Hemels Brood 8278 t/m 8208

Hemels Brood 8278

Veel mensen raken in een concurrentiestrijd met hun medemensen, zo’n strijd kan beginnen om een kleinigheid en uitgroeien tot een omvang die niet in verhouding staat met hoe het begon. Zie, de mens heeft de neiging tot eigenwijsheid in zich. Dat is bij Satan bekend en hij zal daar gebruik van maken om mensen tegen elkaar op te zetten, haast ongemerkt.

En wanneer een mens dan eigenwijs reageert op iets van een medemens, komt er direct een blindheid over hem, en juist die blindheid, daar is Satan op uit. Blindheid voor de ware situatie. Ook bij hen die in Mij geloven en Mij in Jezus Christus willen volgen, zal Satan zijn best doen om bijvoorbeeld irritatie aan te wakkeren. Vergeet niet, lieve in Mij gelovende mensen, dat jullie wil om het goed te doen gezien wordt door Mij, maar ook door Satan. Hij ziet ook jullie aard. De ene mens heeft een wat ongeduldige aard, een ander heeft een wat eigenwijze aard, nog een ander heeft een eergevoelige aard, enzovoorts.

En wanneer er situaties zijn waarbij de mens in zijn aard geprikkeld kan worden, zal Satan dat vooral gebruiken om die mens tot blindheid te brengen, die niet altijd meteen bemerkt wordt, en dan volgt er handelen waarbij liefde losgelaten wordt, waarbij Ik losgelaten word. Wie al dan niet bewust de liefde loslaat, laat daarmee Mij los en staat er alleen voor in de vrijheid die Ik de mens gegeven heb. De keus is steeds aan de mens, leeft hij of leef Ik. Gezegend de mens die in zijn vrijheid steeds weer beseft dat Ik in hem zijn leven, aan hem gegeven, ben. Dat is de waarheid.

Voor ieder mens geldt dat zijn leven het besef te bestaan is. In dat besef heeft hij de keus tussen zelf leven of Mij in Jezus Christus leven. Dat is de keus tussen waarheid en onwaarheid, liefde en geen liefde. Het is de keus of hij, de mens, leeft, of Ik, zijn Schepper, in hem leef. En Ik zeg jullie allemaal, jouw leven is Mijn leven in jou, voor alle tijden, tot in de eeuwige oneindigheid van Mijn Zijn.

Hemels Brood 8279

Volledig vertrouwen in Mij is voor veel mensen heel moeilijk. Zelfs al hebben mensen Mij in hun hart gevonden, Mijn liefde in hun hart gevoeld, zijn er nog steeds situaties waarin het vertrouwen in Mij en Mijn liefde heel dun of bijna niets is. De wil is er wel, om Mij te vertrouwen, dat is het aan Mij over te laten om situaties op te lossen, dat Ik zal laten weten hoe met situaties om te gaan, maar wanneer het op daden aankomt, vult de mens het toch zelf in, of het lukt die mens niet om genoeg geduld op te brengen en op Mij te wachten.

Dan blijf Ik op de achtergrond en laat gebeuren waar die mens aanzet toe gegeven heeft. Zo laat Ik die mens tot besef komen. Maar veel mensen doen er lang over voordat zij gaan begrijpen waardoor de dingen anders lopen dan ze dachten of bedoelden. Vaak zien mensen niet dat zij het vertrouwen in Mij hebben losgelaten en vanuit hun eigen ongeduld of eigen denken gehandeld hebben. Maar steeds kom Ik dan terug bij die mens, op de achtergrond blijf Ik die mens zachtjes roepen. Ik wacht tot hij na al zijn denken en overleggen besluit naar Mij toe te komen en met liefde kom Ik hem dan tegemoet. Met liefde verlicht Ik zijn hart en hij zal inzien waar hij de rechte weg verliet voor de kromme wegen van zijn verstand.

Bij ieder mens zijn er momenten waarop voor een eigen bedachte weg gekozen wordt en al naargelang het hart en de bedoelingen van die mens, ben Ik er en laat de dingen gebeuren zoals die voor die mens en voor alle mensen het beste zijn. En, lieve mensen, dat kan pijn doen, dat kan verdriet geven, en het beste is het dat het oprecht berouw geeft. Want in oprecht berouw wordt al het gebeurde opgelost in Mijn zuivere licht en dan wordt de waarheid weer zichtbaar. In werkelijk berouw is alles vergeven.

En gebeurt het vaker, dan begint het proces van inzicht gewoon weer opnieuw en opnieuw, tot het niet meer gebeurt, omdat Ik het genoeg vind en Mijn liefde die mens volledig heelt, omdat Ik dat wil. Zie, lief mens, jij kunt het goed willen doen, maar zonder je met Mij in Mijn liefde en haar wijsheid te verenigen, zal het je niet lukken. Wees vrij en eens zal het je, verenigd met Mij, lukken, omdat Ik dat wil.

Hemels Brood 8280

Lief mens, jij bestaat, en jouw bestaan is uniek in de hele oneindigheid. Jij bestaat omdat Ik je Mijn leven gegeven heb, en jij hebt daarbij het besef te bestaan, te leven, van Mij gekregen, ook dat is uniek in de oneindigheid. Speciaal voor jou, mens, heb Ik de aarde en alles erop en eromheen geschapen, zodat jij daar in alle vrijheid kon leven, naar Mijn beeld en gelijkenis, in een hemelse sfeer.

Maar eens, lang geleden, heeft de mens die hemelse sfeer doorbroken en dat is nog steeds te merken voor alle mensen. En hoewel Ik jou, mens, naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen heb, en je van oorsprong volmaakt bent, is het handelen van de mens niet meer volmaakt, is het doen en laten van de mens niet meer volmaakt, niet zoals de mens van oorsprong volmaakt is. Want, lief mens, wat je ook doet of laat, wat je in je vrijheid ook kiest, één ding verander je nooit, van oorsprong ben jij volmaakt. Maar in je doen en laten ben jij, mens, niet volmaakt sinds de hemelse sfeer doorbroken is.

In de vrijheid van de eigen wil ben je afgedwaald van wie je van oorsprong werkelijk bent, volmaakt mens, door Mij volmaakt geschapen in waarheid, liefde en haar wijsheid. En dat ben je nog en zul je altijd blijven, door Mij volmaakt geschapen, voor altijd. Maar je bent met veel mensen, die allemaal door Mij van oorsprong volmaakt zijn en allemaal niet meer in de oorspronkelijk hemelse sfeer op aarde zijn. En in de vrijheid die de mens van Mij gekregen heeft, is hij in zijn doen en laten niet meer die waarheid, die liefde en haar wijsheid.

Al is de mens dat innerlijk toch voor altijd, omdat Ik, volmaakt in alles, volmaakt in waarheid, liefde en haar wijsheid, in de mens in waarheid, liefde en haar wijsheid aanwezig ben. In jou, ben Ik jouw leven. De ene mens begrijpt dat al meer dan de andere mens, daarom gedraagt de ene mens zich uit eigen vrije wil al meer zoals hij van oorsprong is, dan een ander. Daarom ben Ik voor de één ver weg of niet gekend en voor een ander dichtbij. Evengoed heb Ik jullie allemaal innig lief, daaraan verandert nooit iets.

Hoe Mijn liefde voor ieder mens uitwerkt, heeft te maken met de groei van die mens, terug naar het volmaakte leven, wat ieder mens van oorsprong is. Eens zullen alle mensen voor altijd terug zijn in Mijn hemelse sferen, in werkelijkheid, in waarheid, liefde en haar wijsheid, naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen, eeuwig vrij en gelukkig levend zijn.

Hemels Brood 8281

In Mij zijn alle oplossingen voor wat dan ook voor eeuwig en altijd aanwezig, en aangezien alle mensen Mij in zich aanwezig hebben, hebben ook alle mensen alle oplossingen voor wat dan ook voor de eeuwigheid in zich. Maar niet alle mensen beseffen dat, niet alle mensen geloven dat, veel mensen denken met hun verstand meer voor elkaar te kunnen brengen dan van Mij in hun hart mogelijk is.

Jij, mens, hebt Mij levend in jou, en wanneer jij je aan Mij, in jouw levend, overgeeft, Mij vraagt, naar Mij luistert, dan kun je zoveel meer bereiken dan tot nu toe gebeurd is. De aandacht van de mens is vooral gericht op zijn eigen welzijn, en er zijn zoveel mensen die alleen armoede, oorlog en ziekte kennen. En mensen die het goed gaat, weten niet hoe de ellende van mensen in andere delen van de wereld te verhelpen, hoe de ellende te stoppen.

Veel mensen verwachten hulp van Mij, met hun verstand, maar niet met hun hart. En jullie, met een open hart naar Mij, met geloof in Mijn liefde en haar wijsheid, kunnen ook niet veel veranderen aan de situatie zoals die er nu op aarde is. Ik zeg jullie, er is onder te veel mensen te veel eigenbelang en er zijn te veel mensen die Mijn waarheid niet serieus nemen, die afgoden aanbidden. Ik bedoel geen stenen beelden, maar de hebberigheid, de drang naar macht, naar bezit, de tirannie, en het niets willen weten van Mijn liefde en haar wijsheid. Ik bedoel hen die Mij in hun vrijheid niet willen kennen.

Juist in die vrijheid die nodig is om Mij en zichzelf te kennen, om het eigen bestaan in waarheid te kennen, en Mij, in het besef te bestaan, te kunnen ontmoeten, en de rijkdom van Mijn aan jullie gegeven leven te kunnen zien en aannemen. Maar de blindheid onder de mensen is zo groot, dat er minder en minder besef is van de Enige ware Weg om tot het ware werkelijk rijke leven te komen, dat er een ingrijpen van Mij nodig is. Maar dat ingrijpen zal niet aangenaam zijn, daarom geef Ik de mensen nog tijd. Nog wacht Ik, nog geef Ik de mens kans om die Ene ware Weg te vinden.

