Hemels Brood 1055 t/m 1085

Hemels Brood 1055

Hoeveel mensen zuchten nog onder het juk van de slavernij? De slavernij die mensen elkaar opleggen. En al lijkt het dat in een westerse samenleving, zoals dat dan heet, geen slavernij meer heerst, er is evengoed nog slavernij. En de grootste slavernij is er die van de regelgeving, de organisatie, het geld, de verdiensten dat iets op moet leveren, de voorwaarden, enzovoorts. Wie daar niet naar leeft komt om, wordt niet geholpen, staat alleen, doet niet mee. Wie weet zich aan die slavernij te ontworstelen, een slavernij waar velen zich niet eens bewust van zijn; zelfs denken dat zij daardoor in vrijheid leven.

Op zich is er niets mis met ordening, met samenlevingsafspraken, zolang die voortkomen uit wederzijdse belangeloze liefde en ter ondersteuning van belangeloze liefde bedoeld is. Maar helaas is dat vooralsnog niet de ware basis waarop alle regelgeving en organisaties gebaseerd zijn. En helaas kan Ik daar dan ook Mijn zegen niet aan geven, zodat het allemaal tot niets leidt en de mens tot slavernij van het bestaan voert.

Wordt wakker mens en zie welk een slavernij u zich aandoet. Laat toch het streven naar macht en roem, naar geld en aanzien los en kom daardoor los van het wereldse welke alleen tot slavernij leidt. Ik heb nooit bedoeld dat jullie in slavernij zouden leven, integendeel. Maar zie toch dat jullie die slavernij zelf zijn, aan jezelf en aan elkaar, omdat de ware liefde ontbreekt, omdat de ware nederigheid ontbreekt, omdat het ware inzicht ontbreekt.

Zoveel mensen mogen dan Mij losgelaten hebben, Ik heb hen niet losgelaten, Ik heb geen van jullie losgelaten en in Mijn grote liefde wordt alle slavernij opgelost. Zodanig opgelost dat het eeuwig geen plaats meer zal hebben en er geen slavernij meer zal zijn. Alles en iedereen zal opgenomen zijn in Mijn hemelse liefde, in vrijheid voor iedereen.

Hemels Brood 1056

Mijn liefde voor jullie is oneindig, houdt nooit op. Stel je toch eens voor wat dat betekent. Bij jullie is het haast onvoorstelbaar om iemand zo lief te hebben en al helemaal niet als het om iemand gaat die onaangenaam is. Maar Ik heb jullie allen lief en Mijn liefde houdt niet op wanneer iemand zelf niet lief is, wanneer iemand afgedwaald is van liefde. Zo blijf Ik alle mensen liefhebben en niet even, maar voor altijd, voor eeuwig. En niet een beetje, maar oneindig veel. En als je van iemand houdt dan wil je voor diegenen het allerbeste en zo wil Ik voor jullie het allerbeste. Maar als je iemand liefhebt, dan wil je hem ook zijn vrijheid laten en zo wil Ik jullie ook jullie vrijheid laten. En ja, als je in alle liefde het beste voor iemand wilt, maar in alle vrijheid ziet diegene die je liefhebt zijn onheil gevende daden niet, dan ga je toch van alles in het werk stellen om hem te behoeden voor mogelijk onheil, zodat hem niets onaangenaams blijvend kan gebeuren.

Kijk, en zoveel houd Ik van jullie, dat Ik in alle vrijheid het allerbeste voor jullie wil. En zoveel weet Ik van jullie, dat veel van jullie daden groot onheil over jullie kan brengen, omdat het veelal daden zijn die afwijken van liefde en alle daden die afwijken van liefde kunnen onheil teweegbrengen.

Zo is het dan Mijn liefde, die alles in het werk stelt, om jullie duidelijk te maken dat alleen ware liefde het ware gelukzaligmakende leven is en geeft. Zo is het Mijn liefde, die jullie door allerlei gebeurtenissen laat inzien wat wel en geen liefde is en hoe je het beste tot liefdevol handelen kunt komen. Ja, soms zijn dat pijnlijke gebeurtenissen, maar die zijn nooit zo onaangenaam als een blijvende afdwaling van liefde kan zijn. Daarom liever korte smart, maar daarna de volle liefde en de volle gelukzaligheid.

Hemels Brood 1057

Nergens in het oneindige heelal is iemand anders dan Ik. Want Ik ben Schepper van het heelal en Ik ben het heelal en al het geschapene. Buiten Mij is niets en niemand. Begrijp dat goed. Alles en iedereen is met Mij verbonden en zo ook met elkaar. Niemand kan zich buiten die verbondenheid plaatsen. Wel kun je die verbondenheid negeren, maar zij blijft hoe dan ook toch eeuwig bestaan. Wie haar aanvaardt, gaat op in die verbondenheid, als een rechtmatig deel van het geheel, wie het negeert zet zich als het ware tegen de verbinding in en negeert daarmee ook zijn deel te zijn in het geheel. En dit geheel, die verbondenheid, is een geheel, een verbondenheid in liefde, in waarheid en liefde. Wie die liefde aanvaardt, wie waarheid aanvaardt, die aanvaardt de verbondenheid, want in die liefde, in die waarheid en liefde, komt de totale verbondenheid tot uiting. En in die liefde, die waarheid kan iedereen de verbondenheid met Mij en met elkaar voelen, zich bewust zijn, inzien, zien.

Iedereen kan dan ook ervaren dat liefde, ware liefde, elkaar goed doet en dat het goede zich dan in die verbondenheid over alles en iedereen verspreidt. Hoe meer mensen zich  tot ware liefde voor elkaar wenden, des te meer komt in die totale verbondenheid de liefde tot het goede voor alles en iedereen.

Maar in die verbondenheid heeft ieder een persoonlijk aandeel , een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet de grote verbondenheid aan te nemen of af te wijzen en om wel of geen liefde, ware liefde aan te nemen en naar te handelen en mee te gaan als een rechtmatig deel van het grote geheel, van Mij.

Jij bent deel van die enorme verbondenheid. Jij bent deel van Mij. Neem je je deel aan, neem je Mijn liefde aan? Wees vrij en kies zelf. Want allen zijn vrij en de keus is aan jou, aan jullie.

Hemels Brood 1058

Wat uit de warmte van je hart omhoog komt, wat de liefde uit je hart heeft, intens en zonder voorbehoud, dat is gelijk Mijn liefde, dat is Mijn liefde. En Mijn liefde is er om verbreid te worden. Daarom, verbreidt wat uit de liefde uit je hart naar bovenkomt, vermeerder het, door het met anderen te delen, wees er zeker van dat alles wat je zonder voorbehoud uit je hart laat zijn, Mijn volle zegen heeft en Mijn volle zegen ook voor andere mensen zal hebben. Uit de reinheid van het hart komt Mijn liefde, uit de liefde van het hart borrelt Mijn woord van genade, voor jou en voor alle mensen.

Aan ieder is Mijn woord gericht, vanaf den beginne, maar niet ieder kan Mijn woord al verstaan vanaf den beginne. En steeds opnieuw geef Ik daarom Mijn woord van liefde, steeds opnieuw leg Ik Mijn wezen aan alle mensen voor. Steeds opnieuw nodig Ik alle mensen uit in Mijn hemel te komen, zo dat er ook steeds mensen zullen zijn die horen, verstaan en komen. Kom jij ook, laat alles achter wat niet Mijn is, laat de liefde uit je hart, de reine liefde zonder voorbehoud, je levensweg bepalen, want het is Mijn liefde die je levensweg bepaalt en het is Mijn liefde die je dan toestaat tot zegen van jou en alle mensen om je heen. Kom, laat gaan wat je aards gebonden houdt en neem Mijn liefde aan.

Deel van Mijn liefde uit, vermeerder haar en wees gelukkig, wees vrij! Want Ik ben jouw ware God en Vader, Schepper van al het leven, de liefde. En in die liefde ben jij geboren, in die liefde leef jij en in die liefde ben jij met Mij. Nu en altijd.

Hemels Brood 1059

Neem je menszijn aan. Neem je onvolmaaktheid aan, want het is je tot zegen. Laat het je tot zegen zijn. Door het aannemen van je onvolmaaktheid verdeemoedig je jezelf voor Mij en in verdeemoediging groei je geestelijk, open je de weg tot het binnenstromen van Mijn liefde en daarmee wijsheid en inzicht. Maar vooral inzicht is een belangrijke factor wat elk mens hier op deze aarde, waar zoveel tegenstellingen zijn, hard nodig heeft. Ook belangeloze liefde is een weg waarlangs de mens tot het ware inzicht kan komen, tot een waar levensbesef kan komen.

