Hemels Brood 94 t/m 124

Hemels Brood 94

Alles wat in de bijbel staat, heeft een geestelijke betekenis. Maar nog niet ieder gelovig mens kan die geestelijke betekenis begrijpen. Nog velen zien hetgeen in de bijbel staat letterlijk of symbolisch. Maar het heeft alles wel degelijk een diepgaande geestelijke strekking. En hoe meer de mens het letterlijke loslaat, het symbolische loslaat en zich openstelt voor het geestelijke, door in het doen van de liefde te geloven en dit in zijn leven vorm te geven, des te meer gaat hij van het geestelijk leven ervaren en des te meer gaat hij van de geestelijke bedoeling van de bijbel beseffen.

Voor ieder mens brengt het letterlijk nemen van de bijbel toch ook vooruitgang en het symbolisch nemen ook. Maar de meeste betekenis heeft de bijbel geestelijk, puur geestelijk. En dat geldt zowel voor het oude testament, dat is de tijd voordat Ik als Jezus Christus op aarde was, als ook  voor het nieuwe testament, dat is de tijd dat Ik als Jezus Christus op aarde kwam en leerde en dat geldt ook voor de huidige tijd nog. Want Ik was en Ik kom weer waarlijk op aarde en ook dat heeft eerst een geestelijke betekenis, terwijl het toch ook waarlijk gebeurd is en gebeuren zal. Ook alles wat in de huidige tijd gebeurt, heeft zijn meeste waarde in de geestelijke betekenis. Daarom leef naar de liefde en je zult van het leven steeds meer de geestelijke betekenis van het leven zien.

Hemels Brood 95

Kom, Ik sla Mijn armen om je heen en troost je. Je hebt niets verkeerd gedaan, alleen je eigen ik voor het Mijne geplaatst. Dat mag. Alleen plaats je dan jezelf als een obstakel tussen het contact van jou met Mij. En dan ben je op jezelf aangewezen, zolang je jezelf voor Mij plaatst. Ik laat je staan. En als je zelf gaat voelen dat het zo niet lukt, dat er dingen gebeuren die niet prettig zijn, niet zoals jij wilde of bedoelde, vraag je je ook af waar Ik dan ben en waarom Ik je dan niet help. Ik ben er en help je. Maar jij bent degene die de keuze maakt en die keuze is jij of Ik. Zelfgericht of voor de ander. Ik ben er voor jou, ja, zeker, maar vanuit liefde, niet vanuit zelfzucht, om je te helpen in liefde, in liefde voor anderen, je medemensen, niet om je te helpen in zelfzucht.

Zoek je Mij? Ik ben er. Ik heb Mijn armen om je heen. Je bent veilig in Mijn armen. Maar zodra je jezelf voor Mij plaatst, op wat voor manier dan ook, zodra je je wil richt op eigen voordeel, eigen genoegen, eigen macht, wensen of wat ook, ben je het zicht op Mij kwijt. Toch ben Ik er, Ik ben en blijf altijd en eeuwig dezelfde, altijd en eeuwig dezelfde liefde in volkomenheid voor alle mensen, altijd. Alle niet-liefde, onmacht, verdriet, verdrukking, dood, enz. dat alles zal ooit vergaan. Maar Mijn liefde, Mijn barmhartige liefde zonder een spoor van eigenbelang, zal altijd en eeuwig blijven bestaan.

Hemels Brood 96

Over de hele wereld gaat Mijn woord. Mijn woord is het leven wat over de hele wereld gaat, het vrije leven waarin de mens vrij zijn keuze maakt. Maar de vrijheid zit dan niet in de eigenliefde, de werkelijke vrijheid zit dan vervolgens in de naastenliefde. Zelf kunnen kiezen is vrijheid. De uitwerking van de vrije keuze kan ruimte, liefde, ware vrijheid geven, maar kan ook tot gevolg hebben dat je erin gevangen raakt. Mijn woord van leven in liefde gaat over de hele wereld, al zo lang de wereld is. Het aannemen van Mijn woord van liefde gebeurt over de hele wereld in alle vrijheid nog heel weinig en dan vaak nog heel vervormd door allerlei misvattingen en blindheid door eigengerichtheid. Mijn Woord heb Ik jullie allen gegeven, Mijn liefde, Mijzelf, maar om als een eigen bestaan vrij te kunnen leven, zullen jullie zelf, uit vrije keus Mijn Woord, Mijn liefde, Mijzelf moeten (mogen) aannemen, zul je er zelf voor moeten  kiezen om die liefde in de praktijk te brengen.

Ik kan jullie helpen inzien wat liefde inhoudt, waar het goed gaat en waar het nog niet zo goed gaat. Maar het doen, de bereidheid om naar de liefde te leven en al het eigen zijn, eigen ego, los te laten, dat kun je alleen zelf, dat moet Ik aan jullie overlaten. Dat lijkt moeilijk, is dan ook niet gemakkelijk. Maar het kan. Ik zou het niet van jullie vragen als het niet kon. Het vraagt wat inspanning, ja, maar dat is dan ook de enige inspanning die gevraagd wordt, dat je je eigenliefde loslaat voor naastenliefde. Al het andere, het volkomen leven in gelukzaligheid wordt je dan vrij geschonken. Maar zonder het loslaten van je eigenliefde gaat dat niet. Naastenliefde is de sleutel naar vrijheid en geluk, over de hele wereld.

Hemels Brood 97

Van alles weet Ik het hoe en wat. Niets is voor Mij verborgen. Omdat Ik in alles en alles ben. Maar al is alles Mij bekend, Ik laat het gaan zoals het gaat binnen Mijn ordening. Zou Ik niet een ordening gesteld hebben, dan zou alles vergaan in wanorde en niet tot de liefde, het ware leven, te brengen zijn. Want jullie verblijf op aarde is bedoeld om tot het ware leven in jullie zelf te komen, in vrijheid. En het ware leven is liefde. Kun je je iets anders voorstellen wat zo helemaal goed is als de pure zuivere liefde?! De ware liefde die alles in zich heeft: geduld, vasthoudendheid, ernst, waarheid, wijsheid, vergeving, zachtmoedigheid. Kun je je een betere samenleving voorstellen als die, die gebaseerd is op ware liefde?!

Wees niet bedroefd als die samenleving nog niet op die liefde gebaseerd is, eerder op macht, geld, roem, e.d. Want de mens zal toch het effect gaan ervaren wat dat met zich meebrengt, vroeger of later en dan gaan beseffen hoe de wind waait en zijn doen en laten bijstellen. En daar help Ik bij. En diegenen die nu reeds ervoor kiezen hun leven te baseren op die liefde, hen is veel gegeven wat zij ook zullen gaan ervaren. En dan zal het zich duidelijker aftekenen, wat liefde doet en is en wat het tegenovergestelde doet en is. Alles heeft zijn tijd en oorsprong en Ik weet het. Ik ken jullie allen in alles. Wees daarom niet bevreesd omdat Ik het alles zo laat gebeuren. Want toch ben Ik er met Mijn liefde bij, de enige ware zuivere liefde waaruit dit alles zijn oorsprong heeft. Zou dat niet goed komen?! Jazeker, liefde overwint alles!

Hemels Brood 98

Het aannemen van Mijn woord van liefde is pas werkelijkheid als je ernaar handelt. Pas als je handelt  uit de overtuiging in je hart, uit liefde, zet je Mijn woord om in werkelijkheid, in werkelijk leven. De overtuiging waaruit je leeft is bepalend in hoeverre je werkelijk leeft. De overtuiging die je hebt kan uit van alles voortkomen. De enige juiste overtuiging waaruit het leven z´n zin krijgt, is die overtuiging die overeenkomt met Mijn liefde in je hart. Want met die liefde heb je het leven in je en kun je uitgroeien tot een waar gelukkig zijn, een waar gelukkig mens.

