Hemels Brood 8402 t/m 8432

Hemels Brood 8402

Alles wat een mens buiten zich ziet en ervaart, speelt zich in hem af, of hij zou het niet kunnen zien of ervaren. De hele Schepping, alles leeft, alles ben Ik en Ik leef in alles en iedereen, of het zou er niet zijn. Ik ben leven, alles en iedereen leeft Mijn leven, en Mijn leven is in alles en iedereen.

Ik ben leven en leven is liefde en liefde is de basis van het ware werkelijke leven. Ik ben licht en het licht geeft warmte en die warmte is Mijn liefde en in Mijn licht is de waarheid in ware liefde te zien. Wie tot het ware leven wil komen, die zeg Ik, zoek het ware leven niet buiten je, maar zoek het innerlijk, zoek het in je. Want Ik ben het leven in jou en in iedereen en dat wat je buiten je ziet en ervaart is niet de werkelijkheid, maar een spiegel van de werkelijkheid, zodat je kunt zien wat waar en goed is en wat niet waar en niet goed is, als je Mijn ogen gebruikt, dat zijn je geestelijke ogen, niet je materiële ogen.

Je geestelijke ogen verbinden wat je buiten je ziet en ervaart met wat werkelijk leven is in je, voor zover je dat begrijpen kunt, voor zover je Mij en Mijn ware leven in liefde gevonden hebt en gelooft, zonder dat je het met je materiële oog ziet. Want het materiële oog ziet wat buiten de mens als een spiegelbeeld te zien is en het geestelijk oog ziet wat innerlijk is, wanneer het door werkelijk geloof met Mij in liefde verbonden is. En hoe meer het innerlijk oog verbonden is met Mij en Mijn liefde, des te meer gaat die mens innerlijk zien en begrijpen, zowel van wat uiterlijk gespiegeld wordt, als van wat innerlijk de waarheid toont.

De sleutel daarvoor is ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde, zoveel als in die mens vanuit Mij gegroeid is. Ik ben de Bron van zuivere liefde waaruit iedereen mag putten. Daarvoor is het wel nodig dat de mens Mij zelf in zich zoekt en zelf bij Mij komt, en wie Mij oprecht zoekt, die laat Ik Mij vinden, zodanig, dat hij Mij in zich levend bewust wordt en Ik zal hem laten voelen hoe diep Ik hem liefheb. Lief mens, Ik heb jou innig lief.

Hemels Brood 8403

De zon komt op, de dag begint. Voor de ene mens veelbelovend, voor de ander zonder hoop, dezelfde dag, maar niet dezelfde situatie. Toch ben Ik zowel bij die ene als bij die andere mens met Mijn liefde.

Soms ligt dat verschil aan de mens, de ene mens heeft een vast geloof in Mij en Mijn liefde, diens dagen zijn doorgaans zonnig, ook al regent het, de andere mens heeft geen geloof in Mij, en al schijnt de zon, hij is somber en ziet geen zon, geen licht. Soms is het leven moeilijk, ook voor hen die in Mij geloven, terwijl het voor de ander, die niet in Mij gelooft, een blije dag is, zo verschillend kan het op aarde zijn. Wie daarover nadenkt, die kan zich afvragen, hoe komt dat, waarom heeft de één het moeilijker dan de ander, zonder dat daar een reden voor lijkt te zijn.

Er is altijd een reden, een oorzaak, een doel, een gevolg, enzovoorts, want alle mensen zijn vrij en iedereen maakt zijn eigen keuzen om zus of zo te handelen, of juist niet te handelen. Al die keuzen die mensen uit vrije wil maken, komen uit allerlei beweegredenen voort, hebben een oorzaak, een doel, enzovoorts. Er is heel veel wat een mens kan kiezen om allerlei redenen en zo is er een grote verscheidenheid aan keuzen in al het handelen of niet handelen van zoveel mensen als er op aarde zijn, en dat zijn er veel. Niet alles wat een mens kiest komt de mens ten goede, ook niet datgene wat een mens ten goede bedoelt, omdat niet ten volle beseft wordt wat werkelijk goed is. Dat keer Ik, jullie Schepper, voor alle mensen ten goede. Niet omdat het ten goede bedoeld was, en niet met een uitkomst zoals die bedoeld was, maar zoals het alle mensen werkelijk ten goede komt. Dat gebeurt vanuit Mijn liefde.

Al zijn jullie mensen vrij om te doen en te laten wat je wilt, en daarin zijn levensgrote verschillen, boven alles staat Mijn liefde, boven alles heerst Mijn liefde, en in die liefde is voor ieder mens de eeuwige ware vrijheid, die in zich de eeuwige gelukzaligheid heeft, die door de aardse vrijheid zonder liefde niet gevoeld kan worden. Mensen kunnen denken dat die aardse vrijheid alles is, maar gevangen in die vrijheid is geen liefde. Offer die aardse vrijheid voor ware liefde en je bereikt de Enige ware vrijheid in Mij, jouw Schepper, jouw werkelijk gelukzalige leven, in ware vrijheid.

Hemels Brood 8404

Lieve mensen, Ik ben er altijd om jullie te helpen meer en meer naar Mijn liefde te gaan leven, onbaatzuchtig te gaan handelen, zonder voorwaarden te stellen. Ik weet hoe moeilijk dat van tijd tot tijd nog is, levend op aarde met mensen om je heen die niet allemaal even lief en eerlijk zijn, die niet allemaal het goede zoeken, die het je soms moeilijk maken.

En dan is er dat gevoel nog, dat je het toch nog niet in alle opzichten goed hebt gedaan. Ik zie dat jullie je best doen en Ik zeg jullie, weet dat Ik ieder van jullie innig liefheb zoals je bent, met alles wat je al naar liefde kunt en alles wat je nog te leren hebt, waarvan je nog niet eens beseft wat daarmee samenhangt. Je hebt nog genoeg te leren, wat Ik je langzaamaan laat zien. Langzaam mag je in liefde groeien, terwijl Ik je liefheb zoals je bent.

Weet dat het tegenoverstelde van waarheid en liefde graag heeft dat je je schuldig gaat voelen over alles wat je nog niet goed doet. Hij voedt daarmee de neiging om dat weg te duwen, niets over te zeggen aan Mij, en je neemt jezelf voor om het een volgende keer beter te doen. Maar dat lukt je niet zonder samenwerking met Mij. En daar is het tegenovergestelde op uit, jou van Mij te isoleren, je het idee te geven dat je zelf de verantwoordelijkheid hebt om je missers goed te maken. Dat is niet de waarheid, juist is het bedoeld dat je met alles bij Mij komt, in Mijn licht komt, want in het licht van Mijn liefde voor jou kun je precies zien waar je nog eigenbelang hebt, waar je nog trots op bent, waar nog wat onwaarheid aanwezig is, enzovoorts.

Het tegenovergestelde houdt je graag buiten Mijn licht, geeft jou graag zijn valse licht, en zonder je vrijheid te belemmeren kan Ik jou dan niet in Mijn licht zetten, zonder dat jij ervoor bij Mij komt. Je hoeft alleen in jezelf naar Mij te komen en Mij te vragen jou te helpen en Ik ben er meteen met Mijn licht uit liefde en toon jou alles wat nodig is om te zien wat het goede is om te doen in ware liefde. Dan is de keus aan jou. Maar Ik weet dat wat je in Mijn licht van liefde ziet door jou zeker zal worden aangenomen, omdat jij het goede wilt, de ware liefde wilt worden, dat is voor Mij genoeg.

Hemels Brood 8405

Ieder mens kan zich met Mijn liefde verbinden, iedereen is vrij om dat wel of niet te doen. In ieder mens ben Ik met Mijn liefde en haar wijsheid aanwezig, het is aan iedereen zelf om zich daarmee te verbinden.

In iedereen is er een verlangen om te leven. In iedereen zijn er verlangens die in kracht verschillen. Mensen willen goed en aardig gevonden worden. Bij sommigen is er een verlangen om alles onder controle te hebben en dat uit zich nogal eens in een drang naar macht of het brengt iemand tot autoritair gedrag. Bij een ander kan het juist tot een minderwaardigheidsgevoel leiden, wanneer het niet lukt om vast te houden aan eigen keuzen, doordat in de omgeving sterk op zichzelf gerichte mensen diegene overheersen. Maar wie in zich Mijn aanwezigheid heeft ervaren, gaat ook Mijn liefde ervaren en de waarde die zijn leven heeft.

Ieder mens die ernaar gaat zoeken waar zijn leven vandaan komt, krijgt een weg te gaan waarlangs hij gaat begrijpen waar zijn leven vandaan komt. Dat zal door de één eerder begrepen worden dan door een ander, want ieder mens is anders, er zijn geen twee mensen gelijk en de omstandigheden waarin iemand leeft zal altijd anders ervaren worden door de één dan door de ander. Zo heeft iedereen zijn eigen weg te gaan, met de eigen vrijheid van keus, en alle verschillen die er tussen mensen zijn, maken dat er veel verschillende keuzen in vrijheid te maken zijn.

Een groot deel van de mensen neemt het leven als iets dat er gewoon is, anderen denken te weten waardoor zij leven, tot ze geconfronteerd worden met iets dat laat zien dat dat niet de waarheid kan zijn. Het mooist is het wanneer mensen Mij en Mijn liefde op hun weg vinden en gaan begrijpen dat Ik het leven Ben en hen het leven geef, dat Ik hun Schepper ben en alles uit Mij ontstaan is en leeft, dat leven universeel is, dat ieder mens uniek is, terwijl Ik ieders leven Ben, voor iedereen, Eén en Dezelfde, onveranderlijk leven. En hoewel ieder mens vrij is te leven naar zijn eigen wil, is er een beste manier van leven, en dat is naar Mijn Wil, welke volkomen onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige liefde is, waaruit haar niet te overtreffen wijsheid voortkomt.

En wie uit eigen vrije wil zijn wil gelijk aan Mijn Wil van werkelijk leven brengt, die gaat daarmee het eeuwige geluk van werkelijk leven ervaren, wat eeuwig blijvend Mijn leven is, hem in vrijheid gegeven.

Hemels Brood 8406

Ik ben Heilig en hoog verheven, en Ik sta naast je en help je als een eenvoudige knecht. Ik ben het hoogste Wezen, jouw leven, en toch ben jij Mij het meeste waard van alles wat Ik Ben en Mijn leven is. Ik heb jou lief, mens, hoe ver je ook afgedwaald bent van wat goed en waar is, toch ben je Mijn leven en houd Ik je vast zonder je ooit los te laten en evengoed ben je vrij.

Juist doordat je vrij bent kun je Mij kennen, kun je Mij liefhebben, kun je gelijk Mij levend zijn, in de volle eeuwige gelukzaligheid van Mijn levend Zijn. Je bent blind, mens op aarde, en toch kun je zien, tot in de oneindigheid zien en weten wat Ik zie en weet, door vrij te zijn zoals Ik je gemaakt heb. Maar jij, mens, gaf in het eerste moment op aarde, je vrijheid af, en zo moest Mijn liefde in Mijn Zoon Jezus Christus je redden en de dood die je over je gehaald had, overwinnen. Hij moest als Baby geboren worden en als vrij Mens onschuldig sterven aan het kruis, veroordeeld als een misdadiger, terwijl Hij zuiver en onschuldig was.

Lief mens op aarde, Hij heeft in de diepste diepte de dood voor jullie, voor jou, mens op aarde, overwonnen. Wees blij, want niet de kruisiging, maar Zijn opstanding laat zien hoe ook jullie het leven kunnen behouden. Laat zien met welke kracht jullie, Hem volgend, ook zullen opstaan uit de dood en tot eeuwig gelukzalig leven zullen komen. Hij, Jezus Christus, Ik in Hem en Hij in Mij, is Eén met Mij, ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, volledig gemachtigde liefde, is in jullie allemaal aanwezig, in jou, mens. En uit die machtige liefde is in Hem de niet te overtreffen wijsheid waarmee alles volmaakt zuiver gemaakt is.