Maar het leven naar belangeloze liefde is voor het hart wat nog veel met zichzelf bezig is, met eigen behoeften en eigen denken, een heel moeilijke weg. Voor die mens helpt het wanneer hij eerst ermee begint zijn situatie te accepteren, zijn wezen te accepteren, de gebeurtenissen te accepteren. Want in dit accepteren ligt een verdeemoediging die tot allerlei inzichten kan leiden. En juist die inzichten helpen die mens uit zijn verwarring te komen over zoveel tegenstellingen, zoveel keus, waar het niet meer zo eenvoudig is om onderscheid te maken tussen wat wel en niet juist is, wat wel of niet de juiste richting is. Wie in die verwarring Mij niet kan bereiken, kan eerst dat wat hij is, dat wat om hem is, dat wat gebeurt accepteren, in deemoed accepteren. En wie dat wat hij is en dat wat gebeurt, oprecht aanneemt, zal langzaam maar zeker teruggeleid worden naar de juiste proporties. Hij zal tot inzicht komen, tot vrede in zichzelf en Mijn liefde in zijn leven ontdekken en aannemen, zoals Mijn liefde in werkelijkheid is voor iedereen en ook voor hem die in verwarring gebracht is, door zoveel tegenstellingen en beweringen.

Wie door de bomen het bos niet meer ziet, moet niet gaan proberen alle bomen te tellen of ze te willen herordenen. Laat ze, accepteer dat je het niet ziet en in de rust die op de acceptatie volgt, ga je langzaam maar zeker het zachte aanraden in je hart van Mij voelen, waardoor je eenvoudig de juiste weg krijgt aangereikt, haast ongemerkt. Tot je in alle helderheid jezelf en alles om je heen weer begrijpt en het je geen angst meer geeft. En op dat moment denk je: “Hoezo heb ik eigenlijk angst gehad?” En je weet dan dat Ik eeuwig bij je was en blijf. Dat je nooit ook maar het kleinste moment zonder Mijn liefde bent, maar dat het even een korte oefening was, die je verder brengt op je weg naar totale ware liefde, op je weg naar Mij!

Hemels Brood 1060

Niemand kan goed zijn zonder Mij. Want niemand leeft zonder Mij. Daarom kan ook niemand zich beroepen op zijn goedheid als iets wat zijn eigen verdienste is. Het is zijn keus en dat is dan ook zijn enige verdienste daaraan om zich wel of niet met Mij in overeenstemming te brengen. Alleen in nederigheid kun je je met Mij in overeenstemming brengen en voor die nederigheid kun je zelf kiezen. Daarom kun je het kiezen voor nederigheid en daarmee het jezelf in overeenstemming brengen met Mij, met ware liefde, zien als een eigen verdienste waar iedereen zijn vrijheid heeft.

Goedheid, liefde, Ben Ik en wie goedheid is, wie liefde doet, is Mij, Mij gelijk, hoewel je dan in de goedheid, de liefde op zich geen verdienste hebt. Het is vrijelijk door Mij voor iedereen ter beschikking gesteld, het aannemen ervan, het in nederigheid leven van liefde, is een keus die aan de mens is gelaten en daar kan hij geheel naar eigen inzet voor zichzelf iets bereiken, als hij het niet voor zichzelf wil bereiken, maar voor zijn naaste, zijn medemens. Want nergens is maar iets werkelijk te bereiken voor de mens zelf, nergens is maar iets te bereiken bij Mij voor jezelf, als het niet juist niet voor jezelf is, als het niet juist voor Mij en voor je naaste, voor je medemens is.

Zo is het streven naar iets voor jezelf, al is het ook de grootste goedheid die je nastreeft, ijdel en het brengt je in werkelijkheid ook niets. IJdelheid drijft veel mensen, ook vaak zonder dat zij dit zelf zo direct beseffen. En het enige waarin dit niet is, is in nederigheid. Nederigheid is dan ook net datgene wat Ik Ben en niet kan weggeven zoals Ik al wat Ik verder heb aan jullie allen geef. De nederigheid is iets wat jullie zelf kunnen aannemen en wat alleen zin heeft als dat uit eigen vrije keus gebeurt. Dus daar kun je tot een eigen verdienste komen die nooit uit eigen verdienste gewild mag worden om het te kunnen bereiken. Daarom, streef nergens naar een eigen verdienste, heb geen behoefte aan welk eigen verdienste ook, dan maak je de weg vrij naar waarlijk leven, ware liefde.

Hemels Brood 1061

Verzoening. Steeds opnieuw is het nodig om tot verzoening te komen. Steeds opnieuw is verzoening nodig om met elkaar verder te kunnen. Na hevige strijd tussen twee partijen moet er een verzoening komen. Al heeft één van beide partijen de strijd gewonnen, er is geen waarlijk samen verder gaan als er geen verzoening is, als beide partijen zich niet verzoenen. En dit verzoenen is elkaar dezelfde waarde geven en al het gebeurde elkaar vergeven, van ganser harte vergeven.

Degene die gewonnen heeft, staat zijn krijgswinst af en zet zijn tegenpartij in gelijkheid met hem. Degene die verloren heeft accepteert zijn verlies, vergeeft degene die hem in verlies vernederd heeft, neemt aan wat hij van de overwinnaar krijgt en zet hem in gelijkheid met hem. Dan is wederzijds alles vergeven en vergeten en geen van beide komt ooit terug op welk verwijt dan ook ten aanzien van de ander met betrekking tot wat de aanleiding voor de onenigheid was. Dat is een volkomen verzoening.

Zo wil Ik Mij graag met een ieder die afwijkt van de ware liefde verzoenen. Bij voorbaat wil Ik Mij met diens liefdeloosheid verzoenen. Zo heb Ik Mij met de wereldse gang van zaken verzoend, met de liefdeloosheid verzoend. En zo kan ieder zich met zijn situatie, zijn bestaan in het wereldse verzoenen, geen strijd meer aangaan.

Dat wil niet zeggen dat dan alles maar direct liefde is, want twee partijen kunnen na een verzoening wel weer slaags raken over een nieuwe situatie, maar dat wil zeggen dat Ik geen strijd aanga met wie dan ook die in liefdeloosheid vervallen is. Ik niet. Maar wat doet diegene zelf? Staak de strijd tegen liefdeloosheid, streef naar meer liefde, vermeerder de liefde en ontneem daarmee liefdeloosheid haar kracht, los haar daarmee op.

Hemels Brood 1062

Als het er op aankomt is niemand heilig genoeg om zich met Mij op te houden, om met Mij contact te hebben. Zelfs degenen die jullie om hun onberispelijke levenswandel heilig verklaard hebben zijn niet heilig, zoals Ik Heilig ben. Maar, Ik heb niet bepaald dat iemand heilig moet zijn om met Mij contact te hebben. Ik heb ook niet gezegd dat iemand zonder zonde moet zijn om met Mij in contact te kunnen komen.

Eerder heb Ik gezegd, laat de kleinen (kinderen) tot Mij komen, verhindert hen niet, want voor zodanigen wil Ik Mijn Rijk beschikbaar stellen. Dat wil zeggen, voor hen die naar Mij toe willen komen, wil Ik ook bereikbaar zijn en daarbij kijk Ik dan niet naar hun zonden. Kinderen zijn zij die Mij willen ontmoeten, die naar Mij willen luisteren, die hun leven naar Mijn leven willen veranderen en alle zonden willen afleggen tot volkomen liefde. Zodat Ik hen, vrij van zonden, in volkomen liefde, op kan nemen in Mijn Hemelen waar voor velen plaats is.

Nee, je hoeft niet eerst volmaakt te zijn, je mag bij Mij komen en met Mij volmaakt worden. Nee, je hoeft het niet alleen te doen, je mag bij Mij komen en wij doen het samen. Samen, jij en Ik en allen tesamen. Je hoeft jezelf niet te veroordelen om je zondigheid, om liefdeloosheid, om afdwaling van liefde in eigenliefde. Erken alle afdwaling van liefde en kom daarmee bij Mij. Want niemand hoeft heilig te zijn, niemand hoeft zonder zonde te zijn om bij Mij te mogen komen. Dus kom bij Mij, Ik ben er, ook voor jou!

