Hemels Brood 1613 t/m 1643

Hemels Brood 1613

Geweld. Veel mensen doen zichzelf geweld aan. Omdat ze ergens bang voor zijn, omdat ze iets willen kunnen, iets dat van hen verwacht wordt, maar ze geen talent voor hebben. Ook doen mensen zich geweld aan om aardig te zijn, wanneer ze eigenlijk niet aardig willen zijn, om zich aan normen en waarden te houden, omdat ze het zo geleerd hebben, terwijl ze die normen en waarden liever loslaten en uit zichzelf, naar eigen innerlijk voelen, willen leven.

Ja, zo zijn er veel mensen, die door allerlei normen en waarden die hen geleerd zijn en door allerlei opvattingen, die zij in de loop der tijd opgedrongen hebben gekregen, Mijn innerlijke stem niet volgen, wegduwen en zichzelf geweld aandoen om daar niet naar te luisteren. Zo hebben zij het moeilijker dan nodig is. Zij vrezen de afkeuring van mensen om hen heen, meer dan de gevolgen van hun handelen, welke niet met Mijn orde van liefde overeenkomt. De mens kan aan andere mensen niet opleggen en bepalen wat goed of niet goed is. Daarvoor is hij door Mij niet geëigend. Want er is nog steeds geen mens buiten Jezus Christus die het ware leven op aarde heeft volbracht. In ieder hart heb Ik Hem geplaatst, Jezus Christus, opdat ieder mens de verbinding heeft met ware liefde en via dat contact met Mij in zijn hart kan beseffen, wat waar en goed is en wat niet waar en niet goed is.

Doe jezelf geen geweld meer aan. Luister in je hart naar waarheid en liefde en leef daarnaar, wat mensen om je heen ook zeggen, van je willen, van je verwachten. Je bent vrij en mag naar vrijheid leven in ordening met Mij, je Schepper.

Hemels Brood 1614

Geheimen, wie denkt er geheimen voor Mij te kunnen hebben? Voor Mij is niets geheim. Ik zie wel wanneer je iets geheim wilt houden en Ik laat je daarin vrij, zoals Ik je steeds in alles vrijlaat. Al kun je voor Mij geen geheimen verborgen houden, Ik zal je niet beletten dat te proberen. Steeds opnieuw zul je kunnen bemerken, dat Ik altijd van alles op de hoogte ben.

Maar niet alleen van jou, ook van alle andere mensen. En er zijn er heel veel die denken dat ze voor Mij van alles verborgen kunnen houden. Zij denken dat wat ze met succes voor andere mensen verborgen weten te houden, zij dat ook met succes voor Mij verborgen kunnen houden. Ook zijn er nog heel veel die niet in Mijn bestaan, niet in Mijn directe aanwezigheid geloven, zodat er al helemaal geen sprake van kan zijn dat Ik iets van hen kan weten, kan zien. Ja, toch, Ik zie en weet alles, niets is werkelijk voor Mij verborgen. Maar er is nog iets, Ik laat je wel je geheimen, terwijl Ik ze heel goed ken, maar dat wil nog niet zeggen, dat daar waar die geheimen met eigenbelang, liefdeloosheid, ongeduld, boosheid, wraak, verwijten, of iets dergelijks te maken hebben, ze je geen gevolgen zullen bezorgen. Wie liegt voor eigenbelang, in het geheim, zal toch hoe dan ook vroeg of laat met de gevolgen daarvan te maken krijgen. En als je dan in de problemen raakt, kun je Mij wel om hulp vragen.

Wie tot inzicht komt en berouw heeft, oprecht berouw heeft, die zal Ik niet laten staan. Maar weet daarbij wel, dat hoewel Ik alles van je weet, het wel nodig is, dat je Mij je geheimen met eigenbelang vrijwillig bekent, want pas dan kan Ik je helemaal vrijmaken en helpen.

Hemels Brood 1615

Ik ben berusting. Maar als Ik alleen berusting zou zijn, dan zou de wereld nooit veranderen van zware liefdeloosheid naar ware liefde. Dus ben Ik meer dan dat. Ik ben geduld. Maar als Ik alleen geduld zou zijn, dan zou de wereld niet veranderen, zij zou eeuwig in haar liefdeloosheid blijven hangen. Dus ben Ik meer dan dat. Ben Ik dan naast berusting iemand die onrust maakt, die opjaagt, ben Ik dan naast geduld, ongeduldig en dwingend? Nee, Ik ben liefde, totale liefde en Ik heb met Mijn totale liefde het stuur in handen, het stuur over alle leven.

Ik jaag niet, Ik drijf niet, Ik dwing niet. Maar Ik laat ook geen stilstand toe. Je zou kunnen zeggen dat Ik stimuleer, stimuleer tot groei in liefde. En daarbij heb Ik liefde voor iedereen. In ongeduld zit het tegenovergestelde van liefde, aangezien Ik alleen liefde ben, ben Ik nooit ongeduldig. Toch laat Ik niets verlopen, Ik stimuleer altijd verder naar ware liefde, oneindig. Geen mens kan zich al vergelijken met Mijn ware liefde, die alles uitwerkt tot ware liefde. Tot helemaal ware liefde. Ik ben berusting, maar berusting is niet alles eeuwig in liefdeloosheid laten, Ik ben geduld, maar ook geduld is niet alles eeuwig laten zoals het zonder totale liefde is. Ik ben barmhartig, vergeef afdwalingen, help mensen tot inzicht te komen. Inzicht in zichzelf, inzicht in andere mensen, inzicht in Mijn Schepping, inzicht in Mijn liefde, inzicht in je leven. Met berusting en geduld, maar geen stilstand.

Hemels Brood 1616

Vreemd. Als je ergens vreemd bent, moet je eerst alles leren kennen. Als je nieuwe mensen ontmoet, ben je eerst vreemd voor elkaar. Maar na verloop van tijd leer je elkaar beter en beter kennen, door met elkaar te praten en met elkaar op te trekken lukt dat sneller en beter, dan wanneer je elkaar alleen eens per week goededag wenst.

Hoe ligt dat bij Mij, met Mij? Veel mensen kennen Mij niet, Ik ben een vreemde voor hen. Zij geven Mij nog niet eens een groet. En op die manier leren zij Mij ook niet kennen, of zo duurt het heel lang. Als mensen met elkaar moeten samenwerken en eerst als vreemden met elkaar beginnen, zullen ze in de loop der tijd elkaar toch leren kennen en geen vreemden meer voor elkaar zijn. Maar bij Mij is het zo, dat het nodig is dat mensen met Mij samenwerken uit vrije keus en velen willen dat niet, zo leren zij Mij dus ook niet kennen. De vrijheid die de mens heeft kan Ik hem niet afnemen zonder zijn eigen zelfstandig bewustzijn te beperken. En dat wil Ik voor zijn bestwil niet.

Ik ken alle mensen, maar hoeveel mensen kennen Mij? En allen mogen Mij leren kennen, maar er zijn er maar weinigen die dat willen. Hoe is het met jou, ben Ik voor jou nog een vreemde? Dan nodig Ik je uit om Mij beter te leren kennen. Om met Mij te spreken in je hart, in de stilte van je hart. Maar ook nodig Ik je uit om je heen te zien en dan, als je werkelijk wilt, open Ik je ogen en zul je Mij zien en leren kennen!

