Hemels Brood 8092 t/m 8122

Hemels Brood 8092

Er zijn veel geschriften met uitleg over de betekenis van Mijn Woord. Daarbij zijn er allerlei geschriften en boeken die het behoorlijk mis hebben, die de letterlijke betekenis omvormen tot allerlei dwangmatig handelen, waarbij allerlei voorwaarden gesteld worden. Het één moet drie keer, het ander wel tien keer, het één per dag, het ander per moment, en het heeft allemaal geen waarde voor Mij. Ook zijn er geschriften die deels een ware uitleg geven, maar dat vermengd hebben met onwaarheid op een manier die lijkt juist te zijn, maar het niet is.

Tenslotte zijn er maar weinig geschriften die een voor de mens te begrijpen uitleg van Mijn Woord geven, terwijl zo’n uitleg ook niet zo gemakkelijk te begrijpen is. Vooral niet wanneer er eerder diep geloofd is in uitleg die niet juist is, of geloofd is in het uitvoeren van voorwaarden, zoals vaste gebeden, vaste momenten van knielen, vaste momenten van teksten opzeggen en dergelijke. Dan is het nodig om eerst al dat soort handelingen los te laten en vanuit een heel ander perspectief naar de betekenis van Mijn Woord te gaan kijken. En dat is net zo moeilijk als een jarenlang zelfde gedrag wijzigen in een volkomen ander gedrag. Daar is een sterke motivatie voor nodig, en zo’n motivatie kan alleen sterk genoeg zijn als er eerst een contact met Mij is ontstaan in het hart.

Maar voor degenen die omwegen gaan, omdat hen dat van kinds af aan als heel belangrijk geleerd is, is het heel moeilijk om dat los te laten, het voelt voor hen als een zonde. Zo is er bij velen nog de overtuiging Mijn moeder Maria te moeten eren en aanbidden en om voorspraak te vragen, terwijl dat nooit de bedoeling geweest is. Ook al is haar zuiverheid een voorbeeld voor veel mensen, om te beseffen dat alleen via zuivere waarheid en zuivere liefde voor Mij de waarheid van Mijn Woord in Mijn licht zichtbaar wordt.

Om Mijn Woord naar waarheid te gaan begrijpen, is het van het grootste belang om in contact te komen met Mij. Dat is voor ieder mens mogelijk in zijn hart, innerlijk, waar het zuiver is, daar ben Ik altijd en daar kan iedereen Mij ontmoeten. Er zijn mensen die in Mij geloven als hun Schepper en hemelse Vader en allerlei boeken van voor naar achter en terug lezen om meer te begrijpen, om meer goed te doen. Maar veel nuttiger is het innerlijk contact met Mij, is het doen van wat Ik aanraad, is het luisteren naar Mijn zachte stem, die als een liefdevolle gedachte binnenkomt, en daarnaar te handelen.

Hemels Brood 8093

Lieve hemelse Vader, door U wordt alles oneindig zuiver en precies geregeld. Voor ons een wonder, maar U bent in alle opzichten volmaakt zuiver, waarheid, liefde en haar wijsheid, waardoor wij bewust van ons bestaan leven. Dank U daarvoor.

Zoals Ik Ben, zo ben Ik. In alles het zuiver ware, hoogst volmaakte leven, en voor Mij is het een vreugde om Mijn leven te delen met jullie mensen. Het is in dat opzicht evengoed pas een volkomen vreugde, wanneer jullie mensen tot de aan Mij gelijkende volmaaktheid van Zijn gekomen zijn, bewust van het persoonlijk eigen bestaan en bewust van de eenheid die jullie mensen met Mij en elkaar in de werkelijkheid van leven zijn.

Tot in de eeuwige perfectie heb Ik alles wat daarvoor nodig is geregeld. Nu is het aan jullie mensen om in alle vrijheid tot het ware, eeuwig gelukzalige leven te komen. Zonder de van Mij gekregen vrijheid en jullie bewustheid te bestaan te belemmeren, geef Ik, uit Mijn ware liefde, jullie alle steun om tot die ware gelukzaligheid te komen. Ik weet daarbij maar al te goed hoe moeilijk dat kan zijn, maar Ik weet ook hoe belangrijk het is dat ieder van jullie zelf tot de juiste keuzen komt. Ik kan de weg wijzen, de beste keuzen voorstellen, aanwijzingen geven, maar het is aan jullie om de keus te maken Mij te erkennen als jullie leider en te zien dat Ik de beste leider ben voor iedereen, voor ieder van jullie persoonlijk en voor jullie allen tezamen.

Ik heb daarbij het grote geluk voor alle mensen voor ogen, en het zou wellicht gemakkelijk zijn om Mij te volgen, ware het niet dat, besloten in de aarde, ook de verleider een zekere invloed op jullie heeft en hij ervoor ijvert jullie bij Mij en het ware levensgeluk weg te houden. Hij maakt daarbij gebruik van valse en onjuiste beweringen die niet gemakkelijk te ontdekken zijn. Maar deze verleider bevindt zich voornamelijk in het duister, terwijl Ik het licht ben dat schijnt in het duister.

Wie Mijn licht volgt zal verlost zijn van het duister, en al blijft de verleider het proberen, Mijn licht zal altijd bij je zijn wanneer je voor Mij en Mijn liefde kiest. Kom bij Mij en ontdek het ware leven, de eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 8094

De bewustheid te leven is het meest heilige wat Ik te geven heb. En Ik heb het aan jullie mensen gegeven. Alleen aan de mens. In de hele oneindigheid is het alleen de mens die zich als een eigen zelfstandig zijn, met een vrije wil, bewust is van zijn bestaan, en zie hoe arrogant veel mensen zich hun bewustheid te bestaan toe-eigenen, alsof het leven hun bezit is.

Zoveel mensen gaan eraan voorbij dat het Mijn leven is. Zoveel mensen beseffen niet dat zij de bewustheid van leven van Mij gekregen hebben. Zij zien het als hun eigen leven en beseffen niet dat het eeuwig en altijd Mijn leven blijft. Ook al geeft de bewustheid te bestaan mensen het idee het leven zelf te bezitten, toch, het zelf is niet het leven, het blijft eeuwig Mijn leven, los van het zelf, los van het ik-gevoel. Zolang de mens niet het juiste besef heeft over Mij, Schepper van hemel en aarde, Schepper van de mens, Levengever aan alles, en de mens niet beseft wat het verschil is tussen hem en Mij, tussen wat hij denkt te leven en wat Mijn leven werkelijk is, niet beseft dat werkelijk leven de volkomen waarheid zonder leugens en bedrog is, de volkomen liefde zonder voorwaarden, zonder verwachtingen, zonder beloningen, volledig onbaatzuchtig is en daaruit de volmaakte hoogste wijsheid ontstaat, blijft hij in armoede, in grote geestelijke armoede, waardoor hij op de aarde veel ellende te doorstaan heeft. En zolang hij zich niet tot waarheid, liefde en haar wijsheid bekeert, tot Mij in Jezus Christus, Die op aarde gekend is Mijn Zoon te zijn, zal dat ook na zijn verblijf op aarde armoede geven.

Juist Ik ben die waarheid, die liefde en die wijsheid, juist Ik ben Leven en vanuit Mijn liefde leid Ik alles zodanig dat evengoed alle mensen tot het besef komen van Wie Ik Ben en wie zij zijn, en het ware levensgeluk zal tot ieders besef doordringen, alle ogen zullen opengaan en voor iedereen zal er alleen nog de gelukzaligheid van het ware eeuwige leven zijn, Mijn leven aan ieder van jullie gegeven om voor altijd gelukkig te zijn met Mij en met elkaar. Gezegend zijn de mensen die Mij in Jezus Christus in hun hart reeds gevonden hebben, hen heb Ik tot zover gebracht, zij hebben al besef van een deel van Mijn ware geestelijke rijkdom, en er is meer. Maar, lieve mensen, heb nog geduld, want de tijd is nog niet gekomen en wanneer de tijd komt, zal er grote vreugde zijn voor alle leven tot oneindig ver in de hemel. Dat is Mijn belofte aan alle mensen.

Hemels Brood 8095

Mensen, het gevoel van liefde is het meest zaligmakende en het meest gevende, zonder voorwaarden en onbaatzuchtig. Maar juist de drang naar bezit, naar macht, in welke mate dan ook, is een belemmering voor het voelen van die liefde. Veel mensen worden in het voelen van ware liefde belemmerd door hun zucht naar van alles en nog wat, door hun verlangens naar wat anderen lijken te hebben en gemak geeft, zij willen dat zelf ook hebben of kunnen.

Maar zo zijn de dingen en de situaties op aarde niet verdeeld. Verlangens, wensen, willen, is niet de weg om te volgen naar gelukzaligheid, naar vrede, naar gerechtigheid. Ware liefde zonder wensen en verlangens is de weg, is Mijn weg in Jezus Christus. In Hem ben Ik in je hart, daar kun je bij Mij komen, daar kun je Mijn liefde voor jou voelen wanneer je wilt, en door Mijn liefde te voelen, ga je zelf liefhebben, zonder wensen en verlangens, en tot vrede en blijdschap komen. Want Mijn liefde is zonder wensen en verlangens, is puur en vol waarheid, Mijn liefde maakt geen onderscheid, Mijn liefde maakt vrij.

Maar wanneer je nog wensen en verlangens hebt, nog boosheid of ongenoegens, dan zal dat je belemmeren om Mijn liefde tot in de kern van je wezenlijkheid te laten doordringen, en misschien denk je dan dat Ik je minder liefheb. Zo is het niet, Ik heb alle mensen even lief, ook jou. Jij bent het zelf die nog niet al Mijn liefde voelt. Maar uit Mijn ware liefde voor jou help Ik je om te gaan zien waarmee je jezelf belemmert om Mijn liefde ten diepste te voelen. Alleen gaat dat niet in korte tijd, want je bent vrij en in je vrijheid kan het wel even duren voordat Mijn hulp alle obstakels heeft weggeruimd.

