Hemels Brood 8495 t/m 8525

Hemels Brood 8495

Lief mens, Ik zie in je hart dat je ergens mee zit, al langere tijd, en steeds komt het terug en denk je eraan, maar je weet er geen weg mee. Ik zeg je, kom ermee bij Mij in je hart en praat er met Mij over.

Maar wanneer je bij Mij komt en er met Mij over praat, kom dan in alle ernst en wees ten volle bereid om naar Mij te luisteren, zonder eerst zelf in te vullen hoe jij denkt of voelt. Kom ten volle bereid om onder ogen te zien wat er werkelijk aan de hand is en wat de diepere grond is waardoor het steeds weer in je naar boven komt. Want je beeld van de waarheid is niet helemaal zuiver, en je gedachten, je gevoelens, gaan voortdurend uit van het beeld dat je hebt en daarom zie je niet hoe ermee om te gaan.

Ik kan je laten zien hoe het allemaal werkelijk is, maar Ik doe dat niet eerder dan dat Ik in jouw hart zie dat je bereid bent ten diepste te gaan voor de waarheid. Want diep in jou is die werkelijke waarheid, maar je hebt die verborgen voor jezelf, want het zou pijn kunnen doen en die pijn heb je liever niet. Zie, daarom kom je er niet ten volle mee bij Mij, terwijl Ik je toch op een heel liefdevolle manier kan laten zien, voelen, begrijpen, hoe een en ander werkelijk is, wanneer jij bereid bent de pijn te dragen die het zou kunnen geven.

Zodra je in alle oprechtheid bij Mij komt, bereid om ten diepste te gaan voor de waarheid, zal Ik je in Mijn liefde het geheel tonen, op Mijn liefdevolle wijze, zodanig dat het geen of bijna geen werkelijke pijn doet, maar inzicht geeft. Inzicht waardoor jij kunt beseffen hoe verder te gaan, het los te laten of het aan te pakken. En Ik zeg je, wanneer je Mij helemaal oprecht en eerlijk beluisterd hebt, weet je wat te doen of te laten. Laat dat altijd in ware liefde zijn, dan komt alles op zijn plaats, want ware liefde uit Mij geeft altijd de beste oplossing.

Hemels Brood 8496

Soms schieten je gedachten heen en weer en hebben ze geen vaste grond. Iedereen weet dat met ‘vaste grond’ niet de materiële grond bedoeld wordt en wat er wel mee bedoeld wordt.

Zo is het met de verhalen die in de Bijbel staan en met alle andere geschriften waarin Mijn Woord verduidelijkt wordt. Want het geestelijke wat met Mijn Woord bedoeld wordt is moeilijk uit te leggen zonder daar synoniemen voor te gebruiken. En juist in de oude oorspronkelijke taal waarin Mijn Woord geschreven is, is veel gebruikgemaakt van synoniemen die in die tijd gekend werden, maar niet door iedereen gezien werden.

Aan de vertaling van de oude geschriften hebben veel mensen gewerkt en daarbij is de betekenis van Mijn Woord niet altijd juist begrepen, en in de loop der tijd zijn mensen veel letterlijk gaan nemen. Daaruit voortkomend zijn allerlei gebruiken ontstaan die mensen maar moeilijk kunnen loslaten, denkend dat zij dat allemaal ter ere van Mij doen. Voor Mij hebben rituelen en gebruiken geen waarde als zodanig. Wanneer het voor iemand een steun is om te onthouden wat er werkelijk bedoeld wordt in geestelijke zin, dan heeft het voor die mens nut, maar voor Mij is het van belang om te zien hoe het met het hart gesteld is.

In de harten van de werkelijk in Mij gelovende mensen zie Ik vertrouwen in Mijn liefde en een verlangen om gelijk Mijn liefde te handelen, wat Mij verblijdt. Ik zeg jullie, dwing jezelf niet tot meer dan je kunt en niet tot het steeds weer herhalen van vastgestelde gebeden, rituelen en onbeduidende gebruiken, want dat is door mensen opgezet vanuit een eigen gedachte die niet overeenkomt met de oorspronkelijke betekenis van Mijn Woord. Heel eenvoudig gezegd staat er in de Bijbel hoe de mens bedoeld is uit Mijn liefde en haar wijsheid, in waarheid en gelijkwaardig aan elkaar, met elkaar om te gaan en om welke reden dat van belang is.

Want er staat ook in de Bijbel hoe het mensen vergaat die hun eigenwaarde en eigenbelang hoger stellen dan dat van hun medemensen en van daaruit macht denken te kunnen uitoefenen op hun medemensen. Maar uiteindelijk zullen ook zij gaan inzien dat Mijn Woord waarheid is en in ieder mens aanwezig is, want in ieder mens Ben Ik en daarmee is het hele universum in ieder mens aanwezig, Mijn eeuwig oneindig ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 8497

Een vis zwemt in het water, een vogel vliegt door de lucht, de mens verblijft op de aarde. Een vis is bedoeld in het water te zwemmen, een vogel is bedoeld door de lucht te vliegen, de mens is bedoeld op aarde te zijn. De vis leeft zoals hij bedoeld is, de vogel evenzo, maar de mens leeft in zijn vrijheid niet zoals hij bedoeld is te leven.

De mens staat bovenaan de hele keten van leven op aarde, alles wat in die keten onder hem leeft, staat in direct verband met de keuzen die de mens maakt, en als bovenste van de hele keten heeft de mens het gebeuren op aarde in zijn hand. En dat zou allemaal heel mooi en gelukkig kunnen zijn, wanneer de mens in zijn vrijheid zou leven zoals hij bedoeld is te leven. Maar helaas, de mens, die juist in zijn vrijheid de intelligentie van het voelen, het beseffen, en het zien van de waarheid in zich heeft, beseft en ziet dat niet, begrijpt de bedoeling van zijn vrije bestaan op de aarde niet, en beseft niet Wie de Bron van zijn bestaan op aarde is, waarop zijn leven gegrondvest is.

En jullie, lieve mensen, die je best doen te begrijpen hoe jullie bedoeld zijn te leven, die Mij in je hart gevonden hebben, jullie willen leven naar de waarheid, naar de oorsprong van jullie leven, zoals jullie bedoeld zijn te leven. Maar dat wordt jullie bemoeilijkt door al diegenen die blind en zelfgericht zijn, en dat geeft verwarring. Lieve mensen, houd je vast aan Mij in je hart, daar waar jullie Mij inmiddels kennen als de Bron van jullie leven. Houd vast aan een goede afloop, hoe onmogelijk een goede afloop ook lijkt te zijn, verdraag wat vernietigd wordt door mensen die het ware besef van leven niet kennen, door eigenbelang en hebzucht.

Verbaas je er niet over dat er maar zo weinig mensen besef van de waarheid van leven hebben, van Mij, hun Schepper, hun Levengever, van Mijn oneindig grote liefde en haar wijsheid, zij hebben in hun vrijheid nog niet werkelijk geleefd. Zie, de tijd van oordeel is nabij en iedereen zal zichzelf ervaren zoals hij is en leeft of geleefd heeft, en dat zal ieder persoonlijk wakker roepen. Dan zal iedereen beseffen en zien, wat jullie al veel eerder zijn gaan beseffen en zien, hoe in ware liefde en haar wijsheid door Mij alles ten goede zal keren.

Hemels Brood 8498

De Christelijke doop is een overeenkomst tussen de mens en Mij. Kerkelijke instellingen hebben de doop tot een ritueel gemaakt, en dat was meer om die mens aan de regels en bepalingen van die kerkelijke instelling te binden, dan dat het een tot stand brengen van een verbinding met Mij in de werkelijke betekenis was.

Nu zul je je misschien afvragen, wat voor zin het heeft om als baby door een kerkelijke instantie gedoopt te worden, als het meer een ritueel was dan een verbinding met Mij, omdat een baby nog geen besef van de gebeurtenis heeft. In rituele zin heeft dat ook geen betekenis en in werkelijkheid heb Ik met de mens, en de mens met Mij, een eeuwigdurende levensverbinding, of dat nu geloofd of niet geloofd wordt.

De mens kan de verbinding die er eeuwig met Mij is in zijn hart bevestigen en die bevestiging aan Mij uitspreken. Wanneer een mens dat doet, dan bevestig Ik die verbinding met Mij aan die mens en doop Ik die mens in Mijn Naam in Mijn licht, in Mijn liefde, zodat voor eeuwig wederzijds geweten wordt dat die mens en Ik in wederzijdse liefde verbonden zijn, en die mens Mijn zorg voor hem kent en aanvaardt.

In Mijn Naam heeft Johannes de Doper veel mensen, die tot geloof gekomen waren, door onderdompeling in de Jordaan gedoopt. De Jordaan als symbool van Mijn eeuwig het hart doorstromende liefde en haar wijsheid, de onderdompeling als symbool van volkomen overgave aan Mij, aan Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid. Maar de werkelijke doop gebeurt in het hart, wanneer het hart van de mens zich in nederigheid overgeeft aan Mijn liefde en daarmee Mijn liefde zijn liefde wordt. Daarmee wordt onze verbinding wederzijds bevestigd.

Wanneer ouders hun kind als baby laten dopen, is het een besef van de ouders en een keus van de ouders om hun kind aan Mij op te dragen in het vertrouwen dat het kind in Mijn liefde de beste zorg krijgt en het kind in zijn vrijheid door Mij het beste geleid wordt. En wanneer het kind de volwassen leeftijd bereikt heeft, kan het zelf zijn doop bevestigen, wanneer hij dat wil, wanneer hij Mij heeft leren kennen in zijn hart en geloof en vertrouwen in Mij heeft. Zie, de ware doop is geen kerkelijk ritueel, maar de wederzijdse bevestiging van de eeuwige verbintenis in liefde tussen Mij en de mens.

Hemels Brood 8499

Vandaag mag een dag van rust zijn. Vandaag hoeft er niet gewerkt te worden. Zo nu en dan is er genoeg gewerkt, genoeg verzameld, genoeg aanwezig om te nuttigen waarvoor gewerkt is en nu gebruikt kan worden. Het leven hoeft niet alleen werk te zijn, want dan zou het niet zinvol zijn, er is altijd een resultaat uit werk en dat resultaat mag genuttigd worden. Het is geen beloning, want werk uit liefde hoeft geen beloning. Liefde is dienstbaar zonder voor zichzelf op te eisen. Liefde geeft, en wat het geeft mag in rust genuttigd worden.

