Hemels Brood 8123 t/m 8153

Hemels Brood 8123

Lieve hemelse Vader, U heeft gezegd dat Uw Woord door eenvoudige mensen het best te verstaan is, maar dat is niet zomaar.

Dat is zeker niet zomaar. Met eenvoudig bedoel Ik niet de mens die gezien wordt als laag in de sociale verhoudingen, die laaggeletterd is, die arm en laag of niet geschoold is. Met eenvoudige mensen bedoel Ik degenen die vanuit liefde hun weg gaan, eenvoudig liefdevol in het leven staan, die niet hun eigenbelang vooropstellen, maar zorg hebben voor hun medemensen, zonder zich daarover op de borst te slaan, die, onbekend in het wereldse, doen wat Ik hen in hun hart aangeef te doen, niet als een opdracht, maar als vanzelfsprekend, omdat zij dat voelen als belangrijk om te doen.

Die eenvoudige mens kan intelligent zijn of niet, kan een topfunctie hebben of niet, kan waar dan ook op de wereld wonen, en hij verspreidt waar hij woont op een eenvoudige manier liefde. Hij streeft ernaar altijd eerlijk te zijn, hij is steeds betrokken bij zijn medemensen en helpt waar hij kan, maar weet ook wanneer los te laten en het gebeuren in Mijn Hand te laten. Dat is wat Ik met eenvoudig bedoel en zo iemand zal zich nooit op de voorgrond stellen, maar bij degenen die hem nodig hebben om Mijn Woord en de uitleg daarvan, zal hij op een natuurlijke manier bekend zijn, maar niet geëerd worden, omdat hij niet geëerd wil worden. Want hij kent Mij en eert Mij, hij weet dat alleen Mij eer toekomt en laat dat ook zijn medemensen weten.

Sommige van deze eenvoudige mensen kennen Mij van jongs af aan in hun hart, want zij zijn geboren met het besef van Mijn bestaan, wat Ik in hen gelegd heb. Niet omdat zij beter zijn dan andere mensen, zeker niet. Hun aardse weg is evengoed niet gemakkelijk, ook zij hebben te maken met de wereldse afvalligheid, met de wereldse problemen en met ongemak dat ontstaan is door de vele mensen die Mij niet kennen en Mijn Woord niet verstaan.

En jij, lief mens, die in Mij in Jezus Christus gelooft en waarheid en liefde in alle eenvoud nastreeft te zijn, jij bent zo’n eenvoudig mens, jou geef Ik Mijn licht waarmee je Mijn Woord en Mijn liefde steeds beter kunt verstaan en voelen in je hart. Wees in Mijn genade die eenvoudige mens.

Hemels Brood 8124

Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet. Laat de mensen met een zuiver onwetend hart bij Mij komen, zodat Ik hen in hun onschuld kan leren wat waarheid, liefde en haar wijsheid is en welk belang het voor hun bestaan op aarde heeft om daar naar te leven. Laat hen bij Mij komen, zodat Ik hen de eeuwig ware weg kan tonen en verhinder hen niet.

Lief mens op aarde, laat je niet tegenhouden door allerlei gedachten, niet bij Mij, jouw Schepper, te kunnen komen, en versta van Mij wat het doel van jouw leven op aarde is. Want het is een nobel doel en het is voor jou van belang dat je het bereikt, dat je in alle opzichten tot volkomen werkelijk leven komt, voor eeuwig en altijd in ware vrijheid en gelukzaligheid. Ontmoet Mij elke dag in je hart, kom daar met al je vragen, en ook al zie je Mij niet zoals jij je medemensen ziet, Ik zie jou wel en Ik zie jou zoals je bent in alle opzichten. In je hart, dat is de kern van jouw leven, ben Ik altijd aanwezig, want Ik ben jouw leven, ook al is dat niet gemakkelijk om te begrijpen. Ik ben jouw leven, waardoor jij beseft te bestaan.

Ik heb jou uit Mijn liefde tot leven, tot het besef van jouw bestaan gebracht in de vrijheid van zijn. Maar die vrijheid is niet vrijblijvend, er is wel een verantwoordelijkheid aan verbonden, een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid met al je medemensen. Die persoonlijke vrijheid brengt de neiging met zich mee om je eigen belang voorop te stellen, maar beter is het om het gezamenlijk belang eerst aandacht te geven en voor de juiste weg, dat is, voor de juiste besluiten, bij Mij te komen in je hart, waar Ik levend ben, zodat Ik je kan helpen in waarheid en liefde de juiste besluiten te nemen, goed voor alle mensen. Je zou Mij willen zien zoals je je medemensen ziet, maar beter is het je medemensen te zien zoals je Mij ziet en hen innerlijk te leren kennen, dan zul je meer van hen zien dan je uiterlijk kunt zien. Want wat je van je medemensen ziet, is hun uiterlijk, maar hun innerlijk zie je zo gemakkelijk niet. Wat je van Mij ziet, is zoals Ik ben.

Al denk je je medemensen te zien, innerlijk zie je meer van Mij dan je uiterlijk van je medemensen ziet. Leer van Mij in je hart hoe je het innerlijk van je medemensen en van alles wat is kunt zien en weet dat je dat alleen in Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid in alle oprechtheid kunt gaan zien. Gezegend wie dit begrijpt en er genoeg aan heeft Mij in zijn hart te zien zoals Ik Mij aan hem in waarheid, liefde en haar wijsheid laat zien.

Hemels Brood 8125

Je kunt je schuldig voelen over iets waarvan je denkt het niet goed te hebben gedaan, vraag Mij dan om vergeving en Ik zal je vergeven. Al naargelang de ernst van je misstap zal Ik je inzicht geven en je laten weten hoe het voortaan anders te doen. Het is dan aan jou om een volgende keer eerst Mij te vragen en naar Mij te luisteren. Maar er zijn situaties in het wereldse gebeuren waarbij je klem kunt komen tussen verschillende keuzemogelijkheden, en hoe daarmee om te gaan is niet altijd even gemakkelijk. Toch is het nodig een keus te maken.

Het kan om een heel praktische situatie gaan, waarbij het niet zozeer gaat om liefde, maar meer om wat nuttiger en praktischer is. Is er bijvoorbeeld een apparaat kapot dat je vaak gebruikt en is er vervanging nodig, wat is dan de beste keus? Een tweedehands, dat minder kost maar ook minder betrouwbaar is, of een nieuw duur apparaat wat het beste is en het langste meegaat, of een nieuw minder duur apparaat wat minder lang meegaat en waar niet alles mee mogelijk is? En dan speelt daarbij mee, dat er mensen zijn die nauwelijks hun eten kunnen betalen. Toch kies je voor het beste, maar ook duurste apparaat, en daarna voel je je schuldig, omdat die andere mens de mogelijkheden niet heeft die jij hebt.

Ja, zo gaat het op aarde, dat zijn de situaties in de samenleving. En in jullie vrijheid zul je zelf allerlei keuzen te maken krijgen, soms zijn die niet het beste, maar het is op aarde in de samenleving niet altijd mogelijk de balans te bewaren en het gaat er dan om toch de beste weg te vinden, Mijn Weg. Je kunt Mij altijd vinden in je hart met de beste aanbevelingen, wanneer je Mij erom vraagt en niet zelf voor Mijn antwoord staat. Want sta je ervoor, dan kan Ik je pas na afloop laten weten wat het beste geweest was om te doen of te laten.

Leef je leven op aarde in vrijheid, zonder steeds te denken, is dit goed of is dat beter? Want dat is geen vrijheid. Leef en leer al doende, leer gaandeweg van Mij het beste, dan leer je vanzelf alleen nog dat te doen wat goed en waar is om voor te kiezen en zul je je daarover niet meer schuldig voelen.

Hemels Brood 8126

Ieder mens heeft gevoelens, gevoelens van liefde, van vreugde en dergelijke, en gevoelens van ongenoegen, van verdriet, van haat en dergelijke. Je kunt aan een medemens vertellen hoe je je voelt en hij zal dat gevoel herkennen, maar je gevoel overdragen aan een medemens, precies zoals jij dat voelt, kun je niet. Dat kan alleen Ik, jouw Schepper, God in Jezus Christus.

Elk gevoel dat jij hebt, ken Ik precies in de mate zoals het in jou is. Hoe diep je iemand liefhebt of juist niet, hoe diep je Mij liefhebt of niet, Ik weet het precies. En wanneer je in jezelf zuiver, eerlijk en oprecht bent, volkomen belangeloos, in liefde en nederigheid met Mij verbonden bent in Jezus Christus, kun je uit Mij voelen wat er in een medemens omgaat. Maar Ik zeg je, er zijn maar heel weinig mensen die dat met Mij kunnen bereiken, die de ware zuivere nederigheid in liefde voor Mij kunnen voelen, en dan kunnen voelen wat een ander precies voelt. Want de meeste mensen komen niet tot die nodige liefde voor Mij, komen niet tot die ware zuivere nederigheid, komen niet tot die volkomen belangeloosheid en de ernst die daarvoor nodig is.

Maar Ik zal hun aantal vergroten. Ik zal meer mensen tot de waarheid van leven brengen, tot ware liefde voor Mij, tot werkelijke belangeloosheid in de volkomen nederigheid, tot alles wat nodig is om medemensen te kunnen aanvoelen zoals het in hen ten diepste is. Niet zomaar, zonder reden, maar om beter te begrijpen wat een mens drijft tot zijn handelen, want nu is er te weinig begrip voor het waarom van de dingen die gebeuren zoals ze gebeuren. Maar wie met Mij dieper in de gevoelens van medemensen kan zien, gaat hen beter begrijpen en Mij beter verstaan, en daarmee ook de verleiding zien en zijn boze werken. Maar tegenover al het boze zal Ik liefde wekken bij hen die daartoe geroepen zijn, grote sterke liefde, Mijn liefde.