Een overtuiging die niet in z´n totaliteit z´n grondvesten heeft in de liefde vanuit het hart kun je beter overboord zetten om ruimte te maken voor waarheid en liefde. Vraag Mij de boeien van zulke overtuigingen bij jou los te maken en je ervan te verlossen. Samen zullen we er dan naar kijken en Ik zal je tonen waar je overtuigingen waarheid en liefde missen. En als je zo tot een vernieuwd inzicht bent gekomen is het gemakkelijker om er afstand van te doen, waardoor de waarheid zich verder kan openbaren en liefde alle ruimte krijgt om je hart binnen te stromen. Je bouwt daarmee verder aan je hemelse woning met alle mensen om je heen.

Hemels Brood 99

Het leven is uit Mij. Ook al heb je het idee dat jij leeft door jezelf. Ook al kun je je daar niet echt een voorstelling van maken. Want wat is leven precies. Ademhalen en bewegen? Zuurstof rondpompen, zodat voeding voor verbranding wordt afgegeven, door verbranding komt dan energie vrij en door die energie leef je dan. Maar dan nog is dat de technische kant waardoor je leeft in materiële zin. Kun jij beseffen wat het werkelijke leven is? Weet jij wat het werkelijke leven is? Ik zeg je, het leven is uit Mij, Ik ben het leven zelf. En Ik geef jou Mijn leven zodat jij bent, zodat jij bent die Ik ben. Zodat jij jezelf ervaart als een eigen zijn. Een eigen zijn, uit Mijn zijn, als Mijn zijn, maar vrij om dat zelf te kunnen ervaren. En hoe kun je dat zelf ten diepste ervaren? Door het eigen zijn vrijwillig in overeenstemming te brengen, of te laten brengen, met Mijn zijn. En Mijn zijn is gegrondvest in liefde.

Zo is liefde jouw werkelijke bestaan, in meerdere opzichten. Zo ben je uit liefde ontstaan maar het is ook in liefde dat je eerst jezelf in waarheid van leven zult ervaren. En dat diepe levensbesef, wat uit ware naastenliefde ontstaat, geeft de hemelse gelukzaligheid van het besef van werkelijk leven. Niet uit jezelf maar uit Mij, uit liefde. Ik geef je die ruimte, die mogelijkheid van zelfervaring in alle vrijheid. Aan jou is de keus om dat wat je aangereikt wordt te leven zoals bedoeld is. En als je wilt kun je Mij altijd vragen. Ik ben er altijd voor je en help je graag. Maar als een zelfstandig zijn ben je vrij om wel of niet in je hart bij Mij te komen. Ik wacht op je in liefde totdat je zelf voor Mij kiest.

Hemels Brood 100 

Vrede. Hoe blijf je met elkaar in vrede? Of hoe bereik je vrede? Veel hangt af van jouw houding hierbij. Als je in alle opzichten rustig blijft, op Mij blijft vertrouwen en je geduld niet verliest, heb je veel kans dat vrede aan je zijde blijft. Toch kun je niet altijd voorkomen dat een situatie ontaart in onrust. Door misvattingen, door eigen willen en eigen wensen, bij jou of bij de ander, kan een vredige situatie omslaan. In onrust. Hoe kun je dan weer vrede bereiken.

Als een situatie geen vrede heeft, kijk dan eerst, samen met Mij, wat jouw aandeel daar wellicht in geweest is. Erken dan je aandeel en laat het zomogelijk de ander weten tot welke inzichten je over je eigen handelen gekomen bent. Mogelijk is dat al voldoende om de vrede te herstellen. Maar zeker niet altijd, want het kan ook zijn dat het de bedoeling is dat de ander bij zichzelf iets erkent, dat de ander nog misvattingen op te ruimen heeft of nog geduld te leren heeft of nog tot andere inzichten mag komen. En dat kan tijd vragen. Als jij dan die ander vergeeft, geduld hebt, net zoals Ik wacht tot die ander in alle vrijheid tot de juiste inzichten komt, dan is vrede als zodanig aan je zij. Niet direct met die ander, maar met de tijd komt dat goed. Heb daarin vertrouwen en blijf bij dat vertrouwen. Als dat vertrouwen wankelt, kom dan bij Mij, zodat Ik je kan sterken in je vertrouwen.

Net zoals jij de ruimte krijgt om te groeien en tot de juiste inzichten te komen, zo krijgt ieder die ruimte en tijd. Geef jij dan ook die ruimte, al moet die nog zo groot zijn. Mijn ruimte is oneindig groot, zoals Mijn liefde voor jullie allen oneindig groot is. Blijf in die liefde en vrede is met je.

Hemels Brood 101

Sommige mensen zeggen dat zij de toekomst kunnen voorspellen. Maar de toekomst hangt samen met het handelen van de mens in het nu. En het handelen van de mens komt voort of hangt nauw samen met zijn opvattingen. In het nu is het verleden en het toekomstige samengebracht. Het verleden is in het nu niet meer te veranderen als zodanig, maar de gevolgen wel. Voor de toekomst is het nu bepalend. Hoe is het dan mogelijk om in het nu de gevolgen van het verleden te veranderen en de uitwerking in de toekomst te bepalen? Dat is niet mogelijk in het handelen gericht op het letterlijke uiterlijk denken, dat is alleen mogelijk door een innerlijke verandering van inzichten en door naar dat veranderde inzicht te gaan handelen. Wijziging van innerlijke inzichten in het hart, van misvattingen naar waarheid, brengen verandering in handelen. Zo kan bijvoorbeeld vergeving in het nu de gevolgen van het verwijt in het verleden oplossen. Je handelt dan in het nu naar een nieuw inzicht van waarheid en liefde en daarmee wijzig je de gevolgen van het verwijt wat in het verleden was. Wat in het verleden was, wijzigt niet, maar de gevolgen wel, die verdwijnen. Als je zo in het nu innerlijk van inzichten verandert naar waarheid en liefde, dan verander je de gevolgen van het verleden. Tegelijkertijd zet je de trend van de gevolgen voor de toekomst. En dat is bij waarheid en liefde alleen maar: goeds.

Kijk, iemand die voorspellingen doet kan op dat moment niet zien wat zich in het nu, wat nog komt, kan wijzigen. Dat ligt helemaal aan die mens die in vrijheid kan kiezen hoe te handelen. Laat je dan de toekomst voorspellen door een mens, die mogelijk in zichzelf nog blind is voor de mogelijkheden van het nu, of kom je bij Mij, waar alle liefde en waarheid is, waar je het nu kunt vinden, zodat je de gevolgen van het verleden kunt wissen en de toekomst in liefde en waarheid zeker kunt stellen, niet alleen voor jou, maar ook voor velen om je heen.

Hemels Brood 102

Ziekte is niet iets waar je bang voor hoeft te zijn. Wat is ziekte en wat is gezondheid. Ik zeg je, er zijn mensen die er gezond uitzien maar zieker zijn dan anderen die er ziek uitzien. Want een mens kan lichamelijk ziek zijn maar zijn ziel kan daarbij toch nog gezonder zijn als een ander die lichamelijk niets mankeert, zo te zien, maar zijn ziel is niet in orde. Het gaat er niet om hoe het lichaam ervoor staat, het gaat erom hoe de ziel ervoor staat. En een ziekte kan een hulpmiddel zijn voor de ziel in haar groei naar volkomenheid. Maar uiteindelijk gaat het om de ziel, de innerlijke mens, zijn hart. Hoe staat het met zijn hart. Is het hart vol liefde of richt die mens zich in zijn hart meer op zichzelf als op zijn naaste?