Wie tot de diepste nederigheid komt om die liefde en haar wijsheid als de Enige ware Weg te erkennen, die zal die weg kunnen gaan tot zijn opstanding uit de wereldse dood, welke geen dood meer is, omdat Ik in Jezus Christus het leven voor iedereen veiliggesteld heb tot in eeuwigheid. Laat Mij in Jezus Christus, de ware zuivere liefde en haar wijsheid, volledig toe in je hart. Kom in het licht van Mijn liefde en leer alles te zien zoals het werkelijk is, en er is veel, heel veel te zien, en het zal je tot de grootste blijdschap brengen.

Hemels Brood 8407

Uw liefde, hemelse Vader, is zo oneindig groot, dat kan ik niet bevatten en daar kom ik zo tekort in voor U.

Lief kind, wees zoveel je kunt in nederigheid, want in de nederigheid kan Ik je liefde voor Mij en je medemensen laten groeien, de ruimte in je hart laten groeien en vullen met meer en meer van Mijn liefde. Juist in ware deemoed trek je Mijn liefde naar je toe en daarmee kan Ik je hart beroeren, zodat je meer gaat beseffen van de wonderen die er zijn, door Mijn liefde. Kleine en grote wonderen doe Ik aan alle mensen, maar veel daarvan wordt niet bemerkt, niet beseft, toch blijft Mijn liefde voor alle mensen oneindig groot en sterk.

Niets van wat de mens als het tegenovergestelde van Mijn liefde doet, kan Mijn liefde verminderen, hoe ernstig de afdwalingen van mensen ook zijn, het doet niets af aan Mijn liefde. Ik heb de mens lief, Mijn schepsel, de mens, niet zijn daden die zonder liefde zijn. Ik heb de mens lief, en alles wat de mens uit liefde doet verheugt Mij. Zo verheugt het Mij wanneer een mens zijn hart voor Mij openstelt en Mijn liefde en haar wijsheid opvolgt, zo verheugt het Mij wanneer een mens in nederigheid bij Mij komt en Ik zijn hart kan vergroten en met meer van Mijn liefde kan vullen. Geduldig wacht Ik tot meer mensen Mij in zich vinden en beseffen dat Ik hun leven in waarheid en liefde ben en alleen het goede met hen voorheb.

Met Mijn liefde en haar wijsheid sta Ik ook voortdurend naast alle mensen die denken in hun vrijheid te kunnen doen en laten wat het tegenovergestelde van Mijn liefde is en daarmee het waardevolle van hun leven vertrappen. Maar Ik ben hun leven en dat ben Ik voor eeuwig en ook hen heb Ik als mens oneindig diep lief. De wijsheid van Mijn liefde zal hen leren het ware rechte pad te vinden, zodat zij tot de nederigheid kunnen komen die nodig is om Mijn liefde te kunnen ontvangen. Maar voor hen, die mijlenver afdwalen door hun slecht en misdadig handelen, zal Mijn liefde en haar wijsheid ernstig moeten handelen om hen te redden van het slechte en ook hen terug te brengen tot het ware eeuwig gelukzalige leven.

Want in de grond van hun mens zijn, zijn zij zo volmaakt als Mijn liefde en haar wijsheid, alleen weten zij dat door al hun slechte handelen niet meer. Zij zijn Mij in Mijn liefde net zo dierbaar als jullie, die je best doen Mijn liefde in nederigheid te aanvaarden. Dat, lieve mensen, verheugt Mij. En het zal Mij ook verheugen om al Mijn schapen bijeen te brengen. Aan jullie zeg Ik, hoed Mijn schapen, bescherm Mijn lammeren, wees Mijn herders die des nachts de wacht hielden over Mijn kudde.

Hemels Brood 8408

Lieve mensen die Mij in Jezus Christus willen volgen, vertrouw op wat jij van Mij innerlijk voelt. Leer in je zoveel mogelijk Mijn ingevingen te onderscheiden van je eigen gedachten. Mijn ingevingen zijn altijd eerlijk, dragen je niets op, raden je alleen iets aan wat je kunt doen of laten, de keus is altijd aan jou. Soms ervaar je Mij intuïtief, ook dat ben Ik. Let erop dat je wat je innerlijk voelt niet met je verstand gaat beredeneren, want dan gaan er regels en normen en waarden spelen die je aangeleerd zijn en het opvolgen van Mijn raad in de weg staan. Want er is veel wat gezegd en beweerd wordt maar niet altijd juist is.

Zoals Ik eens tegen de Israëlieten in de woestijn zei dat Ik hen elke dag van verse manna zou voorzien en zij niets mochten bewaren van wat er over was. En zij gingen het toch bewaren, denkend dat zij daar goed aan deden, want eten weggooien leek hen verkeerd. Maar zij werden daar ziek van. Beter hadden zij naar Mij geluisterd, want op Mijn Woord heb Ik hen elke dag verse manna te eten gegeven. En zo geef Ik jullie elke dag innerlijk Mijn Woord, zacht en op de achtergrond, omdat jullie vrij zijn. Om jullie te helpen, en alleen wanneer je het met volle overtuiging wilt, volg dan Mijn raad op, het zal altijd het goede brengen.

Weet dat allerlei verstandelijke overwegingen je keus bemoeilijken, daarom zeg Ik, wees vooral jezelf, vertrouw op jezelf, op wat je voelt dat het beste is. En gaat het dan eens niet goed, dan leer je in jezelf te zien waardoor je Mijn ingeving niet bemerkt hebt, of je ziet dat je eigen verstandelijke denken Mijn ingeving weggeredeneerd heeft. Ik ben altijd voelbaar in jou, Ik geef je raad, dat zijn de ingevingen die liefde in zich hebben. Want Ik heb jou, jullie, innig lief en Ik weet dat het op aarde niet altijd even gemakkelijk is. Richt je op Mijn liefde en blijf op Mijn liefde vertrouwen, en innerlijk weet je steeds wat het beste is.

Hemels Brood 8409

Hemelse Vader, ik dank U voor elke dag dat ik op aarde leven mag om U en Uw liefde beter en dieper te mogen leren kennen.

Dat is ook voor alle mensen het belangrijkste om voor op aarde te zijn, om Mij en Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke, oneindig grote eeuwige liefde en haar wijsheid steeds meer te leren kennen, en te gaan begrijpen hoe ontzettend belangrijk het is die liefde ook zelf te gaan zijn. Ik weet dat het niet gemakkelijk is en dat veel mensen van Mij en Mijn liefde weggetrokken worden door het tegenovergestelde van Mijn liefde, dat ook in de grond van de aarde aanwezig is, en juist ook een rol heeft in jullie vrijheid.

Maar niemand zou naar het tegenovergestelde van de waarheid hoeven te luisteren, en dat zou gemakkelijker zijn wanneer er geen zwaartekracht aan de aarde verbonden zou zijn. Maar wanneer dat er niet was, zouden jullie met elkaar in de ruimte van het niets komen te zweven, zonder enig houvast, en tot niets kunnen komen. De vrijheid die jullie hebben heeft een anker gekregen in de aarde, de grond van bestaan, wat gekomen is toen de eerste mensen zich lieten verleiden. Dat is van voor de tijd dat de eerste mens op aarde kwam reeds door de geest van Mijn licht in gang gezet, omdat hij zich in zijn vrijheid van Mij afkeerde, denkend dat hij Mij niet nodig had.

Zo verloor hij de bewustheid Mijn leven in eigen vrijheid te zijn. Daarom is hij in de aarde gebonden en heeft de mens, levend op aarde, met zijn gedachten te maken en is het aan de mens om in zijn vrijheid tot Mij en Mijn liefde te komen om in die vrijheid los te kunnen komen van de gedachte dat zonder Mij te leven is. Want zonder Mij is niets en zal nooit iets zijn. Ik ben leven en Ik heb jullie in vrijheid op aarde geplaatst. En ja, daar mogen jullie elke dag groeien om tot Mij, tot jullie ware leven te komen, wat jullie allemaal van oorsprong zijn.

Wie zich afvraagt wat de zin van zijn leven is, zeg diegene de waarheid, het belang van zijn leven is de liefde en haar wijsheid zelf in vrijheid te leren zijn om gelijk Mij, zijn Schepper, voor altijd en eeuwig gelukkig te zijn.

Hemels Brood 8409 met toelichting

Hemelse Vader, ik dank U voor elke dag dat ik op aarde leven mag om U en Uw liefde beter en dieper te mogen leren kennen.

Dat is ook voor alle mensen het belangrijkste waarvoor zij op aarde leven, om Mij en Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke, oneindig grote, eeuwige liefde en haar wijsheid steeds meer te leren kennen en te gaan begrijpen, en die liefde zelf te gaan zijn. Ik weet dat het niet gemakkelijk is en dat veel mensen van Mij en Mijn liefde weggetrokken worden door het tegenovergestelde van Mijn liefde, dat in de grond van de aarde aanwezig is en juist ook een rol heeft in jullie vrijheid.

De vrijheid die jullie mensen hebben, heeft een vastheid gekregen in de aarde, de grond van jullie bestaan, dat is gebeurd toen de eerste mensen zich lieten verleiden tot het tegenovergestelde van het werkelijke leven. Dat heeft haar oorsprong van voor de tijd dat de eerste mens op aarde kwam. Een van de geesten die Ik lang daarvoor uit Mij in vrijheid voortgebracht had, de lichtdrager, keerde zich van Mij af, denkend dat hij Mij niet nodig had om te heersen over zijn leven. Daarmee verloor hij de bewustheid Mijn leven in eigen vrijheid voor eeuwig te zijn en zou hij in de eeuwige dood verloren gegaan zijn, maar uit Mijn eeuwige liefde wilde Ik deze geest redden en terug tot de bewustheid van zijn ware leven uit Mij brengen.

Uit liefde heb Ik hem gebonden aan de grond van bestaan, de aarde, en hem een zekere vrijheid gegeven met de mogelijkheid om terug tot het besef van Mij en Mijn liefde te komen. In deze vrijheid heeft hij ook de mogelijkheid om zijn verkeerde gedachten aan jullie mensen op aarde voor te houden en hij is er daarmee op uit om de mens tot zijn valse gedachten over te halen. Niemand zou naar zijn gedachten, die tegenovergesteld aan de waarheid van leven zijn, hoeven te luisteren. Toch, al de eerste mensen lieten zich door hem verleiden en brachten daarmee een verbinding tot stand tussen de mens en zijn gedachten. Voor de mens was de keus tussen waarheid en onwaarheid nodig om in de van Mij gekregen vrijheid te kunnen blijven. Zou de mens niet afgeweken zijn van Mijn raad, dan zou hij niet uit het Paradijs verdreven zijn.

Voor het leven van alle mensen is het van belang om in hun vrijheid volledig tot Mij en Mijn ware liefde te komen. Uit liefde voor jullie mensen is het Mijn Wil jullie te redden van de voortdurende verleidingen waardoor de mens het leven zoals het bedoeld is voor altijd zou kunnen verliezen. Daarom is Mijn Zoon, het volle licht van Mijn liefde, als de Mens Jezus Christus naar de aarde gekomen. Zoals Hij de mensen voorgeleefd heeft, zo zijn alle mensen bedoeld te leven. Met Zijn dood en Zijn opstanding uit de dood heeft Hij alle mensen de Weg gewezen waarlangs het eeuwig gelukzalige leven voor altijd bereikt kan worden. Daarom, wie Mij volgt in Jezus Christus, bereikt het ware gelukzalige leven voor altijd.

Wie zich afvraagt wat de zin van zijn leven is, zeg diegene de waarheid, het belang van zijn leven is de liefde en haar wijsheid zelf in vrijheid te leren zijn om gelijk Mij, zijn Schepper, voor altijd en eeuwig blij en gelukkig te zijn.

