Hemels Brood 8030 t/m 8060

Hemels Brood 8030

Pas wanneer je je van al je wensen, behoeften, verlangens bevrijdt, kun je dieper met Mij in Jezus Christus in contact komen en Mijn liefde op de juiste manier voelen en weten wat goed is om te doen, zonder weerhouden te worden door eigen willen, eigen behoeften, verlangens en wensen. Wanneer je je eigen willen loslaat, je eigen invullingen loslaat, wanneer je innerlijk leeg bent, dan ga je Mijn ware licht zien, dan ga je de waarheid zien, dan ga je Mijn Stem bemerken, in een gedachte, een woord, een gebeurtenis, zodanig dat je ten diepste weet, dit is waar, dit is werkelijk, dit is Zijn ware liefde die mij helpt om beter te beseffen wat de juiste weg is om te gaan.

In waarheid en nederigheid besef je dan Mijn leiding, die jou en iedereen altijd het beste geeft, aards materieel, maar vooral geestelijk ten aanzien van het ware leven. In eerlijkheid, oprechtheid, openheid en waarheid, kun je Mijn Wil het beste gaan zien en beseffen hoeveel beter Mijn Wil is. Een overgave aan Mijn Wil zal je altijd ten goede komen, vooral in hemels opzicht. Maar niet alleen jou, vooral ook je medemensen, degenen die direct met je te maken hebben, maar ook hen die je niet eens kent. En na afloop zul je gelukkig en blij zijn dat je Mijn Wil boven jouw wil gesteld hebt, zul je inzien waarom de keus voor Mijn Wil het beste was om te doen.

Voor veel mensen is het heel moeilijk om hun eigen wensen en verlangens onder ogen te zien en het belemmert hen vaak om Mij in hen te beseffen en los te laten wat het contact met Mij belemmert. Hun eigenliefde, hun eigen wil is nog te sterk om losgelaten te worden. Zo kunnen er situaties zijn waarbij het voor jou ook moeilijk is om je eigen wil, je eigen inzichten los te laten voor iets wat je minder goed uitkomt, maar waarvan Ik zie dat het je uiteindelijk juist meer goed zou doen dan jij kunt overzien.

Kom daarom geheel leeg bij Mij, als een leeg vat, en laat Mij jou vullen met Mijn liefdevolle raad. En wanneer Ik dat niet direct vul, blijf dan leeg tot het moment dat Ik het de tijd ervoor vind om jou in ware liefde Mijn raad te geven. Want ook dat is van belang, dat je volkomen op Mij vertrouwt, op Mijn liefde en haar wijsheid, en weet dat alles dan op de beste manier geregeld wordt en iedereen ten goede komt.

Hemels Brood 8031

Zolang de mens niet zijn oorspronkelijk zuivere goddelijke wezenlijkheid bereikt heeft, zal er altijd een Judas zijn, iemand die denkt de rechte weg te gaan maar handelt zonder ware kennis, zonder werkelijk inzicht, en zullen er ook steeds mensen als Farizeeërs zijn, gemeen, oneerlijk, hebberig, die de waarheid verdraaien voor eigengewin en macht in allerlei vormen en maten.

Juist jullie die recht door zee en liefdevol willen zijn, die in Mij in Jezus Christus geloven, krijgen daarmee te maken zoals Mijn discipelen daar destijds mee te maken kregen. Zij vroegen Mij om Judas weg te sturen en de Farizeeërs te stoppen, maar alles heeft een tijd en een plaats in het grote geheel, ten dienste aan Mijn Plan en het doel voor jullie mensen. Dus er zijn Judassen, er zijn Farizeeërs.

Er is kwaad en het heeft allemaal een reden, een oorzaak, een werkzaamheid die Ik keer tot dienstbaarheid aan alle mensen van alle tijden in verschillende dimensies. Eens zal alle kwaad uitgewerkt zijn en zal er alleen waarheid, liefde en haar wijsheid zijn voor iedereen, voor altijd, Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, werkelijk gelukzalig, eeuwig vredevol leven, en iedereen zal daar deel van uitmaken, de mens in de volledige vrijheid van werkelijk zijn.

Dit is de belofte die Ik lang geleden aan de mens gaf, maar steeds meer mensen gaan hun eigen weg, zonder geloof in Mij en Mijn ooit gemaakte belofte. Toch gaat alles nog steeds richting het werkelijk waar worden van de belofte die Ik gegeven heb en toch zijn alle zonden van de mens opgenomen in de enorme daad van liefde van Mijn Zoon Jezus Christus.

Evengoed is het nog steeds nodig dat gebeurt wat er gebeurt om alle mensen daadwerkelijk voor eeuwig en altijd tot het werkelijk gelukzalige leven te brengen. Blijf daarom vertrouwen op Mij en Mijn belofte, want Ik doe Mijn eens gegeven Woord gestand. Al zijn jullie klein, het geringste onder alles wat is, tegelijk zijn jullie groot, omdat Ik in jullie groot ben, zodra jullie Mij ten volle, uit eigen vrije keus, gelijk zijn.

Hemels Brood 8032

Het gaat om wat het beste is voor alle mensen, maar dat sluit Mijn hulp aan ieder persoonlijk niet uit. Want zo lief als Ik alle mensen heb, zo heb Ik ook ieder van jullie persoonlijk lief en zo zorg Ik voor alle mensen, daarbij rekening houdend met wat nodig is voor ieder persoonlijk. Alles is gericht op de heelwording van alle mensen, maar daarbij gaat Mijn zorg ook uit naar de enkeling, want zou het met één mens niet goed gaan, dan heeft dat invloed op veel meer mensen en daarmee ook op het geheel.

Let op, want de tegenkant zoekt altijd naar situaties waarmee hij een mens uit de goede richting kan brengen, en juist zo onverwachts mogelijk slaat hij zijn slag, haalt hij zijn winst binnen, wat voor hem kracht is voor een volgende keer, want hij onthoudt goed waar de zwakten van mensen liggen en gebruikt dat. Vooral wanneer er verstandelijke overwegingen gemaakt worden is hij er graag bij, want in de liefde in het hart kan hij niet komen, maar zodra het verstand meedoet is hij erbij en bemoeilijkt hij de weg terug naar het hart, en naar Mij en Mijn liefde.

Wat je uit ware liefde en barmhartigheid doet, doe je aan Mij. Juist de liefde telt in alle opzichten, liefde voor één of voor allen, is liefde voor Mij, is een zalving voor Mij en werkt als een zegen voor die liefde. In je hart vind je altijd Mijn ware liefde en daaruit mag je altijd putten, en wat je uit barmhartigheid voor wie dan ook put, zal altijd Mijn zegen dragen, omdat liefde van oorsprong door Mij gezegend is, de onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, barmhartige liefde uit Mij.

Die liefde is uit Mij in het hart van alle mensen, maar veel mensen beseffen dat niet, gaan eraan voorbij, gaan hun eigen gang, zelf bepalend wat volgens hen goed is, binnen de lijnen is, liefdevol genoeg is. Zij hebben geen idee. Maar jullie, in Mij gelovende en Mijn liefde in je hart kennende mensen, wees gul in het putten uit Mijn liefde. Geef Mijn liefde zoveel je kunt, houd niet in wat je geven kunt, zeker geestelijk gezien zal het steeds gezegend zijn en zegen brengen.

De aarde is bewoond door zoveel mensen en een groot deel is als onwetende schapen die zonder herder rondstruinen en zoeken wat van hun gading is. Wanneer zo’n schaap op je pad komt, put dan ook voor hem Mijn liefde, wees dan als een lichtje waar het schaap zich op kan richten en weet dat Ik er ook voor dat schaap in liefde ben. Gezegend degenen die dit ter harte nemen.

Hemels Brood 8033

Alles in de wereld zit met vraag en aanbod aan elkaar. En daar is altijd geld en macht mee gemoeid, zowel bij de vraag als bij het aanbod, en de balans is de hebberigheid van de mens, hoe graag wil hij iets hebben en hoe maakt iemand daar gebruik of zelfs misbruik van. Daarbij heb Ik het alleen nog over wat in het algemeen zichtbaar en min of meer geaccepteerd is, dan heb Ik het niet over alles wat in het verborgene gebeurt, waar mensen denken dat het onzichtbaar gebeuren kan. Maar zij beseffen niet dat Ik alles zie, alles weet, in alle opzichten, over iedereen, tot in het meest verborgene en donkerste hoekje in ieder mens.

Niemand kan iets doen of laten zonder dat Ik het zie en weet. Eens komt iedereen voor Mij te staan en ieder zal weten dat Ik werkelijk alles weet en ken van hem, hoe verborgen hij het ook denkt te hebben gehouden. En dat zal, wanneer het geen waarheid, geen liefde, geen behulpzaamheid was, ernstig pijn doen aan die mens, want hij zal al zijn verdorvenheid onder ogen krijgen in Mijn licht, en daar zal geen schuilplaats zijn. Het zal dan aan ieder zelf zijn om dat op de juiste wijze te doorstaan, want iedereen krijgt de gelegenheid om terug te keren tot waarheid en liefde, maar niet iedereen zal dat lukken. Evengoed heb Ik voor hen onderkomen tot zolang zij nodig hebben om tot inkeer te komen, en dat onderkomen zal precies de weg voor diegene zijn om tot inkeer te komen.

En zo zijn er uit Mij verlichte woningen voor hen die Mij op aarde trouw zijn gebleven, zodat zij verder kunnen groeien in waarheid en liefde en anderen dienstbaar kunnen zijn in waarheid en liefde. Want met alles wat een mens aan ware liefde doet op aarde, bouwt hij aan zijn woning na zijn verblijf op aarde, een woning die niet van hout of steen is, maar hemzelf is in Mijn liefde, zover hij Mijn liefde geleefd heeft en leeft.

Wees op aarde, in alle nederigheid, zoveel je kunt uit Mij in je hart, Mijn liefde zoals die werkelijk is, barmhartig, vergevend, onbaatzuchtig, en wees die liefde zonder voorwaarden, zonder erop te letten wat anderen van je doen en laten vinden. Want zij zijn niet de maat, Ik ben de maat, Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 8034

Er zijn twee manieren van naar Mij luisteren, horen wat Ik zeg en begrijpen wat Ik zeg. Mijn Woord is niet alleen om te horen, maar vooral om te begrijpen, en dat begrijpen gaat het best met aandacht in het hart, met openheid, eerlijkheid en vertrouwen. Er is ook luisteren omdat het moet en luisteren omdat je het wilt, waarbij het moeilijker is om Mijn Woord te begrijpen wanneer je luistert omdat het moet. Juist wanneer je luistert omdat je Mijn Woord wilt begrijpen, uit ware liefde, zul je het gemakkelijker gaan begrijpen, in je hart, waar Ik levend ben.

