Hemels Brood 8216 t/m 8246

Hemels Brood 8216

Jullie mensen kennen alleen hoe het nu op aarde is, de plaats waar je verblijft, de omstandigheden zoals ze zijn, wat de mogelijkheden wel of niet zijn, alles wat je geleerd hebt, beseft hebt, en dat is in het grote geheel van wat er allemaal is, maar een heel, heel klein beetje, minuscuul klein.

Toch heb jij, mens, de oneindigheid in je, want je hebt Mij in je en Ik ben de hele oneindigheid. Alleen, daar hebben zoveel mensen nauwelijks of geen besef van. En juist omdat de mens er geen besef van heeft, dat hij Mij en alles wat Ik Ben in zich heeft, heeft de mens het idee dat hij veel weet en beseft, maar Ik ben dat, niet de mens, wat hij weet en kent heeft hij van Mij. En wat de mens beseft, weet, kent, is lang niet zo veel en reikt lang niet zo ver als hij wel denkt.

Toch, alles wat er op de aarde gebeurt door het handelen van de mens, werkt wel door tot in de oneindigheid en wordt in de oneindigheid opgevangen door Mij en alle Engelen met Mij. De mens heeft er geen besef van hoeveel zijn handelen op aarde in de oneindigheid van Mijn Zijn teweegbrengt, hoeveel er nodig is om alles wat door de mens op aarde gebeurt ten goede te keren, zodat de mens en zijn aarde niet ten onder gaan. Mens, zou je eens weten hoeveel daarmee gemoeid is, maar je kunt het vanaf jouw kleine verblijf op aarde, met jullie beperkte zicht, door jullie arrogante houding meer te zijn dan je bent, niet zien, niet beseffen.

Maar zie dan in elk geval dat jullie heil ligt in Jezus Christus, De Mens, Die voor jullie op aarde kwam om de weg over de aarde als mens te gaan en te doen wat nodig was om het eeuwig oneindige leven uit Mij voor jullie allemaal veilig te stellen en jullie Weg te zijn om te volgen naar de oneindig ware levensgelukzaligheid voor altijd. Het is niet zo dat jullie alleen gelaten zijn op de aarde, Ik ben in Jezus Christus in ieder van jullie, in alles wat er maar is, en Ik zal Mij kenbaar maken op allerlei manieren, overal op de aarde, zodat de aandacht van mensen gewekt wordt.

Aandacht die er nu nauwelijks is, alleen bij kleine groepen mensen. Zij zullen met Mij het licht van de waarheid van leven uitdragen en Ik zal hen kracht geven, want het is tijd dat de mens gewekt wordt om te gaan beseffen, te gaan zien Wiens leven hij in zich heeft, door Wie hij leeft en hoe weinig hij in de waarheid van Zijn beseft, kent. Want Ik heb jullie mensen geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, niet om op aarde te blijven struikelen in wat jullie denken dat leven is, maar om met Mij en alle uit Mij voortgekomen leven voor altijd samen in de ware eeuwig oneindige gelukzaligheid te leven.

Want Ik heb jou, mens, lief, Ik heb jou Mijn leven gegeven, uit liefde, opdat jij, mens uit Mijn liefde, die gelukzaligheid van Mijn liefde zelf zou ervaren zoals die is. Opdat jij samen met Mij en alle leven uit Mij voor altijd werkelijk blij en in vrede gelukkig bent.

Hemels Brood 8217

Ieder mens heeft voortdurend keuzen te maken en het is niet steeds duidelijk welke keus de beste is. Dan komt er twijfel en dat maakt het kiezen er niet gemakkelijker op. Je wilt wel altijd het beste kiezen, maar steeds weer slaat de twijfel toe, doe je het wel goed? Vooral mensen die in Mij geloven, willen voldoen aan alle voorwaarden waaraan zij denken te moeten voldoen, maar dat lukt niet.

Lieve mensen, zijn jullie vergeten dat liefde geen voorwaarden stelt? Zijn jullie vergeten dat Ik liefde ben? Ja, Ik heb de mens adviezen gegeven waarmee de mens tot het ware leven kan komen, maar Ik heb niet gezegd dat er geen tijd voor is om te leren hoe die adviezen te kunnen opvolgen. Elk advies dat Ik gegeven heb en geef, kan alleen opgevolgd worden met Mij samen. Want geen mens kan iets zonder Mij. Maar juist onder de in Mij gelovende mensen zijn er nogal wat die zich streng inspannen om naar Mijn Woord en Mijn adviezen te leven en dat lukt hen niet.

Niemand hoeft zijn weg over de aarde alleen en zelf te gaan, alle obstakels die hij tegenkomt zelf uit de weg te ruimen, alles kan en is bedoeld met Mij samen te gebeuren, en dan gebeurt het door Mij, zodra die mens zich aan Mij overgeeft en erop vertrouwt dat hij van Mij het inzicht krijgt hoe zijn weg te gaan. Daarvoor is alleen de wil nodig om het goed en naar liefde te doen en het vertrouwen dat Ik ervoor zorg dat hij het kan, dan zal hij het goed en uit liefde kunnen doen. Meer dan de wil en het vertrouwen is niet nodig.

Maar veel mensen die het zelf goed en naar liefde willen doen, komen in twijfel, doen zij het wel goed? En zij lezen allerlei boeken en luisteren naar allerlei mensen, en hier lezen zij dit en daar lezen zij dat, en de ene mens zegt dit en de andere dat, en door al wat er gelezen en gehoord wordt groeit de twijfel en het idee, het lukt mij niet. En dat is waar, want zonder Mij lukt het ook niet. Maar met de wil om het goed te doen en het vertrouwen op Mij, dat Ik alleen ervoor kan zorgen dat de mens het daadwerkelijk goed en liefdevol kan doen, zal hij het ook goed en liefdevol kunnen doen. Lieve in Mij gelovende mensen, laat je niet in de war brengen, vertrouw op Mij en je doet het hoe dan ook goed.

Hemels Brood 8218

Wanneer je de dingen werkelijk aan Mij overlaat, vanuit je hart op Mij vertrouwt, volkomen oprecht, dan komt het goed. Al lijkt de situatie nog zo moeilijk, en al lijkt een probleem niet op te lossen te zijn, wanneer je met je hele hart op Mij vertrouwt zul je meemaken dat het opgelost wordt op een manier waaraan je zelf niet hebt gedacht, zelfs niet van wist dat het mogelijk was. En opeens zie je stukjes van de puzzel op zijn plaats vallen, stukjes die je eerder niet kende. Die stukjes zaten verborgen in gebeurtenissen die nog moesten plaatsvinden, wat jij niet kon weten.

Voor goede oplossingen is het nodig dat alle stukjes hun juiste plaats vinden, en alleen Ik kan daarvoor zorgen op een manier die niemand in zijn vrijheid belemmert. Juist omdat mensen dat totale overzicht niet hebben, en zij niet weten wat er meer nog is dan zij kunnen zien, wordt er vaak gebruikgemaakt van verdraaiing, verzwijging, leugen, onwaarheid, om problemen passend opgelost te krijgen. Daarbij wordt gedacht dat het op aarde nu eenmaal nodig is om het niet zo nauw te nemen met de waarheid, om tot oplossingen te kunnen komen, en verdraaiing, leugen en bedrog worden gezien als onvermijdelijk in allerlei situaties, als een onderdeel van het leven.

In werkelijkheid laat dat zien, dat de mens alleen, zonder Mij, het vermogen niet heeft om alles te kunnen overzien en het vermogen niet heeft om met alles rekening te houden, ook met al datgene wat hem niet bekend is. Maar Mij is alles bekend, ook datgene waarvan de mens niet eens weet dat het van belang is of waar hij in het geheel geen weet van heeft. De meeste mensen kiezen er dan voor om moeilijkheden dan maar op hun manier op te lossen en dat is vaker ten gunste van henzelf, en minder of niet van hun medemensen. Als de gewoonste zaak van de wereld wordt gebruikgemaakt van onwaarheid om wat niet passend is passend te krijgen, en dat gebeurt overal op aarde, waardoor het op aarde voor veel mensen zo’n onaangename plaats geworden is.

Maar jullie, in Mijn bestaan gelovende mensen, in Mij in Jezus Christus in je hart is alles wat je nodig hebt om op aarde zonder leugens en bedrog te overleven, hoe moeilijk dat van tijd tot tijd ook lijkt te zijn. Zonder de vrije wil van de mens te belemmeren zorg Ik ervoor dat de aarde weer leefbaar wordt en mensen gaan beseffen wat het ware leven is en Wie Ik in Jezus Christus ben. En wanneer je het goede in liefde nastreeft, zeg dan in je, ik wil dit goed doen in waarheid en liefde in Naam van Jezus Christus, in Zijn liefde, in Zijn licht.

Hemels Brood 8219

In jullie, in Mij gelovende mensen, zie Ik dat het niet zo gemakkelijk is om in de ware stilte te komen waar Ik ben en in die stilte naar Mij te luisteren. Voortdurend zijn er veel gedachten die nauwelijks stil te zetten zijn.

Maar stel je nu eens voor, je loopt in een bos en je denkt voortdurend aan van alles en nog wat en dat gaat maar door. Opeens is er een geluid dat je opvalt en je vraagt je af wat voor een geluid dat is. Het heeft je aandacht en je gaat ernaar luisteren, want je wilt weten wat het is en waar het vandaan komt. Als vanzelf stoppen al je gedachten, je denkt niet meer, het is stil in je en je bent geconcentreerd op dat ene geluid. Je kunt namelijk niet geconcentreerd naar een specifiek geluid luisteren zonder je denken stop te zetten. En je doet dat, je zet je denken stop om te kunnen luisteren.

Zo kun je ook je denken voor Mij stopzetten. Niet om buiten je een specifiek geluid te horen, maar om in je te beseffen wat binnenin je is en wat je binnenin je van Mij kunt ervaren. Je kunt wel degelijk je denken stopzetten, je doet het zelfs regelmatig, haast automatisch, meestal om een geluid te kunnen plaatsen in de situatie waarin je bent. Daarbij hoeft het in je omgeving niet eens stil te zijn, zelfs in een luidruchtige situatie kan er een geluid zijn dat je ertoe aanzet om je denken stop te zetten.