Maar lieve mensen, daar staan jullie niet alleen voor, want zonder Mij in Jezus Christus kunnen jullie niets. Wie in zijn hart Mij laat weten de ware Weg, Jezus Christus, te willen volgen, die zal, in zijn volkomen vrijheid, op een liefdevolle wijze geholpen worden tot het ware gelukzalige leven te komen, voor altijd.

Hemels Brood 8410

Er zijn nog veel mensen die wanneer zij aan Mijn hemel denken, aan een plaats denken, een ruimte, een verblijf dat aangenaam is. En wanneer zij aan de hel denken, is dat voor hen ook een plaats, een ruimte. Maar in tegenstelling tot het aangename wat over de hemel verteld wordt, is het in de hel totaal niet aangenaam en is het van het grootste belang om niet in de hel te belanden.

Er zijn mensen die vonden dat zij als belanghebbenden van een aangenaam verblijf op aarde, wel gebruik konden maken van termen als hemel en hel en gerechtigd waren om daar regels en wetten aan te verbinden. Zo werd door hen de hemel beschreven als een aangename plaats, waar alleen diegenen konden komen die de door hen ingestelde regels en wetten precies opvolgden. Daarbij werd de hel beschreven als een plaats van kommer en kwel, waar het hete vagevuur de mens eeuwig liet branden vanwege alle zonden die een mens jegens God gedaan zou hebben.

Dit werd georganiseerd door de leiders van wat lange tijd de grootste en machtigste, Rooms Katholieke Kerk was, waarvan de hiërarchie van hoog naar laag bepaald was en ieder zijn eigen mandaat had, en door hen werd onder andere bepaald wie naar de hemel of naar de hel ging en daar eeuwig zou branden. Maar wanneer iemand spijt betuigde, dan kon er aan die bepaling iets gewijzigd worden. Maar daar moest dan altijd een bedrag voor betaald worden, wat vaak flink hoog kon zijn, of werk voor gedaan worden, wat doorgaans niet het gemakkelijkste werk was. De dreiging met de hel of het niet in de hemel mogen komen was niet het enige, de leiders van de kerk behielden zich ook het recht voor, mensen om hun vermeende daden te doden, en niet zelden werden mensen op de brandstapel gezet, waarmee de hel even naar de aarde gehaald werd, zodat mensen daar wat zicht op konden krijgen.

Dit is allemaal ontstaan nadat onze Schepper Zijn Zoon, de Mens Jezus Christus, voor ons mensen naar de aarde gezonden had. Wanneer we met een eerlijk oor en oog luisteren en kijken naar wat Jezus Christus aan de mensen leerde, en zien hoe Hij zoveel mensen die te lijden hadden hielp en op een heel liefdevolle manier uitleg gaf aan wat er in de Bijbel staat en wat daarmee bedoeld wordt, dan voelt dat zo enorm liefdevol, zo zachtmoedig, zo zonder hel en verdoemenis, zonder strengheid en straffen, en dat werd door veel mensen veel beter begrepen dan de uitleg van de Farizeeën.

En had iemand iets gedaan wat niet naar waarheid en liefde was, dan werd diegene door Jezus op een liefdevolle manier bevraagd, en algauw had diegene dan oprecht spijt. En Jezus vergaf die mens en waste hem met Zijn liefde schoon. In die tijd was er nog wel geen Rooms Katholieke Kerk, maar wel was er de Tempel met de Farizeeën die op een valse manier het geloof uitbuitten ter verering en verrijking van henzelf. En zij voelden zich bedreigd door het goede werk dat Jezus voor de mensen deed. Zij voelden zich bedreigd door Zijn liefde, Zijn toespraken, die mensen toonden dat zij niet zwak hoefden te zijn. Hij leerde de mensen dat hun Schepper hen liefheeft, hen altijd helpt met het goede en hen vergeeft wat zij niet goed en naar waarheid gedaan hebben zodra zij Hem tonen dat zij daar oprecht spijt over hebben. Hij leerde hen wat liefde is en doet, en Hij gaf hen op wonderbaarlijke wijze wat zij nodig hadden. Maar de Farizeeën wilden Hem weghebben en beraamden een plan om Hem voorgoed uit de weg te ruimen.

Jezus wist van hun plannen van Zijn Vader in de hemel, want, lieve mensen, Hij, Jezus Christus, en Ik, God en Schepper, zijn Eén en Dezelfde. Ook al begrijp je dat niet zoals dat werkelijk is, neem het aan en op een zeker moment zul je het begrijpen, geestelijk begrijpen. Voor veel mensen is het wel bekend dat Jezus Christus, Mijn Zoon, uiteindelijk gevangen genomen is, beschuldigd is van verraad en van allerlei overtredingen, die nooit werkelijk overtredingen waren, maar liefde en barmhartigheid, gegeven aan mensen die ten onrechte het weinige dat zij hadden aan de Farizeeërs moesten afstaan. Hij deed wonderen waardoor zieken genezen werden die al lange tijd te lijden hadden zonder de mogelijkheid om naar een genezer te gaan door de onmenselijke regels van de rijke Farizeeën.

Evengoed werd Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, schuldig bevonden en veroordeeld tot het kruis. En Hij werd gekruisigd en beschimpt als een misdadiger die Hij niet was. Al had Hij als Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, met Mij Eén en Dezelfde, toegang tot al Mijn macht en kracht, dat gebruikte Hij niet en Hij gaf zich over aan het gerecht en bleef in alle opzichten als Mens volkomen zuiver tot in de dood. Om alle mensen te tonen dat Hij, Jezus Christus, werkelijk afgedaald is in de dood, heeft het drie dagen geduurd voordat Hij, uit de dood opgestaan, zich toonde aan Zijn familie en aan hen die Hem dierbaar waren en Hem liefhadden. En dan denken de Farizeeën dat zij Hem verslagen hebben. In werkelijkheid heeft de zuivere Mens, de waarheid van Leven, de oneindige Liefde met haar eeuwig zuivere Licht en haar volmaakte Wijsheid, hun zogenaamde macht, die de Farizeeën dachten te hebben, verslagen.

Lieve mensen, in Jezus Christus is de Mens opgestaan die jullie allemaal tot in de hemel kan leiden. Volg Hem, Zijn liefde, Zijn barmhartigheid, en besef dat Zijn leer, zoals je die in de Bijbel kunt lezen en in je hart kunt voelen, de enige ware levensleer is om met elkaar tot een vredig en gelukkig samenzijn te kunnen komen. En wanneer dat onder Zijn leiding lukt, dan zeg Ik jullie, dan zijn jullie, hoewel op de aarde, toch in de hemel. Want de hemel is geen plaats waarvoor gekozen wordt of jij, of alleen jij, er mag komen, of alleen anderen daar mogen komen, jullie mogen er allemaal komen, je hoeft er alleen maar voor te kiezen. Je hoeft er alleen maar voor te kiezen om al je werken uit liefde in waarheid en oprechtheid te doen, niet om macht of bezit, maar om niet. Dan zul je in liefde alles bezitten, in barmhartigheid altijd te eten en te drinken hebben, en in nederigheid de grootste woning beheren, niet voor jezelf, maar voor Mij, God in Jezus Christus, en voor al je medemensen. Begrijp dit hele verhaal in de ware geestelijke betekenis in het zuivere licht van Mijn liefde, in Jezus Christus, Amen.

Hemels Brood 8411

Voor de meeste mensen op aarde is het leven vooral een zoeken naar een balans tussen wat zij moeten en wat zij willen, met het accent op wat zij willen. Want wat mensen willen is vaak een verlangen om iets te doen of te krijgen, en dat verlangen is sterker dan het voldoen aan een verplichting die zij zijn aangegaan en waaraan zij moeten voldoen.

Zo’n verlangen is er nogal eens de oorzaak van dat dingen verdraaid worden of dat er gelogen en bedrogen wordt. Verlangens beïnvloeden het handelen van de mens in sterke mate en verlangens zijn vaak de ingang voor de verleiding. Het moeilijke daarbij is, dat er bij de mens verlangens zijn die wat dieper verstopt zitten en waarvoor een zekere blindheid is ontstaan. Er zijn verlangens die een mens weet, maar er zijn ook onderbewuste verlangens die evengoed een rol spelen bij het handelen van de mens.

Ook bij jullie, lieve mensen die in Mij en Mijn liefde geloven en zoveel mogelijk naar Mijn liefde streven te handelen, zijn er zulke verlangens. Sommige verlangens zijn zo met dagelijkse gewoonten verweven, dat ze niet gezien worden, ze zitten vast aan gewenning en zijn daarmee ook verborgen. Verborgen verlangens verminderen het horen van Mijn op de achtergrond zacht gegeven raad en waarschuwingen, en kunnen je blind maken voor onwaarheid. Daarom is het van tijd tot tijd belangrijk om samen met Mij eens speciaal te kijken naar diepgewortelde verlangens waar je je niet of nauwelijks meer van bewust bent.

Zeker wanneer er momenten zijn waarop je bij jezelf denkt, waarom ging dit nu anders dan bedoeld, dan ik dacht dat het zou gaan? Zulke momenten kunnen een aanwijzing zijn dat de verleiding gebruikgemaakt heeft van verlangens die er onderbewust bij je zijn. En er is genoeg in ieder mens waarvan hij zich nog niet bewust is, maar door de verleiding wel gezien en benut wordt. Ik heb het hier vooral over jullie, die het goede en liefdevolle uit Mij nastreven. Juist voor jullie bestwil breng Ik dit onder de aandacht. Kom eens speciaal voor die verborgen verlangens bij Mij en Ik laat je in het licht van Mijn liefde zien hoe sommige verlangens onderbewust verweven zijn met je doen en laten. En samen lossen we dat dan op.

Hemels Brood 8412

Hoe nederiger je werkelijk wordt, des te wijder kan Ik de deur naar Mijn hemel voor je openzetten en des te meer van Mijn licht kan jou bereiken. Nederigheid is meer dan de wil om het goed te doen, want je wil om het goed te doen is jouw wil, maar in waarheid ga je Mijn Wil zien en begrijpen hoe liefdevol Mijn Wil voor alle mensen is, en dus ook voor jou.

In nederigheid kun je meer van de waarheid zien van Mijn leven aan jou en aan alle mensen gegeven. En door dat te zien en Mijn liefde te voelen, voel je Mijn liefde als jouw liefde en voel je de eenheid met Mij en alle mensen. In Mijn liefde, die jij dan voelt als ook jouw liefde, ga je ruimte en tijd doorzien als de eeuwigheid van leven, waar alle mensen in eenheid met Mij werkelijk levend zijn, ook al ervaren zij dat op de materiële aarde in het materiële lichaam, met al hun eigenwijsheid en eigenbelangen, nog niet. Evengoed is het de waarheid, wat eens door alle mensen beseft en ervaren gaat worden.

De eeuwigheid is er altijd al. Maar dat is door het beperkte zicht van de mens nu nog niet te begrijpen. En wie er een vermoeden van heeft, door momenten van nederigheid en gevoel van Mijn liefde als zijn liefde, die kan dat maar met heel weinig mensen delen. Wees er blij mee, lieve mensen, dat Ik jullie bijeen gebracht heb in Mijn liefde, maar blijf nederig, want het blijft door Mij gegeven en niet door jullie verdiend. Gegeven om niet, besef dat jullie slechts knechten zijn, die wat jullie kunnen, alleen door Mijn liefde en haar wijsheid kunnen, om allemaal te kunnen groeien in de waarheid van Mijn werkelijke leven, Mijn ware liefde en naar wijsheid, zodat alle mensen terugkomen zoals Ik hen geschapen heb, naar Mijn beeld en gelijkenis, in het besef van ruimte en tijd, welke de eeuwigheid van Mijn leven is en aan alle mensen gegeven is en blijft.

