Hemels Brood 7844 t/m 7874

Hemels Brood 7844

Hemelse Vader, U geeft met de Schepping van hemel en aarde, met alles wat er op aarde en eromheen is, zo zuiver en diep weer hoe het met de mens is, hoe het ware leven van oorsprong volmaakt uit U Uw leven is, en ons besef van Uw heilig Goddelijk Zijn is maar zo minimaal. Toch getuigt de hele Schepping, alles, van Uw oneindige volmaaktheid, Uw oneindige liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid. En het weinige wat ik, klein mensje, daarvan voel, is overweldigend en kan ik niet onder woorden brengen.

Wie Mijn licht meer en meer kan verdragen, kan daarmee meer en meer gaan zien van Wie Ik Ben en wie hij zelf als mens, geschapen uit Mijn liefde en haar wijsheid is, en de volmaaktheid van het eeuwige leven Die Ik Ben en in Mijn Zoon Jezus Christus met Zijn komst op aarde en de weg die Hij gegaan is, getoond heb aan alle mensen van alle tijden.

Maar de situatie van de mens is nog niet zover dat de ware diepte en de ware betekenis van al wat was, is en nog komt, gezien kan worden. Er is nog teveel afdwaling van waarheid, van liefde en daarmee ook van wijsheid, zodat er weinig van Mijn licht tot de mensen doordringt.

Maar de volmaaktheid van Mijn Schepping blijft evengoed onveranderd volmaakt, geen mens die daaraan iets kan veranderen. Want de mens op zich kan niets, alles wat hij is, heeft hij van Mij, zijn Schepper, en alles wat hij doet en kan doen, is mogelijk omdat Ik hem die mogelijkheid geef. Want Ik ben alles, het eeuwig ware leven, de volmaakte waarheid, de volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid, alles zichtbaar in Mijn zuiver licht.

De tijd zal komen dat de ogen van mensen open gaan voor Mijn licht. Want nu zien mensen vanuit zichzelf, maar dan zullen zij innerlijk Mijn licht gaan zien en alles om hen heen zal anders worden in Mijn licht. Zie, in de spiegel van het leven is de werkelijkheid te zien, maar dan zal de mens in de werkelijkheid komen, zoals Mijn leven waarheid, liefde en wijsheid is, en in de oneindigheid van het eeuwig gelukzalige leven komen, en zijn verbazing zal groot zijn in de ware vreugde van het eeuwige leven waar alles goed is voor altijd.

Hemels Brood 7845

Lieve mensen die vanuit hun hart in Mij en Mijn liefde geloven, voor wie Mijn bestaan een innerlijk weten is, een besef van waarheid en een besef van Mijn eeuwige liefde voor alle mensen, een verblijf op de aarde is niet gemakkelijk, ook niet voor jullie, met alles wat er op aarde gebeurt door de in vrijheid gemaakte keuzen door miljoenen mensen, door hen die voor jullie op aarde geleefd hebben en er nu zijn, en de grote verschillen van mening over het leven en over Mij.

Wat eerst een Paradijs was voor de mens om te verblijven en zichzelf en zijn leven in verbinding met Mij ten diepste te leren kennen, is veranderd en verworden tot wat het nu is, vaak benoemd als een tranendal. Maar voor elke mensenziel is een verblijf in het vlees op de aarde de enige weg om voor eeuwig en altijd tot het werkelijk gelukkige leven te komen, een moeilijke weg, maar door de Mens Jezus Christus tot een weg gebracht die hoe dan ook bij Mij en Mijn liefde en haar wijsheid in alle vrijheid van leven uitkomt, voor iedereen die hem volgt zoals Mijn Zoon Jezus die weg voor alle mensen met zijn dood en opstanding uit de dood geopend heeft.

Het is nog tot weinig mensen doorgedrongen hoe enorm belangrijk hun verblijf op aarde is voor hun verdere leven na hun verblijf op aarde, hoe belangrijk het voor hen is om die weg te vinden, om Mijn Zoon in hun hart te vinden en Hem te volgen over die weg tot het eeuwig gelukzalige leven, dat er voor alle mensen is. Het verblijf op aarde is in de hele oneindigheid van zijn de enige plaats waar loutering voor een mensenziel kan plaatsvinden tot het eigen vrije zelfstandige werkelijke zijn met het besef te zijn, te leven, te bestaan, met het besef van waarheid, liefde en haar wijsheid als grond van zijn bestaan en het besef dat zijn bestaan als eigen zijn in eenheid is met Mij, zijn Schepper, zijn Levengever, en alle mensen die net als hij op de aarde de weg door het vlees gegaan zijn.

Behalve de mens is er geen wezen dat daartoe kan komen, het is alleen de mens gegeven. En veel mensen gaan daar tijdens hun verblijf op aarde aan voorbij, daarom is het nodig dat Ik hen wakker schud en tot besef breng. In hun vrijheid zijn zij ingedut en op dwaalwegen terechtgekomen, maar uit ware liefde zal Ik hen wekken, niet zoals Ik jullie gewekt heb, voor hen zal het moeilijker gaan. Maar wees niet bevreesd, want alles wat er te gebeuren staat ligt in Mijn Hand en zal vanuit Mijn liefde en haar wijsheid gebeuren ten dienste aan jullie allemaal.

Hemels Brood 7846

Wanneer je in gesprek komt met iemand die niet in Mijn bestaan, niet in Mij, zijn Schepper, gelooft, vraag hem dan eens waar in zijn materiële lichaam zijn leven gezeteld is. Misschien zegt hij, in zijn hart, of in zijn hersenen. Vraag hem dan eens hoe hij zich dat voorstelt, dat zijn leven zich in zijn hart of in zijn hersenen bevindt.

Want het leven in de mens is direct met Mij, jullie Schepper, verbonden op een manier die geen van jullie zonder Mijn uitleg kunnen vinden of begrijpen. Maar veel mensen zullen denken dat het vanuit de hersenen gestuurd is dat een mens zichzelf als levend wezen beseft. Vaak is dat de gedachte, omdat wanneer de hersenen uitvallen ook de bewustheid uitvalt en wanneer de hersenen vervolgens weer functioneren het bewustzijn er ook weer is.

Toch zijn er vaak mensen dood verklaard door artsen, omdat er geen hersenwerking meer geconstateerd werd over een langere periode en er geen hartslag meer werd gemeten, terwijl die mensen na een tijdje toch de ogen weer openden en vertelden welke bijzondere ervaringen zij meegemaakt hadden, welk een wonderbare liefde zij gevoeld hadden en hoe zij samen waren met mensen, bekenden en familie en onbekenden, met wie zij zonder woorden konden communiceren en van wie zij de gedachten konden volgen.

Iedereen die dat meegemaakt heeft, weet dat daar de hersenen geen deel aan hadden. Evengoed wordt hun verhaal over wat zij meegemaakt hebben door artsen toch gezien als een werking van de hersenen, terwijl juist artsen vanwege het volkomen wegvallen van de werking van de hersenen de dood geconstateerd hadden. Wat mensen niet werkelijk kunnen verklaren willen zij niet waar hebben, het past niet bij de status die zij hebben als arts of als wetenschapper.

Wie Mij in zich heeft leren kennen, die weet in elk geval dat leven niet het lichaam is, maar uit Mij, jullie Schepper komt en het lichaam in stand houdt zolang het Mijn Wil is uit Mijn ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid. Dat, lieve mensen, is de waarheid.

Hemels Brood 7847

Er is geen aardse taal waarin de taal van het hemelse volledig juist kan worden weergegeven. Dat komt omdat het hemelse eigenlijk geen taal als zodanig heeft, terwijl er wel communicatie is en deze communicatie volkomen zuiver alles tot in het kleinste weergeeft, in weten, beseffen, verstaan, begrijpen, zonder woorden. En wanneer een mens op aarde wat hij in zichzelf van Mij verstaat en begrijpt precies zou willen weergeven, dan zal hij bemerken dat hem dat slechts in beperkte zin lukt en hij ruim de kans loopt niet juist te worden verstaan, niet juist te worden begrepen, tenzij iemand het in zijn gevoel verstaat, omdat hij de hemelse communicatie kent.

Hoe meer iemand vanuit de liefde uit zijn hart leeft en handelt naar liefde en waarheid en regelmatig in contact is met Mij, Mij verstaat in zijn hart in zijn gevoel, des te meer zal hij begrijpen van alles wat geschreven is en Mijn Woord in zich heeft. Want ook Mijn Woord in aardse taal weergegeven wijkt in die zin af van een volkomen hemelse communicatie, wanneer het alleen met het verstand gelezen of gehoord wordt. Daarom zal Mijn Woord ook niet altijd direct tot iedereen in de ware betekenis doordringen, er is een opening van het hart nodig, er is een besef van Mijn bestaan nodig, er is een stilte in het eigen denken nodig om tot een beginnend verstaan te komen.

In dat opzicht zijn er veel mensen die vanuit een vermoeden zeggen, er is wel “iets” tussen hemel en aarde, maar dat niet specifieker kunnen benoemen, en nog niet specifiek in Mij geloven, nog niet Mij in hun hart kunnen zien als hun Schepper en God in Jezus Christus. Mensen op aarde hebben allerlei gedachten, allerlei gebruiken, gewoonten, tradities, gewenningen, enzovoorts, die zich als een soort schillen om hun kern gevormd hebben, en elke schil vormt als het ware een barrière waardoor Mijn Woord niet tot de kern van hun leven kan doordringen.