Besef hoe je dat doet voor geluiden buiten je, en doe dat dan voor Mij in je, richt je niet naar buiten, richt je naar binnen, in jezelf. Concentreer je daarbij niet op het stilhouden van je denken, maar op wat Ik je in je besef aanreik. Wees daarbij wel honderd procent eerlijk en zet je hart er oprecht op Mij te verstaan, niet als een stem, maar als een ingeving, een inkomend besef. Zo kun je voor Mij net zo stil zijn in je, als je voor een geluid buiten je kunt zijn. Oefen dat regelmatig, zodat je meer en meer gaat herkennen hoe Ik je in jezelf inzichten kan geven.

Houd daarbij altijd voor ogen dat wat Ik je aanreik nooit streng of dwangmatig is, wel ernstig kan zijn, maar altijd zachtmoedig, vergevend en bedoeld om jou tot inzicht in liefde te brengen in alle opzichten. Let er ook op dat je niet in overdenkingen vervalt en daarmee eigen invullingen aan jezelf geeft die niet van Mij zijn. Blijf altijd eerlijk tegen jezelf, dan kun je Mij ook in eerlijkheid verstaan. Oefen dit en je zult Mij in je steeds beter in liefde kunnen verstaan, in de ware stilte van je hart.

Hemels Brood 8220

Het meer en meer begrijpen van Mijn Woord wil nog niet zeggen dat je dat dan ten volle in de praktijk kunt brengen. Maar door het meer en meer begrijpen van Mijn Woord kan Ik je wel leren hoe dat het best in de praktijk te brengen. Daarbij is het van belang dat je regelmatig innerlijk bij Mij komt, zodat Ik je daarvoor het nodige inzicht kan geven, want in de praktijk is dat niet zo gemakkelijk. Inzien is nog niet het doen.

Met Mijn hulp zul je er op een gegeven moment toch ten volle naar handelen. Maar eerst is er een weg te gaan met vallen en opstaan. Van tijd tot tijd is zo’n val pijnlijk en is het moeilijk om weer op te staan, vooral wanneer je dacht niet meer te zullen vallen. Juist wanneer je denkt dat je het goed doet, ben je even vergeten dat je het niet zelf goed doet, maar met Mijn hulp, en dat is een moment voor een beproeving, zodat je niet afdwaalt van het ware spoor en vergeet hoe het leven uit Mij jou gegeven is en hoe het zit met jouw vrijheid en Mijn liefde. En wanneer je dan weer terug tot het juiste zicht komt, ben je de pijn snel weer vergeten en ben je ook weer een stapje dichter bij Mij en Mijn liefde gekomen.

Want het is op aarde niet gemakkelijk om tot het volkomen ware leven, wat volmaakte ware liefde en haar wijsheid is, te komen zonder daar totaal niet meer van af te dwalen. Daarbij heb je echt Mij in Jezus Christus nodig om je vast te houden op de glibberige wegen van de aarde, die er zijn door alles wat er gebeurt door mensen die ervoor kiezen zonder Mijn hulp hun leven naar eigen wensen en verlangens in te vullen, waardoor er heel veel valkuilen ontstaan. Met Mij kun je die zien en omzeilen, maar op jezelf lukt dat niet. Kom daarom regelmatig innerlijk bij Mij, en mocht je even afgeleid zijn en in zo’n kuil vallen, wees dan dankbaar dat Ik je help om daar weer uit te komen, niet om Mij, maar omdat je daarmee weer wat geleerd hebt wat je ten goede komt, waardoor je dieper beseft hoe belangrijk het is om je steeds weer aan Mij vast te houden, in waarheid, liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben.

Hemels Brood 8221

Het is niet zo dat iedereen die in Mij gelooft, in de waarheid van Mijn Woord, in Mijn onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde en de uit Mijn liefde voortkomende wijsheid, op dezelfde manier gelooft, Mijn Woord en Mijn liefde op dezelfde manier verstaat en op eenzelfde manier contact met Mij heeft. Ondanks ieders geloof in Mij is er veel verschil in hoe iemand Mijn Woord uitlegt, hoe iemand Mijn liefde en haar wijsheid ervaart. Die verschillen zorgen nogal eens voor wat wrijving tussen in Mij gelovende mensen.

Lieve mensen, ieder van jullie is lerende, de één via deze weg, de ander via gene weg. Die wegen zijn verschillend, maar de uitkomst zal hetzelfde zijn, elke weg komt bij Mij uit en Ik ben en blijf altijd Dezelfde, het eeuwig ware gelukzalige leven. De weg die jij gaat mag anders zijn dan de weg die een ander gaat, en jij hoeft die ander niet van jouw weg te overtuigen, noch hoeft die ander jou van zijn weg te overtuigen. Wanneer jullie dat beiden willen, dan kun je aan elkaar uitleggen wat voor ieder van jullie de gedachte is om juist die weg te gaan, dat kan in alle rust, zonder de ander te willen overtuigen.

Wanneer dat op een rustige manier gebeurt, geheel zonder overtuigingsdrang, dan kun je wellicht van elkaar leren, elkaars verschillen begrijpen en elkaar de ruimte geven in de wetenschap dat Ik alle wegen ken en voor iedereen zorg dat hij op de voor hem beste weg zal komen. In vrijheid werkt Mijn liefde het meest herkenbaar, want er is in Mijn liefde nooit dwang om iemand te overtuigen. Juist ligt Mijn liefde zodanig in alles, dat iedereen door de weg die hij gaat Mijn liefde voor hem gaat beseffen in de volkomen vrijheid die ieder mens van Mij gekregen heeft.

Denk niet dat jouw geloof, jouw inzicht, jouw besef belangrijker is dan dat van een ander, meer is dan dat van een ander, want in alles ben Ik dat meer, en Ik zie het beste wat voor ieder persoonlijk en voor allen tezamen van belang is. Spreek met elkaar over al wat je denkt en voelt en gelooft, en luister naar wat de ander denkt en voelt en gelooft, en laat het aan ieder zelf om daar wel of geen herkenning in te vinden. Dan blijven jullie altijd in vrede in Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemelse Brood 8222

Een belofte is snel gemaakt, vaak zelfs zonder erbij na te denken zeg je, ja, dat doe ik wel even. Maar veel beloften worden niet nagekomen en ook daar wordt vaak niet bij nagedacht. Een kleine belofte of een grotere, het gebeurt bij iedereen en vaak wordt een ‘ja’ meer gezien als een antwoord op een vraag dan dat beseft wordt dat in het woordje ‘ja’ een belofte zit.

Is het dan zo erg dat een dergelijk gemaakte belofte, die niet steeds gezien wordt als een belofte, niet nagekomen wordt? Want er zijn allerlei redenen te bedenken waarom een ‘ja’ geen ‘ja’ blijft. Vaak veranderen de omstandigheden zodanig dat het niet meer mogelijk is om het ‘ja’ gestand te doen. En op aarde veranderen omstandigheden zo vaak en soms ook zo drastisch, dat het goed te begrijpen is dat beloften niet altijd stand kunnen houden.

Zo is dat voor jullie mensen, en wees blij dat het zich niet houden aan een belofte in de samenleving voor een groot deel begrepen en geaccepteerd wordt. Ik zeg jullie, Ik heb de mens beloften gedaan en Ik houd Mij aan de beloften die Ik gedaan heb. Maar Ik zie in mensen dat Mijn beloften niet allemaal zo goed begrepen zijn en dat er twijfel over is, of Ik Mijn beloften wel gestand zal doen.

Lieve mensen, Ik zal Mijn beloften gestand doen, op de daarvoor bestemde tijd. Maar zie dat niet als de aards materiële tijd, zie dat in geestelijke tijd, dat is in de hoedanigheid van zijn, dat is op het moment dat situaties samenvallen, de juiste tijd is het juiste moment. En dat moment zal komen, dan zal ook gebeuren want Ik gezegd heb. Verwacht Mij niet op een specifieke tijd, in een bepaald jaar, op een bepaalde dag, maar verwacht Mij op het moment dat al datgene samenvalt, wat het tot het juiste moment maakt. Ik weet wanneer dat is, en hiermee bedoel Ik ook niet een tijdstip, een jaar, een dag, maar hoe het geestelijk gesteld is met de mens.

En al begrijp je nu wellicht wat beter wat Ik bedoel, een mens kan niet weten wanneer, omdat geen mens totaal weet wat Ik weet, omdat Ik alles Ben. Besef dat wat er ook gezegd wordt over wanneer Ik terug zal komen en waar, geen nut heeft, laat het los, want de aardse tijd en plaats doen er niet toe. Weet dat Ik terugkom, want dat is Mijn belofte, en Ik doe Mijn beloften gestand.

Hemels Brood 8223

Mijn Koninkrijk is geen aards koninkrijk maar een hemels Koninkrijk. In Mijn Koninkrijk is alles in waarheid, liefde en haar wijsheid voor iedereen aangenaam geregeld, en iedereen voelt zich daar volkomen gelukkig en zou het in alle vrijheid niet anders willen. Al het werk wat nodig is om gedaan te worden, wordt met veel plezier gedaan en niemand hoeft daar eer of een beloning voor te krijgen. Evengoed voelt iedereen zich gewaardeerd, maar er is geen trots.

Welk werk iemand ook doet, wat zijn vermogen ook is, iedereen weet dat dat voor het grote gezamenlijke geheel is en door Mij zo bestemd is. Iedereen weet dat Ik daarbij alle mensen even liefheb, niet om hun vermogen, wat zij van Mij gekregen hebben, of om het werk dat zij verzetten, maar om wie zij zijn, deel van Mij, en de een is evenveel waard als de ander, met andere vermogens en ander werk. Want iedereen weet dat welk werk iemand ook doet en welk vermogen hij ook heeft, het nodig is voor het grote gezamenlijke geheel, om met elkaar levend in eenheid gelukkig te zijn en te blijven tot in de eeuwigheid.

