Hemels Brood 7720 t/m 7750

Hemels Brood 7720

Tussen alle verlangens en wensen van mensen zijn er ook die niet voor zichzelf zijn, maar voor het welzijn van medemensen, van familie of vrienden, maar ook voor het welzijn van mensen die niet persoonlijk gekend zijn, maar waarvan geweten is dat het hen niet zo goed gaat. Een gebed zonder eigenbelang, puur voor hen die het moeilijk hebben, uit mededogen, trekt Mijn liefde aan en zal zeker een werking hebben.

Maar er zijn over de wereld verspreid altijd wel situaties waarin mensen het moeilijk hebben, mensen die tekortgedaan worden, die te weinig te eten hebben, arm zijn, ziek zijn, enzovoorts, met daartegenover mensen die alles lijken te hebben, genoeg van alles lijken te krijgen. Dan komt de vraag nogal eens, waarom dat grote verschil, op de ene plaats is er vrede, genoeg te eten, genoeg rijkdom, weinig ziekte, enzovoorts, terwijl mensen op een andere plaats nauwelijks te eten hebben, gekweld worden door oorlog, armoede, enzovoorts.

Dat heeft verschillende redenen, maar ook verschillende oorzaken, want in de vrijheid van de mens kiest hij regelmatig niet wat voor hem en voor zijn medemensen het beste zou zijn. Ook is het zo dat er arme mensen zijn zodat de rijken hun rijkdom kunnen delen, zieke mensen zodat de liefdevolle mens kan verzorgen, er honger is zodat zij die te eten hebben hun eten kunnen delen, in hun vrijheid, juist als een eigen vrije keus. Maar vaak wordt armoede betreurd, maar niet verholpen, wordt ziekte betreurd, maar niet verholpen, wordt oorlog betreurd, maar niet verholpen, enzovoorts.

Ik zeg daarmee niet dat het altijd mogelijk is om de nodige hulp en steun te geven, maar de balans ligt wel in het doen en laten van de mens, en al degenen die zouden kunnen helpen, maar het om wat voor reden dan ook niet doen, houden al deze verschillen met elkaar in stand. Maar lieve mensen, die willen helpen, maar daadwerkelijk niet in staat zijn om te helpen, voor jullie help Ik, en jullie zeg Ik, wees niet bedrukt, want alles gaat zoals het voor iedereen het beste is en goedkomt. In Mijn liefde komt alles uiteindelijk helemaal goed.

Hemels Brood 7721

In Jezus Christus ben Ik op aarde gekomen en Ik deelde een paar broden en een aantal vissen met een grote menigte mensen. De discipelen zeiden dat het niet genoeg zou zijn voor zoveel mensen en, geteld zoals mensen op aarde tellen, zou het ook lang niet genoeg geweest zijn, maar zelfs toen alle mensen van die grote menigte volkomen verzadigd waren, waren er nog stukken brood en vissen over. Zo is het met alles wat Ik deel, er is altijd meer dan genoeg voor ontelbaar veel mensen, voor meer mensen dan het oog reikt.

Maar daarbij heb Ik het niet letterlijk over brood en vis, maar over Mijn liefde, over Mijn leven, want dat is wat Ik met oneindig veel mensen deel en daarvan is er eeuwig en altijd oneindig veel meer dan alle mensen op kunnen. Iedereen zou daarom meer dan verzadigd worden wanneer hij aan Mijn tafel van Mijn eten zou eten en van Mijn wijn zou drinken, niet letterlijk Mijn brood, vis en wijn, maar wanneer hij Mijn liefde, Mijn leven in zich zou opnemen.

Mijn tafels staan altijd gedekt met het heerlijkste verzadigende voedsel en de meest versterkende wijn, maar het is aan iedereen zelf om in zijn vrijheid aan Mijn tafel aan te schuiven en van Mijn voedsel tot zich te nemen, verkwikt te worden in alles. Want het is Mijn leven en het is Mijn liefde en haar wijsheid waarmee Mijn tafels gedekt staan, en het zijn geen letterlijke tafels, maar het zijn momenten waarop iedereen zich kan voeden met Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid.

Het is de gelegenheid om altijd aan te schuiven bij Mij in waarheid en liefde in Mijn Paleis, dat is het werkelijk zuivere deel in je hart waar Ik in ware liefde en haar wijsheid ben en je voed uit Mijn liefde en haar wijsheid, uit Mijn ware leven, waar Ik met jullie deel wat Ik heb, Wie Ik Ben, werkelijk eeuwig gelukzalig leven. Kom en laat Mij jou voeden!

Hemels Brood 7722

Alles en iedereen heeft een plaats gekregen in de kringloop van het aardse leven en een plaats gekregen in de groei van de mens in het werkelijke eeuwige leven, nu op aarde en daarna in het geestelijke. De plaats die een mens gekregen heeft omvat veel meer dan een letterlijke plaats van verblijf, het is vooral een plaats waarbij alles wat iemand doet of laat een rol in het geheel heeft, met al zijn talenten en mogelijkheden, met zijn onmogelijkheden, zijn karakter, zijn wensen, zijn verlangens, zijn voorkeuren, zijn afkeuringen, zijn intelligentie, zijn overtuigingen, zijn neigingen, en zo meer.

