Hemels Brood 8309 t/m 8339

Hemels Brood 8309

Wanneer je het goed bedoelt, bedoel Ik het goed, wanneer je liefde geeft, geef Ik liefde, want Ik ben alles, alles wat mogelijk is, de volkomen liefde en de goedheid in alles. Maar het kwaad ben Ik niet, het kwaad is een schaduw die niet werkelijk is, maar de mens wel pijn geeft. Pijn die voor de mensen nodig is om het verschil te leren tussen leven en dood, terwijl er net als de schaduw geen werkelijke dood is, alleen een schijnbare, op aarde te zien als een grens tussen licht en donker, waarbij het donker al datgene is waar nog geen licht bemerkt wordt, waar de mens nog blind is voor het ware werkelijke licht.

Maar juist de mens die Mij dieper wil leren kennen, die het van Mij gekregen leven dieper wil begrijpen, die daarvoor zijn eigen denken, zijn overwegingen, zijn aangeleerde wijsheden bereid is los te laten, die zal in zich meer en meer licht gaan ervaren en in hem zal het donker door Mijn licht verdreven worden, en wanneer hij volhoudt naar Mij in hem ten diepste te luisteren, groeit hij in liefde uit Mijn liefde en zal hij steeds meer licht in hem ervaren, tot eens al het donker verdreven is. Dan zal Mijn liefde, Mijn licht, zijn hart volledig gevuld hebben en is het voor hem mogelijk om uit Mijn Goddelijke macht in ware liefde goed te doen aan zijn medemensen in Mijn Naam.

Maar er zijn in Mij gelovende mensen die reeds nu meer licht in hun hart ervaren en al denken met het in zich bemerkte licht volmaakte liefde uit Mij te kunnen putten. Ik zeg jullie, zo is dat niet. Pas wanneer het hart volkomen door Mij verlicht is en er totaal geen duister meer is, pas dan is het mogelijk om in het hart uit Mijn volkomen zuivere Goddelijke macht de volkomen liefde te putten en wonderen te doen. Voor nu waarschuw Ik jullie mensen om niet voortijdig te denken dat je hart genoeg licht heeft en je het vermogen tot wonderen al hebt, want dan kun je bedrogen uitkomen, door misleiding van Satan, die in de donkere hoeken van je hart nog verborgen aanwezig is en jou ziet als een vette prooi.

Neem deze waarschuwing van Mij ter harte, want wie de groei van Mijn licht in het hart bemerkt, kan gemakkelijk denken tot wonderen te kunnen komen, en daarmee Satan wekken uit zijn duister verblijf. Niemand heeft zijn hart al zonder enig duister volkomen volmaakt vol met Mijn licht. En geloof Mij, met de grootste liefde die jij in je hart voelt, is je hart toch nog niet volledig gevuld met Mijn licht. Pas als Ik je laat weten dat je hart volledig gevuld is, dan is dat zo, maar dan nog ben Ik dat licht en die liefde, vergeet dat niet.

Hemels Brood 8310

Hemelse Vader, ik begrijp nu, dat wanneer ik U niet dichtbij ervaar, het niet is omdat U op afstand blijft, maar doordat ik gedachten en overdenkingen heb waardoor U op afstand lijkt te zijn. En zodra ik die gedachten stop, bent u weer heel dichtbij, en U helpt mij daarbij.

Dat gebeurt bij veel mensen, door allerlei gedachten wordt een direct contact met Mij naar de achtergrond geplaatst. Zonder de vrijheid van de mens te belemmeren kan Ik die situatie niet wegnemen, maar in het hart van die mens kan Mijn liefde hem wel naar Mij toetrekken. Evengoed is dat dan toch altijd op vrijwillige basis en het kan lang duren voordat een mens zijn eigen gedachten loslaat en Mij dichtbij kan ervaren.

Bij hen die in Mij en Mijn liefde geloven, en gewend zijn Mij in hun hart te ontmoeten, zal het contact eerder hersteld worden, omdat zij ernaar zoeken waarom zij Mij op afstand ervaren, en dan kan Ik Mij laten vinden. Maar bij hen die geen werkelijk geloof hebben in Mij en Mijn liefde is dat veel moeilijker. Iedereen die werkelijk in Mij en Mijn liefde gelooft en vaker met Mij in contact is, die straalt dat uit, zonder daar zelf iets aan te doen, want die uitstraling is van Mij en Mijn liefde in zijn hart. De bewustheid van de aanwezigheid van Mij en Mijn liefde in die mens raakt andere mensen in hun hart in meer of mindere mate. En die aanraking zal het kleine vlammetje van Mijn liefde, dat in ieder mens aanwezig is, doen oplaaien. Bij de ene mens eerder dan bij een ander, omdat het hart van de ene mens al ontvankelijker voor Mijn liefde is dan het hart van de ander.

Belangrijk is het dat jij ervoor kiest om je eigen gedachten zoveel mogelijk opzij te zetten en naar Mij in je hart te komen, naar Mij te luisteren en Mijn liefde aan te nemen in je doen en laten, dan geef je Mij gelegenheid om Mijn liefde vanuit jouw hart uit te stralen en daarmee meer mensen in hun hart te raken. Hoe meer jij in nederigheid in je hart Mijn liefde aanvaardt, des te meer ga jij Mijn liefde zijn en des te meer raakt Mijn liefde de harten van medemensen en kunnen zij Mij net als jij innerlijk gaan ervaren in waarheid, liefde en haar wijsheid. Zo wordt Mijn ware licht dan het beste verspreid, uit Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 8311

Voor alle mensen die in Mij geloven, een eenvoudig geloof in Mij hebben, maar de diepere betekenis van het ware leven en Mijn Woord nog niet begrijpen, ben Ik mild in Mijn oordeel, want zij doen goed voor zover zij kunnen, en hoewel zij Mijn wetten niet in waarheid en liefde doorgronden, is hen niet werkelijk iets te verwijten.

Een werkelijk in Mij gelovend mens, gelooft in de waarheid van Mijn bestaan, in Mijn eeuwig onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde, en in Mijn liefde als het belangrijkste om naar te leven, elk ander geloof is niet het volle ware geloof in Mij, is een gebrekkig geloof wat nog tot een werkelijk geloof te groeien heeft. Maar ook voor die mens ben Ik mild, omdat hij niet geheel ongelovig is en de misvattingen van die mens zullen gaande zijn weg over de aarde en daarna lerende in Mijn liefde opgelost worden.

Voor degenen die doen alsof zij in Mij en Mijn liefde geloven, is er een moeilijke weg te gaan, want zij gebruiken Mij en Mijn Woord als een schild voor zichzelf, voor hun leven, en voor hen zal het nodig zijn om te ontdekken dat dit schild niets is en hen nergens tegen beschermt, dat Ik het ben Die hen beschermt. Zij zullen daar rekening voor moeten afleggen, dat zij Mijn Naam voor zichzelf ingezet hebben.

Voor hen die Mij in alles zien en beseffen, Mijn liefde als basis van hun leven nemen zoveel zij vanuit Mij in hun hart kunnen, Mij zien in waarheid en liefde, Mij God noemen of Jezus Christus, of licht, of liefde, of de natuur, of de Heer, welke naam zij Mij ook geven en daarmee Mij, het in hen en alles aanwezige levende eeuwig Dezelfde Goddelijke Zijn bedoelen, is plaats in Mijn liefde, zowel op aarde als na hun verblijf op aarde. Voor hen ben Ik een stem in hun hart, licht in hun hart, liefde in hun hart, ware vrede, ook wanneer er om hen heen geen vrede is.

Wanneer er in je hart de vraag opkomt, wat zal er gebeuren met al diegenen die niet in Mij geloven, die in hun doen en laten, in hun zeggen en zwijgen, Mij daadwerkelijk verloochenen, dan zeg Ik, laat dat aan Mij, oordeel daarover niet, over hen zullen de Engelen schalen met gramschap uitgieten, zoals eens voorspeld is. Laat daarom elk oordeel over alles wat kwaad en van de duivel is los, opdat er niets van Mijn gramschap over je komt en vrede in je hart blijft. Wie Mij liefheeft die volge Mij en Ik zal hem ten goede leiden in waarheid en liefde, tot het volledig vrije gelukzalige leven in eenheid met Mij en elkaar.

Hemels Brood 8312

Lief mens, wanneer je bang bent van Mij en Mijn liefde af te dwalen, dat gaat niet, want Ik houd je vast met Mijn leven. Wanneer je niet zeker weet of wat je doet of denkt wel juist is en wat verdwaalt, dat duurt niet lang, want Ik ben met jou. Wanneer je door het wereldse denken, door de wereldse verwarring, zelf verward raakt, dat gaat over, want Ik ben in jou aanwezig en Ik laat jou steeds opnieuw voelen en weten wat de waarheid is. Wanneer je eens van dit of dat niet precies weet wat wel en wat niet juist is, dan leer je dat door de keus die je maakt vanzelf kennen. Want Ik ben bij je, Ik ben in je, Ik ben in alles, en tegenover alles wat niet juist is, sta Ik met alles wat wel juist is. En steeds wanneer jij kiest voor iets wat niet juist is, ga je toch ook altijd zien wat wel juist is.

Want hij, Satan, de verleider, die graag ziet dat je kiest wat niet juist is, blijft vooral verborgen in duisternis, maar Ik ben volop licht en door Mijn licht zul je altijd ook zien wat juist is. En jij, lief mens, gelooft in Mij, Mijn liefde en Mijn wijsheid, en in jouw geloof in Mij is alles wat je nodig hebt verlicht met Mijn liefde. Daarom kun je nooit ver van Mij afdwalen, want Ik laat je dat zien, jij hebt Mijn licht, omdat jij in je vrijheid voor Mij gekozen hebt, voor Mijn liefde, voor Mijn licht. En wat zou Mijn liefde waard zijn, wanneer Ik je zou laten verdwalen in het duister?

Vrees niet, want met jouw geloof in Mij en Mijn liefde ben je behouden, en al zul je soms in het ongewisse zijn, dat zijn de situaties van waaruit je tot nieuwe inzichten kunt komen. Juist wanneer je voelt dat iets niet goed is, word je ertoe aangezet om Mijn licht te zoeken en je zult het steeds opnieuw vinden. Niet in de wereld, maar in jezelf ben Ik en in jezelf ben Ik het meeste licht en kun je de beste antwoorden en oplossingen vinden. In jou ben Ik het eeuwig ware leven, de eeuwig volmaakte liefde en haar wijsheid, en in jou kun je daaruit alles gaan weten, gaan zien en gaan begrijpen.

Hemels Brood 8313

Ieder mens heeft een blauwdruk. Ik bedoel dat niet letterlijk, zoals het DNA van het materiële lichaam als een blauwdruk gezien kan worden, maar geestelijk. Datgene wat een mens tot zijn persoon maakt, hoe hij in zijn basis persoonlijk is, uniek en onveranderlijk zichzelf, zoals Ik onveranderlijk eeuwig Dezelfde Ben, terwijl geen mens in zijn blauwdruk gelijk is aan een ander mens, is hij wel gelijk Mijn beeld en gelijkenis, en toch niet Mij.

