Hemels Brood 1179 t/m 1209

Hemels Brood 1179

Laat je niet opjagen uit angst dat het niet goed komt, want alles ligt in Mijn hand en hoewel niet alles gaat zoals je denkt dat het zou moeten gaan, toch heb Ik het Al in Mijn hand, zodat er wel van alles kan gebeuren en in jullie ogen van alles kan misgaan, maar toch heb Ik het in de hand. Wil je, zeg maar, “invloed” hebben op Mijn hand, dan is alleen liefde een weg naar Mijn hand, want Mijn hand gaat gepaard met liefde, volle pure liefde. Nooit wijk Ik af van liefde, ook al zie je dingen gebeuren, die niet prettig zijn voor jou of voor anderen.

Het aspect onprettig is niet een straf, een pijniging van Mijn hand, want wat gebeurt, heeft ook altijd te maken met je eigen keuzes van handelen in vrijheid van keuze, je inzichten, je opvattingen, je intenties en ook met het doen en laten van je naaste medemensen, dichterbij of verder weg. Elke gebeurtenis heeft zijn plaats in het geheel van keuzes die de mens maakt, jouw keuzes en ieders keuzes.

Toch heb Ik het grote geheel in de hand en toch gebeurt niets zonder Mijn vooropgezet plan, het totale levensplan waarop de hele Schepping en ieders bestaan gebaseerd is. Elke gebeurtenis heeft zijn eigen betekenis in de voleinding van dat plan wat van eeuwigheid aan al daar is en op zich volkomen volmaakt is, volkomen volmaakt in liefde en waarheid. Ondanks alle onwaarheid en alle niet-liefde waar de mens zich mee bezighoudt.

Denk maar niet dat er iets is wat werkelijk schade kan brengen aan Mijn Schepping, Mijn plan, jullie bestaan, Mijn liefde. Alles is volkomen juist gerangschikt en je kunt volkomen gerust zijn en op Mij vertrouwen, dat het altijd allemaal goed komt!

Hemels Brood 1180

Jullie leven het geestelijke in het materiële. Of anders gezegd: in het materiële wordt het geestelijke weerspiegeld. Elk onderdeel van het natuurlijk materiële correspondeert met een factor van het geestelijke, al het natuurlijke laat dan ook precies het geestelijke zien. Zie je het natuurlijke, dan zie je het geestelijke. Als je dat begrijpt dan kun je ook de werking van je ware leven gaan begrijpen, dan kun je ook begrijpen hoe je keuzes zich verhouden ten aanzien van wat je overkomt. Alhoewel dit inzicht een proces van groei is en niet in één keer, plotseling een volledig inzicht is.

Maar, wie enigszins kan vatten, dat het natuurlijk materiële niet los staat van het geestelijke, maar eigenlijk het geestelijke zichtbaar gemaakt is, die kan nog wel niet alles geheel overzien en begrijpen, maar kan toch wel begrijpen dat het geen zin heeft om materieel gezien iets in bezit te willen hebben.

Je kunt als het ware een spiegelbeeld niet in bezit hebben. Als je jezelf bijvoorbeeld in een spiegel ziet en je vindt je haar te lang, dan kun je in je spiegelbeeld dat niet veranderen, je kunt je haar afknippen, kijk je dan weer in de spiegel, dan is je spiegelbeeld veranderd, je haar is korter. Maar je spiegelbeeld kun je niet in het spiegelbeeld veranderen. Je kunt op de spiegel krassen, tekenen en daarmee een ander beeld creëren, maar het is niet werkelijk veranderd. Kijk, en zo is het ook met het leven. De natuur, het materiële, weerspiegelt het geestelijke. Wil je er aan veranderen, verander dan jezelf en dan verandert er werkelijk iets. Anders is het als krassen en tekenen op de spiegel, wat een veranderde beeld lijkt te geven maar het in werkelijkheid niet is. En kijk, dat is toch wat  uiteindelijk overblijft: wat werkelijk is.

Hoe meer mensen in het natuurlijke ingrijpen en denken daarmee het leven te veranderen, des te verwarrender wordt het leven. Want dat is zo ongeveer hetzelfde als de hele spiegel vol krassen waardoor  het spiegelbeeld wat er onder zit is haast niet meer te zien is en denken veranderingen te hebben aangebracht, die uiteindelijk niet zijn aangebracht. Zo kweekt de mens verwachtingen en begrijpt niet dat die niet uitkomen.

Kijk naar je spiegelbeeld en zie of het je bevalt. Kijk naar het natuurlijk materiële bij jezelf in de omgeving en probeer daarin jezelf als zijnde het spiegelbeeld van jezelf terug te vinden. Wil je daaraan wat veranderen? Ga dan in jezelf kijken, hoe ga je met het leven om, hoe handel je, wat zijn je motivaties, hoe benader je je naaste enz. enz. Kijk of dat je aanstaat, als je beseft dat waar leven ware liefde is. Probeer de link te leggen tussen uiterlijk en innerlijk en leg je dan toe op jezelf, op je innerlijk en niet op het uiterlijk – niet op het spiegelbeeld. Kijk na een poosje nog eens om je heen, in het natuurlijk materiële. Zie je dat het veranderd is, het is veranderd als jij veranderd bent. Ben jij naar liefde veranderd? Dan zie je dat om je heen, beslist.

Ik zeg niet dat dit makkelijk is, Ik zeg alleen dat het zo is. Kijk zelf maar. Maar kijk heel goed. Wees daarbij heel eerlijk of het gaat aan je oog voorbij en je wilt Me dan niet geloven. Jammer, Ik wordt daar niet minder van, Ik blijf eeuwig vol ware liefde. Voor jou jammer, je weg wordt dan wat langer, maar je blijft Me toch even lief. Probeer het maar te zien. Mijn zegen heb je.

Hemels Brood 1181

Hoe zal een mens bij zichzelf weten welke kant hij het beste uitgaat als hij op een tweesprong staat en beide kanten hem als evengoed voorkomen. Of hoe zal hij weten wat te kiezen als hij niet weet wat de uiteindelijke resultaten zullen zijn van zijn keuze. Want zelfs al is zijn intentie van keuze goed, hoe zal hij dan nog weten welke keuze het beste brengt? Zijn hart zal hem dat zeggen. En waar hij dat in zijn hart niet kan vinden, omdat zijn verstandelijk denken hem belet zijn hart te beluisteren, daar is voor hem dan nog de mogelijkheid dat te kiezen wat hem, zonder eigenbelang, het beste voorkomt en de uitkomst zal hij vervolgens in het volste vertrouwen dat het goed komt, in Mijn hand leggen. Dan zal Ik voor hem alles zo bewerken, dat het beste resultaat hoe dan ook bereikt wordt en hij zich geen zorgen hoeft te maken.

Hij kan met zich zorgen te maken evengoed niets bijsturen, niets zelf bewerkstelligen. Alles komt van Mijn hand, welke zich richt naar de keuze van de mens. Wil je het aan Mijn hand overlaten, dan wordt het optimale bereikt, wil je het in eigen hand houden, dan schikt Mijn hand zich daarnaar en laat gebeuren, waarvoor gekozen is.

Geen mens kan al alles overzien en in volkomen liefde blijven, maar elk mens kan wel zichzelf terugtrekken en de gebeurtenissen aan Mij overlaten, zodat er toch nog een hele goede oplossing komt en het eindresultaat naar ieders tevredenheid zal zijn. Vertrouw op Mij, geef alles in Mijn hand.

Hemels Brood 1182

Hoe lieflijk stroomt het water, helder en fris, hoe dartel zwemmen de vissen, schieten heen en weer in het heldere water, hoe lieflijk ruisen de bladeren rondom de rivier en hoe blauw is de lucht en hoe stralend de zon. En toch, hoe lieflijk dat alles ook is, wie zorgen heeft gaat daaraan voorbij en ziet weinig of niets daarvan . De stralende zon, de ruisende bladeren, het lieflijk in het landschap stromende water, zijn onderdelen van het leven die ieder mens nodig heeft. De rust van het landelijke.

