Hemels Brood 1582 t/m 1612

Hemels Brood 1582

Hoog is laag en laag is hoog. Zo is het bij Mij. Wat mensen vinden dat juist is om te doen, wil nog niet zeggen, dat dat bij Mij ook juist is. Want de maatstaf die de mens gebruikt, is vaak een hele andere dan Mijn maatstaf. De mens kijkt vaak wat hem het beste uitkomt, wat de meeste winst oplevert, waar de meeste winst te behalen valt, wat de meeste macht geeft en aanzien. En dat is dan algemeen geaccepteerd.

Maar Ik kijk naar het minste, wie met het minste voor zichzelf genoegen kan nemen, wie geen winst hoeft, geen gunsten, geen macht en geen aanzien. Maar bovendien kijk Ik naar degene, die alle hebzucht van anderen verdragen kan, zonder zelf iets te willen hebben, die de macht van anderen verdragen kan, zonder die zelf ook te willen, die anderen in gunsten kan laten, zonder zelf hetzelfde te willen, die geduld heeft met al diegenen die niet verdraagzaam zijn en al diegenen die naar aanzien streven.

Maar, Ik weet dat dat heel moeilijk is om te verwerven op deze aarde. En wie zelf ook weet hoe belangrijk, maar tegelijkertijd ook hoe moeilijk dat is, die zal ook begrijpen, dat er nog maar heel weinig mensen zijn, die zo kunnen leven. Zoek er daarom eerst naar, zelf zo weinig mogelijk voor eigen welzijn te willen en verdraagzaam naar anderen te zijn. Want, als dat jezelf al niet goed lukt, hoe kun je het dan van anderen verwachten?

Hemels Brood 1583

Alle wegen leiden naar Rome, ofwel, alle wegen leiden naar één en hetzelfde doel. Dat mag wel zo zijn, maar de wegen zelf zijn heel verschillend van elkaar. Elke weg heeft zijn eigen obstakels en goede of minder goede momenten. Daarom kun je niet zeggen, dat het niet uitmaakt welke weg iemand kiest, hij komt toch op hetzelfde uit, als elke andere weg. Maar wat de één op deze weg en de ander op die weg meemaakt, is wel totaal verschillend. Ook zijn mensen niet gelijk, hoe de één op hetzelfde reageert als de ander, is ook heel verschillend. Het is niet zo, dat er allerlei wegen liggen en dat deze of gene van die wegen een weg kiest, maar het is zo, dat ieder mens met zijn keuzes in doen en laten, zijn eigen weg creëert. En omdat elk mens bedoeld is in volkomen belangeloze liefde te komen, wordt dus elke weg zo geleid, dat de mens daar ook kan komen.

Maar geen enkele weg ligt al klaar, elk mens creëert zijn eigen weg met zijn eigen keuzen en elk mens heeft een aandeel in de weg die zijn medemens kiest. Zo kunnen ook mensen voor korte of langere tijd ongeveer dezelfde weg gaan en daarbij steun aan elkaar hebben. Maar zo kan het ook zijn, dat er stenen op je weg gelegd worden door anderen, waardoor je weg moeilijker verloopt. Als die stenen gebeurtenissen zijn, die je helpen tot je uiteindelijke doel te komen, dan laat Ik ze liggen en help je ze op te ruimen.

Maar zijn het gebeurtenissen die je geen goed doen ten aanzien van je uiteindelijke doel, geloof Me, dan heb Ik ze opgeruimd, voor je het weet, of Ik help je, zodat je ze heel licht overkomt. Zo ben Ik er voor alle mensen, iedereen helpend op zijn weg, iedereen leidend op zijn zelf gekozen weg en waar iemand wil, daar help Ik om zijn weg zo goed mogelijk te bouwen, zodat de meest optimale weg voor hem daar is en zijn voet niet onnodig wankelt.

Wie kiest voor Mijn tegenwoordigheid, die zal zijn weg licht gaan, wat er ook op zijn pad komt, diegene beseft Mijn aanwezigheid in alles en dat zal hem met een gerust hart zijn weg doen gaan.

Hemels Brood 1584

Zoveel mensen, zoveel verschillende ideeën, zoveel verschillende meningen. Zoveel mensen, zoveel waarheden. Ieder mens heeft weer zijn eigen waarheid, wat voor hem waarheid is. Ieder mens heeft ook zijn eigen wensen en verlangens, vaak ook geheime verlangens, waar niets over gezegd wordt. Soms omdat het verlangens zijn, die niet in de samenleving passen. Soms omdat het wensen zijn, waarvan niet verwacht wordt, dat die ooit zullen uitkomen. Het meest nog houden mensen datgene verborgen, waarvan men denkt, dat het beter verborgen gehouden kan worden, om iets via allerlei slinkse zaken voor elkaar te krijgen, waarbij dan niet beseft wordt, dat men voor zichzelf, voor eigen verborgen wensen bezig is.

Ook hebben veel mensen verlangens, die zij als egoïstisch van zichzelf ervaren en daarom stoppen zij deze diep weg in het onderbewustzijn. Er is veel wat ongemerkt invloed heeft op iemands leven, op de samenleving, veel waarvan men niet direct ziet wat er gaande is. Maar wie oprecht naar waarheid en liefde wil leven, die kan in zichzelf toch alles terugvinden. Die kan van datgene wat werkelijk egoïstisch is afstand doen en zorg geven aan zijn medemensen. Degene die zichzelf op die manier van eigengewin reinigt, zal bij anderen kunnen zien wat voor die ander zelf nog verborgen is. Vanuit een liefdevol hart kan hij hen allen helpen om tot inzicht te komen, tot waarheid en liefde te komen, met Mij aan zijn zijde.

Hemels Brood 1585

Alles ligt in Mijn Hand. De mens wikt en weegt, maar uiteindelijk ligt zijn leven toch in Mijn Hand. Hoe is Mijn Hand in jouw leven aanwezig? Hoe heeft een mens de vrije keus, terwijl zijn leven toch in Mijn Hand ligt? Mijn Hand is liefde en ieders leven ligt in Mijn liefde. Die liefde bestuurt al het leven en geeft juist ook iedereen de vrijheid van keuze. Zonder die liefde zou er geen leven zijn en daarmee ook geen vrijheid van keuze. Je hebt de vrijheid te gaan en te staan waar je wilt en kunt, wat doet dan Mijn Hand daarin?

Mijn Hand maakt het mogelijk om vrije keuzes te maken, zonder in de dood te raken, die er onherroepelijk zou zijn zonder Mijn Hand, zonder Mijn liefde. Stel, je zou de vrijheid hebben van een hoge rots in de diepte te springen, maar daarbij zou je omkomen, wat niet de bedoeling is, dan is het Mijn Hand die mogelijk maakt dat je daarbij niet kunt omkomen, niet geestelijk kunt omkomen.

Dit is een voorbeeld, want in natuurlijk materieel opzicht kun je niet vrij van grote hoogte springen, zonder lichamelijke dood ten gevolge, zonder bescherming van vleugels of iets dergelijks. Je bent vrij in je keuze en toch ligt alle leven in Mijn Hand, in Mijn liefde geborgen.