Hemels Brood 1063

Hier is geen hemel. Op aarde is geen hemel. Maar boven de aarde is de hemel, in de blauwe lucht. Ja, natuurlijk materieel gezien. Maar geestelijk gezien is dat een beetje anders te begrijpen. Want, de hemel op zich is geen plaats maar een situatie, een zijnstoestand van een persoon. En de aarde is daarin ook geen plaats als zodanig maar een gelegenheidssituatie, een totaal aan mogelijkheden om aan te nemen of af te wijzen, een oefenveld, een basis van bestaanswaarden. De aarde is als het ware de basisprincipes van het leven en de hemel is de juiste keuzes van omgang met die basisprincipes. Zo is aarde het geheel van mogelijkheden van leven met de vrijheid tot eigen keuze en de hemel het resultaat van een juist gekozen levensweg op die aarde.

 Geen plaats maar een zijnstoestand. Je kunt op een bankje in het park zitten en gelukkig zijn. Je bent dan in de hemel. Maar niet de plaats waar je zit is de hemel maar je gelukkig zijn is de hemel. Je kunt op een bankje in het park op aarde zijn, dat is een grondig idee hebben over hoe je leven in elkaar zit en een mening hebben waarvanuit je gaat handelen. Dan is het zitten op een bankje niet het op aarde zijn maar je vaste mening waarop je handelen gebaseerd gaat worden. De basis van je handelen, is de grond waarop je staat, de aarde.

Zie je de geestelijke betekenis van aarde en hemel? Niets materieels is letterlijk in het geestelijke. Als je het natuurlijk materiële zo bekijkt, begrijp je het verband tussen het natuurlijk materiële en het geestelijke beter, ga je meer en meer tot inzicht komen, dat het ware leven niet het natuurlijk materiële is maar dat het een spiegel is, voor alles wat het ware leven werkelijk is. Waarbij materie al het van ware liefde afgedwaalde is.

Daarom wordt ook geen materie van deze wereld meegenomen na het overlijden. Want het overlijden is het overstappen uit de materie naar het werkelijke leven, zoals het in waarheid is. En daar, in die waarheid, krijgt ieder mens de gelegenheid om verder te rijpen en te groeien tot volledig zelfstandig waar leven in vrijheid en van zichzelf bewust, evenals van Mij en alle schepselen.

Hemels Brood 1064

Jij bent belangrijk voor Mij, zoals ieder mens belangrijk voor Mij is. Ik doe het beste voor iedereen, ook voor jou. Er is niets in de hele oneindigheid wat zou kunnen maken dat Ik voor jou niet het beste zou doen, het best mogelijke in verhouding tot wat voor jouw ziel het beste is. En daar zit dan het verschil met de mensen om je heen. Elk mens is verschillend en hoewel Mijn liefde voor elk mens even groot en oneindig is,  zal het zich toch voor de ene mens anders uitwerken, dan voor de andere mens, omdat je vrij bent en uniek. En zo is dan ook Mijn liefde voor jou uniek! Uniek en het allerbeste bewerkstelligend voor jou! Welke weg je ook kiest, Mijn liefde wordt er niet minder door, wat je ook doet, Mijn liefde wordt er niet minder door.

Maar juist omdat jullie allen verschillend zijn, zie je een verschil in levensweg en dan kun je weleens gaan denken dat Mijn liefde het met de één beter voorheeft dan met de ander. Laat je dit gezegd zijn, dat is niet zo. Het lijkt zo. Maar jij en de meeste mensen weten niet wat er “achter de schermen” zich allemaal afspeelt, wat zich in een mens roert en je weet niet wat er allemaal aan het menselijk oog onttrokken gebeurt. En geloof Mij, daar gebeurt heel wat. Maar laat dat voor jou geen zorg zijn. Er is zoveel in de Schepping wat je niet ziet en toch door Mij geleid wordt, zoals b.v. al je lichaamsfuncties waar jij met je wil geen vat op hebt. Je weet dat je hart klopt, maar hebt er zelf geen directe taak in het aan de gang te houden en zo is er veel, van het één heb je wel wat weet, van het ander heb je geen weet.

Het wordt evengoed allemaal door Mij geleid anders zou er geen levensvoortgang zijn. En dat alles met de grootste liefde voor iedereen, ongeacht zijn prestaties, ongeacht jouw prestaties. Wie hier op aarde komt, wie in het materiële lichaam komt, mag in de grootste liefde van Mijn hart, leren wie Ik ben en wat het ware leven is. Jij bent hier om dat te leren, in Mijn liefde dat te leren. En of je nu snel leert of langzaam of nog helemaal niet, je verspeelt er Mijn liefde nooit mee. Je verandert er met verandering van keuzes wel de uitwerking mee. Maar die zal dan toch altijd ook nog liefde blijven en je tot het doel van je bestaan blijven brengen: de volle goddelijke gelukzaligheid in een vrij en zelfstandig leven met een volle eigen bewustzijn en een vol Goddelijk bewustzijn als Eén!

Hemels Brood 1065

Mijn naam is liefde. En alles wat Ik ben is liefde, zuivere ware liefde. Maar het besef van liefde is bij de mens zo minimaal dat er ook niet meer dan een minimaal besef van Mij kan zijn. Terwijl veel mensen denken dat zij weten wat liefde is en ook erkennen dat liefde de basis van het leven is, dat liefde leven het beste voor iedereen is, is er toch nog maar heel weinig liefde onder de mensen. En zo gezien zou Ik maar heel weinig onder de mensen zijn. Toch, Ik verzeker je, Ik ben heel veel onder de mensen. Maar helaas word Ik nauwelijks of niet opgemerkt.

Ik ben die zwerver, die nergens lijkt te passen, die geen geld heeft om fraaie dingen te kopen, die voor een ieder goed wil doen maar niet begrepen wordt en weggejaagd wordt. Ik ben diegene die nergens woont en overal lijkt op te duiken zonder dat men er aandacht aan besteed. Ik ben de “loser” die nooit iets bereikt en voor niets in het gevang gezet wordt.

Denk je nu dat Ik die zwerver ben die je tegen bent gekomen of nog tegen gaat komen? Dan vergis je je, want die ben Ik niet. Ik ben in jouw. Ik ben de zwerver in jou. Ik ben in jou, dat wat nergens lijkt te passen, Ik ben in jou, die niet om verfraaiing eigenlijk geeft, Ik ben in jou het goede, wat niet aangenomen wordt, Ik ben in jou Die niet in jou mag wonen en toch steeds bij je aanklopt.

Maar je wilt er geen aandacht aan geven. Ik ben dat waar je niets mee denkt te kunnen bereiken. En je zet Mij steeds gevangen in je opvattingen die niet de juiste zijn. Wanneer ga je Mij vrijlaten? Wanneer ga je jezelf laten bevrijden door Mij? Wanneer ga je er zijn voor je ware zelf en de zwerver in je verzorgen, zijn liefde opnemen? Want wie goed doet aan de zwerver die geen waarde heeft en waar je niets voor jezelf mee kunt bereiken, die doet goed aan Mij en zal daarmee juist het meeste bereiken: de ware liefde!

Hemels Brood 1066

Heb je vandaag een minder goede bui, is je humeur niet zo best en vrolijk ben je al helemaal niet. Dat is menselijk, zou Ik zeggen. Menselijk, zeggen mensen om je heen. Dat mag dan zo zijn, maar denk niet dat Ik daarin ook menselijk ben. Want Ik heb geen humeur van tijd tot tijd, Ik verlies niet Mijn goede bui, het is bij Mij niet het ene moment alles vrolijk en goed en het andere moment heb Ik er de smoor in. Nee, dat ben Ik niet, nooit.

Zo is het niet de bedoeling dat je naar Mij kijkt of over Mij denkt want dan vergis je je. Kijk naar Mij niet op een werelds menselijke manier. Hoewel Ik wel met jullie om wil gaan, contact met alle mensen in hun hart wil maken, als mens Jezus Christus op aarde geweest ben, is het niet zo dat Ik ook de menselijke schommelingen doormaak in goed of slecht humeur, in goed of niet goed voelen, want dat zijn allemaal gemoedstoestanden die te maken hebben met de vrije keus van de mens die liefde kan zijn, maar vaker eigenliefde is.