Wat een mens in zijn vrijheid ook wel of niet kiest te doen, en wat hij daarmee ook ten goede of ten kwade teweegbrengt, zijn blauwdruk verandert daarmee niet. Wel kan de mate van besef van wie hij in zijn basis, zijn oorsprong is, wijzigen. Hoe meer iemand gelijk Mij, Mijn liefde en haar wijsheid in vrijheid kiest te zijn en ervoor kiest om naar te handelen, des te meer zal hij zijn basis, die in Mij ligt, naar waarheid gaan beseffen, en zijn blauwdruk gaan ervaren zoals het door Mij is vastgelegd in Mijn waarheid en Mijn liefde. Dat geldt voor alle mensen, ieder mens heeft de waarheid van leven, van Mijn liefde en haar wijsheid als basis in zijn blauwdruk, maar bij ieder mens is er een andere verhouding van de kenmerken van Mijn ware liefde, van Mijn Goddelijke kenmerken, die de zevende geest bij zijn vorming uit Mij hem gegeven zijn.

En zo zal de ene mens zich anders gedragen dan de andere en door gedeeltelijke gelijkheid in kenmerken, door erfelijkheid, zijn er volkeren met een eigen soort van stempel ontstaan, waardoor er verschillende culturen ontstaan zijn. Evenzo zijn er gemeenschappen ontstaan, vriendschappen, enzovoorts. Ten aanzien van alle mensen tezamen ben Ik het Die leeft en alle mensen Mijn leven geeft als hun eigen leven en Die ieder mens in vrijheid de gelegenheid geeft om Mijn leven, zoals het in werkelijkheid is, zich eigen te maken en met alle mensen tezamen tot één blauwdruk te komen, dat is tot eenheid met Mij te komen en samen met Mij het eeuwig ware eeuwige leven te zijn.

Alleen de samenvoeging van al die verschillende blauwdrukken maakt met Mij samen de Ene ware werkelijke levensblauwdruk die gelijk Mijn eeuwig gelukzalige leven is, waar alleen waarheid, liefde en haar wijsheid die gelukzaligheid voor altijd aan iedereen geeft in de vrijheid van Zijn, Mijn Zijn.

Hemels Brood 8314

Lieve hemelse Vader, het ontroert mij, zoals U mij steeds weer in Uw licht nieuwe betekenissen van Uw Woord, Uw leer, Uw liefde en haar wijsheid, Uw Enige Leven laat zien en begrijpen, en mij laat beseffen, dat er nog veel meer te zien en te begrijpen is, in het eeuwig doorgaande vrije besef mens te zijn en uit U te leven.

In het eeuwige leven is de eeuwige groei en het eeuwige scheppen van verder leven, met de eeuwige schoonheid van werkelijke waarheid, liefde en haar wijsheid. In het eeuwig ware leven zijn jullie mensen door Mij geschapen en ieder van jullie heeft Mijn Goddelijke waarheid, Mijn ernst, Mijn geduld, Mijn ijver, Mijn liefde, Mijn wijsheid uit Mijn liefde en Mijn grote barmhartigheid in zich. Ieder van jullie heeft de mogelijkheid om in vrijheid met Mij tot eenheid te komen en dat alles als mens je eigen te maken en daarin krachtig te worden, zodat er geen afdwaling van werkelijk leven meer is en ieder mens zijn werkelijke leven en de oneindige schoonheid met de ware gelukzaligheid voor eeuwig en altijd blijft ervaren. Nu al mogelijk op aarde en daarna nog intenser in het hiernamaals.

Maar de weg naar die volkomen eenheid is er een met beproevingen, met zo nu en dan blindheid, met eigenzinnigheid, wat allemaal nodig is om uiteindelijk alles naar waarheid te kunnen gaan begrijpen, zoals het in de volle eeuwige waarheid, eeuwig en altijd werkelijk levend is en ieder mens in zijn vrijheid ten diepste kan begrijpen, dat hij alleen bij Mij, God in Jezus Christus, in Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid volkomen veilig is. Dat alleen bij Mij die niet te doorbreken eeuwig ware gelukzaligheid tot in de oneindigheid er voor jou, mens, voor eeuwig zal zijn, wanneer jij je volledig uit je hele hart vrijwillig aan Mij overgeeft.

Dan word je één met Mij en besef je jouw ware leven persoonlijk zelf te zijn in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, en daarin is de grootste, niet te versmaden blijdschap, die uit Mijn liefde voortkomt en niet aflatend in je hart aanwezig blijft. Maar besef dat je dat alleen bereikt uit ware liefde voor Mij, Die geeft, zonder dat te willen bereiken voor jezelf, want het is alleen te bereiken door heel jezelf op te offeren. Begrijp wat er nodig is om op te offeren. Kom tot ware nederigheid, dan vind je de ingang van Mijn Koninkrijk.

Hemels Brood 8315

Ergens tussen alle mensen ben jij, een klein deeltje van alle mensen. Ergens op aarde ben jij, een klein deeltje van alles. Ergens in het universum ben jij een klein deeltje. Ergens tussen alles in de oneindigheid ben jij, en zo klein als jij in die oneindigheid bent, kleiner dan een zandkorrel in alle zandvlakten, zo enorm belangrijk ben jij voor Mij en zo belangrijk zijn alle mensen voor Mij.

Maar hoe belangrijk jij ook voor Mij bent, Ik ben daartegenover nog veel belangrijker voor jou. Ik ben jouw leven, Ik ben waardoor jij bent en door Mij heb jij besef van je bestaan. Ik heb jou dat gegeven en in jou is de bevestiging daarvan aanwezig, want Ik ben Die bevestiging levend in jou aanwezig. Niet zomaar, leven, maar Persoonlijk Leven, Goddelijk Leven, Ik ben Alles en Alles is bestaan.

Maar niet alles heeft Mijn Persoonlijk besef als een eigen besef te bestaan uit Mij gekregen, zoals Ik jullie mensen dat zodanig gegeven heb, dat jullie Mij levend in jullie kunnen ervaren en kunnen beseffen Wie Ik Ben en wie jullie mensen zijn, wie jij bent, naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen. Niet Mij, want dat is eeuwig niet mogelijk, maar wel gelijk aan Mij, waardig als mens te mogen zijn zoals Ik eeuwig levend ben, en met Mij een diep en innig contact te kunnen hebben in wederzijdse waarheid, liefde en haar wijsheid. In eenheid elkaar kennend, als elkaar liefhebbende familie, vrienden, in een eeuwig huwelijk, zoals een huwelijk een verbintenis is waarin de belofte aanwezig is in eenheid te leven, waarbij ieder zijn eigen besef te bestaan houdt.

Dit is nog niet door jullie mensen in de werkelijke betekenis verstaan, maar de tijd zal komen dat jullie dit gaan verstaan zoals het werkelijk bedoeld is. Niet zoals een huwelijk bij jullie op aarde plaatsvindt en haar betekenis heeft, dat woord huwelijk heeft niets te maken met wat Ik bedoel, maar velen maken de vergissing aan een aardse vorm van huwelijk te denken, terwijl het gaat om de verbinding aangaan met Mij en elkaar voor altijd, voor het eeuwig gelukzalige leven, in waarheid, liefde en haar wijsheid. Begrijp dat. Begrijp hoe dat hemels bedoeld is met Mij in Jezus Christus.

Hemels Brood 8316

Here Jezus, hemelse Vader, U kent mij door en door, U weet precies wat tegen mij te zeggen waardoor ik besef hoe klein en nietig ik ben tegenover U, Die Almachtig is. Is het voor U niet mogelijk om dat eens voor te houden aan al die machthebbers die met hun macht zoveel mensen leed aandoen met het voeren van oorlogen en daarmee mensen de dood injagen? Zodat zij zien hoe nietig zij eigenlijk zijn, en stoppen met oorlog voeren en leed veroorzaken?

Het zou fijn zijn wanneer juist zij die hun macht misbruiken, Mij in hun hart zouden vinden, maar hun macht breken op de manier die jij voorstelt, is niet de juiste weg. Hun macht met Mijn macht doorbreken of afnemen zou hen hun vrijheid ontnemen en dat zou geen goed doen aan de totale heelwording van alle mensen tot de grote mens die jullie met elkaar zijn. Ik zou daarmee bijvoorbeeld een arm van de grote mens afhakken en wel zodanig dat die arm nooit meer zou kunnen aangroeien. Het is bedoeld dat alle mensen tot die grote mens geheeld worden, en de weg daarnaartoe is niet Mijn macht tegenover de aardse machthebbers zetten. De weg daarnaartoe gaat via Mijn liefde en haar wijsheid.

Zie, Ik kan diegenen die mensen leed berokkenen Mijn oneindige macht voorhouden, of hen in Mijn helderste licht zetten, maar Mijn macht zou hen niet tot Mijn liefde brengen en Mijn licht zou hen ernstig verblinden, waardoor zij tot blinde razernij zouden komen. En al is er veel kwaad in hen, onder al dat kwaad zijn zij hoe dan ook Mijn schepselen en in hen is diep weggestopt toch Mijn liefde aanwezig, want zonder Mij zouden zij niet bestaan. Maar zij bestaan, omdat Ik hen toegestaan heb te bestaan. Wel met een ander doel, maar Ik zeg je, in al Mijn liefde en met al hun kwaad, is dat nog altijd het doel van hun bestaan, het bereiken van het ware gelukzalige leven.

Dat betekent niet dat het kwaad wat zij doen geoorloofd is, zeker niet. Maar er is een andere weg voor hen in Mijn grote plan. Vertrouw daarop, vertrouw op Mijn ware liefde en haar wijsheid en laat het aan Mij over hen te leiden zoals dat voor iedereen het beste is. Weet dat zij met al hun macht nergens werkelijk goed af zijn, want al wat zij nu anderen aandoen, zullen zij eens zelf doormaken in Mijn liefde en dat zal hen de ogen openen en hen tot een diep en pijnlijk berouw brengen. Blijf jij maar klein, dan ben je groot zonder groot te zijn, en houd je vast aan Mijn liefde.

Hemels Brood 8317

Lieve hemelse Vader, hoe mooi heeft U alles geregeld.

Ja, Ik heb alles ten goede geregeld voor alle mensen en Ik heb aan ieder mens vrijheid gegeven. Ik heb geregeld dat ieder mens zijn bestaan beseft. Dat ieder mens kennis kan vergaren. Dat ieder mens Mij kan vinden. Dat ieder mens Mijn liefde kan voelen. Dat ieder mens contact met Mij kan hebben, Mij in zich kan beseffen, naar Mij kan luisteren en in zijn vrijheid kan kiezen voor zichzelf of voor de ander te zorgen en kan leren wat voor hem het beste is om te kiezen.

