Hemels Brood 7813 t/m 7843

Hemels Brood 7813

Alles wat in je lichaam gebeurt, je bloedsomloop, de werking van je organen, je zenuwstelsel, je celvorming, de groei van cellen, enzovoorts, wordt in de hersenen geregeld. Is er een beschadiging, dan wordt dat door de hersenen bemerkt en aangepakt, en voor zover herstel mogelijk is hersteld, of er wordt alarm geslagen, soms gemakkelijk herkenbaar, maar niet altijd direct herkenbaar.

Naast alles wat door de hersenen geregeld wordt is er het besef te bestaan, te leven, en vaker zeg Ik dat het hart het centrum is waar Ik Ben en waar je Mij in je gevoel kunt ontmoeten. De meeste mensen weten wel dat het lichamelijke hart eigenlijk puur een pomp is die ervoor zorgt dat het bloed het lichaam wordt rondgepompt, zodat het aan alle delen van het lichaam zuurstof kan afgeven en nieuwe zuurstof kan opnemen om ook dat weer aan het lichaam af te geven. Dus hoe kom Ik erbij dat Ik in het gevoel in het hart ben, terwijl ook de impulsen van het hart met de hersenen in verband staan.

Dat heeft met het werkelijke leven te maken. Het werkelijke leven heeft geen materieel lichaam nodig, maar jullie mensen hebben dat in de gegeven omstandigheden nodig om in alle vrijheid op de voor jullie door Mij materieel gevormde aarde te kunnen verblijven, vanwege het door jullie te bereiken doel, dat is in alle vrijheid tot het werkelijk eeuwige leven te komen, waar geen materieel lichaam nodig is. Dat je Mij, jullie Schepper, kunt voelen, kunt ontmoeten, dat je het leven, Mijn leven, en jouw bestaan je bewust kunt zijn, dat kan ook zonder het materiële lichaam. Dat is wat Ik met je gevoel, je hart als centrum bedoel, buiten je hersenen om ben Ik er, het eeuwig ware leven.

Vanwege jullie verblijf in een materieel lichaam is er wel een verbinding met de materie, in alle cellen van je lichaam met Mij, of je zou niet in dat lichaam in leven kunnen zijn. Daarom is er geestelijk gezien een verschil tussen denken en voelen, tussen verstand en gevoel, want in het gevoel te leven is het leven, de waarheid, de liefde en haar wijsheid, omdat Ik het leven eeuwig Ben, de waarheid, de liefde en haar wijsheid. Mens zijn op aarde in een materieel lichaam is voor jullie allemaal de weg naar het werkelijk eeuwig vrije gelukzalige leven, de volkomen liefde en haar onovertroffen wijsheid, Die Ik Ben.

Hemels Brood 7814

Steeds meer worden leugen en bedrog zichtbaar in de samenleving en steeds meer blijft het goede en liefdevolle verborgen, blijf Ik voor veel mensen verborgen achter alle verdraaiingen en leugens. Er is als het ware een nevel opgetrokken door alles wat niet waar is maar als waarheid beweerd wordt.

Voor het moment is het goed dat de waarheid niet zo prominent aan het licht komt, want de leugen heeft nog teveel macht, de liefde is nog niet ten volle verankerd bij genoeg mensen op de manier die nodig is om de leugen te verslaan. Maar die tijd komt en wanneer die tijd gekomen is zal er geen leugen nog iemand baten.

Zoals Ik aangekondigd heb, dat er van Jeruzalem geen steen op de andere blijft staan, zo zal het zijn dat er geen leugen op leugen gestapeld blijft. Alles wat leugen is zal zichtbaar worden en in elkaar storten in Mijn ware licht zodra de tijd daarvoor gekomen is, en dan zal de waarheid, alles wat nu nog achter de leugen verborgen is, tevoorschijn komen.

Want Jeruzalem staat voor alle leugens en alle bedrog op de hele aarde. Het is niet alleen de plaats, het is juist de leugen die op leugen gestapeld is en daarvan zal geen leugen op de andere blijven. En wanneer geen steen op de andere meer is, rijst er een nieuwe stad, een nieuw Jeruzalem op, dat is de waarheid, de liefde en haar wijsheid, en over de wereld zal dit vrede brengen voor alle mensen, vanuit liefde, en geen leugen zal er meer plaats hebben omdat die duidelijk gezien wordt en geen enkel voordeel meer zal geven.

Wat nu nog gebeurt is nodig, maar het zal voorbijgaan, vertrouw daarop en houd vast aan waarheid en liefde. Blijf trouw aan Mij en Mijn liefde, dan kun je nu al de leugens doorzien en achter alle leugens Mijn liefde ervaren voor al degenen die Mij trouw zijn en geen gebruik maken van leugens. Nu is het nog een moeilijke tijd, maar het komt allemaal goed.

Hemels Brood 7815

Veel mensen denken dat de aarde met alles erop en eromheen uit het niets ontstaan is. Maar in werkelijkheid is alles voortgekomen uit Mijn Zijn, uit Mijn liefde en haar wijsheid, uit Mijn Goddelijke gedachte, vanuit Mijn licht, vanuit Mijn leven, het Enig ware eeuwige Leven. Zo vormde Mijn gedachte uit liefde de zeven geesten, waarvan er zes ieder een goddelijke eigenschap kregen, terwijl de zevende alle goddelijke eigenschappen kreeg zonder zelf goddelijk te zijn.

Maar in die geest kwam de gedachte zelf goddelijk te zijn en op zichzelf levend te kunnen zijn, wat in de eeuwigheid niet mogelijk is, omdat alleen Ik het ware, werkelijke, eeuwig oneindige leven ben en alles wat leeft uit Mijn leven levend is. Ik zag dat de gedachte in die geest zo’n vaste vorm kreeg dat hij in het eeuwige niets, dat is de eeuwige dood, terecht zou komen als Ik dat niet zou voorkomen, en de liefde in Mij voor deze geest wilde hem redden. En voordat het te laat zou zijn bracht Ik al wat nodig was voor zijn redding samen en daaruit liet Ik stap voor stap de aarde en al wat erop en eromheen is ontstaan en tot leven, Mijn leven, komen.

Nu zijn er mensen die zich afvragen, wat was er eerder, de kip of het ei? En sommigen zeggen, het ei, anderen beweren, de kip. Ik zeg, al wat ontstaan is, heeft zijn bestaan, zijn vorm gekregen uit de eerste uit Mij op aarde gegeven levende cellen. Vanuit die eenvoudig uitziende cellen zijn steeds verder ontwikkelde vormen ontstaan met allemaal Mijn leven in zich. Die vormen werden planten, dieren en uiteindelijk plaatste Ik er de mens. Ook de mens ontwikkelde zich, maar de mens heeft daarbij van Mij de eigen persoonlijke vrijheid van zijn gekregen, zoals die geest ook een zelfstandige vrijheid had.

Deze geest nu is in de materie gebonden met een zekere macht van invloed op de mens en daarbij is in de mens ook Mijn liefde. Zo is er op de aarde de invloed van de gedachte van die geest, zelf god te kunnen zijn, en de invloed van Mijn liefde en haar wijsheid, en is het de mens gegeven om in zijn vrijheid daartussen te kiezen en te ontdekken welke keus de beste is ten aanzien van zijn bestaan, eerst op de aarde en vervolgens na zijn verblijf op aarde. Daarbij is het zo dat de keuzen die de mens maakt invloed hebben op deze geest en zijn gedachte god te zijn.

Want steeds wanneer een mens beseft dat alleen Ik God ben en alleen Ik, Zijn Schepper, de Enige ware eeuwige liefde en haar wijsheid, het volmaakt gelukzalige Leven Ben, geeft dat zicht op de waarheid van Mijn eeuwige Zijn voor deze geest in de waarheid van hoe het werkelijk is, dat alleen Ik God ben en kan zijn en wat daar allemaal mee gemoeid is. Zo hangt alles samen en voor het eeuwige altijd is er de materie om die geest en de mens te beschermen tegen de eeuwige dood en zeker te stellen dat iedereen tot het ware, eeuwig gelukzalige leven komt en eeuwig blijft in Mijn volkomen liefde.

Hemels Brood 7816

Het is voor wetenschappers veel moeilijker om Mij in hun hart te ontdekken en in contact met Mij te komen, en daarmee ook Mijn Woord in hen te horen en ten slotte ook nog te verstaan. Hun aandacht is gericht op hetgeen buiten hen is en wat in de materie zichtbaar is. Hun aandacht is gericht op getallen, op feiten, op bewijzen, en hoe intens ze dat allemaal ook bestuderen en hoe knap zij daarin ook zijn, de waarheid ligt in hun besef te bestaan, in hun gevoel van leven, in hun innerlijk besef te zijn, in Mijn leven in hen.

Maar de eenvoudige mens, die niet geremd wordt door wetenschappelijke kennis, door de honger naar feiten, die een open hart heeft, meer erop gericht is naar zijn innerlijk besef te leven en erin geïnteresseerd is wat zijn leven eigenlijk is, die vindt Mij veel gemakkelijker en ziet Mijn liefde in alles ook veel gemakkelijker, niet in het materiële, maar in de besturing van het leven. Die bemerkt dat Ik plaats heb in alles in liefde en kan de vreugde daarvan voelen. Zonder wetenschappelijke bewijzen weet diegene Wie Ik Ben, niet ten volle, maar genoeg om de samenhang van het leven en Mij, jullie Schepper, te ervaren.

Zo heb Ik gezegd dat Ik eerder gekend zal worden door de eenvoudige mens dan door de wijze wetenschappelijke onderzoekers. Ook de mensen met macht en aanzien, met wereldse rijkdommen, zullen gemakkelijk aan Mij voorbijgaan en hun leven als een bezit ervaren. Maar zolang zij hun leven als een eigen bezit ervaren, zullen zij blind zijn voor de waarheid, terwijl zij die beseffen dat hun leven niet hun eigen, maar het gezamenlijke leven van alle mensen is en vandaaruit gaan begrijpen dat door het levend zijn alle mensen in eenheid van leven verbonden zijn, zonder blindheid de waarheid gaan zien en Mij in zich zullen gaan kennen, Mijn liefde en haar wijsheid.