Lichamelijke gezondheid is voor velen een heel belangrijk bezit, maar geestelijke gezondheid is voor Mij van het grootste belang en daarmee ook voor de mens. Liever richt de mens zich dan ook op zijn geestelijke gezondheid als op zijn lichamelijke. Dat wil niet zeggen dat hij geen acht moet slaan op zijn lichaam, wat het huis is in die zin voor zijn ziel. En natuurlijk moet het onderkomen van de ziel de juiste verzorging krijgen. Het ene onderkomen vraagt een andere verzorging dan het andere, want het huis waar de ziel in woont is gebouwd naar de ziel, niet andersom. En zal dan ook onderhouden moeten worden naar de ziel. En de voeding voor dat onderhoud kan ieder mens in zijn hart vinden, door in zijn hart bij Mij te komen.

Hemels Brood 103

Eenzaamheid. Wanneer je eenzaam bent, wat is er dan aan de hand. Het kan zijn dat je in een (grote) groep mensen bent, maar je toch eenzaam voelt. Het kan zijn dat je je eenzaam voelt terwijl je alleen bent. Als je je eenzaam voelt terwijl je alleen bent, kun je zeggen, je bent alleen en daardoor eenzaam. Maar als je in een groep mensen bent, ben je niet alleen. Vanwaar dan dat gevoel van eenzaamheid? Het gevoel van eenzaamheid komt eigenlijk door het afgesloten zijn van contact met je medemens. En dit afgesloten zijn van contact met je medemens kan zowel in een groep als wanneer je alleen bent. Toch zijn er genoeg mensen die, hoewel ze alleen zijn, geen gevoel van eenzaamheid hebben. Het contact met de medemens ligt er dus niet aan of je met veel, weinig of geen medemensen bent. Het contact met je medemens ligt aan je eigen openheid daarvoor.

Mij zie je niet, maar in de openheid en oprechtheid van je hart kun je contact met Mij hebben. Zo kun je ook contact met je medemens hebben. Contact met je medemens berust o.a. ook op begrip. Begrip voor de handelwijze van die andere mens. Ook al is het niet jouw manier van handelen, jouw manier van omgang met het leven. Want ieder mens heeft zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. En ieder mens heeft zijn tijd en plaats van Mij op aarde gekregen.

Door oordeel, afwijzing, verwijt, enz. sluit zich het contact met de medemens, terwijl toch het één zijn met Mij voor alle mensen altijd blijft bestaan en daarmee ook het één zijn van alle mensen met elkaar waardoor eigenlijk geen mens eenzaam hoeft te zijn. Dan kun je zeggen, maar ik voel dat mijn medemens geen begrip heeft voor mij. Heb dan daarvoor begrip en laat de ander in zijn onbegrip. Dan heb jij in elk geval het innerlijk contact niet gesloten. En daarmee blijf je toch ook altijd nog in innerlijk contact met Mij. En door dit innerlijk contact met Mij, wat er altijd en eeuwig is, wat je alleen voor je zelf afsluit in eigengerichtheid, ben en blijf je met alle mensen in contact en zul je geen gevoel van eenzaamheid hebben.

Hemels Brood 104

Een nieuwe dag. Elke nieuwe dag brengt nieuwe mogelijkheden om de liefde uit je hart te leven, om de liefde uit je hart in praktijk te brengen. Want steeds opnieuw krijg je de kans om je leven naar waarheid en liefde in te richten. Elke dag is elk moment dat je je naar waarheid en liefde kunt richten en daden van eigengerichtheid achter je kunt laten door vergeving van jezelf en van anderen en verder te gaan, gericht op je naaste in liefde, zonder je zorgen over jezelf te maken. Want Ik zorg voor jullie allen. Zorg Ik niet voor de planten en de dieren, zij hoeven zich geen zorgen te maken, Ik voed hen, Ik kleed hen. Zo voed en kleed Ik ook jullie. Maar, zie dat niet materieel. Ik voed met Mijn woord van liefde en Ik bekleed jullie met zachtmoedigheid, geduld, ernst, waarheid, doorzettingsvermogen en met alles wat de liefde in zich draagt en bevordert. Als je je niet zelf kleedt met eigendunk, eigenliefde, hoogmoed, onwaarheid, egoïsme en zo, maar je door Mij laat kleden, zul je nooit in lompen of naakt hoeven te gaan.

Want egoïsme, eigendunk, hoogmoed, leugen en bedrog e.d. staan geestelijk gezien gelijk met het dragen van lompen of zelfs naaktheid. Naaktheid = zonder enige liefde voor de naaste handelen. Daarom staat er in de bijbel: “laat Ik je niet naakt aantreffen”, waarmee Ik bedoel, zonder een greintje liefde voor je naaste. Want je vervalt daarmee tot een kwetsbaar mens die elke beschutting van de juiste kleding mist. En de juiste kleding is alles wat liefde en waarheid in zich houdt. Niet dat Ik je niet wil kleden, maar je bent vrij, Ik laat je vrij. Maar in Mijn hemelen komen alleen de juist geklede mensen, dat is gekleed naar waarheid en liefde en alles wat daar mee samenhangt. Dat is uit liefde, niet als straf. Want hoe zouden Mijn hemelen goed en zuiver in de liefde blijven als Ik er liefdeloosheid, leugen en bedrog toe liet? Het zou algauw de hel in optima forma zijn. Daarom, voor ieders bestwil is de hemel gereserveerd voor alles als liefde en waarheid.

Hemels Brood 105

In het innerlijke van je hart vormt zich het ware leven. Wat voel je in je hart, wat vind je in jezelf. Is dat liefde, is dat haat of iets ertussen in. In jezelf zijn de uitersten, liefde en liefdeloosheid en alles wat daar tussenin zit aanwezig om te doen of te laten. Aan jou is de keus. En al je handelen is met dit innerlijk leven verbonden en wordt door je handelen (of niet handelen) uiterlijk zichtbaar. Wordt in het uiterlijke tastbaar. Maar het werkelijke leven vormt zich van binnenuit en is in alle werkelijkheid uit de liefde en de waarheid leven, handelen. Wat er ook op je pad komt, als je naar het ware innerlijke zijn leeft en handelt, naar liefde en waarheid, zul je alles doorzien en mee om kunnen gaan en de vrede zal in je hart blijven. Je bent hier op aarde om steeds opnieuw de mogelijkheid te krijgen uit liefde en waarheid te leven naar eigen vrije keus, om het verschil tussen het een en het ander te ervaren en tot een vrij en gelukzalig bestaan te komen uit eigen vrije keus.

Maar die vrijheid gaat gepaard met de verleiding om te kiezen voor datgene wat jou voordeel lijkt te bieden. In die vrijheid zul je zelf moeten ontdekken dat dat voordeel uiteindelijk geen voordeel is, als het niet voortgekomen is, of voortkomt uit, belangeloze liefde voor anderen. Het zal je wellicht eerst ook nog in jouw ogen voordeel brengen, maar wat voor voordeel. Vervolgens komt het moment van verwarring, het moment waarop jij denkt, hoe kan dit nou gebeuren, of hoe zit dat nou in elkaar. En dan is het niet gemakkelijk om bij je zelf tot inzicht te komen en bij je zelf te erkennen dat het is je keuze voor eigenbelang is geweest. Dan is het niet gemakkelijk dit eigenbelang los te laten en bij Mij te komen, zodat Ik je kan helpen het spoor van liefde en waarheid weer op te nemen, zodat de verwarring wijkt en je weer recht in het leven komt te staan, recht in de liefde.

