed zijn, als een goedaardig mens gezien worden. Maar niet ieder mens handelt in alles goedaardig. Toch wil ook die mens gezien worden als goedaardig. Wat gaat hij daarvoor doen, met zijn van liefde afwijkend gedrag? Hij gaat dat verbergen, zoals Adam en Eva zich verborgen in het Paradijs. En juist daardoor verloren zij het Paradijs. Verberg je niet, als je afgeweken bent van liefde, verberg je handelen niet, als je afgeweken bent van liefde, want dat is liegen en bedrog.

Kom bij Mij en laat je zien, beken je van liefde afgeweken handelen en laat Mij zien, dat je besef hebt van je zwakte, van je afdwalingen. Heb je er spijt van, toon Mij dat dan in jezelf. Want dan heb je je hart voor Mij in nederigheid gezuiverd en je streven naar waarheid en liefde helpt je verder te gaan op je weg op aarde, waar Ik altijd bij ben. Geloof niet zomaar wat mensen om je heen zeggen, geloof niet zomaar dat zij zijn zoals ze zich voordoen. Want alle mensen hebben afdwaling van liefde in hun handelen en al die mensen proberen dat te verstoppen en zich te tonen alsof zij helemaal goedaardig zijn. want elk mens wil gezien worden, als helemaal  goedaardig, zonder afdwalingen. Misdadigers willen dat nog eens te meer, zodat hun misdaden niet ontdekt worden en liefst ontlopen zij hun rechtmatige straf. Dus diegene zal zich nog meer sterker beter voordoen, dan hij is.

Geloof Mij, zij kunnen zich heel goed vermommen als goedaardig mens en het in werkelijkheid niet zijn. Let altijd op de signalen in je hart die je van Mij krijgt. Laat je niet van de wijs brengen, blijf eerlijk en Ik toon je alles over oneerlijke mensen in je hart!

Hemels Brood 2163

Het geestelijk besef van de mens is nog weinig ontwikkeld ten aanzien van het ware leven. Ook bij mensen die veel met Mij optrekken en hun leven naar Mijn waarheid en liefde proberen in te richten, is nog geen volledig besef, is het besef in wording. En al is bij hen zeker een veel groter besef al aanwezig dan bij de doorsnee werelds gerichte mens, er is ook bij hen nog veel te groeien aan waar geestelijk levensbesef. Daarom is het het beste dat iedereen die geestelijk wil groeien in zijn hart bij Mij komt en met Mij spreekt over alles wat hem bezighoudt. In gesprek met Mij kunnen dingen duidelijk worden, terwijl in een gesprek met elkaar misvattingen die er bij beiden zijn, blijven bestaan of voor verwarring kunnen bezorgen.

Natuurlijk is het goed om in openheid met elkaar te spreken over levensvragen die je hebt en natuurlijk is het goed om naar elkaar te luisteren. Maar doe dat met respect voor elkaar en voor de verschillen die er wellicht zijn in denken en handelen. Zie toe dat je elkaar niets oplegt van je eigen overtuiging. Ook al ben je er nog zo zeker van dat jouw besef en jouw antwoorden op de vragen van de ander juist zijn. Laat elkaar de ruimte om anders te denken, anders te handelen, andere opvattingen te hebben. Want wie dat niet doet, legt de kiem voor ruzie en onenigheid en dat is ook de kiem van afdwaling van ware liefde.

Iedereen heeft een eigen vermogen om zijn weg tot waar levensbesef te vinden en de weg waarlangs de één tot waar besef komt, is een andere dan die van een ander. Soms maar op kleine details, maar toch altijd anders. Dan is het juist ware liefde, om elkaar niet in fanatisme te willen overtuigen, maar elkaar in de vrijheid te laten, die Ik jullie allemaal gegeven heb. Niets is verloren, alles heb Ik in Mijn oneindig grote Hand van eeuwig ware liefde, alles. Heb elkaar zoveel mogelijk lief en laat al het andere aan Mij.

