Hemels Brood 8185 t/m 8215

Hemels Brood 8185

Alle mensen hebben van Mij de volkomen vrije wil gekregen waarmee zij wat dan ook kunnen kiezen. Daarmee kan wat een mens uit zijn vrije wil kiest gelijk aan Mijn Wil of tegengesteld aan Mijn Wil zijn. Mijn Wil is in het eeuwig Goddelijk heilig Zijn, voor de mens is Mijn Wil zijn leven uit Mij, dat is de volkomen waarheid, de volkomen onvoorwaardelijke, volledig onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. Daaraan kan geen mens iets veranderen.

De mens kan met zijn eigen vrije wil richting geven gelijk Mijn Wil of gelijk het tegenovergestelde daarvan. Om de diepte, de kracht, de gelukzaligheid die in Mijn Wil geborgen zijn door de mens te kunnen worden ervaren, is het nodig dat de mens zich in zijn vrijheid volledig aan Mij overgeeft en zijn wil vrijwillig in Mijn Hand legt. Mijn Wil bestuurt hoe dan ook alle leven omdat Ik het leven Ben. Alle mensen zijn Mijn leven en buiten Mijn leven is geen leven. Ik omvat en Ben eeuwig Alles. Daarom maakt het uit wat de mens in zijn vrijheid met zijn vrije wil kiest, want Mijn Wil is ten diepste en in alle opzichten zijn leven, voor eeuwig.

Alles wat niet gelijk Mijn Wil is, is tegen Mijn leven en kan geen leven zijn. De aarde heb Ik geschapen, zodat de mens vanuit zijn vrijheid, zijn vrije wil, door de keuzen die hij maakt, tot het besef kan komen welk verschil het voor hem maakt of hij zijn wil gelijk aan Mijn Wil stelt of zijn wil voor zichzelf houdt door te ervaren wat het een en wat het ander hem brengt. Mijn Wil geeft hem zijn leven, zijn wil onthoudt hem Mijn leven waardoor hij niet werkelijk leeft. Dat is alleen mogelijk op de door Mij voor de mens geschapen aarde. Een mensenziel kan alleen tot het volledig eigen vrije werkelijke leven als mens komen, door via de aarde door het vlees te gaan en te ervaren wat afwijken van Mijn Wil hem brengt.

Na het verblijf op aarde komt ieder mens in de sfeer overeenkomend met de keuzen die hij op aarde maakte, in die sfeer kan hij verder groeien naar het ware werkelijke leven in het besef te bestaan, verbonden met Mij, Mijn ware leven, Mijn Wil, dat is voor de mens op aarde waarheid, liefde en haar wijsheid, wat de eeuwig oneindige werkelijke gelukzaligheid geeft.

Hemels Brood 8186

Ondanks het geloof dat mensen in Mij hebben, kunnen er in hen toch ook angsten aanwezig zijn. Een angst voor de dood is daar één van. Daarnaast kan er bij in Mij gelovende mensen een angst zijn om het niet goed te doen, en het komt ook voor dat iemand angst voelt, zonder te weten waar die angst mee te maken heeft.

Ik kan aan iedereen zeggen, angst voor de dood is niet nodig, want Ik ben, net als op aarde, daar met Mijn ware liefde altijd bij. Vooral het onbekende, de vraag hoe het na het sterven zal zijn, maakt mensen onzeker en soms ook angstig. Laat dat maar los, Ik ben bij je. Angst om het niet goed te doen is ook niet nodig, want de wil om het goed te doen is voor Mij genoeg om iedereen die het goed wil doen vanuit Mijn liefde te helpen, op de wijze die voor iedereen het beste is. De niet te benoemen angst, die zo goed als bij ieder in Mij gelovend mens wat sluimerend aanwezig is, soms wat sterker soms wat minder sterk, wordt gevoeld, ook al is die mens in zijn hart veel in contact met Mij.

Deze angst heeft te maken met de verleider, want al is iemand in zijn hart nog zo betrokken bij Mij en Mijn liefde, de verleider laat niet los, en juist diegenen, die samen met Mij op de goede weg zijn, wil hij voor zich winnen, want zo’n winst levert hem meer macht op. Hoe dicht je bij Mij ook bent, hoeveel liefde je ook van en voor Mij voelt, hoe sterk je geloof ook is en hoe zeker je daar ook van bent, juist jij bent een gewilde prooi voor de verleider, en hij weet juist dat, waar jij nog zwak in bent, voor zichzelf uit te buiten, en hij weet dat angst verzwakt. Dus zal hij steeds proberen je angstig te maken, vooral zonder dat jij merkt dat het de verleiding is.

Maar lieve mensen, angst is in doorsnee een slechte raadgever, bovendien zal Ik jullie, in Mij gelovende mensen, nooit tot angst brengen. Ik ben de eeuwig ware liefde. Angst komt niet van Mij, maar heeft wel met het vertrouwen in Mij en Mijn liefde te maken. Met vertrouwen op Mijn liefde en haar wijsheid, juist wanneer je niet precies weet wat het beste is om te doen of te laten. Dan kun je het toch goed doen door op Mij te vertrouwen, dat welke keus je ook maakt, Ik ervoor zal zorgen dat jouw keus goedkomt voor iedereen. Dan hoef je nergens angst of spanning voor te hebben, want het maakt niet uit wat je wel of niet doet, Mijn liefde voor jou blijft eeuwig dezelfde, vergeet dat niet!

Hemels Brood 8187

Lief mens, je hebt je leven uit Mij, je bent al eeuwig Mijn leven, uit Mij heb Ik jou tot zelfstandig vrij besef van je leven gebracht en in jou ben Ik jouw leven. Alles wat je bent ben Ik levend in jou en dat is jou gegeven, dat is waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijk zuivere liefde met de daaruit voortkomende volkomen niet te overtreffen wijsheid.

En dat, lief mens, ben je al eeuwig in Mij, nu op de aarde, jij, en zoveel meer mensen met jou, die allemaal evenzo in Mij eeuwig al zijn. Want Ik ben eeuwig oneindig leven, ook al ervaart ieder zijn bestaan als zijn leven, Ik ben ieders zijn uit Mijn eeuwig Zijn. Niets is zonder Mij, maar niet iedereen beseft vanwaaruit hij op aarde leeft. En jaren worden geteld, tijd wordt bijgehouden, maar noch de jaren, noch de tijd, zijn werkelijk te tellen, omdat oneindig niet te tellen is. Zelfs de aarde is levend uit Mij en sinds eeuwig oneindig is de aarde door Mij in Mij levend en uit Mij gevormd om het de mens mogelijk te maken zich bewust te zijn van zijn bestaan. Want in Mij ken Ik jou al eeuwig oneindig in de volmaakte waarheid en de volmaakte liefde, en elke cel, elke vezel van je lichaam is de tijd voorbij in Mij, en uit Mijn Wil ben jij tot het eigen besef gekomen, wat direct in verbinding staat met Mijn besef en ieders besef te zijn, te leven.

Dat is werkelijk leven, de waarheid, de liefde, de wijsheid, de eeuwige gelukzaligheid in het helderste, eeuwig heilige Goddelijke licht. Zo ben jij, lief mens, in Mijn licht op de aarde tot zicht gebracht, om de aarde, de basis van werkelijk Zijn, in haar pracht te zien. Want eerst zag je het zonder jezelf te beseffen, je was alleen Mijn besef. Nu besef je als eigen zijn en kun je zien door Mijn licht wie je bent, en op de aarde ook wie en wat je niet bent. Dat geeft bij mensen verwarring, omdat ze nog niet tot de waarheid zijn uitgegroeid. Maar ook dat komt zoals het in Mij aanwezig is en gedijt. Je zou dat nu al ten volle kunnen zijn, lief mens, en je bent dat al in Mij, die zelfstandigheid. Heb nog geduld, want Ik ben volmaakt in Mijn Zijn en zo zul jij, mens, ook volmaakt zijn in je besef te leven, Mijn leven.

Hemels Brood 8188

Wanneer je in een bos verdwaald bent en je weet niet meer hoe uit het bos te komen, en je dwaalt maar rond, zonder de juiste weg te vinden, blijf dan eens staan waar je bent, zoek niet meer, blijf staan en wacht. Laat het donker zijn, laat het onaangenaam zijn, laat toe dat je het niet meer weet, wacht geduldig en wees stil. Ervaar het zoals het is.

Ik weet dat je niet wilde verdwalen. Ik weet hoe je situatie is, Ik weet alles van jou en alle mensen. Ik weet dat je het bos uit wilt, dat de situatie je boven het hoofd groeit, dat je niet meer tot rust kunt komen, en Ik zal je helpen. Ik weet dat je op Mij wilt vertrouwen, maar juist die weg door dat bos niet kunt vinden. Weet je, het is een bos, dat wil zeggen, er zijn veel bomen bij elkaar en al die bomen vormen samen een monster wat door jou niet te overwinnen lijkt. En jij strijdt om het te overwinnen, maar het lukt je niet. Jij kunt dat niet, Ik kan het. Maar je vindt de weg niet om het Mij te laten doen.

Ik zeg je, sta stil, laat het onaangenaam zijn, en wacht. Laat het monster komen, bestrijd het niet, sta stil en zie wat er gebeurt. Zal het je kwetsen, zal het je ontdoen van wat voor jou waarde heeft, zul je er Mij door verliezen? Ondervind het en Ik beloof je, je zult niets verliezen, je zult zien dat Ik er ben en geen monster kan aan Mij voorbij. Maar je hebt het nog niet zover laten komen dat het aan Mij voorbij moet, bang als je ervoor bent. Laat het komen en zie of het aan Mij voorbij komt, jou zal kwetsen, je je liefde voor Mij zal ontnemen, enzovoorts. Daar is moed en nederigheid voor nodig, maar vooral moed. Ben jij zo moedig dat je het monster zo dichtbij kunt laten komen als Ik bij jou ben? Want Ik ben heel dicht bij jou en Ik bescherm jou, maar pas wanneer jij het zo dichtbij laat komen als Ik bij jou ben. Ik ben in jou, zo dichtbij ben Ik, dat weet je.

Heb de moed, durf het monster zo dichtbij te laten komen en zie of het je kwaad zal berokkenen, Mij kan verjagen. Ik zeg je, wanneer iemand uit eigen vrije wil beseft dat Ik in zijn hart ben, dat Ik zijn leven ben, dan ben Ik daar voor eeuwig en altijd in het besef van die mens. Dus laat maar gebeuren, laat het monster maar komen, Ik ben bij jou, in jou en daar ben Ik nooit weg te krijgen, nooit!