Hoe goed Ik dat allemaal voor ieder mens persoonlijk en voor alle mensen tezamen ook geregeld hebt, in de vrijheid die mensen hebben zijn er nogal wat mensen die niet begrijpen dat er een verschil is tussen wat zij denken dat het beste voor hen is en wat werkelijk het beste voor hen is, en niet beseffen hoe zij dat kunnen weten. Veel mensen denken dat ervoor zorgen dat het hen goed gaat, dat zij voor zichzelf zorgen dat zij genoeg te eten en te drinken hebben, dat zij genoeg bezitten, dat zij gezond zijn, enzovoorts, het beste is om voor te kiezen.

Maar het beste om voor te kiezen, is Mij voor het eigen welzijn te laten zorgen en zich te bekommeren om de mensen die niets hebben, die geen bezit, geen eten en drinken hebben, niet gezond zijn, pijn en verdriet kennen, enzovoorts. Maar veel mensen begrijpen en doen dat vooral letterlijk. En natuurlijk is dat ook zeker een zinvolle keus, maar Ik bedoel het eigenlijk vooral in een geestelijke betekenis. Ik bedoel geestelijke zorg voor mensen die geestelijk niets hebben, die armoede aan besef van leven hebben, die Mij niet kennen, zich niet door Mij laten voeden en niet beseffen dat Ik in hun hart aanwezig ben, dat Ik hun leven ben.

En zo heb Ik het dan ook geregeld, dat zij die Mij in zich kennen, hen, die Mij niet in zich kennen, helpen om Mij te leren kennen, zodat Ik hun armoede, hun pijn, hun moeite met Mijn liefde kan verzachten. Ik bedoel niet het geloof in Mij aan anderen opdringen, Ik bedoel liefdevol zijn waar geen liefde nog is, eerlijk zijn waar oneerlijkheid is, begrip tonen voor de keuzen die anderen maken, zonder oordeel, anderen helpen zicht in zichzelf op Mij te krijgen, op waarheid en ware liefde, en hen met geduld helpen Mij in zich te vinden, zonder aan jezelf te denken. Want Ik zorg voor jou en dan mag jij Mijn zorg, Mijn liefde, doorgeven als jouw zorg, jouw liefde, en zo kies je wat goed is voor alle mensen, uit Mij, dus ook voor jou. Zo heb Ik alles geregeld.

Hemels Brood 8318

Het besef is de taal die Ik met jou spreek, daarvoor is het wel nodig dat jij Mijn taal leert verstaan. Om Mijn taal in besef te verstaan, is oefening nodig en herhaling is oefening, vernieuwing is uitbreiding. Want wat in veel boeken staat, kost veel tijd om het te lezen en in aardse begrippen te gaan verstaan. Maar wat Ik in Mijn taal in je hart aanreik, is in een fractie van een aardse seconde te verstaan, wanneer je in Mijn taal, dat is in besef, geoefend bent.

Alles wat Ik in het besef kan aanreiken, heeft geschreven in de aardse taal duizenden woorden nodig om zo begrepen te worden als het in de zuiverheid van Mijn taal in liefde en haar wijsheid beseft kan worden, en dan nog is het directe besef in Mijn taal zuiverder dan alles wat in boeken geschreven staat. Wie wil, en de moeite neemt, die kan Ik in Mijn taal lering geven, die kan Ik leren in zijn hart Mijn taal in besef te verstaan, die geef Ik oefening en steeds wat meer om te verstaan zonder woorden, sneller dan wat in boeken gelezen kan worden. Want wie geleerd heeft om Mijn taal in besef in zuiverheid te verstaan, heeft geen boek nodig om te leren over het leven, over de waarheid waarop Mijn Schepping gebaseerd is en het waarom. Die kan over de tijd van het aardse leven heen zien, het hoe, het wat, het waarom, maar Ik geef hem nooit meer dan hij aankan en niet meer dan hij in zijn hart aan ruimte heeft.

Daarom is er voor de één tijd nodig en is het tot zich nemen van de waarheid van alles wat in Mijn Schepping aanwezig is, en ver in de oneindigheid doorgaat, eerst alleen via boeken en een innerlijk contact met Mij in het hart mogelijk om te verstaan. Anderen heb Ik van geboorte af aan geleerd Mij in het hart in Mijn taal, dat is in het directe besef, te verstaan, soms nog ondersteund door wat in boeken geschreven staat. Want het zou te lang duren, wanneer alles alleen via de aardse trage manier zou gaan, en wiens hart geschikt is om Mijn taal direct te verstaan, die geef Ik versneld oefening en vernieuwing van besef.

Wie het weten wil, die zeg Ik, je kunt jaren lezen om Mijn Woord ten diepste zuiver te begrijpen, of je komt zo vaak mogelijk bij Mij in je hart, dan geef Ik je lering om Mijn taal direct in je besef te verstaan in Mijn liefde en haar wijsheid, zoveel als jij in je hart daarvoor ruimte hebt. Kom en hoor en versta.

Hemels Brood 8319

Lief mens, jij beseft Mij in je hart. Eens is dat begonnen, dat je Mijn bestaan in jou zelf bent gaan beseffen, dat was Mijn geboorte in jou en het was klein en groeide. Maar voordat jij Mijn bestaan bent gaan beseffen, was Ik er al, lang daarvoor, en kende Ik jou, terwijl er nog niets in jouw besef was, alleen het leven Die Ik Ben in alles. En Ik ben in alle mensen leven, bestaan, en Mijn bestaan is eeuwig, maar Mijn bestaan is nog niet in alle mensen doorgedrongen, terwijl Ik wel in iedereen aanwezig ben. Wie zijn bestaan beseft, kan dat alleen beseffen omdat Ik dat bestaan ben, in alle opzichten van leven, tot in het oneindige.

Mijn geboorte in jou, dat is jouw besef van Mijn bestaan, heeft een begin, maar Mijn bestaan is eeuwig en eeuwig heeft geen begin en geen eind, leven is oneindig eeuwig Zijn. Ergens in die oneindigheid is het begin van jouw besef van Mijn aanwezigheid in jou, Mijn geboorte in jou. Op dat moment in de oneindigheid van bestaan is in jouw besef te bestaan het besef van Mijn bestaan gekomen, klein en weinig omvattend, groeiend in betekenis, want dat besef is als dat van een baby die op aarde komt. Zo ben Ik op jouw aarde gekomen, als een baby, klein in je besef, maar groeiend.

In jou ben Ik gaan spreken, niet meteen duidelijk te verstaan, eerst als een soort gebrabbel wat je nog niet bemerkte, nog niet verstond. Lief mens, zo ben Ik in ieder mens op aarde geboren, al dan niet beseft. Door jou beseft, bij anderen ben Ik nog als een zaadje in de grond of op de harde rots. En zo word Ik mens in de mens die Mij opmerkt in zijn hart, liefde en haar wijsheid in de mens die Mij in zich beseft, zo groei Ik in die mens en die mens groeit met Mij steeds meer samen. Langzaam beseft die mens Wie Ik Ben en hoe hij samen met Mij gelijk Mijn bestaan leeft, omdat Ik leef in hem.

Lief mens, jouw leven is Mijn leven in jou, in alle mensen en in alles. Wees blij en verheug je, want Ik ben in alle mensen op aarde geboren, en alle mensen zullen te weten komen hoe Ik het werkelijke leven in alles en iedereen Ben, waarheid, liefde en haar wijsheid in de volkomen oneindige gelukzaligheid van werkelijk Zijn.

Hemels Brood 8320

Lief mens, jij wilt bergen verzetten, terwijl je nog geen heuveltje van zijn plaats krijgt, en dan voel je je daar schuldig over. Ik vraag je geen bergen te verzetten, zelfs geen heuveltjes, Ik adviseer je uit Mijn liefde en haar wijsheid te leven zoveel je kunt.

Je bent vrij en je mag in je vrijheid ‘nee’ zeggen, wanneer je ‘nee’ wilt zeggen. Zie dat niet als het niet voldoen aan Mijn advies, aan Mijn liefde, zie het als erkenning dat jij nog groeit en nog niet in alles gelijk aan Mij bent. Besef dat jij jezelf niet vanuit jouw vrije wil tot volmaakte liefde, tot volmaakt leven kunt brengen. Dat kan Ik alleen en Ik zal je zeker tot volmaakte liefde, tot Mijn volmaakte leven brengen, wanneer jij dat wilt.

Erken jij eenvoudig dat je bereid bent om naar Mij te luisteren en Mijn adviezen op te volgen, voor zover dat in je vermogen ligt en voor zover jij je eigen wil kunt loslaten, je eigen denken, je eigen overwegingen, je eigen invullingen, enzovoorts. Ik verwacht niet dat jij dat allemaal al kunt. Ik zie in jou wat je nog niet kunt loslaten, wat je nog bezighoudt, wat je nog zelf wilt doen, en dat zijn geen ernstige verkeerde dingen waarbij je anderen kwaad berokkent, het zijn relatief kleine dingen, die in de loop der tijd wel op één of andere wijze in Mijn liefde zullen worden opgelost.

Want Ik weet dat je in alles Mij zoekt te volgen in Jezus Christus, dat jij de wil hebt om tot het goede, tot de waarheid, tot Mijn liefde en haar wijsheid te komen. Dat is voor Mij genoeg om jou die gebeurtenissen te geven, die jou tot nieuwe inzichten zullen brengen en daarmee groei jij, zonder dat jij dat doet. Jouw wil aan Mij overgeven, voor zover jij dat kunt, is genoeg. Weet dat groeien in waarheid en liefde, in het besef van wat het werkelijke leven uit Mij is, langzaam gaat en die groei niet zo direct bemerkt wordt. Zoals de groei van je haren, wanneer je er constant op let, niet te zien is, zo kun je de groei in waarheid, liefde en haar wijsheid ook niet zien wanneer je daar constant mee bezig bent.

Neem daar wat afstand van en laat het gebeuren, en na een tijdje zul je merken dat je besef, je inzichten van leven, van liefde, gegroeid zijn, zonder dat je die groei zag. Jij bent Mij dierbaar, Ik heb jou lief, en in Mijn liefde is Mijn wijsheid waaruit Ik voor jouw groei zorg. En dat is zo voor alle mensen, voor iedereen naar de mate van overgave van zijn wil aan Mij. Want zo dierbaar als jij voor Mij bent, zo dierbaar zijn alle mensen voor Mij in Mijn eeuwig ware liefde.

Hemels Brood 8321

Ik heb jou lief. En wanneer jij Mijn liefde voelt, heb jij Mij lief, want liefde trekt liefde aan. Wanneer jij Mij liefhebt, kun jij ook je medemensen liefhebben zoals Ik jou en alle mensen liefheb. Maar dat wil niet zeggen dat jij ook mensen kunt liefhebben die medemensen kwaad berokkenen. Jouw liefhebben gaat meer uit naar de mensen die zelf ook liefde uit Mij voelen. De liefde die de mens op aarde kent, is nog niet sterk genoeg om misdadigers en mensen die anderen kwaad berokkenen volkomen lief te hebben, zoals Ik ieder mens ten diepste liefheb.

