Hemels Brood 8247 t/m 8277

Hemels Brood 8247

Het is nooit te laat om op aarde nog iets goed te maken wat misgegaan is. Want wanneer iets op aarde misgegaan is en niet op aarde goedgemaakt wordt, terwijl de mogelijkheid er wel is, dan is dat na het verblijf op aarde veel moeilijker en zal het trager gaan om het goed te maken, terwijl het blijft kleven aan de groei van de ziel in het hiernamaals.

Want de onenigheid blijft bestaan als een belemmering om tot de liefde in alle opzichten te komen, en dat is nodig om tot in Mijn hemel vol van licht en liefde te kunnen worden opgenomen. Wat is het waard om een aardse onenigheid te laten bestaan? Wat is het hoe dan ook waard om een onenigheid kans te geven mensen uiteen te drijven, vriendschappen te verbreken en niet tot een verzoening te komen? Zo’n situatie zal nooit Mijn zegen dragen en daarom altijd minstens zo nu en dan aan de ziel knagen, is het niet bij de één, dan wel bij de ander, en zolang er geen verzoening bereikt is, zal het de liefde belemmeren om tot volmaaktheid te komen.

Een goed en nederig leven zal dat niet wegnemen, alleen vergeving en verzoening in Mijn liefde zal dat wegnemen. Zie hoe in de wereld gelogen en bedrogen wordt, hoe oorlogen uitbreken over bezit en macht, hoeveel doden er vallen door strijd uit eigenbelang, door het willen behouden van macht, van status, en niemand is ermee gediend, het is een verschrikking voor Mij en voor jullie mensen. Daarom, een onenigheid tussen mensen, hoe klein ook, zeker tussen mensen die Mij kennen, die nastreven Mijn liefde te zijn, is in Mijn licht van waarheid en liefde gezien onbegrijpelijk.

Lieve mensen, zorg toch dat je op aarde zoveel mogelijk vrij blijft van onenigheid, en mocht het toch ontstaan, kom dan met een oprecht hart bij Mij en neem Mijn hulp aan, zodat in korte tijd de strijd verdwijnt en liefde de boosheid, de kwetsingen, ten volle oplost en voor altijd wegneemt. Want niemand van jullie is volmaakt, verdraag dat met elkaar, want Ik verdraag dat, in alle werkelijkheid verdraag Ik dat in Mijn volmaakte, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 8248

Op aarde ben je om vaardigheden op te doen voor je verdere leven, om tot volkomen volmaakt leven te komen in volledige vrijheid en in je vrijheid niet meer af te wijken van waarheid en werkelijke liefde. Op aarde ben je om als een zelfstandig wezen, als een vrij en van zichzelf bewust mens, Mij en jezelf te leren kennen, alsook Mijn Wil van waarheid en eeuwig ware barmhartige liefde.

Op de aarde ben je om te beseffen dat alles wat geen waarheid en geen liefde is, geen leven is, maar de dood, het niets, en dat de dood je nooit iets kan geven. Om te beseffen dat alleen liefde en haar wijsheid, dat is Mijn liefde en Mijn wijsheid, de basis van alles is, de basis van alle leven is. Op aarde ben je met veel meer mensen die daar net als jij zijn om vaardigheden op te doen voor hun verdere leven, en zij hebben allemaal dezelfde vrijheid als jij, waarin zij, net als jij, keuzen te maken hebben om, net als jij, tot volkomen volmaakt leven te komen in volledige vrijheid.

En al is het voor alle mensen op aarde bedoeld om, uit eigen vrije wil, niet af te wijken van waarheid en liefde, velen zijn daarvan afgedwaald en zijn meer dood dan levend in geestelijke zin. Veel mensen beseffen niet dat Ik, hun Schepper, hun leven ben en er zonder Mij geen leven is. Op aarde kunnen mensen levend dood zijn en van zichzelf niet beseffen dat zij in geestelijk opzicht slechts een bewegend geraamte zijn. Hoeveel dood levende mensen er op aarde ook zijn, Ik heb hen allemaal lief en vanuit Mijn diepe liefde voor hen zal Ik hen allemaal redden van de dood. Dat zal niet voor iedereen aangenaam zijn, want in hun vrijheid is er bij de dood levende mensen heel veel verzet, omdat zij denken te leven, en dat leven, zoals zij dat in hun vrijheid gekozen hebben, niet willen loslaten.

Op aarde breng Ik al die mensen tot kennis van de dood en het leven, zodat zij vanuit hun doodse leven gaan beseffen wat werkelijk leven is en hen brengt. Dan kunnen zij in hun vrijheid alsnog kiezen te leven. En zoals zij kiezen, zo zal het na hun verblijf op aarde verder gaan. Weet daarbij dat Ik hoe dan ook alle mensen eeuwig ten diepste liefheb.

Hemels Brood 8249

Er gaat over de aarde een golf van strijd, op veel plaatsen is oorlog uitgebroken, zijn er natuurrampen ontstaan, is er een tekort aan eten en drinken, en dat zal nog een tijdje zo doorgaan. Er is nog te veel kruit aanwezig, de boosheid van de mensen voor elkaar is nog te groot en heeft nog tijd nodig om uitgewerkt te raken.

Maar Ik zal het niet tot een totale vernietiging laten komen van alles wat wel goed is, wat in de vrijheid van mensen wel nog liefde in zich heeft. In al het rumoer van oorlogen en natuurrampen, in al het geruzie dat er onder de mensen is, lijkt die liefde als een klein teer plantje wat gemakkelijk onder de voet gelopen en verpletterd te kunnen worden tijdens al dat brute geweld. Maar die liefde is echt en heel taai, want het is in vrijheid in de mens gegroeid en Ik zal ervoor zorgen dat het onder alles door als een stalen netwerk blijft groeien en zo sterk wordt, dat het niet meer verpletterd kan worden.

Alle aandacht is gericht op strijd, die in allerlei opzichten op allerlei plaatsen gevoerd wordt, en op de natuurrampen op verschillende plaatsen, en zo kan buiten die aandacht om ware krachtige liefde groeien bij goede, aan Mij trouwe mensen, tot het boven alles uitkomt en nooit meer door strijd of wat dan ook overwoekerd kan raken, omdat Ik het zoveel kracht geef, dat het boven alle strijd blijft staan. Wie nu in Mijn liefde zijn weg zoekt, die zal zijn weg met Mij gaan.

En wanneer alle boosheid uitgeput geraakt is, zal die mens sterk genoeg zijn om het werk te doen wat dan nodig is om alle goede mensen in liefde bij elkaar te brengen tot een vruchtbare samenwerking met elkaar en met Mij. Want de aarde is tot een oorlogsgebied verworden, maar dat is nooit de bedoeling geweest en zal het ook zeker niet blijven. Maar wanneer er een voor de mens onbeheersbaar vuur is uitgebroken, dan kan dat het beste een tijdje branden, en wanneer het hout in de brand verkoold is, kan het gemakkelijk geblust worden om nooit meer op te laaien.

Weet, lieve goede mensen, niets gebeurt zonder reden en niets gebeurt zonder Mijn toelating uit ware liefde en haar wijsheid. Houd vast aan je vertrouwen in Mij en Mijn liefde, blijf steeds in je hart bij Mij komen voor Mijn licht en Mijn liefde, om geduldig te kunnen verdragen wat er gebeurt. Alles zal door Mij in goede banen teruggeleid worden tot Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, op de daarvoor bestemde tijd.

Hemels Brood 8250

Dicht bij Mij komen is niet dat je letterlijk dicht bij Mij komt, tot naast Mij, zoals bij jullie het dicht bij elkaar staan letterlijk is, dicht bij Mij komen is meer en meer gelijk aan Mij worden, gelijk Mijn waarheid en Mijn liefde, zoals die werkelijk met haar diepgaande wijsheid is. Dat is dicht bij Mij komen.

Hoe vaker je in je hart contact met Mij hebt over alles wat je bezighoudt, en hoe meer je naar Mij luistert en de uitleg die Ik je geef doorvoelen gaat, je eigen maakt, des te dichter kom je werkelijk bij Mij, in Mijn ware zuivere licht, en word je innerlijk steeds wat meer gezuiverd, tot je in je vrijheid in waarheid en liefde zo goed als gelijk aan Mijn waarheid en liefde bent. Want dicht bij Mij zijn is gelijk de waarheid en liefde die Ik ben in al je vrijheid zelf kiezen te zijn.

Daarvoor is het wel nodig dat je leert wat de waarheid, de liefde en haar wijsheid werkelijk ten volle zijn, en leert wat in jou nog aanwezig is dat niet gelijk Mijn waarheid en liefde is. Dat je het belang gaat beseffen om in je vrijheid er zelf voor te kiezen om alles wat niet aan Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid gelijk is, met Mij samen op te ruimen en om te vormen tot wat het ware leven uit Mij werkelijk is. In de Bijbel staat veel wat door in Mij gelovende mensen letterlijk genomen wordt, en zo staat er bijvoorbeeld: “En Henoch wandelde met God“.

Dat was geen letterlijk wandelen, door de velden, langs klaterende beekjes en zingende vogels, dat betekent dat hij in alles gelijk Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid was, en dat hij in zijn hart in direct contact met Mij stond, wat Mij en hem tot grote vreugde was. En ja, dan gebeurt het dat er een sfeer ontstaat van een wandeling door de velden, langs klaterende beekjes en vrolijk kwetterende vogels, maar dat is voor veel mensen nog niet te begrijpen, hoe dat innerlijk zo kan zijn.

Graag zou Ik met jullie, in Mij gelovende mensen, tot zo’n wandeling komen, die begint bij het uit eigen vrije wil naleven van Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, vanuit Mij in je hart, vanuit Mijn licht en Mijn liefde, omdat je het zelf graag wilt. En wie Mij geheel oprecht te kennen geeft met Mij te willen wandelen, die leid Ik naar die velden, die klaterende beekjes met die vrolijk kwetterende vogels, dat is, die leid Ik naar Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8251

Mijn gericht heeft altijd een logische volgorde van gebeurtenissen die alleen doorbroken kan worden door liefde, Mijn liefde door een mens, of Mijn liefde vanuit genade, of vanuit Mijn barmhartigheid. Mijn gericht heeft een maat die overeenkomt met het doen en laten van mensen en strekt zich uit over de hele wereld in de mate van doen en laten van mensen over de hele wereld. Evengoed kan Mijn gericht hier of daar beginnen en het kan eindigen waar en wanneer Ik dat Wil, wat altijd om goede redenen zal zijn.

