Hemels Brood 280 t/m 310

Hemels Brood 280

Het innerlijk besef is als een wereld op zich. Waar de verschillende gedachten en gevoelens in allerlei verhoudingen een wisselend landschap vormen. Waar besluiten als verschillende aspecten in dit landschap een plaats hebben. Zo kun je het innerlijk besef, alles wat aan gedachten stromen, aan gevoelens, emoties en dergelijke zich innerlijk afspeelt, verwoorden in de vorm van een verhaal met verschillende mensen, die elk voor zich voor een karaktertrek kunnen staan. En met verschillende bomen en struiken, die elk voor zich voor een besef kunnen staan. En met verschillende dieren, die elk voor zich weer voor verschillende opvattingen kunnen staan. Dan kunnen er in dat verhaal gebeurtenissen zijn, die elk voor zich de verschillende handelwijzen uitbeelden. Zo kan een verhaal de innerlijke persoon beschrijven zonder dat er direct gesproken wordt over zijn denken, voelen en handelen, terwijl je uit zo’n verhaal, als je precies weet waar alles voor staat, dat toch te weten kunt komen.

Kijk, en zo is de bijbel het verhaal over het geestelijk zijn van de mens, zonder dit direct weer te geven. Zo staat alles wat in de verhalen in de bijbel voor komt voor iets geestelijks uit het innerlijk van het totale zijn. Als daar bijvoorbeeld gesproken wordt van “de zon komt op” dan is dat het equivalent van: er wordt iets begrepen wat voorheen niet duidelijk was. Dit is maar een heel klein voorbeeld. Maar wel genoeg om duidelijk te maken hoe de bijbel eigenlijk gelezen zou moeten worden. Dan gaan mensen ook eerder wat zij in hun hart voelen, herkennen in wat er in de bijbel staat, dan kunnen alle gruwelijkheden die in de bijbel staan ook in een heel ander licht gezien worden, waarmee dan zal blijken, dat die gruwelijkheden in het geheel geen gruwelijkheden zijn. Als je ze letterlijk neemt, ja dan zijn het gruwelijkheden, maar zodra je ze geestelijk verstaat, in de juiste context, verliezen zij als zodanig alle gruwelijkheid. Als er bijvoorbeeld staat “alle Sodomieten moeten gedood worden”, kun je zeggen, dat is gruwelijk, maar als je weet dat daarmee bedoeld wordt:”alle leugen moet volkomen verdwijnen als je op een fijne manier wilt samenleven” dan is het gruwelijke alweer verdwenen. Ja en zo is de bijbel bedoeld. Daarom staat er ook: Wie oren heeft, die hore: wie juist luistert, die begrijpt het ook.

Hemels Brood 281

Jij hoeft het niet allemaal te bedenken, jij hoeft je alleen open te stellen voor Mijn liefde, open te stellen voor Mijn liefde en waarheid. En deze liefde toont je dan de weg die voor allen het beste is. Heel eenvoudig. Hoe komt het toch dat zo’n eenvoudig aanbod, wat op zich het allerbeste voor iedereen biedt, zo moeilijk wordt aangenomen. Hoe komt het dan dat zo weinig mensen zich daadwerkelijk voor Mijn liefde en waarheid openstellen en die aangeboden weg gaan. Terwijl een simpel vertrouwen op Mijn liefde en waarheid wonderen van de beste soort uitwerkt. Ja, de moeilijkheid zit ‘m in het eigen zijn loslaten. Want de mens is bang dat hij dan zich zelf verliest, dat hij dan niet meer zelf baas is, zelf over zijn leven beschikken kan, dat hij dan zijn eigen bewustzijn en zelfstandigheid verliest.

Maar deze angst is ongegrond, want juist het loslaten van zijn eigen zijn en het aannemen van Mijn liefde en waarheid in volle vrijheid van keuze, maakt de mens eerst als het werkelijk zelfstandige zelfbewuste volmaakte wezen wat hij bedoeld is te zijn. En juist dit vasthouden aan zijn eigen zijn, z’n eigen wensen en verlangens levert hem uit aan een sturing van zijn leven die niet van Mij komt. En daar Ik in grote liefde en waarheid de volle vrijheid ben, geeft dat juist het tegenovergestelde en raakt de mens gekneveld in zijn eigenwaan en verliest meer en meer juist zijn volle vrijheid van eigen zijn. Want het is òf het een: volle vrijheid in volkomen liefde òf het ander: totale gebondenheid in eigenliefde. En de keus is aan de mens, de keus is aan jou. Is het nu nog moeilijk? Ja, jezelf overwinnen is niet makkelijk, maar het kan. Anders zou de keuze geen ware keuze zijn. En dat is hij wel degelijk!

Hemels Brood 282

Je kunt ervan verzekerd zijn dat Ik altijd bij je ben. Ook al ervaar je Mij niet steeds zo dichtbij, wees ervan verzekerd dat Ik Mij voort-durend inzet voor jouw welzijn. Voor het welzijn van alle mensen tezamen en voor het welzijn van ieder op zich in het bijzonder. Zo ook voor jou in het bijzonder. Werkelijk, je zou er niet zijn als Ik je niet beademde, als Ik je niet met Mijn geest van liefde beademde. Zo beadem Ik alle mensen voortdurend, zonder uitzondering. Zo heb Ik alle mensen lief, zo heb Ik jou lief. Geef je aan Mijn liefde over en zij zalft en reinigt je, geeft je licht en inzicht, steun en kracht, steeds daar waar je die het meeste nodig hebt. Nee, Mijn liefde laat jou nooit alleen, brengt je nooit in verwarring, zet je nooit aan tot leugen of bedrog. Integendeel, met Mijn liefde komt het ware, het enige ware leven naar je toe.

Ik hou van jou. Uit liefde heb Ik jou geschapen en uit liefde heb Ik je gelegenheid gegeven op aarde te komen. Voor een bepaalde tijd, zolang als voor jou en alle mensen goed is, zolang als nodig is, zolang als zinvol is voor jou en allen om je heen. En daar alle mensen verschillend zijn, is de tijd van verblijf op aarde ook voor allen verschillend en is hetgeen de mens op aarde meemaakt ook voor allen verschillend. Maar wel precies zo afgestemd dat het goed is, goed is in het geheel van de schepping en goed is voor jou.

Je hoeft jezelf niet steeds onderhanden te nemen en te berispen over hetgeen je wellicht niet goed gedaan hebt. Als je inziet dat het anders, meer in liefde gekund had, dan is dat genoeg, de rest doe Ik, de rest kun je aan Mij overlaten. Ook al herhalen zich je daden van minder liefde, als je het steeds opnieuw inziet en verder aan Mij overlaat, zonder schuldgevoelens en jezelf te straffen, dan zul je heus op een gegeven moment zelfs je hardnekkigste tekorten in liefde door Mij tot volkomen liefde aangevuld krijgen. Maar de tijd waarop is aan Mij en de wijze waarop is aan Mij, daar kun jij met schuldgevoelens of eigen verwijt of zelfbestraffing niets toe of af doen. Je geeft jezelf daarmee slechts onnodig extra lijden. Laat het alles aan Mij, laat Mij slechts zien dat je tot inzicht gekomen bent en laat het verder aan Mij over. En op z’n tijd zullen al je onvolkomenheden stuk voor stuk volkomen worden.

Hemels Brood  283

Er zijn genoeg mensen die denken dat Ik ver weg ben. Die Mij abstract aanwezig denken of in een onbereikbare toren, hoog boven de mensen. Ik ben weliswaar heilig, als enige werkelijk heilig. Dat betekent dat Ik nergens afwijk van waarheid en volkomen liefde, dat nooit gedaan heb, nooit doe en nooit zal doen. Niet door Mijn wonderen ben Ik heilig, zoals mensen op aarde, als men bewezen acht dat zij wonderen verricht hebben, heilig verklaard worden, maar Mijn Zijn is heilig, is volkomen, volmaakt. En dat is geen mens, want wat een mens is of kan, is of kan hij alleen door Mij en de wonderen die iemand doet of deed, lukten alleen door Mij. Zo ben Ik weliswaar als enige heilige, maar Ik verhef Mij toch niet boven jullie mensen. Nee, waar Ik kan, ben Ik jullie dienstbaar. En steeds sta Ik naast jullie, niet boven jullie, niet ver weg, niet in een hoge toren.

Maar weet je, zoals je denkt dat Ik ben, zo ervaar je Mij ook. Zoals, wanneer je denkt dat de buurman oneerlijk is, je ook steeds juist die dingen bij de buurman ziet die jouw gedachten lijken te bevestigen en daardoor raak je steeds meer van zijn oneerlijkheid overtuigd. Hoe langer dat voortduurt, hoe moeilijker het is om jou ervan te overtuigen dat de buurman wel eerlijk is. De buurman zelf heeft al haast helemaal geen mogelijkheid jou daarin te bereiken, laat staan te bewijzen dat hij in werkelijkheid goudeerlijk is. Kijk, zo is het met Mij, misvattingen die mensen over Mij hebben, zijn niet zo gemakkelijk weg te nemen, de mens is in zijn misvatting niet gemakkelijk te bereiken. En waar de mens Mij ver weg en heel hoog denkt, wordt het er niet gemakkelijker op. De buurman zou zich wellicht gaan ergeren over de misvatting dat hij oneerlijk zou zijn, Ik erger Mij niet over de vele misvattingen die er over Mij zijn, Ik bekommer Mij juist om die mens, want Mij maakt zijn opvatting niet anders maar wel doet hij er zichzelf tekort mee, want daarmee sluit hij zich af voor de mogelijkheid Mijn liefde direct te ervaren. En dat vind Ik jammer voor hem, dus erbarm Ik Mij over hem. Dat is Mijn liefde die toch altijd blijft.