Hemels Brood 1617

Soms kun je iemand iets uitleggen en hij begrijpt het niet. Soms kun je dan nog van alles verder erbij uitleggen en dan kan het zijn dat hij het begrijpt. Maar het kan ook gebeuren dat iemand het met welke uitleg dan ook niet begrijpt. Zo is het regelmatig met de uitleg over Mijn Evangelie, de uitleg over het ware leven, het zijn van de mens op aarde. Voor een heleboel mensen is het nog niet te begrijpen, die kun je over Mij, over waar leven, over liefde nog zoveel uitleggen, ze begrijpen het niet. Er moet bij de mens een zekere rijping zijn, om te kunnen gaan begrijpen hoe het ware leven bedoeld is. Als die rijping nog niet plaats heeft gevonden, is er ook nog geen begripsvorming mogelijk.

Je kunt het vergelijken met een kind, eerst begrijpt het nog weinig van al het werelds gebeuren en zou je het kind altijd in huis houden, dan zou het wel groeien, maar gebrekkig blijven in begripsvorming over het dagelijks leven, over de samenleving, het zou wereldvreemd worden. Maar komt het gedurende zijn groei in contact met de wijze waarop de samenleving in elkaar steekt, dan groeit er een zeker begrip en besef van hoe één en ander met elkaar in verband staat. Bij de één wat meer dan bij de ander, maar bij de meeste mensen toch wel genoeg om op een zeker moment zelfstandig deel te nemen aan die samenleving.

Op die manier is er eerst ook geen begrip voor het geestelijke, voor Mij, Mijn leer van liefde. Pas wanneer de mens daar meer en meer mee te maken krijgt en er kennis van neemt, kan er begrip en besef van waar leven groeien. Maar jammer genoeg is er steeds minder terug te vinden van Mijn leer van liefde in het leven, zodat er wel groei plaatsvindt, maar de begripsvorming van waar leven ver achterblijft. En dat is niet zomaar even in te halen. Daar is tijd en lering voor nodig, rijping.

Voor de meeste mensen ben Ik een vreemde. Toch zal Ik steeds opnieuw mensen roepen tot Mij te komen en zorg dragen voor rijping en groei, zodat de uitleg die er over Mij is en Mijn ware liefde, ook door hen begrepen gaat worden. Maar wees voorzichtig in het uitdragen van Mijn leer bij diegenen die nog niet rijp zijn. Zij kunnen nog niet tot begrip komen, wat je ook uitlegt, zij begrijpen het niet. Laat hen tijd en zij zullen ook rijpen, maar anders en niet nu.

Niet alle vruchten zijn op dezelfde tijd rijp. Alles heeft zijn tijd en plaats. Geef uitleg als het daarvoor tijd is en iemand ook daadwerkelijk rijp is, het begrijpen kan. Dan kan Mijn liefde  het beste groeien en goed werk doen.

Hemels Brood 1618

Gehoorzamen, voor veel mensen is het heel moeilijk om te gehoorzamen. Ze gehoorzamen aan de wet, aan de baas, aan regels, enzovoort. Maar het moeilijkst is het voor mensen te gehoorzamen aan liefde, aan Mij. Want gehoorzamen aan Mij, zoals in de bijbel van de mens gevraagd wordt, is niet zonder tegensputteren doen wat Ik zeg dat gedaan moet worden. Gehoorzamen aan Mij is gehoorzamen aan liefde, is in alles uit liefde handelen.

Hoe kun je moeten gehoorzamen en tegelijk vrij zijn? Ja, ieder mens is vrij om naar eigen inzicht te handelen. Maar ieder mens krijgt ook aangereikt, wat het ware leven is en hoe hij zelf tot het ware leven kan komen. Het staat iedereen vrij om dat wel of niet aan te nemen. De keus is aan de mens. Het is een advies om Mij te gehoorzamen, om je Schepper te gehoorzamen. Maar dat gehoorzamen is niet steeds een bevel opvolgen, steeds precies een bevel opvolgen van: doe dit, doe dat, doe het zo en zo, laat dat, doe dat niet, enzovoort. Nee, gehoorzamen is je innerlijk gevoel van liefde volgen uit eigen vrije keus, zonder eigenbelang handelen naar ware liefde.

Dat is gehoorzamen aan Mij, dat is wat Ik bedoel en daar is dan nog heel veel vrijheid bij wat in liefde gevat is. Ware liefde werkt namelijk precies dat uit, wat voor iedereen het beste is. Ook voor degene die naar liefde handelt en daarbij zijn eigenbelang volkomen opzij heeft gezet.

Hemels Brood 1619

Laat gebeuren wat er gebeurt, maar vergeet nooit Mijn trouw aan jullie mensen. Nooit zal Ik jullie, Mijn kinderen verlaten. Al lijkt het allemaal nog zo moeilijk en al lijkt het onmogelijk alles in orde te krijgen, al lijkt liefde ver weg bij mensen, bij Mij is liefde nooit weg en Ik ben ook nooit weg. Er kan een nevel zijn waardoor Ik niet bemerkt word, een vertroebeling die het inzicht, het zicht op Mij en Mijn liefde verstoort, maar Ik ben toch niet weg en Mijn liefde is er altijd nog en heeft zijn krachtige uitwerking toch voor iedereen.

Wordt het moeilijk, voel je je alleen, afgezonderd, gebeuren er allerlei onaangename dingen, wanhoop niet want Ik ben je evengoed nabij en Mijn liefde zal je door elke moeilijkheid heen dragen. Niet altijd op een manier die jij zou willen en niet altijd op een manier die de pijn direct wegneemt of zomaar ineens de moeilijkheden wegneemt. Want iets wat gebeurt, kan, ondanks het ongemak en de pijn die het geeft, van belang zijn voor de groei van je ziel. Niet omdat je misschien iets verkeerd gedaan hebt, maar het kan je wel tot diepere inzichten brengen of tot het loslaten van patronen van leven, die verdere groei in de weg staan. Het kan ook bedoeld zijn voor mensen in je omgeving, ten gunste van de groei naar volmaakt leven van hun ziel. Of een oefening in hetgeen je geleerd hebt, in gebruik van vernieuwde inzichten.

Weet in elk geval dat het nooit zinloos is wat er gebeurt, niet voor jou en niet voor anderen om je heen. Weet dat alles altijd eeuwig gevat is in Mijn liefde, nu en eeuwig, voor jou en voor alle mensen. Elke gebeurtenis toont Mijn liefde voor jullie allen. Jammer genoeg kunnen mensen dat vaak niet zien. Kun jij het wel zien?

Hemels Brood 1620

Bevestiging, mensen willen voor alles bevestiging. Wat op zich niet zo gek is, want er is veel bedrog, er zijn veel mensen die allerlei onwaarheden als waarheid brengen. Hoe zou iemand door al die onwaarheden zonder bevestiging nog iets kunnen aannemen? En vooral, hoe zou dan iemand zonder bevestiging Mijn bestaan kunnen aannemen, in een wereld waar leugens en bedrog nauwelijks van waarheid te onderscheiden zijn? Ik kan daarom dat verlangen naar bevestiging wel begrijpen en Ik weet ook waar het vandaan komt. Waar veel onwaarheid is, is het moeilijk de waarheid te vinden.