Hemels Brood 2164

Als een mens geen afstand wil doen van wat in zijn beleving het prettigste, het mooiste, het aangenaamste is, kortom van dat wat hij voor zichzelf het liefste heeft, of wat hij voor zichzelf denkt dat het beste is, zelf wil bepalen, dan ontgaat hem wat werkelijk het beste voor hem is, dan ontgaat hem wat Ik hem als werkelijk het beste kan geven. En Ik zeg je dat heel veel mensen denken, dat zij weten wat het beste voor hen is en ook sterk daaraan vasthouden. Zelfs veel in Mij gelovende mensen denken  zelf te kunnen invullen wat het beste voor hen is en denken daarbij dat dat ook is, wat Ik het beste voor hen vind. Ik zeg je, wat Ik het beste voor die mens vind, is vaak juist door diegene niet te zien. Omdat geen mens zo ver al kan zien, als Ik kan. omdat geen mens zoveel al kan weten, als Ik weet, omdat Ik nog steeds alles overzie en de mens maar heel weinig. En het gekke is, dat veel mensen dat weten, zich daarvan ook bewust zijn en toch laten ze wat zij het beste vinden niet los, voor wat Ik het beste voor hen vind. Zij laten het niet werkelijk los in hun hart, niet in hun gevoel en niet in hun denken. En daardoor kan Ik niet voor hen bewerken wat voor hen het beste is, of het duurt heel lang.

Het is niet altijd wat de mens doet, maar ook vaak wat hij nalaat, omdat hij denkt dat het niet nodig is, om het aan Mij over te laten. Daarmee heeft hij in zichzelf zijn beeld van wat hem het beste lijkt, niet werkelijk losgelaten. Alleen het handelen heeft hij losgelaten, maar dat brengt hem geen resultaat. Hoe kan Ik diegene helpen, die op zijn stoel blijft zitten en vertrouwt dat Ik het voor hem goed maak, maar in zichzelf blijft vasthouden aan het beeld waarvan hij denkt, dat Ik dat voor hem ga bewerkstelligen? Na verloop van tijd raakt hij ontmoedigd, hij heeft zolang op Mij vertrouwd en toch blijft hulp van Mij uit.

Let op, want het beeld over wat het beste is, de invulling van wat er zou moeten gebeuren, is er nog steeds. En het handelen, waarin Ik nog een zekere hulp zou kunnen geven, is er niet, want diegene wacht en wacht. Daarom zeg Ik je hier, handel en blijf handelen, blijf in een zekere beweging, want in die beweging kan Ik een zekere inbreng hebben, ook al heb je in jezelf niet al je eigen invullingen en verlangens losgelaten. Maar juist door het stil blijven wachten, geef je Mij geen gelegenheid om te helpen, zolang de eigen invullingen, die er bij ieder mens toch zijn, niet losgelaten zijn. Mens, leef naar je innerlijk, handel naar je innerlijk, staat niet stil om je over te geven aan Mij, want juist in de beweging Ben Ik het ware leven!

Hemels Brood 2165

Het ware geloof is niet onder woorden te brengen, het zit in het gevoelsbesef, in het hart van de mens, daar kan hij het herkennen. Net zo min als Mijn bestaan onder woorden te brengen is of materieel gezien te bewijzen is.  Dat is voor wetenschappers juist het moeilijke, hoe kan er bestaan zijn zonder materie? Maar Ik zeg je, het ware bestaan is niet de materie, het ware bestaan is juist geen materie. Materie is wat de mens ziet, omdat hij daarmee is omgeven, het bestaan van de mens heb Ik op aarde in materie samengebracht, maar ook het ware bestaan van de mens is niet de materie waarin hij is samengebracht.

Ondertussen hebben wetenschappers wel vastgesteld, dat er ruimte is tussen de moleculen, de kleinste deeltjes van de materie, maar zij zien die ruimten als leeg, waar geen materie is, is niets. Zij kunnen maar niet bewijzen dat er iets is en nu juist daar is wel iets, al is het geen materie. Is de gedachte van de mens materie? Is die vast te pakken zoals materie vast te pakken is? Nee, niet werkelijk. Het is voor de mens duidelijk geen materie, toch is het niet onder woorden te brengen, wat het dan wel is, het is niet niets, anders zouden er toch geen gedachten zijn? Ik Ben. Maar Ik Ben geen materie, ook niet zomaar een gedachte. Maar de mens is Mijn gedachte, in vrijheid geboren, vrijheid gegeven, in ware liefde en wijsheid, welke ook alweer geen materie is. Materie is de mens als een zeker hulpmiddel gegeven, om zichzelf te kunnen zien in elkaar, om tastbaarheid te geven, aan zijn vrijheid.

Die tastbaarheid vormt zich naar de invulling van zijn vrijheid, zodat hij in vrijheid zichzelf kan zien, weergegeven in vormen van de materie en zodat hij de samenhang met andere mensen kan zien in de materiële vormen, zodat hij in de ongerepte natuur de vormen van het ware Goddelijke kan zien, terwijl hij voor het ware leven nog blind is, omdat hij het ware leven nog niet voor zichzelf heeft aangenomen in zijn vrijheid van zijn. Daar is de materie voor, dat de mens blind voor waar leven, toch het resultaat van zijn handelen ziet en bemerkt.