Maar door allerlei zorgen gaan mensen voorbij aan de natuur en krijgen de voeding die daaruit komt niet genoeg naar binnen. Steeds opnieuw breng Ik de mens terug bij de Bron. De Bron van alle bestaan ben Ik, is waarheid en liefde en steeds opnieuw probeer Ik dat de mens duidelijk te maken. Wat is er mooier, rustgevender en eerlijker dan de reine, zuivere natuur als spiegel voor waarheid en liefde? Wie daar in alle rust tijd doorbrengt, wordt gevoed en tot rust gebracht en wereldse beslommeringen smelten weg zodat nieuwe kracht wordt opgedaan.

Overal is Mijn liefde, overal is Mijn waarheid, ook al handelen mensen niet naar waarheid, niet naar liefde, Mijn liefde en waarheid blijven eeuwig voor ieder mens aanwezig. Kom, open de deur, stap in het landschap waar de bladeren zacht ruisen, de rivier verfrissend stroomt, de vissen vrolijk hun tocht door het water gaan, de lucht blauw weerspiegeld in het water en de zon haar warme stralen spreidt en vogels hun nest vinden in de bomen en struiken. Ja, het leven kan goed zijn, zoet en zacht. Open de deur en stap in het landschap van licht en liefde!

Hemels Brood 1183

Wie het leven voelt zoals het is, die voelt blijdschap en geluk en dankbaarheid voor het leven, voor het ware leven. Het ware leven houdt niets dan goeds in, niets dan liefde, niets dan waarheid. Daarom zal degene die het enig ware leven in zich voelt, geluk voelen, blijdschap voelen en waarheid kennen, dankbaar zijn voor het geweldig mooie en goede wat het ware leven is.

Maar de dagelijkse wereldse zaken vertroebelen nog veelvuldig de mogelijkheid om zuiver het ware leven te voelen, vaak is er vooral afdwaling bij die mens en om hem heen, zodat er maar heel weinig of niets van het ware leven bij hem gevoeld wordt. Toch heeft ieder mens het in zich om, los van al het werelds gewoel, het onderlinge geharrewar, te komen en ten diepste het ware leven in zich te voelen, Mij in zich te voelen. Wie ten diepste het ware leven in zich voelt, wie Mij ten diepste in zich voelt, die kan alleen nog het grootste geluk, de grootste blijdschap gaan voelen en zal dan steeds meer juichen over het ware leven, over het ware zijn. Niets kan dat verstoren, waar alleen liefde heerst in haar puurheid van zijn, zo volkomen zuiver in volle waarheid.

Maar jammergenoeg is het slechts een glimp, wat sommige mensen in zichzelf weleens waarnemen van dat ware zijn in henzelf, in een moment van geluk wordt even het ware leven ervaren. En dan nog zijn zij zich niet bewust dat dat het enige ware leven is, dan nog wordt het vaak gekoppeld aan een gebeurtenis of een situatie die met werelds gewin gepaard gaat. Voor het ware levensgeluk is geen werelds gewin nodig, het bevindt zich in je, het ware leven. En wie het kan voelen, die voelt geluk, blijdschap, dankbaarheid, zomaar, zonder dat er iets van werelds gewin mee gepaard gaat.

Hemels Brood 1184

Waaruit bestaat ware vriendschap? Is het niet dat ware vriendschap nooit ophoudt te bestaan? Dat ware vriendschap alle missers, alle tekortkomingen van de ander accepteert? Niet zomaar alles, zonder er met elkaar over te spreken, maar wel zonder enige afwijzing. Ware vriendschap overleeft elke dwaling terwijl tijd en afstand er geen vat op heeft. In ware vriendschap kan alles verteld worden, kan overal over gesproken worden, kan aangedragen worden wat je van elkaar niet zo goedvindt, zonder dat je elkaar iets verwijt. In ware vriendschap kun je op elkaar vertrouwen en al loopt daar toch eens iets mis, dan wordt dat uitgesproken en rechtgezet, zonder dat de vriendschap er schade van ondervindt. Zo’n vriendschap is alleen ware vriendschap als het van twee kanten komt. Als van beide zijden vriendschap komt. Ware vriendschap kan niet op één been lopen. Vriendschap is iets tussen twee of meer mensen, is een onverbrekelijke band tussen twee of meer mensen. Zo’n vriendschap wil Ik graag met jullie allen hebben.

Zo’n vriendschap wil Ik graag met jou hebben. Maar Ik kan dat wel willen, als jij niet wilt, wat voor vriendschap kan Ik dan met je hebben? Ik kan je liefhebben en voor je zorgen, er altijd voor je zijn, als een ware vriend, Ik kan vriendschap met je willen, maar als jij niet wilt, kan Ik alleen in liefde voor je blijven zorgen. Terwijl Ik graag vriendschap met je zou willen, Ik zou graag alles met je delen, overal met je over willen spreken, van jou alles horen wat je bezighoudt, wat je prettig vindt en wat niet. Ik zou vriendschap willen hebben met alle mensen, met jou en met allen.

Maar Ik weet dat vriendschap niet gevraagd kan worden, vriendschap groeit, ontstaat, in korte of langere tijd. Voor vriendschap moet je elkaar leren kennen. Wil je Mij niet leren kennen, zoals Ik waarlijk Ben, zodat we vriendschap kunnen sluiten jij en Ik, jij en alle mensen, jij, alle mensen en Ik. Dat zou Ik fijn vinden.

Hemels Brood 1185

In Mijn Rijk zijn veel, heel veel verschillende kostgangers. Allen op weg naar ware liefde. Nog lang niet allen in een waar besef van leven. Velen nog in een waan van eigen ideeën en eigen verlangens als meest reëel leven. Ja, velen hebben een opvatting over wat waar leven is, die nog verre van de werkelijkheid is. En in hun vrijheid blijft die opvatting over langere tijd bestaan.

Ook over Mij hebben velen een totaal vertekend beeld. En ook daar is in vrijheid niet snel iets aan te veranderen. Zoals de mens is, mag deze zijn en zo wordt hij door Mij geliefd, geholpen en gesteund. Daarbij zal Ik alles voor ieder mens doen waarmee voor hem verbetering van leven bewerkstelligd wordt, zonder ergens zijn vrijheid te schaden.

Er zijn weinig mensen die al enigszins begrijpen wat het ware leven inhoudt en niet hangen aan eigengewin en eigen welzijn, als eerste levensvervulling. De meeste mensen hangen grotendeels aan eigengewin en eigen welzijn als de normaalste zaak van leven. Maar in werkelijkheid staat dat juist haaks op het ware leven en is hun levenswandel vreemd ten opzichte van het ware leven. Zo zijn er veel verschillende opvattingen onder de mensen over hoe en wat waar leven is en maar heel weinig mensen komen in de buurt van de waarheid.

Die grote schare mensen, die nog in afdwaling leven, zijn ook Mijn kostgangers, zijn ook mensen die Ik voed. Zo verschillend als zij allen in hun afdwaling zijn, zo verschillend is ook de voeding die Ik hen geef. Ik heb voor hen allen ook plek bereid in Mijn Rijk nu en altijd zal Ik hen opnemen en voeden, helpen en steunen, liefhebben zoals zij zijn en denken te moeten zijn. En eens, na lange of korte tijd, zullen zij de ware hemelse voeding kunnen verdragen en het ware leven begrijpen en ware kostgangers van Mijn liefde worden!

Hemels Brood 1186

Jullie zijn geplaatst op een heel klein stukje in de enorme oneindigheid en jullie doen alsof er buiten jullie kleine stukje zo goed als niets meer is. Zo arrogant leven jullie, alsof al het andere totaal niets voorstelt. Kijk, het is wel zo dat Ik jullie een plaats heb gegeven, die heel belangrijk is in het grote geheel, maar daarbij zit het belang juist in het hele kleine en niet in het hele grote. Jullie plaats komt pas tot zijn recht, als haar kleinheid in het geheel wordt ingezien en niet als jullie jezelf gedragen als het belangrijkste in de hele Schepping. Jullie hebben niet jezelf geplaatst, Ik heb jullie geplaatst en alleen jullie kleinheid heb Ik van belang gemaakt, niet jullie vermeende grootsheid.