Want dat is wat de wereld nodig heeft, Mijn liefde en haar wijsheid, zicht op Mij en Mijn ware liefde om te kunnen zien wat dat meer geeft dan blind gewauwel en domme praat. Ik zal Mijn liefde richten op de blinde mensen, de kletsers, die puur hun genoegens nastreven, door de verleider verleid. Ik zal Mij niet richten op die verleider, maar op de mens, en de mens zal van Mij alles krijgen wat nodig is om voor altijd de verleider te verslaan en in volkomen vrijheid, zonder enige verleiding, geheel opgenomen te worden in Mijn liefde en haar wijsheid, het eeuwig ware leven.

Hemels Brood 8127

Elke gedachte die in een mens opkomt, is eerst een gedachte die in Mij aanwezig is, er is geen gedachte mogelijk die niet in Mij aanwezig is, want alles wat bestaat Ben Ik en is Mijn gedachte.

Natuurlijk komt er dan de vraag bij je op, zijn boze, kwade gedachten dan ook Uw gedachten? Ik zeg je daarop, elke gedachte die er is en alle gedachten die er zijn, zijn altijd tot in het oneindige werkelijk leven, werkelijk Zijn, Mijn Zijn. Wat zijn dan de boze gedachten? In de werkelijkheid van leven zijn er geen andere gedachten dan gedachten van Mij, uit Mijn liefde en haar ware wijsheid. In de werkelijkheid van bestaan is er dan ook geen gedachte van boosheid. Maar tegenover leven, Zijn, staat wel dood, het niet zijn, de leugen en het bedrog, de boosheid die niet werkelijk is.

Op aarde heeft de mens de vrijheid gekregen te leven en juist in zijn vrijheid kan hij zijn bestaan persoonlijk beseffen. De dood is het tegenovergestelde van bestaan, waardoor de mens zijn bestaan, zijn leven, persoonlijk kan ervaren. Maar zou het besef van het tegenovergestelde van leven, de dood, het kwade, niet in Mijn gedachten de juiste liefdevolle vorm hebben, dan zou geen mens zichzelf in vrijheid kunnen beseffen, zijn bestaan persoonlijk kunnen beseffen. Toch, al is die mogelijkheid in Mijn gedachten, het kwade is dat niet, want in het werkelijke leven is alleen ware liefde en haar wijsheid, geen dood, geen boosheid. In Mij, de ware volkomen volmaakt levende Heilige Goddelijke Wezenlijkheid, is alleen Zijn. En uit het Goddelijk Zijn komt alles voort wat leeft en alles wat leeft Ben Ik, Alles ben Ik en er is geen ander leven.

Hoe dit te begrijpen als mens op aarde is niet gemakkelijk, omdat er op aarde zoveel kwaad geschiedt en niet beseft wordt welke plaats het kwaad op aarde heeft in mensen. Daardoor wordt het kwade gezien als een waarheid, wat het niet is, maar evengoed is het van belang dat het kwaad als tegenovergestelde van liefde beseft kan worden door de mens. Zie het kwaad als datgene wat niet het leven is, maar wel nodig is om door de mens ervaren te worden, omwille van de mens en zijn eeuwige leven, waarin geen enkel kwaad is, alleen Mijn liefde en haar wijsheid. Gezegend degenen die dit aanvaarden in Mijn liefde en haar wijsheid en ook zonder het te begrijpen op Mij blijven vertrouwen.

Hemels Brood 8128

Er is een verschil tussen de vrijheid die Ik de mens gegeven heb en de eigen wil. De ware vrijheid ligt in ware liefde, zodat wanneer de liefde er niet is of maar gedeeltelijk, de ware vrijheid er ook niet is, of maar gedeeltelijk. Vrijheid is nauw verbonden met liefde, maar de eigen wil is niet op die manier met liefde verbonden.

Met de eigen wil kan een mens naar liefde handelen of naar het tegenovergestelde daarvan, en wat hij wil geeft hem meer of minder werkelijke vrijheid. In zijn vrijheid kan de mens de uitkomsten van zijn eigen wil ervaren, omdat Ik het hem gegeven heb zichzelf als eigen persoonlijk bestaan te kunnen ervaren en alles wat uit zijn eigen wil voortkomt ook te kunnen ervaren. De mens stelt zijn vrijheid nogal eens gelijk aan zijn wil, en beseft het verschil ertussen niet. Zie, alle mensen leven omdat het Mijn Wil is dat zij leven en buiten Mijn leven is geen leven. Daarom, ook al heeft de mens zijn eigen wil, hij kan daarmee nooit buiten Mijn Wil zijn eigen wil volgen.

Het tegenovergestelde van liefde is daarbij de grens die Ik ingesteld heb om de mens te beschermen tegen de eeuwige dood, die zou intreden wanneer Ik niet vanuit Mijn Wil alles zo ingesteld zou hebben als Ik gedaan heb met de schepping van hemel en aarde en de plaatsing van de mens op aarde. Daar is de mens vrij om zijn eigen wil te volgen of Mijn Wil, en kan hij het verschil ervaren tussen de uitkomsten van zijn eigen wil en van Mijn wil. Daarbij houd Ik vaak Mijn Wil op de achtergrond, want het is niet de bedoeling dat de mens Mijn Wil blindelings volgt om er beter van te worden. Het is de bedoeling dat de mens in alle vrijheid zijn eigen wil overeenbrengt met Mijn Wil omdat hij Mij liefheeft en inziet dat Mijn Wil altijd het volmaakte gelukzalige leven inhoudt.

Maar wanneer het erop aankomt, lieve mensen, is het Mijn Wil dat jullie leven, en daarmee is Mijn Wil het beste om door jullie in alle nederigheid te worden erkend. Daarmee in verband staat er in de Bijbel, “De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid”, terwijl ware wijsheid alleen voortkomt uit ware liefde. Zoek daarom de liefde, om de eigen wil in alle oprechtheid te kunnen loslaten voor Mijn Wil.

Hemels Brood 8129

Leven is oneindig en eeuwig, er is niets buiten leven en leven Ben Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus. Het tegenovergestelde van leven is op de aarde de dood. Het leven is werkelijkheid, de dood is geen werkelijkheid. De dood is niet het leven, maar wat dood is kan Ik tot leven wekken, omdat dood niet werkelijk is, er is alleen leven.

Ook al is er op aarde de materiële dood, het is de overgang van het aardse verblijf naar het verder leven zonder het materiële lichaam zoals dat er op aarde is, maar ook de materie is niet dood. De materie is de bescherming waardoor de mens in de aardse omstandigheden kan leven. Het kan gezien worden als een afbakening tussen wat is en wat niet is, om te kunnen ervaren wat niet is. Maar de mens heeft de neiging om zich te richten op wat niet is. En zonder materie zou hij niet kunnen gaan beseffen dat alles wat niet is hem weghoudt van alles wat wel is en de grootste rijkdom in zich heeft, dat is alles wat de mens maar zou willen hebben, maar niet is waar hij het denkt te vinden.

Om de mens te redden van zijn nutteloze bezigheden, het zoeken naar rijkdom waar het niet is en nooit zal zijn, heb Ik hem allerlei raad gegeven, vaak gewaarschuwd, ernstig tot Mijn ordening geroepen met een gericht, maar het had weinig of geen effect. Daarop heb Ik Mijn Eniggeboren Zoon naar de mens gestuurd. Hij heeft de mensen getoond hoe het beste te leven en waarom. Uiteindelijk heeft Hij met Zijn sterven en opstanding getoond dat de dood geen werkelijkheid is, dat leven de enige werkelijkheid is. Een deel van de mensen op aarde is Hem gaan volgen, maar een groter deel van de mensen heeft zich steeds minder aan zijn leer van waarheid, liefde en haar wijsheid gehouden en dat heeft nu op aarde bijna een hoogtepunt bereikt waarbij het nodig gaat zijn dat er ingegrepen wordt.

Ik zal de mens met een ernstig gericht roepen om tot Mijn ordening terug te komen, terug te komen tot de leer die Ik in Mijn Zoon Jezus Christus alle mensen heb voorgehouden. Maar jullie, die ondanks alle aardse omstandigheden, alle onzekerheden, alle misdaden, enzovoorts, toch op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid zijn blijven vertrouwen, houd vol en vrees niet, want jullie zullen gespaard worden in Mijn ware liefde. Want wie naar Mijn liefde leeft, die heeft geen gericht nodig, hij is reeds gered.

Hemels Brood 8130

Alles staat met elkaar in verband, alles is in Mij met elkaar verbonden, alles wat mensen doen, laten, zeggen, zwijgen, denken, alles heeft invloed op alles, wederzijds. En al is de mens vrij in zijn doen en laten, in zijn gaan en staan, zijn zeggen en zwijgen, zijn denken, de uiteindelijke leiding over alles heb Ik, jullie Schepper.

Alles wat leeft, al het geschapene, alles staat onwrikbaar onder Mijn leiding, en het is aan de mens om in zijn vrijheid dat naar waarheid, uit inzicht van waarheid, te erkennen en aan te nemen. Ook is het aan de mens om in te zien dat Mijn leiding in alle opzichten uit eeuwig ware liefde voortkomt, op onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid is gebaseerd en niets anders geeft en voorheeft met de mens dan die eeuwig ware liefde. De afdwalingen van de mens van Mijn eeuwig ware liefde doen daar niets aan toe of af, want Ik ben in alle opzichten onveranderlijk in Mijn Goddelijk Zijn, het ware leven, onveranderlijk eeuwig.

Ik heb jullie mensen uit liefde Mijn leven gegeven, Mijn liefde, alles wat mooi en goed is, het ware geluk voor eeuwig en altijd, om in ware vrijheid van te genieten met Mij en elkaar. Maar zie wat de werelds gerichte mens doet in zijn vrijheid. Veel mensen zien Mij en het van Mij gekregen werkelijk goede leven niet meer, zij zien en horen Mij niet meer, maar Ik zie en hoor hen wel en Ik zal hen allemaal terugroepen van hun onnutte wegen. Want Ik heb alle mensen lief en Ik roep alle mensen van alle verschillende wegen terug naar die Ene Weg waarlangs alle mensen terug in Mijn waarheid, Mijn liefdevolle leven kunnen komen.