Voor een daadwerkelijk contact in hemels opzicht is het dan ook nodig dat stuk voor stuk al die “schillen” opgelost worden in waarheid en liefde. En dat, lieve mensen, is een proces wat bij de één langer duurt dan bij de ander en na het verblijf op aarde doorgaat, tot ieder mens tot in zijn kern van leven helemaal gezuiverd is en gelijk Mij voor eeuwig werkelijk leeft.

Hemels Brood 7848

Wanneer mensen een lezing gaan geven, dan gaan zij daarvoor bekijken wat anderen over dat onderwerp gezegd of geschreven hebben, wat erover in de media te vinden is, wat er aan onderzoek naar gedaan is, en de lezing wordt dan vaak samengesteld uit die verschillende bronnen, voor zover degene die de lezing geeft het daarmee eens is en interessant genoeg vindt om in zijn lezing te gebruiken. Veel mensen die een lezing over het leven, over Mij en Mijn Woord geven, doen dat ook als basis voor hun lezing. Dat zal doorgaans geen verkeerde lezing worden, maar in zo’n lezing kunnen gemakkelijk misvattingen voorkomen.

Anders wordt het wanneer iemand die een lezing over Mij en Mijn Woord of iets wat met het geloof te maken heeft geeft, wanneer hij zich in de stilte van zijn hart eerst met Mij verbindt en met Mij overlegt wat belangrijk is om in zijn lezing op te nemen. Anders wordt het wanneer hij Mij als zijn Bron neemt en vanuit Mij daar voorbeelden bij haalt uit wat er eerder al geschreven of gezegd is, dan komt zo’n lezing dichter bij de waarheid en zullen er minder misvattingen in voorkomen. Vooral wanneer het merendeel voortkomt uit Mij en Mijn Woord als Bron en de basis vormt voor de lezing.

Het kan bij veel in Mij gelovende mensen nog wel tot weerstand leiden, omdat velen nog vasthouden aan de traditionele gebruiken zoals hen dat van kinds af aan geleerd is en zij aan gewend zijn. Maar zulke gewenningen belemmeren een open en op vriendschap, op liefde gebaseerd contact met Mij in alle oprechtheid. En juist een direct contact met Mij in het hart is Mij het liefst, daar waar de openheid is om van Mij te leren wat mag worden losgelaten van wat aangeleerd is maar voor Mij niet nodig is.

Er is voor niemand een betere manier om tot de volkomen waarheid te komen dan via het innerlijk contact met Mij, wat zich kenmerkt door waarheid en liefde en nooit verwijtend is, maar wel oprecht ernstig kan zijn wanneer dat nodig is. Wanneer je de waarheid van leven wilt, Ik Ben de waarheid van leven en Ik alleen kan je daarover vertellen, in je hart, daar waar jij stil bent.

Hemels Brood 7849

Voor iedereen op aarde die in Mij en Mijn liefde gelooft, kan het tussen alle mensen die niet of maar gedeeltelijk in Mij geloven en vooral hun eigen ideeën volgen, verwarrend zijn en niet steeds even gemakkelijk om vast te houden aan Mijn Woord zoals dat geestelijk gedoeld is te worden begrepen. Want de veronachtzaming van Mijn Woord en Mijn adviezen is groot en er is in dat opzicht weinig vrees voor Mij onder de mensen, want hun ongeloof heeft geen belangrijke plaats in hun leven, hun zorg is meer gericht op de uiterlijke gebeurtenissen, om die onder controle te krijgen.

Nog steeds denken veel mensen dat de problemen die zich voordoen door mensenhanden opgelost kunnen worden, maar uiteindelijk zullen zij toch tot het inzicht moeten komen dat hun handen te zwak zijn en hun armen niet ver genoeg reiken. En jullie die dat beseffen, krijgen het hen niet duidelijk gemaakt, terwijl jullie zien dat Mijn Hand erbij nodig is. De tijd is nog niet rijp voor al die mensen die geen geloof in Mij hebben, en jullie, lieve mensen, kunnen daar weinig aan doen.

Hoe moeilijk en verwarrend, en wellicht ook frustrerend dat ook is, laat het los, laat het in Mijn Hand, heb geduld en wacht af, laat de maat vol worden en houd vast aan Mijn liefde en haar wijsheid, die niet verandert, altijd Dezelfde blijft en alles voorzien heeft wat nu gebeurt. De uitkomst ligt aan de vrije keus van de mens, maar zeker zal Mijn liefde en haar wijsheid zonder de vrijheid van de mens te belemmeren wel de sturing geven die nodig is om de gang van zaken ten goede te keren, via die wegen die nodig zijn voor al die mensen om tot geloof te komen, tot liefde te komen, tot werkelijk leven te komen.

Daarbij zullen hun ogen geopend worden en zullen zij tot het besef komen dat Ik, hun Schepper, Degene ben Die hen Mijn leven geeft en zij alleen in Mijn liefde in vrijheid leven. Wees daarom gerust en houd vast aan je vertrouwen in Mij, dwaal niet af, blijf in jezelf bij Mij, zie vanuit Mij in jou en blijf geduldig wachten tot Mijn tijd gekomen is. De mens kiest in zijn vrijheid en naargelang zijn keus handel Ik uit ware liefde voor alle mensen, zodat het met iedereen helemaal goedkomt.

Hemels Brood 7850

Hemelse Vader, toen ik jonger was heb ik zoveel niet beseft en daardoor ook niet alles goed gedaan, maar nu ik meer ben gaan beseffen van U en Uw Woord is het niet zo dat ik nu alles wel goed doe. Dat spijt mij, maar het lukt mij toch ook niet om altijd Uw weg te volgen.

Meer mensen hebben met datzelfde te kampen. Je kent Mij nu wel meer dan toen je jong was, en voor meer mensen is dat zo, maar behalve hetgeen je in de loop der jaren bent gaan beseffen, zeg Ik jullie, er is nog veel meer om te gaan beseffen, er is oneindig veel meer. Maar dat kun je ook niet allemaal nu al beseffen, daar is veel meer van Mijn licht voor nodig, maar zoveel meer licht als je nu al van Mij krijgt, kunnen je ogen nog niet aan.

Ieder mens heeft een beperking in dat opzicht, en Ik bedoel daarmee niet de lichamelijk materiële ogen, maar de geestelijke ogen en het bevattingsvermogen. Dat is bij iedereen verschillend, want ieder mens is uniek en ieder mens komt in een andere situatie op de aarde. Zelfs wanneer gekeken wordt naar kinderen in eenzelfde gezin, dan zijn er geen twee gelijk en is het bevattingsvermogen van al de kinderen verschillend. Zelfs wanneer het om een identieke tweeling gaat zijn er verschillen, soms zelfs heel grote verschillen.

Maar alles heeft een plaats van Mij gekregen in de Schepping, alles grijpt precies zo in elkaar dat de mens vrij zijn keuzen kan maken en dat alles gericht is op het te bereiken doel, het eeuwig ware goede leven, dat alles ten dienste staat aan alle mensen. Iedereen zal op de voor hem passende tijd meer van Mijn licht aan zijn geestelijke ogen kunnen verdragen. Maar veel van de mensen die wat meer kunnen verdragen begrijpen niet dat anderen nog niet zo ver zijn. Daarom staat er geschreven, niet te oordelen, want er is een tijd voor iedereen persoonlijk en voor alle mensen tezamen. Maar wanneer die tijd gekomen is weet Ik alleen.

Alle ogen zullen Mijn licht gaan zien, maar niet allemaal tegelijk. Tot alle ogen aan Mijn licht gewend zijn, is geduld en loslaten van belang, maar ook geen vergelijking, want alles is gekregen van Mij, niemand heeft er een verdienste aan wanneer hij meer van Mijn licht ziet dan anderen. En zo moet het zijn, omdat ware liefde onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is, voor altijd.

Hemels Brood 7851

Wanneer je eenmaal Mij, in Mijn Zoon Jezus Christus, in jou hebt leren kennen en een ander besef bent gaan krijgen van Mijn Woord en de betekenis ervan, zal er in jezelf steeds iets nieuws opkomen waarvan je je gaat afvragen wat de betekenis ervan is, en zullen er steeds gebeurtenissen zijn waarvan je je afvraagt hoe daarmee om te gaan. Wanneer je het één meer bent gaan begrijpen geef ik je iets nieuws en zo zul je steeds meer gaan leren van Mij en Mijn Woord, van het ware leven dat Ik uit Mij aan alle mensen geef. Het zijn niet zomaar ideeën van jezelf, het zijn ingevingen en gebeurtenissen die uit Mij je gegeven worden, zodat je steeds wat verder komt en tot meer werkelijk levensbesef komt.

Evengoed is er ook nog de verleiding die je het liefst aan zich bindt en je het liefst in verwarring brengt, wat het gemakkelijkst gaat wanneer je met je verstand de situaties eerst gaat overdenken en niet meteen in je hart bij Mij komt voor antwoorden. Maar ook dat heeft een reden, ook dat staat ten dienste aan de mens, want het maakt zichtbaar waar je nog zwak bent en het maakt je sterker wanneer je het met Mij samen overwint. Niets is in dat opzicht verloren, maar het heeft wel consequenties, anders zou het je niets leren, en juist is het nodig om te leren en meer en meer het verschil te zien tussen goed, waar en liefdevol, en het tegenovergestelde daarvan.