Op aarde laait het vuur van vernietiging dan eens hier, dan eens daar hoog op door het handelen van mensen uit boosheid, frustratie, verontwaardiging, enzovoorts, terwijl zij niet beseffen dat het door hen opgelaaide vuur niet alleen voor medemensen vernietigend is, maar vooral ook voor henzelf, en niet beseffen dat er een enorm vuur van liefde nodig is om hen te redden van een wisse dood. En ieder mens die op de aarde door medemensen onschuldig gedood wordt, wordt in liefde begroet in het hiernamaals en begeleid naar een oord van vrede en zijn ziel wordt geleid tot het ware leven, gezien naar hoe hij op aarde geleefd heeft.

Maar zij die menen dat bruut geweld terecht is, zullen tijdens en na hun verblijf op aarde op een andere manier geleid worden en dat zal voor hen niet aangenaam zijn, want het vuur dat op aarde door hen ontbrandde, zal in hen niet zo snel en gemakkelijk geblust worden. Het door henzelf gewekte vuur van haat en boosheid zal hen heel pijnlijke brandwonden geven die lange tijd nodig hebben om te helen. Maar voor al degenen die in Mij, hun Schepper, geloven, zal het vuur van liefde hen beschermen, en zonder pijn zal hun hart in vrede blijven.

Aan hen zeg Ik, al degenen die een vuur doen oplaaien uit haat en wrok, heb Ik in Mijn Hand, al degenen die daardoor lijden of gedood worden, verzorg Ik in Mijn liefde. En jullie, lieve mensen, maak je geen zorgen, want over jullie wordt gewaakt, zodat jullie geen werkelijk kwaad overkomt. Blijf op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen en houd vrede in je hart.

Hemels Brood 8252

Mijn Huis is geen huis van steen, Mijn Huis is geen stenen kerk, Mijn Huis is Mijn Leven en Ikzelf ben Mijn Huis, en Mijn Huis is Wie Ik Ben. Bij jullie mensen zijn veel verschillende huizen, omdat jullie mensen niet allemaal op dezelfde manier je leven invullen, jullie denken niet allemaal hetzelfde, geloven niet allemaal hetzelfde, handelen niet allemaal hetzelfde, daarom zijn jullie huizen anders en ook anders dan Mijn Huis.

Ook jouw huis is niet van hout of steen, maar is je leven, ziet eruit zoals jij met je leven omgaat. Mijn Huis is stevig en altijd hetzelfde, het verandert nooit en zal nooit gelijk een ruïne zijn, zoals er nogal wat mensen in een bouwval of een ruïne wonen, en vaak niet eens beseffen dat zij in een ruïne wonen. Ik heb het hier niet letterlijk over een huis, maar figuurlijk. En Ik zie bij veel mensen dat zij het letterlijke moeilijk los kunnen laten voor het figuurlijke en dat zij aan een vergelijking om de betekenis van Mijn Woord te verduidelijken, een wat eigen interpretatie geven.

Al proberen jullie, in Mij en Mijn liefde gelovende mensen, de diepere betekenis van Mijn Woord, van Mijn bestaan, van Mijn werkelijke Leven, dieper te begrijpen, er is nog veel wat aards materieel gezien wordt en waar een eigen interpretatie van waarheid aan gegeven wordt, waardoor de diepere grond toch niet werkelijk ten diepste begrepen wordt zoals die is. Maar zie, jullie huizen zijn in Mijn Huis gebouwd en hoe ze er ook uitzien, ze blijven altijd in Mijn Huis, want Mijn Huis is Mijn Leven, is Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid.

Ook al is het huis van een mens een bouwval of een ruïne, het is evengoed onderdeel van Mijn Huis, van Mijn Leven, en zal de vorm wel vinden zoals het van oorsprong bedoeld is te zijn, niet letterlijk materieel, maar geestelijk, in waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8253

Lieve hemelse Vader, U ziet wat er nog nodig is om op ons pad te komen, U ziet wat er in onze diepste lagen aanwezig is wat nog niet in alle opzichten aan Uw waarheid en liefde gelijk is, terwijl wij ons daar niet van bewust zijn.

Lieve mensen, die liefst vandaag nog in waarheid en liefde gelijk Mij, gelijk Mijn waarheid en liefde willen zijn, en zoveel mogelijk je best doen om je doen en laten meer en meer met Mijn liefde overeen te brengen, er zijn in jullie inderdaad diepere lagen met misvattingen en dergelijke, die Ik je niet zomaar allemaal tegelijk kan tonen, zonder dat het een zekere dwang zou geven en de vrijheid zou belemmeren. Want juist is het bedoeld dat jullie, in je vrijheid, alles wat dieper in jullie nog niet juist is, maar waarvan jullie je niet bewust zijn, langzaam, stap voor stap gaan kennen en herkennen, om door jullie verwerkt te worden tot werkelijke liefde. Daarbij krijgen jullie zeker Mijn liefdevolle hulp, op een manier die je volledig in je vrijheid laat.

Zou Ik alles wat er in de diepere lagen van je wezenlijkheid aanwezig is en nog verwerking nodig heeft, allemaal in een snel tempo aan je tonen, dan zou het je geen goed doen, het zou als een heel fel licht zijn, en dat zou je eerder verblinden dan dat het je innerlijk zou verlichten. Want er zijn diepe lagen in jou, waar je nog geen weet van hebt. Om die te gaan zien heb je Mijn hulp nodig, zodanig dat je in je vrijheid blijft en toch stap voor stap gaat zien en begrijpen wat er nodig is om dat te gaan zien en te gaan begrijpen. Dan kun je in je vrijheid keuzen maken die nodig zijn, zonder dwang.

Ik zeg jullie, mede door allerlei gebeurtenissen breng Ik ieder van jullie tot keuzen, waarbij de keuzen die je maakt vanzelf een weg vormen naar de juiste inzichten. Zo zul je in het juiste tempo tot die diepere lagen komen waar nog allerlei misvattingen, verborgen in het onbewuste, aanwezig zijn. Wees geduldig in je groei, want een te snelle groei is als een plant waarvan de stengels door de te snelle groei te dun zijn en met een beetje wind al omknakken en moeilijk weer overeind komen.

Ja, er is in jullie nog inzicht nodig, en ja, daarmee help Ik, maar weet daarbij dat dat niet steeds gemakkelijk is. Blijf vertrouwen op Mij, juist ook wanneer het moeilijk is. Want dat zijn momenten waarop je tot een dieper inzicht kunt komen en stap voor stap kunt leren zien wat er in jou nog verscholen aanwezig is.

Hemels Brood 8254

Bid, lieve mensen, dat Mijn liefde en haar wijsheid Mijn Goddelijkheid tot mildheid stemt en dat Mijn liefde en haar wijsheid vanuit Mijn Goddelijkheid recht doet aan alle mensen die in hun hoogmoedigheid Mij uitdagen om hen in hun dood, in hun ongehoorzaamheid met harde hand tot rede te brengen. Want dat zou de aarde en de goede mensen geen goed doen.

Bid dat de wijsheid uit Mijn liefde in Jezus Christus, het kwaad in hen, die in hun hoogmoed denken recht te hebben op hun macht, en de brand die door hen woedt, vernietigt op een manier die geen schade brengt aan alles wat goed is. Bid dat de liefde en haar wijsheid Mijn Goddelijkheid mild stemt, zodat de vernietiging die gaande is op aarde met wijsheid uit liefde op een passende manier wordt aangepakt, en niet meer verloren gaat dan strikt genomen nodig is. Bid voor liefde uit Mij in je hart, zodat je niet oordeelt over de dingen die gebeuren en vernietigend zijn voor onschuldige mensen.

Want wat er gebeurt is toegelaten om te gebeuren, om liefdevolle wijze redenen, maar roept tegelijkertijd om vergelding. Bid dat de liefde en haar wijsheid die vergelding leidt ten goede aan alle mensen die in hun blindheid Mij niet kunnen vinden waar Ik Ben en niet meer weten wat wel of niet te doen. Bid voor hen die onwetend zijn en oordelen over schuld en onschuld terwijl zij hun eigen schuld niet zien. Bid voor hen die vechten, maar niet beseffen dat zij met vechten niets werkelijk bereiken, omdat alleen Mijn liefde en haar wijsheid werkelijk kan zorgen voor een betere wereld, een betere samenleving.

Bid dat allemaal niet met een omhaal van woorden, bid dat eenvoudig vanuit je hart, vanuit liefde voor Mij, zonder woorden, in liefde voor alle mensen, in de overtuiging dat Ik vanuit Mijn alles overziende Goddelijke Wezenlijkheid met al Mijn Goddelijke eigenschappen Mijn volmaakte Schepping niet door de hoogmoed van mensen teniet zal laten gaan. Want juist daarvoor heb Ik Mijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden.

Juist daarvoor is Hij gekruisigd en gedood en uit de dood opgestaan, om Mijn ware volmaakte Schepping en het leven van alle mensen veilig te stellen in Mijn liefde en haar wijsheid. Bid daarom uit Naam van Jezus Christus heel eenvoudig, lieve hemelse Vader, maak alles goed in uw liefde en haar wijsheid. Dat is genoeg.

Hemels Brood 8255

Ik weet, lieve mensen die in Mij geloven, dat jullie je erop toeleggen om zo veel mogelijk aan liefde vast te houden, maar zo nu en dan geven jullie een eigen invulling aan liefde en handelen jullie anders dan Mijn ware liefde bedoelt. Liefde is niet het steeds anderen naar de zin maken, is niet oplossingen bedenken die de ander ontlast van wat Ik hem op zijn pad gegeven heb. Liefde is niet steeds klaarstaan om te helpen, om weg te nemen wat onaangenaam is.

In allerlei opzichten kan het beter zijn om situaties te laten voor wat ze zijn, omdat die uit Mij gegeven zijn, met goede redenen. Regelmatig wordt, om vooral naar liefde te leven, niet gezien dat Mijn liefde juist een andere weg bedoeld heeft dan jullie, in je verlangen om goede liefdevolle mensen te zijn, proberen tot stand te brengen, maar niet gelijk Mijn liefde is. Dan is het liefde naar eigen invulling, zonder Mij te vragen, zonder in je hart te voelen en te luisteren naar wat Mijn liefde het beste vindt voor diegene.