Hemels Brood 1586

Overal is licht, Mijn licht of namaaklicht, licht wat mensen zelf gemaakt hebben. Maar, geen mens kan iets maken wat niet door Mij is toegestaan, wat niet door Mij mogelijk is. Niet dat alles wat door mensenhanden gemaakt is, uit Mijn wil is, maar het is mogelijk. Alles is Mijn. Alle licht is Zijn. Maar niet alle licht is volmaakt. Licht bestaat uit delen, stralen, die verschillende kleuren tonen. Een spectrum van kleuren.

Het volmaakte licht is volkomen zuiver uit Mij. Maar er is nu ook veel gedeeltelijk licht. En ook moet het menselijk oog het licht zuiver kunnen zien. Maar veel ogen hebben niet meer het vermogen om het zuivere licht ook zuiver te zien. Dit bedoel Ik niet natuurlijk materieel, maar geestelijk. Het volle zuivere licht is Mijn waarheid en ligt weergegeven in Mijn Woord. Het door de mens gemaakte licht, is zijn weergave van hoe hij denkt dat de wereld, de Schepping en de bedoeling van de Schepping in elkaar zit.

Maar de mens is zover vervallen in eigen zorg, dat zijn geestelijk vermogen noch een geestelijk waar en zuiver licht kan voortbrengen, noch kan zijn geestelijke oog het ware zuivere Woord van Mij geheel juist verstaan en zo kan hij het al helemaal niet zuiver doorgeven. Toch, altijd nog schijnt de zon haar verwarmende licht en zo schijnt toch ook altijd nog Mijn ware zuivere licht van waarheid en liefde. Ik zal ervoor zorgen dat niets daarvan verloren gaat en iedereen weer zuiver gaat zien, Mijn licht.

Hemels Brood 1587

Wat vermag de mens en wat vermag Ik, zijn Schepper en weldoener?
Als het erop aankomt vermag de mens niets en Ik, zijn Schepper, alles.
Maar meestal denkt de mens het andersom, dat hij zelf de touwtjes in handen heeft, of moet hebben en dat Ik voor het mensdom tot weinig of niets in staat ben. Alle ziekten, oorlogen, alle misère is daar volgens hem het bewijs van.

Maar als de mens het dan zo goed kan en weet, hoe kan het dan dat hijzelf die ziekte, oorlogen, misère niet weet op te lossen? Heb Ik dat voor elkaar gebracht of is het de levenswijze van de mens? Ben Ik het die leugens vertelt of is het de mens? Ben Ik het die manipuleert, verdraait, ongeduldig wordt, boos wordt, veracht, bevecht, enzovoort, of is het de mens? Daar gaat het op aarde om, uit welke intentie handelt de mens. Is die intentie liefde of eigengewin, op welk gebied ook?

Ik kan wel zeggen dat Mijn Handelen alleen de liefde als basis heeft. En daarbij kan Ik dan ook zeggen, dat dat niet steeds de basis van het handelen van de mens is. Bedrieg jezelf, maar Mij bedriegt niemand, zonder dat Ik het weet. En toch houdt Mijn liefde stand. Daarmee houd Ik jullie in leven. Maar de invulling van leven heb Ik vrijgegeven, uit liefde, zodat jullie volmaakte liefde kunnen worden, zoals Ik volmaakte liefde Ben. In een vrij, zelfstandig Zijn.

Hemels Brood 1588

Wat is de waarde in jouw leven. Jouw leven of jouw bezit? Je leven heb je van Mij gekregen, van wie heb je wat je bezit? En dan heb ik nog een vraag, wat is bezit? Is er eigenlijk wel bezit?

Voor mensen is bezit datgene, waar alleen zij recht op hebben, alleen zij zelf over te beslissen hebben, alleen zij macht over hebben. Dat kan iets materieels zijn, zoals geld, een auto, een huis, stoelen en een tafel, enz. Maar het kan ook niet-materieel zijn: een positie, een functie in een bedrijf, een toestemming tot bepaald handelen, enz. Dat is voor mensen ook bezit. Is daar iets van waarde bij in jouw leven? Wat is in de schepping de ware waarde? Of zou dat moeten zijn?

Het ware leven is de eigenlijke waarde in de Schepping. Niet het materiële of niet–materiële bezit, niet wat iets kan opbrengen bij verkoop, niet hoeveel macht of aanzien iemand heeft, of welke hoge post iemand heeft, welke hoge functie. Dat kan iemand allemaal afgenomen worden, zelfs zijn waardigheid in menselijk aanzien kan hem afgenomen worden door mensen. Het een wat makkelijker dan het ander, maar het kan hem afgenomen worden. Zelfs het natuurlijk materiële leven kan iemand door mensenhanden afgenomen worden.

Maar, geloof Me, het ware leven, Mijn liefde, dat kan geen mens een ander mens afnemen, werkelijk niet. Omdat het Mijn Bestaan is voor nu en voor eeuwig, onverbrekelijk voor eeuwig. Wat heeft voor jou dan werkelijk waarde?

Hemels Brood 1589

Waar ben Ik? Velen vragen zich af waar Ik Ben. En het is zo eenvoudig, Ik Ben in alles en overal. Ik Ben in iedereen en Ik heb met iedereen contact, sta met ieder mens in verbinding. Het enige wat niet is, Ik ben niet zichtbaar voor het natuurlijke oog. En dat is het misverstand bij de velen die Mij zoeken. Zij zoeken Mij met het verkeerde oog te zien.

Ik Ben. Daar is het waar iedereen Mij vinden kan, zich met Mij in verbinding kan stellen, Mij kan ervaren, met Mij kan communiceren. Ik Ben vlak bij je, in je, in alles, met alles. Je hoeft je innerlijk alleen maar oprecht, vol vertrouwen, zonder eigen invullingen, eigen meningen, vrij van vooroordeel op Mij te richten, naar Mij te vragen en Ik word voor jou in jezelf merkbaar, zichtbaar. Iets in jezelf zal weten dat Ik er Ben, je hoor, je begrijp. En dat in je, Ben Ik. En je zult Mij verstaan, voelen, begrijpen. Eenvoudig in jezelf. Zonder rituelen, zonder poespas. Dat is allemaal niet nodig. Voor Mij is dat niet nodig.

Om Mij daar in jezelf te ontmoeten is een eenvoudig oprecht hart, zonder eigenbelang, zonder eigen willen, zonder allerlei meningen en vooroordelen, genoeg. Vraag Mij daar in een oprecht hart en je zult bemerken dat Ik er Ben. Dat Ik werkelijk Ben! Leef! En dat leven Ben jij, dat leven is je naaste, dat leven is Liefde, onvoorwaardelijke Liefde. In een oprecht hart Ben Ik in Liefde aanwezig.

Hemels Brood 1590

Genade zij met U en vrede in God de Vader, in Jezus Christus.

Wees gerust, want Mijn liefde heerst over alles, ook over alle onrecht wat mensen elkaar aandoen en waardoor het lijkt dat er geen rechtvaardigheid is. Mijn liefde draagt alles en Mijn zorg is met jullie allen, die bedroefd en in nood zijn door de vele afdwalingen van liefde, de ziekten en armoe, de hongersnood en wat daar allemaal mee te maken heeft. Hier is die vrijheid die dat mogelijk maakt, die de afdwaling van liefde mogelijk maakt.