Iedereen heeft Mij en elkaar lief zoals Ik iedereen liefheb, want iedereen weet dat niemand in iets ooit tekort zal hebben, juist in die eenheid die er in Mijn Koninkrijk in waarheid, liefde en haar wijsheid is. Niemand zal er dan ook ooit nog voor kiezen om die eenheid op wat voor manier dan ook te verstoren, want dat is als het licht uitdoen terwijl je dan in het donker niks meer ziet en niet meer weet wat te doen en waar te gaan. In Mijn Koninkrijk is alles altijd licht, daar is altijd alles heel goed te zien door iedereen en daar is iedereen blij mee. Alle mensen zijn daar deel van Mijn licht dat van Mij uitgaat en overal en voor iedereen even verhelderend is bij al het werk dat gedaan wordt omdat het nodig is om gedaan te worden en fijn is om te doen.

In Mijn Koninkrijk is een gelukzaligheid die op aarde niet gekend is. Maar, lief mens, niet getreurd, want via jouw verblijf op aarde is het voor jou en alle mensen die in Mij geloven mogelijk om in Mijn Koninkrijk te komen en mee te maken hoe oneindig fijn dat is. En ben je daar eenmaal aangekomen, lief mens, dan wil je daar in liefde voor altijd blijven!

Hemels Brood 8224

In Jezus Christus heb Ik de mens de macht gegeven om het kwaad te weerstaan en het kwaad ten diepste haar macht te ontnemen. Begrijp dit goed, want dit is een heel ernstig en belangrijk gegeven. Daarbij is het van het grootste belang om in Naam van Jezus Christus het kwaad te weerstaan, omdat Hij voor de mens op aarde die macht heeft en in ieders hart aanwezig is, terwijl Ik in Hem aanwezig ben.

Zonder de macht van Mij in Jezus Christus heeft de mens geen macht tegen het kwaad, ook al denken veel mensen dat zij in hun vrijheid zelf hun leven kunnen besturen, maar de ware vrijheid ligt in de waarheid van leven, in de onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en de daaruit voortkomende wijsheid uit Mij, die de mens alleen bereikt in Jezus Christus in zijn hart. Veel mensen denken Mij, hun God en hemelse Vader, niet nodig te hebben, denken dat het kwaad op aarde nu eenmaal een gegeven is waarmee de mens op aarde te maken heeft.

Zo is het niet, in Jezus Christus is de macht om het kwaad te verdrijven en alleen in Naam van Jezus Christus heeft de mens de mogelijkheid om het kwaad te verdrijven. Maar zie, jullie, in Mij in Jezus Christus gelovende mensen, het is niet zo dat wanneer een van jullie het ‘in Naam van Jezus Christus’ uitspreekt, om kwaad, of ziekte, of wat dan ook, te verdrijven, dat ook ten diepste lukt, want de woorden op zich, zonder de juiste hoedanigheid van geest, hebben daar te weinig kracht voor.

Er is een diepe intense liefde voor Mij in Jezus Christus voor nodig, alsook een diepe overgave aan Mij in Jezus Christus, om kwaad werkelijk te kunnen verdrijven. En er zijn maar heel, heel weinig mensen die op aarde die zuivere reine overgave bereiken. Daarom is het nog niet zo dat het met een juiste intentie uitspreken van ‘in Naam van Jezus Christus’ niets doet, want dat zal zeker wel zo zijn, maar werkelijk ten diepste het kwaad verdrijven, dat vraagt meer dan goede bedoelingen.

Evengoed is die ware, werkelijk diepe liefde voor Mij in Jezus Christus door ieder mens te bereiken, wanneer een mens zich steeds weer tot Mij in zijn hart keert, bij Mij komt, met Mij spreekt en naar Mij luistert, in waarheid en met de ijver om te groeien in Mijn liefde in al zijn doen en laten. Kom allemaal bij Mij, die in Mij geloven, want jullie zijn Mijn kinderen en Ik ben jullie hemelse Vader.

Hemels Brood 8225

Er zijn veel mensen die pronken met andermans veren. Pronken met wat dan ook is niet terecht, want wat een mens goed of zelfs buitengewoon goed kan, heeft hij niet van zichzelf, maar van Mij, zijn Schepper. Alles wat mensen in welk opzicht dan ook kunnen, is alleen mogelijk omdat het uit Mij mogelijk is. En wat de mens ook put uit alles wat in Mij is, het is minimaal ten opzichte van de oneindige mogelijkheden die in Mij zijn. De mens kan niet meer begrijpen dan mogelijk is met het kleine beetje vermogen dat hij heeft, maar zou hij zich meer in liefde met Mij verbinden, dan zou hij al heel wat meer kunnen begrijpen. Maar ook daarmee is niet te pronken, omdat alles wat een mens aan vermogen heeft, eerst van Mij is en van Mij komt.

Bij in Mij gelovende mensen zie Ik de vraag hoe dat alles dan in Mij aanwezig gekomen is, hoe Ik ontstaan ben, en het enige wat Ik daarop kan zeggen is, lieve mensen, hoe onbegrijpelijk dat voor jullie op aarde met jullie beperkte vermogens ook is, Ik ben het bestaan van eeuwigheid aan, Ik ben Leven, eeuwig en altijd, Ik Ben. Zonder begin en zonder einde ben Ik Leven zoals leven in alle waarheid is, bestaan. Alles wat Ik er meer over zou zeggen, zou alleen verwarring geven, omdat in geen op aarde gesproken taal daarover meer in woorden of zinnen duidelijk en begrijpelijk uitgelegd kan worden.

Maar in de taal van ware liefde is wel wat meer verstaanbaar te maken, wanneer in een mensenhart daarvoor genoeg liefde aanwezig is. Ook dat heeft nog zoveel beperkingen door alles wat er op aarde gaande is en in de verste verte de ware liefde nog niet benadert, terwijl door hebzucht en machtslust de groei van liefde bij veel mensen geremd wordt. Want jullie mensen zijn met elkaar verbonden en het is niet gemakkelijk om in die verbondenheid sneller tot ware liefde te komen dan de zwakste mens ten aanzien van liefde is. Het enige wat dan groei in waarheid en liefde kan geven, is in nederigheid beseffen dat niemand daar meer aan kan doen dan op te volgen wat Ik aanraad om te doen.

Tegen jullie, in Mij gelovende mensen, zeg Ik, verdraag het gebeuren op aarde in Mijn aanwezigheid in je hart en put daar uit Mijn liefde en haar wijsheid, put daar geduld en vertrouwen, neem Mijn raad aan zoals je dat in je hart voelt en weet dat Ik alles in Mijn oneindig grote Hand heb, in de oneindigheid van Mijn Goddelijk Zijn. Al ben jij klein op die kleine aarde, in Mij in je hart zul je groeien in ware liefde en weten, in Jezus Christus is alles al ten goede gebracht.

Hemels Brood 8226

Er hangt over de aarde, over de mensen, een dikke nevel, waardoor het zicht voor veel mensen ernstig belemmerd wordt. Waardoor Mijn liefde en Mijn licht slecht te zien en te bemerken zijn. En hoe sterk Mijn licht ook schijnt, het zicht bij nevel wordt er eerder minder door dan meer, hoe meer licht des te dikker lijkt de nevel te worden.

Het is niet Mijn nevel, het is de nevel van de mens, het is het stof wat de mens doet opwaaien met zijn doen en laten, zonder te beseffen dat hij zichzelf aan het verstikken is. Om dat te voorkomen is er wind nodig, zijn er stormen nodig, want de mens is deels ingedut en deels overijverig bezig met het zichzelf naar de zin te maken, en daarbij is er de zucht naar bezit en naar macht. Al met al lijkt het erop dat het de mens beter gaat, door allerlei uitvindingen die gedaan zijn. Het bereik van de mens is wereldwijd geworden, in allerlei opzichten is er meer mogelijk, doordat er in korte tijd technisch veel ontwikkeld is wat het gemak van mensen vergroot heeft.

Maar de verdeling daarvan is niet eerlijk, niet overal is rijkdom, niet overal is genoeg te eten en te drinken, niet overal hebben mensen een dak boven hun hoofd, niet overal is er vrede. En waar genoeg te eten en te drinken is, waar genoeg mensen het goed hebben, zijn ook mensen arm en hebben mensen ook niet genoeg te eten en te drinken en is er geen goede verzorging voor iedereen. En die mensen hebben de kracht en het overzicht niet om dat zodanig kenbaar te maken, dat het gezien wordt en dat het verholpen wordt. Er is steeds meer mis op aarde en iedereen weet er wel iets van, maar hoe ermee om te gaan, dat is niet duidelijk. De één zegt dit, de ander dat, maar een werkelijke oplossing wordt niet gezien. Zo zijn er mensen die hardnekkig hun wil doordrijven, anderen zijn zich van alles wat er gebeurt gaan afsluiten, weer anderen zijn zich alleen gaan richten op hun eigen leven, en er zijn mensen die denken met vechten tegen hun vermeende vijanden iets te kunnen bereiken, terwijl met oorlog eigenlijk alleen verwoesting bereikt wordt.

En dan zijn jullie er, in Mij gelovende mensen, in gebed om de wereldse situatie aan Mij voor te leggen, om Mijn hulp, om Mijn liefde, en Ik zeg jullie, Mijn hulp komt. Maar Mijn hulp zal anders zijn dan jullie kunnen bedenken, vanaf een andere kant dan jullie verwachten, met andere middelen dan jullie kennen, maar het komt. Nu zijn er nog de verschrikkingen van vuur, van stormen, van overstromingen, allemaal door de mens veroorzaakt zonder daar weet en het juiste besef van te hebben, door de dikke nevel die voor de ogen van de mens hangt. Ik zal die nevel eerst wegblazen, daarna komt Mijn licht en in dat licht zullen mensen al hun verschrikkingen te zien krijgen. Daarover zal geween zijn en pijn in het hart, wat het hart zal zuiveren.

Wanneer dat gebeurd is, komt het ware zicht op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, en daarmee komt de liefde en haar wijsheid, Mijn ware licht, terug bij de mensen op aarde. En met die liefde komt het ware welzijn voor de mens terug en hij zal tevreden zijn met wat hij heeft, en niet meer willen dan wat hij van Mij in Mijn liefde krijgt. Zo zal er geen armoede, geen honger en dorst meer zijn, vrede zal over de aarde gaan, samenwerking zal over de aarde gaan, en er zal vreugde en blijdschap zijn. Maar hoe en wat daaraan voorafgaat, lieve mensen die in Mij geloven, dat ligt in Mijn Hand en zal gebeuren zoals Ik in liefde zie dat nodig is.