Daarbij gaat het voor iedereen om waarheid en liefde, om besef van zijn, van leven, en het belangrijkste, om besef van Mij, zijn Schepper en God in Jezus Christus, en zijn besef van Mij in zijn hart, van Mijn liefde en haar wijsheid. En dan nog houdt de plaats die iemand op aarde gekregen heeft veel meer in, reikt wat hij doet of laat, zegt of zwijgt, tot ver in de samenleving op aarde en tot ver in de oneindigheid van geestelijk leven, zowel voor hemzelf als ook voor alle mensen, voor al het geschapene, in alle opzichten. En dat geldt voor alles en iedereen.

Maar weet daarbij, dat niets en niemand leeft zonder Mij, het eeuwig Zijn, het eeuwige Leven, de eeuwig ware liefde en haar wijsheid, het zuivere licht, zonder Mij Die Ik Ben, van eeuwigheid tot eeuwigheid, Leven Gever, Alles. Weet, dat niets en niemand leeft zonder dat Ik dat wil of toelaat, zonder dat Ik erin, eromheen, Ben. Vanuit Mij leef jij, ben jij, besef jij, kun je lopen, praten, leren, werken, bewegen, enzovoorts. En in dat alles en nog veel meer, heb Ik jullie, mensen, heb Ik jou, mens, vrijheid gegeven en tijd, in Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid.

Lief mens, gebruik die vrijheid, die tijd, ten goede, in liefde voor elkaar. Sta in vrijheid jouw wil af voor wat Ik uit ware eeuwige liefde en haar wijsheid wil, en ervaar de gelukzaligheid die dat je innerlijk geeft, in welke situatie je ook bent. Kom en ken Mij in Mijn liefde, in Mijn wijsheid, in Mijn licht en wees eeuwig blij en gelukkig.

Hemels Brood 7723

Ieder mens kan veranderen, van gedachten, van gevoelens, van geloof of van ongeloof. Ieder mens kan leren, kan groeien, want elke dag, elk moment, kan er iets gebeuren waardoor een ander zicht ontstaat, een ander besef ontstaat, andere kennis verkregen wordt, feiten die eerder niet bekend waren. Zo kunnen mensen lange tijd blind zijn voor de waarheid van leven, voor de waarheid van Mijn bestaan, en zo kan hen plotseling iets overkomen waardoor hun wereld volkomen overhoop gegooid wordt, waarbij alles wat zij dachten te weten, te hebben, te kunnen, ineens niet meer is zoals het was, en wat gedacht werd waar te zijn, niet meer waar kan zijn.

Dan kan die mens in verwarring raken, de waarde die zijn leven had, heeft het niet meer en hij moet zoeken naar een nieuwe waarde om zijn leven vorm te geven. Daarbij komt het erop aan of die mens al zijn eerdere gedachten, gewenningen, gebruiken, tradities, enzovoorts kan loslaten of tegen beter weten in probeert die in te passen in de nieuw ontstane situatie. Wie bij zulke moeilijke gebeurtenissen los kan laten wat hij had, wat hij was, wat hij wilde, die zal een vernieuwing ondergaan in zijn denken, in zijn doen en laten, zijn besef, die zal leren en groeien, leren wat waar is en groeien in werkelijk levensbesef.

En steeds zorg Ik ervoor, dat juist degenen die in een vals besef van leven zijn, in onnodige tradities vastzitten, blind zijn voor waarheid, enzovoorts, door gebeurtenissen zicht krijgen, een ander besef krijgen, nieuwe kennis opdoen, tot een andere levenswaarde komen en zo dichter naar Mij en hun van oorsprong ware leven uit Mij groeien. Ik heb geduld, maar Ik zit niet stil. Ik heb jullie mensen lief, maar de wijsheid uit Mijn liefde werkt voor jullie allemaal op een manier die jullie vrijheid niet belemmert, die jullie blindheid wegneemt, jullie zicht op waarheid verheldert, jullie kennis vergroot en jullie stap voor stap verder helpt uit de aards wereldse verwarring naar het eeuwig ware leven in Mijn eeuwig ware liefde en haar wijsheid. Omdat Ik jullie mensen zo innig liefheb.

Hemels Brood 7724

Wanneer je hart je iets ingeeft om te doen, doe dat dan. Ga niet met je verstand beredeneren of je daar wel goed aan doet, want dan gaat je verstand je hart overheersen en blijft er van de ingeving weinig over om te doen. Laat je verstand het niet van je hart overnemen, want in je hart ligt je verbinding met Mij. Je verstand is een hulp, niet de baas. In je hart zetelt de kern van het goede, het liefdevolle, in je hart is je contact met Mij, jouw Schepper, met Jezus Christus mogelijk, wanneer je in waarheid en liefde maar wilt.