En dan zal er een kloof ontstaan tussen hen die puur de wetenschap aanhangen, en hen die Mij en Mijn liefde hebben leren kennen. Maar ook tussen hen die macht en rijkdom hebben, tussen hen die vooral plezier en genoegens najagen en hen die Mij in ware liefde en wijsheid in hun hart en in alles gevonden hebben. Zonder Mijn liefde is die kloof niet te overbruggen, daarom zal Ik in Jezus Christus komen en het kaf van het koren scheiden en aan alle mensen leiding geven, zodat er voor lange tijd vrede kan heersen op aarde voor alle mensen. Voor nu, heb nog geduld, want de tijd is nog niet gekomen.

Hemels Brood 7817

Lieve mensen, er is nog veel wat jullie niet begrijpen, maar in de loop der tijd beetje bij beetje wel beter zullen gaan begrijpen. In jullie ben Ik in Jezus Christus aanwezig, waarheid en liefde, maar in jullie is ook de verleiding nog aanwezig. En de tijd is nog niet gekomen waarop de verleiding haar macht gaat verliezen, daarom, laat het zo zijn dat jullie nog niet alles kunnen begrijpen. Want zolang de verleiding nog macht en kracht heeft, staat zij regelmatig voor Mijn licht en pas wanneer de verleiding haar macht en kracht afgenomen zijn, zal Mijn licht ten volle tot jullie kunnen doordringen en zullen jullie meer volkomen gaan begrijpen. Maar hoe meer jullie met Mij samen de verleiding weten te weerstaan, des te meer zul je Mijn licht in je vergroten, Mijn liefde en daarmee de wijsheid in waarheid.

Wees nu geduldig en dwing jezelf niet tot meer dan je kunt begrijpen, want daarmee kun je op dwaalsporen komen, daarmee kun je tot allerlei valse theorieën komen, tot beweringen van mensen die waar lijken maar niet waar zijn. Houd het rechte spoor aan en dwaal niet af, want er zijn in Mij en Mijn liefde gelovende mensen die denken al meer van Mij te begrijpen, maar in werkelijkheid zijn het hun eigen theorieën, deels vermengd met Mijn Woord. Wanneer je in die theorieën meegaat, kun je op dwaalsporen komen en in grote verwarring raken, terwijl je in je hart van Mij alles wat je kunt begrijpen zuiver en in ware liefde aangereikt kunt krijgen. En er is ook veel geschreven, mooie verhalen die lijken ook Mijn zegen te hebben, maar niets is beter dan wat Ik je in je hart kan aanraden en kan vertellen.

Daarom, blijf bij Mij in je hart komen, ook en juist dan, wanneer je denkt dat Ik er niet te bereiken ben, of wanneer je denkt niet goed genoeg te zijn om Mij te ontmoeten. Blijf Mij zien als je Broeder, je vriend die jou intens liefheeft en zo nu en dan je weleens op de proef stelt. Weet daarbij dat jij wellicht Mij zo af en toe kunt loslaten, even vergeet dat Ik er altijd voor je ben, maar Ik laat jou niet los, Ik vergeet jou niet. Ik laat niemand los en Ik vergeet niemand, maar Ik stel wel op de proef. Maar altijd ten goede, dienstbaar aan jullie geestelijke groei tot het ware leven, waarin het altijd vrede is, liefdevol, en waar iedereen blij en gelukkig is. Zo is het verblijf op de aarde dan wel niet, maar het komt, ook al lijkt dat ver weg. Word niet ongeduldig, blijf voor zover het jou aangaat in vrede en blijf vertrouwen op Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid en weet, eens komt het allemaal goed voor alle mensen.

Hemels Brood 7818

Sommige mensen kunnen in korte tijd heel geïrriteerd raken door het gedrag van hun medemensen. Het ligt in hun aard om gedreven te zijn en daaruit voort komt zowel een juist gedrag wat positief uitwerkt als gedrag wat negatief uitwerkt. Wanneer je merkt dat je een dergelijke gedrevenheid in je aard hebt, kom dan juist zo vaak mogelijk naar Mij en laat Mij je helpen om los te komen van die snel opkomende irritaties. Geef jezelf de ruimte om te leren en te oefenen, want in positieve zin is die gedrevenheid goed, maar in negatieve zin is het een tekort aan verdraagzaamheid, die voor jou niet prettig is en voor degene door wie je irritatie ontstond al zeker niet. Jezelf dwingen tot verdraagzaamheid is niet de juiste weg, want dan gaat het innerlijk broeien en dan komt er een moment waarop je doorslaat, vaak over iets kleins wat precies hetgeen is waardoor de emmer overloopt.

Door regelmatig bij Mij te komen kan de goede kant van je gedrevenheid in positieve zin groeien en kun je leren verdraagzamer te worden. Begripvoller voor die medemensen die ook alleen maar hun weg gaan en nog niet zo volmaakt zijn als jij wel zou willen. Vergeet niet dat er genoeg is waarin je zelf nog niet zo volmaakt bent als anderen wellicht zouden willen. Zie, wat jij zou willen of wat anderen zouden willen, doet er eigenlijk niet toe, omdat jij en niemand de maatstaf kent die volkomen goed, werkelijk liefdevol en wijs is, die ken alleen Ik, jullie Schepper. Daarom, laat Mij Degene zijn die over het gedrag van mensen gaat, Ik weet het beste wat iemand al wel of nog niet kan en wanneer iemand wel of geen bijsturing nodig heeft en zinvol is.

Elke vorm van irritatie heeft eerst met jou te maken, of het nu werkelijk dom, onaangenaam, kwetsend of beledigend is, in ware liefde zou het je niets doen. Gedenk daarom wat ware liefde is en hoe ware liefde met alles wat mensen doen of laten omgaat, en besef dat Ik vooralsnog de Enige Ben Die daar het beste mee weet om te gaan. Laat elk oordeel los over wie dan ook en leer samen met Mij te verdragen, dan zul je steeds wat meer groeien in begrip en liefde en steeds minder geïrriteerd raken, en de ware hemel zal steeds wat dichterbij komen. Geef jezelf daar de ruimte voor, dwing jezelf niet te verdragen, maar laat Mij je leiden in waarheid, liefde en wijsheid. Open je hart meer en meer, zodat Mijn licht groter wordt en je zicht verruimd wordt en je meer gaat zien hoe een en ander zich verhoudt, en je geduld groeit, omdat je begrijpt, eenvoudig begrijpt.

Hemels Brood 7819

Hemelse Vader, hoewel wij mensen allemaal van U de vrije wil gekregen hebben, zijn het toch allemaal Uw wegen die wij gaan in onze vrijheid, ieder persoonlijk en toch ook gezamenlijk, en altijd vol van Uw liefde, ik ben U dankbaar daarvoor.

Er is geen weg die iemand zonder Mij gaat en alle wegen zijn Mij bekend. Welke weg iemand ook kiest te gaan, het is Mijn weg en Ik ben erbij. Niet Ik kies de weg, iedereen kiest zelf zijn weg. Die keus is in alle vrijheid altijd aan de mens, maar staat nooit los van Mij en Mijn ware liefde, en nooit los van zijn medemensen. Of iemand wel of niet in Mij en Mijn liefde gelooft doet er niet toe, het zijn ook voor niet in Mij gelovende mensen Mijn wegen die zij gaan en ook met hen ga Ik, ook al beseffen zij dat niet.

Niemand gaat zijn weg zonder Mij, want Ik ben leven in alles en iedereen. Maar jullie, die Mij hebben leren kennen en weten dat Ik ieders leven ben, beseffen meer van Mijn liefde in alles, ook in de situaties die niet in alle opzichten zo aangenaam zijn. En misschien vraag je je dan weleens af of het ook anders kan, of Ik geen aangenamere wegen kan geven aan hen die het moeilijk hebben. Zie, het zijn allemaal wel Mijn wegen, maar de mens kiest zelf zijn weg en er is altijd een samenhang tussen de keuzen van alle mensen. Zo komen mensen ook op wegen die zij niet als zodanig gekozen hebben, die te maken hebben met de keuzen van medemensen, maar nog zijn het Mijn wegen en Ik heb al die wegen zodanig vorm gegeven dat het de mens naar zijn keus vergaat en dat degene die door keuzen van medemensen in onaangename situaties terechtkomt daarvoor ruimschoots vergoed wordt, niet materieel maar in geestelijk waar levensbesef, in ware liefde, wellicht niet tijdens zijn verblijf op aarde maar dan toch wel na zijn verblijf op aarde.

Ja, alle wegen zijn Mijn wegen en over welke wegen jouw voeten ook gaan, Ik ga naast jou. Ik ben met jou, Ik ben in jou, Ik ben de weg, Ik ben het leven, niet alleen voor jou maar voor alle mensen. Mijn leven is werkelijke liefde en Ik heb jullie Mijn leven, dat is Mijn werkelijke liefde, gegeven, voor nu en altijd, zonder onderscheid te maken. De mens maakt onderscheid tussen de een en de ander, tussen positie, rijkdom, macht, tussen kleur, afkomst, religie, enzovoorts, voor Mij is van belang hoe het met iemands hart, met zijn gevoel voor zijn medemensen gesteld is, hoeveel iemand wel of niet naar liefde leeft. Want wie vooral voor eigen welzijn, rijkdom, macht en dergelijke leeft, die heeft Mijn liefdevolle licht op een andere manier nodig dan degenen die zoveel zij kunnen vanuit Mijn liefde in hun hart leven. Zo zijn er schatrijke mensen die geestelijk arm zijn en arme eenvoudige mensen die geestelijk rijk zijn. Ik ben er om de armen te helpen en om de rijken rijker te maken. Maar vergis je niet en weet wie Ik met de armen bedoel en wie Ik met de rijken bedoel. Want materiële rijkdom blijft achter, maar ware liefde is een rijkdom die altijd meegaat, tot in het oneindige. Vergeet dat niet.

Hemels Brood 7820

Veel mensen die geloven in het verder leven na hun sterven op aarde, hebben een voorstelling van hoe dat dan zou zijn, en dat zijn heel verschillende voorstellingen. Voor de een is het een thuiskomen en het weerzien van al zijn eerder overleden dierbaren, voor de ander is het de ontmoeting met Mij en het aanhoren van Mijn oordeel over hem, voor weer een ander is het een vraagteken hoe dat zal zijn en zo zijn er nog meer verschillende voorstellingen, en het een komt dichter bij de waarheid dan het ander. Ik zeg jullie, van belang is hoe je nu op aarde leeft, want wat er na je verblijf op aarde gaat zijn hangt daar nauw mee samen, maar Ik verzeker jullie dat het altijd in Mijn liefde zal zijn, dat het altijd een situatie is die dienstbaar is aan ieders welzijn.