Vertrouw op Mijn liefde in je hart, leef zoals Ik je in je hart laat weten en daarmee doe je genoeg. Zegen aan alle mensen die bij Mijn ware liefde in hun hart blijven en Mijn raad opvolgen in het volle vertrouwen op Mij.

Hemels Brood 8227

Wat als er geen bomen waren om je in hun schaduw te beschermen tegen al te veel zon, wat als er geen zon was om je te verwarmen bij kou, wat als er geen water was om je dorst te lessen, wat als er geen groenten waren, er niets eetbaars was om je te voeden, wat als er geen lucht was om adem te halen, wat als Ik er niet was Die jou leven geeft? Daar heb Ik allemaal voor gezorgd, voordat jij op aarde kwam, voordat er een mens op aarde kwam, alles, zodat jij kon leven op de aarde, zodat de situatie op aarde volkomen volmaakt jou kon ontvangen, zodat jij daar kon leven onder volmaakte omstandigheden.

Maar je hebt het niet begrepen, al wat voor jou door Mij volmaakt gemaakt is, je hebt het niet begrepen, je bent in het letterlijk materieel zichtbare verdwaald, terwijl dat niet het belangrijkste is. Het materiële is alleen nodig om de eigen bewustheid te bestaan te omvatten en Mij persoonlijk te kunnen leren kennen op de werkelijke aarde in de waarheid van leven. Maar je bent verdwaald in de materie en hebt bijna geen zicht meer op wat werkelijk leven is. De werkelijke aarde is de grond van je bestaan, die grond van jouw bestaan ben Ik, het eeuwig ware werkelijke leven. Mijn leven is waarheid, liefde en haar wijsheid, onvoorwaardelijk en volkomen onbaatzuchtig. Maar je bent verdwaald in de materie, die alleen ter onderscheiding nodig is, om het leven als eigen zijn te kunnen beseffen.

Ik roep jou om terug te komen tot wie je werkelijk bent, niet materieel maar geestelijk, niet materieel te zien, maar geestelijk te zien, te voelen, te beseffen, in jou. Want in jou ben Ik jouw werkelijke leven, de waarheid, de onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, eeuwig onveranderlijke liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. In jou is al het leven, in jou is alles naar waarheid zoals leven is. In jou is het oneindig eeuwige Zijn, in jou, dat is, in de mens. Met alle mensen om je heen ben jij mens, in eenheid zijn jullie allemaal mens, niet materieel, maar in leven. Leven is niet het materiële, materie is de spiegel waarin je kunt zien wat je met je leven gedaan hebt en doet.

Jou, mens, roep Ik, kom tot leven, laat de materie los, kom bij Mij en leef waarheid, liefde en haar wijsheid, nu tijdelijk in de materie, tot de materie is opgelost en je begrijpt hoe verdwaald je was en wat je leven werkelijk is, Mijn eeuwig gelukzalige leven.

Hemels Brood 8228

Er is een gezegde, de aanhouder wint. En Ik zeg jullie, wie zich aan Mijn liefde vasthoudt en niet opgeeft, al lukt dat niet altijd in alles, die zal zeker winnen. Het kan een lange tijd nodig zijn om vast te houden aan Mijn liefde, vaak in veel moeilijke omstandigheden, maar houd vol. Want juist wanneer het lang duurt en er veel moeilijkheden zijn, verzwakt het vasthouden aan liefde. Toch, houd vol, houd vast, want het leven is liefde en wanneer liefde wordt opgegeven, dan wordt leven opgegeven.

Zie hoe oorlog de liefde opgeeft en hoeveel leven ermee vernield wordt, hoeveel mensen er moedeloos van worden en liefde loslaten. Denk er daarom steeds weer aan, de aanhouder wint, de aanhouder die in liefde bidt om Mijn hulp, niet uit eigenbelang, maar om Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, om vrede, wint. Steun elkaar in het vasthouden aan Mijn liefde, in het geloof en vertrouwen in Mij en verenig je in die vasthoudendheid, ieder in zijn eigen hart, met Mij. Want wie zich in liefde in zijn hart met Mij verbindt, die verbindt zich met iedereen die zich in zijn hart met Mij verbindt en zo kom je in Mijn hart samen met al degenen die ook in Mijn hart zijn. Ieder in zijn eigen hart in Mijn hart, dan ben Ik in jullie midden. En al degenen die eenzelfde gebed hebben uit liefde voor hun medemensen, zijn met elkaar samen in Mijn liefde en doen daarmee een krachtig beroep op de werking van Mijn liefde.

Tijd en plaats doen er niet toe, dezelfde ware oprechte liefde doet ertoe, want daarin kunnen veel mensen elkaar in Mij ontmoeten en Mijn liefde aantrekken. Wat daarbij van belang is, is de ware oprechte nederigheid, in vertrouwen op Mij, in het besef dat die nederigheid nodig is om Mijn liefde in je te versterken. Want in de vrijheid die jullie hebben kan Ik niet ingrijpen. Laat Mij in je hart toe, zodat Ik de inspiratie kan geven die nodig is. Wie volhoudt om in zijn hart in liefde bij Mij te komen, zal zeker winnen, en hoe meer mensen volhouden, des te groter wordt de werking van Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 8229

Lief mens die in Mij gelooft en beseft dat Ik jouw leven ben, vanuit je geloof in Mij zoek je er steeds weer naar om Mij te volgen in Jezus Christus en in alles volmaakte liefde te zijn. Regelmatig besef je dat het je niet ten volle gelukt is, en ben je niet tevreden met de resultaten. Zie, het gaat er niet om of jij tevreden bent, het gaat erom of Ik tevreden ben. Want waaraan jij afmeet of je het goed gedaan hebt, verschilt nogal eens van de maat waarmee Ik meet. Vaak bepaal jij wat je beter door Mij laat bepalen.

Want Ik zeg je, Mijn bepalingen zijn soms milder dan die van jou en Ik ben minder streng voor jou dan jij voor jezelf bent. Jouw intenties om Mij in Jezus Christus te volgen zijn van goede wil, maar te vaak dwing je jezelf tot wat jij liefdevol handelen vindt en ga je daar te ver in. Het maakt je onzeker, je wilt het voor iedereen goed doen, voor iedereen zachtmoedig zijn, niemand afwijzen, om de liefde, en zo probeer je streng voor jezelf haast liefdevoller en zachtmoediger voor anderen te zijn dan Ik. Maar er zijn mensen waarvoor het beter is om hen een grens te stellen. Dat is voor jullie gelovige mensen moeilijk, vaker laat Ik je in je hart voelen hoe te handelen, wanneer het beter is om ‘nee’ als antwoord te geven, omdat het voor die mens beter is om ‘nee’ tegen te zeggen, maar wordt daar geen gehoor aan gegeven.

Het is ook liefde om mensen een grens te stellen in bepaalde situaties, je kunt het niet voor iedereen goed doen om toch maar liefde te zijn. Laat het eens aan Mij over en wanneer je van Mij voelt, het is beter om dit niet toe te laten, handel daar dan naar, want de verleider staat klaar om gebruik te maken van jouw goedheid, hij weet dat jij in alles graag liefdevol en zachtmoedig bent. Hij weet dat jij graag iedereen als gelijken behandelt, maar dat is niet altijd het beste, omdat het handelen van mensen zeker niet altijd gelijk is. Dan is het beter om het doel van ieders leven voor ogen te houden. Ik weet het beste hoe met die verschillen om te gaan, en verschil in omgang is dan nodig.

In je hart laat Ik je voelen hoe te handelen en dat kan voor de één anders zijn dan voor de ander. Door mensen wordt dat misschien gezien als niet eerlijk, en dat kan kritiek geven. Maar lief mens, leg dat in nederigheid naast je neer, het gaat om het doel van ieders leven, om het bereik daarvan veilig te stellen. Dan is het nodig om in nederigheid kritiek te verdragen en te doen wat Ik je in je hart laat voelen om te doen. Eerlijkheid is dan in liefde dat te doen wat Ik je in je hart laat weten.

Hemels Brood 8230

De volkomen waarheid van leven, het eeuwig oneindige Zijn, is in de mens, is in alle mensen, en daaruit is alles tot in het oneindige te weten, wanneer in het juiste licht met het werkelijk levende oog gekeken wordt. Daarbij is ook het tegenovergestelde, het oneindige niets, als een verleiding te zien, met daarin de leugen, die het niets als iets doet lijken. Maar de mens doorziet dat niet. Vanwege zijn hang naar gemak, naar de dingen die hem dat gemak lijken te geven, maar nooit zullen geven, ziet hij dat niet.

In de Schepping is vorm gegeven aan alle verschijnselen van waarheid en leugen, van liefde en het tegenovergestelde van liefde, en alle vormen van verschijning zijn verdeeld over de aarde onder de mensen. Maar niemand van jullie mensen weet in welke verhouding dat staat, niemand kent de juiste maat waarmee die verdeling te meten is, dan Ik, jullie Schepper. Daarom kan geen mens ooit een oordeel geven over een medemens, over zijn doen en laten. Door het geweten kan hier of daar gezien worden wat wel of geen waarheid, wel of geen liefde is, maar in welke verhouding dat iemand aangerekend kan worden weet Ik alleen.

Daarom zal elk oordeel van een mens onjuist zijn en een weerslag hebben op degene die dat oordeel geeft, maar ook een onaangename werking hebben voor andere mensen. Laat elk oordeel daarom het beste aan Mij over. Laat niemand zich verbeelden een oordeel te kunnen geven, want hij kent niet ten volle de diepte en de hoogte, die tot het handelen van iemand geleid hebben, zoals Ik die ten volle ken. Zie, een mens kan weten dat een zaadje dat in de aarde gelegd is in de juiste omstandigheden kan uitgroeien tot een plant of een boom, hij kan weten welke plant of boom en welke bloemen en vruchten eraan kunnen komen, maar hoe dat allemaal vanuit Mij kan gebeuren, weet hij niet. Hij kan denken en geloven wat hij wil in zijn vrijheid, het zaad aanpassen, allerlei wijzigingen aanbrengen, maar nog weet hij niet wat hij daarmee werkelijk verandert, wijzigt, ook al denkt hij het te weten. En dat is ook een onjuist oordeel, met gevolgen die hij niet overziet, wat hij ook denkt te kunnen overzien.

