Hemels Brood 1644 t/m 1674

Hemels brood 1644

Als alles heel moeilijk lijkt, wanhoop dan toch niet. Wanhoop nooit. Ik wil je graag bemoedigen om vast te houden aan waarheid, aan vertrouwen in Mij, in Mijn liefde. Al lijkt het allemaal nog zo moeilijk, Ik laat je werkelijk niet in de steek. Maar vul niet in, hoe je denkt dat Mijn hulp zou moeten zijn. Laat je verwachtingen aan wereldse vormen van hulp los.

Want Mijn liefde, Mijn hulp is met niets op aarde te vergelijken, past niet in het menselijk denkpatroon, maar gaat vele malen verder dan een mens op aarde zich kan voorstellen. Jullie hebben beperkingen, Ik niet. Mijn liefde gaat heel anders te werk dan jij invult, dan jij verwacht. Hoe moeilijk de situatie er ook uitziet, het is een kwestie van tijd en het kan er allemaal heel anders uitzien. Mijn hulp is niet altijd het wegnemen van smart, van pijn, van ziekte, want dat heeft op aarde betekenis voor de ziel, voor de geestelijke groei van de ziel.

Hoe onaangenaam iets voor iemand ook kan zijn, dat wil niet zeggen, dat het niet iets voor zijn ziel doet, wat hem ten goede komt of een ander mens ten goede komt. Alles laat Ik ten goede komen aan de mens, wat er ook gebeurt, je kunt er zeker van zijn dat het op de een of andere manier je ten goede komt. Ik weet dat dat in smart, in pijn, in ziekte, in nood, door jullie heel moeilijk voor te stellen is, toch laat Mijn liefde niet één van jullie gaan en Mijn erbarmen met jullie allen is groot, heel groot. Wees nu bemoedigd te blijven vertrouwen op Mijn liefde en de sluier zal van je weggenomen worden en je zult Mijn liefde beseffen!

Hemels brood 1645

Ware genezing gebeurt in de ziel. Elke andere genezing is een aardse, een tijdelijke genezing. Vooruitlopend op de genezing van de ziel en vaak ook nodig voor de genezing van de ziel. Genezing van de ziel is genezing van afdwaling van onbaatzuchtige liefde. Want alle ziekte, alle leed, alle pijn houdt op de een of andere manier verband met afdwaling van onbaatzuchtige liefde.

Maar ieder mens heeft in het aardse afdwaling van ware onbaatzuchtige liefde en wat de ene mens overkomt is erger, pijnlijker, dan wat de andere mens overkomt. Is die mens dan verder afgedwaald dan diegene die minder leed heeft? Nee, in geen geval. Maar wat de ene ziel aankan is heel wat anders, dan wat een andere ziel aankan. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden gekregen, wat hem uniek maakt. Al die talenten, die mogelijkheden, hebben een plaats in de heelwording van de totale mens, die jullie met elkaar vormen, die in de totale Schepping gevormd is.

Ieder mens heeft in die heelwording een taak, een werkzaamheid van Mij gekregen, als een radertje in een geheel. Elk radertje op zich en alle radertjes tezamen zijn nodig voor het geheel. Maar een mens is meer dan een radertje, vele malen meer. Want een mens is zelf een geheel, een eigen bewust bestaan, een mens is leven, de mens is leven, waar leven! De mens maakt met zijn leven het gezamenlijke leven, het totaal. En ieders leed is gezamenlijk leed, ieders genezing is totaal genezing, van de totale mens!

Hemels brood 1646

Ieder mens maakt op aarde een ontwikkeling door. Een lichamelijke ontwikkeling en een geestelijke ontwikkeling. En net zoals het bij de lichamelijke ontwikkeling is dat niet iedereen op hetzelfde moment in zijn leven leert lopen, leert praten, leert schrijven, net zo leert niet iedereen op hetzelfde moment in zijn leven het geestelijke te verstaan. En net zoals de ene mens groter of dunner is, zo is ook geestelijk de ene mens voller en een ander minder vol.

Zo zijn er enorme verschillen tussen mensen en ook vele overeenkomsten. Maar laat niemand zich met de ander vergelijken, want elke vergelijking gaat mank aan iets dat niet met elkaar overeenkomt. Denk daarom niet, dat anderen precies hetzelfde kunnen begrijpen of verstaan wat jij kunt begrijpen en verstaan. Alles is anders en toch wordt iedereen met dezelfde liefde gevoed en leeft iedereen uit dezelfde liefde. Die liefde voedt dus elk wezen tot een eigenheid, die van de ander verschillend is. Terwijl de liefde die hen voedt gelijk is, is ieder zelf uniek. Elk wezen is uniek. Toch vormen alle wezens gezamenlijk het geheel tot een eenheid in wezen.

Zo is ware onbaatzuchtige liefde de oerlevenskracht uit Mij en Ik Ben die onbaatzuchtige liefde, terwijl Ik ook Alles Ben, de hele Schepping, elk wezen, elke cel, tot in het microscopisch kleinste en het oneindig grootste. En elke ontwikkeling Ben Ik. Elk verschil Ben Ik. Elke gelijkheid Ben Ik. En Ik heb Mijzelf aan jullie gegeven.

Hemels brood 1647

Als Ik zeg: “Laat uw ja ja en uw nee nee zijn”, dan bedoel Ik niet: wees keihard en houd keihard vast aan wat je eens gezegd hebt. Dan bedoel Ik: laat iedereen op je kunnen vertrouwen, wees iemand die niet bedriegt, die niet liegt of verdraait, wees oprecht maar wees ook flexibel. Wees ook barmhartig.

Dat wil zeggen, als het voor iemand beter is dat je je nee in ja verandert, doe dat dan voor zijn heil, maar doe dat niet voor je eigen heil. Kijk bij alles wat je doet en zegt wat het de ander brengt, niet wat het jezelf als het beste brengt. En kom in alles waar je twijfelt of het wel ware liefde is, bij Mij, laat Mij je in je hart laten weten waar je goed aan doet en waar niet. Dan mag je altijd nog zelf kiezen of je Mijn raad aanneemt en navolgt. Want het is niet Mijn bedoeling dat jullie allen een soort “levende” machines worden, die perfect doen wat Ik het beste vind, maar waarvan dat niet hun vrije keus is.

Ja, Ik houd jullie eeuwig voor wat waar leven, ware liefde is. En wie Mij om advies vraagt, zal Ik ook steeds precies laten weten wat ware liefde is. Maar alleen diegenen die uit oprechte ware wil voor het doen van de liefde kiezen, zullen ook de zegen naar zich toe trekken. Dus wie als een robot Mij navolgt, leeft nog steeds niet zelf. Maar wie uit eigen keus, in volle vrijheid, vanuit zijn hart voor liefde kiest te leven, die zal daar ook de ware zegen voor ontvangen bij alles wat hij op die manier doet!