Hemels Brood 106

De gouden zonnestralen van de morgen zijn de nieuwe gedachten uit Mij die de misvattingen van de nacht verdrijven en het leven opnieuw belichten in waarheid en liefde. Als je op een gegeven moment in een situatie komt die moeilijk te accepteren is, zul je er toch iets mee moeten. De wereld draait door en je kunt haast niet stil blijven staan. De gebeurtenissen wisselen zich af en het lijkt of ze jou beheersen en je geen vat meer kunt krijgen op alles wat er gebeurt. Toch is het mogelijk om de gebeurtenissen richting te geven. In feite heb je er al richting aan gegeven met je doen en laten. En zoals je er richting aan hebt gegeven met je doen en laten, zo kun je de richting ook veran-deren, ten goede. Om dat te doen kun je gaan kijken uit welke motivatie je handelen voortgekomen is. Wat eraan ten grondslag ligt. Of dat liefde voor anderen was of misschien meer eigenliefde. En daar ligt dan de basis van de richting van alle gebeurtenissen. Want de gebeurtenissen hebben op zichzelf geen eigen richting-bepalend vermogen. Dat kun je toch wel begrijpen. Daar heeft de mens zelf zijn deel aan. Of je je dat nu in de basis steeds bewust bent of niet.

Door eerlijk en oprecht in jezelf te kijken kun je je de basis van je handelen, de basis van je doen en laten wel bewust worden. En als je Mij vraagt, dan help Ik je daarbij tot inzichten te komen die alleen de ware liefde in zich dragen. Als je dan in alle vrijheid van wil besluit om naar die ware liefde te (gaan) handelen, je doen en laten daarop te grondvesten, dan gaan de gebeurtenissen zich ook daaruit richten. Die richten zich dan niet zelf maar krijgen daarmee hun richting uit ware liefde en dat zal zeker nooit enig mens ongenoegen of enige schade brengen. Liefde is en blijft de enige ware grond voor een waar gelukkig bestaan.

 Hemels Brood 107

Wat kun jijzelf. Uit jezelf. Kun je het gras laten groeien? De bloemen laten bloeien? De vogels laten vliegen? De wind en de regen besturen? Ja, dat kun je. Maar weet jij op dit moment hoe je dat kunt doen? Nee, zeg je. En dat kun je ook niet omdat je dat alles wat Ik opnoemde en nog veel meer wel kunt, maar niet uit jezelf. Je kunt dat door Mij, uit Mij. En als je wilt weten hoe, dan kun je dat alleen weten door Mij, je Schepper en Goddelijke Vader, door Jezus Christus. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik ben eeuwig en alles. Wie ben jij dan.

Jij bent deel van Mij. Een deel van Mij dat vlees geworden is. Dat wil zeggen een deel van Mij dat een eigen zelfstandig bestaan gekregen heeft. Als een eigen zijn, een eigen wezen. Maar je blijft toch altijd deel van Mij. Deel van Mijn liefde. En als deel van Mij kun je ook alles wat Ik kan, weet je ook alles wat Ik weet. Maar als zelfstandig deel van Mijn wezen, als een wezen met een eigen zelfstandig bestaan, ben je door het vlees, welke is de verzoeking van de vrije keus, eerst afgeschermd van Mijn zijn. Pas je eigen vrije keuze om jouw wezen in overeenstemming te brengen met Mijn wezen brengt je terug in het vermogen om alles wat Ik kan, te kunnen en alles wat Ik weet, te weten en toch een zelfstandig zijn, een zelfstandig wezen te blijven, zoals je nu al bent. Wat voor deel ben je van Mij. Jij bent deel van Mijn liefde. Mijn wezen is liefde, en jij bent deel van Mijn liefde wezen. Jij bent Mijn liefde. Jullie allen zijn Mijn liefde. Pure belangeloze liefde. Een zodra jij (jullie) je overgeven aan die pure liefde, vrijwillig, uit je hart, die pure liefde leven, daar naar handelen, wordt de afscherming in die liefde opgelost en stroomt Mijn kunnen en weten openlijk je hart binnen. Maar alleen vrijwillige pure liefde heeft dat oplossend vermogen.

Hemels Brood 108

Ik heb je, achter de schermen, dat is, achter alles wat gebeurt, zo lief. Ik heb jullie allemaal zo innig lief. Maar je kunt je daar pas diep van bewust worden als je Mij zoekt, als je je naar Mij keert, in jezelf. Want als Ik je zo uit Mijzelf Mijn grote liefde voor jou en jullie allen zou laten voelen, zou het je volkomen lam maken in je eigen zijn. Mijn liefde zou je zo verzadigen, gelukzalig maken, dat je er helemaal in op zou gaan en daarmee zou je je zelfstandig zijn als een eigen bewust zijn, verliezen. Het is de bedoeling dat je een eigen zelfstandig zijn bent en blijft. Met een eigen bewust zijn van bestaan. En in die strekking kan Ik je de innige diepte van Mijn liefde voor jou en jullie allen pas laten voelen in z’n volle kracht als je die zelf hebt geleerd te leven, omdat dan jouw leven overeenkomt met Mij. Alleen door die zelfstandige keuze om liefde te leven maak je je zelfstandige zijn gelijk aan Mijn zijn. Pas dan kun je steeds meer en meer Mijn liefde steeds dieper in jezelf ervaren en daarbij een eigen zelfstandig en van je eigen bestaan bewust bestaan blijven. Dan alleen zul je niet meer je eigenheid als een bewust bestaan in Mijn liefde verliezen als je eenmaal vrijwillig naar de liefde leeft.

Nu denk je misschien, maar dat krijg ik toch nooit voor elkaar. Heus, het is mogelijk. Zou Ik ooit iets van je vragen als het niet mogelijk was? Nee, zeker niet. Het is mogelijk. Maar hoe verder de mens afdwaalt van de ware liefde, hoe meer moeite het die mens kost. Maar dat is alles toch mogelijk. En zeker zal Ik diegene die oprecht wil, stevig helpen en zijn weg korter maken naar gelang zijn wilskracht en inzet. Ik heb jullie lief, Ik heb jou lief. Kom in je hart naar Mij toe en Ik zal je van Mijn liefde laten voelen.

Hemels Brood 109

Ik heb Mijzelf zichtbaar gemaakt in deze wereld door Jezus Christus. Maar veel mensen hebben Mij in die zichtbaarheid toch niet herkend. Nu zal Ik Mijzelf nogmaals zichtbaar maken in Jezus Christus opdat nog meer mensen Mij kunnen gaan herkennen. Mensen kunnen Mij pas zichtbaar herkennen als zij Mij eerst in hun hart herkend hebben. In de tijd dat Ik op aarde was, waren er weinig mensen die Mij in hun hart herkenden of konden herkennen. Daardoor herkenden zij Mij dan ook niet in het zichtbare. Pas diegenen die Mij in hun hart gingen erkennen en herkennen, gingen Mij ook in het zichtbare herkennen. En dat zal nu ook weer zo zijn. Want er zijn ook nu weer veel mensen die Mij nog niet in hun hart erkennen en herkennen. En dan heeft het weinig of geen zin om zichtbaar onder jullie mensen te komen. Ik zou door het grootste deel van de mensen niet erkend en herkend worden als degene die Ik ben.