Mijn liefde is er niet op gericht om mensen te bevrijden van welk ongemak dan ook, Mijn liefde is erop gericht de mens tot inzicht te brengen, in zichzelf, in misvattingen die hij nog heeft, Mijn liefde is erop gericht om die mens te zuiveren van alles wat nog niet zuiver is en waarvan hij ook nog geen besef heeft. Mijn liefde wil de mens dichter en dichter bij Mij brengen en hem ander leed besparen. Liever laat Ik iemand struikelen en zich bezeren dan dat Ik hem zijn gang laat gaan om zich van alle gemak te voorzien en daardoor van een rots te vallen wat hem veel meer pijn zou geven.

Regelmatig zijn jullie, met een eigen invulling van wat liefde is, bezig mensen hun ongemak weg te nemen, zonder Mij daarbij te betrekken. Weet dat Ik niet alles wat Ik overzie met jullie kan delen, want jullie hebben het vermogen niet om dat te begrijpen. Daarom, kom eerst bij Mij in je hart en luister naar Mij, en ook al begrijp je niet waarom, wanneer Ik je laat weten niets te doen, doe dan niets. Vertrouw dan op Mij en Mijn liefde. Bepaal niet zelf wat liefde is, want jij overziet het grote geheel niet. Vertrouw helemaal op Mijn liefde, voel dat in je hart, doe wat Ik je in je hart laat voelen, dan ben je werkelijk liefde zoals Ik liefde ben.

Hemels Brood 8256

Trouw zijn aan Mij, Mijn liefde en Mijn Wil, die gebaseerd is op Mijn liefde en de wijsheid uit Mijn liefde, is het belangrijkste voor de mens. Niet voor Mij, maar vooral voor de mens, want alleen dan gaat het leven zoals het bedoeld is. Iedereen die niet trouw is aan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, leeft niet ten volle, leeft alleen naar de mate van zijn trouw aan Mij.

Er zijn veel mensen die Mij voor een groot deel niet trouw zijn, denkend dat zij in hun vrijheid hun eigen koers kunnen gaan, maar vrijheid is niet vrijblijvend, er zijn keuzen te maken en geen keus is zonder de verantwoordelijkheid om te dragen wat de gemaakte keus teweegbrengt. Mensen die hun leven zonder contact met Mij gaan, weten niet wat welke keus teweegbrengt en zien de gevolgen van hun gemaakte keuzen niet in de juiste verhoudingen. Toch is er in hen de behoefte om goed te doen en van daaruit worden zij op wegen getrokken die gebaseerd zijn op gedachten die niet werkelijk naar Mij toe leiden. Zo zijn er allerlei stromingen ontstaan waarbij geleefd wordt naar gedachten waarvan niet gezien wordt dat het niet Mijn gedachten zijn en dat er misleiding en soms zelfs ontkenning van Mijn bestaan in aanwezig is. Ook is daarbij ontkenning van Jezus Christus als Mijn Zoon.

Vooral dat laatste heeft gevolgen, want Jezus Christus is de Enige ware Weg om bij Mij te kunnen komen, en daarmee worden mensen belemmerd om Mij te vinden. Daarom is het belangrijk om mensen duidelijk te maken Wie Ik Ben in Jezus Christus zonder de vrijheid van mensen te belemmeren. In de huidige omstandigheden op aarde zijn veel mensen te blind om te kunnen zien wat de Enige ware Weg is om te gaan, er waait te veel stof op van alle strijd en oorlogsgeweld dat er gaande is.

Wanneer het stof is neergedaald in nederigheid zal gezien worden wat al die strijd en oorlogen teweeg hebben gebracht en dat zal mensen wakker schudden en tot besef brengen van hun misvattingen. Maar er is meer nodig om mensen op de been te krijgen voor de juiste Weg. Dan zal Ik Zelf in Jezus Christus herkenbaar op aarde komen en mensen zullen Mij volgen in vrede en harmonie. Zo zal het dan op aarde een lange tijd goed gaan en zal er veel vreugde zijn in dienstbaarheid aan Mij en elkaar.

Hemels Brood 8257

Mijn ideeën, Mijn gedachten, zijn oneindig, omdat ze in alle opzichten oneindig doorgaan en zo is leven oneindig doorgaand Mijn leven dat door Mij in alle opzichten steeds vernieuwd wordt. In jullie en in alles is Mijn leven Mijn eeuwig oneindig doorgaande gedachten, die in alle opzichten volmaakt zijn in waarheid, in liefde en haar wijsheid, waar alles in meegaat wat bestaat en alles wat bestaat ben Ik tot in de oneindigheid van eeuwig Zijn.

Vanuit Mij is ieder mens uniek en alles heeft uit Mij haar voortdurend groeiende unieke consistentie die levend uit Mij oneindig eeuwig doorgaat zoals Ik dat Wil, zoals dat naar Mijn ideeën en gedachten is en voortdurend doorgaat. De vrijheid die Ik de mens gegeven heb, wordt daarin voortdurend meegenomen en gewaarborgd, met altijd blijvend Mijn leven in de mens, zodat er toch ook altijd een balans is tussen de vrijheid van de mens en Mijn leven in hem en de mens zijn vrijheid van leven eeuwig behoudt, terwijl zijn leven eeuwig niet anders kan zijn dan waarheid, volmaakte onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid, omdat ieders leven eeuwig Mijn leven is en blijft.

Lieve mensen, voel in je hoe waar dit is, voel Mij en besef hoe Ik alles in jou en in al je medemensen en in alles wat is, ben. Besef dat er buiten Mij, het eeuwig oneindig werkelijke leven, niets is. Besef dat jij in je vrijheid alleen volkomen liefde bent zoals Ik volkomen liefde ben, en werkelijk aangenaam, gelukkig en in vrede kunt zijn, zoals Ik jou, mens, geschapen heb en dat het er voor jou op aankomt hoe jij kiest te leven, werkelijk te leven of in de onwerkelijkheid de niet werkelijke dood te ervaren, waarin pijn ervaren wordt alsof er pijn is, terwijl die er in werkelijkheid van leven niet is. Die keus is de vrijheid van jullie mensen op aarde, zodat jullie door de niet werkelijke dood met haar pijnen gaan en tot de werkelijke vrijheid van gelukzalig leven komen, dat is ‘door het vlees gaan’, om nooit meer te sterven en eeuwig werkelijk gelukkig te leven, uit eigen vrije wil gelijk aan Mijn vrije Wil.

Voel dit zoals het in volkomen waarheid is en besef wie je in werkelijkheid bent, vrij uit Mij levend mens. Besef dan hoe oneindig lief Ik jou, mens, heb. Ik, het eeuwig Goddelijk Zijn, heb jou oneindig diep lief.

Hemels Brood 8258

De aardse mogelijkheden zijn er vele, maar ze worden niet gezien, omdat de mens in allerlei opzichten vooral voor zichzelf leeft, wat te maken heeft met zijn sterke ik-besef, zijn ‘ik leef’ besef, alsof hij het leven volledig zelf is. Daardoor gaat de mens voorbij aan het vele dat de aarde hem te bieden heeft.

Maar zie, er is niet alleen de materiële aarde, er is eerst de ware levende geestelijke aarde waarop het werkelijke bestaan van de mens gebaseerd is, en nu juist die aarde heeft de mens zoveel meer te bieden dan hij beseft. Terwijl er een ware geestelijke aarde is die de mens oneindig veel te bieden heeft, houdt de mens zich vooral bezig met het uitputten van de materiële aarde, die voor de mens als een levend organisme is, en hoe meer de mens op een onoordeelkundige manier de materiële aarde in allerlei opzichten verstoort, des te meer verstoort hij ook de geestelijke aarde en des te minder blijft er over van al het goede dat de aarde de mens te bieden heeft, vooral de geestelijke aarde.

En nu is bijna het moment aangebroken waarop het punt van niet meer terug te draaien bereikt is en de zotheid van de mens hem de grond onder de voeten wegmaait. Het punt waarop Ik ingrijpen moet om te voorkomen dat de mens niet genoeg meer heeft om te overleven, terwijl er vanaf het eerste moment dat de mens op aarde kwam oneindig veel binnen zijn bereik aanwezig was. Nog is de mogelijkheid daar dat de mens tot bezinning komt, nog geef Ik hem daar gelegenheid voor. Maar mocht het zover komen dat Mijn ingrijpen nodig is om de mens tot werkelijk juist inzicht te brengen, vrees dan niet, lieve mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, die geloven in Jezus Christus, Mijn Zoon, waarin Ik naar de aarde gekomen ben, en zoveel mogelijk naar waarheid en liefde leven, want met Mij in Jezus Christus blijft de weg naar Mijn hemel open en in Mijn liefde is oneindig veel mogelijk.

Vrees daarom niet voor het kwaad, maar vertrouw op Mijn liefde, want wat er ook te gebeuren staat, de basis van handelen blijft altijd Mijn liefde voor alle mensen, ook voor degenen die zich tegen Mij en Mijn Woord verzetten. Juist in hun vermeende kracht zullen zij merken tot niets werkelijk in staat te zijn en kennismaken met Mijn Goddelijke kracht, in Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid. Geloof dat en wees gered.

Hemels Brood 8259

Vergeet niet bij de dingen die je ziet, doet, ervaart, dat ieder mens een eigen perceptie heeft van wat hij meemaakt of ziet dat anderen meemaken, en dat niemand al het volkomen zuivere zicht heeft. In kleuren weergegeven is het zo, dat er oneindig veel tinten van elke kleur zijn, en de ene mens kan veel van die verschillende tinten zien, terwijl de andere mens er maar weinig kan zien, en alles ertussenin onder de mensen verdeeld is. Gaat het dan over het zien van kleuren, dan zal de één op een kleur anders reageren dan een ander, want de één ziet niet precies alle tinten die de ander ziet.