Toch kan waarheid ontdekt worden, maar juist alleen als in het eigen hart waarheid bovenaan staat en uit het eigen hart waarheid geleefd wordt. Want in het hart heb Ik de mogelijkheid gelegd waar van onwaar te onderscheiden. Waar is niet altijd alleen waar als het bevestigd is. Iets wat waar is, is altijd waar, tenzij er iets aan verandert. Als een boom recht staat, is dat waar. Maar als die boom morgen krom gegroeid is, is dat  rechtstaan niet meer waar. Maar dat de boom op dat ene moment recht stond, blijft wel altijd waar. Zo kan iemand gezien hebben, dat die boom recht stond en tegen iemand zeggen, die dat niet gezien heeft. Hoe zal hij dat dan geloven, als hij het zelf niet gezien heeft? Door een oprecht en naar waarheid levend hart kan waarheid of onwaarheid gevoeld worden. Want dit leven op aarde bestaat niet alleen uit zichtbare bewijzen, zichtbare bevestiging, het bestaat vooral ook uit onzichtbare bevestiging, onzichtbare, niet tastbare bewijzen.

Het hart, het gevoel, is de enige plaats waar dat onzichtbare in waar begrip voor de geest zichtbaar kan worden. Maar in onwaarheid, in ongeloof, zal nooit iets van waarheid zichtbaar kunnen worden. Daarom is het voor iedereen die waarheid van onwaarheid wil onderscheiden van belang, zich eerst in zichzelf volkomen te richten op waarheid en ware liefde. Want alleen daarmee wordt de weg vrij om tot innerlijke herkenning van waarheid en onwaarheid te komen. Daarmee wordt ook de weg vrij voor ontmoeting met Mij, tot besef van Mij, zonder eerst daarvoor bevestiging te hoeven krijgen.

Hemels Brood 1621

Sommige opvattingen die mensen hebben, lijken zo dom. Maar dat heeft meestal niets te maken met domheid, maar met eigengewin. De opvattingen of het gebrek aan geestelijk inzicht, het gebrek aan inzicht van waar leven, hangen nauw samen met de mate van hang naar eigengewin van iemand, want hang naar eigengewin, streven naar eigengewin, sluit de verbinding met het hemelse tijdelijk af en opent de verbinding met het tegenovergestelde van het hemelse.

Stel dat er is een kraantje is dat open en dicht kan tussen ieder mens, en tussen het hemelse en het tegenovergestelde van het hemelse, tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde en deze kraantjes zijn in een gelijke verhouding met elkaar g verbonden. Bij veel eigengewin is de kraan uit het hemelse bijna gesloten, terwijl de kraan uit het tegenovergestelde van het hemelse volop openstaat. Hoe minder eigengewin, des te meer gaat de kraan van het hemelse open en de anderen dicht en hoe meer eigengewin, des te meer gebeurt het omgekeerde. Hoe meer de kraan van het hemelse geopend is, des te meer liefde, waarheid en wijsheid zal er stromen, maar bij het omgekeerde zal ook het omgekeerde gebeuren en de mens “dom” maken en gebrek aan inzicht is het gevolg, gebrek aan liefde, waarheid, wijsheid, zonder dat diegene zich dat zo bewust is.

Menselijk gezien is daar weinig aan te doen. Door Mij wordt aan die mens gewerkt, maar nooit zonder hem zijn vrijheid te laten en dan kan het soms heel lang duren voordat de “kraan” omgaat.

Hemels Brood 1622

Als je ergens voor het eerst komt, is het als een bos vol bomen en alle bomen lijken op elkaar. Maar ben je er vaker en kijk je om je heen, steeds opnieuw, dan ga je verschillen zien, dingen herkennen en steeds een beetje meer herkennen, totdat je de verschillen heel goed kent en je de weg in het bos weet.

Zo is het met mensen. Je ziet ze voor de eerste keer, onbekend. Maar hoe vaker je mensen ziet en meemaakt, des te meer leer je ze kennen en leer je onderscheid te maken tussen hun doen en laten, hun gedachten en ideeën, zie je de overeenkomsten en verschillen. Sommige mensen laten in korte tijd veel van zichzelf zien en anderen laten over langere tijd heel weinig van zichzelf zien. De ene mens is er goed in iemand snel te doorzien, terwijl een ander mens na lange tijd iemand nog niet doorziet.

Ja, er zijn zoveel verschillen en zoveel overeenkomsten en allen zijn terug te voeren tot één geheel, tot één mens. Jij bent mens. Schepsel op aarde. In vrijheid van zijn geboren. Met een weg naar volmaaktheid om te gaan voor je. Met alle mogelijkheden aanwezig. De keus is aan ieder zelf. En niemand kan de keuzes voor de ander maken. Advies aan elkaar geven kan, maar de keuze blijft altijd van jezelf. Niemand hoeft op te volgen wat een ander hem zegt te doen of te laten. En zo hoeft ook niemand een gegeven advies de ander kwalijk te nemen, want nog steeds heeft ieder de vrije keus.

Hemels Brood 1623

Verdwaald. Er zijn veel mensen verdwaald, veel mensen zijn hun weg op aarde kwijt en lopen zoals het hen het beste uitkomt. Vervolgens blijkt die weg niet het beste uit te komen. Een andere weg, die zij vervolgens kiezen, komt ook niet zo goed uit enzovoorts. Ondertussen krioelen mensen door elkaar, allen verdwaald, allen zoekend en allen doen elkaar na waardoor een grotere wanorde ontstaat en mensen nog verder verdwalen.

Evengoed ben Ik midden in deze door de mens veroorzaakte wanorde, Mijn beeltenis is nog steeds onder alle mensen, Mijn liefde is nog steeds werkzaam onder alle mensen en hoe groot de wanorde ook lijkt te zijn, hoe ver mensen ook verdwaald lijken te zijn, Ik ben onder jullie allen met Mijn liefde en zal dat ook eeuwig Zijn, Mijn liefde zal eeuwig zijn. Zodat het toch altijd nog mogelijk is deze wanorde en de verdwaalde mensen terug te brengen tot de ware weg, tot de juiste ordening.

Wanhoop niet als je je verdwaald en eenzaam voelt, onbegrepen en zelf ook niet meer weet wat te doen en waar te gaan. Het lijkt allemaal niet meer goed te komen, maar het komt toch heus wel goed. Daar zorg Ik voor! Daar kun je op vertrouwen! Werkelijk waar, daar mag je op vertrouwen. Want Ik ben eeuwig in jullie midden en wie in zijn hart bij Mij komt, zal ook zeker niet alleen gaan en niet alleen staan, maar eeuwig met Mij Zijn.

Hemels Brood 1624

Veel mensen zoeken de bevestiging van hun bestaan bij hun medemensen. Heel begrijpelijk, want daar hebben zij meer mee te maken dan met Mij, denken zij. In werkelijkheid heeft ieder mens eigenlijk wel het meest te maken met Mij. De waarde van een mens, van zijn leven, zijn bestaan, hangt niet af van de waarde die hij van zijn medemensen krijgt, die zijn medemensen vinden dat hij heeft. Van ieder mens hangt zijn werkelijke levenswaarde samen met Mij, met wat Ik met hem voor heb en wat Ik hem geef in genade en barmhartigheid.

Toch let de mens meer op hetgeen zijn medemensen van hem vinden, van hem zeggen, van hem willen en daar richt hij dan ook zijn handelen naar, naar goed gevonden worden door mensen in zijn omgeving. Als uit de omgeving waardering komt, dan voelt die mens zich goed, hij heeft het goed gedaan. Komt er uit zijn omgeving afwijzing, dan voelt die mens zich niet goed, hij heeft het niet goed gedaan. En al heeft die mens het in Mijn ogen juist wel goed gedaan, de afwijzing van andere mensen trekt hij zich aan en Mijn bevindingen over hem bemerkt hij niet, kijkt hij niet naar om, beseft hij jammer genoeg niet.