Omdat het weinig zin heeft om aan jullie te verschijnen in het aards lichamelijk zichtbare als Ik dan niet herkend wordt, wacht Ik daarmee tot meer en meer mensen Mij eerst in hun hart erkend en herkend hebben. En die herkenning vindt alleen plaats als je ernaar streeft uit jezelf in liefde te leven voor iedereen. Uit liefde te leven voor degenen die je mag en die jou mogen, maar ook in de liefde te blijven voor degenen die jou niet mogen en niet zo vriendelijk met je omgaan. Want juist dát is de ware standvastige liefde, die zich door niets van haar plaats laat brengen en altijd voorradig blijft, wat er ook gebeurt. In die liefde in het hart ben Ik. En diegene die dat erkent en herkent, erkent en herkent Mij en zal Mij ook in het aards materieel zichtbare herkennen. Leef zo uit de liefde in je hart en je zult Mij als Ik nogmaals zichtbaar kom zeker herkennen!

Hemels Brood 110

Vraag Mij ook de kleine dingen. Want juist het kleinste van het kleinste is voor Mij nog zo belangrijk. En hoe kun je weten of niet juist dat kleine iets heel belangrijks voor jouw leven kan gaan betekenen. Vraag Mij alles in je hart. Denk niet dat iets niet belangrijk is. Laat het aan Mij over om je aan te geven of iets belangrijk is of niet. Ik ben er voor alles en iedereen, tot in het kleinste detail van je leven ben Ik er en zie Ik je, merk Ik je op. Je weet toch dat je Mij kunt vertrouwen. En juist je vertrouwen heb Ik nodig om voor jou te werken. Zolang je de dingen in eigen hand houdt, er zelf mee bezig blijft, er eigen oplossingen voor zoekt, kan en mag Ik je niet helpen. Want Ik laat je vrij en die vrijheid is voor jouw bestaan als zodanig een eerste vereiste. Niet Ik maar jij kiest je levenshandelingen. En naar gelang jij Mij vraagt, Mij in je leven toelaat, Mij in je hart je leven overlaat in het volste vertrouwen in Mij, kan en mag Ik je helpen. En dan zal Ik je ook helpen. En Mijn hulp zal dan zo zijn dat het jou en alle mensen heil en zegen brengt op je weg naar volmaakte liefde in een zelf bewust bestaan, in alle vrijheid.

Mijn hulp is verbonden met jouw overgave aan Mij. Mijn liefde heb je altijd. Mijn liefde gaat naar jou en iedereen altijd. Maar de invloed van Mijn kracht en macht in jouw leven werkt naar gelang jij Mij vraagt en Mij toelaat in jouw leven, tot in het kleinste detail. Nergens zal Ik jouw leven als zodanig overnemen. Maar je kunt gebruik maken van Mijn kennis en almacht door Mij te vragen en je voor Mij, voor Mijn antwoorden, voor Mijn hulp open te stellen, door je in vertrouwen op Mij te verlaten. Dan help Ik je toch.

Hemels Brood 111

Het gevoel in het hart geeft de juiste richting aan, het gevoel uit liefde. En alles wat daar uit voort komt, heeft Mijn zegen, wordt door Mij gezegend en gesteund. Het hart is ook de plaats waar Ik Mij in liefde openbaar en waar Ik Mijn wil kenbaar maak. Maar nooit zal Ik iemand Mijn wil opleggen. Nooit is hetgeen Ik in het hart van een mens kenbaar maak een moeten. Altijd is de mens vrij en Ik laat je vrij. Hetgeen van Mij komt is nooit een moeten, altijd een helpen in liefde. Omdat je vrij bent en Ik je vrij laat, kan en wil Ik je niets opleggen. Maar als je Mijn weg wilt gaan, dan zul je die in je hart ook door Mij aangereikt krijgen en de zegen en de steun ondervinden die daarmee gepaard gaan. Dus, volg je hart en Ik ben naast je en steun je.

Wanneer is het begin? Er is geen begin en geen einde. Reeds heel lang geleden is alles door Mij voorzien en in orde gebracht. Ga eenvoudig je weg van liefde uit je hart en je weg ontvouwt zich naar hetgeen door Mij reeds van eeuwen her voorzien en geordend is. Laat Mijn hand je leiden en je weg wordt duidelijk zichtbaar, neem je je leven in eigen hand, dan wordt het zicht vertroebeld, maar je weg ontvouwt zich hoe dan ook. Heb vertrouwen, vertrouwen in Mij je God en Vader, die jullie allen liefheeft en geen van jullie allen verloren laat gaan. Wees daar zeker van. Ga nu je weg, in rust en vrede, door Mij gezegend en gesteund. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld en eeuwig dan nog.

Hemels Brood 112

Laat gaan de neiging om anderen te bekeren, te bekeren naar jouw overtuiging en inzichten. Al zijn die nog zo goed, laat gaan. Want hoe goed je het ook bedoelt en met hoeveel liefde ook bedoeld, Ik ben degene die bekeert. Het kan zijn dat dat via jou gebeurt of via iemand anders, maar niet jij bepaalt dat, niet jij bedenkt dat, maar Ik. Daarom laat gaan je goede bedoelingen en keer je naar Mij en laat Mij je leiden. Ik weet van alles wat zich achter de schermen afspeelt, Ik weet wat het juiste tijdstip is en hoe het beste gehandeld kan worden. En als jij het aan Mij overlaat dan laat Ik je innerlijk weten wat je kan en mag doen om de ander in liefde te helpen, in Mijn naam. Als jij je eigen denken en willen los kunt laten, kun je gaan voelen wat werkelijk is en hoe het werkelijk goed is te handelen of niet te handelen.

Want sommige dingen vragen actie, maar andere dingen vragen tijd. En dat is vaak verborgen. Daarom, als je Mij wilt helpen, dan laat eerst je eigen neigingen los, kijk eerst wat jouw neigingen zijn en breng ze naar Mij. Vraag Mij je te helpen ze los te laten en je open te stellen voor de ware stroom van liefde uit Mij, zodat je ook werkelijk kan helpen in Mijn naam van liefde en waarheid. Ik weet dat je het goede wilt doen, dat je het goed bedoelt. Daarom ook geef Ik je deze raad, zodat het je geen in pijn doet als je merkt dat je goed bedoelde bekeringspogingen geen goed gevolg hebben. Alle mensen zijn vrij. Dat wil nog niet zeggen dat alles goed is wat zij doen of zeggen, maar zij blijven vrij, hoe dan ook. Probeer jij mensen tot andere inzichten te brengen, oké. Maar wees niet teleurgesteld als je geen resultaat boekt. Laat het gaan, laat vrij! Kom bij Mij!

Hemels Brood 113

Aan alle mensen geef Ik Mijn liefde, geen mens uitgezonderd. Ook de moordenaar heeft Mijn liefde. Vind je dat vreemd? Dat ook een moordenaar Mijn liefde heeft, wil nog niet zeggen dat zijn daden al goed zijn. Maar hij heeft Mijn liefde zodat hij tot betere en uiteindelijk alleen nog tot liefdevolle daden kan komen. Want alleen de liefde wekt tot leven, wekt tot liefde. Hoe zou Ik dan de moordenaar niet liefhebben, Ik die eeuwig en altijd liefde ben en blijf. Hoe zou Ik dan de moordenaar en welke andere zondaar (= diegenen die geen liefde leven) niet liefhebben, zij zouden dan eeuwig gedoemd zijn een moordenaar te blijven. Ja, elk mens heb Ik lief en elk mens heeft de vrijheid om wel of niet naar die liefde te leven. Dat verandert niets aan Mijn liefde. Dat verandert wel de levensweg van die mens. Dat wil zeggen, dat de keuze van de in vrijheid levende mens zijn levensweg bepaalt. Niet Mijn liefde bepaalt die levensweg.

