Hemels Brood 931 t/m 961

Hemels Brood 931

Een enorm licht verspreid zich over de aarde. Maar het licht kan niet zo groot zijn of de blinde mens ziet het niet. Wat je zoekt of wat je nodig hebt, het kan voor je staan, als je er blind voor bent, zie je het niet. En als allen om je heen net zo blind zijn, kun je van hen ook geen hulp krijgen.

Maar met de verspreiding van een enorm licht over de aarde komt juist ook langzaam wat zicht bij degenen die het licht graag zouden willen zien, hun blindheid erkennen en op zoek zijn naar ware heling van lichaam en geest. Want de blindheid van de mens heeft niet zozeer te maken met het lichamelijke zien en het enorme licht heeft niet zozeer te maken met het natuurlijke zonlicht maar heeft te maken met geestelijk zien of te wel met waar levensinzicht en met besef van waarlijk leven, met inzicht in wat het ware leven eigenlijk is. Dat dit zicht tot een grote blindheid verworden is, komt door de grote eigenliefde die de meeste mensen drijft naar handelen zonder liefde voor de naaste en de blindheid die daardoor ontstaat,  maakt dat het handelen naar eigenliefde niet of nauwelijks bij zichzelf gezien wordt.

Toch is er een groot, een enorm licht op aarde gekomen, de mogelijkheid om weer volkomen ziende te worden is daarmee gekomen. En langzaam maar zeker wordt de blindheid van de mens als een sluier weggeschoven en het enorme licht begint tot de mens door te dringen. Eerst wordt de warmte van het licht bemerkt, zoals de blinde in natuurlijke zin ook de warmte van het licht kan voelen, terwijl hij het licht zelf nog niet kan zien. Maar langzaamaan, zodat het licht niet te fel wordt voor de net geopende ogen, groeit het zicht, groeit het inzicht. En stukje bij beetje groeit het zicht uit, tot het volledige enorme licht gezien kan worden, tot ieder die geen ogen had, nieuwe ogen gekregen heeft en ieder die blind was weer ziet en ieder mens het volkomen eeuwige enorme licht kan zien en de vreugde van wat dan zichtbaar wordt, kan beleven in eeuwigheid!

Hemels Brood 932

Voor ware liefde is meer nodig dan de eigen wil. Voor liefde is de overgave, de nederigheid, de erkenning niet méér te zijn, méér te kunnen dan de ander, nodig. En dan heb Ik het over liefde geven, liefhebben, niet over liefde krijgen. Om liefde te krijgen hoef je maar te zijn wie je bent en Mijn liefde krijg je altijd. Rechtstreeks en via je medemensen, als zij daartoe al instaat zijn. Want liefde geven kan lang niet iedereen, alhoewel men het wel wil geven, wel probeert te geven.

Liefhebben is moeilijker dan je denkt en niet zomaar voor elkaar. Degene die je wilt liefhebben hoeft maar even iets te doen wat je niet aanstaat en weg is de ware liefde, door ergernis, ongeduld, boosheid en zo nog wat meer. Ja, dan kun je wel willen, maar op zo’n moment lukt het even niet meer. En nou juist op zo’n moment is het belangrijk om in liefde voor die ander te blijven, want juist dát is waarlijk leven, te allen tijde in liefde voor de ander blijven. Maar, je kunt dat op zo’n moment nog zo willen, met je verstand inzien dat dat eigenlijk het beste is, in werkelijkheid krijg je het met je gevoel niet in orde, je ergernis of je ongeduld blijft je parten spelen.

Zo gemakkelijk is het dus niet om elkaar ten volle lief te hebben, zo gemakkelijk is het dus niet om wrevel en ergernis geen kans te geven. Erken dat dan maar liever, geef dan maar liever toe dat je nog te klein bent om waarlijk lief te hebben, dat je ego nog te groot is om waarlijk lief te hebben en zie dan bij jezelf dat je nog niet veel liefde hebt. Misschien kun je dan accepteren dat die andere mens, net als jij is en ook op z’n tijd met het geven van liefde worstelt, op momenten dat het hem niet allemaal zint. Ja, het is en blijft op aarde geven en nemen. Om met elkaar te leren in liefde te leven. Om met elkaar tot eenheid in liefde te komen. Niet om je zin te krijgen. Wie afstand kan doen van eigen zinnen voor de liefde, voor de eenheid, voor harmonie, die doet het met zijn volle overtuiging uit het hart of die laat het, maar erkent daarbij dat hij het nog niet kan en geeft niet de schuld aan een ander, omdat die het niet naar zijn zin doet. Dan komt de liefde toch.

Hemels Brood 933

In rust is je blik het helderst, kun je het best overzien wat de ware situatie is. Als je gehaast bent en onrustig dan zie je gemakkelijk iets over het hoofd wat belangrijk voor je kan zijn. Dan blijkt achteraf dat je niet goed hebt opgelet en een kans gemist hebt om tot een optimale oplossing van je situatie te komen. Hoe kun je dan die nodige rust bewaren?

In het volste vertrouwen op Mij ligt de basis voor je rust. Onrust en haast heeft te maken met een zeker gebrek aan vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat het niet weleens nodig is om snel te handelen. Maar dat voel je dan in alle rust en dat zal je dan, door Mij geholpen, heel soepel en zonder onrust gemakkelijk afgaan. Mis je een diepgaand vertrouwen in Mij, je liefdevolle Schepper, die als een goede Vader voor je zorgt, dan zul je, als er moeilijke situaties op je afkomen, uit een angst, op de situatie gehaast en onrustig gaan reageren teneinde de situatie in de hand te houden. Maar dan lukt het je niet om de situatie in de hand te houden en je wordt er nog onrustiger en gehaaster van.

Sta eens stil en bekijk alles eens rustig. Bedenk je dan in die rust dat Ik er altijd ook nog ben en je heel graag help en ondersteun. Laat het eens los en probeer het niet uit angst, wat in werkelijkheid gebrek aan vertrouwen is, in je eigen hand te houden, maar geeft het eens uit handen. Niet aan je buurvrouw of een ander goed bedoelend mens in je omgeving, maar aan Mij, geef het eens over aan Mijn hand en probeer in alle rust op Mij te vertrouwen. Kom daarvoor in je hart bij Mij en toon Mij je angst. Voel dan in je Mijn liefde, die overvloedig uit Mijn Vaderlijke hart voor jou vloeit. En je angst zal vervliegen, je vertrouwen zal zich vermeerderen en je zult in alle rust precies weten wat je wel en niet te doen staat!

Hemels Brood 934

Al Mijn liefde is voor jullie, Mijn kinderen. Alles wat Ik heb, alles wat Ik ben, alles is voor jullie, Mijn kinderen. Voor jullie heb Ik alles geschapen, voor jullie heb Ik de aarde geschapen en alles wat daarop is. Voor jullie heb Ik alles in een ordening geplaatst waardoor jullie kunnen zijn, kunnen leven, kunnen liefhebben. Niets is achterwege gebleven om alles wat is zo te ordenen dat het altijd jullie Heil, jullie gelukzaligheid, jullie ware levensbestemming dient. En jullie zelf zijn voor Mij alles, alles wat Ik ben, Mijn totale liefde.

Maar Ik wil jullie ook graag daarvan bewust laten zijn. En daarvoor hebben jullie het zelfstandige leven nodig. Daarvoor hebben jullie de totale vrijheid nodig. En ook die heb Ik jullie gegeven. Die vrijheid ligt in de eigen keus. Voor een eigen keus zijn er keuzemogelijkheden nodig. En die keuzemogelijkheden heb Ik ingesteld door op deze aarde liefde en het tegenovergestelde van liefde naast elkaar te plaatsen. Dat is dat alles wat Ik ben op deze aarde is, dat is het totale leven, dat is volkomen ware liefde en dat is het tegenovergestelde van wat Ik ben, in één woord samengevat, dood. De dood in de betekenis van: niets. Geen leven. Geen liefde.

Hoe kan het tegenovergestelde van Mij bestaan als het niets is? Het bestaat dan ook niet. Het is fictie, waan. Maar wel zodanig dat het toch lijkt te bestaan. En hoe dat mogelijk is, dat is Mijn geheim, net zo goed als hoe het mogelijk is dat Ik jullie ben, dat jullie Mij zijn en toch kun je jezelf als een eigen zijn, een eigen individu ervaren. Ja, dat kan, omdat bij Mij alles kan, omdat liefde alles vermag en in die ware liefde kunnen jullie ieder voor zich ook alles. Werkelijk alles wat Ik kan.

Nu zijn er mensen die dat nastreven, dat alles kunnen. Sommigen verbeelden zich in de fictie, de waan die toegestaan is door Mij, al (bijna) alles te kunnen. Anderen verbeelden zich dat zij door hard werken er naar kunnen streven en zo op zeker moment alles zullen kunnen. Maar, ze hebben het allemaal mis. Want alleen ware belangeloze liefde uit eigen vrije wil, gekozen, zonder verwachting er wat dan ook voor terug te krijgen, alleen dát brengt waarlijk leven en alleen dát brengt de mens tot alles te kunnen wat Ik kan. Alleen liefde, laat het daarom goed tot je doordringen wat Mijn liefde is, wat ware liefde is.