De liefde van de mens op aarde onderscheidt veelal nog niet de mens van zijn daden. Misdaad, het kwaad, wekt bij veel mensen afschuw en afschuw blokkeert liefde en vervolgens kunnen gevoelens van wraak in een mens opkomen die een mens kunnen aanzetten tot liefdeloos handelen, tot wraak. Maar wie in zijn hart bij Mij komt en vraagt om Mijn liefde te mogen voelen, die zal Ik in zijn hart Mijn liefde laten voelen, in de mate waarin zijn hart daar oprecht voor open is en er geen gevoelens van afwijzing, geen meningen over het doen en laten van medemensen in hem aanwezig zijn. Want Mijn liefde staat boven alles wat een mens ook doet of zegt, boven misdaad, hoe ernstig dat ook is.

Dat wil niet zeggen dat Ik vanuit Mijn liefde misdaad en oorlogsgeweld en dergelijke zou laten gaan, zonder die mens tot het goede en liefdevolle te willen brengen, want dat is in alle opzichten juist wel de werking van Mijn liefde, om elk handelen zodanig te benaderen, dat alles wat een mens in zijn vrijheid kiest om te doen of te laten, tot waarheid en ware liefde geleid wordt. En al lijkt het dat veel kwaad gewoon gebeuren kan, Mijn liefde werkt anders dan jij, mens, bedenken en overzien kunt. Zie, niets mag de vrijheid van de mens belemmeren en dat is in Mijn liefde vastgelegd, zonder dat de mens in zijn aardse omstandigheden dat begrijpen kan, wanneer die mens nog niet in al zijn vrijheid uit vrije wil zelf in alles gelijk Mijn liefde is.

Ik heb jou lief, en wanneer jij oprecht van wil om Mijn liefde in je hart bij Mij komt, geef Ik jou Mijn liefde te voelen. Dat voelen van Mijn liefde geeft in jou een grote vreugde, een enorme blijdschap, en het verheugt jou in je hart, zoals niets anders je hart verheugt, en dan weet je dat je Mijn liefde voelt en jij voelt dan liefde voor Mij. Zalig degenen die dat meemaken, die vreugde, en daaruit liefde voor Mij voelen, want die liefde die zij dan voor Mij voelen bereikt meer in de wereld dan een mens bedenken kan.

Hemels Brood 8322

De mens heeft de mogelijkheid om uit Mijn liefde te putten, maar het is niet zo dat ieder mens dat beseft. Ook heeft de mens de mogelijkheid om gebruik te maken van Mijn intelligentie, maar ook dat beseft hij niet in alle opzichten. Zeker degenen die niet in Mijn bestaan geloven, denken dat wat zij aan liefde hebben van henzelf is en dat wat zij kunnen, bijvoorbeeld wat zij aan kunstmatige intelligentie bouwen, uit henzelf mogelijk is.

Maar wat zij kunnen of als kunstmatige intelligentie in elkaar zetten, heeft geen ziel, is mechanisch en is alleen mogelijk om gemaakt te worden uit de mogelijkheden die in Mij aanwezig zijn, in Mijn liefde en de oneindige intelligentie die in Mij aanwezig is, en omdat de mens in zijn vrijheid daarover van Mij de beschikking gekregen heeft. Voor de mens is het van belang vanuit welke intentie hij komt tot de dingen die hij doet en maakt, want er is een verschil van uitwerking met welke intentie de mens tot zijn daden komt. Komt zijn intentie voort uit liefde voor Mij en om dienstbaar te zijn aan Mij en zijn medemensen, dan heeft dat een andere uitwerking dan wanneer zijn handelen voortkomt uit hoogmoed, eigenbelang, uit een winstoogmerk wat ten koste gaat van medemensen, of is het zoals het bouwen van de toren van Babel, wil de mens ermee zeggen, zie wat wij kunnen, het leven is van ons en wij kunnen hoog komen.

Want daarmee gaan zij eraan voorbij dat Ik het leven Ben, dat zij hun leven uit Mij hebben, dat hun liefde, hun intelligentie, en wat de mens daarmee ook maakt, alleen mogelijk is, omdat Ik hem de gelegenheid gegeven heb gebruik te maken van Mijn mogelijkheden, die oneindig zijn in waarheid, liefde en haar wijsheid. Wat uit liefde en dienstbaarheid voortkomt heeft dan ook een heel andere uitwerking dan wat uit hoogmoed en eigenbelang voortkomt. Iedereen op aarde kan zien dat er verschillen zijn tussen de uitwerking van wat uit liefde voortkomt en wat niet uit liefde voortkomt. Maar er is slechts een dunne lijn tussen het een en het ander. Zowel het liefdevolle als het liefdeloze is er op aarde en loopt vaak in elkaar over waardoor mensen verward raken en de Weg die Ik hen voorgeleefd heb niet meer zien en eigen wegen zoeken om te gaan.

Lieve mensen, Ik roep jullie op om vooral op Mijn Weg te blijven, want op die Weg ben je beschermd tegen de uitwerking van alles wat niet samen met Mij gemaakt is, niet uit liefde en dienstbaarheid aan Mij en de mens is. Die Weg is smal, want er is zoveel gaande wat niet goed is en die Weg smaller en smaller maakt. Maar die Weg is er en behoed door Mij zal die Weg, die Mijn Weg is, er altijd zijn. Op die Weg zul je altijd behoed zijn voor het kwaad, in Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8323

Al zou Ik nooit iets tegen een mens zeggen of gezegd hebben, dan nog zou het voor de mens duidelijk moeten zijn dat Ik er ben, en dat de mens met alles wat er op en om de aarde is, er niet zomaar uit het niets gekomen is en in stand gehouden wordt.

Maar Ik spreek wel tegen de mens, op zoveel manieren spreek Ik tegen de mens, uit alles wat bestaat spreek Ik met de mens, uit de natuur, uit alles wat groeit en bloeit en nog het belangrijkste, in de mens zelf, in zijn hart, spreek Ik met ieder mens. Er is zoveel waardoor de mens Mij kan horen en Mij kan leren kennen, zonder Mij in een materieel lichaam te zien. Maar zoveel mensen ontkennen Mijn bestaan, ontkennen hun leven uit Mij, terwijl zij met niets kunnen aangeven hoe en waaruit zij dan tot leven gekomen zijn.

Er is door mensen zoveel verzonnen, zonder dat daar iets van waar kon zijn, wat dan ook duidelijk werd wanneer er dieper op ingegaan werd, en evengoed blijven veel mensen Mijn bestaan, waaruit alles en ieder mens voortkomt, ontkennen. Dat heeft zijn weerslag op alle mensen, ook op jullie die wel in Mijn bestaan geloven en wel beseffen dat jullie leven in werkelijkheid Mijn leven aan jullie gegeven is, en dat alle leven uit Mij is. Zie, er is een keus aan de mens gegeven, die keus moet er zijn om de mens in vrijheid een eigen besef te bestaan te kunnen geven. Zonder die keus zou niemand het eigen besef te bestaan als een zelfstandig leven, persoonlijk, kunnen hebben.

De moeilijkheid daarbij is, dat juist het besef te bestaan zo sterk aanwezig kan zijn, dat een mens in dat besef zichzelf ziet als de kern van zijn leven, terwijl hij, de mens, dat niet is. Toch, dat kan hij weten, want niets van wat er op aarde is, heeft een mens zo doen ontstaan. Iemand kan van alles maken of gemaakt hebben, maar niet zonder dat de mogelijkheid er is. En op aarde is veel aanwezig wat al aanwezig was voordat er ook maar iets van een op een mens gelijkend wezen op aarde kwam. Dan kan ook nog de vraag gesteld worden, waar is dan zonder Mij alles en iedereen vandaan gekomen, waar dan ben jij, mens, vandaan gekomen?

Een werkelijk antwoord kan een mens daarop pas geven, wanneer hij de gedachte loslaat dat hij als mens zelf de kern van zijn leven is en zou erkennen dat hij zich van zijn bestaan bewust is, maar niet zelf de kern van zijn bestaan is, dat hij wel de kern van leven in zich heeft, maar niet zelf is. Daarbij zou het dan voor hem het beste zijn, wanneer hij zou toegeven dat Ik, het eeuwig ware leven, in hem zijn levenskern ben en dat hij leeft uit Mij in hem en hij in Mij.

Lief mens, wanneer jij dit zo kunt zien en beseffen, dan ben je al ver gekomen. Neem dan ook Mijn liefde en haar wijsheid aan in de waarheid van Mijn leven, en je zult gaan zien en weten Wie Ik Ben, het eeuwig ware gelukzaligheid gevende leven in jou en alle mensen.

Hemels Brood 8324

Achter ieder mens zit een verhaal, en ieder verhaal heeft een verband met de verhalen van andere mensen, met die van familie en vrienden, maar ook met mensen die geen familie of vriend zijn, met mensen dichtbij en ver weg, zonder dat mensen elkaar kennen. Zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillende verhalen zijn er en ook zoveel door elkaar lopende verbanden zijn er, wat een enorm netwerk maakt.

Niemand kent het hele verhaal achter iemand, niemand kent de verbanden die er met het verhaal van iemand zijn, niemand weet hoe ver en hoe diep die gaan en met hoeveel waarheid en liefde zij gepaard gaan, niemand kent wat de intenties zijn van iemands handelen, enzovoorts. Alleen Ik weet en ken alles, alle verhalen, alle verbanden, met welke intenties keuzen gemaakt worden, wat iemand beïnvloed heeft, alles tot in het oneindige. Probeer dat niet te doorzien zonder Mij, want het is vele malen meer dan een mens bevatten kan en zonder Mij kun je verdwalen in het woud van leugens en bedrog.

Besef dat alles dieper en verder gaat dan het oog kan zien en het oor kan horen, want het reikt allemaal tot in het oneindige. Ik kan jou alle verhalen, alle verbanden tussen de verhalen, alle intenties van waaruit mensen keuzen maken tonen, maar niet in de snelheid die jij zou willen, want dat gaat jouw vermogen ver te boven. Wees daarom geduldiger, want al wil je veel, je kunt maar weinig, je groeit nog in vermogen om te kunnen zien en horen, te kunnen beseffen, en alleen via Mij, Jezus Christus, kun je tot de waarheid komen, maar alleen naar de mate van je vermogen.

Hoe ijverig je ook bent en wilt zijn, je kunt met je ijver niet meer dan je aan vermogen hebt, en je kunt Mij niet voorbij. Neem je rust, en in die rust zullen dingen op zijn plaats vallen, juist in rust groeit je vermogen om meer te zien en te horen uit Mij in jou, waar je aan voorbij rende in je haast om meer te willen weten, zien en begrijpen. Vergeet niet dat in liefde voor Mij de ware opening ligt tot het zuivere weten, zien en beseffen, dat in liefde snelheid ligt, vooral in het innerlijk contact met Mij. In jou ben Ik de Bron van liefde, daarin ligt alles verborgen wat waar en goed is en goeddoet. Put uit Mij, uit Mijn Bron van liefde in jou, kom tot Mijn liefde en je komt tot Alles.