Weet, lieve mensen, die Mij en Mijn liefde in je hart gevonden hebben, dat Ik uit ware liefde voor alle mensen alles doe wat nodig is om ieder mens tot de ware rijkdom van het werkelijke leven te brengen. Maar mocht het nodig zijn, dan zal Ik doen wat nodig is om liefde en vrede terug te brengen onder de mensen, dat is, Mijn eeuwig ware liefde en haar volmaakte wijsheid.

Hemels Brood 8282

Elk geschreven of gesproken woord kan naar zijn betekenis betwist en bekritiseerd worden, en wie zal de waarheid kennen zonder Mij? Ik zeg daarover, niemand zal de waarheid kennen zonder Mij, zonder naar Mij in Jezus Christus in zijn hart te luisteren.

Want juist door Jezus Christus is het voor de mens mogelijk geworden om in zijn hart Mij te ontmoeten en de zuivere waarheid aangereikt te krijgen. In ieder hart, in de kern van leven, Die in ieder mens aanwezig is, ben Ik leven, en daar kan iedereen uitleg krijgen over alles wat hij naar waarheid wil weten. Maar het is aan de mens om te luisteren zonder vooroordelen, zonder eigen invullingen, zonder eigen vaststaande meningen, te luisteren met het verstand van het hart, niet met het verstand van het hoofd. Om Mij te verstaan is het nodig om het oog en het oor van het hart te gebruiken, het verstand van het hart.

De waarheid is niet in de mens, de waarheid is in Mij, en met Mij in de mens is de waarheid in de mens. Maar wie Mij niet in zich erkent, niet gelooft in Mij als zijn Schepper, als zijn leven, en niet gelooft in Jezus Christus, Mijn Zoon, niet gelooft dat Hij en Ik Eén zijn, die zal zolang hij dat niet gelooft de waarheid van leven niet kennen zoals die werkelijk is. Diegene zal geen geschreven of gesproken woord in de ware betekenis begrijpen. Maar tot geloof gekomen zal hij in zijn hart Mijn liefde leren kennen, en zal hij ontdekken dat hij Mij in zijn hart heeft, dat Ik zijn leven Ben. Daarmee zal hij het belangrijkste van het ware leven gaan beseffen, de ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte, niet te overtreffen wijsheid.

Zo is geloof in Mij van groot belang, want zonder werkelijk geloof zal die mens niet bij Mij in zijn hart komen en zal de waarheid alleen gezocht worden in het geschreven of gesproken woord. Evengoed ben Ik in ieder mens ware liefde en zal Ik iedereen in zijn hart de waarheid tonen, zal Ik iedereen roepen bij Mij te komen. Iedereen zal Ik de ogen en oren van zijn hart openen en Mijn liefde laten voelen zoals die in waarheid is, en alle mensen zullen horen en zien wat Mijn Woord in alle waarheid betekent en bewerkt. Want Ik heb alle mensen ten volle innig lief en in de kracht van Mijn liefde zullen alle mensen in ware vrijheid werkelijk leven in de waarheid Die Ik Ben.

Hemels Brood 8283

Sommige mensen hongeren naar kennis, andere mensen hongeren naar waarheid, anderen hongeren naar erkenning, en velen hongeren naar liefde. Niemand hoeft naar iets van dat alles te hongeren wanneer hij naar Mij komt in zijn hart. In zijn hart, bij Mij, kan hij van Mij kennis krijgen, waarheid, erkenning en bovenal Mijn ware liefde. Juist Mijn liefde staat boven alles, want in Mijn liefde is kennis uit wijsheid, is waarheid van leven, is erkenning mens te zijn.

In Mijn liefde is alles wat een mens op aarde nodig heeft, en van Mij kan hij dat allemaal krijgen. In de wereld is honger, maar het is geen oprechte honger naar Mij, het is honger naar macht, naar bezit, naar winst, en er is een wedloop gaande om die honger naar macht te stillen. Een wedloop die de liefde, waarin alles aanwezig is, vertrapt. En er zijn velen die daaraan meedoen, blind voor wat zij daarmee zichzelf en hun medemensen aandoen.

Kom, lieve mensen die Mij en Mijn liefde in je hart kennen en naar Mijn liefde bedoelen te leven, die ernaar zoeken tot het volmaakte leven uit Mij te komen en beseffen hoe belangrijk waarheid en liefde zijn voor jullie leven, hoe belangrijk belangeloosheid is, hoe belangrijk het is om je leven in alle opzichten in Mijn Hand te leggen en ten diepste op Mij te vertrouwen. Ik weet hoeveel moeite jullie doen om naar Mijn Woord en haar betekenis te leven en Ik ken de obstakels die jullie tegenkomen, omdat het tegenovergestelde van waarheid en liefde ook jullie belaagt en de waarheid anders voorstelt dan die in werkelijkheid is.

Laat je niet verleiden daarop in te gaan, want het brengt je, met al je goede bedoelingen, op omwegen. Het maakt je blind, zonder dat je het bemerkt. Kom regelmatig in je hart bij Mij, want alleen in Mijn zuivere licht, in Mijn volmaakte liefde in je hart, kun je de waarheid helder en duidelijk zien en begrijpen. En wie eenmaal de waarheid van Mijn Woord in zijn hart heeft begrepen, die houdt dat voor altijd in zijn hart, voor hem is dat de grootste schat, de werkelijke waarheid in Mijn licht en Mijn liefde.

Hemels Brood 8284

Toen Ik geboren werd, was alles stil, stond alles stil, niets bewoog, niemand sprak, en het wonder gebeurde dat Ik op aarde geboren werd, God in Jezus Christus. En er waren allerlei tekenen die aan Mijn geboorte op aarde vooraf gingen en allerlei tekenen daarna. Overal op aarde werden die tekenen bemerkt, maar ze werden niet overal in de juiste betekenis ervaren.

Er staat geschreven: ‘En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde, en zij zagen een grote hemelse legermacht Engelen, die zongen, Ere zij God’. En zij begrepen dat er iets bijzonders gebeurd was en zij zochten en vonden Mij, zo staat geschreven: ‘Liggende in een kribbe’. De grote waarheid werd hen, eenvoudige herders, duidelijk gemaakt en zij wisten dat Ik hun Herder ben en zij Mijn schapen, en dat zij in Mijn stal voor altijd in alle opzichten beschermd zijn. En altijd is en blijft dat zo voor alle mensen. Ook de wijzen uit het Oosten, zoals het geschreven staat, bemerkten de Ster aan de hemel en wisten dat er iets bijzonders gebeurd was en zij volgden de Ster Die hen naar Mij leidde. Zij brachten Mij wierook, mirre en goud. Wat zij in werkelijkheid brachten, is hun erkenning van Mijn Koningschap over alle mensen, Mijn licht en Mijn liefde waarin alles heling vindt.

Maar weet, lieve mensen, het zijn allemaal geschreven verhalen die symbolisch weergeven wat in geen taal te beschrijven is, over deze voor alle mensen diep ingrijpende gebeurtenis. Dat kan alleen verduidelijkt worden in het hart van de Mij in licht en liefde beseffende mens, door Mij Zelf in Jezus Christus, wanneer Ik daarnaar gevraagd word en het daar de juiste tijd voor is. Dan zal de stilte die er bij Mijn geboorte op aarde was ook in dat hart zijn en begrepen worden. Niets zal die stilte doorbreken, omdat het de pure zuiverheid is van werkelijk Zijn Die Ik Ben. In die volkomen stilte is Mijn eeuwig zuivere licht, waarin de volkomen volledig zuivere waarheid van leven te zien is. Wees stil en zie wat je eerder niet zag, het ware leven in jouw hart.Dit stukje Hemels Brood zal later worden geplaatst.

Hemels Brood 8285

Voor veel mensen op aarde is het moeilijk om de overstap te maken van materie naar geest. Om de materie niet te blijven zien als feitelijk, terwijl het leven zonder materie feitelijk is. Veel mensen hebben de gedachte dat er zonder materie geen leven mogelijk is, terwijl er zonder Mij geen werkelijk leven is. Niet in de materie en niet zonder de materie.

Maar voor veel mensen is het heel moeilijk om zich het leven zonder materie voor te stellen. Toch, al is alles levend, zelfs de hardste steen, het is in materie gezet geestelijk leven, om uit de materie vrijgemaakt te worden en op te lossen in waarheid, liefde en haar wijsheid. Voor wie het moeilijk is om zich het leven voor te stellen zonder materie, zeg Ik, tijdens de slaap kun je dromen en hoewel in je dromen de wereld net zo materieel lijkt als het zonder droom is, weet je dat het niet materieel kan zijn, het zijn slechts beelden die voorbijtrekken en vastgrijpen kun je het niet.

In ieder mens is het eigen besef te leven, ieder mens voelt, ervaart in zich dat hij leeft. Hoewel je lichaam materieel is, kun je toch niet aanwijzen waar jouw leven zich in jouw lichaam bevindt. Bevindt het zich in je hoofd of in je hart of in je organen, of nog ergens anders? Het bevindt zich in jouw lichaam, niet materieel. De materie van je lichaam heb Ik voor jou en alle mensen gemaakt om jullie mensen de vrijheid van leven te kunnen laten beleven, de materie heb Ik tijdelijk uit het geestelijke gevormd. Voor jullie is het van belang om te weten dat het werkelijke leven zich zonder materie in allerlei vormen toont, wat op aarde wel materieel is.

De materie waar jullie mensen aan gewend zijn, zal oplossen in werkelijk leven, wat te zien is aan het verschrompelen van bladeren in de herfst, en te zien is aan het lichaam van een mens wanneer zijn aardse verblijf voorbij is. Lieve mensen, al het materiële, zoals jullie mensen het op aarde gewend zijn, gaat voorbij, maar jij, lief mens, blijft leven, omdat leven eeuwig is, Die Ik Ben.

Hemels Brood 8286

Regelmatig denken mensen te kunnen spreken voor een ander, denken mensen te weten wat een ander graag heeft, wat een ander wel of niet zou willen, en zo zijn er ook in Mij gelovende mensen die denken te weten wat Ik goed vind, wat Ik zou willen dat zij zouden doen of laten. Maar vaker is dat niet zo.