Maar ook in al je medemensen ben Ik en de één hoort Mij, de ander begrijpt Mij, want de één kan niet meer dan horen, terwijl de ander kan begrijpen, omdat het een verschil is tussen mensen. Wil je Mijn Woord geven aan iemand die het nog niet begrijpen kan, omdat hij het alleen kan horen, dan zal geen enkele uitleg hem helpen iets te begrijpen. Daarom laat Ik diegenen horen, tot zij door allerlei omstandigheden toch ook wat gaan begrijpen, en wanneer dat grond krijgt in hun hart gaan zij steeds wat meer begrijpen.

Daarom blijft Mijn Woord in ieder mens klinken. Ook al wordt het niet bewust gehoord en al wordt het niet begrepen, in het hart doet het toch altijd iets, en dat iets, al is het nog zo klein, kan groeien, wanneer de grond daarvoor geschikt geworden is. En dat kan eeuwigheden duren, maar Ik geef niet op, geef jij dan ook niet op wanneer je wel hoort maar niet altijd begrijpt wat je hoort, Mijn Woord niet kunt plaatsen. Heb dan geduld, want Mijn Woord strekt zich uit tot in de eeuwigheid. Ik ben de Almacht, besef dat in waarheid en liefde.

Daarom, weet dat Ik jou van horen tot begrijpen in waarheid en liefde breng, omdat Ik jou liefheb, maar pas dan, wanneer Ik zie dat de tijd rijp is, dat het moment gekomen is. Tot niet alleen jij, maar velen met jou, tot ieder mens vrij is van elk kwaad, uit eigen vrije wil, uit liefde voor Mij, uit liefde voor zijn medemensen en uit de juiste liefde voor zichzelf. Want juist degene die begrijpt wat de juiste liefde voor zichzelf is, die begrijpt waarom het nodig is om Mij het meeste lief te hebben van alles en iedereen.

Hemels Brood 8035

Lieve hemelse Vader, mensen die in U geloven zoeken vrede en harmonie, maar om zich heen zien zij onvrede en chaos. En daarin zijn wij die in U geloven, als een eiland midden in een ruwer wordende zee.

Wanneer het mensen te lang niet naar hun zin gaat, komen zij in opstand tegen de gevestigde orde en zij zien van zichzelf niet dat zij zelf die gevestigde orde mede opgezet hebben en gelegenheid gegeven hebben aan chaos en onzekerheid.

Vergeet niet dat wie macht heeft, die macht ook wil gebruiken, daardoor verblind raakt en de juiste weg niet meer ziet. Het is niet het één of het ander, het is het één en het ander. Dat maakt hetgeen er gebeurt zo complex, te complex voor de mens die Mij niet bij zijn keuzen, zijn doen en laten betrekt. En dan ontstaat er opstand, chaos, onvrede, en dat geeft alleen aan, zo niet, maar geeft niet aan, hoe wel.

Wanneer jullie die in Mij geloven, dat zien en meemaken, maar daar weinig of niets aan kunnen doen, zeg Ik, laat de zee rondom jullie als eiland maar tekeer gaan, laat de chaos maar gebeuren, uit die chaos zal iets nieuws ontstaan. Of dat standhoudt, ligt aan de mensen die dan de macht in handen krijgen en aan de manier waarop zij met die macht omgaan.

Vergeet niet dat elke overheid toch ook een weerspiegeling is van de aard van een volk en hoe meer liefde er is onder elkaar, des te meer zal een overheid dat weerspiegelen. Maar bedrog kan veel goeds tenietdoen, en er zijn tussen alle goedbedoelende mensen ook mensen die zonder blikken of blozen bedrog gebruiken om aan de macht te komen. En wanneer zij in de overheid komen, is dat een weerspiegeling van degenen in het volk die van bedrog gebruikmaken.

Maar jullie die in Mij geloven, houd je aan Mijn raad, aan Mijn ware liefde, en de grond waarop jullie leven zal heel stevig blijven en de zee zal het niet overspoelen, hoe het er om jullie heen ook aan toe gaat. Blijf in je hart bij Mij en Mijn liefde, dan blijft jullie weg een gedegen weg en hoeft geen van jullie zich enige zorg te maken. Het ligt allemaal in Mijn Hand.

Hemels Brood 8036

Ik zie in je hart dat je moeite hebt met de tegenstrijdigheden die er op aarde zijn, dat er hier een betrekkelijke veiligheid is waar mensen zich vermaken, en elders oorlog is waar mensen elkaar afmaken, terwijl ze elkaar niet kennen. En waarom is dat? Hoe daarmee om te gaan?

Er zijn veel mensen die Mij niet kennen, die weten dat er mensen zijn die in Mijn bestaan geloven, maar omdat zij Mij niet kennen zoals jullie Mij hebben leren kennen en in Mij geloven, ontkennen zij Mijn bestaan of geven geen aandacht aan de mogelijkheid om Mij te leren kennen. Ook dat vormt een tegenstrijdigheid, want daarmee gaat de één van een heel ander bestaan uit dan een ander, en daarmee is er nooit een gezamenlijk uitgangspunt te formuleren om met elkaar aan vast te houden. Zo zijn er veel verschillende overtuigingen, waar mensen van uitgaan als basis voor hun handelen.

Toch is er slechts één werkelijk juiste basis om vanuit te gaan en dat ben Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus in jullie allemaal, de waarheid van leven, dat is volmaakte, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid. En juist dat, die liefde en die wijsheid, ontbreekt bij zoveel mensen met al hun verschillende meningen, opvattingen en overtuigingen. Vooral hun eigendunk vormt vaak een belemmering om dat allemaal los te laten en eens ernstig te kijken naar wat het ware leven is en Wie Ik Ben.

Daar hebben jullie gelovige mensen mee te maken, met alle verschillen, met alle tegenstrijdigheden, met al het ongeloof, maar weet daarbij dat niet jullie, maar vooral Ik ermee te maken heb, omdat het Mijn leven is wat jullie en alle mensen leven. Jullie raad Ik daarom aan, de gebeurtenissen aan Mij over te laten in alle opzichten, en te leven en te handelen naar Mijn raad, die je in je hart kunt vinden. In je hart kun je ook altijd praten met Mij in Jezus Christus, want in Hem ben Ik in jou, God, Schepper en jullie hemelse Vader, het eeuwig ware Goddelijk Zijn.

Hemels Brood 8037

Lieve in Mij gelovende mensen, jullie zijn allemaal knechten die van Mij werk te doen hebben gekregen, en ieder van jullie heeft de talenten die daarbij nodig zijn, gekregen van Mij. Maar desondanks is geen van jullie al zo volmaakt om zijn taak tot in de perfectie uit te voeren. Dan is het de één die eens een steek laat vallen en dan een ander, en het vraagt geduld en verdraagzaamheid om toch in eenheid op een harmonieuze manier samen te werken. Want het werk van de één mag eenvoudiger lijken dan het voor de ander is, maar in hoeverre iemand daar genoeg talent voor heeft, is iets tussen diegene en Mij.

Niemand van jullie kan zien hoeveel moeite een werk voor de één of voor de ander kost, maar jullie hebben wel allemaal met elkaar te maken. Want het werk van de één heeft altijd te maken met het werk van de ander, ook wanneer er wellicht wat nalatigheid een rol speelt, juist dan wordt er wat meer geduld en verdraagzaamheid gevraagd. Zie dat als een oefening om de verleiding te weerstaan, want hij staat altijd klaar om je toch een gevoel van wrevel op te dringen en daar juist een moment voor te kiezen waarop het je eigenlijk niet uitkomt en je aandacht naar andere dingen getrokken wordt.

Dan is het moeilijk om dicht bij Mij en Mijn liefde te blijven, maar waar Ik zie dat de bedoelingen goed zijn en op een grond van waarheid en liefde berusten, zorg Ik ervoor dat de verleiding geen voet aan de grond krijgt en help Ik om in waarheid en liefde te kunnen blijven. Maar wanneer verwijten en irritatie de overhand krijgen, dan is het voor Mij nodig om Mij wat terug te trekken om de vrijheid van de mens niet te belemmeren en hem zelf tot zicht te laten komen.

Bedenk je altijd dat jullie mensen allemaal knechten zijn, dienstbaar aan elkaar en aan Mij. Knechten zonder verdiensten, omdat alles wat jullie als knechten doen, mogelijk is door Mij en Mijn gave is aan jullie, en meer dan knechten zijn jullie niet. Maar in het mens zijn ligt jullie waarde, dat is waarheid, liefde en haar wijsheid. In het mens zijn ben Ik jullie leven, ben Ik die waarheid, die liefde en haar wijsheid, en zodra jullie Mij gelijk zijn is die waarde jullie waarde voor altijd.

Hemels Brood 8038

Hoe meer de mens wetenschappelijk, natuurkundig en scheikundig ontdekt, des te scherper wordt het contrast met wat hij geestelijk nog niet ontdekt heeft, des te minder kennis hij heeft over het ware geestelijke leven. Uiteindelijk is het toch de bedoeling dat hij het geestelijke leven op ware grootte en omvang gaat kennen, dat hij Mij, zijn Schepper en Levengever, gaat kennen en gaat begrijpen wat zijn ware leven is, Wie Ik Ben.

Hoe meer het verstand, de wetenschap van al het materiële, op de voorgrond staat en de meeste aandacht opeist, des te minder besef is er van wat werkelijk belangrijk is om op de voorgrond te zetten. Maar Ik heb alles zo ingericht, dat wat de mens doet of laat, er dienstbaar aan is om tot het besef te komen van wat werkelijk waarde heeft om de aandacht op te richten.

In de vrijheid van de mens kan het lang duren voordat een cultuur gewijzigd kan worden. De wetten en regels die daarin gesteld zijn, ook al zijn ze ongeschreven, hebben zich zo diep geworteld en de verleiding heeft er nog zoveel baat bij, dat een cultuur niet snel zal worden losgelaten, ook omdat er strenge en wrede straffen op staan om je anders te gedragen dan de cultuur voorschrijft. Toch zijn er genoeg mensen die in een zekere vrijheid zijn opgegroeid, en daarvan zijn er die Mij in hun vrijheid hebben leren kennen, niet op een wetenschappelijke manier, met het verstand, maar in hun gevoel, in hun hart.