Ik heb alles zo ingericht dat alles en iedereen tot Mijn licht komt, tot het volkomen ware leven uit Mij voor altijd. Wees er toch alert op niet met je verstand de dingen te gaan onderzoeken en beredeneren, maar met je hart. Want in je hart, in je innerlijke stilte, waar je zelf stil bent, daar kan Ik je zicht geven, je laten beseffen hoe het werkelijk is en waarom een en ander op aarde allemaal gebeurt. In je hart kun je steeds de waarheid vinden, daar ben Ik altijd aanwezig in waarheid en liefde. De keus is aan jou om Mij daar te ontmoeten, je bent altijd welkom.

Hemels Brood 7852

Ieder mens heeft tijdens zijn leven op aarde te maken met spanningen, de spanningen tussen goed en kwaad, tussen leven en dood. Hoe het ook erop kan lijken dat sommige mensen zonder enige moeilijkheid door het leven gaan, erop kan lijken dat zij alles hebben wat hun hart begeert, dat zij geen moeilijkheden door te maken hebben, zo is het niet. Het is alleen niet te zien, het blijft verborgen achter alles wat glimmer en glans lijkt te zijn, maar dat is schone schijn. Er is op aarde leven en dood, er is op aarde verschil tussen goed en kwaad, tussen waarheid en onwaarheid en iedereen heeft daarmee te maken, want iedereen maakt keuzen, goed en niet goed, en iedereen heeft niet alleen met zijn eigen keuzen en de gevolgen daarvan te maken, maar ook met de keuzen van medemensen en de gevolgen daarvan.

Niet iedereen vindt dat eerlijk verdeeld, er zijn veel mensen die vinden dat ze ernstig benadeeld worden ten opzichte van andere mensen, vooral wanneer zij zelf eerlijk zijn en de nadelen ondervinden van hen die niet eerlijk zijn, die met gemak zich bedienen van leugen en bedrog. En wanneer mensen Mij niet werkelijk kennen in hun hart, niet in Mij en Mijn liefde geloven, kunnen juist zij degenen zijn die hun ongenoegen op extreme manieren gaan uiten, moeilijkheden maken en eisen gaan stellen. Dat kan heel ontwrichtend werken voor een samenleving en er zijn vaak mensen die zulke moeilijkheden uitlokken zodat een goede samenleving ontwricht wordt.

Kijk naar wat er in de wereld aan onrust gaande is, er ontstaan steeds brandhaarden, dan eens hier, dan eens daar, en dat gebeurt in drie dimensies. De aarde ontbrandt letterlijk, mensen ontbranden in ruzies en oorlogen, en geestelijk vinden er ook ontbrandingen plaats, maar die zijn minder zichtbaar dan de twee eerste vormen van ontbranding. Maar zonder al die ontbrandingen vindt er geen loutering plaats en juist is er voor de mens op aarde en al het kwaad wat door mensen bedreven wordt loutering nodig. Zie daarom door alle gebeurtenissen heen die loutering, die enkel en alleen voortkomt uit Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 7853

Lieve mensen, jullie zijn vrij in het maken van jullie keuzen en dat is uniek ten aanzien van alle levende wezens, vrij zoals Ik, jullie Schepper, Uniek ben, leef, eeuwig Leef. En juist door die vrijheid die jullie hebben, kunnen jullie het eigen persoonlijke bestaan, het leven, Mijn leven, als je eigen leven beseffen. Jullie hebben het mooiste wat er bestaat van Mij gekregen, het eigen zijn, naar Mijn beeld en gelijkenis, maar niet Mij, jullie Schepper, jullie Levengever, jullie God, in ieders hart in Mijn Zoon Jezus Christus.

Jullie leven en in jullie vrijheid kunnen jullie zelf bepalen hoe je je leven vorm geeft, maar er is daarbij één ding wat eeuwig vaststaat en eeuwig niet gewijzigd kan worden. Ik Ben Die Ik Ben en Ik ben alle leven en Mijn leven is liefde, die liefde is waarheid, is onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig en daaruit altijd volmaakt wijs, en dat, lieve mensen, is dan ook eeuwig jullie leven, en op aarde is het aan jullie om in alle vrijheid tot dat ware eeuwige leven te komen.

Alleen op de aarde kunnen jullie mensen ervoor kiezen om in je doen en laten af te dwalen tot het tegenovergestelde van het leven dat jullie allemaal uit Mij zijn, maar dat is het ware leven dan niet meer en heeft de dood in zich. En was het niet zo dat Mijn Zoon Jezus Christus zich daarvoor geofferd heeft, dan zou geen van jullie uit die dood tot het ware leven kunnen komen.

Gedenk dat en gedenk daarbij dat jullie mensen allemaal, niemand uitgezonderd, in werkelijk leven in Mij een eenheid zijn. Al ervaart iedereen zichzelf als een enkel bestaan, ieder mens maakt evengoed deel uit van allen tezamen, en zo zijn jullie mensen tezamen één geheel, één mens, en met alles wat jullie mensen doen of laten in de veronderstelling zelf te doen of te laten, bewegen jullie die grote Mens tezamen.

Maar samen met Mij in Jezus Christus in jullie hart, de kern van leven wat jullie allemaal ieder voor zich in je voelt te zijn, kan de dood in alle opzichten overwonnen worden, kan de verleiding tot zwijgen gebracht worden, kan iedereen tot het werkelijke leven komen en eeuwig gelukzalig leven, op aarde of bij Mij in Mijn hemel.

Hemels Brood 7854

Ik heb alle mensen even lief, onvoorwaardelijk lief, en iedereen kan het voelen in zijn hart dat Ik hem in alle opzichten liefheb. Toch voelen veel mensen dat niet, hun directe contact met Mijn liefde wordt tegengehouden en dat heeft allerlei verschillende oorzaken. Het kan zijn dat iemand niet in Mijn liefde gelooft, het kan zijn dat iemand helemaal niet in Mijn bestaan gelooft, of iemand is zoveel op zichzelf gericht dat hij Mijn liefde niet bemerkt, en dan zijn er ook nog veel mensen die geheel in beslag worden genomen door wat zij willen bereiken met hun aardse leven. Daarvan zijn er die dat op een redelijk eerlijke manier doen, maar ook veel die dat met leugen en bedrog denken te bereiken, en er zijn er die anderen schade berokkenen zonder enige schaamte.

Maar wie in zich eenmaal Mijn liefde gevoeld heeft, die zal dat vaker voelen en weten dat Mijn liefde voor hem en alle mensen nooit weg is, altijd zorg draagt, voor alle mensen persoonlijk en allen tezamen als één mens. Zie, Mijn liefde beheert alles en maakt voor eeuwig alles goed, terwijl toch ook alle mensen vrij hun keuzen kunnen maken, goed of niet goed. Dat wil zeggen, naar waarheid of naar leugen, naar liefde of het tegenovergestelde daarvan. Welke keus een mens in zijn vrijheid ook maakt, het is zijn keus en daar zit altijd wel een vervolg aan vast, maar ook dat is zijn keus, ook al beseft iemand niet wat hij met zijn vrij gemaakte keus bewerkstelligt.

Juist omdat veel mensen niet beseffen wat zij met hun vrij gemaakte keuzen bewerkstelligen, heb Ik in Mijn liefde alles zo geregeld, dat alles wat mensen met hun vrij gemaakte keuzen bewerkstelligen, hen dienstbaar is ten aanzien van het te bereiken volmaakte leven en het besef daarvan, het besef van Mij en Mijn onvoorwaardelijke liefde. Dat is Mijn zorg uit liefde voor de mens en daarbij behoudt de mens evengoed zijn vrijheid, die in werkelijk leven het eigen besef te bestaan, te zijn, is. Dat is Mijn liefde die voor iedereen het beste teweegbrengt, wat niet altijd voor ieder het prettigst is, maar het gaat niet alleen om iedereen persoonlijk, het gaat vooral ook om de eenheid van zijn, van leven, de Ene Mens, vergeet dat niet.

Hemels Brood 7855

Al hetgeen met liefde verkregen is blijft liefde, al hetgeen wat met het tegenovergestelde van liefde verkregen is, heeft geen waarde en blijft niet. Zo zijn er op aarde steeds weer veranderingen, want er is veel niet met liefde verkregen. Mensen hechten waarde aan materiële dingen, aan roem en macht, aan bezit, en mensen bepalen in hun vrijheid wat de meeste waarde heeft en geven daar een aards materiële prijs aan, doorgaans uitgedrukt in geld, rang, positie, macht, enzovoorts. Maar wanneer er iets in de situatie verandert, verandert er ook iets aan de waarde.

Wanneer er ergens veel vraag naar is en weinig voorraad van is, stijgt de waarde, stijgt de prijs, nergens om, want aan het product verandert niets, dat blijft hetzelfde. Wanneer er ergens nauwelijks of geen vraag naar is, zakt de waarde en zakt de prijs, terwijl aan het product niets veranderd is. En vaak wordt er een waarde gecreëerd door mensen die daar belang bij hebben, dan wordt er van een product minder gemaakt, terwijl veel mensen het nodig hebben, zodat de prijs stijgt en voor een niet veranderd product veel meer betaald moet worden. Ernstig daaraan is, dat geen rekening gehouden wordt met de mensen die het ook nodig hebben, maar de prijs niet kunnen betalen.

Ik zeg jullie, alles wat Ik jullie allemaal te bieden heb is een vrij en gelukkig leven voor altijd en eeuwig. Aan dat leven verandert niets en aan de kosten ook niet, bovendien is het voor alle mensen vrij beschikbaar, voor arm en rijk, voor jong en oud, voor blank en gekleurd, voor man en vrouw, voor iedereen zonder uitzondering. En het enige wat ervoor nodig is, is eenvoudig vasthouden aan het geloof in Mij en Mijn liefde en vasthouden aan waarheid, aan onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid in al je doen en laten gedurende het verblijf op aarde en daarna. Verder zijn er geen kosten aan verbonden.