Zo is het ook met het begrijpen van Mijn Woord, de ene mens kan Mijn Woord dieper en uitgebreider begrijpen dan een ander, terwijl zij allebei op Mij, Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen en zoveel zij kunnen naar Mijn Woord van liefde streven te handelen. Een vergelijk tussen wat de één begrijpt en wat de ander begrijpt heeft daarom weinig nut, want geen mens is gelijk een ander mens en geen mens heeft in alle opzichten hetzelfde meegemaakt. Wanneer mensen zich met elkaar gaan vergelijken in bijvoorbeeld waarheid, is de kans groot dat zij tegenover elkaar komen te staan, wat geen van beiden goed zal doen. De waarheid kan alleen door Mij gezien worden in het hart van ieder mens, want Ik weet welke mogelijkheden iemand heeft, wat ieder mens meegemaakt heeft, in welk verband diegene staat met het grotere geheel.

Want alles wat er op aarde is, bestaat en gebeurt, hangt met elkaar samen, alles heeft met alles te maken. Wanneer de ene mens aan een ander mens vertelt hoe hij iets begrijpt en de ander begrijpt dat heel anders, wie van hen weet dan zeker of hij gelijk heeft? Je zou kunnen zeggen, alleen degene die wat hij begrijpt rechtstreeks van Mij in zijn hart gekregen heeft. Maar hoe kan die ander dat weten, wanneer hij bij zichzelf ook ervan overtuigd is, dat wat hij begrijpt hem in zijn hart van Mij gegeven is?

Zie, mensen kunnen werkelijk menen vanuit Mij in hun hart Mijn Woord te begrijpen, of denken dat zij Mijn Woord vanuit Mij in hun hart begrijpen. Wie zal zeggen of het niet hun eigen gedachten zijn? Geef elkaar tijd en ruimte en probeer niet elkaar te overtuigen van wat je als waarheid ziet. Je kunt elkaar uitleggen hoe je Mijn Woord op die manier bent gaan begrijpen en ieder kan dat in zijn hart aan Mij voorleggen. Geef elkaar vrijheid en voor beiden zal uiteindelijk duidelijk worden wat juist is. Zo kunnen alle mensen steeds in vrede blijven, ook al denken en geloven ze anders. Vanuit Mijn liefde komt alles uiteindelijk toch bij-Eén in waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8260

Sommige mensen ervaren hun leven op aarde als een verschrikking, anderen zijn er tevreden mee, voor de meeste mensen is het een mengsel van goed en aangenaam en slecht en onaangenaam en steeds voeren zij een strijd om wat onaangenaam is weg te krijgen en hun leven aangenaam te maken.

Hoe meer iemand zijn best doet om zijn leven op aarde aangenaam te maken, des te meer ervaart hij het onaangename ervan als een ergernis die steeds meer op zijn leven drukt. Wie iets met kracht naar zich toe wil trekken, stoot het juist af, en wie iets wat hij graag wil hebben loslaat, trekt het juist naar zich toe. Maar het kost moeite om wat je graag wilt hebben niet voortdurend naar je toe te willen trekken en moeite om dat los te laten. Zelfs is het moeilijk om het inzicht te verkrijgen dat loslaten beter is dan naar je toe trekken, want de wens, het verlangen ernaar, verblindt het zicht daarop.

Met zo’n blindheid is het moeilijk om tot de waarheid te komen zonder Mijn hulp. Want het naar je toe trekken zit in het verstand en het loslaten zit in het hart. Daarom zeg Ik tegen iedereen met een verlangen dat Mijn zegen kan dragen, ga vanuit je hoofd naar je hart en toon Mij je verlangen. Wanneer het Mijn zegen kan dragen zal Ik je helpen, soms meteen, maar meestal duurt het wat langer. Want Mijn hulp is niet het van je over te nemen, dat zou je vrijheid belemmeren, Mijn hulp is je naar je hart te brengen, daar waar Mijn licht je blindheid kan opheffen, zodat je gaat zien en beseffen wat loslaten je brengt. Dan kun jij er zelf voor kiezen los te laten waar je naar verlangt en zien hoe het dan naar je toekomt en van jou blijft.

Dit geldt voor iedereen die wat hij ten goede verlangt naar zich toe wil trekken, terwijl loslaten en vertrouwen op Mij en Mijn liefde alles wat goed is naar je toe brengt, niet zoals een mens zich dat voorstelt, maar zoals Ik in Mijn liefde weet dat het beste is. Zegen aan hen die van Mij in hun hart leren hun verlangens los te laten.

Hemels Brood 8261

Hemelse Vader, zo nu en dan heb ik momenten in stilte waarin ik voel dat U mij iets aanreikt, hoe dat te begrijpen weet ik dan nog niet precies, maar ik voel dat het goed is, innerlijk goeddoet, maar ik kan het dan toch nog niet onder woorden brengen.

Zo nu en dan spreek Ik je aan in Mijn geestelijke taal van liefde, die zonder woorden is. Langzaam maar zeker ga je Mij op die manier dieper verstaan, maar het zal wat moeilijk zijn om dat in de taal die op aarde gesproken wordt weer te geven. Al begrijp je de innerlijke gevoelens die Ik je geef nog niet altijd helemaal, je zult Mijn taal toch steeds beter in je gevoel gaan begrijpen, omdat je innerlijk dichter naar Mij toe groeit, doordat je elke dag en vaker op een dag je innerlijk op Mij richt.

Iedereen die zich innerlijk vaker op Mij richt, zal meer en meer gaan merken dat Ik hem in gevoelens aanspreek en leren om Mij woordeloos te verstaan, te begrijpen. Aan de vreugde die op zulke momenten innerlijk gevoeld wordt, kan beseft worden dat Ik het ben. Maar ga het niet met je verstand beredeneren, ook niet om het beter te begrijpen, want met het verstand is het zeker niet te verstaan, alleen in je gevoel ga je leren Mij zonder woorden te verstaan. Dat geldt voor iedereen die van tijd tot tijd Mijn liefde in zich voelt en beantwoordt. Want in Mijn liefde ligt de communicatie tussen jou en Mij in Jezus Christus, wanneer jij Mijn liefde oprecht beantwoordt.

Dat is een proces wat duidelijker wordt al naargelang iemand zich vaker oprecht tot Mij richt en zijn hart openstelt voor Mij en Mijn liefde. En wanneer Ik dan meer en meer in het hart in Mijn liefde verstaan word, help Ik om dat in de eigen taal te kunnen weergeven, zodat medemensen de weg naar Mij in Jezus Christus in hun hart ook kunnen gaan vinden en leren hoe zelf in hun hart met Mij te spreken. Weet daarbij dat alles wat Ik jou te leren geef niet speciaal voor jou is, maar voor alle mensen, om alle mensen tot de Enig ware Weg te brengen. De Weg tot het oneindig eeuwig werkelijke leven in waarheid, liefde en haar wijsheid.

Het verstaan van Mijn liefde in het hart maakt niemand meer dan een ander, want Ik ben het Die alles bewerkt. De mens kan in nederigheid zijn hart voor Mij openen, zodat ik vanuit Mijn liefde in zijn hart mensen tot liefde kan brengen. Hoe meer iemand in nederigheid zijn hart voor Mij opent, des te meer kan Mijn liefde beseft gaan worden, dat is er de waarde van. Gezegend wie dit begrijpt en in nederigheid zijn hart voor Mij opent.

Hemels Brood 8262

De grond onder je voeten is niet altijd egaal en makkelijk te gaan. Er zijn hobbels en bobbels waarover niet gemakkelijk te lopen is. De één zal zich ermee bezighouden die hobbels en bobbels glad te strijken, terwijl een ander andere wegen zoekt om te gaan en nog een ander neemt de hobbels en bobbels voor lief en loopt eroverheen.

Het gladstrijken van de oneffenheden gebeurt door mensen die de ongemakken van hobbels en bobbels niet willen aanvaarden, zij willen een gladde grond om over te lopen, maar dat remt wel hun vooruitgang. Degenen die andere wegen zoeken, zonder hobbels en bobbels, gaan omwegen, waardoor hun voortgang vertraagd wordt. Dan zijn er nog die dapper over de hobbels en bobbels heen klimmen, zij nemen de moeite voor lief maar leren niet met de oneffenheden, die levenssituaties zijn, om te gaan.

Iedereen is vrij zijn weg te kiezen en wat iemand ook kiest, Ik zal naast hem gaan, zonder dat Ik Mij met zijn keus bemoei. Alleen wanneer Ik gevraagd word zal Ik aanwijzingen geven. Wie hobbels en bobbels wil gladstrijken, laat hem dat doen tot hij zelf inziet dat hij zijn tijd ermee verdoet en Mij vraagt hem te helpen over de hobbels en bobbels heen te komen, dan zal Ik hem laten zien hoe hij gemakkelijk die hobbels en bobbels overwint. Wie andere wegen zoekt om de hobbels en bobbels te ontwijken, laat Ik zijn wegen zoeken, tot hij inziet dat er geen betere wegen zijn en Mij om hulp vraagt. Wie over de hobbels en bobbels heen klimt, die laat Ik zich vermoeien, tot hij aan Mij vraagt hem te helpen, dan laat Ik hem de betekenis ervan zien en de juiste manier om er sneller overheen te komen, die help Ik te verwerken wat de hobbels en bobbels voorstellen.

Iedereen krijgt grond onder zijn voeten die hem iets te zeggen heeft, de vraag is, of je bij Mij komt om van Mij te horen wat het je zegt, of ontwijk je het liever, en ga je het uit de weg, op de manier die je lang geleden ontwikkelde om wat moeite kost te ontwijken. Veelal wordt door gewenning steeds teruggegrepen op het haast automatisch ontwijken van wat moeilijk is, maar dieper inzicht kan geven. Het vraagt moed om onder ogen te zien hoe gewend je bent aan gedrag waarmee je moeilijkheden wilt ontwijken, terwijl in die moeilijkheden zoveel lering en zoveel goeds voor je groei aanwezig is.

En wie denkt, op wat voor manier dan ook, wel over al die hobbels en bobbels heen te kunnen zonder Mij te vragen, die zal ze steeds weer op zijn weg vinden. Tot hij begrijpt dat hij Mij nodig heeft om ze te kunnen overwinnen. Lieve mensen, vraag Mij en kom vooruit.