Maar ook het omgekeerde is het geval. Mensen kunnen waardering uitspreken over iets wat bij Mij juist niet zo gewaardeerd wordt. En ook dan is de waardering van medemensen meer aangenomen en voelt men zich daardoor goed, niet omziend naar wat het in Mijn ogen is. En zo zijn er mensen die van hun goedheid overtuigd zijn, terwijl er nog heel wat hapert en mensen voelen zich waardeloos, terwijl ze juist heel goed handelen. Zouden zij beseffen dat niemand hen naar waar leven kan schatten, dan alleen hun Schepper, die Ik Ben, dan zou het er voor de meesten heel anders uitzien.

Want niet een mens kan je levenswaarde precies bepalen, kan precies zeggen wat goed en wat niet goed is, maar juist alleen Ik, je Schepper. En in jezelf ligt in het centrum van je hart het vermogen om zelf kennis te nemen, zelf tot besef te komen van wat goed en vol levenswaarde is en wat niet. Maar velen durven daar niet naar toe te gaan, kennen die plaats niet meer, kennen Mij niet meer en dan blijft nog slechts de kromme mening van de medemens als leidraad om naar te leven over en de eigen grilligheid van verlangen naar een zeker welzijn.

Kom je met dat alles uiteindelijk niet goed terecht, blijft het allemaal misgaan, zoek dan eens in je hart naar die plaats waar dat vermogen ligt, om de waarheid in jezelf en in je leven te zien en tot waar onderscheid te komen. Kom eens oprecht en zonder verlangen naar eigengewin bij Mij en laat Mij je je waarde eens tonen, je ware levenswaarde. Je zult er versteld van staan. Ieder mens trouwens, want jullie allen, ieder voor zich, hebben elk een enorme levenswaarde, die geen mens zich nog realiseert en beseft. Laat staan dat een mens het je kan tonen. Maar Ik, je Schepper, Ik kan het je tonen, en eens zal Ik het je tonen. Want je bent Mijn Kind en Ik heb je oneindig lief!

Hemels Brood 1625

Al het goede begint bij jezelf. Al het ware begint bij jezelf. In hoeverre houd je jezelf aan liefde, in hoeverre houd je jezelf aan waarheid?

Het gaat er niet om het voor jezelf goed te hebben, het gaat er niet om het voor jezelf waar te hebben, het gaat erom voor ieder ander goed te doen en voor ieder ander waar te zijn. En vervolgens kun je, met dit goeddoen en met dit waar zijn, anderen helpen dat zij ook goed gaan doen aan anderen en waar zijn voor anderen.

Wie tot een betere, elkaar liefhebbende samenleving wil komen, kan dit niet bewerkstelligen door steeds om zich heen anderen te corrigeren in hun van liefde en van waarheid afwijkende gedrag. Wel kan hij aan een totale verbetering bijdragen door zelf in elk geval juist en naar waarheid te handelen. En daarbij de ander de gelegenheid te geven, om tot inzicht van handelen naar liefde en waarheid te komen. Want dat is de enige weg, om anderen te helpen naar de juiste levenswaarden, niet hen steeds corrigeren op wat mis is of misgaat, maar door zelf juist en naar waarheid te handelen, hen inzicht te geven.

Nu zal niet iedereen gelijk de ogen en oren daarvoor open hebben. Toch is het beter om niet corrigerend maar voorkomend te zijn. Niet hen te verbeteren of te verwijten, maar door met  liefde en waarheid uiteindelijk bij hen ook iets wakker te roepen, waardoor ogen en oren open kunnen gaan. Wie op een dergelijke manier met zijn medemensen omgaat, zal uit zichzelf met iedereen in vrede kunnen blijven en de ander verder kunnen helpen op zijn weg naar totale liefde en waarheid. Soms snel, soms langzaam, soms zichtbaar, maar vaker onzichtbaar. Weet dat Ik die liefde en waarheid altijd Ben en dat Ik in ieder hart altijd aanwezig Ben en gehoord kan worden. Niet met verwijten, alleen met liefde.

Hemels Brood 1626

De juiste weg, hoe vindt een mens de juiste weg? Is het de weg die hij zelf wil gaan, dat is, is het wat hij voor zichzelf als beste, als prettigste vindt of is het wat anderen van hem verwachten of is het wat hem innerlijk gegeven wordt, maar niet overeenkomt met hetgeen anderen van hem willen en niet overeenkomt met wat zijn eigen verlangens zijn?

Ja, steeds opnieuw wordt de mens gevraagd keuzes te maken en vaker wordt er van alle kanten aan die mens getrokken, deels door zijn eigen verlangens, deels door de verlangens van mensen om hem heen en dan is er ook nog het diepere inzicht van wat eigenlijk het meest juiste is, maar niemand goed uitkomt. En juist dat laatste maakt het nog een keer zo moeilijk om daarvoor te kiezen, wat eigenlijk de beste keus genoemd kan worden, als je het bekijkt naar waarheid en liefde en naar het meest wenselijke voor de vooruitgang van de ziel van die mens, in alle opzichten van waar leven. Maar al kiest de mens voor die beste weg, dan is het nog niet gezegd, dat die weg daarmee vrij is van obstakels en zonder problemen te gaan is. Want om hem heen blijven er toch mensen die hem liever andere keuzen zien maken, keuzen die meer naar hun verlangens zijn. Ook blijven er van tijd tot tijd eigen verlangens, die iemand kunnen verleiden om de beste weg te verlaten.

Wie de juiste, de beste weg wil gaan, die accepteert Mij als Schepper en Vader en neemt Mijn liefde aan in alles. Een vast vertrouwen op Mij, is dan nodig om de obstakels en alle verleiding te weerstaan en de juiste weg tot volle liefde en waarheid te blijven volgen en zich niet te laten ontmoedigen, als hier en daar niet alles zo vlekkeloos verloopt. Houd vertrouwen, houd moed en blijf daarin standvastig. Want zo zal Ik ook standvastig blijven en je te allen tijde in liefde en waarheid dragen.

Hemels Brood 1627

Een levensecht mens, word in elk opzicht een levensecht mens. Dat is, zijn wie je bent, zijn zoals Ik je geschapen heb. Dat is, ook zijn wie je bent, terwijl je nog op weg bent naar dat volkomen leven, wat je van Mij uit al eeuwig bent, maar op deze aarde nog in zelfstandig zijn bedoeld bent op te nemen, zelf te zijn, uit vrije keus ook zelf te zijn. Daarmee bedoel Ik, dat je het volkomen wezen, dat je uit Mij van aanvang aan bent, zelf leert te zijn. In een eigen bewustheid van bestaan. En dat is op deze aarde voor alle mensen de bedoeling. Maar velen begrijpen de bedoeling van hun bestaan, hun zelfbewuste bestaan hier op aarde niet. Mede daardoor ontstaat er een wanorde en gaan mensen de voor hen bedoelde weg niet, maar begrijpen ze ook hetgeen hen overkomt niet.

Zoek je genoegdoening of zoek je waardering? Waar wil je naartoe? Leg je gaan en staan, je doen en laten in Mijn Hand en probeer het niet allemaal zelf te doen en zelf te doorgronden, want wie kan de diepste ravijnen en de hoogste hemelen geheel doorzien zoals Ik, je Schepper en hemelse Vader? Wees dan een levensecht mens en wees zoals je in je groei naar volkomenheid als eigen bewustzijn bent. Neem je onvermogen op en draag het, tot volkomenheid je deel is en alle onvermogen opgelost is in ware liefde.