Hemels Brood 284

Mijn geboorte op aarde in Jezus Christus is de nederigste en tegelijkertijd de hoogste daad die Ik kon doen om de mensen op hun weg op aarde te helpen. De betekenis daarvan doordringt de hele oneindigheid, want daarmee is de mens verenigd met Mij ondanks zijn zondigheid, ondanks alle onwaarheid, leugen, bedrog, ondanks alle niet-liefde. Met Mijn geboorte haal Ik de mens uit de onzaligheid in de zaligheid, haal Ik de mens uit de onzaligheid van zijn afdwaling in eigenliefde naar de zaligheid van de liefde, de juiste reine naastenliefde. Wat is Mijn geboorte en waar heeft zij nu werkelijk plaats gevonden? Mijn geboorte is het verschijnen van werkelijke liefde in het hart van de mens. En aangezien de ware reine liefde het enige ware leven is, is het ontstaan van liefde, belangeloze liefde in het hart van een mens het eigenlijke ontstaan van het leven, de geboorte van Christus!

En welke plaats is dat in het hart? Dat is in de nederigste plaats in het hart, daar in het hart waar de mens Mij eerst erkent als zijn Schepper, waar de mens begint waarheid na te streven. Waar de mens zijn eigen verlangen voor zelfzorg los weet te laten en in volkomen overgave de liefde als enige ware levensweg weet aan te nemen, waar de mens zich ontdaan heeft van alle opsmuk, van alle wereldse eigengemakken, eigenzin, als in een stal met geen comfort, geen werelds comfort. Daar, op die plaats in het hart kan pas de reine zuivere liefde in waarheid en vertrouwen tot leven komen, geboren worden. Op die reine plaats, uit de reinheid van een maagd. Dat is Mijn moeder, dat is de mens dan en jullie zijn dan Mijn moeder. Jij bent dan Mijn moeder.   

Hemels Brood  285

Niemand is zonder zonde, zonder eigengewin, zonder eigenzorg, eigenbelang, eigenwil. Ieder mens heeft wel ergens iets wat nog niet totale zuivere liefde is. Zou Ik jullie, zou Ik jou pas liefhebben als je volmaakt bent, als jullie geen onvolkomenheden meer hebben? Als dat zo zou zijn, hoe zou je dan in leven blijven? Want juist Mijn liefde is jullie leven. En juist dat overnemen, het aannemen van Mijn liefde uit vrije wil, maakt je tot een zelfstandig vrij levend volmaakt mens. Dus, zou Ik wachten met Mijn liefde te geven tot je geen onvolkomenheden meer hebt, dan je zou nooit tot leven komen. Zou Ik Mijn liefde afhankelijk maken van jullie liefde voor Mij en voor je naaste, hoe zou je kunnen groeien? Zou een plant alleen water kunnen krijgen als hij het water zelf zou maken, terwijl hij het vermogen niet heeft om zelf water te maken, dan zou toch de plant niet kunnen overleven. Zo zou jij ook niet overleven als Ik je niet Mijn liefde ter beschikking zou stellen. Maar net als wanneer de plant, zo zij dat vermogen had, zou besluiten zelf voor haar water te zorgen, terwijl zij zelf niet voor water kan zorgen, waardoor zij zou verdrogen, zo zou de mens verdrogen, wanneer Ik hem in zijn eigenwil, zonder Mijn liefde, zou laten gaan.

Daarom, Mijn liefde voor jullie trek Ik nooit terug. Dat zou het zelfde zijn als jullie doden en dat zal Ik nooit doen. Jullie zijn een deel van Mij en Ik heb jullie innig lief. Wel kun je, door Mijn liefde niet aan te nemen, als dood worden. Maar dan nog zal Ik je opwekken uit die dood, zoals Ik Lazarus opgewekt heb uit de dood en vele anderen. En Ik wek je op door Mijn liefde, daarmee geef Ik je warmte en het nodige inzicht. Inzicht waardoor je je tot liefde bekeert en de dood achter je laat. Weet wel, de dood is niet eeuwig, het leven is eeuwig. Zodra je het leven aangenomen hebt, is het eeuwig.

Hemels Brood  286

Hoe kan Ik jullie het beste uitleggen hoe belangrijk jullie voor Mij zijn, hoe belangrijk jij voor Mij bent. Hoe belangrijk ben jij voor jezelf? Zonder jezelf te beseffen zou je het leven niet beseffen. En juist het besef van leven is je zijn. Jullie zijn een deel van Mijn zijn, in jullie besef van leven ben Ik. Maar dit besef van leven ben Ik pas, waar het besef van liefde is. Kun je dan ook begrijpen hoe belangrijk jullie voor Mij zijn, daar jullie Mij zijn, Mijn besef zijn jullie. Mijn besef heb Ik jullie gegeven, heb Ik jou gegeven. Zo is jouw besef van leven Mijn besef en hoe verder jij komt in het besef van leven als een besef van liefde, hoe meer je daarmee Mij leeft, hoe meer Ik daarmee door jou leef. Daarmee vergroot je Mijn liefde.

Als je één deelt, heb je twee. Deel je twee, dan heb je vier. En zo vermeerdert zich door delen een getal tot oneindig. Zo heb Ik Mij in jullie gedeeld en gedeeld, oneindig. Als dan elk deel zich Mijn liefde gelijk aan Mijn oerliefde beseft en zo ook leeft, hoe enorm vermeerdert zich dan Mijn liefde, kun je zo enigszins beseffen hoe belangrijk je voor Mij bent, deel van Mij, tot in het oneindige? Deel van Mijn liefde tot in het oneindige!

O, jij deel van Mijn liefde, Ik heb je zo lief, Ik omarm je, Ik verwarm je, Ik koester je, help je, ben je eeuwig nabij, zorg voor je en laat je toch in jezelf vrij, in je leven, je bestaan, vrij. Vul die vrijheid niet met angst maar met vertrouwen. Vul die vrijheid niet met eigen gewin, maar met liefde. Dan zul je je eigen besef, je levens besef, in liefde gaan ervaren en een inzicht zal zich gaan ontwikkelen naar de volle waarheid van zijn. En meer en meer zul je het ware leven gaan beseffen, het enig ware leven uit Mij in alle eeuwigheid, liefde in alle waarheid en eeuwigheid. Heus, het bestaat, de volle ware liefde. En heus, elk mens maakt er deel van uit. Ook jij!

Hemels Brood  287

Genoeg. Soms heb je er schoon genoeg van. Van alles wat om je heen gebeurt, wat je aandacht vraagt en maar niet lijkt op te lossen. Mensen die een beroep op je doen en zelf maar niet willen doen wat ze zouden moeten doen, die maar niet tot inzicht lijken te willen komen, die je maar niet kunt duidelijk maken hoe ze het best geholpen kunnen zijn. Ze luisteren niet en klagen alleen. Ja, dan wordt je geduld op de proef gesteld. Maar, je mag het laten, je mag het los laten, je hoeft de situatie van de ander niet persé op te lossen. Je kunt je hulp bieden, aangeven wat je hulp kan zijn, een arm omslaan, maar als die mens je (nog) niet verstaat, je hulp als zodanig niet aanneemt, dan wees niet treurig, dan laat maar gaan, laat maar los, laat het maar in Mijn hand. Je goede bedoelingen hoeven niet bevestigd te worden door de ander met het aannemen van je hulp, Ik zie in je hart je liefde om te helpen, dat is voor Mij genoeg. Ook Ik wil die mens graag helpen, je hebt het aangeboden, Mijn hulp staat paraat.

Maar die mens is vrij om hulp aan te nemen of te weigeren. En die vrijheid is belangrijk voor het behoud van zijn zelfstandigheid, dus laten wij die mens zijn weg gaan. Maar weet je, juist als je dan los laat, komt vaak net een opening. Juist dat loslaten, geeft dan diegene ruimte om tot inzicht te komen en als dat gebeurt, dan komt hij er zelf op terug, soms op korte termijn, vaker op langere termijn. En ben jij dan niet in de buurt, Ik beloof je, Ik ben altijd en overal in ieders buurt en zorg voor de juiste hulp op het moment dat diegene er om vraagt en ook bereid is om aan te nemen. En dan komt het toch allemaal goed. Biedt daarom als je dat zo voelt altijd je hulp aan, maar laat het gaan, laat het los, als het toch niet aangenomen wordt, dan is het de tijd er nog niet voor. Maar jouw liefde is daarom zeker niet weg.