Ja, het sleutelwoord is liefde, Mijn liefde in vrijheid zijn. Maar om die liefde volledig van Mij te kunnen opnemen is nederigheid nodig, erkenning zelf niets te kunnen en te beseffen dat je alles van Mij gekregen hebt, zonder dat je daar enige verdiensten aan gehad hebt, anders dan Mij in nederigheid te erkennen als jouw Schepper, jouw Levengever, jouw eeuwig vrije besef te zijn wie je bent, mens, niet meer dan mens.

Mens, kom in Mijn liefde, in het licht van Mijn liefde en besef hoe onbaatzuchtig, hoe onvoorwaardelijk en hoe volmaakt Mijn liefde in haar wijsheid in alle opzichten is en jou alles, Mijn eeuwig volmaakt gelukzalige leven, zonder meer, om niet, voor altijd geeft.

Hemels Brood 8413

Veel mensen denken dat wat ze kunnen en wat ze hebben, hun eigen is, van henzelf is, dat zij alles zelf bedenken, er zelf voor gewerkt hebben en zij dat verdienen. Hun reacties op alles wat in de samenleving gebeurt, zullen vooral vanuit die gedachte zijn. Jullie, die Mij in je gevonden hebben en Mijn liefde in je hart hebben ervaren, die zijn gaan beseffen dat alles wat je kunt en hebt vanuit Mij gegeven en mogelijk is, gaan daardoor van een heel andere gedachte uit.

Jullie weten dat wat jullie in vrijheid gegeven is uit Mij, je dat naar eigen vrije keus mag gebruiken. Daarmee gaan jullie van een heel andere gedachte uit over wat je kunt en hebt. Dat geeft een soort kloof tussen jullie en degenen die denken alles zelf te kunnen, zelf te hebben bedacht en alles uit eigen kracht bewerkt te hebben en daarom ook verdiend is. De grond waarop jullie handelen is voor een deel eerst Mijn grond waarvan jullie je bewust zijn, terwijl de grond waarop andere mensen handelen voornamelijk hun eigen grond is, denken zij. Dat is een groot verschil en dat geeft aan beide kanten onbegrip en verbazing.

Jullie handelen zoveel je kunt naar waarheid en vanuit liefde in contact met Mij, en jullie weten dat je door Mij gevoed en geholpen wordt. Anderen handelen naar wat zij voor zichzelf geëigend vinden, waar zij recht op denken te hebben, zonder besef van Mij en Mijn liefde. Dat wil niet zeggen dat er bij hen geen liefde is, die is er wel, maar ook dat denken zij zelf in de hand te hebben, terwijl Ik die liefde in hen ben, het is Mijn liefde en haar wijsheid. Zonder het te beseffen maken zij gebruik van Mijn liefde alsof deze van henzelf is. En jullie verbazen je erover dat zij niet naar jullie luisteren, wanneer je over Mij als het Enig ware leven vertellen en over Mijn liefde, terwijl zij zich erover verbazen dat jullie zo onnozel zijn om in sprookjes te geloven. En op cruciale momenten, wanneer er keuzen gemaakt moeten worden, kunnen er diepe conflicten ontstaan door die verschillende gronden waarop de ene mens en waarop de andere mens zijn handelen baseert.

Vergeet dan niet, lieve mensen, dat nog lang niet alle mensen tot besef van Mij en Mijn liefde, van Mij als hun Schepper gekomen zijn. Dat het voor hen de tijd nog niet is om Mij in zich te vinden, met redenen die aan Mij zijn, die uit Mijn liefde ten goede aan het grotere geheel komen. Al denken nog zoveel mensen dat zij hun leven in vrijheid in eigen hand hebben, in werkelijkheid ligt alles wat een mens kan en heeft, hoe de dingen ook gaan, wat er allemaal is, wat een mens doet en weet, in Mijn Hand, dat is in Mijn liefde en haar wijsheid. Zo zorg Ik voor iedereen ten beste.

Hemels Brood 8414

Lieve hemelse Vader, aan het kruis sprak U uit over de mensen die U veroordeelden, ‘Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen’. En nu denk ik, veel mensen beseffen niet dat U hun leven bent, weten niet wat het belang van hun leven is. Hoe liefdevol U voor ons allemaal bent.

Aan het kruis sprak Ik tegen één van de twee mensen die naast Mij aan het kruis hingen, ‘Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn’. Diegene had begrepen dat Ik onschuldig was en Wie Ik in werkelijkheid Ben, en hij had daardoor zijn schuld ingezien en hij had daar ten diepste spijt van. De ander had nog veel boosheid in zich en hij zag zijn schuld niet in en had daar ook nog geen spijt van. Voor hem was de tijd van vergeving nog niet gekomen. Voor veel mensen die bij Mijn veroordeling en kruisiging aanwezig waren was de tijd van inzicht nog niet gekomen en zo vroeg Ik voor al die mensen vanuit Mijn liefde voor hen om vergeving.

Want in Mijn Mens zijn was Ik het Licht van de ware liefde en haar wijsheid. En in dat opzicht moest Ik als gewoon mens lijden voor alle zonden van alle mensen, maar aan het gericht vroeg Ik hen te vergeven. Want vanuit de liefde was het voor het welzijn van alle mensen beter dat zij, als onwetend van wat er zich in alle werkelijkheid afspeelde, vergeving voor hun handelen zouden ontvangen. Onwetendheid is voor de liefde geen misdaad, maar het is wel nodig dat onwetendheid, dat is een blindheid waarin zondig handelen als zodanig niet beseft wordt, tot zicht, tot besef gebracht wordt.

Ik zie in je hart dat je dit nog niet helemaal begrijpt. Er is op aarde veel boosheid en daaruit komt veel leed voort, er is zucht naar macht, naar bezit, maar het ene kwade handelen is verschillend van het andere. De ene mens die misdadig handelt, weet dat hij zich misdadig gedraagt, terwijl een ander mens uit blinde boosheid handelt. Wanneer de blinde mens ziende wordt en de gevolgen van zijn boze handelen beseft, zal hij daar diepe spijt over hebben, zijn handelen ten diepste betreuren en dat willen verbeteren. Wanneer degene die bewust uit boosheid zijn medemensen tekortdoet, pijn doet, kwetst, en daarop aangesproken wordt, zal hij zijn schouders ophalen en zeggen, wat heb ik met jou te maken?

Zie, dat was het verschil tussen de beide mensen die naast Mij aan het kruis hingen. Voor alle mensen die zonder te weten wat er zich in werkelijkheid aan het voltrekken was en meegetrokken werden om Mij te beschuldigen, vroeg Ik vergeving. En zo, lieve mensen, gebeurt dat ook nu nog. De ene mens veroordeelt Mij nog steeds en doet wat hij wil, de andere mens volgt Mij in Mijn liefde en haar wijsheid. Tegen hen zeg Ik, ‘Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn’.

Hemels Brood 8415

Zie, er zijn mensenzielen die uit het drab van de aarde via de aardse natuur tot mens geworden zijn, die van de grond af aan via de nodige stappen vanuit de eerste levende cel via het planten- en dierenrijk, gegroeid zijn tot mens, en er zijn mensenzielen die, voordat zij op aarde geboren werden, eerst een weg doorgemaakt hebben via Mijn hemelse rijken, waar zij opgevoed zijn voordat zij op aarde kwamen. Zo zijn er in allerlei opzichten verschillen tussen mensen.

Maar of een mens nu via hemelse rijken of via de weg door het planten- en dierenrijk tot mens gekomen is, Ik heb alle mensen even diep en onvoorwaardelijk lief. Begrijp, lieve mensen, dat dit verschil er is en er moet zijn, om wijze liefdevolle redenen die te maken hebben met jullie vrijheid en het doel van jullie weg door het vlees. Vanuit welke oorsprong een mensenziel zich ontwikkeld heeft tot het moment dat hij tot mens in het moederlichaam kwam en geboren werd, maakt voor Mijn liefde voor jullie allemaal niets uit, Mijn liefde blijft voor iedereen even groot en sterk, van waaruit zij ook tot mens op aarde gekomen zijn en hoe mensen ook handelen.

De uitwerking van Mijn liefde zal wel verschillen, al naargelang een mens Mij wel of niet liefheeft. Toch, hoe verschillend ook, Mijn liefde zal altijd even diep en groot blijven, maar in haar wijsheid zal zij waar nodig ook streng zijn, zonder ooit iemand onaangenaam te behandelen. Wat uit eigen vrije keus voortkomt, zal in verschillende opzichten onaangenaam kunnen zijn, en mensen kunnen het elkaar onaangenaam maken, maar in Mijn liefde en haar wijsheid zal het altijd alle mensen ten goede komen. Begrijp hiermee dat een vergelijking tussen het gedrag van de ene en de andere mens door geen van jullie mensen zuiver gemaakt kan worden, omdat Ik alleen de oorsprong en de achtergrond van ieder mens volledig ken. Daarbij is ieder mens uniek en dus is er geen vergelijking mogelijk.

Wat een mens uniek maakt, is door Mij volledig gekend, omdat Ik Schepper ben van alle mensen, van alles, en geen mens is wie hij is door toeval, of uit zichzelf bedacht ontstaan. Houd daarom in ere wat Ik gezegd heb, oordeel niet opdat je zelf niet geoordeeld wordt, want elk oordeel van een mens is onjuist en ieder die oordeelt krijgt zelf een onjuist oordeel, omdat niemand een juist oordeel kan geven, dat kan Ik alleen. Maar in Mijn liefde en haar wijsheid geef Ik geen oordeel, Ik toon alleen ieder mens hoe hij zijn leven heeft ingevuld, zodat hij zelf kan zien wie hij is en hoe hij gehandeld heeft.

Hemels Brood 8416

Lieve mensen, laat al je dagelijkse beslommeringen achter je en kom bij Mij. Kom bij Mij in het eeuwige licht van Mijn eeuwig onvoorwaardelijke liefde. Denk niet aan wat geweest is, denk niet aan wat nog te komen staat, wees nu de mens die je bent in Mijn licht. Want in het licht van Mijn liefde is geen duisternis zoals die er op aarde is. Mijn liefde is en geeft het enige volkomen zuivere licht, waarin alles geheeld wordt, juist nu, juist vandaag, zodat het eeuwig licht blijft, vanuit het vuur van Mijn liefde, het belangrijkste voor alle mensen.

Kom en wees met Mij in grote blijdschap, want Mijn licht doorstraalt jullie allemaal, heelt jullie van binnenuit, zodat jullie zelf in vrijheid worden als Mijn liefde, als het licht van Mijn liefde. Zodat jullie allemaal in volkomen vrijheid de liefde die van Mij in jullie is, gaan uiten in volkomen zuiverheid en daaruit de mooiste kleuren en vormen tevoorschijn komen en te zien zijn. En dat is allemaal het ware licht, zuiver licht, en er is dan niets anders te zien dan het licht uit die zuivere liefde. Liefde die zo zoet en zachtmoedig is, wat op aarde voor jullie nog niet voor te stellen is, die zuiverheid, die zachtmoedigheid, die zo’n prachtige glans over alles geeft.

Ik ben die liefde, het ware licht, met het aards materiële oog niet te zien. Toch ben Ik zichtbaar voor alle mensen, zodra zij niet meer alleen naar de wereld buiten zich kijken, maar hun zicht naar binnen richten en Mij, Mijn liefde, Mijn licht in zich vinden. Dan, lieve mensen, gaan jullie innerlijk zien wat werkelijk is, de enorme schoonheid van al wat Ik voor jullie geschapen heb. Zoveel mensen denken dat wat buiten hen te zien is het enig zichtbare is, maar het is het ware zicht niet. Alleen in je, met de ogen die het ware licht kunnen zien, kun je in Mijn oneindige licht van Mijn liefde zien wat werkelijk is, Mij zien, jullie eeuwig liefhebbende Schepper met alles wat Ik geschapen heb. Wat de werkelijkheid van leven is zien, en de grootste blijdschap voelen die alle zorgen wegneemt.