En daar zit het verschil: Ik ben altijd en eeuwig liefde. In alle vrijheid Ben en blijf Ik altijd en eeuwig liefde. Daar wijk Ik nooit vanaf, omdat Ik liefde Ben. Niets anders dan dat. Denk daarom niet dat schommelingen in de natuur, schommelingen van Mijn liefde zijn of dat schommelingen in het leven van iemand, schommelingen van Mijn liefde zijn, want Mijn liefde schommelt niet, jullie keuze schommelt. Mijn liefde blijft constant en altijd aanwezig. Ik blijf altijd aanwezig.

Hemels Brood 1067

Nergens is liefde zo goedkoop als bij Mij. Nergens hoef je zo weinig te betalen voor liefde als bij Mij. Bij Mij kost liefde niets, het is gratis. Je krijgt het van Mij en er zit ook geen limiet aan, het duurt eeuwig. Het is niet alleen gratis voor jou maar het is ook nog gratis voor iedereen. En weet je, je hoeft er niet eens voor te komen, het wordt je ook nog eens zo maar gegeven. Maar wat nu zo jammer is, je ziet het maar zo weinig, je voelt het nog zo weinig, je neemt er nog zo weinig van aan en je vertrouwt er nog maar zo weinig op. Het is net zo als dat je een enorm bedrag aan geld op de bank hebt staan, helemaal van jou en je geeft er niets van uit, durft het niet te gebruiken, durft het niet aan te nemen als van jou, doet er dus niets mee en bent bang dat het er morgen ineens niet meer is.

Doe er wat mee. Doe wat met Mijn liefde. Want hoe meer je er mee doet, des te waardevoller wordt het en des te meer heb je er aan. Wat heb je aan iets wat je niet gebruikt, zelfs niet naar kijkt en wat zo onder een dikke laag stof verdwijnt. Ga zo toch liever niet met Mijn liefde om. Neem het toch aan, deel er van uit, vertrouw er op en leef er naar! Wees toch rijk! Want je bent rijk, rijk aan Mijn liefde! Zoals iedereen rijk is, rijk aan Mijn liefde. Leef Mijn liefde en anderen gaan het dan wellicht ook doen, gaan ook hun deel van Mijn liefde aannemen, uitdelen, leven! En zo krijgt dan het leven zijn ware rijkdom, zo vermeerdert het leven haar rijkdom welke Mijn liefde is voor jullie allen, nu en eeuwig!

Hemels Brood 1068

Verdraag elkaar, zoals Ik jullie allen verdraag. Zorg voor een sterke liefde die niet wankelt op het moment dat er van mensen geen liefde lijkt te komen, want hoewel misschien van hen geen liefde komt, van Mij blijft altijd liefde komen. Vergeef elkaar, zoals Ik jullie allen vergeef. Want in werkelijkheid wordt niet jou iets aangedaan, maar Mij, de liefde. Leef met elkaar in vrede, zoals Ik met jullie in vrede leef en verwijt elkaar niets, zoals Ik jullie niets verwijt. Dit alles raad Ik jullie aan, niet als Mijn wil, maar voor het beste voor jullie. Want alleen daarin is het ware leven gelegen waar Mijn Wezen aangenomen en geleefd wordt. En Mijn Wezen is liefde, totale belangeloze liefde, waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen verdraagzaam is, vergeven kan, in vrede wandelt, geen verwijten zijn.

In het wereldse lijkt niets moeilijker dan verdraagzaamheid, vergeving, vrede, totale liefde, terwijl om je heen leugen en bedrog, eigengewin en verwijten, ruzie en boosheid als de gewoonste zaak van de wereld hoogtij vieren. Ja, dan is het niet makkelijk om Mijn raad aan te nemen en naar te handelen. Dan is het niet makkelijk om vast te houden aan liefde, belangeloze liefde. Toch, Ik ben die liefde en jullie leven is die liefde. Kom daarom steeds opnieuw, keer op keer naar Mij, naar Mijn liefde in alles en iedereen en vraag Mij steeds opnieuw, keer op keer je te sterken in ware liefde, elk moment van de dag en de nacht. Laat niet af dat te doen. Laat niet af ondanks wat dan ook te vertrouwen op Mijn liefde en houdt vol, blijf Mij vragen, blijf het willen leren en stukje bij beetje zul je het leren, zul je het moeilijkste overwinnen: de liefdeloosheid en zul je zelf volkomen liefde worden voor altijd!

Hemels Brood 1069

Elk mens brengt een stukje leven van Mij tot uitdrukking. Daarin is de mens dan uniek. Ieder mens is leven uit Mij en ieder mens is hierin uniek. Zie het zo, elk stukje van je lichaam is er alleen op die plaats en komt niet ergens anders nog een keer voor. Elke cel van je lichaam is er één op zich en komt alleen daar voor waar hij geplaatst is. En zo zijn jullie allemaal deeltjes van Mij en van ieder op zich is geen tweede. Er is geen tweede zoals jij! En hoewel je nog niet in zijn geheel vrij en naar eigen keuzes precies leeft wat en wie je van oorsprong bent, toch ben je in het geheel een uniek stukje van Mij en in jou is de hele Schepping aanwezig, zoals die in een ieder van jullie aanwezig is. Maar bij ieder mens is een eigenheid als deeltje van Mij de uiterlijke totale vorm. Net zoals jullie lichaam is opgebouwd als deeltjes die ieder een totaal programma hebben overeenkomend met de totale Schepping, zo zijn jullie een deel van Mij, overeenkomend met Mij en Mijn ordening van liefde.

En zo vorm jij als onderdeel van die liefde een uniek stukje van het heelal, van Mij. Of je je dat zo specifiek bewust bent en al naar eigen keuzes daarnaar leeft doet niets af aan wat en wie je in alle eeuwigheid van oorsprong bent. Zo breng je hoe dan ook tot uitdrukking wat en wie je bent, als uniek wezen. En langzaam maar zeker zul je jezelf leren kennen en de eigen unieke plaats in het leven gaan zien.

Je bewust worden van de eigenlijke schoonheid zonder dat je daarvoor een bevestiging van anderen nodig hebt. Je bewust worden van de eigenlijke liefde, zonder angst iets verkeerd te doen. Je bewust worden van je eenheid met Mij en met alle andere schepselen. En je zult Mij loven en prijzen vanuit een eeuwigdurende liefde als het waarlijk unieke wezen wat je bent in de totale gelukzaligheid van eeuwige liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 1070

Ook vandaag wil Ik je graag in Mijn armen sluiten. Ook vandaag wil Ik graag alles goed voor je maken. En Ik maak alles goed voor je. Je hoeft er maar op te vertrouwen, dat wat er ook gebeurt, Ik je draag en het allemaal goed komt, goed is. Je bent Mijn kind en zo is Mijn liefde voor jou altijd aanwezig, waar je ook gaat of staat, wat je ook doet of niet doet. Kijk niet naar de mensen om je heen, hoe het hen vergaat. Sommigen gaat het beter dan het jou vergaat, sommigen gaat het  minder dan het jou vergaat. Kijk niet naar mensen om je heen, wat zij ervan vinden, wat zij van jou vinden, want wat weten ze ervan? In hoeverre kennen zij jou en je innerlijk diepste gronden?

Ik weet er alles van, Ik ken je diepste gronden, bij Mij ben je veilig want Ik zal niets van wat Ik weet of zie tegen je gebruiken. Bij Mij is geen vergelijk, Ik luister niet naar de mening van anderen over je doen of laten, over je opvattingen, over je persoon.

Ik ben zelf Degene die ziet en weet, die jou kent en alleen Ik kan je opnemen in de zuiverste liefde en je reinigen van alles wat niet zuiver is. Alleen Ik kan dat doen, met de zuiverste liefde die optilt en omhoog haalt wat in nederigheid zijn kleinheid erkent. Stem je doen en laten, je welzijn, je opvattingen en ideeën daarom niet af op mensen, maar op Mij, je Schepper, op liefde. Want alleen ware liefde wijst je de juiste weg om te gaan in het leven. Volg daarom niet de mensen, maar volgt Mij, in ware liefde.