Zie, materieel lichamelijk gezien heeft iedereen voedsel en drinken nodig, en daar wordt voor gewerkt. Maar geestelijk is er ook eten en drinken nodig, en daar wordt geestelijk voor gewerkt. Zou je het eten en drinken waar je voor gewerkt hebt laten staan, dan zou het bederven en zelf zou je verkommeren. Zo is het ook met de geestelijke voeding en het geestelijke vocht waar je voor gewerkt hebt. Neem er de tijd voor om het in alle rust te nuttigen, blijf niet werken, en werken, zonder het resultaat te nuttigen.

Het laatste avondmaal dat Ik met Mijn discipelen gebruikte, was niet alleen het voeden van het materiële lichaam, het was vooral het voeden van ziel en geest, zodat zij gesterkt werden voor het geestelijke werk dat hen wachtte. En zo voed Ik jullie met Mijn geestelijke voeding voor het werk dat jullie te doen hebben. Maar neem van tijd tot tijd rust om nieuwe voeding te verwerken, zoals voeding voor het materiële lichaam ook tijd nodig heeft om verwerkt te worden. Wereldse mensen werken voor hun welzijn, voor genoegens en plezier, en rusten wanneer zij veel gegeten en gedronken hebben. Van geestelijke voeding hebben zij geen besef.

Door veel mensen wordt het laatste avondmaal gezien als een letterlijk materiële maaltijd, als een laatste samenzijn dat gevierd moest worden met eten en drinken, vooral met veel wijn om de gemoedsrust die wijn geeft. Maar zo was het niet, niemand werd laveloos van de wijn, allen kregen van Mijn geestelijke voeding en van Mijn geestelijke wijn, om gevuld met Mijn liefde en haar wijsheid het werk te kunnen gaan doen dat nodig was. Daarom zeg Ik jullie, in Mij gelovende mensen, rust en eet van Mijn geestelijke brood en drink van Mijn geestelijke wijn, en wees vervuld van Mijn liefde en haar wijsheid om het komende werk aan te kunnen.

Hemels Brood 8500

Dankbaarheid komt uit het besef van Mijn liefde. Dankbaarheid welt gemakkelijk op als alles goed, mooi en vredig is. Moeilijker welt dankbaarheid op wanneer het allemaal niet zo mooi, goed en vredig is, wanneer de situatie moeilijk, onaangenaam, pijnlijk is. Toch is dat ook Mijn liefde, en wie dat in moeilijke omstandigheden beseft en voelt, bij hem zal dan zeker ook dankbaarheid opwellen, ook al kent hij de reden van de moeilijke situatie niet.

Wie Mijn liefde en haar wijsheid is gaan kennen, die vertrouwt erop dat alles, juist ook het moeilijkste, door Mij geleid wordt op een voor iedereen beste manier. Dankbaarheid die opwelt terwijl de situatie onaangenaam is, heeft voor Mij meer betekenis ten aanzien van erkenning van Mijn liefde, dan dankbaarheid die opwelt wanneer alles goed en vredig is en geen moeite kost. Want juist onaangename situaties brengen een mens dichter bij Mijn waarheid van leven. Mijn liefde en haar wijsheid geven de mens meer inzicht in zichzelf ten aanzien van zijn handelen, en dat biedt hem meer lering dan de beste en aangenaamste situatie.

Toch zijn ook aangename situaties van nut, om vooral dan in de stilte in jezelf met Mij in contact te zijn en de verbanden tussen het een en het ander van een afstandje te bekijken en te begrijpen. Zo wisselen de gebeurtenissen zich af en geven juist dat wat nodig is voor ieder persoonlijk en voor allen tezamen. Maar weet wel, dat de diepste dankbaarheid voor aangename, vredige omstandigheden niet zo diep gaat als de dankbaarheid voor onaangename, ongemakkelijke, pijnlijke omstandigheden wel gaat, wanneer de waarde daarvan, in Mijn liefde innerlijk naar waarheid beseft wordt. Als beseft wordt dat door moeilijke omstandigheden de meeste vooruitgang geboekt wordt om tot Mijn ware eeuwige leven te komen.

De beste wijn ontstaat door de druiven onder grote druk uit te persen. De diepst verborgen misvattingen komen niet tevoorschijn in aangename situaties, maar juist in situaties die zodanig moeilijk zijn, dat die vastgeroeste misverstanden niet anders kunnen, dan uit het verborgene tevoorschijn te komen in Mijn licht, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, en je daar, ondanks de pijn, dankbaar voor bent.

Hemels Brood 8501

Zie het leven op aarde als een uitdaging om te gaan zijn wie je uit Mij werkelijk bent, naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen, met een eigen uniek innerlijk vrije zelfstandigheid van leven, gegrond in Mijn ware leven, Mijn liefde en haar wijsheid.

Zoals jij een eigen uniek zelf bent, ben je op aarde geplaatst om in vrijheid te gaan zijn wie je bent zoals je uit Mij bent, door te ontdekken wat wel en niet juist is, wat wel en niet het ware leven is, het ware leven dat jij uit Mij bent. Het leven op aarde toont iedereen die op aarde is het verschil tussen waarheid en onwaarheid, tussen liefde en liefdeloosheid, tussen wijsheid en onwijsheid. In ieder mens ben Ik, het ware leven, zoals Ik het ware leven Ben. Ieder mens kan uit Mij in hem weten, voelen, beseffen wat wel en wat niet gelijk het ware leven is, Die Ik Ben in alles en iedereen.

Het leven is echt, maar er is ook onecht leven en daardoor wordt de mens van tijd tot tijd in verwarring gebracht, daardoor kan de mens verleid en misleid worden. Het is aan de mens om te ontdekken in welke opzichten hij van het ware leven uit Mij wordt weggetrokken en hoe Ik, de waarheid, liefde en haar wijsheid in hem, hem van dienst kan zijn en hem kan behoeden voor verleiding en misleiding. De mens hoeft zich alleen bezig te houden met het steeds meer worden zoals hij van oorsprong uit Mij is.

Hij wordt daarbij geholpen door de hele situatie op aarde, door alle gebeurtenissen, door alle omstandigheden waarin hij of andere mensen terechtkomen. Daarbij heeft hij de vrijheid te kiezen voor wat hij wil, met de bedoeling dat hij door de keuzen die hij uit eigen vrije wil maakt, meer en meer ontdekt wat het werkelijke leven naar waarheid is, Wie Ik, zijn Schepper, God in Jezus Christus, in alle waarheid ben en wie hij in vrijheid, uniek mens, zelf gelijk het volmaakte leven is. Er zijn op aarde veel mensen, allemaal uniek zoals zij in werkelijkheid door Mij geschapen zijn. En zij zijn allemaal vrij op de aarde om te ontdekken wat hun ware leven is, Wie Ik Ben en wie zij zijn, wat wel en niet juist is. Daarmee is het verblijf op de aarde zeker niet gemakkelijk, want iedereen doet en gaat zoals hij het zelf wil en het beste vindt.

Aan alle mensen zeg Ik, juist biedt die situatie op aarde, in Mijn licht van liefde gezien, aan alle mensen de zekerheid dat ieder mens uiteindelijk Mij, het ware leven, en zijn eigen ware persoonlijke zelf, in vrijheid zal vinden en eeuwig gelukkig levend zal zijn.

Hemels Brood 8502

Lief mens, die in Mij gelooft, vrees niet want Ik ben zachtmoedig voor jou, vanwege je geloof en je moeite om jouw wil aan Mijn Wil over te geven en in liefde gelijk Mijn liefde te zijn. Vrees niet, want Ik ben zachtmoedig, ook al doorzie je nog niet de hele waarheid van Mijn Goddelijk Zijn. Vrees niet, ook al dwaal je nog door alles wat werelds en onnut is voor Mijn hemelse Rijk.

Vrees niet voor je blindheid voor wat naar Mijn liefde gebeurt, maar jij nog niet begrijpt, je doet je best en Ik ben zachtmoedig voor jou. Vrees niet voor Mij wanneer je beseft dat je Mij niet gevolgd hebt, Mijn stem niet hoorde, niet besefte dat het Mijn stem was en jij je eigen wil deed en pas later begreep wat beter was geweest. Want Ik ben zachtmoedig voor ieder mens die in zijn vrijheid Mijn liefde zoekt te zijn, dus ook voor jou.

Weet dat Ik alle mensen oneindig, onvoorwaardelijk, onveranderlijk liefheb, en zo lief heb Ik ook jou. Zo lief heb Ik ook de grootste zondaar, dief, moordenaar, zelfs hij die Mij vervloekt, in Mijn liefde heeft zelfs dat geen effect op Mijn oneindig grote, intense liefde voor alle mensen. Daarom, vrees niet, want waarom zou je voor Mij vrezen terwijl je er alles aan doet om zoveel je kunt, zoveel je beseft, zover je liefde reikt, alleen het goede te doen vanuit je hart? Want Ik ben zachtmoedig in Mijn liefde voor al degenen die hun best doen om naar Mijn ware liefde en haar wijsheid te leven.

Ik ben ernstig in Mijn liefde voor hen die naar eigen goeddunken, naar eigen wil en behoeften, naar eigen macht en hebzucht, in zonde leven, niet in Mij en Mijn liefde geloven, Mij negeren in Mijn waarheid van Zijn. Maar dat gaat hen aan, niet jou. Daarom, laat het tot je doordringen, Ik heb jou lief en Ik ben zachtmoedig in Mijn onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen, zeker voor hen die Mij uit liefde een warm hart toedragen, zeker voor jou. Laat het tot je doordringen, die warme liefde in je hart voor Mij is Mijn warme liefde voor jou, Ik ben barmhartig, ook voor jou.

Hemels Brood 8503

Alleen liefde kan een mens ervan weerhouden iets te doen of te zeggen wat een ander kan kwetsen of kan schaden. Alleen het gevoel van liefde. Maar er zijn heel veel omstandigheden op de aarde die dat gevoel van liefde wegnemen en verwisselen met irritatie, ergernis, of zelfs boosheid. En wanneer iemand door zijn aard al snel tot irritatie of ergernis komt, zal dat in moeilijke situaties gemakkelijker gebeuren dan wanneer iemand van aard vriendelijk en gemoedelijk is.