Wanneer de mens oprecht zou willen, zou hij nu op aarde dat leven al kunnen hebben en in alle opzichten met Mij en elkaar heel gelukkig kunnen zijn en alles kunnen hebben wat hij nodig heeft om werkelijk gelukkig te zijn. Maar veel mensen zijn daarvoor nog te blind. En, lieve mensen, het kost nog tijd en gebeurtenissen om hun ogen te openen voor de waarheid, de liefde, de wijsheid, het ware levensgeluk.

Hemels Brood 7856

Het doel dat de mens zich stelt voor zijn verblijf op de aarde verschilt nogal eens van het doel dat Ik voor zijn verblijf op aarde gesteld heb. Bij de mens gaat het vaak om een aangenaam verblijf, terwijl het er voor de mens om gaat dat hij het ware eeuwige leven uit Mij, zijn Schepper, leert kennen en in zijn vrijheid tot dat leven komt, tot de waarheid, de liefde en de wijsheid daarvan komt uit eigen vrije keus, uit waarheid en liefde, omdat hij zelf persoonlijk beseft dat hij alleen dan alles heeft en krijgt waardoor hij werkelijk gelukkig kan zijn. Maar vooral het tegendeel gebeurt er op aarde, de mens zoekt alles wat hij in het ware leven kan vinden in het onbestaanbare, via allerlei wensen en verlangens, ten koste van zijn welzijn en dat van zijn medemensen.

De mens denkt zijn leven met zijn wil te beheren als een zelfstandig individu, terwijl hij onderdeel is van de eenheid van alle mensen en alleen saamhorigheid, liefde voor Mij en zijn medemensen, een zeker welzijn geeft. Het zou er op aarde zo anders aan toe kunnen gaan, en dat, lieve mensen die dat beseffen, stoort jullie nogal eens. Dat is te begrijpen, maar dat helpt de situatie niet te veranderen. Er is nu eenmaal het goede liefdevolle en het tegenovergestelde daarvan, waar alle mensen mee te maken hebben. Vooral in deze tijd komt het erop aan geduldig te blijven, verdraagzaam te zijn, vooral regelmatig in de ware stilte in je hart bij Mij te komen voor inzicht en kracht uit liefde, om zoveel je kunt in vrede te blijven en te beseffen dat ieder mens zijn weg te gaan heeft.

Het zijn allemaal verschillende wegen en er zijn wegen die niet gemakkelijk om te buigen zijn, omdat mensen die die wegen gaan niet buigzaam zijn, juist stug vasthouden aan hun eigen invullingen en meningen, zelfs met het sterkste bewijs hun weg nog niet verlaten, hun onmacht niet waar willen hebben en roekeloos doorgaan op een schandelijke weg en veel slachtoffers maken. En wellicht vraag je je af waarom Ik dat toesta, en Ik zeg je daarop, het is aan Mij om daarover te beslissen, want geen van jullie kan overzien wat Ik overzie. En geloof Mij, alles wat er op aarde gebeurt in de vrijheid van keus, wordt voor alle mensen gedragen door Mijn liefde en staat altijd ten dienste aan het werkelijke doel van de mens op aarde, het eeuwig ware liefdevolle gelukzalige leven te bereiken, voor altijd.

Hemels Brood 7857

Zoek niet het valse licht, zoek de waarheid. De waarheid is altijd in liefde aanwezig, maar veel mensen herkennen de liefde niet en zien daardoor de waarheid niet. Ware liefde kun je voelen, iedereen kan ware liefde voelen, maar wanneer je met het verstand naar de waarheid zoekt, ga je gemakkelijk voorbij aan de liefde en blijft alleen de logica, zonder de werkelijke waarheid uit liefde te voelen. In de logica kan het tegenovergestelde van waarheid uit liefde sluipen, de verleiding.

Veel van wat er in de huidige tijd beweerd wordt, is gebaseerd op uit het verstand opgebouwde logica en daar is vaak de tegenkant, die dan die logica zijn eigen valse licht toevoegt, haast niet op te merken. En aangezien veel mensen alles vooral met hun verstand beschouwen, is er tussen de bevindingen veel vals licht aanwezig, wat alleen door de oplettende mens, die eerst in zijn hart voelt en bij Mij om zuiver licht komt, gezien kan worden.

Maar nog staat de logica veelal bovenaan om van uit te gaan en zo wordt veel bedacht en weinig vooruitgang geboekt, waardoor de tijd gaat dringen om allerlei problemen opgelost te krijgen. Tijd is geen rekbaar begrip, tijd is afgepast, daar verandert geen mens iets aan. Maar evengoed zien mensen niet dat tijd afgepast is en steeds weer proberen mensen tijd te rekken, maar tijd loopt door en dat kan ongenadig zijn in allerlei opzichten. Tijd ligt dan ook niet in mensenhanden maar in Mijn Hand en het is belangrijk dat dat gezien gaat worden in het juiste licht, in Mijn ware zuivere licht.

Met alle logica van mensen verandert er niets aan tijd en voor iedereen is het van belang om dat in het juiste licht te zien, in de waarheid, in de liefde en haar wijsheid. Want in geen ander licht is te zien hoe de verhoudingen liggen en waar het zwaartepunt ligt. Veel mensen denken dat het zwaartepunt ligt in hun inzet om problemen op te lossen, maar het zwaartepunt ligt in het loslaten van Mijn waarheid, Mijn liefde en Mijn Wijsheid uit die liefde. Het zwaartepunt ligt in het geloof in en het vertrouwen op Mij, jullie Schepper, God, en de kracht van liefde die Ik in Mijn Zoon Jezus Christus ben in ieders hart, het ware zuivere licht.

Hemels Brood 7858

Lieve mensen, Ik heb jullie de vrijheid gegeven van het eigen persoonlijke besef te bestaan, maar je zult je pas in alle opzichten werkelijk vrij voelen, wanneer je in al je handelen, in al je doen en laten, ware liefde bent, wanneer er niets meer afwijkt van waarheid en liefde, ook al zijn medemensen die waarheid en liefde nog niet, en ook al bemerk je daar de gevolgen van. Ware werkelijke vrijheid ligt daarin altijd naar waarheid en liefde te leven.

Een aantal mensen begint dat wel te beseffen, maar de invloed van zoveel medemensen die dat nog helemaal niet beseffen en erover mopperen wanneer hun situatie niet gemakkelijk is, wanneer zij met allerlei moeilijkheden te maken hebben waarvoor zij niet direct een oplossing zien, is groot en daaraan kunnen jullie, die zoveel mogelijk naar waarheid en liefde leven, weinig doen. Dat ligt er niet aan dat jullie ook nog lerende zijn, dat ligt eraan dat alle mensen in eenheid met elkaar verbonden zijn en in die eenheid er nog veel mensen afgedwaald zijn van de waarheid en de ware liefde.

Zie, alles heeft met elkaar te maken op een voor jullie mensen gecompliceerde manier en het grote geheel is voor jullie, hoe liefdevol jullie ook zijn, niet te overzien. Ik overzie het allemaal wel, tot in de uiterste hoeken van het grote oneindige heelal overzie Ik alles en weet Ik alles. En alles wat Ik overzie, weet, ken, ben, kun jij gaan overzien, weten, kennen, zijn, wanneer je in al je vrijheid met Mij samen die waarheid en liefde je helemaal eigen gemaakt hebt. Evengoed blijf je dan toch ook onderdeel van de eenheid van alle mensen en blijf je te maken hebben met de van waarheid en liefde afgedwaalde keuzen die mensen maken.

Veel mensen raken in die eenheid de weg naar Mij en Mijn ware liefde kwijt door alle keuzen van mensen die niet naar waarheid en liefde zijn. Laat dat jou niet overkomen, blijf ernaar zoeken Mij te ontmoeten in de stilte van je hart en Mijn hulp aan te nemen. Weet daarbij dat Ik in ware liefde er altijd ben en dat alles wat er op aarde gebeurt Mijn sturing heeft voor het heil van alle mensen, zonder iemands vrijheid te belemmeren. Hoe Ik alles voor iedereen tot een werkelijk liefdevol leven breng is Mijn geheim, wat duidelijk wordt naarmate de mens in waarheid en liefde groeit en gelijk Mij waarheid en liefde gaat zijn.

Hemels Brood 7859

Voor het bereiken van Mijn ware hoogste hemel, waar alles volkomen licht en liefde is, is de volledige nederigheid nodig. Om die nederigheid te bereiken is het nodig om de waarheid van Mijn bestaan, van Mij, jullie Schepper, God, Leven in alles, Zijn in alles, en Mijn Zoon Jezus Christus, ten diepste te gaan beseffen, te gaan begrijpen en uit Mij aan te nemen. De aarde met alles erop en eromheen is juist daarvoor geschapen, zodat alle mensen tot dat besef kunnen komen, alle mensen uit eigen vrije wil tot de waarheid, tot Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid kunnen komen.

Juist de diepste nederigheid geeft het zuiverste zicht, het beste verstaan en begrijpen van Mijn Woord, Mijn liefde, Mijn wijsheid, alles, het eeuwig ware Leven. Maar er gebeurt nog veel op aarde wat geen waarheid, geen liefde en geen wijsheid is, omdat de nederigheid ontbreekt, omdat de minste zijn ontbreekt, maar vooral omdat het besef ontbreekt van wat mensen hun medemensen aandoen met hun doen en laten, met hun gedrag, met hun zucht naar macht en bezit, met hun gebrek aan nederigheid. Zoveel mensen beseffen niet wat zij met hun manier van leven aan schade voor hun medemensen en zichzelf teweegbrengen.