En sommigen van jullie zijn al dicht genaderd tot de ware levensweg die Ik Ben in Jezus Christus, de Weg van opoffering, van geven zonder iets daarvoor terug te verwachten, de weg van waarheid in alle opzichten, van werkelijke liefde voor Mij en elkaar, terwijl dat dan de ware liefde voor jezelf is, zonder dat het enig eigenbelang in zich heeft. Verlies al het wereldse, verlies alles wat je materieel, economisch, enzovoorts van belang vindt en kom tot de rijkdom van het ware leven, de ware liefde, en alles zal je gegeven worden in een overlopende maat.

Hemels Brood 8131

Alle mensen heb Ik lief en voor alle mensen wil Ik het beste, het ware levensgeluk. Niet gedwongen, maar zelf bereikt. Uit liefde heb Ik alle mensen de weg getoond waarlangs werkelijk iedereen het ware eeuwige levensgeluk kan bereiken, voor altijd. En toch gaan velen een heel andere weg.

Voor al die mensen is het van belang dat zij gaan inzien dat er maar één werkelijk juiste weg naar de ware gelukzaligheid is. En wanneer Mijn zachtmoedigheid hen dat niet duidelijk maakt, is het nodig dat Mijn ernst hen benadert. Mijn ernst werkt anders dan Mijn zachtmoedigheid, ernst brengt situaties naar voren waardoor de mens zijn ingeslagen wegen niet meer volgen kan en naar andere wegen gaat zoeken. En steeds zal Ik de mens situaties geven die hem uiteindelijk tot de enige ware weg zullen brengen.

Omdat alles wat er gebeurt de mens toch steeds in vrijheid laat, heeft het tijd nodig en zal het niet van de ene op de andere dag allemaal goed gaan, zelfs niet van de ene op de andere generatie. Want vrij als de mens is, zal hij steeds zelf tot oplossingen willen komen en voor die oplossingen gaan, die hem voordeel geven ten aanzien van wat hij denkt nodig te hebben. En er is veel onderling verschil tussen wat de ene mens wil en juist vindt en wat de andere mens wil. Dat zal steeds strijd geven, dan eens hier, dan eens daar, en daarbij spelen allerlei belangen, vooral eigenbelangen, een grote rol.

Totdat er geen wegen van eigen belang meer zijn, totdat mensen elkaar nodig gaan hebben, totdat de gebeurtenissen mensen tot de enige ware weg brengen. En wees dan paraat, lieve mensen die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, die Mijn liefde kennen in het hart en Mij vanuit het hart liefhebben, want jullie zullen de bakens zijn, de lichten zijn, waardoor mensen die enige ware weg gaan zien. Nu is het voor velen nog te duister en zijn mensen nog te blind, maar langzaamaan zullen hun ogen geopend worden. Wees dan paraat, zodat je van Mij in je hart weet wat uit ware liefde te doen voor al die mensen. Sta klaar in Mijn liefde en wees gezegend.

Hemels Brood 8132

In nederige liefde dienstbaar zijn aan Mij is naar Mij luisteren en zoveel je kunt naar Mijn waarheid en liefde handelen. Dienstbaar zijn aan Mij is steeds in jezelf bij Mij komen, innerlijk met Mij praten over alles wat je bezighoudt, is al je vragen en wat je niet begrijpt of wilt weten aan Mij voorleggen.

Praat met Mij en luister, en wanneer je Mij niet meteen terug hoort, weet dan dat Ik jou wel gehoord heb, maar dat er nog meer is wat je Mij te vertellen hebt. Vertel Mij alles, kijk diep in jezelf en vertel Mij wat je in jezelf nog meer vindt dat niet duidelijk is, of waar je mee zit. Soms zit het heel diep. Haal het naar boven, vraag Mij je te helpen en blijf met Mij praten. Op een gegeven moment heb je genoeg naar boven gehaald om Mijn antwoord te kunnen horen en dan zal Ik je antwoord geven, en je zult meteen weten dat het Mijn antwoord is. Het komt misschien niet zoals jij verwachtte, maar het komt en je zult het goed begrijpen en het daarom ook met Mij eens zijn.

Blijf altijd met Mij praten, denk niet dat Ik je niet hoor of dat Ik het niet belangrijk vind om je te antwoorden, want zeker hoor Ik je en zeker vind Ik het belangrijk om jou antwoord te geven. Maar Mijn antwoord heeft pas nut voor jou, wanneer jij het kunt verstaan, kunt begrijpen en kunt doorvoelen dat het waar is, in liefde waar is. Daarom kan het wel eens even duren voor Ik Mijn antwoord geef. Blijf toch innerlijk met Mij praten, zeg wat je vindt, wat je wilt, wat je niet goed vindt en waarom.

Zoek de antwoorden niet bij anderen of in boeken, laat anderen je alleen tot steun zijn, tot bevestiging van wat je van Mij al voelde. Dat geldt ook voor alles wat geschreven staat, laat het je tot steun zijn wanneer je het er vanuit je hart mee eens bent, maar kom voor het ware zeker weten bij Mij, jouw Schepper, God in Jezus Christus in je hart. Daar ben Ik altijd bereikbaar aanwezig, kom daar met Mij praten, blijf daar met Mij praten en weet dat Ik je antwoord geef, zodra je genoeg gepraat hebt met Mij en Mij kunt verstaan en begrijpen. Niet altijd op de manier die jij verwacht, maar altijd zul je weten, dit is Zijn antwoord.

Hemels Brood 8133

Lieve mensen die in Mij, Mijn waarheid en liefde geloven, die zoveel mogelijk dienstbaar zijn aan Mij en Mij in waarheid, liefde en haar wijsheid willen volgen, Ik ben niet in je denken, Ik ben in je voelen. Ik ben niet in je verstand en je verstandelijke overwegingen, maar in je hart, in het gevoelscentrum van je zijn.

Daar in je hart, je innerlijk zijn, ben je in voortdurend contact met Mij, daar stroomt Mijn liefde constant bij jou binnen en dat kun je daar voelen, beseffen, weten. In verstandelijke overwegingen vind je Mij niet. Het verstandelijke denken is niet het zijn, het zijn is het directe contact met Mij en dat kun je innerlijk uit Mij voelen, weten en van inzien dat het waar is, dat het liefde is wat Ik zeg en doe. Maar juist wordt er door jullie nog regelmatig met het verstand overdacht hoe dit of dat bedoeld is, wat Mijn Woord precies zegt en hoe dat in de praktijk te brengen.

Lieve mensen, er zijn zoveel misstanden geweest over Mijn Woord, omdat het met het verstand geïnterpreteerd werd, al dan niet ten eigen voordele, maar ook zo vaak mensen pijnigend, mensen hun welzijn afnemend en erger, hun leven. Kijk naar de geschiedenis en zie hoeveel ellende het mensen gegeven heeft omdat Mijn Woord letterlijk en met het verstand uitgelegd werd. Kom terug van je verstand en daal af naar je hart, durf die onzekerheid te nemen. Ook al denk je het verstand nodig te hebben, Ik kan je in een fractie van een seconde een inzicht geven in je hart, niet in je verstand, in je hart, en zonder woorden zul je het ook onmiddellijk verstaan, begrijpen in haar liefde en waarheid.

Het verstand heeft plaats in het spanningsveld tussen Mijn ordening van waarheid, liefde en haar wijsheid, om te volgen, en het tegenovergestelde daarvan, om dat vooral niet te volgen. De keus zit in het verstandelijke denken, in het hart zit waarheid, liefde en haar wijsheid. In het gevoel, in de kern van je zijn, ben Ik altijd aanwezig en meerderen onder jullie hebben het meegemaakt een inzicht zonder woorden daar te krijgen en direct te begrijpen. Laat het verstand los, daal af naar je hart, waar Ik Ben.

Hemels Brood 8134

Lieve hemelse Vader, de mens heeft van U de vrijheid gekregen om zelfstandig mens te kunnen zijn, maar in die vrijheid gebeurt er zoveel wat U vast niet bedoelde te gebeuren, en het doet mensen tekort, geeft mensen pijn, geeft verdriet. En het meest nog, het beperkt en vertrapt de vrijheid die U ons mensen gegeven heeft.

Leven op aarde in de vrijheid die Ik jullie om goede redenen gegeven heb, is niet gemakkelijk, ieder mens krijgt daar op de een of andere manier mee te maken. En van velen vraagt dat het uiterste in verdraagzaamheid, geduld en zeker ook aan liefde. Veel van de dingen die gebeuren en niet naar Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid zijn, komen voort uit een misverstaan van Mijn Woord, of uit de door vrijheid verkregen mogelijkheid om egoïstisch te handelen en niet te beseffen wat dat anderen aan pijn of verdriet doet.

Toch houd Ik Mij terug, want zou Ik daarop ingrijpen, dan zou Ik jullie de vrijheid afnemen, en daarmee ieders eigen persoonlijke van zichzelf bewuste zijn afnemen. Dan zou jij ineens jezelf niet meer kennen, en juist jezelf kennen in de bewustheid van zijn is het meest belangrijke en nodig om eens persoonlijk de weelde en de rijkdom van Mijn hemels Koninkrijk te kunnen ervaren zoals dat werkelijk is, het eeuwig ware leven, wat het aardse Paradijs, waarin Adam als eerste mens verbleef, oneindig ver te boven gaat in eeuwige gelukzaligheid.

En al kun je je daar, met alles wat er op aarde gebeurt en onaangenaam is, geen enkele voorstelling van maken, wanneer je eenmaal in Mijn koninkrijk bent, zul je al wat er gebeurd is op aarde als weinig of niet van betekenis ervaren. Want in al het geluk, in alles wat je dan meemaakt, valt dat in het niet, doordat Mijn heerlijkste licht eroverheen schijnt. En je zult meteen weten, dit is het werkelijk ten diepste allemaal waard geweest op aarde.