Hemels brood 1648

Zonder Mijn liefde is er voor mensen geen leven op aarde mogelijk. Elke afdwaling van liefde is een zekere dood, die door Mijn liefde voor jullie allen wordt opgevangen, zodat je in leven blijft, in de warmte van Mijn liefde, en niet verdwijnt in de ijzige kou van het tegenovergestelde. Toch is er veel ijzige kou onder jullie, omdat Ik dat niet zomaar wegneem. Het is de bedoeling dat ieder voor zichzelf gaat beseffen, wat waar leven is, dat ieder voor zichzelf gaat inzien, wat hij wel en wat hij niet naar waar leven, naar ware liefde doet. Daarvoor heeft iedereen de vrijheid van keuze gekregen en daarmee het bewustzijn van leven, wat ook het bewustzijn van sterven, van dood met zich meebrengt.

Maar al datgene wat teweegbrengt dat mensen bewust bemerken wat tegengesteld is aan liefde, zal dat aan liefde tegengestelde doen vergaan in de ware liefde, zodra die mens daar in vrijheid en naar eigen besef, naar eigen verkregen inzicht, naar handelt. Zo kan de mens zichzelf het ware leven toe-eigenen in een zelfbewustheid van leven, van ware liefde. Tot zolang is het op aarde een beleven van liefde en het tegenovergestelde van liefde.

Zie Mij daarom niet als een wrede Schepper, want wat jullie mensen met die vrije keus en deze aardse situatie kunnen bereiken, is het allerbeste, het allermooiste, het eeuwig gelukkigste. Wie dat door eigen vrije keus kan gaan zien, die zal van intense liefde en dankbaarheid vervuld raken en eeuwig geen treurnis meer kennen.

Hemels brood 1649

Blijdschap van leven is een belangrijk gegeven. Het werkelijke leven geeft innerlijke blijdschap, in welke situatie iemand ook is. Want het werkelijke leven, als je dat diep in je voelt, kent nergens ziekte of leed, kent geen sterven of dood en kent geen enkele treurnis.

Het werkelijke leven is volkomen volmaakt, zonder enige afwijking van ware onbaatzuchtige liefde. En ieder mens heeft dit in zich en kan het in zich voelen, in welke situatie hij zich ook maar bevindt, het ware leven is in hem aanwezig, voelbaar aanwezig. Gedenk die waarheid van leven, die eeuwig ware liefde, die in jullie allen is, in elke situatie. Voel die eeuwig ware liefde in jezelf, in welke situatie je ook bent en het zal je tot steun zijn bij ziekte en verdriet, bij sterven en dood.

Want de gelukzaligheid van het ware leven, van ware liefde, overtreft alles, overtreft ook een treurnis over de afdwalingen van liefde onder de mensen. Laat in welke situatie dan ook nooit je vertrouwen in Mijn liefde voor jou los, je vertrouwen in waar leven, het ware leven wat jij ook in je draagt, los. En weet, ook al laat je het in nood toch eens los, dat Ik je met Mijn enorme liefde nooit loslaat en je dan toch verder draag naar eens de overwinning en het eeuwige leven, de eeuwige liefde!

Hemels brood 1650

Elke dag brengt hernieuwde kansen om naar waarheid en liefde te leven. Elke dag schijnt opnieuw Mijn licht, breng Ik inzicht in jullie leven. Voor wie zich naar Mij richt, helder en klaar, voor wie zich naar zichzelf richt, versluierd en minder helder.

Hoeveel iemand aan licht in zich opneemt, heeft direct te maken met zijn instelling, in welke mate hij naar zichzelf gericht is en in welke mate naar zijn naasten en naar Mij. Eigengerichtheid werkt als een sluier, waardoor waarheid en liefde minder zichtbaar worden en hoe meer afdwaling van ware onbaatzuchtige liefde, des te dikker is die sluier en des te moeilijker is het, om het ware in zichzelf te verkrijgen.

Maar elke dag is een dag met hernieuwde kansen en elke dag is Mijn liefde er om iedereen die afgedwaald is tot inzicht te brengen. En de sluier dunner te maken, zodat meer van waarheid en liefde tot diegenen doordringt. Steeds opnieuw, totdat alle versluiering weggesmolten is in Mijn liefde en die mens in alle vrijheid tot volkomen inzicht in waar leven, van waarheid en liefde gekomen is. Voordat het zover is, zal er van alles gebeuren wat tot verdunning van de versluiering leidt en verheldering van inzicht. Soms zijn die gebeurtenissen voor de mens pijnlijk, maar nooit zonder waarde voor die mens. Wat een mens ook gebeurt, als het niet voor zijn groei van waarde is, zorg Ik ervoor, dat het hem toch goeds oplevert en omgezet wordt in grote waarde voor zijn ziel, voor juist inzicht in waar leven!

Hemels brood 1651

Zo ingewikkeld als de mens het zich maakt, is het eigenlijk bij Mij niet. Maar de hang van veel mensen naar aanzien, naar erkenning, naar macht, naar roem, naar geld, is zo groot, dat zij het eenvoudige tot iets ingewikkelds maken.

Eenvoudig dat alles loslaten wat voor eigen genoegen en welzijn is, wat in eigenbelang is en omzien naar de naaste, zonder wens naar eigen voordeel, zonder wens naar iets voor jezelf, in het volste vertrouwen dat Ik voor alles wat je nodig hebt zorg. Het staat hier nu simpel uitgelegd, maar het is door velen moeilijk uit te voeren, door hun verkleving met het wereldse, met de eigen wil, met het eigenbelang, met luxe en gemak.

Dat mag van Mij vrij gekozen worden, maar kijk er dan ook niet van op, als het hemelse nauwelijks zichtbaar wordt en er eerder helse taferelen op aarde verschijnen, dan werkelijk welzijn en werkelijk leven. Kijk, dat is dan ook de moeilijkheid. Nog steeds denkt de mens dat hij het wel goed kan krijgen, door zijn eigen welzijn te bewerkstelligen en dat ook de ander aan te raden. Maar in werkelijkheid doet dat iemand verder afdwalen van werkelijk leven en werkelijk welzijn. Geloof Mij toch, wie zal het beter weten dan Hij die alles geschapen heeft en u allen zegt: leef naar ware liefde uit eigen vrije keus, zonder dwang, in vrijheid met elkaar. Ja, Ik, uw Schepper, laat u vrij. Maar wil je in Mijn hemelen zien en komen, geloof Me, er is dan maar één weg: onbaatzuchtige liefde voor Mij en de naaste!

Hemels brood 1652

Bewaar te allen tijde zoveel mogelijk je geduld. Al ziet het er nog zo moeilijk uit, alles moet zijn uitwerking in vrijheid hebben. Maar de schade die de afdwaling van liefde doet, is aan Mij en zal Ik meer dan vergoeden. Vergoeden in Hemelse opzichten, niet in wereldse, aardse opzichten. Heb geduld, want de tijd die de tegenkant van liefde gegeven is, loopt ten einde en de overwinning zal niet door hem behaald worden, maar is reeds door Mij, door ware liefde behaald in Jezus Christus, in Wie Ik op aarde nedergedaald ben en alle zonde op Mij genomen heb. Ik Ben aan het kruis geslagen en gestorven, maar na drie dagen weer opgestaan. Ja, Ik heb de dood overwonnen en de weg vrijgemaakt voor jullie allen tot eeuwig leven, eeuwige liefde, eeuwige gelukzaligheid.