Want al die zorgen zijn vooral zichtbaar en onaangenaam voor mensen die Mij zoeken waar Ik niet ben. Lieve mensen, kom tot het ware leven, tot Mijn Leven, Mijn liefde, kom in het licht van Mijn liefde en zie hoe oneindig groot het ware leven uit Mij is. Het ware leven, wat in volledige vrijheid ook jouw leven is, het ware geluk, de ware zaligheid, in vrijheid te zijn. Dat is allemaal zichtbaar in jou. Ik ben zichtbaar in jou. Kom en zie Mij in jou. Dan zie je Mij in en buiten je in Alles zoals Ik Ben.

Hemels Brood 8417

Wie op een zachtmoedige manier, vanuit de liefde uit het hart, luisterend naar Mij in zijn hart, Mijn zuivere Woord eerlijk en oprecht wil aanreiken aan medemensen die er belangstelling voor hebben, die zal Ik zeker Mijn zegen daarover geven. Want er zijn nog veel mensen die op de oude kerkelijke manier geloven in een verdraaide betekenis van Mijn Woord, zoals zij die door de kerk opgedrongen gekregen hebben. Een kerk die voor eigengewin Mijn Woord op allerlei gebied verdraaid en onwaar verkondigd heeft aan heel veel mensen, en mensen verplicht heeft aan allerlei rituelen deel te nemen, die voor Mij en Mijn Woord geen enkele betekenis hebben.

Maar wie nu, in de tijd dat die kerkelijke macht aan het verdwijnen is, Mijn leer zoals Jezus Christus die zuiver aan de mensen geleerd heeft, uit een oprecht hart wil verspreiden, zonder enig gewin en zonder dwang, die heeft daarvoor Mijn zegen. Laat hij dat doen voor de mensen die er in hun vrijheid belangstelling voor hebben en Mijn ware Woord nog niet kennen, om hen te helpen in Mijn licht te komen, en de waarheid van hun leven, zoals die ten diepste is, te gaan zien.

Maar, lieve mensen die dat uit liefde voor Mij en hun verdwaalde medemensen oprecht en eerlijk willen doen, weet dat de verleiding jullie zeker zal bezoeken en zal proberen het goede te verstoren, op manieren die jullie niet zien aankomen, op momenten die jullie niet verwachten, want jullie zijn vrij en in die vrijheid heeft de verleiding mogelijkheden. Vanwege jullie vrijheid kan Ik de verleiding maar beperkt een halt toeroepen, het is aan jullie zelf om in waarheid en liefde te blijven, in nederigheid, en het is nodig dat jullie voortdurend innerlijk bij Mij komen. Zorg dat jullie meningsverschillen snel met Mijn hulp opgelost kunnen worden, want de verleiding zal juist jullie zuiverheid, jullie liefde in contact met Mij willen verstoren. Weet dat meningsverschillen bij Mij niet voorkomen.

Houd er rekening mee, hoe liefdevol jullie ook willen zijn, dat ieder van jullie nog lerende is, en ook daar probeert de verleiding toe te slaan. Maar laat je niet van de wijs brengen, volhard in het goede, dat zal Ik voor jullie zegenen. Houd je aan Mij en Mijn zegen vast, juist ook wanneer het moeilijk gaat, vertrouw op Mij en Mijn innerlijke raad.

Hemels Brood 8418

Iedereen kan Mij zien, iedereen ziet Mij, maar veel mensen weten niet dat zij Mij zien, daarom denken zij dat Ik niet te zien ben. Een groot deel van de mensen die denken Mij niet te kunnen zien, geloven daarom ook niet in Mijn bestaan. Ook zijn er veel mensen die zichzelf atheïst noemen, om duidelijk te maken dat zij op geen enkele manier in Mijn bestaan geloven en ook niets met wat dan ook over Mij te maken willen hebben.

Toch zien ook zij Mij elke dag zonder dat zij dat geloven of willen geloven. Ik ben voor alle mensen innerlijk te zien, maar Ik ben ook in het uiterlijke te zien. Innerlijk ben Ik geestelijk in liefde te zien, in het uiterlijke ben Ik onder andere te zien in de natuur, niet alleen in planten, bloemen, struiken, bomen, enzovoorts, maar vooral ook in dieren, in hun levenspatronen, in hun wetmatigheid van handelen. Ik ben het die de vogels stuurt, wat goed te zien is wanneer zij in grote groepen allerlei patronen vliegen, met als doel de zwakkere dieren te beschermen tegen roof.

Zo ben Ik ook Degene die de vissen stuurt, wat ook goed te zien is wanneer zij evenzo mooie patronen met elkaar zwemmen, ook om de zwakkere vissen onder hen tegen roof te beschermen. En zo weten vogels waarheen te vliegen, en weten vissen daarheen te zwemmen waar zij het beste overleven, of het beste hun jongen krijgen. Ik ben het die de vlinder uit zijn cocon helpt te komen, zodat zijn vleugels niet beschadigd raken. Er is zoveel meer zichtbaar in de natuur dat gebeurt en door Mij geleid wordt.

En, lieve mensen, zoveel doe Ik voor jullie, wat te merken en te zien is, maar heel veel wordt niet bemerkt, niet gezien. Weet allemaal dat Ik, jullie God en Schepper, zeker zichtbaar ben in zo ontzettend veel meer, maar door de meeste mensen wordt het niet gezien. Zie, het geestelijk oog ziet eerst innerlijk, maar wanneer het geestelijk oog niet tot het innerlijk zien ontwikkeld is, ziet het Mij ook niet in het uiterlijke. En juist kan alleen het geestelijk oog Mij zowel innerlijk als in het uiterlijke zien, als het eerst innerlijk heeft leren zien. Want alleen dan kan het Mij in alles ook uiterlijk zien.

Wie dit begrijpt, die ziet Mij innerlijk en kan Mij ook buiten zich zien, zoals hij innerlijk ziet in het licht van Mijn liefde. Want om Mij te zien heb je niet het materiële zonlicht nodig, maar om Mij te zien heb je het licht van Mijn liefde nodig, in dat licht kun je Mij innerlijk en in het uiterlijke zien zoals Ik Alles Ben, ware eeuwige liefde en haar wijsheid, eeuwig gelukzalig leven.

Hemels Brood 8419

Er is een groot verschil tussen hemel en aarde. De hemel is hoog boven je, meestal moeilijk te bereiken voor een doorsnee mens, en de aarde is beneden je, je loopt er elke dag op, je hebt daar steeds contact mee. Toch kan de hemel net zo dichtbij zijn als de aarde, je kunt met je hoofd in de hemel lopen en met je voeten op aarde. Dan voel je je blij en gelukkig. Want hemel staat voor geluk, aarde staat voor realiteit. Er is hemel en er is aarde, maar er is ook hel. Hel staat voor onaangenaam, ongemak, ongelukkig, en niemand wil daarmee te maken hebben.

Maar hel is niet voor iedereen te vermijden, veel mensen belanden, al dan niet zonder het te willen, in de hel. En al hebben alle mensen de vrijheid van keus, juist door die vrijheid komt niet iedereen waar hij wil. Wanneer een leider oorlog wil en hij stookt zijn mensen op om oorlog te voeren, creëert hij daarmee een hel van ellende voor veel mensen die daar helemaal niet voor kozen. En daar waar geen oorlog is, genieten mensen van een relatief stukje hemel, maar of hun voeten wel zo stevig op de grond staan, is de vraag.

Lieve mensen, het is niet de bedoeling om te zorgen dat je niet in de hel belandt, dat je de hemel bereikt en je vastzet op de grond, het is bedoeld tot waarheid van werkelijk leven te komen, samen met Mij en je medemensen. Het is bedoeld voor elkaar te zorgen, uit liefde, liefde die Ik in je hart ben, een Bron waaruit je altijd mag putten. En wanneer je dat doet, met Mij samen zorgt voor je naasten, dan vind je de hemel dichtbij boven je en stevige vaste grond onder je waarop je onwankelbaar kunt gaan en staan. En mocht het dan eens moeilijk worden, dan blijft de hemel bij je, dan blijft de grond stevig, omdat je gebruikmaakt van Mijn liefde voor je medemensen.

Maar mocht je vervallen in zorg voor jezelf en alleen zoeken naar hemelse waarden voor jezelf, dan wijkt de hemel van je weg, dan wordt de grond onder je voeten drassig en kan het zijn dat de hel naar je toe komt. En zou je nu vragen, wanneer zorgen mensen voor mij, want het is toch ook nodig dat er voor mij gezorgd wordt? Dan zeg Ik, ja, je medemensen zouden je die zorg wel verschuldigd zijn, maar het is niet aan jou om dat van hen te verwachten.

En zou niemand naar jou omkijken, niemand jou de nodige zorg geven, dan ben Ik er altijd, en wanneer jij op Mij vertrouwt, zul je al gauw merken dat Ik voor jou zorg en dat Mijn zorg voor jou de beste is die jij kunt krijgen. Want Mijn zorg komt altijd uit de meest volmaakte liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8420

Lieve mensen, jullie zijn allemaal vrij om te doen en te laten wat jullie in je vrijheid willen of niet willen. Maar leven is en blijft altijd hetzelfde leven, wat jullie in je vrijheid ook kiezen te doen of te laten. Of dat naar waarheid en liefde is of het tegenovergestelde daarvan, het verandert niets aan wat leven in alle werkelijkheid is, Mijn Leven.

Jullie leven is Mijn leven, dat Ik jullie allemaal uit werkelijke liefde gegeven heb. Juist omdat Mijn leven altijd onveranderlijk leven is en er geen ander leven is dan Mijn leven en Mijn leven altijd liefde is en geeft, leven jullie alleen werkelijk wanneer jullie gelijk Mijn ware liefde leven. Maar nu juist leven veel mensen in hun vrijheid vaak afwijkend van Mijn liefde. En iedere vrije keus die niet gelijk Mijn liefde is, heeft een gevolg. Dat gevolg geeft het tegenovergestelde gevoel van wat liefde doet voelen.

Maar dat niet alleen, het toont de mens ook dat zijn keus niet een leven gevende keus was. Aan iedere keus die niet gelijk Mijn leven is, is een consequentie verbonden die lerend is, het leven zoals het werkelijk is lerend, te noemen, een gericht. Zo’n gericht is er om de mens tot bezinning te brengen, zonder zijn vrijheid te belemmeren. Hoe meer het handelen van de mens van werkelijke liefde afwijkt, dat is, zijn leven niet werkelijk leeft, niet naar waarheid en ware liefde leeft, des te sterker zal een gericht hem treffen, zoals Ik dat uit de wijsheid van Mijn liefde heb ingesteld, en altijd aan de mens ten goede komt.

Maar ten goede is niet het prettigste. Toch hoeft een gericht niet altijd ten volle tot uitwerking te komen. Een mens die tot inzicht komt over zijn van liefde afgedwaalde gedrag en daar uit liefde voor Mij en zijn medemensen ten diepste spijt over betuigt aan Mij, die vergeef Ik en hem breng Ik terug tot het besef van Mijn liefde. Zie, het leven is onwrikbaar Mijn leven zoals Ik eeuwig levend Ben en dat is onveranderlijk eeuwig hetzelfde leven, wat de mens in zijn vrijheid ook doet of laat.

Om de mens in zijn vrijheid tot de ware gelukzaligheid van Mijn leven te helpen, zonder zijn vrijheid te belemmeren, heb Ik een wetmatigheid ingesteld, die op elke afdwaling een passend gericht geeft, waarmee de mens tot het juiste inzicht kan komen om in zijn vrijheid tot dat gelukzalige leven te komen. Weet daarbij, lieve mensen, dat die wetmatigheid, dat gericht, door ieder van jullie opgeheven kan worden door de ware liefde voor Mij en zijn naasten. Die ware liefde ben Ik in ieder mens. Kom voor die ware liefde bij Mij, leer die liefde te zijn en wees voor altijd werkelijk eeuwig gelukkig, in vrede werkelijke liefde levend.