Voor Mij hoeven er geen rituelen uitgevoerd te worden, voor Mij hoeft niemand zijn eten te laten staan als vorm van vasten, want eten laten staan als vasten, heeft niets te maken met het ware vasten. Voor Mij hoeven geen dieren geslacht te worden als offer. Een offer is het, wanneer iemand in liefde zijn medemensen in nood helpt zonder aan zichzelf te denken. Voor Mij hoeven geen boeken bestudeerd te worden om het leven te begrijpen, of om te weten hoe de Schepping in elkaar steekt, of om te weten wat Mijn Wil precies is, want Ik kan dat in ieders hart duidelijker aangeven dan in honderden boeken gelezen kan worden.

Al met al is het heel simpel, wees Mijn liefde, wees onbaatzuchtig Mijn liefde zoals Ik je dat in je hart laat voelen, laat weten. Doe wat Ik je in je hart aanreik zonder af te wegen hoe dat te doen, Ik laat je dat weten. Vertrouw erop dat Ik je steeds al het nodige aanreik om te zien en te voelen waar Mijn liefde nodig is. Vertrouw erop dat Ik je wel laat weten wanneer je van het rechte pad afdwaalt, wanneer je eigen denken met je verstand het overneemt van Mij in je hart. Ik zie mensen liever in liefde vergissingen maken, dan dat neergeschreven regels tot op de letter bestudeerd worden om precies te weten wat alles betekent of om Mijn Wil maar zo perfect mogelijk te kunnen uitvoeren, terwijl iedereen alles kan weten door naar Mij in het hart te luisteren.

In jouw hart is Mijn rijkdom, lief mens, nergens anders dan in jouw hart, daar is Mijn Bron van leven waaruit jij altijd van Mijn liefde en haar wijsheid mag putten. Zo kan zelfs iemand die niet kan lezen toch in Mijn hemel komen. Gedenk dat!

Hemels Brood 8287

Zie, Ik ben het eeuwig zuivere, meest heldere ondoordringbare, alles naar volkomen waarheid tonende Licht voor alle mensen. Maar niet alle mensen kunnen Mijn licht ten diepste zien. Steeds meer mensen hebben het vermogen verloren om in Mijn licht alles helder en naar waarheid te kunnen zien. En in deze tijd, waar alles grillig en ongeordend tot een grote chaos aan het verworden is, is Mijn licht nodig, en zal Ik met veel licht komen.

Maar langzaam, eerst voor een klein aantal mensen die Ik erop voorbereid heb om in Mijn licht te kunnen gaan zien wat waarheid, liefde en haar wijsheid is en bewerkt. Eerst zullen zij als kleine lichtjes Mijn licht in zich opnemen en om zich heen uitstralen. Voor Mijn licht moet het duister wijken, zodat dit licht andere mensen bereikt en hun innerlijke ogen gaan wennen aan Mijn licht. Zo komt Mijn licht ook in hen en ook om hen heen wordt het lichter en moet het duister wijken. Wanneer je dat van bovenaf zou zien, dan zou je zien dat er steeds meer kleine lichtjes ontstaan die elkaar gaan raken en dat de lichtvlekjes groter en groter worden. En op een zeker moment zou je zien dat er meer licht dan duisternis is, dat het duister langzaam maar zeker door het licht overwonnen wordt. Tot er op het laatst geen duisternis meer is. Want Ik, Jezus Christus, heb de beker vol duistere gruwelijkheden tot op de bodem leeggedronken. Zie, lieve mensen, wat dat betekent in werkelijkheid en voel hoe intens lief Ik jullie mensen heb.

Wees erop voorbereid dat het duister zich niet gemakkelijk aan Mijn licht overgeeft, maar weet dat Ik, het Eeuwig ware zuivere Licht, het duister reeds overwonnen heb. Dat zal gezien gaan worden in waarheid, liefde en haar wijsheid. Kom in Mijn licht en Ik open de ogen van je hart, zodat zij Mijn licht aankunnen en je ten diepste gezuiverd wordt van al het duister wat nog, in hoekjes verborgen, zich verzet. Word licht, Mijn licht, zelfstandig in waarheid, liefde en wijsheid. Want daarvoor heb Ik jou naar Mij toe getrokken, ten dienste aan Mij en al je medemensen. Wees één met Mij in liefde en wees gezegend in werkelijk leven.

Hemels Brood 8288

Om macht en om geld. Wanneer iemand zich verbaast over de ongelijkheid, het egoïsme, de oneerlijkheid, de wreedheid van mensen jegens elkaar, het heeft allemaal te maken met eigenliefde, waardoor mensen in heel veel opzichten verblind raken voor de waarde van liefde.

Voordat de mens in eigenliefde verviel, was er geen spoor van drang naar macht en bezit, was er geen eigenliefde, maar zodra de mens de verleiding daartoe niet weerstond, kleefde het aan zijn ziel met diepgaande tentakels die de mens nu nog naar macht en eigenliefde trekt. In je hart zie Ik de vraag, waar gaat dit naartoe, hoelang en hoever zal dit doorgaan, wanneer mag dit stoppen? Dat is niet zo gemakkelijk te beantwoorden, want alles hangt samen met de vrijheid van de mens. Die vrijheid is het grootste goed voor alle mensen, want alleen in die vrijheid is het voor de mens mogelijk om zijn bestaan te kunnen beseffen, zijn leven zelf te kunnen beseffen.

Maar voor die vrijheid is er een keus tussen tegenstellingen nodig, het bestaan en het niet bestaan is zo’n tegenstelling. En dat is een heel serieuze tegenstelling die in waarheid moeilijk te begrijpen is, omdat er ook onwaarheid is en moet zijn. Evenzo is het nodig dat er de keus is tussen liefde en liefdeloosheid en tussen wijsheid uit liefde en onwijsheid uit liefdeloosheid, waarbij tegenover bestaan, het niet bestaan staat, maar wel gevoeld wordt. Tegenover alles wat is, staat iets wat niet is. Dat kan Ik niet wegnemen, want dan neem Ik het besef te bestaan van de mens weg.

Maar er zijn voor Mij wel mogelijkheden om de mens tot een en hetzelfde te brengen, om de mens tot werkelijk leven te brengen, in het eigen besef te bestaan, zonder dat daar de keus tussen tegenstellingen, tussen bestaan en niet bestaan bij nodig is. En dat, lieve mensen, is aan het gebeuren. Ik sta niet werkeloos toe te kijken, Mijn werk is niet zichtbaar, maar heeft een oneindig grote kracht, die in alle werkelijkheid van leven volkomen onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid is. Daarmee zal alles goedkomen voor alle mensen en dan zal er geen verleiding meer zijn, dan zal er zonder pijn en moeite alleen nog de waarheid van leven, van liefde en haar volmaakte wijsheid zijn.

Hemels Brood 8289

Soms heb je misschien het idee dat Ik wat verder weg ben, dat je Mij niet zo gemakkelijk vindt in je hart. In werkelijkheid ben Ik heel dichtbij, want Ik ben altijd jouw leven in jou. Wanneer jij je leven voelt, voel je Mij, zo dichtbij ben Ik altijd. Alleen voel je dat niet altijd even sterk, dan lijkt het voor jou alsof Ik ver weg ben. In jou kun je altijd naar Mij vragen en met Mij praten, jij spreekt en Ik luister, Ik spreek en jij luistert, en dan is het in je vrijheid aan jou of je Mijn advies naleeft.

Maar net als alle mensen heb ook jij verlangens die je oren verdoven en je zicht verminderen, die je hart vertroebelen en je horen en zien naar je verstand in je hoofd trekken. Dan kun je denken Mij volledig gehoord te hebben en het juiste inzicht te hebben gekregen, terwijl dat niet zo is. Daarom is het voor jou van groot belang dat je steeds weer in jezelf kijkt of er verlangens zijn en steeds kijkt of jouw meningen niet beïnvloed zijn door je verstandelijke denken. Want juist in de huidige samenleving, waar zoveel gebeurt, met alles wat er over de hele wereld gebeurt, is het heel moeilijk om niet beïnvloed te worden en niet een mening te vormen die vermengd is met wat er gezegd, geschreven, in het nieuws getoond wordt, terwijl dat zelden of nooit de zuivere waarheid weergeeft.

Juist de zuivere diepere waarheid is zo complex, dat je zonder Mijn uitleg in je hart daar niets van kunt begrijpen en met Mijn uitleg er slechts een deel van kunt begrijpen. Alles ligt in Mijn Hand en wordt door Mij bestuurd, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren. In je vrijheid kun je vergissingen alleen voorkomen door steeds weer in je hart bij Mij te komen, naar Mij te luisteren met een vrij en zuiver gemoed. En wanneer je je hart geheel gezuiverd wilt hebben, kom dan naar Mij en vraag Mij je hart te zuiveren, en vervolgens toon Ik jou waarmee je hart nog vertroebeld is. Wanneer jij ten diepste beseft en aan Mij bekent dat jij niet zelf je hart kunt zuiveren, dat alleen Ik dat kan, vraag Mij dan keer op keer om een zuiver en liefdevol hart, dan zal Ik gaandeweg je hart zuiveren. Niet in één keer, om je vrijheid niet te belemmeren is daar tijd voor nodig.

Wanneer jij volhoudt tot een geheel zuiver liefdevol hart te willen komen, zal Ik je hart geheel reinigen, niet speciaal voor jou, maar juist ten dienste aan al je medemensen. Onthoud dat alleen Ik dat kan, en dat het om je vrijheid te kunnen behouden nodig is dat jij dat ten diepste wilt, dan zal Ik je hart geheel reinigen. En na verloop van tijd zal je hart zuiver zijn en zul je Mij volkomen zien.