Menselijke afdwaling. Mijn liefde daarentegen houdt stand. Houdt eeuwig stand met een oneindig grote kracht. En velen kunnen van tijd tot tijd die kracht voelen, die liefde, die kracht geeft aan leven, waar leven. Anders doet die kracht van liefde niet, want zij is het die alles te boven gaat, Mijn liefde voor jullie allen, voor het alles, gaat alles te boven, ook alle afdwaling van Zijn.

Mijn liefde kent geen grenzen, niets houdt haar tegen, iedereen krijgt van Mijn liefde en ieder van jullie mag leven, waarlijk leven in volle vrijheid, in volle vreugde in het volle bewustzijn van bestaan! Leef en voel Mijn eeuwig oneindig grote liefde en verheug je te leven!

Hemels Brood 1591

Luister naar het water, het stroomt gedwee naar een lager gelegen punt. Maar als er een obstakel ligt wordt het onstuimiger. Zo gaat het met sommige mensen. Als hen niets in de weg gelegd wordt, zijn zij kalm en rustig. Maar zodra hen iets in de weg gelegd wordt, worden zij onstuimig, soms zelfs opstandig. Het leven kabbelt niet altijd voort als een rustig water, dat zijn weg zoekt naar lager gelegen gebieden. Er zijn hindernissen te nemen, die de rust verstoren en om een oplossing vragen. Geen mens kan zonder Mijn hulp die obstakels uit de weg ruimen en wie vergeet bij Mij aan te kloppen voor hulp, raakt van inspanning uitgeput, wordt opstandig en verontwaardigd.

Denk er dan aan Mijn hulp te vragen, want van Mij gaat alle leven uit en door Mij hebben alle dingen hun tijd en plaats. Mijn liefde kan bergen verzetten en zal ook bergen verzetten. Dus ook dat kleine obstakel op je pad, dat voor jou misschien onoverkomelijk groot lijkt, kan Ik opruimen. Maar op de daarvoor bestemde tijd en pas als je Mij erom vraagt in je hart, in oprechte deemoed. Ook al vraag je Mij niet, Ik ben er toch en zoals een obstakel verschijnt, zo kan het ook weer verdwijnen, door Mijn Hand van liefde, welke er eeuwig is en eeuwig liefde geeft, niets anders dan liefde. Ook al vind je obstakels op je weg, ook al word je onstuimig, verontwaardigd, je blijft Mijn leven in je dragen en Ik blijf je in liefde in Mij dragen. Tot volmaakte liefde word je in Mijn liefde!

Hemels Brood 1592

Is er één vrucht gelijk aan de andere? Zelfs vruchten van gelijke soort zijn niet precies gelijk. Er is altijd wel ergens een verschil. Zo is er geen mens gelijk, maar ook de vrucht van zijn daden is niet gelijk. Zo is het dan ook niet mogelijk je met iemand anders te vergelijken en zo heeft het geen nut, gelijk te willen zijn of gelijk behandeld te willen worden. Zou Ik de één behandelen naar wat goed voor zijn ziel is en de ander zou precies zo behandeld willen worden door Mij, wat voor zijn ziel niet het juiste is, zou het dan nut hebben, dat te doen?

Zo kan een mens intens voor iets bidden, wat hij denkt dat goed voor hem is, maar Ik zie dat dat niet het juiste voor zijn ziel is, zou het dan nut hebben, zijn gebed te verhoren? In Mijn grote liefde verhoor Ik dan zo’n gebed naar wat wel goed voor diegene is. Helaas, dat wordt dan niet altijd begrepen en er wordt gedacht, dat Ik niet alle gebeden verhoor.

Lief mens, kom toch in Mijn armen van liefde, Ik geef je alles wat Ik heb met grote zorg en liefde, maar Ik geef je niets van wat Ik zie dat niet goed voor je is, Ik kan je in Mijn grote liefde alleen geven wat juist en goed voor je ziel is. Trek jij soms in je onvermogen, in je onwetendheid, dat aan, wat minder of niet goed voor je is, dan doe Ik het je nog ten goede komen, in Mijn liefde voor jou. Daar mag je op vertrouwen!

Hemels Brood 1593

Stilte, totale stilte in jezelf, dat is niet gemakkelijk. Stilte, dat is, helemaal je eigen mening en ideeën loslaten en openstaan voor nieuwe ideeën. Stilte, wat je graag wilt, wat je aan verlangens hebt, loslaten en helemaal vrij worden van willen en wensen. Stilte en luisteren. Luisteren naar wat er dan in je opkomt.

Als dat vrij is, zonder dwang, zonder willen en wensen, zonder eigen ideeën en mening, dan hoor je Mij in jezelf. Ik spreek tot je, in de stilte, in jezelf, in gedachten die bij je opkomen. Niet de dagelijkse gedachten, die je altijd al had, maar die nieuwe gedachten, die los zijn van eigengewin, die niet je wensen en verlangens nastreven, die niet gebaseerd zijn op eerder gevormde meningen. Luister in stilte en bemerk dat in je gedachten Mijn stem klinkt, in nieuwe verfrissende mogelijkheden, die je mag aannemen en ten uitvoer brengen. Steeds opnieuw kun je in stilte Mij in jezelf vernemen, in waarheid en liefde, zonder enig eigengewin.

Met stilte bedoel Ik dus, wees jij stil, laat jij al jouw gedachten los, je mening, je ideeën, laat ze los en open je innerlijk, om naar Mij te luisteren. Laat je gedachten vrij opkomen en herken Mij daarin, in waarheid, in liefde. Wees daarbij oprecht en zonder eigengewin. Verwacht Mij in je te vernemen en vertrouw op Mijn waarheid in liefde. In die stilte zal Ik er zijn en de stilte met de klank van Mijn Stem verbreken.

Hemels Brood 1594

De samenleving is gekleurd. Dat wil zeggen, geen mens ziet hem hetzelfde. Geen twee getuigenverslagen zijn gelijk. Hoe kan dat? Ieder mens heeft nog een bepaalde afwijking van zijn zicht op waarheid en deze afwijking uit zich in het leven van diegene, uit zich in zijn doen en laten. Maar ieder mens heeft ook een zekere waarheid opgebouwd en ook dat uit zich. Zo is het leven gemengd met waarheid en onwaarheid, met juiste opvattingen en met misvattingen. Daarbij komt, dat niet alle misvattingen bewuste misvattingen zijn of onwaarheid bewuste onwaarheid is.

Zo zal een getuigenverslag misschien niet geheel naar waarheid zijn, terwijl iemand wel denkt dat het naar waarheid is. Een ander, die van hetzelfde verslag doet, heeft daarbij een ander zicht, doordat hij een andere verdeling van waar en niet waar in zijn verslag heeft en dan krijg je twee verschillende verhalen over eenzelfde gebeurtenis.