Hemels Brood 8421

Wanneer je oprecht in Mij, jouw Schepper, gelooft en in Mijn liefde voor jou en alle mensen gelooft, dan ben Ik al dicht bij jou. Maar daarmee ben je er nog niet. Want een geloof alleen is niet voldoende, er is liefde bij nodig en overgave, er is aanname van liefde uit Mij bij nodig.

Veel mensen denken vanuit zichzelf wel tot ware liefde te kunnen komen, maar geen mens heeft van zichzelf die liefde die Ik bedoel, liefde die onveranderlijk, volkomen onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig en zachtmoedig is en waaruit de niet te overtreffen wijsheid voortkomt. Er is maar Eén Bron van eeuwig ware liefde en die Bron ben Ik, jullie Schepper. In alle mensen heb Ik een kiem van Mijn liefde gelegd, dat is een klein smeulend deeltje van het vuur van Mijn liefde, wat in ieder mens een geringe mate van licht geeft. Dit kleine smeulende vuurtje kan tot een groter vuur uitgroeien als die mens dat oprecht verlangt en in dat verlangen bij Mij komt en uit Mijn Bron wil putten. In die oprechtheid groeit het kleine smeulende vuurtje uit Mijn liefde.

Wil je eerlijk en oprecht tot liefde komen, kom dan in je hart bij Mij, en neem Mijn liefde en haar wijsheid aan. Maar weet dat daarbij de diepste nederigheid nodig is, de sterke erkenning dat Ik de Enige eeuwige Bron ben van werkelijke liefde. Geen mens heeft die liefde van zichzelf, geen mens kan die liefde in zichzelf opwekken, zonder Mij, de Bron van alle liefde, van het ware licht, en de wijsheid uit ware liefde, de waarheid. Werkelijk tot liefde komen vraagt om opoffering van alles wat geleerd is, maar niet de waarheid is. Dat vraagt een volkomen diepe nederigheid, die nederigheid kan Ik de mens niet geven vanwege zijn vrijheid.

Als bron van liefde en licht ben Ik in je hart, maar het is aan jou om in je vrijheid bij Mij in je hart te komen en het is aan jou om tot die diepe nederigheid te komen en te beseffen dat je niets zelf kunt, dat alles wat je kunt je eerst gegeven is door Mij, vanaf jouw allereerste bestaan. Ik kan jou alles geven, je kunt alles in een overvloedige maat krijgen, wanneer je je eigen willen en verlangens voor Mij loslaat en in diepe nederigheid toegeeft niets te kunnen zonder Mij. Dan wordt je hart gevuld met het Licht en de warmte van Mijn liefde, wanneer je het in volle vrijheid eerlijk en oprecht meent.

Hemels Brood 8422

Hemelse Vader, ik weet en voel dat ik alles met U kan bespreken, en dat doe ik ook zo veel mogelijk. Maar soms is er wel eens iets waar ik terughoudend in ben. Omdat ik het moeilijk vind om dat te tonen, ook al ziet U het toch wel.

Iedereen kan en mag alles met Mij bespreken, dat heb Ik graag. Want juist wanneer een mens met alles bij Mij komt, kan Ik hem advies geven. Zie, ieder mens heeft van Mij de vrijheid gekregen om zelf te kiezen wat hij wel en niet wil, en die vrijheid is voor ieder mens heel belangrijk, omdat niemand zonder die vrijheid zichzelf zou kunnen zijn. En juist is het zo belangrijk dat ieder mens in zijn van Mij gekregen leven zelf kan besluiten om wel of niet gelijk aan Mijn liefde en haar wijsheid te leven. Dat Ik hem Mijn Wil niet opleg, maar dat hij uit eigen inzicht, uit eigen vrije keus Mij volgt, omdat hij het met Mijn liefde en haar wijsheid ten diepste helemaal eens is.

Ik geef wel iedereen Mijn liefde en Mijn zuivere licht, zodat de mens het verschil kan gaan zien tussen wat naar Mijn liefde en haar wijsheid handelen hem geeft en wat niet naar Mijn liefde en haar wijsheid handelen hem geeft, maar altijd op zo’n wijze, dat het de vrijheid van de mens op geen enkele manier belemmert. Om de mens de volkomen vrije keus te geven is er de verleiding, waardoor de mens ook vals licht krijgt en in zijn vrijheid verleid kan worden tot het tegenovergestelde van wat naar Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid is. Er is dus de keus tussen het één en het ander en daarbij is er in de mens, in zijn vrijheid, ook een verlangen.

In de vrijheid die de mens heeft en zonder die vrijheid te belemmeren, kan in het valse licht van de verleiding of in het zuivere licht uit Mij en Mijn liefde, aan dat verlangen worden toegegeven. De keus is steeds aan de mens. Het is merendeels een keus tussen hoogmoed, alles voor zichzelf te willen, en nederigheid, alles een ander te gunnen. Ik kan in Mijn ware zuivere licht alleen raad geven, uitleg geven, maar de keus blijft in alle vrijheid altijd aan de mens. De gevolgen van de keuzen die de mens maakt zijn navenant.

De keus voor Mijn liefde geeft mooie, fijne resultaten, niet ten aanzien van het materiële, maar ten aanzien van het geestelijk besef van wat het ware leven precies is. De keus voor het tegenovergestelde van Mijn ware liefde geeft resultaten die een vermindering geeft van het geestelijk besef van wat het ware leven in werkelijkheid precies is. Veel mensen denken dat het leven vooral materieel is en ophoudt wanneer het materiële lichaam sterft. Wie in die overtuiging sterft, leeft evengoed na het materiële sterven geestelijk toch verder, alleen beseft hij daar dan weinig van.

Wie op aarde het besef gekregen heeft dat zijn ware leven geestelijk is en weet dat het geestelijke leven eeuwig leven is en blijft, Mij in Jezus Christus heeft leren kennen en regelmatig met Mij spreekt en naar Mij luistert, zal dat ook na zijn lichamelijk sterven beseffen. En zoveel als hij naar Mijn raad gehandeld heeft, uit liefde en de overtuiging dat Mijn raad hem en zijn medemensen altijd het beste geeft, zal hij in dat besef geestelijk leven, ook nadat zijn materiële lichaam gestorven is. Op de aarde, in de materie, is alles vanuit Mijn liefde erop gericht de mens te helpen om tot de waarheid van leven te komen. Omdat de waarheid van zijn leven, geestelijk gezien, hem in zijn vrijheid het meeste geluk zal geven, wat altijd al het verlangen in de mens is.

Dus, lieve mensen die Mij regelmatig in jezelf ontmoeten, die naar Mijn raad luisteren, Mijn licht in je beseffen, jullie zijn geestelijk groeiend, en jullie hebben op de materiële aarde nog te maken met de verleiding die jullie blijft verleiden. Ik blijf jullie helpen en gaandeweg komen jullie dichter bij Mij in de waarheid van leven, in het ware gelukzalige geestelijke leven. En zo’n moment van terughoudendheid begrijp Ik en ook daar help Ik je overheen, terug naar Mijn zuivere licht, zonder je vrijheid, die zo ontzettend belangrijk is, ook maar in het minst te belemmeren. Want juist in die vrijheid zul je later geestelijk in eenheid met Mij, werkelijk vrij, helemaal zijn zoals je als mens uniek bent.

Hemels Brood 8423

Zoals zon en regen elkaar afwisselen, zo wisselt de mens van gedachten. Het ene moment gaat alles naar zijn zin en het andere moment niet meer. Dan zijn de omstandigheden gewijzigd en minder aangenaam geworden. Het is op aarde geen altijd zonnige rozentuin, en aan rozen zitten doornen.

Zelfs al verloopt alles een tijdje helemaal aangenaam, dat zal niet blijven duren, want het gaat erom ook met alles wat niet aangenaam is goed om te gaan, op een liefdevolle wijze. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want ieder mens maakt zijn eigen keuzen en die passen niet steeds bij de keuzen die je zelf maakt. Dan is het nodig om je verwachtingen aan te passen. Wanneer je daarbij dat wat je wilde bereiken kunt loslaten, dan komen er nieuwe mogelijkheden, die je niet ziet wanneer je blijft vasthouden aan wat je wilde bereiken en blijft vasthouden aan hoe je dat denkt te kunnen bereiken.

Steeds weer flexibel zijn en loslaten waaraan je dacht te moeten vasthouden, is van belang in een samenleving waar iedereen naar eigen goeddunken zijn keuzen maakt. Wanneer je op Mij en Mijn liefde vertrouwt, en daar kun je het beste altijd heel stevig aan vasthouden, en je al het andere wat je zelf bedacht hebt loslaat, dan komt datgene op je pad wat voor jou en iedereen op een gevende manier het beste is. En wat je dan bereikt, is beter dan wat je zelf voor ogen had. Iedereen is vrij in zijn willen en iedereen handelt naar zijn eigen inzichten, die bij veel mensen het meeste gericht zijn op het eigen welzijn en dat van hun dierbaren, en het is dan niet zo, dat zij met hun keuzen rekening houden met die van jou.

Geef Mij het heft in handen, dan is er altijd een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee kan zijn. Je weet nooit wanneer een situatie verandert, dat kan geleidelijk aan gaan, zonder dat je het bemerkt, of dat kan plotseling zijn, zonder dat je daarop voorbereid bent. Hoe het ook gaat, kom meteen bij Mij en geef je over aan Mij en Mijn liefde en vertrouw erop dat er wegen zijn waarlangs jouw voet kan gaan en alles op zijn best terechtkomt.

Soms is het dan nodig om iets wat je graag behoudt op te offeren. Dat is dan een offer aan Mij, aan Mijn liefde. Doe jij dat met liefde voor Mij en je medemensen, dan aanvaard Ik jouw offer en zegen het. Want een waar offer is niet een letterlijk brandend dier met opstijgende rook, een werkelijk offer is het opgeven van iets dat je heel graag wilde, maar om de lieve vrede, uit liefde voor de ander, uit liefde voor Mij, loslaat. Dan neem Ik het aan als een brandoffer en zegen het.

Hemels Brood 8424

Eenvoudig en nederig, geen grootse dingen nastrevend, tevreden zijn met wat je hebt, meer hoeft voor Mij niet. Bereid om je naaste te helpen, mensen in moeilijkheden uit liefde steun te geven, voor zover mogelijk. Kom daarvoor elke dag in je hart bij Mij en vraag Mij om raad, vooral op momenten dat er besluiten te nemen zijn.

Wanneer je Mij de leiding over je leven geeft, in de volle overtuiging dat Mijn leiding jou het beste geeft, dan open Ik je hart en vul het meer en meer met Mijn liefde en haar licht en ga je steeds meer begrijpen van Wie je jouw leven gekregen hebt. Dan ga je meer begrijpen hoe Ik alles Ben en jij deel van dat Alles bent, naar Mijn beeld en gelijkenis mens bent. Dan ga je begrijpen hoe jij het ware leven uit Mij in eenheid met Mij zelf kunt zijn, omdat je inziet wat Mijn ware leven is en geeft aan geluk en vrede en aan blijdschap, en welk een rijkdom dat is.

En terwijl je in het licht van Mijn liefde meer gaat zien en begrijpen, vervaagt in jou langzaam maar zeker alles wat je nog niet naar waarheid en liefde deed en wilde, tot het helemaal verdwenen is, omdat je hart uiteindelijk helemaal met Mijn liefde en haar zuivere licht gevuld is en jij er volledig van overtuigd bent Mijn waarheid, Mijn leven, Mijn liefde helemaal gelijk te willen zijn en uit eigen vrije wil daar dan ook werkelijk helemaal voor kiest en je aan Mij overgeeft. Dan zul je helemaal zijn zoals je bedoeld bent, in eenheid met Mij en toch je eigen zelf als mens zijn en alles kunnen wat in het ware leven uit Mij oneindig mogelijk is.