In de wereld is nu een strijd gaande tussen degenen die hun verstandelijke macht niet willen opgeven, en daarbij speelt de verleiding een aanzienlijke rol, en degenen die inzien dat er meer is dan cultuur en wetenschap, dat ieder mens juist ook gevoel heeft en dat het gevoel een belangrijk onderdeel is van het mens zijn. Zij kennen Mij nog niet zoals jullie, in Mij gelovende mensen Mij kennen, maar meer en meer wordt voor hen de waarheid en het vrij en harmonieus omgaan met elkaar belangrijk en dat brengt hen op een zeker moment terug bij Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. In ware vrijheid ontmoeten zij dan Mij, hun ware Leven.

Hemels Brood 8039

Een mens kan zich schuldig voelen over de dingen die hij in zijn beleving niet goed gedaan heeft, maar je schuldig voelen is geen berouw hebben. Je schuldig voelen is iets anders dan berouw hebben. Bij het eerste is er een gedachte dat je niet voldaan hebt aan Mijn richtlijnen, het is het idee dat het anders beter zou zijn geweest. Bij berouw besef je dat je niet aan de waarheid of aan ware liefde vastgehouden hebt en voel je daar innerlijk ware spijt over.

Veel mensen voelen zich eerder schuldig dan dat het hen op de juiste manier spijt, en dat gevoel van schuld kan hen behoorlijk dwars komen te zitten, zonder dat er werkelijk berouw over is. Kom in je hart bij Mij wanneer je last hebt van schuldgevoelens, want vaak gaat het om eigen invullingen over wat gedacht wordt niet goed te zijn geweest. Bepaal niet zelf wat niet goed was, laat Mij het jou zeggen of laat Mij wegnemen waar je je onterecht schuldig over voelt.

Want je bent lerend en eist meer van jezelf dan je al kunt, en wanneer blijkt dat je het niet kunt, voel je schuld, maar geen berouw, want wat je niet kunt is omdat je het nog te leren hebt. Wie net leert rekenen kan niet meteen met breuken en procenten rekenen, en wanneer hij dat wel probeert en het lukt niet, kan hij zich schuldig voelen dat het nog niet lukt, maar berouw is er niet, want eigenlijk heeft hij niets werkelijk verkeerd gedaan, hij wilde alleen meer kunnen dan hij kan.

Onderzoek dat eens wanneer je je ergens schuldig over voelt. Heeft dat er niet mee te maken dat je meer wilt kunnen dan je kunt? Want dan eis je van jezelf meer dan nodig is, en dat vermoeit en put je uit. Laat het aan Mij om te oordelen of je aan waarheid of liefde verzuimd hebt. Vul dat niet zelf in, dan zul je merken dat het allemaal wel meevalt, beseffen dat Ik mild en barmhartig ben en niets eis. Accepteer in nederigheid dat je lerende bent en nog niet in alles volmaakt bent.

Hemels Brood 8040

Hemelse Vader, U bent de dag, het eeuwige licht, bij U kan nooit iets fout gaan. U bent het volmaakte leven in alle opzichten, de waarheid, de liefde, de wijsheid voor eeuwig. Dank U voor de bewustheid te bestaan, dank U voor U in mij.

Wie in waarheid en uit liefde leeft, zal Mij in hem kennen zoals Ik in waarheid en liefde ben, in hem en in alles en iedereen. Hij zal kennen wat het goede om te doen is en op Mij vertrouwen in zijn zwakte, en Ik zal hem sterken, zodat hij al zijn zwakten in de vrijheid die hij heeft kan overwinnen. Maar voor elke overwinning is overgave aan Mij nodig, en hij zal dat beseffen en tot die overgave aan Mij komen, en zo zal hij zwakte na zwakte met Mij samen overwinnen, zoals Ik zwakte na zwakte overwonnen heb met Mijn Vader die ook jullie Vader is, God die alles gemaakt heeft, die alle leven in Zijn Hand heeft en in Mij volmaakt God is en met Mij Eén en Dezelfde is Die Ik Ben. In Jezus Christus ben Ik God de Vader en Hij en Ik zijn Dezelfde. Daarom is iedereen in Jezus Christus in God, de waarheid, de liefde, de wijsheid uit die liefde. Kom in je hart, alle mensen, en leer Mij kennen in Jezus Christus, de Zoon, en God de Vader, de Schepper van hemel en aarde en alles wat is, en besef dat jullie mensen Mijn schepselen zijn, in de volle vrijheid, levend op aarde om tot het eeuwig ware besef te komen van werkelijk gelukzalig leven, Die Ik Ben.

In dankbaarheid ligt de nederigheid, de erkenning levend te zijn uit Mij, uit Mijn leven welke de eeuwig ware liefde is, en de erkenning alleen door Mij te leven en het besef daarvan te hebben zonder het Zijn te zien als het eigen zijn, zonder het te zien als een eigen verdienste te zijn zoals je bent. Wees die nederigheid en je leert Mij dieper in jezelf kennen, en hoe meer je Mij in nederigheid leert kennen, des te lichter zal het in je worden, tot je Mij zo ten volle gaat kennen in Mijn waarheid, liefde en wijsheid, dat het volledig dag in jou wordt, volledig waarheid in jou wordt, volledig liefde in jou wordt, volledig wijsheid uit die liefde in jou wordt, en jij, in het volle besef te bestaan, zelf te bestaan en mens te zijn, helemaal één geworden bent met Mij en alle andere schepselen in Mijn Waarheid, liefde en wijsheid, en in die eenheid in de ware volledige gelukzaligheid voor eeuwig werkelijk leeft, jezelf zoals je bent en Mij, Die jouw Leven is.

Hemels Brood 8041

Het ware licht, Mijn ware licht, gaat overal doorheen. Wanneer er op aarde bij de mensen geen duisternis meer zou zijn, zou er ook geen schaduw meer zijn. Mijn licht zou van alle kanten en overal doorheen alles verlichten en er zou geen duisternis meer zijn. Maar op aarde is wel duisternis, is het goede liefdevolle, het licht, en het tegenovergestelde, het slechte liefdeloze. En juist door de materie, wat het slechte liefdeloze in zich gebonden heeft, is er schaduw, is er duisternis. Maar wanneer de mens tot de waarheid, de liefde en haar wijsheid gekomen is en daar in zijn vrijheid blijvend voor kiest, in verbondenheid met Mij, zal de duisternis wijken voor Mijn licht, en zal in het hart Mijn licht voor altijd alles verlichten, zodat daar geen duisternis meer zal zijn.

In ieder hart is Mijn licht, maar hoe sterk het kan uitgroeien tot een groter wordend licht, ligt aan ieder mens, want de mens is vrij en hoe en wat hij doet kan Mijn licht in zijn hart vergroten of verkleinen en daarmee kan er duisternis in zijn hart komen. Want keuzen die niet naar Mijn liefde gemaakt worden, vormen schaduwen in het hart, vormen twijfel en onzekerheid. Maar wanneer iemand in Mij en Mijn liefde gelooft en daarop vertrouwt, hoeft hij zich geen ernstige zorgen te maken, want iemand die lerend is, doet nog niet altijd alles goed en daarvoor heb Ik begrip en vergeving, diegene leid Ik terug in Mijn licht, zodat hij helder ziet, wat en waardoor Mijn licht in hem schaduwen geeft.

Juist aan jullie zeg Ik, kom bij Mij in je hart in Mijn licht, in Mijn liefde, want in Mijn liefde, in Mijn licht, kun je zien wat het beste is om te doen, te zeggen of te zwijgen. Kom in vertrouwen op Mij en alles zal je duidelijk worden op een manier die jij begrijpen kunt. Maar zet je verstand daarbij stil, want in het verstand ben Ik niet, daar ben jij zonder Mij en wanneer je Mij daar zoekt en Mij niet vindt, kun je vertwijfeld raken over de waarheid en denken dat Ik er niet ben. Toch, Ik ben er, in je hart, in waarheid en liefde. Kom en voel Mij in je hart. Voel Mijn liefde voor jou en weet dat Ik altijd in jou Ben. Ik ben jouw leven, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 8042

Er wordt wel tegen mensen gezegd, we kunnen je nog niet missen, maar de werkelijkheid is, we kunnen U niet missen.

Wanneer iemand Mij kent en in Mij en Mijn liefde gelooft, dan weet hij dat hij zijn leven niet zelf is, maar dat hij zijn leven van Mij krijgt en dat hij Mij niet kan missen, of hij zou zijn leven missen en niet zijn. Ik heb Mijn eeuwige leven aan ieder van jullie gegeven en op die manier is het jouw leven, met het enige verschil tussen jou en Mij, Ik ben het leven en jij hebt het leven gekregen.

Iedereen heeft Mijn leven, maar nog niet iedereen leeft Mijn leven zoals het in alle opzichten werkelijk is, waarheid, volmaakt onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar niet te overtreffen volmaakte wijsheid. Toch bestaan jullie allemaal omdat Ik het wil, maar ook jullie hebben een wil. Dat is jullie vrijheid van leven, de eigen wil, en met je eigen wil kun je richting geven aan je leven, ook al is het Mijn leven en ook al is dat niet Mijn richting.

Je zou kunnen zeggen, Mijn leven blijft altijd Mijn leven en het is elastisch, zodat je er vele kanten mee op kunt, zonder het te verliezen, zonder de waarheid ervan te veranderen, want Mijn leven is eeuwig niet te veranderen, maar dat beseffen heel veel mensen niet en in hun vrijheid denken zij hun gekregen leven naar hun eigen belang en wensen te kunnen veranderen. Maar Mijn leven blijft het Leven zoals het werkelijk is, onveranderlijk, en wie het elastische ervan te ver uitrekt, bij diegene schiet het uit zijn handen op hem terug op een pijnlijke manier.

Dit bedoel Ik niet letterlijk, maar begrijp het goed, met heel jullie vrije wil, die Ik te allen tijde onbelemmerd laat, is er voor geen van jullie ook maar de geringste mogelijkheid om Mijn leven, zoals het van eeuwigheid tot in eeuwigheid is, te veranderen, en wie dat goed begrijpt, die zal ook beter begrijpen wat alle gebeurtenissen op aarde zijn, ontstaan door keuzen die mensen in hun vrijheid maakten en niet gelijk de waarheid, de liefde en haar wijsheid waren.

