Hemels Brood 1117 t/m 1147

Hemels Brood 1117

Elke dag staat op zichzelf en toch heeft ook elke dag met alle andere dagen een verbinding. Zo ook staat elk mens op zichzelf en toch ook heeft elk mens met alle anderen een verbinding. En die verbinding vindt plaats in Mij. In die verbinding ligt ook het contact met Mij. Elke dag op zich brengt nieuwe mogelijkheden en deze nieuwe mogelijkheden staan allen weer direct in verbinding met alle gebeurtenissen op andere dagen, op dagen die geweest zijn en dagen die nog komen. Zo staat alles wat de mens doet, eerst in verbinding met hemzelf, als individu en het raakt hem wat hij doet als eerste, maar evengoed heeft alles wat de mens doet verbinding met dat wat andere mensen doen of gedaan hebben of zelfs nog gaan doen. En wat een mens nu doet heeft zijn verbinding met wat hij eerder gedaan heeft of nog zal doen.

Werkelijk alles staat met elkaar in verbinding. Denk niet dat er iets is wat niet met het geheel in verbinding staat of dat je ooit uit die universele verbinding met elkaar, met Mij kunt stappen. Denk niet dat er ooit een dag is, die volkomen los staat en waarop je alles wat die dag gebeurt los kunt zetten van alle andere dagen. Denk niet dat je leeft op jezelf, voor jezelf. Denk niet dat je je leven los kunt zetten van andere mensen, dat je je leven als iets wat alleen jou aangaat kunt zetten.

Want jouw leven is jouw leven en tegelijk dat van allen, dat van Mij. Nooit is het los, van jou alleen, zonder enige verbinding met al het leven, zonder enige verbinding met het eeuwig ware leven. Denk niet dat jouw leven zonder liefde is of zonder liefde kan. Jouw leven is verbonden met alle leven, Mijn leven. Jouw leven is verbonden met liefde, met alle liefde, met Mijn liefde, voor eeuwig en altijd!

Hemels Brood 1118

Een gezonde vasthoudendheid, dat is zonder forceren vasthouden aan wat je uit liefde voor ogen hebt, is goed. Maar fanatiek iets nastreven, zonder oog te hebben voor het omliggende, voor wat het anderen doet en ten koste van alles door te duwen om op korte termijn veel resultaat te bereiken, is meestal niet goed. Fanatiek iets nastreven, maakt blind voor omliggende factoren, die ook van belang zijn om het geheel tot slagen te brengen. Vasthoudend, ja, maar fanatiek, nee. Met een vasthoudendheid kan iets wat moeilijk is en inzet vraagt, zonder dat daar mensen mee tekort gedaan worden, toch bereikt worden. Maar met fanatisch iets nastreven wordt vaak veel schade gebracht aan mensen, aan situaties, omdat door fanatisch streven alles moet wijken.

Datgene, wat eigenlijk ook meegenomen zou moeten worden in het geheel, maar hetgeen men nastreeft bemoeilijkt, blijft liggen, terwijl het van belang kan zijn voor een goed resultaat. Zo worden dan besluiten genomen en een koers gevaren, die gericht is op snel en veel, maar niet zozeer op goed en rust. Door het fanatieke streven worden goed en rust uit het oog verloren en worden concessies gedaan om het doel sneller te kunnen bereiken, terwijl daardoor het eindresultaat lang niet zo fraai is als wel gekund had, bij een langzamer en zorgvuldiger te volgen proces.

Kijk daarom uit dat je vasthoudend maar rustig te werk gaat om je doel wat je allereerst uit liefde gesteld hebt, te bereiken. Hoed je voor fanatiek streven van wat dan ook, al is het nog zo goed bedoeld. Liefde kan nooit fanatiek zijn.

Hemels Brood 1119

Verkoop alles wat je hebt, maar nooit je liefde. Geef alles weg wat je hebt, maar nooit je vertrouwen in Mij. Neem alles aan wat mensen je geven, maar nooit onwaarheid. Houd je verborgen voor het kwade maar kom tevoorschijn bij liefde. Ga je weg met velen als zij ook het pad van liefde gaan, maar wees niet bang om alleen te gaan als geen mens met je mee wil op het pad van liefde. Want op het pad van liefde gaat misschien geen mens mee, maar Ik, je Schepper, ga daar zeker met je mee. En als daar langs die weg rovers en plunderaars zijn die het voorzien hebben op jouw rijkdom, welke je ware liefde voor Mij en je medemens is, wees dan ook niet bang want Ik bescherm je tegen hen en zorg dat ze je je liefde-rijkdom niet kunnen afnemen. Al schieten zij met nog zo’n giftige pijlen, dat is, al verdraaien zij de waarheid nog zo ernstig, om jou in de war te brengen, zodat je het pad van waarheid en liefde verlaat en een gemakkelijke prooi voor hen wordt, Ik bescherm je en hun pijlen van jaloezie en wraak zullen je niet deren.

Maar let op, dat je niet begerig wordt naar iets voor jezelf ten koste van ware liefde voor anderen, want daar is het gevaar om van het pad van liefde af te dwalen en kwetsbaar te worden voor de giftige pijlen van de tegenkant. Wees niet bang, maar wees wel op je hoede, want hoewel je met Mij gaat, heb je altijd nog de vrije keus waar Ik je niet kan tegenhouden andere keuzes te maken dan goed voor je is.

Evengoed, dan nog zal Ik je niet loslaten, dan nog blijf Ik naast je en dan nog help Ik je het pad van liefde weer te vinden, zonder je vrije wil te belemmeren. Wees niet bevreesd, Ik ben met je dag en nacht, tot de voleinding.

Hemels Brood 1120

Zacht is niet altijd goed. Een dief die zacht naar binnensluipt is toch niet met iets goeds bezig als hij dat doet om weg te nemen wat niet van hem is. Zachte leermeesters maken stinkende wonden, zegt een spreekwoord. Ja, soms is zacht niet goed, het brengt iemand niet altijd verder, hem zacht te behandelen. Soms is een stevige prikkel nodig, om iemand tot actie te brengen of soms is een stevig verbod nodig om iemand van zijn dwaling af te houden. Maar nooit is het juist om geweld te gebruiken of te forceren.

Want iedereen heeft van Mij de vrije keus gekregen en die vrije keus moet hem niet afgenomen worden. Zo zal wat Ik doe altijd rekening houdend zijn met die vrije keus. Maar als Ik zie, dat iemand afgedwaald is, omdat hij zich niet echt bewust is van zijn afdwaling, dan kan het weleens nodig zijn om iets heftiger dan normaal aan deze persoon te trekken om tot hem door te dringen.

Iedereen heeft een motivatie nodig om van koers te wijzigen als hij niet uit vrije keus tot koerswijziging komt. Een gebeurtenis kan de juiste motivatie leveren. Dat wil niet zeggen, dat jullie onderling elkaar met gebeurtenissen die jezelf creëert, moet gaan bewerken. Want niemand is al volkomen liefde en jullie hebt allen nog misvattingen, die je dan ook op de ander overbrengt.

Laat de sturing maar aan Mij over. Maar schrik er niet van, als deze of gene het wat zwaarder te verduren heeft dan een ander. Als hulp nodig is, leg Ik dat in je hart. Als je hulp wilt geven, kom dan in je hart bij Mij en Ik zal je tonen wat wel en wat niet te doen. Maar de meesten onder jullie vullen dan al snel zelf in welke hulp er gegeven moet worden en zijn dan te zacht in hun idee van wat zij moeten helpen. Wees ook bereid de ander dat te laten doormaken, wat Ik hem geef, voor zijn eigen bestwil, met Mijn liefde komt het dan toch altijd goed.

Hemels Brood 1121

De vijand stelt zich op in een hindernis, ongezien, verstopt. En wat doet de niets vermoedende mens? Hij kijkt niet om zich heen en wordt overvallen. Hoe is zo iets mogelijk? De goed bedoelende mens gaat er van uit, dat ieder mens het goed bedoeld en ziet het verborgen kwaad niet. Zo gaat hij zijn weg en zolang die weg vol liefde en trouw aan Mij is, heeft het kwaad vanuit zijn schuilplaats dan ook geen vat op hem. Maar zodra hij afwijkt van zijn pad doordat hij iets gaat nastreven voor zichzelf, voor eigen genoegen, zodra komt hij in aanraking met het kwaad. Nu heeft hij er geen erg in, wat zich om hem heen voor kwaad bevindt en verbaast zich over de gebeurtenissen die ontstaan en hem geen goed doen. Vanwaar toch die verbazing over het kwaad wat mensen doen en vanwaar toch de verbazing over mensen die je steeds als goedaardig gezien hebt en ineens zo goedaardig helemaal niet blijken te zijn?