Hoe is het mogelijk dat jullie denken zo groot te zijn in de Schepping terwijl je nog niet het miljoenste van een zandkorrel bent en dan ook nog van geen enkel belang zou zijn, als Ik jullie dat belang niet zou geven. Jullie zijn het miljoenste nog niet van een zandkorrel gezien in de oneindigheid. Jullie gedragen je alsof je zo ongeveer het grootste in de Schepping bent. Dat, terwijl daar waar je juist groot in zou kunnen zijn, in nederigheid inzien hoe nietig jullie zijn en daar naar leven, gewoon langszijde geschoven wordt.

Daardoor zijn jullie niet alleen nietig maar ook hebben jullie de waarde, die je zou kunnen hebben niet. En waarvoor jullie bestemd zijn: het kleinste in de Schepping en tegelijkertijd het grootste in belangeloze liefde naar Mij en elkaar.

Hemels Brood 1187

Veel mensen begrijpen het niet, wat Ik voor hen kan zijn, wat Ik voor hen kan doen, wat Ik voor hen Ben en doe, al zolang doe. Veel mensen verstaan Mijn liefde voor hen niet. Omdat ze bezig zijn voor zichzelf te zorgen, voor zichzelf te vergaren, omdat ze bezig zijn zoveel mogelijk uit het leven te halen, voor eigen welzijn en voor eigen genoegen. En juist omdat zij daarmee bezig zijn en daar helemaal door in beslag genomen worden, zien zij Mij niet. Maar ook denken zij dat Mijn hulp zou moeten zijn, hun wensen en verlangens te laten uitkomen . Hun inspanningen voor een goed en weldoorvoed leven, zou Ik moeten waarmaken.

Kijk, maar daar zit Mijn steun niet, want het is niet het ware leven waar hun inspanningen naar uitgaan. En dat wat Ik steun en help kan alleen te maken hebben met het ware leven. Zo is het niet alleen dat hun zicht en besef over Mij door blindheid nauwelijks aanwezig is, maar ook de totaal tegenovergestelde verwachtingen over Mij, maken dat zij Mij in Mijn ware gedaante niet opmerken en niet waarnemen wat Ik zoal toch voor hun ben en doe.

Het wordt Mij dan niet in dank afgenomen als het niet lukt om veel geld te vergaren, als het niet lukt om de kinderen tot succesvolle mensen op te voeden, als het niet lukt om promotie te maken, als het moeilijk wordt en ziekte de kop opsteekt omdat men zich uitput alles zo naar zijn eigen wil te zetten dat rijkdom in werelds opzicht verkregen kan worden. Ja, als dat allemaal niet lukt wat de mens zich voorstelt dat hij op deze aarde zou moeten hebben en zou moeten kunnen, wordt Mij dat zelfs kwalijk genomen en wordt er gezegd: waar heb ik dat aan verdiend, ik leef toch zo goed en normaal?

Maar denkt de mens wel eens een keer of wat hij goed en normaal vind, wel goed en normaal is, in hemels opzicht bezien? Nou, weinig, want vaak is al zoveel teleurstelling geweest en vaak heb Ik daarvan de schuld gekregen waarna Mijn aanwezigheid weggeduwd is naar onwaarschijnlijk en niet aanwezig, want een God die dat toelaat hoeft men niet. O, wat een verkeerd beeld hebben al die mensen van Mij en van zichzelf. Maar Ik laat hen in vrijheid, blijf hen met liefde omringen en blijf hun leven zodanig leiden dat zij, hoewel vrij, toch tot de ware levensontdekkeningen kunnen komen, dat zij toch tot het ware leven kunnen komen, dat zij toch tot de ware hemelse rijkdom en gezondheid en geluk kunnen komen. Ik blijf in alle vrijheid van zijn hun leven toch leiden tot ware onbaatzuchtige liefde voor iedereen.

Hemels Brood 1188

Het is belangrijk dat de mens naar vrijheid leeft. Het is belangrijk dat de mens naar liefde leeft, belangeloze liefde. Jammergenoeg is vaak geen van beide het geval. Onderdrukking van mensen is aan de orde van de dag en wel op allerlei verschillende manieren. Niet alleen met oorlogsgeweld wordt mensen hun vrijheid belemmerd en door gevangenissen, maar ook door allerlei opvattingen, allerlei normen en waarden worden mensen gedwongen niet zo, maar zo te leven, worden mensen gedicteerd hoe te leven. En dan legt de mens zich ook nog van alles op wat hij vindt te moeten doen of te moeten laten.

Nee, vrij is de mens nog nauwelijks ergens. En dan, deze onvrijheid, deze druk die mensen op elkaar uitoefenen, leidt ertoe dat het met de belangeloze liefde ook niet zo gemakkelijk ligt, want het prikkelt de mens tegen de druk van anderen in te gaan en eigenliefde voorop te stellen, eerst te zorgen voor eigen welzijn, eigen genoegen. Allemaal heel begrijpelijk maar evengoed brengt het de mens niet waar hij zou kunnen zijn en dat is op z’n zachtst gezegd heel jammer. Daar waar de mens zijn vrijheid neemt, is het een vrijheid die de eigenliefde dient en zich daardoor vasthecht aan het tegenovergestelde van liefde en uiteindelijk ook geen vrijheid blijkt te zijn, omdat die vrijheid tot gebondenheid aan de gevolgen van eigenliefde vastzit. En zo verliest de mens ook nog dat beetje vrijheid, wat hij dacht te hebben en vindt  geen weg om daarvan los te komen. Die weg is er wel en die weg is belangeloze pure liefde. Wie die weg kiest, komt ook terug in vrijheid, want ware liefde bevrijdt van alle gevolgen van eigenliefde tot volle ware vrijheid!

Hemels Brood 1189

De meeste mensen zouden wel willen dat alles volmaakt is, volmaakt verloopt, zonder problemen, zonder bedrog. Maar zij vergeten daarbij dat zij ook zelf bijlange niet volmaakt zijn, volmaakt handelen en nog neigingen hebben om gebeurtenissen naar hun hand te zetten. Volmaaktheid komt niet vanzelf, daarom zal men eerst zelf zorgen volmaakt te zijn. Een begin van volmaaktheid is de onvolmaaktheid van de ander te verdragen, is ruimte geven aan anderen in hun onvolmaaktheid, hun eigen gerichte handelen, hun bedrog.

Het is geen kunst anderen te wijzen op hun onvolkomenheden en dwang op te leggen die om te zetten naar volkomenheid. Het is eerder een kunst om de eigen onvolkomenheid in te zien en zich te verdeemoedigen, ook naar de ander toe, al is die nog net zomin volkomen. Hoe kan een zelf nog onvolkomen mens toch voor de ander bepalen hoe hij volkomen moet zijn, hoe hij volmaakt moet zijn, terwijl de mens zelf nog niet volmaakt is en derhalve ook nog niet kan weten wat volmaaktheid precies is. Dan is voor hem volmaaktheid nog, het zo willen hebben als hij goed denkt, als hij prettig vindt, als hij het beste vind. Vaak heeft dat niets met de ware volmaaktheid te maken.

Nee, jullie zijn er niet voor bedoeld aan elkaar volmaaktheid te dicteren, eerder zelf volmaakt te zijn en zo met elkaar de volmaakte eenheid te vormen, die Ik in jullie Ben, de volmaakt belangeloze liefde zonder eigengewin, dat zijn jullie bedoeld te leven.