Daarom, verdraag en heb geduld, blijf in liefde en vertrouwen, en weet dat hoe de mens in zijn vrijheid ook handelt, het is om uiteindelijk allemaal, in het volle besef te bestaan, in Mijn koninkrijk te komen en voor eeuwig, in het volle geluk, verder te leven!

Hemels Brood 8135

In de Bijbel staat dat Ik tegen de mens gezegd heb zijn naaktheid te bedekken. Daarmee bedoelde Ik niet bepaald dat hij zijn materiële lichaam met kleding moest bedekken, maar zijn van waarheid en liefde afwijkende gedrag, zijn schaamte. Bedoeld is zich te bedekken met oprechte spijt. En wanneer in Mijn Woord staat dat Ik iemand zal kleden met de mooiste kleding en de prachtigste edelstenen, dan heb Ik het ook niet over kleding van de laatste mode en edelstenen zoals die er op aarde materieel zijn, dan bedoel Ik dat Ik die mens tot een edelmoedig liefdevol mens zal brengen, hem een geduldig liefdevol hart zal geven en talenten die ten goede komen aan alle mensen.

Er is veel wat door mensen naar een letterlijke betekenis uitgelegd is en dat heeft tot allerlei misstanden geleid. Nu zijn er grote tegenstellingen ontstaan tussen mensen die ervan overtuigd zijn dat de letterlijke betekenis van Mijn Woord opgevolgd moet worden en zij die dat zeker niet vinden. Want degenen die Mijn Woord letterlijk opvatten dwingen medemensen met allerlei maatregelen om zich naar Mijn Woord in de letterlijke zin te gedragen. En hoewel zij in bepaalde opzichten wel gelijk hebben, toch is het niet de bedoeling dat zij op Mijn stoel gaan zitten met hun heel erg beperkte kennis van wat Mijn Woord werkelijk betekent.

Niemand is bedoeld om zich te gedragen alsof Ik hem nodig heb om de situatie op aarde te reguleren en te sturen. Bovendien heb Ik om wijze redenen, uit liefde, de mens vrijheid gegeven en toegestaan zijn eigen vrije keuzen te maken, al dan niet naar waarheid, liefde en haar wijsheid. Niemand is geroepen om een medemens die vrijheid af te nemen. Gevaar mag tegengegaan worden en misdaad mag bestraft worden, maar niemand kan op aarde Mij vervangen, want niemand heeft daarvoor Mijn toestemming. Toch eigenen mensen zich het recht toe om medemensen op grond van een letterlijk genomen betekenis van Mijn Woord te dwingen daarnaar te handelen.

Dat is een schending van de ware betekenis van Mijn Woord. Het geeft hoogoplopende spanningen die geen goed doen aan de vrijheid die Ik de mens gegeven heb om zelf, persoonlijk, via zijn eigen handelen, uiteindelijk te ervaren wat Mijn Woord werkelijk zegt, en de betekenis ervan ten diepste te gaan begrijpen. Juist dat is voor ieder mens van groot belang, want wie eenmaal Mijn Woord op de juiste manier begint te begrijpen, zal al snel ook Mijn diepste liefde voor hem gaan voelen en zijn leven naar Mijn liefde vrijwillig op orde brengen.

Maar zie, ook de spanningen tussen hen die Mijn Woord letterlijk nemen en zij die in vrijheid hun eigen weg willen gaan en niets te maken willen hebben met die dwang, zullen niet zonder uitkomst ten goede zijn. Want het zal toch eenieder tot zicht brengen, omdat Ik daarin vanuit Mijn diepste liefde voor iedereen heb voorzien.

Hemels Brood 8136

Lief mens, wanneer je niet in Mijn bestaan gelooft, niet gelooft dat Ik jouw Schepper ben, dat Ik God ben en er geen andere God is dan Ik Ben, vertel Mij dan eens hoe het kan zijn dat jij, bewust van je bestaan, leeft en voelt dat je leeft, en ziet dat andere mensen ook bewust van zichzelf leven? En ook de dieren, de planten, de bomen leven, ook al hebben zij daarvan niet de bewustheid zoals jij persoonlijk van jouw leven hebt, hoe kan dat zo zijn?

Zeg dan niet, dat is gewoon zo gekomen, ooit is er, door de juiste omstandigheden, leven ontstaan, en zijn wij mensen op aarde ontstaan, met al het andere wat er is. Vertel Mij dan eens, was er tijdens dat zomaar ontstaan ook een chaos, was er toen ook een teveel aan CO2, was er meteen oorlog tussen mensen die ook zomaar ontstaan waren? Of waren mensen toen ook meteen eigenzinnig en egoïstisch?

Want dat is nu op de aarde wel de situatie, mensen denken de macht te hebben en met die macht hun eigen wil te kunnen doen, maar alle mensen hebben een eigen wil en veel mensen denken dat hun wil het belangrijkste kan bewerken. Toch heeft nog nooit iemand uit de eigen wil iets toegevoegd aan jullie bestaan of aan de aarde, de dieren, de planten, de bomen. Maar de meesten van jullie mensen zien dat niet, omdat zij niet willen erkennen dat zij het mis hebben.

Lief mens, of je het wel of niet gelooft, Ik ben jouw Schepper, Ik ben jouw leven, Ik ben jouw God, er is geen andere Schepper, geen andere God, geen ander leven dan Mijn leven, Mijn Zijn. Wat jij voelt te leven, ben Ik. Erken dat je niet zomaar door de juiste omstandigheden ontstaan bent, of verwerp het, dat maakt in het grote geheel geen verschil, want waarheid blijft altijd waarheid, of iemand de waarheid nu ziet of niet ziet. Maar voor degenen die het zien en door het zien Mij als hun Schepper erkennen, gaat een heel ander licht op, namelijk Mijn zuivere licht uit Mijn zuivere liefde. Ik geef Mijn liefde aan alle mensen, aan hen die Mij zien en beseffen Wie Ik Ben, en aan hen die alleen in een “zomaar ontstaan” geloven en blind zijn voor de waarheid, omdat hun wil op henzelf gericht is.

Juist omdat Ik alle mensen liefheb en uit die ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde geschapen heb, zal Ik zorgen dat alle mensen die waarheid gaan zien, dat alle mensen gaan beseffen dat Ik hun leven ben, dat Ik Mijn leven aan iedereen geef, elke dag, elk moment van de dag, voor eeuwig, hier op aarde en daarna, waar Ik voor alle mensen plaats bereid heb. Daar zal ieder mens zijn plaats hebben in Mijn waarheid van leven, Mijn liefde en haar wijsheid, iedereen zoals hij op aarde naar zijn eigen vrijheid geleefd heeft.

Maar neem dit van Mij aan als een advies, Ik ben jullie Schepper, jullie Enig ware liefhebbende God, Ik ben in je hart in Mijn Zoon Jezus Christus voor ieder mens te bereiken, jullie leven is Mijn leven en iedereen is het beste af door vrijwillig Mijn leven te zijn zoals het in waarheid is, ware onvoorwaardelijke, belangeloze liefde en haar uit die liefde voortkomende wijsheid.

Hemels Brood 8137

Strikte ouders krijgen uiteindelijk te maken met rebellerende kinderen die aan de striktheid van hun ouders willen ontkomen. Ouders die hun kinderen geen leiding geven, krijgen te maken met ontsporingen van hun kinderen. Ouders die hun kinderen met liefde en een zekere vrijheid opvoeden krijgen kinderen die op volwassen leeftijd stabiel en standvastig in de samenleving hun weg gaan. Zij weten dat in de samenleving niet alles even eerlijk is, dat volwassenen niet altijd alles weten en dat mensen niet altijd gelijk hebben, dat er in de samenleving door mensen fouten gemaakt worden en dat er bedreigingen kunnen zijn. Maar zij weten ook hoe daarmee om te gaan, welke voorzorgen te nemen en hoe zelf eerlijk hun weg te gaan.

Zo’n ouder ben Ik voor alle mensen, Ik ben ieders hemelse Vader. Maar helaas weten veel mensen niet dat Ik hun hemelse Vader ben en dat Jezus Christus, Mijn Zoon, hun Broeder is en het licht van Mijn liefde voor alle mensen is. Er zijn veel mensen die als kind te maken hebben gehad met een strikte opvoeding, of die opgegroeid zijn zonder opvoeding, en er zijn maar weinig mensen die een goede opvoeding gehad hebben en daarbij geleerd gekregen hebben dat Ik hun hemelse Vader ben en weten dat zij Mij in hun hart in Jezus Christus kunnen ontmoeten.

Voor jullie, die Mij in je hart in Jezus Christus kennen en Mij in je hart ontmoeten, is het van belang rekening te houden met het gedrag van al die mensen die geen goede opvoeding gehad hebben en daardoor rebelleren, of zich nergens wat van aantrekken, of verdwaald zijn en doen wat hen uitkomt, of steeds weer schreeuwen over het onrecht dat hen wordt aangedaan. Maar onder al die mensen zijn er die eraan toe zijn om over Mij te horen, en Ik zal hen op jullie pad brengen, zodat zij door jullie geholpen kunnen worden de weg naar Mij en Mijn liefde te vinden. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar weet dat Ik altijd naast je sta en in je ben en weet dat Ik in ware liefde je altijd zal leiden.

Hemels Brood 8138

De vrijheid van wil is een belangrijk en centraal onderdeel van alle mensen om tot het ware leven in ware vrijheid te kunnen komen. Zonder de vrije wil is de mens niet werkelijk levend zelfstandig mens en is het voor hem niet mogelijk om zich van zichzelf bewust te zijn, te voelen dat hij een eigen persoonlijk zijn leeft.