Heb geduld, want het komt goed. Neem alles aan als Mijn zegen voor de mensheid, hoe tegengesteld aan liefde de gebeurtenissen ook lijken. Mijn sterke arm reikt vele malen verder dan jullie verstand kan bevatten, dan jullie oog kan zien, dan de tegenkant van liefde kan gaan. Zie, Ik Ben met jullie, altijd, eeuwig. Laat niets je benauwen als het tegengestelde aan liefde zich aan je opdringt, dat is zijn kronkelen en spartelen tegen zijn overgave aan Mij, aan waarheid, aan liefde. Laat deze afdwaling van liefde in jou geen kans om in jou te kronkelen en te spartelen door twijfel, ongeduld, boosheid, verdriet. Want dat zijn allemaal ingangen voor hem om je uit het besef van Mijn eeuwige liefde voor jou te krijgen, terwijl Mijn armen altijd om je heen zijn en Mijn liefde je nooit loslaat. Ik Ben er en jij mag er, met Mij, ook zijn!

Hemels brood 1653

Zo hoog als de berg is, zo diep is het dal. En meestal is het gemakkelijker in het dal te geraken dan de berg te beklimmen. En juist de beklimming van de berg brengt rust en ruimte, brengt vrede en geluk. Juist het beklimmen van de berg brengt je dichter bij Mij, dat is ook dichter bij het directe besef van Mijn liefde en de uitwerking van Mijn liefde. Want de berg beklimmen, is je zorgen loslaten, is jezelf loslaten, is al het eigen willen loslaten, is ook het “goed willen zijn” loslaten. In het dal geraak je door te piekeren, je zorgen te maken, te zoeken je verlangens bevredigd te krijgen, je geduld te verliezen, door twijfel en gebrek aan vertrouwen, door verwijten en niet tot ware vergeving kunnen komen, door miskend te zijn en daarom te mokken.

Ja, dat alles brengt je heel rap in het diepste dal en dan is het een heel eind, om terug de berg op te klimmen, als je al die dingen in je rugzak wilt meeslepen. Zet die rugtas maar neer en laat die maar staan, dat klimt vele malen gemakkelijker. En weet je, als Ik zie dat jij het jouwe doet, je belasting loslaat, je twijfel, angst, verwijt, enzovoort loslaat, je rugzak laat staan, dan kan Ik het je nog een keer zo licht maken en klim je met veel meer gemak weer terug de berg op, waar je vrede, rust en geluk weervindt, waar je ook Mij weervindt, zonder twijfel, zonder angst!

Hemels brood 1654

Ik reken je niets aan, Ik verwijt je niets, Ik heb je lief. En dat betekent, dat Ik er alles aan zal doen je gelukkig te zien, niet voor Mij maar voor Jou! Alleen, dat betekent niet dat Ik het je altijd en helemaal naar jouw zin zal maken. Veel mensen denken dat het zich gelukkig voelen alleen samenhangt met het naar je zin hebben, het hebben zoals je het zelf het liefste hebt. En dat is de grootste valkuil van de wereld en ook nog eens veel mensen zijn zich helemaal niet of nauwelijks bewust, hoeveel ze ernaar verlangen het naar hun zin te hebben en daar ook van alles voor proberen te doen.

Kijk, en diegenen, die er nog niet aan toe zijn om voor Mij te kiezen en voor Mij iets over te hebben, die laat Ik gaan. En geruime tijd lijkt het, dat zij het zo makkelijk hebben en zo gemakkelijk hun zin krijgen. Nou en, als Ik dat in Mijn wijze liefde zo besloten heb, wie zal Mij daarop bekritiseren?

Maar diegenen die het innerlijk werkelijk menen, Mij dienstbaar willen zijn, hun leven naar Mij willen richten, die laat Ik niet zomaar gaan in hun verlangen naar hun zin te hebben. Die schud Ik wakker en dat voelt van tijd tot tijd helemaal niet fijn. Dat doe Ik niet uit verwijt, maar uit bestwil voor diegene die voor Mij kiest. Want het gaat er niet om te bewerken dat je het op aarde naar je zin hebt, het gaat erom dat je in het hemelse gelukkig wordt en blijft. En daarom is het nodig dat je alle eigenzinnigheid loslaat en je alleen nog vanuit je hart gaat bekommeren om je naaste lief te hebben, voor je naaste te doen, wat Ik in je hart daarvoor aangeef. Niets meer en niets minder. Alles gericht op het hemelse geluk in oneindigheid en geen enkele aardse zinnelijkheid, ook niet het kleinste beetje verborgen verlangen naar aardse zinnelijkheid.

Geloof Me, elke pijn, elke moeite, heeft toch echt nog te maken met een zeker verlangen naar een aardse zinnelijke manier van welzijn. Ik neem je niets kwalijk, Ik neem niemand iets kwalijk, maar het zou geen liefde zijn, als Ik je erin zou laten. En juist diegenen die zo duidelijk aangeven voor Mij te kiezen, die pak Ik aan en trek Ik dwars door pijn en verdriet naar Mij toe, zodat hun hart open kan gaan, zij zichzelf los gaan laten en in volle blijdschap er vanuit hun hart, vanuit Mij gaan zijn voor hun naaste, wat er ook gebeurt.

Dan valt alle pijn en treurnis weg en de hemelse blijdschap komt ervoor in de plaats. Een werkelijke blijdschap, diep in het hart, die nimmer vergaat. Zo is Mijn liefde voor jou. Kom, laat maar los al je zorgen, ze zijn niet belangrijk. Als je werkelijk voor Mij kiest, dan weet je, dat Ik altijd overal voor je zorg, laat maar gaan, wees maar blij!

Hemels brood 1655

Alles naar genoegen, het mag je naar genoegen zijn. Maar dan ook alles, ook datgene wat je eigenlijk niet naar genoegen is. Want alles ligt in Mijn Hand en is van Mijn Hand in liefde omgezet, zodat het je hoe dan ook ten goede komt. En wie zal zich niet verheugen in datgene wat door Mij in liefde gezet is? Geloof Me, er ontgaat niets aan Mijn liefde.

Begrijp dat wel op de juiste manier: wat iemand doet voor eigen genoegen, ten koste van anderen, is zijn verantwoording naar Mij. Naar diegenen die door zijn afwijking van liefde getroffen worden, voor die regel Ik het zo, dat het voor hen toch iets goeds teweegbrengt, daar is Mijn Hand die hetgeen niet uit ware liefde voortkomt, direct omzet in een uitwerking ten goede, dat is dan Mijn liefde. Zo kan niets en niemand in het tegenovergestelde van liefde verloren gaan. Je hoeft dus niet te vechten tegen hetgeen je aangedaan is, of te zoeken naar redenen waarom jou dat overkomen is. Want in de vrijheid die ieder van jullie gegeven is, wordt elke afdwaling van liefde toch door Mij opgevangen. Dat betekent niet, dat het niet uitmaakt of je hart afwijkt van ware liefde, omdat Ik het toch wel ten goede keer. Want wie afwijkt van liefde, zal toch zeker ook de kou die daarmee gepaard gaat, niet ontwijken. Maar degene die getroffen wordt en geen schuld eraan heeft, die krijgt alles meer dan vergoed, Hemels vergoed. Vertrouw daarop!