Het is niet verkeerd om met je verstand dingen te overdenken, maar geef het niet de leiding, laat Mij in je hart je leiden, laat je hart je leiden. Want in je hart is de waarheid, de ware liefde en daaruit de ware wijsheid. Laat je verstand het hooguit bevestigen, maar laat je verstand het goede niet wegredeneren, laat geen angst in je opkomen het niet goed te doen. Want in het verstand kan de tegenkant binnenkomen en je verleiden om hetgeen in je hart opkwam los te laten om allerlei verstandelijke overwegingen.

Zie, in je hart kan Ik je spontaan datgene ingeven wat goed en liefdevol, wat behulpzaam is, het is aan jou om dat dan aan te nemen en te doen, want je bent vrij en Ik leg je niets op. Maar de verleiding vertoont zich in je verstand en draagt argumenten aan die je hart vertroebelen. Maar ook in dat opzicht ben je vrij om je eigen keus te maken, want ook de verleiding mag je niets opleggen. Wees evengoed alert, want de verleiding is slim en in je verstand kan hij veel aandragen wat logisch lijkt, wat verstandiger lijkt dan het hart te volgen. Hij gebruikt daarbij je wensen en verlangens, je angsten en bepaalde ervaringen en juist niet die van liefde.

Blijf wanneer je goed wilt doen bij je hart, bij Mij in je hart, en Ik reik je daar alles aan wat goed en naar liefde is. Aan jou de keus, want jij, lief mens, bent vrij, in Mijn ware liefde ben jij vrij.

Hemels Brood 7725

Veel mensen hebben in hun vrijheid geen idee van wat de waarde van hun leven op aarde eigenlijk is, wat het doel van hun verblijf op de aarde is, een voor iedereen heel belangrijk doel. Genoeg mensen zoeken er van tijd tot tijd naar, maar doorgaans zoeken zij het in de verkeerde richting. De meeste mensen zoeken naar een prettig aangenaam leven op aarde, terwijl het er juist om gaat om tot een prettig aangenaam leven voor altijd te komen, niet op aarde, maar na het verblijf op aarde.

En juist het steeds proberen om het op aarde zo aangenaam mogelijk te hebben, belemmert het besef van wat het werkelijke doel voor de mens is, dat is in alle vrijheid via zijn verblijf op aarde te komen tot die voor altijd werkelijk aangename gelukzaligheid van leven in ware liefde. Dat zou de mens al op aarde kunnen bereiken, maar vooralsnog is er teveel wat hem afleidt van al hetgeen nodig is om al op aarde tot dat ware vrije gelukkige leven te komen.

Toch is elke tijd die een mens op aarde doorbrengt zodanig, dat het iedereen van dienst is en steeds weer de mens in de juiste richting wijst. Het is als een wegwijzer die je steeds voorbijrijdt, omdat je het niet als een wegwijzer herkent, en iedereen rijdt er een aantal keren langs voordat hij de wegwijzer als zodanig herkent. De een rijdt er heel vaak langs zonder de wegwijzer te herkennen, een ander slechts een paar keer en beseft dan de wegwijzer.

In jullie leven op aarde, lieve mensen, staan veel wegwijzers. Sommige zijn vrij gemakkelijk te zien, andere moeilijker, maar ze zijn allemaal te vinden, allemaal te ontdekken, en wie zijn eigen wensen en verlangens opzijzet en die wegwijzers volgt, die zal zeker goed uitkomen, bij Mij uitkomen, bij het ware, eeuwig fijne gelukkige leven uitkomen in de volle vrijheid van zijn.

En mocht iemand een aantal wegwijzers missen, dan zet Ik nieuwe op zijn pad, en weet daarbij dat Ik bij elke wegwijzer sta, dat Ik naast ieder mens ga, dat Ik in jullie allemaal ben, ware eeuwige liefde, werkelijk gelukkig Leven. Ik ben overal, want Ik ben Alles, Ik ken Alles, Ik weet Alles, het ware gelukzalige Leven. Kom tot Mij en wees voor altijd blij en gelukkig!

Hemels Brood 7726

Liefde is het beste wapen tegen alles wat geen liefde is. Maar liefde is geen wapen wat pijn doet, wat schade toebrengt, wat verwondt of wat doodt. Liefde heelt wat geen liefde is, geneest wat verwond is, verzacht wat pijn doet. Liefde beschermt wat goed is, maakt goed wat niet goed is. Daarom zou het dan ook geen wapen moeten heten, want aan het woord wapen kleeft pijn en verdriet, vernietiging en dood. Liefde is alles wat ieder mens nodig heeft, liefde is waarheid, is werkelijkheid, is leven.

Liefde werkt altijd ten beste voor iedereen, in welke situatie iemand ook is, liefde helpt altijd ten goede. Maar liefde is niet altijd gemakkelijk te verkrijgen, het kan niet gemaakt worden in een fabriek, er is geen enkel materiaal waarvan liefde gemaakt kan worden, en als het om winst gaat, om eigenbelang, om macht of roem, dan is liefde heel snel verdwenen. Boosheid belemmert liefde, angst en beschuldigingen, verwijten en jaloezie, dat belemmert allemaal liefde.