Maar daarnaast is het evengoed belangrijk dat de mens in zijn vrijheid beseft Wiens leven hij leeft en waardoor hij zichzelf als een eigen persoonlijk zijn kan beseffen en hoe zijn vrije wil zich verhoudt tot Mijn Wil, de Wil van zijn Schepper, vanuit Wie hij zijn leven krijgt. De aarde als verblijfplaats van de mens is zodanig ingericht dat hij zich in eerste instantie van onwetend tot wetend kan ontwikkelen. Onwetend van wat zijn leven is en Wie Ik Ben, tot wetend en beseffend wie hij als mens is en Wie Ik Ben, hij Mijn Schepsel, Ik zijn Schepper, hij de ontvanger van Mijn leven, Ik de Gever van Mijn leven aan hem.

Van onwetend naar wetend is een ontwikkelingsproces dat oneindig veel verschillende facetten kent en zowel de vrijheid van wil waarborgt als het behoud van het eeuwig ware leven. Ieder mens maakt in zijn ontwikkeling allerlei verschillende situaties mee, die allemaal in verband staan met het bedoelde eindresultaat, met de vrijheid van wil, met de mate van besef, met de vrijheid van wil van medemensen, met de talenten die iemand van Mij gekregen heeft, en met nog veel meer. Steeds komt het er bij de ontwikkeling van de mens op aan welke keuzen hij in zijn vrijheid met zijn vrije wil maakt, gaat zijn ontwikkeling rechtstreeks richting het volmaakte eeuwige leven, Mijn zuivere ware leven, of gaat zijn ontwikkeling via allerlei bochten. Zo is het dan nu op de aarde dat veel mensen in hun vrijheid, met hun vrije wil, eerder een omgekeerde dan een rechtstreekse richting gaan.

Wat in de hele ontwikkeling van de mens ook een belangrijk gegeven is, dat is Mijn diepe liefde voor Mijn schepselen en van het vuur van Mijn liefde heeft ieder mens een vonk in zich, de vonk van Mijn werkelijke liefde, het eeuwige leven, die nooit dooft. Die vonk kan Ik beroeren zonder de vrijheid van wil te belemmeren, en door die vonk voed Ik de mens tot kennis en besef, tot liefde en haar wijsheid, en daarmee blijft de mens eeuwig in leven, niet eeuwig op de aarde, maar toch eeuwig daarna. Tot hij aan het eind van zijn ontwikkeling het eeuwige leven in alle vrijheid van zijn bereikt heeft. Dan is hij werkelijk gelijk Mij, maar niet Mij, in alle vrijheid voor altijd het eeuwig ware gelukzalige leven zelf.

Hemels Brood 8139

Alles wat Ik jullie mensen vanuit Mijn hart wil geven, is de ware gelukzaligheid van werkelijk leven, daarvoor heb Ik alles geschapen, het universum met alles wat daarin is en plaats heeft, de aarde met alles erop en eromheen. Uit liefde voor jullie allemaal heb Ik alles zo ingericht als het ingericht is, uit Mijn oneindig grote, diepste liefde en haar niet te overtreffen volmaakte wijsheid, om jullie mensen, puur voor jullie mensen.

Alles heb Ik tot in het kleinste detail zo geschapen dat jullie in de vrijheid van het eigen bewuste bestaan ertoe kunnen komen het werkelijke leven te omarmen, Mij te omarmen. Vanuit Mijn liefde heb Ik jullie de prikkel tot zelfstandig leven gegeven, en die prikkel heeft jullie tot werkzaamheid gebracht in de volkomen vrijheid van wil, waarbij eenieder van jullie die eigen vrije wil naar eigen vrije keus kan inzetten, voor of tegen Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, voor of tegen werkelijk gelukzalig leven. En evengoed zal ieder mens ooit zijn vrije wil voor altijd inzetten voor het werkelijk ware leven.

De vrije wil heeft tot gevolg dat de mens zichzelf ervaart als machthebber over zijn leven, over zijn bestaan en hij verbeeldt zich daardoor het centrum, de ik van zijn leven te zijn, terwijl dat niet zo is. Het centrum van ieders leven ligt in Mij, omdat Ik het eeuwig ware gelukzalige leven Ben. In het centrum van ieder mens ligt de verbinding met Mijn centrum, Mijn Zijn, daar kan ieder mens Mij ontmoeten. Maar de macht die de mens denkt te hebben over zijn eigen zelfstandige bestaan, zal hij eerst helemaal moeten loslaten, voor hij de werkelijkheid van het eeuwige leven kan zien en zijn wil geheel kan vrijgeven voor Mijn Wil, waaruit hij, de mens, werkelijk leeft. Daar is de diepste nederigheid voor nodig, waar de mens in zijn vrijheid zelf toe moet komen om de gelukzaligheid van het eeuwig ware leven voor altijd te kunnen bereiken.

En, lieve mensen, door de wijze waarop Ik alles geschapen heb, uit Mijn onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige, diepe, oneindige liefde en haar niet te overtreffen volmaakte wijsheid, zullen alle mensen, uit hun volkomen eigen vrije wil, in alle vrijheid, op een zeker moment in de oneindigheid, het werkelijke leven omarmen, Mij uit ware liefde omarmen, de waarheid van jullie goddelijke bestaan omarmen. Omdat Ik uit diepe liefde voor de mens datgene in Mijn Schepping gelegd heb wat daarvoor nodig is.

Hemels Brood 8140

De mens heeft zijn vrijheid en het eigen besef te bestaan, maar daarmee ook voortdurend de keus tussen goed en kwaad, tussen liefde en het tegenovergestelde daarvan. Daarbij heeft ieder mens ook het geweten waarmee hij onderscheid kan maken tussen wat het goede liefdevolle is en wat niet. Maar dit geweten is nogal eens overwoekerd met allerlei wensen en verlangens en veel mensen hebben van hun geweten nog maar weinig besef en leven naar eigen goeddunken.

Maar jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, kennen het geweten, maar ook bij jullie is niet alles altijd even duidelijk. Daarbij is er de vraag, waar komen die verlangens, die wensen vandaan en hoe zijn die te weerstaan, want soms zijn ze zo sterk dat het bijna niet te doen is om ze te weerstaan en de verleiding is dan te groot om niet aan die verlangens toe te geven.

Voor de vrijheid van de mens en om zichzelf als eigen bestaan te kunnen ervaren is het belangrijk dat er een keus is tussen het een en het ander. En juist door het besef van de mens dat hij een eigen bestaan is, wordt de indruk gewekt dat het eigen bestaan een opzichzelfstaand bestaan is en dat de mens daarmee eigenmachtig is, terwijl zijn bestaan alleen een besef is, en hij in het eigen besef te bestaan onmachtig is, omdat zijn bestaan uit Mijn bestaan voortkomt, uit het eeuwig Goddelijke bestaan, en alles eeuwig Mijn macht is.

In de mens is door het besef te bestaan een strijd gekomen tussen onmacht en macht, waarbij de mens zich macht probeert toe te eigenen. Dat toe-eigenen kan allerlei vormen hebben en van matig tot heel sterk aanwezig zijn in een mens. Aan die strijd om de macht zijn alle wensen en verlangens verbonden. De verleiding om toe te geven aan de macht van verlangens en wensen is de wil van de mens. Juist omdat hij de vrije wil heeft, maar geen macht, wil hij die macht. Zo is de mens al eeuwen in strijd met zijn onmacht en zoekt hij naar macht.

Die macht kan hij alleen vinden in Mijn macht en Mijn macht is eenvoudig de macht van ware, onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. Mijn macht kan onmiddellijk de macht van de mens zijn, zodra hij zijn eigen strijd om de macht tegen zijn onmacht opgeeft en alleen nog Mij als zijn Schepper en Bezitter van alle macht erkent en gelijk Mijn liefde en haar wijsheid handelt uit eigen vrije wil.

Hemels Brood 8141

Laat het vandaag een hemelse dag zijn. Geniet vandaag van alles wat goed en mooi is. Gedenk Mij in al wat goed en mooi is en ga je dag met Mij. Ik ben er elke dag bij, maar wees daar vandaag meer van bewust dan alle andere dagen, ga met Mij en luister naar Mijn zachte stem in je hart. Mijn stem is als een zuchtje wind, als het ruisen van een beekje, als het ritselen van kleine blaadjes aan een jonge boom.

Neem je rust vandaag en geniet. Want zo nu en dan is er rust nodig voor lichaam en geest, vooral voor degenen die veel te doen hebben en veel denken, neem een hemelse dag en geniet, want er is veel goed. Vaak wordt gezien wat niet goed is en dat wordt breeduit onder mensen besproken, meningen worden uitgewisseld, maar die zijn zelden gelijk en dat brengt onrust en verwarring. Zelfs leiders zijn het vaak niet met elkaar eens en de gewone burger is afhankelijk van wat de leiders uiteindelijk besluiten, vaak niet het beste.

Maar laat dat vandaag eens allemaal los en geniet van de dag zonder al die verwarrende praat, zonder al dat denken in je hoofd. Want al dat denken in je hoofd leidt je af van het eenvoudige leven zoals het eigenlijk is. Luister naar Mij en je zult merken dat het allemaal niet zo gecompliceerd is, wees eens een dag gewoon jij, zoals jij bent, en aanvaard dat jij bent zoals je bent. Laat Mijn licht je beschijnen en zie hoe mooi en goed de dingen om je heen en in jezelf zijn en besef dan Mijn liefde voor jou.

Want juist in Mijn licht kun je de werkelijkheid zien, kun je de liefde die Ik voor jou heb zien en voelen, niet in je hoofd, maar wat lager in je hart. En wanneer je vandaag in alle rust en eenvoud bij Mij komt, laat Ik je zien hoe mooi alles kan zijn en hoe goed. Want wat werkelijk is, is altijd mooi en goed, ook al is er veel niet mooi en niet goed. Kijk daar vandaag niet naar, kijk vandaag alleen naar het mooie en goede, neem het in je op, hoor Mij en Ik zet je in Mijn ware licht van Mijn liefde en je zult even meer zien en beseffen dan ooit tevoren. Dat is omdat Ik jou liefheb, mens op aarde, innig liefheb!