Hemels Brood 8290

Ik omarm je, lief mens, omdat Ik jou liefheb, Ik omarm je, lief mens, omdat je Mij liefhebt. Jij op jouw menselijke manier, Ik op Mijn Goddelijke wijze. Jij ervaart jezelf als zelfstandig leven, en Ik ben jouw leven, daarmee ben jij. Ik omarm je, lief mens, omdat je er moeite voor doet liefde te zijn zoals Ik liefde ben, en Ik zeg je, daarmee voel je Mijn liefde, want jouw liefde voor Mij is eerst Mijn liefde voor jou.

Er zijn duizenden mensen die Mijn ware eeuwige liefde niet kennen, niet gevoeld hebben, en evengoed omarm Ik ook hen met Mijn liefde, maar zij beseffen dat niet, weten dat niet en begrijpen zo weinig van Mijn liefde. Er zijn mensen die Mijn liefde niet begrijpen, omdat zij een andere invulling geven aan wat volgens hen liefde zou moeten zijn. Zij denken dat ware liefde een volmaakte wereld zou geven, waarin geen enkel kwaad zou zijn. En, lief mens, Ik gaf de mens een volmaakte wereld waar geen kwaad nog in de mens was. Maar er was de keus, die keus was er voor de mens, want Ik gaf de mens niet alleen Mijn leven, maar ook de vrijheid.

Voor die vrijheid moest de mens een keus krijgen. Alleen de mens had die keus, niet Ik, maar de mens. En toen de mens voor de keus gesteld werd tussen goed en kwaad, koos de mens voor het kwaad. Dat was niet Mijn keus en dat zal Mijn keus voor eeuwig niet zijn. Maar Mijn liefde voor de mens is wel eeuwig en zal eeuwig zo blijven, een diepe intense liefde die geheel volmaakt is in waarheid, volledig onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig, en niemand uitsluit. Ook nu is het nog steeds de keus van de mens hoe alles op aarde verloopt, niet van Mij. En wat veel mensen niet beseffen, is dat hun leven voor altijd Mijn leven is.

Juist omdat het Mijn leven is, is het ook voor altijd Mijn liefde die alles draagt, en wel zo, dat wat de mens in zijn vrijheid ook kiest, Mijn liefde ervoor zorgt dat al het kwaad de mens dient en terugbrengt tot Mijn liefde, Mijn leven, zoals het werkelijk is. Dat is liefde, liefde geeft een volmaakte wereld, zonder kwaad, zonder pijn en zonder ellende, zo zou het zijn wanneer alle mensen alleen voor liefde zouden kiezen. Maar zo is het niet en zonder Mijn geboorte op aarde in de Mens Jezus Christus zou dat altijd zo gebleven zijn. Maar juist is met Zijn geboorte, Zijn dood en Zijn opstanding uit de dood, volbracht wat nodig was om jullie mensen vrij te maken van het kwaad.

Nu is het zo dat Mijn liefde in ieder mens kan groeien en het kwaad kan verdrijven, tot in alle mensen alle kwaad verdreven is door Mijn liefde en alle mensen voor eeuwig en altijd in volkomen vrijheid gelijk Mijn liefde eeuwig levend zijn. En dat, lief mens, is de werking van Mijn liefde voor alle mensen. Want jouw leven, lief mens, is Mijn liefde.

Hemels Brood 8291

Alles in de natuur richt zich naar Mij. Ik ben het die de vogel wijst waarheen te vliegen, Ik ben het die het zaadje aanzet tot groei, Ik ben het die de kleur van het gras bepaalt, Ik ben het die de boom laat weten wanneer het tijd is om zijn bladeren te laten vallen en op Mijn signaal ontspruit nieuw groen. Ik ben het die de vissen hun werkzaamheid geeft, Ik ben het die de regen en de wind beheerst, Ik ben het die de lucht haar kleur geeft en de zon haar licht op de aarde laat schijnen. Ik ben het die de aarde vasthoudt op haar plaats, die de maan gezet heeft en in stand houdt. Ik ben het Leven in alles en zo ben Ik in alle mensen hun leven.

Maar anders dan al het andere is de mens het zelf die zijn richting bepaalt, die kan gaan waarheen hij wil, die zich naar Mij kan richten of zijn eigen weg kan gaan, die werkzaam kan zijn of niet. Want de mens heb Ik die vrijheid gegeven, al het andere heeft alleen besef van leven in Mij, maar de mens heeft het eigen besef te bestaan en de eigen vrije keus hoe met zijn bestaan om te gaan. Toch heeft ook ieder mens besef in Mij en besef van Mij in hem, en al denken mensen hun leven zelf te zijn, dat te denken zal er nooit iets aan veranderen dat elk leven, ook dat van de mens, Mijn leven is en eeuwig blijft.

Zie, de vogel, de vis, de boom, en al het andere, zij weten altijd wat het beste voor hen en de Schepping is en zonder zich daartegen te verzetten gehoorzamen zij daaraan, want zij zijn één met Mij en beseffen dat Ik in Mijn liefde hen altijd het beste geef. De mens kan dat ook weten, want hij is, net als al het andere, met Mij verbonden in het leven dat Ik Ben. De mens kan zich toe-eigenen het leven zelf te zijn en daarmee doof en blind worden voor zijn verbinding met Mij en niets meer beseffen van wat het beste is om te doen of te laten. Gezegend degenen die Mij in zich beseffen, die Mij in alles beseffen, die beseffen dat zij van Mij kunnen weten wat het beste voor hen is om te doen of te laten, die bij Mij komen in hun hart en naar Mij luisteren.

Want net als de vogels, de vissen en al het andere kan Ik hen dan ten beste in liefde leiden, terwijl zij de vrijheid en het eigen besef te bestaan behouden. Zie, alle mensen die zover nog niet zijn, die blijf Ik roepen, en eens zullen ook zij Mij vinden in hun hart.

Hemels Brood 8292

Ik heb al vaker gezegd, waar een zwakte in een in Mij gelovend mens is, komt de verleiding des te sterker om diegene naar zich toe te trekken. Wanneer iemand, die in Mij en Mijn liefde gelooft en zoveel hij kan naar Mijn liefde met zijn medemensen omgaat, daarin nog zwak is, zal de verleiding sterker zijn best doen om diegene bij Mij weg te trekken.

Wie dat meemaakt, zal zich beproefd voelen en wellicht niet begrijpen waarom hem leed overkomt. Wie werkelijk in Mij gelooft, Mij liefheeft en zoveel hij kan liefdevol voor zijn medemensen is, hoeft niet meer te doen dan in zijn vermogen ligt. Hij zal met Mij samen die verleiding weerstaan en aan zijn geloof, zijn vertrouwen, zijn liefde zal niets veranderen. Wat hem in zijn leven op aarde ook gebeurt, het zal zijn ziel, zijn geest, zijn geloof en zijn vertrouwen in Mij en Mijn liefde niet schaden, het zal hem juist innerlijk rijker maken aan geestelijk besef.

Zie, de kleine afdwalingen van degenen die vanuit hun hart Mij in Jezus Christus volgen, zullen juist door al wat hen overkomt gezuiverd worden en hun hart zal er juist reiner door worden. Daarom, wees eerder dankbaar voor al wat op je pad komt en doorsta het met Mij samen, dan zal het je uiteindelijk het beste geven aan waarheid en liefde in je hart. Juist wat moeilijk is, zuivert het hart. Ook bij hen die een vast geloof en vertrouwen in Mij hebben, en Mijn liefde in hun hart volgen, zijn er afdwalingen waarvan zij zich nog niet ten volle bewust zijn, het is dan ook Mijn liefde om in een bepaalde mate de verleider toe te staan het diegene moeilijk te maken.

Wie zijn leven op die manier kan zien, zal ondanks zijn moeilijkheden inzien dat hij meer is gaan zien en voelen in geestelijk opzicht en zich meer bewust is geworden van Mij en Mijn liefde in zijn hart. De moeilijkheden hoef je niet lief te hebben, heb Mij lief, je medemensen en jezelf, in die volgorde, op de juiste wijze, en weet, lief kind, je bent door Mij geliefd en door velen die met Mij zijn.

Hemels brood 8293

Ik geef de wereld wat zij kiest, Ik geef de mens wat hij kiest, want de mens is vrij, de wereld is vrij en in die vrijheid kiest de mens wat hij wil, al dan niet werelds, al dan niet individueel. Maar hoe hetgeen de mens kiest uitwerkt, dat ligt in Mijn liefde vastgelegd en is in Mijn liefde reeds lang geleden vastgelegd, want zonder Mijn liefde zou de mens niet in vrijheid kunnen zijn. En juist in die vrijheid kan hij Mij en Mijn liefde persoonlijk leren kennen, zelf leren kennen.

Dat kennen ligt in de vereniging van zijn ik en Mijn Ik in Mijn liefde, die volkomen onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig en volmaakt wijs is. Mijn liefde is zachtmoedig goedertieren, helend, tonend, verduidelijkend, helpend, troostend, enzovoorts. Mijn liefde is nooit dwingend, bedreigend, beangstigend, want dat zou onmiddellijk de vrijheid van een mens wegnemen en in zo’n sfeer zou die mens Mij nooit in ware liefde herkennen zoals Ik in werkelijkheid zijn leven voor eeuwig en altijd ben.

Maar in de mens is ook verleiding, bij het maken van zijn keuzen is er ook verleiding om Mij niet te leren kennen zoals Ik in werkelijkheid in liefde ben. Die verleiding is het tegenovergestelde van Mijn liefde, die is juist dwingend, bedreigend, beangstigend, enzovoorts. Dat geeft de verleiding macht, en brengt de mens in twijfel over Mijn liefde, geeft hem angst om het niet goed te doen, en dat verwijdert de mens van Mij en Mijn liefde, van de eenwording van zijn ik en Mijn Ik in Mijn liefde.

Dat is de situatie op aarde, er is het zuivere, ware, werkelijk liefdevolle, voor de mens die Mij ten volle wil leren kennen, en er is de waarschuwing voor het tegenovergestelde, de verleiding, voor de mens die zijn eigen weg wil gaan, die vatbaar is voor de verleiding tot macht en bezit, en het tegenovergestelde van Mijn liefde aanhangt.