Dan heb je niet beseft dat het kwaad zich nooit pontificaal laat zien, je zou het direct herkennen en je zou er dan toch nooit naar luisteren. Het kwaad moet zich wel verbergen, vermommen, alsof het goeds in de zin heeft, terwijl dat niet zo is. Hij zou je toch nooit voor hem werkend krijgen, als je zijn list en zijn leugen doorzag. Nee, hij is heel geslepen en doet zich dus heel vriendelijk en meegaand voor, zodat je argeloos door hem ingezet kunt worden voor de uitvoering van allerlei snode werken. En weet je waardoor hij extra werk van je gedaan kan krijgen? Door de weekheid in jezelf om achter iets aan te gaan, wat je graag wilt, waar je concessies voor wilt doen, om het te krijgen. En weet je, dan weet de kwaad willende mens precies, hoe hij het moet doen voorkomen dat dat willen helemaal niet erg is en hij weet handig gebruik te maken van jouw verlangen. Hij lost het in voor een ogenschijnlijk kleine tegenprestatie.

Maar weet je, die kan Ik niet zegenen en dan komen de gevolgen. En jij bent je niet bewust waar die vandaan komen, alles was toch goed bedoeld en er is toch niemand kwaad berokkend.

Maar zo eenvoudig ligt het niet. Want het leven is naar waarheid en liefde geordend en zal dat ook eeuwig blijven. Als je heel heel eerlijk kijkt naar het verloop van jouw keuzes voordat een en ander ontspoorde, dan vind je zeker wel waar je afgeweken bent van het pad van waarheid en liefde en dan vind je zeker ook waar je overgestapt bent naar eigen invullingen die met jouw willen en verlangens te maken hebben. En de in jou verborgen zwakheden zijn dan naar voren gekomen, waardoor de ander misbruik kon maken en de gebeurtenissen niet zo’n aangename wending namen.

Ja, degene die misbruik maakt van zulke zwakheden, gaat niet vrijuit. En zal ook op z’n tijd tot inzicht gebracht worden. Maar dat gaat jou niet aan. Jou gaat het aan je weg in waarheid en liefde weer op te pakken en je weer over te geven aan Mijn armen van liefde, die jou wel niet geven wat je werelds gezien denkt nodig te hebben, maar die jou wel geven wat je hemels gezien nodig hebt en je het volle ware leven schenken. Ja, Ik bied je Mijn liefdevolle armen, Ik biedt je leven, waar leven, ware liefde. Aan jou de keus.

Hemels Brood 1122

Vreugde en verdriet wisselen elkaar af tijdens jullie aardse verblijf. Het geeft jullie de hoogten en diepten van leven, het besef van nietigheid en het besef van het hoogste goed. Het hoogste goed is toch voor iedereen tevreden en gelukkig zijn. Maar niet iedereen is met hetzelfde tevreden en gelukkig. Daar liggen grote verschillen. En die verschillen zitten niet alleen in het uiterlijke, in datgene waarmee iemand tevreden en gelukkig kan zijn, maar ook in hoelang is iemand er tevreden, gelukkig mee, hoe blijvend is die vrede, dit geluk.

Want al het aardse geluk, wat een mens vindt in geld en bezit of in macht en roem, is tijdelijk. Vroeg of laat neemt iets of iemand dat geluk weg en dan is ook de tevredenheid weg. Een dictator verliest zijn macht, een artiest verliest zijn roem, een miljonair verliest zijn geld, enzovoorts. Daarbij komt dat zij allen bij hun sterven, hoe dan ook hun macht, roem en bezit achter moeten laten, in het hiernamaals is niets van dat al.

Daartegenover het innerlijke geluk wat in de vrede van het zijn gebed is en niet gekoppeld aan bezit, macht of roem, is een blijvende vrede in blijvend geluk, die door niemand kan worden afgenomen. Als het waarlijk waarachtige vrede met het ware leven is en de ware gelukzaligheid uit de Goddelijke liefde is, dan is het de eeuwige vrede met het eeuwige geluk. En wie deze vrede en dit geluk ontdekt, die laat al het andere gaan en streeft alleen nog naar die innerlijke vrede en dat innerlijke geluk, wat nooit verstoord kan worden.

Het is als het vinden van een schat, die alles overtreft, je gaat alleen nog voor die schat, die je leven blijvend gelukzalig maakt.

Maar, nog maar weinig mensen hebben iets van die eeuwig blijvende schat ontdekt. Nog velen slapen en hebben van de ware vrede, van het ware geluk geen besef. Ik zal hen allen wekken en de ware vrede met het ware geluk tonen, opdat allen tot waarlijk leven komen, in volle vrede en gelukzaligheid, voor altijd!

Hemels Brood 1123

Verborgen in het groen, veel kleine dieren zijn verborgen in het groen, worden zo snel niet opgemerkt door de voorbijganger. En wanneer het groen opzij gebogen wordt, zijn zij al snel voltrokken, zo snel, dat het oog hen toch niet opmerkt en het lijkt of zij er helemaal niet geweest zijn. Zo bescherm Ik Mijn kinderen. Verborgen in het groen, dat is verborgen tussen het alledaagse is het leven van Mijn kinderen niet zichtbaar voor het kwaadwillende, het kwaadzoekende. Zodat hen geen schade kan worden aangedaan. Wil je ook daar zijn, waar het kwaadwillende, het kwaadzoekende aan je voorbijgaat, kom dan bij Mij, breng al je zorgen bij Mij en vertrouw op Mij, je Schepper. Heb je verdriet, Ik zal je troosten, heb je angst, Ik zal je geruststellen, heb je pijn, Ik zal je pijn verzachten, ben je in benauwdheid, Ik zal je bevrijden.

Zodra je werkelijk op Mij vertrouwt, zul je dat alles voelen in je hart, zul je de zekerheid van Mijn liefde voelen in je hart, zul je de troost van Mijn liefde voelen in je hart, zul je geruststelling vinden in je hart, verzachting van pijn, bevrijding van benauwdheid, je zult het voelen in je hart. Zoals de angst in je zit, zo is de bevrijding van angst in je, zoals het verdriet in je zit, zo zal de troost ook in je zijn. Niet van buitenaf, maar van binnenuit. Daar bereik je Mij, in je hart, daar bereik Ik jou, in je hart. Elke dag opnieuw kun je Mij daar treffen. En steeds opnieuw zal Ik er voor je zijn, zoals Ik in al Mijn kinderen daar ben. Vertrouw op Mij en wees gerust, je bent in het groen verborgen, je bent in Mijn hart geborgen.

Hemels Brood 1124

Lichaam ziel en geest is een drie-éénheid. En die geest ben Ik. Zo ben Ik in jullie drie-éénheid en die Eenheid is Geest. Zo die drie als een éénheid samenwerken is het geheel volmaakt, zo zij niet samenwerken is het geheel verstoord. Dit samenwerken nu is gebaseerd op liefde, ware belangeloze liefde. En waar deze ware belangeloze liefde geleefd wordt, is een onvoorwaardelijke éénheid die het leven zoals het bedoeld is, volmaakt maakt en volkomen genezing brengt. Maar om tot Eenheid te komen heeft de ziel in het lichaam een weg van eigen keuze te gaan.

Om de ziel tot overeenkomst met de geest te brengen, uit vrije keus, is een dergelijk verblijf in het natuurlijke, op aarde nodig, zodat de ziel zichzelf in het volmaakte bewust kan zijn en evengoed in het volmaakte gelijk aan Mij kan zijn. Want niemand, geen ziel, kan het gelijk aan Mij zijn bewust ervaren, bewust zijn, als niet voldaan is aan ware liefde. Wel kan een zeker zicht op Mijn Zijn ontwikkeld worden, zodat de ware levensvoltrekking kan plaatsvinden, uit vrije keus. Zonder vrije keus is geen eigen bewustzijn mogelijk. En juist dat maakt de mens uniek. Uniek in zijn wezen, het wezen dat ten grondslag ligt aan Mijn Zijn, Mijn volmaakt Zijn, Mijn volmaakte liefde. Zo is volmaakte Eenheid, volmaakte liefde of beter gezegd, volmaakte liefde is de volmaakte Eénheid met Mij, de volmaakte Eenheid van lichaam, ziel en geest. Alle drie tezamen in harmonie Eén van wezen, Eén Zijn, Mijn Zijn, het Goddelijke waar Ik Ben.