Hemels Brood 8142

Lieve hemelse Vader, wat jammer dat zoveel mensen de bijzonderheid, de schoonheid van uw Schepping niet beseffen en Uw enorme liefde, van waaruit u alles gemaakt heeft voor ons, kleine nietige mensen, niet zien en niet voelen. En meer nog, dat zoveel mensen denken alles zelf te moeten doen, zelf te moeten oplossen, terwijl het zoveel gemakkelijker zou gaan, wanneer wij dat samen met U zouden doen.

Ja, samen met Mij zou er veel meer in kortere tijd kunnen worden opgelost, en het is fijn dat er ook mensen zijn die zoeken hun weg over de aarde met Mij samen te gaan, ook al lukt dat niet altijd en niet steeds in alle opzichten. Maar Ik heb de mens de vrije wil gegeven en tijd. Voor sommigen is er de drang om Mij te vinden en om zich met Mij te verenigen, zij gaan via korte wegen in Mijn richting. Maar veel mensen gaan nog allerlei zijwegen en van hen zijn er die vooral de brede wegen opzoeken, die niet in Mijn richting gaan.

Dat is hoe eenieder zijn vrijheid met zijn eigen vrije wil invult, toch zullen alle mensen eens voor Mij komen te staan. En wanneer zij voor Mij staan, zullen zij zicht krijgen op de wegen die zij gegaan zijn, en Ik zal daarover Mijn licht laten schijnen, zodat zij kunnen zien en beseffen wat hun doen en laten in de waarheid van Mijn liefde en haar licht heeft teweeggebracht. Maar sommigen van hen zullen nog te blind zijn om het te zien en zij zullen nog langer tijd nodig hebben om tot waar zicht te komen. Evengoed heb Ik alle mensen even lief, zij die tot zicht zijn gekomen en ook zij die nog blind zijn, en al heb Ik de eeuwigheid aan geduld, Ik zal er uit ware liefde zeker voor ijveren om ook hen die blind zijn voor Mijn liefde en Mijn licht tot zicht te brengen, zonder hen hun vrijheid af te nemen.

Maar jullie, lieve mensen die in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven en Mij in je hart hebben leren kennen, zie erop toe met Mij samen te leven en met Mij samen je weg te gaan, en wanneer je dan voor Mij komt te staan, laat Ik je zoveel meer zien dan je nu al ziet en zoveel meer van Mijn liefde voelen dan je nu al voelt.

Hemels Brood 8143

Mensen zien vaak alleen het doen en laten van hun medemensen, zelden weten zij wat de grond van dat doen en laten is. Toch worden er meningen gevormd over medemensen ten aanzien van hun doen en laten, wordt er geoordeeld, en doorgaans zonder de juiste maat te kennen. Het is niet voor niets dat Ik gezegd heb, oordeel niet opdat je zelf niet geoordeeld wordt, want met de maat waarmee jij meet, zul je zelf gemeten worden.

Er zijn zoveel mensen die met een verkeerde maat oordelen, en zij verbazen zich er dan over hoe verkeerd mensen hen beoordelen, met allerlei onaangename gevolgen. Ik weet hoe moeilijk het is om de juiste maat te vinden waarmee iemand in alle eerlijkheid beoordeeld kan worden. Want wat gezien wordt is zo goed als altijd slechts een deel van wat eraan voorafgegaan is aan gebeurtenissen, situaties en indrukken. En dan zijn er vaak nog blinde vlekken, misvattingen over wat waarheid is, wat goed is en wat niet, misvattingen over wat rechtvaardig is, enzovoorts. Maar al te vaak vinden mensen hun mening, hun oordeel gerechtvaardigd, terwijl het dat niet is, zelfs niet in de buurt komt van rechtvaardigheid, terwijl hun oordeel toch een werking heeft, zowel voor degene die onrechtmatig geoordeeld is, als voor degene die niet juist oordeelde, maar overtuigd was van wat hij zag.

Beste mensen, er is zoveel wat jullie niet zien en waarvan jullie niet eens weten dat je het niet ziet. Alles ligt in eerdere gebeurtenissen, waar je niets van weet, en ligt verborgen in het voelen en denken van die mens die jij oordeelde, en zelfs diegene zelf kent niet altijd de grond waarop hij handelde, voelt niet wat er precies geleid heeft tot zijn handelen, laat staan dat jij dat kunt, alleen met wat je ziet. Want Ik zeg je, alles heeft veel meer achtergrond dan jij kunt zien, kunt weten, kunt bedenken. Luister daarom eens te meer naar Mijn advies en oordeel niet, laat het oordelen aan Mij over.

Mijn oordeel is zuiver, eerlijk, waar nodig streng en met gevolgen, maar het is altijd uit liefde en in Mijn ware zuivere liefde gevat, ten goede aan de mens, aan zijn geestelijke groei, zijn besef van verbondenheid met Mij, zijn Schepper, God in Jezus Christus in hem, in Mijn liefde, die dieper en verder gaat dan jullie mensen op aarde kunnen bevatten. Laat elk oordeel aan Mij, zodat je zelf niet geoordeeld wordt door je medemensen, die niet om liefde malen. Laat het aan Mij en Ik zal mild zijn in Mijn oordeel en wanneer het erop aankomt vol van liefde voor jou zijn.

Hemels Brood 8144

Mijn liefde is belangrijk voor alle mensen en het licht van Mijn liefde is even belangrijk, want zou Mijn licht er niet zijn, hoe zou je dan Mijn liefde kunnen vinden? Daarom, Mijn liefde en het licht van Mijn liefde zijn Eén.

Er is geen vuur zonder licht, maar onder jullie mensen is wel gevoelloosheid en blindheid, zodat niet iedereen de warmte van Mijn liefde voelt en het licht van mijn liefde ziet. Daardoor zijn er zoveel mensen die hun weg in de kou gaan en niet zien waar hun weg hen heen leidt. Maar Ik blijf alle mensen roepen om bij Mij te komen, zij die verdwaald zijn, zij die hun eigen willen volgen, zij die macht zoeken, zij die Mij niet willen zien, niet willen horen, enzovoorts.

Zelfs de doven en blinden roep Ik, niet letterlijk, met een schallende stem, maar in hun gemoed en in de dingen die gebeuren laat Ik hen Mijn liefde en haar licht ervaren. En eens zal Ik dwars door hun doofheid en hun blindheid heen beseft worden. En wanneer zij Mij dan vragen, hemelse Vader neem mijn doofheid weg, neem mijn blindheid weg, dan zal Ik dat wegnemen, langzaam, zodat Mijn stem voor hen niet te luid klinkt en daardoor onverstaanbaar wordt, langzaam, zodat Mijn licht hen niet overweldigt.

Al degenen die nu al de warmte van Mijn liefde voelen, Mijn zachte stem horen en Mij zien zoals Ik liefde en licht Ben, zullen met hen en Mij in grote vreugde zijn. Want zie, lieve mensen, daar gaat het om, dat niet alleen jullie Mij zien en Mij horen, maar dat alle mensen Mij gaan zien en horen, niet zoals zij over Mij denken, maar zoals Ik in waarheid, in liefde en haar wijsheid werkelijk Ben. Dienstbaar in Jezus Christus aan alle mensen, hoe zij zich op aarde ook gedragen, hoe dichtbij of veraf van Mij zij ook zijn.

En zie, lieve mensen, jullie kennen Mij meer dan veel, heel veel andere mensen, maar weet daarbij dat jullie knechten zijn, nutteloze knechten, want zonder Mij, Mijn liefde en het licht van Mijn liefde, kunnen jullie niets. Maar wees daarmee heel blij, want het werk dat Ik jullie te doen geef is wel van groot belang, omdat het Mijn werk is dat Ik aan jullie te doen geef. Wees daarom gezegend als nutteloze knechten en door Mij innig geliefd.

Hemels Brood 8145

Jij, mens, leeft, en Ik, God, leef, toch is er geen verschil tussen jouw en Mijn leven. Er is wel verschil tussen hoe jij en hoe Ik met leven omgaan. Ik leef zoals leven is en leven is Mijn leven, Ik Ben leven. Maar de mens heeft de vrije wil en uit die vrije wil gaat hij met zijn leven om zoals hij dat wil. Dat is niet altijd op de beste manier. Wie met zijn leven omgaat zoals Ik het leven Ben, die komt dicht bij het Enig eeuwig ware leven.

Maar de meeste mensen gaan met hun leven niet op die beste manier om, en dan gaat hun leven niet zo aangenaam als wel zou kunnen. Wie met leven omgaat zoals Ik leven Ben, die kan het ware geluk ervan ervaren, maar de meeste mensen gaan er niet mee om zoals Ik leven Ben, daardoor ervaren zij het ware levensgeluk nauwelijks of niet, eerder het tegenovergestelde daarvan. Alleen Mijn leven is het ware leven en dat is de volledige gelukzaligheid.

Alle mensen leven uit Mijn leven en zijn in eenheid met Mij en elkaar verbonden. In die verbondenheid kunnen mensen het elkaar moeilijk maken door niet met hun leven om te gaan zoals Ik leven Ben. Zie, en juist door de vrijheid die ieder mens heeft om met zijn leven om te gaan zoals hij dat wil en hem goeddunkt, is het leven op aarde heel ingewikkeld geworden, want de eenheid die leven is in Mij, is nog niet in iedereen gelijk Mij. Zo hebben jullie, lieve mensen die zijn gaan beseffen dat Mijn leven liefde en haar wijsheid is en zoveel mogelijk ernaar streven om gelijk Mijn liefde te leven, toch ook altijd te maken met de verschillende manieren waarop andere mensen met leven omgaan, wat niet gemakkelijk is.