Wat je zelf kunt doen, is zo vaak mogelijk in je hart bij Mij komen en bereid zijn te luisteren naar alles wat Ik zie dat voor jou belemmeringen zijn om meer van Mijn liefde te kunnen voelen. Want Mijn liefde is in jouw hart net zo sterk aanwezig als in ieders hart, maar Mijn liefde wordt in veel harten nauwelijks of helemaal niet gevoeld. Toch, wanneer jij wilt en luistert, ga je zien en groeien en meer van Mijn liefde voelen, en dat zal je tot vreugde zijn.

Hemels Brood 8096

Om iemand te leren kennen is het voor jullie op aarde nodig om diegene te ontmoeten, fysiek te ontmoeten, en met hem te praten. Daarbij is het van belang om diegene in zijn ogen te kunnen kijken en te zien wat zijn ogen je zeggen. Maar om Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus te leren kennen, is dat niet mogelijk. De tijd dat Ik in Jezus Christus in een materieel lichaam op aarde verbleef, is al bijna 2000 jaar voorbij. Toch vraag Ik jullie om in Mij te geloven als jullie God, Schepper, Levengever, zonder Mij fysiek te kunnen ontmoeten, zonder Mij in een materieel lichaam te kunnen zien en Mij in de ogen te kijken.

Voor veel mensen is het geen optie om in Mij te geloven en is het ook geen optie om Mij te ontmoeten. Maar jullie, lieve mensen, weten inmiddels dat je Mij wel kunt ontmoeten en Mij in Mijn ogen kunt kijken, al is dat niet fysiek, niet materieel. Jullie weten dat Ik aanwezig ben in alles en in ieder mens, dat ieder mens Mij persoonlijk in zijn hart kan ontmoeten, dat het mogelijk is om Mij in de ogen te kijken, niet fysiek materieel, maar geestelijk. Jullie weten dat Mijn ogen het ware zuivere leven weergeven, ten diepste de eeuwige waarheid van het ware heilige leven tonen, met daarin de oneindig grootste, mildste, meest barmhartige liefde, die in zichzelf volkomen volmaakt en onvoorwaardelijk onbaatzuchtig is, niets eist, alles geeft, nooit verandert en zich uit in de meest volmaakte, eeuwig zuivere, niet te evenaren diepste wijsheid.

Maar voor veel mensen is dat niet te geloven, omdat zij teveel gericht zijn op hun eigen welzijn tijdens hun verblijf op de aarde. Terwijl ieders verblijf op aarde juist de mogelijkheid geeft om Mij te leren kennen, te ontmoeten, en Mij te gaan zien zoals Ik, niet in een fysiek materieel lichaam, het eeuwig ware leven Ben, waardoor jullie en alle mensen dat ook kunnen zijn, in de eigen persoonlijke bewustheid van zijn, van leven, van bestaan.

Want al kunnen jullie elkaar zien in een fysiek materieel lichaam, met jullie materiële ogen, jullie zijn, jullie bestaan, is in dat lichaam voor de materiële ogen net zo onzichtbaar als Ik zonder materieel lichaam ben. Toch is het mogelijk juist zonder materiële ogen elkaar in het ware bestaan te zien, zoals je Mij zonder materieel lichaam kunt zien. Zoek daarom niet om Mij materieel te zien, te ontmoeten, maar zoek Mij met de ogen van je ziel, van je geest, en leer Mij werkelijk kennen, ontmoet Mij werkelijk, zie Mij werkelijk.

Hemels Brood 8097

Er is een verlangen in ieder mens om veilig te zijn voor narigheid, voor alles wat voor de mens onaangenaam is. En er is veel op de aarde wat voor de mens onaangenaam is. Behalve wat mensen elkaar aandoen, zijn er ook natuurrampen en allerlei ziekten, en de mens is gaan zoeken naar manieren om zich te beschermen tegen alles wat onaangenaam voor hem is.

Hij is zich tegen het geweld van zijn medemensen gaan bewapenen en heeft legers gevormd, hij heeft allerlei goden bedacht om te aanbidden, tegen natuurgeweld en ziekten, hij is naar macht en rijkdom gaan streven om te heersen en te beheersen, maar het leven zoals het is, heeft hij daarmee nog altijd niet in de hand. En al mag duidelijk zijn dat alles wat een mens zich bedacht heeft, niet heeft gegeven wat hij ervan verwachtte, hij blijft zoeken naar manieren om macht en heerschappij te hebben over het leven en hij verbeeldt zich met techniek en elektronica een betere wereld te kunnen creëren, terwijl hij de waarheid van leven niet ziet.

Toch zijn er nog mensen die besef hebben van Mijn bestaan, die beseffen dat het leven van alle mensen uit Mij, Schepper van hemel en aarde en alles wat erop en eromheen is, aan de mens gegeven is en in Mijn Hand ligt. En jullie, die dat zijn gaan beseffen, jullie weten ook dat al dat zoeken naar macht en rijkdom, al het creëren van allerlei elektronisch gemak, onderlinge strijd en misdaad, de mensen nooit de vrede en veiligheid geeft die voldoet aan het verlangen dat in ieder mens aanwezig is, het verlangen naar veiligheid.

En nu, in deze tijd, waar het individualisme groot is en de verschillende meningen van zoveel mensen verder dan ooit uiteenlopen en niet meer overeen te brengen zijn, nu lijkt chaos de overhand te gaan nemen. Maar laat je door de roerige situatie op aarde niet bedrukken, want al zoeken nog zoveel mensen het leven in eigen hand te krijgen, het ware leven ligt in Mijn Hand. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven, het eeuwig ware gelukzalige leven ben Ik en blijf Ik. Wie dat ten volle aanneemt, zijn leven in Mijn Hand weet, die leert Mij kennen in waarheid, liefde en wijsheid en zal met Mij verenigd worden, nu en altijd, en hij zal veilig zijn. Hij zal het ware leven in vrede en liefde bereiken en blijven tot in de eeuwigheid van Mijn eeuwig ware liefdevolle Goddelijke Zijn.

Hemels Brood 8098

Lieve mensen, die meer en meer Mijn Woord op een andere wijze zijn gaan begrijpen dan voorheen in kerken gepredikt werd, en je daarover verwonderen. Er is nog veel en veel meer om je over te verwonderen en dat beginnen jullie ook te beseffen. Er is een verlangen in jullie om ook dat wat er nog meer is te gaan weten, te gaan beseffen, te gaan begrijpen. Maar dat is nu nog teveel, Ik geef al het voor jullie vermogen meest haalbare om te verwerken. Want er gebeurt op aarde zoveel wat niet gerechtigd is, waardoor de geest van de mens verduisterd raakt en hij verlokt wordt af te dwalen van wat waar en waardevol is, en wat hem niets werkelijk brengt. Maar de top is nog niet bereikt, van waaruit een val naar het diepste punt nodig is om te kunnen ontkomen aan het duister en de waarheid van leven te kunnen gaan zien en begrijpen.

In Mij gelovende mensen, het zou jullie liefde geen goed doen om jullie nu al meer van Mijn hemelse rijkdom te tonen, dan Ik reeds doe. Want het verschil tussen Mijn licht en de aardse duisternis zou te groot worden om op aarde te kunnen verblijven, en jullie betekenis voor het grote geheel, voor het verloop van de dingen die nodig zijn om te gebeuren, is nog niet voorbij. Evengoed zal jullie zicht nog meer verhelderd worden, alleen wat trager dan sommigen van jullie wel zouden willen. Wees geduldig, want wat te gebeuren staat is van grote waarde voor alle mensen. Er zijn steeds voorlopers geweest, wees voorloper en wacht af. Ieder met zijn talent. Blijf bij Mij in je hart en vertrouw erop dat alles gaat zoals dat het beste is voor alle mensen om tot het ware leven te komen.

In Mijn licht van liefde wordt de waarheid zichtbaar, wie het dichtst bij het vuur van Mijn liefde is, zal het meeste zien en begrijpen. Maar er zijn veel mensen die het licht van het vuur van Mijn liefde niet kunnen verdragen en het mijden, want het is veel te heet voor hen. Anderen stoken zelf vuur, maar dat is geen vuur van liefde, dat is vuur van haat en wraak. Maar al snel zullen zij door de hitte van hun eigen vuur verteerd worden. Dat zal hen reinigen en zuiveren en Ik zal hen tot het ware liefdevolle leven wekken.

En jullie, vrees geen vuur, want Jezus Christus zal over jullie waken en jullie brengen tot de waarheid, de liefde en haar wijsheid in eeuwigheid.

Hemels Brood 8099

Ik zeg niet tegen een misdadiger, ga je gang, Ik vergeef je je misdaden wel. Zeker niet. Het is ook niet zo dat Ik de mens die misdaden begaat niet liefheb. Het is zo, dat Ik de misdaden die een mens begaat niet liefheb. Het is zo, dat Ik die mens voor zijn bestwil bewust wil maken van de ernst van zijn misdaden en de noodzaak voor zijn welzijn om met die misdaden te stoppen en Mij te volgen in Jezus Christus. Daarbij heb Ik te maken met de vrije wil, die Ik aan ieder mens gegeven heb, en met de verleider, die Ik een zekere macht heb toegestaan, ten gunste van alle mensen, opdat het verschil tussen het goede liefdevolle en het tegenovergestelde daarvan gekend en beseft gaat worden.

Want juist het onaangename is voor de mens een prikkel om te zoeken naar manieren waarop hij het onaangename kan stoppen, en vroeg of laat komt de mens erachter dat het niet in zijn vermogen ligt om het onaangename te stoppen, anders dan door tot eenheid met Mij in Jezus Christus te komen, tot de waarheid in alle opzichten, tot de volkomen onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en de uit die liefde voortkomende ware wijsheid, zonder daar ooit nog van af te wijken.