En daarmee zul jij, mens, tot in eeuwigheid volkomen gelukzalig leven, met zoveel meer dan je tot nu toe uit Mijn liefde in je hart gevoeld, gezien en begrepen hebt. Want dat is nauwelijks iets vergeleken met hoe je dan zult zijn. Blijf in eenvoud en nederigheid je weg over de aarde met Mij samen gaan, geef Mij de leiding, elke dag weer, en groei geestelijk, besef wie je bent uit Mij, jouw Schepper, en kom in eenheid met Mij, Mijn ware leven, Mijn liefde en haar wijsheid. Heb geduld met jezelf, dwing jezelf niet, laat Mij het werk in jou doen en weet wie je bent, lerend mens op aarde, uit Mijn zuivere liefde geboren.

Hemels Brood 8425

Hoe verhoudt zich het geloof tot het ongeloof tussen mensen? Een voorbeeld. Een arts kan zich medisch helemaal vasthouden aan wat hem via wetenschappelijke boeken, oefeningen, ervaringen in de praktijk, kennisoverdracht van artsen, enzovoorts, aan mogelijkheden gegeven is om een medisch probleem te kunnen verzachten of verhelpen, zoals dat verwacht mag worden van een arts. Hij heeft een eed afgelegd, altijd de patiënt vanuit zijn medische kennis ten beste te zullen helpen.

Wanneer een arts Mij niet kent en vooral medisch juist wil handelen, vooral vanwege de eed die hij heeft afgelegd, zal hij voornamelijk met medische ogen naar de patiënt kijken. Maar een patiënt is meer dan een medisch probleem, een patiënt is eerst een mens met een medisch probleem die daar vanaf geholpen wil worden. De mens heeft de kennis om het medische probleem op te lossen niet, maar kent wel zijn lichaam en heeft wel een eigen wilsbesef. Er zijn artsen die vanuit hun professionele, medische functie denken het recht te hebben om hun wil op een overheersende manier boven de wil van de mens te plaatsen, die door het medische probleem patiënt geworden is, maar evengoed eerst nog steeds mens is.

Dit kan kortsluiting veroorzaken tussen arts en patiënt, waarbij de mens zich niet gehoord voelt door de arts. Dat maakt de situatie voor de patiënt als mens extra onaangenaam en pijnlijk. Wanneer nu zowel de arts als de mens die patiënt is, niet in Mij en Mijn liefde geloven, en Ik niet om hulp gevraagd word, komt het verdere verloop op henzelf neer. Dan kan gezegd worden dat zij er beiden geestelijk gezien nog slecht aan toe zijn.

Maar zou het zo zijn, dat een van beiden wel in Mij en Mijn liefde gelooft en op Mij vertrouwt en Mij uit liefde voor de ander oprecht om Mijn leiding vraagt, dan zal de situatie een ander verloop krijgen dan het daarzonder zou krijgen. Stel, de arts gelooft in Mij en Mijn liefde en vraagt Mij oprecht om hem de beste oplossing te laten zien voor deze patiënt, zowel voor de medische kant als voor de mens zoals hij is. Dan zal hij in zijn omgang de patiënt tegemoetkomen, naar de mens luisteren, en een goede uitleg geven van wat de beste aanpak is, en de patiënt zal zich als mens gehoord voelen. Want de patiënt en de mens zijn een en dezelfde en dat is door de arts niet vergeten.

Stel nu dat de patiënt als mens in Mij en Mijn liefde gelooft en in vertrouwen op Mij de beste hulp voor zowel de arts als hemzelf aan Mij vraagt, dan zal de situatie voor de patiënt als mens goed verlopen, ook al kan het zijn dat de arts vanuit zijn medische kennis de mens alleen als patiënt ziet. Maar de patiënt beseft als mens dat de arts geen mogelijkheid nog heeft om meer dan medisch helpend arts te zijn en geeft zich aan Mij en Mijn liefde over in het vertrouwen dat het goedkomt.

Voor een verder goed verloop geef Ik de arts mogelijkheden in die hij kan zien als juist, daarmee heb Ik zijn vrijheid niet belemmerd, hij kiest er vrij voor deze ingevingen van Mij op te volgen, denkend dat het zijn eigen ingevingen zijn. Wanneer het daar de tijd voor is zal hij gaan beseffen hoe zijn leven Mijn leven is en van Wie hij mens mag zijn zoals hij uit Mij werkelijk mens is.

Hemels Brood 8426

Het is lente, de fruitbomen staan in bloei, een oogstrelend tafereel speelt zich af, de eerste vlinders spreiden hun vleugels, uitgelaten vee dartelt in de wei en alles lijkt vrolijk en blij te zijn.

Maar in werkelijkheid is dat niet voor alle mensen zo, niet in ieder land kunnen mensen zich verblijden met de lente en het is ook niet overal in de wereld lente. Het is ook niet in ieders hart lente. Zoals het bij de ene mens als de lente kan zijn, zo kan het bij een ander mens als een strenge koude winter zijn. Zoals het letterlijk niet overal lente is, zo is het geestelijk ook niet overal lente en staat er ook geestelijk geen zomer aan te komen.

Een ware lente is een waar besef van Mijn liefde en haar wijsheid, is het handelen vanuit die liefde, met daaruit voortkomend vruchten die zo aangenaam smaken naargelang er uit ware liefde zuiver gehandeld is. Vanuit de schitterende bloemenpracht groeien verschillende vruchten, allerlei soorten met allerlei heerlijke smaken, maar niet in elke tuin of op ieder stuk land zijn de bomen die bloeien even mooi en de vruchten even smaakvol. Niet door iedereen wordt naar zuivere liefde gehandeld en uit dat onzuivere handelen komen minder smakelijke vruchten voort.

Zo is het door Mij geregeld, voordat de mens op aarde kwam, dat hij waarde naar werk krijgt, en aan de smaak van de vruchten is ieders handelen te herkennen. Maar een deel van de mensen is met de voeding zoals Ik die gegeven heb gaan experimenteren, zij hebben hun handelen naar eigen wensen veranderd, opdat de vruchten dan nog smakelijker zouden zijn. En het lijkt erop dat het hen lukt. Voor de tijd van het verblijf op aarde kan dat zo zijn, maar het grote verschil tussen wat Ik de mens oorspronkelijk gegeven heb en wat de mens denkt verbeterd te hebben, is dat die verbeteringen voor het eeuwig ware leven na het verblijf op aarde niets waard zijn.

Wat Ik ooit voor de mens bereid heb, geeft hem eeuwig het beste, wat de mens voor zichzelf daaraan gewijzigd heeft, vertroebelt wat goed en juist was. Lieve mensen, houd daarom vast aan de voeding die Ik je geef, blijf in je hart bij Mij komen om steeds te weten hoe het beste uit Mijn liefde naar wijsheid te handelen, en in jullie tuin zullen de fruitbomen het mooist bloeien en de smakelijkste vruchten geven, zolang jullie volhouden naar Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid te handelen.

Hemels Brood 8427

Er zijn op aarde mensen die vanuit hun aard vooral op het goede gericht zijn in hun handelen en mensen die meer op het tegenovergestelde van het goede gericht zijn in hun handelen. Het geweten is bij de ene mens duidelijker en sterker voelbaar aanwezig dan bij een ander mens. Of die mens daarbij nu wel of niet in Mijn bestaan gelooft, is heel verschillend.

Een en ander heeft ook met afkomst, met overerving te maken. Deze overerving heeft te maken met afstamming vanuit het begin van de mensheid op aarde, uit de eerste mensen die uit Kaïn of uit Abel zijn voortgekomen. Maar gedurende het grote aantal jaren die sinds de begintijd van de mens op aarde voorbij zijn gegaan heeft er veel vermenging plaatsgevonden en is het niet meer duidelijk aan te geven van wie iemand een afstammeling is. Toch is er wel een geestelijk verband, welke in oorsprong gegrond is in waarheid, liefde en haar wijsheid uit Mij, jullie Schepper. Dat zijn de mensen die in hun hart Mij eerder in waarheid en liefde ervaren dan de doorsnee mens dat ervaren kan.

Ieder mens die op de letterlijk materiële aarde geboren wordt, in een materieel lichaam, heeft voor zijn komst op de aarde in andere gebieden in geestelijk opzicht geleefd, van waaruit hij een eigen geestelijke hoedanigheid van zijn heeft ontwikkeld, welke in zijn vrijheid op de aarde effect heeft op zijn handelen, zowel in het letterlijk materiële alsook in het geestelijke. Zo zijn er mensen die op de aarde tot weinig geestelijk besef komen en mensen die gemakkelijk en vrij snel tot een innerlijk besef van het ware leven uit Mij komen, en alles daartussenin.

Daarbij kan iemand in zijn mens zijn op aarde zich er niet op beroepen meer te zijn dan zijn medemensen, in welk opzicht dan ook. Niet letterlijk en niet geestelijk, hoeveel macht hij letterlijk ook denkt te hebben, of in geestelijk opzicht ook beseft van de waarheid van leven, van Mijn ware liefde en haar volmaakte wijsheid. Wie zich in welk opzicht dan ook boven één of meer van zijn medemensen stelt, zal te leren krijgen dat ieder mens gelijk is voor Mij, op een wijze die overeenkomt met de mate van zijn hoogmoed.

Al degenen die in Mij, Mijn waarheid van bestaan, Mijn liefde en haar wijsheid geloven en daar zoveel mogelijk naar leven, zeg Ik, ga met elkaar om als gelijken, geef Mij steeds de leiding en blijf Mij uit je hart steeds trouw in waarheid en in liefde.

Hemels Brood 8428

Het komen tot het besef van Wie Ik Ben, van het ware leven Die Ik Ben, van Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid en hoe Jezus Christus met Mij Eén en Dezelfde is, God en Schepper van hemel en aarde, met alles erop en eromheen, met alle mensen, is voor iedereen een groeiproces, wat bij de ene mens sneller gaat dan bij een ander. Bij een aantal mensen is het besef van Mijn bestaan en het werkelijke leven uit Mij duidelijk aanwezig, terwijl veel mensen een minimaal besef nog hebben.

Maar er zijn ook mensen die Mij afwijzen, die Mijn bestaan ontkennen, die met hun misdadig handelen denken door Mij te ontkennen de gevolgen van hun daden teniet te kunnen doen. En zo mag het er op aarde voor hen naar lijken, maar in geestelijk opzicht verliezen zij aan besef van werkelijk leven, met gevolgen die hen zowel nu op aarde als later na hun verblijf op aarde zullen treffen. Want het materiële lichaam sterft wel en verliest haar nut, maar de mens zelf is geestelijk leven en hij sterft niet. Het leven is Mijn leven en Mijn leven is eeuwig.

Niemand sterft daarom ooit. Maar het besef te leven bij degenen die zich op aarde, zonder enig juist geloof in Mij, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, misdragen hebben, is dan wel tot een minimum geslonken, waardoor zij in een situatie terechtkomen die gelijk is aan de dood. Een dergelijke situatie is niet bepaald aangenaam, omdat er van wat diegene zich op aarde verworven heeft aan macht en bezit niets meer over is, terwijl de zucht naar macht en bezit nog even sterk aanwezig is.

Maar vrees niet, lieve mensen, want wie op aarde gegroeid is in het besef van Mijn bestaan in Jezus Christus in je hart, en in het besef dat het ware leven in werkelijkheid Mijn eeuwig ware liefde en haar wijsheid is en wat ware liefde geeft, die zal op de aarde al dicht bij Mij zijn in waarheid en liefde en na zijn verblijf op aarde Mij nog dichter mogen naderen, en hij zal Mijn liefde sterker nog in en om hem heen blijven voelen.

Maar beroem je nergens op, niet op aarde en niet na je verblijf op aarde, want geen van jullie heeft iets uit zichzelf bereikt, alles is genade, jullie gegeven uit Mijn goedheid, Mijn liefde. Het is aan jullie om Mijn leven in je, uit eigen vrije wil, in nederigheid, helemaal aan te nemen en je aan Mijn Wil over te geven. Wie zich uit eigen vrije wil aan Mij overgeeft zal gelijk Mij eeuwig gelukzalig leven.