Hemels Brood 1628

De mens heeft Mij in handen. Geeft hij zichzelf in Mijn Handen, dan eerst kan hij Mij Zijn. Maar vooralsnog houden de mensen hun leven, wat Ik Ben, in eigen hand en geven hun leven, zichzelf, niet aan Mij, niet in Mijn Handen.

Zo kom Ik er vaak niet aan te pas, terwijl Ik er wel Ben en zij Mij wel in handen hebben. Kijk oprecht in jezelf, van waaruit leef je? Vanuit je eigen goed willen of vanuit Mij, je Schepper, Die je in handen hebt, maar Die je jezelf niet in Handen geeft? Je handen zijn je draagkracht, maar hoe ver gaat je draagkracht? Mijn draagkracht is eindeloos en van een onmetelijke omvang. Zo kunnen Mijn Handen alles dragen wat jouw handen niet kunnen dragen. En steeds opnieuw laat Ik je weten, dat Ik alles graag voor je draag, dat Ik het gewicht dat op je drukt graag van je overneem. Maar niet zonder dat jij het Mij te dragen geeft en vertrouwt op Mijn kracht. Pas dan kan Ik het van je overnemen en doen wat je zelf niet voor elkaar krijgt.

Alles is mogelijk bij Mij, je Schepper en liefhebbende hemelse Vader die trouw houdt tot in eeuwigheid en die zijn Hand niet terugtrekt, ook al wordt die niet aangenomen. Mijn armen zijn wijd gespreid en wachten geduldig tot zij in vertrouwen met liefde je dragen mogen.

Hemels Brood 1629

Het is niet genoeg om een keertje hier en een keertje daar goed te doen, het is bedoeld om volkomen één te worden met liefde in alle waarheid, zonder enige afdwaling. Het is de bedoeling, dat je op deze aarde geheel uit eigen vrije wil, uit eigen vrijelijk handelen, tot eenheid met ware liefde komt, zonder uitzondering, zonder enige afdwaling. Belangrijk is het dit zelf te verwerven, daar zelf aan te werken.

Daarom zal Ik wel iedereen op zijn weg naar volkomen belangeloze liefde helpen aan inzicht, moed, vertrouwen, geduld, doorzettingsvermogen en alles wat verder nog van belang kan zijn, maar Ik neem het van niemand over, Ik bezorg niemand een onmiddellijke overstap. Die overstap van eigenbelang, eigen zorg, eigen willen, enzovoorts, naar oneindig durende ware belangeloze liefde, zal ieder zelf, door volkomen nederigheid, moeten bereiken. En dat kan ook iedereen zelf bereiken. Zo is deze aarde ingericht met een zekere ordening, die wel zo is, dat die het ieder mens mogelijk maakt tot volkomen belangeloze liefde in eeuwigheid te komen en daarmee de ware volle gelukzaligheid te bereiken.

Maar hoe een mens dat ook probeert te bereiken, die gelukzaligheid, hij zal het nooit bereiken als hij niet elk kleinste beetje egoïsme, zelfgerichtheid, eigen verlangen, eigen zorg, loslaat en zich volkomen vertrouwd en één maakt met geheel belangeloze liefde voor Mij en zijn naaste, zonder enig eigenbelang in welke vorm dan ook. Want wie wat hij doet aan liefde ergens nog doet met de gedachte die gelukzaligheid te behalen, die heeft de ware liefde nog niet verstaan.

Hemels Brood 1630

Alles is mogelijk, maar niet alles is wenselijk. En niet alles wat de mens zich wenst, is goed voor hem en zou daarom beter niet mogelijk zijn. Maar met de vrije keus kan de mens naar eigen wens zijn gedachten vormgeven en daar naar leven. Hemels gezien niet altijd wenselijk, maar de mens,denkt, dat het hem beste oplevert. Steeds opnieuw kan de mens de verleiding niet weerstaan om naar eigen goeddunken te handelen en niet naar waarheid en liefde te luisteren. Meestal vindt hij dat hij daarvoor hele goede argumenten heeft. En het liefst luistert hij naar zijn argumenten en niet naar wat waar, zuiver en liefdevol leven is.

Op die manier ben Ik door velen naar de achtergrond gedreven of zelfs verbannen naar het land van de fabeltjes en legendes. Mijn bestaan doet er niet meer toe volgens hen. Maar Ik besta en blijf bestaan en blijf er zijn. Om alle leven te beschermen ben Ik er altijd en daarmee blijft ware liefde op aarde bestaan. Weliswaar bij weinig mensen en in een beperkte hoeveelheid. Maar achter de schermen is het Mijn liefde waarop elk levensfundament staat en blijft staan. Omdat Ik het wil en zo zij het.

Welke afdwaling ook, Mijn liefde blijft eeuwig voor alle mensen. Maar niet eeuwig blijft deze aarde, niet eeuwig blijft het zulk een chaos op aarde. Want dat is niet de bedoeling. Zo zal de aarde herschapen worden tot waar leven uit ware liefde voor en door alle mensen.

Hemels Brood 1631

Zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, doe Ik alles om hem tot waar begrip van leven te brengen. Doe Ik alles, om hem tot de juiste inzichten te brengen. Maar in zijn vrijheid is de mens heel zelfgericht geworden en kiest hij voor wegen die niet veel meer met waar leven van doen hebben, terwijl die mens zelf het idee heeft juist en geëigend te leven. Velen hebben het over recht hebben, zij hebben hier recht op en daar recht op, maar nederigheid is daar meestal niet bij.

Ieder mens heeft recht op liefde, Mijn liefde en ieder mens krijgt ook Mijn liefde. Ieder mens is gevraagd om vrijwillig ook Mij en zijn naaste liefde te geven. Maar vaker gebeurt het, dat liefde geëist wordt, voordat het gegeven wordt. Terwijl liefde niets eist. Zo weten mensen dus heel goed wat ze vinden dat ze moeten krijgen, maar dat geven, daar hapert het veelvuldig aan. Daardoor hapert het ook over de hele wereld aan van alles en nog wat, daardoor is dan eens hier, dan eens daar voedseltekort, werktekort, oorlog, ziekte, ongemak, want alles hangt met elkaar samen en heeft met elkaar verband. Toch is dat allemaal totaal in Mijn enige ware zuivere liefde geplaatst. En deze enige ware zuivere liefde is zonder uitzondering verbonden met elk mensenhart. Ook met jouw hart heb Ik Mijn ware zuivere liefde verbonden en ook jij kunt dat, net als iedereen, in je hart, in jezelf, voelen, bemerken.

Mijn liefde brengt in je hart zachtheid, waarheid, geduld, trouw, doorzettingsvermogen, vertrouwen, liefde. Je hoeft dat maar op te pakken, als basis voor je handelen te nemen en je hebt Mij aangenomen en komt dicht bij Mijn liefde!

Hemels Brood 1632

De basis van je handelen, het gaat altijd om de basis van waaruit je handelt. Kijk daarom altijd naar je motief, naar het doel dat je wilt bereiken en constateer dan of het ook maar ergens met eigenbelang te maken heeft. Alleen zeg Ik je daarbij, dat het heel moeilijk is om oog te hebben voor eigenbelang bij jezelf. Het is gemakkelijker het eigenbelang van anderen te zien, hun afdwalingen van waarheid en liefde te zien, dan oog te hebben voor je eigen afdwalingen van waarheid en liefde, voor je afdwalingen naar eigenbelang en het dan ook te erkennen.