De inzet van liefde is niet zomaar mogelijk, je haalt het niet uit een winkel, kunt het niet kopen, alleen bij Mij in je hart kun je erom vragen en Ik zal het je geven, wanneer je het oprecht meent en er anderen mee wilt helpen tot het goede te komen, wilt troosten in hun verdriet, pijn wilt verzachten, inzicht wilt geven in wat waarheid is. Liefde, daar wordt zoveel over gepraat, maar nog weinig werkelijk mee gedaan, en er kan zo ontzettend veel goeds mee gedaan worden.

Ik ben liefde in je hart en bij Mij kun je liefde putten zoveel je wilt, als je het ten goede wilt inzetten. En op momenten dat je begaan bent met medemensen die het moeilijk hebben en je wenst hen hulp in hun moeilijkheden, dan hoef je Mij niet om liefde te vragen, dan stroomt Mijn liefde via je hart naar die mensen, en al zijn die aan de andere kant van de aarde, voor Mijn liefde maakt dat niet uit, want Mijn liefde heeft kracht tot in de oneindigheid en het zal zeker die mens aan de andere kant van de aarde bereiken.

Liefde, noem het geen wapen, noem het een wondermiddel dat altijd overal ten goede helpt, wanneer het in alle oprechtheid gegeven wordt.

Hemels Brood 7727

Alles wat mensen op aarde in hun vrijheid doen of laten, zeggen of zwijgen, ten goede of ten kwade, is als een werktuig in Mijn Handen, welke Ik in ware liefde en haar wijsheid ten goede voor alle mensen aanwend. Daardoor is het mogelijk dat de mens in zijn vrijheid zijn eigen keuzen maakt, al dan niet in liefde en waarheid of in het tegenovergestelde daarvan. Ik zorg er vervolgens voortdurend voor dat alles het doel van de mens op aarde dient en de mens helpt om tot het volmaakte leven voor eeuwig en altijd te komen. Ieder mens kan dat vroeg of laat ontdekken, Mij in zijn hart vinden, en langzaam kan hij gaan begrijpen wat zijn verblijf op aarde in alle werkelijkheid betekent.

Het leven van de mens op aarde is het eerste besef van bestaan, daarom ook een heel belangrijke gebeurtenis in het oneindige universum, want juist dit besef is een buiten Mij en toch ook in Mij gesteld besef van bestaan, wat daarvoor alleen Mijn eeuwig besef te bestaan in eeuwigheid was met alles wat in Mij aanwezig leven is. Nu is Mijn besef te bestaan ook jullie besef te bestaan en dat is in de hele oneindigheid uniek. En omdat Ik eeuwig Leven ben, zijn jullie mensen daarmee ook eeuwig leven, terwijl jullie in Mij altijd al eeuwig leven zijn. Toch, hoewel Ik jullie naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen heb, zijn jullie niet Mij, maar Ik ben wel jullie, al van eeuwigheid aan ben Ik jullie leven.

Nu, op de aarde, in het bewustzijn te leven, hebben jullie de vrijheid om tot de waarheid van het eeuwig gelukzalige leven te komen als mens met een eigen wil en een eigen verantwoordelijkheid. En om jullie te behoeden voor de eeuwige dood is er een door Mij ingestelde ordening die jullie daartegen beschermt. Alles wat niet naar waarheid en liefde gekozen wordt, heeft een plaats in die ordening en alles wat naar waarheid en liefde gekozen wordt, bevrijdt de mens van die ordening. Maar weet daarbij dat jullie mensen allemaal met elkaar en met Mij ten diepste verbonden zijn in waarheid en liefde en dat de keus voor waarheid en liefde jullie altijd het allerbeste zal geven en het meest gelukkig zal maken, omdat Ik, jullie Schepper, jullie in waarheid en uit ware liefde geschapen heb en jullie voor eeuwig intens liefheb, allen tezamen en ieder persoonlijk. Mens, Ik heb jou lief.

Hemels Brood 7728

Zou Ik geen genade kennen, dan zou er zoveel meer narigheid op aarde zijn. Er is veel genade voor veel mensen zonder dat dat beseft wordt. Maar het is ook niet nodig dat alles wat Mijn genade is aan iedereen bekend wordt. Want ongetwijfeld zou daarover gemopperd worden, iedereen zou menen recht op Mijn genade te hebben en het oneerlijk vinden hoe de een Mijn genade krijgt en een ander niet. Maar Mijn genade deel Ik niet zomaar willekeurig uit. Mijn genade is weldoordacht en al lijkt het misschien voor één mens te zijn, in werkelijkheid strekt Mijn genade zich altijd uit over veel meer mensen, zonder dat dat bemerkt wordt.

Genade is niet voorbehouden aan iemand die Ik meer lief zou hebben dan anderen, want alle mensen zijn Mij even lief. Wat mensen doen of laten is Mij niet altijd even lief, maar ook daar heeft het niet mee te maken. Mijn genade verkrijgen heeft met het groter goed te maken voor alle mensen op een manier die jullie nog niet kunnen bevatten. Maar hoe meer een mens in liefde groeit, des te meer zal hij kunnen doorgronden van de werking van Mijn liefde voor het goed van alle mensen. Genade is niet zomaar iets, en veel mensen bidden voor genade, maar krijgen toch een en ander mee te maken, wat die mens meer geeft dan genade hem zou geven.