Hemels Brood 8325

Lieve mensen, houd contact met Mij in je hart, kom elke dag in je hart bij Mij, luister naar Mij en vertel Mij alles wat je bezighoudt. Verwacht van Mij dat Ik je antwoord geef op je vragen, zelfs op de vragen die je Mij niet gesteld hebt. Laat Mij je leiden door eenvoudig oprecht Mij te vragen jou te leiden. Dan zal Ik je steeds helpen met elke keus waar je voor komt te staan. Dan zal Ik je steeds wijzen op wat goed en waar is en wat niet. Wat Ik je in je hart aanreik, kun je begrijpen met het verstand van je hart, niet met het verstand van je hoofd, want in je hoofd ben Ik niet, in je hoofd hoor je Mij niet.

Het verstand van je hoofd is nodig om de eigen vrijheid te kunnen ervaren, daarvoor is er de keus tussen het verstand van het hoofd en het verstand van het hart waar Ik ben. Zonder een verstand in het hoofd zou de keus tussen denken en voelen, tussen hoofd en hart er niet zijn en zou de eigen vrijheid van bestaan niet beseft kunnen worden. Het verstandelijk denken trekt de mens naar zichzelf toe, naar eigen willen, weten, kennen, macht, om voldoening. In het verstand is de drang naar macht, naar bezit, naar de beste te willen zijn, enzovoorts. In het hart ben Ik, is Mijn liefde, Mijn vergeving, Mijn leiding, Mijn zachtmoedigheid, is waarheid en kennis van werkelijk leven. Het hart trekt de mens naar Mij en Mijn liefde toe, in het hart is contact met Mij mogelijk, in het hart is onbaatzuchtigheid, verdraagzaamheid, is geen wens tot bezit, tot macht, in het hart is geen verleiding, is werkelijk leven zoals werkelijk leven is.

Dat kan allemaal met het verstand van het hart begrepen worden, zoals dat met het verstand van het hoofd nimmer begrepen is of begrepen kan worden. Maar in de wereld is het verstand van het hoofd het belangrijkste en daaruit is een veelkoppig monster ontstaan van hebzucht, heerszucht, machtswellust, en daaruit is een netwerk van tentakels gegroeid die over de wereld verspreid zijn en overal invloed op hebben, op de stromen van geld, op het doen en laten van mensen, op de drang naar bezit, wapens, heerschappij, macht, alles is ermee doordrenkt en geen mens kan daar nog tegenop, het is overal aanwezig. De kern van dit monster is de ontkenning van Mijn bestaan, de verloochening van Mij en het eeuwig ware leven, van Mijn Zoon Jezus Christus, Die voor alle mensen op aarde gekomen is om alle mensen te redden van de dood.

Lieve mensen, onderschat dit monster niet, want het trekt ook aan jullie die in Mij en Mijn bestaan geloven, die geloven in Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, die weten dat Ik Alles Ben en dat alles tot in de eeuwige oneindigheid in Mijn Hand ligt. Maar het maakt voor jullie wel uit of je in je hart bij Mij komt, naar Mij luistert, leeft naar Mijn liefde en haar wijsheid in je hart, naar de intuïtie van je hart, of met het verstand van je hoofd, met dat verstand naar kennis over het leven zoekt. Want met het verstand van je hoofd zul je de werkelijke waarheid niet vinden en het monster zal daar gebruik van maken, door je een valse waarheid voor te spiegelen.

Tegen iedereen die werkelijk in Mij gelooft, zeg Ik, in je geloof in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, in je streven om Mij in Jezus Christus te volgen in waarheid en liefde, in je luisteren naar Mij in je hart en je ijver om tot werkelijk leven uit Mij te komen, ligt Mijn bescherming en de belofte van het ware gelukzalige leven. Weet daarbij, hoe groot en sterk, en voor velen niet zichtbaar, het monster met al zijn tentakels ook is en nog wordt, het is reeds overwonnen, ten dode opgeschreven. Dit zijn de laatste ernstige stuiptrekkingen van verzet. Blijf bij Mij en je zult de overwinning in je hart ervaren in vreugde en blijdschap en met Mij in waarheid en liefde eeuwig werkelijk leven.

Hemels Brood 8326

Hemelse Vader, ik zoek niet liefde te zijn omdat dat het hoogste goed is, maar omdat U zo oneindig veel liefde aan mij en alle mensen geeft. Uit Uw liefde is mijn liefde.

Zo is Mijn liefde voor alle mensen en het wekt liefde bij mensen, maar niet alle mensen hebben het in zich om Mijn liefde zo te voelen, zoals jij het ervaart. Veel mensen zoeken naar gerechtigheid over alles wat zij als oneerlijk ervaren en er is in de wereld veel oneerlijk, geen waarheid en liefdeloos. Daardoor zijn er veel mensen met gevoelens van wraak, met de roep om gerechtigheid, en dat ontneemt het hart de ruimte voor liefde, voor vergeving, voor verdraagzaamheid en het ontneemt mensen het geduld om naar Mij te komen en op Mijn oplossingen te wachten.

Veel mensen nemen het recht in eigen hand en daarmee trekken zij meer Mijn gerechtigheid naar zich toe dan Mijn liefde en krijgen zij te maken met Mijn wetgeving waarin gerechtigheid meer van belang is dan Mijn liefde, en gerechtigheid is op de mens zelf gericht, op wat hij voor zichzelf wil, terwijl liefde op Mij en de medemens gericht is. Wie gerechtigheid wil, die krijgt gerechtigheid, maar valt daar dan zelf ook onder en zijn doen en laten wordt dan ook naar de gerechtigheid van Mijn wetten gemeten, terwijl het handelen vanuit Mijn liefde naar liefde gemeten wordt. Er is een verschil in oordeel naar gerechtigheid of naar liefde, dat is voor iedereen te begrijpen.

Maar er zijn weinig mensen die dat ten diepste begrijpen en in zich tot Mijn liefde in waarheid, verdraagzaamheid, geduld, vergeving, onbaatzuchtigheid en zachtmoedigheid komen. Zie, met Jezus Christus is het licht op aarde gekomen om juist iedereen tot een dieper zicht te brengen, zodat het verschil gezien gaat worden tussen gerechtigheid naar Mijn wetgeving en de vrijheid uit het handelen naar Mijn liefde zoals Mijn liefde waarlijk is, waarbij Ik zowel het één als het ander ben, waarheid van Leven, liefde, en rechtvaardigheid.

Zoals de mens zich Mij voorstelt, zo verschijn Ik voor hem, omdat de mens vrij is en het bedoeld is dat ieder mens zelf tot het eeuwig juiste zicht op Mij komt en daarmee tot eeuwig werkelijk gelukzalig leven in Mijn ware liefde komt.

Hemels Brood 8327

Lieve mensen, zonder jullie vrijheid te belemmeren doe Ik er alles aan om jullie tot de juiste levensweg te brengen, en dat gaat met vallen en opstaan. Door te vallen kom je tot het besef waardoor je viel, en vervolgens kun je opstaan en verdergaan. Door het vallen leer je wat er nog in je aanwezig is aan eigenliefde of eigenbelang. Met het opstaan neem je je voor beter op te letten en beter naar Mij te luisteren.

Want voordat je viel zag Ik dat al aankomen en in jou ben Ik dat hele zachte gevoel op de verre achtergrond om je te waarschuwen. Maar het blijft in je vrijheid aan jou de keus om daar aandacht aan te besteden. Juist datgene wat sterker is, zal je beletten naar Mijn waarschuwing te luisteren en dan val je. Vervolgens realiseer je je dat je toch wat naar eigenliefde of eigenbelang gehandeld hebt. En dat is dan ook de bedoeling, dat je zelf tot dat besef komt, daarom was Mijn waarschuwing zo heel zacht en ver op de achtergrond, zodat je viel en zodat je ging beseffen wat er in jou nog niet volledig ware liefde is en ook beseft dat Ik je waarschuwde en dat je daar naar had kunnen luisteren. Zo besef je ook hoe sterk een en ander nog in je aanwezig is en dat is dan precies nodig om je tot meer ijver te brengen om naar Mij te luisteren.

Met het opstaan is er het gevoel van spijt en teleurstelling over jezelf, je wilt in alles Mijn liefde zijn en je constateert nu dat je toch voor jezelf ging en dat spijt jou. Met die spijt kom je bij Mij om vergeving, en lief mens, Ik vergeef jou, accepteer jij dat je nog steeds lerende bent, en leren wilt. Het is jouw wens om Mijn volkomen liefde te gaan zijn en Ik zeg je, juist door dit vallen en opstaan kom je er steeds dichterbij om daadwerkelijk Mijn liefde zelf te gaan zijn, zoals dat voor alle mensen bedoeld is. Die liefde in alle opzichten te worden is juist de weg die de mens over de aarde gaat. Voor de ene mens gaat die weg anders dan voor de ander, de ene mensen leert Mij eerder en dieper kennen dan de ander, de ene mens valt dieper dan de ander, toch heb Ik alle mensen intens lief en krijgt ieder mens de beste weg voor hem om te gaan.

En terwijl iedere mens zijn weg in vrijheid gaat, sta Ik aan het stuur van het oneindig grote geheel, het stuur van ware liefde en haar wijsheid, en je kunt erop vertrouwen dat niets Mijn liefde voor jou en alle mensen veranderen kan. Leef daarom in Mijn genade, Mijn vergeving, Mijn liefde, en weet dat er een tijd komt waarin je niet meer valt en alleen nog eeuwig gelukzalig leeft.

Hemels Brood 8328

Het klinkt misschien wel heel eenvoudig, en het is gemakkelijk te onthouden, het gaat erom Mij en elkaar lief te hebben. Maar dan begint het, want liefhebben is alleen werkelijk liefhebben wanneer het onvoorwaardelijk en volkomen onbaatzuchtig is. Zouden alle mensen daaraan voldoen, dan zou het inderdaad allemaal niet zo moeilijk zijn, maar de mens is vrij en in zijn vrijheid kan hij zijn eigen keuzen maken, en die keuzen zijn niet steeds onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig.

En dan wordt het moeilijk, hoe kan een mens zich dan nog aan de bedoelde onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde houden? Hoe laveer je dan tussen alles wat oneerlijk is door, hoe ga je dan om met allerlei voorwaarden die mensen stellen, hoe blijf je dan geheel onbaatzuchtig? En zouden de meeste mensen nu kiezen voor die ware liefde, die uit Mij in ieder mens aanwezig is, dan zou het zo moeilijk niet zijn. Maar op aarde is het eerder net andersom en dat gaat ook nog eens gepaard met leugens en bedrog, met laksheid en nalatigheid.