Hemels Brood 288

De aanhouder wint. Diegene die niet opgeeft, bereikt uiteindelijk zijn doel. Wat is hier het doel? Geen werelds gezien welzijn, geen geld of materiële goederen, geen aanzien of macht. Het doel hier is eenvoud in waarheid en liefde, in volle vrijheid van zijn. Hier te zijn, betekent dat doel te hebben, maar een ieder staat het vrij dat doel wel of niet na te streven. Alleen, hier is je tijd en gelegenheid gegeven om dat doel, als je wilt, ook te bereiken, hier is alles zo ingericht dat je, als je wilt, dat doel ook kunt bereiken. Hier is het mogelijk, voor jou en voor allen. Hier is het licht beschikbaar, hier is de kracht beschikbaar, hier ben Ik tot jullie aller voordeel beschikbaar, in volkomen dienstbaarheid. Dat wat Ik kan beschikbaar stellen, stel Ik hier aan allen beschikbaar, aan jullie is het om wat je nodig hebt aan te nemen. Maar aan jullie is het ook om door te zetten, vast te houden aan je doel, om niet op te geven, in alle vrijheid van zijn niet op te geven. Om te blijven zoeken en te blijven leren en te blijven verwachten.

Velen zijn zich hun doel van hun verblijf op aarde niet meer bewust, door de materiële richting die hun leven heeft genomen. Hun zicht is slechts het korte verblijf in het materiële, het leven wordt door hen grotendeels materieel gezien en beleefd en het doel van hun ware zijn is vertroebeld door materieel verlangen, alsof er geen werkelijk geestelijk leven is. Zij hebben zich door de vrijheid van keuze laten verleiden tot de materiële bestaansvorm die hier alleen tijdelijk gegeven is, om door de vrije keus in een zelfstandig bestaan tot het enige ware doel te kunnen komen: het ware leven. Wat op zich niet zo’n moeilijke is, maar al naar gelang de mens afdwaalt, wel veel moeilijker wordt. Juist die afgedwaalde mens gaat Mij nog het meest aan het hart, omdat die in zijn verdwaalde aardse rijkdom zo arm en onwetend is geworden en zonder Mijn hulp zijn doel niet bereikt. Daarom, houd moed, houd vol en Ik kom je te hulp!

Hemels Brood  289

Ter bemoediging. Graag bemoedig Ik jullie allen die naar Mijn woord, naar Mijn waarheid en liefde willen leven. Omdat dit in totale vrijheid alleen de juiste vruchten geeft, is er steeds de verleiding tot het tegenovergestelde. En die verleiding doorzien, die verleiding doorstaan, is niet altijd even gemakkelijk. Maar zodra je in jezelf aan Mij toont dat je de moeilijke weg van waarheid en liefde, belangeloze liefde wilt gaan, zodra krijg je ook van Mij verlichting van die verleiding, zodat je de weg die je wilt gaan, ook kunt gaan. Maar vergis je niet, want dat maakt de weg van waarheid en liefde niet gemakkelijk, het blijft een weg temidden van niet-liefde, het blijft een weg temidden van onbegrip, afwijzing en er blijven ook momenten van verleiding komen, momenten waarop je steeds weer opnieuw gevraagd wordt: blijf je in volle vrijheid kiezen voor waarheid en liefde?!

En steeds opnieuw als je blijft kiezen voor waarheid en liefde, krijg je ook weer de steun en het inzicht om daadwerkelijk in al je handelen vast te houden aan waarheid en liefde. Zo word je soms om geduld gevraagd waar ongeduld bij je bovenkomt of zo word je om vrede gevraagd waar boosheid bij je boven komt of om begrip waar een gebeurtenis plaats vindt die alle begrip eigenlijk te boven gaat of om acceptatie waar iets onmogelijk te accepteren lijkt en ga zo maar door. Zo heeft alles zijn verleiding in het tegenovergestelde van waarheid en liefde. Aan jou om de weg te willen blijven gaan van oprechte ware liefde. Aan Mij om je daarin, zodra je je keus gemaakt hebt, volledig te ondersteunen. Ja, Ik weet dat juist het maken van de keus, het moment van omzwaaien, van ongeduld naar geduld, van onbegrip naar begrip, van afwijzing naar acceptatie, enzovoort, het moeilijkste is. Omdat je juist op dat moment aan jezelf bent overgelaten, ja, juist op dat moment ben je vrij om te kiezen, maar op dat moment ben je dan ook het meest blootgesteld aan de verleiding. Toch moet het jouw moment blijven om je vrijheid te waarborgen. Maar, wees ervan overtuigd, dat Ik steeds in je nabijheid ben voor kracht, inzicht en bemoediging! En het is net dat moment, daarna heb je alles, alles Mijn liefde!

Hemels Brood  290

Vandaag wil Ik je graag bij de arm nemen en je wat meer over Mijn hemels rijk van liefde vertellen. In Mijn hemels rijk is alleen liefde. Deze zuivere liefde is in de situatie waarin jullie op aarde zijn voor jullie niet voor te  stellen. Toch is er daar geen verdriet, alleen vreugde, geen verwijt, geen boosheid, alleen vreugde, geen dwang, geen bedrog, alleen vreugdevolle hulp aan elkaar. Geen tegenover elkaar staande partijen, geen onenigheid, alleen vreugdevolle saamhorigheid. Je kunt je niets bedenken of in het hemelrijk is het goed, liefdevol en zuiver. Er is daar geen verleiding, geen eigengewin, geen sluwheid, geen hebberigheid, geen machtsvertoon, geen rangen of standen. Allen zijn er in grote vreugde gelijk, allen zijn zonder onderscheid blij met elkaar! Niemand hoeft zich beter voor te doen, niemand hoeft zich minder waardig te voelen, niemand wordt er afgewezen. Allen zijn er in grote liefde voor elkaar en met elkaar. Er is daar geen onverdraagzaamheid, geen eenzaamheid, geen ziekte of welk ongenoegen ook. Alles is vreugdevol, harmonisch, in volkomen ware liefde met elkaar samen. In volle vrijheid in liefde bij elkaar. Geen mens voelt zich daar bedreigd, geen vijand loert er. Iedereen is er ontspannen en op zijn gemak. Er is voor iedereen werk, voeding en al het nodige is aanwezig, voor ieder naar zijn behoefte. Geen mens zal de ander iets afnemen, iets misgunnen. Ieder heeft het zijne en gunt met vreugde de ander het zijne. De gelukzaligheid die daar is, de gelukzaligheid waar daar iedereen deel van uitmaakt, is onbeschrijfelijk, onvoorstelbaar, maar waar. Dit is een glimp van Mijn hemelrijk. Waar ieder die dat wil uiteindelijk kan komen. Waar Ik jullie allen, waar Ik jou heel graag verwelkom. In jouw beleving wellicht een haast onmogelijk te bereiken oord. Maar voor Mij zijn alle dingen mogelijk. Onthoudt dat heel goed!

Hemels Brood  291

Ja, je mag fouten maken. Je mag je vergissen. Zou je niet onvolkomen mogen zijn, hoe zou je vanuit onvolkomenheid kunnen leren? Je kunt toch een kind wat in de eerste klas zit niet verwijten dat het niet weet wat een kind in de derde of zesde klas weet? Zou die niet de onvolkomenheid van de onwetendheid mogen hebben, hoe zou het zijn volkomenheid uit eigen bestaan kunnen bereiken? Je bent hier op aarde gekomen in een bepaalde onwetendheid. Met de mogelijkheid in jezelf om te leren en te groeien in weten, in kennis van je bestaan en de reden van je bestaan.  Die mogelijkheid in jezelf, tezamen met de gebeurtenissen in je leven, bieden je een ontwikkelingsweg naar een volkomen besef van je ware bestaan en mogelijkheden.

Op die weg van onwetendheid naar weten, beseffen, kunnen, mag je fouten maken, mag je zijn en groeien met vallen en opstaan. Natuurlijk wordt je dit vallen dan ook niet verweten. Juist het vallen en opstaan brengt je inzicht. Net zoals je leert als je, onwetend van de gevolgen, je vingers brandt bij het aanraken van een brandende kachel.Toch kan het dan voorkomen dat je je, hoewel bekend met de gevolgen van het aanraken van een brandende kachel, nog eens brandt door er per ongeluk tegen aan te komen of te vallen.

Het kan altijd voorkomen dat een fout zich herhaalt. Toch, ook dat leert je weer. Daarom, je mag fouten maken. En die “fouten” zijn dan geen fouten maar zijn lering. Denk je dat Ik je je lering ooit kwalijk neem? Denk je dat Ik boos ben als je je brandt? Nee, Ik ben nooit boos en zal je juist troosten en bemoedigen om verder te leren. Zodat je groeit en niet angstig wordt, want angst is meestal een slechte raadgever. Wees vrij en leer!