Daarom, wat er ook gezegd wordt ten aanzien van jullie mensen en Mij, niemand kan Mij missen, of hij dat nu beseft of niet, en niemand kan het ware leven veranderen, want het is niet te veranderen. Ik ben voor ieder mens eeuwig Dezelfde, zijn Enig ware Leven, de volkomen waarheid, de eeuwig ware liefde en haar niet te overtreffen wijsheid. Daarmee ligt alles voor eeuwig in Mijn Hand. Zalig degenen die dat in nederigheid aannemen en werkelijk leven.

Hemels Brood 8043

Welk belang heeft de uiterlijke kerk door de eeuwen heen gehad met haar overdadig strenge leer en haar voornamelijk eigen belang in macht en geld en bezit? Toch, ondanks al haar valsheden, haar misbruik en haar wreedheden, heeft zij Mijn Woord behouden. Weliswaar niet ten dienste aan Mij en de mensen, maar in haar kelders en tussen al haar geheimen en valse voorwendselen verborgen, heeft zij het bewaard. Niet voor Mij, niet uit waar geloof, maar voor het eigen welzijn, om zichzelf van het beste te voorzien. En vervolgens zijn de valse motieven van de kerken ontdekt, en hebben grote aantallen mensen de kerk verlaten.

Maar niet alleen hebben al die mensen de uiterlijke kerk verlaten, zij hebben ook de ware kerk, Die Ik Ben, in hun hart verlaten. Onbesuisd hebben zij niet onderzocht wat wel bruikbaar was, de woede over al wat slecht en vals was verblindde de mens voor het goede wat er toch ook aanwezig was, en wanneer dat gezien zou zijn, dan zou de uiterlijke kerk tot dienstbaarheid gekeerd kunnen worden voor al degenen die nu, zonder enig besef van de juiste weg om te gaan, in hun eigen overtuigingen ronddwalen. Zelfs jullie, in Mij gelovende mensen, moeten niets van de uiterlijke kerk hebben, want jullie hebben de ware kerk in je hart gevonden, waar jullie Mij nu regelmatig ontmoeten, zoals dat altijd bedoeld is geweest.

Toch had de uiterlijke kerk, vanuit jullie besef en geloof in Mij, dienstbaar gemaakt kunnen worden aan veel mensen, met datgene wat jullie zijn gaan beseffen. Maar allen die de uiterlijke kerk verlaten hebben, zijn verstrooid en niet meer zo snel bijeen te brengen. Nu zijn er andere wegen nodig om de verwarde en dolende schapen tot Mij in hun hart, in de ware kerk, en het ware geloof te brengen, tot vertrouwen in Mij en Mijn liefde.

In Mijn liefde heb Ik ten aanzien van jullie vrijheid met alles rekening gehouden. En al zijn veel van Mijn schapen op dwaalsporen geraakt, Ik zal hen terugroepen in Mijn stal en zij zullen Mijn Stem horen in hun hart, zoals jullie Mijn Stem in je hart kennen. Elk vertrouwen in Mij en Mijn liefde helpt daaraan mee en zo zijn jullie in het ware geloof mede hoeders van je medemensen. Want nu is Mijn bestaan, Mijn Woord in jullie hart, in de ware innerlijke kerk geborgen, evengoed voor ieder mens in zijn hart geborgen.

Hemels Brood 8044

In verhouding tot Mijn liefde is er op aarde zo heel veel aan gruwel en wreedheden. Terwijl de aarde de enige plaats is voor de mens om in zijn vrijheid zichzelf bewust te zijn en Mij te leren kennen, is de aarde ook de plaats waar zoveel kommer en kwel is als nergens anders in het heelal. De weg door het vlees is een erbarmelijke weg en veel mensen proberen de ongemakken voor zichzelf te vermijden, maar lieve mensen, deze zijn niet te vermijden zolang niet iedereen zich in waarheid en liefde tot Mij wendt.

Er is op de aarde zoveel afdwaling van liefde, waardoor er even zoveel leed en ongemak is. Maar het hoeft niet zo te zijn, het kan anders. Niet iedereen is een wrede misdadiger, er zijn genoeg mensen die een relatief vredig leven leiden, maar het besef van eerlijkheid en liefde voor Mij, jullie Schepper, hebben zij niet, waardoor een groot deel van Mijn licht hen niet bereikt, waardoor zij te weinig besef hebben van Mijn bestaan, van Mijn ware liefde, van de mogelijkheden die er op aarde door Mijn liefde zijn, vanuit Mijn liefde zijn.

Een groot aantal mensen gaat door het leven zonder werkelijk geloof in Mij, zonder enig contact met Mij, zonder te beseffen dat ware liefde de sleutel is tot zoveel goeds, dat in contact met Mij zoveel meer mogelijk is. Maar het is nodig voor het behoud van de eigen persoonlijke vrijheid van de mens, dat hij bij Mij komt, dat hij uit eigen vrije keus naar Mij zoekt. Want dan kan hij Mij vinden en Ik kan hem in Mijn licht meer tonen dan hij kan bedenken. Maar juist is het nodig dat ieder mens zelf tot Mij komt in zijn vrijheid, anders zou hij zijn vrijheid niet kunnen behouden.

Lieve mensen die in Mij geloven, terwijl er zoveel duisternis in de wereld is, is het van groot belang dat jullie uit eigen vrije wil in je hart bij Mij komen, voor Mijn licht, voor Mijn liefde, voor alles wat jullie nodig hebben. Laat je daarom niet afleiden door alle ongemak dat er op aarde is, door wat de wereldse mensen doen en zeggen, en geloven zonder Mij te kunnen doen. Laat wat zij als vooruitgang zien los, want dat is geen vooruitgang en dat zal pijnlijk duidelijk worden.

Mijn licht gaat zo nodig zijn. Juist voor hen die denken de toekomst in handen te hebben, maar geen benul hebben van waar zij mee bezig zijn, en in hun vrijheid kan Ik niet ingrijpen. De gebeurtenissen zullen aantonen welke wegen zij ingeslagen zijn, en dat zal niet zonder leed zijn. Maar evengoed ben Ik er en Mijn liefde ziet niet werkeloos toe. Daarom, sluit je bij Mijn liefde aan en wees erop voorbereid, dat wat er te gebeuren staat, door de mens veroorzaakt is en nodig is voor de mens om mee te maken, en te gaan beseffen dat het ware leven, het ware licht, de ware liefde, de enige uitweg is.

Kom en laat je door Mijn licht, Mijn liefde doorstralen, als een baken waar medemensen de juiste weg door kunnen vinden naar Mij. Wees verdraagzaam voor al het ongemak, en ervaar dat wie bij Mij komt door Mij gedragen wordt, wat er ook gebeurt. Want jij bent bij Mij gekomen, jij hebt Mij in je hart gevonden, jij bent gaan beseffen dat Mijn weg alleen bewandeld kan worden wanneer je die in vrijwillige overgave aan Mij bereid bent die te gaan.

Ik beloof je geen aardse welvaart, geen geld en macht, Ik beloof je de waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid. Ik beloof je de eeuwige vrede en gelukzaligheid van het eeuwig ware leven. Jij hoeft dat alleen aan te nemen in ware nederigheid. Weet daarbij dat jij en alle mensen hoe dan ook altijd al in Mij en Mijn liefde leven, door Mij in ware vrijheid zijn en Ik jullie allemaal intens liefheb. Weet dat.

Hemels Brood 8045

Ik heb je op aarde geplaatst uit liefde. Omdat Ik wil dat je Mij leert kennen, Mijn liefde en haar wijsheid, de waarheid van leven, en jou in Mij en Mij in jou leert kennen, zoals alles werkelijk is. Jou persoonlijk en al je medemensen persoonlijk en jullie allemaal tezamen, één mens. Ik heb je Mijn leven gegeven, ander leven dan Mijn leven is er niet. Mijn leven is uniek, er is geen ander leven dan Mijn leven en Ik heb het jou gegeven, jou en alle mensen. In het besef te leven, zelf levend te zijn, daarmee ben je het leven niet, je beseft te leven en Ik Ben Leven, het Enige Leven.

Mijn leven is in alles werkelijk, in wat er is tot in de eeuwige oneindigheid, maar alleen de mens kan beseffen dat hij leeft, op de enige manier zoals de mens het besef ervan heeft. Alleen de mens kan Mij in zijn zelfstandigheid levend in zich gaan zien en terwijl hij Mij leert kennen in de eenheid van Zijn, toch zijn eigen zijn blijven. Zo ben jij in vrijheid te leven en tegelijk ook in eenheid met Mij en al je medemensen, en daarbij ook verbonden met alles wat leeft. En alles leeft. Er is niets dat niet leeft, tot in de oneindigheid leeft alles en het is allemaal Mijn leven.

Alle leven is naar Mij te herleiden, daar is geen uitzondering op. Het is door Mij gegeven en hoewel ieder mens zijn eigen unieke kenmerken heeft en in vrijheid mag zijn, is hij met alles wat is in Mij verbonden, zonder zijn vrijheid te verliezen, in de Eenheid van Zijn, waarin alles besloten ligt en toch vrijheid aan de mens geeft, vrijheid aan jou geeft. Wanneer je in je hart bij Mij komt in oprechte liefde voor Mij, kan Ik je laten voelen hoe dat bedoeld is, kun je dat voelend begrijpen, zonder woorden, omdat er geen taal op aarde is die dat kan beschrijven. Alleen in je hart kun je het begrijpen, in ware liefde kun je de hele oneindigheid van leven uit Mij en in Mij en je eigen vrijheid gaan begrijpen, woordeloos.

Je kunt overal zoeken, boeken lezen, gesprekken voeren, alles ontdekken, maar doorzien Wie Ik Ben, het ware Leven, de eeuwigheid, kan alleen in direct contact met Mij in Mijn liefde voor jou en jouw liefde voor Mij. Kom bij Mij in ware liefde en het zal je verwonderen en verblijden wat het leven werkelijk is en Ik jou werkelijk geef.

Hemels Brood 8046

Hemelse Vader, U heeft alles in Uw Hand op een manier die voor alles en iedereen het beste is, en evengoed zijn wij vrij in ons doen en laten en maken wij mensen er niet het beste van, eerder een warboel.