Daarom raad Ik je aan om steeds opnieuw naar de basis van je handelen te gaan en steeds opnieuw in alle oprechtheid jezelf te beschouwen in stilte. Dan zal Ik je stapje voor stapje de basis van je handelen tonen, wat daar nog aan afdwaling van liefde en waarheid aanwezig is. En stapje voor stapje help Ik je dan de basis van je handelen te ontdoen van eigenbelang, van afdwaling van waarheid en liefde. Niet alles tegelijk, maar stap voor stap. Vooral waarheid verdient de aandacht. Er wordt wel gezegd, er zijn vele waarheden. Ieder mens leeft zijn eigen waarheid. Ik zeg je, er is één universele waarheid en het belangrijkste is daarbij eerlijkheid, oprechte eerlijkheid. Eerlijkheid tegenover jezelf en daarbij ook tegenover je medemensen. Maar ken ook heel goed de basis van je eerlijkheid en laat het niet een correctie van de afdwalingen van je medemens zijn. Laat je eerlijkheid niet een ander tekortdoen, let daar dan ook op. Verdraai de waarheid niet, handhaaf haar altijd in liefde, dan kan waarheid niemand schade toebrengen. En mocht je niet helemaal zeker van jezelf zijn, dan kun je altijd in jezelf bij Mij komen voor helderheid in jezelf.

Mocht je bij jezelf missers ontdekken, omdat Ik je die innerlijk toon, dan is erkenning en de wens om jezelf te verbeteren eerst voor Mij genoeg en hoef je niet in een gevoel van schuld te vervallen en daaronder gebukt gaan. Je bent op weg, lerend. Neem jezelf ook daarin aan in liefde en je neemt Mij aan in jezelf in liefde en straalt dit uit naar je medemensen, wat hen veel meer brengt dan over je schuld aan wat dan ook te gaan zitten kniezen. Vrede zij met je, alle dagen, tot je volmaakt bent in alles waarin je hemelse Vader, je Schepper, volmaakt is.

Hemels Brood 1633

De bezetenheid van de wereld is groot. Het vermogen dat Ik mensen gegeven heb, wordt niet ingezet om elkaar te helpen uit ware liefde, maar wordt veelvuldig ingezet voor eigen genoegen, voor eigen welzijn. Kortom, het wordt niet ingezet voor de ander, maar voor zichzelf. Alsof Ik er niet ben, alsof Ik er al niet eerst voor gezorgd heb, dat iedereen door Mij verzorgd wordt. Ja, iedereen is van Mij uit verzorgd. Maar wie die zorg voor zichzelf op zich neemt, die blokkeert daarmee de reeds veel eerder door Mij volmaakt ingestelde zorg. En dat wat overblijft, is de  zorg voor zichzelf, die steeds gebrekkig blijft. Gebrekkig, omdat er geen ware liefde voor anderen, maar alleen voor zichzelf aan ten grondslag ligt.

Wie die volmaakte zorg die Ik voor iedereen heb ingesteld wil krijgen, zal daarop ten volle moeten vertrouwen en zich niet meer richten op zelfzorg. Dat wil niet zeggen, dat je bijvoorbeeld kunt stoppen met eten, zomaar omdat Ik wel voor je zorg, of dat je van een dak van drie hoog kunt springen, omdat Ik wel voor je zorg. Begrijp dat dat dingen zijn, die Ik niet bedoel als Ik zeg dat je door Mij geheel verzorgd bent. Mijn zorg is zuivere liefde, die in werking is in je hele leven, maar alleen dan tot een reikwijdte van ongekende omvang komt, als in het eigen hart eenzelfde liefde groeit. Hoe omvangrijker eenzelfde liefde in het eigen hart is, des te meer openbaart zich Mijn zorg voor jou en alle mensen.

Zo is alles steeds terug te vinden in ware belangeloze liefde, die dan wel gepaard gaat met een volmaakte wijsheid. Streef zoveel je kunt ware liefde na en in je leven openbaart zich meer en meer Mijn volmaakte zorg voor jou.

Hemels Brood 1634

Dezelfde mens die hier het kwaad bestrijdt, geeft het elders voeding. Wat bedoel Ik daarmee? Kijk, die mens bestrijdt onrecht wat hem aangedaan wordt, zelfs onrecht soms wat anderen aangedaan wordt. Maar ook heeft hij een verlangen naar bijvoorbeeld een bepaalde positie. En om die te krijgen, is het nodig dat hij hier en daar wat verdraait, zich wat anders voordoet. Of een ander voorbeeld. Iemand bestrijdt onrecht, hangt eraan het goede te doen. Maar hij is werkzaam in de reclamewereld en moet, om zijn baan te behouden, artikelen promoten in een reclamespotje, op een manier die sterk overdreven is, die niet geheel naar waarheid is en ook niet in het belang van de klant, maar eerst in het belang van de verkoop. Zo staat er veel in het belang van verkoop, macht, positie, enzovoort.

Dezelfde mens die met die verkoop, die macht, die positie, bezig is, kan daarnaast ook de strijd aangaan met wat in zijn idee onrecht is en hij goed wil maken. Zo is alles door elkaar geweven en er zijn maar heel weinig mensen, die zich daarvan bewust zijn en in zichzelf weten, dat zij die tegenwoordigheid ook in zich hebben en dan meedoen, ondanks hun goede voornemens, ondanks ook hun goede werken. Het is een  mengelmoes op deze wereld. Maar wel zo dat uiteindelijk alleen het goede zal zegevieren. De liefde zal zegevieren en voor ieder die daarin mee wil, ook zegen brengen. Ik ben die ware liefde, de ware goedheid en Ik draag deze wereld in liefde. Zodat zij eens alleen uit liefde bestaat, zoals in eeuwigheid bedoeld is.

Hemels Brood 1635

Ieder mens heeft Mijn woord van leven in zich, ieder mens heeft Mijn woord van waarheid, van ware liefde in zich en alle kennis van waar leven, alle mogelijkheden van waar leven. Maar daarbij wordt ook ieder mens blootgesteld aan de verleiding om dat de rug toe te keren en precies het tegenovergestelde te doen. Op het moment dat de mens wordt afgeleid van Mijn woord van leven, van waarheid, van ware liefde, is hij Mijn woord van liefde, waarheid en kennis vergeten. Zoals met zijn komst op deze aarde al zijn voorgaand leven uit zijn geheugen is verdwenen. Uit het bewust te maken geheugen.

Want alles wat leven is, blijft in het geheugen beschikbaar. Alleen niet alles is in het bewustzijn op te roepen. Zo is er een deel in het geheugen waar de mens alleen onder bepaalde voorwaarden bij kan. Die voorwaarden zijn heel nauw verbonden met waar leven, waarheid en liefde, die voorwaarden zijn direct verbonden met Mij. De verleiding op dit moment op aarde is groot en is er bij heel veel mensen, zodat er maar weinig waar leven is onder de mensen. Maar van tijd tot tijd hef Ik die verleiding op, zodat de mens weer tot zichzelf teruggebracht wordt en in zichzelf weer Mijn aanwezigheid gaat ervaren. Niet voor Mij, maar voor hemzelf, voor waar leven, voor ware gelukzaligheid voor alle mensen, maar dan wel in een zelfbewust vrij bestaan. En juist dat is het waarom de afdwaling van zoveel mensen niet door Mij weggenomen wordt, om hen de ware totale gelukzaligheid eens geheel bewust en vrij te kunnen geven!