Hemels brood 1656

Voor alle mensen. Ik ben er voor alle mensen evenveel, even graag en Ik heb hen allen even lief. Bij Mij is geen verschil van liefde voor de ene en de andere mens. Als er door de mens verschil ervaren wordt, dan ligt dat bij die mens, hoe elk mens zijn leven vormgeeft, welke keuzes die mens maakt en vanuit welke intentie die keuzes gemaakt worden. Elk mens verschilt in die wijze van keuzes maken, in het vormgeven van zijn leven, ook de innerlijke intentie is per mens verschillend. Daardoor ervaart de ene mens Mijn liefde direct in zijn leven, terwijl een ander mens helemaal niets of nauwelijks iets van Mijn liefde ervaart. Toch geef Ik iedereen evenveel even sterke liefde.

Steeds opnieuw krijgt elk mens de mogelijkheid vrij te kiezen en het ligt dan aan zijn keuze, welke sterkte van Mijn liefde hij kan gaan ervaren. Je bent niet een machine, je bent geen robot. Ik heb je geschapen, je bent een mens. Een mens van vlees en bloed en op aarde geplaatst, zodat je vrij en zelfstandig Goddelijk volmaakt kunt zijn. En al Mijn liefde geef Ik  om jullie mensen vrij en zelfstandig Goddelijke volmaaktheid te geven. In een totale gelukzaligheid van bestaan.

Begrijp het goed, volmaakt. Dat wil zeggen, zonder enige afwijking van ware liefde. En daaraan ligt het, dat de mens het gevoel heeft, dat Mijn liefde voor de één meer is, dan voor de ander (zou zijn). Het ligt eraan, dat hij zelf die volmaakte liefde nog niet in alles aangenomen heeft, in zijn vrijheid nog niet volkomen aangenomen heeft.

Hemels brood 1657

Voor alles liefde, maar waarheid is ook zo belangrijk om aan vast te houden. Waarheid vanuit jezelf, geen bedrog en leugen. Waar kun je op bouwen, als Ik niet in waarheid zou blijven. Als iemand je een huis verkoopt en het stort de dag erna in, wat heb je eraan, als diegene je niet verteld heeft, dat het huis op instorten stond en net deed of het een heel solide huis was. En wat heb je eraan, als je van iemand beloofd krijgt, dat hij je komt ophalen, maar hij komt niet.

Zo zijn er heel veel situaties als voorbeeld te geven. Waarheid is nauw verbonden met ware liefde. Wie zal zijn kind een steen geven, als het om brood vraagt? Wie dat doet wordt toch niet als liefdevol mens voor zijn kind gezien. Zo ben Ik in Mijn liefde voor jullie waar en getrouw. Wees dan zelf in je liefde ook waar en getrouw en vertrouw in alles op Mijn liefde. Mijn zorg die Ik voor jullie allen heb en ook steeds heb toegezegd. Wat Ik toegezegd heb, is waar en getrouw en daar kun je van op aan.

Zou de liefde geen waarheid zijn, geen volkomen waarheid in zich hebben, waar zou dan het ware leven zijn? Zo zal liefde eeuwig waar zijn en eeuwig met waarheid verbonden zijn. En ieder mens weet in zichzelf of hij waarheid spreekt of leugen, of hij oprecht is of bedriegt. Zo is er één waarheid bij alles of het tegenovergestelde. Ieder heeft een vrije keus, voor wel of geen liefde, voor wel of geen waarheid. Bij Mij is eeuwig liefde, in eeuwige waarheid.

Hemels brood 1658

Eigenlijk zou het voor iedereen heel gewoon moeten zijn met Mij te spreken, in zich met Mij te spreken. Maar uiteindelijk zijn er maar heel weinig mensen, die dat zo gewoon en vertrouwd doen. Hoe komt dat, Ik Ben er altijd voor iedereen en wil graag zo vertrouwd met jullie allen spreken. In jezelf, is dat het moeilijke eraan? Ik zou juist zeggen, in jezelf, dichterbij en vertrouwder kan het niet.

Maar de meeste mensen zijn gewoon veel te veel met zichzelf bezig. Of ze zijn met zichzelf bezig omdat ze macht, roem, geld, erkenning, etc. willen of ze zijn met zichzelf bezig omdat ze alles heel goed willen doen, geen fouten willen maken, enzovoort, of ze zijn met zichzelf bezig omdat ze zichzelf zielig vinden, tekortgedaan vinden, onheus behandeld, enzovoort. En dan zijn er ook velen die zich te minderwaardig vinden om met Mij als verre hoge Schepper te mogen spreken. En daarbij zijn er nog die helemaal niet geloven dat er op zo’n vertrouwde manier met Mij in henzelf gesproken kan worden. Tot slot zijn er velen die om te beginnen niet in Mijn bestaan geloven, zij zullen Mij dan ook zeker niet aanspreken.

Ja, veel mensen laten de gelegenheid voorbijgaan om in zichzelf naar Mij te zoeken en gewoon met Mij vertrouwd te spreken. In zo’n gesprek zou Ik hen zoveel kunnen vertellen, zoveel vragen kunnen beantwoorden. Maar, lief mens, kom daarvoor dan wel in jezelf bij Mij, oprecht, zonder verwijten, zonder wrok, zonder eigen invulling. Laten we toch in jezelf gewoon en vertrouwd met elkaar praten. Ik heb je lief en zal je uit liefde alleen goed doen, werkelijk waar, alleen goed doen!

Hemels brood 1659

Natuurlijk is het makkelijker in liefde te blijven als iedereen in liefde blijft, als niemand liegt of bedriegt, als iedereen alleen zorg om de ander heeft en niet om zichzelf, als iedereen in zijn hart weer Mij kent en zijn leven inricht naar Mijn advies en liefde.

Maar, zo is de situatie op aarde niet. Er is de vrije keus en in die vrije keus de mogelijkheid  om af te dwalen van liefde. Helaas, in die mogelijkheid dwalen veel mensen af in het tegenovergestelde van liefde. Ja, dan is het veel moeilijker om zelf wel in liefde te blijven. Iedereen heeft te maken met de verleiding van het tegenovergestelde van liefde. Die verleiding is moeilijker te weerstaan als er al veel mensen zijn die die verleiding niet weerstaan en in het tegenovergestelde van liefde terechtkomen.