Maar juist iemand die een vriendelijk gemoed heeft, kan diep gekwetst worden door een enkele opmerking die lang niet zo ernstig bedoeld is als die wordt ervaren. In alle situaties die er op aarde zijn, is liefde nodig om escalaties te voorkomen. En juist daarvoor is het nodig om heel vaak bij Mij in je hart te komen en veelvuldig de rust en vrede van Mijn liefde te voelen. Want hoe meer je dat doet en Mijn liefde in je voelt, des te meer wen je eraan die liefde vast te houden en zelf in liefde te blijven in steeds meer verschillende situaties die op aarde voorkomen.

Ik ben altijd onverminderd ware wijze liefde in je hart, maar of je dat ook bij elke situatie even sterk voelt en eraan kunt vasthouden, ligt aan jou, aan jouw vermogen om Mijn liefde in je op te nemen en vast te houden. Ieder mens heeft zwakten in verschillende opzichten en wanneer je wilt kan Ik je laten zien in welke omstandigheden het voor jou moeilijk is om je aan Mijn liefde vast te houden. Want de ene mens irriteert zich aan een eigenwijze medemens, terwijl een ander zich irriteert aan een autoritaire medemens. De ene mens wordt boos als een kind niet luistert, een ander mens neemt het kind bij zich en legt het uit waarom het beter is om te luisteren.

En hier zeg Ik tegen jullie als Mijn kinderen, jullie doen er altijd het beste aan om naar Mij in je hart te luisteren. Voor sommigen ben Ik gemakkelijker te verstaan dan voor anderen, voor de één is het intuïtie, voor de ander ben Ik duidelijk te verstaan en te voelen, maar altijd ben Ik in ieders hart ware liefde om aan vast te houden.

Hemels Brood 8504

Het is allemaal voorspeld, de situatie zoals het op de aarde zou gaan zijn, de onrust, de oorlogen, de vervuiling, de onwetendheid, de afdwalingen van de mens en hoe mensen zich van alles toe-eigenen wat niet van hen is. Ik heb de mensen duidelijkheid gegeven over hoe zich het beste te gedragen en hen daar richtlijnen voor gegeven, Mijn wet voor gegeven, zodat de mens toch het goede zou doen, ook al zou dat niet uit liefde zijn.

Maar veel liefde is verworden tot eigenliefde en Mijn aanwijzingen, Mijn wet, wordt veelvuldig overtreden. Voor veel mensen is het niet zien de reden om niet in Mij te geloven. Maar zij beseffen niet dat er een ander zien is dan het letterlijke zien met het letterlijk materiële oog. Het ware zien is het innerlijk geestelijke zien. Met het innerlijke zien, wat rechtstreeks uit Mij in het hart aanwezig is, kan alles gezien worden, de hele oneindigheid van Mijn Goddelijk Zijn in Jezus Christus, en wie meer en meer dat innerlijk zien ontdekt en gebruikt, zal Mij gaan zien en het leven zoals het uit Mij aan alle mensen gegeven is.

Het ontdekken van het innerlijke zicht, het ontdekken van Mijn innerlijke licht, waardoor alles gezien kan worden, is niet meteen zo helder en krachtig dat het het letterlijk materiële oog overstijgt, dat meteen alles tot in de oneindigheid gezien kan worden. Het innerlijk zien heeft tijd nodig om te groeien. Wanneer iemand het innerlijke zicht in Mijn licht van liefde ontdekt heeft, laat hem dan niet denken dat hij meteen alles al kan zien. Want dit innerlijk zien is als de geboorte van een kind, dat eerst weinig kan en moet groeien en dan steeds meer leert.

Hoe meer iemand die het innerlijk zien in Mijn licht ontdekt heeft zich aan Mij en Mijn liefde overgeeft, zich aan de waarheid van Mijn leven overgeeft, des te sneller zal zijn zicht helder en krachtig worden en des te meer zal hij tot Mijn liefde komen en beseffen dat het werkelijke zien het innerlijk zien is, Mijn liefde is. Hoe meer hij daardoor ziet, des te meer zal hij Mijn liefde zijn zoals ware liefde in de Bijbel beschreven is, verdragend, vergevend, gevend en niet nemend, helpend, nooit strijdend om macht, om winst, of om wat dan ook. Dan zal zijn zicht groeien tot een waar volwassen zicht en zal hij beginnen de diepte te zien van Wie Ik Ben.

Hemels Brood 8505

Alle gebeurtenissen op aarde zijn niet anders dan logische gevolgen van keuzen die door mensen gemaakt zijn, gevolgen van het gedrag van mensen. Alle mensen hebben in vrijheid het besef te bestaan. Het besef van bestaan van de mens is het besef van Mijn bestaan, van Mijn leven. Mijn leven is zoals Ik het leven Ben en wil Zijn. Ik Ben in eeuwigheid onveranderlijk Dezelfde.

Alles op de aarde en eromheen is naar Mijn Wil geordend voor de mens, zodat hij vrij zichzelf kan zijn en toch ook altijd zichzelf in Mij, het ware Leven, kan vinden en in zijn vrijheid zichzelf in Mij kan zijn. In Mij is van oorsprong aan al ieder mens aanwezig en Ik ben al van oorsprong aan in ieder mens. Op aarde ben Ik in ieder mens te vinden zoals Ik van eeuwigheid aan Ben, Leef, Besta. Maar de vrijheid die de mens heeft, brengt met zich mee dat hij zichzelf kan gaan zien als een eigen macht van leven, waarbij hij, los van Mij, zijn leven als zijn bezit kan zien en het kan invullen naar zijn eigen wil.

Wanneer hij dat doet, komt hij in botsing met medemensen die, net als hij, hun leven zien als hun bezit en naar eigen macht met hun leven willen omgaan. Vervolgens komt de mens dan in botsing met Mij, Die het ware Leven Is, en de eigenlijke macht over het eeuwig onveranderlijk ware leven heeft. Zo ervaart ieder mens zijn leven te bezitten en daar macht over te hebben, terwijl hij niet beseft dat zijn leven hetzelfde leven is als wat ieder ander mens als zijn leven ervaart, terwijl ieders leven van oorsprong in eeuwigheid Mijn leven is, aan de mens in vrijheid gegeven, om in die vrijheid eenvoudig zijn bestaan te kunnen beseffen. En in dat vrije besef te bestaan te gaan ontdekken in Wie de macht van zijn leven werkelijk ligt. Want de macht van de mens ligt niet in het beheersen van zijn leven, maar in het liefhebben van zijn leven, Die Ik Ben. Want alleen Ik Ben, God, het Leven, en alleen liefde, zoals leven liefde is, geeft de mens macht over zijn leven. Leven dat altijd hetzelfde leven in ieder mens is.

Zo heb Ik de macht over Mijn leven zodanig op aarde ingesteld, dat, door alles wat de mens doet en laat en niet gelijk het ware leven uit Mij is, de mens in zijn vrijheid uiteindelijk toch tot de waarheid van Mijn werkelijk onveranderlijke leven komt, in alle opzichten, in waarheid, liefde en haar wijsheid. Want ieders ware leven is en blijft gelijk Mijn leven, is Mijn leven, en alleen de Eenwording met Mijn leven, het enige werkelijke leven, maakt de mens in zijn vrijheid levend. Ieder mens zal zichzelf uiteindelijk vinden in Eén en hetzelfde leven dat nooit verandert, omdat Ik, het Leven, nooit verander. Ooit zullen alle mensen tezamen die Ene Mens zijn in Mij, in Jezus Christus, zich van Mij en van zichzelf in vrijheid bewust.

Hemels Brood 8506

Lieve Here Jezus, wat ik van U voel, heeft vaak zoveel nuances die allemaal met elkaar betekenis hebben en zo ver gaan, dat ik het maar zo pover of niet goed onder woorden kan brengen, omdat ik er gewoon geen woorden voor kan vinden.

Wat het belangrijkste is, is dat je de betekenis beseft van wat je van Mij innerlijk voelt, ook al lukt het je niet om dat precies te verwoorden. Je besef is er en dat geeft je zicht op de verschillende sferen die deel uitmaken van Mijn liefde. Maar zoals het voor jou moeilijk onder woorden te brengen is, zo is het voor veel mensen al moeilijk om wat Ik hen zonder woorden aanreik te onderscheiden van hun eigen gedachten.

Veel mensen, die begrepen hebben dat Ik in hen het leven ben en dat Ik het fijn vind om met hen te spreken, zoeken Mijn stem als woorden die in hun hart binnenkomen. Voor hen is het nodig om te gaan beseffen dat Ik niet in woorden, maar in het gevoel spreek, in de sfeer van liefde. Wie innerlijk die sfeer van liefde vindt, die zal daar ook Mijn ingevingen ontdekken, die hij voor zichzelf in woorden kan omzetten. Daarbij zal diegene ook ontdekken dat de gebruikelijke taal, of welke taal dan ook, niet de volledige mogelijkheid geeft om de sfeer van Mijn ingevingen precies weer te geven. En jij probeert wat Ik je innerlijk laat voelen en laat zien zo goed mogelijk onder woorden te brengen voor je medemensen, opdat zij Mij net als jij in Mijn liefde beter gaan leren kennen, Mijn liefde en Mijn zachtmoedigheid voor iedereen die zich tot Mij wendt om hulp of om te leren Mij innerlijk beter te gaan verstaan.

Maak je er geen zorgen over dat de woorden die jij schrijft niet precies weergeven wat jij ten diepste innerlijk van Mij gevoeld hebt. Want alle harten die naar Mij gekeerd zijn, die help Ik te verstaan wat jij met woorden niet helemaal hebt kunnen weergeven. Jij bent een knecht, Ik geef jou leiding, en in je nederigheid kun je niet meer doen dan Mijn leiding aannemen. Dan zal wat je schrijft door jouw nederigheid vrucht dragen, niet omdat jij dat wilt, maar omdat Ik dat wil. Blijf jij maar in Mijn liefde zo goed mogelijk opschrijven wat je innerlijk van Mij beseft, en het werkelijke werk doe Ik.