Hemels Brood 1190

In de goede en slechte tijden blijft Mijn liefde constant. Maar het zouden steeds goede tijden kunnen zijn als de mens unaniem zijn egoïsme zou loslaten en zich alleen voor het welzijn van de ander zou inzetten. Met een beetje nadenken zou iedereen wel kunnen inzien dat alleen de wederzijdse liefde een waar paradijs teweeg kan brengen. En toch blijven er veel mensen wachten met het geven van  liefde tot de ander hen eerst liefde geeft. Daar zit dan ook het moeilijkste punt in het geheel: liefde geven zonder er iets voor terug te krijgen, zelfs sterker nog, met het risico dat je bedrogen en bestolen wordt, ondanks je liefde.

Toch blijft dat de weg, de enige weg. Toch is dat de weg die Ik in Jezus Christus jullie mensen ben voorgegaan. Toch ook nu is dat wel Mijn liefde voor jullie, liefde zonder dat Ik ervoor terug krijg, sterker nog liefde voor jullie terwijl de meesten Mij afwijzen, Mijn levensgave aan hen met voeten treden, zich helemaal niet storen aan Mijn liefde en alles doen wat haaks op liefde staat, waardoor Mijn Schepping voor hen in een chaos verandert en daarvan geven zij dan ook nog Mij de schuld.

 Ondanks dat, ondanks beschimpingen, afdwalingen, egoisme en wreedheden blijft Mijn liefde oprecht bestaan. Ook al zijn er goede mensen, die wel zoveel mogelijk in liefde leven en naar Mij willen luisteren en zorg hebben voor hun naasten, die Mij vragen, toch eens Mijn liefde voor al die liefdeloos levende mensen, terug te trekken en ze flink te laten boeten voor wat zij anderen aandoen, dan toch nog blijft Mijn liefde ook voor hen bestaan.

Daarbij zeg  Ik wel dat niemand zijn lering ontgaat, dat alles toch zo ingericht is dat eenieder niet ontkomt aan de lering die nodig is om hem tot waar leven te brengen. Want ook dat is Mijn liefde, ondanks de pijn die dat soms kost.

Hemels Brood 1191

Wie kun je vertrouwen in je omgeving? Wie kun je zeker vertrouwen? Is niet iedereen weleens bedrogen uitgekomen waar hij dat niet verwachtte? En, als je eerlijk bent, heb je dan ook niet weleens de waarheid verdraaid of weleens iets beweerd, wellicht te goeder trouw, wat later bleek niet zo te zijn als je beweerde? Niet alle bedrog en alle verdraaiing is uit eigenbelang, vooropgezet. Daarmee zeg Ik niet dat het juist is. Maar het gebeurt niet altijd uit slechte overwegingen. Toch, zo kun je eigenlijk nooit iemand helemaal voor 100 procent vertrouwen. Moet je dan maar iedereen wantrouwen en vol wantrouwen iedereen tegemoetkomen?

Wees liever zo positief mogelijk, dat in elk geval, maar wat hierbij belangrijk is, is dat je Mij vertrouwt. Want, terwijl op zijn tijd ieder mens weleens niet te vertrouwen blijkt te zijn, hoewel hij wel vertrouwd werd, word Ik vaak niet vertrouwd, terwijl Ik altijd te vertrouwen ben, altijd. Daar waar je Mij dan ook volkomen en altijd vertrouwt, daar kan Ik je helpen te zien op wie je wanneer wel en op wie je, wanneer wel en wanneer niet, kunt vertrouwen.

Bovendien kan Ik je wegen laten zien, die je kunt bewandelen om geen schade te ondervinden van onbetrouwbaarheid van mensen, hoe ook bedoeld. Leer diep in je hart Mij te allen tijde te vertrouwen en je leert onderscheid in wie wel en wie niet te vertrouwen en wanneer wel en wanneer niet. Wijs dan geen mens af op zijn afdwaling in onbetrouwbaarheid, maar vertrouw Mij en laat Mij het je allemaal goedmaken. Vertrouw in alles op Mij.

Hemels Brood 1192

Eerlijk duurt het langst. De waarheid geeft het meeste en toch zijn er veel mensen niet eerlijk, zeggen veel mensen niet de waarheid, terwijl ze denken dat hen dat voordeel oplevert. Maar dat is niet zo. Hoe kan het dan wel zo lijken? Kijk, de gevolgen van onwaarheid, van oneerlijkheid, staan vaak verborgen opgesteld en zij laten van zich alleen dat deel zien, wat graag gezien wordt en wat in trek is om te hebben, zodoende wordt de onwaarheid snel gegeven, de leugen snel gemaakt en eerst dan komen de gevolgen, in zijn geheel te voorschijn. Soms niet ineens, maar na lange tijd, maar zij worden zichtbaar, ook het lelijke, onaangename deel, wat eerst nog verborgen was, wordt zichtbaar. Dan kan een nieuwe leugen, nieuwe onwaarheid  gegeven worden, omdat het zich alweer eerst van zijn goede kant laat zien, d.w.z. zich voordoet als  de oplossing.

Maar zodra de leugen gemaakt is, de onwaarheid gezegd, zodra ontvouwt ook deze nieuwe onwaarheid, deze nieuwe leugen haar eigenlijke kanten die ook alweer helemaal niet fraai en aangenaam lijken te zijn.  Hoewel je zou verwachten dat de mens daarvan leert,  laat hij zich nog dieper zinken en trapt er alweer in en probeert zich nogmaals met leugen en bedrog uit het moeras van gevolgen te trekken.   Dat zal hem alleen lukken met eerlijkheid, met waarheid, door alleen nog eerlijk te zijn en waarheid te spreken en dat vraagt om te beginnen, toegeven dat eerder geen waarheid werd gesproken.

 Ja, alleen eerlijkheid lost de gevolgen van oneerlijkheid op en helpt de mens verder los te komen uit het moeras van gevolgen van zijn eerdere leugens en onwaarheid. Wie zich de nederigheid neemt om dat te doen, herstelt en het moeras blijkt al gauw weer vaste grond te worden, met waarheid en liefde.

Hemels Brood 1193

Oorspronkelijk was alles goed. En alles is nog steeds goed, het ware leven is nog steeds goed. Alleen, de mens is afgedwaald van het ware leven. Dat wil niet zeggen dat wat oorspronkelijk goed was nu niet meer goed is, want wat eens goed was, is nu en eeuwig nog steeds goed. Alleen het tegenovergestelde van alles wat goed is, is niet goed. En het is de mens zelf die voor het goede, het juiste in de plaats het onjuiste het niet goede kiest. Maar daarmee is het ware leven in zijn oorsprong niet veranderd, het ware leven is ware liefde en ware liefde blijft in haar oorsprong, in haar wezen altijd en eeuwig goed, juist en waar.

Zo is het en zo blijft het. Dat betekent, dat elk mens de oorspronkelijke goedheid, de oorspronkelijke juistheid, de ware liefde, het ware leven, wel degelijk kan krijgen, kan hebben. Zodra hij het tegenovergestelde van goed, juist, waar, het tegenovergestelde van liefde loslaat en kiest voor goedheid, voor juist, voor waar, voor liefde, is hij terug in zijn oorsprong, zijn oorspronkelijk bestaan, wat niet weg is maar eeuwig daar is en blijft. Slechts de keuze scheidt hem van zijn oorsprong, zijn eigen keuze, slechts zijn eigen keuze van leven.

Maar de hebberigheid onder de mensen is heel groot en het in liefde kunnen verdragen van onderdrukking, van vernedering is minimaal. Terwijl dat nodig is om de gevolgen van eeuwenlang eigengewin en eigen zorg ongedaan te maken, op te lossen. Daarvoor is veel kracht en volharding nodig, welke maar bij heel, heel weinig mensen aanwezig is.

 Mijn hulp aan de mens is erop gericht hem tot inzicht te brengen en tot besef van zijn keuzes, hem te sterken en te steunen in volharding, als hij bereid is de weg te gaan die Ik voorgeleefd heb in Jezus Christus. De weg die gepaard gaat met verlies van bezit en waardigheid, met eenzaamheid en zelf verloochening, maar ook de weg die nooit zonder liefde is, Mijn liefde.