Mijn liefde blijft er wel altijd, welke weg iemand ook gaat. Maar niet Mijn liefde bepaalt iemands weg, zijn keuze van leven bepaalt iemands weg. En iemand die in alle vrijheid kiest de liefde te leven zal een heel andere weg gaan dan iemand die verkiest te moorden. Diegene die ervoor kiest uit liefde te leven zal ook op zijn weg Mijn liefde ervaren, dit beseffen en alle goeds daarvan ondervinden. Daarentegen zal de moordenaar op zijn weg heel andere ervaringen opdoen en zijn besef zal ook heel anders zijn en geleid worden. Maar hoe dan ook, Mijn liefde is er voor allen gelijk, maar de uitwerking van Mijn liefde is voor allen verschillend en heeft te maken met de eigen levenskeuze, de eigen levensinstelling. Met je al dan niet liefdevolle levenshouding ten opzichte van God, je naaste en jezelf.

Hemels Brood 114                                                                                           

Wordt niet mismoedig als je weinig geloof, weinig liefde, weinig vertrouwen in Mij bij mensen aantreft, of als je bijna geen mens kan vinden die over Mij wil praten. Dit is de tijd dat de meeste mensen met Mij afgedaan hebben, de tijd dat de meeste mensen hun heil zoeken in materiële aangelegenheden, de tijd dat de mens denkt dat hij door een toevalskracht bestaat en zijn werkelijke bestaan niet meer met Mij in verband brengt.

De meeste mensen ervaren Mij niet meer in zichzelf en ervaren Mij ook niet buiten zichzelf. Er zijn er nog wel die een vorm van geloof hebben maar daarbij niet kunnen opboksen tegen de algemene stroming van het puur wereldse en er dan maar liever met niemand meer over spreken.

Het is nacht. Maar de morgen komt eraan! Ik zeg je, de morgen komt eraan! Maar de nacht zal eerst haar tijd nog hebben. Zolang de nacht gegeven is zal zij duren en dan komt de morgen met haar stralende licht de nacht verdrijven! Ja, de morgen komt heus! Geen nacht houdt haar tegen, de morgen, met haar gouden glans, de dag breekt aan, het licht overwint de nacht. En alles wordt nieuw en straalt van vreugde! Zoek het licht niet in de nacht! Vertrouw erop, het wordt weer dag! En dan wordt het eeuwig dag, dan is de nacht eeuwig overwonnen! Want als het licht definitief in de mens gevestigd is, is het blijvend, voor altijd! Vertrouw en blijf vertrouwen! Hoe dan ook, de dag komt! Ik kom bij alle mensen!    

Hemels Brood 115

Het hele wereld gebeuren, jullie hele bestaan, alles met elkaar past ineen als een groot radersysteem met vele grote en kleine radertjes. Hoe kan het dan dat alles zo precies in elkaar past en dat alles zo precies op elkaar wordt afgestemd, dat de mens hier kan leven, de planten met de bloemen, de dieren, de vissen, de vogels, noem maar op. Dat kan alleen omdat en doordat Ik alles ken en weet, tot in het kleinste detail. Zou Ik ook maar één kleinigheidje niet weten, zou dan niet het hele radertjes gebeuren spaak lopen?! Geloof Mij, alles ken en weet Ik, overal ben Ik, niets gebeurt buiten Mij om.

 Ook jou ken Ik totaal, tot in de uiterste uithoeken van je bestaan. Maar Ik heb geen mening over jouw doen en laten, omdat je vrij bent je eigen keuzes te maken. En in die vrijheid kan en mag Ik je niet beteugelen. Wel kan en mag Ik zorgen dat het gehele rader systeem binnen Mijn ordening blijft functioneren. Dus kies jij zus te handelen, dan pas Ik onmiddellijk de radertjes aan, zodat het geheel op elkaar afgestemd blijft binnen Mijn ordening, want Ik ken en weet alles van jou en iedereen. Maar bovendien ken Ik ook Mijn rader systeem, wat in werkelijkheid de werking van Mijn liefde is. Voor jou is daarvan nog veel verborgen, wat zichtbaar voor je kan worden. Of liever gezegd, wat je innerlijk bewust kan worden als je je richt op het doen van de liefde, zonder eigenbelang en zo je richt op Mijn bestaan in jou en Mij een plek geeft in jezelf. Daardoor verenig je je met Mij en in die eenheid zul je als zelfstandig wezen toegang hebben tot al Mijn kennis en liefde, alle waarheid. Maar alleen in eenheid met Mij gebeurt dat. En in eenheid met Mij zijn is in waarheid en pure liefde leven.

Hemels Brood 116

Is alles van voorbijgaande aard? De hedendaagse samenleving, alles verandert in een rap tempo. De wetgeving, de regelgeving, alles verandert. Wat vandaag kan, is morgen onmogelijk, wat vandaag onmogelijk is, is morgen mogelijk. Wat vroeger ongewoon was, is nu gewoon. Wat je vandaag koopt, is morgen uit de tijd en ga zo maar door. Ja, wereldse zaken zijn van voorbijgaande aard. Maar Ik ben niet van voorbijgaande aard. Mijn liefde is niet van voorbijgaande aard. Ik ben en blijf altijd die Ik ben van eeuwigheid her. Mijn liefde is er en blijft er altijd, voor iedereen. Hoe komt dan dat zoveel dingen van voorbijgaande aard zijn? Alles wat van voorbijgaande aard is, komt niet uit Mij. Ik ben niet van voorbijgaande aard en wat uit Mij is ook niet. Wat uit liefde en waarheid is, is en blijft. Want dat is het ware leven.

De voorbijgaande aard zit bij alles wat niet stamt uit waarheid en liefde, niet uit Mij. Omdat het geen waarheid is, kan het niet blijvend zijn, omdat het geen liefde is, kan het niet blijvend zijn. Want het doel van jullie bestaan hier op deze aarde is te komen tot volkomenheid in waarheid en liefde. Dat betekent dat al het andere vroeg of laat verdwijnen zal, zodat alleen het ware liefdevolle leven in zijn totale zuiverheid overblijft. Dat kan alleen als alles wat geen waarheid en liefde is, niet blijvend is. Veranderingen zullen daarom altijd doorgaan totdat de totale verandering in volkomen waarheid en belangeloze pure liefde voltooid is. Ook al lijkt een verandering een stap terug, toch is elke verandering een stap verder, een stap die dichter bij volkomen waarheid en liefde brengt. Daarom, niets is voor niets, alles heeft zin, alles is Mijn liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 117

Als je, door je groei in liefde, de blindheid van je misvattingen steeds meer aflegt en je ogen open gaan voor de werkelijke betekenis van Mijn woorden, voor de waarheid van liefde en haar betekenis voor alle mensen, zal je je keer op keer verwonderen en verheugen over alles wat je nieuw ontdekt. Wat je nieuw ontdekt, maar in feite niet nieuw is, er altijd zo was. Alleen niet door jou gezien is, door anderen niet gezien is, niet gezien wordt. Want het doen van liefde voor anderen in Mijn naam opent je ogen steeds verder voor de ware betekenis van je leven op aarde, voor de ware betekenis van liefde, van Mijn zijn. Heel veel van het ware leven, de ware betekenis van Mijn woord, wordt (nog) niet gezien door jullie. Want de afdwaling in eigenliefde, eigengerichtheid, die de meeste mensen zich niet in die zin bewust zijn, heeft het vermogen om werkelijkheid te zien verminderd tot blindheid.