Zie, Ik heb jullie mensen allemaal innig lief en uit Mijn liefde ontstaat alles wat het beste is voor jullie allemaal en dat kan dan eens aan deze, dan eens aan gene mens genade zijn, want al met al is Mijn liefde vol van genade voor jullie allemaal in zoveel meer dan jullie kunnen zien en beseffen. En wie wat meer zicht heeft, die kan zien dat de hele Schepping met alles erop en eromheen, met alles wat er op de aarde gebeurt, Mijn genade aan jullie is uit Mijn oneindig grote liefde voor jullie allemaal. Mijn genade is niet voorbehouden aan enkelingen, Mijn genade is alles ten goede te keren voor alle mensen, zodat jullie allemaal tot het eeuwig gelukzalige leven komen.

Hemels Brood 7729

Zoals de hemel geen plaats als zodanig is maar een sfeer en de hel geen brandende plaats is maar een sfeer, zo zijn er op aarde veel verschillende sferen waar mensen zich in bevinden en waarin het handelen van de mens beïnvloed wordt. De basis van handelen komt bij de meeste mensen eerst uit hun denken naar voren en veel minder uit hun hart. Daarbij hebben wensen en verlangens een grote invloed op het handelen van de mensen. In dat opzicht is er een gemiddelde te vinden van handelen wat in doorsnee als normaal gezien wordt en vanuit dat gemiddelde wordt afwijkend gedrag van wat als normaal gezien wordt als afwijkend benoemd. Een en ander is per cultuur anders ingevuld, maar er zijn toch overeenkomsten in bepaalde soorten van afwijkend gedrag. In de leer van kerken is het van de gangbare norm afwijkend gedrag benoemd als bezetenheid van kwade geesten die uitgedreven moesten worden, waarbij allerlei rituelen werden toegepast die berusten op eigen bedachte voorwaarden die vaak niet bepaald aangenaam waren om te ondergaan.

Veel afwijkingen waarbij mensen wanen hebben, stemmen horen, in kwade stemmingen komen, hebben met een verstoring van het besef van waarheid en liefde te maken. In die mens is een sterke overheersing van de behoefte aan genot en welzijn en om dat te verkrijgen wordt vaak toegegeven aan de verleiding om via verdovende middelen tot zo’n gevoel van genot en welzijn te komen, waarbij het besef van werkelijkheid geheel overwoekerd raakt en gedacht wordt in de werkelijkheid te zijn, terwijl dat niet de werkelijkheid is. Gedacht kan worden dat diegene bezeten is door kwade geesten, maar het heeft meer te maken met het eigen willen, met allerlei behoefte aan aandacht, aan macht, aan gezien willen worden, in de belangstelling willen staan, bijzondere waarde willen hebben, meer dan anderen bewonderd willen zijn, enzovoorts, en met een gebrek aan het besef van liefde, vooral de liefde voor medemensen.

Er is een enorme liefde en verdraagzaamheid nodig om deze mensen te helpen en daarbij een grote wijsheid. Maar wanneer deze geestelijk ziek te noemen mens de wil tot verbetering en de kracht daarvoor niet heeft, is het onbegonnen werk zonder resultaat te kunnen behalen. Hoe triest dat ook is, een strenge aanpak in een daarvoor met veel liefde ingerichte instelling is de enige mogelijkheid om met Mij samen deze mensen enigszins te kunnen helpen, veelal in eerste instantie ook met de medicamenten die er zijn en door Mij gezegend zijn als ondersteuning. Maar ook deze zieke mensen hebben de vrije wil en het zal daarom niet gemakkelijk zijn om hen van hun ziekte te bevrijden. Laat hen daarom in Mijn liefde en grijp alleen in als zij schade kunnen brengen aan hun medemensen. In hun vrijheid zullen zij door Mij geleid tot waarheid van leven gebracht worden op Mijn tijd en Mijn wijze.

Hemels Brood 7730

Niets kan zijn zonder Mijn liefde als basis, niets kan zijn zonder Mijn eeuwig heldere, zuivere licht. In Mijn licht kan alles gezien worden zoals het werkelijk is. Maar niet iedereen wil in Mijn zuivere licht zijn, niet iedereen wil alles zichtbaar hebben, omdat dan ook alle daden zichtbaar worden die iemand liever voor de werkelijkheid verborgen houdt. En hoewel veel mensen kiezen voor duisternis wat hun doen en laten aangaat, kunnen zij alleen zijn op basis van Mijn ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde, die voor iedereen onveranderlijk dezelfde is, zoals Ik voor iedereen onveranderlijk Dezelfde Ben.