Hemels Brood 8429

Heer, ik ben klein, dat is goed en ik weet, U tilt mij op met Uw liefde en dan mag ik, zo klein als ik ben, zo groot als Uw liefde zijn.

Zo klein als iemand is, zo groot mag hij zijn wanneer hij er in zijn vrijheid voor kiest zich door Mijn liefde en haar wijsheid te laten dragen. Ik til iedereen zo hoog op als hij klein is en zich overgeeft aan Mij en Mijn liefde. En er zijn veel mensen die hoog opgetild willen worden, maar velen van hen zijn te groot en Ik ben voor hen te klein. Zij wenden zich tot de mensenmenigte om opgetild te worden en denken dan veel hoger te kunnen komen, maar in werkelijkheid komen ze nog geen millimeter van de grond, terwijl zij denken zo hoog te zijn dat ze alles kunnen overzien.

Maar Mij zien ze niet, al sta Ik recht voor hen, zo groot als Ik werkelijk ben. Ik laat iedereen die groot wil zijn groot worden, en in de samenleving kan dat heel groot zijn ten aanzien van wat mensen op aarde groot vinden. Op aarde kan iemand al groot zijn wanneer hij wereldrecords heeft verbroken, uitvindingen van ongekende aard heeft gedaan, vaak op de televisie geweest is, een hoge leeftijd bereikt heeft. Op aarde is iemand die bekend is ook groot, ook al heeft hij daar niets voor gedaan. Daartegenover is iemand waar niemand belangstelling voor heeft, klein. En wie zich daar onprettig bij voelt, zal toch niet groter worden dan hij is, zolang hij Mij niet kent.

Er zijn veel mensen heel klein die proberen groter te worden en dat opgeven wanneer het niet lukt en erover treuren dat zij zo klein zijn, maar zij kennen Mij niet. Wie Mij kent in Mijn liefde en haar wijsheid, Mij beseft in zijn hart zijn leven te zijn, beseft hoe alles in Mijn hand ligt en toch ook ieder mens vrij is te leven zoals hij dat wil, die zal er geen moeite mee hebben klein te zijn en te voelen hoe klein hij in werkelijkheid is. Die mens kan tegen Mij zeggen, zie, hemelse Vader, ik ben klein, maar dat is goed, ik hoef niet groot te zijn, als ik uw liefde maar in mij mag voelen, dan ben ik al blij, geroerd dat ik, zo klein als ik ben, Uw liefde in mij mag voelen en U terug mag liefhebben.

Die mens til Ik op, die laat Ik zien wat het ware leven werkelijk is, die geef Ik zoveel als diegene kan verdragen Mijn licht, hem voed Ik, zodat hij steeds meer gaat beseffen in waarheid en liefde. En zijn hart wordt groter terwijl hij in alle vrijheid zelf kleiner wordt en toch ook groeit. En op de bestemde tijd draag Ik hem niet meer, maar is hij in alle vrijheid van zijn Eén geworden met Mij in werkelijk leven, in de zaligheid van Mijn Zijn is hij dan zelf helemaal vrij, zalig levend.

Hemels Brood 8430

Eenvoudige mensen hebben vaak eenvoudige kleren aan. Mensen die zichzelf belangrijk vinden, dragen vaak kleding die duur is en waar hun positie door benadrukt wordt. Mensen met gezag hebben kleren aan die hun gezag tonen. Geen van al die verschillende kleren hebben Mijn voorkeur, het is allemaal materie die vergaat en ook de redenen waarom iemand die kleren koos, vergaan, net als de mode vergaat.

Wanneer Ik iemand kleed, dan kleed Ik diegene met bescheidenheid, met geduld, met het vermogen lief te hebben die hem niet liefhebben, met eerlijkheid, met behulpzaamheid, met verdraagzaamheid, met dienstbaarheid, enzovoorts. Dan kun je zeggen, maar dat zijn geen materiële kleren en een mens kan niet naakt rondlopen, iedereen zal toch materiële kleren nodig hebben. Daarop zeg Ik, zo is dat, maar van welke materie iemand ook kleren draagt, het heeft altijd een geestelijke achtergrond.

Zie, de kleding van een eenvoudig gekleed mens kan verband houden met bescheidenheid, maar evengoed kan het te maken hebben met gebrek aan geld. Kleding die een positie benadrukt kan met ijdelheid in verband staan, enzovoorts. Meestal laten zelf gekozen kleren toch wel zien wat voor die mens werelds of geestelijk gezien het meest van belang is, meestal niet wat hij voor Mij is. Aan de kleding herkent men de mens, is een gezegde, maar voor een juiste kennis is het juiste oog nodig.

Het oog waar de meeste mensen mee kijken, is het letterlijk materiële oog en dat laat niets zien van het verband dat er is met hun geestelijke gesteldheid. Pas wanneer gekeken wordt met het geestelijke oog kan gezien worden door wie iemand gekleed is, door hemzelf of door Mij. En Ik zeg daarbij, beter wordt er dan helemaal niet meer gekeken met het materiële oog, want je zou Mij kunnen ontmoeten in lompen gekleed en zou je met het materiële oog kijken, dan zou je Mij daarin niet herkennen. Kies je kleding daarom niet zelf, maar laat Mij je kleden, dan zul je materieel gezien ook kleding kiezen die een zekere overeenkomst toont met hoe Ik je geestelijk gekleed heb.

En al zouden mensen alleen met hun materiële oog naar je kleding kijken, dan zouden ze toch iets ervan voelen hoe Ik je gekleed heb. En kijk jij met je geestelijke oog naar binnen, dan weet je hoe Ik jou gekleed heb uit waarheid, liefde en haar wijsheid. Wees dan vooral zoals Ik je gekleed heb.

Hemels Brood 8431

Lieve mensen, elke gedachte die een mens kan hebben is eerst Mijn gedachte. Lang voordat jij tot een gedachte komt, een gedachte nodig hebt om in je op te komen, bestond de mogelijkheid tot die gedachte al. Lang voordat jij op de aarde tot leven kwam, bestond je al met alles wat je tot mens op aarde zou zijn. Zodat je nu in alle vrijheid zelf mens kunt zijn op de aarde. Zodat je alle keuzen die er te maken zijn zelf in vrijheid kunt maken.

Maar geen van de keuzen die je maakt, die je gedurende je verblijf op aarde gemaakt hebt, en die je in de toekomst nog te maken krijgt, zou je kunnen maken wanneer Ik er niet voor gezorgd zou hebben dat die keus gemaakt kan worden. Ik zeg jullie allemaal dat elke keus die ieder van jullie maakt, aan ieder mens dienstbaar zal zijn, ook dat heb Ik lang voor jullie komst op aarde voorbereid, zodat elke keus, goed of niet goed, waar of niet waar, wel of niet uit liefde in volledige vrijheid gemaakt, aan ieder mens ten goede komt, dienstbaar is.

Ieder mens kan plannen maken en op ideeën komen om iets wat hij graag wil, te bereiken, maar hij zou op geen enkel idee kunnen komen als Ik niet lang daarvoor, voor welk idee dan ook, gezorgd zou hebben. Dat is voor jullie, in de materie op de aarde levend, met vooral materie zichtbaar en tastbaar om je heen, niet voor te stellen. Nog minder is het voor te stellen dat wat je nu denkt ook juist nu door Mij mogelijk is, want Ik Ben Alles, Ik ben heden, verleden en toekomst, Ik ben wat is, was en komt, nu, gisteren en morgen. Je kunt dat nog niet overzien, je weet wat er was, voor zover jij je dat nog herinnert, je beseft wat nu is, en de toekomst gaat zich nog ontvouwen.

Maar wat was, is verbonden met wat nu is, en uit datgene wat nu is, zal de toekomst zich ontvouwen, die in Mij altijd al zichtbaar is, omdat die zonder Mij niet zou zijn, jullie niet zouden zijn, jij niet zou zijn. Besef en begrijp dat het Mijn Wil is dat jullie op aarde in de materie levend zijn, uit Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, eeuwig gelukkig makende liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. En zie, jullie vrijheid, jouw vrijheid, is het besef een eigen wil te hebben. Met jouw eigen vrije wil kun je voor jezelf kiezen wat je wilt, zolang als je dat wilt. Je kunt uit eigen vrije wil Mijn wetten, die Ik de mens op aarde gegeven heb, wel of niet volgen.

Maar zou je eeuwig werkelijk in vrijheid gelukkig willen leven, houd je dan niet aan Mijn wetten, maar heb Mij dan lief, heb Mij met heel je hart innig lief. Erken daarvoor eerst dat alle liefde die jij kunt voelen eerst al van eeuwigheid aan Mijn liefde is. Erken ten diepste dat jij uit Mijn liefde zelf liefde bent en eeuwig kunt zijn. In je eeuwige vrijheid is dat aan jou, wanneer jij wilt.

Hemels Brood 8432

Wanneer iemand in Mijn zuiverste hemel wil komen, dan kan Ik niet anders dan volkomen zuiverheid van die mens eisen. Zonder die volkomen zuiverheid is er voor een mens geen plaats in Mijn zuiverste hemel. Maar daarmee zeg Ik niet dat diegene niet in Mijn zuiverste hemel zou kunnen komen. Want iedereen die dat verlangen heeft en zich uit eigen vrije wil door Mij laat zuiveren, die zal volkomen gezuiverd in Mijn zuiverste hemel komen.

Alleen niet van vandaag op morgen, en de ene mens zal eerder zijn vrije wil erop zetten door Mij gezuiverd te worden dan een ander. Daarbij zal de weg van zuivering voor de ene mens anders verlopen dan die van een ander. Veel ligt eraan of de mens in zijn vrijheid, wanneer de weg heel moeilijk is, toch vasthoudt aan de weg die Ik hem ter zuivering geef, of van Mijn strengheid zijn eigen strengheid maakt, door van zichzelf meer te eisen dan Ik hem te leren geef. Wanneer iemand Mijn leer tot zuivering volgt, gaat het er niet meer om dat hij zichzelf eisen stelt, en denkt zichzelf te kunnen zuiveren, want daarmee gaat hij aan Mij voorbij.

Ieder mens die het verlangen heeft om tot Mij in de zuiverste hemel te komen, waar alleen volmaakte liefde en haar wijsheid is, en zich door Mij wil laten zuiveren, die zal Ik in Mijn zuiverste hemel brengen in volkomen eeuwig blijvende zuiverheid. Maar aan iedereen die daar een oprecht verlangen naar heeft, zeg Ik, geef je dan helemaal over aan Mij en Mijn liefde voor jou en aan de wijsheid uit Mijn liefde en leer van wat Ik je geef om tot die nodige zuiverheid te komen. Zet daarbij jezelf niet onder de druk van de letter, probeer niet uit de letter een beter en liefdevoller mens te worden, accepteer wat je beseft nog niet goed te doen en weet dat Ik je dat besef geef, dat Ik je datgene onder de aandacht breng om te groeien, zonder dwang.

Wanneer er iets als dwang voelt, weet dan dat Ik het niet ben. Mijn last is licht en zonder dwang. Je kunt Mij niet liefhebben door jezelf te dwingen al wat niet goed is af te leren. Ik heb jou lief en uit die liefde geef Ik jou een weg te volgen. Door Mijn liefde voor jou ga je Mij steeds beter leren kennen en Mij meer en meer liefhebben. Zou je alles wat je bij jezelf ontdekt dat niet goed is zelf weg weten te krijgen, wat je zonder Mij en Mijn liefde niet zal lukken, dan nog ben je niet zuiver genoeg om tot Mijn zuiverste hemel toegelaten te kunnen worden. Maar zou je op een zeker moment spontaan totaal in ware liefde voor Mij ontvlammen, dan zou je meteen in Mijn zuiverste hemel vol liefde zijn.