Hemels Brood 8189

Waarheid ligt bij mensen nogal eens zogenaamd en ongeveer in het midden. Bij Mij ligt waarheid vast, daar valt niet aan te tornen. En zo ligt ook Mijn liefde en Mijn wijsheid vast. Waarheid blijft eeuwig waarheid, Mijn liefde blijft eeuwig onvoorwaardelijk, volledig onbaatzuchtig, onveranderlijk liefde, en zij leidt alles vanuit haar niet te overtreffen, oneindig grote, diepe wijsheid. Daar is geen speld tussen te krijgen en in de oneindige eeuwigheid niets aan te veranderen.

In Mijn oneindig heldere licht is dat te zien, voor zover iemands ogen Mijn licht kunnen verdragen. En daarin ligt nog een groot verschil bij mensen, want er zijn er die zo goed als niets van Mijn licht nog kunnen zien en anderen die al heel wat van Mijn licht kunnen zien, en daartussenin zijn er bij mensen nog allerlei gradaties van zien. Het wel of niet of weinig zien van Mijn licht heeft met de hele situatie op aarde en in de kosmos te maken, met wat mensen willen, denken, geloven, wel of niet als waarheid aannemen, en met Mijn liefde voor alle mensen, op een wijze die nu nog niet in haar volle glorie te zien is, maar wel haar werk over de aarde doet.

Maar er is nog veel nodig om meer mensen tot zicht van Mijn licht te brengen. Er zijn nog veel mensen zo goed als blind voor Mijn enig werkelijke waarheid van leven, voor Mijn eeuwig ware wijze liefde en voor Mijn oneindig eeuwig heldere licht, waarin alles te zien en te begrijpen is. Maar de wil van veel mensen is voornamelijk op zichzelf gericht, op welzijn, op bezit, op macht, op genoegens, terwijl zorg voor medemensen daarbij nauwelijks of geen plaats heeft. De goede liefdevolle mensen, die wel voor hun medemensen zorgen en Mij in Jezus Christus in hun hart volgen, bedoel Ik daar niet mee. Zij stralen vanuit hun contact met Mij in hun hart juist Mijn licht uit, niet eerst uit zichzelf, maar eerst uit Mij in hun hart, en zij geven dat door, omdat zij begrijpen dat al het ware, werkelijk zuivere licht alleen Mijn licht is en kan zijn, en dat het in de vrijheid van hun wil een keus van de mens kan zijn om Mijn liefde en Mijn licht uit te stralen in het besef dat het Mijn liefde en Mijn licht is.

Kom, lieve mensen, schaar je om Mij heen, waar je ook bent, ontvang allemaal Mijn liefde en Mijn licht in je hart en laat het je in alle waarheid tot zegen zijn voor je medemensen, zodat in hun hart ook hun werkelijke ogen opengaan door Mijn liefde, die jullie zo gewillig uitstralen om niet, omdat je het van Mij ook krijgt om niet.

Hemels Brood 8190

Lieve hemelse Vader, hoe kunnen wij op aarde, waar wij hoe dan ook deel zijn van alles wat wel of niet naar Uw Wil is, tot volmaaktheid groeien, want hetgeen niet naar Uw Wil is, is met ons doen en laten vergroeid, er is zoveel niet zuiver en wij gebruiken het omdat het niet anders is.

Beste goedwillende mensen, het is nederigheid om dat in Mijn Hand te laten. Het is nederigheid om te beseffen dat je niet in alle opzichten, en vooral niet in materieel opzicht, kunt voorkomen dat de wateren vervuild zijn geraakt, dat de mens met de zuiverheid van voedsel geknoeid heeft, dat vervoersmiddelen het milieu vervuilen, terwijl je er toch op één of andere wijze gebruik van maakt, eten nodig hebt, en er is nog veel meer wat niet naar Mijn Wil is en waar geen andere keus voor is. En al zou je het anders willen, er is geen mogelijkheid om alles wat niet naar Mijn Wil is te omzeilen.

Dat laat eens te meer zien dat de mens het vermogen niet heeft wat Ik heb, dat jullie niet kunnen wat Ik kan, en Ik laat dingen gebeuren voor de mens, maar altijd zodanig dat het Mijn doel, werkelijk leven voor alle mensen, niet verstoort, juist ten goede keert. Voor jullie is het van belang dat je zoveel je kunt naar Mijn liefde leeft, handelt, en voor waarheid en liefde kiest. Je hoeft niet te vechten tegen alles wat niet naar Mijn Wil is, wees zoveel je kunt Mijn liefde en kom daarvoor zo vaak mogelijk bij Mij in je hart, en steun elkaar in liefde, want je meer aan Mij, Mijn waarheid en Mijn liefde en haar wijsheid overgeven, in het volle vertrouwen dat het goedkomt, is voor Mij genoeg.

Wring jezelf niet in allerlei bochten omdat geschreven staat dat dit niet goed is of dat, want inmiddels is heel veel niet goed meer en Ik weet dat. Voor Mij is het belangrijk hoe het er in je hart uitziet, welke keuzen je maakt vanuit je hart, vanuit de liefde die Ik daar ben of vanuit het eigen willen. Voor Mij is belangrijk wat je geestelijk begrijpt van Mijn liefde. Alles wat op aarde niet goed en naar Mijn Wil van liefde is, de vervuiling, de manipulatie, enzovoorts, is alleen een materiële weergave van de geestelijke afdwalingen van mensen. Voor jullie die Mij willen volgen in waarheid en liefde, in geestelijke zuiverheid, is het daarom niet van werkelijk belang. In ware nederigheid beseffen dat Ik alles draag en voor alles zorg, dat is voor jullie van belang, laat al het anderen aan Mij, in Mijn liefde.

Hemels Brood 8191

Hemelse Vader, ik voel in mij dat U het bent waardoor ik al die verschillende mogelijkheden heb, waardoor ik kan doen en laten wat zich voordoet, waardoor ik kan lopen, praten, denken, en dat ik mijn bestaan alleen door U kan beseffen, dat alles wat ik doe alleen mogelijk is omdat U mij Uw mogelijkheden gegeven heeft om te gebruiken naar eigen keus, maar bedoeld is om ten dienste te stellen aan mijn medemensen. En zoals ik het hier schrijf, zijn dat woorden die nauwelijks weergeven hoe ik dat innerlijk heb mogen inzien, begrijpen.

Geen mens kan ook maar iets doen vanuit zichzelf, zonder Mij, maar veel mensen begrijpen dat niet, nog niet. Het is ook met geen enkele menselijke ervaring te vergelijken, omdat het besef te bestaan mensen het idee geeft het bestaan zelf te zijn. In de aardse situatie is het dan ook voor de meeste mensen moeilijk om de werkelijkheid van hun bestaan te begrijpen zoals die in waarheid is. En wanneer Ik het niet innerlijk aan iemand toon, kan het ook niet gezien gaan worden zoals het is. Eens zal het in alle mensen door Mij getoond worden, maar daar is het de tijd nog niet voor.

Er is voor veel mensen nog een vrij lange weg te gaan, en er zijn nu slechts weinig mensen die Ik Mijn aandeel in jullie bestaan en het besef daarvan kan tonen op een wijze die begrepen kan worden zoals het werkelijk is. Het is daarbij altijd zo, dat niemand daaraan een verdienste heeft, omdat het Mijn genade aan de mens is om hem, uit Mijn liefde en haar wijsheid, het eigenlijke zicht op en het besef van het werkelijke bestaan van de mens te geven. Ik geef aan een aantal mensen het diepere zicht om de waarheid te verstaan, niet voor die mens persoonlijk en niet als beloning, maar voor alle mensen, omdat het nodig is voor het welzijn in waarheid, liefde en haar wijsheid voor alle mensen.

Wie in zich voelt en inziet hoe hij deel van Mij is, hoe hij Mijn mogelijkheden heeft, terwijl hij evengoed de vrijheid van keus en de eigen vrije wil heeft, zeg Ik, besef dat Ik je dat niet laat zien speciaal voor jou, maar ten dienste aan alle mensen, opdat alle mensen gaan zien en beseffen hoe zij Mijn mogelijkheden hebben. Want hoe de mens ook afgedwaald is van zijn eigenlijke bestaan, ieder mens is van oorsprong naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen, dat wil zeggen dat ieder mens Mijn mogelijkheden om te gebruiken gekregen heeft, en daarmee vrij is hoe die te gebruiken.

Dat het gebruik van Mijn mogelijkheden door de mens niet naar waarheid, liefde en wijsheid is, gaat ten koste van het welzijn dat hij zou kunnen hebben. Daarom heb Ik dat besef wat jij van Mij kreeg en omschrijft aan meerdere mensen gegeven, opdat het doorgegeven wordt en veel meer mensen zicht gaan krijgen op hun werkelijke bestaan, op wie zij zijn en Wie Ik Ben, hun eeuwig gelukzalige leven.

Hemels Brood 8192

In zes dagen heb Ik hemel en aarde geschapen en Ik rustte op de zevende dag. Inmiddels is voor de mens duidelijk dat het geen dagen van 24 uur waren, materieel gezien. En vanuit die kennis heeft het idee van een zevende dag in de week als rustdag voor veel mensen afgedaan en wordt door veel mensen het hele scheppingsverhaal terzijde geschoven, zonder te onderzoeken wat er met die zes dagen en met die zevende dag als een rustdag bedoeld is.

In welke volgorde een en ander gebeurd kan zijn, zou daarbij aandacht verdienen. Ik bedoel daarmee niet de volgorde van licht, van scheiding tussen water en land, de komst van planten en dieren, in de letterlijk materiële zin, maar of een en ander eerst geestelijk geschapen is en daarna materieel of juist andersom. Daar zou over nagedacht kunnen worden. En Ik kan jullie zeggen, Ik ben niet materieel zoals jullie jezelf, de hemel en de aarde met alles erop en eromheen materieel kennen, Ik Ben. Zou dan niet beseft kunnen worden dat alles door Mij eerst geestelijk geschapen is, dat alles eerst gedachten uit Mij zijn die stap voor stap tot een geheel gekomen zijn, waarbij Ik die gedachtestappen als dagen benoemd heb? De zevende dag was voor Mij de gedachte dat alles goed was en Ik kon zien dat het goed was en goed zal komen, de belangrijkste gedachte van alle gedachten, de zevende dag.