Boven de macht die Ik toegestaan heb aan de verleider staat Mijn oneindig Goddelijke Macht, die de diepste en grootste oneindige liefde in zich heeft en waaruit de volmaakte, niet te overtreffen wijsheid voortkomt. Hoe het er op aarde ook aan toegaat, alles, van het kleinste tot aan het grootste van waarheid en liefde afdwalende gedrag, is door Mij geplaatst ten goede aan de mens en staat in verhouding tot de mate van afdwalingen, zodat de mens met weinig afdwaling en veel inzet om tot liefde te komen een andere weg te gaan krijgt dan de mens die ernstige misdaden begaat. Toch blijft het op aarde een voortdurend zoeken naar de balans tussen het goede en het tegenovergestelde daarvan.

Maar die balans tussen goed en kwaad zal alleen in eenheid met Mij in Jezus Christus gevonden kunnen worden. En Ik zeg jullie, op een zeker moment zullen genoeg mensen met Mij in Jezus Christus tot eenheid komen en zal er voor langere tijd op aarde een goede balans zijn in waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8100

Wat je op aarde ook presteert, het is niets. Hoeveel een mens op aarde ook bereikt, het is niets. Hoeveel roem een mens op aarde ook gegeven wordt, het is niets. En wanneer je je nu afvraagt, maar kan ik dan op aarde wel iets doen, wat wel iets is? Dan vraag Ik je, om welke reden wil je iets doen wat iets is?

Het belangrijkste wat een mens kan doen is leven, werkelijk leven. Werkelijk leven is werkelijke liefde in waarheid zijn in al je doen en laten, onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, zuiver, in de volledige erkenning dat Ik daarbij nodig ben. Want wat kan een mens presteren, bereiken, roem voor verwerven, zonder Mij? Dat is niets, want niets van wat er op aarde gebeurt, gebeurt zonder Mij, werkelijk niets. Nu kun je je afvragen, en alles wat mensen elkaar aandoen dan, oorlogen die gevoerd worden, leed dat mensen aangedaan wordt, gebeurt dat ook met U?

Ik zeg je, dat gebeurt niet zonder Mij, om wijze, liefdevolle redenen, die de mens ten goede zullen komen ten aanzien van het doel van het verblijf van de mens op aarde. Dat is, het bereiken van het eeuwig ware gelukzalige leven voor altijd voor alle mensen, en Ik zeg je, dat is oneindig veel meer dan iets. Al het leed, alle pijn, alle nood, alle ziekten die er al eeuwen zijn en nog komen, zijn het waard voor alle mensen om te kunnen komen tot het eeuwig gelukzalige leven. Voor ieder mens zal er een moment zijn waarop hij dat ten volle beaamt, zelfs voor degenen die het meest te lijden hebben gehad.

Het is niet van belang of je iets presteert op aarde, of je iets bereikt, roem hebt vergaard, wanneer je niet beseft dat het nooit mogelijk was zonder Mij, wanneer je niet beseft dat je zonder enige prestatie, zonder iets te bereiken, zonder roem, toch Mijn geliefd kind bent. Wees eenvoudig eerlijk en oprecht, wees liefdevol en vergevend, zoek Mij en Mijn waarheid. Volg Mij in Jezus Christus in je hart, heb Mij lief om Wie je weet Die Ik Ben. Ga lerend, gevend en accepterend je weg, doe dat allemaal om niets, maar wel met Mij, en zie hoe het allemaal goedkomt vanuit Mij. Omdat Ik jou en alle mensen innig liefheb.

Hemels Brood 8101

Misschien vraag je je wel eens af wat en wie nu precies engelen zijn. Er zijn op aarde allerlei verschillende voorstellingen van engelen. Voor jullie mensen op aarde zou Ik willen zeggen, engelen zijn uit Mijn gedachten voortgebrachte wezens die Mijn waarheid, liefde en wijsheid uit Mij verwezenlijken, hun doen en laten is direct met Mij verbonden. Zij hebben in geestelijke zin het voorkomen van de mens, maar hebben geen eigen vrije wil en zijn de volmaakte uitdragers van Mijn liefde en Mijn Wil in alle opzichten.

Engelen hebben niets te maken met enig kwaad, zij zijn gelijk Mijn liefde en gedragen zich naar Mijn Wil. Hoewel zij allemaal aan Mijn Wil onderdanig zijn, in waarheid, liefde en haar wijsheid, zijn zij zeker niet allemaal gelijk aan elkaar en hebben zij ook niet allemaal eenzelfde werkzaamheid. Er zijn grote verschillen die te maken hebben met Mijn Wil en Mijn werken, die engelen, door Mij gestuurd, volmaakt ten uitvoer brengen. Hier in Mijn hemelen, of op de aarde, of zelfs in de hel. Iedere engel heeft, al naargelang Mijn gedachten en Mijn Wil, al datgene wat voor hem nodig is om het uit Mij opgedragen werk volkomen volmaakt te kunnen uitvoeren, en alles wat zij doen, is altijd volkomen volmaakt naar Mijn gedachten en Mijn Wil.

Er zijn ontelbaar veel engelen in de oneindigheid van Mijn Zijn, in het volkomen oneindige. Er zijn engelen met weinig werkzaamheid en engelen met een grote belangrijke werkzaamheid, en ontelbaar veel engelen daartussenin. Een aantal van de grote engelen waren met Mij toen Ik in Jezus Christus op aarde was. Over meerdere engelen wordt in de Bijbel gesproken, maar ook in latere geschriften wordt over hen verteld.

Op aarde wordt wel gesproken over beschermengelen, wordt gezegd dat ieder mens een beschermengel zou hebben, laat die gedachte los, want Ik Zelf bescherm jullie mensen en hoe Ik dat doe of invul is aan Mij. Houd daarom je aandacht op Mij gericht want hoe je iemand ook als engel ervaart, het is niet die engel, maar Ik ben het. Al wat is, Ben Ik, het ware leven, de ware liefde en haar wijsheid, voor alle mensen, in alle tijden.

Hemels Brood 8102

Er zijn veel mensen die in onzekerheid leven, door allerlei veranderingen is hun situatie niet meer zo gemakkelijk. Er zijn nieuwe regels gekomen, het inkomen is drastisch verminderd, alles is duurder geworden, en zo meer. Mensen hebben te maken met ziekten, met extreme weersomstandigheden, met oorlog, en het is allemaal niet gemakkelijk op te lossen.

Daarbij is er bij veel mensen geen geloof meer in Mij, hun Schepper, in Mijn Zoon Jezus Christus, mensen gaan hun eigen weg, want dat doen de meeste mensen. Weinig mensen kennen Mijn Weg die Ik in Jezus Christus gegaan ben, een weg van moeilijkheden, van opoffering, van acceptatie, zonder weerstand te bieden. Het was geen gemakkelijke weg om te gaan, zoals de situaties op aarde nu ook niet gemakkelijk zijn. Maar niemand hoeft die weg met alle voorkomende moeilijkheden alleen te gaan. Ik ben die weg alleen gegaan en Ik heb uiteindelijk overwonnen. Daarmee heb Ik voor alle mensen het bereiken van het eeuwige leven veiliggesteld, alle mensen kunnen Mij nu volgen, en niemand gaat zonder Mij die moeilijke aardse weg.

Toch zijn er veel mensen die dat niet beseffen, die Mijn stem in hen nog niet herkennen, die meer naar hun verstand dan naar hun gevoel luisteren en daardoor de moeilijkheden niet weten te overwinnen. Maar niet getreurd, want Ik heb alle moeilijkheden overwonnen voor alle mensen, Ik heb ze daarmee niet weggenomen, maar alle moeilijkheden kunnen nu wel met Mij samen opgelost worden. Met Mij samen. Helaas dringt dat nog maar tot een kleine groep mensen door, en zij willen dat doorgeven aan hun medemensen, maar ook naar hen wordt nauwelijks of niet geluisterd.

Lieve mensen, zo zal het nog een poosje zijn, maar dan zal Ik zorgen dat Ik door meer mensen innerlijk gehoord en verstaan ga worden, dan zullen veel meer mensen Mij oprecht volgen in waarheid en liefde, en iedereen zal de verandering ten gunste van alle mensen zien en meemaken, niet letterlijk, maar vooral geestelijk.

Hemels Brood 8103

Vanuit Mijn liefde en haar wijsheid heb Ik een groot plan in werking gesteld dat alles, tot in de oneindigheid van Mijn leven, Mijn Zijn, beheerst en tegelijkertijd ieder onderdeel, ieder wezen, ieder mens, alle leven, tot in het kleinste detail liefdevol goed zal doen. Niet anders dan goed zal doen, en alles en iedereen tot de eeuwige gelukzaligheid van Mijn Goddelijk Zijn zal brengen. Daarbij is ieder mens, in de eenheid van Mijn Zijn, zijn eigen zijn en deel van het gezamenlijke zijn, met het besef in vrijheid te zijn, met de eigen wil, waarbij die vrijheid pas werkelijk geleefd wordt, wanneer de mens uit zijn eigen vrije wil ervoor kiest Mijn wil, dat is de volkomen waarheid in alle opzichten, de volkomen onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, zuivere, warme liefde en haar niet te overtreffen wijsheid, in alles te zijn.

Dat lijkt eenvoudig, want wie zou niet voor altijd in volkomen vrijheid en volkomen gelukzaligheid willen leven? Het is verbazend, maar veel mensen op de aarde geloven niet eens dat dat mogelijk is. Het is de vrijheid die daarbij een rol speelt. Want de vrijheid van de eigen wil geeft mensen het idee het leven zelf te bezitten, terwijl het als basis Mijn Goddelijk Zijn heeft, en nooit anders dan voor eeuwig deel van Mijn Goddelijk Zijn blijft. De mens ervaart zijn bestaan, maar de basis van zijn bestaan ben Ik. Ik heb jullie mensen geschapen om te zijn en je bestaan te beseffen in de waarheid van Mijn liefde en haar wijsheid, en de eeuwige gelukzaligheid daarvan te voelen, zelf persoonlijk te voelen.