Hemels Brood 1194

Elk detail  van de Schepping is in de mens opgeslagen en in hem bekend. Maar dat wil niet zeggen, dat de mens zich dat bewust is. Want van een werkelijk totaal bewust leven is bij de mens nog geen sprake. Een werkelijk weten wat het leven is, dat is bij de mens ver weggezakt. Toch, wat je maar over de Schepping en waar leven wilt weten, het is in jezelf aanwezig. Maar voor dit ware weten, is het nodig om voor jezelf geheel vrijwillig de keuze te maken, in waarheid te willen leven en bij alles ook altijd voor waarheid te kiezen, de waarheid van je hart.

Dat lijkt niet moeilijk, maar het menselijk verlangen is erg sterk en het kleinste beetje toegeven aan dit verlangen is al dodelijk voor het bewust worden van de ware innerlijke kennis en het ware innerlijke besef van leven. Ik kan aan ieder mens wel een miljoen keer uitleggen wat het ware leven is, hoe de Schepping in elkaar steekt, maar net zoals je niet kunt lezen zonder dat je de klanken van de letters kent, kun je ook niet de Schepping doorgronden als je niet de verschillende aspecten kent. Juist die  aspecten zijn in jezelf verborgen en wel zodanig dat je er  eerst iets voor doen moet, voordat datgene  wat in jezelf verborgen ligt, vrij zichtbaar en herkenbaar wordt.

Er ligt een sleutel, in jezelf verborgen, die toegang geeft tot de gehele oneindigheid, maar niet onbereikbaar verborgen. Deze sleutel is niet een van ijzer gemaakt voorwerp, maar wordt gevormd door je eigen innerlijk besef van waarheid. Elk stukje waarheid in liefde is een stukje van de sleutel en hoe meer waarheid je in liefde leeft, des te meer ontvouwt zich de sleutel naar inzicht in de hele Schepping, de hele oneindigheid. Des te meer ontvouwt zich Mijn liefde, die de hele Schepping is en omvat.

Hemels Brood 1195

Jij bent belangrijk voor Mij. Jij bent bijzonder voor Mij. Wat je doet, wat je zegt is belangrijk voor Mij. Ik ben in jou geïnteresseerd, Ik wil graag weten hoe het met je gaat, Ik heb zorg om je welzijn, Ik volg je dag en nacht en Ik heb altijd Mijn armen om je heen. Ik bied je bescherming, bij Mij kun je rusten in vrede. Voor Mij zijn alle mensen belangrijk, alle mensen bijzonder. Wat zij doen, wat zij zeggen is belangrijk voor Mij. Het is niet zo, dat Ik ieder mens als deel van de grote massa zie. Van al die vele mensen, van al die miljoenen en miljoenen mensen, zie Ik elk mens apart, zie Ik elk mens apart als een bijzonder mens. En voor elk mens apart heb Ik belangstelling, in elk mens apart ben Ik geïnteresseerd. Van elk mens wil Ik graag weten hoe het gaat, elk mens krijgt als een bijzonder en belangrijk mens Mijn zorg voor zijn welzijn. Elk mens heeft Mijn armen om zich heen en ieder mens apart bied Ik bescherming.

Je bent voor Mij niet één van de vele mensen en omdat er zo heel veel zijn is het toch niet zo dat je voor Mij opgaat in de massa, dat Ik daardoor minder tijd, minder aandacht voor jou persoonlijk heb. Je hebt Mijn aandacht, je bent voor Mij belangrijk. Het is Mijn zorg voor jou dat het je goed gaat, hemels goed gaat. Hemels, niet werelds. Kijk, dat verwisselen mensen nog vaak. Zij zien meer het wereldse en denken meer in termen van werelds goed gaan. Maar Mijn belangstelling is nooit werelds, Mijn belangstelling is altijd alleen hemels, d.w.z., het ware liefdevolle leven. Dat kun je bij Mij vinden. Daar wil Ik je naartoe helpen. Jou wil Ik daarheen leiden en je het allerbeste geven, het ware leven. Jou. Jij bent belangrijk voor Mij. Laat dat toch goed tot je doordringen: jou heb Ik lief en jou wil Ik helpen want je bent belangrijk voor Mij, Ik heb je lief, waarlijk lief!

Hemels Brood 1196

Vroeger leerde ik: “hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont de Vader in de hemel die van alle kinderen houdt.” Nu begrijp ik dat het wat anders in elkaar zit dan mij als kind geleerd werd.

Ja, zo werd dat gedacht, de hemel was achter de blauwe lucht, ver boven de wolken, de sterren, daar ver boven zou Mijn woning zijn. Maar, Ik heb woning bij de mensen en dat is niet ver weg maar heel dicht bij, Ik heb woning in de harten van de mensen, in de liefde in de harten van de mensen. Ik woon in jouw hart als daar liefde is. Want Mijn aanwezigheid gaat gepaard met liefde, Ik ben liefde, eeuwig ware zuivere liefde. De hele Schepping is Mijn woning, overal woon Ik, leef Ik. Want Ik ben niet plaats of tijdgebonden zoals jullie in het vergankelijke leven plaats en tijdgebonden zijn, door het materiële lichaam.

Niet het materiële lichaam is het leven, het materiële lichaam biedt de mogelijkheid in een natuurlijk materiële wereld te bestaan en jezelf in die materie bewust te zijn. Velen denken daardoor dat zonder het materiele lichaam geen leven is. Dat is net zo’n misvatting als dat Ik boven de sterren in de blauwe lucht zou wonen. Zoals Ik overal en eeuwig Ben, zo zijn jullie eeuwig en zoals Ik niet aan materie gebonden ben, zo zullen jullie ook na het afleggen van het materiële lichaam, zonder dat materiële lichaam verder leven.

Niet het lichaam maakt het leven mogelijk, Ik maak het leven voor jullie mogelijk, Ik Ben jullie leven, binnen of buiten, met of zonder het materiële van de deze wereld. Het ware leven is zonder de materie oneindig. Het ware leven Ben Ik, het ware leven is liefde, het ware leven is oneindig.

Hemels Brood 1197

Aan wie kun je beter vragen je leven te leiden dan aan Mij? Is er een mens die hemel en aarde in zijn hand heeft, meer kan en weet dan Ik? Toch zijn er situaties waar je afhankelijk bent van een mens en te maken krijgt met diens tekortkomingen en de gevolgen daarvan. Waar ben Ik dan, waar je je vertrouwen op gevestigd hebt? Ik ben niet weg maar Ik neem ook niet weg wat op aarde gebeurt. Uit vrijheid van de mens kan Ik niets op die manier wegnemen.

Wat Ik wel kan is je de weg wijzen waarop je met hetgeen je gebeurt, door de afdwaling van mensen om je heen of door je eigen handelen, want ook jij bent nog niet volkomen liefde, het beste kunt omgaan, zodat je er de minste last van hebt. En alhoewel er veel elkaar aangedaan wordt, door misvattingen en gebrek aan liefde, toch is dan nog alles zo op elkaar afgestemd, dat het de groei van de ziel naar volmaakt geestelijk leven in volle ware liefde bevordert.

Maar in een moment van pijn, een moment van diepe treurnis, is het oog daarvoor gesloten en kan deze ware liefde van Mij moeilijk of niet gezien worden. Als dan de ogen na verloop van tijd weer opengaan, wordt de heerlijkheid van Mijn Schepping, de heerlijkheid van het ware leven uit Mij ook wat dieper, wat intenser in zichzelf ervaren. Net als een flinke huilbui oplucht, zo staat de mens krachtiger en met een helderdere blik op, na een moeilijke periode. Het maakt de mens in zichzelf sterker.