Ik weet dat allemaal en Ik kan je zeggen, daar houd Ik rekening mee. Dat heb Ik in Mijn Schepping ook een plaats gegeven. Ik bedoel daarmee, dat Ik dat als het ware aftrek van het totaal. En dus niet meetel als het om de verhouding tussen goed en kwaad gaat. Ik zie heel goed de invloed van het kwade op iedereen en weet welk verschil dat maakt. Maar de vrije keus kan niet bestaan, zonder ook de gevolgen van de vrije keus te ervaren. Weet daarbij dat Ik iedereen bescherming geef om niet ten onder te gaan en in liefde te kunnen groeien en in liefde te kunnen blijven.

Hemels brood 1660

Laat binnenstromen, laat eenvoudigweg Mijn liefde bij je binnenstromen en je vullen met liefde, alleen maar liefde. Laat er met zo’n hart gevuld met alleen maar liefde geen plaats zijn voor iets anders dan liefde. Laat er geen plaats zijn voor welk verwijt dan ook, voor welk ongeduld dan ook, voor welke hang naar welzijn, naar erkenning, naar macht, roem, bezit, want dat alles is heidens en dat wil zeggen, niet van Mij. Van mensen die Mij niet zoeken, niet willen, niet kennen. Heidens wil zeggen, al het tegenovergestelde van liefde, heidens wil zeggen, zonder enig besef van waar leven, van ware liefde.

Wie Mij liefheeft, laat die Mij volgen en ook een deel van de smart dragen die Mij getroffen heeft bij Mijn verblijf op aarde. Maar die weet ook, dat Ik alle smart overwonnen heb, zodat iedereen de smart die hem aangedaan wordt, aankan. Met liefde, een hart vol liefde. Die iedereen vrijelijk van Mij krijgt, niemand uitgezonderd. Maar aan het ware leven, de ware hemel, zijn wel voorwaarden gesteld, om er te komen. Zou de Hemel haar volkomenheid kunnen bewaren, als daar één atoom niet-liefde zou verblijven? Het zou duidelijk de Hemel niet meer zijn.

Alleen de totale zuivere onbaatzuchtige liefde vormt de Hemel. En zeg niet, dat het geen liefde is, als Ik iemand, die nog niet volkomen liefde is, geen toegang tot Mijn hemelen geef. Als Ik mensen, jullie, de hemelen beloof, het ware geluk, de oneindige volkomen gelukzaligheid van zuivere onbaatzuchtige liefde, kan Ik daar dan ook maar één minuscuul deeltje niet-liefde in toelaten? Dan zou Ik Mijn belofte van liefde al niet meer waarmaken. Dus blijft de hoogste hemel gesloten voor ook maar het kleinste deeltje niet-liefde en daar houd Ik volkomen totaal streng aan vast. Besef welk een liefde die strengheid is.

Hemels brood 1661

Ik geef je wat je wilt. Alleen heeft dat niet altijd de uitwerking, die jij denkt dat het zal hebben. Daarom geef Ik je meer dan je vraagt, zodat je kunt gaan inzien welke gevolgen hetgeen je wilt, zal hebben.

Want het ontbreekt veel mensen nogal aan levensinzicht en aan zelfkennis. De verwachtingen die je hebt, zijn gegrond op verkeerde veronderstellingen. Wie voor zichzelf vraagt, zal wel voor zichzelf krijgen, maar wie denkt daarmee gelukkig te zullen worden en het hemelrijk binnen te zullen gaan, die vergist zich. Wie bijvoorbeeld voor zichzelf vraagt, krijgt ook te maken met de gevolgen van voor zichzelf vragen en die neem Ik niet weg. Niet uit boosheid of wraak, maar uit liefde voor diegene, zodat Hij tot een zeker inzicht komt en afstand doet van hetgeen hij voor zichzelf wil. Zo geef Ik ieder wat hij wil, maar neem daarbij niets weg van wat daarbij komt. En in de vrijheid van ieder mens heeft ook ieder mens te maken met hetgeen zijn medemensen kiezen, willen, doen, laten, geven en nemen.

Ik geef onbaatzuchtige liefde aan iedereen, dat is waar leven. Wie het op de juiste manier oppakt, aanneemt, zal daarvan rijpe vruchten kunnen plukken en de hemelse gelukzaligheid ervan voelen. Onbaatzuchtige liefde is alles, geeft alles, heeft alles tot volkomen volmaaktheid in zich. Het komt het meest tot zijn recht, het maakt juist gelukzalig, als het eigen willen wordt losgelaten, als Ik mag kiezen voor jou, als Mijn liefde die jou altijd al draagt, voor jou genoeg is…

Hemels brood 1662

Voor dag en dauw opstaan. Bezig gaan met hulp geven voor het licht volop schijnt. Als er maar een beetje inzicht gegeven is, dit al gebruiken om goed te doen. En van daaruit groeit de dag, zwelt het licht aan tot een steeds dieper inzicht in ware liefde. Dat is het wat in ieder mens plaatsvindt, die groei van ware liefde. Dat is het waar alles om draait, waar de wereld om draait, wat steeds opnieuw terugkomt, opnieuw en opnieuw, zodat de nieuwe dag terugkomt, opnieuw en opnieuw. Tot alle afdwaling verdwenen is en alles alleen nog liefde ademt.

Goede, lieve, zorgzame mens, je bent gevat in Mijn liefde voor eeuwig, je ademt Mijn liefde en straalt Mijn liefde uit aan alle kanten, als een waar licht van Mijn liefde, leef je te midden van het duister. En toch verlicht je het duister niet. Het duister is niet te verlichten, het wordt door het licht verdreven. Maar wie zijn licht, al is het nog zo sterk, steeds opnieuw in het duister denkt te moeten zetten, om het duister te verlichten, die zal vaak teleurgesteld worden en van zijn licht verliezen. Want het duister blijft het duister, laat dan niet je licht schijnen in het duister, maar verdrijf het duister met het licht van waar je bent en door Mij met je stralende licht geplaatst bent. Zo zal het eeuwig sterk en ver stralen en je zult nooit licht verliezen, het zal alleen maar groter en sterker worden en nog verder reiken en alle duister zal zij verdrijven. Maar laat het duister zijn eigen werken uitwerken en bemoei je er niet mee. Het ligt alles in Mijn Hand en ook daarvoor draag Ik zorg, dat zij die nog niet uit het duister in het licht durven komen, kunnen komen, geholpen worden, op zijn tijd, op Mijn tijd.

Liefde neemt geen plaats en wordt door de duistere ziel, die nog geen of bijna geen licht kan zien, ook geen plaats geven. Wees Mijn licht van liefde, straal zoals je nog niet eerder gestraald hebt, maar laat Mij je plaatsen en houd vast aan je vertrouwen op Mij, Ik ben met je, alle dagen, eeuwig!

Hemels brood 1663

Hoe helder is je hart? Daarmee bedoel Ik, hoe duidelijk kies je voor liefde? En hoe gemakkelijk laat je je verleiden af te dwalen van liefde? Want, hoe duidelijker je voor liefde kiest, dwars door wat voor moeilijkheden heen, des te meer kan Ik je hart vullen met Mijn liefde en des te meer inzicht groeit er in je als besef van waar leven.