Hemels Brood 935

Dood, hoe verschrikkelijk is dood voor veel mensen. Omdat zij bij de dood verliezen. Maar is er werkelijk dood? Werkelijk is er alleen leven, werkelijk is alleen liefde en alles wat daarmee samenhangt. Werkelijk ben Ik en werkelijk zijn jullie. Maar dood is niet werkelijk. De dood is hooguit een overgang, dood is het tegenovergestelde van leven. Ik ben leven, Ik ben alles. De dood ben Ik niet daarmee is dood niet.

Hier op aarde wordt het tijdelijke op zeker moment verwisselt met het eeuwige. Zo zien veel mensen dat. Maar het leven is eeuwig en is als zodanig nooit tijdelijk. Wat is dan het tijdelijke en welk tijdelijk leven wordt dan met de dood beëindigd? Geen leven wordt ooit met de dood beëindigd, want elk leven, alle leven is eeuwig en eindigt nooit. Laat dat goed tot je doordringen wat dát betekent. Wat eindigt dan wel? De aarde is een situatie waarin mens, dier en plant tezamengebracht zijn, waarin hun leven tezamen gebracht is. Die situatie is tijdelijk en die situatie wordt op zeker moment beëindigd. Niet het leven wordt beëindigd, niet Mijn liefde wordt beëindigd, maar de situatie wordt beëindigd en dan alleen nog dat deel van de situatie wat al niet werkelijk was, niet werkelijk is, datgene wat voor de vrije keuze van de mens in tijdelijke steun door Mij toegelaten is. De mens verwisselt dan ook niet het tijdelijke voor het eeuwige, slechts houdt het tijdelijke op als onwerkelijkheid en het eeuwige was en is en blijft. De overgang van het onwerkelijke naar alleen nog het werkelijke is wat door mensen dood genoemd wordt, in de zin van niet meer bestaan.

Maar er is een eeuwig bestaan voor alle leven, voor alle mensen. Ieder is zijn tijd gegeven in de aardse situatie te verblijven, niet zomaar, maar ter verkrijging van het eigen bewuste Zijn in volledige liefde en daarmee in volledige gelukzaligheid. Voor wie die tijdelijke situatie beëindigd wordt, blijft het eeuwige leven verder gaan en wie reeds begrijpt wat daarmee bedoeld wordt, voor degenen die al een zekere mate bewust zijn, liefde leven, zal er geen gevoel van dood in de menselijke zin zijn, alleen een verder leven, niet zichtbaar in het tijdelijke wat de aarde is, niet zichtbaar in de tijdelijke situatie.

Zodra de aardse situatie verlaten wordt, beëindigd wordt, leeft de mens verder in zijn eigen situatie. En welke dat is, bepaalt die mens zelf. Maar die situatie, die de mens dan zelf bepaalt, staat volkomen in relatie tot de mate waarin hij liefde leeft, want ware liefde is het ware leven en ook in zijn eigen situatie is nog steeds alles ook zo door Mij hem gegeven dat hij zal groeien naar die eeuwige ware liefde in een zelfbewust zijn. Ja, dood in de menselijke wereldse gedachte is beëindiging, verlies. Maar het is in werkelijkheid een doorleven in hun eigen situatie en een winst. Winst voor degenen voor wie de aardse situatie beëindigd is.

Ik weet wel, ken wel het verdriet om iemand die je heel na staat niet meer te zien in deze tijdelijke situatie. Maar je kunt eeuwig ieder geliefde in je hart bewaren en je weet nu dat geen werkelijke dood bestaat. Slechts deze tijdelijke situatie, die ooit ook voor jou een einde heeft, maakt de ander voor jou onzichtbaar als hij niet meer in die tijdelijke situatie verblijft. Maar Ik zeg je, hij leeft en zijn leven bloeit verder en opent zich dagelijks meer en meer naar ware liefde, waar leven. Houdt dan een ieder die je in de tijdelijke situatie van het aardse, niet meer met het natuurlijke oog kunt zien, in je hart, in de liefde van je hart. Accepteer de tijdelijke scheiding die nodig is, want de aardse situatie kan niet ook de eigen situatie zijn en weet dat al het leven voor eeuwig is en je zult na deze tijdelijke situatie mogen zien en leven wat Ik je nu niet kan uitleggen, voor je bestwil. Maar het komt allemaal goed in waarlijk leven. In je eigen situatie die komt na deze aardse situatie, sluit je ook allen in die je lief zijn en die jou liefhebben. Ze zijn in die zin toch altijd nog bij je en jij bent bij hen. Zo is er nooit werkelijk verlies, slechts tijdelijk geen letterlijk zicht, maar in je hart kun je het tijdelijke overbruggen, met liefde.

Hemels Brood 936

In het dagelijks leven moet je werken voor je brood. En zo zijn er mensen die heel hard en heel veel moeten werken om genoeg te eten te krijgen. Maar er zijn ook mensen die hard en veel werken om heel veel geld te verdienen en heel veel macht te krijgen. En met dat vele werken zijn zij eigenlijk alleen met zichzelf bezig en weinig of niet met het welzijn van anderen.

Ja, voor Mij, voor Mijn hemelrijk, voor Mijn brood, is het ook nodig dat je werkt, maar dat werken is dan ook alleen zinvol en brengt het meeste op als het voor een ander gebeurt, als het voor het welzijn van je naaste gebeurt.

En zo staat het werken in het wereldse, voor de nodige natuurlijke voeding, haaks op het werken voor het geestelijke, voor geestelijke voeding. En zo kan het goed zijn dat iemand die weliswaar ijverig werkt voor zijn natuurlijke lichaam, genoeg te eten heeft aan natuurlijke voeding maar nauwelijks ook maar iets aan geestelijke voeding naar binnenkrijgt, denkend dat hij dat niet nodig heeft. Daartegenover zijn er mensen die gebrek hebben aan hun dagelijks natuurlijke brood maar hemels gezien dagelijks door de hemelse Vader goed voorzien worden van geestelijke voeding.

Ja, daar is een groot verschil en dat ligt niet altijd aan de ijver waarmee iemand werkt. Het ligt wel aan de intentie waarmee gewerkt wordt. Kijk, als je werkt in natuurlijke zin om in een zekere mate van lichamelijke levensbehoeften te voorzien, dan is daar niets mis mee. Het is zelfs door Mij, jullie Schepper, zo bedoeld te zijn, als er daarnaast ook genoeg werkzaamheid is in  geestelijk opzicht en de aandacht niet alleen op eigen buik vullen, maar ook op het welzijn van de naaste gericht is.

Hemels Brood 937

Graag zou Ik jullie allen volkomen in het licht zien. Maar daar is het nu de tijd nog niet voor. Zou Ik dat nu doen, jullie volkomen in het licht zetten, het zou jullie vrijheid belemmeren en het zou jullie geen goed doen. Daarom en om nog andere redenen, laat Ik het nog zo duister als het is. Maar de ochtend begint te gloren en voor sommigen van jullie komt al meer en meer licht. Want in jullie vrijheid kun je ook de mate van licht bepalen. En dat is net zoveel als je aan kunt en net zoveel als je in liefde leeft. Ja, het licht is heel belangrijk, je gaat er werkelijk door zien en begrijpen. En zoveel als mogelijk is geef Ik je ook licht. Maar altijd nog alleen als de vrije wil er niet door belemmerd wordt.

Zie het zo, je hebt een lichtknop die je aan kunt zetten en door er aan te draaien wordt het licht sterker. Maar alleen jij bent degene die het licht aan kunt doen en alleen jij kunt het sterker maken. Wel moet je dan eerst ontdekken waar het licht aangemaakt kan worden. En dat is met liefde. Ware liefde verlicht je hart, verlicht heel je wezen, verlicht je doen en laten. En hoe meer liefde je uit vrije keus leeft, des te lichter wordt het bij jou en om je heen. Ja, zelfs zo, dat je licht uitstraalt, waarbij dan vele anderen ook verlicht worden en tot besef komen van waar dat licht komt en zo door zelf uit liefde te gaan handelen ook zelf van binnen verlicht worden en licht gaan uitstralen.

Nu zijn er nog niet zoveel mensen die licht stralen, maar de weinigen die al wel licht uitstralen, doordat hun handelen met liefde doordrenkt is, brengen toch genoeg licht voort om anderen ook tot licht te brengen, die op hun beurt ook weer anderen tot licht brengen. En zo gaat dat eeuwig door, tot allen teruggekeerd zijn in het licht, het licht van Mijn liefde. Wil je tot het licht komen, verlicht worden, dan handel naar ware belangeloze liefde, meer is niet nodig. En door zelf naar ware liefde te handelen, kun je, zonder enige dwang, ook anderen er toe brengen naar ware liefde te gaan handelen. En daarmee verspreid je licht en licht is liefde!