Hemels Brood 8507

Lieve mensen, die Mijn Woord anders zijn gaan begrijpen dan door kerkelijke instanties eeuwenlang is uitgelegd. Jullie, die de liefde die uit Mijn Woord spreekt innerlijk zijn gaan voelen, die zijn gaan beseffen dat Ik in Jezus Christus op aarde kwam om de mens liefde te leren en te laten zien hoe ware liefde het werkelijke leven is. Weet dat Ik jullie wens zie om alle mensen te helpen tot het zicht te komen dat jullie inmiddels hebben, omdat het jullie vreugde en grote hemelse blijdschap geeft.

Maar sommigen onder jullie treden met zo’n grote ijver mensen tegemoet met alles wat hen in hun hart die blijdschap geeft, dat zij afgewezen worden. En vervolgens zijn zij verbaasd over die afwijzing van medemensen die, al is het op een kerkelijk ingevulde manier, toch ook in Mij geloven. Maar die mensen zijn gewend aan de kerkelijke uitleg van Mijn Woord en houden liever daaraan vast, uit angst, door hun geloof dat Ik een strenge leermeester ben. En de waarheid over Mijn grote liefde voor alle mensen kennen zij nog niet. Onder jullie zijn er die deze, op die manier in Mij gelovende mensen, met de andere uitleg van Mijn Woord, zo dicht naderen, dat zij ongewenst zijn geworden bij hen die nog een kerkelijk geloof hebben.

En jullie bidden tot Mij om de weg te vinden om medemensen tot Mijn liefde in hun hart te brengen. Ik zeg jullie, word eerst zelf helemaal stil in al je gedachten, in al je vaststellingen, in al je besef. Wees stil in je hart. Wees stil in wat je de ander wilt geven, wilt zeggen, wilt laten zien, wees stil in je overtuigingen, wees stil, helemaal stil. Want alleen in die stilte kun je Mij in waarheid gaan ervaren en Mijn raad verstaan. Hoe begeesterd je van Mijn liefde ook bent, met die geestdrift om een ander het goede, het ware, Mijn liefde te tonen, schrik je die mens, die zover nog niet is, af. Kom eerst tot de ware stilte in je hart, waar Ik jouw ware liefde ben, en in die liefde kun je beseffen wat je wel of niet het beste doet of zegt.

Ja, wat jij bent gaan beseffen van Mij, Mijn Woord, Mijn liefde en haar wijsheid, is waarheid en van Mij gekregen, en het geeft je ware blijdschap die je met iedereen zou willen delen, je zou er iedereen blij mee willen maken. Maar, lief mens, als het zo zou werken zoals jij het aanpakt, dan zou Ik dat allang voor elkaar gebracht hebben. Dus ik vraag je, kom eerst in je hart tot die volkomen ware stilte en ontmoet Mij in Mijn liefdevolle wijsheid en handel vervolgens daarnaar. In die wijsheid vind je voor ieder mens de juiste benadering, en dat kan ook zijn, stil te blijven en alleen liefdevol te zijn voor die mens.

Hemels Brood 8508

De waarheid maakt vrij, wordt wel gezegd. Maar de ware liefde geeft de werkelijke vrijheid. Toch, wanneer een mens niet in waarheid zou zijn, zou hij ook niet in liefde kunnen zijn. Ik weet hoe het met waarheid en liefde in de mens gesteld is, dieper dan de mens zelf beseft. Aan de eerste mens heb Ik alle waarheid van leven verteld, maar hij heeft daar niet naar geluisterd en de waarheid van leven pas begrepen nadat hij zich niet aan de waarheid van leven gehouden had.

Wanneer iemand iets in waarheid verteld krijgt, en ieder mens kan in zijn hart bij Mij komen om zeker te weten of het waarheid is, blijft er in die mens toch de neiging, bevestigd te willen krijgen of het waarheid is, en pas wanneer door ervaring de waarheid bevestigd is, kan hij werkelijk geloven dat hetgeen hem verteld werd waar is. Zo zijn er veel mensen die Mijn waarheid verteld krijgen, maar er geen waarde aan hechten, tot zij in omstandigheden komen die hen de waarheid ervan doen ervaren, nogal eens op een wat onaangename wijze.

Zo is het dat de waarheid van Mij, Mijn leven, Mijn liefde, aan de mens verteld is, maar door velen niet serieus genomen wordt en daardoor ook niet naar gehandeld wordt. En wanneer dat lange tijd zo doorgaat, dat de mens naar eigen goeddunken invult hoe te leven, wat vaak niet naar waarheid is, komt er een moment waarop het voor het behoud van de waarheid, en daarmee het behoud van de mens, nodig is dat de mens aan den lijve ondervindt wat werkelijk de waarheid van Mijn aan de mens gegeven leven is. En wat het de mens kost om aan Mijn waarheid voorbij te gaan. Want dan is de, zo nodig pijnlijke ervaring, de beste leermeester, alles wat er gezegd en aangereikt is ten spijt. En wanneer je in jezelf kijkt, dan kun je zien dat wanneer iemand je iets als waarheid vertelt, je zelf eerst ervaren wilt of het wel waarheid is, voordat je hem gelooft. En in jou zijn nog veel vragen om aan Mij te stellen over veel wat in jouw leven en dat van anderen gebeurt.

Er zijn veel vragen in veel mensen en tegelijkertijd worden er door mensen zelf antwoorden bedacht, zonder dat gezien wordt dat alle waarheid in de mens is. De belangrijkste waarheid is dat ieder mens Mij levend in zich heeft en daarmee zelf levend is. Dat leven, Die Ik Ben, heeft alle waarheid in zich. Die waarheid, lieve mensen, is liefde, Mijn ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke, eeuwige liefde in alle mensen. Neem dat aan en je ziet altijd wat de zuivere waarheid is, het werkelijke Leven.

Hemels Brood 8509

Lieve hemelse Vader, graag zou ik meer uitleg nog krijgen over Uw Woord en meer gaan begrijpen van Uw liefde, van het ware leven, maar of dat al mogelijk is weet ik niet.

Ieder mens krijgt van Mij uitleg over Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, over Mijn Woord en over alles wat er in de Bijbel geschreven staat, al naargelang zijn verlangen en wat voor hem mogelijk is. Want het verlangen om meer te leren over het ware leven en het verlangen meer en meer tot Mijn liefde te komen, wordt in de uitvoering ervan vaak nog belemmerd door het verstand, door misvattingen, door verkeerde conclusies, en door te weinig werkelijke stilte in het hart.

Vooral misvattingen en met het verstand getrokken conclusies, staan het beter en dieper verstaan van Mijn Woord en Mijn liefde nog regelmatig in de weg. Het is nodig dat al die belemmeringen, die een goed en zuiver verstaan van Mij en Mijn liefde in de weg staan, eerst weggenomen worden. En dat gaat niet zo snel als iemand wel zou willen, omdat het nodig is dat de mens in zijn vrijheid zelf uit Mij verwerft wat nodig is om tot het werkelijk juiste besef van zijn leven uit Mij te komen. Daarvoor kan Ik alleen aanwijzingen geven, het is aan de mens om die aanwijzingen op te merken in de stilte van zijn hart, waarin hij niet aan eigen opvattingen, meningen en uitgangspunten vasthoudt, en zijn zelf getrokken conclusies loslaat.

Want veel conclusies die mensen trekken, zijn vooral met het verstand getrokken. Het hart, de liefde, trekt geen conclusies, het hart verstaat, beseft, weet, wanneer het stil is in het hart. Zo is het eerst voor iedereen die het verlangen heeft om dichter bij Mij te komen van belang om bevrijd te worden van alles wat een belemmering is om daadwerkelijk dichter bij Mij te komen. En hoe meer iemand bereid is om van Mij te horen wat nog in hem een belemmering vormt, en hij niet zichzelf onderzoekt met zijn verstand, maar met Mij samen, des te beter kan Ik hem een en ander innerlijk aanreiken en situaties geven die tot meer inzicht leiden.

Het verlangen om sneller meer te willen, helpt daarbij niet, want dat belemmert het diepere voelen wat nodig is om wat het meest vastgeroest is te kunnen vinden. Laat zo’n verlangen los, laat Mijn liefde je leiden, en op de juiste tijd en wijze kom je dan steeds dichter bij jouw werkelijke zijn, zelf Mijn leven in Mij te zijn.

Hemels Brood 8510

Lief mens, je begint te ervaren hoe groot Mijn werken zijn, maar Mijn werken zijn nog zo oneindig veel groter. Zonder volledige eenwording met Mij kun je van Mijn werken maar heel weinig bevatten, want je menselijke vermogen daartoe is te beperkt om verder te kunnen zien dan de horizon reikt. En hoe je ook probeert om over die horizon heen te zien wat daar is, het zicht blijft tot aan de horizon, verder niet.

Toch zie je steeds wat meer, omdat Ik je steeds wat meer laat zien, en doordat Ik je steeds wat meer laat zien, kom jij steeds wat meer in eenheid met Mij. Dat gaat misschien wat traag, maar dat heeft te maken met de vrijheid die Ik alle mensen gegeven heb, waardoor je niet altijd opmerkt dat er meer te zien is. Wanneer de aandacht er niet is, omdat andere situaties je aandacht in beslag genomen hebben, kan er een zekere blindheid ontstaan voor wat Ik je laat zien. Maar wanneer je Mijn richting weer op kijkt, ga je toch zien wat Ik je aanreik.

Want wanneer een mens zich in zijn hart eenmaal uit eigen vrije keus naar Mij gekeerd heeft, eenmaal Mij ziet als zijn Schepper, eenmaal beseft dat Ik zijn leven ben, en dat ik liefde ben, levend liefde ben en geef, dan heeft hij in zijn vrijheid altijd het besef met Mij verbonden te zijn, en kan Ik hem in dat besef steeds wat meer zicht geven in het licht van Mijn liefde. In ieder mens ben Ik levend aanwezig, het licht van Mijn liefde is in ieder mens, maar het zien van Mijn licht is een vrije keus van de mens, evenals het voelen van de warmte van Mijn liefde.