Hemels Brood 1125

Overal waar mensen Mij als Bron zien voor wat zij nodig hebben en vertrouwen op Mijn hulp en steun, worden de best mogelijke resultaten geboekt. Is dat niet het beste bewijs voor Mijn alomvattende waarheid en liefde? Want wat kan volmaakter zijn dan dat wat uit Mij komt, als Ik het volmaakte ben, het volmaakte leven, de volmaakte waarheid, de volmaakte liefde. Wie dan uit Mijn Bron put, krijgt die volmaaktheid in alles en zal altijd het beste resultaat boeken.

Zo zijn er mensen, die grootse resultaten boekten in hun ontdekkingen, die zegen voor mensen brachten. Zij werkten in het volle vertrouwen op Mij waarmee zij Mijn volle zegen kregen. En zo zijn er mensen die de werkwijze van deze mensen overnamen, maar meer omdat zij zagen welk een effect dit heeft op mensen, dan omdat zij Mijn zegen erop aannamen. Daardoor verzwakte de werking en de mensen verbaasden zich erover dat de werking verzwakte. Ik zeg daarover: alles wat in liefde opgezet wordt en in vertrouwen op Mij gebeurt, heeft Mijn zegen en geeft een weldadig resultaat, omdat het uit Mijn Bron geput is en omdat het op ware liefde gegrondvest is.

Maar de zegen die daarop rust verzwakt als door mensen die het overnemen niet meer met Mij wordt samengewerkt, als niet meer gezien wordt dat het uit Mijn Bron komt, als niet meer Mijn zegen gevraagd wordt en als niet meer op Mij vertrouwd wordt, maar op het middel als werkend geheel.

Want niets werkt zonder Mijn kracht van liefde, zonder Mijn toestemming, zonder Mijn zegen. Wat eerst zo begon uit de Bron van liefde en genezing bracht en daarna slechts middel wordt om te komen tot genezing, dat zal langzaam zijn kracht verliezen en tot niets verworden. Ken de heilbrengende Bron van liefde en zegen.

Hemels Brood 1126

Er zijn nog zoveel mensen die niet beseffen hoe lief Ik hen heb. Als zij maar eerst eens gingen beseffen hoe lief Ik hen allen heb. Ondanks hun afdwaling van liefde in hun dagelijks handelen, heb Ik hen allen lief, zo lief. En vanuit die liefde voor hen bestuur Ik hun leven, hen daarbij in de volle vrijheid van eigen keuze latend. En juist doordat zij die vrijheid voor eigen doel gebruiken, zijn zij blind geworden voor die eeuwige ware liefde die Ik voor hen heb en waarmee Ik hen dagelijks koester. Ik heb begrip voor hun afdwaling en Mijn enige doel is hen tot het ware leven te brengen, hen tot inzicht te brengen, hen tot het besef van Mijn enorme liefde voor hen te brengen. Daarbij help je Mij, door Mijn liefde aan te nemen, door Mijn kruisiging en opstanding aan te nemen als een daad van overgrote liefde voor jullie allen. Dat aannemen, zonder dat je ten volle beseft welk een liefde daarachter schuilgaat, zonder dat je ten volle beseft welk een enorme betekenis dit heeft in Mijn totale Schepping. Mijn Schepping die jullie zijn, waarin jullie het belangrijkste zijn, Mijn liefde zijn jullie. Dat aannemen in het volste vertrouwen op Mij, op Mijn waarheid van leven, op Mijn eeuwige liefde voor jullie allemaal.

Aan jullie geef Ik Mij volkomen over, Mijn liefde geef Ik jullie volkomen, zonder terughoudendheid, voor eeuwig en Ik vraag daarvoor niets terug. Maar net als iemand je een kadootje geeft, wat je wel moet aannemen, vastpakken, anders blijft het in de handen van de ander, zo is het ook nodig dat je Mijn liefde-kado aanneemt, leeft, anders blijft het in Mijn handen achter.

Van velen heb Ik het kado nog in Mijn handen, zij hebben het nog niet aangenomen. Toch, het blijft bij Mij behouden voor hen, tot zij het wel aannemen. En tot die tijd beheer Ik Mijn liefde voor hen op een wijze die hen toch goed doet, Mijn volle liefde blijft voor hen beschikbaar, aanwezig, eeuwig.

Hemels Brood 1127

Als je niet weet wat te doen, welke kant uit te gaan, wat te kiezen, mag Ik het dan zeggen? Wil je dan in je hart voelen en daar waar Ik ben naar Mij luisteren. Want wat Ik je aanraad om te doen of welke kant te gaan of wat te kiezen, houdt rekening met alles en is nergens afwijkend van liefde. Daardoor zal dat wat Ik je aanraad ook altijd het beste resultaat geven en door Mij gezegend worden, als je het zo doet als Ik je aanraad. Ik zie veel mensen twijfelen in hun keuzes, aarzelen. Is dit beter om te doen of dat? Of nog iets anders? En meestal is de overweging dan naar wat diegene denkt er voordeel aan te behalen of in elk geval geen nadeel.

Toch zijn er ook mensen, die niet weten wat te doen, welke kant uit te gaan, wat te kiezen omdat ze het goed willen doen maar niet kunnen vinden of het zo goed is of juist niet. Bij welke twijfelaars je ook bent, of het nu voor eigen welzijn is of om goed te doen, het is altijd de beste optie om eerst in je hart, waar Ik ben, eens naar Mij te luisteren. Daar kan Ik je Mijn advies geven en je ook uitleggen wat Mijn advies betekent, wat het brengt. Dan kun je altijd nog vrij kiezen of je Mijn advies wilt opvolgen. Dat blijft je vrije keus. Als je liever je eigen koers vaart, dan is Mij dat goed. Alleen kan Ik dat niet altijd zo intens zegenen als het advies wat Ik je geef. Want Mijn advies is in elk geval gebaseerd op volkomen liefde en het beste voor iedereen.

Het kan zijn dat je het helemaal met Mij eens bent. Dan heeft jouw hart zich met Mijn hart verenigd. Dan zul je ook de sterke zegening van liefde op je keuze ervaren en de vreugde van waar leven voelen!

Hemels Brood 1128

Lief kind, als je af en toe afdwaalt van liefde in boosheid, in verontwaardiging, in ongeduld of soms ook in wraakgevoelens omdat iets  je overkomen is waarin je je tekortgedaan voelt of onheus, oneerlijk, onterecht behandeld voelt, dan raak je in zulke momenten even blind, blind voor Mijn aanwezigheid in het grote geheel en blind voor Mijn aanwezigheid ook in het allerkleinste. Blind voor de beste manier van handelen en blind voor de effecten die jouw reacties teweegbrengen. Maar op die momenten dat jij blind bent en even afgesloten bent van het directe contact met Mij  in je bewustzijn, op die momenten blijft Ik toch op de achtergrond ongezien aanwezig en neem even het beheer over van je hemels kapitaal. Je hemelse belangen worden dan toch evengoed nog door Mij beheerd, ook al heb jij je hemelse belangen even uit het oog verloren. Zodra je weer bij zinnen komt, je boosheid verliest, geen verontwaardiging of gevoelens van wraak meer hebt, je geduld weer in orde is, kortom, zodra je weer terug bent in liefde, heb je ook je hemelse belangen weer in de hand en zul je ontdekken, dat die nog helemaal intact zijn, dat Ik ze goed beheerd heb voor je. Dat kun je zien aan het feit dat bepaalde gebeurtenissen zich dan ook beëindigen en het leven weer in de normale proporties terugkeert.

Had Ik niet het beheer even overgenomen, dan was er veel meer in de war gelopen dan nu het geval is. Ik ben altijd op de achtergrond aanwezig en behartig altijd mee je hemelse belangen, samen met jou, maar als jij ze even loslaat vanwege een onaangename situatie, dan spring Ik in en neem even jouw deel van onze samenwerking op Mij. Zodat de afdwaling geen werkelijke schade aan je leven brengt, maar alleen lering en vooruitgang op het moment dat je tot inzicht komt en terug in liefde komt. Zo kan het nooit mis gaan en komt alles altijd weer helemaal goed. Ook dat is Mijn grote liefde voor jou en alle mensen!

Hemels Brood 1129

Mild en zacht ben Ik voor iedereen. Maar niet iedereen is mild en zacht voor zichzelf en voor anderen. En dan bedoel Ik niet, dat mensen zichzelf alles geven wat ze willen en waar ze genoegen in hebben als mild en zacht. Want dat is juist niet mild en zacht. De ware geestelijke waarden zijn mild en zacht, terwijl voor jezelf het beste willen en daar vooral naar streven, hard en ongevoelig is. Ook al wordt het zo niet gezien, niet verstaan. Mild en zacht is Mijn waarheid en liefde. Hard tot keihard is onwaarheid en zelfgerichte liefde, die geen rekening houdt met de medemens. En dan bedoel Ik nog niet eens zozeer dat dat hard is voor die medemens maar het werkt ook hard uit voor die mens zelf die het pad van waarheid en liefde verlaten heeft door eigen welzijn op de eerste plaats te zetten.