En nu heeft die zevende gedachte op aarde voor veel mensen weinig of geen betekenis meer, terwijl er toch geschreven staat: “En God zegende de zevende dag en heiligde Die“. Ik heiligde de alles voor eeuwigheid besluitende gedachte uit Mij, voor de mens, zodat de mens zijn werkelijke leven voor de eeuwigheid zal behouden. Zou er dan niet een dag in de week van de aards materiële dagen mogen zijn waarop de mens Mij gedenkt? Gedenkt wat Ik met de Schepping van hemel en aarde, met alles erop en eromheen, eerst geestelijk en dan ook materieel, voor de mens gedaan heb? Zolang de mens alleen het materiële ziet en nauwelijks het ware geestelijke, het ware leven, de liefde, Mijn liefde in alles, begrijpt hij niet wat werkelijk waarde heeft, voor hem en voor Mij.

Dat, lieve mensen, heb Ik in het eeuwige reeds gezien en in Mijn Schepping is alles volkomen volmaakt, zowel geestelijk als materieel. Daarom, lieve mensen die Mijn liefde voor alle mensen beseffen, maak je geen zorgen om het nu of om de toekomst, maar gedenk Mij en besef hoe de zevende dag bedoeld is een rustdag te zijn, voor Mij en voor jullie.

Waarbij ik het gevoel heb dat de zes dagen betrekking hebben op de zes geesten uit God en de zevende dag op de zevende geest uit God.

Hemels Brood 8193

Behalve de hemel en de aarde met alles erop en eromheen, met de mens, is er zoveel meer dan de mens zich maar kan voorstellen. En hij zoekt ernaar of er ergens in de ruimte ook nog leven is op andere planeten. Maar wat er allemaal nog meer aan leven aanwezig is in de ruimte om de aarde, al zou het naast hem staan, hij zou het niet zien, niet bemerken, zover is de mens afgedwaald van wie hij van oorsprong is.

Met zijn beperkte kennis zoekt hij naar leven in de ruimte en hij beseft niet hoe ontzettend klein hij is en hoe onbeduidend ten aanzien van al wat leeft in de zuiverheid van Mijn oneindige Zijn, Mijn in alle opzichten volkomen volmaaktheid van leven. Hij beseft niet dat Ik niet alleen Mijn aardse Schepping bestuur, het leven van de mens op de aarde, met alles wat daarbij is, maar veel meer dan dat, oneindig veel meer aan werkelijk leven in de meest gelukzalige omstandigheden, in een voor de mens ontelbare hoeveelheid aan verscheidenheid. Daarbij vergeleken is de aarde met haar bewoners nog niet het miljardste deel van een zandkorrel en de mens is daarmee vergeleken nog veel kleiner, terwijl hij denkt groot en heer en meester te zijn.

En dat zou hij in de werkelijkheid van Mijn leven ook kunnen zijn, maar hij heeft daar geen aandacht voor, hij geeft daar geen aandacht aan. En dat terwijl die onvoorstelbaar kleine mens iets heeft wat uniek is ten aanzien van alle leven in de totale oneindigheid van Mijn Zijn, hij heeft als enige de mogelijkheid gekregen om zich bewust te zijn van zijn bestaan en daarbij Mij, zijn Schepper, de Gever van zijn leven, als eigen persoon, in de bewustheid te bestaan, te kennen, te leren kennen, Mij, de Bron van zijn leven, de Bron van alle leven, van elk leven, het eeuwige leven, de eeuwige gelukzaligheid van werkelijk Zijn in alles. Er is in de hele oneindigheid van leven geen ander leven dat Mij kan beseffen, kan zien, kan ervaren, kan voelen en in leven kan blijven, dan de mens met het eigen besef te bestaan.

Zo oneindig klein als de mens is, zo oneindig groot is zijn vermogen in Mij, in Mijn waarheid, Mijn onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar niet te overtreffen wijsheid, en juist hij droomt weg in het tegenovergestelde daarvan. Maar dit is Mijn belofte, Ik zal jou, mens, doen ontwaken en doen opstaan uit de dood, in Jezus Christus is die dood overwonnen voor de eeuwigheid van zijn van de mens. Kom, mens, sta op uit de dood en Christus zal over u waken.

Hemels Brood 8194

De manier van omgaan met je medemensen hangt mede af van de manier waarop zij met medemensen omgaan. Wanneer je met Mij innerlijk in waarheid en liefde verbonden bent, voel je hoe eerlijk en oprecht iemand is en weet je wanneer hij wel of geen waarheid spreekt, weet je wat hij wel of niet uit eigen belang nastreeft. Dan kun je daar naar eigen goeddunken mee omgaan of naar Mijn raad luisteren en, wanneer je wilt, Mijn raad opvolgen.

Bij het luisteren naar Mijn raad is het belangrijk om eigen gedachten en meningen los te laten voordat je begint met luisteren, anders kunnen je gedachten, je meningen, zich gemakkelijk vermengen met Mijn raad alsof zij deel zijn van Mijn raad. Dan is het niet meer zuiver Mijn raad, en terwijl jij denkt dat je Mijn raad opvolgt, is die deels je eigen invulling. Dat overkomt veel in Mij gelovende mensen, zij luisteren in hun hart met goede intenties naar Mij, maar hun luisteren is nog niet geheel vrij van eigen gedachten, eigen meningen, en dat wordt niet beseft. Vervolgens geven zij, wat zij denken dat Mijn raad is, door aan medemensen als Mijn raad, waardoor nogal eens verwarring ontstaat, omdat anderen Mijn raad anders in hun hart gehoord hebben.

Het moeilijkste aan het luisteren naar Mijn Woord in je hart is het volkomen stil zijn van eigen meningen, van aannames, van kennis, van eigen gedachten van waarheid, enzovoorts, om tot een zuiver gehoor te kunnen komen. Er zijn nog maar weinig mensen met een redelijk zuiver gehoor, maar zij zullen zich daar niet op voorstaan, omdat zij weten dat ook zij nog onzuiverheid in zich hebben. Maar wanneer Ik het wil, wordt Mijn Woord door hen toch zuiver uitgelegd, niet door hun zuiverheid, maar door Mijn Wil. Wie zekerheid wil over een dergelijke zuivere uitleg kan ermee bij Mij in zijn hart komen en van Mij een bevestiging krijgen, maar wanneer dan niet zuiver geluisterd wordt, blijft de waarheid in het midden.

Laat daardoor geen onvrede ontstaan, want de verleiding ziet dat graag en zal er alles aan doen om de saamhorigheid te verstoren en gebruik te maken van misvattingen over Mijn Woord. Daar waar mensen, ondanks verschillen, in liefde in Mijn Naam tezamen zijn, daar ben Ik in hun midden en zal geen verleider de kans krijgen de vrede te verstoren. Wees daarom altijd in Mijn liefde tezamen met elkaar, houd bij wat er ook gebeurt of gezegd wordt vast aan Mijn liefde, en elk samenzijn zal door Mij gezegend zijn.

Hemels Brood 8195

Hemelse dagen. Wanneer een aardbewoner een hemelse dag heeft, is dat nog lang geen werkelijk hemelse belevenis zoals het in Mijn hemel is. Een hemelse dag op aarde is een dag waarop alles gaat zoals iemand prettig vindt, en daar kan hij van genieten. Maar die dag gaat voorbij en dan is het alleen nog een herinnering die langzaam vervaagt. En juist wanneer er daarna moeilijke dagen komen, lijkt die dag in de herinnering er nauwelijks geweest te zijn.

Maar in Mijn hemel is het eeuwig en altijd prettig, fijn, op een veel en veel sterkere wijze dan op aarde, het is er volkomen gelukzalig door de volkomen ware liefde die daar voortdurend is, de eeuwige vrede en harmonie, en niets kan dat ooit verstoren. Dat is heel wat meer dan wanneer het op aarde een hemelse dag lijkt te zijn. Zo’n dag op aarde gaat voorbij, maar de gelukzaligheid in Mijn hemel gaat nooit voorbij, is eeuwig. Dat wil niet zeggen dat daar geen werkzaamheid is, maar elke werkzaamheid die daar is, en dat zijn er vele, maakt gelukkig.

Op aarde zijn veel werkzaamheden die nodig zijn en door mensen gedaan moeten worden, die mensen niet blij maken, waar mensen zelfs ziek van worden, terwijl niemand weet hoe dat werk anders in te richten, want er is op aarde niet genoeg liefde, zelfs is er meer van het tegenovergestelde van liefde, waardoor veel niet aangenaam is. In Mijn hemel is alleen waarheid, liefde en haar wijsheid, en alle werkzaamheden worden in waarheid, uit ware liefde en haar wijsheid gedaan. Op aarde leggen mensen elkaar werkzaamheden op, is er winst die behaald moet worden en die winst wordt niet eerlijk verdeeld, zelfs is het zo dat mensen die hard werken minder verdienen dan mensen die niet echt werken maar commando’s geven.

Zo is het in Mijn hemel niet, iedereen doet wat hij aanvoelt dat nodig is om gedaan te worden, niet voor hemzelf maar juist voor het grote geheel, voor allemaal, er is dan ook geen sprake van winst, van verdienste, er is ware liefde voor en van iedereen uit Mij en de volkomen gelukzaligheid van werkelijk leven. Bedenk je dat eens op aarde, en kom in je hart nog vaker in stilte bij Mij, niet in de nietszeggende stilte, maar in de stilte van geen gedachten, zonder weten, zonder mening, dan zul je zo nu en dan een glimp van de hemel ervaren en een beetje beseffen wat Ik bedoel.

Hemels Brood 8196

Overgave aan Mij is de enige weg waarlangs je Mijn taal zonder woorden helemaal kunt gaan verstaan en kunt leren zelf in Mijn taal zonder woorden terug te spreken. Dat is dan geen werkelijke taal en geen werkelijk spreken, dat is puur verstaan en laten weten.

Op aarde gebeurt dat met gezichtsuitdrukkingen, met gebaren, met houding en gesproken woorden, maar uit Mij vloeit licht in de mens en hoe meer liefde en nederigheid er in die mens is, des te meer kan hij van Mijn licht opnemen en de betekenis ervan beseffen. In Mijn licht is alle waarheid, alle liefde en alle wijsheid en Mijn licht vult de oneindigheid in eeuwigheid, daar is geen enkele duisternis. Op aarde is er blindheid voor Mijn licht, daardoor lijkt er duisternis te zijn. In de werkelijkheid van Mijn eeuwig oneindige leven is alles alleen licht, het eeuwig ware levenslicht, dat in Jezus Christus op aarde gekomen is om de blindheid van de mens weg te nemen, zonder de vrijheid en zelfstandigheid van de mens te belemmeren.