Hemels Brood 938

Voor Mijn genoegen? Nee, niets is voor Mijn genoegen. Alles wat Ik doe, bewerkstellig, toelaat, enz. het is niet voor Mijn genoegen, het is niet voor jullie genoegen, het is voor totale liefde, totale gelukzaligheid, totale vrede. Als het dan totale gelukzaligheid is, totale liefde, totale vrede, dan doet Mij dat genoegen. Maar, alweer niet voor Mijzelf, maar voor alle mensen, alle wezens, voor het Heelal! En zo zou ook jullie streven moeten zijn, niet het eigen genoegen, niet het genoegen van de ander, maar de totale gelukzaligheid, de totale liefde, de totale vrede.

Daar ligt de kern van het leven, het best benoemd met volkomen belangeloze liefde. En dat is nergens ooit eigen genoegen. Maar dat wil niet zeggen dat die ware liefde niemand genoegen zou mogen doen, want juist liefde, het handelen naar liefde brengt de ware gelukzaligheid, de ware vrede. En dat is toch een genoegen op zich, als het niet nagestreefd wordt. Want het nastreven van welke vorm van genoegen ook, eigen genoegen of het genoegen van iemand anders is niet verwant aan liefde, is het tegenovergestelde van liefde. Als je dit begrijpt, dan begrijp je ook dat het er niet om gaat dat je geen genoegens zou mogen hebben, zoals veel mensen denken uit Mijn evangelie, te lezen. Maar het het niet bedoeld dat je  welk genoegen dan ook nastreeft, bedoeld is dat je  niets anders nastreeft dan ware belangeloze liefde voor de totale gelukzaligheid, voor de totale vrede. En dan beslist nooit als een verplichting aan je medemens of aan Mij, maar uit liefde, zelfgekozen.

Op het moment dat je, niet uit een verplichting, maar uit liefde, belangeloos, je handelen inzet voor de ander, zonder aan eigenbelang ook maar te denken, voel je geluk en vrede over je komen. En hoe meer je zo handelt, des te sterker word je gevoel van geluk en vrede!

Hemels Brood 939

Alles is Mijn gedachte. Jij kunt het niet bedenken of het zijn Mijn gedachten. Maar Ik heb Mijn gedachten jou vrijelijk gegeven. Dat is voor jullie haast niet te bevatten, niet voor te stellen. Het is als geef jij je vermogen tot denken aan je buurman. Maar zo is het dan ook toch weer niet. Want dan zou je ook je eigen stuur uit handen geven en dan zou je ook je eigenheid, je eigen besef uit handen geven. Dat is het niet. Daarom is het voor jullie nauwelijks te begrijpen wat Ik bedoel met: alles is Mijn gedachten en toch heb Ik Mijn gedachten jullie, jou gegeven. Ieder heeft een deel van Mijn gedachten gekregen als zijnde zijn eigen gedachten, als eigen vermogen tot denken, aanvoelen, weten en beseffen. Maar niemand staat daarmee los van Mij en Mijn gedachten.

Al heb je nog zo’n eigen bestaansbesef en al lijkt het nog zo dat je geheel op jezelf staat en op jezelf bent aangewezen, toch blijf je onderdeel van Mij, van alles en alles ben Ik. Daar, in dat Alles ben jij en heb jij een vrij door jou te besteden vermogen gekregen zelf te denken, zelf te voelen, zelf te weten, zelf te beseffen. In dat alles heb jij het vrije vermogen gekregen te gaan en te staan waar en hoe jij wilt, te handelen naar het besef wat jij hebt. En dit besef bouw je zelf op door de wijze waarop jij al je vermogens gebruikt en inzet. En dan is dat alles nog zo ingedeeld door Mij, dat je door het gebruik van al de verkregen vermogens gaandeweg gaat leren hoe je al die vermogens het best kunt gebruiken. Dat geldt niet alleen voor jou, maar voor alle mensen. Want elke inzet van je vermogens brengt je iets en leert je iets en nooit gaat er enig vermogen verloren of het wordt je tot lering om uiteindelijk tot het enige ware leven te komen, welke is, de volkomen belangeloze liefde voor de naaste, die Ik ben van meet af aan, tot in alle eeuwigheid. Zo ben jij die volkomen belangeloze liefde en zo groei jij tot die volkomen belangeloze liefde, als een eigen Zijn met een eigen besef en een eigen zelfstandigheid in eenheid met Mij en alle wezens.

Hemels Brood 940

In je hart kun je voelen wat waarheid is. In dat deel van je hart waar je helemaal eerlijk bent, eerlijk tegenover jezelf en iedereen. Want als je waarheid wilt voelen, zul je eerst zelf waarheid moeten zijn. Evengoed heb je in je hart het vermogen om waarheid te voelen en tevens krijg je van daaruit van tijd tot tijd signalen als je niet naar waarheid leeft. Niets wordt je in de weg gelegd als je niet naar waarheid wilt leven, maar je kunt niet zeggen dat je niet wist wat waarheid is. Ook kun je niet zeggen dat je niet wist dat waarheid nodig is om naar te leven voor het ware leven. Want niet alleen zijn er vele geschriften waaruit dat duidelijk gemaakt wordt, maar ook krijg je regelmatig in jezelf het signaal wat je vertelt dat het niet de bedoeling is om in onwaarheid te leven. En je hebt ook genoeg verstand, intelligentie, gekregen om te beseffen wat het leven in onwaarheid je voor nadelige gevolgen kan brengen.

Toch ben je vrij voor onwaarheid te kiezen. Maar wees dan ook niet boos als anderen je naar onwaarheid behandelen. Want ook zij zijn vrij voor onwaarheid te kiezen. Onwaarheid lijkt soms een oplossing voor een situatie, maar het heeft dan toch altijd met eigenbelang te maken en gebrek aan vertrouwen in Mij. Het lijkt dan niet erg te zijn om eens eventjes van waarheid af te wijken. Maar in Mijn ordening is het wel degelijk belangrijk om je aan waarheid te houden. Dat wil niet zeggen dat je niet van mening mag veranderen of dat je je handelen niet zou mogen wijzigen, want ook situaties kunnen zich wijzigen en dan zul je je handelen wel moeten wijzigen. Evengoed blijft het van belang om naar   waarheid te handelen. Vergeet daarbij nooit de liefde, want zonder liefde is niets goed. Voor alles gaat liefde en waarheid is daar direct mee verbonden. Houdt daarom in de liefde aan waarheid vast en vergeef hen die nog niet aan waarheid vasthouden.

Hemels Brood 941

Open en eerlijk. Ik heb een open en eerlijk hart nodig om naar waarheid te kunnen leven. Om Mijn leven mee te delen, om te kunnen zijn. Wie met Mij wil spreken, die kome tot Mij in zijn hart, zonder pretenties, zonder angst, zonder eigenbelang. En Ik zal in zijn hart met hem spreken die bij Mij komt en hem leren wat goed voor hem is. Niets zal Ik van hem nemen, alles zal Ik hem geven, die bereid is naar Mijn liefdevolle stem te luisteren. Wie maar half luistert, kan Ik ook niet meer dan de helft geven, wie nauwelijks luistert, kan Ik ook nauwelijks iets geven. En toch krijgen allen van Mijn enorme liefde evenveel. Door de eigen instelling kan de één meer met die hoeveelheid dan een ander. Het is ieders vrije keus hoe en wanneer hij Mijn liefde wel of niet op- pakt, accepteert, leeft.

Het is net als bijvoorbeeld geld. Als je daar allemaal evenveel van hebt dan doe je er toch niet allemaal dezelfde aankopen mee. De één zal naast zijn dagelijkse levensbehoefte dan nog graag een kasteel kopen en de ander gaat liever op reis. Zo krijgt ieder gelijkelijk aan liefde, maar de één gebruikt het voor zichzelf en de ander voor zijn naaste. Hier ligt dan een verschil met geld. Want met geld kun je geld vermeerderen als je het voor jezelf belegt. Maar liefde kun je niet voor jezelf beleggen, liefde vermeerdert alleen als je het geeft, belangeloos geeft.

Zo krijgt iedereen een enorme hoeveelheid liefde van Mij: maar de één verpatst het voor eigen genoegen en krijgt de gevolgen daarvan te verwerken en de ander geeft ervan weg, zodat hij er meer voor terugkrijgt, zonder dat hij dit verwacht. Hoe dan ook, voor beiden blijft Mijn liefde stromen, eeuwig en even sterk. Maar de uitwerking is daarmee nog niet gelijk en zal ook lang niet gelijk zijn, omdat elk mens uniek is en zijn eigen weg te gaan heeft, zo dat Mijn liefde eenieder uiteindelijk bij Mij brengt in het volle geluk.

Hemels Brood 942

Voel je vrij, wees vrij! Maar kijk uit hoe je je vrijheid invult, hoe je je vrijheid neemt, kortom, zorg dat je vrij blijft. Want je kunt je vrijheid verliezen als je er niet juist mee omgaat. Niet dat Ik je dan je vrijheid afneem, maar je kunt je in je vrij gekozen weg zo manoeuvreren dat je klem komt te zitten en je vrijheid deels of geheel verliest. Je kunt je dan verplicht gaan voelen tot dit of dat, normen en waarden aannemen die je vrijheid belemmeren zonder dat je dat zo direct bemerkt. Ja, heel gemakkelijk kun je je vrijheid verliezen door allerlei keuzes in vrijheid te maken die onvrijheid en verplichtingen oproepen. Het is aan jou zelf in hoeverre je je vrijheid bewaart. En Ik kan je dit er aan toevoegen, dat wanneer je er krampachtig aan vasthoudt, je je vrijheid eigenlijk daarmee al kwijt bent. En hoe meer je op je vrijheid uit bent, gefixeerd bent, des te meer zal zij je tussen de vingers wegglippen, als los zand.