Maar wie in Mij gelooft en Mij ten diepste in Mijn liefde wil leren kennen, die zal zulke waarschuwingen niet nodig hebben en hij zal omringd worden door Mijn liefde, uitleg krijgen in liefde, voor diegene is Mijn liefde zachtmoedig, helend, troostend, enzovoorts. Want zo is het bedoeld dat wie voor Mij en Mijn liefde kiest, zal groeien in liefde, in de vrijheid van het ware leven, Die Ik Ben, in alle mensen voor altijd.

Hemels Brood 8294

In ieder mens zijn er nog wel onvolkomenheden, die doorgaans menselijk genoemd worden, omdat iedereen ze heeft, de één wat meer dan de ander, maar ze worden meestal door iedereen geaccepteerd. Alleen wanneer er belangrijke schade door ontstaat, dan kan het wat wrijving geven en bij grotere schade wordt er ingegrepen.

Zo zijn er de kleinere onvolkomenheden die door Mij voor een langere tijd gedoogd worden, juist omdat het weinig schade brengt en het in het proces van lering later wel goed gaat komen, wanneer het hart Mij dieper kent en beseft wordt dat Mijn liefde alles heel maakt, ook die kleinere onvolkomenheden. Het is voor de mensen een oefening om in Mijn liefde elkaar te vergeven en in volle vriendschap te blijven. Moeilijker wordt het wanneer een mens zich ernstig misdraagt, zich dingen toe-eigent die niet van hem zijn, steelt en bedriegt, afneemt wat hij wil, met voorbedachte rade, zonder dat het hem iets uitmaakt dat hij daar een medemens ernstig tekort mee doet.

Dan wordt het niet meer menselijk genoemd, dan wordt het onmenselijk genoemd en is er de roep om straf. En hoewel er in de Bijbel staat, heb uw vijanden lief, het blijft moeilijk om iemand die zich misdadig gedraagt lief te hebben. Maar zie, Ik vraag niemand om het doen en laten van iemand lief te hebben, Ik vraag, of liever, Ik adviseer om die mens lief te hebben. Wie bij Mij komt en Mij in zijn hart vraagt, help mij die mens, die mij gekwetst en ernstig tekortgedaan heeft, lief te hebben, dan help Ik, wanneer hij dat ook werkelijk meent. En juist door liefde komt er dan zicht op het hoe en waarom.

Dat wil niet zeggen dat het dan altijd te begrijpen is, want bij sommige mensen is het kwaad diep geworteld en voor hen is het nog een lange weg te gaan voordat hun hart gevuld kan worden met Mijn liefde. Maar eens zullen ook die mensen door Mij tot een gezuiverd en volledig liefdevol hart komen. Maak je met elkaar niet druk om de kleine menselijke onvolkomenheden, zij hebben van Mij hun nut gekregen, in Mijn liefde zijn het oefeningen om in liefde te blijven en elkaar in alle opzichten te helpen en vanuit Mij in jullie hart in liefde te blijven. Dan zullen kleine onvolkomenheden een vriendschap in Mijn Naam nooit verstoren en zal zo’n vriendschap altijd gezegend zijn in Mijn liefde, die er altijd zonder uitzondering voor iedereen is.

Hemels Brood 8295

In liefde kun je alles aan Mij overlaten. Je hoeft dan niet na te denken over je doen en laten, want in vertrouwen op Mij kun je van Mij voelen hoe wel of niet te handelen, hoe met mensen om te gaan, en wat wel of niet goed is.

In de Bijbel staat, waar twee of meer mensen in Mijn Naam verzameld zijn, ben Ik in hun midden. Gedenk daarbij dat Ik het leven van ieder mens ben en in het hart van ieder mens bereikbaar aanwezig ben. Niet ieder mens is zich daarvan bewust. Wanneer mensen samenkomen die beseffen dat Ik in hun hart altijd aanwezig ben, en ook regelmatig in hun hart met Mij contact hebben, dan ben Ik zeker in hun midden, want Ik ben in hun hart aanwezig. Tegen hen zeg Ik, hoe meer jullie je bij een samenkomst in je hart met Mij verbinden, des te meer zal Ik voelbaar in jullie midden zijn en jullie voeden met Mijn liefde. Besef daarbij dat de uitspraak ‘in Mijn Naam’ samenkomen niet zonder geloof, liefde en oprechtheid waarheid wordt, er is een ware overtuiging bij nodig in ieders hart.

Aanwezig ben Ik altijd in ieder mens, maar dit met elkaar voelen en meemaken vraagt een diepere overgave aan Mij en Mijn liefde. ‘In Mijn Naam’ is niet zomaar een uitspraak, het is een waarheid die in ieders hart in liefde aanwezig is en door overgave aan Mij en Mijn liefde en haar wijsheid werkelijkheid wordt. Er zijn allerlei mensen die om verschillende redenen samenkomen, voor een werkbespreking, of om een concert bij te wonen, of om samen een spel te spelen, enzovoorts. En hoewel Ik ook in hun hart aanwezig ben, is er daarbij geen sprake van een samenzijn ‘in Mijn Naam’, toch ben Ik er.

Besef dan, dat wanneer jullie in Mijn Naam samen zijn, Ik er daadwerkelijk ben in de overgave aan Mij in je hart, waardoor jullie tot een samenzijn met Mij in eenheid van besef komen. Laat daarbij verstandelijke overwegingen achterwege, zodat het de eenheid met Mij niet kan verstoren. Het hart is de plaats waar Ik Mij kenbaar maak en wanneer een mens zich daar in nederigheid tot Mij keert, zal hij Mij in zich dieper ervaren en vul Ik zijn hart met Mijn liefde, en Mijn liefde zal dan zijn liefde zijn en uit Mijn liefde vloeit alles voort wat voor die mens goed en voedzaam is. Kom, en heb samen met Mij maaltijd. Kom en word door Mij gevoed.

Hemels Brood 8296

Van het verstand naar het hart is maar een klein stukje wanneer je het letterlijk neemt, en van het hart naar het verstand is een even klein stukje. Ik zeg jullie, doordat over het algemeen het denken met het verstand van jongs af aan is aangeleerd, duurt het afleggen van dat kleine stukje van het verstand naar het hart, veel langer dan datzelfde kleine stukje van het hart naar het verstand, terwijl het ook veel moeilijker is om het denken met het verstand los te laten en in het hart in contact met Mij te komen en te blijven, om in Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde te blijven.

Alles wat in Mij aan liefde en wijsheid is, is in jullie hart, en dat is, lieve mensen, oneindig veel, oneindig meer dan nu in jullie hart beseft kan worden. Maar juist door Mijn liefde groeit jullie hart, tot het zo groot geworden is, dat het alles wat in Mijn oneindige liefde en haar wijsheid is, kan bevatten, en jullie in je hart alles tot in de oneindigheid kunnen zien, ervaren, voelen en weten. Maar de groei van jullie hart wordt vertraagd op het moment dat teruggesprongen wordt van het hart naar het verstand, wat meestal gebeurt wanneer er ergens vragen over zijn die niet direct beantwoord worden. Dan komen de verstandelijke overwegingen die het hart vertroebelen en Mij op de achtergrond zetten.

Maar al ben Ik dan meer op de achtergrond, Ik werk er toch aan je terug in je hart te brengen, en gebeurtenissen, gesprekken, mensen in je omgeving, alles om je heen doet daaraan mee, zonder je vrijheid te belemmeren. Al is de afstand tussen hart en verstand, tussen hoofd en hart klein, geestelijk gezien heeft het ware verstand haar plaats in je hart en al is het hart materieel gezien klein, in werkelijk leven is het oneindig groot, want het is Mijn hart, Mijn liefde, en in Mijn liefde is het verstand de wijsheid die uit Mijn liefde voortkomt. Wie het denken met zijn verstand in zijn hoofd loslaat en in zijn hart naar Mij luistert, bij hem zal zijn hart langzaam maar zeker groeien, tot Mijn hart, tot Mijn liefde en haar wijsheid in alle opzichten zichtbaar worden in hem. Hij zal zien en voelen wat in Mij is, de hele oneindigheid zoals het eeuwig ware leven is, de volkomen gelukzaligheid. En Ik zeg jullie, blijf in liefde je hart volgen, want dan zijn jullie op weg naar Mijn hart, naar het eeuwig ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 8297

Lieve mensen, Ik ben eeuwig die Ik Ben, eeuwig onveranderlijk Leven, onveranderlijke genadevolle liefde, en Ik heb de eeuwigheid als tijd, voor jullie mensen op aarde niet voor te stellen. Voor veel mensen lijkt het dat zij op de aarde zonder einde leven. Zij maken plannen tot ver voorbij de gemiddelde leeftijd van het verblijf van een mens op aarde. En hoewel veel mensen hun verblijf op aarde ervaren alsof dat voorlopig nog niet voorbij zal zijn, geloven zij er niet in dat hun leven na hun verblijf op aarde verdergaat.

Iedereen weet dat er een moment komt waarop het leven op aarde een einde krijgt, soms plotseling, soms na een periode van ziekte, maar vroeg of laat staat voor ieder mens de tijd op aarde stil, terwijl Mijn tijd nooit stilstaat, terwijl leven, Mijn leven aan jullie gegeven, eeuwig doorgaat, want Ik Ben eeuwig zonder begin en zonder einde het ware leven, en met Mij zijn jullie mensen eeuwig levend, zoals alles eeuwig levend is.

Juist om jullie mensen bewust te maken van het ware leven uit Mij in jullie, zodat jullie Mij kunnen gaan kennen in de glorie van wat werkelijk Mijn leven is, heb Ik de aarde met alles erop en eromheen geschapen en geef Ik jullie mensen alles wat nodig is om uit eigen vrije wil tot de werkelijkheid van zijn, gelijk Mijn Zijn te kunnen komen. Want Ik wil graag uitwisseling met jullie mensen, Ik wil graag in ware liefde contact met jullie, Ik wil graag zien hoe jullie verblijd worden door samen met Mij je leven in de werkelijkheid van zijn te beseffen, zonder de moeite te hoeven doen om de verleiding tot het tegenovergestelde van waarheid en liefde te weerstaan.