Hemels Brood 8263

De sterkte van de wil van de mens is niet bepalend voor hoe dicht hij bij Mij kan komen. Iemand kan heel sterk dicht bij Mij willen komen, maar dat willen brengt hem niet dichter bij Mij. Eerder brengt het loslaten van zijn wil voor Mijn Wil hem dichter bij Mij, maar het snelste brengt ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, ernstig gemeende, zichzelf opofferende liefde hem dichter bij Mij. Dat is Mij volgen zoals Ik bedoeld heb Mij te volgen in alle opzichten, en dat is niet gemakkelijk.

In ieder mens is licht en donker en niet iedereen herkent in zich ten diepste het donker, en Satan verbergt zich in het donker met zijn valse licht, wat soms zo diep verstopt aanwezig is, dat niet bemerkt wordt wat hij ermee aanricht, niet bemerkt wordt waar hij op uit is. Dat gebeurt ook en juist bij in Mij gelovende mensen, die in harmonie en liefde samengaan, juist die harmonie in Mijn liefde wil hij verstoren, en hij kent in ieder van hen wat hun zwaktes zijn en wanneer die op welke manier geprikkeld kunnen worden, zodat die harmonie verstoord wordt.

Satan heeft daarvoor op aarde een zekere mate van kracht en macht van Mij gekregen, om goede redenen. Hij denkt daarmee overwinningen te kunnen behalen, maar in werkelijkheid dient hij daarmee Mij en de mens. Want zie, de mens is geneigd om achterover te leunen wanneer alles goed en harmonieus verloopt, en zich te verbeelden dat hij bijna geen zwaktes meer heeft. En dan komt Satan hem wakker schudden met zijn snode plannetjes. Maar dan alleen, wanneer de mens dat niet verwacht en niet alert is op zijn zwaktes, die lijken namelijk ver weg te zijn wanneer alles harmonieus en vredig verloopt. Dan is het dat Ik Satan toesta om rust en vrede te verstoren, om juist zwaktes aan het licht te brengen, Mijn licht, zodat de zwaktes gezien en erkend kunnen worden. Juist aan de oppervlakte lijkt alles goed, maar het is voor iedereen belangrijk dat het ook in de diepste diepten goed gaat zijn en dan is Satan aan Mij en jullie dienstbaar.

Begrijp dat en weet dat je op die momenten waarop harmonie verstoord wordt je het beste meteen in je hart, in alle ernst bij Mij komt, dan laat Ik je in Mijn licht van zuivere liefde zien, waardoor het mogelijk was dat Satan de rust en vrede verstoorde. Kom naar Mij met de oprechte wil dat in te zien, kom zonder voorbehoud, kom zonder eigen gedachten, eigen invullingen en dergelijke en zie in Mijn licht van liefde wat je eerder niet zag. Daar leer je van en samen ruimen wij dat op. Dan ben je weer wat dichter bij Mij en Mijn liefde gekomen. Zo gaat de weg over de aarde met vallen en opstaan, maar weet daarbij dat Ik er altijd zal zijn om je in Mijn liefde te helpen opstaan, tot je nooit meer valt.

Hemels Brood 8264

Wees gastvrij voor hen die het nodig hebben, wees gastvrij voor hen die je vrienden zijn, wees gastvrij voor de vreemdeling, zoals Ik gastvrij ben voor al degenen die Ik daarmee goeddoe. Maar wees op je hoede voor hen die daar misbruik van willen maken, voor hen die je teleur gaan stellen, voor hen die aan de buitenkant lief en aardig zijn, maar in hun hart is geen ware liefde en zij zijn niet waarheidsgetrouw.

Kom daarom altijd in je hart bij Mij, zodat Ik je kan laten voelen wie je een warm hart kunt toedragen en wie je beter op afstand houdt, want je zult teleurgesteld worden door hen die alleen aan zichzelf denken en innen. Zie, Ik heb alle mensen even lief, maar zij die liegen en bedriegen, zich aardig en betrokken voordoen maar het niet zijn, krijgen van Mij niet waarvoor zij komen, zij krijgen wat nodig is om hun hart te verzachten en zij krijgen daardoor meer besef van hun gebrek aan waarheid en liefde en van wat zij daardoor missen. Laat hen die dwalen in liefdeloosheid en onwaarheid aan Mij, maar verwelkom hen die jou met een warm hart begroeten, of zij nu arm of rijk zijn. Het gaat niet om het materiële maar om het geestelijke, om waarheid en liefde voor Mij en elkaar.

Open de deur van je hart voor al degenen die de deur van hun hart voor jou openen en pas op voor degenen die doen alsof zij de deur van hun hart voor je open hebben, maar in werkelijkheid is hun hart gesloten en alleen naar henzelf gekeerd. Dat zie je niet aan de buitenkant, dus kom steeds bij Mij en Ik toon je hun ware bedoelingen, hoe zij profijt willen trekken van jouw goedhartigheid. Denk niet dat jij dat zelf wel voelt, want dat voelen kan jouw invulling zijn en een misvatting zijn. Alleen via Mij kun jij dat zuiver gaan zien. Hoe meer je jezelf eraan went om bij Mij te komen, ook met dat wat je denkt wel te weten, des te meer leer je met je hart in verbinding met Mij te voelen wat Ik je aanraad en des te duidelijker ga je met jouw innerlijk oog van je hart zuiver zien en weten hoe het met iemands hart gesteld is.

Hemels Brood 8265

De Bijbel is Mijn Woord, maar veel mensen begrijpen Mijn Woord niet zoals het bedoeld is, door de verschillende lagen van betekenis wordt het door de ene mens anders geïnterpreteerd dan door een ander. Voor het meeste van Mijn Woord is niet de letterlijke betekenis van belang, maar is eerder het geestelijke, het levende, bedoeld om begrepen te worden.

In Mijn Woord zijn al Mijn Goddelijke eigenschappen verwerkt om te worden begrepen door de mens, maar het meest hebben mensen Mijn Woord naar de ernst ervan vertaald, waardoor de waarschuwingen die erin staan als een ernstige dreiging voor straf centraal kwamen te staan. Dat is door de kerk in Rome gedaan, vooral om haar macht kracht bij te zetten als vertegenwoordiger van Mijn Woord. Maar Mijn Woord is er niet voor bedoeld om mensen te dwingen zich te onderwerpen aan mensen of aan door mensen opgezette kerken. Bedoeld is dat Mijn Woord klaarheid geeft aan het belangrijkste voor de mens, het handelen naar Mijn ware liefde, en klaarheid geeft over wat gebeuren zal wanneer niet naar Mijn liefde geleefd wordt. Niet dreigend, maar uitleggend.

En nu is er zoveel verwarring ontstaan door allerlei gebeurtenissen, die over de hele wereld gekend worden, dat er een grote chaos dreigt waarvoor de mens geen werkelijke oplossing weet. Zowel in het groot als in het klein zijn de meningen verdeeld en de gruwelijkheden gaan door. Voor veel mensen besta Ik niet en anderen verstaan Mij niet, en de weinigen die er moeite voor doen om Mij en Mijn Woord van liefde te verstaan en naar te handelen, hebben geen positie om iets aan de situatie te kunnen doen en leiders te overtuigen van de waarde van Mijn Woord. Terwijl het in één zin zo eenvoudig in de Bijbel staat: ‘Heb de Here uw God lief, heb uw vijanden lief en heb uw naaste lief evenals uzelf’. Zo eenvoudig is het maar wordt het niet gedaan. Toch, wanneer de mensen naar Mijn liefde zouden leven zoals dat bedoeld is, was er nu een heel andere situatie, maar zo is het niet gegaan, grote belangen in macht voeren nu de situatie op aarde aan.

Lieve mensen, de strijd die nu over de aarde gaat is nodig om gevoerd te worden, omdat mensen Mij aan de kant gezet hebben. Niet alle mensen hebben dat gedaan, en juist uit die mensen, die Ik Mijn ware volk noem, ben Ik in Jezus Christus geboren op aarde, en juist in die mensen kom Ik terug op de aarde. Lees door het letterlijke heen en kom tot de waarheid, voel die in je hart, houd vast aan Mijn liefde en vrees niet voor alles wat er gebeurt, want de Overwinnaar ben Ik, jullie God in Jezus Christus, Ik breng het nieuwe leven zoals het bedoeld is te Zijn.

Hemels Brood 8266

Lieve mensen, er is dood en leven, maar zelfs het dode leeft, alleen het weet niet dat het leeft. Zelfs de meest harde steen leeft, zelfs het diepst in de dood verkerende hart leeft, in alles is leven, omdat Ik in alles Leven Ben. Maar al leeft ook het dode, zolang het niet weet dat het leeft, is het dood en leef alleen Ik. De dood is een term om aan te duiden dat het geen weet heeft van Mijn leven, om aan te duiden dat het Mij en Mijn leven ontkent, terwijl het geen enkel besef zelf heeft van Mijn leven, waaruit het leeft.

Maar Ik heb in het dode een heel klein smeulend maar niet brandend levensdeeltje van Mij gelegd, een besef van bestaan gegeven, waarmee hij, die dood is, zelf kan beslissen te leven of dood te blijven. Maar wanneer hij beslist in de dood te zijn, krijgt hij wat dood zijn is en zal hij de dood smaken. En juist door de dood te smaken zal hij, die dood is, door zijn ellende bij zijn innerlijk smeulend levensdeeltje uit Mij komen en gaan verlangen naar het ware leven. Maar dan nog is hij dood, omdat hij niet beseft hoe dat kleine smeulende levensdeeltje van Mij tot een vuurtje te brengen.

Dat kan alleen wanneer hij met vaste wil uit de dood tot leven wil komen en gaat inzien dat hij levend dood is, omdat Ik levend ben in dat smeulende deeltje. Wanneer hij gaat beseffen waardoor hij dood is, terwijl er waarlijk leven in hem is, alleen niet binnen zijn bereik, want zolang hij aan de dood hecht en aan alles wat het leven niet is en ook niet werkelijk kan zijn, blijft hij dood. Er is geen waarheid in de dood en toch is er geen dood zonder leven. Want alles is leven, Mijn leven, alles ben Ik en dood is niets, want buiten Mij en Mijn leven, Mijn waarheid, Mijn liefde, buiten alles Die Ik Ben is niets. Daarom heeft ook dood leven in zich en kan iedere dode tot leven komen, zoals het werkelijk is, zodra de dode verlangen krijgt naar het ware leven dat hij uit Mij in alle werkelijkheid van oorsprong is.