Doordring je keuzes met liefde, zet je handelen zoveel mogelijk om in handelen zonder eigenbelang en vorm daarmee het rotsvaste beton waarop je vrijheid een blijvende is. Want het losse zand draagt geen huis, ook geen huis van vrijheid. Maar op de vaste rots bouw je een huis dat stevig staat en waarin je zonder zorgen vrijelijk kunt wonen. In en uit gaande, het blijft zijn stevigheid behouden. Het leven levende, je vrijheid blijft bestaan zolang je huis, dat is je daden, gebaseerd zijn op liefde en waarheid, op vast vertrouwen in Mij en Mijn liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 943

Denk niet dat het zo gemakkelijk is om Mij in het dagelijks leven te herkennen. Ik ben daar vooralsnog onzichtbaar voor het natuurlijke oog aanwezig. Zoek Mij dan ook niet met het natuurlijke oog. Voor wie met het geestelijke oog al wat kan zien ben Ik zo hier en daar wel te zien. Maar de mate van Mijn geestelijke zichtbaarheid hangt mede af van de mate van liefde bij de mensen. En hoe meer je naar ware liefde handelt, des te meer zul je je geestelijke oog ontwikkelen en ontstaat de mogelijkheid om Mij met je geestelijke oog te zien.

Ik ben daar waar liefde is, waar naar liefde gehandeld wordt. Ware liefde zonder enig eigenbelang. En dat is nog heel schaars. Zo ben Ik nog heel weinig voor het geestelijke oog onder de mensen. Maar, in het hart kun je Mij wel altijd ontmoeten, ieder mens kan Mij, als hij wil, wel in zijn hart ontmoeten. Daarvoor hoef je Mij niet te zien. De behoefte om Mij te zien heeft vaak nog het meest te maken met bewijzen, daarmee wil iemand voor zichzelf bewijzen hebben. Want wat niet gezien wordt, kan er eigenlijk ook niet zijn. Toch wordt er door veel mensen zoveel beweert van wat niet gezien wordt en vaak ook helemaal niet waar is en toch wordt het geloofd, gretig geloofd.

Wat de mens uitkomt in zijn dagelijks leven, dat gelooft hij, maar wat waar is, maar niet zichtbaar, gelooft hij niet. Zou hij het wel geloven, dan zou dat betekenen dat hij zijn handelen waar het eigenbelang is, zou moeten veranderen. Maar dat bevalt hem nou juist nog zo goed. Kijk en daardoor ziet hij niet wat hij zou kunnen zien als hij bereid zou zijn dat wat hij steeds voor zichzelf houdt af te staan, te delen, los te laten. Zo iemand kan Mij zoeken en niet vinden, omdat hij maar steeds met zichzelf, met eigenbelang zijn zicht op Mij belemmert. Blijf zoeken, want dan zul je ook vinden wat je zicht belemmert en hoe je daar aan voorbij kunt komen en Mij kunt vinden!

Hemels Brood 944

Mijn liefde is voor de mens onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar zo groot en onvoorstelbaar diep. Als je enigszins zou kunnen zien hoe groot en omvangrijk het heelal is, hoe oneindig veelomvattend en daarbij neemt dat Mijn liefde voor jullie allen ontelbaar vele malen groter is, oneindig is, dan kun je misschien bedenken hoe onvoorstelbaar groot Mijn liefde is en welk een minuscuul speldenprikje daartegenover jullie besef daarvan is en jullie handelen daarnaar is. Hoe dat wegvalt in Mijn enorme liefde, hoe jullie doen en laten met een enorm gemak gedragen wordt door Mijn liefde. Maar dan toch altijd zo gedragen wordt dat jullie je eigen verantwoordelijkheid houden, je eigen vrijheid houden, een zelfbewust bestaan houden en bijna niets gewaar worden van wat er allemaal door Mijn liefde gebeurt. En juist dat je daar nog bijna niets van gewaar wordt is voor jullie huidige zijnssituatie het beste.

Want juist daardoor kunnen jullie je ontwikkelen in een precies juist geordend klimaat, waarin alles aanwezig is om je te laten uitgroeien tot een waarlijk Zijn, tot het ware leven, als een zelfbewust wezen. De omstandigheden voor jullie ontwikkeling zijn te vergelijken met de omstandigheden van de baby in de buik van de moeder, waar alles zo ingericht is dat alles er naartoe groeit om de baby op zeker moment geboren te laten worden en als een zelfstandig bestaan verder te laten groeien. Doet de baby zelf daar iets toe of af? Zo heb Ik voor jullie welzijn en groei uit ware eeuwige liefde alles dusdanig ingericht, dat je uit kunt groeien tot waarlijk leven als een zelfstandig zelfbewust zijn. Maar, jij hebt daarbij vrijheid en jij kunt daarmee wel keuzes maken die je sneller of langzamer doen groeien op je weg naar waarlijk leven. Toch, de basis ben en blijf Ik, de basis blijft Mijn eeuwig enorme liefde, vergeet dat nooit!

Hemels Brood 945

Wat is jouw mooiste werk, wat je het liefst hebt, wat je het beste vindt? Iedereen heeft wel iets wat hem het naast aan het hart ligt. Bij Mij is dat heel eenvoudig, dat zijn jullie! Jullie zijn voor Mij het belangrijkst, het mooiste, het beste. Jullie zijn voor Mij alles, het meest belangrijk. En zoals jij wat je het mooist vind, het beste, het liefst hebt, koestert en verzorgt, zo koester en verzorg Ik ook wat Ik het beste, het mooiste vind, wat Ik oneindig liefheb: jullie!

Jullie zijn Mij zo dierbaar, zo belangrijk, dat Ik jullie in alles koester en verzorg. Toch, door de vele keuzes voor eigenbelang welke jullie maken, lijkt het dat Ik je maar laat gaan en geen belangstelling meer voor je heb. Daarin vergis je je dan. Want wat je ook doet en hoe iemand ook afwijkt van het ware leven, wat Ik aan jullie allen vrij gegeven heb, Mijn zorg uit liefde wordt daarmee niet weggenomen.

Je blijft het mooiste, het dierbaarste voor Mij en Mijn liefde wordt daar geen milligram minder door. Ook Mijn zorg waarmee Ik je koester niet. Maar bedenk wel dat al heb Ik je nog zo lief, je een vrij mens bent en je de vrije keus hebt. Ik zal je die vrijheid van keus niet afnemen, maar de gevolgen van je keuzes neem Ik je ook niet af. Want ook die horen bij je vrijheid en bieden je de kans om tot inzicht van waar leven te komen.

Kijk en dat werkt dan zo dat ware belangeloze liefde direct de hemel opentrekt, dat wil zeggen, dat je daarmee je zicht op het ware leven en je inzicht verruimt, direct verruimt, terwijl de keuzes voor eigenliefde je een lering brengt waardoor je tot inzicht gebracht wordt ten aanzien van de keuze die je gemaakt hebt. En dit laatste kan weleens pijnlijk voor je zijn. Maar neem dan liever die pijn, aanvaardt die want zodra je die werkelijk met je hart aanvaardt heb je je les geleerd van komt het bijbehorende inzicht op z’n plaats. Zo gaat dat dan keer op keer tot het ware inzicht in je verankerd zit en je de lering niet meer nodig hebt. Houd moed want Mijn liefde blijft je toch eeuwig nabij en draagt je door alles heen!

Hemels Brood 946

Ik wil jullie allen genadig zijn. Ik ben jullie allen genadig. Maar dat wil nog niet zeggen dat Ik alle pijn en leed in één keer wegneem. Mijn genade is al dat veel, heel veel is weggenomen en veel, heel veel verzacht is. Ik heb er voor gezorgd dat niemand verder weg kan raken van ware liefde dan hij kan verdragen. Toch moet er de mogelijkheid zijn om van ware liefde weg te raken om het ware bestaan als zelfstandig wezen in vrijheid te kunnen bereiken. Het is daarom geen slechtheid die in de Schepping zit waardoor de afdwaling in liefdeloosheid mogelijk is, het is Mijn liefde om jullie tot het hoogste wat mogelijk is te kunnen laten ontwikkelen. Het is Mijn genade dat Ik jullie daarin zodanig draag dat alleen de hoogstnodige pijn van de afdwaling in niet-liefde jullie raakt en dan echt alleen zo, dat het een bevordering is voor de groei naar totale liefde.