Dat heeft namelijk gevolgen in het verloop van zijn leven. Zo straft de mens zichzelf door te kiezen voor eigen welzijn op de eerste plaats. Van Mij uit gaat geen straf als zodanig, maar daar waar Ik in Mijn Schepping aan jullie de vrije keus heb gegeven en toesta dat mensen het tegenovergestelde van ware liefde kiezen, daar sta Ik ook toe dat de uitwerking daarvan diegenen raakt, onprettig raakt. Niet als straf, maar als besef om tot inzicht te komen, om te leren wat het ware leven is en wat niet. Zodat diegene uiteindelijk in de eeuwige volle liefde kan komen en niet in het tegen-overgestelde van ware liefde verloren gaat.

Het onprettige aan de uitwerking van daden zonder ware liefde wordt door jullie meest als straf gezien en ervaren. Maar van Mij uit is het liefde, volle liefde. Om je tot inzicht te brengen, om je terug te brengen in het ware leven. Om je helemaal tot liefde te leren komen zodat je nooit meer afdwaalt van ware liefde en eeuwig gelukzalig leeft, waarlijk leeft!

Hemels Brood 1130

Niets is zonder Mijn liefde. Maar er zijn nog veel mensen die dat niet zien, nog  niet kunnen zien. Zij hebben een levensbesef wat nog voornamelijk het natuurlijke leven omvat. En dat is zo ook bedoeld. Ieder mens op zich maakt een levensproces door en het natuurlijke leven is daar een eerste soort van fase in. Zoals alle mensen verschillend zijn, zo is ook dit proces verschillend. En zo zijn er mensen die na korte tijd begrijpen dat het natuurlijke leven niet het eigenlijke leven is maar dat dat een uitdrukking van het eigenlijke leven is. Dan komt vervolgens het besef dat het eigenlijke leven geestelijk is en natuurlijk gezien niet grijpbaar zoals een boom grijpbaar is. Maar als je tegen iemand die nog volkomen in het natuurlijke opgaat zegt, dat het leven geestelijk is en hem probeert uit te leggen wat waarlijk leven eigenlijk inhoudt, dan zal hij dat niet begrijpen en als zodanig ook niet kunnen aannemen.

Wat je niet in jezelf kunt beamen, dat kun je ook niet als waar aannemen en daar zul je dan ook niet naar gaan handelen. Daarom is het belangrijk dat ieder mens zijn vrijheid heeft, want het eigenlijke leven kun je alleen in volle vrijheid aannemen als je het in jezelf bedacht hebt, als je tot het besef bent gekomen dat dat het ware leven is.

Neemt iemand iets aan, omdat hij ertoe gedwongen is of omdat hem dat iets gunstigs lijkt te gaan opleveren en niet omdat hij het zo belangrijk vindt of  het er helemaal mee eens is, dan zal het lijken of hij naar besef handelt, maar in werkelijkheid, handelt hij nog naar wat hij natuurlijk gezien denkt dat juist is. Dan is hij geestelijk gezien geen stap verder gekomen dan het natuurlijke levensinzicht.

Ieder heeft zijn tijd gekregen en ieder zal tot het inzicht komen ; niemand gedwongen maar allen in vrijheid, tot een eigen innerlijk besef hen het inzicht tot het ware geestelijke zijn geeft en dat een ware basis wordt voor hun doen en laten. Deze basis is dan een stevig fundament en tot zolang mag in alle vrijheid het natuurlijke hun basis zijn.

Hemels Brood 1131

De Schepping is zo ingericht dat zij aan een bepaalde wetmatigheid gebonden is. Deze wetmatigheid wordt opgeheven door zuivere ware belangeloze liefde. De mens leeft vooralsnog grotendeels in deze wetmatigheid en heeft een klein deel van deze wetmatigheid ontdekt. Maar er is nog veel meer te ontdekken in deze wetmatigheid. De mens kan de lange weg gaan, van steeds meer wetmatigheden ontdekken en deze ontdekkingen gebruiken voor het dagelijkse leven, ten voordele van de mens en uiteindelijk zal dit leiden tot het inzicht van ware liefde, waarmee alle wetmatigheid wordt opgeheven tot een volkomen leven zonder wetmatigheid maar ineenvloeiend als één geheel of de mens kan door allerlei gebeurtenissen en het opgeven van zijn eigen verlangens en wensen tot ware liefde komen en een veel kortere weg tot dit volkomen leven, wat boven de wetmatigheid uitkomt, komen.

Zolang de ware liefde niet geleefd wordt, staat de mens in de gegeven wetmatigheid die hem stukje bij beetje voert naar het ware besef van volkomen liefde. In alles rekening houdend met de vrije keus van de mens. Maar juist vanwege die vrijheid van keus is er in de Schepping deze wetmatigheid opgenomen. Deze wetmatigheid zorgt ervoor, dat alles in samenhang blijft, dat alles in samenhang met Mij blijft en dat niemand verloren gaat in het tegenovergestelde van liefde. Zolang de keuze, de vrije eigen keuze nog niet tenvolle voor ware liefde gemaakt is, nog niet vast en onwrikbaar in liefde is, zolang heerst over alle mensen in de Schepping nog de wetmatigheid zoals Ik die heb ingesteld voor het beste voor de mens.

De mens kan gebruikmaken van de ingestelde wetmatigheid zoals hij wil, zoals hij haar ontdekt. Het zal eenieder evengoed in langere of kortere tijd bij het besef van liefde brengen, waar hij dan uit eigen vrijheid voor kan kiezen. En heeft die mens dan volkomen vast en zeker voor de ware liefde als basis van zijn handelen gekozen en leeft hij daarnaar, dan heft hij daarmee zelf alle wetmatigheid op en komt binnen in Mijn Rijk waar alleen liefde en de grootste gelukzaligheid is. Want de liefde is de vervulling van de wet.

Hemels Brood 1132

Sluit hier een deur, dan gaat wel ergens anders een venster open. Als zich hier of daar een mogelijkheid afsluit, dan komt er toch wel weer een andere mogelijkheid opdagen. Soms sluit een mogelijkheid, omdat er eigenbelang meespeelt, maar dan worden toch niet alle mogelijkheden afgesloten, er komt dan toch wel weer een weg waarlangs dingen toch goed komen en wel op zo’n manier dat er ook van geleerd wordt en het besef van handelen naar eigenbelang, inzicht in jezelf geeft. Soms zijn het ook anderen die dingen doen naar eigenwillen waardoor er mogelijkheden worden afgesloten. Ook dan komen er nieuwe mogelijkheden die alle partijen van nut zijn en zo zijn ingericht, dat zij lering brengen waar lering nodig is en schade voorkomen waar schade voorkomen moet worden en geleden schade vergoedt, waar dat nodig is. Zo laat Ik nooit iets verloren gaan voor iemand, zo geef Ik altijd opnieuw ruimte aan iedereen om toch verder te komen in zijn leven, verder te komen naar ware liefde in het volle bewustzijn van leven.

Er is geen weg of Ik ben erbij, er wordt geen deur gesloten of Ik zorg voor nieuwe openingen, er blijven altijd mogelijkheden om de grootste problemen op te lossen en Ik zal je altijd opnieuw bij de hand pakken, op het juiste moment en je leiden naar open deuren, open ramen, nieuwe mogelijkheden, uitwegen voor problemen. Steeds opnieuw pak Ik mensen bij de hand en leid hen naar de best mogelijke oplossingen, zonder hun vrijheid te belemmeren. En juist omdat Ik de vrijheid van jullie niet wil belemmeren, lijkt het vaak toeval dat je iets ontdekt, dat iets wat onmogelijk leek, in orde kwam.

Maar geloof Mij, het is steeds Mijn hand die de jouwe pakt en je daarheen leidt, waar je mogelijkheden zijn.

Hemels Brood 1133

Eeuwenlang geleden is de Schepping van de aarde begonnen. Voor hemelse begrippen een korte tijd, voor menselijke begrippen een hele lange tijd en deze duurt nog steeds voort. Het leven blijft doorgaan, altijd maar doorgaan, als een steeds weerkerende cirkel, zonder eind. Toch heeft het wereldse een eind, het materiële heeft een eind, de wereldse verhoudingen hebben een eind. Maar het hemelse heeft geen eind, kent geen tijd, Is.