En dat is wat Jezus Christus de mens getoond heeft. Hoewel Hij gedood is, behield Hij Zijn leven, omdat Hij Mijn Zoon is en door Zijn Wil uit Mijn Wil krachtig en ten diepste volhield daaraan vast te houden. Daarmee heeft Hij alle doden uit hun graf gewekt om, net als Hij, met Hem de dood te overwinnen en de dood nooit meer te smaken. Wie op die manier Mij in Jezus Christus volgt zal tot het eeuwig gelukzalige leven komen en voor altijd volkomen volmaakt in leven blijven.

Hemels Brood 8267

Liefdevolle hemelse Vader, dat ik het besef van Uw leven mag meemaken, daar ben ik U heel dankbaar voor. Ik weet dat ik niet het leven zelf ben, dat ik het besef ervan van U gekregen heb, Uw liefde te zijn.

De mens op aarde is niet meer dan door het besef van Mijn Zijn zich levend te voelen. Want leven ben Ik en uit Mij zijn alle mensen levend, niet zijzelf, maar Ik leef in hen. Voorheen waren zij deel van Mijn leven zonder het besef dat te zijn, op de aarde heb Ik de mens het besef te leven gegeven, hen Mijn Adem ingeblazen. Dat besef van leven is het enige wat de mens heeft, meer dan besef te leven is en heeft de mens niet.

Maar door dat besef en uit een verbondenheid met de lichtdrager, is de gedachte in de mens gekomen dat hij zelf het leven is, zelf het leven bezit, zelf heerser is, wat zonder Mij allemaal niet mogelijk is. Om het besef van zijn van Mij gekregen leven, in de ware gelukzaligheid van zijn zonder enig ongemak, te kunnen ervaren, is het nodig dat de mens de waarheid van zijn bestaan op aarde kent en erkent dat het Mijn liefde is die hem de vrijheid gegeven heeft zijn bestaan te kennen in de eigen persoonlijkheid van zijn. Daarbij is het van belang dat hij erkent dat hij uit zichzelf niets kan, dat wat hij kan altijd Mijn kunnen aan hem gegeven is.

Door de verbondenheid met de lichtdrager, die na zijn besef van leven de gedachte kreeg het leven zelf te zijn, Mijn Goddelijke eigenschappen te kunnen overnemen en Mij niet meer nodig te hebben om te leven en te doen wat hij zelf wil, is de mens tot een soortgelijke gedachte verleid. Het gevolg daarvan is de situatie zoals die op aarde is. Maar Ik heb alles vooruitgezien en Ik zorg ervoor dat de mens, zonder zijn vrijheid te verliezen, terugkomt tot de oorspronkelijke waarheid van zijn werkelijk gelukzalige leven. Zo gaat ieder mens zijn weg over de aarde al naargelang hij beseft en erkent dat Ik zijn leven Ben en hij zonder Mij niets vermag.

Tot die erkenning kan ieder mens komen, door Mij in Jezus Christus te volgen in Mijn liefde, die Ik voortdurend ieder mens in zijn hart geef. Hoe meer een mens de gedachte, zelf iets te kunnen, in het besef van Mijn liefde loslaat, des te meer zal hij groeien tot Mijn werkelijk gelukzalige leven in de wetenschap alleen het besef van leven te hebben en daar, net als jij, in liefde voor Mij dankbaar voor te zijn.

Hemels Brood 8268

Kijk om je heen en alles wat je ziet heeft Mij in zich, niets en niemand is zonder Mij in zich. Van het kleinste diertje tot het grootste dier, zij hebben allemaal Mij in zich, en zij worden allen door Mij gedreven, hun aard is hen uit Mij gegeven en Ik stuur hun leven zoals dat voor hen het beste is. Maar een vrij besef daarvan hebben zij niet. Zij zijn niet anders dan Ik in hen aangeef te zijn.

Ik ben ook in alle mensen, maar anders dan de dieren heb Ik de mens daar een vrij besef van gegeven, vrij, want het is niet Mijn Wil die de mens drijft, zoals Ik dieren naar hun aard stuur en zij Mij daarin gehoorzaam volgen. De mens heeft de vrijheid om naar zijn aard te leven. De aard van een dier is dier te zijn zoals Ik hem bedoeld heb dier te zijn, elk dier naar zijn soort, en er zijn veel verschillende soorten dieren. De mens is bedoeld levend uit Mij mens te zijn, zoals Ik hem Mijn leven gegeven heb, in de vrijheid zijn leven te beseffen.

Van de mens is er maar één soort, en alhoewel mensen verschillen in hun doen en laten, in wat ze denken, in wat zij willen, in wat zij geloven, wat zij begrijpen, alle mensen blijven daarmee toch allemaal mens, met het besef mens te zijn. Waar dieren in allerlei soorten op aarde zijn en geen vrij besef van hun leven uit Mij hebben, allemaal door Mij in liefde verzorgd zijn, daar heeft de mens het vrije besef te zijn, te leven, met de mogelijkheid zijn leven te leiden zoals het werkelijk is. Er zijn talloze verschillende soorten dieren, maar de mens is mens, meer niet dan mens, en de mens heeft vanuit zijn vrije besef mens te zijn, de eenheid van zijn bewust in zich.

In die eenheid die de mens met elkaar in Mij, zijn leven, heeft, heeft hij ver reikende mogelijkheden, maar de mens heeft zijn vrijheid, het besef te leven, naar zichzelf toe getrokken en leeft alsof hij individueel mens is, alsof er meer soorten mensen zijn, alsof anders gelovende mensen, mensen met een andere cultuur, met een andere kleur, andere soorten mensen zijn, terwijl dat niet zo is. In hun vrijheid zijn mensen verschillend, hebben mensen hun eigen manieren van doen, hun zelfbedachte wijsheden of onwijsheden, maar hoe dan ook, lieve mensen, begrijp het, jullie zijn mens, allemaal één en hetzelfde, mens uit Mij, mens. Jullie zijn bedoeld te zijn als Ik, God in Mijn Zoon Jezus Christus, de Mens. Leef zoals Hij jullie op aarde voorgeleefd heeft en in jullie hart bereikbaar aanwezig is. Leef Hem en je leeft Mij, God, jullie Schepper, dan ben je met elkaar de ware Mens.

Hemels Brood 8269

Lief mens, Ik zie in je hart dat je zoekt naar het juiste gebed. Je kunt bidden voor alle zieke mensen en dieren op aarde, en Ik zeg je, daar zorg Ik al voor. Je kunt bidden voor alle mensen die in nood zijn, Ik zeg je, daar zorg Ik al voor. Je kunt bidden voor de armen, voor de eenzame, voor alles wat je maar bedenken kunt en Ik zeg je, daar zorg Ik al voor.

Dan vraag je Mij of het dan wel zin heeft om te bidden, en Ik zeg je, je kunt in geen woorden weergeven welk bidden het juiste is, alleen met je hart. Je kunt Mijn liefde toelaten in je hart door te beseffen hoeveel Ik voor alle mensen doe uit Mijn onuitspreekbare, oneindig grote liefde, die oneindig lang al werkzaam is, oneindig lang voordat jij tot besef van bestaan kwam. Zonder Mijn al oneindig lang werkende liefde, zou jij, mens, dat besef te bestaan niet hebben. In dat opzicht zou een gebed zelfs als een belediging aan Mijn liefde gezien kunnen worden, alsof Ik om voor de mens te zorgen het gebed van een mens nodig zou hebben.

Jullie mensen hebben het gebed nodig, om met het gebed jullie onvermogen duidelijk te maken. En voor jullie mensen is het nodig om eerst tot het voelen van Mijn liefde in je hart te komen, om tot het juiste gebed te kunnen komen. Welk gebed Ik ook aan de mens gegeven heb om te bidden, het is altijd bedoeld om het te bidden uit Mijn liefde in je hart, in nederigheid, met de overtuiging dat je gebed al verhoord is. Dan weet je ook of je gebed verhoord is of niet, want welk gebed ook, er is aan voldaan of het is Mijn liefde wanneer er niet aan voldaan is. Zo is het gebed een erkentenis van onmacht en een besef dat alleen Mijn liefde alles goedmaakt, en dat staat al eeuwig vast.

Een gebed kan een offer aan Mij zijn, een toegeven, een besef dat zegt: “Hemelse Vader, ik ben onmachtig en dat besef ik, ik zie die arme mens en ik zou die in liefde willen helpen, maar zonder Uw liefde, Uw macht en kracht, kan ik dat niet, ik besef dat U alleen kunt helpen”. Dan kan Ik dat offer aannemen, want dan heeft een mens zijn vrijheid, zijn vermeende macht en kracht, geofferd. En daarom zijn woorden voor Mij niet van belang, van belang is het of iemand zich waarlijk aan Mij overgeeft, omdat hij beseft Wie Ik Ben, omdat hij in zijn hart Mijn liefde voelt en bereid is Mijn liefde vanuit zijn hart door te geven aan een medemens.

Weet, lieve mensen, tot welk gebed je ook komt, het is lang van tevoren al bij Mij bekend. In woorden of daden, zonder woorden, zonder daden, als een innerlijk besef van Mijn liefde, van een voelen van Mijn liefde, het is eerst in Mij, altijd al in Mij geweest, elk besef, elk inzicht, je kunt het niet bedenken of het is en was al eeuwig in Mij. Bid wat je wilt, maar zorg ervoor dat het uit Mijn liefde in je hart een nederig gebed is, met of zonder woorden, laat het een overgave zijn uit liefde voor Mij en je medemensen, in het besef dat het eerst Mijn liefde is die jij in je hart voelt voor Mij.

Hemels Brood 8270

Er zijn nog veel misvattingen over Mijn Woord, ook bij hen die een beginnend juist geloof hebben, maar vooral ook bij hen die Mij het Universum noemen en daarmee aangeven, dat zij wel in een macht geloven die de gang van hun leven beïnvloedt, maar niet in een Persoonlijke Godheid Die het Leven Zelf is. Daarnaast zijn er veel mensen die geen geloof hebben en Mijn bestaan afwijzen. Enerzijds omdat zij veel van Mijn Woord niet begrijpen en anderzijds omdat zij hun leven als van zichzelf ervaren en daar zelf macht over willen hebben.