Wie uit Mij geen raad wil, de weg die Ik aanraad, niet wil volgen, boos en verbitterd raakt, verdubbeld zijn smart en Ik zal hem die vrijheid laten die smart te kiezen in zijn vrijheid. Maar waar Ik word aangeroepen in oprechtheid, met een open hart voor Mijn liefde, daar zal Ik zijn en die zal Ik onder Mijn hoede nemen en de beste weg leiden.

Hemels Brood 1198

Kom allen  en verzamel je in Mijn naam. Kom tezamen in je hart met Mij en elkaar en bemoedig elkaar in Mijn naam. Want het kwaad raast rond en sleept mee wie hij kan in zijn razernij om bezit te nemen van wat van Mij is, maar wat hij wil hebben. Het ontglipt hem meer en meer en dat maakt zijn woede groter. Daarom gaat hij tekeer. Maar hoe hard hij ook brult, wie zich in zijn hart tot Mij wendt is beschermd.

Kom tezamen en bemoedig elkaar zodat niemand die het gebrul hoort en zijn razernij ziet moedeloos wordt en afneemt in kracht. Bemoedig daarom elkaar, want het is de tijd waar de discipelen bij elkaar verbleven in afwachting op wat zou komen na Mijn kruisiging. Blijf zo met elkaar trouw en blijf met elkaar vertrouwen, elkaar bemoedigend in liefde. Want Ik kom en zal overwinnen, de ware liefde en hem die de liefde ondermijnt totaal wegvagen, zodat alleen liefde nog regeert en geen mensenhart nog bedroefd hoeft te zijn.

Het duurt nog even, het gebrul wordt nog wat erger, de woede loopt nog op. Steun elkaar in liefde en houdt de deur stevig gesloten voor die brult van woede. Niets kan jullie dan schade berokkenen in de ziel en de Geest van liefde zal jullie behoeden tot Ik persoonlijk weer kom en alle leed ophef en er alleen nog liefde zal zijn.

Hemels Brood 1199

Een mens neemt zich veel voor. Soms teveel. Van goede wil als hij is, wil hij volmaakt zijn. Maar in zijn onvolmaaktheid kan hij niet volmaakt zijn. Dat is vergelijkbaar met iemand die nog niet alle letters van het alfabet kent en toch al zijn best doet volmaakt  te lezen. Als je niet het volmaakte leven al bent, kent, hoe zou je dan volmaakt kunnen leven? Het enige wat je dan kunt doen, is leven naar  beste weten.

Nog niemand leeft hier nu al volmaakt, dat is in totale belangeloze liefde. Dat is ook nog heel moeilijk, omdat er zoveel niet-liefde is, zoveel egoïsme, zoveel leven naar eigenbelang terwijl alle mensen met elkaar verbonden zijn. Je kunt zo goed mogelijk in liefde leven en toch nog ergens eigenbelang hebben, of boosheid, ergernis over het handelen van anderen. De druk is groot omdat allen met elkaar verbonden zijn.

Maar, Ik zie de intentie in je hart en de inzet die je geeft en dat is voor Mij belangrijk. Dat het je nog niet lukt te zijn zoals jij volmaakt zou willen zijn, heeft met allen te maken, niet alleen met jezelf, met je eigen tekorten. Daarom zeg Ik steeds, verdraag elkaar en zoek er steeds naar in liefde met elkaar om te gaan. Laat de moed niet zakken als dat niet altijd lukt. Want je hebt het geprobeerd, je hebt je inzet gegeven, uit een goed hart en dat is voor Mij belangrijker dan volmaaktheid in handelen.

Wat is volmaakt? Alleen de ware belangeloze liefde is volmaakt en alleen die liefde is het ware leven. Wie daar naar streeft uit eigen vrije wil, zonder iets voor zichzelf daarmee in welk opzicht ook te verkrijgen, die groeit naar volmaaktheid toe. Langzaam omdat allen met elkaar verbonden zijn en allen tot dezelfde liefde nog moeten komen. Maar het komt, de ware liefde voor allen, zodat allen er naar handelen en allen volmaakt worden, ook jij.

Hemels Brood 1200

Voor het verstand is het hart niet te begrijpen. Het hart wat de liefde nastreeft, maakt soms rare bokkensprongen, wat het verstand niet kan bijbenen. Maar als in het hart waarheid en liefde leeft, dan weet het verstand dat het waarheid en liefde is. En zodra het verstand dit weet , kan het zijn weerstand loslaten en samengaan met het hart. Zodra op die manier het verstand samengaat met het hart, komt ook voor het verstand een totaal begrip, een totale herkenning. Dan wordt het verstand geleid door waarheid en liefde uit het hart en de zuivere wijsheid komt daarmee voort uit de liefde. De liefde die de basis van alle leven is en ook de basis voor het verstand moet zijn, zodat de mens zijn eigenbelang kan loslaten en zich totaal overgeeft aan liefde voor allen om hem heen.

Velen denken dat het verstand de levensbasis is, het denken, maar in waarheid is het de liefde in het hart. Want geen mens leeft waarlijk zonder de liefde van Mij in zijn hart. Zonder de liefde als basis voor alles maar ook voor het verstand, is het verstand droog en dor als een woestijn zonder water. Meer en meer verdroogd het leven waar meer en meer mensen voornamelijk voor hun verstand leven, omdat zij dat als de beste levensoptie zien. Het verstand is de mens gegeven voor het besef van waarheid en liefde om te kunnen beseffen hoe hij het beste naar waarheid en liefde als basis van zijn bestaan handelt. Maar de koppeling tussen het hart en het verstand wordt merendeels losgelaten voor alleen nog het verstand. Wordt wakker en zie om naar liefde en waarheid en leef! Leef waarlijk!

Hemels Brood 1201

Het is niet zo dat Ik machines wil. Machines als mensen die stipt opvolgen wat Ik hen gebied. Ik wil graag mensen, gewone mensen, die leven, die uit hun hart leven. En doen zij dan soms anders dan Mijn woord van liefde aangeeft, dan heb Ik dat liever dan dat zij mechanisch steeds stipt Mijn woord opvolgen en daarbij ook heel precies anderen wijzen op hun tekortkomingen. Ik hoef dus geen perfectie, Mijn hart gaat niet uit naar perfectie, Mijn hart gaat uit naar volmaaktheid in liefde. En de weg om die ware liefde te vinden is niet recht en strak Mijn woord volgen, maar is los en eenvoudig leven naar wat je kunt en genoegen nemen met wat je nog niet kunt.

Want de ervaring van de afdwaling brengt een diepgaand inzicht als je van goede wil bent. Daarom is in eerste instantie de goede wil heel belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat je je onvolkomenheid accepteert. Niet als iets onvermijdelijks, als iets onveranderlijks, maar als een tijdelijke situatie, waarin je verkeert op weg naar het volmaakte leven. Wie star en strak vasthoudt aan de wet, die Ik wel gegeven heb, loopt het risico vast te lopen in zijn te strakke overtuigingen en boekt weinig vooruitgang in zijn groei in liefde over langere tijd.

Want het is niet alleen je eigen weg die je gaat. Miljoenen wegen kruisen jouw weg en miljoenen gaan een stukje mee op jouw weg en vervormen soms je weg. Dan kun je maar beter niet star en strak volhouden aan al je opvattingen en aan alle regelgeving. Want al wat er is, is om de mens te helpen zijn doel te bereiken. Draai het dus niet om en maak niet het volhouden aan alle regels je doel. Wees flexibel, maar wees dat vanuit liefde, dan leef je naar de belangrijkste wet: de liefde aan iedereen. Dat is dan gelijk de vervulling der wet, waarmee de wet is opgeheven: de liefde.

Hemels Brood 1202

De meeste mensen zijn goedwillend van oorsprong maar door de wanorde die er is zijn zij afgedwaald van liefde, begrijpen zij de zin van het leven niet meer en gaan hun eigen gang. Het houvast wat voorheen van kerk en/of de staat kwam, kan geen houvast meer zijn, omdat zij ontdekt hebben dat het daar ook niet allemaal waar is. Veel mensen zijn goedwillend maar door de jaren heen blind en doof geworden voor wat werkelijk leven is, voor wat ware liefde is, voor wat er werkelijk om hen heen gebeurt.