Overgave aan Mij is nodig om meer van Mijn zuivere licht van waarheid, liefde en haar wijsheid te kunnen gaan zien en innerlijk te kunnen gaan begrijpen. Vertrouwen is nodig om tot overgave te kunnen komen en voor vertrouwen is het nodig om Mij te leren kennen in Jezus Christus in je hart. Want Hij is Mijn zuiverste licht in je hart en dat zuivere licht uit Mij is de eeuwig oneindige waarheid en de eeuwig oneindig volmaakte liefde. Er is geen andere weg om tot Mij te komen dan door overgave aan Mij in Jezus Christus, door vertrouwen, want vertrouwen opent je ogen, waarmee Mijn licht gezien kan worden, het duister voorbij gezien kan worden.

In vertrouwen kun je zonder te spreken, zonder taal, zonder woorden beseffen, gaan verstaan wat de waarheid is, hoe alles in Mijn licht werkelijkheid van leven is. Niet dat je direct ten diepste Mijn licht in alles kunt zien, want het ten volle openen van je ogen neemt tijd en dat geldt voor alle mensen. Bij de één duurt het langer dan bij de ander, maar er zal een tijd komen waarin op aarde door veel mensen veel meer van Mijn licht in Jezus Christus in hun hart gezien wordt en naar Mijn licht geleefd wordt. Heb daarvoor geduld zolang dat nodig is, en in Mijn licht, in Jezus Christus, zal de mens ontwaken.

Hemels Brood 8197

Wees stil als het niets, dan bemerk je Mijn ingevingen, waarvan je niet altijd weet waarom, maar je voelt het belang ervan. En wanneer je die ingevingen van Mij opvolgt, zul je zien dat die niet voor niets zijn, dat er altijd een reden voor is, dat ze altijd een uitkomst geven die nodig is, voor jezelf of voor een medemens. Ik ben altijd in jouw hart aanwezig en in het hart van alle mensen, maar niet iedereen heeft daar besef van.

Toch krijgt ieder mens van Mij ingevingen en wanneer iemand voelt dat het van belang is om die ingevingen op te volgen, zal hij zien wat het belang daarvan was. Evengoed zijn er veel mensen die het belang van een van Mij gekregen ingeving wel bemerken, maar het zien als een toevalligheid, een toevallige samenloop van omstandigheden, en niet beseffen dat het geen toeval was, maar een ingeving van Mij. Het enige toeval is dat wat Ik een mens laat toevallen, ingevingen zijn die tot een goede oplossing leiden, omdat Ik zie dat dat nodig is.

Kleine lieve mensen, Mijn liefde en haar wijsheid reikt tot in het eeuwig oneindige en maakt alles voor iedereen volmaakt. Ook al is het doen en laten van veel mensen nog lang niet volmaakt, toch bestuur Ik met liefde en wijsheid alles ten goede, maar veel gebeurt zonder dat jullie, kleine mensen, dat zien of beseffen. Jullie begrip van mogelijkheden is zo beperkt als datgene wat jullie zonder Mij bedenken, maar zodra er meer aandacht is voor Mij in waarheid, liefde en haar wijsheid, worden je mogelijkheden groter.

Wie Mij in waarheid, liefde en haar wijsheid toelaat in zijn leven, met Mij samenleeft in zijn hart, gaat over de menselijke horizon heen zien hoeveel meer er uit Mij en Mijn ware liefde mogelijk is. Hij zal zich keer op keer verbazen over alles wat hij meemaakt en waarvan hij beseft dat Ik daar steeds de basis voor leg, terwijl hij, de mens, dat alleen maar hoeft aan te nemen, vanuit de stilte van het niets, zijn ware vrijheid.

In de stilte van het niets ligt het alles zien, alles weten, alles kennen uit Mij, jullie Schepper, Die Alles Is. Die jullie Bron van eeuwig leven is, te zien vanuit de stilte van het niets in het ware geloof dat Ik, jullie Schepper, Alles Ben in waarheid, liefde en haar wijsheid. Wees stil en zie Mij zoals Ik eeuwig ben Die Ik Ben.

Hemels Brood 8198

Voor de materieel rijke mens is het moeilijk om in Mijn hemel te komen, is het moeilijk om zijn zucht naar rijkdom en macht af te staan en zich op een ware liefdevolle wijze tot Mij te richten. Hij die rijk aan geld en juwelen is, veel bezit en macht heeft, heeft dat kunnen verwerven in zijn vrijheid op de aarde omdat hij er zijn wil op gezet heeft en Ik het heb toegestaan. In de werkelijkheid van leven bezit zo’n materieel rijk mens helemaal niets en zonder iets komt hij ooit voor Mij te staan, zonder bezit, zonder macht, naakt als een pas geboren baby.

In Mijn hemel zijn geen auto’s, geen vliegtuigen, geen materiële gebouwen, in Mijn hemel worden geen zaken gedaan, wordt er niet aan uitwisseling van waarden gedaan, daar is geen overheersende macht. Vanaf de aarde is er dan ook niets anders mee te nemen dan jezelf en de ware liefde, voor zover je die in je hart op de aarde had. Voor het ware leven, dat niet stopt na het sterven van het materiële lichaam, hebben rijkdom en macht geen enkele waarde. Voor het ware leven is ware liefde van belang. Wie op de aarde in ware oprechtheid tot Mijn liefde komt, die heeft een oneindig grotere rijkdom dan de materieel rijkste en machtigste mens op aarde, die is daarmee op aarde al op weg naar Mij en Mijn hemel, die heeft op aarde al de mogelijkheid in Mijn hemel te zijn. Evengoed is dat een grote zeldzaamheid, want er is op aarde in deze tijd nog zoveel mis en zoveel mensen zijn alleen op zichzelf gericht.

Ook veel van de mensen die op aarde weinig of niets aan materiële rijkdom of macht hebben, zijn nog ver van Mij en Mijn hemel, omdat zij geen waar geloof in Mij hebben. Voor iedereen is het van belang om Mij te vinden, Mijn liefde te gaan beseffen en te erkennen dat ieders leven Mijn aan hem gegeven leven is, want alleen dat geeft blijvende rijkdom, ook na het verblijf op aarde. Mijn hemel is er voor iedereen en is voor alle mensen bereikbaar, maar velen zullen na hun verblijf op aarde uiteindelijk toch naakt voor Mij staan. Zegen aan degenen die dit verstaan, omdat zij Mij in liefde en geloof in hun hart ontmoet hebben.

Hemels Brood 8199

Alleen sterke mensen krijgen een last te dragen. Daarmee worden de zwakkeren ontlast, maar hoe de last verdeeld wordt en waarom, daar kan een mens alleen naar raden. Want geen mens kan het grote geheel overzien, alleen Ik, jullie Schepper, overzie alles tot in de eeuwige oneindigheid, omdat Ik alles Ben. Vanuit Mijn ware levende liefde en Mijn daaruit voortkomende wijsheid wordt alles door Mij bestuurd zoals dat voor alles en iedereen het beste is.

Maar uit zichzelf kan geen mens zien wat voor hem en zijn medemensen het beste is, en wat een mens kan zien, kan hij alleen uit Mijn liefde in zijn hart zien, zoveel Ik hem laat zien, en ook dat is afgemeten naar wat voor alle mensen het beste is. Niemand leeft voor zichzelf, iedereen leeft voor alle mensen en alle mensen leven voor hun medemensen. Dus jij leeft door Mij voor je medemensen en jouw medemensen leven voor jou. Van Mij krijg je liefde en Mijn daaruit voortkomende wijsheid, zoals alle mensen, ieder persoonlijk, Mijn liefde en haar wijsheid krijgen, niet om voor zichzelf te houden, maar om met elkaar te delen.

Wie dat ten diepste beseft, die zal daar meer en meer naar gaan handelen, ook al beseffen nog veel mensen dat niet. Dat heeft met de vrijheid van de mens te maken, iedereen heeft van Mij tijd gekregen en hoeveel tijd Ik geef is aan Mij, want ook dat is door mensen niet te overzien, omdat tijd voor Mij iets heel anders is dan tijd voor de mens op aarde is. Zo is er veel wat zonder Mij door de mens zelf niet te overzien is, en wat Ik de mens te zien geef, zal steeds een klein deel van het grote geheel zijn, aangepast aan het vermogen van de mens persoonlijk en van alle mensen tezamen.

Want het zou werkelijk niet goed zijn om een aantal mensen veel meer te laten zien dan in de samenleving tot zijn recht zou komen, dat zou een te grote tegenstelling veroorzaken en grote moeilijkheden geven. Daarom zeg Ik tegen jullie die al meer besef hebben van Mij en Mijn liefde, zoek niet naar meer dan Ik je geef te beseffen, te voelen, te weten, want het zou een te grote kloof met je medemensen geven om te kunnen verdragen en al je denken en goed willen doen zou zijn doel missen.

Daarom zeg Ik jullie, Ik zorg voor alles op de juiste tijd, op de juiste manier, voor ieder mens persoonlijk en voor alle mensen tezamen. Heb daar vertrouwen in en je zult groeien in waarheid, liefde en haar wijsheid, zo snel als voor jou en alle mensen goed is. Aanvaard dat in liefde en blijf in je hart bij Mij komen.

Hemels Brood 8200

Hemelse Vader, als U niet naar mij zou komen, dan zou ik U kunnen zoeken maar niet vinden. Maar wanneer ik U oprecht en in stilte vraag in mijn bewustheid te komen, omdat ik U zoek, dan bent U er meteen, in mijn hart.

In jou en in alle mensen ben Ik altijd, want Ik ben alles en uit Mij is alles. Toch word Ik pas zichtbaar wanneer Ik oprecht gewenst ben in het hart. Daarbij bedoel Ik niet het materiële hart, maar het hart van besef, van hoedanigheid. In dat hart is Mijn hart het licht wat jouw hart van hoedanigheid verlicht, waardoor jij in je hart kunt zien hoe het er in jouw hart voor staat, in welke hoedanigheid je bent ten aanzien van waarheid, liefde en haar wijsheid.

Veel mensen begrijpen dat niet op de juiste manier, voor hen is het moeilijk om zichzelf en Mijn licht in hun niet materiële hart te zien zoals dat te zien is, niet met het materiële maar met het geestelijke oog. Daarom is het voor zoveel mensen van belang dat zij uit hun letterlijk materiële zicht tot het werkelijk geestelijke zicht komen en Mij in hun tweede hart, wat hun hoedanigheid van besef is, gaan zien. Dat zij in hun niet materiële hart hun derde hart gaan zien wat gevuld is met Mijn licht, wat Mijn hart in jouw geestelijke hart is, puur zuiver licht, wat niet het letterlijke zonlicht is, waarmee de materiële aarde verlicht wordt, maar Alles is Die Ik Ben, het ware zuivere licht in Jezus Christus, uit Mijn volkomen Goddelijk Zijn.