Maar belangrijk is je keuze, je keuze voor liefde, wat er ook gebeurt. Dat is niet altijd gemakkelijk. Word niet ontmoedigd op momenten dat het je door mensen om je heen moeilijk wordt gemaakt. Houd juist dan ook vast aan het vertrouwen in Mijn liefde, ook al heb je geen weet van de werking die Mijn liefde zal hebben, hoe deze de situatie zal aanpakken, de moeilijkheden kan keren. Ik begrijp wel dat je het liefst alles weet, alles begrijpt en Ik weet wel dat je nog niet alles doorziet, niet alles weet en begrijpt. Het is daarvoor nog niet de tijd. Nog niet, omdat je nog te groeien hebt in zelf-wording van liefde.

Het zou je nu niet kunnen helpen alles te weten en te begrijpen. Je bent op weg en zeker zul je het op de daarvoor juiste tijd, het juiste moment, ook allemaal gaan begrijpen en inzien. Tot die tijd ben je niet stuurloos, Ik heb Mijn armen om je heen en wat je kunt begrijpen, laat Ik je al weten en begrijpen. Wees gerust, alles komt helemaal goed!

Hemels brood 1664

Een gouden draad vormt de verbinding. Wat is die gouden draad? Dat is de stroom van liefde die ons met elkaar verbindt. Via die ware liefde kunnen wij elkaar ontmoeten. En in die ontmoeting kan steeds een beetje meer onthuld worden van Mijn grote geheim van leven. Een geheim, verborgen achter alle afdwaling. Verborgen door alle afdwaling. Verborgen omdat er afdwaling is.

Want Mijn geheim is in werkelijkheid een schat. Een schat die geluk en vrede brengt aan allen die haar vinden. Iedereen mag haar zoeken en voor iedereen is evenveel te vinden. Maar de mogelijkheid om haar te vinden, hangt nauw samen met de aard en wijze van leven van degene die zoekt. Dat is met waarheid en trouw, met oprechtheid en nederigheid, met geduld en zachtmoedigheid. Alleen zij die die wegen gaan, komen dichter en dichter bij de onthulling van Mijn geheimenis en zullen de schat vinden. De schat, het ware leven. Alleen te verkrijgen via waarheid en liefde, onbaatzuchtige liefde. Wie de schat zoekt in het aardse natuurlijke leven, zal steeds opnieuw teleurgesteld worden. Maar wie begrijpt dat het dat niet is, waarover Ik spreek en het aardse natuurlijk materiële kan loslaten, die kan Ik verder op weg helpen, wegwijzers geven. Die bemoedig Ik om door te gaan, vol te houden, ondanks allerlei tegenslagen, door te gaan.

Er zijn ook mensen, die jacht maken op de schat vanuit hebzucht en eigenbelang. Voor hen blijft Mijn geheim uiterst goed verborgen. Verbaas je dan ook niet, dat ze arm zijn aan geestelijk besef, hun begeerte gaat niet naar ware liefde uit, maar naar materieel welzijn en eigengenot. Laat hen het hunne en zoek zelf in nederigheid en waarheid Mijn geheime schat en je zult haar vinden, het eeuwig gelukzalige ware leven!

Hemels brood 1665

Bloemen verwelken, dat betekent een nieuwe fase. Dieren, mensen sterven, het betekent een nieuwe fase. Steeds gaat een nieuwe fase in, als de oude voorbij is. Dat is het ritme op aarde. Met het sterven als einde van de aardse fase en het begin van een nieuwe fase elders. Want het leven op aarde is een fase voor de ziel naar volkomenheid. Voor de één een langere fase dan voor de ander, maar voor niemand langer dan nodig is.

Alles is afgestemd op heelwording. Maar alles is ook afgestemd op de vrije wil, de eigen keuze. Zo is de periode op aarde vooral de omzetting naar het eigen zelfstandig bestaan en de weg naar zuivere liefde, uit eigen vrije keus. Wat na de aardse periode komt, is verborgen. Het zicht op wat daarna is, is na de periode op aarde pas belangrijk. Niet belangrijk om tijdens het aardse verblijf al precies te weten. Als dat van belang was, geloof Me, dan zou ieder mens er zicht op hebben. Hetzelfde geldt voor al dat wat voor je bestaan op aarde was. Als dat van belang was om je te herinneren, zou Ik, jullie Schepper, die volmaakte liefde is, dit dan voor jullie verborgen houden?

Het is genoeg voor jullie om te weten, dat er leven is, vóór je aardse bestaan, en erná. Het belangrijkste is nu, de aardse periode waar je nú in leeft en waarin je nu je keuzes moet maken. Dat je het leven wat er nú is, aanneemt en Mijn liefde gaat beseffen, Mijn liefde bewust uit eigen vrije keus aanneemt en leeft! Al het andere komt als het de tijd daarvoor is. Daar kun je op vertrouwen.

Hemels brood 1666

Iedereen heeft een vonkje van Mijn liefde in zich. Door dat vonkje van Mijn liefde maak Ik verbinding met je. Dat vonkje kan uitgroeien tot een vuur van liefde. Maar alleen dan, als het de juiste voeding krijgt, als de juiste keuzen gemaakt worden.

Zoals voor het natuurlijke vuur de omstandigheden juist moeten zijn om op te laaien, zo is dat voor het innerlijke vonkje van Mijn liefde in ieder mens ook nodig. Vaker komt het voor, dat een heel ander vuur in de mens oplaait, het vuur van hebberigheid, van kwaadheid als niet verkregen wordt wat men wil, het vuur van ongeduld, van wraak. Maar dat is allemaal niet het vuur van Mijn liefde, van welk vuur ieder mens een vonkje in zich heeft. Ja, ieder mens kan Mijn liefde in zich voelen en kan Mijn liefde in zich herkennen. Maar een groot vuur van eigenliefde, van ongenoegen, van boosheid, overwoekert dat kleinere vonkje meestal en dit vonkje kan dan niet groeien. Alle zuurstof die het nodig heeft, is opgegaan aan het grote vuur van de hoogmoed, waardoor de nederigheid die nodig is om het kleine vonkje tot een groot vuur te doen ontbranden, in het geheel niet aan bod komt. Dan is dat grote vuur van hoogmoed, van ongeduld, van verwijt of wat dan ook verstikkend en het kleinere vonkje wordt nog kleiner.

Maar lief mens, weg is het nooit, het blijft altijd, hoe klein ook, in ieder mens aanwezig, want Ik blijf altijd in ieder mens aanwezig en Ik Ben dat kleine vonkje, Ik Ben de liefde in ieder mens, al is het nog zo weinig, Ik Ben er. En op zijn tijd overwint toch dat kleine vonkje, als het grote vuur is opgebrand. En als dan het kleine vonkje tot een groot vuur is gegroeid, zal het er altijd blijven, omdat Ik het Ben en altijd blijf!