Hemels Brood 1071

Hoe zou Ik angst kunnen wegnemen, als Ik niet volkomen liefde zou zijn? Hoe zou Ik bestraffend, bedreigend kunnen zijn en te zelfder tijd angst willen wegnemen? En toch hebben zoveel mensen nog het idee dat zij door Mij bestraft worden of bestraft kunnen worden. In hun hart leeft angst voor bestraffing. En deze angst staat dan voor een open contact met Mij. Terwijl Ik juist het liefst een open en direct contact heb met iedereen. Want hoe kan Ik beter Mijzelf kenbaar maken dan in iemand zelf persoonlijk.

Hoe kan Ik beter duidelijk maken dat het bij Mij alleen om liefde gaat, dan direct in iemand zelf zodat geen ander mens er iets tussen kan zetten. Maar als de mens zelf angst heeft voor Mij, voor bestraffing van Mij, dan zet hij die tussen hem en Mij en een direct en open contact tussen hem en Mij wordt daardoor belemmerd.

Heb geen angst voor Mij, want Ik ben liefde en wijsheid, Ik ben je Schepper en Mijn liefde heeft je tot leven gewekt, waar leven door ware liefde. Niet Ik ben Degene die je handelen bestraft, de afdwaling van de ware liefde die je bent, doet je onaangenaam voelen, doet je het gevoel van bestraffing geven. Want alles wat geen liefde heeft of niet uit liefde voorkomt, voelt ook precies naar het tegenovergestelde van wat liefde aan gevoelens geeft en bewerkstelligt ook precies het tegenovergestelde van wat liefde bewerkstelligt.

Dat heeft te maken met Mijn ordening die Ik in grote liefde voor al Mijn schepselen heb ingesteld: de liefde voelt daarbij goed, al het tegenovergestelde voelt niet goed. Hoe zou je anders als een zelfstandig eigen bewust persoon onderscheid kunnen leren tussen liefde en niet-liefde, onderscheid kunnen leren tussen naar liefde handelen of niet naar liefde handelen? Daarom wijs Ik je in je gevoel, in je hart de weg, waarbij je het verstand gegeven is om te begrijpen dat dat de beste weg is. Maar draai dat liever niet om, want je zou dan algauw terechtkomen in eigen denken en eigen willen, in eigen verlangen. Mijn zachte invloeien van liefde is in het hart en die kun je in het hart bemerken, als je er geen angst voor zet of eigen opvattingen, eigen denken, eigen verlangen.

Heb geen angst voor Mij, je Schepper, de volle liefde Zelf. Want door Mij leef je en door Mij kun je de volle gelukzaligheid van de Vader bekomen.

Hemels Brood 1072

Niets is nieuw op deze aarde. En toch wacht alles op nieuw leven, steeds opnieuw. Niets is nieuw, alles is van oorsprong wat het is. Maar het leven is groei en elke groei is nieuw, is nieuw leven, nieuw leven wat op zich altijd al is en altijd blijft. Het leven op zich is niet nieuw maar van eeuwigheid tot eeuwigheid al daar. Wat het leven voortbrengt is nieuw in haar eeuwigheid. Dat is voor een mens op aarde toch niet in zijn geheel te vatten, hoe dat kan, nieuw en toch eeuwig daar. Maar zo is het en zo blijft het.

Steeds opnieuw is het leven niet nieuw maar groei is nieuw. Zoals de boom tegen de winter zijn bladeren verliest. De boom blijft maar in het voorjaar groeien nieuwe blaadjes uit hem. De boom is niet nieuw, de bladeren wel. De groei is nieuw. Zo ook met de mens. De mens is van eeuwigheid door Mij geschapen en hij is op aarde door Mij geplaatst om uit te groeien tot een volledig waarlijk zelfstandig wezen in totale zuivere liefde, zelfstandig in eigen bewustzijn, maar tegelijkertijd één met Mij en daarmee één met elkaar. De groei maakt nieuw leven in de mens, nieuw leven naar eigen besef van waarheid en liefde. Hoe meer dat groeit, dat besef, des te meer vernieuwt de mens zich als hij naar zijn besef van liefde ook leeft. En dat is zijn groei, zijn vernieuwing dat hij als mens door Mij geschapen al eeuwig voor zijn bestaan op aarde, zichzelf als liefdewezen bewust wordt, zichzelf als liefdewezen aanneemt, zijn leven vanuit die liefde vorm geeft en zijn handelen volkomen op liefde afstemt, volkomen naar liefde handelt. Dat is zijn vernieuwing die dan eeuwig is zoals allen reeds eeuwig zijn.

Hemels Brood 1073

Voor alles is de hele Schepping dienstbaar aan Mij, aan liefde. Zelfs degene die afdwaalt van liefde is in Mijn ordening nog dienstbaar aan liefde. Want Mijn hele Schepping is liefde en niets anders dan liefde. Het hele leven is liefde en niets kan dat veranderen. Elke afdwaling heeft zijn plaats in het oneindige zodat zij toch dienstbaar is aan Mij, dienstbaar is aan liefde.

Maar de bedoeling is, dat jullie niet alleen dienstbaar aan liefde zijn omdat Ik daar Mijn ordening zo opgebouwd heb, maar juist dat ieder mens vrijwillig uit eigen keus liefde leeft en daarmee dienstbaar wordt aan Mij, uit vrije keus en uit ware liefde. Daar nog niet allen dit begrijpen en nog niet zelf vrijelijk er voor kiezen naar liefde te leven, is deze ordening van dienstbaarheid, wat er ook gekozen wordt, nodig om niemand verloren te laten gaan uit Mijn oneindige liefde. En hoewel afdwaling van liefde een hele onaangename gewaarwording kan geven en hoewel er van alles gebeuren kan, hele onaangename gewaarwordingen kan geven, is toch alles hoe dan ook in Mijn liefde gevat, in Mijn ordening van liefde gevat en als zodanig evengoed dienstbaar aan liefde. Hoewel het handelen vaak nog niet op zichzelf liefde is of vanuit een eigen vrije keus liefde is.

Toch is alles in Mijn ordening ook zodanig, dat ieder mens kan gaan begrijpen wie Ik Ben, wie hij is en wat de bedoeling van zijn leven is. En daarbij kan iedereen tot de volste waarheid komen, tot de volle liefde komen en in een volkomen vrij leven van ware liefde komen. Iedereen kan zo tot eeuwig leven komen, ook jij!

Hemels Brood 1074

Het heelal heeft nog vele raadselen voor diegenen die op aarde leven. De raadselen die voor Mij bekend zijn, die voor Mij geen raadselen zijn. Sommige mensen proberen deze raadselen te ontrafelen en zo nu en dan lukt het op een aardse manier om in wetenschappelijk opzicht raadselen uit het heelal te ontrafelen.

Maar, zijn dat dan de werkelijke raadselen van het werkelijke leven? Want die te ontrafelen is nog een heel andere zaak. Ja, zo zijn er ook mensen die de geestelijke raadselen van het universele leven proberen te ontrafelen. En alweer, sommige lukt het om hier en daar wat te ontrafelen, maar ook hierbij is het een aardse manier van ontrafelen. En hoewel er dan zicht komt op bepaalde verhoudingen ten aanzien van het geestelijke leven, is er toch maar één weg die in alle betekenissen leidt tot het ware leven, het ware geestelijke leven en deze weg is de weg van liefde.

Liefde leven is de enige manier om tot de kern van het leven te komen, liefde is het enige wat zicht geeft op alle raadselen en hun betekenis. Liefde is het enige wat een volkomen waar beeld geeft, wat volkomen waar informeert over alles wat de oneindigheid is en wat het allemaal betekent of voorstelt. Daarom, wie alles wil doorgronden tot op de kern heeft daarvoor alleen ware zuivere belangeloze liefde nodig. Dat is nu wel even makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Want wie om zichzelf liefde wil leven, krijgt het niet voor elkaar en wie naar de menselijke normen denkt liefde te leven, krijgt het niet voor elkaar, die krijgt het niet voor elkaar ware liefde te leven. En daarom, wie voor liefde kiest en daarbij alles ontvangen wil wat liefde meebrengt, dat is de volle gelukzaligheid van leven met een totaal zicht op het hele universele leven, de hele Schepping, die zal daarvoor zijn eigen willen moeten loslaten, geen willen voor zichzelf op welke wijze dan ook mogen hebben.