Toch, op momenten dat jullie bij Mij komen, kunnen jullie iets van het eeuwig ware levensgeluk voelen. Wees daar blij mee, en laat je meer en meer door Mij leiden, dan zul je het ware leven, Die Ik Ben, in het ware geluk steeds wat meer zelf zijn. Daarmee doen jullie je medemensen goed, waardoor ook zij Mij gaan vinden en Mij wat dichter kunnen naderen, omdat Ik hen steeds een stapje dichterbij laat komen. En al duurt het bij veel mensen lang, het komt goed, want alle mensen zijn gered door Mijn Zoon Jezus Christus Die met Mij Eén en Dezelfde is.

Hemels Brood 8146

In de oneindigheid van Zijn is geen begin en geen einde, maar op aarde bij jullie mensen is steeds opnieuw een begin en een einde. Daarom is het voor jullie moeilijk om te begrijpen hoe Zijn, Mijn Zijn, geen begin en geen einde heeft. Er is op aarde de geboorte, waarmee een mens levend op aarde komt, en na verloop van tijd is er de dood, waarmee een mens de aarde verlaat. Maar noch de geboorte, noch de dood is werkelijk een begin of een einde, het is deel van het eeuwig Zijn, terwijl het de mens de indruk geeft een begin en een einde te zijn.

Zie, het Zijn, Mijn Zijn, is eeuwig, zonder begin en zonder einde, en Mijn Zijn is in alle mensen, is in alles wat leeft, leven is Zijn, is oneindig. Maar Zijn heeft heel veel verschijningsvormen waarvan jullie mensen slechts een deel kunnen ervaren en slechts een deel van zijn. Door de zondeval is jullie vermogen te klein geworden om de ware omvang van Zijn te kunnen bevatten. Evengoed dragen jullie de bewustheid te zijn, wat uniek is in de waarheid van het eeuwig Zijn. Jullie, schepselen uit Mijn eeuwig Zijn, hebben de persoonlijkheid welke naar Mijn beeld en gelijkenis door Mij gevormd is, terwijl jullie Mij niet Zijn, omdat er eeuwig oneindig geen ander Zijn is dan Ik Ben.

In Mijn Zijn is Alles en in Alles Ben Ik, het volmaakte leven in alle opzichten. In jullie mensen Ben Ik, daarmee zie en ken Ik alle mensen volkomen. In jullie zijn als mens, geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, is Mijn Zijn zichtbaar geworden, niet vanwege de materie waarin jullie elkaar kunnen zien, maar vanwege Mijn Zijn in jullie. Daarmee kan de mens gelijk Mijn Zijn, zelf zijn, maar niet zonder uit eigen vrije wil te zijn zoals Ik Ben. En dat ligt in de erkenning van Mijn eeuwig Enig Zijn, in de waarheid daarvan, in de eeuwig onveranderlijke, volkomen onbaatzuchtige, volledig onvoorwaardelijke liefde en haar niet te overtreffen volmaakte wijsheid.

Ieder mens die dat uit eigen vrije wil ten diepste in de eeuwige waarheid voor altijd erkent, zal de werkelijk oneindig diepe gelukzaligheid daarvan voor altijd voelen, en met Mij in eenheid zijn eigen persoonlijk eeuwig zijn beleven en zelf werelden scheppen in Mijn eeuwig Zijn.

Hemels Brood 8147

Eenvoudig gezegd staat er in de Bijbel, je zult de Here God liefhebben en je naaste als jezelf. En daar draait het hele leven om, want leven is liefde, onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde.

Maar op de aarde is dat makkelijker gezegd dan gedaan, vooral omdat het leven op aarde nogal vermengd is met veel van het tegenovergestelde van liefde. En wanneer liefde onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is, wat blijft er dan over van het je naaste liefhebben als jezelf, want onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig lijkt al uit te sluiten jezelf te kunnen liefhebben. Toch is er wel degelijk een juist liefhebben van jezelf. Jezelf liefhebben is niet zorgen dat je voorzien bent van alles waar je behoefte aan hebt, zorgen dat je een prettig leven kunt leiden, een mooi huis, genoeg geld, enzovoorts hebt, want dat is niet de liefde die bedoeld wordt. Hoe zet je dan onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig om naar jezelf?

Liefde voor jezelf is Mijn liefde voor jou aannemen, is accepteren dat je bent zoals je bent en weten dat je vanuit je overgave aan Mijn liefde in ware liefde zult groeien. Dus niet vanuit jouw eigen pogingen om tot ware liefde te komen, maar wetend dat Mijn liefde in jou als jouw liefde zal groeien wanneer jij je daaraan overgeeft. Dat is liefde voor jezelf, Mijn liefde jouw liefde laten worden en daarmee je naaste liefhebben. Want zonder Mijn liefde is geen liefde om zelf te zijn. Maar nu juist dat loslaten is voor veel mensen heel moeilijk. Voor veel mensen omdat ze veel voor zichzelf willen hebben, voor anderen omdat zij zelf ervoor ijveren liefde te zijn, maar merken dat de wereldse chaos daar niet veel aan meehelpt, en merken dat de verleiding hen toch nog regelmatig in de val lokt.

Weet dan nu, de ware liefde komt van Mij en die liefde leer Ik alle mensen, al naargelang hun hart bereid is om Mijn liefde te ontvangen. Hoe meer je aan Mij overlaat, hoe meer je bij Mij in je hart komt en Mijn liefde voelt, des te meer kan Ik je hart met Mijn liefde vullen en kun jij je naaste liefhebben als jezelf, omdat jouw liefde voor jezelf dan Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde is.

Hemels Brood 8148

Om de mens tot een eigen van zichzelf bewust leven te kunnen laten komen heb Ik Mijn Almacht teruggehouden, maar niet Mijn liefde en haar wijsheid. En hoe zachtmoedig, vergevend, mild en geduldig Mijn liefde in alle opzichten ook is, Ik zeg jullie mensen, zij is beslist niet onmachtig. Mijn liefde heeft zeker een voor jullie mensen ongekende macht, die tot in het oneindige reikt en, mede door haar evenzo ongekende wijsheid, alle mensen de beste situaties geeft waarin iedereen Mijn zuiverste licht kan vinden.

Door de bewustheid te bestaan is er in de mens een tweeledigheid, enerzijds is dat het besef onderdeel te zijn van één geheel, anderzijds is dat het besef zelfstandig te zijn en gedacht wordt daarmee macht te hebben. Op het kruispunt van die tweeledigheid is Mijn licht het zuiverst door de mens te zien. Alleen weerhoudt de macht die de mens denkt te hebben, door het besef een zelfstandig bestaan te zijn, hem ervan tot dat kruispunt te komen en in Mijn licht te gaan staan. Maar wanneer de mens bemerkt kwetsbaar te zijn, wordt het besef een deel van het geheel te zijn sterker en gaat de mens zoeken naar veiligheid. De ware veiligheid ligt in het vuur van Mijn liefde voor de mens, daar is de beschermende warmte en Mijn zuiverste licht.

Zonder zich vrijwillig totaal aan Mijn liefde en haar wijsheid over te geven kan geen mens tot in het vuur van Mijn liefde komen. De mens zal daarvoor zijn vermeende macht geheel vrijwillig aan de macht van Mijn liefde en haar wijsheid moeten overgeven. Omdat de mens zijn macht niet graag opgeeft, is dat zijn grootste belemmering om tot eenheid te komen. Juist in het gevoel eigenmachtig te zijn ligt de verleiding als een sterke kracht en sommige mensen raken daardoor zo verblind, dat hun hang naar macht enorme proporties kan aannemen, en daarmee trekken zij mensen naar zich toe die deel willen hebben aan die macht voor hun eigen lust naar macht.

Dat het om een valse macht gaat, zal op een zeker moment pijnlijk duidelijk worden. Want uiteindelijk is er op aarde slechts één ware alles overstemmende macht en dat is de tot in het oneindige reikende macht van Mijn liefde en haar wijsheid. Lieve mensen die ernaar zoeken tot eenheid in Mijn liefde en haar wijsheid te komen in een wereld vol mensen die zich allerlei machten toe-eigenen en eerder van eenheid weggaan dan ernaartoe komen, in de eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid ligt de Enige ware Weg. Blijf Die Weg met Mij gaan en je zult zien hoe de valse macht ten onder gaat en Mijn ware macht van liefde alle mensen tot eenheid brengt.

Hemels Brood 8149

Het universum, het heelal waarin de aarde plaatsheeft, is voortdurend in beweging en die beweging is direct verbonden met de aarde en wat er op aarde gebeurt. De aarde mag dan een kleine bol zijn in een oneindige ruimte met allerlei sterrenstelsels, planeten, met meerdere melkwegstelsels, enzovoorts, er gaat een voortdurende invloed van de aarde uit op die beweging.

En hoewel de mens een en ander in de ruimte materieel ziet en berekent, voor zover hij in staat is dat te berekenen, is het vooral het doen en laten van de mens op aarde wat op die beweging invloed heeft in geestelijk opzicht. De kosmos weerspiegelt het aardse gebeuren in geestelijke zin, waarbij vooral de verschillende sferen die uit het handelen van de mens ontstaan, de sferen in het heelal besturen. Maar deze besturing is evengoed verbonden aan Mijn Goddelijke Wil, waarvanuit de aarde in het universum plaats gekregen heeft, en wel zodanig, dat alle bewegingen in het universum met alles wat zich daarin bevindt, een weergave is van het menselijk doen en laten, in Mijn waarheid van leven, Mijn ware liefde en haar wijsheid.

De mens kan deels de bewegingen in de kosmos materieel waarnemen, maar ziet nog niet het verband wat er is met het doen en laten van de mens en Mijn liefde en haar wijsheid, ziet nog niet waar het in het hele universum in ware geestelijke sferen omgaat. Zo kan de mens het heelal bestuderen en materieel gezien allerlei bewegingen in kaart brengen, maar dat gebeurt zonder dat hij de directe link met zijn handel en wandel over de aarde erin herkent en zonder dat hij er Mijn waarheid, liefde en wijsheid in de verschillende geestelijke sferen in herkent.