Ik laat je niet in de steek, je bent Mij lief, heel lief. Dwaal dan toch niet af van de ware liefde, bestrijd niet de niet-liefde, de afdwaling in niet-liefde, neem dat aan als een stukje groei voor je ziel en zie uit naar het doen van ware liefde, bestrijd niet je ongeduld vermeerder je geduld, bestrijd niet onvermogen vermeerder je vermogen. Als er in een emmer tien liter kan en je hebt er merendeels modderig water in, bestrijd dan niet de modder maar laat er helder schoon water in lopen en na verloop van tijd is het water van de modder gezuiverd.

Zo kun je je beter richten op het vermeerderen van je liefde dan het bestrijden van je niet-liefde. En zo kun je ook anderen helpen door hen niet te bestrijden in hun niet-liefde maar te bemoedigen in liefde!

Hemels Brood 947

Ga verder en verder op je levensweg zonder angst om alleen te gaan, alleen te zijn. Niemand is ooit werkelijk alleen. Wel zul je van tijd tot tijd je eigen zijn ervaren als los van anderen, los van Mij. Maar in werkelijkheid ben je noch los van anderen noch los van Mij. Deze momenten zijn er voor jou, speciaal voor jou. Vergelijk die momenten met een klein kind wat leert lopen. Stel je het moment voor dat het los staat, voor de eerste keer los staat en de eerste stappen los doet. Enerzijds voor het kind beangstigend het staat maar voelt zich heel onzeker. Anderzijds heel geweldig, het staat en bemerkt zelf te kunnen wat het eerder alleen nog met steun kon. Ja, zo zijn die momenten voor jou om je verder te helpen, niet om je alleen te laten! Het zijn nu juist je groei-momenten! Deze momenten waarop je een stukje verder komt in een eigen zijn, loskomend van oude zekerheden die geen waarlijk leven in zich droegen, naar nieuwe zekerheden die je dichter bij een eigen zelfstandig zijn brengen in volkomen liefde.

En net als het lopen lerende kind niet zonder de liefde van zijn ouders is, zo ben jij niet, nooit zonder Mijn liefde en zo ben je ook nooit werkelijk alleen. Ga daarom verder en verder op je weg, zonder angst, leer lopen, leer praten, leer je eigen weg te gaan, leer nemen, leer geven, leer lief te hebben zonder eigenbelang en zonder steun, zonder “tafels” en “stoelen” om je aan vast te houden. Je mag er zijn, je bent vrij, je mag leren, je mag leven! Werkelijk leven! En, op al je wegen, op je totale levensweg, ben Ik altijd naast je, draag je, soms merkbaar, soms onmerkbaar, soms lijkt het of Ik er niet ben. Neem ook die momenten aan als Mijn liefde voor jou! Want het zijn dé momenten van groei voor je ziel en zaligheid. Al lijkt het dat je op zo’n moment alleen bent, je staat dan los, je loopt dan los, maar Ik ben vlak bij je om je op te vangen als je wankelt, op te vangen als je valt. Op te vangen in Mijn liefde die je altijd hoe dan ook omringt!

Hemels Brood 948

Zo helder als glas is Mijn leer, kristalhelder. Dat het niet voor iedereen zo helder overkomt, komt door de wereldse vertroebeling die ervoor geslopen is en het glas veel minder doorzichtig gemaakt heeft. Nu ben Ik al geruime tijd bezig Mijn leer inzichtelijker te maken door de vertroebeling heen en zo zijn er gelukkig mensen die Ik daardoor bereik. Maar jammergenoeg zijn er nog zovelen die Ik vooralsnog niet bereik. Die nog op dwaalwegen beland zijn door de vertroebeling van het wereldse en in hun hardnekkigheid niet van die weg willen wijken, denkende dat zij goed gaan.

Ja, dat is een moeilijke groep, diegenen die er volkomen van overtuigd zijn dat zij de juiste weg gaan, terwijl die weg nog zeker niet geheel overeenkomt met de ware levensweg voor die mens. Dan moet er bij hen, hoe goed zij ook denken te gaan, iets gebeuren wat hen aan het denken zet, wat hen ergens los haalt van hun te vaste overtuiging. Voor hen lijkt dat dan iets onbegrijpelijks, dat de lieve God hen, die zo goed op weg zijn, zoiets laat overkomen. En vaak ontstaat dan twijfel over die lieve God of Hij is opeens niet liefdevol meer. Ja, dan neem Ik dat voor lief en neem hen niets kwalijk, want Ik weet dat zij het goed bedoelen. Toch kan Ik hen, uit liefde voor hen, niet op zo’n dwaalspoor laten en zo laat Ik toch gebeuren wat hen van het dwaalspoor, hun te vaste overtuiging, kan verlossen voor de juiste weg, de juiste levens-opvattingen.

Zoveel Ik kan, zonder zijn vrijheid te belemmeren zal Ik die mens de pijn verzachten en Mijn grote liefde tonen. Maar het is aan die mens in vrije wil tot inzicht te komen, dus zal Ik zijn pijn niet geheel kunnen wegnemen. Niet alleen diegenen die op een dwaalspoor zijn, maar ook degenen die in groei stil zijn gevallen, zal Ik met gebeurtenissen prikkelen om hun ware levensweg te vervolgen. Zie daarom alle gebeurtenissen in je leven als liefde, ware liefde van Mij en nooit als straf. Ook al ben je je bewust van daden die geen volkomen liefde zijn of waren, Ik zal je daarvoor nooit straffen alleen helpen tot waar inzicht te komen, tot verder groeien van je ziel.

Hemels Brood 949

Rituelen, mensen gebruiken ze om uit het wereldse te komen en om uit het wereldse weg te blijven. Het kan een steun zijn om de overgang uit het wereldse te begeleiden naar het geestelijke. Maar zodra rituelen een dwingend karakter krijgen, gaan zij aan het doel voorbij. Wie tot Mij wil komen, die kome, met of zonder rituelen, Ik heb ze niet nodig en het is voor Mij ook geen noodzaak.

Liever heb Ik dat degene die wil komen, gewoon komt. Maar voor wie daarvoor een soort van overbrugging uit zijn wereldse denken en handelen nodig heeft en dit vindt in rituelen, laat hem zijn gang gaan en evengoed bij Mij komen. Maar laat hij zich ook bedenken dat hij ook zonder deze rituelen bij Mij mag komen. Laat hij wel weten dat rituelen niet door Mij in het leven geroepen zijn, maar door mensen bedacht zijn, om allerlei uiteenlopende redenen. Ik laat het toe, maar nogmaals, het is voor Mij niet nodig. En daar waar rituelen de mens dwingen en zij er volkomen door in beslag genomen worden en zij zo het ware zicht op Mij belemmeren, kun je je voorstellen dat Ik ze liever afgeschaft zie. Want zij dienen dan geen goede zaak, zijn niet geestverheffend, alleen verwarrend en misleidend.

Wie zonder rituelen tot Mij kan komen, heeft veel voor op degenen die nog aan rituelen vast willen houden. Denk niet dat het Mijn wens is, deze rituelen. Maar jullie zijn vrij en wie door rituelen denkt dichter bij Mij te komen, die zal Ik niets verwijten, maar wel willen zeggen, de weg naar Mij is het kortst via naastenliefde, liefde zonder eigenbelang. En geen enkel ritueel kan gebrek aan liefde goedmaken. Daarom zou Ik iedereen willen aanraden zich eerst te bekommeren om zijn mate van ware liefde en de rituelen maar achterwege te laten. Liefde, dat is de meest directe weg naar Mij. Er is geen betere, er is geen kortere weg dan liefde.

Hemels Brood 950

Kijken, steeds maar weer kijken. Wat er om je heen is, wat er om je heen gebeurt. Wat er in jezelf is, wat er in jezelf gebeurt. Welke emoties je hebt, welke gedachten, welk willen en niet willen en welke basis dat alles heeft. Je kunt vluchtig kijken, oppervlakkig denken en daardoor ook maar vluchtig en oppervlakkig iets waarnemen. Als je bijvoorbeeld een schilderij met een ingewikkeld patroon, met veel verschillende vlakken bekijkt, dan zul je naarmate je intensiever en langer kijkt steeds meer gaan waarnemen. En naarmate je vaker kijkt, zal het je ook bekender worden en zul je er van gaan houden en z’n eenheid steeds meer gaan zien.

Zo is het ook met je omgeving en jezelf. Naarmate je intensiever en langer om je heen kijkt en in jezelf kijkt, zul je steeds meer gaan waarnemen en steeds meer de uiterlijke en de innerlijke verbanden gaan zien. Zul je je steeds meer bewust worden van de eigenlijke basis vanwaaruit jij leeft en vanwaaruit jouw omgeving leeft. Gewoon rustig kijken en nog eens kijken, je omgeving en jezelf. Als je vraagt, wie ben ik eigenlijk, hoe ben ik eigenlijk en wie zijn toch al die anderen in mijn leven en wat zijn toch al die gebeurtenissen om mij heen en wat allemaal met mij gebeurt. Ga dan toch eens wat rustiger, maar intensiever bekijken, observeren, je omgeving, alles wat in je omgeving is en jezelf.