Daarom, oordeel niet over je medemensen, want geen mens, hoe goed en nederig hij al denkt te zijn, beseft de ware maat van nederigheid en is die diepste nederigheid. Wees daarom niet treurig, versta dat alles evengoed in Mijn Hand van waarheid, liefde en wijsheid ligt en dat Mijn liefde boven alles staat, dat Mijn liefde alle mensen leidt zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, want juist de vrijheid van de mens is van belang om de waarheid, de ware liefde en haar wijsheid als een van het eigen bestaan bewust mens te kunnen zijn en blijven en tot de ware gelukzaligheid te komen in het volle besef daarvan.

Ik zeg jullie, de aarde en alles wat erop gebeurt, geeft velen pijn en verdriet, geeft veel mensen wanhoop, maar dat, lieve mensen, brengt het meest waardevolle aan alle mensen, en wanneer zij dat bereikt hebben, in het volle besef te zijn, te bestaan, zal alle leed geleden zijn, zal dat geen enkel belang meer hebben, omdat de ware liefde en haar wijsheid, de volkomen gelukzaligheid, dat allemaal volkomen oplost.

Hemels Brood 7860

Het beste zou het zijn wanneer ieder mens bij al zijn doen en laten naar Mij of in elk geval naar zijn geweten zou luisteren. Maar het geweten van veel mensen is geen weten meer, het zijn verlangens en wensen geworden waarnaar door hen geluisterd wordt, en de sterke wil om die wensen en verlangens waar te maken. Daarbij willen mensen vaak niet waar hebben wat waar is en het gemakkelijkste is het dan om zowel Mijn Stem als de stem van het geweten het zwijgen op te leggen. En zo vervaagt de moraal, zo vervagen normen en waarden die op waarheid, goedheid en liefde gebaseerd zijn en worden tradities gebruikt om een zekere waarde te vervullen die op zich geen waarde hebben.

Maar juist wanneer iedereen zijn eigen wil, zijn eigen ideeën op zijn eigen manier gaat leven, ontstaat er chaos, wantrouwen, verwarring, enzovoorts. En midden daarin is het voor jullie, die in Mij, jullie Schepper, geloven, steeds moeilijker om vast te houden aan Mij, Mijn Woord en Mijn ware liefde, en de chaos en onzin van de wereldse mens aan te zien. De kloof die er ontstaat is steeds moeilijker te overbruggen en het verschil wordt steeds groter en heftiger over de hele wereld.

Kijk dan eens terug naar de wegen die de mens gegaan is, wat heeft mensen vooral gedreven, behalve het veiligstellen van overleven, voeding en drinken, en beschutting? Daar is hebberigheid en jaloezie ingeslopen, met leugen en bedrog als middelen om bezit en macht te verkrijgen en door de eeuwen heen zijn er maar weinigen geweest die het smalle pad van waarheid, liefde en eenvoud gegaan zijn, zonder eigenbelang en zucht naar rijkdom en macht. En ook nu is dat de situatie.

Maar er zijn ook altijd veel mensen die meegezogen worden in de wil van machthebbers die eigenbelang weten te verpakken in onwaarheid alsof het waarheid is, en velen zien daar niet doorheen omdat zij Mij niet kennen. En juist zij gaan Mij leren kennen, Mijn liefde en haar wijsheid. Door schade en schande gaan zij Mij ontmoeten, en zie wat er dan gebeurt met de machtigen die denken het volk in hun macht te hebben, maar Mijn macht niet kennen of zwaar onderschatten. Wees gerust, jullie lieve mensen, want de tijd is bijna om, heb geduld en maak het mee, het ware leven vol vrede op aarde.

Hemels Brood 7861

Lief mens, ook in de kleine dingen geef Ik je innerlijk raad, als een fluistering ben Ik in je hart en laat je weten wat het beste is om te doen. Natuurlijk hoef je in je vrijheid Mijn raad niet op te volgen, je kunt altijd doen wat je zelf wilt, alleen, je zult er keer op keer achter komen dat je beter af geweest zou zijn met het opvolgen van Mijn raad. Steeds meer ga je dat beseffen, en toch blijven er momenten waarop je je eigen wil volgt, omdat je dat liever hebt, omdat dat je beter uitkomt, tenminste, zo lijkt dat.

Het eerste gebod is Mij, jouw Schepper, lief te hebben. Dat is niet zomaar een gebod omdat Ik dat voor Mijzelf graag zo wil, dat is een gebod dat van belang is voor jou. Want zie, Ik ben in alles waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid. Mij ten volle liefhebben is dan ook Mijn waarheid, Mijn liefde en Mijn wijsheid liefhebben, en juist wanneer je Mij en al wat Ik Ben liefhebt, zul je er geen enkele moeite mee hebben om in alle vrijheid naar Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid te handelen in alles, en jouw wil gelijk Mijn Wil te maken en daar de beste vruchten van te plukken. En meer nog, wanneer je Mij liefhebt zul je vanuit waarheid en liefde ook je medemensen liefhebben als jezelf, wat het tweede gebod is, en daarmee heb je dan ook aan het derde gebod voldaan zoals dat voor alle mensen het beste is.

Het staat er allemaal als een gebod, een opgelegde manier van leven, maar in vrijheid gegeven om wel of niet op te volgen, alsof het niet voor jou maar voor Mij van belang is. Toch, het is voor jou van belang, het is Mijn liefde voor jou, voor jullie allemaal. Het is niet bedoeld om je te dwingen, het is bedoeld om te bereiken uit eigen vrije wil, uit inzicht en besef. En vervolgens komt die ware liefde, wanneer jij wilt, vrij in je hart en ga je Mij liefhebben, vrij zelf gekozen, omdat je Mij naar waarheid in alle werkelijkheid hebt leren kennen. Mij, Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar niet te overtreffen wijsheid, en daarbij het eeuwig ware leven, de voor alle mensen eeuwig ware gelukzaligheid van werkelijk Zijn.

Hemels Brood 7862

Besef je wel dat Ik er altijd ben, dat je nooit zonder Mij bent, dat Ik alles van je weet, tot in je diepste, geheimste gedachten? Er is niets in jouw hele leven zonder Mij, jouw Schepper, helemaal niets. Want Ik ben jouw leven en alles wat jij met je leven doet of laat, doe je of laat je met het leven dat je van Mij hebt. Er zijn momenten dat je daaraan denkt, maar er zijn veel meer momenten dat je daar helemaal niet bij stilstaat en voor jou lijkt het dan jouw leven te zijn, en die vrijheid heb je, ook al heb je jouw leven uit Mij en ben Ik er altijd bij, ook al besef je dat niet altijd.

Zie, Ik heb jou lief, innig lief, en Mijn liefde is voor altijd en eeuwig gratis voor iedereen. Toch, alles wat buiten Mijn liefde gebeurt heeft wel kosten, heeft gevolgen die voor rekening zijn van degene die handelt buiten Mijn liefde om. En dat gebeurt nogal veel. Veel mensen onderschatten wat de kosten, de gevolgen zijn van hun handelen buiten Mijn liefde, en veel mensen laten hun medemensen opdraaien voor de gevolgen ervan. Dat kan, omdat jullie samen in de eenheid van Mijn leven één mens zijn, en zo heeft alles wat iemand buiten Mijn liefde om doet of laat gevolgen voor alle mensen, voor alles wat er op aarde is.

Toch is het niet zo dat Ik in Mijn liefde dat niet weet en niet zorg voor degenen die daardoor onschuldig lijden, al degenen die op aarde onschuldig lijden vergoed Ik voor hun leed. Niet met bezit of macht, maar met hemelse gaven. Veel mensen beseffen dat niet en pas vele jaren of tijden later gaan zij zien hoe Ik in Mijn liefde hen met overlopende maat vergoed heb wat zij door het gedrag van medemensen aan leed te verdragen hebben gekregen.

Maar Mijn liefde gaat verder dan dat, want ook hen die hun medemensen door hun doen en laten leed te verdragen gegeven hebben, heb Ik lief en ook voor hen zorg Ik, met allerlei gebeurtenissen, want Ik ben ook altijd bij hen, hun leven is hen ook uit Mij gegeven, eveneens gratis. Maar de prijs voor alles wat zij willens en wetens buiten Mijn liefde doen ligt anders en is erop gericht hen tot zicht te brengen, tot besef te brengen, zodat ook zij tot werkelijk leven, tot Mijn leven, tot Mijn ware liefde komen, die gratis en voor niets is, voor jullie allemaal!

Hemels Brood 7863

Zie, Ik kan ernstig zijn, of vriendelijk en alles daartussenin. Ik kan spreken of zwijgen, helpen of afwachten, Ik kan je zus, je broer, je vader, je moeder, je buur zijn, ernstig of vriendelijk, maar nooit ben Ik boos. Want Ik ben ware liefde en boosheid is geen liefde. Zo is er veel meer wat jullie mensen zijn en geen ware liefde is, en onder veel mensen leeft het idee dat Ik boos ben, dat nare dingen gebeuren omdat Ik boos zou zijn, of ontstemd over wat mensen op aarde liegend en bedriegend doen.