Hemels Brood 2166

Alles is in liefde verbonden. Als twee mensen op aarde trouwen, ligt hun verbondenheid niet in de ceremonie, maar in hun ware liefde voor elkaar en hoe zij die naar elkaar uitdragen. Daarom heet het ook een huwelijk aangaan met elkaar, tussen twee personen. In een zelfde verbondenheid is het hemelse huwelijk bedoeld de ware liefde tussen de mens en Mij weer te geven, verbondenheid van ieder mens met Mij. Dat is dan geen huwelijk in de aardse zin van het woord, het is een aanduiding van de verbintenis die alleen uit ware liefde bestaat en waaruit de ware wijsheid naar elkaar voortkomt.

Mensen kunnen afspraken met elkaar maken, met elkaar plannen beramen, goede of slechte plannen, mensen kunnen zich met elkaar verzamelen in het goede, maar ook in het slechte, in misdaad, in leugen en bedrog. Maar dat samengaan is geen verbondenheid met elkaar, want alleen ware liefde geeft de ware verbondenheid die Ik bedoel. Een verbondenheid waarin je elkaar ten diepste kent, ten diepste van elkaar weet en elkaar ten diepste ziet. Daarom geeft een verbondenheid met Mij dan ook Goddelijkheid aan de mens die met Mij verbonden is en zo erft diegene het hemelrijk.

Maar alle mensen die niet in liefde met Mij verbonden zijn, lopen als het ware in een andere wereld, onwetend van plaats en situatie. Wie van hen zich in liefde over zijn naaste ontfermd, heeft zich op dat moment vanuit die andere wereld met Mij verbonden, nog zonder dat te beseffen. In hem komt een straal van Mijn licht en verruimt zijn innerlijk tot meer zicht op waar hij is en op zijn situatie. Uit Mijn licht komt groei voort tot meer liefde, tot een volkomen verbintenis in ware liefde en waarheid. En vervolgens openen de hemelen zich.

Hemels Brood 2167

Voor waarheid en liefde mag je altijd vechten. Maar gebruik er niet de wapens van het tegenovergestelde van liefde voor. Gebruik er dus geen leugen en bedrog voor, geen verdraaiing, geen wraak, geen boosheid. Laat het gevecht uit liefde bestaan en waarheid, vasthoudendheid en inzet om tot het goede te komen. Met begrip geef je  mensen de gelegenheid om terug te komen tot waarheid en liefde. Want alles heeft zijn tijd en zijn plaats gekregen in de Schepping, met het doel alle mensen vanuit ware liefde tot onvoorwaardelijke ware liefde te brengen, zodat allen werkelijk gelukzalig worden door elkaars handelen. Dat is, dat elk handelen alleen nog naar ware liefde gebeurt, ware liefde is en brengt. Dan alleen kan er voor iedereen totale gelukzaligheid zijn. Bedenk daarbij dat juist jouw handelen die gelukzaligheid bij de ander kan geven, als je handelen pure liefde is, maar ook juist dan gelukzaligheid brengt, als die ander zelf ook alleen naar ware pure liefde handelt. De ware gelukzaligheid is gekoppeld aan het geven van ware liefde aan elkaar en het handelen vanuit en naar ware liefde voor elkaar.

Zonder elkaar te verwijten mag je elkaar een afdwaling wel voorhouden, als afdwaling van liefde in het handelen sluipt. Want ja, dat sluipt er in, juist op momenten als men denkt uit liefde te handelen en de aandacht voor andere situaties verslapt is, dan kan afdwalen van liefde binnensluipen, onopgemerkt. Dan mag je dat elkaar voorhouden, bewust maken. Maar doe ook dat steeds vanuit ware liefde, met Mij, om te voorkomen dat je in je strijd zelf van liefde afdwaalt.

Hemels Brood 2168

Verborgen taal, is er verborgen taal? Er is verborgen verstaan bij de mensen. Sommigen mensen beginnen zich dit verborgen verstaan bewust te worden, het komt in hun geheugen terug. Bij die mensen is er ware liefde zonder eigenbelang gegroeid en daarmee zijn zij zich iets van het verborgen verstaan bewust geworden. Dit verborgen verstaan is het innerlijk inzicht van het ware leven, zoals het bestaan eigenlijk verstaan zou moeten worden, zoals de waarheid van Mijn bestaan te verstaan is.