Want liefde, ware liefde, staat volkomen los van welk eigen willen dan ook. Zo hebben jullie mensen nog veel te doen. Maar nooit laat Ik jullie daarbij alleen, nooit ga je alleen, ieder krijgt Mijn hulp en met Mij komen vele handen die het werk verlichten. Zodat eens, over niet te lange tijd, allen die willen loslaten en liefde willen aannemen ook zo geholpen worden dat het ze lukt om tot liefde te komen. Wat heb Ik aan een Schepping waarbinnen dit niet zou kunnen lukken? Wat zou Mijn liefde dan zijn? Jullie allen zijn gered en dat zul je ook persoonlijk gaan ervaren. Houd moed, het komt goet! Alles komt goed, voor iedereen en ook voor jou!

Hemels Brood 1075

Waar je ook gaat of staat, Ik ben bij je. Je denkt misschien van niet, omdat jij Mij niet bemerkt, omdat de dingen die gebeuren niet aangenaam zijn, maar toch, ook dan ben Ik bij je, ook dan laat Ik je niet alleen. Nu denk je misschien, als U er dan bent, waarom overkomt mij dit dan, wat eigenlijk zo onaangenaam is, waarom gebeurt er dan zoveel onaangenaams in de wereld, bij zoveel mensen, bent u daar ook? Ja, ook daar ben Ik bij de mens en Ik laat die onaangename dingen gebeuren. Niet omdat Ik dat leuk vindt, of omdat het Mij niets uitmaakt wat er met jou en alle mensen gebeurt. Maar zeg Mij eens als je om je heen zo eens de mensen bekijkt, hoeveel zijn daar dan die een ware diepe liefde voor Mij hebben, hoeveel zijn daar dan, die een ware diepe liefde voor elkaar hebben en niet aan zichzelf denken, aan eigen genoegen?

Weet je, Ik zie heel goed dat het met de liefde meer dan treurig gesteld is bij jullie. Ik kijk daar niemand op aan, Ik laat iedereen vrij, vrij om zichzelf te zijn, vrij om zelf tot ontdekking te komen wat het ware leven is. En dat vrij laten van alle mensen betekent ook de gevolgen vrij laten gebeuren. Het één gaat niet zonder het ander. Met één been is het moeilijk lopen, je hebt er het andere bij nodig. Zo zijn de gebeurtenissen niet Mijn werk, maar het werk van alle mensen op zich en zodoende ook tezamen.

Maar deze gebeurtenissen zijn toch altijd nog zo, dat zij de ontdekking van het ware leven vergemakkelijken, al is een gebeurtenis nog zo onaangenaam, het is zo ingericht dat het toch verheldering geeft over het ware leven en de mens in zijn zielsontwikkeling naar het ware leven helpt. Elke gebeurtenis, hoe onaangenaam ook staat in dat verband. Daar zorg Ik voor: Dat geen mens aan zijn ziel en zijn groei naar zelfstandig waar leven schade ondervindt. Daar zorg Ik voor: dat alle liefdeloosheid en de gevolgen daarvan zo opgevangen worden, dat het de ziel in haar groei naar het ware leven alleen ten goede komt, ook al wordt dat door de mens niet steeds zo ervaren.

Ja, dat is Mijn aanwezigheid bij alles en iedereen, bij elke gebeurtenis en Ik sta eeuwig met Mijn grote liefde naast allen, naast jou! Ik help iedereen met Mijn grote liefde naar ware liefde, ook jou! Wat er dan ook gebeurt, hoe naar het ook voelt, Ik ben naast je met Mijn grote liefde en niets kan je werkelijke schade doen, want alles is in Mijn liefde gevat, voor altijd!

Hemels Brood 1076

Op wie wil je vertrouwen, op mensen om je heen? Denk je dat zij meer waarheid hebben dan jij? Heb je bij hen dan meer geloof gezien dan jij hebt, heb je bij hen dan meer vertrouwen gezien dan jij hebt, heb je bij hen dan meer liefde gezien dan jij hebt? Niet dat Ik je hiermee aanraad jezelf te vergelijken met je medemensen, dat is nooit de bedoeling.

 Als je in het dagelijks leven iemand nodig hebt die je helpt omdat bijvoorbeeld je wasmachine kapot is, dan ga je toch naar iemand die meer verstand heeft van wasmachines dan jijzelf en dan probeer je toch te zien of iemand meer kennis heeft over wasmachines dan jij voor je die iemand om raad en hulp bij je wasmachine vraagt. Dat is dan toch ook zo bij geestelijke zaken, als je daar een beetje vastloopt, als je het even niet meer weet hoe te handelen, dan zul je toch ook zoeken naar iemand die meer weet en kent in dat opzicht, dan jij? Maar kijk uit, want daar kun je gemakkelijk de mist ingaan, want velen zeggen het te weten, velen zeggen je te kunnen helpen, maar is dat waar? En hoe toets jij dat? Kijk dan om te beginnen naar hun geloof, hun vertrouwen, hun liefde. En dan zal Ik je zeggen, dat dat bij de meesten heel treurig is gesteld. Dat de meesten een vernislaagje hebben, waardoor het lijkt dat ze meer weten en kunnen.

Wees heel voorzichtig met het vertrouwen van mensen om je heen en laat je door mensen niets wijsmaken zonder het in je hart Mij voor te leggen en in jezelf te voelen of het overeenkomt met ware liefde, zodat je door niemand op een dwaalspoor gebracht kunt worden, maar steeds in waarheid blijft.

Hemels Brood 1077

In waarlijk zijn ligt het leven. Waarlijk zijn. Dat is niets anders dan Zijn. Geen eigengewin waar dan ook, hoe dan ook, nastreven. Vanuit dat Zijn geven, stromen van liefde geven. Dat is waarlijk leven. Wie kan dat nog in zichzelf voelen, het Zijn, simpelweg Zijn. Wie is niet voor zichzelf bezig met vergaren, met bepalen, met beinvloeden, met nemen en op voorwaarden geven. Dat alles vertroebelt het ware Zijn, dat alles vertroebelt waarheid en liefde. Daarom hangt er op aarde een grotere duisternis en in die duisternis is veel wat geen ware liefde is. Ware liefde is waarlijk leven.

Wil je werkelijk leven, wil je werkelijk geven, wil je werkelijk Zijn? Zoek dan eerst bij jezelf waar je ware wil is, waar je waarheid is, waar je nederigheid is. Breng dat alles bij Mij, leg Mij steeds alles van je eigenlijke wil voor, laat Mij je doorlichten op waarheid en zie in Mijn licht dan je onwaarheden, zodat je die kunt erkennen en afleggen. Zie dan in Mijn licht waar je gebrek aan nederigheid hebt en erken Mij dat, zodat je de nederigheid die nodig is voor ware liefde kunt gaan aannemen. Maar wees er op voorbereid dat je niet zo maar afstaat wat je lang niet hebt kunnen erkennen en wat je lang voor jezelf hebt willen houden. Daar heb je doorzettingsvermogen voor nodig, om Mijn licht te kunnen verdragen.

En waar je het niet kunt verdragen, daar is Mijn licht dan ook onmiddellijk weer weg en lijkt het oud vertrouwde toch in orde te zijn. Voor je oude eigen zijn, je oude hoogmoed, omdat het makkelijker is daarin terug te vallen dan door te zetten en Mijn licht te verdragen. Mijn licht komt van alle kanten, van links en van rechts, van boven en van beneden. Mijn licht is diep in jezelf en verlicht van binnen uit, je hele hart, tot in alle uithoeken. Maar, niet in één keer verlicht Ik alles, je zou het niet overleven. Daarom, denk niet dat als je in Mijn licht van alles gevonden hebt en afgelegd hebt, je alles al opgeruimd hebt. Er is nog veel meer. De keus is aan jou, om meer van Mijn licht te vragen, om meer in Mijn licht te gaan inzien en erkennen en meer los te gaan laten, naar waarheid en ware liefde in nederigheid.

Verwissel Mijn licht niet voor het wereldse licht, wat de duisternis lijkt te verlichten, maar een vals licht is. Het beschijnt je innerlijk juist zo dat je, wat niet waarlijk Mijn is, niet ziet, dat blijft in het donker verborgen en het verlicht je opvattingen zo alsof het de juiste opvattingen zijn. Hoe herken je dit valse licht? Het valse licht is gemakkelijk te verdragen, soms kan het dwingend zijn, wat Mijn licht nooit is, dan voelt het niet gemakkelijk te verdragen en lijkt het Mijn licht. Maar Mijn licht, wat inzicht brengt, dwingt nooit. Mijn licht vraagt alleen om erkenning van alles wat geen ware liefde in zich draagt, vraagt om erkenning van alles wat geen waarheid is, vraagt om nederigheid, nederig accepteren wie je bent, met al je misvattingen en met je eigen ware Zijn.