Zo is het ook met het geloof, met wat de ene mens beseft over Mij en wat de ander beseft, waardoor de verhalen over Mij heel verschillend kunnen zijn. Let er daarbij op, dat jijzelf ook bij alles wat je denkt juist te beseffen, nog misvattingen hebt, door je onvolmaaktheid. Val daarom je naaste niet te hard aan, als hij naar jouw idee misvattingen over Mij heeft. Spreek jouw ideeën, opvattingen uit en laat de ander vrij ze wel of niet aan te nemen. Jij bent vrij, laat de ander ook vrij!

Hemels Brood 1595

Gaandeweg kom je verder. Bij elke stap die je maakt, kom je verder. Zo gaat je leven steeds verder en zo kom je steeds dichter bij het uiteindelijke doel. Ook al maak je een omweg, of meerdere omwegen, toch kom je ook dan steeds een stapje dichter bij je uiteindelijke doel. Natuurlijk kun je je weg bekorten en met minder stappen bij je uiteindelijke levensdoel komen. Maar zolang je dat niet ontdekt en ernaar handelt, is toch elke stap een stap dichter bij je einddoel. Want zo is Mijn ordening, dat elke stap die je maakt je iets leert, iets brengt en je daarmee toch dichter bij Mij brengt.

Voor de een gaat dat leren heel langzaam en diegene lijkt alleen omwegen te gaan en in het geheel niet vooruit te komen, terwijl een ander in korte tijd heel veel leert en toepast en met flinke stappen tot het eigenlijke doel komt. Ja, zo zit er zeker verschil in tempo en in tijd, in soort van weg. In obstakels op de weg en aanpak. En zo komt ook de één eerder en gemakkelijker aan in Mijn Rijk van totale liefde dan de ander, omdat die ene zich in kortere tijd tot volkomen liefde bekeert dan die ander.

Toch, welke weg iemand ook gaat en welke keuzes hij ook maakt, steeds komt hij, al is het nog zo weinig, iets dichter bij Mijn Rijk van ware zuivere volkomen liefde. Niets is verloren, niemand is verloren. Alle schapen worden door de goede herder bijeengebracht in de stal, Mijn Rijk van warme liefde. De een van verder weg dan de ander, maar toch allen!

Hemels Brood 1596

Hoe krijg je het juiste besef van leven in een wereld waar nauwelijks besef van waar leven is? In die wereld is dan wel nauwelijks besef van leven, toch heeft ieder mens wel degelijk het besef van waar leven in zich. In elk geval als een vonkje in zich. Bij velen overwoekerd en ver weggestopt, maar het is er bij iedereen. Hoe klein ook, het dooft nooit. Hoe kan dan zo’n vonkje groeien, hoe kan dan het besef van waar leven groeien en al het wereldse te boven komen?

Denk niet dat Ik een Schepping gemaakt heb, waar ook maar iets aan het toeval is overgelaten. Niets is aan het toeval overgelaten, alles is zorgvuldig geordend en gepland met één groot doel: voor ieder mens in volle besef van zelfstandigheid in totale gelukzaligheid van het goddelijke Zijn te komen. Maar dan wel zelf verworven, vanuit eigen werkzaamheid daartoe gekomen. Door eigen ontdekken, aannemen en handelen.

Alles is zodanig op elkaar afgestemd, dat het dat vonkje van besef prikkelt en tot groeien brengt. Daarbij de mens in vrijheid van Zijn latend, waarbij ook een zekere vrijheid in tijd gegeven is. Verlopend naar de ordening die daarbij past, alweer in elk opzicht en gerelateerd aan het uiteindelijke doel van bestaan: tot eeuwige zaligheid van de mens. Niets als toeval, alles zorgvuldig voorbereid en in werking gezet. En dan losgelaten om te vervolmaken in vrijheid. Vrij en toch geordend. Los en toch met elkaar verbonden. Alleen en toch samen. Eindeloos en toch begrensd. Volkomen en toch niet volmaakt. In groei. Een groei die alleen op volmaaktheid uitkomt. Zo is alles gezet, geplaatst, zonder toeval, met een zekere uitkomst in liefde, totale liefde.

Hemels Brood 1597

Voor alle mensen heb Ik Mijn genade klaar. Want wat kan een mens? En zou Ik dan met hem geen genade hebben, hoe zou hij dan ooit bij Mij kunnen komen? En dat is wat Ik voor hem intens verlang. Want bij Mij vindt ieder mens alle geluk en de volkomen eeuwige liefde in volle waarheid. Voor ieder mens heb Ik genade voor wat hij doet. Maar ook lering. Want zonder lering is er geen vooruitgang in hetgeen te leren is. Wie wil leren, zal daar zelf iets actiefs voor moeten doen.

Zo is het ook met het leven, wie het ware leven wil leren, zal daar iets voor moeten doen. Sommige dingen leert een mens vanzelf, dat ligt in zijn natuur gevat, zoals bijvoorbeeld lopen. Maar sommige dingen leert een mens alleen, als hij daar zelf voor kiest. En dan leert de één het gemakkelijker, dan de ander. Zo is het ook in het ware leven met de liefde. De één heeft al sneller een vorm van liefde dan de ander. De één drijft eerst verder weg op eigenliefde dan de ander. Maar iedereen heeft de kans en krijgt van Mij de mogelijkheden.

Het is ook allemaal Mijn genade, dat iedereen vroeg of laat tot waar leven komt. En Ik kijk daarbij niet of iemand ver van liefde was afgedwaald of nauwelijks. Er is voor de mens geen verdienste te behalen in liefde. Daarom is er ook geen onderscheid in het uiteindelijk tot waar leven komen. Wie gereinigd is, is gereinigd van alle onzuiverheid en afdwaling en mag in Mijn Rijk van pure ware liefde komen. Het maakt dus niet uit hoeveel vuil er weggespoeld moet worden en hoeveel tijd dat kost.

Maar, weet daarbij wel, dat het voor iemand die ver afgedwaald is, niet gemakkelijk is om van die afdwaling terug te komen. En weet, dat iemand die koppig is, het moeilijker heeft dan iemand die bereid is te onderzoeken. Weet, dat iemand die opstandig, weerbarstig is, het moeilijker heeft dan iemand die meegaand van aard is. Het is aan ieders vermogen of onvermogen, hoe moeilijk zijn leven gaat. Maar steeds is er Mijn genade en steeds opnieuw neem Ik je in die genade in Mijn armen en wieg je, tot je weer tot rust gekomen bent en de juiste weg verder kunt gaan.

Hemels Brood 1598

Bijzondere gelegenheden. Waar heeft dat mee te maken? Zij zijn anders dan de dagelijkse sleur en maken het leven op die momenten prettig, aangenaam. Mensen zoeken die bijzondere gelegenheden, maken ergens een feestje van, om weer even uit de zorgen van de dag te zijn. Tot afleiding van hetgeen hen in het leven niet zo bevalt. Het leven is inspanning en ontspanning. Er is geen ontspanning als er niet eerst inspanning is.