Hemels Brood 292

Van al het goede ben Ik het beste. Dat klinkt alsof Ik mij op een voetstuk wil zetten, alsof Ik mij boven de mens wil zetten. Ik wil niet op valse gronden vereerd worden. Als Ik zeg dat Ik de beste ben, dan zeg Ik dat als waarheid, met geen enkele andere bijbedoeling. Ik ben liefde en waarheid. Ik ben jullie Schepper, de grond van je bestaan. Buiten Mij is niet meer liefde of meer waarheid dan Ik in totaal oneindig ben en heb. Daarom kan Ik zeggen dat Ik het beste ben zonder daarmee Mij ergens op voor te staan wat Ik niet zou zijn en Mij dan toch eer zou geven. Maar eer, in de zin van aanzien, zoals iemand bij jullie in wereldse zin aanzien kan hebben, streef Ik niet na. Eer, waarmee Ik bedoel een eerlijk en oprecht inzicht, waardoor erkend wordt dat Ik ben wie Ik zeg dat Ik ben in alle waarheid, dat streef Ik na. Maar dan nog streef Ik dat niet na niet voor Mezelf, opdat Ik daar beter van zou worden of meer zou worden of voor roem, maar voor de mens, voor het welzijn van de mensen, want het welzijn van de mensen is nauw verbonden met Mijn ware zijn van volkomen liefde en hun vrij te verkrijgen inzicht en erkenning.

Dus als ik ernaar streef Mij bekend te maken en gekend te worden bij de mensen als enige ware en als het beste van het goede dan is dat niet voor mijzelf. Want Ik weet in Mijzelf heel goed wat Mijn ware liefde in alle oneindigheid is en doet en hoef daarvoor geen menselijke eer. Bij mensen is zo’n eer een bevestiging van hun ego en daarmee een verwijdering met het oorspronkelijke deemoedige zijn.

Mijn streven is het jullie in de ware zin van het woord gelukkig te zien, in liefde en waarheid. Gelukkig te zien in alle opzichten van leven wat in waarheid geestelijk is. Want dat beste wat Ik ben, zijn jullie ook. Het beste heb je in jezelf. Leef dat en je eert Mij op de enige juiste manier, voor jezelf en allen met jou.

Hemels Brood 293

Veel mensen kunnen Mij niet als een persoonlijk zijn ervaren. Toch ben ik een persoonlijk zijn. Niet een persoonlijk zijn in de wereldse betekenis van jullie wereldse begrippen, niet een persoonlijk zijn in de betekenis van mens met gebreken. Ik ben de volmaakt, de volkomen liefde, de eeuwige waarheid. Niets doe Ik voor mijn eigen belang. Ik ben een persoonlijk zijn zonder enige zelfzucht. Volmaakt. Volkomen. Ik ben Alfa en Omega, wat wil zeggen, begin en einde, wat betekent, de oorsprong tot in eeuwigheid.

Voor mensen die Mij niet als persoonlijk Zijn kunnen aannemen, is het moeilijk om te geloven dat Ik naast hen ben, hen help en steun. Veel mensen die mij wel als een persoonlijk zijn kunnen aannemen, zien Mij daarbij dan ook als onvolkomen, zoals de mens onvolkomen is, zoals de mens zelfzuchtig is, zoals de mens zonder liefde handelt en gaan ervan uit, dat nare gebeurtenissen gevolgen zijn van Mijn onvolkomenheid.

Dit alles brengt de mens niet dichter bij Mijn ware liefde, deze ideeën verwijderen de mens eerder van Mij en Mijn heilzame liefde. Ik begrijp wel dat het voor een feilbaar, goedwillend mens moeilijk aan te nemen is dat volkomen zuivere liefde in alle waarheid bestaat. Ik begrijp dat het voor de feilbaar goedwillende mens, in een omgeving waar leugen en bedrog, eigenliefde en allerlei vormen van zelfzucht het vaak winnen van waarheid en belangeloze liefde, heel moeilijk is om Mij als volkomen ware liefdevolle Vader, zonder enige gebreken te zien. Ik begrijp wel dat het dan heel moeilijk is, om in allerlei moeilijke situaties en menselijke onvolkomenheden, zelf wel vast te houden aan waarheid en liefde. En zonder dat Ik in een lichaam van vlees en bloed dagelijks zichtbaar ben en predik, toch aan te nemen dat Ik ben, overal ben en help. Ik begrijp wel dat het dan moeilijk is om, zonder Mijn lichamelijke zichtbare aanwezigheid, volkomen en intens op Mijn hulp en liefde te vertrouwen.

Juist in deze tijd, waar alles raast en voort holt, gericht op het zichtbaar materiële, begrijp Ik heus hoe moeilijk dat is. Evenzogoed ben en blijf Ik wie en hoe Ik ben. Want Ik ben altijd en eeuwig volkomen waarheid en volkomen liefde, Ik ben en blijf in alles en iedereen het enige ware leven. En dat is nou eenmaal niet materieel. Maar Ik doe er werkelijk alles aan om de mens Mij te openbaren, om de mens in zijn onwetend-heid, zijn blindheid tegemoet te komen en Mij voor allen zichtbaar te maken zoals Ik ben: waarheid en liefde.

Hemels Brood 294

Gethsémané. De plaats waar de keus gemaakt moest worden, de keus die tot een lijdensweg zou voeren of de keus die Mij daarvan zou bevrijden. Ik koos voor de lijdensweg,Ik koos ervoor te lijden, om jullie te verlossen. Ik koos daarmee voor de volkomen liefde in alle waarheid. Maar kijk, tot de wereld is die enorme daad van liefde niet doorgedrongen. Want de wereld kan zo’n daad van liefde niet zien. Maar degenen die zich los willen maken van de wereld, degenen die in zich een ander besef gaan waarnemen, die gaan zich verheugen, verheugen over die daad van liefde. En als een spiegel van de weg die Ik gegaan ben, gaan zij diezelfde weg, komen dan ook aan in Gethsémané, komen ook te staan voor de keus: vrij in het wereldse blijven of het wereldse trotseren en de pijn verdragen die het loslatingsproces van het wereldse met zich meebrengt. Het onbegrip, de afwijzing, veroordeling verdragen, zonder wrok, zonder haat, zonder tegenwerpingen, in alle rust en liefde. Ja, dat is niet gemakkelijk. En dat weet Ik, omdat Ik die weg zelf gegaan ben, gegaan ben voor jullie allemaal. En juist omdat Ik die weg gegaan ben, kunnen jullie, kun jij die weg nu ook gaan.

Die weg, die op het moment van keuze, het moment van loslaten van het wereldse en het aannemen van het geestelijke, de liefde als enige ware levensbron, geeft pijn, pijn van alleen staan, pijn van onvermogen voelen, pijn van machteloosheid ervaren, pijn van vernedering accepteren. Maar, zodra dat moment van keuze overgang voorbij is, zodra je de liefde in alle waarheid als enige ware levensbron hebt aangenomen, zodra je Mij naast je weet, waardoor je niet alleen staat, zodra je weet dat die ware liefde de werkelijk grootste vredesmacht is, zodra je de vernedering accepteert als een uiting van onvermogen van die ander wat niets met jou ware zijn van doen heeft, is alle pijn volkomen weg!

Zodra dat zo is, is er geen pijn meer maar vreugde! En van die vreugde ervaar je de ware opstanding. De opstanding van de liefde, de ware liefde uit het vlees, uit het wereldse. En het wereldse heeft dan zijn werking verloren, zijn invloed verloren, zijn waarde verloren. En een nieuwe aarde is dan ontstaan, vol liefde, vol vrede. Een nieuw gemoed is dan in je ontstaan, vol liefde, vol vrede.

Hemels Brood 295

Bij Mij ben je altijd welkom, met Mij kun je altijd komen praten. Ik ben dan niet verheven, ver weg boven je, Ik ben dan belangstellend naast je. En je kunt met Mij praten in jezelf. Maar in jezelf praten met jezelf is niet hetzelfde als in jezelf met Mij praten. Als je in jezelf met jezelf praat, ben jij het die jezelf antwoorden geeft. Hoe kun je dan weten wanneer je met Mij praat en niet met jezelf?

Allereerst zul je je dan moeten oefenen in stil zijn, stil zijn in jezelf. Dat stil zijn in jezelf wil zeggen, dat je zelf even niet denkt, geen mening vormt, dat je je opvattingen die je ergens over hebt, los laat. Dan vervolgens in die stilte luisteren. Zoals je luistert naar iemand die je iets gaat vertellen en verwacht met dat luisteren ook te gaan horen, maar weet daarbij dat dit horen geen letterlijk horen is, maar het vernemen van een beseffend weten, als een ingegeven gedachte die niet van jezelf komt, maar er toch ineens is.

Als je helemaal niet gewend bent om in jezelf stil te worden, om zo in die stilte Mij te zoeken en naar Mij te luisteren, dan kan het wel even duren en oefening kosten om Mij te gaan vernemen. Toch ben Ik in jou altijd al zo aanwezig geweest. En ook heb Ik je zo, zonder dat je Mij er direct om vroeg, maar wel indirect, antwoord gegeven, als een opkomende gedachte, waarvan jij wel voelde dat die waar en goed was, zonder dat je op zo’n moment besefte dat het Mijn hulpgevende gedachte aan jou was. Maar dat kun je nu wel gaan beseffen en zo kun je, als je wilt, met Mij in jezelf komen praten. Zou dat niet geweldig mooi zijn?