Al zijn er veel mensen die aan Mij in hun hart voorbijgaan, Mijn leven, Mijn liefde, is evengoed ook in hen. Het licht van Mijn liefde is ook in de mens die niet in Mij gelooft en zijn eigen weg kiest om te gaan. En hoewel ieder mens zijn eigen weg kiest om te gaan, is het toch Mijn weg die hij gaat, want er zijn geen wegen die niet door Mij mogelijk zijn gemaakt om te gaan. De mens kan welke weg dan ook kiezen, het is altijd Mijn weg. En Mijn wegen, er zijn geen andere wegen, komen allemaal bij Mij, Mijn leven, Mijn liefde uit.

Maar niet alle wegen zijn even prettig om te gaan. Zo kan een mens, volkomen blind voor Mij, een weg gaan, en aan het eind van die weg komt hij toch in Mijn licht en zal hij zien welke weg hij gegaan is. Dan komt het erop aan hoe hij verder gaat. Want zie, Mijn Leven is de Weg en iedereen zal eens tot die Weg komen, uit eigen vrije wil. Zo groot zijn Mijn werken.

Hemels Brood 8511

Er zijn op aarde in deze tijd grote verschillen tussen rijkdom en armoede, rust en oorlog, gezondheid en ziekte. Op aarde is hier en daar relatieve rust, terwijl er elders door onrecht en gebrek aan liefde veel ellende is.

Sommige landen worden met bommen platgegooid terwijl in andere landen mensen plezier hebben met allerlei evenementen in de sport, de muziek, het theater, enzovoorts, zonder zich te bekommeren om wat er aan de andere kant van de aarde zich aan ellende afspeelt. En zij beseffen niet dat wat elders aan ellende plaatsvindt vroeg of laat een onaangenaam effect op hun situatie zal hebben. Maar hoe kun je in een betrekkelijk rustige situatie op de aarde iets doen aan wat er elders in de wereld aan ellende gebeurt? En zo blijft er een situatie bestaan waarin mensen hier plezier blijven maken terwijl ergens anders mensen in ellende verblijven.

En jullie, die in Mij geloven en bidden voor vrede, zouden wel iets willen doen, maar hebben de mogelijkheden niet. Maar in jullie is het besef, dat wanneer er over de wereld verspreid meer mensen in Mij zouden geloven zoals jullie in Mijn alomtegenwoordigheid geloven, en meer mensen Mij in Mijn liefde zouden aanspreken, Mijn hulp zouden vragen en vertrouwen in Mij zouden hebben, er wel een ommekeer mogelijk zou zijn. Ik zeg jullie, zo zou het kunnen zijn, maar zo is het nog niet. Blijf het verwachten.

Al zijn jullie met weinig mensen in verhouding tot hoeveel mensen er op aarde leven en niet op die manier in Mij geloven, jullie geloven in Mij en Mijn liefde, en jullie vertrouwen in Mij heeft kracht en verspreidt zich, ook zonder dat jullie naar de plaatsen gaan waar de ellende groot is. Want in de geest zijn alle mensen één in Mij en zo zal jullie geloof en vertrouwen andere mensen innerlijk bereiken en hun hart voor Mij openen, zoals jullie hart voor Mij geopend is. Want zoals Ik jullie voed, worden alle mensen gevoed, mede doordat jullie Mijn voeding aannemen. Omdat jullie één zijn met elkaar en met Mij.

Maar al wat door de zucht naar eigengewin, eigenmacht, door hebberigheid, boosheid, enzovoorts in werking gezet is, moet eerst verwerkt worden. Blijf vertrouwen in Mijn liefde, blijf in je hart bij Mij komen, want daar gaat kracht vanuit, de kracht van Mijn liefde, die bewerkt de omslag, wanneer het daar de tijd voor is.

Hemels Brood 8512

Lieve mensen die beseffen dat Ik jullie leven ben, jullie zijn dat allemaal gaan beseffen vanuit een andere achtergrond, op een manier die dichter bij de waarheid komt dan kerken gepredikt hebben. Daarbij beseffen jullie dat de door kerken verzonnen regels en rituelen voor Mij geen enkele waarde hebben en dat het in alle opzichten gaat om werken van liefde, om het hart, en het besef dat alles wat is, werken van Mijn liefde zijn.

Maar jullie verbazen je nogal eens over de mensen die zeggen in Mij te geloven, en Mij ook te zien als hun leven, maar zich toch streng houden aan wat zij in een kerkgemeenschap geleerd hebben gekregen aan regels en rituelen. En jullie vragen je af, hoe het komt dat zij dat niet kunnen loslaten. Zie, ook zij hebben allemaal een andere achtergrond en de strengheid waarmee de kerkleiders Mijn Woord hebben uitgelegd, heeft bij hen een dusdanige angst doen ontstaan voor allerlei straffen die hen kunnen treffen wanneer zij niet aan die regels en rituelen zouden vasthouden. Daarom is er voor hen een andere weg nodig om tot het juiste inzicht te komen, zoals waartoe jullie gekomen zijn.

Vooral kerkleiders, die hel en verdoemenis gepredikt hebben, wat hen in hun opleiding geleerd is, zijn daarmee zo verstrengeld, dat het vooralsnog voor hen in hun leidinggevende positie niet mogelijk is om die leer en strengheid los te laten. Want dat zou een enorm gezichtsverlies geven, terwijl zij ook nog in de veronderstelling zijn, dat wat hen geleerd is niet zomaar verkeerd kan zijn. Maar velen onder hen zijn hun geloof in Mij gaandeweg verloren. Wat te verwachten is, want al hun regels en rituelen doen hen eigenlijk ook niets en beroeren hun hart dan ook niet. Maar dat toegeven en naar de waarheid zoeken komt niet van pas in hun positie van kerkleider.

Steeds meer mensen verlaten de kerk, want de macht die de kerk eens had, is in haar onzin, en haar zucht naar rijkdom en macht, bezig ten onder te gaan. Evengoed zijn er nog mensen die zich aan de regels en de rituelen als een strohalm vasthouden, want zij weten niet hoe op een andere manier zin te geven aan hun leven, wanneer er geen kerkelijke leiders meer zijn om te volgen. En zo zullen mensen tot zichzelf gebracht worden en vroeg of laat Mij in hen vinden, want in ieder mens ben Ik zijn leven en zoals jullie dat zijn gaan beseffen, zullen zij dat eens ook gaan beseffen.

Hemels Brood 8513

In de Bijbel staat geschreven dat de mens geen beeld van Mij mag maken, of enig ander beeld, en geen beeld mag aanbidden. En dat is ernstig gemeend. Want in een beeld ben Ik niet, is Mijn liefde voor de mensen niet. Mijn liefde is warmte en licht van Mijn eeuwig brandend liefdevuur, geen beeld kan dat weergeven, en daarbij ben Ik in alles en ieder mens levend aanwezig. Mijn leven is geen materie, Mijn leven is Alles.

Wanneer je Mij wilt zien, kom dan in je hart, het centrum van je besef te leven, en je kunt Mij daar zien en horen. In Jezus Christus ben Ik Mens op de aarde geworden, maar voor geen mens die Mij op aarde zag, was Mijn uiterlijk hetzelfde, omdat iedereen Mij met andere ogen aanschouwde. Toch, lieve mensen, heb Ik een gezicht, de Mens Jezus Christus heeft een gezicht. Maar Mijn gezicht is niet materieel zichtbaar zoals jullie gezicht materieel zichtbaar is. Mijn gezicht is geestelijk, is waarheid, is zuiverheid, is oneindig grote liefde, is onnoemelijke wijsheid, zachtmoedigheid, met een nederigheid waarin Mijn eeuwige, oneindige macht zichtbaar is.

Mijn gezicht is het eeuwig, Enig ware Leven, en nog veel meer dan een mens op aarde zich in de materie kan voorstellen. Het is voor de mens op aarde beter dat hij Mijn ware gezicht niet ziet, het zou hem overweldigen op een voor hem niet voor te stellen wijze. Zie, op de aarde heeft de mens een materieel gezicht, maar het echte gezicht van ieder mens is geestelijk en vormt zich nog, tot die mens tot zijn volle geestelijke hoedanigheid gelijk Mijn beeld en gelijkenis gekomen is. Dat is, tot zijn volledig ware zijn uit Mij.

Begrijp daarmee dat Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus, geen materieel gezicht kan hebben, gelijk jullie dat op aarde hebben. Toch, eens zal ieder mens Mij zien van aangezicht tot aangezicht, in waarheid, liefde en haar wijsheid, en beseffen wie hij is en Wie Ik Ben. Zalig degenen die dit naar waarheid beginnen te begrijpen vanuit hun liefde voor Mij, vanuit hun groeiend besef van Wie Ik in Jezus Christus Ben, de Weg, de Waarheid en het eeuwige Leven.

Hemels Brood 8514

Het is op aarde geen vakantieoord, waar je op je wenken bediend wordt en alles wat je wenst je gebracht wordt. Integendeel, er zijn mooie en fijne momenten, maar er is ook veel wat je graag anders zou willen. En wanneer dat op een afstand blijft, is er redelijk goed mee om te gaan, kunnen mensen het wel enigszins naast zich neerleggen, maar wanneer het je raakt, jou aangaat, jou overkomt, wordt het wat anders, en veel mensen zijn geneigd om daar dan schuldigen voor aan te wijzen. Van al die mensen zijn er die Mij als schuldige aanwijzen. Zij vragen zich af waarom Ik, hun God, Die alles kan en liefde zou zijn, die ellende laat gebeuren en er niets aan doet, dat vinden zij geen liefde.

Ik zeg jullie, zou Ik die ellende niet toestaan, dan zou geen mens meer de vrijheid hebben die jullie mensen op aarde hebben, niemand zou meer het besef hebben te bestaan en zich bewust zijn van zijn eigen persoonlijke zijn. En zou Ik de ellende die uit de in vrijheid genomen keuzen voortkomt wegnemen, ook dan zou Ik jullie vrijheid, en daarmee het persoonlijke besef te bestaan, wegnemen. Dan zou geen van jullie mensen nog enig besef hebben van wat het betekent om vrij mens te zijn, of kunnen beseffen wat de gevolgen zijn van in vrijheid genomen keuzen. En al beseffen veel mensen niet hoe de gevolgen van de door alle mensen in vrijheid genomen keuzen het geheel aan gebeurtenissen vormen, zowel persoonlijk als gezamenlijk, het is Mijn grote eeuwige liefde die het voor jullie allemaal mogelijk maakt om vrij en zelfstandig op aarde te leven.