Maar Ik ben onder jullie en Mijn Geest van liefde en waarheid is onder jullie. En Ik raak jullie aan, Mijn liefde raakt jullie aan en bij het aannemen van Mijn liefde worden jullie ogen langzaam geopend voor het heil wat Ik met Mijn waarheid en liefde jullie geef. Ja, je ogen zullen steeds meer opengaan en het besef van waarheid en liefde zal steeds meer in je groeien en elk groeien brengt nieuwe ontdekkingen met zich mee. Nieuwe ontdekkingen van de werking van liefde en waarheid en nieuwe ontdekkingen van hetgeen in en door Mij altijd al was en is. Want liefde is het oeroude zijn van eeuwigheid her en zal het eeuwig in waarheid blijven. Gezegend ben je als je dat verstaat, die liefde in waarheid aanneemt en er daadwerkelijk naar leeft!

Hemels Brood 118

Langzaam maar zeker dringt het tot je door dat liefde de enige ware basis van het leven is. Maar wat wordt door mensen verstaan onder liefde. Onder liefde wordt meestal verstaan het naar de zin hebben, geen moeilijkheden ondervinden en van de ander verwachten dat hij daaraan meewerkt. De ware liefde komt uit het hart. De zuivere liefde denkt in geen enkel opzicht aan zichzelf, vult niets in voor zichzelf. Als de ware liefde opborrelt uit het hart is daarin geen spoor van boosheid, geen spoor van verwijt en alles wat om haar heen is, wordt stralend mooi en goed. Als de zuivere liefde uit het hart opborrelt is er geen onrecht meer, geen frustratie, geen angst, alleen nog stralende vreugde als de volle zon. En in die stralende vreugde van liefde wordt alles wat onrein is, opgelost. Alle problemen, alle moeilijkheden, ziekten, honger, het wordt alles opgelost en alleen het pure zuivere geluk van de liefde blijft en tooit het ware leven uit Mij.

Daarom, het belangrijkste om te leven is de inkeer naar de ware zuivere liefde uit het reine hart, zonder eigenzucht, eigenverlangen, maar met verlangen om de ware liefde te ontdekken in zichzelf en die ware liefde te leven, uit jezelf! Niet de liefde zoals de mens die al zolang bedenkt en invult, maar de ware liefde uit Mij, die volkomen vrij is en ook volkomen vrij maakt. Vrij is waarvan? Vrij maakt waarvan? Die vrij is en maakt van alle kwaad, van alle ziekte, zelfzucht, moord, bedrog, enz. Want de enige ware vrijheid is de volkomen zuivere liefde uit Mij! Werkelijk, dat is het antwoord op alle vragen!

Hemels Brood 119

Stil. Sta eens stil. Sta eens even stil bij wat je doet. Laat je werk eens even rusten en sta stil. Kijk eens om je heen. Sta eens stil en kijk om je heen. Waar ben Ik? Ben Ik in het werk wat je doet, in de mensen om je heen, in hun doen en laten, in jouw doen en laten, ben Ik in je hart? Het hoeft niet, je hoeft niet stil te staan, om je heen te kijken, je hoeft niet te zien waar Ik ben. Maar waar ga je heen, zonder Mij, je Schepper en liefdevolle Vader. Waar ga je heen, wat is je doel? Weet je, het gaat Mij er niet om of dat doel wel zo goed is of niet en of je Mij wel of niet ziet. Het gaat Mij er eigenlijk om dat je je bewust bent van wat je doet en wat je beweegredenen zijn. Het gaat Mij er eigenlijk om dat je niet zomaar aan je levensinvulling voorbij gaat, dat je niet leeft en eigenlijk niet bewust bent hoe je leeft, niet door hebt hoe je handelt en waarom. Je bent n.l. vrij om te kiezen wat en hoe je wilt leven.

Maar als je meedraaft in het leven zoals zo velen doen, dan ben je je nauwelijks je doen en laten bewust en leef je je eigen vrijheid niet maar wordt je geleefd door de situatie, door de gemeenschappelijke opvattingen, door het werk, door van alles en iedereen en nauwelijks door jezelf, door je eigen vrije keus. En als je op die manier geleefd wordt, zonder dat je dat eigenlijk beseft, dan kun je wel eens heel ergens anders uitkomen dan je bedoeling is, of dan je verwacht hebt. Om dat te voorkomen: sta eens stil bij je doen en laten en aanschouw je innerlijk en zie hoe het zich uiterlijk toont. Maak dan je keuze uit eigen besef. En weet je, daarvoor kun je ook altijd bij Mij in jezelf komen, als je wilt. En Ik zal je liefdevolle raad geven en je liefdevol helpen je ware levenskeuzen te volbrengen! Dat is de belofte in liefde die Ik aan alle mensen heb gegeven!

Hemels Brood 120

Verborgen. Voor wie ben Ik verborgen, wanneer ben Ik verborgen. Ik ben niet verborgen voor diegenen die oprecht naar waarheid en liefde leven, maar voor diegenen die naar leugen en bedrog, naar boosheid en wraak, naar zelfzucht en roem streven, voor hen ben Ik verborgen. En toch ook weer niet. Want zodra zij die boosheid, leugen, bedrog, wraak, enzovoort afleggen en naar waarheid en liefde leven, ben Ik ook voor hen niet meer verborgen. Want de waarheid en de liefde ben Ik zelf en hoe zou Ik voor Mijzelf niet zichtbaar zijn. En de boosheid, leugen, bedrog, wraak, etc. ben Ik niet en komt in Mij niet voor. Het zijn maakt datgene wat is zichtbaar. Ik ben het zijn, het enig ware zijn. Buiten Mij is geen zijn en dus ook geen zichtbaar zijn. Zo is boosheid, wraak, leugen, bedrog, etc. geen waarlijk zijn en het ware zijn kan dan ook door hen niet gezien worden.

Als je kijkt in het donker zie je het licht niet. Maar zodra diegene zich omdraait naar het licht, dat wil zeggen, zich bekeert tot handelen uit liefde, ziet hij het licht, eerst weinig, maar hoe meer hij uit liefde leeft, des te lichter zal het hem worden. Hoe kan duisternis verdreven worden? Duisternis kan alleen verdreven worden door het licht van de liefde, het licht van Mijn liefde. Door hen voor wie het leven nog deels of grotendeels duisternis is toch ten diepste lief te hebben, zonder onderbreking, want dan zal hen toch ooit een innerlijk licht opgaan, wat wil zeggen dat zij tot een innerlijk besef komen van liefde als enige ware bestaansgrond. Door die blijvende liefde voor hen zal eens het licht in de duisternis doordringen en het zaadje van ware liefde ontkiemen. En een ieder die hen netzo liefheeft, leeft Mij en is gezegend met het ware licht uit Mij, het ware leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 121                                                                                  

Ben je vandaag al naar de kerk geweest? Heb je Mij vandaag al een keer ontmoet in je hart – de eigenlijke en enige kerk. Wat is een kerk, de kerk. De kerk is de plaats waar je Mij kunt ontmoeten. Waar Ik altijd ben om je te ontmoeten en de werkelijke en enige ware plaats waar je Mij altijd kunt ontmoeten is …. je hart! Daar, in jezelf, ben Ik altijd aanwezig. Misschien niet altijd merkbaar, of vaak niet merkbaar, maar Ik ben er. Wat is dan de uiterlijke stenen kerk. Is dat geen plaats om Mij te ontmoeten? Zolang het in jezelf is, zolang de eigenlijke ontmoeting met Mij in je hart gebeurt, kun je lichamelijk in een kerkgebouw zijn. Maar of je Mij in je hart kunt ontmoeten hangt niet ervan af of je lichamelijk in zo’n gebouw aanwezig bent. Als het je steunt om Mij in je hart te ontmoeten, kun je naar zo’n kerkgebouw gaan, maar voor Mij hoeft het niet, want Mij kun je in je hart overal ter wereld wel ontmoeten.