Denk nu niet, ik kleine met Hem komen praten? Dat kan toch niet. Want het kan werkelijk waar wel! En het is het beste wat je kunt doen. Waar kun je meer waarheid, zuiverder liefde, grotere betrokkenheid met jouw gaan en staan vinden, dan bij Mij, je liefdevolle Schepper en Vader?! Heus, Ik wil graag met je spreken in alle oprechtheid, in alle eerlijkheid. Kom dan in jezelf naar Mij toe en besef dat Ik alleen zachtmoedige liefde ben en niet vanuit de hoogte maar vanuit de zachtmoedige liefde met je spreek.

Hemels Brood 296

 

Zoals een kind zich toevertrouwt aan zijn liefhebbende ouders, zo mag jij je toevertrouwen aan Mij. Zoals een kind zich geborgen weet, door de zorg van zijn ouders, zo mag jij je geborgen weten bij Mij, in Mijn zorg. Nooit hoef je met lege handen te staan als je je verlaat op Mij. Als je je verlaat op Mij heb je altijd iets goeds te bieden, iets goeds in geestelijke zin. En dat geestelijke zorgt dan wel voor al het andere wat eventueel nodig is. Vergis je daarom niet als Ik zeg dat Ik je nooit met lege handen laat staan en je bijvoorbeeld geen geld hebt om te geven of andere materiële zaken. Jij hebt dan geestelijk iets te geven: de liefde van de Vader voor alle mensen, het vertrouwen op Hem die voor allen zorgt, de waarheid, de zuiverheid om tot de juiste inzichten te kunnen komen, de moed om vol te houden tegen de (wereldse) verdrukking in, het geduld om te accepteren dat wat er ook gebeurd, dat het goed is.

En als dan vervolgens die mens gaat leven naar liefde, naar vertrouwen, naar waarheid, naar zuiverheid, moedig, geduldig, vasthoudend, dan heeft die mens een enorm goed gekregen, wat hem het enig juiste leven bereid. Dan zal diegene nooit meer honger hebben of dorst of enig gebrek lijden. Geef je hem geld, of andere materiële zaken, spoedig is het op, verbruikt, weg en heeft hij opnieuw nodig. Geef je hem van het geestelijke goed en neemt hij dat aan, dan heeft hij iets blijvends gekregen, wat nooit zijn waarde verliest en wat nooit opraakt en waarmee hij ten eeuwigen dage verzorgd is. Al het materiële, het geld en andere zaken, is werelds en blijft werelds. Blijft hier op aarde en heeft geen enkele strekking in het geestelijke.

Natuurlijk weet Ik dat voor een verblijf in het materiële lichaam, een zekere materiële behoefte bestaat, waaraan in de juiste verhouding voor iedereen voldaan kan worden. Maar laat het nooit een levensdoel zijn om geld of goederen voor eigen nut te verzamelen, zelfs niet voor anderen, in de puur materiële zin. Waar de verhouding scheef is op materieel gebied mag zeker geholpen worden, zeker! Maar zie toe dat het ware geven geestelijk is!

Hemels Brood 297

 

Schuilen. Waar kun je even schuilen, als de storm en de regen je teveel worden? Als de wereldse eigenbelangen in ruime mate je bedrukken en je niet zo gemakkelijk meer in liefde kunt blijven. Als je de verleiding om boos te worden niet meer kunt weerstaan als een natuurlijke prikkel op datgene wat je misdaan wordt, terwijl je zelf niets misdaan hebt, integendeel, terwijl je zelf met ieder het beste voorhad en dat zonder enig eigenbelang in alle liefde. Ja, waar kun je dan heen, als het gebed de ander ook niet lijkt te helpen, omdat Ik die ander toch in zijn vrijheid moet laten en zijn misvattingen niet met een vingerknip op jouw wensen, jouw bidden kan wegnemen, zonder de vrijheid daarmee ook weg te nemen. Toch kun je daarmee zeker ook bij Mij terecht, maar verwacht niet dat Ik diegene die het jou moeilijk maakt in een vingerknip tot de orde roep. Al heb je nog zo’n gelijk en nog zo’n liefde, de vrijheid blijft die mens gegeven.

Maar ook jij hebt die vrijheid. En zo kan ik de bij jou opkomende verontwaardiging, die heel begrijpelijk is, ook niet met een vingerknip wegnemen, hoe graag Ik je ook zou willen helpen. Kijk, met die groeiende verontwaardiging zet je toch de weg naar Mij enigszins dicht, waardoor jij Mijn zachte stem niet meer zo goed hoort. En de prikkel tot verontwaardiging  is dan al te groot geworden om je te beheersen. Het klinkt misschien raar maar Ik zou je willen aanraden, bevecht die natuurlijke prikkel eens niet, accepteer die eens. Denk niet onmiddellijk, ik wil niet verontwaardigd, niet teleurgesteld niet boos zijn. Kortom, veroordeel je zelf eens niet.

Want op het moment dat je jezelf veroordeelt, krijg je het dubbel zo moeilijk:  je bestrijdt dan niet alleen diegene zijn misvatting maar ook nog eens in jezelf, je volgens jou verkeerde reactie. Bovendien, iets wat je krampachtig wilt bereiken laat zich juist niet bereiken maar duw je eerder van je af. Dus je wilt krampachtig harmonie, maar het verwijdert zich eerder dan dat je het bereikt, je wilt krampachtig goed reageren, maar de prikkel tot ongenoegen versterkt zich alleen maar. Kijk in zo’n geval de situatie eens aan en laat het krampachtige eens los en zie dan wat er in je gebeurt. 

Hemels Brood  298

Wat is het ergste dat jou kan overkomen, dat je je geld kwijtraakt, je huis, je auto, je baan? Dat alles is materieel. Is het niet erger als je je gezondheid verliest of is het niet erger als je een van je dierbaren zou moeten missen? Is het voor jou niet het ergste als je de dierbaarste persoon in jouw leven zou moeten missen? Zo zeg Ik je, zo wil Ik niet graag de dierbaarste missen. En de dierbaarste zijn jullie allemaal, ook jij. En geen van jullie allen wil Ik missen, Ik wil jullie allemaal behouden, niet uit egoïsme voor Mijzelf, maar voor ons, voor jullie zelf, voor jou zelf wil Ik jullie heel graag behouden. Behouden in liefde, vooral in liefde, werkelijke ware liefde. En daar heb Ik alles voor over, daar heb Ik jullie ook alles voor gegeven, tot jullie aller behoud. En Ik kan jullie, Ik kan jou verzekeren dat Ik jullie daarmee ook zal behouden.

Want Mijn plan is zo gemaakt dat geen van Mijn dierbaren verloren gaan. En jullie zijn Mij allen even dierbaar, zo gaat geen van jullie voor Mij verloren. Ja, al het materiële gaat verloren, maar het materiële is een hulpmiddel om het reine doel van waarheid en liefde in alle vrijheid voor jullie allen te kunnen bereiken. En zodra dat doel bereikt is, is geen hulpmiddel als zodanig meer nodig of enigermate interessant. Maar jullie, jullie leven, jij, jouw leven, blijft altijd in het eeuwige leven bestaan en jullie, jij, blijven Mij altijd dierbaar in Mijn hart.

Zo kan Ik je zeggen, dat geen dierbare van jou die het aardse leven verlaat, die het materiële lichaam verlaat, daarmee werkelijk verloren gaat of weg is. Diegene leeft! Maar leeft buiten het materiële bereik en daarmee niet zichtbaar, niet direct tastbaar meer bij jullie. Hoe dat precies is kan Ik je nu niet volledig uitleggen. Veel kun je in jezelf voelen, als je wilt. Dat je je dierbare op die manier niet meer zo direct bereiken kunt in materiële zin is waar, maar er komt een tijd dat ook jij het materiële lichaam verlaat. En dan mag ook jij ervaren wat het ware leven is en hoe dat blijft voortgaan. Voor je eigen bestwil ben jij nog hier, neem het aan als een gift, een genade. Ik steun je in je verdriet als je een dierbare uit het materiële leven verliest, maar in werkelijkheid leeft hij.

Hemels Brood  299

Er gaat een grote zegen over de mensheid komen, wat zij eerst niet als zodanig zal herkennen, omdat de verwachtingen van wat zegen is nog grotendeels menselijk aards, werelds gericht zijn. Zoals de mens rampspoed ziet als een straf en nog niet kan zien als een zegen, die het in werkelijkheid is, zo gaat er een grote zegen over de mens komen. En door die zegen worden velen bekeerd, door die zegen komen velen tot inzicht, tot het ware inzicht van hun bestaan. Vul zelf niet in wat deze zegen is. Want er zullen gebeurtenissen zijn die geen mens, of bijna geen mens, in verband brengt met Mijn zegen. Voor hen die hun hart op Mij gericht hebben zal die zegen onmiddellijk herkenbaar zijn als de grote zegen die het is. En zo nodig Ik jullie allen uit om je in je hart in waarheid en liefde tot Mij te wenden en de volle zegen die Ik de mensheid geef zo in het hart te herkennen en je te verheugen op de uitwerking van Mijn zegen.