Ik weet dat er genoeg mensen zijn die alles wat er aan ellende op aarde gebeurt niet kunnen zien als Mijn ware diepe eeuwige liefde, maar Ik verzeker jullie dat het dat wel degelijk is, voor alle mensen, de goede zowel als de kwade. Want het is voor jullie allemaal de bedoeling om uiteindelijk tot het eeuwig ware gelukzalige leven te komen, Die Ik Ben, en dat kan alleen via Mijn volkomen zuivere oprechte liefde, via Mij in Jezus Christus, via de weg van opoffering, van nederigheid, dat is de weg die Hij als Mens op aarde gegaan is.

Zalig degenen die dat zijn gaan beseffen en die weg willen gaan, zalig jullie die bij elke tegenslag, klein of groot, toch weten en eraan vasthouden, ook dit is Gods liefde in Jezus Christus voor mij en alle mensen.

Hemels Brood 8515

De aarde, lieve mensen, is de grond van je bestaan, voor je materiële lichaam de materiële grond, voor je geestelijke wezenlijkheid de grond van jouw werkelijke leven. De basis voor jouw geestelijke wezenlijkheid is de belangrijkste om je weg op te vinden. Daarom is het van belang om die basis voorop te stellen, vóór alles dat materieel is.

Want jij bent een geestelijke wezenlijkheid, dat is je ware leven, niet je materiële lichaam. Alles wat je besluit om te doen of te laten heeft niet met de materie te maken, maar met jouw werkelijke leven uit Mij. Als geestelijke wezenlijkheid ben je deel van Mij, Mijn leven, Mijn liefde. De materie geeft de gelegenheid om tot de waarheid van je werkelijk geestelijke bestaan uit Mij te komen. De materie is niet de hoedanigheid van leven, Ik ben eerst de hoedanigheid van jouw leven, want Ik Ben Leven en leven ben jij.

De materie omhult jou, zodat je kunt bestaan en kunt beseffen dat je bestaat en zodat jij en al je medemensen de vrijheid hebben om, los van Mij, maar toch ook verbonden met Mij, in vrijheid eigen keuzen te kunnen maken en door de gevolgen van die keuzen te kunnen gaan zien wat de werkelijkheid van Zijn is, wat Mijn werkelijkheid van leven is. Ik kan je dat allemaal vertellen, maar daarmee ga jij het niet je eigen maken. Hooguit neem je aan dat wat Ik je vertel waar is, maar het is niet je eigen ontdekking, het is je verteld. Zie, mensen vertellen veel aan elkaar, en dat wordt wel of niet als waar aangenomen. Maar ook al wordt het als waar aangenomen, dan hoeft het nog niet werkelijk waar te zijn, en wanneer iemand het je anders vertelt, kun je dat als waar aannemen en het eerder vertelde wegdoen.

Daarom is het belangrijk dat je Mijn waarheid van leven zelf ontdekt en je eigen maakt omdat je inziet dat het de Enige werkelijke waarheid is. Dan kan niemand jou meer met een ander verhaal, hoe logisch dat ook lijkt, de waarheid afnemen. Leef op de ware geestelijke aarde, maak de waarheid van leven je eigen, en leef werkelijk eeuwig Mijn gelukzalige leven, zoals het zonder materie is.

Hemels Brood 8516

Niet alles wat gezegd wordt en geschreven staat is waar, maar wat je van Mij in je hart weet, en in Mijn liefde voelt, is waar. Maar vaak wordt wat Ik in het hart laat weten, laat voelen, vermengd met wat niet waar is maar als waar geschreven of gezegd is. Een deel is waar, maar het deel dat niet waar is, is zo slim vermengd met waarheid, dat het toch hetgeen Ik in het hart aanreik, vertroebelt.

Daarom is het voor iedereen die Mijn Enig ware Weg wil gaan van belang om zo vaak mogelijk bij Mij in de ware stilte van het hart te komen, daar waar je Mij het zuiverst kunt verstaan en kunt beseffen wat de volkomen waarheid is, de waarheid van Mijn leven in jou. Want zie, dat is wat de verleider graag doet, het goede ware vermengen met wat niet waar is en verblindt. Hij weet hoe de gedachten van een mens gaan en hij weet wat een mens aanspreekt en maakt gebruik van de sfeer van waarheid om de mens te verblinden voor de onwaarheid. En zo denken veel mensen dat zij het onderscheid wel kunnen maken en wel weten wat links te laten liggen en wat op te nemen als waarheid.

Maar, lieve mensen, zo zuiver en beseffend zijn jullie nog niet, en daar rekent de verleider juist op, dat je denkt het verschil wel te kunnen maken, en toch krijg je op die manier voeding binnen die je beter niet had kunnen binnenkrijgen. Kijk, wanneer je ergens bent waar je het prettig en aangenaam vindt, merk je de dingen die niet goed zijn voor jou of voor anderen niet zo gemakkelijk op, en zo is het met de verleider, hij laat je het juiste zien en je neemt wat niet juist is toch ook mee, omdat je jezelf te hoog schat, je ziet wel iets van wat niet juist is, maar, lief mens, je bent nog zeker niet alziende.

Daarom, toets alles steeds weer in de ware stilte in je hart bij Mij, zonder eigen denken, eigen invullingen, eigen overtuigingen, en besef dat je nog een gebrekkige leerling van Mij bent. Besef dat de verleider altijd zal proberen tussen jou en Mij in te komen, juist door je ergens een genoegen mee te doen, want jullie mensen zijn geneigd dat boven wat niet goed is te stellen. In jouw vrijheid kan Ik je daar niet van weerhouden, elke keus is aan jou. Ik vraag je, gebruik je vrijheid om van Mij te leren wat werkelijk waar is, wat werkelijk zuiver is en kom tot het enige, ware, volkomen liefdevolle leven, tot de eeuwige gelukzaligheid, via de ware Weg die Ik in Jezus Christus Ben.

Hemels Brood 8517

Lieve mensen, laat je door het roerige wereldse gekrioel van de mensen met hun verlangens en belangen niet afleiden, blijf elke dag zoveel mogelijk in ware stilte in je hart bij Mij komen. Toon Mij de verlangens die je nog hebt, zodat Ik de intensiteit ervan kan verlagen en je langzaamaan daarvan kan verlossen.

Want wanneer jij in de stilte van je hart Mij oprecht laat weten dat je bevrijd wilt worden van de verlangens die je belemmeren om dichter bij Mij te komen, kan Ik je daarmee helpen. Het is daarvoor wel nodig dat jij in jezelf herkent welke verlangens je nog hebt en dat jij toegeeft dat je daar moeilijk afstand van kunt doen. Maar dwing jezelf daarbij niet, want met dwang kan Ik je niet helpen. Wees zachtmoedig voor jezelf in oprechte eerlijkheid, en verwacht van Mij niet dat Ik elk verlangen meteen helemaal wegneem, Ik geef je alleen een weg te gaan waardoor die verlangens wegslijten en niet meer terugkomen. Dan heb jij die verlangens met Mijn hulp afgestaan voor altijd.

Want jij bent een vrij mens en Ik kan jou alleen helpen, wanneer jij alles wat in jou nog geen volkomen waarheid en liefde is, aan Mij toont en daar oprecht afstand van wilt doen. Dan kan Ik je een proces laten doormaken waarbij jij ertoe komt daar afstand van te doen, niet voor even, maar voor altijd. Dat heb jij dan zelf gedaan. Alles wat je op die manier via Mijn hulp opruimt, zal je dichter bij Mij brengen, bij meer besef van de waarheid van Mijn leven, Mijn liefde, Mijn wijsheid. En meer en meer zul je gaan begrijpen hoe jij, als eigen persoon, zelf gelijk aan Mij kunt zijn en ga jij tot Mijn werkelijke leven komen, uit eigen vrije wil en uit liefde voor Mij en je medemensen, en tenslotte ook op de juiste manier uit liefde voor jezelf.

Lief mens, je bent op de aarde in Mijn liefde ernaar onderweg het volkomen ware gelukzalige leven persoonlijk zelf te zijn in een directe verbinding met Mij, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid. En uiteindelijk zul jij dan zelf, uit Mij, de volkomen beschikking hebben over Mijn ware leven, Mijn liefde en haar wijsheid. Besef dat ten diepste, zo mag jij Mijn eeuwig ware leven in volkomen gelukzaligheid werkelijk gaan zijn.

Hemels Brood 8518

De dag van je geboorte op aarde is niet de datum die daarover geschreven staat, het is een moment in Mijn eeuwigheid, de eeuwigheid van leven. Ook ben je niet zo oud als de jaren zoals die op aarde geteld worden, want in de eeuwigheid zijn geen jaren. De lengte van verblijf op aarde is precies zoveel als het de menselijke ziel in de geest past, zoals hij uit Mij op aarde levend is.

En dat, lieve mensen, is in Mij geborgen en in liefde beschermd, jullie leven, in vrijheid en in de bewustheid te bestaan, op aarde, in de eeuwigheid van Mijn leven. Alles wat er op aarde gebeurt, heeft te maken met die bescherming uit Mijn liefde voor jullie allemaal, zodat ieder mens zich bewust blijft van zijn levend bestaan. Daar is alles mee gemoeid, jullie bewustheid te bestaan en de vrijheid die daarvoor nodig is. En in jullie hart zie Ik de vraag, wanneer is het genoeg, de ellende die voortkomt uit hebzucht, uit zucht naar macht? Wanneer komt U terug om de liefde en de vrede te herstellen?

Ik kom terug, maar precies op dat moment in de eeuwigheid dat daarvoor het meest geschikt is, geen ander moment voldoet. Daar is geen aardse datum voor te berekenen, omdat er in de eeuwigheid van zijn, van leven, geen datum is, geen jaren zijn, alleen leven, en dat is precies gemeten naar hoe de mens op aarde leeft, naar liefde of naar het tegenovergestelde daarvan. Van belang daarbij is, dat het leven, Mijn leven, eeuwig liefde is, zonder voorwaarden, zonder enig belang, volkomen onbaatzuchtig. Liefde, waaruit voortdurend de alles goeddoende wijsheid voortkomt, zodat alles gelukzalig en vredig in eeuwigheid levend is. Het verblijf van de mens is een durend moment, ingedeeld naar het in vrijheid handelen van de mens, zodanig, dat hij ervaart welke beperking alles wat geen liefde en haar wijsheid is, hem geeft. Zodat de mens kan voelen wat zijn leven uit Mij hem geeft, zodra hij het helemaal aanneemt.