Als je ergens in een parkje gaat zitten en rustig een tijdje om je heen kijkt, ga je van alles zien, veel meer dan wanneer je er gejaagd doorheen loopt. En hoe langer je op dat bankje zit en in rust om je heen kijkt, hoe meer je één wordt met je omgeving, je er eigenlijk bij gaat voelen te zijn. Zo kun je ook naar je leven kijken, alsof je in je levensparkje op een bankje zit en om je heen kijkt, in jezelf kijkt en voelt. Als je dat in alle rust doet, keer op keer, dan ga je steeds meer zien, steeds meer ervaren, steeds meer voelen hoe het leven is en hoe jezelf bent. Want je kunt al veel meer zien en weten dan je denkt. Ga maar eens rustig zitten en kijk om je heen en kijk in jezelf.

Hemels Brood 951

Je bent mens, van vlees en bloed, je bent mens op aarde. Je hebt hier te maken met een lichaam, met geest, lichaam en geest. Je bent vooreerst ziel en hebt van Mij het natuurlijke en het geestelijke leven gekregen. Waarbij het natuurlijke leven slechts tijdelijk is en het geestelijke, het ware leven, eeuwig. Vlees en bloed op aarde, dat alleen kan niet bestaan zoals je bestaat in de geest. Maar met de geest kan het bestaan. Materie, het is materie, het is alles wat niet waarlijk leven is en het zal geleefd moeten worden om ervan bevrijd te kunnen worden. En dat is dan juist nodig, dat je bevrijd wordt van het natuurlijke lichaam wat de geest eerst een tijd vast houdt.

Vast, materie is vast. Maar niet zo vast, dat de geest er niet een tijd als het ware in kan verblijven. Juist om mee te maken wat het precies is om niet in liefde te leven. Dit is de manier waarop de ziel in haar geest kan beleven, wat het is om niet in de volle liefde te leven, zonder dat zij ook werkelijk niet in de volle liefde leeft. Dat wil zeggen: Alle mensen van vlees en bloed, die op aarde leven, leven in de volheid van Mijn liefde, terwijl zij daarin toch ook als een zelfstandig zijn kunnen ervaren hoe en wat het is om niet voortdurend in Mijn volle liefde te zijn. Alleen het natuurlijke lichaam op deze aarde biedt de ziel met haar geest die ervaring zonder het enige ware leven, de ware liefde, te verliezen. Deze ervaring van vlees en bloed en het leven op aarde is enerzijds een belemmering voor de ziel en haar geest, door de niet-liefde, maar anderzijds is het een bevrijding naar het zelfstandig zijn als eigen wezen in Mijn volle liefde, met een eigen bewustzijn van Mijn liefde als eigen mogelijkheid tot het leven van die liefde. Zo dient het lichaam de mens op deze aarde tot groei naar een besef van ware liefde, Goddelijke liefde als zijn eigen bestaan, zijn eigen leven.

Wie niet de kou heeft ervaren, onderscheidt ook niet de warmte. Wie niet het tegenovergestelde van Mij heeft ervaren kan ook Mij niet gaan kennen.

Hemels Brood 952

Ja, Ik zie en weet alles. Alles. Je geheimste gedachten, je geheimste gevoelens, je kunt ze voor Mij niet verbergen. Er is voor niemand een mogelijkheid om ook maar het kleinste te verbergen. Overal ben Ik, overal kijk Ik, overal weet Ik wat er speelt, wat er gebeurt, zonder uitzondering. Dat zou voor allen een geruststellende wetenschap moeten zijn, maar voor velen is het een ongewenste situatie, ze verbergen zich liever, ze verbergen hun handelen liever, ze verbergen hun ware gedachten en gevoelens, hun opvattingen liever voor Mij. Maar aan degene die liever verbergt, zeg Ik, Ik kijk je vriendelijk aan, want hoewel Ik alles weet en er voor Mij geen geheimen bestaan, waardoor Ik ook alles weet en zie wat buiten Mijn ordening van liefde valt, neem Ik niemand dat kwalijk.

Wie zich buiten de ordening van liefde begeeft, krijgt te maken met hetgeen daarmee samenhangt. Zo is ieder verantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen leven en daar allen met elkaar verbonden zijn, is ook iedereen daarmee verantwoordelijk voor zijn naaste. Zo is dan ook  het eerste gebod te lezen, te begrijpen als een advies en een uitleg van waar leven, heb de Here God lief en uw naaste als uzelf.

Kijk, in de door Mij ingestelde ordening en onderlinge samenhang heeft alles wat je doet of laat niet alleen met jezelf te maken, maar ook met je medemensen. En het God liefhebben is het leven naar de door Hem ingestelde ordening van liefde die dan ook direct het juiste handelen naar naastenliefde inhoudt. En aangezien eenieder die buiten die ordening van liefde gaat ook te maken krijgt met de gevolgen daarvan hoef Ik niemand iets te verwijten en blijf Ik naar iedereen in alle liefde en kijk je vriendelijk aan, als je Mij toestaat zal Ik je zelfs helpen je te verlossen van de gevolgen, als je buiten Mijn ordening van liefde hebt gehandeld. Ik ben alleen liefde en blijf dat eeuwig. Naar Mijn ordening zul je wel getrouw moeten worden voor een gelukzalig waarlijk leven!

Hemels Brood 953

Je bent maar een heel klein mensje. En toch ben Ik heel groot in jouw aanwezig. En juist omdat Ik heel groot bij jou aanwezig ben, ben jij dus eigenlijk ook zo groot. Althans, je kunt zo groot zijn. Want dat wat Ik in jou ben, heb Ik jou gegeven en dat ben jij. Als je wilt en als je kunt. Want je hebt een vrije wil en Ik leg je dan ook niet op datgene wat je van Mij innerlijk hebt gekregen te moeten zijn. Je hoeft dus geen gebruik te maken van de vermogens die Ik in je gelegd heb. Maar, als je ze wel gebruikt, ben je als Ik, groot en toch ook klein. Groot in nederigheid, klein in eigengewin. Groot in liefde, naastenliefde, klein in eigenliefde. Groot in bescheidenheid, klein in het gezien willen worden.

Je kunt zo groot zijn als jezelf wilt. En je kunt ook nog zelf kiezen waarin je groot wilt zijn. Wil je groot geld of wil je groot geluk en wil je het voor jezelf of wil je het voor anderen? Maar, wat je ook wilt, voor jezelf of voor anderen, dat wil nog niet zeggen, dat jouw willen ook altijd datgene tot stand brengt wat voor de groei van je ziel het beste is. Kijk en om nu te voorkomen dat jij met je vrije willen je ziel en zaligheid in de dood verliest, is al het vrije willen wel binnen de ordening van Mijn liefde geplaatst en daardoor kun je heel veel vrij willen, wat je dan ook tot vrij handelen strekt, maar nooit zal je buiten Mijn liefde zijn en nooit zal Mijn liefde buiten jou zijn. Al heb je het nog zover uit je handelen verbannen, de vonk van Mijn ware liefde in jou is nooit te doven. Hoe klein je de vonk ook maakt of laat worden, ze kan altijd nog tot enorme grootte komen. En altijd nog staat het ware leven daarmee voor je open. Altijd nog kun je de liefde gaan leven en altijd nog mag zij, Mijn liefde, je innerlijk verwarmen en zich vergroten. Hoe klein je de vonk ook maakt en hoe groot je zelf ook al denkt te zijn, je bent pas werkelijk groot als jij klein bent en die kleine vonk is uitgegroeid tot een waar vuur, een heel groot vuur. Niet het verterend vuur van haat en wrok, maar het zaligmakende vuur van liefde bedoel Ik.

Hemels Brood 954

Hoewel je weet dat het niet nodig is, heb je nog steeds angst, heb je nog steeds gebrek aan vertrouwen bij van alles en nog wat. En hoewel je wel vrij van angst wilt zijn en hoewel je wel vol van vertrouwen wilt zijn, lukt het je toch niet om zover al te komen. Ja, steeds opnieuw zijn er situaties die je benauwen en steeds opnieuw zijn dat de momenten waarop je mag oefenen, momenten waarop je de vrijheid hebt om te leren en verder te groeien. Angst en gebrek aan vertrouwen hangt samen met jezelf, met het zelf in de hand wilden hebben van alle gebeurtenissen. Maar, je hebt het niet zelf in de hand.

Alles ligt voor eeuwig vast in Mijn hand. Ook je vrijheid ligt in Mijn hand. En Mijn hand is alleen liefde, in alle opzichten alleen liefde. Maar die liefde is nooit en nergens gericht op eigenliefde en die liefde ondersteunt ook nooit en nergens ook maar iets dat terug te herleiden is naar een oorsprong van eigenliefde. En Ik zal je daarbij zeggen, dat zij daarin ook nooit en nergens een vergissing maakt. Zie je, zo zijn al je dagen geteld, dat wil zeggen, dat al je doen en laten gevormd zijn naar een groter geheel in liefde, dat je vrijheid van handelen alleen kan voortkomen uit Mijn liefde. Ik geef je een voorbeeld: een pottenbakker heeft de vrijheid om met zijn klei 1001 verschillende voorwerpen te maken, volkomen naar eigen vrije keus, maar de basis van wat hij naar eigen vrije keus maakt blijft altijd uit dezelfde klei.