Die gelukzaligheid is in de vrijheid van de mens op de achtergrond geraakt, en de aarde is meer een plaats van kommer en kwel geworden voor veel mensen. Maar ook dat heb Ik in Mijn grote plan voorzien, zodat Mijn plan toch iedereen goed zal doen en ook alle mensen tot de eeuwige gelukzaligheid in volkomen vrijheid zal brengen. En hoewel het daar op aarde nu niet bepaald op lijkt, het geen vrolijke, blije samenleving is, zeg Ik jullie allemaal, er komt een moment waarop dat wel zo zal zijn voor alle mensen op aarde en lange tijd zo zal blijven. Houd daarom moed, want alles zal goedkomen.

Hemels Brood 8104

Wanneer je een gebeurtenis meemaakt met heel veel aspecten, met heel veel betekenissen in meerdere opzichten, en je wilt daarover vertellen, aan familie of vrienden, terwijl zij die gebeurtenis niet meegemaakt hebben, denk je dan dat je alles precies juist en begrijpelijk kunt vertellen, zonder ook maar het kleinste onderdeel te missen?

Zo is het met het verhaal van de schepping van hemel en aarde en de daarop levende mens, met alles wat daarvoor nodig was en nog is, dat is de mens ook niet zomaar tot in alle details te vertellen. Zeker niet wanneer met het bestaan van de mens, door de mens keuzen gemaakt werden waardoor nieuwe gebeurtenissen en nieuwe situaties ontstonden. Zie, dat verhaal om te vertellen is niet afgesloten, de gebeurtenissen gaan door, sneller dan het te vertellen is en voor de mens nog zeker niet in zijn geheel te verstaan, omdat hij wat voor zijn tijd op aarde gebeurde niet meegemaakt heeft en de mensen die het wel meegemaakt hebben daarvan geen volledig en geen volledig juist verslag hebben gedaan.

Dat is de situatie nu op aarde voor de mens, hij weet, hij denkt te weten en hij weet veel niet. Hij beseft dat hij veel niet weet, maar hij kan daar geen rekening mee houden, want hij weet niet wat hij niet weet. Daarom vult hij een en ander maar zelf in, om het verhaal passend te maken. En wanneer het er passend uitziet, wordt het voor hem waar. Dat is eeuwen zo gebeurd, met als gevolg de situatie zoals die nu op aarde is. De waarheid is zoek, maar de mens denkt dat zijn eigen bevindingen waarheid zijn.

Lieve mensen, Ik ben de waarheid, Ik ben het leven, er is geen andere waarheid, er is geen ander leven. Jullie mensen, die dat zijn gaan beseffen, die Mij hebben leren kennen in waarheid en in liefde, Ik kan jullie het hele verhaal vertellen, laten weten hoe het werkelijk is. Kom daarvoor in je hart en Ik vertel je daar het hele verhaal, de waarheid van het werkelijke leven, Mijn leven, jullie gegeven, Mijn liefde, jullie gegeven. Maar het is een lang verhaal, een levenslang verhaal. Voor iedereen is het mogelijk om dat levenslange verhaal te kennen, door Mij te leren kennen. Want Ik ben dat verhaal, Mijn eeuwige leven is dat verhaal, en jullie mensen zijn al eeuwig deel van dat verhaal.

Om dat verhaal te kennen is het niet alleen nodig Mij te kennen, maar ook nodig om in eenheid met Mij te zijn, om gelijk Mij te zijn, zonder Mij te zijn. En in die eenheid zul je, terwijl je ook je eigen persoonlijk bestaan bent, alles weten wat Ik weet, het hele eeuwig oneindige verhaal, dat is Mijn eeuwig Goddelijke Wezenlijkheid, het eeuwig ware Leven, Die Ik Ben, de ware Godheid in Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het eeuwig gelukzalige Leven.

Hemels Brood 8105

Ik heb één oog dat overal is, dat de hele oneindigheid ziet, helemaal niets ontgaat Mijn ene allesziende oog. Ik heb één mond waarmee Ik alles spreek, en alles wat Ik spreek is waarheid tot in de hele oneindigheid en heeft betekenis voor alles en iedereen in alle soorten en maten. Ik heb één hart dat eeuwig klopt voor alles en iedereen tot in de eeuwige oneindigheid en alleen pure ware liefde geeft aan alles en iedereen, niets of niemand uitgezonderd.

Jullie mensen hebben twee ogen, maar zien nauwelijks iets. Jullie mond spreekt doorgaans van alles door elkaar, goed en niet goed, en in jullie hart is goedheid, maar ook valsheid en jullie zijn in liefde niet zo zuiver dat je het volkomen juiste onderscheid kunt maken tussen wat beter is en wat slechter is. Maar Ik kan het en Ik deel dat graag met jullie in Jezus Christus in je hart. Ik heb één oor waarmee Ik alles tot in de oneindigheid van Mijn Zijn van alles en iedereen hoor en begrijp. Jullie hebben twee oren en horen zelfs elkaar nauwelijks of niet. En het zich in het hart bevindende zuivere oor, waarmee je zowel je medemensen als Mij heel duidelijk zou kunnen horen en verstaan, is nauwelijks in gebruik, en de meeste mensen hebben daar geeneens weet van. Kom, lieve mensen die Mij willen volgen, die Mij willen horen, die Mij willen kennen, ga naar je hart, zoek je innerlijk oog, je innerlijk oor, je innerlijke mond, en laat Mij in Jezus Christus toe om in je hart aanwijzingen te geven. Aanwijzingen die niet in een taal te vatten zijn, maar die je toch kunt verstaan in het geestelijke brein van je hart.

Daar ligt het geheim van Mij kennen, Mij beseffen, Mijn waarheid verstaan, begrijpen en naar willen handelen. Daar in het geestelijk brein van je hart kun je Mijn liefde voelen en ten diepste verstaan, wanneer je dat oprecht wilt. Dan ga je langzaam groeien tot je de mens bent die je van oorsprong bedoeld bent te zijn, met alles erop en eraan. Dat, lieve mensen, is het mooiste van werkelijk zijn, van waarheid, liefde en haar wijsheid!

Hemels Brood 8106

In Mijn oneindig Zijn is de aarde, met jullie mensen daarop, minuscuul klein, en toch oneindig belangrijk voor Mij, omdat daar gebeurt wat nergens in de oneindigheid van Mijn Zijn gebeurt. Alleen op die kleine aardbol leven mensen met de bewustheid te bestaan als een eigen persoonlijk zijn, in de vrijheid van Mijn Zijn, gelijk Mij maar niet Mij, met alle mogelijkheden uit Mij.

Het is de plaats in de oneindigheid van Zijn waar het mooiste wat gebeuren kan gebeurd is, Ik heb Mij daar in Mijn Zoon Jezus Christus aan de mens geopenbaard en de mens in Naam van Jezus Christus het besef van de Heilige Geest gegeven. Daarmee heeft de mens de mogelijkheid om in zijn hart met Mij in Jezus Christus direct in contact te komen. Er is geen hoger goed dan dat, in de hele oneindigheid niet. Maar hoe klein en nietig de mens ook is in zijn onwetendheid en ten aanzien van de oneindigheid van Mijn Zijn, hij gedraagt zich op aarde alsof hij de oneindigheid in zijn hand heeft en groter is dan Ik Ben.

Het besef een eigen bestaan te zijn, is hem naar het hoofd gestegen, zowel letterlijk als figuurlijk. Zowel verstandelijk als in een schijnbare waarheid, gelooft hij baas over zijn leven te zijn. Daardoor gedraagt de mens zich niet zoals hij werkelijk is, evenbeeld van Mij, zijn Schepper, en daardoor is hij niet zoals hij zou kunnen zijn. Deze misvatting, zelf baas te zijn over zijn leven en al wat daaruit voortkomt aan ongemak en narigheid, heeft Mijn liefde gewekt en vanuit Mijn liefde wil Ik de mens helpen om tot zijn werkelijk eigenlijke zijn uit Mij te komen. Dat zal gebeuren op de daarvoor bestemde tijd, die met rasse schreden nadert en gebeuren moet vanuit de wijsheid uit Mijn liefde, omdat alleen uit liefde de mens Mijn licht niet zou gaan zien.

Daarom is de wijsheid uit Mijn liefde, Mijn licht in Jezus Christus, zo duidelijk naar de mens gekomen. En het moment komt, dat niet alleen een kleine groep mensen gezegend is Mijn licht te zien en Mijn Woord te horen en te begrijpen, maar dat alle mensen Mijn licht in Jezus Christus gaan zien en tot het werkelijke leven op aarde komen, zoals Jezus Christus dat aan de mens geleerd heeft en zelf geleefd heeft. Maar weet dat aardse tijd niet gelijk is aan Mijn tijd, vul daarom geen tijd in, wacht geduldig tot het Mijn tijd is om de mens tot besef te brengen en weet, dat zal gebeuren.

Hemels Brood 8107

Zoals Ik de ernst ben, wanneer het van belang is om ernstig te zijn, zo ben Ik ook de vreugde, de blijdschap, ja, zelfs de lach, wanneer daar reden voor is. Voor de mens op aarde is het veelal nodig om ernstig te zijn, want er speelt veel waarvoor het van belang is dat beseft wordt hoe het er met de mens en zijn doen en laten voorstaat. En het staat er ernstig voor, daarom ben Ik dan ook meer in ernst, want er is veel mee gemoeid om de mens tot de ware weg naar Mij te brengen.

Maar in de harten van hen die Mij gevonden hebben en zich ervoor inzetten de ware weg van liefde en haar wijsheid te gaan en zoveel mogelijk naar Mij en Mijn adviezen te handelen, ben Ik de vreugde en de blijdschap, samen met hen, wanneer zij in vreugde zijn. In hen ben Ik voelbare ware liefde, ben Ik de troost die zij nodig hebben, want het wereldse gebeuren gaat ook niet aan hen voorbij, en dat vraagt geduld en verdraagzaamheid, wat niet altijd even gemakkelijk is, zeker niet wanneer er gelogen en bedrogen wordt en er meer niet goed en niet naar waarheid gebeurt dan wel. Juist wanneer er veel niet naar Mijn ware liefde gebeurt, is het moeilijk om het roer recht te houden, want overal zijn de rotsen van het bedrog, zodat bijna niemand meer weet wat de beste weg is om te gaan.