Lieve mensen, jullie zijn vrij om van Mijn eeuwige leven een moment in de eeuwigheid in een aards materiële toestand te beleven. Niet in totaal gelukzalige omstandigheden, maar het is wel de situatie waarin Ik in Jezus Christus heb veiliggesteld dat er een weg is waarlangs jullie mensen allemaal tot het eeuwig ware gelukzalige leven kunnen komen. Via Mijn Weg. En op het eeuwig juiste moment kom Ik in Jezus Christus terug op de aarde, om jullie mee te nemen, via Mijn Weg.

Hemels Brood 8519

Er zijn op aarde heel veel verschillende omstandigheden waarin een mens terecht kan komen en waarvoor hij oplossingen nodig heeft om in leven te blijven. Leven in een moerassig landschap vraagt om andere oplossingen dan leven in een woestijngebied of in een gebied waar het voortdurend hard vriest en een koude wind waait. De mens heeft zich steeds weten aan te passen, het is hem steeds gegeven oplossingen te vinden voor extreme kou of extreme warmte en alles daartussenin. Dat is materieel gezien.

Maar het leven in de mens is niet materieel, het is geestelijk. Toch is er een verband tussen het materiële en het geestelijke, niet materiële leven. Want ook wat innerlijk in de mens gebeurt kan gezien worden als verschillende vormen van landschappen die ontstaan door de verschillende omstandigheden waarvoor de mens oplossingen nodig heeft om die te overleven. Innerlijke landschappen zijn geestelijke belevingen, zoals bijvoorbeeld angst of eenzaamheid, maar ook onverdraagzaamheid en boosheid kunnen een situatie als een landschap innerlijk weergeven, waarbij oplossingen nodig zijn om die te overleven.

Innerlijke gevoelens over het gedrag van medemensen, wat als onaangenaam ervaren wordt, kunnen situaties geven waarbij de liefde niet sterk genoeg is om gevoelens van boosheid, jaloezie, en dergelijke, tegen te gaan en dan vormen zich innerlijk landschappen waarbij oplossingen nodig zijn om die te overleven. Vaak blijven deze gevoelens hangen en ontstaat er een woestijn, en terwijl daar niets te drinken is belemmert het de mens in zijn voortgang. Die woestijn kan in een ijskoud landschap veranderen, wanneer die mens zijn medeleven en liefde voor medemensen verliest, en het hem niet meer uitmaakt hoe het een medemens vergaat door het leed dat hij een medemens aandoet. En hoe kouder het dan in hem wordt, des te eenzamer wordt hij.

Zo is er in ieder mens een landschap waar hij persoonlijk, innerlijk geestelijk mee te maken heeft, en, al naargelang de wijze van samenleving, is er ook een gezamenlijk geestelijk gevormd landschap waar alle mensen in de innerlijk geestelijke verbondenheid mee te maken hebben. Zowel het eigen persoonlijk innerlijk geestelijke landschap als het gezamenlijk innerlijk geestelijke landschap hebben onderhoud nodig, oplossingen die voor iedereen goed zijn, en die zijn niet gemakkelijk te vinden. Maar, lieve mensen, in dat innerlijke landschap ben Ik altijd aanwezig, zowel in jouw persoonlijk innerlijk geestelijke landschap als in het gezamenlijk innerlijk geestelijke landschap, en jij, mens, kunt Mij altijd vinden in jouw innerlijk en in het gezamenlijk innerlijke landschap.

Wanneer je Mij om hulp vraagt om tot oplossingen te komen, help Ik jou ermee je eigen innerlijke landschap op orde te brengen en daarmee jouw deel van het gezamenlijke landschap op orde te brengen en te accepteren dat het gezamenlijk innerlijk geestelijke landschap nog niet het geheel is dat het zou kunnen zijn, omdat nog niet iedereen zijn aandeel daarin ziet en begrijpt. Maar laat dit een troost voor je zijn, Ik ben in alle landschappen de ware liefde en haar wijsheid, Ik waak over alles, zodat de Weg naar het volmaakte leven in ware eeuwige liefde altijd begaanbaar blijft, zodat iedereen uiteindelijk tot Mijn mooiste, meest vredevolle en gelukzaligste ‘landschap’ komt, voor altijd.

Hemels Brood 8520

Lieve hemelse Vader, er is in ons mensen een impuls tot leven, een drijfveer, en wij weten dat die impuls van U komt, dat U de Bron van leven bent waaruit alles voortkomt, zowel individueel als gezamenlijk voelbaar. In miljoenen jaren is er een verandering gaande van zowel ons materiële lichaam en de materiële aarde, als van ons geestelijk besef van ons bestaan, van ons leven en van Wie U bent en wat U ons geeft, en het besef dat U de eeuwige Bron van ons leven bent. Maar niet iedereen ervaart dat al zo, er zijn altijd eersten, zoals bij een boom steeds ergens het verse groen begint uit te lopen. Hemelse Vader, ik zie U in alles, zo liefdevol en zo voor ons niet te beseffen briljant.

Mijn impuls tot leven is in alles en iedereen het eeuwig ware leven. Hoewel het Mijn impuls van leven is in alles, hebben jullie mensen toch de vrijheid van leven, de vrijheid om keuzen te maken. Wel is jullie vrijheid om keuzen te maken in de basis alleen mogelijk door Mijn impuls tot leven.

Het bijzondere daaraan is dat jullie mensen van alle uit Mij voortgekomen levensvormen de enige levensvorm zijn die het eigen besef te bestaan hebben en daarmee de Bron van leven, Mij, jullie Schepper, Die in jullie je leven is, persoonlijk kunnen leren kennen. Deze aarde, zowel materieel als geestelijk, is daarvoor door Mij geschikt gemaakt vanuit de diepste diepte van Mijn liefde en haar wijsheid. En wel zo, dat Mijn leven er zichtbaar is, dat door Mijn eeuwig doorgaande levensimpuls, de mens, van nul besef, van niets kunnen, van niets weten of kunnen bevatten, hoe dan ook bij Mijn waarheid van leven, Mijn eeuwig volmaakte liefde en haar niet te overtreffen oneindig grote wijsheid, zal uitkomen en naar waarheid Mijn leven volledig zelf zal gaan zijn.

In samenhang met de door de mens in vrijheid gemaakte keuzen en de eeuwigheid van Mijn werkelijke leven, zullen er gebeurtenissen zijn die de mens tot ontdekkingen zullen brengen, zowel ten aanzien van materiële veranderingen aan de ene kant, dat zijn de ontdekkingen van wetenschappers, als aan de andere kant de geestelijke groei van Mij liefhebbende mensen, die tot het ware levensbesef aan het komen zijn, die het besef van de waarheid van Mijn leven, de eeuwige Bron van bestaan van alle leven zijn gaan kennen, met in het bijzonder het verschil tussen de materiële en de geestelijke aarde.

De groei van de mens zal blijven doorgaan vanuit Mijn levensimpuls, tot de mens in zijn vrijheid het vermogen heeft vergaard om de waarheid van zijn leven uit Mij, zelf in de volle gelukzaligheid te zijn. Dan zal de mens in zijn vrijheid uit Mij zelf werkelijk leven en uit Mij leven, leven geven, leven dat eeuwig hetzelfde blijft in waarheid, liefde en haar wijsheid, in ontelbaar veel verschillende facetten en sferen, waarin wat nu voor de mens onmogelijk is, dan mogelijk is.

Hemels Brood 8521

Kijk eens naar de bloemen in het veld, naar de bloemen aan struiken, naar de roos of de hibiscus. Welke bloem aan welke plant of struik je ook bekijkt, er zijn prachtig gevormde bloemen en aan dezelfde plant of struik zijn er minder mooie bloemen. Heeft die ene prachtige bloem daar meer voor gedaan dan die minder mooie bloem aan dezelfde plant of struik? Wie weet waardoor de ene bloem schittert in haar pracht, terwijl een andere bloem aan dezelfde struik die pracht niet heeft?

Zo is het bij de mens, geen mens is gelijk aan een ander, toch ben Ik eeuwig hetzelfde leven in de ene en de andere bloem, in de ene en de andere mens, en evengoed is er een verschil tussen de bloem en de mens, tussen de ene mens en de andere mens, en zowel mens als bloem hebben Mijn leven in zich en worden door Mij gevoed. Het verschil tussen mens en bloem is dat de bloem het besef te bestaan niet heeft zoals de mens het eigen vrije besef te bestaan heeft.

En juist dat eigen vrije besef te bestaan, geeft de mens het vermogen om in hem Mij en Mijn leven te kennen, omdat het besef te bestaan, te leven, het besef van Mijn leven in ieder mens is, niet anders dan dat. Evengoed word Ik, Bron van leven in ieder mens, door veel mensen genegeerd en maken mensen in hun vrijheid keuzen die tegenovergesteld zijn aan het ware leven dat zij uit Mij in zich zijn.

Zie bijvoorbeeld de bloem als een uiting van Mij in verband met de keuzen die mensen maken. Keuzen die veel of weinig of helemaal niet overeenkomen met Mijn waarheid van leven, dat is met Mijn liefde en haar wijsheid. De resultaten daarvan worden onder andere weergegeven in de natuur, zoals bloemen aan dezelfde struik niet allemaal even prachtig kunnen zijn, omdat de mens in zijn handelen niet altijd even prachtig naar Mijn liefde en haar wijsheid kiest te handelen.

Lief mens, Ik ben het leven in jou en in de natuur, in de bloemen, in alles, en in de natuur kun je zien hoe het er met de mens en zijn handelen voor staat. Negeert hij Mijn leven in hem of neemt hij Mijn leven aan zoals het werkelijk is? Want neemt hij het aan zoals het werkelijk is, dan vormt dat de mooiste natuur met de prachtigste bloemen.

Hemels Brood 8522

In de Bijbel wordt gesproken over Mijn toorn vanwege boosheden die mensen op aarde begaan. Mijn toorn zou boosheid zijn over het verkeerde handelen van mensen, maar in werkelijkheid is het de ernst van Mijn liefde. In Mij kan geen boosheid zijn, alleen liefde die, waar nodig, corrigeert wat geen liefde is, dat is de ernst van Mijn liefde voor de mens.