Er doen allerlei verschillende verhalen de ronde en de een voelt zich verbonden met een ander verhaal dan de ander, maar de waarheid zal pas duidelijk worden wanneer het daar voor ieder de tijd voor is. Er is verder leven na de aardse dood, maar de verschillende beweringen over dit verder leven brengen daarover nu op aarde nog geen duidelijkheid, laat die daarom liever los en zoek er op aarde naar zoveel mogelijk in al je doen en laten gelijk Mijn liefde te zijn, dan zal je leven na je sterven zeker goed zijn en je goed doen. Of het nu op de aarde is of na het verblijf op aarde, Ik ben altijd met je en je geloof, je liefde, je goedheid worden door Mij altijd op de juiste manier gekend, maak je daarom geen zorgen, geen voorstelling van je verder leven na de dood. Vertrouw op Mij, Mijn liefde en haar wijsheid. Vertrouw erop dat het goedkomt, hoe dan ook, en richt je op het nu, je aardse leven nu.

Velen zijn in de loop der eeuwen overgegaan van de aarde naar het leven na de aarde en tot de ontdekking gekomen dat geen van hun verwachtingen van enig belang waren, dat alleen hun liefde en hun goede daden het nieuwe leven vormgeven. Anderen kwamen tot de ontdekking dat, hoewel zij op aarde materieel rijk en machtig waren, hun leven na de aarde een heel armoedige vorm had, maar niemand kan op aarde al vooruit weten welke vorm zijn leven na zijn verblijf op aarde zal krijgen, dat weet alleen Ik, jouw God, jouw Schepper. Je kunt er zeker van zijn dat jouw verder leven na je verblijf op aarde de vorm krijgt die voor jou en voor alles en iedereen het beste is, door Mijn liefde en haar wijsheid in alle zuiverheid bepaald. Wees voor nu op aarde vooral jezelf, want je bent wie je bent, zoals Ik jou als mens geschapen heb en jij, mens, zelf gekozen hebt te zijn. Zo is het voor alle mensen. Wees dan allemaal in Mijn liefde en haar wijsheid gezegend.

Hemels Brood 7821

Kom bij Mij wanneer je onrustig bent. Kom bij Mij wanneer je gedachten door elkaar lopen, kom bij Mij wanneer je verward bent, kom bij Mij en Ik ben de rust in jou die je nodig hebt, Ik geef je de liefde die je nodig hebt, Ik geef je licht en inzicht.

Jij, mens, die leeft op de aarde die miljoenen jaren oud is, wat is daarmee vergeleken een mensenleven van misschien 80 jaar, in verhouding is het minder dan een seconde. Toch ben jij, mens, ouder dan de aarde, want je bent deel van Mij, Mijn eeuwig oneindige leven, Mijn eeuwig oneindige liefde en haar wijsheid. Jij bestond al voordat de aarde haar plaats in de ruimte kreeg. Die plaats kreeg de aarde voor jou, mens, om jou te dienen, om jou plaats te geven, grond te zijn voor jouw voeten, voor jouw leven in het besef te bestaan en de grond van je bestaan te gaan kennen in Mijn waarheid van Zijn, bewust van je eigen zijn.

Miljoenen jaren zijn eraan voorafgegaan, voordat de aarde als grond voor jouw bestaan geschikt was voor de luttele jaren die jij op aarde verblijft. En zie hoe de aarde in korte tijd toegetakeld is, door mensen die niet het besef hebben hoe de aarde voor hen bedoeld is dienstbaar te zijn aan het doel van jullie verblijf op aarde. En dat, lieve mensen die Mij hebben leren kennen, kan verwarrend zijn, te zien hoe mensen die Mij nog niet hebben leren kennen met hun leven en de aarde omgaan.

Kom dan bij Mij, luister naar Mij in je hart, daar kan Ik je rust geven, je duidelijk maken dat alles in Mijn liefde is vastgelegd met een voor jullie niet te begrijpen wijsheid en perfectie. Juist de aarde is de enige plaats in de hele oneindigheid van het universum, waar de mens in vrijheid zichzelf bewust kan zijn door de vrijheid van keus. En juist op die aarde, de grond voor het bestaan van de mens, is er de keus tussen goed en kwaad, zonder dat de mens, wanneer hij voor het kwaad kiest, zijn leven verliest en in de eeuwige dood terechtkomt.

Er is wel een dood voor het materiële lichaam en dat heeft zeker ook een betekenis, er is wel een materieel einde, en vervolgens is er een nieuw begin, wat in de eeuwigheid van werkelijk leven, Mijn leven, Mijn eeuwig ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid eeuwig is, voor de mens om te bereiken en daarbij zich bewust te blijven van zijn bestaan, van zijn leven, het eeuwig werkelijke Zijn. Het verblijf op de aarde is daarvoor aan de mens gegeven, een relatief korte tijd, voordat tijd verdwijnt in de eeuwigheid.

Daarom, lieve mensen, kom regelmatig bij Mij in die korte tijd, zodat je genoeg liefde opdoet voor de eeuwigheid. Laat je niet verwarren door de dwalende mensen, Ik heb hen allemaal onder Mijn hoede. Volgen jullie Mijn raad op die Ik je in je hart geef in ware liefde, dan kun je in alle rust op aarde zijn en dienstbaar zijn aan medemensen die Ik je op je pad breng. Wees in liefde gezegend.

Hemels Brood 7822

Kun jij zeggen, ik heb iedereen lief, wat iemand ook doet of zegt, ik heb iedereen lief? Ik heb daadwerkelijk alle mensen lief, voor altijd. Dat wil niet zeggen dat Ik al het doen en laten van iedereen liefheb, de mensen heb Ik lief en aan die liefde doet hun doen en laten niets af, eeuwig niet. Maar Ik zou de mensen niet werkelijk liefhebben als Ik hen niet zou laten weten wat zij met hun doen en laten, waaraan geen ware liefde ten grondslag ligt, zichzelf en hun medemensen aan leed aandoen. Want veel mensen hebben daar nauwelijks of geen besef van, ook al zijn er genoeg mensen die wel weten dat hun doen en laten niet eerlijk, niet goed, egoïstisch en geen liefde is, maar welk leed dat tot gevolg heeft interesseert hen niet, voor hen heeft Mijn liefde, Mijn Woord nauwelijks of geen betekenis.

Veel mensen begrijpen niet waardoor er op aarde zoveel moeilijkheden zijn, waardoor Ik al het leed wat er op aarde is niet wegneem. Dat staat allemaal in de Bijbel, dat is Mijn Woord. Daarin leg Ik uit hoe een samenleving voor alle mensen aangenaam kan zijn, alleen, daar is wel de inzet van mensen voor nodig. Wanneer veel mensen een van Mij gekregen goed advies naast zich neerleggen, dan gaat dat leed over de mensen brengen, niet omdat Ik dat wil, maar omdat de mens daarvoor gekozen heeft in zijn vrijheid. En juist omdat de mens daar zelf voor gekozen heeft, kan Ik dat leed niet wegnemen.

De goede, liefdevolle mensen, die geen aandeel aan die keuzen hebben, kan Ik hun leed wel verzachten en hen voor hun leed vergoeden, hemels vergoeden, maar een door mensen gekozen leed door hun liefdeloze handelen kan Ik niet wegnemen zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, want juist door die vrijheid kan ieder mens zichzelf als een eigen persoonlijk bestaan ervaren. Ondanks Mijn uitleg in de Bijbel begrijpen veel mensen niet wat er door Mij bedoeld wordt. En vaak is er door Mijn Woord predikende mensen de nadruk gelegd op Mij als een straffende God die een gericht stuurt wanneer niet naar Mijn Woord gehandeld wordt. Vergeten wordt daarbij dat Ik niet een straffende God ben en geen gericht stuur, elk gericht is de keus van de mens door zijn doen en laten. Maar al degenen die oprecht vanuit hun hart in Mij en Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, geloven, zullen behoed worden voor de schade van zo’n gericht.

Begrijp, lieve mensen, dat wie werkelijk gelooft in Mij en Mijn liefde, Mijn leiding krijgt om tot de ware liefde te leren groeien en tijdens dat leren mag hij fouten maken, die straf Ik niet, die zullen dienstbaar zijn en juist daarvan zal iemand leren tot het juiste handelen te komen en helemaal zelf in alle vrijheid gelijk Mijn liefde te zijn. Ook het gericht dat over de mensen komt door de keuzen die mensen in hun vrijheid gemaakt hebben, zal hen dienstbaar zijn en hen tot het doel van hun verblijf op aarde brengen, gelijk Mijn ware liefde geheel zelfstandig in volledige vrijheid voor eeuwig te zijn en het ware geluk daarvan ten diepste te voelen. Dat is Mijn liefde die zorgt dat alles voor alle mensen eeuwig goedkomt.

Hemels Brood 7823

Zie, wanneer mensen ernstig afdwalen van Mijn liefde, Mij de rug toekeren en het geloof in Mijn bestaan verliezen, denken Mij niet meer nodig te hebben en Mijn Woord niet meer verstaan, Mijn liefde niet meer begrijpen, dan is het tijd dat Ik hen terugroep op een manier die hen tot bezinning brengt. Zo’n manier is doorgaans niet zo aangenaam, maar nodig om de mensen die ver afgedwaald zijn te bereiken, voordat zij te ver weg zijn en er nog meer drastische maatregelen nodig zijn. In de Bijbel wordt dit terugroepen van mensen een gericht genoemd en in de kerken werd er vaak gepreekt over Mijn toorn die over de mens uitbreekt wanneer mensen afgedwaald zijn. En vaak werd dat ook in Mij en Mijn Woord gelovende mensen van goede en liefdevolle aard op beangstigende wijze voorgehouden.

Zie, een gericht, zoals dat genoemd wordt, is niet vanwege kleine afdwalingen van in Mij gelovende en het goede, liefdevolle nastrevende mensen, maar vanwege een grote groep mensen die met elkaar heel andere normen en waarden zijn gaan aannemen dan goed voor hen is, die vooral hun eigen belangen voorop zijn gaan stellen, elkaar beliegend en bedriegend, onverdraagzaam zijn geworden en er geen enkel belang aan hechten om in Mij te geloven, Mij in Jezus Christus te volgen en tot ware liefde te komen. Daarbij ook niet van plan zijn om zich te bezinnen en daarmee zelfs gewend raken aan hun manieren, aan hun liegen en bedriegen, alsof het niets uitmaakt hoe zij leven en wat zij daarmee aan leed veroorzaken.