Wat jullie mensen in jullie vrijheid ook doen of laten, het is allemaal door Mij in Mijn liefde voorzien. Dat kan zo zijn, omdat Ik alles Ben en ken en weet vanaf het eeuwige Zijn Die Ik Ben. Want Ik ben het eeuwige Zijn zonder begin en zonder eind, wat voor jullie moeilijk te begrijpen is, want voor jullie is je komst op aarde een begin waarvan jullie weten dat het een einde op aarde heeft. Maar ook jullie leven is oneindig, alleen hebben jullie geen weet van wat of waar je voor je komst op aarde leefde, en dat is in de gegeven omstandigheden ook niet nodig, behalve dat jullie leven uit Mijn eeuwigheid ook eeuwig is.

Voor jullie is het verblijf op aarde voor de tijd dat je daar bent van belang, voor jullie is het in je vrijheid van belang om te ontdekken wat het doel van jullie leven op aarde is, en daar zal Ik, jullie Schepper, jullie mee helpen zonder jullie vrijheid, zoals Ik die jullie gegeven heb, te belemmeren. Daarbij weet Ik dat het verblijf op aarde niet steeds even gemakkelijk is en dat er voor veel mensen veel te lijden is.

In het eerste begin van je verblijf op aarde was je kind en op een kinderlijke manier lerende en langzaam kwam er een besef van zijn, je groeide tot volwassenheid en ook het besef van zijn werd duidelijker, en zowel in het één als in het ander kwam je tot zelfstandigheid. Nu, in die zelfstandigheid en in je vrijheid, kun je meer gaan ontdekken over jouw leven, jouw zijn en Mijn Zijn waaruit jullie mensen tot leven gekomen zijn als mens en geplaatst zijn op aarde.

Ieder van jullie die Mij heeft gevonden, is meer en meer gaan zien en begrijpen van het ware leven, van Mij, jullie Schepper, van jullie verblijf op aarde. Evengoed zijn er bij jullie nog veel vragen, is er nog veel wat jullie niet weten. Ik zeg jullie, al jullie vragen zullen beantwoord worden op de daarvoor bestemde tijd, al lerende tijdens jullie verblijf op aarde, en dat zal daarna verdergaan. Vertrouw voor nu vooral op Mij, op Mijn liefde, en houd eraan vast dat Ik alles in Mijn Hand heb en dat Ik al lang voor het bestaan van de aarde en jullie bestaan op aarde in werkelijk alles heb voorzien.

Hemels Brood 8047

Kom bij Mij in je hart, daar waar je leeft, daar waar het stil is, en luister. Luister heel eenvoudig en heb geduld. Dan zul je Mij gaan verstaan en het zal je verbazen wat je dan gaat begrijpen. Want dat zal anders zijn dan op aarde gekend is, dan wat je gewend bent, en het zal een glans hebben die je niet eerder bemerkt en gevoeld hebt. Misschien lukt het je niet meteen de eerste keren dat je komt, heb je niet genoeg geduld. Misschien dwalen je gedachten af en lukt het je niet om in die stilte die Ik bedoel te komen, dat geeft niet, dat vraagt oefening.

Kom dan regelmatig terug in je hart en oefen die nodige stilte zo vaak je kunt, met geduld, maar ook met vastberadenheid en geloof. En wanneer jij dat onverschrokken volhoudt, dan zul je op een gegeven moment gaan begrijpen welke stilte Ik bedoel, welk geduld Ik bedoel en beseffen dat het nodig is om vol te houden te luisteren, zolang het duurt tot je Mij in jou begint te verstaan en begrijpen. Dan zul je het wonder meemaken, Mij in jou in ware liefde te voelen en te weten wat Ik jou laat weten, in ware liefde.

Dan ga je zien wat geen oog op aarde heeft gezien en geen oor op aarde heeft gehoord, want op die manier is er geen communicatie op aarde. Juist daarom is het niet gemakkelijk om Mij in je hart te gaan verstaan. Je weet niet wat te verwachten. Is het een stem die je verwacht, laat het los. Is het een gedachte die Ik in je geef, laat het los. Verwacht niets, wees stil in alle opzichten. Vertrouw op Mijn liefde. Vertrouw erop dat Ik je zal voorzien van Mijn Woord, maar vul niet in hoe dat zal zijn. Wees stil en geduldig en vertrouw op Mij.

Want Mij ontmoeten is heel anders dan jullie mensen elkaar ontmoeten terwijl jullie elkaar zien en met elkaar spreken. Mij ontmoeten is in stilte Mij herkennen, Mijn licht herkennen, Mijn liefde herkennen, en juist herken jij dat, omdat het er op aarde onder jullie mensen niet is. Maar het kan er met je medemensen die eenzelfde geloof, eenzelfde vertrouwen in Mij hebben, wel komen, in de volkomen zuivere liefde voor Mij. In de stilte met Mij kun je ook hen ontmoeten die Mij innig liefhebben. Maar eerst is het nodig om Mij in stilte in liefde te leren ontmoeten, en dat is niet zomaar even te doen en vol te houden. Maar Ik zeg je, het is zeker de moeite waard om vol te houden.

Hemels Brood 8048

Er wordt wel gezegd dat een mens door het stof gaat, dan wordt er bedoeld dat hij tot zijn schaamte zijn fout bekent. Het is de slang die door Mij veroordeeld is om door het stof te gaan. De slang staat voor de listige verleiding die in de diepste nederigheid tot de erkenning komt volkomen niets te zijn. Zo is het voor de mens dat Ik hem gezegd heb, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, wat zoveel zegt als, niets ben je, niets kun je en tot de erkenning daarvan zul je komen. In Jezus Christus, de Mens, is gebeurd dat Hij tot niets gekomen is en in ware onschuld tot Mij gekomen is, als Mens. Een daad van diepe nederigheid en daarmee heeft Hij de mensen op aarde verlost van de schuld van hun hoogmoedig handelen, door hen de weg te tonen om te gaan.

De weg waarlangs ieder mens van zijn ongerechtigheden verlost is. De weg van de diepste nederigheid, waarbij de mens beseft en erkent dat hij zelf niets kan en alleen Mijn liefde leeft, ook al heeft hij in het besef mens te zijn de vrijheid anders te kiezen dan waarheid en liefde. Vervolgens te beseffen dat de verleiding het listige van de slang is, wat hij volledig zal moeten weerstaan in het stof van het niets, om zijn ware leven te verwerven en net als Jezus Christus op te staan uit de dood, het niets van het tegenovergestelde van waarheid en werkelijke liefde, Mijn liefde. Voor veel mensen is dat een lange en moeilijke weg met veel hobbels en kuilen, voor anderen een kortere weg, evengoed met hobbels en kuilen.

Ieder gaat die weg op aarde, maar wie oprecht vanuit zijn hart in Mij, Mijn Woord en Mijn wijze liefde gelooft en op Mij vertrouwt, die zal Mij in Jezus Christus in zijn hart hebben en hij zal dat in liefde voelen en in zijn hart zal altijd Mijn zuivere licht zijn om hem te leiden. Evengoed blijft het altijd de keus van de mens of hij in zijn hart bij Mij in Mijn licht van liefde komt en luistert naar wat Ik hem aanraad te doen of te laten, te spreken of te zwijgen. Ik zal altijd in Jezus Christus in ieders hart zijn, maar voor velen zal er nog veel te gebeuren staan, voordat zij tot besef komen. Geef aandacht aan Mijn Woord van waarheid en liefde en kom steeds weer in Mijn licht van liefde, en Mijn liefde zal je bijstaan op je weg over de aarde en lang daarna.

Hemels Brood 8049

Liefde tussen een mens en Mij is het mooiste wat jou en Mij kan overkomen. Die momenten waarop jij Mijn liefde in je voelt en Mij terug liefhebt, zijn als parels zo mooi voor ons beiden. Ook al zijn het momenten en is dat nog niet constant, is het nog groeiende, het is er en dat is voor nu genoeg. Ik zou willen dat meer mensen dat al zouden voelen. Er zijn er zeker wel, maar in het grote geheel gezien is het maar een handjevol mensen die Mij zodanig innerlijk kennen dat ook zij op Mijn liefde reageren met liefde. Maar hoe weinig het er ook zijn, het aantal zal langzaam groeien. En hoewel klein, zoals David klein was tegenover een reus, maar hem toch neer wist te halen, zo zullen jullie mensen die Mij liefhebben, juist met jullie liefde voor Mij, dat monster, dat bestaat uit hebzucht en zucht naar macht, naar eer en roem, met Mijn en jullie liefde samen verslaan.

Want net als bij de reus een zwakke plek aanwezig was, zo heeft ook dit monster een zwakke plek. Het is blind voor Mij en blind voor ware liefde. Het is blind voor jullie kracht uit Mij, de kracht van liefde, en het weet niet hoe zuivere liefde precies die zwakke plek weet te raken, zoals David precies die reus op zijn zwakke plek wist te raken vanuit Mijn liefde en zijn liefde voor Mij. Zie, je hoeft zelf geen reus te zijn om een reus te verslaan, en zo kunnen jullie, met Mij en elkaar, met zo weinig en zo klein als jullie zijn, dat monster verslaan, met liefde, alleen met liefde en met Mijn licht. Want dat monster kan niet tegen Mijn licht en hoe meer hij in Mijn licht gezet wordt, des te meer zal het terugkrabbelen. Alleen gaat dat niet van vandaag op morgen.

Zie wat er met de kerk gebeurd is, al haar monsterlijke daden worden aan het licht gebracht en zie hoe ze zich terug moet trekken. Maar wees voorzichtig, want haar drang naar bezit en macht sluimert nog en zoekt naar wegen om terug te komen. Ik zal dat niet toestaan, maar haar macht en de wereldse machten zijn nog niet weg, houd daar rekening mee. Laat de liefde voor Mij en het besef van Mijn liefde in je groeien, en juist in jullie kleinheid zijn jullie dan groot en sterk genoeg om het monster met Mij samen te verslaan.

Hemels Brood 8050

Beoordeeld worden door een medemens is niet fijn en zelf een medemens beoordelen is niet goed. Toch gebeurt het dat mensen elkaar beoordelen en dat is in geen geval de bedoeling, maar is sneller gebeurd dan een mens beseft. Een mens die door een medemens beoordeeld wordt is daar vaak niet blij mee, want wie kent alles van zijn medemens om hem te kunnen beoordelen? Ik zeg jullie, niemand dan Ik, jullie Schepper.