Kijk, zo blijft het altijd Mijn liefde waardoor je leeft, welke vrije keus je ook maakt. En die liefde, dat is Mijn hand en in Mijn hand is jouw leven al sinds eeuwigheid gevat. Nooit laat Ik je uit Mijn liefde, zodat je ook eigenlijk geen angst hoeft te hebben en hoe dan ook steeds op Mij kunt vertrouwen!

Hemels Brood 955

Hoe je hier op aarde geplaatst bent, weet alleen Ik. Met welke taak en met welke talenten weet alleen Ik precies. In de loop van je leven zal het jou duidelijk worden. En zo is dat voor iedereen. Maar er is wel een verschil in wanneer het voor de één duidelijk wordt en wanneer voor de ander. En dat hangt samen met de vrije wil. Wie zijn vrije wil nog lang op al het de aards-wereldse gericht houdt, zal langer in onzekerheid blijven over de oorsprong van zijn bestaan, zijn plaatsing op aarde, zijn taak en zijn talenten, dan iemand die zijn vrije wil richt op liefde en contact met Mij. Toch is er voor allen lering. Lering die het eeuwige ware leven dichter bij brengt.

Voor degene die veelal op eigenliefde en werelds genoegen gericht is, zal de lering er vooral op gericht zijn hem los te weken van de wereldse banden die hem belemmeren kunnen in zijn groei naar waarlijk mens zijn in het Goddelijk bewustzijn, zonder hem de vrije wil af te nemen. Daarom kan dat een heel langzaam leerproces zijn, wat nauwelijks opvalt. Voor degenen die geneigd zijn het wereldse los te gaan laten en opzoek te gaan naar de ware levensbestemming wordt de lering al meer ook gericht op inzicht in het aardse, wereldse en hemelse geheel en de mens in de Schepping als wezen uit Mij. Voor diegenen die dan een besef gaan krijgen van hun bestaan op aarde en het wezen van hun zijn, Mijn liefde, gaat een lering ontstaan die hen hun taak en talenten duidelijk maakt zodat zij hun taak op deze aarde met vreugde gaan vervullen. Zo zijn er dus verschillend gerichte leringen. En alle gebeurtenissen hangen met één van die leringsrichtingen tezamen.

Wie uiteindelijk zich ervan bewust is dat liefde de enige juiste basis van leven is en zich dan ook op het naleven van liefde wil gaan toeleggen, die is daarmee dan nog niet zonder lering, niet zonder gebeurtenissen die het hem moeilijk kunnen maken. Want juist die mens gaat dan beginnen aan de meest belangrijke lering: de lering die hem uiteindelijk tot zijn ware levenstaak brengt met het volle gebruik van zijn talenten. Waarbij hij dan ook besef moet gaan krijgen van die talenten en de taak die hem in liefde gegeven is. En dan, als dat besef daar enigszins is, ook nog de vaardigheden om de taak daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Kijk en daar vergissen mensen zich nog al eens. En ook aan jou zou Ik dan graag het volgende willen zeggen.

Hoe goed je talenten voor een bepaalde zaak ook zijn en hoe graag je bepaalde werkzaamheden ook doet, er is altijd eerst een leerproces. Als je bijvoorbeeld als kind of jongmens plezier hebt aan koken en bakken en je bemerkt dat je daarin talenten hebt en je besluit om kok te worden zodat je je talenten daadwerkelijk tot nut kunt maken, dan ben je niet op dat moment dat je dat besloten hebt al direct kok. Dan begint eerst het leerproces. Soms nog eerst met vooropleidingen en pas daarna met de eigenlijke opleiding. En als je dan klaar bent met je opleiding begint de praktijk. Maar ook dan is er nog veel te leren en te oefenen. Heb je veel en groot talent, dan nog heb je te leren, dan wel is het zo dat je in de uitvoering van je werk als kok tot meer en betere prestaties komt dan anderen in hetzelfde beroep. Maar altijd nog alleen door verdere lering door meer en meer oefening in de praktijk.

Zo gaat dat dan ook met het ware leven, de ware liefde en de taak die je op aarde hebt. Op het moment dat je de liefde als basis van je handelen wilt nemen, gaat een nieuw leerproces voor je in. Op het moment dat je je taak en talenten gaat begrijpen, gaat een nieuw leerproces in. Op het moment dat je ervoor gerijpt bent om je taak in de praktijk uit te gaan voeren, gaat een nieuw leerproces in. Maar zelfs in de eerste leerprocessen is dan door Mij al lang rekening gehouden met de taak en talenten die Ik voor jou voorbestemd heb en waar Ik altijd al van geweten heb, omdat Ik je geplaatst heb en Ik voor altijd je weg, je leven ben op de wijze die Ik weet dat voor jou het beste is en voor de hele Schepping het beste is.

Als je nu vraagt, waarom kan ik niet gelijk kok zijn, direct mijn taak en talenten bewust zijn en leven, U kunt dat toch alles wel zo bestemmen? Dan zeg Ik, ja dat zou Ik wel kunnen maar dan zou Ik het bepalen en nu juist heb Ik dat aan jou gegeven, je leven, je vrije wil, je talenten, je taak. Het is alles aan jou of je het wel of niet wilt leven. Of je liefde wilt zijn. 

Hemels Brood 956

Als je een paard op de juiste weg wilt leiden, moet je soms de teugels wat strakker aantrekken om het te laten weten welke weg je wilt gaan. Zo trek Ik soms de teugels bij de mens wat strakker aan. Maar niet om hem de weg die Ik wil dat hij gaat af te dwingen, want ieder laat Ik de vrije wil, maar om hem wat duidelijker het verschil te laten voelen tussen de weg die Ik hem uit liefde zou willen aanraden en de weg die hij uit eigenliefde zou willen gaan.

Daarmee wil Ik hem ervoor behoeden op een weg te geraken die hem bevalt maar die zijn groei naar het ware leven, de ware liefde, de ware gelukzaligheid, belemmeren zal. Dan haal Ik de teugels aan, dat wil dan zeggen dat Ik het hem moeilijker maak, om die weg, die hij uit eigen genoegen kiezen wil, te gaan. En juist doordat het hem moeilijker gemaakt wordt, gaat hij zich bewuster worden van de situatie en meer daar over nadenken. Dat kan tot inzicht leiden, maar het kan ook zijn dat hij door de moeilijkheden die weg niet meer kiest. Dan heeft hij wel niet direct het juiste inzicht daarover maar is voorlopig wel behoed voor een afdwaling die hem uiteindelijk nog veel meer moeilijkheden gebracht zou hebben. En met de tijd leert hij verder en kijkt hij dan eens terug naar die tijd dan zal hij zich realiseren dat het maar goed was dat de omstandigheden hem van die weg afgehouden hebben. Zo gaat Mijn liefde door alles heen en zo gaat Mijn liefde eeuwig door. Tot Ik iedereen geleid heb naar Mijn Vaderhuis, naar ieders bestemming in ware liefde. En Mijn liefdewerk is daarin eindeloos en eeuwig. Zoals Mijn eeuwige liefde eindeloos en eeuwig is.

Ook blijft zo de vrije wil van de mens gerespecteerd, wat een voorwaarde is voor zijn zelfstandig zijn en het eigen bewust zijn. Wie dan zo nu en dan misschien voelt dat Ik de teugels wat strakker aantrek, wees blij! Want daarmee behoed Ik je voor een afdwaling die je geen goed brengt. Kijk maar eens goed om je heen hoe je weg veranderd is als Ik de teugels weer laat vieren, de afslag van de dwaalweg ben je voorbij en een betere weg ligt voor je! Ga die met vreugde en weet dat Ik eeuwig naast je ga!

Hemels Brood 957

Alles is genade, dat heb Ik al meerdere keren gezegd. Zo is er geen eigen verdienste. Dan kun je denken, als het zo is, dan maakt het toch niet uit wat ik doe of ik het goed doe of maar aan mijn laars lap. O, ja dat kun je zo denken en je kunt dan ook je gang gaan en nergens op letten, wat maakt het uit, er zijn geen verdiensten en alles is genade. ’t ja en toch kom je dan niet zo best uit. Want er is wel een doel, je bent hier wel met een doel en je hebt hier ook een taak. En alhoewel er geen eigen verdienste zit aan het wel of niet uitvoeren van je taak en er ook geen beloning is voor het bereiken van je doel hier op aarde, is er wel een verschil tussen een leven waarin je je taak ten uitvoer brengt en tot je doel komt en een leven waarin je volkomen je eigen gang gaat. Zo zijn er in je leven gebeurtenissen die allemaal ermee te maken hebben je tot je taak en je levensdoel te brengen. Als je de weg die tot het volbrengen van je taak en het bereiken van je levensdoel loslaat en een eigen weg gaat, dan zullen de gebeurtenissen zo vormgegeven worden door Mij, dat je je afdwaling van de bedoelde weg bewust wordt of niet zo gemakkelijk gaat. En ga je de weg die tot het volbrengen van je taak en het bereiken van je levensdoel leidt, dan zullen de gebeurtenissen meer gericht zijn op ondersteuning en bemoediging maar ook op verdere lering.