Hen zal Ik roepen om hen van hun verdorven wegen te bevrijden, want zelf zien zij niet waar hun weg gaat uitkomen, tot welke duisternis hen dat brengt. Het is Mijn liefde om dan in te grijpen en hen terug te roepen, hen zicht te geven, licht om te gaan begrijpen wat de gevolgen zijn van hun losbandig leven en hen te brengen tot het ware gelukzalige leven waarin iedereen van alles wat fijn en aangenaam is voorzien wordt. Maar pas wanneer de situatie zodanig is dat een terugkeer van afgedwaalde mensen naar waarheid en liefde geen kans meer maakt, pas dan, wanneer het kwaad de overhand genomen heeft en dat niet meer beseft wordt, pas dan, wanneer de maat vol is, zal Ik vanuit Mijn liefde en haar wijsheid ingrijpen.

En jullie, mensen die in Mij en Mijn liefde geloven, die nog niet in alles naar liefde leven omdat jullie nog lerende zijn en lerende foutjes maken, vrees niet voor een gericht, want dat heeft niet met jullie te maken. Ook al zal het niet prettig zijn, jullie staan onder Mijn hoede. Blijf op Mij en Mijn liefde vertrouwen en weet dat alles wat er gebeurt, Mijn liefde draagt.

Hemels Brood 7824

Er zijn momenten waarop ik U nodig heb, maar U in mij niet bereik, en dan, een poosje later, besef ik hoe U mij toch geholpen heeft, het spijt mij dan dat ik even vertwijfeld was.

Soms is het nodig om iemand even het verschil te laten voelen tussen het eigen vermogen en Mijn vermogen. Want Ik was niet weg en je vraag om hulp heeft Mij wel bereikt, maar je kon Mij even niet in jou ervaren door de gedachten die door elkaar liepen en de veronderstellingen die je had, maar ook was het je verzet tegen de situatie die ontstaan was, waarin je je klem gezet voelde. En nu, doordat je je overgaf aan Mij, kon de situatie vrij gemakkelijk ten goede gekeerd worden.

Zie, juist die overgave in vertrouwen op Mij, terwijl je dacht Mij niet bereikt te hebben, is in dit opzicht van belang geweest. En dat is vaak van belang voor veel mensen, zich over te geven aan Mij en Mijn liefde, puur in het vertrouwen op Mij en Mijn liefde, ook zonder dat Ik gezien, gevoeld, bereikt ben. Want Mij bereikt altijd iedereen, alleen is dat niet altijd te voelen, te bemerken. En dan toch in Mij geloven, toch op Mijn liefde vertrouwen, toch eraan vasthouden dat Ik het goedmaak, Ik weet dat dat niet gemakkelijk is, maar het is wel van groot belang.

Het maakt het verschil tussen zelf de situatie te moeten oplossen of daarbij Mijn hulp te krijgen. Al laat Ik niemand in nood aan zijn lot over, toch is er verschil tussen wie in Mij gelooft en op Mij en Mijn liefde vertrouwt, en wie niet. Hoe dat tot waarheid komt blijft aan Mij, want Ik heb alle mensen lief, degenen die niet in Mij geloven evenveel als degenen die wel in Mij geloven. En iedereen wordt van tijd tot tijd op de proef gesteld, steeds juist met datgene waar nog te groeien is in besef van waarheid en liefde in de omgang met elkaar.

Want daar gaat het nogal eens mis, mensen hebben verwachtingen van elkaar en zijn teleurgesteld wanneer aan die verwachtingen niet voldaan is, wat tot onaangename situaties kan leiden. Maar er zijn ook vaak verwachtingen van Mijn hulp, invullingen hoe Mijn hulp zal zijn, en wanneer die hulp uitblijft, raken mensen verward, vertwijfeld. Toch krijgen zij Mijn hulp wel, maar op een andere manier. Wees dan niet teleurgesteld, maar bedenk je dat Ik in alle opzichten altijd de beste manier weet met een goed resultaat voor alle mensen.

Mijn zegen is steeds met iedereen die zonder Mij te zien en zonder Mij te voelen toch oprecht op Mij en Mijn liefde vertrouwt.

Hemels Brood 7825

De mens kan naar zijn idee al veel berekenen, hij heeft allerlei hulpmiddelen ontwikkeld waardoor hij tot heel grote getallen kan komen, ook achter de komma. Ik zeg daarover, hij komt met al zijn berekeningen nog niet in de buurt van de precisie die Ik maak tot in het oneindige. Ook de tijdsberekeningen van de mens zijn verre van juist, het is nog altijd regelmatig nodig dat er een herstel plaatsvindt. Evengoed denkt de mens vooruitkijkend dat er in de toekomst door zijn vernuft nog heel veel ontwikkeld gaat worden en dat zijn verblijf op aarde in jaren verlengd gaat worden. De gemiddelde leeftijd zou met tientallen jaren verhoogd kunnen worden en wellicht zelf met honderdtallen. Maar de duur van de tijd die de mens op aarde verblijft ligt niet in zijn hand, die ligt per mens en voor de mensheid in Mijn Hand.

Hoe intelligent mensen ook kunnen zijn, welke vooruitgang mensen ten aanzien van allerlei ontwikkelingen ook maken, ook dat ligt in Mijn Hand, want het leven is Mijn leven en zoals Mijn leven is, zo is en blijft het eeuwig en dat is eeuwig de ware liefde en haar wijsheid, die weliswaar de mens ter beschikking staat, maar eeuwig en altijd uit Mij is, niet uit de mens. Elk idee wat de mens heeft, was er reeds voordat hij het kon krijgen. Wat wel aan de mens in zijn vrijheid gelaten is door Mij, is hoe hij zijn ideeën gebruikt, ten goede of ten kwade, die keus is op aarde aan de mens. Met nadruk op aarde, want dat is in de hele oneindigheid alleen op aarde mogelijk.

In het begin dat de mens op aarde verbleef, had hij de volkomen overhand om alles ten goede aan te wenden, maar nadat hij zich een eerste keer had laten verleiden tot een daad waarvan Ik ten stelligste had gezegd dat niet te doen, is het kwaad niet meer verdwenen en is het bij veel nakomelingen, dat is bij de hele mensheid, aanwezig gebleven en is het voor de mens steeds een verleiding gebleven die niet door iedereen weerstaan wordt, met alle gevolgen van dien. Dat mag dan allemaal zo zijn, maar gelukkig voor de mens ben Ik, Zijn Schepper, Zijn leven en Mijn leven blijft eeuwig zoals Mijn leven is, waarheid, liefde en wijsheid. En zo blijft het uit Mij aan de mens gegeven leven ook eeuwig die waarheid, die liefde en die wijsheid, en eens zullen alle mensen dat ook weer helemaal zijn!

Hemels Brood 7826

Het geestelijk ware leven is op aarde in de materie gebonden om in ware vrijheid het leven zoals het werkelijk is als een eigen persoonlijk bestaan te kunnen ervaren en te begrijpen wat het onderscheid is tussen de materiële dode stof en het geestelijke zijn uit Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus. Maar veel mensen zijn meer gericht op de materie dan op het werkelijke leven, zijn meer gericht op wat er met de materie allemaal te maken en te hebben is dan met het werkelijke leven, wat uiteindelijk buiten het materiële blijft bestaan, terwijl alles wat materie is, zoals dat op de materiële aarde is, vergaat.

En hoewel er toch wel veel mensen geloven in een verder leven na de materiële lichamelijke dood, zijn daarover veel verschillende ideeën, waarbij de één het beschouwt als verder leven in de herinnering van de dierbaren die achterblijven, een ander gelooft in het terugkomen als een ander mens, en een ander denkt in een dier terug te komen, en maar heel weinig mensen begrijpen een klein beetje dat verder leven geestelijk is, maar hoe precies, ook daarover zijn de meningen verdeeld.

Ik zeg jullie, ieder mens is uniek, dat wil zeggen, van niemand is een tweede zelfde mens, niet materieel en niet geestelijk. Ieder mens heeft een eigen ondeelbare ziel, daarom is er geen terugkomen als een ander mens, en een mensenziel zal geen dierenziel meer zijn, want juist de geestelijke vrijheid van de mens is uniek en juist de persoonlijke bewustheid van het eigen bestaan is aan de mens voorbehouden, geen dier heeft dat zoals de mens dat in vrijheid heeft. Daarom is de mens geen dier maar mens. Begrijp dat goed, want wat een mens goed begrijpt brengt hem dichter bij Mij en brengt hem dichter bij Mijn liefde en haar wijsheid, dichter bij de waarheid van zijn leven, de volkomen werkelijkheid van Zijn.

Leven is Zijn, leven ben Ik, leven ben jij uit Mij, leven is eeuwig, want Ik Ben Die Ik Ben eeuwig en zo ben jij uit Mij eeuwig gelijk Mij maar niet Mij. Ik ben leven en leven is Mijn Zijn. Maar Ik ben veel, oneindig veel, Ik ben Alles, oneindig Alles. En Mijn Woord is Mijn gedachte en uit Mijn gedachte is Alles wat werkelijk is, waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, eeuwig onveranderlijke liefde en haar eeuwig onovertroffen wijsheid tot in de oneindigheid van Zijn. Begrijp dat in je hart in Jezus Christus Naam en leef, waarheid, liefde en haar wijsheid uit Mij.

Hemels Brood 7827

De hele kosmos werkt samen met wat de mens op aarde wel of niet doet en staat in verband met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, met alles, en met het doel van de mens op aarde. En hoewel de mens veel onderzoekt ten aanzien van alles wat er op aarde, in de ruimte om de aarde en in de hele kosmos gebeurt, begrijpt hij nog nauwelijks iets van de geestelijke betekenis en het doel van zijn verblijf op de aarde, terwijl er zoveel tekenen zijn die hij allemaal zou kunnen herkennen wanneer hij wat meer acht zou slaan op de teksten in de Bijbel en Mijn zachte Stem in hem.