In je hart kun je Mij altijd vinden en Ik zal je in je hart altijd de ware weg wijzen. Ik weet daarbij dat het toch niet gemakkelijk is om dat in je hart te herkennen, er is zoveel wat je afleidt en je hebt zoveel eigen gedachten over alles wat er om je heen is en gebeurt, dat het steeds moeilijker wordt om onderscheid te maken, dat je soms begint te twijfelen of het Mijn Stem is, als een gedachte gegeven, of je eigen stem, je eigen gedachten, of de invloed van gebeurtenissen is, of wat? Blijf bij Mij in je hart, Ik ben de ware liefde en haar wijsheid en wat Ik je aanraad heeft altijd de ware liefde en haar wijsheid als basis, Mijn advies wijkt daar nooit van af. En in het oprechte verlangen Mij te verstaan, zul je Mij verstaan of zal Ik je zo leiden, dat je toch op de juiste weg blijft.

Want Ik weet hoe moeilijk het er op aarde aan toe kan gaan en Ik zie in je hart dat je Mij in waarheid en liefde wilt volgen. Ik heb jou lief, en het belangrijkste, Ik zie in je hart dat je Mij liefhebt, dat is genoeg.

Hemels Brood 8108

In de Bijbel wordt gesproken over ongehoorzaamheid aan Mij. Adam en Eva waren ongehoorzaam aan Mij. Maar de mens heeft van Mij de vrije wil gekregen, dus dan kan er eigenlijk geen sprake zijn van ongehoorzaamheid, wanneer de mens naar zijn eigen vrij van Mij gekregen wil handelt. Het woord ongehoorzaam vraagt dan ook om enige uitleg.

Ja, het is zo dat de mens van Mij de eigen vrije wil gekregen heeft, maar eerder heeft hij Mijn eeuwig ware leven gekregen. Mijn eeuwig ware Goddelijke Leven is de volkomen waarheid, liefde en haar wijsheid in volmaakte zuiverheid. Naast Mijn leven en de vrije wil heeft de mens ook het eigen besef te bestaan gekregen, en dat is alleen mogelijk wanneer hij met zijn vrije wil keuzen kan maken tussen tegenstellingen. Daarom is er niet alleen Mijn leven, maar ook het tegenovergestelde, de dood. Dat is de gelukzaligheid van werkelijk leven en daartegenover het onaangename van het niets. Het niets is het tegenovergestelde van het Enig ware Leven Die Ik Ben.

Nu bevond de mens zich in eerste instantie alleen in Mijn liefde en haar wijsheid en had in zijn vrijheid niet anders gekozen dan waarheid en liefde en de daaruit voortkomende wijsheid. Maar de mogelijkheid anders te kiezen was aanwezig, moest daar aanwezig zijn, anders kon de mens zijn eigen bestaan niet ervaren. Uit liefde en zorg voor de mens heb Ik hem uitgelegd dat het van groot belang was om, naast alles wat hij mocht doen, een aantal dingen beslist niet te doen, omdat de keus daarvoor grote gevolgen voor hem zouden hebben. Meer kon Ik hem daarover niet vertellen, want dat zou zijn vrijheid van wil, van keus belemmeren, en juist de vrije keus is voor de mens van groot belang om zich van zichzelf bewust te kunnen zijn.

Op het moment dat de mens voor de keus gesteld werd, datgene te doen waar Ik hem voor gewaarschuwd had dat niet te doen, maakte hij toch de keus dat wel te doen. Vervolgens gebeurde wat die keus inhield, en dat was het verlies van zijn verblijf in het Paradijs, dat was de kennis en het besef tussen goed en kwaad, dat was de noodzaak om zelf te werken om zichzelf in stand te houden. Door zijn keuzen goed af te stemmen op Mijn aanbevelingen, was het voor hem mogelijk om in een min of meer aangename situatie te kunnen leven op aarde. Maar eenmaal verleid tot het niet opvolgen van Mijn aanbevelingen, bleef de mens keer op keer verleid worden, tot in de huidige tijd.

Het niet luisteren naar Mijn aanbevelingen is door de mens genoemd, ongehoorzaam te zijn, terwijl het niet meer is dan het in vrijheid maken van een andere keus dan Ik de mens heb voorgehouden, met de bedoeling om te voorkomen dat de mens met de onaangename gevolgen van een andere keus te maken krijgt. Noem het ongehoorzaamheid, Ik noem het de eigen vrije keus van de mens. Ik weet hoe moeilijk het is om de verleiding te weerstaan, en, lieve mensen, vanuit Mijn grote liefde voor jullie allemaal zeg Ik, het komt goed, maar meer kan Ik daarover niet zeggen, om jullie vrijheid niet te belemmeren. Vertrouw daarom op Mij in geloof en liefde en wees in Mijn liefde gezegend.

Hemels Brood 8109

Het materiële is niet het leven, het geestelijke is het leven. Ik heb vormgegeven aan het leven, het leven bestaat uit Mijn gedachten. Alle gedachten die een mens heeft zijn voor Mij zichtbaar. Op aarde is het leven voor de mens in materie vormgegeven. Los van de aards materiële vormen zijn er ontelbaar veel vormen, omdat Mijn gedachten uit ontelbaar veel minuscule deeltjes zijn opgebouwd. Denk nu niet dat die deeltjes een soort van materie zijn, want dat zijn ze niet.

Voor de mens op aarde is het niet voor te stellen wat die minuscule deeltjes zijn, maar met elkaar vormen die deeltjes beelden van alle gedachten die Ik heb, op een geestelijk zichtbare manier. Leven is op aarde in materie gevat, omdat het geestelijke niet gezien kan worden door de meeste mensen. Op aarde is de mens gewend aan materie en materiële vormen, alles wat hij ziet is in materie gevat. Maar wat hij denkt is niet in materie gevat en niet te zien, terwijl het in het geestelijke wel te zien is. Wat hij voelt aan liefde, aan vrede, aan rust en dergelijke, wat hij voelt aan ongenoegen, boosheid, verdriet en dergelijke, heeft ook allemaal vormen, uit minuscule deeltjes opgebouwd, maar dat is met het materiële oog niet anders te zien dan in de gelaatsuitdrukking van het materiële gezicht, en dan nog is dat niet het zien van de gedachten.

Denk niet dat er materie in Mijn hemelen is, want daar is geen materie, daar zijn de vormen van gedachten, van besef, van waarheid en liefde te zien met het geestelijk oog, zoveel als het geestelijk oog, het geestelijk besef van werkelijk leven, gegroeid is. Hoe minder het geestelijk oog, het geestelijk besef van werkelijk leven, aanwezig is bij een mens, des te minder zal hij geestelijk kunnen zien. De vormen die iemand na zijn verblijf op aarde ziet, zullen dan ook aardse vormen zijn, zoals hij die gewend is te zien. Maar degenen die op aarde besef van Mij en Mijn liefde en het werkelijke leven gekregen hebben, zullen in de mate van hun besef geestelijk kunnen zien, de mooiste vormen zoals op aarde niet gekend is. Een enkeling zal op aarde al iets van het geestelijke kunnen zien en hij zal verwonderd zijn over de schoonheid van de vormen die ware liefde geeft. Maak je er evengoed geen voorstelling van, leef zoals je op aarde leeft en uiteindelijk zul je beseffen wat Ik bedoel en geestelijk hemels gaan zien, het meest mooie, wonderbaarlijke van het werkelijke leven.

Hemels Brood 8110

Hoe meer een in Mij gelovend mens innerlijk eerlijk en oprecht naar Mij luistert, des te beter zal hij Mij naar waarheid en zuiverheid verstaan. Maar er zijn in Mij gelovende mensen die ideeën over Mij en de betekenis van Mijn Woord hebben, waardoor zij Mijn Woord niet naar waarheid verstaan. Door eigen ideeën verstaan zij Mijn Woord verdraaid en zij zijn ervan overtuigd dat zij Mij goed en naar waarheid verstaan. De wil is er wel om Mij zuiver te verstaan, maar de ideeën die zij in de loop der jaren over Mij gevormd hebben, belemmeren hen om Mij zuiver te verstaan.

Juist door hun sterke overtuiging is daar weinig verandering in te brengen, wat lang zo kan blijven. In hun overtuigingen trekken zij mensen met zich mee in hun ideeën, vooral mensen die nog zoekend zijn en nog niet beseffen dat zij innerlijk in contact met Mij kunnen komen. Om Mij goed en duidelijk en naar waarheid te verstaan is het nodig om zonder eigen invullingen in volkomen eerlijkheid te luisteren. Zo kan iedereen innerlijk zijn vragen stellen en in alle eerlijkheid luisteren, dan zal Ik hem op een vriendelijke manier antwoorden en in zijn oprechte eerlijkheid zal hij Mij kunnen verstaan. Maar Mijn antwoord is niet altijd wat iemand horen wil, want Ik zeg ook al hetgeen een misvatting is. Dat is voor veel mensen moeilijk om aan te nemen. Daarom denken zij geen werkelijk contact met Mij te hebben en komen zij niet meer bij Mij.

Voor wie eerlijke antwoorden van Mij wil, is het nodig dat hij bereid is om ook datgene te horen wat nog verbeterd kan worden, ook datgene wat al jaren niet gezien is en vastgeroest is. Er zijn mensen die zichzelf keer op keer innerlijk beschouwen om te zien wat nog verbeterd kan worden, maar zij doen dat in zichzelf, zonder Mij. Lieve mensen, voor een echte ware eerlijke innerlijke beschouwing van jezelf heb je Mij nodig, want alleen met Mij samen kan Ik je laten zien wat je onbewust verborgen houdt, of kan Ik je nieuwe perspectieven geven waardoor je wat je van Mijn Woord begrepen hebt nog beter gaat begrijpen en tot diepere lagen van verstaan van Mijn Woord kunt komen. Gezegend degenen die dit aanvoelen en oprecht eerlijk innerlijk luisteren naar Mij.