Hemels Brood 1636

Lief mens, je mag van Mij alles doen wat je wilt , je bent vrij en in je vrijheid heb je geheel de vrije keus. Maar, vergis je niet, want dat betekent niet, dat alles wat je kiest door Mij gezegend kan worden, tot een gezegend resultaat zal leiden. Ik heb je lief, oneindig lief. En in die grote liefde draag Ik je, wat je ook doet of laat, Mijn liefde voor jou blijft eeuwig en oneindig groot. Maar, ook dat betekent niet, dat wat je vrijelijk kiest jou gelukzaligheid zal brengen, de uitkomsten zal brengen die jij je voorstelt dat het zal doen. Want wat je in je vrijheid ook kiest, de uitwerking zal altijd nauw verbonden zijn met de beweegredenen van waaruit je kiest. En zo ook de resultaten. Wat zijn je beweegredenen? Is iets uit eigenbelang of uit belangeloze liefde gedaan, daarmee hangt het verdere verloop samen.

Zo heb je dus in je vrijheid veel van het verloop van je leven in eigen hand. Maar in Mijn enorme liefde voor jou en alle mensen heb Ik het grote totaal in Mijn Hand. En wie zich uit vrije wil daarbij aansluit, die zal merken dat zijn keuzes steeds weer gezegende resultaten opleveren. Maar wie zich in zijn vrijheid niet daarbij aansluit, zal die zegening niet in de resultaten vinden. Dat wil dan niet zeggen, dat Ik diegene niet liefheb, afwijs, aan zijn lot overlaat. Ik zal er alles aan doen om ook diegenen tot waar leven te brengen, met de volle zegening van Mijn liefde en de volle gelukzaligheid van ware liefde. Toch, Ik zal hem ook nog steeds de vrijheid van keuze laten. Ik heb je lief, innig lief. Geef Mij de kans je leven in alles te zegenen, door je keuzes uit belangeloze liefde te maken. Nu en steeds opnieuw.

Hemels Brood 1637

Soms gebeurt er zoveel, dan is het niet meer te overzien, niet meer te begrijpen, maar niets is zomaar, zonder betekenis, zonder reden. Het kunnen begrijpen is vaak moeilijk, doordat je met iets anders in je gedachten bezig bent en dan niet geheel vrij bent om te luisteren naar iets heel anders wat je verteld wordt. Dan blijf je met je gedachten hangen in de overdenking van dat andere en daar past hetgeen je gezegd wordt niet in, daardoor begrijp je het niet, het zijn twee verschillende dingen die je als een geheel probeert te zien.

Ja, Mijn Schepping is één geheel en alles staat met elkaar in verband, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen verschillen zijn. Dat alles één geheel is en met elkaar in verband staat, betekent niet dat alles hetzelfde is. Dus om het geheel te kunnen begrijpen, is het nodig de onderlinge verschillen te zien en via welke verbanden het tot één geheel komt. Dan kan Ik je zeggen, dat er maar één weg is waarlangs alle verbanden gaan en dat is ware liefde.

Hoe verschillend de onderdelen van de Schepping ook zijn, allen staan met elkaar in verband door Mijn ware liefde. Om het geheel te kunnen begrijpen is het nodig de verschillen te zien. De verschillen tussen de onderdelen van de Schepping en de samenhang in liefde. Hoeveel er ook gebeurt en hoe verschillend dat ook aan elkaar is, in alles is de verbinding met Mijn liefde. Als je het niet meer begrijpt, houd dan daaraan vast, houd daardoor vrede in jezelf.

Hemels Brood 1638

Ik ben de Vader in de Hemel. Maar die Hemel is niet de blauwe lucht boven de aarde, zoals veel mensen letterlijk denken. Die Hemel is het volmaakte. Ik Ben volmaakt en Ik Ben in het volmaakte, in volmaakte liefde. Die Hemel is het volmaakte leven, de volmaakte liefde, de ware nederigheid van aanzien.

Vanuit de volmaaktheid is een brug geslagen naar de onvolmaaktheid van de aardse mens. En met aardse mens bedoel Ik dan niet de mens die op de natuurlijke aarde woont, maar de levensinstelling waarop de mens zijn handelen baseert en nog in geen opzicht volmaakt is. Het aardse is het onvolmaakte leven, wat samenhangt met de vrijheid van keuze van de mens om zijn zelfbewuste bestaan mogelijk te maken. Die brug is van het Hemelse naar het aardse een innerlijk contact, dat het contact met het Goddelijk Zijn mogelijk gemaakt, het Goddelijk Zijn wat Ik Ben.

Alle mensen kunnen gebruikmaken van die brug, wat niet een brug van steen of hout is, maar de mogelijkheid om over te stappen van een keus voor eigenliefde, naar de keus tot ware onbaatzuchtige liefde in volkomen nederigheid, die brug is de mogelijkheid via innerlijk contact tot waar besef van leven te komen en naar dat ware besef van leven te handelen, waardoor ieder mens in Mijn Hemel kan komen, dat is dan in volmaakte liefde kan komen. Wie dat graag wil, die steek Ik vanuit de Hemel Mijn Hand toe, wie Mijn Hand aanneemt, is gered.

Hemels Brood 1639

Vrijheid, ieder mens heeft graag zijn vrijheid en daarmee doet hij het liefst wat hij zelf wil. Niemand wil zo gemakkelijk zijn vrijheid afstaan en toch staan zoveel mensen, zonder het goed te beseffen, hun vrijheid af. Want ware vrijheid ligt in deemoedige onbaatzuchtige liefde voor Mij en de medemensen en nu juist dat kunnen veel mensen niet opbrengen en zij vervallen in eigenliefde, gepaard met hoogmoed.

Kijk en dat bindt de mens aan het tegenovergestelde van liefde, aan satan. Daarmee verliest de mens zijn zeggenschap in zijn leven aan de gevolgen van liefdeloosheid en eigenbelang. Want liefde maakt vrij en onoverwinnelijk, het tegenovergestelde neemt de onoverwinnelijkheid weg, waardoor de mens gevangen raakt in de macht van hebberigheid, ongeduld, boosheid, enzovoort. En zonder ommezwaai naar ware liefde kunnen die ketenen van vooral hebzucht, eigenwaan en hoogmoed niet gebroken worden.

Ik bevrijd met Mijn liefde regelmatig velen van hun aldus gekregen ketenen. Doch jammer genoeg vervallen velen weer aan diezelfde macht van hoogmoed en hebberigheid, van eigenbelang in plaats van onbaatzuchtigheid. Zo zijn er weinig mensen werkelijk vrij. Mijn liefde blijft toch steeds opnieuw allen bevrijden, tot alle mensen voor eeuwig vrij zijn en blijven!

Hemels Brood 1640

Tijd heelt alle wonden. Ik zeg liever, liefde heelt alle wonden. Maar daarbij kan tijd een goede invloed hebben. Tijd neemt de scherpte van iets dat gezegd is weg, tijd doet het onaangename steeds een beetje meer vergeten. Tijd vermindert gevoelens van haat. Na langere tijd zijn mensen bereid nog eens te praten, iemand te vergeven, te vergeten. Na langere tijd is boosheid vaak weggeëbd en pijn niet meer zo sterk in de herinnering.

Tijd geeft ruimte aan liefde. Waar eerst geen liefde was, kan over langere tijd liefde groeien. Tijd kan de basis van het denken gelegenheid geven te veranderen, door allerlei gebeurtenissen. Dan kan die basis van denken zo veranderen, dat er de juiste liefde kan groeien. Want voor de groei van liefde is een ware basis van denken nodig. Een bereidheid om naar ware liefde te willen leven. Met tijd kan die bereidheid toenemen en de groei naar ware liefde bevorderen. Met tijd kan het levensinzicht groeien zodat iemand tot waar leven kan komen.