Zo gaat het in natuurlijk materieel opzicht en zo gaat het in geestelijk opzicht. Maar veel mensen hebben het liefst alleen feest, alleen pret en genoegen, alleen ontspanning. Zij spannen zich in, voor ontspanning en daarmee blijven zij ver van het ware leven. In hun leven worden de werkelijk bijzondere gelegenheden niet benut. Alleen natuurlijk materieel gezien, is er in hun leven plaats voor bijzondere gelegenheden. De geestelijke kant van hun bestaan krijgt daarbij geen aandacht. Ieder is vrij om zijn keuze te maken, dat heb Ik al vaak gezegd. Maar de keuzen die iemand maakt in zijn vrijheid, hebben wel gevolgen. En vaak worden die niet overzien. Vaak worden keuzen gemaakt naar wat het gemakkelijkst is, wat het meeste genoegen oplevert, het meeste geld, de meeste macht.

Dat zijn vaak voor mensen de bijzondere gebeurtenissen, wanneer iemand ineens veel geld krijgt, roem of macht krijgt, een hoge positie krijgt, enzovoort. Maar er zijn andere bijzondere gebeurtenissen, gebeurtenissen waarbij iemand tot inzicht in liefde gebracht wordt, waarbij iemand zijn afdwaling inziet en zijn levensweg wijzigt naar liefde, gebeurtenissen waarbij iemand Mij kan ontmoeten en tot inzicht van waar leven kan komen. Dat zijn eigenlijk de bijzondere momenten, bijzondere gebeurtenissen, voor jou, voor iedereen.

Hemels Brood 1599

Onmetelijk, Mijn liefde voor jullie is onmetelijk, zoals het universum onmetelijk is. Mijn liefde is overal zichtbaar én onzichtbaar, openbaar én verborgen. Er zijn mensen, die Mijn liefde zien en ervaren en er zijn mensen, die geen oog hebben voor Mijn liefde. Wat verborgen is voor het oog van mensen, leeft en is actief. Soms is er een mens die de liefde uit het verborgene tevoorschijn roept. Soms is er een mens die een verborgen plaats ontdekt. Verborgen plaatsen in hemzelf of om hem heen. Dan ontdekt die mens een stukje hemel, een stukje geluk.

Als een puzzel kunnen die stukjes in elkaar gepast worden en met elkaar vormen die stukjes de oneindige gelukzaligheid van het paradijs, de hemel. Want net als de hemel is het paradijs eerder een toestand, dan een plaats. En de verdrijving uit het paradijs is eerder een uitbanning uit het volkomen gelukzaligheidsbestaan, door afdwaling van liefde en door nastreven van eigen willen, eigen zorg, eigen genoegen. Dat zijn de zwaarden, die de mens uit het paradijs hebben verdreven. En dat zijn de vurige zwaarden, die nog steeds de mens tegenhouden terug te keren in het paradijs.

De mens is steeds meer opgegaan in eigen willen, eigen genoegens en dat weerspiegelt zich ook in natuurlijk opzicht. Want ook daar is geen werkelijk paradijs meer te vinden. Want wat schone natuur, paradijselijke natuur voor de mens is, is nog lang niet te vergelijken met de natuur van het ware paradijs. Het ware paradijs, de ware gelukzaligheid, Mijn onmetelijke liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 1600

Bemoediging, wie heeft geen bemoediging nodig in zijn leven op aarde, tussen allerlei meningen en opvattingen, die niet allen gelijk zijn aan zijn eigen mening en opvattingen? Vanwaar kan dan bemoediging komen?

Dat ligt eraan, waarvoor iemand bemoediging wil. Voor zijn eigen goed, eigen hebben en houden of voor het blijven vasthouden aan liefde, in elke situatie. Want er is veel verschil tussen of je bemoediging wilt om vast te kunnen houden aan eigen inzichten, eigen doen en laten of bemoediging voor het vasthouden aan liefde, terwijl je gesmaad wordt, tekortgedaan wordt, onaangenaam behandeld wordt, voor leugenaar gehouden wordt, wat je niet bent, enzovoort.

Als je bemoediging nodig hebt voor het geven van onbaatzuchtige liefde in moeilijke situaties, kun je erop vertrouwen dat Ik direct naast je sta. Hoewel voor het natuurlijke oog onzichtbaar, sta Ik daar toch en ben voor het geestelijke oog waar te nemen, in de bevestiging in je hart, de kracht van blijvende liefde, de vrede met de situatie, de berusting en het inzicht in waar handelen. Evengoed blijf je een eigen zelfbewust bestaan, waarbij je de vrijheid hebt om je eigen keuzen te maken. Dat neem Ik niet van je weg en daar zul je altijd in de wereldse samenleving je weg mee moeten zoeken, met Mij samen, met Mij naast je, maar wel als zelfstandig bestaan.

Wees daarvoor niet bang. Want alhoewel je een eigen bestaan, met eigen bewustheid van bestaan en eigen keuzen hebt, is toch alles in Mijn Hand van liefde gevat en in Mijn ordening van liefde geplaatst, onophoudelijk en eeuwig. Mijn steun, Mijn bemoediging, is er voor jou, ieder moment van je bestaan. Mijn ware kracht van liefde, is er voor jou, ieder moment van je bestaan!

Hemels Brood 1601

Wie mank loopt, komt minder snel vooruit. Wat bedoel Ik daarmee? Wie gedeeltelijk blijft hangen in werelds genoegen en daarnaast probeert zijn leven vorm te geven naar ware liefde, die zal niet optimaal kunnen groeien. Hij wordt geremd doordat zijn ene been in het wereldse en zijn andere in mogelijke liefde staat. Hij zal eerst zijn been uit het wereldse moeten trekken, dat is, wereldse genoegens los moeten laten, om volwaardig te kunnen gaan, te kunnen groeien in ware liefde. Zolang één been, zolang een deel van diegene in het wereldse blijft, zolang zal dat een belemmering zijn om het inzicht in waar leven te vergroten, om te groeien in liefde en de gevolgen van zijn keuzen voor wereldse genoegens op te lossen.

Wie belemmeringen bemerkt, die kan het best bij zichzelf gaan kijken. Is er in hem op wat voor wijze dan ook hang naar werelds genoegen, hang naar zorg voor eigen welzijn, naar vermeerdering van macht, roem en materie, geld? Want dat maakt deel uit van die belemmering en diegene doet er het best aan, daarmee in zijn hart bij Mij te komen en al die dingen los te laten. Met Mijn hulp en met een vaste wil om los te laten, zal dat ook lukken.Misschien niet in korte tijd, maar al naar gelang de inzet, de ernstige wil van diegene en al naar gelang de mate waarin deze persoon in het wereldse staat, zal het kortere of langere tijd in beslag nemen. Maar, wie wil en wie ernstig volhoudt, die zal er zeker in slagen los te komen van het wereldse en te groeien in ware liefde. Wie wil krijgt Mijn steun en zal zeker tot ware liefde komen!