Het geestelijke Is. De liefde Is. Het Zijn Is. Ik Ben. Dit is in jou, dit alles is in jou en wacht op jouw wedergeboorte, jouw wedergeboorte in het ware Zijn, het ware besef, het volkomen Leven, de eeuwig ware oneindige Liefde. En deze Schepping van de aarde en al wat daar op is, is er voor jouw wedergeboorte, om jou tot wedergeboorte te brengen, in alle vrijheid van keuze. En met jou alle mensen die door Mij op deze aarde geplaatst zijn. Zo heb Ik alle mensen op deze aarde geplaatst, dat zij allen tot wedergeboorte komen, dat zij allen uit vrije keus tot volkomen leven komen, tot volkomen liefde in eeuwigheid.

Ik Ben. En dat ben Ik in ieder mens, totaal, onafhankelijk, liefde, zonder uitzondering. Jouw plaats is in liefde op deze aarde zolang Ik je daar geplaatst houd. En niets kan Mijn plaatsing veranderen, maar de vorm van je leven heeft vooral met jou te maken, met de keuzes die jij maakt, met het vertrouwen wat jij in jezelf hebt, het vertrouwen wat jij in Mij hebt.

In alle vrijheid leef je, maar je leven staat in dienst van liefde en wie die liefde aanvaard, aanvaard de dienst waarin zijn leven staat, welke voor allen gelijk is en daarnaast ook individueel persoonlijk. In verbondenheid met elkaar vervul jij persoonlijk je aandeel in het geheel zodra je de liefde, Mijn liefde, aanneemt en naar leeft.

Hemels Brood 1134

In landen waar het weinig regent, is toch s‘morgens de dauw die de planten bevochtigd en daar zijn dan ook planten die weinig water nodig hebben om toch te kunnen groeien en mooi te bloeien. Zo is het ook bij mensen verschillend. De ene mens heeft aan een half woord genoeg, een ander heeft aan een heel boek met uitleg nog niet voldoende. Zo leeft de een gemakkelijk met weinig liefde en is tevreden, terwijl een ander met heel veel van alles nog niet tevreden is. En waar ligt dat aan? Het ligt aan de bereidheid van die mens. Hoe bereid is iemand om zichzelf los te laten, om eigengewin los te laten. Maar, het ligt ook aan zijn taak, zijn vermogen wat afgestemd is op zijn taak hier op aarde.

Ja natuurlijk is het ieders taak in liefde met elkaar te leven, maar daarbij heeft ook ieder nog een aandeel aan de vervolmaking van alle mensen voor wat betreft de vrijwillige afdwaling van liefde. Er is om zo te zeggen een individueel besef van bestaan en besef van liefde en er is om zo te zeggen een collectief besef van bestaan en van liefde.

In het individuele besef is voor iedereen zich houden aan liefde gelijk. In het collectieve besef heeft ieder aanvaard om vrijwillig een stukje van wat afgedwaald is in niet-liefde terug te brengen naar liefde . En zowel in het deel wat nog geen liefde is als in dat deel wat liefde is zit daar een dienstbaarheid aan de vervolmaking van het grote geheel. En daarmee in verband staan alle verschillen tussen de mensen, verschillen in karakter en bereidheid. Zodat allen gelijk zijn in verhouding en niemand de ander iets kan verwijten. Want alles moet zo zijn, alles is zo bedoeld, alles heeft zo zijn taak en zijn mogelijkheden en dit geldt voor alle mensen en hun verschillen. Laat ieder daarom het zijne en steun elkaar in liefde dan maken jullie tezamen de weg naar volkomen waarheid en volkomen liefde het kortst en kan Ik jullie allen spoedig in Mijn hemel verwelkomen.

Hemels Brood 1135

Wie in zijn hart vrij van eigenbelang Mij iets vraagt, die zal het krijgen. Maar o, er zijn nog zoveel mensen, die Mij iets vragen waar eigenbelang aan kleeft, zonder dat zij dat inzien. Zij verwachten dan dat zij ook krijgen waar zij om vragen, terwijl Ik aan hun vraag niet volkomen kan voldoen. Met het gevolg dat zij Mij betichten onwaarheid te spreken en niet altijd te geven wat oprecht gevraagd wordt. Ja, de vraag kan spontaan oprecht zijn, maar dat wil nog niet zeggen, dat zij geheel en al zuiver en zonder eigenbelang is, dat er niet een blindheid voor eigenbelang is. En juist door die blindheid voor het eigenbelang, wat, naast alle goede bedoelingen, toch ook nog in het hart verkeert, kan Ik niet Mijn volle zegen geven en volkomen voldoen aan het gevraagde.

Toch, zelfs bij een gedeeltelijk zuivere vraag kom Ik die mens al heel ver tegemoet en probeer zoveel mogelijk te voldoen aan dat deel wat wel zuiver gesteld is. Atijd zo, dat er inzicht verkregen wordt tot het opheffen van de blindheid voor eigenbelang, eigen invullingen die niet volkomen liefde zijn. Ook zo, dat de vrije keus behouden blijft. En dan is het moeilijk. Iemand tot inzicht brengen over zichzelf, dat is heel moeilijk en kan heel lang duren, juist door zijn vrijheid van keuze, juist omdat diegene in vrijheid zelf tot het bekennen van zijn dwalend inzicht moet komen.

Dat is iets wat de mens moeilijk doet, zijn dwaling erkennen en toegeven en juist dat heft zijn blindheid op: de bereidheid tot erkenning van afdwaling en die toegeven.

Hemels Brood 1136

Terug naar de natuur, is dat zo precies nodig? Zijn de ontwikkelingen die de mens tot stand gebracht heeft op allerlei gebied een afdwaling en moet dat allemaal ongedaan gemaakt worden, moeten mensen terug naar de natuur voor het ware leven? Het ware leven is liefde, volkomen onbaatzuchtige liefde. En hoe de mens zich ook ontwikkeld materieel gezien, welke industriëen hij ook materieel gezien ontwikkelt en welke snufjes hij ook mechanisch ontdekt, dat alles verandert niets aan de grond van waar leven, dat blijft ten alle tijde liefde. Om liefde te leven hoeft de mens niet terug naar de oertijd als zodanig, niet terug naar de natuur van de Neanderthalers. Niet de ontwikkelingen die de mens op aarde bedenkt zijn verkeerd, de intentie waarmee de mens dat alles tot ontwikkeling brengt is niet de juiste voor het ware leven.

Wat de mens ook tot ontwikkeling brengt, hij gebruikt daarvoor Mijn kracht, Mijn liefde, Mijn leven. Ik heb hem weliswaar die vrijheid gegeven, maar dat wil nog niet zeggen dat de mens dan de juiste levensweg kiest in zijn vrijheid. Daarom, wat de mens ook tot ontwikkeling brengt, is zijn vrijheid, maar of het hem tot waar leven brengt, hangt helemaal af van de intentie van waaruit hij zijn handelen verricht. Jammergenoeg is de intentie vaak het vermeerderen van aards materieel gewin, is het een streven naar macht, naar geld, naar roem. En is het niet liefde, dienstbaarheid zonder eigengewin wat de mens aanzet tot verdere ontwikkelingen.

Zo is er een enorme industrie ontstaan, zijn er allerlei machines gekomen, auto’s, treinen, vliegtuigen, boten, elektriciteit, radio, televisie, telefoon, enz. is het allemaal te verwerpen? Nee, maar waar wordt het allemaal voor gebruikt en met welke intentie is het gemaakt, daar ligt de kern. Zolang het geen zuivere liefde is waaruit wat dan ook ontstaat en de beweegredenen geen ware belangeloze liefde zijn, dient het in geen geval het ware leven en is en blijft het waardeloos. Tenzij het uit liefde ingezet wordt voor dienstbaarheid aan de naaste,  is het allemaal loos. Maar dan nog hoeft het niet weg, alleen de aard van de intentie hoeft zich maar te veranderen. De ontwikkelingen op zich  mogen doorgaan maar de intentie van de mens zou daarbij de verandering moeten ondergaan naar dienstbaarheid en liefde. Kijk, en als dat nu eens werkelijk de intentie zou zijn van de meeste mensen, dan zou dat pas een werkelijke sprong in ontwikkeling teweegbrengen en dan zou je in alle werkelijkheid pas iets wonderbaarlijks meemaken. Dat is dan niet terug naar de natuur maar vooruit naar Mij, naar volkomen gelukzalig leven voor iedereen.