Hemels Brood 8111

De beste manier om het verschil tussen goed en kwaad te beseffen is door het mee te maken. Het meemaken door het eigen handelen of door het handelen van medemensen. De ene mens heeft meer besef van het goede en het kwade dan de andere, toch is het ook voor de liefdevolle mens nodig om zowel het goede als het kwade mee te maken. Niet ieder mens heeft er evenveel besef van, dat waarheid en liefde de belangrijkste basis van het leven is. Toch zijn alle mensen samen één in Mij en is het nodig dat alle mensen tot eenheid komen in Mijn volkomen liefde.

Al is het een ongemakkelijke situatie op aarde voor veel mensen, in de vrijheid van zijn heeft ieder mens niet alleen met zijn eigen zelf te maken, maar ook met het zelf van alle mensen, dichtbij en veraf. Goed en liefdevol zijn kan daarom niet alleen voor jezelf betekenis hebben, het heeft betekenis voor alle mensen en voor Mij, voor de eenheid in Mij. Door alles wat er op aarde aan liefdeloosheid gebeurt, is er veel lijden en dit lijden treft niet alleen degenen die het leed veroorzaken, maar treft alle mensen, omdat er anders geen werkelijke liefde tegenover zou kunnen staan, geen vergeving, geen geduld, geen ijver, geen ernst, dan zou het een verhaal zijn van ieder voor zich.

En zo lijkt het er op aarde ook aan toe te gaan voor veel mensen. Iedereen bepaalt voor zich wat hij belangrijk vindt, de een wil de aarde redden, de dieren, het milieu, terwijl een ander zijn macht wil vergroten, en weer een ander veel geld wil vergaren. En zo zijn er groepen die het één nastreven en groepen die het ander nastreven, en met dat streven eigenlijk anderen proberen te dwingen om zich bij de groep aan te sluiten. En jullie, lieve mensen die in Mij geloven, die beseffen dat alleen handelen naar Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid het ware aangename leven op aarde geeft, zijn in de minderheid. Jullie worden niet serieus genomen omdat de meeste mensen Mij niet serieus nemen. Weet, lieve mensen, dat Ik alles en iedereen serieus neem en dat, hoe weinig er ook van Mij en Mijn liefde beseft wordt, de dag komt dat Ik in ware liefde met jullie in de meerderheid ben en zie wat dat dan aan ware rijkdom en macht geeft.

Hemels Brood 8112

Veel mensen zien niet wat er mis is met hun doen en laten, want ze zien Mij niet. Ze begrijpen niet wat de kern is waar alles om draait, want zij voelen Mij niet in hun hart. Het draait allemaal om waarheid, om ware liefde en om de volmaakte wijsheid die uit ware liefde voortkomt. Alleen de wijsheid uit ware liefde toont de juiste weg om te gaan.

Mensen zien niet dat het er niet om gaat om wat niet goed is, wat zij niet eerlijk vinden, wat onaangename situaties geeft, te bevechten, tegen te werken, een barricade voor op te werpen, maar dat het erom gaat de waarheid, de ware liefde en de daaruit voortkomende wijsheid in praktijk te brengen, met oplossingen uit die wijsheid. Maar de meeste mensen komen niet verder dan het bieden van weerstand vanuit de gedachte, zo wil ik het niet. Maar hoe dan wel, komt niet aan bod, omdat niet gezien wordt wat de kern is waar alles om draait en zij beseffen niet dat wat lang geleden al krom gegroeid is, niet met wat protesten in korte tijd rechtgezet kan worden.

Met de vrije wil van de mens niet. Want Ik heb de mens wel de vrije wil gegeven, maar daarmee heeft hij niet de macht, de macht heb Ik en die macht zit in waarheid, liefde en de hoogste wijsheid die uit die ware liefde voortkomt. Het is het gebrek aan besef daarvan dat de mens niet vindt waar het allemaal werkelijk om draait. De vrijheid van wil met het besef persoonlijk te bestaan heeft veel mensen het idee gegeven daarmee macht te bezitten, maar zou dat waar zijn, dan zouden alle mensen door de vrijheid van wil eenzelfde macht hebben, terwijl niemand de ware macht heeft. Evengoed gedragen veel mensen zich alsof zij wel macht hebben, alsof zij terecht medemensen en situaties overheersen en naar hun hand mogen zetten. Dat geeft de chaos zoals die er op aarde is.

Zolang mensen denken dat een vrije wil ook macht geeft, blijft het op aarde strijd om macht. Voor macht is geld nodig, want de vrije wil geeft geen macht, maar geld geeft wel een zekere macht. Daarom is er woeker om geld ontstaan en is hebzucht gegroeid. Zie dat, lieve mensen die in Mij geloven, maar maak je daar geen zorgen over, want Ik heb in alle werkelijkheid de Ware Enige Macht over het eeuwig ware leven in waarheid, liefde en de volmaakte wijsheid uit die pure zuivere liefde. Mijn Wil brengt vanuit die Macht alles tot waarheid, liefde en haar wijsheid, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 8113

Hemelse Vader, er zijn wellicht mensen die zich afvragen hoe ik zo zeker weet dat U het bent Die in mij spreekt. Voor mij is dat omdat ik zo duidelijk Uw liefde dan in mij voel. Ik gun dat iedereen, Uw liefde te voelen!

Ieder mens kan Mijn liefde innerlijk voelen, want Ik ben in iedereen ware warme liefde. Maar bij veel mensen staat er zoveel voor, zoveel mensen kennen Mijn liefde niet zoals die in hen te voelen is, veel mensen hebben er geen geloof in, Mij in zich te kunnen voelen, er zijn zoveel redenen waardoor Ik door mensen niet gevoeld wordt. Maar wanneer Ik niet in de mens op die manier gevoeld word, dan kan Mijn liefde toch in de natuur gezien en ervaren worden, vooral in de ongerepte natuur, waar geen mensenhand aan te pas is gekomen.

Er zijn maar weinig mensen die dat daadwerkelijk kunnen ervaren, want er is niet veel over van de oorspronkelijke natuur waar geen mensenhand aan te pas is gekomen, en er zijn maar weinig mensen die er oog voor hebben. Evengoed is er in de natuur waar wel een mensenhand aan gewerkt heeft, Mijn Hand te zien. Want hoe planten, struiken, bomen ook door de mens gemoduleerd zijn, het blijft van oorsprong door Mij gemaakt. Een eikenboom is in eerste instantie door Mij als eikenboom ontstaan en kan alleen door Mij bestaan, wat de mens er ook aan gewijzigd heeft, ook al beseffen mensen dat niet. Daarbij is het ook zo, dat wat een mens op aarde aan wat dan ook naar zijn ideeën wijzigt, hij dat niet kan zonder Mij, zonder Mijn toestemming, ja, zelfs niet zonder Mijn krachten, Mijn liefde en haar wijsheid.

Wat de mens ook denkt zelf tot stand te hebben gebracht, het is ijdel te denken dat hij dat zonder Mij kon doen. Het is de vrijheid waarin het de mens gegeven is om op aarde naar zijn ideeën te leven, en hij zal zelf ondervinden of dat altijd wel zo goed was, of zijn nageslacht zal het ondervinden en dat moeilijk kunnen wijzigen zonder innerlijk contact met Mij, in ware liefde en haar wijsheid. Gezegend degenen die Mijn liefde in zich voelen of Mijn liefde ervaren in de natuur, want zij zijn zich ervan bewust dat Ik in hen, in alles en iedereen, de waarheid van leven, liefde en haar wijsheid Ben.

Hemels Brood 8114

Lieve mensen, Mijn liefde is in alle opzichten volkomen onveranderlijk, tot in de eeuwigheid volmaakt en uit Mijn volmaakte liefde ontstaat de niet te overtreffen, in alle opzichten, tot in de eeuwigheid volmaakte wijsheid, en deze beide zijn in de volkomen volmaaktheid in eenheid met Mijn Goddelijke Heiligheid, niets kan daar ooit iets aan veranderen.

Vanuit de volmaaktheid van Mijn eeuwig Zijn heb Ik, uit ware liefde en haar wijsheid, de mens volmaakt geschapen en hem de vrije wil gegeven, waarmee hij de mogelijkheid kreeg om zich onvolmaakt te gedragen, en dat is gebeurd. De mens is, ondanks duidelijke waarschuwingen dat niet te doen, zich onvolmaakt gaan gedragen en draagt daar de gevolgen van. Een van de gevolgen daarvan is dat de mens het volmaakte leven niet meer ziet zoals het is en denkt uit zichzelf tot volmaakte wijsheid te kunnen komen, wat eeuwig niet mogelijk is, omdat de mens op aarde eindig is en hij door zijn afdwaling van het volmaakte niet tot in de oneindigheid kan zien, niet met zijn natuurlijk materiële oog en niet met zijn geestelijk oog, waarvan de meeste mensen zelfs het besef niet meer hebben.

Maar zie, het is niet de mens die alles geschapen heeft, het is niet de mens die alle macht heeft in waarheid, liefde en haar wijsheid. Ik, jullie Schepper, heb alle macht in waarheid, liefde en haar wijsheid. Ik waak ervoor dat geen mens, in zijn waan zelf de ware wijsheid en daarmee de macht te bezitten, ten onder gaat. Het voor de mens ongelofelijke zal gebeuren, de mens is gered en zonder dat hem zijn vrijheid van wil wordt afgenomen of belemmerd, zal hij niet verloren gaan in de ware dood van zijn onvolmaakte gedrag, maar tot werkelijk leven voor eeuwig komen, in de ware eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven, Mijn leven.