Wat de mens de hemel noemt, heeft een geestelijke vorm van sferen waarin de mens plaats krijgt, al naargelang hij op aarde geleefd heeft. In die sferen krijgt de mens voeding, zodat hij in stappen groeit tot Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, tot hij in de eeuwig ware levenssfeer komt, in Mijn volkomen waarheid van leven, Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid en daar voor eeuwig in blijft, in het eeuwig werkelijk gelukzalige leven.

Hemels Brood 8150

Ieder mens, waar hij zich ook bevindt, hoe hij zich ook gedraagt, heeft een plaats in de eenheid van het grote geheel. Vanuit die plaats heeft zijn doen en laten invloed op de eenheid van het grote geheel en hoe zich dat vormt, en daarmee wordt ook de mens zelf gevormd.

De mens is een verzameling van alle mensen, waarbij ieder mens een opzichzelfstaand besef te zijn heeft. Dat persoonlijk eigen besef te bestaan maakt daarbij ook vorming mee vanuit de vorming van het grote geheel en dat heeft een wisselwerking met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Want het grondbeginsel van de vorming van de mens ligt in Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, en op die grond heeft de mens als geheel en als eigen persoon de vrije wil gekregen waarmee hij zijn keuzen kan maken. Die keuzen kunnen ten goede of ten kwade zijn, voor het grote geheel of voor het eigen zijn, en daarin zijn allerlei gradaties aanwezig. Al naargelang de mens kiest, vindt de vorming van de mens als geheel plaats en daarbij ook de vorming van ieder mens persoonlijk, met de bedoeling dat alle mensen tot het werkelijke leven, Mijn leven komen in de volmaaktheid van het eeuwig ware Zijn.

Materieel gezien is het vergelijkbaar met een enorm klokwerk met allerlei radertjes en verspringingen, die zo werken, dat wanneer er hier iets verandert, er ergens anders iets verspringt in het mechaniek, zodat de tijd blijft doorgaan. Dat wil zeggen, dat de vorming van de mens in haar geheel en de mens in zijn eigen persoonlijke besef te bestaan, altijd blijft doorgaan. Een mechaniek heeft geen vrije wil, de mens heeft dat wel, toch blijft alles gevat in Mijn liefde, materieel gezien blijft de werking van die enorme klok met al haar radertjes haar aandrijving krijgen uit Mij, want Ik heb het geheel gemaakt en uit Mij heeft het haar werking.

Zo, lieve mensen, krijgt de mens, dat is de eenheid van mensen en de persoonlijk van zijn bestaan bewuste mens, van Mij, de Gever van Zijn leven, zijn aandrijving en vorming uit Mij. Want Ik ben jullie Schepper en Ik help jullie om tot werkelijk leven te komen vanuit het eeuwig blijvende grondbeginsel, dat is waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8151

Ieder mens heeft zijn beweegredenen waaruit zijn handelen richting krijgt, die beweegredenen bepalen welke wegen een mens te gaan krijgt. Wanneer iemands beweegredenen goede grond hebben, zullen het wegen zijn die Mijn richting uitgaan, ten goede aan het werkelijke leven en ten beste voor die mens.

Ik zeg dit, omdat Ik weet dat sommigen van jullie zich afvragen waardoor het komt dat de een wel tot een waar geloof en vertrouwen op Mij komt en een ander niet. Dat heeft niet alleen te maken met het al dan niet openstaan voor de waarheid, dat heeft vooral te maken met de basis waarop iemand zijn besluiten neemt. En wanneer die basis voornamelijk gericht is op het rechtvaardige en goede voor medemensen, zullen zich voor diegene wegen ontvouwen die hem langzaam maar zeker bij Mij brengen, bij Mijn waarheid en Mijn liefde, ook al was er bij diegene geen werkelijk besef van Mij als zijn Schepper, geen grond van geloof in Mij.

Zelfs iemand die Mijn bestaan ontkent, maar waarvan de grond van zijn beweegredenen het goede voor zijn naaste is, zal wegen krijgen die hem tot de waarheid van Mijn bestaan brengen. Maar voor degenen waarvan de grond van hun handelen voornamelijk eigenbelang is, zullen zich heel andere wegen ontvouwen, omdat in hen eerst een aardverschuiving nodig is die leidt tot het loslaten van het eigenbelang en brengt bij het belang van hun medemensen in waarheid en liefde.

In Mijn ordening heb Ik alles op die manier vormgegeven zonder daarbij de vrije wil van de mens te belemmeren. En, lieve mensen die in Mij geloven, jullie wegen worden vanuit jullie geloof in Mij en jullie zorg vanuit liefde voor jullie medemensen naar de waarheid van Mijn leven geleid. Dat wil niet zeggen dat het steeds gemakkelijke wegen om te gaan zijn, maar het zijn wel wegen waarbij jullie ogen en oren steeds verder opengaan voor de ware betekenis van Mijn Woord, voor Wie Ik Ben en voor het ware leven dat Ik jullie geef, dat is Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8152

Mijn roep om bij Mij te komen is in ieder mens aanwezig, maar niet ieder mens bemerkt Mijn roep. Bij de één is zijn geestelijk gehoor verstopt door het geluid van de wereld, bij de ander is het het ongeloof in Mijn bestaan, en zo meer. Toch blijft Mijn stem in ieder mens hem roepen, want Ik weet dat er een moment komt waarop Ik gehoord word en die mens zich naar Mij keert.

Het is niet voor Mij dat Ik iedereen blijf roepen om bij Mij te komen, het is voor die mens, want het is voor iedereen de enige mogelijkheid om tot werkelijk leven te komen, via Mij, en alle kwaad en narigheid achter zich te laten, voorgoed, voor altijd. Ik blijf roepen, want Ik kan niemand dwingen om bij Mij te komen, omdat ieder mens de vrije wil heeft en alleen vanuit die vrije wil is het een werkelijk eigen keus om te komen. Maar het is een moeilijke keus die een mens te maken heeft, want om bij Mij te komen is het nodig om los te laten wat iemand op aarde bezit. Daarmee bedoel Ik niet zozeer dat iemand zijn materiële bezit opgeeft, maar wel zijn behoefte om rijk te zijn, om beroemd te zijn, om macht te hebben, en daarbij zijn ijdelheid op te geven, zijn trots, zijn hang naar wereldse genoegens.

Iemand kan zijn hele fortuin aan geld en bezit weggeven, maar heeft hij dan ook die verschillende behoeften opgegeven, is zijn ijdelheid verdwenen en heeft hij nog trots? Iemand kan allerlei goede werken doen, maar beseft hij daarbij dat Ik in hem die goede werken mogelijk maak of is hij er trots op goed werk te doen? Zie, het is nog niet zo gemakkelijk om alleen mens te zijn, met alleen het besef te bestaan, en daarbij te beseffen dat geen mens welk werk dan ook uit zichzelf doet of kan doen, ieder mens kan alleen zijn vrije wil op Mijn Wil richten of dat niet doen, en dat gaat heel diep.

Toch zijn er zoveel mensen die denken dat zij veel werk verzetten, dat zij veel goed doen, dat zij veel presteren, dat er veel van hun doen en laten afhangt en er zijn zoveel mensen trots op wat zij doen en gedaan hebben. Het is niet voor Mij dat Ik dit zeg, maar voor het begrip van jullie lieve mensen, ieder mens heeft het besef persoonlijk te bestaan met de vrije wil, maar de kracht om iets te doen is Mijn kracht, daarom kan de mens in werkelijkheid niets doen dan door Mij, door Mijn kracht, en dat is de kracht van waarheid, van liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8153

Lieve mensen die ernaar streven naar Mijn liefde te leven en naar Mijn Wil van liefde te luisteren, Ik weet dat dat niet in alle opzichten gemakkelijk is. Voor ieder mens is er de verleiding om te weerstaan, maar daarnaast is er ook veel leugen en bedrog waar jullie mee te maken hebben, en het is niet gemakkelijk om alles wat niet goed is te omzeilen, want het lijkt overal te zijn.

En steeds minder mensen geloven in Mijn bestaan, in Mijn ordening en in Mijn wet van liefde. De normen en waarden die er nog niet zo lang geleden waren, zijn veelal overboord gegooid en de zeden zijn steeds losser geworden. Toch, lieve mensen, houd geloof in Mij en Mijn liefde en zoek ernaar om Mijn Woord in de ware betekenis te begrijpen. Maar ook dat is in de huidige omstandigheden niet gemakkelijk. Ook zijn er veel mensen die hulp nodig hebben, maar het aantal mensen dat ware hulp kan geven is te klein voor de vraag. Daarbij mankeert er veel aan de ordening van de regering, omdat de verschillende partijen het doorgaans niet met elkaar eens zijn. Er wordt veel beloofd, maar weinig wordt daarvan waargemaakt.

Want de weg waarlangs dat zou kunnen wordt niet gezien, en iedere partij vaart haar eigen koers, veelal gedreven door het verlangen naar macht. Hun weg is niet Mijn weg die voor iedereen de beste is. En hoewel jullie Mijn weg wel willen gaan, en dat ook zoveel mogelijk doen, is er een te grote afstand ontstaan tussen jullie en al degenen die geen idee hebben van wat voor hen het beste zou zijn. Daardoor voelen jullie je meer en meer als op een eiland wonend en voelen jullie je niet meer thuis in het wereldse gebeuren.

Dat kan ook niet, want jullie thuis is bij Mij in Mijn liefde, in Mijn waarheid van leven. Blijf daarom gericht op Mij en Mijn liefde en laat al het andere aan Mij over. Het is niet aan jullie om de wereld te verbeteren, of je met de wereld te bemoeien, volg Mij. Luister naar Mij en blijf handelen naar Mijn liefde in je hart, dan zullen jullie geen schade ondervinden van het wereldse gebeuren, want in Mijn liefde zijn jullie daartegen beschermd.