Alle afwijkingen van de waarheid en liefde, al zijn ze nog zo klein, worden door Satan gebundeld in kracht, om strijd met Mij te leveren. Juist in deze tijd, waarin een omwenteling zal gaan plaatsvinden, gaat het er door de krachten die Satan verzameld heeft op aarde ruw aan toe en worden veel mensen tot haat aangezet, om tegen elkaar te vechten, alsof de ene mens beter is dan de andere, omdat hij aan de andere kant van een door mensen ingestelde grens woont.

Maar juist in deze tijd, waarin de strijd tussen mensen hoog oploopt, wordt ook het natuurgeweld in allerlei opzichten ernstiger. Gevoeld wordt wat er in de mens aan boosheid, haat en machtslust is, en de aarde, de wateren, de luchten, worden daar ernstig onrustig van, want alles leeft en heeft Mij in zich. Elke oorlog is als een uitdaging aan Mij om Mij tot een gevecht te brengen, maar alleen liefde zal zegevieren en geen enkel gevecht, geen enkel natuurgeweld, zal dat veranderen. Alle overdadig grote machten die de mens teisteren, zullen uitgeput raken en in elkaar storten, want er zal gevochten worden tot er geen kracht meer is om te vechten.

Dan zal de liefde er zijn en de mens tot verzoening brengen in Mijn ware liefde. De stormen zullen zachte briesjes worden, de trillingen van de aarde zullen tot rust komen, de lucht, de aarde, de wateren, zij zullen gezuiverd in een vredevolle balans de mens plaats bieden in liefde met elkaar samen te leven, in de eenvoud van Mijn Zijn, met een overdaad aan alles wat een mens op aarde nodig heeft. En Ik zal in Jezus Christus op aarde zijn, zodat de mens in waarheid en liefde op de aarde kan verblijven, en dat zal lange tijd niet verstoord worden. Laat nu gebeuren wat er gebeurt, het zal uiteindelijk de mens ten goede komen, en alle mensen over de hele aarde tot eenheid brengen, in Mijn waarheid en liefde.

Hemels Brood 8271

Een mens is doorgaans vol met allerlei gedachten die hem zo bezighouden, dat die het contact met Mij blokkeren, dat het lijkt of het innerlijke contact met Mij moeilijk is, dat Ik er niet ben. Maar Ik ben er altijd en Ik ben innerlijk altijd bereikbaar om mee te spreken of naar te luisteren. Het ligt dan ook niet aan Mij of iemand in contact met Mij kan komen, maar aan de aandacht van de mens, waar de aandacht van de mens naar uitgaat.

Door de vele gebeurtenissen op aarde, gebeurtenissen in iemands leven, door het werk dat de mens doet, is er veel wat in het dagelijks leven aandacht vraagt en er is veel wat de aandacht van de mens in beslag neemt, zodanig, dat hij er niet meer aan toekomt om aandacht voor Mij te hebben. Daar komt bij, dat veel mensen niet beseffen wat aandacht voor Mij hen geeft, omdat het materiële meer tastbaar is en het lijkt dat het meer oplevert dan wat aandacht voor Mij oplevert, dat lijkt niet zo van belang voor hun doen en laten. De aandacht van de mens is voornamelijk gericht op zorg voor zichzelf, voor wat iets oplevert.

Aandacht voor Mij levert meer op dan iets op aarde de mens kan opleveren, luisteren naar Mij verheldert het zicht op het ware leven en op de redenen waarom mensen op aarde zijn. Aandacht voor Mij geeft inzicht hoe problemen op te lossen, hoe gebeurtenissen te verwerken, hoe het beste met elkaar om te gaan, hoe tot de ware allesverzachtende liefde te kunnen komen, door het besef dat in liefde alle oplossingen voor welke gebeurtenis dan ook aanwezig zijn. Denk je dat eens in, hoeveel waarde er voor het leven van de mens in liefde verborgen is, oneindig veel, en die ware liefde ben Ik en kan nergens anders verkregen worden dan bij Mij, uit Mij in het hart.

Een klein beetje aandacht voor Mij en Mijn liefde vult het hart al met liefde en geeft de mens een vermogen, zoveel dat het zicht sterker en duidelijker wordt en Mijn Woord beter begrepen kan worden, met het grootste voordeel voor het verblijf op aarde, en vooral ook voor het leven na het verblijf op aarde. Want, lieve mensen, leven is eeuwig, leven ben Ik, leven is liefde, Mijn liefde. Geloof dat en geef aandacht aan Mij. Kom en luister naar Mij in je hart en ga zien wat je niet eerder zag, weten wat je niet eerder wist, zijn zoals je niet eerder besefte, werkelijk leven, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 8272

Ieder mens heeft het vermogen om onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet goed is, ieder mens heeft een geweten. Dat geweten is in zich volkomen zuiver, maar door verlangens, door wensen, door hebberigheid, door boosheid, onwaarheid, enzovoorts, komt er een waas om het geweten en wordt het minder makkelijk te raadplegen. Dat geweten staat eigenlijk ook voor contact met Mij, is eigenlijk een zuivere verbinding met Mij.

Maar hoe meer een mens afdwaalt van het contact met Mij, des te minder voelt hij zijn geweten en des te makkelijker denkt die mens zijn eigen gang te kunnen gaan en vervalt hij in minder goed tot slecht gedrag. Dan zijn er gebeurtenissen nodig om die mens weer bewust te maken van zijn geweten, van de domheid van zijn gedrag. Gedrag wat hem alleen tijd gekost heeft waarin hij betere dingen had kunnen doen. Niet voor hemzelf, maar voor zijn medemensen. Het geweten is niet vooral een graadmeter om het verschil aan te geven tussen goed en kwaad, in het eigen handelen of het handelen van medemensen, het is veel meer dan dat.

Het geweten is een boodschapper uit Mij, die voortdurend de mens voorziet van informatie die waar, zinvol, bruikbaar, goed, liefdevol, enzovoorts is. Het is niet iets dat je alleen laat weten dit is goed en dat is niet goed, het laat een mens veel en veel meer zien en beseffen. Maar wanneer het besef van het geweten vertroebeld is, omdat het geweten stelselmatig genegeerd is, dan houdt het zich meer en meer op de achtergrond, dan houd Ik Mij meer en meer op de achtergrond en laat Ik de mens zelf in zijn vrijheid ervaren hoe hij belangrijke informatie gemist heeft.

Bij mensen die in contact met Mij staan, omdat zij in Mij en Mijn liefde geloven, zal het om kleine dingen gaan, hun geweten is nog grotendeels zuiver te ervaren, maar bij mensen die het allemaal naar eigen goeddunken invullen, zoals het hen het beste uitkomt, zullen de gebeurtenissen ernstiger zijn, om te voorkomen dat hun geweten onzichtbaar wordt.

Lieve in Mij en Mijn liefde gelovende mensen, blijf steeds in contact met Mij en houd daarmee je geweten zichtbaar en voelbaar, dan zul je zo nu en dan slechts kleine correcties nodig hebben om in waarheid en liefde te blijven.

Hemels Brood 8273

Het lichaam van de mens heeft een zelfhelend vermogen, maar het veroudert ook. Of het lichaam wel of niet of gedeeltelijk geneest, dat ligt in Mijn Hand en heeft met alles en iedereen te maken, met alles wat mensen doen en laten, ten goede en liefdevolle of het tegenovergestelde daarvan. En wanneer bijvoorbeeld iemands hoofd van zijn lichaam geslagen wordt, dan is er geen heling meer mogelijk. Aan het zelfhelend vermogen van het materiële lichaam is dus wel een grens, en wanneer die grens gepasseerd is, houdt het zelfhelend vermogen op.

Er is niet alleen een zelfhelend vermogen voor het materiële lichaam, maar er is ook het vermogen om de ziel van de mens tot heling te brengen, in geestelijk opzicht. Het vermogen tot heling van lichaam en geest is gevat in Mijn liefde voor de mens. In Mijn liefde zie Ik wat voor ieder mens en voor alle mensen tezamen het beste is om mee te maken op zijn weg naar volkomen heling tot het volmaakte leven, tot volmaakt zijn in alles in geestelijk opzicht. Heling staat in verhouding tot datgene wat de mens nodig heeft voor zijn groei tot volmaakt leven in de waarheid en liefde, in de vrijheid die Ik de mens gegeven heb.

Alle mensen zijn niet hetzelfde in hun doen en laten, en zo zal de ene mens gemakkelijker genezen van een verwonding of een infectie dan een ander, zo zal de ene mens langer verdriet hebben over een verlies van een dierbare dan een ander, want mensen zijn verschillend en dat is zo met reden. Daarom, wanneer er gezegd wordt tegen een zieke, dit helpt om te genezen, of dat moet je doen, weet dan dat heling altijd in Mijn Hand ligt en altijd in verband staat met alles wat er in iemands leven gebeurt en met alles wat er op de wereld gebeurt.

Want niets staat op zichzelf, ook al hebben veel mensen het idee dat wat zij meemaken alleen betrekking heeft op hen. Zelfs denken mensen van iemand die ziek is dat het vooral met diegene te maken heeft, terwijl het evengoed met andere mensen te maken kan hebben, met hun doen en laten. Alle mensen zijn met elkaar één mens en die ene mens is niet in alle opzichten heel, en dat treft dan deze en dan gene mens in meer of mindere mate. Want de hele mens zal heel worden, omdat Ik het Wil, in waarheid, liefde en haar wijsheid. Door Mijn ware eeuwige liefde en haar wijsheid geneest uiteindelijk de hele grote mens voor eeuwig.

Hemels Brood 8274

De verhalen die in de Bijbel staan zijn geen sprookjes, het zijn verhalen die iets weergeven van Mijn Woord, op een manier die, in de gesproken taal van toen opgeschreven, de diepere betekenis ervan verhult.