Hemels Brood 1602

Je kunt Mij betrekken bij elke gelegenheid. Maar het hoeft niet, de keus is aan jou. Alleen, wat is Mij erbij betrekken? Dat is heel eenvoudig. Liefde en waarheid, geduld en verdraagzaamheid, vertrouwen en vasthoudendheid, nederigheid. Als je die dingen bij alles wat je doet, steeds aanhoudt, die koers aanhoudt, dan betrek je steeds Mij erbij. Maar je kunt ook nog op een andere manier Mij erbij betrekken en dat is door in jezelf stil te zijn en naar Mij te luisteren, naar het rustige gevoel in jezelf te luisteren. Je kunt dat daarbij beter niet beredeneren. Want met je denken overstem je wat Ik je in je zuivere gevoel aanreik en weg is het. Zo snel vervliegen Mijn woorden, als de mens erover gaat nadenken op een verstandelijke, wereldse manier. Je denken kun je beter niet je hart laten overheersen. Gebruik je verstand op een gezonde manier, dat is, om een situatie te begrijpen. Maar neem geen beslissing met je beredenerende verstand, laat je daarbij voor het grootste deel leiden door je zuivere gevoel, laat je intuïtie een voorname rol spelen. Maar gebruik je zuivere gevoel, ontdaan van alle oordeel, eigen willen, eigen verlangen, eigen zorg en eigenliefde.

Ja, het is heel moeilijk om zeker te weten of je al zo’n geheel zuiver gevoel hebt. Je bent op weg als je steeds opnieuw ernaar streeft, om jezelf te ontdoen van alles wat geen ware liefde is. Dan gaat meer en meer het zuivere gevoel helder worden. Heb het lef, de moed, het vertrouwen, om op je gevoel af te gaan. Ook al struikel je weleens en blijk je het mis te hebben. Hoe vaak ben je gestruikeld je, toen je juist niet naar je gevoel geluisterd hebt, wat later toch juist bleek te zijn? Oefen je om naar je innerlijk gevoel te luisteren en te handelen in liefde!

Hemels Brood 1603

Het weten is nog niet het doen. Hoeveel mensen weten ondertussen wel dat het ware leven ware liefde is en dat het aan de mens is, om in het ware leven te komen, door naar ware liefde te handelen? Kijk eens in het dagelijkse leven. Iemand krijgt uitgelegd hoe hij iets moet doen om een bepaald resultaat te bereiken, maar heel vaak doet de mens dan toch niet wat hem uitgelegd is. Soms omdat hij het niet begrepen heeft en soms omdat het hem niet uitkomt om het zo te doen. En zo is het ook met de uitleg over het ware leven en de ware liefde. Er zijn mensen die het nog niet begrijpen en er zijn mensen die het niet goed uitkomt of er is een mengeling van beide. Maar er zijn er ook, die het te moeilijk vinden. Te moeilijk om uit te voeren. Er is zoveel tegenwerking, daar kunnen zij niet tegenop, denken zij. Maar Ik zeg je, het kan nog zo moeilijk lijken, het is toch heus wel mogelijk. En wanneer het voor jou moeilijk is, sta Ik altijd klaar om je te helpen.

Laat je niet ontmoedigen door de vele mensen om je heen, die zich niet door liefde laten leiden, maar menen zelf hun weg te kunnen bepalen en menen geen moeite te hoeven doen voor het ware leven. Het natuurlijk materiële leven is voor hen al genoeg leven. Laat je door hen niet ontmoedigen alsof het er niet toe doet, alsof nare gebeurtenissen toch het aangename leven verstoren, wat je ook doet. Want het ware leven gaat dwars door elke onaangename gebeurtenis heen, let niet op ziekte of nood. Want het ware leven is liefde in het hart, leven uit liefde in het hart, wat er ook gebeurt, in welke situatie je ook bent. Laat je door niets en door niemand ontmoedigen, als je het ware leven wilt, volg dan eenvoudig de liefde in je hart!

Hemels Brood 1604

Op een heldere dag kun je ver kijken. De horizon tekent zich scherp af. Als het helder in je geest is, kun je ook geestelijk ver zien. Maar meestal raakt de geest van de mens vertroebeld door allerlei wereldse verlangens en genoegens. En dat niet alleen, maar meestal is de mens zich helemaal niet bewust van die vertroebeling die in hem plaatsvindt en van de misvattingen die hij daardoor nog heeft. Alleen een volkomen innerlijke eerlijkheid naar ware liefde kan iemand in zichzelf bewust maken van zo’n vertroebeling. Het oprecht in jezelf willen zien wat er aan vertroebeling in je is en vanwaar die vertroebeling ontstaan is, is de enige manier om tot waar inzicht te komen.

Als je werkelijk wilt weten, werkelijk wilt zien, dan is het belangrijk dat je alle vertroebelingen gaat opruimen. Mijn liefde zal je daar altijd bij helpen. Maar wie niets aan zijn vertroebelingen en misvattingen wil doen, die ervaart daardoor ook niet steeds Mijn liefde en zal zich afvragen, hoe Mijn liefde hem waar en wanneer bereiken kan, hij merkt er immers niet veel of niets van. En wie iets niet bewust bemerkt, die denkt dat het niet bestaat. Wat je niet ziet met het natuurlijke oog, dat is er dan ook niet. Voor het natuurlijke oog, in het materiële gezien, is het er niet. Maar in werkelijkheid, in het ware leven gezien, is het er wel degelijk, ben Ik er wel degelijk, is Mijn liefde er wel degelijk. En wat vooral van belang is, dat is dat de mens niet alleen natuurlijk materieel is, maar juist geestelijk, en dat is ieder mens in liefde wel degelijk!

Hemels Brood 1605

Macht, wie en wat heeft macht over jou? Als je bijvoorbeeld aardig gevonden wilt worden, dan ga je je zo veel mogelijk gedragen naar wat anderen prettig vinden om aardig gevonden te worden, dat heeft dan macht over jou. Mensen kunnen daar gebruik of zelfs misbruik van maken, als ze weten dat jij gevoelig bent voor hun mening over jou. Met dat jij het nodig hebt om aardig gevonden te worden door mensen waar je mee te maken hebt, heeft dat al macht over jou, daardoor ga je je al anders gedragen dan je gedaan zou hebben als het je niets uitmaakte hoe anderen je zien, of ze je wel of niet aardig vinden. Als er iets in je is wat je van belang vindt, dan ga je je handelen daarop afstemmen. Maar let op dat dat je niet in z’n macht krijgt.

Weet je, als het om liefde, om aandacht gaat, dan kan Ik je verzekeren dat je Mijn liefde altijd hebt, dat Mijn liefde je hoe dan ook altijd omringt. En Ik kan je daarbij zeggen, dat het niet uitmaakt hoe andere mensen over je denken, wat ze over je zeggen, wat ze van je vinden en van je willen. Al is er geen mens die jou aardig vindt, dan nog heb je Mijn liefde. Dat betekent, dat je aan de mensen om je heen niet kunt afmeten, hoe lief Ik jou heb. Omgekeerd geldt hetzelfde. Hoeveel mensen iemand ook vereren en aardig vinden, dat wil helemaal niet zeggen, dat die verering ook waarheidsgrond heeft, dat diegene werkelijk zo aardig is.