Vergis je nu niet en denk nu niet dat nu alle moeilijke situaties zullen verdwijnen, want dat heb Ik hiermee niet gezegd. Moeilijke situaties zijn, zoals Ik vaker heb uitgelegd, grote hulp bij het vinden van waarheid en liefde in jezelf. En als zodanig zijn die situaties zegen voor iedereen. Er zijn voorspellers die verdoemenis preken, die waarschuwen voor straffen die Ik zou gaan opleggen aan de afgedwaalde mens. En steeds komt het niet uit, wat zij zeggen. Sommige mensen voorspellen het eind van de wereld, zeggen dat ze het zeker weten en toch gebeurt het niet. Nee, lieve mensen, Ik ben geen bestraffende God en Vader, Ik ben een liefhebbende Schepper, Vader en Broeder voor jullie allemaal. En wat uit Mij komt is alleen waarheid en liefde in vrijheid. En zo zal wat van Mij komt ook alleen zegen brengen, want Ik ben en blijf eeuwig voor allemaal totale ware vrije liefde! Werkelijk liefde!

Hemels Brood  300

Ik zie precies wat er zich in een hart afspeelt. Ik zie precies wat de mens bezielt, wat de mens beweegt, wat hem te diepste bezighoudt, wat hem beroert of wat hem niet beroert. Ik zie zijn hart in alle hoogtes en diepten, niets daarvan is Mij onbekend. Ook weet en zie Ik precies waar de mens zichzelf juist waarneemt en waar hij zichzelf verstopt, wat hij van zichzelf weet en wat niet, wat hij al zuiver kan zien en wat niet. Elk overleg in hemzelf zie Ik, elke overweging ken Ik, de grond waarop hij staat, dat is de basis van zijn beweegredenen, Ik weet het alles, werkelijk niets is Mij verborgen. Daarom, of je wel of niet bij Mij komt met wat je bezighoudt, Ik weet het evenzogoed. Maar Ik wacht tot je Mij in vertrouwen neemt, tot je bij Mij komt om over datgene wat je bezighoudt te praten. Ik wacht tot je jezelf in vertrouwen neemt en eerlijk gaat zijn met jezelf, want dan kun je ook eerlijk zijn met Mij, niet dat je nu niet eerlijk zou zijn naar anderen, dat bedoel Ik niet, Ik bedoel, eerlijk in hoe jij dingen in je ervaart en wat jij er ten diepste van vindt en wat jij ten diepste zou willen.

Ik wacht tot je je verstandelijk denken loslaat, tot je je weerstand tegen jezelf en alles wat je als onrecht ervaart loslaat, Ik wacht tot je stil wordt,tot je aanvaard dat het gaat zoals het gaat. Ik wacht tot je inziet dat je het niet alleen kunt, tot je inziet dat je niet alleen bent, tot je inziet dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat je wel een zelfstandig vrij bestaan bent, in een eigen verantwoordelijkheid, maar dat die verantwoordelijkheid ook is, erkennen dat je een mens bent en dat je hulp mag aannemen, moet aannemen als dat nodig is. En het is je verantwoordelijkheid om te erkennen dat je hulp nodig hebt. Heb je het niet steeds op jouw manier alleen willen doen, goed willen doen? Ja, Ik weet wat het hart beroert en Ik wil je graag helpen. Je hoeft maar te zeggen, uit de grond van je hart, ja, help me en er vast op te vertrouwen dat Ik je help en waarachtig, je zult geholpen worden! Maar, vul die hulp niet zelf in, probeer die hulp niet zelf te sturen, want dan laat je het niet aan Mij over en daarmee blokker je Mijn hulp dan weer. Maar weet je, Ik help je toch. Als je Mij niet vraagt, komt Mijn hulp via een grote omweg, terwijl je, als je het Mij vraagt, Mijn hulp direct hebt, op Mijn manier, niet de jouwe.    

Hemels Brood  301

Gaandeweg komt een mens tot inzicht, door de verschillende gebeurtenissen in zijn leven komt de mens tot inzicht. En al naargelang zijn inzicht, leeft hij. Maar niet alleen het inzicht bepaalt zijn levenshouding, ook zijn verlangen, zijn wensen, zijn drang. Als een mens drang heeft naar luxe materiële zaken, zal dat zeker zijn levenshouding mee bepalen. Een drang naar macht zal ook invloed hebben op de keuzes van zijn handelen. Gaandeweg kan de invloed van zijn drang naar bijvoorbeeld luxe of macht afnemen door een groei van inzicht, zicht op het ware bestaan, het ware leven. Zo kan de ene mens sneller door allerlei gebeurtenissen tot groter inzicht gebracht worden dan de andere mens. Niet alleen gebeurtenissen hebben invloed op de groei naar het ware levensinzicht, ook gesprekken en het lezen van Mijn Woord en het lezen van ware levenservaring kan bijdragen aan de verruiming van inzicht.

Bij dit proces naar meer levensinzicht kan een innerlijk contact met Mij veel doen, kan een innerlijk gesprek met Mij voor een snelle verheldering zorgen, zeker als een mens gewend is om innerlijk contact met Mij te onderhouden. Het mooiste zou het zijn als ieder mens elke dag met Mij contact zou onderhouden, niet alleen als er vragen zijn of moeilijke situaties, maar gewoon, elke dag. In zo’n gewoon dagelijks contact kan dan veel verhelderd worden, waardoor de verschillende situaties die hem tot inzicht gegeven worden, niet meer nodig zijn of nog slechts steunend hoeven te zijn. In jezelf kun je het totale inzicht voor het ware leven in alle vrijheid en liefde vinden. Daar ben Ik, om over alles wat maar enigszins voor jou van belang is met je te praten. Ja, daar kan Ik je heel wat laten zien, nog voor je erom vraagt. Als je wilt ben je welkom bij Mij in jezelf. Elke dag, altijd!

Hemels Brood  302

Hoe kunnen mensen met elkaar vriendschap sluiten als ze elkaar niet vertrouwen? Is voor een vriendschap niet eerst een wederzijds vertrouwen nodig? Hoe komt dan zo’n vertrouwen in elkaar tot stand? Is dat niet gebaseerd op wederzijds begrip en eerlijkheid, gebaseerd op eerlijk met elkaar omgaan? Kijk, zo wil Ik graag in alle eerlijkheid vriendschap met je opbouwen. En zoals mensen van elkaar onderling wel weten dat niet altijd alles zonder misverstanden verloopt, zo weet Ik dat ook en accepteer dat. Vriendschap met Mij wil niet zeggen dat je daarvoor perfect moet zijn. Al ben Ik je Schepper, al ben Ik volmaakt, volmaakt in waarheid en liefde, zuivere liefde, dat wil nog niet zeggen dat vriendschap met Mij alleen kan als je zelf ook volkomen volmaakt bent, dat is werkelijk niet nodig.

Ik wil zeker vriendschap met je, of je volmaakt bent of niet, dat doet voor Mij niet ter zake. Je wens om met Mij vriendschap te hebben is voor Mij het enige wat telt. En Ik wil al heel lang heel graag vriendschap met jou hebben. Maar zo als je wel weet, vriendschap moet van twee kanten komen voor een gezamenlijk beleven ervan. Ik voel al zo lang vriendschap voor jou en elke vorm van vriendschap van jou voor Mij is Mij zeer lief, want Ik heb jou lief en Ik wil die liefde graag met je delen. Vriendschap, elkaar vertrouwen, elkaar accepteren, ook bij minder prettige situaties, ook bij verschil van mening, ook bij misverstanden. Weet je, Ik ben er voor jou, maar voor Mij is dat, met de volle liefde die Ik hoe dan ook voor jou heb, niet zo moeilijk als het voor jou is, die nog niet die volkomen liefde heeft.

Hoewel, zou het niet gemakkelijker zijn om iemand die volmaakt is lief te hebben dan iemand die niet volmaakt is? Ja, daar zit een verschil in. Maar toch ook weer niet, want jij en alle mensen zijn in zichzelf allen volmaakt, net zoals Ik volmaakt ben, alleen jullie handelen is nog niet volmaakt en dat heeft te maken met jullie vrije keus en de tijd die jullie gekregen hebben om naar eigen keus te handelen, zodat je van je eigenlijke volmaaktheid kunt afwijken. Zou Ik dan geen vriendschap willen met jullie, die in zichzelf net zo volmaakt zijn als Ik? O zeker en in jullie keuze van handelen zijn jullie vrij en daar laat Ik jullie dan ook vrij, dus dat zie Ik niet bij vriendschap. Zo kun je dus prima bevriend zijn met Mij. Ik ben graag bevriend met jou!

Hemels Brood  303

Het licht maakt alles zichtbaar, maar in de schaduw kun je soms beter zien dan in het felle licht. Als je ogen niet aan het felle licht gewend zijn, kun je door het felle licht verblind raken. In de sneeuw kan het licht zo fel worden weerkaatst dat het blindheid teweeg brengt, als je je ogen er niet voor afschermt. Zo kan de waarheid iemand te fel overkomen. Zo kan iemand zo verweven zijn in misvattingen dat hij, als de waarheid hem in één keer gegeven wordt, die niet kan zien, ook al zou hij willen. Dat heeft dan niet met onwil te maken maar met onvermogen. Als je dan van iemand die zus of zo denkt, bemerkt dat het nog niet is zoals Mijn evangelie aangeeft en je gaat dan plompverloren tegen zijn ideeën in met evangelische waarheid, dan verblind je daarmee diegene en je bereikt het tegendeel. Het is dan net of je zomaar ineens met een grote schijnwerper diegene in de ogen schijnt, iedere keer als je hem  Mijn evangelie voorhoudt. Diegene staat te knipperen met zijn ogen en gaat het licht weren, gaat zijn ogen bedekken. En als je dat steeds doet, gaat hij, nog voor je hem met je felle licht beschenen hebt, zijn ogen al bedekken, gaat hij zich afsluiten voor alles wat je hem aandraagt en zijn reacties zullen afwerend en boos zijn.