Zo nu en dan is er een ontwakingsgolf, dan wordt ineens iets duidelijk van wat er gebeurt in de samenleving, hoe er eigenlijk met mensen zou moeten worden omgegaan, maar niet gebeurt, uit eigenbelang. Maar ook de overheden leggen wetten en regels aan die criminaliteit aan banden moet leggen. In werkelijkheid zoekt de criminaliteit zich dan een weg langs wetten en regels en de goed bedoelende mens wordt het meest nog geconfronteerd met die regels en wetten die hem blokkeren en zijn creativiteit remt. Dat frustreert de ondernemende mens die overigens goed van hart is. Hij ziet de criminelen buiten wet en regelgeving om zijn zakken vullen en zijn wensen en verlangens over de hoofden van anderen voor elkaar krijgen. En zelf kan hij geen kant op. Hij wil zich aan wet en regelgeving houden en goed zijn voor zijn naaste.

Maar al die keren dat hij door wet en regelgeving beknot wordt en ziet dat criminaliteit toch zijn weg vindt, bouwt hij afkeer en haat op uit frustratie. En dat maakt hem blind en doof voor Mij en dat maakt dat hij zijn frustraties gaat uiten en niet meer bemerkt wat hij zichzelf daarmee aandoet. Hoe moeilijk het ook is, laat je niet frustreren door wet en regelgeving, blijf vasthouden aan waarheid en liefde, blijf wakker en houd je ogen en oren open zodat je goede hart niet dichtgroeit met de doornen en distels van haat en frustratie. Blijf Mij in je hart vragen, blijft op Mij vertrouwen. Ook in deze moeilijke tijden die volkomen buiten verhouding zijn.

Want de menselijke wereldse wet en regelgeving is veelal niet conform Mijn wet. Maar wie open van hart blijft, in waarheid en in liefde voor Mij en zijn naaste, als ook voor  zijn vijanden, die toon Ik de weg waarlangs hij kan gaan, zonder wet en regelgeving in het wereldse te overtreden en toch goed uit te komen. Want uiteindelijk ben Ik Schepper en Heer over alles en bij Mij is je leven in goede handen, bij Mij is je leven liefde. Wat het voor eeuwig en altijd bedoeld is te zijn.

Hemels Brood 1203

Getuigen van Mij. In je leven getuigen van Mij, wil je dat doen? Dan is het toch belangrijk dat je weet wat het is om te getuigen van Mij. Want het is niet alleen zeggen, ja Hij, onze Schepper bestaat. Hij bestaat echt en dat van alle hoeken van de straten roepen, tot velen zich daar aan ergeren en het geroep niet anders dan afkeer voor Mij wekt bij diegenen die het geroep moeten aanhoren. Getuigen van Mij is iets anders. Het is veel eerder in het dagelijks leven op allerlei momenten vasthouden aan liefde, de raad opvolgen die Ik je in je hart geef.

Getuigen van Mij is je niet laten meeslepen in eigengewin, ook niet als anderen erop aandringen met hen mee te doen. Getuigen van Mij is standvastig blijven in waarheid en liefdevolle behulpzaamheid uit het hart. Ook als anderen je in de verleiding brengen af te wijken van je pad van waarheid en naastenliefde dan is het een getuigenis van Mij als je niet van je pad met Mij afwijkt. Je levenshouding vol waarheid, genegenheid aan de minste, tevredenheid met weinig, rust, betrokkenheid met behoeftigen, liefdevolle zorgzaamheid van mensen om je heen, ook als zij zich tegenover jou onaangenaam en vijandig gedragen, dat is de ware getuigenis van Mij. Als dan iemand je vraagt, hoe je zo vasthoudend in waarheid en liefde kunt blijven, dan kun je zeggen, uit liefde voor Hem, onze Schepper. Maar doe dat alleen als je het werkelijk meent, als je het werkelijk zo voelt. Dan geef je in werkelijkheid een getuigenis van Mij!

Hemels Brood 1204

Open en eerlijk, zonder verwijt is een levenskunst die niet veel mensen beoefenen. Meestal heeft hetgeen mensen elkaar zeggen minstens een ondertoon van verwijt, omdat zij zich persoonlijk aangevallen voelen bij onenigheid. Maar in werkelijkheid hebben zij zich dan niet beiden op Mij afgestemd, op Mijn liefde. En al vind je van jezelf dat jij dat wel gedaan hebt en de ander niet, dan heb je daar misschien wel gelijk in, maar op het moment dat je in verwijten vervalt, heb je ook je afstemming op Mij losgelaten.

Ook al wil je dat niet, toch lijkt het soms onvermijdelijk. Ik wil niet zeggen dat het goed is, maar Ik zie wel hoe je worstelt en het is begrijpelijk: voor jou is het op dat moment nog niet mogelijk in Mijn volle liefde te blijven. Val jezelf niet te hard want ook al wijk je van Mijn pad, Ik houd Mijn armen om je heen. Soms moet je iemand toch open en eerlijk de waarheid zeggen en als daar dan nog verwijten aankleven, omdat je nog niet volmaakt bent, dan strijk Ik die rimpels voor je glad, omdat je nog groeit en je best doet.

Ja, je bent Mijn kind en Ik zie je worsteling met het goede en je neiging tot afwijking van het goede. Je bent nog niet volmaakt en als je je in die onvolmaaktheid toch tot Mij wendt en in je handelen dan toch je onvolmaaktheid doorklinkt, dan zeg Ik je, kind je bent toch gezegend en je hebt toch Mijn armen om je heen.

Hemels Brood 1205

Het gaat er niet om of iemand goed behandeld wordt. Het gaat er om dat iemand tot het besef komt iemand altijd goed te moeten behandelen om tot waarlijk leven te komen. Daarom is het niet genoeg ernaar te streven dat de armen rijker worden, maar ernaar te streven dat de rijken gaan beseffen dat zij hun geld niet voor zichzelf moeten houden, als zij tot waar leven willen komen. En daarbij gaat het erom dat de mens besef van waar leven krijgt.

Waar leven dat alleen volle gelukzaligheid inhoudt. Waar leven wat de enige ware volle gelukzaligheid is. Kijk, want hoe meer mensen beseffen wat waarlijk leven is, hoe meer mensen inzien dat alleen waarlijk leven de volle gelukzaligheid brengt en daar vandaan beseffen dat zij door handelen naar ware liefde dit Goddelijk gelukzalige leven kunnen bereiken, des te meer mensen zullen naar ware liefde behandeld worden en de rijkdom die nu naar één kant hangt zal veel beter over de aarde verspreid zijn. Die situatie zal blijvender zijn dan allerlei regelgeving en wetten om alles zoveel mogelijk gelijk te verdelen.

De werkelijke verdeling van ware liefde vindt uit het hart plaats en alleen die verdeling bewerkt de juiste verhouding voor alle mensen van alles wat er op aarde is. Daarom, strijd er niet voor dat de armen meer krijgen, strijd ervoor dat de rijken tot besef komen, tot inzicht zodat zij hun hebberigheid loslaten en tot geven komen. Geven van liefde, dan zullen de armen ontvangen en zal alles in een betere balans komen.