Toch gebeurt het dat veel mensen al snel de mankementen van een medemens zien of denken te zien, daar al meteen een mening over hebben en vervolgens die medemens daar ook naar behandelen, wat doorgaans niet aangenaam is voor die medemens. Wanneer dan ook niet uitgesproken wordt wat de één van de ander vindt, kan er een langdurige onaangename sfeer ontstaan die nog onaangenamere gevolgen kan hebben. Want voor niemand is het prettig om beoordeeld te worden door een medemens, omdat er altijd onwaarheid in die beoordeling aanwezig is die lang een stempel drukt op de verhoudingen.

Tegen degenen die oordelen zeg Ik, zoals jij je naaste oordeelt, zo word je zelf beoordeeld. Tegen degene die zich de oordelen over hem van anderen aantrekt en daar boos of verdrietig van wordt, zeg Ik, aan geen enkel oordeel van welke medemens dan ook hoef je enige waarde te hechten, of het nu wel of niet onaangenaam is. Want alleen Ik, jouw Schepper, kan jou rechtvaardig en vanuit ware liefde oordelen en Mijn oordeel zal altijd in verhouding staan tot hetgeen in jouw hart aan liefde aanwezig is, zal altijd in alle zuiverheid en vanuit Mijn liefde vol van vergeving en genade zijn.

Daarom, het beste is dat niemand zijn naaste oordeelt en dat degene die geoordeeld wordt door een medemens, daar geen waarde aan hecht. Aan jullie allemaal zeg Ik, wanneer Ik het nodig vind, zal Ik zeker degene die op een dwaalspoor is, terugroepen en met Mijn licht van liefde terug op de juiste weg brengen. Dat zal gebeuren vanuit Mijn volkomen zuiver weten in de waarheid van Mijn liefde en geen schade geven, want ware liefde en haar wijsheid kwetsen niemand, helpen alleen tot het goede te komen.

Hemels Brood 8051

Lieve mensen die in Mij geloven, wanneer je geloof sterk en krachtig en zuiver is, dan zal het dat altijd blijven. Want wie eenmaal Mij in zijn hart in alle waarheid gevonden heeft en Mijn Woord, Mijn liefde en haar wijsheid is gaan begrijpen, al is dat voor een deel, die kan alleen nog aan de waarheid ervan vasthouden. Alles wat dat niet is, geen waarheid, geen liefde en geen wijsheid uit Mijn liefde, zal zijn waarde verliezen, en niet meer gewenst zijn. Maar voor jullie is het wel moeilijk om aan te zien wat er allemaal gebeurt zonder waarheid, zonder liefde en zonder de ware wijsheid uit liefde.

De moeilijkheid daarbij is, dat je er graag iets aan zou willen doen, maar je dat niet kunt, omdat het de vrije keus van mensen is om af te dwalen van wat goed en liefdevol is. Graag zou je al die mensen die Mij niet kennen, niet in Mij geloven, niets begrijpen van het ware leven, willen vertellen wat je bent gaan zien, gaan voelen, gaan weten over het ware leven, over Mij en over Jezus Christus, maar je hebt al bemerkt dat mensen nauwelijks of niet luisteren, niet geïnteresseerd zijn in hetgeen jij gelooft en waarvan jij beseft dat het waar is en de beste wijze van leven is.

Ik zeg jullie, in Mij gelovende mensen, breng al wat je aan waarheid, liefde en wijsheid uit Mij in je hart voelt eenvoudig zoveel je kunt in de praktijk en laat al wat er gebeurt gebeuren, het is Mijn toestaan uit Mijn ware wijze liefde om goede redenen, en het zal zeker ten dienste aan alle mensen haar uitwerking hebben. Laat het aan Mij, vertrouw op Mij, op Mijn Woord, Mijn liefde en haar wijsheid, en vanuit Mij in je hart help Ik jullie allemaal in waarheid, liefde en wijsheid te blijven handelen.

En mocht het je eens niet lukken in die ware liefde te blijven, maak daar voor jezelf geen drama van. Vergeef jezelf, vergeef anderen en wees weer waarheid, liefde en haar wijsheid met Mij samen, dienstbaar aan Mij en je medemensen, dan ben je ook dienstbaar aan jezelf. Voel Mijn liefde in je hart en zie Mijn licht in je hart, zodat je meer en meer gaat zien en begrijpen waartoe alles leidt, en gerust kunt zijn.

Hemels Brood 8052

In de Bijbel staat geschreven, en de zevende dag zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch de vreemdeling die in uw stede woont. Maar daar is in de huidige tijd geen sprake meer van, er is in dit opzicht geen zeggenschap meer en er wonen veel vreemdelingen in uw stede die hun eigen geloof of cultuur hebben, en er zijn maar heel weinig mensen die in Mij geloven en zich aan Mijn geschreven teksten houden.

Zelfs jullie die daadwerkelijk in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven en zoveel mogelijk naar Mijn liefde leven, hechten daaraan niet, omdat ingezien wordt dat het hart de kern van leven is, dat de ware liefde uit Mij leven, het belangrijkste is. En daarbij, ieder mens heeft van Mij de vrijheid gekregen om zijn eigen keuzen te maken. Hoe zou je dan de vreemdeling die in uw stede woont kunnen verplichten zich aan de Bijbelse uitspraak te houden, terwijl geen van jullie daar op de letterlijke manier gehoor aan geeft?

Inmiddels is het voor jullie duidelijk dat veel van wat in de Bijbel staat niet letterlijk maar vooral geestelijk bedoeld is. En in dit geval heeft het niet met uiterlijke gedragingen te maken, maar juist met het innerlijk, het geestelijk levensbesef in het hart, en alle gedachten, alle besef, wat in jou plaatsvindt. Bedoeld is dat je op regelmatige momenten de rust neemt om niet bezig te zijn met het uiterlijke, waarbij je doen en laten vanuit je overtuigingen, plichten, meningen, regels en verwachtingen gestuurd wordt, maar je bij Mij in je hart komt en door Mijn liefde geleid en in Mijn licht tot zicht en besef komt van waaruit je de dingen doet en gedaan hebt.

Zie daarbij je hart als de kerk en dat moment als de zevende dag, waarop je zo vaak mogelijk Mij ontmoet. Met noch je zoon, noch je dochter, enzovoorts, bedoel Ik elke gedachte, elke mening, elke waarde, alles los te laten, om zo zuiver mogelijk Mij te ontmoeten in Mijn licht, in Mijn liefde, en steeds wat meer te gaan begrijpen over jezelf, je ware intenties, over al datgene wat nog niet geheel naar waarheid was, nog niet zonder eigenbelang, nog ijdel was, waar je nog trots op was, enzovoorts. Laat die zevende dag zo vaak mogelijk zijn, want het gaat niet om een dag, maar om de eeuwigheid.

Hemels Brood 8053

Lieve hemelse Vader, de belangen van mensen zijn zo groot en zo sterk aanwezig, ook die van de machthebbers, in andere landen maar ook in ons land, zodat het er niet op lijkt dat zij op korte termijn U in hun hart zullen erkennen en hun belangen gaan loslaten. Eerder wordt de chaos nog groter, en hoewel U ons steeds weer Uw liefde toont en ons geruststelt, het ziet er niet fraai uit.

Het blijft toch allemaal de keus van de mens en uit de keus van de mens ontstaan allerlei situaties die heel verschillend van elkaar zijn, en de meningen over alles wat er gebeurt op aarde zijn ook zo verschillend, waarbij iedereen zijn eigen mening heeft en nastreeft. Dat geeft chaos in de besluitvorming en chaos in alles, want alles heeft met elkaar te maken. Evengoed zetten de mensen de problemen allemaal los van elkaar en pakken zij ze los van elkaar aan, zonder het verband te zien. Ja, juist omdat zij geen idee hebben van hun mogelijkheden wanneer zij in hun hart bij Mij zouden komen en Mijn raad zouden beluisteren, gaan zij allemaal hun eigen gang, wat steeds meer conflicten geeft tussen burgers, maar juist ook tussen leiders en machthebbers.

Maar het moet zo gaan dat de mens gaat erkennen dat hij aan samenwerking meer heeft dan aan het volgen van zijn eigen mening en zijn wil doordrukken. Het moet zo gaan dat de mens zijn eigen belang gaat afstaan voor het gezamenlijk belang, dat de zorg voor elkaar vanuit waarheid, betrokkenheid, empathie, en tenslotte uit liefde gaat gebeuren. Want in die liefde zal hij Mij gaan herkennen in zijn hart en wanneer de mens Mij eenmaal in liefde herkent, zal hij Mij en Mijn liefde erkennen en beseffen dat zijn belangen, zijn verlangens, zijn meningen nooit een juist en aangenaam resultaat gaan geven.

Maar dat zal niet voor vandaag zijn of voor morgen, en dat zien jullie die in Mij en Mijn liefde geloven dan ook goed. En al kunnen jullie niet overzien hoe dit allemaal ten goede gekeerd wordt en hoelang dat nog gaat duren, laat het los. Ik heb Mijn armen om jullie heen en in je hart zul je weten wat wel of niet nodig is om te doen of te laten. Dat het niet gemakkelijk is om toe te kijken op alles wat mis gaat, weet Ik. Wees sterk in waarheid en liefde, en blijf bij Mij komen en op Mij vertrouwen.

Hemels Brood 8054

In je hart zie Ik de vraag hoe het kwaad in zo’n ernstige mate in de wereld kon komen. Dat heeft te maken met de eerste grootste geest die Ik gelijk Mij, maar niet Mij, uit Mijn liefde vrijheid van leven gegeven heb. Met de gedachte dat hij Mij niet nodig heeft om te leven en zelf zonder Mij of enig contact met Mij zijn eigen leven zou kunnen leiden, verkoos hij los van Mij zelfstandig te gaan leven. Omdat leven zonder Mijn leven niet bestaat en hij door Mij en Mijn leven los te laten in het niets van de eeuwige dood verloren zou gaan, heb Ik hem met de schepping van hemel en aarde gered en hem aan Mijn leven in de aarde gebonden, zodat hij het ware leven behouden zou, maar ook een zekere vrijheid behield. En Ik schiep op die aarde de mens en gaf ook aan de mens Mijn leven, zodat de mens in vrijheid gelijk Mij, maar niet Mij, kon leven. Maar in de aarde gebonden en evengoed deels vrij is op de aarde ook de sfeer van de in de aarde gebonden geest, die nog steeds in de veronderstelling is zonder Mij zelfstandig te kunnen leven, en hij probeert via de mens uit zijn gebondenheid vrij te komen.