Maar juist is dat Mijn liefde, die gebeuren laat wat voortkomt uit het doen en laten van mensen zonder liefde, en nooit is het boosheid. Boosheid is van de mens en daaruit komt narigheid voort, die Ik laat gebeuren uit liefde voor de mens, zodat iedereen die zich niet naar liefde gedraagt gaat inzien dat zijn doen en laten hem nergens werkelijk brengt, dat het misschien lijkt macht te geven en bezit, maar werkelijk leven is dat niet.

Werkelijk leven is namelijk volkomen liefde, onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. En die liefde geeft de waarheid van zijn aan de mens, het gevoel van geluk, van tevredenheid, geeft eenvoudig blij zijn. Alle mensen die naar die liefde streven in hun doen en laten, voelen wel wat Ik bedoel, de waarheid van leven, de waarheid van zijn, en zij weten wel dat Ik alles ben in ware liefde, zonder verwijten, zonder boosheid, maar wel ernstig wanneer dat nodig is om de mens tot waarheid, tot liefde en haar wijsheid, tot het eeuwig ware leven te brengen, wat goed is, vredig en volkomen liefdevol.

Wees daarom zelf ook van tijd tot tijd ernstig voor jezelf, en wees op andere momenten vriendelijk voor jezelf. Weet uit Mij in je hart wanneer het op ernst aankomt en wanneer op vriendelijkheid, wanneer het op vasthoudendheid aankomt en wanneer op loslaten. Voel in je hart van Mij en Mijn liefde hoe met de ene mens om te gaan en hoe met de andere. Dan gaat het altijd goed in ware liefde. Wees allemaal in ware liefde gezegend.

Hemels Brood 7864

In Mijn licht is er geen enkele schaduw. Wie in Mijn licht staat, ziet nergens schaduw, omdat er nergens schaduw is. Op aarde is er licht en schaduw, daardoor is het voor veel mensen moeilijk voor te stellen hoe Mijn licht er kan zijn zonder enige schaduw. Zie, op aarde is er donker en licht, bij Mij is alleen licht, zuiver wit aangenaam licht. Wat is nu de betekenis van licht, want juist wanneer dat gezien kan worden kan ook begrepen worden hoe Mijn licht zonder enige schaduw is.

Op aarde is niet alleen donker en licht, maar is vooral goed en kwaad, waarbij het kwaad het donker is, de schaduw, en het goede liefdevolle het licht. Dat kan zijn vals licht of Mijn licht. Vals licht zijn alle beweringen van waarheid terwijl het geen waarheid is, en zuiver licht is alles wat zuiver Mijn waarheid is. Bij Mij is alleen zuivere waarheid, dat is Mijn zuivere licht, Mijn volkomen volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid. Daar is geen enkele schaduw, want er is totaal geen kwaad, dus er is niets donker, alles is er licht.

Ook op aarde kun je in Mijn licht komen, dat is Mijn liefde en haar wijsheid, dat is Mijn volkomen waarheid, wanneer je alles wat donker is, alles wat geen waarheid, geen liefde en wijsheid uit ware liefde is, loslaat en alleen naar Mijn liefde handelt. En wanneer je dat doet ga je niet alleen in Mijn licht zonder enige schaduw, maar straal je ook Mijn licht uit naar je medemensen, zonder enige schaduw. Kijk daarbij niet naar de schaduwen van materiële voorwerpen, van lichamen en het gewas, want die schaduwen hebben met de wereld te maken. Los van die schaduwen kun je mijn licht zonder enige schaduwvorming zelf uitstralen, wanneer je in Mijn licht staat.

Wie op enig moment in zijn geest een stralend zuiver wit licht gezien heeft, die heeft het fenomeen van Mijn licht zonder enige schaduw gezien en is een moment in Mijn licht geweest, terwijl hij op aarde verbleef, met schaduwen om hem heen buiten Mijn licht. Want er is zien en zien. Het ene zien is inzien, is inzicht, is beseffen wat waarheid en liefde is, het andere zien is het eigen willen zien, het aardse zien, het eigenlijk blinde zien. Letterlijk gesproken ben je in Mijn licht wanneer je naar waarheid volkomen naar Mijn liefde vanuit je geloof in Mij handelt.

Hemels Brood 7865

Lieve hemelse Vader, ik begrijp dat U ons mensen hoe dan ook liefheeft, maar dat ontslaat ons niet ervan U lief te hebben. En alhoewel U het grote geheel van ons bestaan, van de hele Schepping, in Uw Hand heeft, begrijp ik dat het allemaal toch ook te maken heeft met de keuzen die wij in onze vrijheid maken.

In Mijn liefde voor alle mensen, liefde die voor iedereen oneindig intens en groot is, onveranderlijk eeuwig hetzelfde is en blijft, heb Ik jullie de vrijheid van zijn, de bewustheid van zijn gegeven, het beheer over je leven op aarde, maar niet het beheer over de Schepping, over de eeuwigheid van leven, over Mijn leven, alleen de mogelijkheid om als vrij mens te zijn uit Mijn leven, gelijk aan Mijn liefde.

Maar in die vrijheid is de gedachte bij veel mensen nog aanwezig dat het beheer over het eigen leven mogelijk maakt over alle leven te beschikken, over alles te beschikken, wat eeuwig in Mijn Hand ligt. Vanuit die gedachte wordt door veel mensen niet gezien dat zij in het grote oneindige van Mijn Zijn slechts een klein eigen deel in beheer hebben gekregen, wat vooralsnog in de materie gebonden is, terwijl het eeuwig oneindige werkelijk allesomvattende leven, Mijn Leven, Mijn eeuwig oneindige Zijn, Die Ik Ben, het eeuwig Al, alles stuurt, alles beheert, wat oneindig veel verder gaat dan de mens in zijn kleinheid kan overzien.

In de werkelijkheid van Mijn eeuwig Al is dat voor de mens met zijn gedachten het leven te beheren niet te overzien, nog niet een zandkorrel. Het zijn nog maar weinigen die er een vermoeden van hebben, hoe weinig er voor hen te overzien is en die beginnen te beseffen hoeveel in de oneindigheid er door Mij in Mijn overgrote liefde beheerd wordt, waardoor het heelal bestaan heeft, waardoor de mens bestaan heeft, en hoe belangrijk het voor hem is om in alle vrijheid Mij, Zijn Schepper, lief te hebben, niet voor Mij, maar voor de mens, voor het heil van de mens. Wees gezegend wanneer je dat begint te begrijpen, Mijn Liefde.

Hemels Brood 7866

Wanneer je geheugen je in de steek laat, heb je altijd nog Mijn geheugen waarin alles wat jij beleeft is opgeslagen. Maar het is niet in alle opzichten zo gemakkelijk om daar gebruik van te maken, daar is een direct contact met Mij voor nodig in waarheid, in stilte en in liefde. Het zal je verbazen, hoeveel je terug krijgt vanuit Mijn geheugen van wat je zelf niet meer wist. Maar er zijn ook dingen waaraan je niet graag herinnerd wordt en situaties die beter nog een tijd uit je herinnering blijven. Niets is zo grillig als het geheugen van de mens, en vaak veinzen mensen zich iets niet meer te herinneren omdat hen dat beter uitkomt. Dat kan diegene wel beter uitkomen en in zijn vrijheid kan hij alles wat hem niet uitkomt zogenaamd vergeten zijn, in Mijn geheugen is het wel opgeslagen, en geloof Mij, Ik vergeet niets, van niemand.

Dat wil niet zeggen dat alles wat in Mijn geheugen is opgeslagen even zwaar telt, want wat eenmaal vergeven is, blijft voor altijd vergeven. Voor nogal wat mensen is werkelijk vergeven van iets wat hen pijn gedaan heeft heel moeilijk en het blijft rondgaan in hun geheugen, ze kunnen het maar niet vergeten. Steeds weer komt het bovendrijven en dat belemmert een werkelijk totaal vergeven. Maar soms zakken gebeurtenissen die nog niet vergeven zijn diep weg in het geheugen, als een soort bescherming tegen de pijn die het gedaan heeft, en soms moet dat ook zo zijn, moet diegene eerst verwerken wat er gebeurd is. In Mijn geheugen blijft het veilig bewaard tot het moment er is waarop wat gebeurd is beter onder ogen gezien kan worden.

Veel ernstige gebeurtenissen kunnen pas na lange tijd tot vergeving gebracht worden en wanneer dat zo is, breng Ik het terug in het geheugen zodat iemand tot vergeving kan komen vanuit ware liefde, vanuit begrip, vanuit besef wat de gebeurtenis inhield. Ja, alles van alle mensen in alle tijden is in Mijn geheugen vastgelegd, tot in het kleinste detail. En eens komt de tijd om te zien wat was en wat is voor iedereen, dat wordt beter niet vergeten. Maar weet, dat wat er ook ooit vanuit Mijn geheugen voor je ogen getoond wordt, het altijd in Mijn oneindige liefde zal zijn en je altijd met Mijn liefde geholpen zult worden om te beseffen, om los te laten en met een schone lei verder te kunnen, genezen van alle zorgen en pijn. Die dag komt en brengt alle mensen tot het ware vredevolle leven in liefde.

Hemels Brood 7867

Verandering is nodig. Zou er geen verandering zijn dan zou er geen vooruitgang zijn, dan zou er geen verderleven zijn, terwijl leven toch altijd leven blijft. Maar leven is beweging, voortdurende beweging in een eeuwige spiraal, de eeuwige cirkel van bestaan. En zeker op aarde is verandering nodig, omdat veel mensen het leven waardoor zij zijn en zichzelf als bestaan ervaren, niet naar de werkelijkheid zien en daardoor Mij, hun Schepper, hun levengevende God, niet naar werkelijkheid kennen.