Het zijn dan ook niet de mensen met veel wetenschappelijke kennis van al wat wetenschappelijk onderzocht is op aarde en eromheen, maar veelal de gewone, eenvoudige burgers, met hart voor Mij en hun medemensen en met een ander soort van intelligentie, die tot een geestelijk besef komen en Mijn liefde gaan voelen en Mij zullen gaan zien. Maar al degenen die meer op kennis en wetenschappelijk onderzoek en bewijzen afgaan, zullen hen niet verstaan. Zij zullen wat zij die in Mij geloven en van Mijn liefde voelen vertellen, terzijde schuiven als prietpraat en er geen belang aan hechten, terwijl dat juist voor alle mensen van groot belang is, omdat het de waarheid is.

Daarom, lieve mensen die Mij in liefde zijn gaan ontdekken, jullie ontdekking heeft een veel groter belang dan al wat wetenschappelijk ontdekt is en waar veel ophef over is, laat je daardoor niet in verwarring brengen, blijf trouw aan Mij en Mijn liefde. Dit is de tijd van onderscheid tussen de bokken en de schapen, en ook dat is voorzegd. Er zullen nu allerlei weerstanden zijn tussen mensen, en mensen zullen tegenover elkaar komen te staan, liefde en hebzucht, waarheid en leugen, vrede en oorlog, en het zal allemaal niet gemakkelijk zijn.

Velen zullen hun manier van leven zien vervallen en veel mensen zullen hun plek niet meer kunnen vasthouden, hun leven zoals zij het ingericht hadden houdt geen stand. Maar jullie, die in Mij, in Jezus Christus geloven en Mijn liefde bovenaan zetten, houd daaraan vast met Mij samen in je hart, en vertrouw erop dat alles in Mijn liefdevolle Hand ligt en goedkomt.

Hemels Brood 7828

Wanneer je een idee hebt en je gaat dat idee uitwerken, maar het wordt niet wat je je voorstelde dat het zou zijn, dan ga je onderzoeken waarom het niet geworden is wat je wilde, en met dat zoeken ontdek je waardoor het niet lukte en je herstelt dat. Met zoeken vind je.

En zo is het met je leven. Wanneer je zoekt naar antwoorden over je leven, over je bestaan, dan ga je die vinden, dan ga je ontdekken en je bewust worden van de werkelijke verbanden tussen alles wat leeft. Zulke eigen ontdekkingen zijn nodig voor je zelfstandigheid, er is een wezenlijk verschil tussen wat een medemens je vertelt en wat je zelf ontdekt. Wat je zelf ontdekt staat vast in je eigen besef van waarheid, wat een medemens vertelt is via zijn weg door hem ontdekt of ingevuld zoals het voor hem het meest logisch was of zoals het hem het beste uitkomt. Maar ook wat je zelf ontdekt kan gedachte waarheid zijn, terwijl het dat toch niet is.

Ik ben in jou, je Schepper. Ik weet en ken alles van iedereen en wanneer je samen met Mij zoekt naar antwoorden, dan kan Ik je helpen die te ontdekken op een manier zodat je zeker weet dat die waar zijn. Al je levensvragen, alle vragen over de dingen die je niet begrijpt, zoek met Mij samen om te ontdekken wat de antwoorden zijn. Ga met Mij de weg die antwoorden geeft door te ontdekken, en ontdek zelf door te ervaren, want dan keer je niet meer terug naar datgene waarvan je dacht dat het waar was terwijl het dat niet is. Pas toen je inzag dat het niet waar kon zijn, ging je zoeken om te ontdekken waarom het niet waar was.

Samen met Mij kun je zelf ontdekken en zul je niets meer voor waar aannemen wat niet waar is, omdat je bij Mij kunt nagaan hoe de verbanden werkelijk zijn. Ik zeg het je niet, Ik laat het je ontdekken, Ik geef je zicht, informatie, licht, alles wat je nodig hebt om de waarheid te zien en te begrijpen. Maar alles altijd ten aanzien van het ware leven, jouw werkelijke zijn. Al het andere zijn middelen die nodig zijn om alle mensen tot het doel van hun verblijf op aarde te brengen, om dat zelf te kunnen ontdekken, want dat is van belang, dat ieder mens zijn ware leven en het verband met al zijn medemensen en met Mij, zijn Schepper, zelf ontdekt.

Hemels Brood 7829

Alles wat mensen maken komt voort uit gedachten die vorm in de materie gekregen hebben en dat is mogelijk door al hetgeen Ik ter beschikking gesteld heb. Al denken mensen dat wat zij maken uit eigen gedachten en ideeën tot stand komt, niets kan gedacht en gemaakt worden zonder dat Ik het beschikbaar gesteld heb, omdat Ik, jullie Schepper, alles ben, en geen mens is zonder Mijn leven, zonder Mijn liefde en haar wijsheid.

Maar in de loop der eeuwen is de mens steeds verder afgedwaald van de waarheid van Mijn Zijn en zijn van Mij gekregen zijn, denkend dat hij zijn eigen leven helemaal zelf is en dat alles wat hij kan zelf bewerkt heeft. In die gedachte dwaalt hij steeds verder af van de waarheid van zijn leven, terwijl Ik de waarheid van zijn leven in alle opzichten ben, leven dat in waarheid, liefde en wijsheid eeuwig is, onsterfelijk is, maar voor de afdwalende mens tot stilstand kan komen wanneer Ik dat niet voorkom.

Vanwege Mijn oneindig grote liefde voor alle mensen zal Ik dat voorkomen op de voor iedereen beste manier, welke niet voor iedereen de meest aangename is, maar dat heeft te maken met de mens zelf, met de keuzen die hij in zijn vrijheid maakt, al dan niet bewust van de uitwerkingen daarvan. Voor ieders welzijn heb Ik Mijn Woord gegeven, ben Ik in Mijn Zoon Jezus Christus op aarde gekomen, heeft Mijn Zoon Jezus Christus zich opgeofferd om voor de mens het eeuwig ware gelukzalige leven te behouden, en toch zijn mensen ver afgedwaald.

Wees gezegend, mensen die in Mij in Jezus Christus geloven, want jullie zijn met elkaar de pijlers waarop een nieuwe samenleving op aarde gebouwd gaat worden, die lange tijd zal standhouden. Houd vertrouwen in Mij, Mijn Woord en Mijn liefde en haar wijsheid, en blijf geduldig wachten tot Ik in Jezus Christus terug op aarde kom, in alle eenvoud, zonder ophef, als een dief in de nacht, voor jullie herkenbaar omdat jullie Mij in je hart hebben leren kennen en zonder enig bewijs dan dat besef in je hart, liefhebben.

Hemels Brood 7830

Wanneer je iemand iets gaat uitleggen waarvan hij nog niets kent en het is iets wat ingewikkeld is, dan begin je eenvoudig met wat basisgegevens en wanneer die begrepen worden en onthouden zijn, ga je verder. En hoe verder je komt, des te uitgebreider wordt je uitleg, maar ook zal die uitleg niet meer zijn of sneller gaan dan dat degene aan wie je uitleg geeft aankan. Zo is het met het levensverhaal voor de mens, zo is het met Mijn Woord, zo is het met Mijn uitleg aan de mens. Want wanneer de mens op aarde komt, weet en kan hij nog niet veel en langzaam leert hij.

Nu is Mijn verhaal aan de mens een geestelijk levensverhaal, wat eeuwig doorgaat maar voor de mens in tijd en materie gevat is om het voor hem begrijpelijker te maken. Evengoed is het een ingewikkeld verhaal en is het nodig om dat verhaal eenvoudig te beginnen, en zo is de Bijbel geschreven in verschillende lagen om te begrijpen, en evengoed voor veel mensen moeilijk om op de juiste manier te verstaan. Maar daarbij zijn er in een mensenleven ook allerlei gebeurtenissen, die hem helpen het verhaal, wat de werkelijkheid van zijn leven inhoudt, te gaan verstaan. Voor de ene mens wat makkelijker dan voor de andere mens, maar uiteindelijk zal het toch begrepen gaan worden door alle mensen, zal het ware leven begrepen gaan worden, en ga Ik, jullie Schepper, zoals Ik ben in Jezus Christus, gezien worden.

Het is een lang verhaal en het zal zeker nog tijd nodig hebben om helemaal en voor iedereen duidelijk verteld te worden, en helemaal begrepen te worden. Daarbij komt dat de ene mens meer in Mijn verhaal geïnteresseerd is dan de andere, daarom is de uitleg voor de ene mens al verder gevorderd dan voor de andere. Ook zijn er nog grote verschillen tussen wat de ene mens begrijpt en wat de andere mens begrijpt. Dat kan onderling verwarring geven en er kunnen daardoor heftige meningsverschillen ontstaan. Blijf daarom vooral bij Mij in je hart, volg Mij en geef iedereen de ruimte om zijn eigen weg te gaan, op de bestemde tijd zal iedereen Mij horen, begrijpen en gaan zien.

Hemels Brood 7831

Hoewel er nog veel mensen zijn die vanuit hun kerkelijke achtergrond geloven dat Ik een straffende God ben voor hen die niet naar Mij luisteren en zich niet aan Mijn geboden houden, ben Ik in alle werkelijkheid volkomen liefde. En alles wat Ik doe gebeurt uit volkomen ware liefde en haar wijsheid. Evengoed is het wel zo, dat het voor alle mensen het beste is om Mij en Mijn geboden volkomen ernstig te nemen, want het gaat voor het welzijn van de mens om een ernstige situatie.

Al heeft de mens de vrijheid van bestaan gekregen, dat bestaan kan aangenaam en prettig zijn of het tegenovergestelde daarvan, en vanuit Mijn liefde wil Ik de mens graag behoeden voor al het onaangename. Maar in de vrijheid van de mens heeft hij al zoveel gekozen wat hem geen aangename situatie gebracht heeft, en in de eenheid, die mensen met elkaar in Mijn leven zijn, drukt dat op alle mensen. Dat is geen straf van Mij, dat zijn de keuzen die de mens gemaakt heeft en nog maakt, zonder acht te slaan op Mijn Woord en geboden.

Om die reden ben Ik heel ernstig en vanuit Mijn liefde kom Ik de mens tegemoet om hem te bewegen andere keuzen te maken, keuzen uit liefde voor elkaar en voor Mij in Jezus Christus, zodat de situatie op aarde ten goede kan keren. En het is ernst, want de dwalingen van de mens nemen toe en er zijn steeds minder mensen die voor ware liefde kiezen, het eigen welzijn staat nogal eens voorop en dat is niet de juiste weg om te gaan.