Om de mens de vrijheid van leven te geven, de bewustheid zelf persoonlijk te bestaan, is het nodig dat hij keuzen kan maken. In dat opzicht is de deels in de aarde gebonden en deels vrije geest de mens dienstbaar. En hoewel Ik de mens gewaarschuwd had niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad en niet te eten van de boom des levens, wist de in de aarde gebonden geest met zijn gedeeltelijke vrijheid de eerste mensen toch zodanig te beïnvloeden dat zij dachten dat het niet zo erg zou zijn om van de boom der kennis van goed en kwaad te eten, maar dat was het toch wel. Om te voorkomen dat de invloed van de geest de mens er ook toe zou brengen te eten van de boom des levens, heb Ik de mens daarvoor veiliggesteld. Maar eenmaal gegeten hebbende van de boom der kennis van goed en kwaad was de situatie van de mens blijvend veranderd. Alleen het leven uit Mij kon doorgang vinden met steeds de keus tussen goed en kwaad.

En de mens raakte meer en meer onder de invloed van de aan de aarde gebonden en deels vrije geest, die de mens voortdurend bleef verleiden, en de mens dwaalde meer en meer af richting de eeuwige dood. Zo kwam de tijd dat Ik Mijn Zoon Jezus Christus in de grootste zuivere liefde uit Mij in de Mens naar de aarde zond, om de afgedwaalde mens voor eeuwig te redden van de eeuwige dood. Om de mens tot het eeuwig ware gelukzalige leven te brengen en om voor de mens de weg daarnaartoe te tonen. Volkomen dienstbaar aan de mens heeft Hij zijn taak op aarde volbracht, zodat vanaf dan de mens innerlijk via Hem, en door Hem te volgen, toch tot de eeuwige zaligheid van het ware leven uit Mij voor altijd kan komen. Dat geldt voor alle mensen die op aarde geleefd hebben, er nu zijn en nog zullen komen.

Dat heeft het verblijf op aarde niet gemakkelijker gemaakt. Want nóg steeds is er de invloed van de gebonden geest, die er nog alles aan doet om uit zijn gebondenheid los te komen. Maar zijn tijd is beperkt, ook en juist voor hem is Mijn Zoon naar de aarde gekomen, om ook hem uit zijn gebondenheid te verlossen en ook hem tot het eeuwig ware leven voor altijd te brengen. Weet, lieve mensen, dat alles van de hele Schepping en alles wat er is en gebeurt volkomen ten dienste staat aan het doel van jullie verblijf op aarde, dat is in alle vrijheid te komen tot het eeuwig ware gelukzalige leven Die Ik Ben en dat zonder enig kwaad voor altijd te blijven.

Hemels brood 8055

Op aarde is er de keus tussen waarheid en liefde en het tegenovergestelde daarvan. En er is de verleiding die de mens tot het tegenovergestelde van waarheid en liefde probeert te krijgen. Door gebrek aan liefde bij de verleiding, kan hij niet zien wat Mijn liefde bewerkstelligd en kan hij niet zien hoe zijn werken dienstbaar gemaakt worden aan de mens en de groei van de mens in Mijn waarheid en Mijn liefde, juist omdat hij zich van liefde niet bewust is. Evengoed is er in hem het smeulende kooltje van Mijn liefde.

Denk nu niet dat de verleiding blind is, want hij ziet en bij merkt elk verlangen van mensen en dat gebruikt hij heel gewiekst om mensen te verleiden tot het tegenovergestelde van waarheid en liefde, want dat geeft hem kracht en hij hongert naar die kracht. Hoe meer hij daarnaar hongert en zijn aandacht op richt, des te blinder wordt hij en ziet hij niet dat Mijn liefde al zijn handelen ten dienste stelt aan de mens. Door die dienstbaarheid kunnen mensen tot inzicht komen en gaan zien wat ten aanzien van hun leven het beste is. Niet alleen voor de tijd van hun verblijf op aarde, maar juist ook voor hun leven daarna. De verleiding heeft dus wel een scherp en opmerkzaam oog voor alles waar hij als mogelijkheden tot verleiding ziet, maar is zo goed als blind voor zijn eigen dienstbaarheid aan Mij en de mensen.

Veel mensen beseffen niet dat de onaangename situaties waarin zij terecht zijn gekomen met de keuzen te maken hebben die alle mensen gemaakt hebben. Of het nu de eigen keuzen zijn of die van anderen, in de eenheid van zijn heeft ieder mens daar een deel van te dragen en steeds staat dat deel hen ten dienste om de ware levensweg te vinden. Hoe onaangenaam ook, er is niets wat niet uiteindelijk aan de mens ten goede komt, aan alle mensen ten goede komt.

Wanneer meer mensen zouden inzien dat alles door Mijn liefde zo geregeld is, dat het de mens ten dienste staat om tot het eeuwig ware leven te komen, zou er minder geklaagd worden, zou de last die mensen in eenheid met elkaar te dragen hebben minder zwaar zijn, omdat de mens zou beseffen dat hetgeen gebeurt, hoe pijnlijk en onaangenaam ook, toch uit Mijn liefde het juiste is om te gebeuren. Dat neemt de pijn en het ongemak niet weg, pijn en ongemak is er en het hoeft niet genegeerd te worden, maar met vertrouwen in Mijn liefde wordt het beter draagbaar. En in Mijn liefde, Mijn genade, kan Ik het verlichten, zowel het letterlijke ervan, als het geestelijke, en met Mijn ware licht begrijpelijk maken.

Hemels Brood 8056

Op de aarde is tijd, tijd is er door de verdeling in fragmenten, zoals eeuwen, jaren, maanden, dagen, uren, seconden, enzovoorts. Die verdeling in fragmenten gaat naar beide kanten eeuwig door, zowel eeuwen gaan tot in de verre toekomst of het verre verleden door, als dat seconden tot in de verre toekomst of het verre verleden doorgaan, zo heeft de aardse tijd geen einde of begin. Maar het ware leven kent geen tijd, het ware leven kent expansie, groei, zijn, beweging, en is zonder begin en zonder einde. In aardse taal is dat moeilijk uit te leggen.

Misschien is het in contact met Mij, Die Leven Is, enigszins mogelijk om het verschil te voelen tussen eeuwig Zijn, zonder begin en zonder einde, en de tijdsbeleving zoals die er op aarde is, en dat een beetje te begrijpen. Probeer je eens voor te stellen dat er op aarde geen tijd zou zijn, dat er enkel geleefd zou worden, zonder invulling van tijd. Je zou niets kunnen regelen, geen afspraken kunnen vastleggen, niet weten wanneer dit of wanneer dat, en zo meer. De werkelijkheid van leven zonder tijd is voor de mens op aarde niet voor te stellen, toch is het zo in Mijn hemelen. Daarom kunnen mensen die gestorven zijn, maar evengoed nog leven, omdat hun werkelijke leven oneindig is, omdat Ik oneindig leven Ben en ieders leven Mijn leven is, het idee hebben een eeuwigheid in eenzelfde situatie te zijn. Dat komt omdat er in hun situatie geen tijd meer is, en zij het besef van Mij als hun leven nog niet hebben.

Maar niemand wordt aan zijn lot overgelaten, voor iedereen is er een passende sfeer waarin hij zichzelf en Mij, zijn Leven Gever, kan vinden en tot de werkelijkheid van zijn leven kan komen. Hoe dat gaat heeft met de innerlijke wezenlijkheid van ieder mens persoonlijk te maken en is niet in tijd weer te geven. Iemand kan eeuwen geleden, in aardse tijd gesproken, overleden zijn, en nog nauwelijks besef hebben van wie hij werkelijk is en Wie Ik Ben, terwijl dat in Mijn hemelen in aardse tijd gesproken nog geen minuut is. In Mijn hemelen heeft alles te maken met werkelijk zijn, in welke mate leeft iemand werkelijk, en dat heeft te maken met hoe iemand op aarde geleefd heeft ten aanzien van liefde, verdraagzaamheid, vergeving, enzovoorts. Van daaraf gaat ieder mens verder, zonder tijd, in Mijn zorg. Zorg die altijd waarheid, liefde en haar wijsheid als basis heeft.

Graag wil ik het volgende gesprek dat ik na het schrijven van Hemels Brood 8056 met de hemelse Vader had met jullie delen.

Erkenning
In gesprek met de hemelse Vader kreeg ik opeens een diep besef van geestelijke groei door alles wat Hij mij heeft laten meemaken. Vervolgens kwam er in mij niet een gevoel van dankbaarheid, maar een heel diep gevoel van erkenning, erkenning van Zijn enorme grootsheid, en hoe Hij vanuit Zijn allesomvattende liefde voor ons precies dat laat gebeuren waardoor wij Hem meer en meer leren kennen in Zijn ware eeuwige liefde, Zijn eeuwige Leven. Hoe juist alle moeilijke situaties door Zijn licht mij zoveel zicht en verstaan hebben gegeven, waardoor ik kon gaan beseffen, Zijn oneindige, niet te overziene grootsheid.

Ik zou na mijn gebed een spelletje gaan doen op mijn iPad, maar dat gevoel van erkenning, van Zijn liefde wilde ik graag vasthouden, het was zo bijzonder en indrukwekkend, en toch werd ik naar dat spelletje getrokken. Ik besefte, dat is de verleiding, en ik dacht bij mijzelf, ik geef dit niet op voor een spelletje. Ik bleef in dat gevoel, maar omdat ik vergeetachtig ben, vroeg ik Hem dit goed in mijn geheugen vast te zetten.

En ik zei spontaan tegen de hemelse Vader, nagel het vast, zodat ik dit niet vergeet. Juist dan besefte ik, zei ik dat, nagel het vast! Meteen besefte ik, deze beleving heeft een betekenis, heeft te maken met het aan het kruis nagelen van Jezus Christus, en vervolgens besefte ik, het is vandaag witte donderdag en aankomend Pasen. Op dat moment besefte ik meer nog dan ooit, dat alles wat er gebeurd is tijdens de beschuldiging, de kruisiging, de drie dagen gestorven zijn en de opstanding uit de dood een heel belangrijke betekenis heeft voor ons mensen, vooral in geestelijke zin voor ons eigen leven op aarde. En dat emotioneerde mij, want ik voel daarin zo’n grote liefde, zoveel liefde voor ons. De tranen liepen.