Alles wat Ik geschapen heb is voor jullie mensen bedoeld om tot het gelukkige werkelijke leven te komen in een directe verbinding met Mij, in eenheid met Mij, indirect contact met Mij, in vrijheid en in het bewuste besef te bestaan, volmaakt gelijk Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Het gaat allemaal om jullie mensen. Niet eerder heb Ik wezens als jullie mensen geschapen, die in vrijheid het bestaan hebben en zich daarvan bewust zijn en in contact met Mij kunnen zijn in Mijn waarheid van leven, Mijn liefde en haar wijsheid. Oh, lieve mensen, begrijp toch hoe bijzonder dat is.

Hemels Brood 8298

Lieve mensen, bij sommigen van jullie zie Ik een sterke drang om het goed te doen, om Mij te volgen in liefde en waarheid, maar steeds opnieuw lukt het niet om het goed te doen.

Stel jezelf eens voor als een ouder die een kind opvoedt en je ziet het kind zijn best doen om jou als ouder gehoorzaam te zijn, om van jou als ouder te begrijpen wat jij van het kind verwacht. Zou jij je kind dan laten worstelen met het ernaar te zoeken het goed te doen, of zou je een arm om het kind heen slaan en hem helpen jou te begrijpen? Een liefhebbende ouder zou een arm om het kind heen slaan en opnieuw uitleg geven aan het kind en het bemoedigen.

Een goede ouder zou het kind vertellen dat hij niet volmaakt hoeft te zijn, dat hij lerende is en dat hem daar ook tijd voor gegeven wordt. Een minder goede ouder zou steeds opnieuw dezelfde eisen stellen, steeds laten weten, je deed het weer niet goed, je stelt mij teleur, wanneer ga je het nu eindelijk eens goed doen? Welke ouder zou jij willen zijn? Ik, jouw liefhebbende hemelse Vader, in Jezus Christus in jouw hart, ben als die eerste ouder, Ik begrijp dat jij als Mijn kind niet alles kunt begrijpen van het ware leven, van de leer die Ik in Jezus Christus aan de mens voorgehouden heb, en Ik geef jou tijd om te gaan begrijpen hoe jij je kunt gaan overgeven aan Mijn liefde.

Want zie, een mens kan Mij zien als een ouder die eisen stelt, ernstig is, verantwoording op de schouders van zijn kinderen legt, of Mij zien als een ouder die een arm om zijn kind heen slaat en die geduldig wacht tot het kind die arm in liefde voelt en weet, ik ben goed zoals ik ben, en mijn ouder zal mij helpen in liefde te worden zoals mijn ouder liefde is. Zie, dat is de keus die ieder mens van Mij heeft. En misschien heeft de ene mens Mij in zijn jeugd leren kennen als een strenge Vader, terwijl een ander mens Mij in zijn jeugd heeft leren kennen als een liefhebbende, begrijpende Vader.

Dan zeg Ik tegen jou, die Mij in zijn jeugd in strengheid heeft leren kennen, hoe wil jij dat Ik voor jou als hemelse Vader ben? Wil jij dat Ik een liefdevolle, jou begrijpende, jou voortdurend dragende, voor jou zorgende Vader ben? Dan zeg Ik jou, die hemelse Vader ben Ik in Jezus Christus voor jou altijd al geweest, ook toen jou anders geleerd werd, en zo blijf Ik voor jou altijd die Vader die jou voor eeuwig ten diepste liefheeft.

Hemels Brood 8299

Hemelse Vader, is het zo dat de geestelijke dood, die wel genoemd is de eeuwige dood, het niet zijn, het tegenovergestelde is van Uw Zijn?

Zowel de materiële als de geestelijke dood is voor de mens op aarde een moeilijk te bevatten situatie. In menselijke begrippen zou je kunnen zeggen, dat in het geloof in Mijn werkelijke bestaan en in Mijn werkelijke liefde en haar wijsheid, de ware eeuwige werking van Mijn liefde volkomen volmaakt aanwezig is, terwijl in het niet geloven in Mijn bestaan en Mijn liefde en haar wijsheid, die werking niet aanwezig is.

Evengoed kan dat niet zo uitgelegd worden, het is niet zo, dat het één het leven is, en het ander de dood. Want in alles is het leven, Ik ben in alles en buiten Mij is niets. Daarom kan ieder mens, of hij nu wel of niet in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid gelooft, op de aarde bestaan en gebruikmaken van Mijn aan hem gegeven leven. Evengoed zijn er nogal wat mensen levend dood, dat wil zeggen, bewust van het van Mij gekregen leven, maar niet gelovend in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid.

Juist is Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, tot in de diepste dood geweest, waar geen enkel geloof is in Mijn bestaan en Mijn liefde en haar wijsheid. In die diepe dood is in Hem, vanuit Zijn eigen vrije Wil, Mijn ware bestaan en Mijn liefde en haar wijsheid aanwezig gebleven, heeft Hij totaal niet toegegeven aan de enorme druk van de verleiding en is Hij vanuit die helse diepte tot Goddelijke Eenheid met Mij gekomen, volkomen gelijk aan Mij. Met die daad van volledige trouw aan Mij, heeft Hij voor alle mensen de dood, het niets, overwonnen en daarmee voor eeuwig het oneindig ware leven voor alle mensen behouden en veiliggesteld in Mijn liefde en haar wijsheid, en heeft Hij de Weg bereid voor alle mensen om te gaan en het werkelijke leven voor eeuwig te kunnen bereiken.

Zo is Hij, volkomen gelijk aan Mij, aan al Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, de Enige eeuwig ware Weg waarlangs ieder mens het gelukzalige leven voor eeuwig kan bereiken. Wie zijn wil aan Hem overgeeft, die geeft zijn wil over aan Mijn Wil, want Hij en Ik zijn Eén, en in Zijn Naam kan alles gebeuren zoals Hij Wil, want Zijn Wil is gelijk Mijn Wil in alle eeuwigheid. In Hem ben Ik in het hart van alle mensen en in Hem is het vuur van Mijn eeuwig brandende liefde en haar wijsheid werkzaam in alle mensen. Spreek met Hem en je spreekt met Mij. Maar wees daarbij ten diepste nederig en oprecht, dan wordt het steeds wat lichter en liefdevoller in je hart en in je doen en laten.

Hemels Brood 8300

Wanneer een kind streng en eisend wordt opgevoed, wordt het een angstig mens die voortdurend denkt, doe ik het wel goed, en die geen vaste grond onder zijn voeten heeft, geen stabiliteit. Hij zal zich steeds weer spiegelen aan mensen om hem heen, en moeilijk een balans vinden.

Wanneer een kind liefdevol en zachtmoedig wordt opgevoed, met een duidelijke uitleg over de dingen die voor hem van belang zijn, die hem schade kunnen geven en waarom die schade kunnen geven, zal het een prettig mens worden met aandacht voor zijn omgeving vanuit een stabiele basis in zich. Hij zal zijn medemensen vriendelijk behandelen en duidelijke uitleg geven wanneer dat nodig is. Liefdevolle duidelijkheid trekt de aandacht van mensen, schreeuwende eisen stoot mensen af.

Maar van tijd tot tijd is het wel nodig om ernstig te zijn, wanneer het om een ernstige situatie gaat die schade kan geven, die langdurig kan zijn. De toon kan dan wat nadrukkelijker zijn, maar van belang is ook dan om daarin liefde te laten doorklinken. Want in liefde kan iedereen luisteren en begrijpen, met dreiging en beangstiging gaat veel van de betekenis van wat gezegd wordt verloren. Iemand die Mijn Woord en de uitleg daarvan wil doorgeven aan zijn medemensen, zal het doorgeven zoals hij zelf is opgevoed. Is hij streng en eisend opgevoed, dan zal wat hij van Mijn Woord doorgeeft ook streng en eisend zijn, terwijl wanneer hij liefdevol en met duidelijke uitleg over wat voor hem van belang is opgevoed is, dan zal hij Mijn Woord en de betekenis ervan uit die liefde doorgeven en uitleggen.

En hoe zal Ik aan mensen Mijn Woord geven en uitleggen? Vooral liefdevol en heel duidelijk en zo nodig ook ernstig, maar niet dreigend of beangstigend, aan alle mensen met een goed en welwillend hart. Maar voor degenen die oneerlijk, afwijzend, Mij vervloekend, en liefdeloos naar hun medemensen zijn, zal Ik niet zo vriendelijk zijn, wel vol liefde, want Mijn liefde is voor alle mensen, ook voor hen.

Lieve mensen, houd je daar niet mee bezig, laat dat aan Mij en weet dat Ik voor jullie een liefdevolle Vader ben, Die Zijn Woord liefdevol geeft en duidelijk uitlegt, zodat het liefde opwekt.

Hemels Brood 8301

Je kunt alles wat verhuld geschreven is over Mij, over het ware leven, over de waarheid, ontrafelen, de duiding van alle getallen vinden, maar wanneer je hart niet gevuld is met Mijn ware liefde, dan baat het je allemaal niets. De mate waarmee een hart met Mijn liefde gevuld is, is het enige wat voor Mij telt.

Al zou iemand niets begrijpen van alles wat er geschreven staat naar de waarheid van Mijn Woord, maar hij zijn hart uit zijn vrije wil aan Mij overgeeft, diens hart vul Ik met Mijn liefde en vanuit die liefde kent hij dan de betekenis van Mijn Woord, van Mijn bestaan, van de waarheid van leven, van alle getallen, van de hemellichamen, de sterren, de maan, de zon, zowel materieel als geestelijk gezien. Hij zal de hele samenhang in zijn hart in Mijn liefde zien en ten volle begrijpen, zonder één boek daarover gelezen te hebben.