Dit verstaan, wat een innerlijk dieper besef van het ware leven is, is voor hen bijzonder en heel mooi, zodat zij dat graag met anderen willen delen en hen ook daarvan willen vertellen. Maar die ander is zich van een verborgen verstaan nog niet bewust, omdat diegene nog teveel bij zichzelf en het wereldse is gebleven. Alle gegeven uitleg is voor diegenen een soort van fantasie van de mens, om de harde waarheid voor zichzelf te verzachten. En zo worden  de verkregen nieuwe inzichten niet geloofd als waarheid, en terzijde geschoven. Alleen degenen die in zichzelf ook tot verstaan gekomen zijn, herkennen het als waarheid en zij kunnen met elkaar alles delen wat zij zijn gaan verstaan, terwijl anderen dit niet begrijpen en het als fantasie afdoen.

Alles van werkelijk leven, van Mijn Woord, dat schade kan oplopen, door afdwalingen van ware onbaatzuchtige liefde door mensen, heb Ik voor het materiële oog verborgen. Alleen met het geestelijke oog is werkelijk leven te zien en dan ook nog alleen in ware liefde. Zodat het niet besmeurd raakt en van zijn glans ontnomen kan worden. Zodat het aan de juiste personen de ware gelukzaligheid altijd in zich houdt.

Hemels Brood 2169

Ik ben volmaakte onbaatzuchtige liefde, Schepper van hemel en aarde en Ik heb de mens op aarde geschapen en hem geplaatst. In vrijheid, maar ook met de bedoeling hem in die vrijheid te laten uitgroeien tot de ware onbaatzuchtig liefde Die Ik Ben, en die de mens van oorsprong ook is. En hoewel de mens nog zeker niet die onbaatzuchtige liefde is, die hij kan zijn en van oorsprong uit Mij is, heb Ik hem lief, oneindig lief, geheel onbaatzuchtig heb Ik hem lief. Niets hoeft hij voor Mij te doen, alles voor hemzelf. Totale gelukzaligheid voor hem zelf, voor alle mensen. Alleen is die gelukzaligheid niet anders te bereiken, dan door in vrijheid waarlijk mens te zijn, zoals Ik hem in den beginne geschapen heb, totale ware onbaatzuchtige liefde. En Ik heb het aan de mens gegeven in vrijheid zelf te worden, wat hij van Mij uit oorspronkelijk is.

Geheel onbaatzuchtig heb Ik de mens in vrijheid alles gegeven om zelfstandig die gelukzaligheid te kunnen verwerven. En terwijl hij afdwaalt van zijn weg van onbaatzuchtige liefde naar totale gelukzaligheid, blijft Mijn liefde voor hem even waar en intens. En blijft Mijn steun en hulp om hem te helpen, even waar en intens. Maar het neemt het besef van gelukzaligheid weg, als hij het verkiest om een andere weg te volgen, een weg die afwijkt van belangeloze liefde. De gevolgen van een van liefde afwijkende samenleving kan Ik als zodanig ook niet wegnemen, zonder de vrijheid van mensen aan te tasten. Maar de afwezigheid van het besef van totale gelukzaligheid betekent nooit de afwezigheid van Mijn liefde, want die is en werkt altijd voor jullie allemaal!

Hemels Brood 2170

Geef elkaar de rechterhand. Waarom de rechterhand? Meestal gebeuren de dingen die iemand doet als eerste met de rechterhand. De rechterhand staat daarbij voor consequent, stabiel, te vertrouwen. En dat is dan ook wat ‘geef elkaar de rechterhand’ betekent: geef elkaar vertrouwen en wees voor elkaar te vertrouwen. Zodat je zeker weet, dat je op elkaar kunt vertrouwen. Geef Mij je rechterhand betekent,vertrouw op Mij en wees zelf ook te vertrouwen, te vertrouwen voor alle mensen en voor Mij. Wees waarheid in liefde en dwaal niet af.

Jullie hebben allemaal Mijn rechterhand, dat is, jullie kunnen altijd op Mij vertrouwen. Dat is waar en waarachtig. Maar het komt nog al eens voor, dat je Mij wel wilt vertrouwen en dat je met je verstand redeneert, dat je op Mij kunt vertrouwen, maar met je hart lukt het niet om Mij in alles werkelijk te vertrouwen. Vaak doordat je al een eigen invulling hebt en je eigenlijk denkt, dat die invulling door Mij waarheid zal worden.

Maar, als het niet het beste voor jou is, laat Ik dat geen waarheid worden. Dat voel je eigenlijk wel in jezelf, maar je kunt pas tot het volle vertrouwen op Mij komen, als je je eigen invullingen loslaat en helemaal zonder eigen invullingen op Mij vertrouwt, wetende dat Ik het allerbeste voor jou zal bewerkstelligen. Kijk steeds opnieuw in jezelf of je wel werkelijk alle eigen invullingen hebt losgelaten, zodat je werkelijk met heel je hart op Mij kunt vertrouwen en kunt blijven vertrouwen, wat er ook gebeurt.