Lieve mensen, houd je aan waarheid, aan liefde, en geef geen oordeel. Zie wat er te zien is, waarheid en onwaarheid, liefde en het tegenovergestelde van liefde als feiten, maar oordeel daarover niet. Sluit er je ogen niet voor, neem het waar als feiten en laat het oordeel aan Mij over, en op de bestemde tijd zal recht gedaan worden aan alle onrecht, aan alle misvattingen, aan alles wat niet waar en geen liefde was en is, vanuit Mijn liefde en haar wijsheid. En iedereen die geleden heeft door leugens en bedrog, door wijzigingen die schade brachten aan de aarde en al haar gewas, aan de dieren, aan het klimaat, enzovoorts, zal daar ruimschoots voor vergoed worden, alles in een overlopende maat, die door Mij in de juiste verhouding zal staan met de juiste maten van de waarheid en de liefde waar iemand in zijn situatie op aarde zelf naar geleefd heeft.

Want zo moet het op aarde nu nog zijn, met goedheid en het tegenovergestelde daarvan, met waarheid en onwaarheid, met geluk en met leed, om alle mensen in vrijheid te laten zijn. Maar uiteindelijk zal Ik het oordeel geven en Ik beloof jullie, dat zal een zuiver en volkomen eerlijk oordeel zijn vanuit Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid.

Hemels Brood 8231

De werkelijke kracht van een gebed zit in ware liefde, in de werkelijke wil om goed te doen en Mijn zegen daarover te vragen. Want mensen kunnen elke dag bidden zonder dat het opgenomen wordt door Mij, wanneer er niet oprecht gebeden wordt, met de juiste wil tot waarheid en liefde voor Mij en liefde voor medemensen, in een oprecht vertrouwen in Mijn zegening.

Een gebed van duizenden mensen kan minder kracht hebben dan een gebed van tien mensen, wanneer dat van die duizenden een lippengebed is en dat van die tien in liefde diep gemeend is en er geen eigenbelang in schuilt. Hoe meer een gebed rechtstreeks uit het hart, uit liefde voor Mij en medemensen komt, des te meer kracht heeft het, en wanneer meerdere mensen met eenzelfde ernst en liefde om hetzelfde bidden, versterkt dat het gebed. Weet daarbij dat het Mij niet gaat om de juiste woorden, Mij gaat het om de juiste intentie, het besef van wat nodig is. Dat kan zelfs zonder woorden, puur uit het gevoel een gebed zijn wat Ik zeker zal verstaan, want Ik heb geen woorden nodig om een mensenhart te verstaan. Ik weet altijd al wat er in het hart van een mens aanwezig is.

Pieker er daarom niet over hoe iets onder woorden te brengen waarvoor je Mij wilt bidden. Besef voor jezelf wat je gevoelens zijn ten aanzien van wat er op aarde gebeurt en niet naar waarheid en liefde is. Waarvan jij ziet dat het geen goed doet aan het geheel van de mens op aarde. Het gaat je om het gebrek aan liefde, het gebrek aan eerlijkheid, het gebrek aan geloof in Mij, en je zou graag willen dat er meer van Mijn licht uit Jezus Christus bij die mensen komt. Meer licht voor al die mensen die wel goedaardig zijn, maar niet overzien Wie Ik Ben, niet beseffen dat zij hun leven van Mij gekregen hebben.

Toon Mij jouw hart elke dag en met jou al degenen die dit ook zo voelen, en vraag Mij om meer licht voor al die mensen, waardoor zij meer gaan beseffen. Vraag daar Mijn zegen over en zie wat er dan gebeurt. Juist de oprechtheid van een gebed, de onbaatzuchtigheid, de waarheid in liefde, maakt een gebed krachtig. Hetzelfde gebed uit het hart van meerdere mensen, in dezelfde oprechtheid, onbaatzuchtigheid en liefde, is een gezamenlijk gebed van werkelijk leven en zal Mijn liefdevolle zegen zeker aantrekken. Maar vul niet in hoe Mijn zegen gaat zijn, laat dat aan Mij, want Ik weet in alle opzichten wat het beste is.

Hemels Brood 8232

Zorg uit liefde voor degenen die hulpeloos zijn. Er zijn mensen hulpeloos, maar er zijn ook mensen die doen alsof ze hulpeloos zijn, die het werk dat nodig is om door hen gedaan te worden niet willen doen en zich hulpelozer voordoen dan ze zijn.

Help hen tot het besef te komen dat zij tot meer in staat zijn dan zij beseffen en dat het goed voor hen is om hun mogelijkheden te gebruiken. Vaker laten mensen hun hoofd hangen wanneer zij niet meer kunnen doen wat zij gewend waren te kunnen doen en dat niet willen accepteren. Het is voor iedereen het beste om zijn leven op aarde volledig uit te leven, omdat wanneer een leven door de mens zelf beëindigd wordt, diegene een deel van zijn lering op aarde vroegtijdig beëindigt. Lering die hij hoe dan ook nodig heeft voor de groei van zijn besef van Mij en het ware leven, en dat zal dan na zijn dood doorgaan, alleen moeilijker dan het voor hem op aarde zou zijn.

Het zou iemand kunnen helpen wanneer hem dat met liefde uitgelegd zou worden. Maar laat iedereen in vrijheid zijn eigen keuzen maken, want dwang of te veel overtuiging kan iemands vrijheid belemmeren. Daarom, wanneer het niet in totale liefde aangereikt kan worden, laat het dan, zodat de vrijheid van iemand niet verstoord wordt. Hulp aan iemand die zich voordoet hulpeloos te zijn, staat eenieder vrij, maar het neemt niets werkelijk weg voor diegene, omdat het aan hem is om dat wat hij te doen heeft, zelf ook te doen.

Wanneer het moeilijk is om te weten of iemand werkelijk hulpeloos is of zich hulpelozer voordoet dan hij is, kom dan in je hart bij Mij en voel in je hart hoe het gesteld is met diegene. Waarschijnlijk had je in je hart al vraagtekens over de situatie en ben je het met je verstand gaan overdenken. Maar in je hart is de werkelijkheid uit Mij altijd aanwezig, niet in je verstand, maar in je hart, in je gevoel. Het beste is het dat je het gevoel in je hart uit liefde volgt.

Hemels Brood 8233

Hemelse Vader, in Uw Woord komt strengheid en genadige barmhartigheid naar voren en alles daartussenin. Uw strengheid roept vrees op, waardoor in U en Uw liefde gelovende mensen zich meer naar uw strengheid richten dan naar uw liefde.

Mijn strengheid is nodig om genoemd te worden voor de mensen die het met leugens en onwaarheid niet zo nauw nemen. Die een duidelijke hang naar macht en bezit hebben en regelmatig uit eigenbelang handelen. Die op een oppervlakkige manier in Mij geloven, maar Mijn Woord voor een groot deel naast zich neerleggen. Mijn Woord van liefde is vooral gericht op de mensen die in Mij geloven en zich ervoor inzetten naar liefde te handelen. Om hen te bemoedigen om in hun hart bij Mij te komen en vrijmoedig met Mij te spreken en Mijn liefde in hun hart te voelen.

Maar veelal is in kerken voornamelijk gepredikt vanuit de strengheid in Mijn Woord, waardoor gelovige mensen een onnodig grote vrees voor Mij zijn gaan krijgen en meer strikt naar de strengheid van Mijn Woord zijn gaan handelen, zonder te bemerken dat zij daardoor de liefde voor een groot deel buitensluiten. Maar voor ieder die oprecht gelooft in Mij, zijn Schepper, de Vader en de Zoon, tezamen Eén in macht, liefde en licht, geldt de barmhartige genade uit Mijn Woord van liefde. Dat wil niet zeggen dat voor hen Mijn strengheid geen betekenis meer heeft, maar dan meer als een waarschuwing op de achtergrond, om in het besef te houden dat in Mijn hemel nooit plaats is voor onwaarheid, leugen, verdraaiing, liefdeloosheid en dergelijke.

Aan alle mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, zeg Ik, richt je vooral op het zijn van liefde, liefde voor Mij, liefde voor je medemensen en liefde voor jezelf, op een onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige basis. Dan kun je de strengheid meer naar de achtergrond zetten en in je hart vooral genieten van Mijn liefde. Laat strengheid maar los en leer meer en meer Mijn ware barmhartige liefdevolle genade kennen, voor alles wat nog niet de volkomen volmaakte liefde is. Dan zul je innerlijk meer tot rust kunnen komen en in vrede met jezelf kunnen zijn, samen met Mij, je liefdevolle hemelse Vader.

Hemels Brood 8234

Alles op aarde heeft twee kanten, de kant van gemak en de kant van ongemak. De meeste mensen hechten aan hun gemak en kunnen ongemak niet lang verdragen. Vooral ernstig ongemak maakt veel mensen opstandig of slaat hen terneer. Ongemak verdragen is moeilijk, maar het is op aarde niet te vermijden. Deels komt ongemak door wat andere mensen kiezen, deels lijkt het zonder reden op iemands pad te komen en deels heeft het te maken met de keuzen die iemand zelf maakte.

Waar ongemak ook mee te maken heeft, Ik zorg er altijd voor dat het een werking heeft ten dienste aan het te bereiken doel, dat is het door alle mensen bereiken van het eeuwig, oneindig gelukzalige leven, wat geen enkel ongemak in zich heeft. Daarom is het voor iedereen het beste om wat ongemakkelijk is te verdragen en bij Mij te komen om te weten hoe met dit ongemak het beste om te gaan. Wie bij Mij komt, kan Ik licht geven waarmee hij inzicht krijgt in de situatie en Ik kan hem sterken om het ongemak te verdragen. Maar de meeste mensen zijn erop gericht om het ongemak op te lossen en hun gemak terug te krijgen. Dan kan Mijn licht het hart nog zo helder verlichten, het wordt niet gezien, niet bemerkt, omdat vooral met het verstand naar oplossingen gezocht wordt.