Hemels Brood 1137

Jij weet in jezelf het beste in hoeverre je Mij vertrouwt, in hoeverre je Mij toelaat in je leven, in hoeverre je eerlijk en betrouwbaar bent en Mijn leven leeft, liefde leeft. Dat hoef Ik je niet te vertellen, je weet het zelf, welke waarde Ik in je leven heb. Of niet soms?

Kijk, Ik weet het wel precies, wat jouw inzet is, hoeveel jij Mij leeft, hoe eerlijk je bent en wat jij het belangrijkste in je leven vindt. Maar Ik zie ook, dat jij jezelf weleens voor de gek houdt. Dat je dan bij jezelf niet erkent dat je niet helemaal eerlijk bent, dat je het soms niet zo nauw neemt met leven naar liefde en dat je ook nog al eens eerst jezelf dienstbaar bent voordat je naar je naaste toe dienstbaar bent.

Maar het meeste is, dat Ik ook zie, dat je niet altijd bij jezelf bewust bent wat je wel of niet aan liefde doet. Dat je bij jezelf nog al eens denkt het goed te doen, terwijl je je eigenlijk toch meer voor jezelf inspant dan voor je naaste. Ik zie ook dat je opvattingen hebt die niet ingegeven zijn door Mijn liefde, maar meer te maken hebben met het verstandelijk denken en eigengewin. Maar ook jij kunt dat allemaal bij jezelf zien. Als je bereid bent om het te zien, als je bereid bent om te erkennen dat je nog niet steeds onbaatzuchtige liefde leeft, als je bereid bent te erkennen, dat je nog al eens eigenliefde vóór naastenliefde kiest. Ja, als je het kunt erkennen dat je nog niet volmaakt bent in de keuzes die je maakt, maar daarbij ook Mijn genade kunt aannemen van vergeving en wilt streven naar groei in waarheid en liefde, dan kun je in jezelf precies zien hoe je er voorstaat.

Hemels Brood 1138

Als je vraagt, verander mijn hart in totale liefde, hemelse Vader, dan zal Ik je helpen je hart te veranderen naar totale liefde. Maar het is dan niet zo, dat Ik je hart in één keer reinig en totale liefde maak. Dan ga Ik je helpen, want je bent zelf een wezen, een mens en je hebt vrijheid en bent jezelf bewust. Dat alles moet je blijven, dat moet Ik zo laten, je wilt toch ook jezelf bewust blijven. Wel, dan kan Ik je niet zo ineens veranderen, want dat zou je eigenheid, jezelf zijn, je bewustzijn zo wijzigen dat je niet meer jezelf bent. En juist dat is zo uniek en belangrijk aan jou. Dus jij zult zelf je hart moeten wijzigen, maar zonder Mijn kracht van liefde lukt dat niet en daarom is het goed als je het Mij in je hart oprecht vraagt om je hart in liefde te veranderen. Als je dat ook werkelijk standvastig en oprecht wilt, dan gaan we beginnen en dan ga je stukje bij beetje tot inzicht komen, waar in je hart nog liefde mist en hoe je dat kunt veranderen.

Met jouw innige wens, die dan wel steeds hetzelfde oprecht en standvastig moet blijven en Mijn kracht wordt jouw hart dan ook werkelijk beetje bij beetje meer gevuld met liefde tot het volkomen liefde is en niets dan liefde voortbrengt. Dan heb jij als eigen bewust zelfstandig zijn een hart alleen vol liefde. Zou Ik je dat zo in één keer geven, dan zou jij het niet meer zijn en je bewustheid zou in één keer weg zijn. Als jij nu oprecht zegt, hemelse Vader geef mij een hart alleen vol liefde en je houdt daar aan vast, dan gaan we samenwerken en zal zich jouw hart veranderen, niet ineens, wel over langere tijd, maar het zal volkomen liefde worden, zoals jij gevraagd hebt.

Hemels Brood 1139

Veel is aangeleerd vanuit een niet hemelse invalshoek. Daardoor is het moeilijk om precies te beseffen van wat waarlijk leven is en in jezelf de juiste weg te voelen. Want veel is aangeleerd vanuit een perspectief wat meer met aards wereldse zaken te maken heeft dan met geestelijk waar leven. En dat maakt het moeilijk om duidelijk te krijgen wat je van Mij kunt verwachten. Veelal voedt de mens zijn kinderen op in een eigengerichtheid als een normale zijnssituatie. Voor een deel ook met elkaar rekening houden, maar de tendens is toch dat de mens autonoom is en het op deze aarde voor het zeggen heeft. Er wordt daarbij nauwelijks rekenschap gegeven van Mijn bestaan en dat eigenlijk Ik het voor het zeggen heb.

Het is wel zo dat de mens autonoom is, dat is dat hij de vrije keus van handelen heeft, maar het is niet zo dat hij daarmee uit zichzelf ontstaan is en zelf het bestaan volkomen in de hand heeft. En zolang in de opvoeding al niet een waar beeld gegeven wordt van de werkelijkheid, is het heel moeilijk om tot het ware levensbeeld te komen en precies te gaan inzien wat leven in werkelijkheid is en waar de mens eigenlijk voor bestemd is op deze aarde. Maar onmogelijk is het niet. En met grote liefde leid Ik daarom ieders leven toch zo dat hij het kan gaan begrijpen en tot inzicht van waar leven kan komen. Dat daar dan eerst nog veel verwarring aan vooraf gaat, door de afdwaling van ouders en voorouders, is niet te voorkomen.

Laat de verwarring los en richt je hart op Mij, richt je hart op liefde. Maar vooral, ga niet buiten je hart te rade bij je medemensen, kom rechtstreeks bij Mij en Ik zal je leiden uit alle verwarring, naar het ware leven. Want overal en bij ieder mens is afdwaling van het ware leven en een vertekend beeld van de werkelijkheid, wat Ik alleen kan rechtzetten.

Zo kun je wel elkaar helpen in liefde en steunen in liefde, maar kom toch voor de waarheid, voor de ware weg bij Mij, rechtstreeks bij Mij in je hart. Ik wacht daar op je en daar kan Ik je alles tonen. Niet alles tegelijk, in stappen. Wees daarom niet bang voor wat je nog niet weet,nog niet kunt, laat het los, kom bij Mij, laat Mij je leiden door je dagen van leven op aarde en Ik beloof je, het komt helemaal goed, hemels goed.

Hemels Brood 1140

Genade en vrede bied Ik jullie allemaal. Niemand uitgezonderd. Mijn liefde maakt geen onderscheid. Jullie maken onderscheid. Voor jullie is de ene mens meer waard dan de andere. Voor Mij zijn alle mensen evenveel waard, veel waard. Ja, kun je zeggen, maar wij hebben te maken met elkaars egoïsme en afdwaling in niet-liefde, wij hebben te maken met de gevolgen daarvan. O, denk je dat dat geen betrekking heeft op Mij en Mijn Schepping? Dan vergis je je ernstig. Maar desondanks is toch ieder mens Mij even lief. Maar Ik kan je wel vertellen waardoor jullie last hebben van elkaars egoïsme. Dat heeft er namelijk mee te maken dat jezelf ook nog niet in volkomen liefde bent. En nu wil Ik niet zeggen dat je nu onmiddellijk die volkomen liefde moet zijn, Ik leg je alleen uit dat Ik alle mensen gelijk lief heb, dat daar geen verschil in zit en dat er bij jullie wel verschil is, omdat je nog niet volkomen liefde bent.

Want volkomen liefde ziet iemand niet aan op zijn van liefde afwijkend handelen, verwijt iemand niet dat hij egoïstisch, ongeduldig, enzovoorts is, liefde verwijt niemand zijn onvolmaaktheid. En dat is wat bij jullie wel gebeurt, jullie verwijten elkaar je onvolmaaktheid en als dat niet helpt, verwijt je het Mij. Maar hoe kun je liefde ook maar iets verwijten, waar liefde niemand ook maar iets tekort doet, waar liefde nooit iemand een haar krenkt, waar liefde altijd volledige waarheid is, waar liefde volkomen gelukzalig maakt, zonder aanziens des persoons. Hoe kun je Mij verwijten, daar Ik in alles voor iedereen volkomen liefde ben?

Ik zal het je zeggen, omdat je nog niet ziet wat ware liefde is, omdat je Mij nog niet herkent. En dat komt omdat je nog vastzit aan werelds genoegen, werelds gewin, werelds gemak, enzovoorts.

Laat het los als je kunt, werk er aan te ontdekken waar je nog werelds denkt, waar je nog werelds genoegen, werelds gewin, werelds gemak, enzovoorts nastreeft en laat het los. Maar wat nog het belangrijkst is, verwijt het Mij niet. Niet omdat Ik dat niet prettig zou vinden, want je blijft Mij hoe dan ook even lief, maar omdat het je weg naar Mij afsluit.