Hemels brood 1667

Wie Mijn liefde voelt, wil het van de daken roepen van blijdschap. Hij beseft dat Ik van hem houd, dat Ik hem innig liefheb, ondanks al zijn zwaktes en al zijn afdwalingen van ware liefde. Ja, ondanks zijn grote onvolmaaktheid in ware liefde voelt hij, dat Ik hem liefheb, innig liefheb en dat Ik aan die liefde voor hem geen voorwaarden stel. En hij roept het naar iedereen en verbaast zich dat die anderen hem voor gek verklaren, niets voelen of ervaren van Mijn liefde en hem dan ook niet geloven.

Toch heb Ik ook hen allen lief, zonder voorwaarden. Mijn liefde is eeuwig, innig, zonder voorwaarden voor iedereen. Maar wie werkelijk wil leven, wie werkelijk Mijn liefde wil leven, die zal daarvoor de grootste nederigheid moeten betrachten. En wie Mijn liefde, die er zoals Ik al vaker gezegd heb, voor iedereen is, ook ten diepste wil voelen, die zal dat het diepste ervaren tijdens momenten van diepe nederigheid, tijdens momenten van erkenning niets uit zichzelf te kunnen. Nog zovelen komen in de verleiding om af te dwalen van ware liefde naar eigenliefde. En al is dat nog zo ver, het neemt Mijn liefde niet weg, daardoor neemt Mijn liefde niet af. Zou het kunnen, het zou er eerder nog van toenemen.

In die liefde gedragen, met de innerlijke erkenning van zwakte en afdwaling, komt de kracht om de verleiding te weerstaan en te groeien in onvoorwaardelijke liefde voor Mij en de naaste. Dat is de weg naar waarheid en volkomenheid: de erkenning van zwaktes, van afdwaling. Die erkenning, in nederigheid gedaan, opent de deur naar het ware leven, stimuleert de groei naar ware eeuwige liefde, zonder voorwaarden.

Hemels brood 1668

Alle wegen leiden naar Rome, alle wegen komen bij Mij uit. Welke omweg iemand ook neemt (kiest), op een zeker moment staat hij voor Mij en voelt hij zijn verantwoordelijkheid voor alle keuzen die hij gemaakt heeft.

Ja, alle wegen komen bij Mij uit. Dat wil niet alleen zeggen, dat welke weg iemand ook gaat, welke keuzes iemand ook maakt, hij tot het juiste levensinzicht gebracht zal worden, het wil ook zeggen, dat welke keuzen iemand ook maakt, hoe ver hij ook afdwaalt van ware liefde, hij eens toch tegenover Mij komt te staan en zich dan bewust zal zijn van al zijn afdwalingen van liefde en de gevolgen die dat gehad heeft. Eens zal ieder mens zijn keuzen in de ware levensverhoudingen te zien krijgen, op een manier die niet te omzeilen is, waarbij geen ontkenning, geen leugen meer mogelijk is, alleen nog het toegeven van alles wat geen liefde was.

Dat besef van alle afdwaling van liefde is geen aangename gewaarwording. Maar het is nodig, voor iedereen, om vanuit dat besef tot andere keuzen te komen en tot waar leven te komen. Hoe onaangenaam ook, het is van levensbelang, dat iedereen voor zichzelf tot besef van al zijn afdwalingen van liefde komt en het daarbij behorende onaangename gevoel, wat dan een ware motivatie voor berouw tot gevolg kan hebben en dat zal dan alle afdwaling met alle gevolgen wegspoelen. Berouw zuivert het hart en maakt mogelijk dat Ik het vul met de juiste liefde, zodat ook die wegen, die omwegen zijn, tot ware liefde kunnen worden geleid.

Hemels brood 1669

Vooringenomen, sommige mensen zijn vooringenomen. Zij hebben zich een beeld gevormd van Mij, gebaseerd op gebeurtenissen die zij als heel onprettig ervaren hebben en vinden Mij daardoor een strenge onaangename God, die de moeite niet waard is om naar om te kijken. Zij vinden Mij schuld hebben aan alle narigheid en daarmee blokkeren zij het zicht op hoe Ik in werkelijkheid Ben.

Zo gebeurt dat ook met veel mensen onderling, zij denken van die ander te weten dat hij geen goed mens is en dan blijft die gedachte heel lang voor de werkelijkheid staan en diegene krijgt lange tijd geen kans om te laten zien, dat hij zo slecht niet is. Dat is ook de situatie met veel mensen bij Mij. Zij hebben een negatieve gedachte opgevat, omdat zij vinden, dat Ik wel eens ervoor zou kunnen zorgen, dat er minder leed is op aarde bij mensen. En zolang er geen aangenamere omstandigheden voor de mensen op aarde door Mij bewerkstelligd worden, zolang willen zij met Mij niets van doen hebben. Ook zijn zij eigenlijk bang voor Mij, om onduidelijke redenen, om bestraft te worden voor hun wijze van leven. Het lijkt hen beter zo min mogelijk met Mij iets van doen te hebben en ze willen ook helemaal niets van Mij weten. Dat kan lange tijd zo blijven. Deze waas, die voor hun ogen hangt, voor hun geestelijke oog hangt, is in vrijheid van eigen keus niet gemakkelijk weg te nemen.

Wie het toch probeert, prikkelt die mens tot boosheid, waardoor de sluier slechts dikker wordt en nog moeilijker te doorbreken. Laat hen voorlopig gaan. Tijd heeft een helend vermogen, ook voor hen en kan de sluier in de loop der jaren dunner maken, waardoor hun zicht langzaam verandert en beter wordt. Vertroebelingen in denken, lossen langzaam op en maken plaats voor waar inzicht in alle misverstanden. Dan beseft die mens ineens wat waar en waarachtig leven is en hij vraagt zich af, hoe hij zo blind heeft kunnen zijn.

Ja, als de sluier van onbegrip en vooroordeel is opgetrokken en het heldere zicht op waar leven is doorgebroken, is blijdschap zijn deel, in zijn hart en in de hele Schepping, op aarde en in Mijn hemelen!

Hemels brood 1670

Wat is het uur van Mijn dood als Jezus Christus op aarde? Het is de ontkenning van leven, de ontkenning van Mijn bestaan door mensen die Mijn schepselen zijn. En wat is dan Mijn opstanding als Jezus Christus op aarde? Het is het hernieuwde besef bij diezelfde mensen, dat Ik wel degelijk hun Schepper Ben, het is hun erkenning van waar leven, van Mijn eeuwig ware liefde. En waar speelt dit alles zich dan af? In het hart van de mens. Dat is, in de kern van zijn bestaansbewustzijn, in de kern van zijn besef van leven, van waar bestaan. Zo is de mens op aarde geplaatst en zo heb Ik hem op aarde ontmoet in leven en in dood en de wederopstanding in het enige ware leven, de ware liefde.