In de mens kan boosheid opkomen, een boosheid die niet voortkomt uit liefde maar uit ongenoegen over het ongemak dat door het boze handelen van medemensen ontstaan is. Zie, het misverstand ligt erin dat mensen denken dat Mijn toorn hetzelfde is als de boosheid zoals mensen die uit ongenoegen over het handelen van medemensen ervaren, maar Mijn ‘toorn’ is in werkelijkheid Mijn uit liefde voortkomende zorg voor de mens. Door het woord ‘toorn’ is de mens gaan denken dat zo’n boosheid als bij de mens voorkomt ook in Mij zou zijn, maar zo is het niet en zal het ook nooit zijn.

Boosheid of verontwaardiging is bij de mens geen liefde, terwijl Mijn toorn, beter te benoemen is als ernst, juist wel liefde is, behoedende liefde. Toorn is dan ook niet een juist gebruikte term, zeker niet zoals het door de heersende kerken uitgelegd is, om de mens tot angst te brengen en daar profijt uit te trekken om macht en rijkdom te vergaren, zogenaamd als vertegenwoordigers van Mij, maar dat zijn zij in dat opzicht nooit geweest. Maar zie, Mijn toorn, dat is Mijn ernst, zal zeker ook de kerk en haar aanverwanten treffen op een voor hen onaangename manier, want zou het geen onaangename manier zijn, dan zou het hen niet beroeren en hen niet tot nadenken brengen over hun handelen, wat voor hun geestelijk welzijn uiteindelijk zeker nodig is. En zo is Mijn toorn, welke ernst is, nodig voor veel mensen die hun medemensen kwaad doen en ongemak bezorgen door hun werkelijk boze handelen. Boosheid is niet in Mij, maar Mijn ernst kan het mensen wel heel onaangenaam maken, voor hun bestwil, uit Mijn ware liefde.

Lieve mensen, weet nu dat de boosheid die jullie over het handelen van medemensen voelen, niet uit liefde is en kom daarom zo snel als je boosheid of iets dergelijks in je voelt, bij Mij, zodat wij dat samen tot liefde kunnen brengen, tot Mijn ernst uit liefde en je bevrijd wordt van die boosheid en je tot Mijn uit liefde voortkomende ernst komt. Dat is voor iedereen het beste.

Hemels Brood 8523

Mensen hebben ruimte nodig maar geven elkaar vaak geen ruimte. Leven op aarde is niet altijd gemakkelijk, want iedereen heeft met zijn medemensen te maken en iedereen heeft de vrijheid om zijn eigen keuzen te maken. Die keuzen zijn vaker niet allemaal dezelfde. Zo komen mensen nogal eens tegenover elkaar te staan, waarbij een situatie soms moeilijk op te lossen is en er een strijd om de macht kan ontstaan. Zowel in het klein als in het groot. In het groot kan het leiden tot het voeren van oorlog. Meestal gaat het dan om een geschil tussen leiders van landen, en wanneer zij niet tot een overeenstemming komen, kan er oorlog ontstaan.

Om oorlog te voeren zijn er soldaten nodig, soldaten die aanvallen van de ene kant en soldaten die verdedigen aan de andere kant. Wat brengt soldaten ertoe een ander land aan te vallen, terwijl het hun geschil helemaal niet is. Dat heeft te maken met hun leider die zijn macht wil uitbreiden en oorlogszuchtig is. Om mensen zover te krijgen dat ze soldaat willen worden, bieden zij soldaten veel geld. Maar dat niet alleen, zij manipuleren en bedriegen soldaten en overtuigen hen met leugens van de slechtheid van de zogenaamde vijand en het eigen volk wordt bejubeld. Zij laten burgers geloven dat de mensen van het andere land hen haten en zij hen met geweld zullen gaan aanvallen.

Overtuigd dat het andere land hen gaat aanvallen, denken zij hen voor te moeten zijn. En ja, natuurlijk is het dan nodig dat het land dat aangevallen wordt zich verdedigt. Daardoor denken de aanvallers dat hun leider gelijk had, en wie eerder vriend was, is ineens vijand. Je kunt je afvragen, hoe kan een leider zoveel mensen achter zijn oorlogsplannen krijgen waardoor zoveel leed en vaak ook de dood hen te wachten staat. Zo groot kan de invloed van een leider zijn, dat hij het grootste deel van de bevolking met leugens en bedreigingen aan zijn plannen kan laten meewerken.

Dat is de invloed van de verleiding. Wanneer het hoofd van een bevolking onder invloed van verleiding komt, is er niet veel nodig om winst te behalen voor de verleider. En juist bij mensen die Mij niet kennen, de waarheid van hun leven niet kennen, Mijn liefde en haar wijsheid niet kennen, zichzelf niet kennen, is dat mogelijk. Zonder Mij werkelijk te kennen zijn mensen een gemakkelijke prooi voor de verleiding.

Maar dan, wanneer de verleider denkt de winst te zullen behalen, krijgt hij met Mij te maken, met Mijn wapens, dat is met Mijn liefde en haar wijsheid. Want wanneer de nood bij mensen te hoog wordt, keren zij zich tot Mij, en Ik geef hen Mijn liefde en haar wijsheid en dan beseffen zij dat Mijn Weg van vergeving, liefde en haar wijsheid, als Enige een pijnloze, geweldloze oplossing biedt. Bid, lieve mensen, dat al die soldaten Mij in zich vinden en de strijd staken, beseffend dat Ik hen met Mijn liefde rust en vrede geef.

Hemels Brood 8524

Al gelooft iemand nog zo diep in Mij en Mijn Woord van liefde, er zijn voor iedereen in zijn leven momenten waarop er ergernis, boosheid, afwijzing en noem maar op in hem opkomt, wat hij niet zomaar opzij kan zetten. Daarnaast zijn er momenten waarop iemand verleid wordt om zijn aandacht aan een gebeurtenis te geven, zonder dat hij eerst naar Mij in zijn hart heeft geluisterd.

Het zijn allemaal gebeurtenissen waarover gezegd zou kunnen worden dat een mens zich niet voor Mij heeft gebogen, maar voor de gebeurtenis, voor een medemens die iets van hem wilde, of voor zichzelf, omdat hij zijn eigenbelang vooropstelde. In de Bijbel staat het advies om alleen voor Mij de knieën te buigen. Dat is niet letterlijk bedoeld, toch kan het een welgemeend teken van respect voor Mij zijn en dan heeft dat zeker waarde. Maar bedoeld is het buigen in geestelijk opzicht, dat is, je eigen willen, je eigenbelang, je reacties op gebeurtenissen, zoals ergernis, boosheid, enzovoorts, los te laten en bij Mij te komen en uit eigen vrije wil te handelen zoals Ik het je innerlijk adviseer. Wanneer je dat doet, uit de overtuiging dat Mijn advies opvolgen het beste is om te doen, dan is dat het voor Mij buigen.

Zie, in vroeger tijden hebben mensen allerlei goden bedacht voor alles waar zij angst voor hadden, of wat zij niet begrepen, of waar ze geen macht over hadden. Zij hebben daar afbeeldingen van gemaakt en zijn daarvoor op de knieën gegaan en hebben die afbeeldingen aanbeden, maar het bracht hen niets.

Lieve mensen, in deze tijd zijn jullie degenen die van Mij de waarheid van leven aangereikt hebben gekregen, in jullie vrijheid, om zelf te gaan beseffen hoe het leven werkelijk uit Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, waarlijk is. Houd daaraan vast, kom zo vaak mogelijk bij Mij in je hart en ervaar steeds meer en steeds dieper hoe Ik jouw leven ben, wat jij in vrijheid mag zijn, en ervaar de diepte van dat wonder in liefde voor altijd.

Hemels Brood 8525

Stel Ik zou vandaag, zichtbaar als alle andere mensen, bij je zijn, overal waar je gaat zichtbaar bij je zijn, denk je dat dat enig verschil zou maken ten aanzien van wat Ik voor je ben en voor je doe? Het zou geen verschil maken. Je zou Mij zien, maar je zou toch aan Mij niet zien wat Ik voor jou ben en voor jou doe. In je hart voelen wat Ik voor jou ben en voor jou doe, is in alle opzichten van meer belang voor jou dan Mij in een materieel lichaam te zien. Zie Mij liever in je hart, ken Mij in je hart, voel Mij in je hart.

Van de meeste mensen om je heen weet en voel je minder dan je van Mij weet en voelt, terwijl je hen uiterlijk ziet. Mij innerlijk zien, toont je meer van Mij dan je van de voor jou liefste mens ziet en weet, iemand uiterlijk zien biedt je veel minder dan iemand innerlijk te zien. Nu kun je zeggen, maar U innerlijk en uiterlijk zien is meer dan U alleen innerlijk zien. Dat lijkt voor jou misschien zo, maar Mij uiterlijk zien is geen werkelijk zien van Wie Ik Ben. Van geen van de mensen die je goed kent en je na staan weet je zoveel als je van Mij innerlijk weet. Het uiterlijk zien geeft je weinig zicht op hoe het binnenin iemand gesteld is en zij zien ook niet hoe het innerlijk met jou gesteld is.

Jullie kunnen daar met elkaar over praten, en proberen te voelen wat iemand innerlijk beroert, maar zonder Mij en Mijn liefde in jullie, is het moeilijk om elkaar te verstaan zoals het innerlijk is. Het leven is innerlijk en is innerlijk het beste te zien en te voelen. Mij uiterlijk zien in materie heeft daarom geen meerwaarde. Dat jullie in de materie op de materiële aarde geplaatst zijn, heeft een diepe reden die tijdelijk is, als een bescherming voor je ziel. Mij kun je zien waar je maar bent, want Ik ben overal, bedenk dat. Ik ben overal, en dat is niet materieel te zien, alleen innerlijk te zien en te voelen, te verstaan, te begrijpen tot zover je vermogen gegroeid is om Mij innerlijk te zien en te begrijpen.

Lief mens, wees blij met wat je van Mij ziet, voelt, weet, begrijpt, want dat is vele malen meer dan Mij uiterlijk te zien. Zie Mij vooral elke dag innerlijk, overal.