Hoe kun je in open eerlijke liefdevolle verbinding met iemand staan die je verwijten maakt? Zie Mij daarom toch niet aan voor de zonde der wereld en voor de schuldige van alle gevolgen van de afdwaling van liefde van zoveel mensen. Zij zijn vrij en het is hun vrije keuze. Verwijt Mij ook niet dat Ik hen die vrijheid gegeven heb, want het is Mijn overgrote liefde die jullie de vrijheid gegeven heeft om als een eigen bewust bestaan gelijk te worden aan het Goddelijke in de allergrootste gelukzaligheid. Hef toch die barricade op, voor je eigen bestwil en kom in Mijn hemelse armen voor de eeuwige allergrootste gelukzaligheid! Nu!

Hemels Brood 1141

Ik ben er altijd. In voor en tegenspoed. In kwade en goede dagen, Ik ben er altijd. Ik ben er altijd in liefde, om het goede te behouden en het kwade te doen wijken, Ik ben er voor jou in liefde, niets anders dan liefde. Verlies de moed niet op momenten dat het leven moeilijk schijnt, want al het moeilijke, al het verdrietige, al het boze is van voorbijgaande aard, het gaat voorbij, het is eindig, maar Mijn liefde, het ware leven gaat niet voorbij, gaat nooit voorbij, Mijn liefde voor jou is eeuwig en zal jou ook eeuwig omringen. Waar je gaat of staat, Ik zal je omringen met Mijn liefde of je het voelt, of je het beseft, of je het aanneemt of niet, Ik zal je eeuwig omringen met Mijn liefde, je troosten en helpen, je steunen en genezen. Dat doet Mijn liefde, dat is Mijn liefde, eeuwig niet anders.

Jij bent Mijn kind en Ik laat je niet los. Ook al overspoelt jou het wereldse met al haar onaangename obstakels en gebeurtenissen, het gaat allemaal voorbij, terwijl Mijn liefde voor jou nooit voorbij gaat, Ik heb jou innig lief. En als je eens niet Mijn liefde voelt, niet meer Mijn liefde beseft, omdat het wereldse om je heen je benauwt, omdat de gebeurtenissen welke jou overkomen je benauwen, vergeet Mij dan niet, vergeet dan niet dat Ik alles Ben, dat Ik in ieder mens Ben, dat Ik het ware leven Ben, het enige ware leven!

Houd vast aan Mij, hoe hoog de storm ook mag gaan, hoe onrustig je leven ook woelt, houdt vast aan Mij. En als je dat op zo’n moeilijke momenten niet helemaal gelukt of helemaal niet lukt, lief mens, al merk je het niet, al denk je dat Ik er niet ben, al is je vertrouwen in Mij gedaald tot weinig of niets, lief mens, dan ben Ik er toch en dan heb Ik toch nog Mijn armen om je heen en draag je door alle misère heen naar het licht, naar liefde, tot je ontwaakt en Mijn liefde weer voelt en bemerkt en dan nog eeuwig daarna!

Hemels Brood 1142

Wie wil kan bij Mij komen, altijd, overal. Want Ik ben altijd overal voor iedereen aanwezig. En Ik wil graag met je spreken, als jij dat wilt. Ik zal je nooit dwingen, Ik heb jullie vrijheid gegeven en die vrijheid laat Ik je dan ook. Vandaar dat Ik je nergens zal dwingen. Als je op welke manier ook dwang voelt, dan kan Ik je zeggen dat die niet van Mij komt. Ik laat dat wel toe, maar het is niet Mijn wil. Mijn wil is liefde volkomen liefde en daar past geen dwang in. Hoe zou Ik je trouwens vrijheid geven en dwingen? Als er ergens in je leven dwang is, dan is dat tegenovergesteld aan Mij. Kijk dan eens of het bij jezelf een opgevatte dwang is die je los kunt laten of dwang van andere mensen is.

Want wat je jezelf als dwang oplegt, uit bepaalde opvattingen, uit hetgeen je aangeleerd is, dan mag je dat loslaten en je vrij voelen. Is het dwang, opgelegd door anderen, kom dan bij Mij en Ik toon je de weg om daar mee om te gaan. Om er los van te komen of om het te verdragen, zolang het nodig is. Want alles heeft zijn tijd gekregen en wat geen liefde is heeft een beperkte tijd gekregen en is eindig.

Dat wat door de vrijheid als tegenovergesteld aan Mij tijdelijk wordt toegelaten heeft toch zijn nut in de Schepping. Ook al wordt het als onprettig ervaren. Want dat iets als onprettig wordt ervaren, wil nog niet zeggen dat het geen nut heeft voor de groei van de mens naar volkomenheid in liefde. Verdraag daarom alles, ook al is het geen liefde en weet bij alles dat het zijn verdienste aan liefde heeft in het volle vertrouwen dat Ik alles in Mijn hand van liefde draag voor iedereen.

Hemels Brood 1143

Het ware contact met Mij is de liefde. In de liefde die je voelt ligt het contact met Mij. Daarom gaat het contact met Mij via het hart, dat is via het gevoel en niet via het denken, via het verstand. Mij werkelijk leven gaat dan ook via de liefde, door liefde voor anderen te hebben en daarnaar te handelen en niet via het stipt opvolgen van allerlei wetten en normen. Ik heb die wetten en normen wel gegeven, maar dat heb Ik gedaan om alles wat in afwijking van ware liefde gebeurt toch in de richting van liefde te brengen. Want het is altijd nog beter om naar de wet te leven met het verstand dan los van liefde en los van welke wet ook naar eigenwillen te handelen. Dit zou uitmonden in volkomen losbandigheid en de ellende zou niet te overzien zijn. Zo wordt met de wetgeving de afdwaling van liefde aan wettelijke banden gelegd en zo heeft de wetgeving ook alleen te maken met alles wat in afdwaling van ware liefde gebeurt. Zo houdt de wetgeving dan ook op waar ware liefde geleefd wordt, maar dan wel ware liefde, vanuit Mij, de Goddelijk zuivere ware liefde. Daarom is ook gezegd, de liefde is de vervulling van de wet.

De wet zoals Ik die de mens gegeven heb, brengt als het ware in beeld hoe het volmaakt zou moeten zijn, maar de liefde is het volmaakte en daarmee is dan ook de wet vervuld en niet meer nodig. Zolang je dan nog niet volkomen ware liefde bent geldt de wet zoals Ik die gegeven heb. Houd je daaraan om je weg in het leven zo zuiver mogelijk te gaan en groei in liefde zodat je de wet overstijgt en geen wet meer nodig is voor jou. Je houden aan de wet die Ik de mens gegeven heb compenseert de afdwalingen van liefde, al is het nog niet het ware leven, het is wel een soort bescherming op je levensweg tot je wel in ware liefde gaat leven. Wees zoveel je kunt in liefde en leef de wet na waar nog liefde ontbreekt, tot je in volkomen liefde de wet overstijgt!

Hemels Brood 1144

Hoe gaat het leven van een mens? Niemand weet van tevoren hoe zijn leven zal gaan en het leven van ieder mens is weer anders. Geen mens is gelijk en geen leven gaat gelijk. Maar kijk Ik ben in het geheel die mens en zijn leven en zo ben Ik in het geheel alle mensen en al het leven. Ik ben dus niet het tegenovergestelde van leven, Ik ben leven. Zo weet de mens niet hoe zijn leven gaat verlopen, zo weet Ik dat wel. Want Ik ken Mijzelf en zo ken Ik ieder mens, ieder levend wezen en alles in de hele Schepping. Want de levende Schepping ben Ik. De hele Schepping bestaat uit onderdelen en de mens is een onderdeel van de Schepping zoals bijvoorbeeld de hand een onderdeel van het menselijk lichaam is.

Maar de mens is een heel belangrijk onderdeel. Alle onderdelen van de Schepping hebben een plaats gekregen en een taak, een levenstaak. Ook de mens heeft zijn plaats in de Schepping en zijn levenstaak. De mens is het enige wezen wat niet alleen Mijn leven in zich draagt, maar daarbij ook het volle bewustzijn van leven heeft en het vermogen in het leven eigen keuzes te maken, waardoor diegene zijn leven vorm geeft, waardoor hij leven kan scheppen, waardoor hij dus zelf schepper kan zijn. De mens kan dus zijn leven vorm geven, scheppen.