Is zo’n kerk dan niet belangrijk? Jazeker wel, want daar waar het de mens helpt om tot inzicht te komen, tot Mij te komen in zijn hart, is alles heel belangrijk. Dus ook zo’n kerk waar men de mensen over Mij vertelt en hen helpt om Mij in het eigen hart te vinden en Mij in het eigen hart te ontmoeten. Jammer is het, dat bij mensen in zo’n kerkgebouw ook misvattingen zijn. Maar zijn die niet overal bij mensen in het totale dagelijkse leven. En in dat totale dagelijkse leven wordt nauwelijks nog over Mij gesproken of wordt nauwelijks nog iets op geestelijk gebied in verbondenheid met Mij onderzocht of getolereerd. Dus zeker zijn die plaatsen in de materiële zin zoals een uiterlijke kerk belangrijk. Als je maar niet vergeet dat de eigenlijke kerk waar je Mij kunt ontmoeten, waar elk mens Mij kan ontmoeten, je hart is, ieders eigen hart is, overal ter wereld, dus ook gewoon bij je thuis.

Hemels Brood 122

Elke weg is goed. Maar dat wil nog niet zeggen dat die mens die die weg gaat geen misvattingen heeft over Mij en over het leven. Juist die weg zal hem dan z’n misvattingen tonen. Of mensen die een andere weg gaan, tonen hem daarmee z’n misvattingen. De ordening is ook zo, dat bepaalde misvattingen de weg die iemand te gaan krijgt meebepalen. Maar ook de mens die reeds uit liefde handelt, krijgt zijn weg in verhouding met zijn liefde te gaan. Alles en iedereen volgt de ordening die door Mij is ingesteld al naar gelang hij de liefde al dan niet leeft. En wat een mens op zijn pad tegenkomt, is ten dienste van de mens zo ingesteld, om zijn enige ware levensdoel te bereiken: een zelfstandig wezen in de volkomen liefde van Mijn Zijn en in vereniging met alles in wezen één, één in volkomen liefde en gelukzaligheid en toch met een zelfstandig eigen bewustzijn, met een eigen karakter in totale zuivere liefde.

Zo is alles zodanig geordend, dat het elkaar en daarmee ook zichzelf, dienstbaar is om tot het volkomen ware leven te komen en te blijven. Alles wat gebeurt is door Mijn liefde zo ingericht, dat het de mens, terwijl hij volkomen vrij gelaten wordt, toch naar de volkomen liefde leidt. En alles wat de mens daarbij als onaangenaam ervaart, is slechts dat wat hem door zijn eigen vrije keuze verwijdert of verwijderd heeft van totale liefde. Dat alles beëindigt de mens door weer uit liefde te gaan handelen, door het hart weer te openen voor Mijn liefde en daar naar te leven.

Hemels Brood 123

Weemoed. Soms denkt de mens met weemoed terug aan tijden dat het hem wel ging, terwijl die tijden nu veranderd zijn. Weemoed heeft met het eigen ik te maken, met het los moeten laten van het ego. Want de mens heeft de neiging om te vergeten wat er allemaal was en meespeelde. De dingen uit het verleden vervagen en situaties worden geromantiseerd, in een veel betere verhouding gezet dan de werkelijkheid. Het gaat er dan niet om hoe het toen werkelijk was, maar om een verbetering van de huidige situatie die niet mogelijk lijkt. Dan verliest hij zich in “die goeie ouwe tijd”. Die “goeie ouwe tijd” is niet meer. Wat er goed aan was, zal altijd goed blijven, ook in het nu, daarvoor hoef je niet terug in de tijd. Want wat toen goed was, is nu ook nog goed. Alleen wordt het niet herkend. En waar zit dat dan in? In jezelf! Je bent zelf degene die vanuit je innerlijk leeft en wat je vanuit je innerlijk leeft, dat brengt met zich mee wat er uiterlijk gebeurt. Heb je daar wat aan veranderd in negatieve zin, dan verandert het uiterlijke in dezelfde strekking.

Daarom, je hoeft niet met weemoed terug te denken aan de tijd die toen “goed” was. Je hoeft alleen terug in jezelf en in jezelf te kijken: wat is daar veranderd, waarop baseer je je handelen. Als je jezelf ernstig onderzoekt, dan zie je waarom dingen om je heen zo gebeuren, als je eerlijk kijkt en oprecht bent. Weemoed is een sfeer die je wegtrekt van je mogelijkheden nu. Het leven is nu, niet toen. En het ligt aan jou wat je er nu van maakt, met welke intentie je nu leeft, niet toen. Weemoed is over vergane glorie. Maar wat was die glorie? Was die niet voor de eigenheid, de eigen zin? Deel je leven in liefde met anderen nu en je zult de weemoed niet meer voelen omdat het nu je genoeg brengt aan liefde en geluk! En daar heb je meer aan dan denken aan dat wat niet meer is. Leef nu!   

Hemels Brood 124

Dit schrijf Ik je, voor jou die je weg zoekt naar Mij. Die je weg zoekt naar Mij dwars door alle verleiding en verwarring van het wereldse gewoel, het wereldse gewoel, waardoor je je van tijd tot tijd vertwijfeld afvraagt hoe je staande te houden en of je nog wel op de juiste weg bent en of het nog wel zin heeft om die weg te blijven gaan.

O ja, je bent op de juiste weg en O ja! het heeft heel veel zin om op die weg door te gaan. Een ieder die ernaar zoekt om de weg van liefde en barmhartigheid, van waarheid en van vrede te gaan, die gaat de juiste weg en de enige weg die waarlijk zin heeft, de enige weg die naar Mij leidt en uit Mij is! Houd vol, loop door, laat je niet ontmoedigen! Ook al merk je het niet altijd, ook al voel je het niet steeds, je gaat goed en Ik ben bij je! De weg die jij wilt gaan is de juiste maar daarmee niet de gemakkelijkste! Want je zult er alles, maar dan ook alles van je eigen ego verliezen. En dat is moeilijk, want de momenten waarop je gevraagd wordt je ego los te laten, moet Ik me van je terug houden. Niet dat Ik er dan niet ben, maar het moet jouw keuze zijn je ego los te laten, jouw keuze zonder Mijn invloed, los van wat Ik wil. Dat loslaten moet jouw wil en handelen zijn, omdat je alleen in die vrijheid als een zelfstandig zijn in en uit Mij kunt bestaan.

Naar eigen vrije keus je ego loslaten voor het ware leven is Mijn grootste liefde voor jullie allen, Mijn grootste liefde voor jou. Ja, en juist dat ego loslaten voelt dan ook het moeilijkste. Maar als je de juiste weg wilt gaan van waarheid en onvoorwaardelijke liefde, dan moet je wel geheel vrijwillig je ego loslaten. En dat is in een wereld waar het ego van de meeste mensen nog hoogtij viert, niet gemakkelijk. Maar je bent op de goede weg! En Ik ben met je, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld, tot je overwinning in volkomen liefde! En daarna zijn we voor altijd samen in het volle geluk!