Nog zijn er zoveel mensen die Mijn ware liefde zoals die in alle werkelijkheid is, niet voelen, niet beseffen, en vooral eigenmachtig handelen, denkend te mogen heersen over medemensen, denkend levens te mogen nemen, denkend medemensen hun wil op te mogen leggen en hen schade te mogen toebrengen. Maar zo is het niet, het werkelijk ware leven is onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en de daaruit voortkomende wijsheid in eeuwige waarheid, en leven is Mijn leven, altijd in beweging, altijd veranderend, maar eeuwig hetzelfde leven blijvend.

En zo verandert het leven, verander Ik veel ten aanzien van wat mensen op aarde voor zichzelf kiezen te doen of te laten. Ik verander niet, het leven verandert niet, maar de situaties veranderen, en op de aarde veranderen die al naargelang de mens in zijn vrijheid kiest, al dan niet ten goede of ten kwade, op aarde altijd gericht op het door de mens te bereiken doel, het zelf zijn van het eeuwige leven, de eeuwig onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid. Tot zolang dat door de mens niet ten volle bereikt is, zijn alle veranderingen daarop gericht.

Wanneer dat bereikt is, gaan veranderingen door, alleen dan in de ware gelukzaligheid van eeuwig leven, waarbij nieuwe werelden geschapen worden die vanuit liefde en haar wijsheid vormgegeven worden, volmaakt naar het werkelijke Zijn, Mijn eeuwig Goddelijke Wezenlijkheid, en zoals Ik in Mijn Zoon Jezus Christus ook Mens ben, zichtbaar in de geest van alle mensen. En altijd zal er vrede zijn, altijd zal er Eenheid zijn, altijd zal er werkelijke waarheid, werkelijke liefde, werkelijke wijsheid uit liefde zijn, altijd zal er ware gelukzaligheid zijn, altijd zullen jij en Ik er Zijn.

Hemels Brood 7868

Hemelse Vader, voor veel van ons mensen op aarde, met een leven dat eindig is ten aanzien van ons materiële lichaam, is oneindigheid niet te begrijpen en niet voor te stellen. Toch bent U oneindig.

Ik ben oneindig leven en uit Mijn leven zijn jullie mensen ook oneindig leven, oneindig het besef te bestaan. Op aarde in een materieel lichaam, waarbij het lichaam eindig is, maar het leven dat ieder van jullie in zich beseft is oneindig en daarbij zijn jullie allemaal eeuwig uniek levend mens. Alle materie is van voorbijgaande aard, is slechts een spiegel van de werkelijkheid, omdat de werkelijkheid in haar volle glorie door jullie niet gezien wordt, zijn alle hoedanigheden in de materie vormgegeven, het eeuwig oneindige leven.

Wanneer je begint te tellen, merk je wel dat je tot in de oneindige eeuwigheid kunt doortellen en daarbij is ieder getal oneindig, te beginnen met de één. Want Ik ben Eén en in Mij is alles leven, oneindig veel leven, oneindig veel wezens, verschillend van aard. Uit en in Mij zijn alle mensen uit Eén leven, zo is alles Eén leven, oneindig in getal, terwijl dat getal Eén is en er daarom geen ander getal is, terwijl je oneindig vanuit dat Ene getal kunt doortellen, maar je de getallen van de oneindigheid niet kunt uitspreken in een op aarde gebruikelijke taal.

Het ware mysterie van leven Ben Ik, jullie Schepper, Leven in alle opzichten, zonder begin en zonder eind, en daarmee is alle leven, elk levend wezen, zonder begin en zonder eind. In de oneindigheid van Zijn, zijn jullie mensen een periode in de materie op de materiële aarde, waarbij de materie vergaat, en jullie leven eeuwig jullie leven blijft. Weet daarbij dat leven ware gelukzaligheid is, dat alles wat bij jullie op aarde geen gelukzaligheid is, het ware leven niet is, maar een surrogaat, om de mens tot het volkomen besef van zijn werkelijk gelukzalige leven terug te brengen.

Want het besef daarvan is bij de mens, in de waan zelf leven te zijn, deels verborgen geraakt. Maar in Mij is jullie leven voor eeuwig bewaard en ieder mens zal het eens weer volledig beseffen, het ware volmaakt oneindig gelukzalige leven, wat hij, in Eenheid met Mij, Zijn Schepper, met alles wat leeft, zelf is.

Hemels Brood 7869

Lief mens, je voelt je eigen zelfstandig vrije bestaan als een bezit, maar hoewel je vrij bent in je doen en laten, is jouw bestaan, jouw leven, deel van Mijn leven. Als deel van Mijn leven ben je ook deel van Mijn werkzaamheden, die hun basis hebben in waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid. En ook al is niet al je doen en laten gelijk Mijn waarheid, liefde en wijsheid, is jouw leven toch onderdeel daarvan, maar in je vrijheid blijft de keus aan jou om naar Mijn waarheid, liefde en wijsheid te handelen. Voor zover mensen dat niet doen, blijft Mijn werkzaamheid vanuit die waarheid, liefde en wijsheid werkzaam en wordt alles wat daarmee niet overeenkomt toch een werkzaamheid binnen Mijn werkzaamheid.

Wanneer je naar het water van een oceaan kijkt, dan kijk je naar alles wat mensen naar eigen keus in vrijheid doen en laten. Het water van die oceaan kan rustig zijn, maar kan ook woest tekeergaan, en wanneer het kalm en glad is aan de oppervlakte, weet je toch niet hoe het onder de oppervlakte stroomt en beweegt. De grote stromingen van de zeeën zijn wel door mensen berekend, en zo zijn de stromingen van wat mensen teweegbrengen met hun doen en laten ook wel bekend, maar er is veel onder de oppervlakte wat niet zichtbaar, niet kenbaar is, en in veel vergissen mensen zich nog, omdat in hen ook niet alles waarheid, liefde en wijsheid is. Evengoed omvat Mijn waarheid, liefde en wijsheid al het doen en laten van de mens, zodat het doel van het verblijf van de mens op aarde niet verloren gaat.

Door alles wat er in deze tijd op aarde aan communicatie mogelijk is, weten mensen over de hele aarde verspreid veel van wat er allemaal gebeurt, maar door alle leugens en onwaarheden weten mensen eigenlijk ook weer niets. Maar jullie, die in Mij, jullie God en Schepper geloven, in Mijn Zoon Jezus Christus in jullie hart, jullie kunnen in vertrouwen op Mij weten dat je niets hoeft te vrezen, dat jullie in Mijn liefde geborgen zijn, beschermd tegen het kwaad ten aanzien van het eeuwig ware leven. Draag dan voor nu wat er op aarde gebeurt in Mijn liefde en Leef.

Hemels Brood 7870

Het is de verleiding er alles aan gelegen om vooral mensen die in Mij geloven en in hun hart Mij en Mijn liefde voelen, te verleiden en van Mij weg te trekken. Hij zet daar steeds weer een andere val voor uit en juist omdat het steeds weer anders is, ontgaat het mensen dat zij in de val gelokt worden en lopen zij erin. Terwijl zij zich dan opnieuw voornemen een volgende keer beter op te letten, merken zij later toch weer verleid te zijn.

Het vernuft van de verleiding is groot en hij kent de zwakheden van mensen, beter nog dan zij zelf, omdat mensen hun zwakheden vaak moeilijk onder ogen zien. En juist daar maakt de verleiding graag gebruik van. Het zou daarom juist goed zijn om in je hart bij Mij te komen en Mij naar je meest verborgen zwakheden te vragen, Mij te vragen wat je voor jezelf verborgen houdt, want Ik ken alles van jou, beter dan jijzelf en beter dan de verleiding.

Ik kan je vertellen waar jij moeite mee hebt om te bekennen en Ik vertel je dat wanneer jij Mij dat vraagt, op een werkelijk liefdevolle manier, zonder enig oordeel, zonder verwijten, met begrip. Voor wie in Mij gelooft en graag alles goed doet, is het vaak moeilijk om dat wat zich steeds herhaalt en als niet goed gezien wordt, Mij te tonen, met Mij over te spreken, voor zichzelf te erkennen en niet weg te duwen of uitvluchten te bedenken.

Lieve mensen, alleen, zonder Mij en Mijn liefde, versla je de verleiding niet. Zoveel mensen op de aarde die niet in Mij geloven, of wel in Mij geloven maar meer vanuit de letter, verslaan dan ook de verleiding niet, daarom gebeurt er op aarde ook zoveel wat niet goed is. Maar ook daarom zou het voor ieder van jullie zoveel beter zijn wanneer jullie, die in Mijn liefde op een diepere manier geloven, ook met die diep weggeborgen zwakheden open en eerlijk bij Mij komen en Mij vragen te helpen om de verleiding te verslaan.

Kom dan eerst tot het besef van je diep verborgen zwakheden, vind met Mij samen waar die mee te maken hebben, los ze op in Mijn liefde en versla met Mij samen die verleiding, kom die zwakte te boven. Niet in één keer, want wat diep geworteld is vraagt tijd, maar met Mij samen zal het in Mijn liefde zeker wel lukken.