En van al die gebeurtenissen kunnen er minder prettige bij zijn. Dan kan het er op lijken dat het verbeteren van je handelen een beloning inhoudt op een eigen verdienste, omdat je in vrijheid gekozen hebt de juiste weg te gaan. Maar zo is het niet. Als je de juiste weg gaat, dan bevind je je in de sfeer van het ware leven en die is hoe dan ook gelukzaligmakend. Als je je niet in de sfeer van het ware leven bevindt, omdat je je eigen weg gaat, dan tref je het tegenovergestelde aan. Het één is geen beloning, het ander geen straf, slechts een verschil, door Mij zo toegelaten om jullie als zelfstandig wezen tot het doel van je Zijn te brengen. Wat geen beloning is op je handelen maar een vervolmaking van je ware Zijn.

Hemels Brood 958

Bid Mij dat al het tegenovergestelde van wat Ik ben en aan je ziel kleeft door Mij mag worden losgeweekt. Want alleen zal je dat niet lukken. En zonder gebed kan Ik slechts weinig doen zonder je vrije wil te belemmeren. Niet dat Ik je nood niet zie of omdat Ik het gebed van jou nodig heb om je nood te zien, maar wel heb Ik je overgave nodig, wel heb Ik je vertrouwen nodig, wel heb Ik je inzet nodig en in je gebed aan Mij kun je je nood in Mijn hand leggen, kun je je overgave aan Mij kenbaar maken, kun je je inzet tonen, zodat je in jezelf tot die overgave komt, tot dat vertrouwen komt, tot die inzet komt die nodig is om vrij mens te blijven en door Mij geholpen te worden. Want juist je eigen vrije bewuste zijn is waardoor je mens bent van vlees en bloed. Mens bent in een eigenbewust zijn en evengoed Goddelijk. Een waar gebed is de opening van je hart voor Mij uit eigen vrije keus, een opening van je hart waarbij je dan uit eigen vrije keus niets voor Mij verborgen houdt. Niet omdat Ik het allemaal toch wel weet en zie maar omdat het je vrije keus is.

En alhoewel Ik alles weet en alles ken en je hart voor Mij nergens een verborgen plekje heeft, is het voor Mij pas werkelijk zichtbaar of eigenlijk moet Ik zeggen, geef Ik Mij er rekenschap van, als jij Mij je hart toont in alle oprechtheid en eerlijkheid, als jij in gebed Mij je hart toont, met al zijn dieptes en verborgen plekjes. Ja, Ik weet alles en toch wacht Ik geduldig tot jij je hart  bij Mij brengt in gebed, tot jij Mij je hele hart toont.

Ja, Ik weet ook allang al je vragen, al je onzekerheden, al je angsten en verdriet. Maar, Ik wacht geduldig tot jij uit vrije wil Mij dat alles toont en met Mij daarover wilt spreken. En hoewel je misschien nog niet het vermogen kent om Mij ook daadwerkelijk in je te vernemen, zal Ik je toch in de geest en om je heen Mijn hulp en toewijding tonen. Bid daarom alles wat Ik al weet toch zelf in vrijheid en voel Mijn eeuwige liefde.

Hemels Brood 959

Samenkomsten in Mijn Naam kun je zien als een tot uiting komen van Mijn kerk die Ik in jullie gevestigd heb. Want de ware kerk is de plaats waar je Mij in jezelf ontmoet en daar waar je met elkaar Mij ontmoet is die samenkomst als een uiting van Mijn kerk in jullie allen. In deze samenkomsten kun je elkaar sterken en bijstaan terwijl jullie dan ook Mijn nabijheid in een ieder van jullie kunnen voelen en beseffen. De steun en kracht die zo opgedaan wordt werkt verder in het leven van alledag waar het niet steeds gemakkelijk is om alles wat er gebeurt te begrijpen en steeds in liefde te blijven handelen, wat er ook gebeurt. Want de herkenning van het Goddelijke in elkaar op zo’n bijeenkomst doet je beseffen dat je op het juiste pad bent, ondanks het ongeloof en de afwijzing die je in het dagelijks leven van alledag tegenkomt.

Dan is het ontmoeten van mensen die ook hun leven willen inrichten naar Mijn leer van liefde en ook in het dagelijks leven veelvuldig te maken krijgen met veelal het tegenovergestelde van liefde een verademing, een troost en een stimulans om ondanks de moeilijkheden die op je pad lijken te komen toch aan de liefde vast te houden en toch op Mij te blijven vertrouwen. Ja, je kunt Mij altijd in je hart, in jezelf, ontmoeten. Maar het is ook goed om van tijd tot tijd met anderen in Mijn Naam samen te komen en samen tijd met Mij door te brengen. Jullie materieel zichtbaar en Ik geestelijk voelbaar, geestelijk zichtbaar. Samen in liefde Eén!

Hemels Brood 960

Steeds opnieuw wil Ik Mijn liefde voor jullie laten zien. Maar Mijn liefde uit zich niet alleen in alles wat mooi, goed en prettig is. Nee, veelal ook juist in dat wat niet zo mooi, niet zo goed en niet zo prettig voor jullie is. En dat lijkt dan geen ware liefde te zijn. Toch, overal en in alles is Mijn liefde en doordat overal en in alles Mijn liefde is, kun jij leven, kunnen jullie leven zoals jullie op deze aarde leven.

Nu wil Ik niet zeggen dat het boze Mijn liefde is, want dat is het niet. Het boze is het tegenovergestelde van liefde. En jammer genoeg vatten veel mensen Mijn uitleg over Mijn liefde, zoals Ik dat hierboven heb gedaan, verkeerd op en denken dat Mijn liefde dus ook het boze is. Nee, dat is het niet. Maar wel is het Mijn liefde dat het boze van tijd tot tijd door Mij wordt toegelaten. Want daarmee wordt dan iets bij de mens bewerkt wat hem, soms direct, maar vaak met een omweg, dichter bij Mij brengt, dichter bij ware liefde brengt. Kijk, en als Ik dan, uit liefde toelaat dat het boze, het niet zo prettige iemand treft, dan kan Ik je zeggen, dat Ik dat nooit toelaat zonder dat het diegene in alle vrijheid van zijn vooruitgang brengt voor zijn ziel naar het ware gelukzaligmakende leven in volkomen liefde. Zo is altijd en eeuwig Mijn liefde in alles en werkt zij door alles. Niets en niemand uitgezonderd.

Het liefst heeft iedereen dat zo’n groei van de ziel naar dit ware gelukzaligmakende leven zomaar zonder enige pijn of moeite zou kunnen gebeuren. En ja, dat zou Ik ook  het liefst zo gezien hebben. Maar daar waar Ik de mens de vrijheid gegeven heb, om zelfstandig mens te zijn en Goddelijk tegelijk, is het veelvuldig de keus van de mens geweest om af te dwalen van de weg die zonder al teveel pijn en moeite het hemelrijk biedt. Ja dan mag de mens er blij mee zijn dat Ik elke afdwaling in Mijn liefde gevat heb en dat op die manier, al is het dan met pijn en moeite, die mens toch weer terugkomt op de enige ware weg en ook uiteindelijk het hemelrijk zal binnengaan. De een wat eerder dan de ander omdat de een wat eerder ervoor kiest dan de ander.

Hemels Brood 961

Voor iedereen is plaats in Mijn hemel. Niemand hoeft dan ook bang te zijn dat hij niet in de hemel kan komen. En dat is zo omdat er geen grenzen zijn in de hemel. Er is wel een voorwaarde om daar te komen en die voorwaarde is liefde. Maar nog niet iedereen kan al volkomen liefde leven en daarom heb Ik Mijn hemelen zo ingericht dat er ook plaats is voor degenen die nog op weg zijn liefde te leren. Die plaatsen zijn dan wel zodanig dat zij de ware liefde waaruit de hemel bestaat niet verstoren. Want Mijn hemel is niet een plaats maar een zijns-toestand gevat in Mijn liefde. En hoe meer iemand in die zijns-toestand is, des te meer is diegene in Mijn hemel. Wie dan uiteindelijk volkomen liefde is, die is daarmee in Mijn hemel. Of hij nou in het materiële aardse nog leeft of materieel lichamelijk gestorven is, in de hemel is hij, die liefde in waarheid, uit vrije keus, leeft. En wie dat nog niet doet die is nog op weg.

Kijk, bij jullie mensen is de hemel het begrip waar je na het sterven van je materiële lichaam naar toe gaat. En dat is overigens ook een zijns-toestand. Als je dan, dat wat na het materieel lichamelijk leven komt, “hemel” noemt, dan nog is het dus geen plaats maar een zijns-toestand die jullie wel gaan ervaren als een plaats omdat jullie geestelijke opvatting en jullie mate van liefde zich als zodanig uit. Je bent dan op een plaats die je eigen innerlijk besef weergeeft en dan wel persoonlijk, terwijl het hier op aarde in min of meerdere mate gezamenlijk en in combinatie met Mij is. Met dat persoonlijke ben je dan overigens net zo goed deel van het grote geheel. Alleen dan toont je eigen innerlijk aan jou, wat je eigen plaats in het grote geheel en in Mijn liefde is.