Met al je goede bedoelingen, in al je overtuiging, bedenk toch dat niet iedereen, nog lang niet iedereen Mijn licht, Mijn evangelie van waarheid en liefde kan verdragen, rechtstreeks kan verdragen.  En de meeste kunnen ook nog, als ze al iets kunnen verdragen, slechts heel, heel weinig licht verdragen en velen nog alleen indirect. Als je iemand wilt helpen, zet hem dan niet onmiddellijk in het felle licht. En besef dat als je iemand regelmatig in te fel licht hebt gezet, dat dan zijn reacties naar jou toe nog lang afwerend zullen zijn, bang als hij is voor het felle licht. Hier word je dan ook veel geduld en veel liefde gevraagd om het vertrouwen weer op te bouwen en alleen dat beetje licht te geven wat de ander kan verdragen.

Hemels Brood  304

Ergernis, hoe ontstaat ergernis? Als het niet gebeurt zoals jij het wilt, of zoals jij denkt dat het het beste zou zijn, kun je je behoorlijk ergeren. Vaak ontstaat ergernis zonder dat je eigenlijk precies weet wat de ergernis heeft opgeroepen. De oorzaak van je ergernis ligt volgens jou bij de ander, bij het doen of laten van de ander, dus de verantwoordelijkheid ligt ook bij de ander. O, die heeft jou tot ergernis geprikkeld met zijn doen of laten. En nu zal die ander zich ook moeten veranderen, zich moeten verbeteren om jouw ergernis weer weg te nemen. En je moppert en praat, zodat hij zijn wangedrag gaat inzien en het met jou weer in orde maakt en je ergernis wegneemt. Maar als je dat niet lukt, als de ander je ergernis niet bereidwillig wegneemt, door toe te geven dat hij iets wel of niet misdeed, dan draai je hem de rug toe. Dan sputtert je ergernis nog een tijdje in jezelf door, of je spreekt je ergernis uit bij andere mensen.

Komt het wel eens bij je op, dat diegene die jou ergert, gewoon niet in staat is om zijn doen en laten zo op jou af te stemmen dat je je niet ergert? Denk je er wel eens aan dat het ook kan zijn dat je iets volkomen ten onrechte zo verwacht? En kun je het misschien ook begrijpen, als Ik je zeg, dat jij toch niet degene kunt zijn die bepaalt hoe een ander moet of mag leven, waarop baseer jij dat je de juiste maatstaven hanteert voor zo’n bepaling? Kun je niet begrijpen, dat je voor een juiste vaststelling van wat iemand kan of niet kan of zou moeten kunnen, alles, maar dan ook alles van die persoon zou moeten weten en dat je dan ook nog eens zelf volkomen zuiver zou moeten zijn, weet jij dan alles van die persoon, ben jij dan volkomen zuiver?

En dan nog, dan nog is dit leven hier bedoeld om liefde te zijn. Ware liefde. En ergernis past daar niet in, ergernis brengt zelfs helemaal geen een oplossing voor het probleem dat er is, ergernis blokkeert helder inzicht, ergernis is als een druppel gif in het eten: de voeding wordt waardeloos. Ergernis in je omgang en je omgang met iemand wordt vergiftigd, wordt waardeloos, die verantwoording ligt bij jou. Wat de ander misdoet, zijn misvattingen en dergelijke, liggen bij hem. Maar jouw reactie is jouw keuze, probeer je keuze op liefde te baseren. Ik zal je daarmee helpen en je zult er wel bij varen!

Hemels Brood  305

Als Ik vind dat je iets fout hebt gedaan, dan laat Ik het je weten, liefdevol weten. Maar bij Mij is niets fout. Hooguit kan het zijn dat Ik zie dat je motivatie van handelen niet liefde is. Dan zie Ik dat niet als fout, dan zie Ik dat het je wegbrengt van Mijn liefde. Niet dat Ik je dan niet meer lief heb, o jawel, Mijn liefde is in werkelijkheid nooit weg, nooit weg voor jou en nooit weg voor allen. Maar door je daden, die niet uit liefde zijn voortgekomen, heb je die, of de werking ervan, voor Mijn liefde gezet. En dat werkt zich dan niet zo prettig voor je uit. En dat zie Ik, dat voel jij of, dat kun je voelen.

Als je in de ogen van mensen iets fout doet, want bij mensen kun je fouten maken, bij Mij kun je alleen afdwalen van je ware zijn, dan zullen de meeste mensen je dat wel op een onaangename manier duidelijk maken. Of ze brengen je meer of minder subtiel onder ogen dat ze je niet aangenaam vinden, of dom. Het kan zijn dat ze boos reageren of vol verwijten. Het kan zijn dat ze gelijk hebben in de oorzaak van hun reactie, dat je hen bijvoorbeeld werkelijk met iets tekort hebt gedaan. Ja, weet je, dan is het mensen eigen om onaangenaam te reageren en het is mensen eigen om zich dan het recht voor te houden iemand iets onaangenaams te zeggen of terug te doen of onprettige manieren te bedenken om beter gedrag af te  dwingen. Ik zeg je, dat komt niet van Mij. En je hoeft dat ook niet als maatstaf te gebruiken voor hoe Ik over je denk of oordeel. Als iemand boos op je is, omdat hij vindt dat je hem iets misdaan hebt, al zou dat ook zo zijn, wil dat nog niet zeggen dat Ik dan boos op je ben of dat Ik je dan ook verwijten maak.

Als Ik zie dat je afgedwaald bent van het handelen uit liefde, dan zal Ik nog altijd zelf in liefde blijven en in alle liefde proberen je je afdwaling te laten zien. Om jou te helpen, niet omdat Ik je voor Mijn genoegen in het gareel wil hebben. Mensen hebben hun redenen meestal uit eigenliefde, Ik roep je in liefde tot ander gedrag als dat nodig is, om je te helpen. Doe jij dat dan ook voor anderen en blijf in liefde voor iedereen.

Hemels Brood  306

Gelukkig de armen van geest, gelukkig degenen die zich naar Mij wenden, want aan hen is het Koninkrijk der hemelen. Gelukkig degenen die niet zelf alles willen beheersen, maar zich in hun leven door Mij laten leiden, want daarmee wordt hun leven gelijk aan het hemelrijk, zonder tegenspoed het volle leven. Allen die zich in het volste vertrouwen door Mij laten leiden, zullen de totale liefde gaan ervaren, want een leven door Mij geleid is in alle opzichten het beste geleid. Wie kan en wil zich dan volledig aan Mij toevertrouwen?! Wie kan en wil Mij volledig geloven en vertrouwen? Jammer genoeg nog niet zoveel mensen. Weliswaar niet voor Mij jammer, maar voor jullie jammer.

Want Mijn leven is goed en getrouw. En dat leven kan jullie leven zijn: goed en getrouw. Ik sta klaar het jullie te geven, in werkelijkheid heb Ik jullie Mijn leven al gegeven. Het enige wat jullie nog hoeven te  doen, is het aan te nemen, het ware leven van waarheid en liefde aannemen en op Mij in alle oprechtheid vertrouwen. Het lijkt zo makkelijk, maar tegelijk is het ook moeilijk. Want velen willen hun eigen “rijkdom” niet afstaan voor de “armoe” van geest: dat is het loslaten van alle eigengewin en je bevrijden van welke hebberigheid dan ook. Als je werkelijk niets meer zelf wilt en hoeft, als je werkelijk bereid bent in “armoe” te leven, dat wil zeggen, al je eigen ideeën en opvattingen weet los te laten, dan kun je in de hemelse rijkdom komen van waarheid en liefde, zuivere pure liefde, waarmee je in de ware gelukzaligheid komt.

Hemels Brood  307

Iedereen is volmaakt, iedereen is door Mij volmaakt gemaakt, niemand uitgezonderd. Maar iedereen heeft ook hier op aarde de vrije keus gekregen om het volmaakte al dan niet te leven. Doordat de mens in de loop der eeuwen niet bepaald voor het doen van liefde gekozen heeft, is het besef van wat hij oorspronkelijk over zijn leven had, verder en verder verdwenen. Zonder de vrijheid aan te tasten, ben Ik er voortdurend mee bezig de mens tot het ware volkomen leven te brengen. De bedoeling is het nog steeds en voor altijd blijft dat zo, dat de mens in volle vrijheid zijn volmaaktheid leeft. Zo kan iedereen in zich wel beseffen dat alleen liefde over en weer een prettig samenzijn tot stand brengt en over en weer in stand houdt.