O ja, ook die mens die door anderen vereerd wordt, heb Ik lief, net als jou, maar niet omdat hij vereerd wordt door mensen, of zo heel aardig gevonden wordt door mensen. Ik heb jullie allen intens lief. En vanuit die liefde begeleid Ik jullie. Jullie mogen je allemaal in Mijn liefde begeven. Maar het kleinste beetje hoogmoed verhindert al de totale opname in het hemelse. De volkomen nederigheid is van het grootste belang om in de hemel te kunnen komen. En wat denk je van iemand, die door mensen vereerd wordt en aardig gevonden wordt? Juist voor diegene is het heel moeilijk om zich heel nederig op te stellen in zijn hart. Want wat naar buiten toe nederig lijkt, wil nog niet zeggen dat het dat in het hart ook al helemaal is. Diegene kan nog ver van het hemelse af zijn. En wat te denken, als iemand niet vereerd wordt en niet aardig gevonden wordt, maar afgewezen en tekortgedaan wordt? Als diegene dat in liefde voor zijn medemens verdraagt en hem met heel zijn hart vergeeft, dan is diegene heel dicht bij het hemelse of zelfs al in het hemelse.

Wie en wat heeft macht over jou? Liefde en waarheid of het tegenovergestelde? Zie, dat voor jou duidelijk wordt, wat werkelijk van belang is in je leven en zie dan toe, dat je geen macht geeft aan het tegenovergestelde van waarheid en liefde, zodat je zelf in nederigheid tot ware liefde kunt komen!

Hemels Brood 1606

Misverstaan. Veel mensen hebben misvattingen en verstaan Mij niet naar waarheid. Zij geven een eigen invulling aan Mijn Woord of nemen de invullingen van andere mensen van Mijn Woord over als juist, terwijl het niet juist is. Maar ook verstaan veel mensen elkaar niet. Er zijn zoveel misvattingen tussen mensen onderling. De één begrijpt de ander niet en omgekeerd. Terwijl iedereen graag verstaan wordt en daar zijn best voor doet.

Maar je kunt nog zo je best doen, als de ander om wat voor reden dan ook je gewoon niet kan verstaan, dan helpt dat niet. Soms kun je, als je weet waardoor de ander je niet verstaat, misverstanden uit de weg ruimen. Maar vaker is een misvatting zo vast verankerd, zo vast voor juist aangenomen, dat je er weinig aan kunt veranderen. Dat gebeurt met Mij en met velen van jullie. Er zijn zo veel misvattingen waaraan met een zo sterke overtuiging wordt vastgehouden, dat Ik er moeilijk iets aan kan doen, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren en zijn vrijheid te beperken. Iets wat Ik niet zal doen en zo laat.

Daarmee laat Ik veel gaan, om het op een later moment toch te komen verhelpen, als die mens door innerlijke lering en groei rijp geworden is. Tot zo lang heb Ik geduld. Hebben jullie dan ook vooral geduld met elkaar!

Hemels Brood 1607

Onwetendheid. In onwetendheid gaat de mens wegen die helemaal niet zo gemakkelijk te gaan zijn, denkend dat zij wel gemakkelijk te gaan zijn. Wanneer zich moeilijkheden op die weg voordoen, begrijpt die mens door zijn onwetendheid niet hoe dat komt. Want veel mensen denken veel te weten, maar wat ze weten heeft meestal met het natuurlijk materiële te maken, met kennis van van alles en nog wat, met betrekking tot hun natuurlijk materiële leven. Maar kennis van het geestelijke is nauwelijks aanwezig of heel gebrekkig en gebaseerd op allerlei fabeltjes en verzinsels van mensen die ook denken te weten, maar er ook nog niet veel van begrepen hebben. Kennis van Mij en Mijn liefde voor alle mensen ontbreekt nogal eens.

Op die manier is het moeilijk om de juiste wegen te kiezen, als je niet weet wat waar en goed is, wat werkelijk liefde is. Maar de grootste moeilijkheid is, dat mensen denken te weten, denken kennis te hebben, terwijl ze het niet weten en geen kennis hebben. Die mens is dan ook nog moeilijk te bereiken, hij weet en kent immers alles, naar wie zal hij dan nog luisteren? En daarbij roept die mens anderen op om naar hem te luisteren, hij weet en kent het immers? Als hij iemand ontmoet die ook beweert te weten en te kennen, maar er is geen overeenstemming, dan komt er strijd, want vaak is er een machtspositie mee gemoeid en de één wil voor de ander niet onderdoen.

Wees liever eerlijk en oprecht en beken je gebrek aan weten en kennen, je gebrek aan waar inzicht van geestelijk leven. Wees bescheiden in je uitspraken en zoek steeds in je hart naar Mij. Laat je door Mij in je hart inspireren en neem stapje voor stapje kennis van Mij aan, dan zul je het geheel meer en meer gaan begrijpen. In de grote liefde van Mij, Die alles Is!

Hemels Brood 1608

Door zoveel mensen en zoveel geschriften doe Ik aanbevelingen, maar de mens dwaalt af en blijft maar afdwalen. Hij gelooft de meeste van Mijn aanbevelingen niet omdat hij ze niet herkent. Doordat zijn hart vol is van hebberigheid naar macht, roem, geld of doordat zijn hart verbitterd is omdat hij zijn lot niet wil dragen, zich tekortgedaan of onheus behandeld voelt, herkent hij Mijn aanbevelingen van liefde niet. Ja, Ik weet dat er ook veel valse profeten zijn en dat er ook veel geschreven en gezegd wordt alsof het van Mij komt, terwijl het niet van Mij komt. Hoe kun je dat onderscheiden van hetgeen wel van Mij komt? Iedereen heeft van Mij de mogelijkheid van herkenning en onderscheid maken in zijn hart gelegd gekregen. Maar velen hebben het laten overwoekeren door van alles wat afwijkt van waar leven, van ware liefde. Velen hebben het contact met Mij in hun hart vervangen door alleen nog wereldse, materiële interesse en hebben geen contact meer met Mij. Zo herkennen velen in zich Mijn stem niet meer en ook de aanbevelingen van anderen, die van Mij komen, erkennen zij niet.

Zoek eerst naar waarheid en liefde te leven en je zult weer herkennen en onderscheid kunnen maken wat wel en niet Mijn aanbevelingen zijn van anderen en in jezelf!

Hemels Brood 1609

Waar begint een verhaal, een geschiedenis? Is het niet vaak zo, dat iets wat gebeurt, verband houdt met veel eerdere gebeurtenissen en dat die gebeurtenissen weer met dingen te maken hebben, die lang daarvoor gebeurd zijn? Als je ergens over begint te vertellen, moet je er vaak eerst even naar zoeken, waar te beginnen.

Dat is de situatie met de Schepping. Waar te beginnen? Want Ik Ben eeuwig – zonder begin, zonder einde. Dus begint de Schepping ergens in de oneindigheid, ergens in de eeuwigheid. Voor een mens niet voor te stellen. Want voor een mens heeft zijn leven op deze aarde een begin en een eind. In de totale eeuwigheid is het een periode, want het ware leven is eeuwig, zonder begin, zonder eind. Waar begint dan het verhaal van Mij, Mijn Schepping?