Ik straf niet, maar de situatie is wel ernstig aan het worden. Daarom zullen er meer en meer gebeurtenissen komen die onaangenaam zijn voor de mens op aarde, en daarbij zal Ik uit Mijn liefde de mens meer bij de ernst van de situatie brengen. Aan jullie, lieve mensen die in Mij in Jezus Christus geloven en je best doen naar Mij in je hart te luisteren, vertrouw op Mijn liefde en haar wijsheid, volg Mij in je hart, wees zoveel je kunt gelijk Mijn liefde en weet dat alles uiteindelijk goedkomt, want Ik heb jullie en alle mensen innig lief.

Hemels Brood 7832

Zie, er is een waarde verbonden aan ieders leven op aarde en aan ieders doen en laten tijdens zijn verblijf op aarde. Niet een materieel wereldse waarde van bezit, roem, eer en respect, maar een geestelijke waarde ten aanzien van het eeuwig ware leven. Want wanneer het verblijf op aarde eindigt, is er het eeuwige leven zonder de materiële aarde en blijft alleen de op aarde opgebouwde geestelijke waarde die de mens dan zal gaan ervaren.

Het aanzien wat een mens op aarde opgebouwd heeft, kan volkomen weg zijn wanneer hij weinig naar waarheid en liefde geleefd heeft en ook kan er bij iemand die weinig liefde voor Mij en zijn medemensen getoond heeft, naar verhouding weinig licht zijn. Zie, liefde en licht zijn de waarden die iemand van de aarde meeneemt, maar aanzien, bezit, roem en dergelijke niet, wanneer er sprake is van weinig of geen geestelijk waar levensbesef.

Ook na het verblijf op aarde kan iemand tot groei in waarheid en liefde komen, maar dat zal veel moeilijker zijn dan het op aarde mogelijk is, want veel mensen zijn zo gewend aan hun aardse status, hun aardse bezit, hun roem en dergelijke, dat zij daar eerst nog geen afstand van doen en ernaar zoeken terug in die aardse situatie te komen. Evengoed vindt iedereen ook na zijn verblijf Mij in liefde op zijn pad, want Mijn liefde voor alle mensen verandert niet, die blijft eeuwig gelijk voor zowel de mens op aarde als de mens na zijn verblijf op aarde.

Ook Mijn Woord blijft gelijk, of het op aarde nu wel of niet juist is weergegeven of is uitgelegd, de waarheid ervan blijft de waarheid. Maar zij die Mijn Woord naar eigen voordeel bewust verdraaid of veranderd hebben, zullen het moeilijk krijgen Mij te vinden na hun verblijf op de aarde, al sta Ik naast hen. Wie op aarde Mij reeds gevonden heeft in waarheid en liefde, vrees niet, want dat neem je mee en het zal je bij Mij in Mijn licht brengen.

Hemels Brood 7833

Hoop doet leven, wordt er wel gezegd. Ik zeg jullie, geloof doet leven. Maar niet alleen geloof in Mij, jullie Schepper. Geloof en liefde, geloof en waarheid, dat doet in waarheid en liefde leven uit een waar geloof. Wie niet eerst in Mij, zijn Schepper gelooft en in Jezus Christus, Mijn Zoon, diens zicht is verduisterd voor het ware licht, voor Mijn ware, leven gevende liefde en haar wijsheid, en in zijn eigen licht ziet hij alleen zichzelf, zonder alles wat er naast en om hem heen nog meer is, en dat is veel, heel veel. Daarom, de liefde zoals Mijn liefde is, is belangrijk, is leven, maar zonder geloof in Mij is die liefde en haar wijsheid niet te verkrijgen.

Zonder geloof in Jezus Christus is er geen verlossing van de gevolgen van afdwalingen van waarheid en liefde. Maar de mogelijkheid om Mij en Mijn Zoon Jezus Christus in Zijn licht naar volle waarheid te gaan zien, is er voor iedereen, omdat Ik alle mensen oneindig liefheb en Mijn licht nooit gedoofd kan worden. En eens zal alle blindheid weggenomen worden en alle kwaad, en geen mens zal meer verleid worden door het kwaad, omdat het er voorgoed, eeuwig niet meer is. Ik zal alle kwaad verdelgen, het zal eeuwig geen verstoring meer geven, het zal geen mens meer verleiden. Het zal volledig uit het leven verbannen worden naar de eeuwige dood waar geen enkele uitweg is.

Wee het kwaad wat nu nog veronderstelt macht te hebben, bestaansrecht te hebben. Dat heeft het in alle werkelijkheid niet, de volkomen eeuwige dood zal zijn deel zijn, voor eeuwig en altijd. Al heeft het kwaad nu nog invloed, dat zal niet lang meer zijn. Dan zal het oordeel over al wat kwaad is door Mij uitgesproken worden en de nieuwe eeuwige dag zal aanbreken, zonder enig kwaad, en Mijn licht en Mijn liefde en haar wijsheid zal alle mensen tot grote blijdschap brengen, omdat zij in alle vrijheid verlost zijn van alle kwaad, en nooit meer zal het kwaad de liefde verstoren. Geloof en vertrouw op Mijn liefde en haar wijsheid, en alles komt goed voor alle mensen.

Hemels Brood 7834

Er wordt nog zoveel door mensen verkeerd opgevat, over zichzelf, over Mij, over de Schepping, over het leven, maar in Mijn waarheid, liefde en haar wijsheid zal toch alles ten goede keren, al is het stap voor stap, voor ieder persoonlijk en voor alle mensen tezamen. Zie, Mijn liefde is oneindig veel groter dan de liefde van de meest liefdevolle mens, Mijn wijsheid uit Mijn liefde is oneindig veel wijzer dan de wijsheid uit de liefde van de meest liefdevolle wijze mens, en in waarheid ben Ik volkomen zuiver, er is geen mens die meer zuiverheid in zich heeft dan Mijn volkomen, eeuwig volmaakte zuiverheid.

Ik heb de mens geschapen naar Mijn beeld en gelijkenis, gelijk Mij maar in de oneindige eeuwigheid niet Mij. Ik ben en blijf zijn Schepper, de mens blijft oneindig eeuwig Mijn schepsel, Mijn leven. Juist omdat Mijn leven altijd waarheid is en Ik altijd in waarheid blijf, altijd onvoorwaardelijk onbaatzuchtige liefde is en uit die liefde eeuwig volmaakte wijsheid voortkomt in alle opzichten, kan de mens alleen werkelijk levend zijn, wanneer hij in zijn vrijheid naar volkomen waarheid, volledig ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en de daaruit voortkomende volmaakte wijsheid handelt.

Maar juist ook in zijn vrijheid kan de mens ervoor kiezen anders te handelen, niet naar waarheid, niet naar liefde en daarmee ook niet naar wijsheid te handelen. En zie, alhoewel hij, de mens, die mogelijkheid heeft, Ik ben en blijf eeuwig Dezelfde. Onveranderlijk ben en blijf Ik eeuwig Die Ik Ben, zoals Ik zojuist aangegeven heb, niets kan en zal daar ooit iets aan veranderen. Dat betekent dat Ik, jullie Schepper, eeuwig en altijd, tot in het oneindige in alle ernst zal handelen in volkomen volmaakte waarheid, uit volkomen volmaakte, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en de daaruit voortkomende volkomen volmaakte wijsheid.

Wanneer een mens dit bovenstaande goed begrijpt, zal hij alle gebeurtenissen op aarde begrijpen, het hoe en waarom en dat het niet anders kan dan dat het allemaal gebeurt zoals het gebeurt, omdat Ik eeuwig Ben Die Ik Ben en de mens niet in alle opzichten handelt naar Wie Ik hem geschapen heb en het alleen goed kan komen met alle mensen vanuit Mijn genadevolle ernst uit Mijn ware, eeuwig oneindige liefde en haar wijsheid. Wees daarom zoveel je kunt met Mij samen de mens zoals Ik je geschapen heb, waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7835

De geboden die Ik de mens gegeven heb, zouden kort samengevat zeggen, wees in alles waarheid, liefde en haar wijsheid en weersta in alle opzichten de verleiding tot het tegenovergestelde. Maar zo kort als het daarmee samengevat is, zo moeilijk is het om ten uitvoer te brengen. Toch is het voor alle mensen heel belangrijk om tot een werkelijk aangenaam leven te komen in de vrijheid van het eigen besef te bestaan.

Zonder die vrijheid te belemmeren is het voor alle mensen mogelijk gemaakt om in contact met Mij te komen en Mijn hulp te krijgen, alleen is het daarbij van belang dat het de vrije keus van de mens is om bij Mij te komen, Mijn raad en hulp te vragen en die vervolgens ook op te volgen. Terwijl er daarbij wel ook voortdurend verleiding aanwezig is, die de mens steeds weer in verwarring brengt en doet twijfelen of Ik wel besta, want voor de mens ben Ik niet te zien in een materieel lichaam zoals mensen elkaar zien, en als Ik zou bestaan, of er dan wel contact met Mij mogelijk zou zijn, zou Ik daar dan niet te verheven voor zijn? En dan is er ook nog de vraag, waar en hoe Mij dan te kunnen ontmoeten.

Ik zeg alle mensen die twijfelen, Ik ben niet in een materieel lichaam aanwezig, Ik ben alles, al het leven, overal, in alle tijden, op aarde, in de hele oneindigheid, in alle mensen van toen, nu en in de toekomst. Iedereen kan Mij in volkomen waarheid in zijn hart ontmoeten in Mijn ware liefde en haar wijsheid, Ik maak geen onderscheid, ieder mens is welkom in die waarheid en liefde. Het aardse verblijf van de mens is eindig, zijn materiële lichaam sterft en toch blijft ieder mens leven, want het is Mijn leven en Mijn leven is eeuwig onsterfelijk. Daarom is ook de mens onsterfelijk in zijn uniek eigen persoonlijk mens zijn en in de eenheid van leven Die Ik Ben en die daarmee alle mensen tezamen zijn.