Mijn licht vraagt om het loslaten van alles wat je meer zou willen zijn dan jij bent en kunt en Mijn licht vraagt om dat wat je in waarheid bedoeld bent te zijn, ook te zijn!

Zo kun je Mijn licht herkennen, het vordert je tot werkzaamheid in waarheid en liefde, wat moeite kost, maar het geeft je vervolgens de grootste vreugde! En in die vreugde voel je Mij en weet je zeker dat Ik Mijn armen om je heen heb en je draag naar volkomen liefde, volkomen leven, volkomen Zijn!

Hemels Brood 1078

Laat je hart door Mij verwarmen. Laat Mijn zonlicht je hart verwarmen met de vreugde van liefde, ware liefde! Zie om je heen alles wat groeit en bloeit en zie daar Mijn liefde. Waar zij onverstoord kan groeien en bloeien wordt iets van haar enorme schoonheid zichtbaar. Waar de natuur ongerept is, straalt zij Mijn liefde nog het meest uit, daar bewijst de natuur dat zonder de afdwaling van de mens, Mijn liefde zich in haar schoonheid toont.

Zo ben Ik niet schuld aan de verloedering van datgene wat Ik oorspronkelijk in grote schoonheid op aarde gebracht heb, wat veel mensen wel denken. Het is de afdwaling in eigenliefde, de afdwaling in liefdeloosheid, die de oorspronkelijke schoonheid van deze aarde teniet doet. Dat laat Ik toe, omdat Ik jullie allen die vrijheid gegeven heb en die vrijheid is nodig om tot zelfbewust bestaan in ware liefde te kunnen komen. Ieder mens krijgt hier op aarde die mogelijkheid, die kans en het staat ieder vrij die mogelijkheid te benutten of te laten gaan. Ik verwijt niemand het verlies van de schoonheid, de vreugde van liefde, maar Ik zie wel wat het de mensen aandoet en daarom stel Ik alles in het werk om de mensen duidelijk te maken wat ze doen en  zouden moeten doen om tot waarlijk gelukzalig vrij leven te kunnen komen. Stel je hart open, laat Mij binnen en ervaar de schoonheid van liefde, de vreugde van waar leven!

Hemels Brood 1079

Geef waarlijk en ontvang waarlijk. Ontvang met een overlopende maat. Maar geef zonder voorbehoud, zonder enige voorwaarden. Want niets belemmert de doorstroming van het hele lichaam met liefde als geven op voorwaarde dat er iets voor terugkomt, er voor beloond wordt. Al het geven zal een geven zijn zonder dat er iets voor terug verwacht wordt en alleen dan is de directe verbinding met Mij gemaakt en stroomt ware liefde en waar licht naar je door. Alleen dan zet je de deur naar Mijn liefde open en krijg je zicht op Mij en zicht op je ware bestaan.

Want ware liefde opent deuren, deuren van Mijn rijk. Niet de deuren naar wereldse aangelegenheden bedoel Ik dan, maar deuren naar Mijn rijk bedoel Ik. En dat is geestelijk, dat heeft met de groei van de ziel te maken in geestelijk opzicht. Want het leven is geestelijk en het lichaam is als een tempel waar de geest van de ziel geplaatst is om op het aardse te kunnen zijn. Zo krijgt de ziel de mogelijkheid om zich als een zelfstandig bestaan te verenigen met Mijn Geest die waarheid en liefde is en waarin allen reeds van oer-aan verenigd zijn.

Alles wat er gebeurt op aarde, is een vingerwijzing naar waar leven en helpt de ziel tot waar inzicht te komen. Elke weg is een weg naar waar leven, want er is geen niet-leven. Alles is leven, iedereen leeft. Maar nog niet iedereen heeft dit leven in zijn vrije bestaan uit eigen beweging gekozen om aan te nemen en te leven als zelfstandig vrij wezen, in liefde met elkaar verbonden, in liefde met Mij verbonden.

Hemels Brood 1080

Met ogen van liefde bekijk Ik jullie allen. En met ogen vol liefde begeleid Ik jullie allen. Maar daarbij laat Ik jullie ook de vrije wil en daarom zal Ik jullie niets opdringen, niets afdwingen. Alleen aanraden. En waar Mijn raad in dreigende taal beschreven staat, daar is geprobeerd Mijn liefde te ontkrachten. Maar Ik zeg je, niets en niemand kan Mijn liefde voor jullie allemaal ontkrachten. Waar je ook gaat, waar je ook bent, wat je ook doet, hoe je misschien ook afgedwaald bent van ware liefde in eigenliefde, Ik zie het aan met ogen vol liefde en Ik zal je alleen raad geven, raad die je terug helpt naar ware liefde, maar nooit zal Ik je iets opdringen, niets afdwingen, nooit zal Ik je veroordelen, altijd nog zal Ik je vrijlaten in je keuze van handelen.

Weet daarbij dan wel, dat de gevolgen van je handelen, wat dan ook je eigen vrije keuze is, niet zo maar door Mij weggenomen kunnen worden. Ook al zie Ik dat je met je keuzes van handelen niet gezien hebt wat dat zoal voor gevolgen kon hebben en ook al zie Ik dat je die gevolgen niet bedoeld hebt met je keuze van handelen. Toch, juist omdat Ik dat van te voren wel overzie, daarom juist heb Ik je ander handelen aangeraden. Maar in je vrijheid heb je ervoor gekozen toch zo te handelen als jezelf goed leek, zoals jezelf wilde.

Dan, alsnog kun je naar Mijn raad luisteren en alsnog kun je naar Mijn raad handelen. Je bent daar vrij in, maar het zou je juist kunnen helpen de gevolgen van eerder handelen naar eigen willen op te heffen of te verdragen. En het kan voorkomen dat zich nog meer ongewenste gevolgen opstapelen. Kies in vrijheid, maar besef ook wat dat betekent. Je kunt altijd er voor kiezen Mijn raad te beluisteren en wel of niet uit te voeren.

Hemels Brood 1081

Liefde is de sterkste kracht hier op aarde, liefde is de sterkste kracht in het heelal. Liefde is het ware leven. Maar juist omdat liefde de sterkste kracht is, is de eigenliefde een sterke tegenkracht, die moeilijk te overwinnen is, moeilijk los te laten is. Wat het hart begeert uit eigenliefde is ook nog eens moeilijk te herkennen als eigenliefde, omdat het hart de plaats is waar liefde haar centrale plaats heeft, maar ook de plaats is waar eigenliefde ware liefde tracht te verdringen. De begeerte van het hart maakt het zicht op ware liefde troebel en de begeerte neemt de overhand.

Er is dan voor de mens daarom dan het geweten ingesteld, het geweten waarschuwt de mens voor zijn  te sterke eigenliefde, voor zijn begeerte en zijn handelen uit die begeerte, naar eigen genoegen. Wie zich bewust wordt van de signalen van het geweten, doet er goed aan zichzelf te onderzoeken op handelen naar begeerten uit het hart, die op liefde lijken, maar in werkelijkheid eigenliefde zijn. De signalen van het geweten zijn er om de mens zijn handelen, zijn afdwaling in eigenliefde, te doen inzien.

Soms zijn er signalen om je iets aan te reiken om te doen. Soms zijn er signalen om je ergens bewust van te maken, soms zijn er signalen die je iets vertellen wat je nodig hebt om te weten. Soms zijn er signalen om je te waarschuwen voor gevaar. En dan zijn er ook nog signalen, die te maken hebben met je geweten, je geweten is je eigenlijke besef van juist en onjuist handelen. Kijk, alle signalen die je krijgt, kunnen je helpen in dit leven de juiste wegen te kiezen. Negeer ze daarom liever niet. Beschouw de signalen in je hart en toets ze op ware liefde. Breng ze bij Mij als je aarzelt zodat Ik je kan sterken in je besef van goed en niet goed. Neem Mijn liefde aan, negeer de signalen niet en laat je leiden door Mijn liefde in je hart. Dan komt alles goed.