Zie het als een genade uit Mijn liefde wanneer je ongemak te dragen krijgt. Kijk in jezelf en Ik laat je zien of je een eigen aandeel in het ongemak hebt, door de keuzen die jij maakte. En wanneer dat weinig of niets met jouw keuzen te maken heeft, weet dan dat Ik je voor het te dragen ongemak ruimschoots zal vergoeden. Want alle mensen zijn vrij en alleen in vrijheid kun jij en kunnen alle mensen hun eigen keuzen maken, goede en slechte. Maar daarbij is het nodig dat ongemak door slechte keuzen verdragen wordt. Onthoud dat al degenen die door slechte keuzen van medemensen ongemak te verdragen krijgen, daarvoor door Mij in een overlopende maat vergoed worden.

Hemels Brood 8235

Ik ben de macht, de liefde en het licht. De liefde heeft geen macht, maar de macht heeft liefde nodig en de wijsheid die uit liefde voortkomt. De liefde is vurig en vanuit haar vuur geeft zij licht. Zo ben Ik in Alles, de macht, de liefde en het licht in precies de juiste verhouding.

Uit Mijn macht, liefde en licht, waarbij het licht ook de wijsheid uit Mijn liefde is, heb Ik de mens geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, hem op de aarde geplaatst om de Lichtdrager, die in de aarde gebonden is en in zijn vrijheid de gedachte heeft zonder Mij te kunnen leven, wat eeuwig niet mogelijk is, ten dienste te zijn, en hem tot inzicht te brengen, tot het besef vanuit Wie hij leeft. Maar zijn invloed op de mens is zodanig dat de mens die gedachte ook heeft en nu steeds meer met de gevolgen daarvan te maken krijgt. Daarmee te maken moet krijgen, om tot het inzicht te komen dat er zonder Mij geen leven is.

Het blijven vasthouden aan de gedachte zelfstandig zonder Mij te kunnen leven, heeft uiteindelijk de eeuwige dood tot gevolg. Alles komt er nu op aan dat de mens zich tot Jezus Christus keert, dat de mens tot het besef komt dat Jezus Christus de mens gered heeft van de eeuwige dood. Maar de mens beseft dat nog niet in de mate die nodig is om de verleiding te weerstaan, die met valse voorwendselen de gedachte zelfstandig te kunnen leven voedt. En juist de zogenaamde vooruitgang door ontdekkingen op materieel gebied, de gevonden werkingen van de natuur en haar wetten, de uitvindingen die gedaan zijn op technisch gebied, heeft de gedachte zonder Mij te kunnen leven versterkt. En de drang naar gemak, naar meer macht en bezit, heeft de mens aangezet tot eigenbelang, tot leugens en bedrog, en dat belemmert het zicht op wat het werkelijke leven is, belemmert het zicht op Mij en de volkomen waarheid van leven.

Zo is er een zekere blindheid ontstaan die doorbroken moet worden. En dat zal door het doen en laten van de mens zelf in zijn blindheid gebeuren, door zijn afdwalingen van waarheid en liefde, door de gevolgen van zijn doen en laten zal hij tot besef komen. Hij zal tot een zekere machteloosheid komen en hulp nodig hebben, maar die niet vinden. Maar vanuit Mijn macht, liefde en licht, zal Ik de mens genadig zijn op de juiste tijd.

Weet, lieve mensen die in Mij geloven, in Mijn genade zal het goed komen, want Ik ben Schepper, Ik ben Alles, de macht, de liefde, het licht, de wijsheid, en zonder de vrijheid van de mens te schaden zal hij toch uiteindelijk bij Mij uitkomen, daar waar de eeuwige vrede en gelukzaligheid is.

Hemels Brood 8236

Wordt er in de Bijbel gesproken over de boosheid van God, dan gaat het over de van waarheid, liefde en haar wijsheid afdwalende mens en wordt er gesproken over de gevolgen daarvan voor de Schepping en voor de mens zelf. Over de dood, die met de afdwalingen van de mens te maken heeft, de dood als het tegenovergestelde van het leven, wat een bijzonder ernstig onprettige situatie aan de mens geeft.

Ernstig onprettig voor de mens, terwijl Ik, jullie God en Vader, de mens vooraf daarover ingelicht heb, ernstig ingelicht heb. Maar ondanks dat is de mens toch vervallen in het tegenovergestelde van leven, in de dood. En alleen Mijn liefde kon dat goedmaken, door de gevolgen, de schuld van al wat de mens uit eigen vrije keus ten dode voerde en voert, op zich te nemen. Daarvoor kwam uit Mij de liefde in Jezus Christus naar de aarde als Mijn Zoon en Hij volbracht het, de dood ten diepste te trotseren en te verslaan, zodat daarmee de aardse mens van al zijn schulden en van de eeuwige dood bevrijd is. En Mijn Zoon keerde terug naar Mij, de Vader, en werd Eén met Mij in Mijn Goddelijkheid, zoals Hij voorheen Eén met Mij was.

Maar nu was er daarbij de heilige Geest, Die via de Zoon in alle eeuwigheid de verbinding in liefde mogelijk maakte tussen Mij en de mens op aarde. En de heilige Geest werd over de discipelen uitgestort, zodat ieder mens die dat in zijn vrijheid wil, door Jezus Christus tot Mij, jullie God en Vader kan komen. En in ieder hart is het licht van Mijn liefde aanwezig, voor wie uit eigen vrijheid in dit licht wil zien wat waarheid en ware liefde is en doet. Zou dit niet gebeurd zijn, dan zou de mens eeuwig dolend over de aarde, niet tot zijn van oorsprong zuivere, ware, goede, liefdevolle leven terug kunnen komen.

Maar juist heb Ik in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid Mijn boosheid losgelaten, boosheid welke niets anders was dan de gevolgen van de keus van de mens, die moest zijn om de mens zijn vrijheid te laten behouden, en heb Ik Mijn liefde, dat is Mijn Zoon, geofferd om daarmee de mens te redden. Eens zullen jullie mensen de werkelijk diepe betekenis daarvan begrijpen. Wees nu vooral dankbaar dat in Jezus Christus jullie leven zekergesteld is.

Hemels Brood 8237

Net als er in de chemie stoffen zijn die niet bij elkaar passen, omdat wanneer je ze bij elkaar doet ze ontploffen of elkaar afstoten, zo zijn er ook mensen die niet bij elkaar moeten zijn of ze ontploffen of stoten elkaar af.

Er zijn verschillende sferen waarin mensen zich kunnen bevinden, soms zijn die te verschillend om bij elkaar te passen en dat kan ongemakkelijk zijn. Mensen die in Mij geloven en Mij liefhebben zijn doorgaans in eenzelfde sfeer waarin zij goed bij elkaar passen. Een uitzondering daarop is het, wanneer Mijn Woord door de één letterlijk en door de ander geestelijk genomen wordt. Zo’n verschil in besef van Mijn Woord heeft meestal een elkaar afstotend effect, omdat de één de ander niet tegemoet kan komen.

Gelijkgestemde mensen zoeken elkaar op en ondersteunen elkaar, wie niet gelijkgestemd is, wordt meestal geweerd. Wanneer het over geloof in Mij en Mijn Woord gaat, zal dat op een vriendelijke manier gebeuren, tenzij de één zich hoger acht dan de ander omdat hij denkt door meer te doorzien van de betekenis van Mijn Woord meer te zijn. Maar een meerwaarde is dat niet, want alles wat iemand meer dan een ander van Mijn Woord verstaat, is altijd eerst van Mij hem gegeven en is niet zijn verdienste. Sommigen van hen die de betekenis van Mijn Woord dieper beseffen, kunnen bestreden worden door mensen die minder besef ervan hebben maar denken meer te verstaan.

Lieve mensen, alle besef van de betekenis van Mijn Woord geeft geen meerwaarde op anderen en is geen verdienste, wees daarom altijd op goede voet met elkaar. Maar wanneer je ervaart niet bij elkaar te passen, elkaar als het ware afstoot, of de neiging tot ontploffing aanwezig is, blijf dan uit elkaars buurt, zoals stoffen die kunnen ontploffen ook uit elkaars buurt gehouden worden. Maar net als soms stoffen juist bij elkaar gebracht worden om hun gezamenlijke werking, zo breng Ik ook mensen bij elkaar om hun gezamenlijke werking. Zo’n werking kan juist goed zijn en elkaar verder helpen om tot het ware verstaan van Mijn Woord te komen in liefde en vrede.

Hemels Brood 8238

Lieve hemelse Vader, soms zijn er gebeurtenissen in de wereld waarvan ik voel dat het niet goed is, maar wat er niet goed aan is, kan ik niet beschrijven. Dan komt U in mijn hart en toont mij precies wat er niet juist aan is. Dat helpt mij te begrijpen, maar het maakt mij ook verdrietig, want het gaat vaak om veel macht waarmee veel mensen verleid worden en weggetrokken worden van een innerlijk contact met U.

Mensen die veel macht hebben over veel mensen en zien dat hun macht wordt aangetast door de waarheid, gaan er alles aan doen om hun macht te behouden, en het ergste zijn diegenen die beweren hun macht aan Mij te ontlenen, die beweren dat zij door Mij tot plaatsvervangers van Mij op aarde benoemd zijn, dat is, op de materiële aarde. Niemand is op aarde plaatsvervanger van Mij, want Ik ben zelf in Jezus Christus in het hart van alle mensen aanwezig en iedereen die bij Mij komt wijs Ik de weg tot de Vader, tot het eeuwig ware leven.

Het licht van Mij in Jezus Christus laat in ieder mens de betekenis van Mijn Woord zien in de mate die voor die mens geschikt is. Wie met een groot geloof en oprechte nederigheid in zijn hart bij Mij komt, die zal veel van Mijn Woord in Mijn licht kunnen begrijpen, maar dat maakt hem niet meer waard dan anderen die ook nederig zijn maar nog te veel eigen invullingen geven aan de betekenis van Mijn Woord. Zo kan de ene mens al meer begrijpen van de ware betekenis van Mijn Woord van ware liefde dan de ander.