Maar wie dat allemaal via boeken en geschriften wil ontdekken, laat hem dat doen, en wanneer hij uit vrije wil in zijn hart bij Mij komt en Mij vraagt zijn hart met Mijn liefde te vullen, zal Ik hem begeleiden bij zijn zoektocht en hem via boeken en geschriften laten verstaan en begrijpen wat Mijn Woord zegt en betekent, tot hij ontdekt dat hij sneller en meer te beseffen kan krijgen, rechtstreeks in zijn hart, rechtstreeks van Mij, Jezus Christus in de liefde in zijn hart.

Lieve mensen, de tijd is aangebroken dat meerdere mensen een hart hebben dat rijp is om Mijn Woord rechtstreeks in hun met Mijn liefde gevulde hart te ontvangen en te begrijpen. Vraag Mij uit liefde voor Mij en je medemensen om liefde en Ik geef je Mijn liefde naar het vermogen van je hart, zodat je in liefde groeit en daardoor in kennis. Want niemand groeit vanuit kennis in liefde, kennis groeit door Mij in je hart lief te hebben en je medemens uit Mijn liefde in je hart lief te hebben. Het gaat niet om kennis maar om liefde en juist in liefde kan de meeste kennis worden opgedaan, in de juiste liefde zelfs zonder woorden, in een direct verstaan.

Weet dat dat allemaal alleen mogelijk is, omdat Ik jou eerst liefheb, diep liefheb, zo diep dat jij dat als mens nog niet kunt verstaan. Maar hoe meer jij uit Mijn liefde groeit, des te meer zul jij je verwonderen.

Hemels Brood 8302

Zoals de aarde draait, zo draait het leven al naargelang de mensen in hun vrijheid kiezen te doen of te laten. En veel mensen bepalen zelf wat van belang is voor hen, zonder in Mij, het eeuwige leven, te geloven.

Veel mensen zijn opgevoed zonder Mij te kennen, door allerlei religies die ieder een eigen leermeester aanbidden als een god. Toch is er maar Eén die alles gemaakt heeft, één God Die leeft en Zijn leven aan jullie mensen gegeven heeft in de vrijheid van het eigen besef te bestaan. En al zijn er veel verschillende godsdiensten, met allerlei tradities en rituelen, Ik heb alle mensen lief en in het grote geheel heb Ik de leiding, zonder de vrijheid van de mens, zonder het besef te bestaan, te belemmeren en zonder een mens te dwingen tot allerlei gebeden, tradities, rituelen en dergelijke.

Misschien zijn er mensen die zouden willen dat Ik Mij wel met de in vrijheid genomen beslissingen van mensen zou bemoeien, door hen te stoppen oorlog te voeren, hen hun macht en rijkdom af te nemen en de mensheid tot een eerlijke verdeling van geld en goederen, van levensmiddelen en dergelijke te brengen. Maar juist voor het eigen besef te bestaan en om Mij in het eigen vrije besef te bestaan te kunnen leren kennen, is het nodig dat Ik Mij daarmee niet bemoei. Evengoed ben Ik leven, al het leven, ieders leven, en aan Mijn leven is niets te veranderen. Wat een mens in zijn vrijheid ook wel of niet gelooft, waar een mens ook denkt recht op te hebben, wat een mens zich ook toe-eigent, of een mens wel of geen waarheid spreekt, medemensen bedriegt, zich misdraagt en doet wat hij wil, niemand en niets kan in der eeuwigheid iets aan Mij, Mijn leven, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, Mijn bestaan, Mijn Zijn, wijzigen, en nooit kan een mens Mij overnemen. Ik Ben Die Ik Ben in alles en alles Ben Ik, onveranderlijk eeuwig Dezelfde. Voor de mens op aarde ben Ik God in Jezus Christus, het eeuwige licht, de Enige Weg tot Mijn volmaakte leven.

En, lieve mensen, hoe vrij jullie ook zijn, welke keuzen jullie ook maken, het verandert er niets aan dat jullie leven Mijn leven is en nooit anders kan zijn. Laat dat tot je doordringen en begrijp dan, dat Mijn leven eeuwig blijft zoals Ik Ben, waarheid, liefde en haar wijsheid. Begrijp dat Mijn leven het leven van ieder mens is en eeuwig blijft. En dat, lieve mensen, is uiteindelijk bepalend.

Hemels Brood 8303

Mijn licht staat niet los van Mijn liefde, sterker nog, juist komt het ware zuivere licht uit Mijn liefde, Mijn liefde is het licht, het meest heldere licht wat ondoordringbaar is en eeuwig, wat te zien is vanuit een Mij liefhebbend hart.

Ik heb Mijn licht, dat is Mijn liefde, naar de wereld gezonden, maar de wereld kon het niet zien, omdat de ogen van de wereld verblind zijn en de mens gedesoriënteerd is. Wat de wereld ziet is de glans van het valse licht, en de wereld is in haar blindheid aangetrokken door het valse licht, waardoor mensen denken te zien en niet beseffen hoe blind en afgedwaald van het ware leven zij zijn. Maar jullie, in Mij in Jezus Christus gelovende mensen, zijn Mij en Mijn liefde gaan zien, want Ik heb jullie ogen steeds wat meer geopend voor Mijn licht uit Mijn liefde en daardoor voelen jullie vreugde in jullie hart.

En in jullie hart wordt het steeds wat lichter en gaan jullie steeds wat meer van Mijn liefde voelen, omdat er plaats voor is in jullie hart. Jullie hart is de stal waarin Ik geboren ben, jullie kleinheid is het kind wat Ik was, jullie zijn de herders die het grote belang van Mijn komst op aarde bemerkten en jullie eer aan Mij is de eer van de wijzen uit het Oosten. Waarom in jullie kleine hart? Omdat er in de herberg geen plaats voor Mij was, dat is, omdat er in de wereldse levenswijze van mensen geen plaats is voor Mij.

En waarom trok toen iedereen naar de plaats waar hij geboren was? Omdat de wereldse mens daarheen trekt waar zijn hart ligt, en daar is het een drukte van belang, daar is voor Mij geen plaats. En juist de bevelhebber, de koning, wilde Mij ombrengen, dat zijn degenen die er voordeel van hebben dat Ik niet gezien en geloofd word, die trekken eropuit om te voorkomen dat veel meer mensen plaats in hun hart aan Mij willen geven, dus willen zij Mij ombrengen. Maar dat is niet gelukt en zal ook nooit lukken, want Ik ben het Eeuwige Leven.

En, lieve mensen, Ik blijf eeuwig jullie leven. Ik ben groeiend in jullie hart, en Ik zal alles overleven in jullie hart wat maar enigszins een belemmering vormt om Mij ten volle plaats in je hart te geven. Ik geef jou rust en vrede, terwijl de wereld zich zorgen maakt over allerlei problemen die mensen zelf veroorzaakt hebben. Ik geef je licht om Mijn Weg van liefde te zien en te kunnen gaan. Ik ben in jouw hart geboren, als een baby zo klein. En in ware liefde zal Ik daar, groeiend tot volmaaktheid, voor altijd blijvend Zijn.

Hemels Brood 8304

Veel mensen denken dat hun geheugen alleen in hun hersenen aanwezig is. Zij denken dat wanneer hun hersenen niet meer goed werken, wanneer er mankementen zijn ontstaan, er steeds wat minder in het geheugen te vinden is, er herinneringen verloren gaan. Het geheugen van jullie materiële hersenen gaat uiteindelijk met het sterven van het lichaam wel verloren, maar in het grote eeuwige geheugen van Mij kun je alles terugvinden wat er ooit gebeurd is van alle mensen, van alles wat is en was.

Dat geheugen van Mij is niet beperkt, zoals het geheugen van een mens beperkt kan zijn en zoals het geheugen een herinnering soms anders toont dan het werkelijk gebeurd is. In Mijn geheugen is alles volkomen naar waarheid opgeslagen, tot in het kleinste detail, met daarbij ook elke gedachte, elke overweging, elke aanleiding, elke mening, tot in het kleinste detail, met alle verbindingen die er tussen mensen zijn en waren, werkelijk alles. Mijn geheugen is volmaakt en altijd werkzaam, constant wordt er alles uit het hele Universum in bewaard en het heeft de oneindige ruimte. In die ruimte gebeurt alles, is alles en blijft alles tot in de eeuwige oneindigheid.

Dus, wat je misschien wel eens vergeet, of wat je in de loop der jaren vergeten bent, in Mijn geheugen is het voor altijd aanwezig en opvraagbaar. Maar niet alles zul je nog willen weten. Omdat het je pijn doet om eraan te denken, of omdat het niet zo mooi was wat je deed of zei. Eens komt er toch een moment waarop Ik Mijn geheugen voor jou openzet en alles aan je voorbij laat gaan. Dan lossen wij op wat nodig is en laten het voor altijd rusten, dan zijn wij blij met wat goed was en houden dat als steun voor het leven, de lichtjes laten wij groeien, de liefde laten wij sprankelen, dat geeft ons vreugde.

En jij zult beseffen dat Mijn geheugen meer is dan welk geheugen op aarde ook. En Ik zeg je, ben je wat vergeten, kom maar bij Mij, vraag Mij het uit Mijn geheugen je te tonen, en Ik help je te zien hoe het werkelijk was. Ook het pijnlijke, Ik toon het je zonder oordeel en wanneer jij het wilt, lossen wij het samen op in Mijn liefde. Want zie, Mijn geheugen is niet alleen volkomen volmaakt, maar het is ook volledig Mijn volkomen volmaakte liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 8305

Mijn donderende toorn, zoals daarover in de Bijbel geschreven staat, is in werkelijkheid Mijn ernst om de ver van het ware leven afgedwaalde mensen terug te roepen, te stoppen van verdere afdwaling en te voorkomen dat zij in de ergste ellende terechtkomen.