Al begrijp je dit en heb je Mij naar je toegetrokken en kun je Mijn licht in Jezus Christus in je geestelijk hart zien, het is nog niet Mijn volle licht, het is nog een straaltje licht, maar het is helder en zuiver en het geeft je zicht op je geestelijk hart, precies genoeg voor jouw geestelijk oog. Want de maat waarmee een mens in zijn hart Mijn licht in Jezus Christus kan zien en kan begrijpen wat het toont, hangt samen met zijn geestelijk vermogen innerlijk te kunnen zien zonder eigen invullingen, meningen, verwachtingen, en in hoeverre die mens zich aan Mijn licht kan overgeven, zijn materiële oog kan loslaten, zijn gedachten kan loslaten en op Mij en Mijn licht in Jezus Christus kan vertrouwen of ook nog zoekt in de materie, terwijl Ik er in zijn hart al ben, zichtbaar in Mijn licht van waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8201

In welke chaos iemand zich ook bevindt, Ik ben de rustgevende stabiliteit in waarheid en liefde, de zekerheid, de eeuwig blijvende orde, de rots waaraan iedereen zich kan vasthouden. Ik ben Degene Die iedereen vasthoudt die bij Mij komt om vastgehouden te worden. Welke stormen er ook woeden, Ik ben de kalmte, de rust, de vrede, Ik breng de wind tot stilte, Ik breng de wateren tot rust.

Wie wil en komt waar Ik Ben, die zal het verschil ervaren tussen wat de wereld drijft en wat in waarheid het eeuwig ware leven is, werkzaam, maar nooit chaotisch, altijd op een aangename wijze ordenend, altijd te overzien. Alles wat er gebeurt, gebeurt in vrede en vriendschappelijkheid. Niemand hoeft in een chaos verloren te gaan. Wanneer hij Mij aanroept, pak Ik zijn hand en trek hem naar Mij toe in de rust en de vrede die om Mij heen eeuwig is, in waarheid, liefde en haar wijsheid.

Raak niet vertwijfeld wanneer de omstandigheden je boven het hoofd groeien, maar grijp Mijn uitgestoken Hand in het vertrouwen dat Ik je uit elke situatie meeneem, daarheen waar rust en vrede je omringt en Mijn ware liefde je draagt. Vecht niet zelf, want wie vecht tegen onaangename situaties, die maakt daar een monster van wat niet te overkomen lijkt, maar zodra dat monster niet meer bevochten wordt, schrompelt het tot niets ineen wanneer je Mijn uitgestoken Hand aanneemt. Iedereen kan Mij roepen, maar wie zelf invult hoe Mijn hulp nodig is, die ziet Mijn Hand niet en grijpt keer op keer mis.

Zo is het met jou die Mij keer op keer roept en tegen een monster vecht terwijl je Mijn lichtende Hand niet ziet, omdat je zelf sterk wilt zijn. Hoe sterker je wilt zijn, des te zwakker word je, want de ware kracht in wat dan ook komt uit Mij en daar hoeft niemand iets anders voor te doen dan in nederigheid niet bang te zijn om het niet goed te doen. Doe het dan liever niet goed, geef dan maar toe en verdraag het, tot Ik zie dat je genoeg verdragen hebt om los te kunnen komen van je waanbeelden die dat monster vormgegeven hebben.

Dan open Ik je ogen en zie je Mijn uitgestoken Hand. Geef je zonder eigen invullingen daaraan over in het volle vertrouwen op Mij en alles zal zich ten goede keren in het licht van Mijn ware liefde.

Hemels Brood 8202

Ik geef alle mensen keer op keer nieuwe kansen wanneer er afgedwaald is van Mijn ware Woord, van Mijn ware liefde en haar wijsheid. Ik geef alle mensen steeds weer nieuwe kansen om misverstanden uit de weg te ruimen, Ik geef daarbij steeds opnieuw Mijn zuivere licht, zodat al wat nodig is gezien kan gaan worden. Niet altijd meteen, maar toch zeker op een gegeven moment.

Veel hangt daarbij af van wat iemand wil zien, van wat iemand in welke mate oprecht zoekt om te zien. Wie ten stelligste zijn misvattingen wil inzien, die help Ik in korte tijd, terwijl dat langer duurt wanneer het iemand niet bezighoudt en hij zijn misvattingen gemakkelijk naast zich neerlegt, of in het geheel niet beseft. Dan zullen er eerst gebeurtenissen nodig zijn om het besef van misvattingen onder de aandacht te brengen. Bij de één gaat dat makkelijker en sneller dan bij de ander.

Misvattingen zijn er gemakkelijk, ook bij hen die hun best doen om Mij in hun hart te volgen. Want het verstand, waarin Ik Mijn licht niet zo gemakkelijk kan laten schijnen zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, speelt nog vaak een rol bij de interpretatie van de betekenis van Mijn Woord. Ook wordt het gedrag van mensen vaak met het verstand niet juist beoordeeld. Vooral dat zorgt regelmatig voor onderlinge verwarring die niet altijd even aangenaam is.

Daarom, lieve mensen, volg Mij vooral in je hart en trek niet te snel conclusies over het gedrag van je naasten, van je ook in Mij gelovende medemensen. Een vergissing is sneller gemaakt dan veel mensen denken, juist omdat ze meer gewend zijn te denken dan te voelen. Vanuit het denken kan het gevoel een verkeerde kant op gestuurd worden, en dat zorgt nogal eens voor onaangename gevoelens en innerlijke pijn. Kom en laat Mij die pijn wegnemen, want zonder Mij kan die pijn lang aanwezig blijven, terwijl er met Mij sneller een beter inzicht kan komen door Mijn troostende liefde en Mijn zuivere licht.

Let erop dat het gevoel niet door het verstand gestuurd wordt, terwijl Ik met Mijn liefde en licht de beste sturing kan geven, wanneer het gewenst is en erom gevraagd wordt. Kom bij Mij in alle situaties, en Mijn innige liefde voor jou en voor alle mensen lost alle door misvattingen ontstane misverstanden op, zoals dat voor iedereen het beste is. Vertrouw op Mij.

Hemels Brood 8203

De neigingen waar mensen op aarde mee te maken hebben, zijn er vele en maken het geheel van de samenleving heel complex. Vooral omdat veel door de mens onderschat wordt en niet gezien wordt. De ene mens heeft met andere neigingen, verlangens en wensen te maken dan een ander mens. En wanneer een mens zich niet ten volle bewust is van alles wat in hem aanwezig is, hoe zal hij dan kunnen bemerken wat er allemaal in een ander aanwezig is en wat een ander drijft tot zijn handel en wandel?

Geen mens weet precies wat een ander tot zijn handelen beweegt, maar Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus in je hart, weet dat allemaal heel precies, Ik ken het ontstaan, de groei, de uitkomst van ieders handelen tot in het kleinste detail, van ieder mens op aarde in alle opzichten, van de mensen die er geweest zijn, van de mensen die er nu zijn en van hen die er nog gaan komen. En wat daarbij van belang is, Ik bestuur dat grote geheel, zodat het verloop van het bestaan van de mens op aarde hem tot het eeuwig volmaakt gelukzalige leven brengt en de mens toch in zijn vrijheid zijn eigen keuzen kan maken.

Maar hoe vrij jij, lief mens, ook bent, jouw leven is en blijft eeuwig Mijn leven, en Mijn leven is en blijft eeuwig onveranderlijk waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, volmaakt zuivere liefde en haar niet te overtreffen wijsheid, waarin de volmaakte intelligentie geborgen is, waarbij zowel Mijn wijsheid als de intelligentie volkomen overeenkomen met Mijn liefde. Zolang de mens in zijn vrijheid daarmee niet in eenheid is, en de keus daartoe is aan de mens, blijft hij beperkt in zijn zicht, in besef van wat zijn leven werkelijk is, in besef van Wie Ik Ben en wie hij is, en beseft hij niet hoe alles aan Mij gehoorzaamt, wat een mens in zijn vrijheid ook kiest.

Ja, jij mens, ook al ben je vrij in je doen en laten, je bent toch ook eeuwig in Mijn macht, die volmaakte liefde in waarheid is, en juist door Mijn liefde voor jou ben je in Jezus Christus gered voor het eeuwig ware leven. Maar je bent vrij, vrij mens, en dat, die vrijheid, is jouw tijd, jouw tijdsbesef, speciaal gegeven zodat je kunt worden wie je uit Mij levend in alle werkelijkheid bent. Gebruik die tijd die op aarde is, zoek niet naar het tijdloze, want juist is het voor jou belangrijk je tijd op aarde aan te nemen om te groeien, jij in je vrijheid in Mijn liefde, het oneindig ware leven, waarin jij, mens, volkomen gelukkig gaat zijn. Omdat Ik dat Wil, omdat Ik jou oneindig liefheb.

Hemels Brood 8204

Hemelse Vader, wij mensen op aarde hebben gedachten waaruit wij plannen maken, maar regelmatig bedenken wij ons en veranderen wij onze plannen. Ik denk dat U zich nooit bedenkt.

Zoals jullie mensen van gedachten veranderen, zo is dat bij Mij zeker niet. Alles is in Mij aanwezig en dat is de volledige werkelijkheid die in Mij aanwezig is, uit Mijn gedachten, zoals dat altijd het beste is. Wat het beste is, is niet voor een moment het beste en het volgende moment niet meer, het is voor altijd het beste en daarom hoeft er dus ook nooit iets aan veranderd te worden.

In Mijn Goddelijk Zijn, in Mijn Goddelijk licht, is alleen waarheid, liefde en haar wijsheid, die altijd het beste bewerken zoals dat voor iedereen altijd het beste is. Maar de mens heeft dat vermogen niet. Alleen in eenheid met Mij kan hij tot het beste voor alles en iedereen voor altijd komen, zonder Mij kan geen mens het beste bewerken. Daarom zal de mens zonder eenheid met Mij zich steeds weer bedenken, zich afvragen, is dit niet beter dan dat, en zijn handelen steeds wijzigen om tot iets beters te komen. De één zal zoeken het beste voor zichzelf te vinden, de ander zal een compromis zoeken en sommige mensen zullen Mij zoeken en het ook voor hun medemensen goed willen doen.

Maar voor de mens op aarde is het nodig om in samenwerking met alle mensen in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid te komen om op aarde al tot het beste te kunnen komen. En zoals het op aarde is, zal dat niet gemakkelijk zijn. Evengoed, vergeet niet dat bij Mij alle dingen mogelijk zijn en dat toch alles goed zal komen, want in Mij is geen verandering van gedachten, omdat uit Mij altijd en eeuwig het beste voor alles en iedereen voortkomt.