Juist door Mijn liefde is het mogelijk dat mensen niet naar Mijn liefde handelen zonder het leven, dat zij van Mij uit Mijn liefde gekregen hebben, te verliezen in de eeuwige dood waar geen leven eeuwig is, omdat Ik eeuwig het oneindige leven Ben en buiten Mijn Zijn niets is. Evengoed zijn er op aarde mensen die ernaar zoeken leven te vinden buiten hun eigen leven dat in werkelijkheid Mijn leven is, omdat zij in een zekere duisternis beland zijn door hun ontkenning dat Ik het eeuwig ware leven Ben en dat zij leven uit Mijn leven. Elke ontkenning van Wie Ik Ben geeft een zekere vertroebeling van de waarheid, geeft een zekere duisternis, waardoor Mijn licht hen slechts in een beperkte mate bereiken kan. Evengoed blijft de basis van hun leven eeuwig Mijn intense liefde, ook voor hen.

De aarde is de plaats waar Mijn liefde en Mijn licht de mens voedt en in leven houdt, tot de mens de waarheid van leven gaat zien en erkennen, tot hij van Mijn licht doordrongen is en zelf in alle opzichten Mijn licht gelijk geworden is, zoals hij van oorsprong Mijn licht gelijk is en gelijk Mijn leven, leven is, gelijk Mijn liefde, zelf geheel en al liefde is, en daarmee eeuwig gelukzalig leven is en eeuwig blijft. Reeds zijn er tekenen aan de hemel, maar veel mensen kijken daarvoor naar de blauwe lucht boven hen, terwijl dat de hemel niet is die Ik bedoel. Wie beseft welke hemel Ik bedoel, die zal ook de tekenen zien en begrijpen, en in het vaste vertrouwen op Mijn liefde geduldig wachten tot Mijn ware licht tot iedereen is doorgedrongen en er geen duisternis meer is.

Hemels Brood 7731

Ook een gelovig mens kan verdwalen in de verhalen waarvan gesteld wordt dat zij als een wegwijzer naar Mijn Woord gezien kunnen worden. Want vermengd met deze verhalen kunnen onwaarheden, misvattingen en verdraaiingen aanwezig zijn, die onopgemerkt toch een werking kunnen hebben waardoor omwegen gemaakt worden. Daarom blijft het voor iedereen die in Mij gelooft belangrijk om elke dag Mij in zijn hart te ontmoeten, het liefst zo vaak mogelijk, zodat geen misvattingen, verdraaiingen en onwaarheden de waarheid kunnen vertroebelen en de gelovige mens remmen in zijn groeiend besef van het ware leven uit Mij en de werking van Mijn liefde.

Belangrijk is daarbij steeds weer de eenheid met Mij en alle mensen voor ogen te houden en de liefde voor Mij en alle mensen, om die eenheid te verstevigen. Vooral in deze tijd waarin mensen meer en meer individualistisch aan het worden zijn, wat een ontwikkeling is die de vrijheid van iedereen persoonlijk duidelijk maakt, maar tegelijkertijd de eenheid vermindert, door alle zelfgerichte keuzen die mensen in hun vrijheid maken. In Mij wordt evengoed de eenheid met alle mensen bewaard, tezamen met ieder in Mij gelovend mens die de moeite doet om steeds weer in zijn hart bij Mij te komen en met Mij te spreken, naar Mijn Woord te luisteren en Mijn adviezen op te volgen.

Ik weet dat dat niet steeds zo gemakkelijk is, vooral wanneer ook het verstand naar voren komt met hetgeen nog niet goed verstaan is van Mijn Woord. Stel al die vragen die in je verstand opkomen gerust aan Mij en ontmoet Mij in je hart met die vragen. Sommige kan Ik je gemakkelijk uitleggen, voor andere vragen is meer nodig, heb dan geduld en er zal een antwoord ontstaan uit gebeurtenissen, geef het tijd en vertrouw erop dat Ik weet wat je bezighoudt. Iedereen met vragen zal Ik antwoord geven. Niet steeds meteen, maar met geduld en tijd wordt alles duidelijk in Mijn zuivere licht van ware liefde.

Hemels Brood 7732

Waarheid heeft bij de wereldse mens niet de waarde die het in werkelijkheid heeft, vaak wordt door hem de waarheid vervangen door onwaarheid, omdat het lijkt dat daarmee meer te verkrijgen is. Maar wie de waarde van waarheid wel ziet en zelf aan waarheid vasthoudt, ook al lijkt het niet altijd het beste te geven, die zal aanvoelen wanneer door anderen voor onwaarheid gekozen is. Maar wat dan te doen? Want zo gemakkelijk is het niet altijd om de onwaarheid aan te tonen, om iemand te confronteren met zijn keus voor onwaarheid, en gemakkelijk kan er dan een onaangename situatie ontstaan, waarbij de een zijn onwaarheid ontkent en de ander zich bedrogen voelt.

Degene die kiest voor onwaarheid, die zal te maken krijgen met het resultaat dat onwaarheid uiteindelijk geeft, en dat is niet wat hij ervan verwachtte. De ene onwaarheid heeft een grotere impact dan de andere, maar vroeg of laat ontstaat er een situatie waarbij de onwaarheid hoe dan ook duidelijk aan het licht komt en dat heeft onaangename gevolgen voor degene die daarvoor koos. Voel je je door onwaarheid benadeeld, denk er dan aan dat het uiteindelijk de ander veel ernstiger benadelen zal en wel op een moment en een manier die hij het minst verwacht.