Al degenen die nog op een veelal letterlijke manier Mijn Woord verstaan, kunnen gemakkelijk misleid worden door zelfbenoemde vervangers van Mij op aarde. Maar op de werkelijke aarde, die de geestelijke basis van werkelijk leven is, zijn zij niet en die kennen zij ook niet. Hun verleiding gaat dan ook alleen de materiële aarde aan en niet de ware liefdevolle geestelijke aarde. En dat zal hoe dan ook hun ondergang zijn.

Hemels Brood 8239

Lief mens, je leeft op aarde in de materie om Mij, jouw werkelijke leven, in je vrijheid van zijn te leren kennen, om je eigen persoonlijk zijn te leren kennen en in vrijheid te blijven. Zou je niet in de materie op de materiële aarde zijn, dan zou het niet mogelijk zijn om Mij persoonlijk te leren kennen, Mij, de Bron van jouw leven, wat in werkelijkheid Mijn leven is en eeuwig blijft.

Zie, eerder was jouw bestaan opgenomen in Mijn Zijn, niet als een vrij van jezelf bewust eigen zijn, maar als een deel van Mijn leven in de vrede en harmonie van leven, Die Ik Ben. In die situatie kende jij jezelf niet als een zelfstandig bestaan en was je onwetend van Mij, terwijl je toch een eigen vorm, een eigen hoedanigheid had en gelukkig was. In Mij was veel leven met een eigen hoedanigheid zoals jij, zonder het besef van het eigen bestaan. En Ik wilde dat al diegenen, die geen besef hadden van Mij en hun eigen bestaan in Mij, het besef van het eigen bestaan in de eigen vrijheid zouden krijgen, om Mij, hun leven, en zichzelf te gaan kennen, zodat zij niet blind voor Mij en zichzelf in de gelukzaligheid zouden blijven, maar in het besef daarvan zouden leven.

Om dat mogelijk te maken heb Ik hemel en aarde geschapen, en daarbij heb Ik de geest van licht, die afgedwaald was van Mijn ware leven tot in de duisternis van de dood, aan de aarde gebonden, om te voorkomen dat hij in de eeuwige dood verloren zou gaan. Nu ben jij, mens, op de aarde opdat in jou het besef groeit te weten wie jij bent en Wie Ik Ben, opdat jij tot die eeuwige gelukzaligheid in de vrijheid en het besef als mens komt, beseffend dat jouw leven Mijn leven is en beseffend dat je dat alleen in waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid kunt bereiken, wetend dat Ik de Enige Bron ben waaruit jij kunt putten. Daarbij niet alleen Mij dienend, maar ook je medemensen en de geest die Ik uit liefde aan de aarde gebonden heb, om hem te helpen terug te komen van zijn dwaling.

Maar vooralsnog beïnvloedt zijn dwaling de mens meer dan dat de liefde van de mens en het eigen besef te bestaan deze geest beïnvloeden. Ik zal niet afwachten tot er geen helpen meer mogelijk is, en ingrijpen, daar waar dat het meest nodig is. Maar, lieve mensen, daarbij zal Ik zeker rekening houden met jullie geloof en vertrouwen in Mij, met jullie vrijheid. Weet en onthoud, Ik kan het laten stormen en regenen zoals het nog niet eerder was, zonder dat er één druppel op jullie hoofd valt. Vertrouw daarop en houd vast aan waarheid en liefde voor Mij, voor je medemensen en voor jezelf, in die volgorde.

Hemels Brood 8240

Zie, Ik heb het tegenovergestelde van Mijn liefde en haar wijsheid, de bedrieger, de verleider, een afgemeten hoeveelheid macht over de aarde gegeven, en hij weet zelf heel goed waar de grens van zijn macht ligt. Maar veel mensen hebben er geen besef van waar die grens ligt en dat komt de verleider goed uit, daarom houdt hij dat graag verborgen.

Maar Ik zeg jullie waar zijn grens ligt. Als eerste kan hij niets beginnen waar mensen geheel vasthoudend en onverstoorbaar zich volkomen aan Mijn Wil van liefde en haar wijsheid houden. De verleider zal zeker proberen om die situatie te verstoren, maar zo lang vastgehouden wordt aan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, kan hij niets en verstoort hij niets. Zodra er, al is het maar minuscuul, een gedachte ontstaat die los van de waarheid, Mijn Wil van liefde en haar wijsheid is, heeft hij een ingang en dan is er veel kracht nodig om hem te weerstaan.

Dat geldt ook voor mensen die zich in Mijn Naam verzamelen uit liefde voor Mij en hun medemensen, om hun geloof met elkaar te delen en tot gezamenlijk gebed te komen. Aan al diegenen zeg Ik, wees met elkaar bijzonder waakzaam, want juist daar waar mensen met Mij in hun midden verzameld zijn, zal de verleider er al zijn kracht voor verzamelen om dat te verstoren. Dit is een ernstige waarschuwing, bid daarom steeds met een eerlijk hart om Mijn bescherming, zodat de verleider door Mij buiten gehouden kan worden, want ook dat is een grens, hij kan aan Mij niet voorbij.

Blijf evengoed voortdurend waakzaam en steun elkaar in waarheid, liefde en haar wijsheid, en mocht er iets gevoeld worden dat onzuiver is, kom dan direct in het hart bij Mij en vraag Mijn hulp om de verleider tegen te houden, en in Mijn genade zal Ik datgene aanreiken wat genoeg is om tot liefde met elkaar terug te komen. Wees niet angstig, maar vertrouw op Mij en Mijn genade, dan zal iedere bijeenkomst gezegend zijn door Mij, jullie hemelse Vader in Naam van Jezus Christus. Houd vast aan Mij in jullie midden dan zal het altijd goed zijn.

Hemels Brood 8241

Zoveel mensen vragen en bidden Mij, maar de dingen waarvoor zij Mij vragen, hebben niet alleen met hen te maken. Wanneer mensen bijvoorbeeld bidden om genezing van een ziekte, dan is het niet zo dat die ziekte op zichzelf staat en alleen met diegene te maken heeft. Er is met een ziekte veel meer gemoeid, er hebben veel meer mensen mee te maken, van al lang voordat de ziekte zich voordeed tot nog lang nadat de ziekte er is of was.

Vaak hebben mensen er geen idee van hoe datgene waarvoor zij Mij bidden verbonden is met andere mensen en hun doen en laten, welke betekenis datgene waarvoor gebeden wordt in allerlei opzichten heeft voor verschillende mensen. Alles en iedereen staat met elkaar in verband en heeft een werking die hele lange wortels heeft, en tot heel ver in de oneindigheid een effect heeft op de samenleving. Zonder dat dit gezien wordt, omdat de mens er het vermogen niet voor heeft om zo ver in de oneindigheid te kunnen zien wat daar, waardoor gebeurt.

En juist ook daarom is en blijft het van groot belang dat jullie, lieve mensen die in Mij geloven en op Mij en Mijn liefde vertrouwen, steeds weer en zo vaak mogelijk in je hart bij Mij komen. Want al kunnen jullie zelf niet tot in de oneindigheid en terug zien en bevatten wat alles is en betekent, Ik kan en weet dat wel. Ik Ben Alles, de oneindigheid van Zijn, in Mij is alles. Ik ben in ieder mens, zodat alles, de hele oneindigheid in Mij, ook in jou is, in ieder mens is. En juist wanneer jij bij Mij komt, in waarheid, in onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige liefde, kan Ik je ogen openen, zodat jij in Mij kunt gaan zien wat voor jou en alle mensen van belang is, in de mate die jij aankunt. En hoe vaker je komt, des te groter groeit jouw vermogen en des te meer zul je kunnen gaan zien in Mij, tot in de oneindigheid van Mijn Zijn.

Er is niets zo belangrijk als in je hart in liefde bij Mij te komen om te leren zien, werkelijk zien wat werkelijk van belang is. Dan ga je heel anders bidden, om heel andere dingen, dan groeit je vertrouwen en zie je wat belangrijk is en wat niet. Hoe meer mensen zo in hun hart vaker bij Mij komen, des te groter wordt jullie gezamenlijk besef van wat in Mij is tot in de oneindigheid van Mijn Zijn.

Hemels Brood 8242

Ieder mens heeft op aarde een plaats van Mij gekregen, Ik bedoel niet een letterlijke plaats, maar dat te zien als een situatie om mee om te gaan, als knecht van Mij, dienstbaar aan Mij en alle medemensen. Daarbij heeft ieder mens van Mij vrijheid gekregen en heeft ook ieder mens zijn specifieke eigenschappen. Ieder mens is vanaf de plaats die hij van Mij gekregen heeft verbonden met Mij en al zijn medemensen, zelfs met alle mensen die voor hem op aarde waren, en zijn doen en laten heeft een werking voor alle mensen in het heden, het verleden en de toekomst.

Maar lang niet alle mensen beseffen welke plaats zij hebben en tot welke dienstbaarheid zij bedoeld zijn. Vaker wordt door mensen ingevuld welke taak zij met hun leven denken te hebben, of zij wachten erop dat Ik hen hun taak laat zien, terwijl het in hun vrijheid beter is dat zij zelf tot dienstbaarheid aan Mij komen. En dat ligt niet zo gemakkelijk, want ieder mens heeft naast een vermogen uit Mij, ook een onvermogen, en de één is daarmee zwaarder belast dan de ander. Daarbij is er de verleider die ook een rol speelt, omdat hij een bepaalde mate van vrijheid heeft en vaak niet herkend wordt, omdat hij heel vernuftig zijn verleidingstactieken verbergt waar die niet verwacht worden.

Dit heeft allemaal betrekking op alle mensen op aarde, niet alleen in het nu, maar ook in het toen en in het dan. Alles staat in een bepaalde verhouding met elkaar en Ik zorg ervoor dat de mens zijn vrijheid behoudt en alles toch in een bepaalde balans blijft. Hoe die balans behouden blijft weet Ik alleen, en die balans behouden kan Ik alleen, daarvoor zijn jullie allemaal Mijn knechten, zonder dat jullie daar een aandeel aan hebben vanuit jezelf. In dat opzicht zijn alle mensen nutteloze knechten, maar ook allemaal mens op aarde in Mijn liefde.