Zo is de Tempel beschreven als het Huis Gods, met de Priesters om dienstbaar te zijn aan Mij, Schepper van hemel en aarde, van de mens. De gebruiken van de Tempel zijn op een letterlijke manier beschreven, terwijl de werkelijk diepere betekenis verborgen bleef in het onuitspreekbare. In de Tempel was het Heilige der Heiligen en toegang daartoe was voorbehouden aan de hogepriester. Er was een strikte omschrijving voor de hogepriester hoe hij zich moest gedragen, welke kleding hij moest dragen en hoe hij zich vooraf uiterst secuur moest reinigen, voordat hij het Heilige der Heiligen mocht binnengaan. Aan alle regels die gegeven waren aan de hogepriester voor hij het Heilige der Heiligen mocht binnengaan, werd streng vastgehouden op de uiterlijk letterlijke manier.

De ware betekenis van de Tempel en het Heilige der Heiligen is in werkelijkheid dat met de Tempel het hart van de mens bedoeld is, met het Heilige der Heiligen is bedoeld daar waar Ik in het hart van de mens aanwezig ben, en de aanwijzingen om het Heilige der Heiligen te mogen binnengaan zijn een beschrijving van de zuiverheid die de mens nodig heeft om het Heilige waar Ik in het hart Ben te kunnen binnenkomen. Want niemand komt het Heilige der Heiligen binnen, dat is, daar waar Ik in het hart Ben, zonder dat Ik hem geroepen en uitverkorenen heb, en zonder dat hij gereinigd is, dat wil zeggen, zijn hart geleegd heeft van al zijn gedachten, zijn meningen, zijn wensen, verlangens, enzovoorts, en gekleed is in volkomen nederigheid. Dan mag diegene in zijn hart bij Mij in Mijn liefde komen.

En wanneer je nu denkt, maar lieve hemelse Vader, hoe zal mij, die nog niet in alle opzichten zo zuiver in waarheid en liefde is, dat lukken, zo rein en nederig ben ik nog niet. Dan zal Ik je zeggen, jij uit jezelf niet, maar in Jezus Christus kan dat wel. Wie zich tot Jezus Christus wendt, die wendt zich tot Mij, want Hij en Ik zijn Eén, in Hem is alles Die Ik Ben. Iedereen kan in zijn hart naar Jezus Christus gaan en daarmee tot Mij komen, gereinigd door het bloed van Jezus Christus, die voor jullie mensen alle zonden op zich genomen heeft. Kom dan nu oprecht, open en vrij bij Mij in Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 8275

Wanneer iemand Mijn hemel bereikt, dan heeft hij op Mijn deur geklopt en dan zie Ik hem aan. Wanneer hij Mij vraagt om binnengelaten te worden, dan laat Ik hem zien hoe hij tot dan toe gehandeld heeft en toon hem wat daaraan gemankeerd heeft ten aanzien van Mijn liefde en haar wijsheid, en vraag Ik hem wat hij daarvan vindt. Dan zal er een gesprek zijn tussen hem en Mij, en al naargelang dat gesprek gaat, zal hij gaan zien of blind blijven voor de oorzaken van zijn van Mijn liefde afdwalende gedrag. Wanneer hij blind blijft, geef Ik hem plaats in sferen waar zijn blindheid tot zicht kan komen. Wanneer hij zicht begint te krijgen en de oorzaken begint te zien, krijgt hij de kans dat goed te maken, en al naargelang hij daar wel of niet voor kiest, geef Ik hem een nieuwe plaats.

Wanneer iemand aan Mijn deur klopt, zie Ik hem aan, en wanneer Ik zie dat hij zijn last nederig draagt en beseft dat zijn handelen op aarde niet altijd gelijk Mijn liefde was, en daar berouw over heeft, en Mij oprecht om vergiffenis vraagt, en Ik zie in zijn hart dat hij dat oprecht meent, dan neem Ik zijn last weg, dan heel Ik hem van alles waardoor hij niet naar Mijn liefde handelde. Vooral omdat Ik zie dat aardse omstandigheden oorzaak waren van zijn afdwalingen van liefde en hij zelf eigenlijk liefdevoller en eerlijker had willen handelen.

Hem geef Ik plaats waar hij in een eerlijke en liefdevolle omgeving tot zuiverheid in waarheid en liefde kan komen en ten diepste zal blijven, en wanneer hij dat in zijn vrijheid bereikt heeft, open Ik de deur van Mijn hemel en nodig Ik hem uit binnen te komen, daar in Mijn hemel, waar het altijd warm en licht is, waar alles alleen waarheid van leven is, waar alles en iedereen liefde is en in liefde werkzaam is. En ook hij zal daar in liefde werkzaam zijn en met al de anderen die Ik binnengelaten heb genieten van de rijkdom die daar is. En al degenen die daar zijn, zullen al wat daar overvloedig aanwezig is, geven aan al degenen die daar nog niet zijn, aan hen die op aarde zijn, aan hen die in andere sferen zijn, om te groeien tot ook zij in Mijn hemel kunnen worden toegelaten.

En eens, lieve mensen, zullen alle mensen in Mijn hemel zijn en vrucht dragen tot in de eeuwigheid, de oneindigheid, zelf vrij levend, zoals Ik vrij levend waarheid en liefde voor alles en iedereen eeuwig Ben.

Hemels Brood 8276

Lief mens, Ik heb jou geroepen en jij hebt geantwoord. Ik heb jouw oren geopend, zodat jij Mijn roepen kon horen. Ik heb jouw hart verlicht, zodat jij Mij kon beseffen en Mijn liefde kon voelen. In je hart heb Ik het vermogen gelegd om in Mijn liefde en Mijn licht Mij te ontmoeten. En jij hebt Mij geantwoord. Ik heb je zonder woorden één en ander over het ware leven bekendgemaakt, en je de wijsheid uit Mijn liefde getoond. Steeds wanneer jij Mijn liefde voelt, Mijn licht in je hart ziet, Mijn Woord, Mijn gedachten in liefde en wijsheid herkent, weet je zeker en standvastig dat het Mijn ware Woord is.

Jij bent een vrij mens, deel van een samenleving met mensen die dat niet allemaal op die manier hebben, zij hebben nog niet geantwoord op Mijn roepen en dat heeft invloed op jou, daardoor besef je af en toe niet wat Ik je innerlijk laat weten, omdat je gedachten zijn afgedwaald naar je verstand. En juist het verstand blokkeert het besef van Mijn Stem in je hart, je verstand overwoekert soms Mijn Stem in je hart. Dan laat Ik iets bij jou komen wat je hart prikkelt en direct ben je in je hart en voel je Mijn liefde, zie je Mijn licht en begrijp je wat Ik je laat weten en besef je de eeuwig vaststaande waarheid ervan.

Wat je eenmaal heel duidelijk als een vaststaande waarheid uit Mij in jouw hart beseft hebt, zul je altijd vasthouden en nooit opgeven, niet meer kunnen opgeven, omdat Ik het jou gegeven heb. Maar wat Ik jou als vaststaand in de loop der jaren gegeven en in jou vastgezet heb, is nog niet aan ieder mens gegeven, ook al gelooft die mens in Mij en Mijn liefde en kan die mens Mij in zijn hart ontmoeten. Alles heeft een tijd en een plaats ten goede aan het grote doel voor alle mensen, het eeuwig gelukzalige leven te bereiken in Mijn volmaakte liefde en haar wijsheid, in Mijn eeuwig volmaakt licht.

Zo zijn er mensen die Mij, met veel of weinig licht op hun weg, in Jezus Christus volgen, en anderen die Mijn aanwezigheid in hun hart nog niet beseffen. Maar kijk om je heen en je zult zien, er komen steeds meer mensen bij met het besef van Mijn licht in Jezus Christus in hun hart, niet te zien door hen die Mij niet kennen of niet willen kennen. Wel te zien door iedereen die zelf Mijn licht in zijn hart beseft, omdat Ik het zo Wil.

Hemels Brood 8277

Er zijn mensen die zeggen dat er geen waarheid is, en in sommige opzichten kan dat gedacht en gezegd worden. Waarheid kan veranderen. Wanneer in de winter de bladeren van een boom afgevallen zijn, dan is het waarheid te zeggen, die boom heeft geen bladeren meer. Maar wanneer in de zomer diezelfde boom vol bladeren is en iemand zegt, die boom heeft geen bladeren, dan is dat voor dat moment geen waarheid. De waarheid van die boom is veranderd. Evengoed is het waar dat de boom in de winter geen bladeren heeft en in de zomer wel. Dus kan er gezegd worden, er is geen standvastige waarheid, waarheid kan veranderen, waarheid kan in onwaarheid veranderen, er is niet één waarheid.

Lieve mensen, maak die vergissing niet, want er is zeker wel één standvastige waarheid en Die Ben Ik, jullie Schepper, het Enige ware Leven waaruit jullie leven, het eeuwig onveranderlijke Leven. Ik zeg daarmee niet dat er geen onwaarheid bij jullie mensen is, maar bij Mij, Mijn eeuwig ware Leven, is voor altijd en eeuwig waarheid. Ik ben waarheid, Mijn liefde is voor eeuwig en altijd waarheid, en alles is uit Mij, dat is waarheid, onveranderlijke waarheid. Dat bladeren in de winter in koude gebieden afvallen is waarheid, dat zij er in de zomer weer nieuw aangroeien is waarheid, en dat is juist waarheid, omdat het uit Mij, Mijn leven, dat eeuwig dezelfde waarheid is, voortkomt. Mijn leven, Die Ik Ben, is onveranderlijk waarheid, en wat uit Mij voortkomt is onveranderlijk waarheid, want het is allemaal Mijn Leven.

Maar bij jullie mensen is leugen, is onwaarheid, jullie kunnen in jullie vrijheid zeggen dat Ik geen waarheid ben, en dat als waarheid zien, terwijl Ik alles Ben, en dat in waarheid voor eeuwig en altijd blijf. Dat er geen waarheid zou zijn is geen waarheid, maar in de vrijheid van de mens kan dat gedacht en gezegd worden. Zelfs de kale boom in de winter en dezelfde boom vol blad in de zomer is waarheid, omdat het Mijn leven in die boom is, waardoor dat mogelijk is.

Maar wie zal dat geloven, wanneer hij de waarheid niet kent, omdat hij Mij, zijn leven, niet naar waarheid kent? Gezegend de mens die Mij heeft leren kennen in waarheid en beseft dat er Eén waarheid is, Die Ik Ben, in hem en in Alles, eeuwig levend, eeuwig liefde, eeuwig Zijn.