Ik zie bij jullie die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven, dat het niet altijd gemakkelijk is om de juiste keus te maken. Om je heen en verder weg gebeurt zoveel wat onaangenaam is en waar je aan zou willen meehelpen om het beter te maken. Maar je hulp is als het dweilen met de kraan open en het lijkt geen zin te hebben. Dan ga je nadenken, hoe kan het beter, hoe kan ik het beter doen, en je kunt het niet bedenken, er is steeds wel weer iets dat misgaat door oneerlijkheid, door eigenbelang, door hoogmoed van mensen om je heen. En wat jij met de liefde uit Mij in je hart bent gaan begrijpen, past niet in de samenleving waar mensen gewend zijn aan bedrog, aan eigenbelang, aan hebzucht, en dat, om te overleven, zelf ook gebruiken.

Lieve mensen die naar ware liefde uit Mijn liefde willen leven, bedenk niet steeds zelf hoe met alle misstanden om te gaan, want met je verstand gaat dat niet lukken, zonder Mij gaat dat niet lukken. Kom bij Mij in je hart en luister naar Mijn advies hoe te handelen bij elke situatie waarbij sprake is van voorwaarden die niet eerlijk zijn, van eigenbelang en leugen, van liefdeloosheid en onwaarheid, dan weet je steeds de juiste weg te bewandelen in Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, dan volg je de Weg die Ik in Jezus Christus ben gegaan.

Hemels Brood 8329

Voor de mens op aarde staat bovenaan in Mijn wet geschreven, Mij en elkaar lief te hebben, in ware vrijheid lief te hebben. Niet omdat het als belangrijkste in Mijn wet staat, maar om in vrijheid uit liefde aan te nemen, liefde die in Mij in ieder mens aanwezig is, omdat Ik in ieder mens aanwezig ben.

Elkaar liefhebben omdat in vrijheid ingezien en gevoeld wordt dat alleen Mijn ware liefde zorgdraagt voor een goed en aangenaam leven, waarin iedereen vreugde en blijdschap ervaart, gelukkig kan zijn. Juist in vrijheid, want wanneer de mens niet vrij zou zijn, zou hij van die vreugde en blijdschap, van die gelukzaligheid, niets kunnen beseffen, niets kunnen voelen, niets kunnen weten. Zonder vrijheid kan de mens zich nergens van bewust zijn, als een amoebe zonder enig besef bestaan. Om het gelukzalige leven, Die Ik Ben en de mens gegeven heb, te kunnen beseffen, te kunnen voelen, te kunnen ervaren, is de volkomen vrijheid van het mens zijn nodig, vrijheid waarin de mens zijn eigen keuzen kan maken en uit eigen vrije wil tot ware liefde kan komen, tot de oneindige gelukzaligheid van werkelijk leven, wat eeuwig Mijn liefde is.

Het zou de mensen tezamen en ieder mens persoonlijk zoveel gelukzaligheid geven, wanneer hij in alle opzichten in zijn vrijheid ervoor zou kiezen alleen gelijk de ware liefde uit Mij te zijn, en dat is waartoe Ik de mens wil leiden. Het is daarbij nodig dat Ik de mens volledig vrijlaat, hoe dat ook uitpakt. Evengoed heb Ik de Schepping van hemel en aarde, met alles erop en eromheen, met als laatste de mens, zodanig vorm en werking gegeven, dat eens het moment komt dat de waarheid van leven in alle vrijheid tot de mens doordringt en de mens in zijn vrijheid voor Mijn liefde kiest, uit ware liefde voor Mij en zijn medemensen en dat nooit meer loslaat.

Denk daarom niet, waarom staat onze hemelse Vader dit en dat toe, waarom stopt Hij al het gemene, alle leugens, alle bedrog en alle moeilijkheden niet? Want juist kan ik dat niet doen, zonder die heel belangrijke vrijheid te belemmeren, weg te nemen. Juist daarom heb Ik in de Schepping de werking gelegd, dat wat de mens in zijn vrijheid ook kiest en niet gelijk is aan Mijn ware liefde, hij door zijn vrij gekozen doen en laten uiteindelijk toch tot zicht op de waarheid van leven komt, en zijn zucht naar macht, rijkdom, overheersing, enzovoorts zal verdwijnen, omdat zijn begeerte dan alleen nog zal uitgaan naar Mijn liefde te zijn. Dan zal de mens de gelukzaligheid van volkomen liefde ervaren in het volle besef te bestaan en voor eeuwig liefde zijn. En vanuit die ware liefde zullen al zijn werken vorm krijgen. Zo zal de mens in Mijn liefde behouden blijven in ware vrijheid.

Hemels Brood 8330

Ik heb de mens in vrijheid geschapen naar Mijn zuivere beeld en gelijkenis, aan Mij gelijk, maar niet Mij. Zoals de ene mens niet de andere mens is, zo is de mens niet Mij, maar in de zuiverheid van Mijn Zijn wel gelijkend op Mij, zoals de ene mens op de andere mens lijkt. Van groot belang daarbij is het, dat de mens door zijn vrijheid zichzelf als mens kan ervaren, het leven dat Ik hem gegeven heb in vrijheid kan voelen en Mij, zijn Schepper, zijn Levengever, kan leren kennen en ontmoeten.

Vrijheid is de zelfbeschikking over het eigen doen en laten, los van voorwaarden, want voorwaarden zouden de vrijheid belemmeren. Daarbij is er toch ook de situatie, dat Mijn leven, aan de mens gegeven, eeuwig hetzelfde leven is en blijft en niet te veranderen is. Ik ben leven en Die Ik Ben is niet te veranderen. Hoe onvoorwaardelijk vrij de mens ook is, het leven dat hij uit Mij is, kan niet veranderd worden. Leven is Mijn leven, het is Mijn vrijheid te beschikken over Mijn leven. Dat is voor de mens een situatie om in zijn vrijheid rekening mee te houden. Zijn leven blijft van oorsprong Mijn leven en de basis daarvan is zuivere waarheid, zuivere onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar niet te overtreffen volkomen zuivere volmaakte wijsheid.

Het staat de mens vrij om daar wel of geen rekening mee te houden. In de vrijheid van de mens op de vrije aarde kan de mens zich verenigen met het leven wat hij van Mij gekregen heeft en eeuwig Mijn leven blijft, of zich daar niet mee verenigen. Wanneer hij zich niet met Mijn leven verenigt, wendt hij zichzelf af van het leven, tot hij het besef van zijn werkelijke leven verliest. Maar zie, Ik heb de mens Mijn leven gegeven en Mijn leven blijft het, de beschikking over Mijn leven houd Ik. Daarmee blijft de mens, ook wanneer hij zich niet met Mij verenigt, in leven, alleen in een andere vorm van bewustheid en zonder de mogelijkheden die het ware leven uit Mij hem geven wanneer hij zich wel vrijwillig met Mij verenigt.

Alles wat Mijn leven is en Wie Ik Ben is in de mens aanwezig en de mens kan Mij in zichzelf vinden, Mij daar ontmoeten en Mij leren kennen, de werkelijkheid van Mijn Zijn gaan beseffen. De Schepping van hemel en aarde is zo gemaakt, dat de mens in zijn vrijheid de waarheid van zijn leven uit Mij en het doel van zijn leven kan vinden, zo hij dat wil. Zonder de vrijheid van de mens te belemmeren geef Ik hem doorlopend aanwijzingen waarmee hij tot Mij kan komen en die voor zijn welzijn van belang zijn. Het is aan de mens om die in zijn vrijheid te benutten en zich met Mij, zijn ware leven, te verenigen in waarheid, liefde en haar wijsheid en levend gelukkig te zijn.

Hemels Brood 8331

Op de aarde is het donker en licht, het tegenovergestelde van elkaar. Zou het licht er niet zijn, dan zou het donker zijn, maar het licht is er en het licht is sterker dan het donker. Wanneer de zon ondergaat, komt het duister, het donker, maar wanneer de zon opkomt kan het donker niet anders dan verdwijnen. Zo gaat het licht rond de aarde, steeds het donker verjagend en nooit wint het donker het van het licht.

Ik zeg jullie, lieve mensen, in jullie is Mijn licht en met Mijn licht kan alles wat donker is, alles wat onprettig is, onaangenaam is, verjaagd worden. En wanneer je wilt, kun je in Mijn licht gaan staan, in je hart kun je Mijn licht binnenlaten. In Mijn licht kun je gaan zien wat in het donker niet zichtbaar was, maar in Mijn licht wel zichtbaar is. Wanneer jij dat wilt, kan wat in het donker was door Mijn licht verjaagd worden. In Mijn licht kun je zien dat het niet goed was en kun je er afstand van doen. Zo wil Ik Mijn licht laten schijnen in het hart van alle mensen, zodat in Mijn licht zichtbaar wordt waar een mens beter afstand van doet en daarmee zijn hart ruimer kan maken voor Mijn licht.

Maar het is daarbij nodig dat de mens Mij om Mijn licht vraagt, want ieder mens is vrij en het is aan ieder zelf om Mij om Mijn licht te vragen. Dan kan Ik het kleine smeulende kooltje vuur van Mijn liefde, wat in ieder hart aanwezig is, doen oplaaien en het hart met licht vullen, met warmte en licht. Want de mens is vrij en zonder zijn vrijheid te belemmeren kan Ik niet zomaar in iemands hart het smeulende vuurtje van Mijn liefde doen oplaaien. Daarom, lieve mensen, vraag Mij om licht, vraag Mij om zicht, vraag Mij jou je leven duidelijk te maken, vraag en zie, vraag en voel, vraag en weet. Het maakt niet uit wat je vraagt, Ik zie lang van tevoren wat er in jou omgaat, Ik ken en weet alles van jou, en wil je zelf weten wat er waarom in je omgaat en hoe je met allerlei gebeurtenissen het beste kunt omgaan, vraag Mij er dan om jou licht te geven en jou te laten zien wat er in jouw hart omgaat en waar dat mee te maken heeft.

Wanneer jij Mij om licht vraagt, kan Ik dat smeulende kooltje vuur van Mijn liefde, wat in jouw en in ieders hart aanwezig is, doen oplaaien en in het licht daarvan kun je gaan zien en begrijpen wat je beter kunt loslaten om in Mijn vuur van liefde te worden verbrand. Zo groeit je hart tot meer licht, meer zicht en meer ware liefde.

Hemels Brood 8332

Het is in de mens om vriendschappen te sluiten en aan vast te houden. Maar het is ook in de mens om angst te hebben voor het onbekende, voor medemensen die hij niet kent, waarvan hij niet weet welke keuzen zij maken, waarvan hij zich afvraagt, is die mens eerlijk en liefdevol of oneerlijk en zonder liefde?

Voor veel mensen ben Ik een onbekende, en hoe graag Ik ook vriendschap wil sluiten met alle mensen, Ik ben niet in een materieel lichaam op aarde, Ik ben in alles en iedereen, op aarde en in de totale oneindigheid eeuwig aanwezig. In Mijn Zoon Jezus Christus heb Ik Mij aan de mens op aarde getoond en heb Ik als mens het verblijf op aarde in een materieel lichaam meegemaakt en de eenheid van de mens en God mogelijk gemaakt, zodat de zonde die de mens op aarde begaat geen beletsel meer is om tot eenheid met Mij, de waarheid van eeuwig leven, de waarheid van eeuwige liefde en haar volmaakte wijsheid te komen.