Mijn Zijn is niet in een materieel lichaam te vatten, in der eeuwigheid niet, maar voor alle mensen heb Ik Mijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden, zodat Ik in Hem gezien kon worden. En Hij heeft op aarde voor de ogen van veel mensen in die tijd de lichamelijke dood overwonnen, zodat alle mensen die op aarde verblijf hebben, in het verleden, het heden en de toekomst, gered zijn van de eeuwige dood en hen allemaal het eeuwig gelukzalige leven in het vooruitzicht gesteld is. Begrijp hiermee dat het materiële lichaam voor de mens tijdelijk is en kom bij Mij in je hart in geloof, in waarheid en in liefde, en leef.

Hemels Brood 7836

Staat er niet geschreven dat een groot deel van de wateren vervuild zal zijn, dat een groot deel van de lucht verontreinigd zal zijn, dat de aarde verdord zal raken en dat er overal vuur uit de grond zal ontstaan en nog meer van dat alles? En zie om je heen, want de waarheid van die woorden is werkelijkheid aan het worden. Maar het gaat niet alleen om wat er letterlijk materieel van waar wordt, het gaat ook om wat dat geestelijk betekent voor alle mensen, voor de geestelijke grond van bestaan, voor het geestelijk besef van werkelijk leven in allerlei opzichten.

Want voor veel mensen is de grond van hun geestelijk besef bevuild met ongeloof, is de stroom van hun liefde naar zichzelf toegekeerd, is hun doen, hun denken door hebberigheid en ongenoegens vergiftigd. En het wordt door velen niet bemerkt dat er meer nog geestelijk verstoord is, dat de vervuiling van de aarde daaruit voortkomt en dat het nodig is dat eerst alle vervuiling geestelijk aangepakt wordt, voordat de aarde geschoond kan worden, want het aardse wereldse gebeuren is het spiegelbeeld van de geestelijke toestand waarin de mens verkeert.

Om de aarde in letterlijk opzicht te kunnen zuiveren zal het nodig zijn voor de mens om eerst zichzelf te zuiveren van vuil. En daarvoor is het nodig dat de mens zijn eigen vervuiling gaat bemerken en de verbinding die er is met de aards materiële situatie. Al doet de mens nog zo zijn best om de materiële aarde te zuiveren, het milieu te verbeteren, het zal dweilen met de kraan open zijn zolang hij zichzelf niet gaat zuiveren, niet terugkeert naar waarheid, liefde en de daaruit voortkomende wijsheid, liefde voor Mij, zijn Schepper, en voor zijn medemensen, en hij zijn eigenliefde en eigen belangen niet loslaat.

Lieve mensen, die in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, houd daaraan vast, houd stand in je geloof. Handel uit liefde voor Mij en je medemensen, ook al handelen zij niet naar waarheid en liefde. Vraag Mij in je hart om kracht, om liefde, om begrip, en doe goed, wees goed, want daarmee help je dat anderen ook tot waarheid en liefde komen, tot allen gaan zien in Mijn licht waarom. Weet dat alles in Mijn liefde gedragen wordt.

Hemels Brood 7837

In elke taal komen spreuken, gezegdes, uitspraken voor die niet letterlijk bedoeld zijn, maar iets verduidelijken als een begrip, en iedereen die van jongs af aan in die taal is opgegroeid weet de eigenlijke betekenis ervan. Maar wanneer de taal geleerd wordt door anderen die niet in die taal opgegroeid zijn, dan ontstaan er nogal eens misverstanden, juist door zulke spreuken.

Zo zijn er ook veel misverstanden ontstaan over Mijn Woord, over de spreuken en gezegdes die in de beschrijvingen van Mijn Woord gebruikt zijn. En leert iemand een taal die nog in gebruik is, dan kan daar altijd nog de juiste betekenis bij verteld worden, maar wanneer het om een oude taal gaat, die niet meer in gebruik is, dan wordt het al veel moeilijker.

Wanneer het dan ook nog een taal is waarbij veel uitdrukkingen meerdere betekenissen hebben, woorden op meerdere manieren gebruikt zijn, dan is het bijna niet te vermijden dat er misverstanden ontstaan. Daarbij opgeteld is het helemaal een warboel geworden, doordat het door de heersende kerk ook nog veelal zodanig geïnterpreteerd werd dat het de macht en rijkdom van de kerk ten goede kwam.

Maar nu, in de huidige tijd, is het mogelijk om Mijn Woord rechtstreeks in het hart uitgelegd te krijgen. Nu kan veel dieper begrepen worden wat verborgen achter leugens en bedrog de werkelijke betekenis van Mijn Woord is, en juist nu keren veel mensen de werkelijke waarheid de rug toe en volgen hun eigen wil, waarbij velen in hebzucht vervallen zijn en velen alleen op eigen genoegens uit zijn, op voordeel en plezier, en waar het op aarde om gaat, raakt steeds meer buiten beeld.

Lieve mensen, die wel meer zijn gaan begrijpen van Mijn Woord en Mij in hun hart kennen in liefde en waarheid, eerst is het nodig dat al wat uit misvattingen door de kerk is aangeleerd verdwijnt en er ruimte komt voor de waarheid van Mijn Woord, dan kunnen mensen Mij meer en meer ook in hun hart gaan kennen zoals Ik werkelijk ware liefde en haar wijsheid ben, zoals jullie Mij zijn gaan kennen. Dan zullen er meer en meer mensen gaan zien en begrijpen waar het op aarde om gaat en de liefde, de waarheid van leven, zullen steeds meer mensen gaan inzien, voelen en begrijpen, Mijn liefde, Mijn ware Leven.

Hemels Brood 7838

De aarde is een ronde bol in de ruimte, maar het is geen gladde ronde bol. Er zijn bergen en dalen, er zijn zeeën en rivieren, er is zon en regen en er zijn allerlei winden, er zijn allerlei luchten en alles verandert er steeds, maar de basis is een ronde bol, door Mij, jullie Schepper, in de ruimte geplaatst. En op die bol, de aarde, de grond van jullie bestaan, zijn jullie mensen door Mij geplaatst met alles wat er op aarde en eromheen is, en het is jullie vrijheid om daar een tijdlang te leven en te ontdekken waartoe Ik jullie juist daar op die aarde in de oneindigheid van Mijn Zijn geplaatst heb, en te ontdekken wat jullie werkelijke leven uit Mij, jullie Schepper, naar waarheid is.

Want Ik heb jullie mensen niet zomaar geschapen en zomaar een aarde tot stand gebracht en jullie mensen daar zomaar geplaatst, het is allemaal geen toeval, zoals sommige mensen dat denken. En Ik heb jullie ook niet alleen gelaten, in alles wat is ben Ik ook, Ben Ik, en zo ben Ik ook in jullie. Ik ben leven, eeuwig en altijd leven, en Mijn leven is in alles en iedereen tot in de oneindigheid eeuwig. In jullie vrijheid is het aan jullie mensen op de aarde om te ontdekken Wie Ik Ben en wie jullie zijn en wat de bedoeling is van jullie verblijf op de aarde. En zonder jullie vrijheid te belemmeren ben Ik er om jullie te helpen, op de verre achtergrond, dichtbij en direct bereikbaar, net hoe iemand van jullie mensen dat wil of juist niet wil, want jullie hebben allemaal die vrijheid en ieder mens kan dat invullen zoals hij wil.

Toch, juist die vrijheid maakt het grote verschil tussen mensen en de keuzen van mensen raken elkaar, soms ten goede, soms ten kwade, dat is verbonden aan de vrijheid, die samengaat met verleiding tegenover Mijn hulp, Mijn liefde en haar wijsheid. En zo zijn er heel verschillende sferen van besef waarin mensen leven. Al zijn jullie allemaal op dezelfde aarde, dezelfde grond van bestaan, toch is ieder in een sfeer van leven en die sferen kunnen heel verschillend zijn. Die verschillende sferen zijn er naast elkaar, waardoor er ook verschillende overtuigingen zijn over het leven, over Mij, over de gebeurtenissen op aarde, en door al die verschillen kan er zoveel onenigheid zijn en onbegrip voor elkaar.

Maar jullie, die in alles Mij kennen en in je hart Mij kunnen voelen, die in Mij geloven en weten dat Ik het leven Ben, de eeuwig onveranderlijke ware liefde en haar volmaakte wijsheid, blijf met Mij in Jezus Christus Naam in vrede en zie hoe toch alles, zonder iemands vrijheid te belemmeren, ten goede geleid wordt door Mij, in waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7839

Er zijn er maar weinigen die in de diepste hel kunnen overleven als daar geen Goddelijke hulp voor hen zou zijn. Zelfs de hoogste engelen hebben er grote moeite om staande te blijven. Toch is er die diepste hel en nog staat die de mens ten dienste, al is het de ergste weg voor een mens om te doorstaan. Maar wie die doorstaat vanuit ware liefde uit Mij, die zal daar hemels gezien veel door bereiken. Want er is ook een hoogste hemel waar de grootste gelukzaligheid is voor eeuwig en altijd om te verblijven. En tussen de diepste hel en de hoogste hemel zijn er oneindig veel sferen waar mensen verblijven, Mij en elkaar dienende, samen met de engelen in eenheid met elkaar en met Mij.

Voor jullie mensen op aarde is dat in de huidige omstandigheden niet ten diepste te begrijpen, maar voor jullie is het van belang Mij in je hart te leren kennen en in Mijn liefde te groeien, dan zal er voor jullie zeker geen diepste hel nodig zijn om uiteindelijk in de hoogste hemelen te komen. Voor jullie is het ook niet nodig om iets van die diepste hel te weten, richt je blik op Mij, op Mijn licht en Mijn liefde, dan zal alle moeite van je verblijf op aarde niet voor niets zijn, ook al lijkt het soms dat je nauwelijks verder komt, steeds weer dezelfde vergissingen maakt. Wees gerust, alles heeft zijn tijd en gebeurt zoals dat voor alles en iedereen het beste is.

Ik weet dat het niet altijd zo gemakkelijk is om te verdragen wat anderen niet naar waarheid en liefde doen, maar het is juist liefde om daar toch in liefde mee om te gaan, en steeds kun je Mij in je hart vragen je te helpen, je inzicht te geven hoe met situaties om te gaan. En wanneer Ik je niet direct antwoord geef, niet direct help, weet dan dat Ik je toch gehoord heb, dat Ik er toch ben, dat er een goede reden voor is waarom je Mij niet in je ervaart, en eens zul je dat wel begrijpen.