Gezegende Paasdagen.

Hemels brood 8057

Veel van jullie lieve mensen, die in Mij en Mijn liefde geloven en op Mij vertrouwen, handelen nog vanuit verstandelijke overwegingen, verstandelijke invullingen van wat liefde is en zoeken contact met Mij vanuit een gedachte hoe Mij te vinden. Juist dat specifieke zoeken vanuit eigen gedachten, blokkeert het Mij op de juiste plaats, op de juiste manier en in de juiste sfeer te vinden. Sommigen van jullie worden daar moedeloos van, gaan zichzelf verwijten maken en willen nog beter hun best doen. Het beste is al je gedachten, je in vullingen, je verwachtingen, zelfs je goede bedoelingen, zoals jij denkt dat ze goed zijn, allemaal los te laten en geduld te hebben.

Ik zie in je hart je verlangen om met Mij in contact te komen, maar in je ijver om Mij te ontmoeten, sluit je je hart eerder daarvoor af, dan dat je het voor Mij opent. Je bent meer gericht op jezelf, dat je alles goed doet en eist van jezelf dat het nog beter moet. Daarmee ga je eraan voorbij om Mij in liefde in je hart te verwelkomen. Alleen de wens om Mij zelf in je hart te ontmoeten is voor Mij al genoeg en heb dan geduld. Houd je hart altijd open voor Mij en Ik zeg je, Ik ben daar altijd, alleen merk je Mij niet altijd op, je zicht is regelmatig belemmerd door allerlei gedachten of je het wel goed doet en of het beter kan. Een ontmoeting met Mij gebeurt het best wanneer je vrij van allerlei gedachten, allerlei invullingen, allerlei verwachtingen over wat wel of niet goed aan jou is, loslaat. In eenvoud vind je Mij het best, in waarheid, in oprechtheid, in stilte zonder woorden, zonder gedachten.

En vind je Mij dan toch nog niet, accepteer dat dan, trek er niet de conclusie uit dat je niet goed genoeg je best doet. Want ieder mens is welkom om bij Mij in zijn hart te komen en niemand hoeft daarvoor perfect in goedheid en liefde te zijn, want niemand is dat al. Aan iedereen kleeft nog wel iets waar hij in te groeien heeft. Maar dat dan altijd op Mijn tijd en op Mijn wijze. Zo is het ook met jou, jij kunt niet jouw groei bepalen, jouw groei in geestelijk opzicht ligt in Mijn hand, en dat geldt voor alle mensen. Evengoed heb jij de vrijheid, ook al ligt alles in Mijn hand, jullie zijn vrij in al je doen en laten. Maar forceer niets, dan zul je Mij al snel vinden in Mijn liefde, en Mijn liefde voor jou voelen.

Hemels Brood 8058

Wanneer iemand een steen in het water gooit, ontstaan er rimpelingen rondom de plek waar de steen in het water terechtkwam. Die rimpelingen spreiden zich in het water uit als kringen rondom de plek waar de steen gevallen is. De sterkste rimpelingen zijn de kringen die het dichtst bij de plek zijn waar de steen het water raakte, en hoe verder daar vandaan des te minder in kracht zijn de rimpelingen, totdat ze als het ware wegsterven in het niets. Voor het oog niet meer waar te nemen, maar de trilling ervan duurt nog voort.

Wie dicht bij Mij is, voelt Mij het sterkst, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid. Wie verder bij Mij vandaan is, voelt Mij minder en hoe verder iemand van Mij verwijderd is, des te minder tot niets voelt hij nog van Mij. Maar Ik ben het leven en Mijn leven is in ieder mens, daarom, al is een mens nog zo ver bij Mij vandaan en al voelt een mens niets meer van Mijn aanwezigheid, Ik bereik die mens, Ik bereik iedereen met Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid. En al denk je wellicht, die kringen om een steen die in het water terechtkwam, zijn op een gegeven moment weg, regen en wind doet ze helemaal verdwijnen, Ik kan je zeggen, Ik ben nooit weg, Ik ben eeuwig leven, eeuwig voor altijd, eeuwig stopt nooit.

Mensen kunnen hun ogen voor Mij sluiten, Mij negeren, doen alsof Ik niet hun leven ben, iedereen is vrij te geloven wat hij wil, maar dat vermindert Mijn bestaan niet en steeds weer gooi Ik een steen in iemands leven, steeds weer beroer Ik iemands leven, zodat hij de rimpels gaat herkennen en gaat beseffen Wie Ik Ben, niet een steen in het water, maar zijn Schepper, zijn leven, zijn bestaan. Niet om Mij, maar om hem, zodat hij niet wegsterft zoals de kringen rondom een steen in het water, zodat hij dichter en dichter bij de waarheid van zijn leven komt, dichter bij Mij, en gaat beseffen Wie Ik Ben en wie hij is in de wijde oneindigheid van werkelijk zijn.

Mijn Zijn, waaraan hij gelijk is, levend bestaan uit Mij, werkelijk mens. Het allerkleinste in de oneindigheid, terwijl hij het grootste bedoeld is te zijn. Hoe groter de mens zich waant, des te kleiner wordt hij, maar Ik laat jou, mens, niet verdwijnen zoals de kringen in het water, Ik laat jou eeuwig leven, eeuwig zijn. Aan jou de keus om dat te erkennen.

Hemels Brood 8059

Verwacht Mij, verwacht Mij in je leven, niet morgen, of volgende week, of volgend jaar, maar nu, vandaag. Verwacht Mij zoals Ik Ben, waarheid, eeuwig onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid. Verwacht Mij op die manier en je zult Mij zien, in het fris en nieuw uitlopende groen van bomen en planten, in de nieuw openende knoppen, in de bloesem, zien in de nieuw geboren vogels, vlinders, lammetjes, in de nieuw geboren mensjes, je zult Mij zien in je hart, je zult Mij voelen in liefde.

En dan zul je weten, in alle opzichten weten dat Ik ben opgestaan in Jezus Christus, dat Ik in je hart eeuwig al Ben, dat Ik steeds weer jouw besef van Mijn liefde vernieuw, elke dag, elk moment van de dag, in alles wat er gebeurt vernieuw Ik elk besef van ieder mens, zoals elke cel in ieders lichaam vernieuwd wordt door Mij. Want Ik vernieuw en vernieuw, tot alles volkomen geworden is zoals Ik volkomen Ben. Laat daarom geen dag voorbijgaan zonder Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid te beseffen en te voelen in je hart, in heel je wezen. Laat dat beseffen en voelen niet één dag zijn, of twee, maar alle dagen, elk moment van alle dagen, nu en altijd. Steeds weer sta Ik op, vernieuw Ik alles, houd Ik alles in beweging, zodat jij, mens, leeft en blijft leven, zodat alles leeft en blijft leven. Ik zeg je, dat is niet alleen voor vandaag, dat is voor morgen, voor volgend jaar, voor eeuwig en altijd.

Dat is Mijn waarheid, Mijn liefde, Mijn eeuwige Leven, dat heb Ik jou, mens, vrij en om niet gegeven. En steeds weer kom Ik, zodat je weet, beseft, voelt, Wie Ik Ben in Jezus Christus, voor jou, mens, is Mijn liefde voor eeuwig. Open je ogen en zie Mij, weet welke ogen Ik bedoel en open die, want, lief mens, dat zijn de ogen waarmee jij Mij kunt zien in alles wat leeft, en alles leeft, want er is geen dood, er is alleen Leven. Daarom ben Ik opgestaan, voor jou, zodat jij gaat zien wat het materiële oog niet kan zien, maar kijk met je ware oog en alles is te zien. In waarheid, liefde en wijsheid ben Ik dan duidelijk te zien, levend aanwezig in Alles.

Hemels Brood 8060

Lieve mensen, wees bedachtzaam op het wereldse, want het is een mengeling geworden van allerlei meningen, en de één is nog meer overtuigd van zijn gelijk dan de ander, maar al met al zijn ze allemaal even blind voor de werkelijkheid en de misvattingen die zij hebben. Toch, juist omdat er ook goede en liefdevolle mensen zijn, is het moeilijk om het één van het ander te onderscheiden en is het belangrijk om steeds weer in je hart bij Mij te komen, dan kan Ik je helpen tot onderscheid te komen.

Trek niet te snel conclusies, want met al het wereldse is veel meer gemoeid dan voor jullie te zien is. Het komt er dan ook vooral op aan dat je op Mij in alle opzichten vertrouwt, zodat je niet overlopen wordt door het wereldse ongeloof en het eigenbelang, wat voor veel mensen meer en meer de basis van hun leven geworden is. De tegenstellingen tussen in Mij gelovende mensen en zij die niet in Mij geloven worden groter, mede door de groei van kunstmatige intelligentie, waarmee gedacht wordt het leven in allerlei opzichten te kunnen beheersen. Maar zoals de mens gebrekkig is in waarheid, liefde en wijsheid, zo zal ook die zogenaamde intelligentie gebrekkig zijn, en de uitkomsten zullen de mensen geen goed doen.

Mensen denken hun vernuft in apparaten te kunnen verzekeren, maar zij verzekeren er ook hun tekortkomingen in waarheid, liefde en wijsheid in. Geen machine of apparaat, hoe geavanceerd de mens ook denkt dat hij die maken kan, heeft ook maar een fractie van het minimaalste van Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid, van Mijn mogelijkheden die eeuwig onbeperkt zijn en in waarheid, liefde en haar wijsheid de mens ter beschikking staan. Maar de mens ziet dat niet in zijn blindheid alles te willen beheersen voor zijn gemak, voor winst en macht.

Jullie, lieve in Mij gelovende mensen, wees er bedachtzaam op hoe met dat alles om te gaan, want de verleiding gaat ver om zijn macht te vergroten, juist nu er minder mensen het juiste besef hebben van Mijn bestaan in waarheid, in liefde en in wijsheid. De verleiding zal sterker dan ooit proberen jullie te verleiden, maar Ik zal het niet toestaan dat goede mensen die in Mij geloven meegesleurd worden in de blindheid van het wereldse denken en doen. Blijf daarom steeds in je hart bij Mij komen, want de wereld wordt meer en meer bedrieglijk, en alleen in contact met Mij kun je blijven zien welke weg de beste is, voor nu en altijd.