Maar wat doet hij? In zijn vrijheid van keuze vernietigt hij eerder dan dat hij nieuw leven schept. Want alleen liefde is scheppend. Al het andere vernietigt. En was Ik met Mijn liefdekracht niet voortdurend ook aanwezig, dan zou er van de mens als zodanig niet veel meer over zijn. Daardoor weet de mens niet hoe zijn leven verlopen gaat, hij kiest immers niet steeds voor het leven, hij kiest veel vaker voor de dood en uit die dood moet Mijn liefde hem dan redden en allen in zijn omgeving die hij mee trekt, ook. Hoe Ik dat doe zonder zijn vrijheid te belemmeren is Mijn geheim vooralsnog.

Vandaar dat geen mens precies weet hoe zijn leven gaat verlopen. Wie dicht bij Mij leeft zal meer over het verloop te weten kunnen komen dan iemand die minder dicht bij Mij leeft. Met dicht bij Mij leven bedoel ik, zoveel mogelijk naar ware liefde leven. Want in de ware liefde ligt het ware leven en in de ware liefde ontvouwt zich de oneindigheid, het volkomen zijn en het volkomen weten, in ware liefde ontvouwt zich het hele leven, de hele Schepping, in ware liefde ontvouwt zich het totaal Goddelijke en in de eigen keus voor ware liefde gaat de mens op in Mij terwijl hij zich ook volkomen bewust blijft van zijn bestaan. En dat moment, waarop een mens in volkomen liefde in Mijn Zijn opgaat voltrekt zich de eeuwige gelukzaligheid aan die mens.

Hemels Brood 1145

Misschien denk je weleens dat Ik je maar wat laat aan modderen, dat Ik je niet echt help op het moment dat het nodig is, maar wees gerust, Ik laat je werkelijk niet aan je lot over zonder hulp van Mijn kant. Wat kun jij zien, beseffen, van wat Ik voor jou bewerkstellig? En, wie zegt dat Ik niet voor jou bezig ben? Alleen omdat jij het niet bemerkt, wil dat nog niet zeggen dat Ik niet voor je bezig ben.

Maar even een vraagje aan jou, hoe staat het met jou, hoe ben jij bezig? Ben jij wel in Mijn lijn bezig, gaat de weg die jij kiest wel Mijn richting uit? Of is het misschien meer jouw richting, meer wat jij graag wilt voor jezelf?

Want weet je, als dat zo is dan is het toch ook niet verwonderlijk dat je Mijn aanwezigheid als hulp niet zo direct bemerkt, je kijkt immers dan je eigen kant uit en daar kun je Mij ook niet zien, begrijp je?

Mijn hulp is er niet opgericht jou dat te geven waar jij je zinnen opgezet hebt, voor eigen genoegen. Controleer daarom als je Mij ergens bij mist of je wensen wel in overeenstemming zijn met Mijn ware liefde en mocht dat niet zo zijn, breng dat dan eerst in orde en laat dat wat met eigen verlangen en genoegen te maken heeft, los. Of accepteer dat Ik op die momenten niet merkbaar voor jou ben, doe je eigen keuzes en verwonder je niet over Mijn afwezigheid.

Overigens ben Ik niet afwezig en Ik zie jou wel heel goed. En denk maar niet dat Ik Mijn handen van je heb teruggetrokken, want Ik heb je lief en vanuit die liefde ben Ik er toch en help je toch op een manier die jou vrijlaat en gelijk ook in Mijn richting brengt, haast zonder dat jij dat merkt!

Hemels Brood 1146

Vooralsnog is de aarde een plaats van lering. Voor de één valt die lering minder zwaar dan voor de ander. Maar de één is dan ook eerder tevreden, dan de ander. De één kan dan ook eerder zijn eigen ego loslaten, dan de ander. De één geeft gemakkelijker weg, dan de ander en nu juist diegene die niet zoveel voor zichzelf nodig heeft, die tevreden is met weinig, die makkelijk zijn ego loslaat, voor die valt de lering op aarde gemakkelijker, dan voor degene die veel wil, niet snel tevreden is, weinig kan afstaan en een sterk ego heeft dat hij moeilijk loslaat.

Is dan die ene mens zoveel beter dan die andere? Voor Mij niet. Ik heb hen beiden lief en Mijn liefde werkt voor hen beiden. Ik verwijt ook diegene niets, hij heeft het al moeilijk genoeg met te ontdekken wat het ware leven is en hoe hij het best daarmee om kan gaan. Hij ziet wel dat anderen met meer gemak met het leven omgaan en bemerkt wel zijn moeite, maar vindt niet waar dat aan ligt. Ik heb het de één gegeven rustig, bedachtzaam, vriendelijk en tevreden te zijn en de ander is het tegenovergestelde gegeven.

Want op deze aarde van lering kan geen lering plaatsvinden als niet het één én het ander aanwezig is. En zo hebben ook de mensen een taak met elkaar te volbrengen, waarbij zij onderling heel verschillende karakters hebben, om de lering zo optimaal mogelijk te maken. Verwijt elkaar niets. Want wie gemakkelijk tevreden is, heeft dat van Mij en niet als eigen verdienste en die maar moeilijk tevreden is, heeft daarin van Mij een taak in het geheel gekregen en wordt daarin dan ook in de juiste verhouding geholpen.

Natuurlijk is er ook de vrije keus. Maar is het voor iemand met een meegaand karakter ook makkelijker, dan ben Ik toch extra aanwezig voor diegene met een moeilijker karakter, die het daardoor moeilijker heeft. Niet alles is wat het lijkt, heb daarom geen oordeel, maar blijf zoals je kunt, want daar kijk Ik naar, dat je je talenten leeft zoals ze je gegeven zijn. Ik weet precies wat je kunt en zie ook precies wat je daarvan ook daadwerkelijk doet. Of je nu veel of weinig ego hebt, snel of minder snel tevreden bent, Ik ken je en weet hoeveel talent je van Mij gekregen hebt. En heb je een moeilijker karakter, Ik weet het en zal je nooit meer in rekening brengen dan je kunt, ook al is dat misschien veel minder dan iemand anders, die een veel rustiger karakter heeft.

Zie je, Ik kijk niet naar dat verschil, Ik kijk naar je hart en naar wat je met het weinige wat je hebt doet en Ik kijk naar die ander naar zijn hart en wat die met het leven wat hij heeft doet. En dan kan het zijn dat jij met je moeilijke karakter en weinige wat je aan mogelijkheden hebt in verhouding veel meer doet dan die ander, met zijn vele mogelijkheden, doet. Kijk daarom niet naar elkaar en veroordeel elkaar niet. Laat dat maar aan Mij over en weet dat Ik jullie allen even liefheb en wees blij dat jullie hier op aarde met elkaar samenleven en mogen komen tot waar leven in Mij.

Hemels Brood 1147

Nergens op aarde is de totale liefde die jij zoekt. Overal gebeuren onaangename dingen en wat heeft die mens dan eigenlijk misdaan, om al die gruwelijkheden te ondergaan? Niets wat in die verhouding staat dat het de pijn en het verdriet rechtvaardigt en je vraagt je af waar Mijn liefde is, Mijn hulp, waarom Ik het gebeurde niet voorkomen heb en het onrecht uit de wereld neem.

Er is op deze aarde onderscheid tussen recht en onrecht, liefde en het tegenovergestelde van liefde. Het wereldse heeft in zich onrecht en het tegenovergestelde van liefde en ja, dat komt op je pad, bij jou of bij anderen. En ja, Ik laat dat toe. Het is de diepste mogelijkheid om voor eeuwig in Mijn liefde te zijn op de meest intensieve wijze.

Ja, er gebeuren hele pijnlijke, hele verdrietige dingen in de wereld, niet geëigend en niet rechtvaardig aan diegene die het overkomt.  Toch is het de weg die tot het enige ware volkomen leven leidt. Als dat volkomen zichtbaar zou zijn, zou ieder zijn weg in liefde willen gaan. Want hoewel het niet allemaal te begrijpen is voor de mens, die dit alles ondergaat, waar enig levensbesef aanwezig is, wáár levensbesef, daar is ook het besef van Mijn goedheid en daar wordt de pijn en het verdriet aanvaard en gedragen als een aandeel aan Mijn Rijk dat waarlijk komen gaat en dan wordt de pijn en het verdriet gezien als een weg op aarde die onvermijdelijk is voor diegene die in het Paradijs wil terugkomen, die Mijn hemelrijk wil binnengaan.

En waarom dat onvermijdelijk is, kun je nu misschien niet bevatten en de pijn en het verdriet zag je liever voor alle mensen beëindigd. Ik zeg je, het wordt beëindigd en Mijn Rijk van liefde met de volle gelukzaligheid voor iedereen zal daar zijn. Op de juiste tijd, voor ieder mens, dat is een belofte.