Ik moest dat doen als Mijn Zoon, omdat het door Mijn Goddelijke Wezenlijkheid niet mogelijk is om in een materieel menselijk lichaam op aarde te zijn. Want Mijn Goddelijke Wezenlijkheid is Alles, het Enige eeuwige Leven tot in de eeuwige oneindigheid van Mijn Goddelijk Zijn. Dat neemt niet weg dat Jezus Christus Eén en Dezelfde is Die Ik Ben, de eeuwig ware God en Schepper van hemel en aarde, van de mens, die uit Mij geschapen op aarde geplaatst is, om gelijk Mij levend te zijn, en het eeuwige geluk van waarheid, liefde en haar wijsheid te voelen, te kennen, te zijn, in volkomen vrijheid.

En, lieve mensen, dat is Mijn leven aan jullie gegeven, om met Mij één te zijn in Mijn Koninkrijk, wat de eeuwige gelukzaligheid is, geen plaats maar een sfeer, een eeuwig besef van bestaan, in de eeuwige gelukzaligheid waarin tot in de oneindigheid de mooiste werelden geschapen kunnen worden door de mens in zijn vrijheid. Waar eeuwige groei is in eeuwig blijvende vreugde, in een eeuwigdurende liefde en haar wijsheid. Liefde die volmaakt is, liefde voor Mij en voor elkaar, liefde, welke de eeuwige basis is waarop het mooiste en blij makende leven haar grond heeft, waar zoveel moois levend gezien wordt in de eenheid met Mij en elkaar.

Hemels Brood 8333

Het is voor de vrijheid en de zelfstandigheid van jullie mensen van groot belang dat Ik jullie niets opdring. Nu kun je je afvragen hoe Mijn wetgeving zich dan verhoudt met de voorwaarde liefde te moeten zijn om aan het opheffen van de wet te kunnen voldoen.

Zie, Mijn wetgeving is als een advies om zo min mogelijk in onaangename situaties terecht te komen, en liefde is de enige manier om de wet volledig op te heffen, dat is een feit om te weten. Ieder mens heeft de vrijheid om zich wel of niet naar Mijn aan de mens voorgestelde wet te houden of uit Mij tot ware liefde te komen en daarmee de wet op te heffen. Om de mens tegemoet te komen reik Ik de mens alles aan wat nodig is om de wet te gehoorzamen of tot de ware liefde te komen. Zonder op enige wijze de vrijheid van de mens te belemmeren, geef Ik de mens steeds aanwijzingen. De mens heeft elk moment de beschikking over zijn eigen doen en laten en in de mens zijn steeds Mijn aanwijzingen aanwezig met de vrije keus om daar wel of niet aan te voldoen.

De mens heeft zijn eigen vrije gedachten, maar weet daarbij, dat elke gedachte een uitwerking heeft. Want zie, jullie mensen zijn uit Mij, Mijn vrije zelfstandige leven zelf, met de eigen beschikking over het eigen leven, terwijl dat verbonden is aan de beschikking die Ik heb over Mijn leven, welke waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid als basis heeft. Het is aan de mens om dat over zijn van Mij gekregen leven, in zijn vrijheid en zelfstandigheid, te ontdekken en te gaan beseffen wat het uit eigen vrije wil aannemen van Mijn leven hem aan liefde en goedheid zal geven, terwijl het tegenovergestelde hem het tegenovergestelde daarvan geeft. Daarbij heeft de mens de vrije keus tussen het een en het ander.

Wat voor iedereen heel belangrijk is, dat is dat Ik de mens steeds weer Mijn gedachten ingeef. Gedachten die hij in zijn vrijheid kan benutten of naast zich neer kan leggen. Daarbij is het zo, dat hoe meer de mens zich op Mij en Mijn liefde richt, hoe meer hij Mijn liefde aanneemt, hij des te meer van de door Mij aangereikte waarheid en liefde zal herkennen en begrijpen en zien als waarheid en goedheid en er in zijn vrijheid naar zal handelen. Mijn gedachten, in hem gegeven, zijn dan zijn gedachten geworden. Maar er zijn mensen die vooral hun eigen gedachten nastreven, die niet de waarheid en het goede betreffen, en die gedachten kunnen gemakkelijk wat Ik aanreik overwoekeren. Die mens kan dan in zijn vrijheid gemakkelijk Mijn gedachten negeren.

Ieder mens heeft in zich de mogelijkheid om Mijn gedachten tot de zijne te maken of aan zijn eigen gedachten vast te houden. De eigen gedachten zijn alle gedachten die het tegenovergestelde zijn van waarheid, van ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar Wijsheid en het tegenovergestelde daarvan bewerken. Om de vrijheid van de mens niet te belemmeren kan Ik alleen steeds weer Mijn gedachten in de mens aanreiken, maar bij hen die vooral hun eigenbelang vooropstellen, worden Mijn gedachten, Mijn aanwijzingen, niet bemerkt, omdat de eigen gedachten luider zijn, het eigenbelang hoger staat.

Wat voor jullie, lieve mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, het belangrijkste is, dat is het uit eigen vrije wil aannemen van Mijn gedachten, die Ik jullie innerlijk aanreik en die jullie wijzen op wat waar is en naar Mijn ware liefde en haar volmaakte wijsheid is. Het is in alle vrijheid aan ieder van jullie om Mijn gedachten in je te herkennen, zoals ze in waarheid zijn, en wanneer je die hebt aangenomen, zijn het jullie gedachten, en dan is de werking ook jullie werking in waarheid, liefde en haar wijsheid, zoals dat voor iedereen het beste is en geeft.

Hemels Brood 8334

In het hiernamaals zijn er verschillende sferen die als huizen voor mensen zijn. Die verschillende sferen passen bij mensen en zo komen mensen bij andere mensen met dezelfde sfeer. Op aarde zijn de verschillende sferen niet los van elkaar. Op aarde kan iemand die in een verdrietige sfeer is op een bankje in een park zitten naast iemand die in een blije sfeer is, of naast iemand die in een boze sfeer is, maar in het hiernamaals zijn de sferen apart van elkaar, meer op zichzelf staand.

Op aarde kan iemand in de ene sfeer een steun zijn voor iemand in een andere sfeer, of juist de ander meetrekken in zijn sfeer. En steeds zal dat door Mij zo geordend worden, dat de werking van de verschillende sferen op aarde dienstbaar is aan Mijn liefde en ten goede komt aan alle mensen. Daarom kan een mens op aarde sneller dan in het hiernamaals vooruitkomen en groeien naar het ware leven, dat in alle opzichten waarheid, liefde en haar wijsheid als basis heeft. Want eenmaal in het hiernamaals komen mensen in de bij hen passende sfeer. Zoals die mens op aarde was, in die sfeer komt hij in het hiernamaals en in die sfeer kan een mens lang verblijven en minder snel groeien tot het werkelijke leven.

Maar zie, mensen die op aarde Mij reeds in waarheid, liefde en haar wijsheid kennen, zullen in het hiernamaals in een sfeer komen waarin Ik gekend ben, en zij zullen in Mijn liefde verder groeien, door Mij en Mij dienende engelen geholpen worden, en zij zullen op hun beurt andere mensen in het hiernamaals in hun sfeer met Mij samen kunnen helpen om tot het werkelijke leven te komen. Wie op aarde in liefde dienstbaar is aan Mij en zijn medemensen, zal in die sfeer in het hiernamaals ook dienstbaar zijn aan Mij en zijn medemensen, en zijn groei zal steeds goede vruchten voortbrengen.

Weet, lieve mensen, dat ook in het hiernamaals de vrijheid van de mens van groot belang is, en weet dat de sfeer waarin mensen in het hiernamaals komen, door ieder mens zelf op de aarde verworven wordt. Ken daarom op de aarde al het grote belang van waarheid en liefde voor Mij en je medemensen, en wees dat uit liefde voor Mij, jouw Schepper, God in Jezus Christus.

Hemels Brood 8335

Wanneer je in jezelf, niet in je verstand maar in je gevoel, met Mij contact maakt, maak je contact met Alles, want Ik ben Alles en niets is zonder Mij. Wanneer je dieper met Mij in contact komt, kun je dieper gaan onderscheiden wat er vanuit Mij in jouw aanwezig is. En hoe meer jouw contact met Mij uit liefde voor Mij is, des te meer kan Ik je in jou van het ware leven uit Mij laten zien en het hoe en waarom alle dingen zo geordend zijn zoals ze zijn.

Hoe dieper je Mijn liefde voelt, des te meer kan Ik je laten zien van wat er op aarde gebeurt, des te meer kun je voelen hoe andere mensen zich voelen, wat zij denken en hoe het komt dat zij zo denken. Het is voor een dieper contact met Mij wel nodig dat je de liefde hebt om de aanwijzingen die Ik je geef op te volgen, waarbij het van belang is, dat Ik nooit aanwijzingen geef die jou of anderen schade toebrengen in wat voor opzicht dan ook. Mijn aanwijzingen hebben altijd waarheid en liefde als basis. Mocht je dat er niet in voelen, dan is het niet van Mij, dan heeft het te maken met datgene wat in jou nog geen waarheid, geen volkomen liefde is. Wanneer de tijd er rijp voor is, kunnen jij en Ik dat samen vinden en in liefde oplossen.

Hoe meer je tot volkomen zuiverheid in waarheid en ware liefde komt, des te meer kun je in Mijn oneindigheid zien en gaan begrijpen en daarover zul je grote vreugde hebben. Weet dat je op aarde te maken hebt met goed en kwaad, dat niet alle kwaad duidelijk te onderkennen is, dat verborgen kwaad niet te onderkennen is zonder een diep contact met Mij. Veel kwaad komt door allerlei misvattingen, door blindheid, door de waan zelf het leven te zijn. Zo zal het op de aarde zijn, zolang niet alle mensen zich helemaal en voor altijd tot Mij en Mijn ware liefde gekeerd hebben. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat alle mensen in hun vrijheid alleen nog het goede kiezen en in eeuwigheid bij Mij in Mijn liefde komen.

Zie, in Jezus Christus ben Ik het licht, en het licht is Mijn liefde wat in ieder hart, dat is in het gevoel, aanwezig is, maar door de ene mens meer en dieper gevoeld wordt dan door de ander. Wie Mijn liefde daadwerkelijk in zich voelt en beseft dat het Mijn liefde is waarmee zijn hart gevuld is, die zeg Ik, besef dat dat Mijn genade is, niet alleen voor jou, maar voor alle mensen.