Hoe komt het dan dat de mens veelal de liefde los laat en het elkaar moeilijk maakt, elkaar eerder onaangenaam is? Dat heeft met de vrije keus van de mens te maken. En die vrije keus is het moeilijkste voor de mens. Er zijn twee elkaar tegengestelde behoeften in de mens: liefde geven en liefde nemen, ontvangen. Het gedrag van de mens is op deze twee behoeften gebaseerd. De ene behoefte, de liefde geven, maakt vrij. De andere behoefte, liefde ontvangen in de zin van nemen, belemmert de vrijheid of zet de mens als het ware vast, gevangen. Daarvan kan de mens zich pas bevrijden, als hij zijn handelen onderzoekt en ernstig kijkt naar zijn keuzes, zijn die keuzes voor de bevrijdende liefde of voor de vastzettende eigenliefde. Eerst zal daar zicht op moeten komen, dan zal die mens opnieuw zijn keuze moeten bepalen. In alle vrijheid. Maar als je in vastzettende keuzes gevangen zit, dan is het niet makkelijk om voor de bevrijdende liefde te kiezen. Maar dan is Mijn hulp er, die je stevig ondersteunt als je werkelijk uit liefde en vrijwillig besluit je handelen te baseren op liefde, als je voor bevrijding kiest, dan is er Mijn hulp.

Want Ik zie wat je beweegredenen zijn. En zodra ze met liefde overeenkomen zet je al Mijn liefde voor jou in werking en wordt ook aan je tweede behoefte: ontvangen van liefde, voldaan, begrijp je? Het is wel zo ingericht, dat je twee behoeftes hebt om tussen te kiezen voor je vrijheid van bestaan, maar je kunt de tweede behoefte niet vervullen (de behoefte liefde te ontvangen) zonder de eerste (de liefde te geven) van harte te doen. Elke keer als je zelf probeert te bewerkstelligen dat je liefde gaat krijgen, sluit je dat juist af en zet je jezelf juist vast. Pas als je uit vrije wil, oprecht naar de eerste behoefte handelt, dat is naar, liefde geven, pas dan bevrijd je jezelf en opent zich de weg, zodat je ook liefde gaat ontvangen. Weet wel, dat dit een leerweg is naar het volkomen zijn in alle vrijheid en dat Mijn liefde voor jou er eeuwig en altijd is!

Hemelsbrood 308

Aan schuldgevoelens heb Ik niets. Berouw, oprecht berouw over iets wat niet liefde was en wat je als zodanig inziet is Mij genoeg. Berouw leidt bij Mij dan ook tot onmiddellijke vergeving. Maar schuldge-voelens zijn niet nodig, zijn nergens goed voor, als hooguit voor jezelf, als een signaal om te kijken of je ergens berouw over zou moeten hebben. Je bent Mij lief zoals je bent en Ik zie je liever niet met schuld-gevoelens waarmee je de doorstroming van Mijn liefde naar jou blokkeert, voor jou merkbaar blokkeert. Want in werkelijkheid stroomt Mijn liefde altijd voor iedereen, wat er ook gebeurt. Mijn liefde is geen dwang, voel je dwang, dan komt het niet van Mij. Maar hoe zul je met die dwang om gaan? In liefde. Maar wat als je die liefde niet meer voelt, als je die liefde niet kunt vasthouden? Dan zul je je zwakheid moeten accepteren, Mij je zwakheid erkennen en je in Mijn handen geven. Dan laat Ik het komen zoals het komt. Ik geef je juist in je zwakte Mijn genade. Er kan je niet één haar gekrenkt worden of Ik compenseer het met Mijn liefde.

Kun je niet op een mens vertrouwen, op Mij kun je vertrouwen, ook al ben je misschien even niet wie je en hoe je zou willen zijn. Mijn liefde verlaat je nooit, Mijn liefde verlaat niemand. Wat er ook door mensen gezegd wordt, geloof alleen Mijn stem in jezelf. Laat je je gevangen nemen door de tegenkant, door mistroostigheid, door eigenwaan, ongenoegen, verontwaardiging? Ik haal je uit die gevangenis, Ik steek je Mijn hand toe, zie je die niet? Nee, je ziet die niet. Toch ben Ik er en reik je Mijn hand. Je ziet hem niet omdat je vertrouwen in Mij weg is. Maar wat heb Ik je misdaan? De vrijheid die de ander heeft misbruikt is toch niet Mijn schuld? Laat je Mij dan staan, omdat je je door die mens onaangenaam behandelt voelt? Denk je dat jij die mens helpt of jezelf helpt door Mij uit je gevangenis te weren en niet meer op Mij te vertrouwen? Ieder mens is vrij, koppel de daden van die mens niet aan Mij, alsof Ik het ben die jou dat aan doet, daarmee doe je Mij toch werkelijk tekort. Niet-liefde komt niet van Mij, koppel het los van Mij en kom in Mijn armen, voel eenvoudig Mijn liefde en niets of niemand kan je nog deren.

Hemelsbrood 309

Hoe kom je als mens tot ware liefde. Daar is maar één weg en dat is: de ware deemoed, dat is de minste kunnen zijn, maar dan ook oprecht de minste kunnen zijn. Dat is dat je er tegen kunt, dat mensen je dom vinden, dat is, dat je accepteert dat mensen je niet geloven, dat mensen dingen over je zeggen die niet waar zijn. Dat is, dat je nergens er naar zoekt je eigen gelijk te krijgen, maar er naar zoekt de ander in zijn dwaling te helpen. Ik weet het, dat is niet gemakkelijk. Maar als je wel kunt inzien dat dat de weg is, dan kan Ik je helpen die te gaan. Wees niet verdrietig als het je niet steeds lukt die moeilijke weg te gaan, Ik zie dat je het probeert en laat je af en toe wat gaan in eigen-gerichtheid, zodat je tot versterkt en vernieuwd inzicht komt en een volgende keer in een moeilijke situatie je herinnert dat deemoed, dat de minste kunnen zijn, de enige heilzame weg is voor jou en iedereen.

Het moeilijkste is het, om de minste te zijn als het onwaar is wat er gebeurt. Om dán los te laten en te vertrouwen is moeilijk, Ik weet het. Maar je komt er toch het verst mee en je bent er het meest mee gebaat als Ik het je toch leer, als Ik je toch in situaties laat komen waar je die deemoed, dat de minste zijn in welke situatie ook, kunt oefenen. Is het geen liefde van Mij dat ik je daar waar je het meeste en het snelste kunt leren gebracht hebt? En die plaats, die situatie is voor ieder mens anders, vergelijk je daarom niet met anderen om je heen, verkijk je ook niet op wat zij al kunnen en wat jij vindt dat je nog niet kunt. Ik verwacht toch nooit dat je meer kunt dan je kunt, verwacht jij dan ook niet meer van jezelf. Neem onaangename situaties als loutering voor je ziel, keer in alle rust en vrede teug naar de stilte van je hart om Mij daar te ontmoeten en Ik zal je sterken en troosten, bemoedigen en je Mijn liefde laten voelen. Van tijd tot tijd schud Ik je inzichten wat door elkaar, zodat je opnieuw moet ordenen, zodat je wat in de vergetelheid dreigde te raken, weer herinnert en toepast, zodat je niet wegzakt in gemakzucht en gezapigheid. Zodat je paraat blijft om tot het ware leven te komen in volle gelukzaligheid.

Hemelsbrood 310

Aan de kinderen geef Ik Mijn evangelie, aan degenen die het kinderlijk kunnen aannemen. Door afdwaling wordt het eenvoudige vertroebeld en ingewikkeld gemaakt. Hoe verder de afdwaling hoe groter de vertroebeling. En deze vertroebeling maakt, dat wat in oorsprong eenvoudig is, ingewikkeld wordt. Aan deze vertroebeling ligt hoogmoed ten grondslag: al het kleinste beetje hoogmoed vertroebelt, wat eigenlijk zo eenvoudig is. Aan de kinderen wil dan ook niet anders zeggen, dan aan degenen zonder hoogmoed, aan degenen die vrijmoedig zonder hoogmoed naar Mij omzien, aan degenen die vreugde beleven aan het eenvoudige, die genoegen nemen met weinig, die zelfs geen neiging hebben om voor zichzelf iets te vermeerderen voor eigen gemak of voor eigen genoegen. De meeste mensen kunnen zich dat in de huidige tijd niet meer voorstellen, vooral mensen in de welvaartslanden kunnen zich daar geen voorstelling van maken. Alle gemak is voor hen een normale levensbehoefte om voor te werken, dat is hun geëigende verdienste en er is in hun beleving niets mis mee.

Hoe mis is die opvatting toch, want het blijft evengoed verkapte hoogmoed. De mens is volkomen vrij om hoogmoedig te zijn en te blijven. Maar dat neemt niet weg dat het toch het zicht op het ware leven vertroebelt, zelfs zo vertroebelt, dat mensen geen idee meer hebben wat in alle waarheid het eigenlijke leven is en er dan ook niet meer naar gaan zoeken. Ja, en die mens móet Ik dan wel wakker schudden met allerlei gebeurtenissen om zijn troebele zicht te doorbreken en hem met de heldere stralen van Mijn liefde licht te bereiken. Om hem het kinderlijke weer duidelijk te maken en hem weer terug te brengen in het kinderlijke, zodat hij Mijn evangelie weer kinderlijk eenvoudig kan begrijpen en aannemen.