Probeer dat niet te begrijpen, want voor jullie mensen is dat, door het goede en het tegenovergestelde daarvan, nog niet te begrijpen. Maar weet dat wanneer Ik je iets ingeef, dat het beste is voor alles en iedereen. Wees er daarbij wel zeker van dat het niet een vermenging is met eigen wensen, verlangens, meningen, of iets dergelijks, maar dat het werkelijk Mijn ingeving in waarheid, liefde en haar wijsheid is.

Hemels Brood 8205

Voor de mens op aarde is heling nodig. En, lieve mensen, alleen Ik kan jullie helen. Er is geen ander die jullie kan helen. Jullie kunnen elkaar niet helen, er is geen arts die jullie kan helen, geen psycholoog of psychiater, geen medicijn, alleen Ik kan helen en Ik zal helen.

Zo hebben jullie mensen Mij nodig, ook al denken veel mensen Mij niet nodig te hebben. Maar het ene nodig heeft een andere betekenis dan het andere nodig. Want het ene nodig is een gebruik maken van, zonder tot eenheid te komen, zoals lijm nodig is om de stukken van een gebroken kopje aan elkaar te plakken, maar de breuklijnen blijven te zien. De lijm was alleen nodig, meer niet. Mij heb je nodig om met Mij in liefde tot eenheid, tot ware heelheid van werkelijk leven te komen. Dat is een ander nodig hebben.

Er zijn allerlei soorten lijm waarmee je een gebroken kopje kunt lijmen, maar het blijft een gelijmd kopje. Om jullie mensen te helen is er maar Een Die dat kan en dat ben Ik. Ik heel niet met lijm, maar met liefde, en wanneer Ik heel, zijn er geen breuklijnen zoals bij een gelijmd kopje. Het kopje en de lijm zijn verschillend, maar jij en Ik zijn na heling niet verschillend, wij zijn dan één in leven. Voel dat verschil in nodig en nodig, want daarin is een verschil wat je kunt voelen en toch niet onder woorden kunt brengen, omdat daar geen woorden voor zijn.

De heling tot eenheid is liefde en die heling is dat jij en Ik dan allebei dezelfde ware liefde zijn, zonder enig verschil. De lijm en het kopje blijven lijm en kopje, de lijm is nodig, maar jij en Ik zijn na heling het ware leven in waarheid, liefde en haar wijsheid, en dat geeft ons beide vreugde en blijdschap, dat is een heel ander nodig. Wanneer je gaat voelen dat je Mij nodig hebt, niet als lijm, maar om liefde met Mij samen te zijn in vreugde en blijdschap, dan begint jouw heling, heling tussen jou en Mij en daaraan vast de heling van alle mensen. En hoe meer mensen beseffen hoe Ik nodig ben om tot heling te komen, des te meer zal ware liefde zich onder de mensen verspreiden en des te meer mensen zullen beseffen dat Ik nodig ben, niet als lijm, maar in liefde.

Zou Ik dat gebroken kopje willen helen, dan zou dat kopje meteen glanzend nieuw zijn, geen lijm, geen breuklijn zou te zien zijn. Maar dat is niet nodig. Jullie mensen helen tot ware liefde, dat is nodig, en dat is wat er op aarde gebeurt. Ik heel jullie en jullie ondervinden op aarde dat Ik jullie heel. Wanneer je dat begrijpt en voelt wat Ik bedoel, dan weet je dat je geen lijm nodig hebt, maar Mij nodig hebt, Mijn liefde, Mijn zorg. En die liefde en zorg krijg je voortdurend, helend, omdat je dat nodig hebt.

Hemels Brood 8206

Ik schiep de mens en plaatste hem in het Paradijs op aarde. Daar had hij alles wat hij nodig had voor zijn leven op aarde in een overlopende maat. Toen Ik bemerkte dat de mens eenzaam was, schiep Ik voor hem de vrouw, zodat hij niet meer eenzaam zou zijn. Ik gaf hen de vrijheid naar eigen wensen te leven, maar gaf hen daarbij ook de ernstige raad om niet van de boom der kennis van goed en kwaad te eten en niet te eten van de boom des levens.

Nadat de mens verleid was tot het eten van de boom der kennis van goed en kwaad, moest Ik voorkomen dat hij ook verleid zou worden tot het eten van de boom des levens, omdat de mens dan nooit meer gered zou kunnen worden van de gevolgen van zijn kennis van goed en kwaad, van de eeuwige dood, en het eeuwige leven zou verliezen. Daarom werd de mens uit het Paradijs verdreven en werden Engelen met vurige zwaarden ter bewaking voor het Paradijs gezet, om te voorkomen dat de mens ooit nog toegang zou krijgen tot het Paradijs en alsnog van de boom des levens zou eten. In de Bijbel staat dit verhaal in een toon van boosheid beschreven, maar Ik zeg jullie, het was puur een ernstige beschermingsmaatregel voor de mens, uit liefde voor de mens en om het behoud van zijn eeuwige leven.

Buiten het Paradijs was er een heel andere situatie voor de mens, aan het leven van de mens ontbrak al het gemak dat in het Paradijs aanwezig was. Nu moest de mens zelf voor alles wat hij nodig had zorgen en leren wat het leven in oorsprong is. En hoewel Ik er in alle opzichten evengoed nog voor hem was en hij Mijn raad nog altijd kon krijgen, dwaalde de mens af van wat zijn werkelijke leven uit Mij is, en ging hij de materie en het letterlijk materiële lichaam, waarin zijn ziel tot de bewustheid van leven gekomen was, dienen. Maar noch het Paradijs, noch de gebeurtenissen in het Paradijs, noch het eten van de boom der kennis van goed en kwaad en noch de verdrijving van de mens uit het Paradijs en de Engelen met de vurige zwaarden, zijn bedoeld om letterlijk materieel te verstaan, maar juist om dieper geestelijk te verstaan.

Het leven op aarde is door het verlies van het Paradijs moeilijk en zwaar geworden voor de mens. Maar wanneer begrepen wordt wat dat hele verhaal in geestelijk diep opzicht zegt, dan zal er toch vreugde over zijn, omdat jullie mensen tenminste het eeuwig gelukzalige leven nog hebben behouden, want dat is veiliggesteld door Mijn Zoon Jezus Christus, door Zijn komst op aarde, Zijn licht, Zijn sterven en opstanding, want daarmee heeft Hij voor alle mensen de poort naar de hemel geopend en in die hemel is voor eeuwig en altijd oneindig veel meer dan ooit in het Paradijs was.

Hemels Brood 8207

Sommigen onder jullie, die Mijn aankondiging dat Ik binnen 2000 jaar terug naar de aarde zal komen kennen, vragen zich af of dat binnenkort zal gebeuren en hoe zij Mij dan kunnen verwachten, duidelijk in de materie op de materiële aarde of in geestelijke zin, op de geestelijke aarde.

Sommigen weten niet meer wat te verwachten, waar en hoe. Ik zeg jullie, Mijn wederkomst op aarde, in letterlijk materiële zin, is voor jullie, die Mij in je hart hebben leren kennen en in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid geloven en erop vertrouwen, niet van belang, want Mij in een materieel omhulsel zien, voegt niets toe aan jullie besef van Mijn bestaan in geestelijke zin, jullie zien Mij al op een betere, diepere wijze geestelijk dan het letterlijk materiële zien ooit kan evenaren.

In werkelijkheid hebben sommigen van jullie Mij in letterlijke zin al ontmoet in situaties waarin hulp van Mij nodig was, maar Ik ben niet steeds herkend, Ik ben bij meerdere van jullie gezien als een Engel op hun pad. Zie, Ik kan aan ieder die Ik wil verschijnen zoals Ik op dat moment het beste pas in de situatie en niet herkend worden. Dat is al vele malen gebeurd. Daarom, zie niet uit naar Mij in de letterlijke zin, want zoals de één Mij ontmoet, letterlijk, in een materieel omhulsel, is anders dan hoe de ander Mij ontmoet, want het materiële omhulsel zal er anders uitzien. Bij de één ben Ik misschien een metselaar, bij de ander een verpleger, bij nog een ander een winkelbediende, je weet niet hoe Ik Mij aan je zal tonen. Daarom heeft het ook geen zin om gehoor te geven aan de roep, hier is Hij Die wij verwachten of daar is Hij, want Ik kan overal tegelijk zijn, te zien, maar niet steeds herkend.

Het is veel meer waard Mij in je hart te kennen, Mij in je hart te ontmoeten, Mij in je hart te voelen, te begrijpen en uit Mij te groeien tot Mijn ware liefde en haar wijsheid. Rechtstreeks in jou ben jij dichter bij Mij dan je ooit kunt zijn met Mij in een materieel omhulsel buiten jou. Daarom, wat voor belang heeft het voor jou om Mijn terugkomst in een materieel omhulsel mee te maken, terwijl je in je hart Mij, geestelijk gezien, al dichtbij je hebt, en dat van veel groter belang is en veel meer waarde heeft?

Zie, Ik ben er, maar de wereld heeft Mij nog niet herkend. Maar die tijd gaat zeker komen, dat Ik in de wereld gezien ga worden. Heil aan allen die Mij dan ook in waarheid in zich herkennen en dichter bij Mij komen in waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8208

Mag je plezier hebben in je leven op aarde, terwijl je weet dat er mensen in nood zijn, het moeilijk hebben, pijn en verdriet hebben door de situaties waarin zij terechtgekomen zijn? Ik zeg je, het ware werkelijke leven is vreugde, is blijdschap, is plezier, maar op een andere manier dan op aarde gezocht wordt. De vreugde en blijdschap van het ware leven is gevend, helpend, zorgend voor de medemens, terwijl het plezier dat op aarde door mensen gezocht wordt, voor zichzelf is. En degenen die voor het gezochte plezier, voor het entertainment zorgen, doen dat vaak ook voor zichzelf.

In alle vrijheid kan de mens kiezen voor zijn eigen plezier of voor het ware levensplezier, maar veel mensen kennen het ware levensplezier nauwelijks of niet. Pas wanneer er in hun leven gebeurtenissen komen die pijn doen en verdriet geven, die hen in nood brengen en zij hulp nodig hebben, en zij uit liefde die hulp krijgen, verandert er iets in hen, krijgen zij een ander zicht op hun leven. Niet bij iedereen is dat meteen een gunstige verandering, sommige mensen raken door nare gebeurtenissen verbitterd, omdat hen het aangename is afgenomen. Zij voelen zich tekortgedaan en vinden dat zij die narigheid niet verdiend hebben. Juist ook omdat andere mensen vrolijk verder leven en weinig of geen aandacht hebben voor hun moeilijkheden.