En hoewel het er op aarde, door alle afdwalingen van mensen, door hun van werkelijke liefde en haar wijsheid afdwalende gedrag, niet aangenamer op wordt, zal daar toch een einde aan komen, op Mijn tijd, op Mijn wijze. Draag daarom zoveel je kunt al het onaangename, in het besef en het vertrouwen dat Ik in Jezus Christus alle mensen hoe dan ook tot waarheid, liefde en haar wijsheid, tot de volkomen volmaaktheid van leven terugbreng in eenheid met Mij, Mijn liefde en Mijn wijsheid, in het licht van Mijn ongenaakbare eeuwig Goddelijke Heiligheid. Amen.

Hemels Brood 8115

Wanneer je de oneindigheid wilt doorvorsen, vergeet dan niet dat in ware pure liefde de oneindigheid in alle opzichten aanwezig is. Wanneer je ernaar zoekt naar Mijn geboden te leven, vergeet dan niet dat met ware pure liefde aan Mijn geboden voldaan is. Wanneer je tot Mijn ware leven in alles wilt komen, tot de volmaaktheid zoals Ik je naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen heb, vergeet dan niet Mij naar volkomen waarheid eerst lief te hebben.

Wanneer je zoekt Mij te kennen, vergeet dan niet dat je Mij niet leert kennen via woorden, maar via het innerlijk voelen van Mijn liefde voor jou, via het innerlijk contact met Mij in het besef van waarheid. Wanneer je Mij bidt, bid Mij dan in nederigheid, wetend dat Ik het beste al voor jouw gebed uit liefde geregeld heb. Weet daarbij dat Ik jou altijd voor ben, omdat Ik alles Ben, alles weet en ken, omdat alles altijd in Mijn liefde en haar wijsheid voorzien is, al oneindig lang voor jij erom bidt. Maar bid Mij hoe dan ook, zodat wat Ik allang voorzien heb, zichtbaar wordt voor ieder die het aangaat. En wanneer je Mij gevonden hebt, weet dan dat Ik jou van het begin in de eeuwige oneindigheid al gevonden heb, omdat je deel van Mij bent, van Mijn liefde, van Mijn Goddelijk Zijn.

Want Ik heb jou niet zomaar geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, mens op aarde, Ik heb jou geschapen omdat Ik dat wilde. En al ben je afgedwaald, mens op aarde, van jouw volmaakte zijn uit Mij, het is Mijn Wil jou terug te brengen tot wie je van oorsprong aan in de eeuwige oneindigheid bent, mens op aarde, geschapen door Mij naar Mijn beeld en gelijkenis. Want hoe ver een mens op aarde in zijn gedrag ook afgedwaald is van wie hij in waarheid en liefde is, hij blijft in alle eeuwigheid hoe dan ook wie hij van oorsprong is.

Besef dat, mens op aarde, want onder alles ben en blijf jij schepsel naar Mijn beeld en gelijkenis, en eens kom jij terug als de verloren zoon en zul je zijn wie je werkelijk bent, in de volle gelukzaligheid van Mijn liefde en haar wijsheid, het Enig ware eeuwige Leven. Jij, mens op aarde.

Hemels Brood 8116

Het is niet allemaal kommer en kwel op aarde, want Ik ben er ook, Mijn liefde en haar wijsheid is er, er is niets zonder Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Zelfs het ergste wat een mens op aarde kan gebeuren is gevat in Mijn liefde en haar wijsheid en van daaruit wordt het gekeerd naar dienstbaarheid aan het doel van de mens op aarde. Mensen huilen, schreeuwen, roepen uit pijn en onmacht, want ze weten niet wat te doen, herkennen Mij niet, maar Ik ken hen en Ik hoor hun huilen, hun schreeuwen, Ik weet van de pijn en de onmacht.

Maar Ik ken ook de wegen die mensen kiezen om te gaan. Dat zijn niet de beste wegen voor de mens en steeds weer laat Ik mensen dat weten, geef Ik aanwijzingen, waarschuwingen, maar veel wordt terzijde geschoven en te weinig aandacht aan gegeven. En nu zijn er degenen die betere wegen willen gaan, maar anderen kiezen daar niet voor, willen niets afstaan van hun aards bezit en hun aardse macht. Er zijn slachtoffers en daders en alles dreigt mis te gaan. Maar, lieve mensen, ieder die huilt zal getroost worden en geholpen worden om de juiste wegen te vinden, alle pijn zal weggenomen worden, want de daders zullen hun bezit en hun macht verliezen, de balans op aarde zal hersteld worden. Niet door uitroeiing van het kwade door een grote watervloed, maar door het vuur van Mijn liefde zal het kwaad gelouterd worden, door het licht van Mijn liefde zal iedereen tot zicht komen van wat werkelijk leven in vrede en saamhorigheid is en daarvoor kiezen.

Het zal niet meer zo zijn dat de een de ander overheerst, dat de een de ander kwetst, pijn doet, gevangen neemt, afperst, het zal zijn dat gezien wordt dat liefde en de wijsheid uit liefde de grootste rijkdom en kracht geeft, dat gezien wordt dat Ik, jullie Schepper, die liefde en die wijsheid ben en uit Mij alleen geput kan worden. Ik zal op aarde bij alle mensen herkenbaar aanwezig zijn en hen met raad en daad bijstaan. Alle mensen uit alle windstreken zullen in Mijn liefde en haar wijsheid samenkomen en voor lange tijd in ware liefde en ware vrede samenleven.

Hemels Brood 8117

Het verdriet kan groot zijn, de pijn kan groot zijn, de nood kan hoog zijn, maar hoe groot het ook voelt, ervaren wordt, het is nooit te groot, omdat Ik het draag. Alles wat te groot voelt, als teveel ervaren wordt om mee te maken, is precies zoveel als verdragen kan worden, alles wat die grens te boven gaat, draag Ik, terwijl Ik eeuwig al alles draag in Mijn liefde. Niemand valt of staat buiten Mijn liefde, ook zij die niet in Mij en Mijn liefde geloven zijn volkomen gedragen door Mij, door Mijn liefde en haar wijsheid, en al wat zij voelen, ervaren als te veel, te veel pijn, te veel verdriet, te veel nood, is niet de werkelijkheid van leven, is het ervaren van wat het werkelijke leven niet is.

Iedereen die op aarde verblijft, heeft daar in meer of mindere mate mee te maken, omdat de mens in het begin toegegeven heeft aan de verleiding tot het tegenovergestelde van wat werkelijk leven is. Daarmee is het niet zijn, het niet leven, in de bewustheid van de mens gekomen, wat gevoeld en ervaren wordt als pijn, verdriet en onvermogen. Veel mensen vechten daartegen, als tegen de wind, tegen een niet bestaande vijand, zonder succes. Want ertegen vechten is niet de weg, de ware liefde uit Mij in Jezus Christus is de weg. Die weg maakt het mogelijk om de pijn en het verdriet te dragen, die weg maakt het mogelijk om het aardse ongemak te accepteren voor wat het is, de ervaring van het niets, van het tegenovergestelde van wat werkelijk leven, werkelijke liefde en haar wijsheid is.

Die weg neemt de pijn en het verdriet niet van de aarde weg, want eenmaal op aarde in de bewustheid van de mens, is die bewustheid van het niets er bij alle mensen. Het ligt aan ieder persoonlijk en aan allen tezamen om dáármee om te gaan. Voor alle mensen ben Ik in Jezus Christus op aarde gekomen, om alle mensen te laten zien hoe met die bewustheid en de verleiding tot het tegenovergestelde van het ware leven, het beste om te gaan. Ik weet als geen ander hoe moeilijk dat is. Maar, lieve mensen, Ik heb de verleiding overwonnen, met liefde en haar wijsheid. Kom allen bij Mij die belast en beladen zijn en neem Mijn liefde en haar wijsheid aan, zodat je last lichter wordt en de druk vermindert. Wees innerlijk genezen, want het lichaam is tijdelijk. Het ware leven is eeuwig geestelijk, is ware liefde en haar wijsheid, het eeuwig ware gelukzalige leven, Ben Ik.

Hemels Brood 8118

Steeds wanneer er iets door een mens op aarde ontwikkeld wordt, is de intentie waarmee de mens dat ontwikkelt van belang en hoe het gebruikt wordt. Toch is het daarbij altijd zo, dat wanneer een mens iets te goeder trouw, met goede intenties ontwikkelt, andere mensen het kunnen benutten met minder goede of zelfs slechte intenties en er hun medemensen kwaad mee berokkenen. Door de eeuwen heen is er veel ten goede ontwikkeld en ten kwade ingezet.

Was er het dynamiet om rotsen te verwijderen, al snel werd het gebruikt om mensen te verwijderen. Zo is veel wat goed bedoeld gemaakt is, gebruikt ten kwade. En nog wordt daar door de mens geen rekening mee gehouden. Alles wat door een mens op aarde gemaakt wordt met de beste intenties, zal altijd een keerzijde hebben. Er zal altijd de keus zijn het ten goede of ten kwade te gebruiken, en daar is zonder Mij niet veel tegen te beginnen. De mens heeft in zijn vrijheid de mogelijkheid om te bedenken wat hij wil en dat te maken en te gebruiken, ten goede of ten kwade. Want om de vrijheid van de mens op aarde te waarborgen, is er altijd de keus tussen het één en het ander, waarbij alles mogelijk is en het aan de mens is hoe hij daar met zijn van Mij gekregen vrijheid mee omgaat.

Aan iedereen zeg Ik daarom, wanneer je tot een nieuwe ontwikkeling komt en je ziet daar het goede van, omdat je intenties goed zijn, kom dan toch eerst in je hart bij Mij en vraag Mij of die goede intenties genoeg zijn om te voorkomen dat het ten kwade gebruikt wordt, want veelal zal het niet genoeg zijn, zonder dat dat vooruit gezien wordt. Maar Ik zie en weet alles vooruit en Ik kan je dat laten weten wanneer je Mij er oprecht naar vraagt. En dan kan het zijn dat iets beter niet gemaakt wordt. Toch, ook dan zal iemand die niet bij Mij komt het maken, want eenmaal in iemands gedachten kan het in ieders gedachte komen en toch gemaakt worden. Maar wanneer je begrijpt wat Ik bedoel, wees jij dan niet degene die het maakt, ook niet te goeder trouw, dan blijf je in Mijn licht zien wat waarheid en het beste is. Dan groei jij ten goede tot het ware leven.