Hemels Brood 1082

Vader, in Uw hemel is alleen liefde en wie daar wil zijn, kan daar alleen zijn in ware liefde. Veel aan mij is nog geen ware liefde en vaak dwaal ik nog af in eigenliefde en het vervullen van eigen genoegens, eigen welzijn. Toch voel ik, weet ik dat U mij omringt met Uw liefdevolle zorg en voortdurend bij mij bent en mij steunt. Mag ik eens toch in ware liefde komen en eens toch in Uw hemel zijn?

Iedereen krijgt Mijn liefde en Mijn liefdevolle zorg en Ik kijk daarbij niet naar de mate van liefde die iemand wel of niet heeft voor anderen, voor Mij. Iedereen is altijd welkom in Mijn hemel maar dan wel in ware liefde, want iets anders dan ware liefde is Mijn hemel niet en iets anders dan ware liefde kan daar dan ook niet zijn.

Ook jij bent van harte welkom. En ook bij jou zie Ik nog een weg te gaan, voordat je in volle ware zuivere liefde bent en in Mijn hemel  kunt zijn. Maar weet je, juist Mijn zorg aan jou en aan allen is er opgericht om je in ware liefde te brengen, juist Mijn zorg aan jou en aan ieder mens is erop gericht je de juiste inzichten te laten verkrijgen, in vrijheid van zijn. Juist ben Ik bij jou en bij alle mensen om je te steunen op je levensweg naar ware liefde. Mijn liefde gaat uit naar jou. Mijn liefde gaat uit naar jullie allen.

 Als een herder waakt Mijn liefde over jou en ieder mens. En als een herder brengt Mijn liefde terug wat verloren dreigt te gaan. En sommigen moeten Mijn liefde dan van verre halen, omdat de vrijheid in eigenliefde hen zover heeft doen afdwalen, voordat hen enig inzicht over ware liefde kan worden bijgebracht. Maar altijd ben Ik daar bij jou, bij iedereen en altijd zijn Mijn armen om je heen!

Hemels Brood 1083

Als je alles zelf zou willen regelen, hoe zou je dat willen doen? Dan zou je toch eerst alles moeten kunnen overzien van de hele oneindigheid. Hoe wil je dat voor elkaar krijgen? Je ziet de zon aan de hemel staan overdag, de maan en de sterren ‘s nachts, kun jij ze allen op hun plaats houden, alleen maar op hun plaats houden?

En, heb je enig idee wat er zich op de zon voor processen afspelen, op de maan en op alle sterren en hemellichamen? Nu ben Ik ver weg begonnen en je kunt zeggen, hoezo moet ik die dingen van zover overzien, dat heeft toch geen belang voor wat ik hier alles zou willen regelen? Maar Ik zeg je, alles in de hele Schepping houdt verband met elkaar, in natuurlijke zin, zoals Ik je aangaf de zon, de maan, de sterren, maar ook in geestelijke zin, wat dan nog weer moeilijker te begrijpen is dan een zon die je ziet en al vaker bestudeerd is door wijsheid en kennis zoekende mensen.

Als je alles zelf zou willen regelen, zodat je de gebeurtenissen dan zelf in de hand hebt, hoe zorg je dan voor je medemensen? Weet je precies wat voor hen nodig is en kun jij daar in alle opzichten voor zorgen? Als je de macht had, zou je dan ook de liefde hebben? Ik zal het je eens wat anders zeggen, als je de liefde hebt, dan heb je ook de macht, dan regel jezelf mee aan de hele Schepping.

Maar weet je, de liefde is belangeloos, volkomen zuiver en waar, zij verdraagt alles wat niet waar en onprettig is en vergeeft alle dwaling en boosheid. En juist daardoor heeft zij een kracht die de hele Schepping ten goede komt. Neem je die ware zuivere liefde aan, M’n kind, dan eerst heb je aandeel aan de hele Schepping en doe je goed aan alle mensen, inclusief jezelf!

Hemels Brood 1084

Wie Mijn woord schrijft, wil nog niet zeggen dat diegene al in Mijn hemel is of kan komen. Want, Mijn woord schrijven of het doen zijn nog twee verschillende zaken. Voor het opschrijven van Mijn woord is het niet nodig dat diegene volkomen zuivere liefde leeft, als hetgeen hij opschrijft maar zuiver is en hij bereid is zijn nietigheid, zijn onnut in deze, zijn gebrek aan nederigheid en ware liefde te erkennen. Voor Mijn hemel is wel de volle ware liefde en zuiverheid nodig. Vergis je daarom niet, als iemand Mijn woord opschrijft, toets dan dit woord aan je hart en kijk hoe het overeenkomt met je hart in waarheid en liefde. Toets dan zo het woord, maar oordeel niet die mens of hemel die mens niet op. Want het gaat niet om die mens, het gaat om hetgeen hij opschrijft, is dat waar, is dat zuiver, is dat liefde, is dat waarlijk Mijn woord overeenkomend met Mijn woord in je hart.

Ik kan Mijn woord geven door ieder die Ik wil en ook deze mensen zijn nog niet volkomen liefde. Er zijn nog geen mensen volkomen volmaakt, dus zou Ik Mijn woord niet kunnen geven, waardoor er dan nog veel meer afdwaling onder de mensen zou zijn, dan nu al is. Als niet dagelijks vers water geput kan worden, dan wordt het water ranzig, vuil en onbruikbaar. Zo gaat het ook met Mijn woord, als Ik het niet steeds opnieuw vers geef, dan wordt het tijdens de mondelinge overlevering van mens tot mens steeds meer veranderd, anders uitgelegd en zo vervuild dat het niet meer Mijn woord is, niet meer zuiver is en volkomen niet meer bruikbaar zou zijn.

Daarom geef Ik steeds opnieuw Mijn woord van liefde, nu eens aan deze, dan eens aan gene mens. Niet dat die mens dan zo bijzonder is of al zo vol liefde en goedheid, maar om Mijn woord, Mijn Evangelie steeds hernieuwd, vers onder jullie mensen te brengen. Oude geschriften behouden hun waarde in de juiste uitleg, maar wie weet die juiste uitleg nu nog, nadat zoveel in taal en levensvormen, levensnormen en waarden veranderd zijn, zoveel woordbetekenissen veranderd zijn en zoveel overleveringsfouten tussen de ware uitleg van toen en de mogelijke uitleg van nu staan. Zie, Mijn liefde geeft in haar wijsheid nu en altijd opnieuw Mijn woord, niet alleen in het hart waar het door eigenliefde en verlangen naar eigengewin en eigengenoegens overwoekerd kan worden, maar ook op schrift, zodat het vonkje wat altijd in het hart, misschien wat verstopt, toch aanwezig is, opnieuw kan oplaaien in liefde, bij de herkenning van Mijn woord en Mijn liefde.

Hemels Brood 1085

Nergens op de wereld is het kwaad helemaal weg. Er zijn wel gebieden waar mensen met elkaar meer in liefde blijven dan in andere gebieden, maar overal sluipt ook het kwaad. Ja, sluipt, want het kwaad is sluw en weet zich in allerlei vormen te gieten om niet ontdekt te worden en zijn gang te gaan zonder ontmanteld te worden. Hoe kan dat gebeuren?

Het kwaad kan de harten van mensen binnendringen als zij ergens niet tevreden mee zijn of als in het hart een verlangen naar eigen genoegen  is. Dat kan bij ongeduld over de gang van zaken of wanneer een gebeurtenis als onprettig wordt ervaren. Dat zijn allemaal momenten waarop het kwaad wacht en vervolgens het hart binnensluipt. Eenmaal binnen wordt het het hart aangezet tot haat en wrok, tot wraak en listig handelen om datgene te bemachtigen wat men zo hartstochtelijk wil. Al die wrok, die haat, die wraak, die list, lijkt dan heel geëigend, maar het is alles geen liefde.

De ergste list van het kwaad is het hart zo te bewerken, dat het lijkt of het terecht is om zonder liefde te handelen, dat het lijkt dat het terecht is om boos op iemand te zijn. “Hij heeft mij tekort gedaan, dan hoef ik ook niet vriendelijk te blijven” wordt dan gezegd. Nee, het oog om oog, tand om tand, is zo niet bedoeld te zijn, als we het over liefde hebben, over waarlijk leven. Dan geen oog om oog of tand om tand, maar dan wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat dan ook een ander niet.  Jij wilt graag in liefde behandeld worden, ga dan ook steeds met anderen in liefde om. En geef wrok, haat, wraak, list geen kans in je hart, door steeds aan liefde vast te houden.