Mensen zijn gewend geraakt aan het maken van plezier en begrijpen niet waarom het voor hen ineens zo moeilijk gaat, en Mij en Mijn liefde kennen zij nog niet. Veel van het ware leven is voor mensen nog niet te zien, maar door pijnlijke gebeurtenissen veranderen mensen, worden zij tot het zoeken naar een nieuwe balans gebracht. Moeilijkheden in iemands leven kunnen ten goede keren ten aanzien van het te bereiken eeuwig ware gelukzalige leven, waarin alleen vreugde en blijdschap uit onbaatzuchtige liefde is.

Zou iedereen alleen zijn eigen plezier nastreven, dan zou niemand het geluk van het ware leven gaan zien en bereiken, maar dan is er Mijn liefde waarmee Ik mensen losweek uit hun zoeken naar plezier voor zichzelf en laat kennismaken met de ware liefde en het plezier dat in werkelijk leven aanwezig is. Want voor alle mensen is het bedoeld om het ware gelukzalige leven te bereiken, voor eeuwig, niet voor zichzelf, maar juist voor de ander, en dat komt dan van de ander terug naar ieder zelf, daarmee komt iedereen tot het eeuwig ware levensgeluk, voor altijd.

Hemels Brood 8209

Ik hoor U, ik voel U, U bent er. En ik ben blij dat U er bent.

Ik ben alles, Ik ben in alles, Ik ben leven, alle leven, eeuwig onlosmakelijk verbonden met ieder mens, want het leven van ieder mens ben Ik. Ieder mens kan Mij horen, voelen, zelfs zien in zijn hart wanneer hij kijkt met de juiste ogen, hoort met de juiste oren, zijn hart door Mij met liefde laat vullen.

Voor veel mensen ben Ik alleen buiten hen te zien, voor hen ben Ik te zien in de natuur en in nog veel meer dan dat, maar dat is meer het zien van wat Ik gemaakt heb. In het juiste licht, in het liefdevolle hart, is te zien Wie Ik ben, daar ben Ik met het juiste oog levend te zien. Dat oog bevindt zich niet in het verstand, maar in ware liefde, met het geestelijk oog van de ziel van de mens. Mij horen, Mij voelen, weten dat Ik er ben, geeft vreugde en blijdschap, geeft veiligheid, geeft rust en vrede, vertrouwen. Dan kan er een storm woeden, dat zal die vrede en die rust niet verstoren, het zal zijn alsof er geen storm in de wereld is.

Wanneer jij Mij hoort, wanneer jij Mij voelt, ben jij bij Mij, even in Mijn zuivere licht, even weg van al het wereldse gekrioel en Ik ben blij dat jij er bent. Ik ben altijd het geluk van waarheid, van ware liefde en haar wijsheid, levend in jou en in alle mensen, het zuivere licht waarin iedereen de eeuwige waarheid van werkelijk leven kan beseffen en begrijpen. Hoeveel van Mijn zuivere licht gezien kan worden, ligt aan de mate waarin het geestelijk oog geopend is, en dat, lieve mensen, is bij alle mensen nog heel verschillend. De ene mens hoort, voelt en ziet meer dan de andere, daardoor zullen er verschillen zijn, die voor verwarring kunnen zorgen wanneer gesproken wordt over wat gezien en gevoeld is.

Houd er daarom rekening mee dat meningen over liefde, over waarheid, over Mij en Mijn werk verschillend aan elkaar kunnen zijn, ook bij in Mij gelovende mensen. Wat de één zegt kan een ander verwarren en omgekeerd. Iedereen heeft zijn eigen groei door te maken, en dat gaat zoals dat voor ieder persoonlijk en voor allemaal tezamen het beste is. Laat Mij daarom altijd in het midden staan en schaar je om Mij heen, dan zal niet iedereen Mij hetzelfde horen, hetzelfde voelen, hetzelfde zien, maar dat zal geen verwarring geven, omdat Ik in jullie midden ben en de verschillen er mogen zijn in Mijn eeuwig ware oneindige liefde.

Hemels Brood 8210

Lieve hemelse Vader, wij mensen hebben de vrije wil van U gekregen en de bewustheid te bestaan. Met de vrije wil hebben wij een zekere verantwoordelijkheid, maar ik begrijp ook dat wij zonder U niets kunnen, hoe is de eigen verantwoordelijkheid dan te verstaan?

Ieder mens heeft een eigen vrije wil waarmee hij kan kiezen wat hij wel of niet doet. De vrije wil is ervoor nodig om de mens zijn eigen bestaan, zijn van Mij gekregen leven, wat eeuwig Mijn leven is, te kunnen ervaren als zelfstandig mens, zichzelf te kunnen ervaren als eigen zijn. De verantwoordelijkheid van de mens gaat daarbij niet verder dan de keus tussen goed en kwaad, terwijl hij zich daarbij vrijwillig kan laten leiden door Mij in Jezus Christus of een eigen weg kan kiezen om te gaan.

Ieder mens kan Mij in Jezus Christus in zijn hart vinden en Mij volgen. Daarbij is het wel nodig dat hij zijn eigen wensen en verlangens loslaat, zijn leven aan Mij overgeeft in de nederigheid te beseffen dat hij zonder Mij niets kan. Wanneer een mens ervoor kiest Mij in ware nederigheid te volgen, zal het niet zo zijn dat hij niet te maken krijgt met aards materiële zaken, en niet te maken krijgt met verleiding. Maar wanneer hij standvastig bij Mij in zijn hart blijft, zal hij steeds weten hoe daarmee om te gaan.

Iemand die zijn verantwoordelijkheid ziet als iets van hemzelf en denkt het goede zelf te moeten bewerken als zijn verantwoordelijkheid, gaat eraan voorbij dat hij wel zichzelf als eigen zijn ervaart, maar in de werkelijkheid van leven kan hij niets zonder Mij. Pas wanneer hij naar Mij in zijn hart luistert, en hetgeen Ik hem aanraad in nederigheid doet, zoals Ik hem te kennen gegeven heb, dan heeft hij dat in nederigheid zelf gedaan, in het besef dat hij niets zonder Mij kan en heeft hij zijn verantwoordelijkheid genomen. Op die manier kan ieder mens zijn verantwoordelijkheid nemen.

Maar keer op keer zal die mens beproefd worden, want wie zijn hart op Mij en Mijn liefde gezet heeft, in de nederigheid van de erkenning dat hij zonder Mij niets werkelijk kan, die is niet meteen zo sterk dat hij in alles Mij in zijn hart al kan volgen. Door beproevingen zal die mens in het goede liefdevolle vanuit Mij in zijn hart sterker worden en hij zal daarbij voortdurend Mijn licht krijgen, tot hij het volmaakte leven bereikt heeft, Mijn ware liefde en haar wijsheid, in eeuwigheid.

Hemels Brood 8211

Ik zie in je hart dat je Mij veelal zonder woorden verstaat. Maar je hebt woorden nodig om wat je van Mij verstaat te kunnen doorgeven aan je medemensen. Ik help je dat zoveel mogelijk op een te begrijpen manier door te geven. Daarbij is het nodig dat mensen het kunnen verstaan, dat is, in liefde geestelijk kunnen verstaan. Want geestelijk zijn is in waarheid liefde en haar wijsheid zijn.

Voor je medemensen geef Ik je die woorden, die zinnen, zo te schrijven of te zeggen, dat zij door hen in ware liefde geestelijk kunnen worden verstaan. Juist door hun liefde, juist door hun innerlijk contact met Mij, door hun geloof en hun vertrouwen, lukt dat. Want al zijn woorden niet geestelijk, zij bevatten wel het geestelijke wat Ik aanreik. Dat is te begrijpen voor degene die geestelijk, dat is in ware liefde, leest, maar voor wie met zijn verstand leest, zijn het zinnen die alleen een letterlijke betekenis hebben. Hun geestelijk besef is nog niet genoeg ontwikkeld om het geestelijk te kunnen verstaan.

Maar er zijn steeds meer mensen die beginnen te beseffen dat met liefde meer te bereiken is dan met het verstand, dat voor iemand die het moeilijk heeft liefde een basis is, dat bijvoorbeeld met het geven van liefde een medicijn beter werkt. Geef iemand liefde en het nodige medicijn, en de genezing gaat sneller dan wanneer op een zakelijke manier alleen het nodige medicijn gegeven wordt. Steeds meer mensen zullen dat gaan beseffen, maar de afstand van hun hart naar Mij is nog te ver door de enorme zakelijkheid die er in de wereld is om macht en geld. Maar wie zijn bezit en zijn macht verliest, die komt daar waar Ik nodig ben, en daar ben Ik om die mens tot het ware geestelijke zijn te brengen, de liefde.

Want nu wordt wat met geestelijk bedoeld wordt veelal niet begrepen, maar het is eenvoudig het zijn van waarheid, liefde met de wijsheid die uit liefde voortkomt. Liefde, dat is het geestelijke, is niet tastbaar zoals al het materiële tastbaar is, dat maakt het voor mensen moeilijk om te begrijpen wat geestelijk precies is. Toch, lieve mensen, het ware leven is geestelijk, waarmee bedoeld wordt, het ware leven is liefde en haar hoogst intelligente wijsheid, dat is niet tastbaar, dat is levend Zijn, Die Ik Ben.

Hemels Brood 8212

Sprak Jezus ooit uit een boek? Hij sprak uit Zijn hart, uit Zichzelf, uit Mij, niet uit een boek, Hij zei niet wat Hij ervan vond, Hij sprak waarheid uit liefde. Voor jullie, in Mij in Jezus Christus gelovende mensen, is dat door Jezus Christus in jullie hart ook mogelijk, zonder een door mensen geschreven boek of verteld verhaal te raadplegen.

Mijn Woord is op schrift gezet door mensen onder Mijn leiding, maar niet in alle opzichten zo goed opgeschreven en uitgelegd als wel wenselijk zou zijn. Maar in ieder mens ben Ik Zelf in Jezus Christus levend aanwezig en daarmee is ook in ieder mens Mijn zuiver ware levende Woord aanwezig, zowel in de in Mij gelovende, Mij liefhebbende mens, als in de grootste schurk. Het verschil is dat de in Mij gelovende mens Mijn Woord in zijn hart gaat herkennen, terwijl de grootste schurk het terzijde schuift en ontkent.