Hemels Brood 7871

Veel mensen bidden Mij om van alles en nog wat en verwachten veel daarvan, vaak hebben zij al ingevuld wat zij van Mij verwachten dat Ik zal doen. Maar er zijn verschillende manieren waarop mensen Mij bidden. Er zijn ingestudeerde gebeden die op specifiek vastgestelde tijden opgezegd moeten worden, er zijn vastgelegde teksten voor allerlei situaties, er zijn zelfverzonnen gebeden die te maken hebben met wat iemand graag wil dat gebeurt of verkregen wordt, dat kan gaan om geld, om macht, om gezondheid, om positie, om kinderen en om nog veel meer, meestal gaat het daarbij om degene die bidt.

Wie in Mij en Mijn leer gelooft, wie Mij in zijn hart ontmoet heeft, die weet wel dat veel gebeden door Mij niet verhoord worden en waarom. Die weet ook dat het beste gebed niet aan specifieke tekst gebonden is of aan een specifieke tijd, dat er bij een werkelijk gebed geen gebaren of rituelen nodig zijn om door Mij gehoord te worden, die weet dat tekst en tijd weggelaten kunnen worden.

Lieve mensen, besef dat het beste gebed rechtstreeks uit ware liefde uit het hart, zonder woorden, spontaan uit het gevoel komt en rechtstreeks bij Mij komt. Het sterkst wordt zo’n gebed gehoord wanneer het voor een medemens is en niet voor zichzelf. Gehoord, dat wil niet zeggen verhoord op de manier die in het gebed gevraagd wordt, of zoals diegene bidt dat het mag zijn. Ook een direct uit het hart komend gebed voor iemand zelf wordt door Mij gehoord, maar ook dan is gehoord nog niet verhoord zoals die mens graag zou willen.

Zie, Ik ben liefde en uit Mijn liefde die rein en zuiver is, die volkomen waarheid is en volkomen wijsheid geeft, komt alleen voort wat het beste is, voor degene die bidt en voor alle mensen, altijd ten aanzien van het verkrijgen van het eeuwig ware, volkomen gelukzalige leven voor alle mensen. Daarom gaat de verhoring van gebeden niet steeds zoals de mens zich dat voorstelt, daarom maken tijd en woorden geen verschil. Maar een gebed, spontaan uit ware liefde uit het hart, maakt verschil, want dat roert Mijn hart en dat komt de hele mensheid ten goede. Redeneer daarom niet over tijd en woorden, over gebruiken, gebaren, rituelen e.d., maar laat eenvoudig je hart spreken uit ware liefde.

Hemels Brood 7872

Waarheid is voor veel mensen een moeilijk begrip. Want wat gezegd wordt dat waarheid is, hoeft geen waarheid te zijn, maar het is vaak niet mogelijk om dat te controleren. Daardoor is er veel wat als waarheid geloofd wordt maar het in werkelijkheid niet is. Van alles wat er als waarheid beweerd wordt is er veel wat met opzet beweerd wordt waar te zijn, omdat er voordeel door te behalen is. Zo zijn er bijvoorbeeld veel reclames maar voor een deel waar en voor een groter deel niet waar. Dat is bij ondervinding in de samenleving wel bekend, daarom hoeven mensen daar niet veel schade van op te lopen.

Evengoed is er daarnaast veel niet waar en pure leugen wat wel schade aan mensen geeft, omdat moeilijk te bemerken is dat het om onwaarheid, om leugen gaat. Leugen berokkent vooral veel schade wanneer de leugen uitkomt en mensen aan zichzelf gaan twijfelen, uit balans raken, in verwarring komen over zichzelf, waarbij de vraag opkomt hoe uit die verwarring te komen en zichzelf in waarheid te vinden. Voor alle mensen die in vertwijfeling raken door de vele leugens en onwaarheden die zij in de samenleving ontdekken, is het belangrijk om zelf in alle opzichten bij waarheid te blijven en zelf geen gebruik te maken van verdraaiingen en onwaarheden.

De basis van waarheid ligt in ieder mens zelf. Ik ben die waarheid in ieder mens, ook al beseft niet iedereen dat. Ook al gelooft niet iedereen in Mijn bestaan, dat verandert er niets aan dat Ik in ieder mens de waarheid ben en dat Mijn waarheid in ieder mens de basis is waarop waarheid of leugen gepeild kan worden. Hoewel dat zo is, zijn er veel mensen die daar geen gebruik van maken, en doordat mensen nogal eens zelf gebruikmaken van onwaarheid en leugen, is Mijn basis van waarheid vervaagd, bij veel mensen ernstig vervaagd.

Wanneer je bij jezelf merkt dat je er geen wijs meer uit wordt, door alles wat er op aarde gebeurt en waarheid en onwaarheid door elkaar zijn gaan lopen, ga dan eens na of je zelf wel in waarheid blijft, eerlijk bent, en wanneer dat zo is, kijk dan in jezelf en vind die basis van waarheid die Ik in jou ben en waarmee jij kunt peilen wat wel en geen waarheid is. Je kunt je ook in alle opzichten op Mij verlaten, dan maakt de wereld niet meer uit, dan is er voor jou vrede in je hart.

Hemels Brood 7873

De bekendheid die meerdere mensen op aarde hebben, is er na hun verblijf op aarde niet meer. Er is in het hemelse geen “entertainment” zoals dat er op aarde is, waar duizenden mensen hun vermaak aan hebben, het hemelse heeft een heel andere grondslag. Bekendheid op aarde geeft een mate van roem en lijkt een mens te verhogen, maar in het hemelse is dat weg. Maar wie op aarde op wat voor manier dan ook bekend of beroemd was en daar aan hechtte, die zal daar in het hemelse naar zoeken en het niet vinden.

Veel van hen die bekend en beroemd waren, hebben lange tijd nog die sfeer om zich heen en het is voor hen moeilijk om die los te laten en tot besef te komen van de veranderde sfeer waarin zij werkelijk zijn. Voor hen zou het beter zijn wanneer zij op aarde al wat treden naar beneden zouden doen, van het podium af zouden stappen, maar de voordelen zijn daar voor de meesten nog te groot voor. Toch lukt het een enkeling tot een zeker besef van de leegte van roem te komen, wat hij meeneemt na zijn verblijf op aarde. Maar ook de mensen die massaal anderen op een voetstuk zetten zullen daar in het hemelse nog mee te maken hebben en dat moeilijk kunnen loslaten. Op aarde lijkt het voor hen dat de roem van degenen die zij nalopen op hen afstraalt, wat een zekere verdwazing geeft.

Lieve mensen die in Mij geloven, blijf zoveel mogelijk vrij van roem, wees niet trots op wat je kunt, op wat je bereikt hebt, verwacht geen eer, zelfs geen erkenning, want zonder Mijn ingevingen zou je tot niets gekomen zijn, zonder Mijn toelating zou niemand ooit tot bekendheid, tot roem gekomen zijn. Dat dat wel zo is, heeft redenen die allemaal te maken hebben met het doel van de mens op aarde, wat in alle opzichten in Mijn Hand ligt. Oordeel daarom niet, veroordeel niets en niemand, zie het aan, besef de waarheid van het goede en besef wat het tegenovergestelde is, benoem het wanneer het nodig is, maar laat het oordeel aan Mij over. Vul geen oordeel in, want niemand van jullie kan ook maar het kleinste overzien van wat Ik weet en overzie. Wees nederig en vertrouw op Mijn liefde en haar wijsheid, vertrouw erop dat in Mijn liefde alles goedkomt.

Hemels Brood 7874

Ieder mens heeft het vermogen om goed te doen aan zijn medemensen, want ieder mens heeft Mij en Mijn liefde in zijn hart, maar niet ieder mens beseft dat, ziet de behoefte aan hulp, aan goedheid, aan liefde. Zou iedereen steeds een deel van zijn vermogen besteden aan goedheid voor zijn medemensen, dan zou de wereld er al beter uitzien dan het er op aarde nu aan toegaat.

In de praktijk is het maar een kleine groep mensen die uit liefde medemensen helpen, naar hun behoeften luisteren, hen bemoedigen en zo mogelijk bijstaan met raad en daad vanuit liefde. Toch zijn er meer mensen die iets zouden willen doen maar er niet aan toekomen, of de noden van medemensen niet zien, en veel mensen hebben met zichzelf al veel van doen, zodat daar niets bij kan komen voor hun medemensen.

Zie, het is de verleiding die mensen bij zichzelf bepalen, die de mens tot zorgen over van alles aanzetten, die de media bespeelt om die zorgen vooral te vergroten, want het is hem er alles aan gelegen mensen tot zorgen en angsten voor de toekomst te brengen, want dan kan hij plaats innemen en het vertrouwen in Mij en Mijn liefde verminderen.

Ja, het stormt op aarde, zou je kunnen zeggen. Er is veel gaande wat zorgen en angst kan oproepen. En zo was het moeilijk voor Mijn discipelen om vast te houden aan hun vertrouwen in Mij toen wij op zee in een ernstige storm belandden en Ik lag te slapen, alsof er niets aan de hand was. Lieve mensen, Ik slaap nooit zoals jullie slapen, alles heeft Mijn aandacht, niets ontgaat Mij. Laat je daarom niet in verwarring brengen door wat er op aarde gebeurt, het ligt allemaal in Mijn Hand.

Blijf in waarheid en liefde op Mij vertrouwen, maak je geen zorgen en laat je angst voor de toekomst los, je verandert er niets mee. Doe in je eigen omgeving eenvoudig goed aan je medemensen, voor zover je dat kunt, en laat verder alles aan Mij over. Want wat er ook allemaal gebeurt, niets is zomaar zonder reden, alles zal uiteindelijk de mensen ten goede komen in Mijn liefde, daar kun je zeker van zijn.