In lang vervlogen tijden was het voor de dan levende mensen niet mogelijk om, zonder hun vrijheid te belemmeren, hen op een zachtmoedige wijze van hun weg naar de ondergang te redden, omdat hun ontwikkeling nog niet zover voltrokken was als nu de situatie is. Maar in de huidige situatie van de ontwikkeling van de mens is er het gevaar dat de mens zich verliest in de arrogantie van het zelf allemaal wel te weten met het verstand.

Want ook de verstandelijke vermogens van de mens ontwikkelden zich, en in deze tijd is daardoor de aandacht van veel mensen meer gericht op het ontwikkelen van de intelligentie dan van de liefde en de daarbij behorende wijsheid. Daarbij speelt ook de zucht naar macht, naar bezit, en naar gemak en eigenbelang een grote rol. De werking die van de zucht naar macht en eigenbelang uitgaat is zodanig, dat het zichzelf vernietigt, maar dat gaat niet zonder pijn en opoffering van hen die in het proces meegetrokken worden en hen die gedwongen worden door machthebbers om te vechten voor een onbereikbaar doel en moeten meemaken dat het hen uiteindelijk nergens brengt.

In deze tijd heb Ik mensen geroepen om tot Mijn Weg te komen en Ik voorzie hen van alles wat zij nodig hebben om Mij in zich te gaan vinden. Ik geef hen uitleg over Mijn Woord, over het ware leven, over ware liefde en haar wijsheid, en zij leren Mij meer en meer kennen en Mij en Mijn leven in waarheid en liefde zien. Uit Mijn liefde groeit bij hen in hun hart ware liefde en het verlangen om hun leven aan Mijn leven, Mijn liefde, gelijk te maken en in hen is geen angst voor wat gaande is.

Zo zijn jullie, in Mij en Mijn Woord van liefde en haar wijsheid gelovende mensen, een leger van Mijn liefde aan het worden, ter voorbereiding op het moment waarop de zucht naar macht en bezit door eigen toedoen van de mens op niets uitloopt en totaal vernietigd wordt. Dan kan het leven op aarde in waarheid, liefde en haar wijsheid vanuit Mij in jullie hart aanvangen en kan het hart van alle mensen met liefde gevuld worden. Dan zal er uit Mijn liefde in jullie mensen voor lange tijd rust en vrede op aarde zijn.

Hemels Brood 8306

Sommige dingen kunnen in een seconde veranderd zijn, andere dingen kunnen jarenlang duren voordat er een kleine verandering in komt. Zo zijn er processen van verandering die gemakkelijk te zien zijn en processen die in verborgenheid blijven.

De situatie op aarde is gegroeid van iets dat minuscuul was, tot wat het nu is en het groeit nog steeds. Er is een zichtbare groei, een minder zichtbare groei en een verborgen groei, die niet alleen de aarde in haar letterlijk materiële vorm betreft, maar meer de geestelijke aarde betreft die zich in de mens bevindt en van belang is voor de geestelijke groei van de mens. Die geestelijke groei heeft vooral te maken met de groei van het bevattingsvermogen van de mens ten aanzien van wat het ware volmaakte eeuwige leven is, en de mens vanuit Mij, zijn Schepper, in gebruik gekregen heeft, met de bedoeling dat hij zich daarmee in de vrijheid van de eigen wil volledig verenigt.

Daarvoor heeft hij het vermogen nodig om te begrijpen wat het leven precies is en hem geeft, wanneer hij daarmee volkomen verenigd is. Dat proces is evenwel nog gaande, en juist door de vrijheid van de mens is er een wirwar van wegen ontstaan, die door elkaar lopen, zodat het op aarde op een groter wordende chaos lijkt. Hoe chaotisch het er op aarde ook mag uitzien, het totaal ligt in Mijn Hand, en de ontwikkelingen die gaande zijn, zijn aan strikte wetten gebonden, zonder dat zij de vrijheid van de mens belemmeren, waardoor al die wegen uiteindelijk zodanig uitkomen, dat het kwaad vernietigd wordt en al wat goed en liefdevol is behouden blijft.

Vanaf de oertijd van de aarde en lang nog daarvoor is dat allemaal in Mij aanwezig, tot in de oneindigheid van Mijn eeuwig leven. Voor alle mensen zodanig, dat uiteindelijk iedereen door de weg door het vlees te gaan, de waarheid van leven in volmaakte liefde en haar wijsheid gaat begrijpen en vrijelijk voor gaat kiezen. Niet omdat Ik het hen aanraad, maar omdat zij de oneindige, voor alle mensen gelukzalige waarde ervan inzien. Wat Ik de mens geef is levend zicht op die waarde, groei in vermogen om die waarde te kunnen bevatten, dat is allemaal gevat in de weg door het vlees. Die Ene ware Weg is Jezus Christus, is Hem volgen en door Hem gewekt worden tot het eeuwig ware gelukzalige Leven.

Hemels Brood 8307

Lief mens, je kunt ijverig in jezelf zoeken naar wat je wel of niet goed gedaan hebt, maar wanneer in jou Mijn ware licht niet volkomen helder is, wanneer je het ware licht niet ziet, door eigen gedachten over wat jij denkt dat wel of niet goed is, dan ga je wat in jou verborgen is niet zien, terwijl je dat niet beseft.

Jij, lief mens, hebt Mijn zuivere licht nodig om alles wat zich in jou roert te kunnen vinden en te kunnen beseffen waardoor het zich roert. Want zie, alles wat er op de aarde en eromheen is, met alle mensen die op de aarde leven, zou niet zo hoog in aantal en verscheidenheid zijn, op de manier zoals het is, wanneer er in de mensen niet zoveel afdwaling van werkelijk leven, van waarheid en liefde zou zijn. Een flinterdun boekje zou al genoeg zijn om uitleg over Mij en het ware leven te geven, terwijl er in deze tijd niet genoeg boeken geschreven kunnen worden om Mij en daarmee jullie leven uit te leggen. Om uit te leggen waardoor de dingen gebeuren zoals ze gebeuren, terwijl die uitleg in ieder mens te vinden is, omdat Ik in het hart van ieder mens ben en alles kan uitleggen, in de mens.

Alleen luisteren maar weinig mensen in hun hart naar Mij, en jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven en naar Mij luisteren, jullie staan regelmatig nog voor Mijn zuivere licht met je eigen gedachten, je eigen invullingen, je eigen meningen, die gebaseerd zijn op wat er buiten jullie gebeurt, op wat jullie geleerd is, wat jullie denken te zien en te weten. Lieve mensen, jullie hebben Mijn licht in je en in Mijn licht kun je alles in je gaan zien, maar houd er rekening mee dat het heel veel is en dat geen van jullie al zover is dat hij tot over de horizon kan zien. Laat Mij jullie over de horizon heen tillen, je veel meer tonen dan jullie maar bedenken kunnen, en zie in de waarheid van leven wat er over de horizon heen te zien is.

Laat los wat je op aarde bezighoudt, wend je tot Mij en laat Mijn licht je leiden. Maar weet daarbij dat het langzaam zal gaan, omdat er in jullie nog veel is wat voor Mijn licht staat, veel van wat oud is en verstopt aanwezig is, wat je zonder Mijn licht niet zult vinden, waar je geen besef van hebt, maar wat je toch voelt als een mist die niet optrekt. En achter die mist zie je Mijn licht wel, maar het wordt niet helemaal helder. Vraag Mij in Naam van Jezus Christus om meer helder licht, laat alles los en Ik til je over de horizon heen en je zult meer gaan zien dan je ooit gezien of begrepen hebt en meer gaan begrijpen van Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8308

Het liefst zou Ik jullie mensen snel terug bij Mij in Mijn liefde brengen en Ik zie in meerdere harten dat dat ook bij hen een wens is. Daar ben Ik blij mee. Maar lieve mensen, om jullie vrijheid niet te belemmeren is het beter de weg naar Mij langzamer te gaan dan je zou willen. Want het is bedoeld dat jij zelfstandig mens blijft, zoals je van oorsprong door Mij geschapen bent, en daarvoor is het nodig dat jij jezelf helemaal doorloopt en onderkent wat in jou nog niet gelijk aan Mij en Mijn liefde is en waarvan het nodig is dat het opgeruimd wordt.

Dat is een proces waarbij Ik je steeds wat laat zien van de waarheid van Mijn leven, Mijn liefde, en je steeds wat laat zien van het tegenovergestelde daarvan, wat nog in jou aanwezig is. Met gebeurtenissen, met alles wat je leert in de omgang met mensen om je heen, enzovoorts, gaat duidelijk worden wat het belangrijkste voor jou is om bij Mij te kunnen komen en wat niet. Dat is veel meer dan je denkt, omdat je niet alles beseft van wat er in je aanwezig is en van wat je niet weet, niet ziet, jou nog niet bekend is.

Daarbij, de wereld verandert voortdurend, mensen veranderen, mogelijkheden veranderen, en met al die veranderingen die gaande zijn verandert ook het licht. Het licht dat niet zuiver is, geeft een ander beeld weer dan het zuivere licht van Mij. Voor iedereen die in Mijn liefde wil komen, is het nodig dat hij meer en meer het verschil gaat kennen tussen het onzuivere licht en Mijn volkomen zuivere licht. Daarvoor is het nodig dat zijn ogen eraan wennen in Mijn licht te kunnen zien. Dat is ook een heel proces wat niet versneld kan worden om jullie ogen te beschermen voor blindheid.

Want wie nog niet goed in Mijn licht kan zien en het wel probeert, kan verblind raken en in die blindheid de ware weg kwijtraken. Blijf daarom liever wat traag eerst Mijn aanwijzingen in je hart volgen, leer Mij in je hart eerst steeds wat beter kennen en langzaam maar zeker zul je Mijn zuivere licht op de juiste manier gaan zien en leren wat geen zuiver licht is. Laat dat onzuivere licht los, dan zullen jouw ogen sterker worden voor Mijn licht. Maar neem dit niet letterlijk, voel in je hart van Mij hoe Ik dit allemaal bedoel en je komt een stap vooruit in Mijn licht, in het begrijpen van Mij en Mijn liefdevolle Woord. Dan ben je al wat meer in Mijn licht.