Het leven. Het leven Is, Ik Ben van eeuwigheid tot eeuwigheid. En op die manier kan Ik dus ook niet vanaf het begin een verhaal vertellen. Ik kan wel uitleg geven over wat nu werkelijk het ware leven is en wanneer je als zelfstandig vrij denkend mens jezelf geheel verbonden hebt met dit ware leven. Dan heb Ik het niet over een tijdstip, maar meer over hoedanigheid. Je bent in waar leven, als je naar volkomen liefde handelt uit eigen vrije keus, uit eigen vrije liefde. Dat heeft geen specifiek tijdstip, dat heeft een eigen vrije keus. Tijd is slechts alle afdwaling van liefde. Tijd laat alle afdwaling van ware liefde zien. Tijd is de mogelijkheid tot de vrijheid van keuzen. In tijd kun je als het ware een begin zien van afdwaling van liefde. Maar niet het begin van liefde, want liefde is eeuwig. Ik Ben eeuwig, de Alpha en de Omega, geen begin, geen einde, Eeuwig Ben Ik, eeuwig is Mijn liefde.

Hemels Brood 1610

Nu is het moment, of straks? Wie zal dat precies weten? Welke keus maak je, wanneer? Als je in je hart zeker bent, is het geen moeite. Maar als je niet zeker bent, als je met je verstand gaat redeneren, als je Mijn stem in jezelf even kwijt bent of niet verstaat, niet begrijpt, als je eigen verlangens ervoor hebt staan, wat dan te kiezen, of anders gezegd, welke keuze is dan de beste?

Soms is dat voor jou niet duidelijk. Soms kun je wachten, geduld hebben en wachten tot je Mijn stem in jezelf weer herkent en weer verstaat. Maar soms is de situatie er niet naar om te wachten, dan maak je een keuze waarvan je eigenlijk niet weet of dat wel de juiste is, of je maakt een keuze die naar eigen verlangen, naar eigen inzichten is. Wat zal er dan gebeuren?

Lief mens, Ik ken je worstelingen zo nu en dan, Ik zie dat je eigenlijk alleen de juiste keuzen wilt maken, uit ware liefde wilt leven, maar dat nog niet altijd doet, nog niet altijd kunt. Ik verwijt je niets. Ik help je te groeien naar een leven in en door volkomen liefde. En denk je dat Ik daarmee ophoud, omdat je nog niet alles geleerd hebt, omdat je soms afdwaalt van wat je geleerd is? Ook de juf op school blijft haar leerlingen toch les geven, al maken de leerlingen nog fouten. Zo mag jij ook doorgaan met leren, ook al maak je nog “fouten” in je keuze. Want eigenlijk zie Ik het niet als fouten, maar als momenten waarop nog verdere lering nodig is. En in volle liefde krijg je die lering dan ook van Mij. Precies zoals voor jou nodig is om je tot volle ware liefde te doen uitgroeien.

Hemels Brood 1611

Dag en nacht, er is een verschil tussen dag en nacht. Dag is licht, nacht is donker. Bij licht kun je veel zien, bij nacht kun je weinig zien. Wat goed is kan gezien worden, wat niet goed is, wil niet gezien worden. En zo zijn er mensen van de dag, die het goede zoeken te doen en mensen van de nacht, die al het tegenovergestelde van het goede zoeken te doen en dat niet gezien willen hebben.

In de duisternis kan het goede zoekraken. Bij daglicht kan het weer gevonden worden. Dat wat het licht schuwt, verbergt zich bij de dagenraad. Maar in Mijn licht is geen verbergen mogelijk, daarin is alles haarscherp te zien. Alleen voor degenen die blind zijn, want tot hen dringt het licht niet door. Dat zijn degenen die niet in Mijn bestaan geloven en ook niet geloven in waarheid en liefde. Het belang van naar waarheid en liefde te leven zien zij niet.

Maar zij gaan graag hun eigen weg, vol eigen invulling, eigen zorg, eigenbelang, waardoor zij blind zijn geworden voor Mijn licht, voor Mijn waarheid en liefde. Toch zal Ik ook hen de ogen openen, zodat zij niet eeuwig blind blijven en zodat ook zij uiteindelijk Mij kunnen zien en herkennen als hun Bron van herkomst en als hun doel van waar leven. Ook zij zullen dan onderzoeken hoe naar waarheid en liefde te leven, zodat er geen nacht meer is en alleen nog volkomen dag, volledig licht voor iedereen.

Hemels Brood 1612

Zoek er steeds naar je hart vrij te maken van oordeel, van eigen verlangen, eigen wensen, van wat je verwacht van andere mensen, wat je vindt dat zij moeten doen, hoe je vindt dat zij moeten zijn en handelen. Neem geen aanstoot aan hun afdwaling van wat waarheid en liefde is. Verwijt elkaar niets. Mijn liefde helpt tot inzicht te komen. Op allerlei manieren help Ik jullie om tot waar levensinzicht te komen. Zo leid Ik jullie langs wegen, die misschien niet altijd gemakkelijk zijn of lijken te zijn. Maar het gaat niet om het gemak, het gaat om waar leven! En dat wordt al zo vaak door zoveel mensen vergeten.

Wie zijn leven met Mij samen wil gaan, die zal gemakkelijker begrijpen dat zijn eigen willen, willen voor eigen gemak en goed, hem niets anders brengt dan afdwaling en hij zal inzien, dat Mijn Hand zijn weg leidt en loslaten wat niet overeenkomt met Mijn enige ware liefde. Misschien niet steeds onmiddellijk. Want de tegenkant zal evengoed steeds opnieuw proberen te verleiden wie met Mij wil gaan, zelfs sterker naarmate zijn verbinding met Mij sterker wordt. Maar ook daarvoor is tijd en ook daarbij help Ik de tegenkant te weerstaan. De tegenkant heeft het op elke zwakke plek voorzien. Maar met Mijn hulp kan elke zwakte tot een sterkte uitgroeien.

Wees daarom niet bevreesd als je zwakheden naar voren gebracht en zichtbaar worden, terwijl de tegenkant je daarop tot verleiding tracht te brengen. Kom steeds opnieuw bij Mij en Ik zal je zijn vernuft tonen en je sterken om in Mijn liefde te blijven en niet toe te geven, maar de verleiding los te laten. De verleiding kan en zal proberen je tot boosheid, weerstand, verwijten, ongeduld, enzovoort te brengen. Als je dat in je voelt opkomen, weet dan dat het de verleiding is die je zwakte probeert uit te buiten en je tot boosheid, verwijt, ongeduld, enzovoort te laten komen. Voel je je te zwak om de verleiding te weerstaan, dan kun je bij Mij komen met de oprechte wens, om daar niet aan toe te geven. Je oprechtheid geeft Mij de mogelijkheid om je zwakte tot kracht te sterken, je zwakte weg te nemen en je liefde te vergroten, zodat je elke verleiding kunt weerstaan.

Pas dit steeds opnieuw toe. Want de tegenkant van liefde waart nog vrij rond op deze aarde en blijft iedereen verleiden. Maar weet dat niets in het hele universum groter en krachtiger is dan Ik, je Schepper en Mijn liefde voor jullie allemaal.