Waarheid geeft gerechtigheid, maar liefde geeft innerlijke vreugde en vergeeft, wat altijd op een gegeven moment op een bepaalde manier loont, wanneer zonder enige voorwaarde en zonder enig belang liefde gegeven wordt vanuit het hart, waar Ik Ben. Dan heelt liefde en word je niet gekwetst door onwaarheid. Waarheid heeft een grote waarde en is altijd van belang, maar liefde heeft alles en geeft alles, ook waarheid. Daarom, wees altijd in liefde met iedereen en ondervind dat daarmee alle onwaarheid door jou gezien wordt maar je uiteindelijk geen werkelijk kwaad zal doen, ook al ben je erdoor benadeeld, uiteindelijk zul je er juist een overlopende maat geluk aan overhouden, in ware liefde.

Hemels Brood 7733

IJver, waar is de mens het meest ijverig voor? Merendeels voor zijn eigen welzijn, voor een plaats in de samenleving, voor winst en niet in de laatste plaats voor vermaak en genoegens. Voor veel mensen moet het leven op aarde plezierig zijn, maar dat is het lang niet altijd en dat wordt door de meeste mensen niet begrepen, want wanneer je niemand schade berokkent, zou het leven aangenaam en plezierig moeten zijn. Alleen is dat niet het eerste en belangrijkste doel van een verblijf op de aarde, het werkelijke doel is om tot het werkelijke leven in volkomen liefde te komen en dat voor eeuwig te blijven. Want pas dan is het leven werkelijk aangenaam en plezierig, zonder dat het ooit nog onaangenaam kan zijn of worden.

Maar daarvoor is het nodig dat de mens niet zijn eigen welzijn, zijn genoegens en plezier nastreeft, maar het welzijn van alle mensen, het goede en aangename voor alle mensen, niet vooral de genoegens en het plezier, maar het eigenlijke levenswelzijn waarbij iedereen genoeg te eten en te drinken heeft, genoeg kleren, een degelijk onderdak, scholing en werk, en voldoende inkomen om dat allemaal mogelijk te maken. Niet het “ik” zou voorop moeten staan, maar het “wij”, en dat is helaas vooralsnog weinig het geval. Wel zijn er groepen mensen die naar elkaar toe trekken en elkaar in zekere zin bevoorrechten, maar bedoeld is dat alle mensen tezamen in eenheid van liefde komen, in eenheid met Mij, jullie Schepper.

Want in de liefde Die Ik Ben, ligt alles om helemaal van alles te worden voorzien, in liefde is iedereen gelukkig en is het grootste welzijn, de volkomen waarheid van leven, persoonlijk en gezamenlijk in eenheid met Mij. Er is geen aangenamer leven dan het leven in ware liefde, en toch zijn zoveel mensen daar blind voor, en in die blindheid dwalen mensen steeds verder af van wat zij eigenlijk zoeken, het ware leven. Daarom is het nodig dat Ik kom en alle blindheid genees met Mijn liefde, met Mijn heldere zuivere licht, zodat de waarheid zichtbaar wordt en de mensen in Mijn liefde en Mijn licht samenkomen in eenheid met Mij, en alle mensen het ware welzijn bereiken in ware liefde.

Hemels Brood 7734

Lief mens, in eenheid met Mij, met Mijn Wil, met Mijn liefde, zul je altijd weten wat het beste voor jou en iedereen is om te doen en te laten, en in je vrijheid is de keus aan jou om wat je in die eenheid met Mijn Wil, Mijn liefde weet, voelt, op te volgen. Die eenheid met jou is er altijd, lief mens, maar wordt niet altijd door jou bemerkt in het werelds gebeuren met alles wat mensen doen en laten naar eigen willen, eigen verlangens. Al heb jij, lief mens, de volkomen vrijheid, is je wil vrij, kun je vrij kiezen wat te doen of te laten, toch is er Mijn Wil, Mijn leiding, Mijn liefde en haar wijsheid, en jij, lief mens, hebt daar in alle opzichten van je werkelijke leven mee te maken, of je dat beseft, gelooft, begrijpt of niet, Ik Ben Leven, jouw leven, lief mens.

Er is Mijn Wil en jouw wil. Er is daarbij Mijn leven, wat voor jou, lief mens, het Enig Leven is, ook al is jouw wil niet in eenheid met Mijn Wil. Begrijp je wat dat voor jou betekent? Mijn leven, wat ook jouw leven is, is onveranderlijk, Mijn Wil Is gelijk Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid. In jouw vrijheid kan jouw wil ongelijk zijn aan Mijn Wil, terwijl het ware leven onveranderlijk Dezelfde is Die Ik Ben. Kun je dan begrijpen wat dat betekent, wanneer jouw wil niet gelijk is aan Mijn Wil? Want dat is voor jou, lief mens, heel belangrijk om te gaan begrijpen, voor het verloop van de gebeurtenissen op aarde.