Hemels Brood 8119

In het chaotische geharrewar van de wereld is het goede met het kwade zodanig vermengd, dat er haast geen onderscheid te maken is tussen het een en het ander en is een eerlijk en oprecht contact met Mij van groot belang. Want alleen Ik kan je duidelijkheid geven, alleen in contact met Mij kan Ik je laten weten wat waarheid en wat goed is.

Zelfs al ben je zelf eerlijk en handel je naar waarheid en naar het goede liefdevolle, dan nog kun je bedrogen worden door wat geen waarheid en niet goed is. Je hebt Mijn raadgevingen harder nodig dan je denkt. Zelfs is het heel moeilijk geworden om tussen alles wat je onderzoekt het goede te beseffen en te behouden, want de valse verleider weet hoe hij het beste gebruik kan maken van de wereldse chaos en past dat het liefst toe op mensen die dicht bij Mij staan en zoveel mogelijk Mij volgen. Hij doet zich voor als iemand die Mij ook volgt, maar wie goed in zijn hart naar Mij luistert, die gaat zien waar zijn woorden vals zijn en iets anders zeggen dan Mijn Woord in liefde en haar wijsheid zegt.

Denk daarom niet dat jij wel in staat bent om door de bomen het bos te zien, want juist in de huidige roerige tijd, waar Mijn leer geen werkelijke aandacht meer krijgt zoals dat het beste zou zijn, worden ook veel in Mij gelovende mensen meegetrokken in het kielzog van een valse verkondiger van Mijn Woord, zonder dat zij dat bemerken. Alleen degenen die meerdere keren per dag innerlijk bij Mij komen en in Mijn licht meer en meer van Mijn Woord en Mijn ware liefde en haar wijsheid zijn gaan begrijpen, en gewend zijn aan Mijn Stem, kunnen aanvoelen wat vals is. Daarbij vraag Ik aan ieder van jullie die in Mij geloven en Mij in Jezus Christus innerlijk en in je handelen volgen, wie en wat heb je meer nodig dan dit innerlijk contact met Mij en meer nodig dan Mijn zuivere licht van waarheid, van ware liefde en haar ware wijsheid?

Ik ben het Die in jou de waarheid laat zien, Die waar nodig zorgt voor aanvulling op Mijn uitleg via hen die Mij innerlijk dieper kennen. Maar kies zelf, want je bent vrij mens, de keus is altijd aan jou.

Hemels Brood 8120

Hemelse Vader, vermeerder ons vermogen om in Uw licht te zien en Uw Woord beter te gaan begrijpen.

Lieve mensen, Mijn licht is veel meer dan jullie je op aarde kunnen voorstellen. Het reikt oneindig ver, het heeft een oneindige kracht en is oneindig helder, zelfs oneindig fel en oneindig zuiver. Het vermogen om in Mijn licht te kunnen zien gaat jullie op de vervuilde aarde verre te boven. En dan bedoel Ik niet de letterlijke vervuiling van de materiële aarde, maar de aarde als basis van het menselijk geestelijk besef van wat waar is. Die basis is enorm vervuild, wat zichtbaar is in de vervuiling van de materiële aarde.

Het besef van leven van de mens is vervreemd van de waarheid, de basis waarop mensen hun keuzen maken, is steeds meer vooral om in het eigenbelang te voorzien, en dat gaat ver, zodat er op aarde zowel letterlijk als geestelijk een enorme afstand ontstaan is tussen Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, de waarheid van werkelijk leven, en datgene wat de mens als waarheid ziet, datgene wat de mens als zijn leven ziet. En hoewel jullie, in Mij gelovende en op Mij vertrouwende mensen, je best doen om vast te houden aan de waarheid van leven, Mijn ware liefde, hebben jullie evengoed te maken met de vervuilde aarde, zowel letterlijk als geestelijk, en het zou jullie in de gegeven omstandigheden niet baten om meer te kunnen zien dan jullie nu reeds in Mijn licht kunnen zien.

De tegenstelling met de wereld zou te groot worden om het duister wat er op aarde is aan te kunnen. Maar weet dat alles gaat zoals dat voor iedereen het beste is. Weet dat jullie vermogen om in Mijn licht Mijn Woord te begrijpen, Mijn liefde te voelen en haar wijsheid te bemerken, voldoende is en jullie de meeste steun biedt om de situatie op aarde te kunnen doorstaan. Evengoed zal er op de aarde meer van Mijn licht komen, in de mate die door mensen verdragen kan worden, zodat Mijn Woord beter begrepen gaat worden, Mijn liefde meer gevoeld gaat worden en Mijn wijsheid bemerkt gaat worden. Niet alleen door jullie, voorlopers, maar door veel meer mensen. Voor veel meer mensen zal Mijn Zon opgaan en de afstand tussen de mens en Mij zal kleiner en kleiner worden. En dan, lieve mensen, zal Ik door veel mensen in Mijn werkelijkheid van Zijn in Jezus Christus gezien worden.

Hemels Brood 8121

Ik sprak en zei: “Er zij licht” en er was licht. Het meest zuivere licht, waarin alles naar volkomen waarheid gezien kon worden, en Ik zag dat het goed was. En alles wat daarna door Mij op en om de aarde geschapen werd, zag er in dat licht schitterend en stralend mooi uit en was in schoonheid niet te overtreffen.

Maar met de zondeval veranderde dat, het licht werd meer en meer vertroebeld en onzuiver en de schoonheid verbleekte. En nu, in deze tijd, is er veel duisternis en veel vals licht, zodat veel mensen het zicht op waarheid, op Mijn liefde en haar wijsheid, kwijt zijn. Zij gaan nu dwalend hun eigen weg, verlicht door de verleiding, die dankbaar gebruikmaakt van het verlies van Mijn zuivere licht.

Maar, lieve mensen, die Mijn licht in jullie hart nog in ruime mate aanwezig hebben, omdat jullie Mij daar gevonden hebben in waarheid en liefde en Mijn Woord in de ware betekenis zijn gaan begrijpen, jullie zijn toch niet de enigen met Mijn licht. Al lijkt het dat Mijn licht voor velen gedoofd is, er is altijd in ieder mens nog een klein vonkje van Mijn ware zuivere licht aanwezig. En dat vonkje is nooit en te nimmer te doven, dat kleine vonkje is van Mijn eeuwig niet te doven licht, in alle mensen aanwezig. Ik heb daarover de macht en de zeggenschap om dat kleine vonkje aan te wakkeren tot een groot vuur van ware liefde, tot het zuiverste licht uit Mijn licht, waarin alles weer schitterend en stralend mooi wordt en de schoonheid van Mijn Schepping weer gezien wordt en door niets ooit te overtreffen zal zijn.

Dat zal gebeuren, maar pas dan, wanneer het kwaad haar hoogste punt bereikt heeft en het niet meer verder kan stijgen. Dan zal zij van haar hoogte in de diepste diepte vallen en volledig verdwijnen in het vuur van Mijn liefde en haar wijsheid. Dan zal alles alleen nog in Mijn licht, in alle zuiverheid, waarheid en liefde te zien zijn door alle mensen, en alle mensen zullen voor Mij buigen zoals het ware buigen bedoeld is begrepen te worden. De woestijn zal bloeien als een roos en er zullen geen doornen meer zijn. Voor nu, lieve mensen, blijf in je hart in Mijn licht en je zult zuiver zien wat goed en waar is en wat niet. Volg alleen Mijn licht in je hart.

Hemels Brood 8122

Hemelse Vader, een mens op aarde kan maar beter geen status hebben, want aan elke status kleven verwachtingen, en wanneer je alleen maar gewoon wilt zijn, dan heb je toch met die verwachtingen te maken.

Het beste zou het dan ook zijn wanneer er geen status zou zijn en alle mensen gewoon eenvoudig mens op aarde zouden zijn, zonder pretenties, zonder verschil in rechten en zonder verschil in macht en bezit. Maar zo is het niet. En zolang mensen op aarde ervoor kiezen meer waard te zijn dan een ander, zal dat zo zijn. Welke status een mens op aarde ook heeft, door studie, werk, afkomst, of wat dan ook, voor Mij is geen enkele status van belang en hoe minder status iemand heeft, maar wel gelooft in Mijn liefde en haar wijsheid en waarheid en liefde nastreeft te zijn, des te meer is hij van belang voor Mij en zijn medemensen, terwijl hij evengoed gelijk is aan zijn medemensen.

Op aarde roemen mensen elkaar en willen mensen geroemd worden, het geeft hen een gevoel van waarde, maar voor het ware leven, voor Mij, heeft geroemd zijn of worden geen waarde. Voor Mij heeft een mens de waarde die er onder zijn roem is, hoe ziet het eruit in het hart van die mens? Sommige mensen worden plotseling geroemd en bekend door bepaalde gebeurtenissen, terwijl zij daar niet op uit waren en zich daar dan ook niet gemakkelijk bij voelen. Mensen kunnen een status opgedrongen krijgen en verplicht worden zich naar de gebruiken van die status te gedragen, terwijl zij liever gewoon mens zijn, zonder de gebruiken van een status.

Zo heeft in de samenleving een mens die in Mij gelooft al een status, al is dat niet de beste status. Van een gelovig mens worden allerlei dingen verwacht en gedacht. Een paar daarvan zijn, praat niet over je geloof, wees zo onzichtbaar mogelijk en pas je aan, aan de moderne opvattingen van de tijd waarin je leeft. Maar wie uit ware liefde in Mij gelooft, Mij kent en naar Mijn Woord in zijn hart wil leven, wil handelen, die past niet in de moderne gedachten, de moderne opvattingen, de losbandige gedragingen. Iemand die in Mij gelooft, past niet op die manier in de wereld, in de geest van de tijd waarin hij leeft. Aan hem zeg Ik, treur daar niet om, je past met alle andere in Mij gelovende mensen gewoon en eenvoudig voor altijd bij Mij.