Hemels Brood 8336

Lief mens, elke gedachte die je hebt is alleen mogelijk omdat Ik je die mogelijkheid geef. Er is geen gedachte mogelijk zonder Mij. En al zijn er in een mens zondige gedachten, ook die kunnen er alleen zijn omdat Ik die toesta, zodat de mens in vrijheid kan zijn. En juist kan de mens door zijn vrijheid zijn bestaan beseffen. Dat wil niet zeggen dat zondige gedachten en zondig handelen geen uitwerking hebben, want dat hebben zij wel. Alles wat zondig is, of het nu gedachten zijn of zondig handelen, de uitwerking is tegenovergesteld aan waarheid, liefde en haar wijsheid, en daarmee het tegenovergestelde van werkelijk leven. Het tegenovergestelde van werkelijk leven is niet leven.

Er is op aarde leven en dood. Er is werkelijk leven, dat is leven terwijl er het besef is van Wie het leven is en aan de mens gegeven wordt, dat is groeiend werkelijk leven, wat in volmaaktheid gelijk Mijn leven is. Er is leven dat niet gelijk Mijn leven is, dat is de geestelijke dood, het lichaam leeft, maar de geest is gelijk de dood, onwetend. Uiteindelijk is er de dood van het lichaam, maar dat is niet de geestelijke dood.

Op aarde kunnen de mensen dus levend dood zijn en lichamelijk doodgaan. De mens blijft in zichzelf evengoed Mijn leven in zich hebben, waaruit hij altijd blijft leven. Maar zolang hij Mij niet kent en erkent dat Ik zijn leven ben, waardoor hij zich van zichzelf bewust kan zijn, is hij, uit Mij levend, toch geestelijk dood. Zo is dat bij veel mensen op de aarde en ook na de lichamelijke dood, in het hiernamaals, waar de situatie een heel andere is dan op de aarde.

De mens die Mij op aarde niet kende in Mijn liefde, zal Mij in het hiernamaals ook niet kennen. En zoals Ik hem op aarde in zijn vrijheid gelaten heb, zo zal hij in het hiernamaals ook vrijgelaten worden, met het verschil dat hij het leed en de pijn wat hij op aarde over medemensen afriep, dat in het hiernamaals over zichzelf afroept. Maar wanneer iemand op aarde naar waarheid en liefde leefde, zonder Mij te kennen, zal diegene in de sfeer zoals hij op aarde leefde in het hiernamaals komen. Ieder mens zal naar zijn eigen sfeer van leven op aarde in het hiernamaals komen en geholpen worden om Mij in waarheid en liefde te vinden. Dat gebeurt voor alle mensen zowel op de aarde als in het hiernamaals.

Dat zal voor sommige mensen heel lang duren, maar uiteindelijk zullen alle mensen Mij vinden en tot werkelijk leven komen in Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, de ware gelukzaligheid van Mijn werkelijke leven.

Hemels Brood 8337

Wanneer je met je verstand kijkt naar de dingen die jou in je leven gebeuren, zul je alles wat moeilijk is als onaangenaam ervaren en erover klagen, het verwensen, er boos of teleurgesteld over zijn. Wanneer je met je hart in verbinding met Mij naar al die dingen kijkt, zul je zien hoe al die dingen genade uit Mij zijn, uit Mijn liefde voor jou en alle mensen, en zul je er de waarde van inzien voor jouw groei tot volkomen ware liefde en haar niet te overtreffen wijsheid en het als een offer kunnen zien dat nodig is voor het grote geheel, voor alle mensen, ook al begrijp je niet hoe en waarom.

Samen met Mij kun je gaan zien in welke verhouding alle gebeurtenissen staan en begrijpen dat geen gebeurtenis zonder een oorzaak is, en een reden heeft die al heel lang geleden door een van Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid afwijkend gemaakte keus, als een kettingreactie in alle keuzen van de mens is doorgegaan. Ieder gedrag van een mens, iedere keus die een mens maakt, heeft een reden die met die eerder van Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid afgedwaalde keus te maken heeft. Vaak zijn mensen zich niet of nauwelijks bewust van die reden, die diep in hen verborgen de oorzaak van hun handelen is.

Alles wat er nu in jouw leven, direct of indirect, dichtbij of ver weg gebeurt, heeft een begin, en dat begin is de keus van de eerste mensen, een keus die zij maakten en niet overeenkwam met Mijn waarheid, Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. Door die ene eerste van Mijn aan de mensen gegeven leven afwijkende keus, is een kettingreactie ontstaan van keuzen die niet conform Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid zijn. Dat kon in de vrijheid van de mens niet anders dan een kettingreactie geven, te begrijpen voor iedereen.

Om die kettingreactie te doorbreken, moest er zeker één mens zijn die zijn leven lang geen enkele keus zou maken die afwijkend zou zijn van Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid. Dat is volbracht door Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, in Wie Ik Mijn Goddelijke liefde gelegd heb. In Zijn mens zijn volbracht Hij het, alleen keuzen te maken die volkomen in overeenstemming waren met Mij, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid. Als mens weerstond Hij elke verleiding en bleef Hij in alle zuiverheid de ware Goddelijke liefde. Daarmee heeft Hij in Mijn Goddelijke liefde een nieuwe lijn van keuzen mogelijk gemaakt voor al degenen die Hem daarin volgen. Weet daarbij dat Hij in Eenheid met Mij God Zelf is en het eeuwig ware gelukzalige leven voor alle mensen mogelijk gemaakt heeft, wanneer de mens Hem in Waarheid, liefde en haar wijsheid volgt.

Door Hem is, naast de weg van keuzen die afwijkend zijn van Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, zoals die door in het verre verleden levende mensen gemaakt zijn, een Nieuwe Weg gegeven aan alle mensen om te gaan. Iedereen die deze Nieuwe Weg, in Naam van Jezus Christus, met een oprecht zuiver hart gaat, komt tot Mijn ware gelukzalige leven voor eeuwig en altijd. Kom uit de keten van al die keuzen die tot de dood leiden en volg in je vrijheid de Enige ware Weg Die Jezus Christus op aarde voorgeleefd heeft en begrijp waarom dat zo enorm belangrijk is. Het is Mijn genade, aan alle mensen gegeven uit Mijn ware liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 8338

Sommige mensen richten hun aandacht op hoe zij zichzelf voelen, andere mensen op hoe de ander zich voelt, de meeste mensen richten hun aandacht zowel op zichzelf als op de ander. De vraag kan gesteld worden, welke aandacht is de juiste? De juiste aandacht is de aandacht die op Mij gericht is, de beste aandacht is de aandacht in het hart voor Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, voor Mijn innerlijke stem die als een zuiver gevoel van waarheid en liefde in het hart is.

Voor hen die hun aandacht op zichzelf gericht hebben, is het een zachte stem, een gevoel van waarheid ver op de achtergrond, overwoekerd met eigen meningen. Voor hen die zowel voor zichzelf als voor de ander aandacht hebben, kan Mijn stem al wat duidelijker ervaren worden, alhoewel toch nog op de achtergrond, en nogal eens vermengd met eigen meningen. Voor hen die hun aandacht op Mij richten, juist ook wanneer hun weg moeilijk te gaan is, zal Mijn stem duidelijk in hen klinken en zij zullen het best in zich voelen wat Mijn liefde hen laat weten wel of niet te doen. Zie, de aandacht voor Mij, levert altijd het besef op van wat het goede is om te doen of te laten. Aandacht voor Mij vult het hart met de nodige liefde voor elke situatie, en hoe een situatie ook uit de hand gelopen is, Mijn liefde toont altijd welke weg een oplossing biedt. Evengoed is iedereen vrij om die weg wel of niet te gaan, en steeds zal dat voor de één moeilijker zijn dan voor de ander.

Lieve mensen, niemand van jullie is altijd gelijk Mijn alles verdragende liefde en alleen in vrijheid is Mijn alles verdragende liefde te bereiken, wanneer jij dat wilt en jij het stuur van je leven in Mijn Hand geeft. Ik weet dat dat niet in alle opzichten gemakkelijk is, toch, dat is de enige en beste weg. En hoe moeilijk het ook lijkt om je volledig aan Mij over te geven, toch zul je alleen dan ervaren hoe gemakkelijk het wordt om verdraagzaam te doen wat voor iedereen in Mijn liefde het beste is. Wat iemand ook kiest, al dan niet vanuit de eigen mening, het eigen willen, Ik heb jullie mensen voor altijd en eeuwig lief. Maar het liefst zie Ik alle mensen in liefde samen bij Mij in Mijn liefde, blij met Mij en met elkaar. Leg daarom de verschillen die er nog zijn in Mijn Hand, dan zijn ze voor altijd in Mijn liefde opgenomen.

Hemels Brood 8339

Uitzonderlijke talenten, die bij weinig mensen tot uiting komen, vaak al op een uitzonderlijk jonge leeftijd, zijn van Mij gegeven talenten die de mens verwonderen. Zulke talenten, die zich voordoen op allerlei gebied, zoals bijvoorbeeld in de muziek, de architectuur, in medisch opzicht, in wetenschappelijk opzicht, in de kunst, enzovoorts, geef Ik de mens niet zomaar en niet willekeurig.

Het laat de mens een klein beetje zien van het vermogen dat de mens uit Mij zou kunnen putten en tegelijkertijd is het een oefening om datgene wat Ik als een uitzonderlijk talent aan mensen geef, op een juiste manier te gebruiken, dat is ten goede aan alle mensen. Maar vaak wordt zo’n uitzonderlijk talent uit eigenbelang benut en regelmatig worden mensen met zo’n bijzonder talent op een voetstuk gezet en op een verheven manier geëerd om hun talent, terwijl nauwelijks of niet beseft wordt dat het een gave van Mij aan de mens is, om zicht te geven op de mogelijkheden uit Mij, wanneer de mens zich met Mij verenigt.

Voor Mij om te zien hoe de mens ermee omgaat, of ook gezien wordt dat het talent gegeven is om te delen. Maar over het algemeen wordt aan een bijzonder talent vooral veel geld verdient en wordt aan die mens met een bijzonder talent veel bekendheid gegeven, om zoveel mogelijk aan diegene te kunnen verdienen. Vooral in de muziek zijn er allerlei talentenjachten, met hoge prijzen, die met geld en eer te maken hebben. Maar ook op ander gebied wordt er gespeurd naar uitzonderlijke talenten met hetzelfde doel, om macht, geld, eer en het gebruik voor eigen welzijn.

Ik zeg jullie mensen, wanneer er met al die uitzonderlijke talenten, die op allerlei gebied uit Mij aan mensen gegeven zijn, op een belangeloze manier, ten goede aan alle mensen mee omgegaan zou worden, zou er nog veel meer uitzonderlijks ten goede mogelijk zijn. Maar zolang het de hebberigheid, de heerszucht, de hoogmoed van de mens voedt, blijft het bij grote uitzonderingen. Daarbij zorg Ik ervoor dat lang niet alle bijzondere gaven opgemerkt worden, om misbruik van hen die met hun bijzondere gaven wel het goede voorhebben, tegen te gaan, hen te beschermen tegen de hebberigheid en heerszucht van medemensen.

Lieve mensen, weet dat Mij in je hart kennen en liefhebben het allergrootste en meest bijzondere talent uit Mij gekregen is. Maar voor nu vooral nog op de achtergrond moet blijven. Begrijp waarom!