Onthoud dat Ik eeuwig en altijd zuivere waarheid, zuivere liefde en haar zuivere wijsheid ben en eeuwig onveranderlijk blijf, en nooit anders zal handelen dan naar zuivere waarheid, zuivere liefde en haar zuivere wijsheid, onveranderlijk altijd. Weet dat dat de ware grond is van alle bestaan, van alle mensen, van alle leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 7840

Veel mensen richten hun blik vooral op het behalen van voordeel. Voor veel mensen is het van belang om zoveel mogelijk voordeel te behalen. Sommigen zijn daar heel gedreven in, anderen hebben zo weinig te besteden dat het voor hen gewoon nodig is om op voordeel te letten en weer anderen zijn eenvoudig enorm hebberig, voor hen is rijkdom gelijk aan macht en macht een middel om rijkdom te vergaren, en zonder daarbij te letten op hun medemensen doen zij alles om hun macht en rijkdom te vergroten.

Dat er ook voor hen een moment van sterven komt, heeft hun aandacht niet. Zolang zij op aarde zijn is rijkdom en macht het enige wat van belang is. Maar hoe rijker en machtiger iemand uit eigenbelang op aarde geworden is, des te armer en machtelozer is diegene na zijn verblijf op aarde, want de macht uit eigengewin en die materiële rijkdom is volledig weg na het sterven van het lichaam, terwijl het leven blijft, terwijl die persoon als mensenziel geestelijk in leven blijft, omdat leven eeuwig is.

Maar werkelijk leven is Mijn leven en is waarheid, volkomen liefde en haar volmaakte wijsheid, en juist dat is geen eigengewin, geen eigenmacht ten koste van anderen. Zonder liefde en waarheid staat diegene na zijn lichamelijk sterven als het ware geheel naakt, want op de aarde had hij weinig of geen liefde, nauwelijks enige waarheid en van wijsheid had diegene geen weet, en van dat alles ook geen besef. Daarom staat hij daar naakt, zonder enig besef van zijn naaktheid, zonder besef van het verlies van al wat hij op aarde aan macht en rijkdom had, verloren, en denkend dat hij nog steeds in het bezit zou zijn van rijkdom en macht.

Zie, daarvoor waarschuw Ik de mens op aarde met alles wat er in de Bijbel staat, via mensen die Mijn Woord innerlijk verstaan en doorgeven, die begrijpen wat ware liefde en haar wijsheid is, wat het werkelijke leven is, Wie Ik Ben en wie jullie bedoeld zijn te zijn. En wie dat oprecht wil, kan Mij ook in zijn hart vinden, Mijn Woord in hem horen en gaan verstaan. Dat vraagt oefening, volharding, ernst en toewijding in liefde. Pas daarom in alle waarheid zoveel je kunt Mijn liefde toe tijdens je leven op aarde en je zult niet naakt zijn na je sterven, maar leven en Mij zien.

Hemels Brood 7841

Er zijn veel mensen die hun eigen waarheid erop nahouden en daar heel sterk aan vasthouden. Zelfs wanneer bewezen wordt dat het geen waarheid is, houden zij eraan vast en willen wat waar is niet waar hebben. Meestal omdat de werkelijke waarheid hen niet uitkomt, omdat de omschakeling naar de waarheid hen iets kost, zij daarvoor iets moeten afstaan wat zij liever behouden, of wanneer zij de werkelijke waarheid niet begrijpen.

In de huidige omstandigheden op aarde is er veel onwaarheid waaraan als waarheid wordt vastgehouden, tradities waar mensen aan gewend zijn als nodig en zinvol zijn daar een onderdeel van. Veel waaraan mensen van jongs af aan gewend zijn, kunnen zij moeilijk afstaan en zo blijven er veel misverstanden bestaan omdat mensen die niet willen loslaten, terwijl het hen niet brengt tot waar gezegd is dat het hen zou brengen.

Oude gewoonten zijn vastgeroest en weerhouden mensen ervan om in vrijheid de waarheid van leven te vinden, andere mensen verbreken hun banden met vastgeroeste gewoonten en slaan door in gedrag wat haar basis heeft in eigenbelang, eigen genoegens, plezier en vermaak, op een manier die hen ook niets werkelijk brengt en hun waarnemingen van wat werkelijk is belemmeren.

Er blijven in deze tijd maar weinig mensen over die loslaten wat niet waar is, die loskomen van allerlei onnodige tradities, die de onwaarheid inzien en waarheid aannemen, die in hun vrijheid niet doorslaan in eigenbelang, eigen genoegens, plezier en vermaak, maar zoeken naar de ware werkelijke zin van hun leven op aarde en naar de beste manier om met elkaar en alle verschillen die er zijn om te gaan.

Zij zijn degenen die tijdens hun leven al Mij, jullie Schepper, tegenkomen, niet letterlijk materieel, maar innerlijk, geestelijk, in waarheid en in liefde, en in Mijn wijsheid uit Mijn liefde. Zij zijn de Petrus, de rots waarop Ik bouw wat nooit verloren gaat, de waarheid van werkelijk leven voor eeuwig en altijd. En uiteindelijk zal iedereen tot dat bouwwerk komen, tot de waarheid van werkelijk leven, tot de eeuwig ware gelukzaligheid, want er is maar Eén Leven, Mijn Leven, aan alle mensen, aan alles gegeven voor altijd en eeuwig.

Hemels Brood 7842

In je hart zie Ik de vraag welke gebeurtenissen op aarde aan de mens toe te schrijven zijn en wat er aan Mij toe te schrijven is. Daarop zeg Ik je, in de vrijheid van de mens is hetgeen er op aarde allemaal gebeurt aan de mens toe te schrijven, Ik zorg er eigenlijk alleen voor dat de mens niet in de eeuwige dood terechtkomt. Dat kan Ik doen zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, omdat Ik het ware leven Zelf Ben en omdat Ik alles wat leeft en is zelf geschapen heb en wel zodanig dat de mens de vrijheid van bestaan heeft en evengoed niet door zijn zonden verloren hoeft te gaan.

Zo is alles al lang voor zijn bestaan op aarde zodanig geregeld dat de mens in alle vrijheid op de aarde zijn keuzen kan maken ten goede of ten kwade, terwijl hij, wat zijn keus ook is, toch Mijn leven is en blijft. Maar voor jullie mensen is het moeilijk om dat te begrijpen, om te begrijpen hoe Ik alles in Mijn Hand heb, terwijl jullie mensen de vrijheid hebben om te doen en te laten wat jullie willen en daarmee ook alle gebeurtenissen op aarde teweegbrengen.

Maar Ik heb nu juist alles zo ingericht dat alles wat de mens op aarde kiest ten dienste staat aan het doel van de mens op aarde, dat is het in alle vrijheid en het eigen besef te bestaan te komen tot het ware, eeuwig gelukzalige leven voor altijd, Mijn leven, aan jullie gegeven. Daarbij kan Ik, zonder de vrijheid van de mens op aarde te belemmeren, de gebeurtenissen die voortkomen uit de keuzen van mensen niet zomaar wegnemen, want het doel staat vast en de mens is alles gegeven om dat doel te kunnen bereiken, zelfs is Mijn Zoon Jezus Christus ten goede aan alle mensen op aarde gekomen om de Enige ware Weg te tonen voor alle mensen om te gaan.

Ga die weg van ware liefde, van opoffering, van nederigheid, en bereik het ware leven liever eerder dan later. Want het is en blijft voor iedereen nodig om die weg te gaan, niemand uitgezonderd. Maar wie oprecht besluit die weg te gaan, die zal merken dat hij zeker niet alleen gaat, dat wat hij te dragen krijgt zwaar lijkt maar steeds lichter wordt, omdat uiteindelijk niet hij draagt, maar Ik in Mijn Zoon Jezus Christus, Die alle zonden op zich genomen heeft en de dood overwonnen heeft voor jullie allemaal!

Hemels Brood 7843

Niemand gaat op aarde helemaal probleemloos door het leven, iedereen vindt wel het een en ander op zijn pad wat om oplossingen vraagt en daar kunnen moeilijke situaties bij zijn. Maar voor iedereen is er de mogelijkheid om in zijn hart bij Mij te komen en Mij te vragen wat het beste is om te doen, en Ik geef hem daar antwoord op, tenminste wanneer met zijn vraag geen eigenbelang, geen gewin van aards materieel bezit en macht gewenst wordt. Ook dan geef Ik evengoed antwoord, maar meestal wordt daar niet naar geluisterd. Voor elke situatie, voor elk probleem, is er een beste oplossing om naar te handelen en Ik zal die, wanneer daarnaar gevraagd wordt, altijd aanreiken, alleen is het daarbij nodig dat er zuiver en oprecht naar Mij geluisterd wordt, want elke eigen gedachte verzwakt de mogelijkheid om Mij naar waarheid en juistheid te verstaan en te begrijpen.

Veel mensen vragen Mij wel, maar luisteren niet met hun hart in de nodige stilte van het eigen denken en het eigen willen. Dan gaat veel van Mijn goede en heel bruikbare antwoord verloren en is de mens teleurgesteld dat Ik hem niet ten beste geholpen zou hebben. In werkelijkheid heeft hij zijn eigen keus gemaakt en heeft hij Mijn antwoord, Mijn raad, slechts ten dele opgevolgd, met een andere uitkomst dan wanneer hij precies gehandeld had naar Mijn Woord. Evengoed staat wat er gebeurt ten dienste aan de mens en het doel van zijn bestaan op aarde. Alles wat is en gebeurt staat ten dienste aan de mens en het doel om te komen tot het ware werkelijke leven, Mijn leven in eeuwige vrede.

In alle vrijheid mag de mens zijn keuzen maken, en welke keuzen hij ook maakt, welke uitkomst die keuzen ook hebben, het staat evengoed altijd ten dienste aan de mens en het doel van zijn verblijf op aarde. Dat is lang voor de Schepping van hemel en aarde vastgelegd, zowel wanneer de eerste mens niet toegegeven had aan de verleiding als dat hij wel toegegeven heeft aan de verleiding, alleen de aardse weg zou anders geweest zijn. En nog kan de mens zich bekeren en tot een aangename weg komen, wanneer veel mensen zich tot Mij en Mijn ware liefde wenden. Maar, lieve mensen die zich tot Mijn liefde gekeerd hebben, al zijn jullie weinig in getal, de kracht van jullie geloof zal niet zonder een goede uitwerking zijn, in Mijn liefde voor alle mensen.