Tijd is de mens gegeven, op aarde, om uit eigen vrije keus tot liefde te komen, om tot ware levensinzichten te komen. Alle gebeurtenissen in de door Mij gegeven tijd op aarde hebben daarmee te maken en zijn belangrijk. Laat dan liever geen mens die tijdsbepaling overnemen maar laat die tijd die een mens gegeven is op aarde in Mijn Hand liggen. Zodat zijn ziel optimaal gelegenheid krijgt tot waar leven te komen!

Hemels Brood 1641

Ik wek met Mijn liefde de mens uit zijn slaap, zijn wereldse slaap, dat is zijn neiging te streven naar roem, macht en bezit. Met Mijn liefde maak Ik de mens bewust van zijn afdwaling van liefde. Zou Ik hem niet met en vanuit Mijn liefde benaderen, wat Ik ben en niet anders, dan zou hij eerder verder afdwalen van liefde dan naderbij komen. En hoe verder gedwaald, des te moeilijker is het voor diegene om Mij te naderen. Toch zeg Ik, kom allen bij Mij die moe en bedrukt zijn door de afdwaling van liefde, want bij Mij is liefde, is vrede, is gelukzaligheid, is werkelijk leven voor iedereen. Laat het wereldse gaan, laat roem, macht, bezit gaan en kom bij Mij, kom in Mijn liefde, word Mijn liefde.

Dit fluister Ik steeds in ieder mens, Ik bedoel daarmee, dit houd Ik steeds ieder mens voor, in hem. Soms duidelijk waarneembaar, soms minder duidelijk. Maar steeds ben Ik er en Ik blijf er, in ieder mens. Maar de meesten zijn nog te ver afgedwaald in hun ijver naar roem, macht en bezit of in afgunst voor diegenen die meer roem, macht en bezit hebben. Zo is er een blindheid over de aarde, een verduistering gaande, die ook een groot deel van de eenvoudige goedwillende mens het zicht op Mijn liefde ontnomen heeft. Die duisternis zal hen uiteindelijk niet deren. Want door alle duisternis heen blijft Mijn liefde naar allen toe stralen en de harten weer verwarmen, zodat zij ondanks de duisternis tot inzicht komen en tot waar leven in ware liefde komen.

Er zal, voor allen die willen en door Mij gewekt worden, een innerlijk licht ontstoken worden, welke sterker en groter is dan ooit gezien en dit zal alles tot in de oneindigheid voor hen verlichten en voor hen zal er geen duisternis meer zijn. Zij zullen in het volle geluk van ware liefde werkelijk leven!

Hemels Brood 1642

Voor de genezing van het lichaam zijn er dokters. Voor genezing van de ziel, de geest, kom je het beste bij Mij, bij ware liefde. Wie wil weten wat ware liefde is, laat die bij Mij komen. Maar, diegene moet daar wel een oprecht verlangen naar hebben en een sterke wil en vasthoudendheid. Want het besef van ware liefde is niet gemakkelijk te verkrijgen, als daar niet een oprecht verlangen naar is.

Zaken als ongeloof, twijfel, boosheid, verwijten, maken het oprechte verlangen onzuiver en een volkomen besef heel moeilijk. Wie werkelijk het volle besef van liefde wil krijgen, zal zich geheel daaraan moeten overgeven en niets voor zichzelf willen hebben, niets voor zichzelf willen vragen. In ware oprechtheid en ware deemoed is de liefde het beste waar te nemen, is Mijn liefde voor jullie allen het beste waar te nemen. En in een oprecht deemoedig hart kan Mijn liefde het beste naar binnen vloeien en het geheel vullen. Uit zo’n met liefde gevuld hart kan die mens dan putten voor het dagelijks leven en om aan zijn naasten geven.

Wie aan zijn liefde voor Mij en zijn naaste twijfelt, laat die zichzelf onderzoeken op waarheid, op belangeloosheid of eigenbelang, op hoogmoed of nederigheid, op verdraagzaamheid of onverdraagzaamheid en laat diegene dan waar hij nog eigenbelang aantreft, nog hoogmoed, nog onverdraagzaamheid of iets dergelijks, daarmee bij Mij komen, zodat Ik hem help zich daarvan te reinigen, zodat zijn hart oprecht en vrij Mijn ware liefde kan ontvangen!

Hemels Brood 1643

Het dagelijkse leven  eist alle aandacht op, waardoor er weinig gelegenheid overblijft voor Mij. Toch is het dagelijkse leven juist ook als oefenterrein door Mij bedoeld. Juist daarin ligt de oefening om naar waarheid en zonder voorwaarden naar liefde te leven. In het dagelijkse leven er toch aan te denken naar liefde te leven, naar waarheid te leven. Niet teruggetrokken, zonder onderling contact met de medemensen, maar juist in het samenleven, de daagse omgang met elkaar, dat zo te laten verlopen met elkaar, dat harmonie en vrede heersen vanuit liefde voor elkaar.

Heel eenvoudig. Maar ook in het alledaagse is er strijd om macht, roem en bezit en dat vertroebelt het levensinzicht, waardoor er ook in het dagelijkse leven niet meer aan Mij gedacht wordt. Alles lijkt belangrijker dan gedachten aan Mij. In het werk of in het gezin, er is altijd van alles te doen, er is altijd wel haast bij, alle tijd is gevuld met wat zich dagelijks voordoet, geen tijd voor gedachten van liefde en genegenheid voor elkaar, er moet gewerkt worden, productie geleverd worden, winst gemaakt worden. En dat zijn de uitgangspunten, aards goed vermeerderen. Vergooi de mogelijkheden tot lering, tot liefde niet, pak ze op en leef de liefde wat zich dagelijks ook voordoet, in werk en gezin, in het eenvoudige, met elkaar.

Hemels brood 1644

Als alles heel moeilijk lijkt, wanhoop dan toch niet. Wanhoop nooit. Ik wil je graag bemoedigen om vast te houden aan waarheid, aan vertrouwen in Mij, in Mijn liefde. Al lijkt het allemaal nog zo moeilijk, Ik laat je werkelijk niet in de steek. Maar vul niet in, hoe je denkt dat Mijn hulp zou moeten zijn. Laat je verwachtingen aan wereldse vormen van hulp los.

Want Mijn liefde, Mijn hulp is met niets op aarde te vergelijken, past niet in het menselijk denkpatroon, maar gaat vele malen verder dan een mens op aarde zich kan voorstellen. Jullie hebben beperkingen, Ik niet. Mijn liefde gaat heel anders te werk dan jij invult, dan jij verwacht. Hoe moeilijk de situatie er ook uitziet, het is een kwestie van tijd en het kan er allemaal heel anders uitzien. Mijn hulp is niet altijd het wegnemen van smart, van pijn, van ziekte, want dat heeft op aarde betekenis voor de ziel, voor de geestelijke groei van de ziel.

Hoe onaangenaam iets voor iemand ook kan zijn, dat wil niet zeggen, dat het niet iets voor zijn ziel doet, wat hem ten goede komt of een ander mens ten goede komt. Alles laat Ik ten goede komen aan de mens, wat er ook gebeurt, je kunt er zeker van zijn dat het op de een of andere manier je ten goede komt. Ik weet dat dat in smart, in pijn, in ziekte, in nood, door jullie heel moeilijk voor te stellen is, toch laat Mijn liefde niet één van jullie gaan en Mijn erbarmen met jullie allen is groot, heel groot. Wees nu bemoedigd te blijven vertrouwen op Mijn liefde en de sluier zal van je weggenomen worden en je zult Mijn liefde beseffen!