Hemels Brood 1206

Het is en blijft in vrijheid jullie keuze of je in overeenstemming met Mij wilt zijn, of je je gedachten, je handelen in overeenstemming met Mij wilt brengen of dat je voor het tegenovergestelde kiest van Mij. Ik kan en zal die keuze voor geen van jullie maken, want dat zou je de vrijheid en het besef van bestaan ontnemen. Het is en blijft dus jouw keuze. Waar je kiest voor waarheid en liefde daar kies je voor Mij en wat je daaruit doet, doe je dan uit Mij. Maar alles wat niet uit liefde gebeurt, komt niet met Mij overeen, is niet uit Mij. Alleen dat wat uit Mij komt, is leven, al het andere is dood. Dood is het woord wat aangeeft dat het geen leven is. Het lichaam is op een zeker moment dood, er is geen leven meer in het lichaam. Het natuurlijk lichaam, is ook als er leven in is, niet zelf het leven, materie is niet het leven. Zodra Ik dan het leven wat in het lichaam is meeneem, als heel wezen meeneem, uit het natuurlijk materiële lichaam, is direct te zien dat het lichaam op zich een dood geheel is. Overeenkomend met de keuzemogelijkheid van de mens voor het tegenovergestelde van leven.

Hier op aarde is die keuzemogelijkheid, hier op aarde kan de mens in een natuurlijk lichaam verblijven. Maar als dat verblijf door Mij beeindigd wordt, blijft het omhulsel achter en toont dat het op zich het leven niet is.

Hoe kan het dan toch zijn dat mensen denken dat het lichaam zelf het leven is en dat zodra het lichaam niet meer functioneert, dood is, het leven ook weg is. O, wat een misvatting. Het leven, waarheid en liefde, het bewuste zijn, is nooit weg, het ware leven is eeuwig, het ware leven ben Ik, Ik ben eeuwig.

Zo is ieder van jullie eeuwig. En met het beëindigen van je zijn in het lichaam wordt niet jullie bestaan als levend wezen beëindigd, maar je verblijf op aarde. Anders niet.

Hemels Brood 1207

Lieve Vader, ik heb de stormen van de tegenkant niet kunnen weerstaan. Het heeft mij uit mijn evenwicht gebracht, ik ben verontwaardigd geworden en heb uw liefde losgelaten voor boosheid en machteloosheid. Ik wilde wel, maar het ging niet.

Mijn kind, als al je pogingen tot het goede zinloos lijken te zijn, dan ben je Mij toch even vergeten. Of eigenlijk niet Mij, maar Mijn liefde. Want Ik heb je nog net zo lief. Je doel heb je dan wel niet bereikt, maar kun je je misschien voorstellen dat Ik Mijn doel wel bereikt heb? De zegen over je daden ten goede ligt niet altijd in het openlijke, de zegen over je daden zijn niet altijd direct zichtbaar, de zegen over het goede wat je doet is niet altijd het bereiken van je doel, zoals jij het je voorgesteld had.

Al zijn je intenties nog zo goed, dat is nog geen garantie dat de uitwerking van je daden tot het door jouw gewenste resultaat leidt. Het ware doel voor alle mensen is besef van liefde te krijgen en vrijwillig voor het handelen naar liefde te kiezen, zonder enig eigenbelang. Dat heb je gedaan. Maar ieder ander heeft de vrijheid dat niet te doen. En het enige wat Ik dan kan doen, is  te laten gebeuren wat hen dichter bij het besef van liefde kan brengen. En dat kan weleens niet het verwachte resultaat geven van je goede bedoelingen.

Je teleurstelling is begrijpelijk, je hulp uit liefde lijkt gefaald te hebben. Troost je, jij hebt niet gefaald en Ik zal je zeggen, Ik heb ook niet gefaald. Dat betekent dat onze gezamenlijke liefde toch precies dat gaat uitrichten wat voor iedereen het beste is. Maar dan gezien in het enige ware doel: het krijgen van een waar besef van liefde en de vrije keus er naar te handelen voor iedereen. Omdat dat aan iedereen de eeuwige onophoudelijke gelukzaligheid brengt. En Ik zeg je, daar heb je toch aan meegeholpen.

Hemels Brood 1208

Als er een vuur brandt, dan geeft dat licht en warmte. Als het vuur van liefde brandt, dan geeft dat licht en warmte. Warmte brengt ontspanning en licht brengt zicht. Ontspanning brengt vrede en zicht brengt begrip. Vrede en begrip voor elkaar komt dus uit liefde voort. Geen oorlog kan werkelijk gewonnen zijn zonder liefde, zonder licht en warmte voor elkaar. En dan is het niet het winnen waarbij de ene mens tot overheersing van de andere mens komt, maar dan is het winnen, dat beide partijen tot het inzicht komen dat alle mensen gelijk zijn, dat overheersing niet juist is als je vrij en ongedwongen wilt kunnen leven. En bij een overheersing kunnen toch geen van beide partijen vrij en ongedwongen leven. De ene partij wordt gedwongen te doen wat de andere partij wil en de andere partij moet goed opletten dat de ene partij wel steeds doet wat ze gedwongen worden te doen. Dan komt regelmatig de onderdrukte partij in opstand en de onderdrukkende partij moet die opstand dan weer neerslaan. Aan beide kanten dus bepaald geen rustig leven.

Kijk naar Mijn leer van liefde. Veel mensen voelen zich gedwongen naar Mijn woord in de Bijbel te leven, voelen zich verplicht de naaste te helpen. Daarmee maken zij Mij een onderdrukker en maken zij zichzelf de onderdrukte. Daarin komen zij dan tot opstand en Ik word dan geacht die opstand neer te slaan of afwijkingen van Mijn leer af te straffen. Zo is het niet. Ik ben geen onderdrukker. Uit Mij straalt het vuur van de liefde welke vol vrede en begrip is. Mijn woord in de Bijbel, Mijn woord van Evangelie zegt alleen: neem toch het vuur van Mijn liefde aan, zorg toch dat bij ieder van jullie ook het vuur van ware liefde volop gaat branden, zodat bij jullie allen vrede en begrip uit de warmte en het licht kan ontstaan.

Ik dwing niemand, Ik straf niemand, Ik voer geen oorlog. Dat is alles de keus van de mens, omdat hij denkt dat het hem voordelen biedt. Maar, als hij het koud heeft, warmt hij zich aan het vuur en in het donker, licht het vuur hem bij. Kom bij Mijn vuur, wie het koud heeft en laat je verwarmen. Kom bij Mijn vuur voor licht wie in het donkerder vertoeft en vrede en begrip zal je deel zijn.

Hemels Brood 1209

Richt elke morgen na het ontwaken de aandacht op Mij, op Mijn liefde en vertrouw je dag aan Mij toe, zodat er zegen op rust van de vroege morgen tot de vroege morgen. Wees steeds bereid je daden in Mijn licht te beschouwen en aan te nemen waar je nog te leren hebt, waar er nog misvattingen zijn. Mocht je ergens op de dag toch verdwalen, geef dat dan toe en vraag Mijn hulp. Mocht er plots een zonsverduistering zijn, vraag Mij om licht. Maar wees altijd bereid om je kleinheid, je onvermogen te accepteren en toe te geven.

Mijn zegen strekt zich uit tot in het oneindige. Alles oplichtend en tot liefde brengend. Aan iedereen is Mijn zegen gegeven, al neemt niet iedereen hem aan, al gaan velen aan hem voorbij. Wie bereid is zijn afdwaling te erkennen, wie bereid is de afdwaling van anderen te verdragen, zonder verwijten, die kan in alles Mijn zegen, Mijn liefde gaan zien. Maar waar verwijt is en ongenoegen, boosheid en wraak, daar wordt het oog van de geest blind en ziet Mijn liefde niet meer. Daar wordt het hart koud en donker en voelt Mijn liefde niet meer. Daar raakt het oor verstopt en hoort Mijn stem niet meer. Wie dan op die manier blind, doof en gevoelloos is geworden, loopt gemakkelijk een weg die naar onherbergzame oorden leidt. Die bemerkt op zeker moment dat hij zich in onherbergzaam gebied bevindt, waar weinig goeds hem omringt.

Kom daarvan terug, laat daarvoor al je ijdelheid varen, laat je streven naar dat wat geen liefde is los, verdraag de afdwaling van anderen en komt terug in de liefde van Mijn hart, in de warmte van Mijn liefde, verheug je dan met Mij in alle goeds wat er al wel is en vermeerder dat met je liefde.