Juist dit is zo op aarde geplaatst, de omstandigheden zoals die op de aarde zijn, de basis van waaruit de mens het leven kiest, zijn keuzen maakt. En Ik Ben daar altijd bij aanwezig, in de ware Geest aanwezig, in de mens aanwezig. Eeuwig levend in de Geest aanwezig. Op aarde in Jezus Christus door de mens gedood en in Jezus Christus als God en Schepper opgestaan uit die dood, die dood die aards is en wie daaruit opstaat, staat hemels op.

Daarmee krijgt ieder mens de kans om via het aardse, het totale hemelse te bereiken en uit de aardse dood, in het hemelse op te staan. In de liefde op te staan en alles wat geen liefde is te overwinnen. Sta op, lief mens en leef! Leef Hemels. Laat het aardse los en leef Hemels! Leef liefde, totale belangeloze liefde!

Hemels brood 1671

De boosaardige lacht om de goede zielen, die hij met leugens en bedrog weet te verleiden. Want zelfs de goede zielen hebben op aarde een zwakte, zekere wensen en verlangens, misvattingen en gebrek aan inzicht. En van dat alles maakt de boosaardige misbruik. Voor eigen genoegen en welzijn.

Laat je daardoor niet uit je evenwicht brengen. Want Ik weet hoe dat alles in elkaar steekt. En je hoeft alleen maar bij Mij te komen, Mij te bekennen waar je afdwaling hebt, Mij te bekennen dat je je hebt laten verleiden. Dan kun je ervan op aan dat Ik het je niet aanreken. Maar de boosaardige die moedwillig goede zielen verleidt voor eigen genoegen en welzijn, die gaat niet vrijuit. Hem zal ten laste gelegd worden, wat hij aan Mijn Schepping tekortdoet, als hij geen berouw toont en tot bezinning komt.

Ja, Ik ken de sluwheid van het boosaardige hart, maar Ik ken ook de wegen om daar een halt toe te roepen. En zeker zal Ik de argeloze goede zielen niet door de boosaardige ten onder laten gaan, ook al hebben zij door afdwaling van liefde, de verleiding niet weerstaan. En ook al zijn zij er zich vaak nog niet direct van bewust, dat zij in de verleiding zijn meegegaan. Maar Ik zal hen de ogen en oren openen en zij zullen het ware leven beseffen en liefde zal hun hart vullen en hen zal de kracht gegeven worden de verleiding te weerstaan en de boosaardige te overwinnen.

Hemels brood 1672

Wees niet verdrietig om hetgeen in de wereld gebeurt. Het is slechts een korte periode, die veel langer lijkt dan zij in werkelijkheid is. Het is zuivering en om allerlei redenen van liefde nodig om tot een waar en eeuwig leven te kunnen komen in de hele Schepping. De wereld heeft haar eigen keuzen gemaakt, haar eigen weg gekozen. Maar ook die weg komt uit in volkomenheid, volmaaktheid, eeuwig ware liefde. Ook al is er in de wereld nu nog veel blindheid waardoor het licht niet gezien wordt, de liefde niet geleefd wordt, toch, ook in de wereld komt ware liefde het duister vervangen in alle mensenharten.

Ik Ben in de wereld gekomen, in mensenogen arm en zwak. Maar in werkelijkheid sterk en machtig. Maar op een heel andere manier sterk en machtig dan de mens verwachtte en wilde. Sterk in ware onbaatzuchtige liefde en machtig in nederigheid en dienstbaarheid. Want alles is aan Mij onderdanig, aan liefde onderdanig en toch heb Ik niets opgeëist, nog steeds eis Ik van niemand iets op. Nog steeds wacht Ik geduldig tot alle ogen rijp zijn om open te gaan en alle oren rijp zijn om open te gaan.

En intussen straalt Mijn liefde, Mijn licht, over en in alle mensen en werkt door tot in de meest duistere uithoeken van de wereld, de mens die van goede wil is steunend en helpend en allen, die Mij niet willen kennen, met liefde omringend, tot het grote moment daar is, tot de liefde en het licht er voor iedereen is, tot de nieuwe dag, de eeuwige dag is aangebroken!

Hemels brood 1673

Een wonder. Is het een wonder, dat elke dag de zon weer schijnt, ook al is zij achter de wolken? Nee, want de zon heb Ik aangesteld om te schijnen voor alle mensen, om hen licht te geven om te kunnen zien. En zo heb Ik niet alleen de natuurlijke zon aan de mens gegeven, maar ook een geestelijke zon, dat is de lichtbron in de mens zelf, die hem inzicht in het geestelijk leven biedt.

Maar zoals in het natuurlijke van tijd tot tijd wolken voor de zon komen en haar stralende licht tegenhouden, zo wordt het geestelijke licht in de mens ook tegengehouden door de misvattingen van die mens. Zolang de mens aan deze misvattingen vasthoudt, blijven zij als wolken voor de stralen van de geestelijke zon hangen. Niet alle misvattingen is de mens zich bewust en daarom laat Ik wel eens een flinke storm woeden, die de wolken wegblaast en de stralen van het licht doorlaat.

Dan kan het in die mens ineens heel licht worden en een dieper zuiverder inzicht kan doorbreken. Soms zijn er ernstige stormen nodig om mensen tot bezinning te brengen. En steeds is er dan ook Mijn liefde, die het leed draagt en die mens verheft tot liefde en waarheid, tot een gelukzaliger leven, in vrede met elkaar.

Hemels brood 1674

Geef elkaar te eten en te drinken. Als iemand meer heeft, dan geeft hij het de ander en omgekeerd. Laat elkaar geen honger lijden. Want Ik, jullie hemelse Vader, laat jullie geen honger lijden. En van Mijn Brood en Water mogen jullie nemen en aan elkaar geven, er zal altijd genoeg zijn voor iedereen. Maar soms zal hier wat meer zijn dan daar en soms daar wat meer dan hier. Geef van wat meer is dan aan elkaar en weet, dat er genoeg is om aan elkaar te geven. Want er is genoeg van Mijn Brood en Water beschikbaar.

Eenieder van jullie krijgt de kans, om uit zijn hart met liefde te geven, als hij meer heeft of zijn naaste gebrek ziet lijden en een ieder van jullie krijgt de kans om van de ander in liefde aan te nemen, als die ander je wil geven waar je gebrek aan hebt. Zo kunnen jullie met elkaar in liefde oefenen, wat in het hemelrijk voor eeuwig liefde is en blijft en zodat jullie allen deze hemel van pure liefde uiteindelijk binnen kunnen gaan en er eeuwig kunnen blijven.

Want het Brood en het Water zijn Mijn Woord van waarheid en liefde en het leven is het ware leven! En dit is voor iedereen ruimschoots beschikbaar. Zo hoeft niemand gebrek te lijden. Maar wie door blindheid het ware voedsel van Mijn liefde niet ziet, die laat zich laven door zijn medemens zodat hij wel tot het zicht van leven komt en de liefde weer ziet. En wie deze liefde ziet en tot zich neemt, die geeft ervan aan zijn blinde medemens, zodat alle mensen gevoed en gelaafd de hemel kunnen binnengaan in ware liefde!