In Mijn liefde ben jij, mens, als een nutteloze knecht, toch een klein deel van het grote geheel, op de plaats die Ik je gegeven heb, in de hoedanigheid van jouw leven uit Mij, want het is eeuwig Mijn leven, ook al heb Ik het jou gegeven. Begrijp die verbinding, begrijp je vrijheid, begrijp de dienstbaarheid die Ik bedoel, begrijp alles in Mij in jouw hart, want op geen andere plaats dan in Mij in je hart kun je ook maar iets werkelijk begrijpen. Buiten Mij, Mijn leven, Mijn liefde, is niets. Ik Ben Alles en in Mij is alles. Alleen in en uit Mij ben jij.

Hemels Brood 8243

De wereldse normen en waarden zijn niet Mijn normen en waarden, ze zijn door mensen bedacht en in de loop der eeuwen naar eigen behoefte aangepast en weer aangepast. Daardoor is er een steeds groter verschil gekomen tussen Mijn normen en waarden en die van de wereldse mens. Zelfs de kerken hebben niet vastgehouden aan Mijn normen en waarden, die allemaal gebaseerd zijn op Mijn liefde en haar wijsheid.

Liefde is veranderd in genot voor het lichaam en de ware liefde heeft daar minimaal of niets meer mee te maken. Waarheid is een rekbaar begrip geworden wat altijd past en de leugen is als een betaalmiddel geworden, je kunt er alles mee kopen. In al zulke normen en waarden is het voor jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven en nog zoveel mogelijk vasthouden aan Mijn normen en waarden, net zo moeilijk als het rondlopen in een kamer die volgestouwd is met allerlei meubelen, prullen, enzovoorts, zonder iets om te stoten. En zo stoten jullie je regelmatig aan de opvattingen en het handelen van veel mensen in deze tijd, aan hun gebrek aan de juiste normen en waarden, aan hun gebrek aan waarheid en liefde.

Het is allemaal bijna niet meer te omzeilen en er is weinig of niets door jullie aan te veranderen. Laat je gemoed er niet door verstoren, want het is nodig dat een en ander uitkomt, het is nodig dat er een storm gaat door zowat alle continenten, en om de wereldse machten, die zonder normen en waarden hun gang gaan, tot staan te brengen. En dat zal gebeuren, juist door al hun handel en wandel, daarom laat Ik het vooralsnog gaan. Maar denk niet dat Ik niet alles in Mijn Hand heb, want welzeker heb Ik het laatste Woord, wat jullie goed zal doen, en hen tot in de hel brengt vanwege al hun liefdeloze handelen.

In waarheid en liefde voor Mij en alle mensen hoeft niemand iets te vrezen, maar zij die de wereldse normen en waarden aanhangen, of er zelfs helemaal geen meer hebben, zijn niet de gelukkigste, voor hen is nog een moeilijke of zelfs ellendige weg te gaan, voordat zij gaan begrijpen wat jullie nu al op basis van waarheid en liefde weten en begrijpen.

Hemels Brood 8244

Regelmatig zie Ik mensen ontroostbaar verdrietig om de dood van een dierbare, maar niemand gaat werkelijk dood, leven blijft altijd leven. Waar mensen treurig om kunnen zijn, is dat diegene niet meer op aarde leeft en zij diegene missen omdat er geen contact meer mogelijk is. In deze tijd niet meer zoals dat in vroeger tijden wel nog mogelijk was. In deze tijd is het een zeldzaamheid en meestal zijn dat korte momenten die dan voor langere tijd niet meer voorkomen, waardoor gedacht wordt dat het een eigen fantasie was.

Dat contact met een overledene nog zelden gebeurt, heeft te maken met de keuzen die mensen maken uit eigenbelang, uit wraak, uit boosheid, enzovoorts. Want dat gebeurt door zo goed als alle mensen in meer of mindere mate en door veel mensen in grote mate. Daardoor is een groot deel van de mensheid afgesloten van het contact met het geestelijke bestaan van hun overleden dierbaren. Ooit was er een doorlopende mogelijkheid tot contact tussen mensen die op aarde leefden en zij die heengegaan waren, maar dat is minder en minder geworden door de handelwijze van de mens op aarde.

Dat neemt niet weg dat Ik al degenen die hun dierbaren door de dood verloren hebben, kan zeggen dat zij leven, want het leven is eeuwig, leven ben Ik en Ik Ben eeuwig en oneindig het leven Zelf. Treuren om gemis aan contact is begrijpelijk, maar besef toch allemaal dat geen van jullie dierbaren werkelijk dood is zoals jullie denken dat diegene dood is. Besef toch dat zij leven, en in het besef en de overtuiging dat zij leven, is het in ware liefde in het hart ook nu nog mogelijk te voelen dat diegene leeft, werkelijk leeft!

Hoe en waar, lieve mensen, dat is aan Mij, daar zorg Ik voor en dat is voor jullie op aarde niet van belang. Wanneer jullie tijd op aarde eindigt, zul je zelf ervaren waar jij plaats krijgt en zul je te weten komen waar zij die je liefhebt zich bevinden. Heb er nu vertrouwen in dat ieder op die plaats verder leeft, die voor hem en alle mensen het beste is.

Hemels Brood 8245

Het verschil tussen arm en rijk is niet alleen een verschil tussen bezit en geen bezit, tussen macht en geen of nauwelijks macht, het is veel meer een verschil tussen besef en geen of nauwelijks besef, tussen geloof en geen geloof, tussen liefde en liefdeloosheid, en dat verschil is groot en van groot belang voor de gebeurtenissen op aarde.

Dat belang zit vooral in het wel of geen contact hebben met Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, want dat is er bij veel mensen niet of nauwelijks. Daardoor worden veel besluiten vaker met het verstand genomen dan vanuit een liefdevol hart. Daarbij speelt ook dat veel mensen vanuit eigenbelang handelen. Er wordt nauwelijks gedeeld, veel mensen houden hun bezit vooral voor zichzelf. Daarbij is het moeilijk om wanneer iemand in Mij gelooft, dat te delen met mensen die niet geloven en zelfs niets met het geloof te maken willen hebben. Er is dan ook veel ruzie en oorlog op aarde en voor degenen die in een betrekkelijke vrede leven, is die vrede ook niet zeker.

Op verschillende plaatsen op aarde is een vuur ontbrand van woede, wraak en boosheid, niet alleen letterlijk is er brand op aarde, maar vooral ook onzichtbaar uit haat en jaloezie, in het klein en in het groot. En jullie, in het besef van Mijn liefde, maar ook in het besef van Mijn ordening, die veelvuldig overtreden wordt door de wereldse mensen, zien het aan en jullie zouden graag iets doen om vrede op aarde terug te brengen. Maar hoe zoiets groots voor elkaar te brengen, dat is de vraag.

Lieve mensen, heb Ik niet met een paar broden en vissen een grote menigte mensen gevoed, terwijl met die hoeveelheid broden en vissen letterlijk gezien nauwelijks een handvol mensen gevoed kan worden, en geen mens dat voor elkaar kan brengen? Geloof in Mij, want uit Mij komt alles zoals het voor iedereen het beste is. Zoals Ik met een paar broden en vissen duizenden mensen kon voeden, zo kan Ik ook vrede op aarde brengen.

Geloof daarin en vertrouw daarop, hoe ernstig het er op aarde ook aan toegaat. Ik breng vrede op aarde. Wees erop voorbereid dat Ik jullie, in Mij gelovende en Mij liefhebbende mensen, daarvoor ook werk te doen zal geven, heilzaam werk. Zoek het niet zelf, laat het aan Mij over en Ik geef wat nodig is op je pad.

Hemels Brood 8246

Wie in Mij gelooft uit ware liefde in het hart, zal steeds weer verwonderd zijn over wat hem uit Mij gegeven wordt, het onmogelijke wordt mogelijk, vanuit onverwachte hoeken. Maar alles wat een mens uit liefde voor Mij doet, is hoe dan ook om niet, en wat Ik uit liefde geef is geen beloning, maar is puur Mijn liefde.

Wie Mij liefheeft uit eigen vrije wil, maakt deel uit van Mijn liefde en ervaart Mijn liefde zoals die is, gevend, helpend, dienend. Wie zijn eigen weg gaat, is vrij dat te doen en hij krijgt net zo goed van Mijn liefde, hem gevend, helpend en dienend wat hij nodig heeft. Maar dat zal hij anders ervaren. Mijn liefde is gelijk Mijn wil en wie gelijk Mijn liefde leeft, of zich in ieder geval oprecht en ernstig inzet om naar Mijn liefde te leven, die zal Mijn liefde gevend, helpend en dienend in vreugde ervaren bij alles wat hij nodig heeft, en hij zal zich in vreugde verwonderen.

Weet, lieve mensen, Ik ben niet dan eens hier en dan eens daar, Ik ben altijd overal tegelijk. Dat is voor jullie op aarde moeilijk te begrijpen, omdat het voor jullie niet mogelijk is om op meerdere plaatsen tegelijk te zijn. Jullie zijn ieder één mens, Ik ben Alles. Jullie zijn uit en in Mij, terwijl Ik in alles en iedereen ben, en dat ben Ik al oneindig eeuwig. Probeer dat niet met het verstand te begrijpen, maar doorvoel dat met je hart. Want wat Ik jullie zeg is alleen in het hart te begrijpen, wanneer het daar doorvoeld wordt.

Wanneer je vreugde en blijdschap voelt, dan voel je dat niet in je verstand, maar in je gemoed, dat is in je hart. Zie, daar ben Ik altijd bereikbaar aanwezig, in je gevoel, daar kun je Mij altijd vinden en in contact met Mij zijn. Wat je daar in je hart voelt, versta Ik ten diepste. Wanneer je daar voelend bij Mij komt, ga je Mij ook steeds meer vanuit je gevoel benaderen en in je gevoel Mij verstaan zoals je Mij niet eerder verstond. Juist in ware liefde.