Daarom zal er een groot verschil zijn wanneer uiteindelijk de in Mij gelovende en Mij liefhebbende mens en de schurk na hun aardse leven tegenover Mij komen te staan, want dat zal voor beiden eens zo zijn. De één zal Mij in Mijn licht herkennen in liefde en gekleed in zijn liefde voor Mij staan, de ander zal, gepijnigd door Mijn licht, ten volle naakt voor Mij staan. Daarop zal ieder van hen geplaatst worden zoals hij zich gedragen heeft op aarde en ondergaan hoe hij op aarde geleefd heeft. Zo zal de één in liefde mogen verder groeien en mag de ander zijn schurkachtige leven zelf ervaren, ondergaan wat hij anderen met zijn schurkachtigheid aangedaan heeft.

Maar let op, het eerste is geen beloning en het tweede is geen straf, zowel het één als het ander is Mijn liefde. Zoals de liefdevolle mens op aarde al naar Mij toe groeide zal hij in liefde verder groeien, terwijl het voor de schurk eerst nodig is te erkennen wat hij zijn medemensen aangedaan heeft en berouw toont, om met zijn groei naar liefde, naar Mij, te kunnen beginnen en Mijn werkelijke licht te kunnen gaan verdragen. De weg van heling voor de schurk zal een lange en moeilijke weg zijn, maar Ik zal met Mijn liefde niet wijken van zijn zijde. En er zullen duizenden Engelen zijn om hem te helpen, om zijn ziel te redden voor de eeuwigheid.

Lieve mensen, begrijp hiermee dat wat je op aarde doet ten diepste gekend is, dat het goede liefdevolle doen geen verdienste is noch een beloning geeft. En dat het slechte niet bestraft wordt, maar een weg geeft die laat voelen wat die mens op aarde zijn medemensen heeft aangedaan. Dat zal niet zonder heftige pijnen zijn, maar die weg leidt wel naar ware liefde, het Enig ware Leven, waar geen pijn ooit meer is, alleen het eeuwig Enig ware levensgeluk, de ware Liefde in vrede voor altijd.

Hemels Brood 8213

Lieve mensen, jullie hebben van Mij de eigen vrije wil gekregen. Maar vergeet daarbij niet dat Ik Mijn eigen vrije Wil heb, die in de volkomen eeuwige oneindigheid, ver voorbij jullie wil gaat. Wanneer dat niet zo zou zijn, dan waren jullie met je vrije wil nergens meer. Mijn Wil zorgt voor het bestaan van alles, zorgt voor alle leven in de hele oneindigheid en alle leven is Mijn leven, de ware onvoorwaardelijke, eeuwig onbaatzuchtige, geheel zachtmoedige liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid en intelligentie.

Mijn Wil draagt alles, alle leven, zorgt voor alles en iedereen, en zonder Mij, Mijn leven, Mijn Wil, waarin alles gevat is, is niets. Toch is het niet zo dat jullie wil niet werkelijk vrij is, want dat is het wel. Wellicht vraag je je af hoe de vrije wil van de mens dan in verhouding staat met Mijn Wil, die niet anders kan zijn dan alles overkoepelend, omdat zonder Mijn Wil niets is. Zie, voor jullie mensen op aarde zijn er veel keuzen in vrijheid te maken, maar al die keuzen komen neer op een keus tussen goed en kwaad, tussen liefde en het tegenovergestelde ervan, tussen waarheid en onwaarheid. Je wilt het goede of het kwade, dat is eenvoudig gezegd de situatie op aarde. De aarde is de enige plaats in het oneindige waar het mogelijk is om die vrijheid te hebben en het ware leven niet te verliezen wanneer gekozen wordt voor het tegenovergestelde van waarheid of van liefde.

Dat, lieve mensen, kan alleen omdat het Mijn Wil is, Mijn liefde en haar wijsheid, die met een voor jullie onvoorstelbare intelligentie gepaard gaat. In alle opzichten is het Mijn Wil dat jullie mensen, in de vrijheid van de eigen wil en de bewustheid te bestaan, te leven, Mij kunnen leren kennen in waarheid, liefde en haar wijsheid, en leren wat het ware leven in alle werkelijkheid is. Zodat jullie, vanuit je eigen vrije wil, er volledig zelf voor kiezen niets anders te willen zijn dan het werkelijke leven, waarheid, liefde en haar wijsheid, gelijk Ik Ben, en met Mij voor eeuwig de totale gelukzaligheid van waarheid en werkelijke liefde, werkelijk leven, te zijn.

Omdat het Mijn Wil is, voorzie Ik jullie allemaal voortdurend van alles wat nodig is om jullie in je volkomen vrijheid tot het werkelijk gelukzalige leven te laten komen, zonder dat Ik jullie vrijheid in enig opzicht belemmer. En geloof Mij, dat is zo ingewikkeld en complex, dat het voor jullie niet werkelijk te vatten is, zeker niet met zoveel afdwaling van de ware liefde en haar wijsheid als er op aarde nog is. Jullie wil is geheel vrij, maar vergeet Mijn Wil niet, die ook geheel vrij is en waarzonder geen van jullie enig bestaan zou hebben of kunnen beseffen.

Want, lieve mensen, nergens anders dan op de aarde waar jullie mensen verblijven, is dat mogelijk. Besef daarom dat de aarde volkomen uniek is, dat jullie mensen, ieder persoonlijk, volledig uniek zijn, dat jullie vrije wil en het besef te bestaan Mijn Wil is uit intense liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 8214

Lieve mensen, die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven en op Mij vertrouwen, jullie doen meer dan je best om goed te doen en goed te leven, maar veel wordt door jullie nog zelf ingevuld als goed en liefdevol. Zo zijn er situaties waarin jullie naar eigen mening denken goed te doen, terwijl niet in het hart naar Mij geluisterd is. Soms wel een beetje, maar veel van wat Ik aanraad wordt niet juist verstaan.

Soms is er hulp nodig, maar soms is het beter om geen hulp te geven. Ik laat je dat voelen in je hart. Niet overal is hulp nodig zoals jullie denken dat die nodig is, soms is het beter dat iemand zelf tot de feiten van zijn gedrag komt, soms heeft een ander de ervaring nodig, laat daarom de hulp ook eens aan een ander over. Jij hoeft niet steeds in actie te komen wanneer je denkt dat het misgaat, bedenk dat Ik het ben Die altijd in alles voorziet, dat is niet altijd via jou, of jou. Kom maar eens naast Mij staan en wacht eens af, want veel wordt zonder jouw hulp toch wel opgelost zoals dat het beste is.

Jij bent niet altijd de sleutel om een situatie op te lossen, Ik ben hoe dan ook altijd de sleutel, en van tijd tot tijd mag jij die sleutel voor Mij zijn, maar soms mag een ander dat zijn. De wereld mag vergaan, jij hoeft de wereld niet te redden, dat doe Ik. Maar Ik red de wereld niet, Ik red de mens van de wereld, en wel zodanig, dat er uiteindelijk geen wereld meer is. Begrijp wat het betekent dat de wereld zal vergaan, dat is niet dat de mens zal vergaan, alleen de wereld. Hoeveel liefde je ook wilt zijn voor Mij en voor je medemensen, je kunt dat niet in de juiste maat voor elkaar krijgen zonder Mij, zonder naar Mij te luisteren, zonder Mijn licht, waarin je precies datgene kunt zien wat voor jou mogelijk is om te zien en te begrijpen.

Mens, leven is zo oneindig veel meer en groter dan jij bent, je kunt je daar nauwelijks een voorstelling van maken. Hoe goed je het ook wilt doen, doe het met Mij in je hart, met Mijn liefde, want er is nog zoveel meer om te verstaan, je hebt er geen weet van hoeveel. Wanneer jij Mij liefhebt en in waarheid steeds het goede voor ogen hebt, dan is dat genoeg, dan laat Ik je in je hart weten wanneer wel of geen hulp te geven, want soms is jouw goedheid niet Mijn goedheid. Kom voortdurend bij Mij om dat te begrijpen. Want Ik heb jou lief en Ik heb alle mensen lief. Begrijp dat Mijn liefde hoe dan ook altijd de enige juiste hulp geeft voor iedereen.

Hemels Brood 8215

Er zijn op aarde veel gevechten gaande in allerlei opzichten. Eenvoudige gevechten tussen mensen onderling, vaak om kleine onenigheden, vaak om geld en macht, en grote gevechten, oorlogen waarbij veel mensen betrokken zijn. Het leed wat daarvan uitgaat treft eigenlijk alle aardebewoners, tot in alle hoeken van de aarde.

Liefde gaat nooit een gevecht aan. Wanneer liefde beledigd wordt, blijft zij liefde. Wanneer een mens beledigd wordt en daarop reageert met ongenoegen, heeft hij de liefde nog niet. Liefde blijft altijd in vrede bij de waarheid en zij kent de volkomen zuivere waarheid ten volle, daarom herkent zij altijd de onwaarheid, en zij zal altijd liefdevol laten weten wat de waarheid is. Wanneer iemand geen waarheid spreekt, of wanneer iemand de waarheid niet herkent, heeft hij de liefde niet en de onwaarheid zal hij dan ook niet herkennen.

Liefde is altijd bereid van het beste wat zij heeft te geven in de maat die nodig is, maar zij zal niets verspillen. Op aarde is veel verspilling, maar daarmee bedoel Ik niet de materiële verspilling, de verspilling van eten en drinken, Ik bedoel daarmee dat liefde verspild wordt met leugen en bedrog, met onvrede en ongenoegens, dat het geestelijk ware leven, wat ware zuivere liefde is, verspild wordt aan alle gevechten die hier op aarde zijn. Er wordt hier op aarde gesproken over verspilling van eten en drinken, over verspilling van geld en goederen, er wordt gesproken over verslechtering van het milieu, verspilling van de aarde, alles in materieel opzicht.

Maar de grootste verspilling op aarde is de verspilling van werkelijk leven, van ware liefde, want geen enkele weerstand, protest, hoe groot ook, komt uit ware liefde voort, want ware liefde protesteert niet. Wie protesteert tegen wat dan ook heeft de ware liefde niet, kent de waarheid van werkelijk leven niet, vecht voor een doel wat met het materiële te maken heeft en kent het ware leven, de volkomen liefde niet, Die Ik Ben.

Ik ben de waarheid, ware liefde, en Ik verspil niets. Versta dit naar wat het is, niet materieel, maar geestelijk, want het leven op aarde, alhoewel gevat in de materie, is geestelijk, is waarheid, liefde en haar wijsheid. In Mij is Leven, volmaakte liefde, die altijd, onvoorwaardelijk, volledig onbaatzuchtig, volkomen onschuldig aan alle kwaad, alleen het allerbeste geeft aan iedereen. Die liefde ben Ik. Uit die liefde ben jij.