Met jou, lief mens, bedoel Ik alle mensen, bedoel Ik de eenheid van alle mensen met Mij, met Mijn Wil, Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn werkelijke leven, het ware levensgeluk dat jullie allemaal kunnen hebben, kunnen zijn, zodra jullie wil in alle vrijheid gekozen gelijk is aan Mijn Wil, Mijn liefde en haar wijsheid. Maar pas wanneer jij, lief mens, dat ten diepste begrijpt, ga je daar in alle vrijheid voor kiezen vanuit het diepst van je hart, waar Ik Ben, waar jij, lief mens, Mijn Wil kent en begrijpt, maar wat nu nog overwoekerd is met eigen gedachten, eigen invullingen, misvattingen, verlangens, enzovoorts. Maar die vrijheid heb je en in die vrijheid, lief mens, kom je uiteindelijk toch uit in het diepst van je hart waar Ik Ben, en eens begrijp je Mijn Wil, die dan ook jouw wil is en eeuwig blijft, het ware gelukkige leven voor eeuwig.

Hemels Brood 7735

Ieder mens heeft van tijd tot tijd met onverwachte gebeurtenissen te maken van allerlei aard, die van verschillende kanten kunnen ontstaan. Dat kan zijn door mensen of door de natuur, omstandigheden kunnen zomaar een andere wending nemen dan verwacht. Een mens kan zijn plannen nog zo zorgvuldig voorbereiden, denken dat hij alles overziet en aan alles gedacht heeft, nauwkeurig alles wat nodig is om zijn plan te doen slagen tot in de puntjes verzorgd en klaargezet hebben, en toch kan het helemaal misgaan door een onverwachte gebeurtenis welke hij niet kon zien aankomen en daarom ook geen rekening mee kon houden.

Ik heb een Plan gemaakt en Ik zeg jullie, dat Plan is tot in het oneindige volkomen volmaakt in werking gezet en wel zodanig dat daar niets maar dan ook helemaal niets aan mis kan gaan, omdat Ik alles Ben, weet en ken, en er niets is wat onverwachts gebeuren kan, omdat alles in Mij aanwezig is wat Is en buiten Mij niets is. Mijn Plan is volmaakt en werkt volmaakt en zal tot het volmaakte leiden voor alle mensen, het volmaakte, eeuwig gelukzalige leven.

Op aarde zijn veel mensen met veel plannen, sommigen komen daarmee een heel eind, anderen zien hun plannen in korte tijd mislukken, maar het zijn steeds plannen voor de mens op aarde, met gebrek aan kennis van alles wat is, waardoor altijd onverwachte gebeurtenissen roet in het eten kunnen gooien. Mijn grote Plan is niet alleen voor het verblijf van de mens op aarde, maar is voor de eeuwigheid, voor altijd, en niet voor één of een paar mensen, maar voor alle mensen in alle tijden.

Ieder mens kan erop vertrouwen dat het doel van Mijn Plan bereikt gaat worden voor iedereen. Vroeg of laat, het zal bereikt worden. Alleen hebben veel mensen dat vertrouwen niet, omdat zij veel plannen die mensen maken zien mislukken, omdat eigen plannen vaak niet tot een goed eind komen. Toch, lieve mensen, jullie kunnen allemaal op Mij en Mijn Plan vertrouwen, want Ik heb alles gemaakt naar Mijn Wil en Mijn leven, welke de volmaakte liefde en haar wijsheid is. Ik Ben Alles, alle leven, Ik Ben Leven. Ik Ben het doel van Mijn Plan in eeuwigheid, het ware eeuwig gelukzalige Leven.

Hemels Brood 7736

Wanneer je van Mij houdt, houd je ook van jezelf. Want jij en Ik zijn één. Wanneer je van Mij houdt, houd je van jouw werkelijke zelf wat gelijk Mij is, gelijk Mijn liefde en haar wijsheid. Dat wil niet zeggen dat jij in alles al gelijk Mij en Mijn liefde naar alle waarheid handelt, want je bent vrij in je keuzen hoe te handelen en in die vrijheid kun je afdwalen van Mijn liefde en haar wijsheid. Dat deel van je handelen wat niet gelijk aan Mij en Mijn liefde is, vraag Ik je niet om van te houden.

Wat niet gelijk Mij en Mijn liefde en haar wijsheid is, kun je met Mij en Mijn liefde wel overwinnen, wanneer je dat heel ernstig meent. En mocht het zo zijn dat je moeilijk jezelf kunt liefhebben, heb dan om te beginnen Mij lief, Mijn liefde en haar wijsheid, en weet dan dat je daarmee ook al jezelf liefhebt, tenminste, dat oorspronkelijke deel van Mij die jij bent. En vanuit je liefde voor Mij kan Ik je helpen je werkelijke zelf te leren kennen en te zijn zoals je van oorsprong door Mij geschapen bent.

Ik heb jou lief, intens en voor altijd, ook al zie Ik alle gebreken die je nog hebt en waardoor je in je vrijheid niet in alles gelijk Mij en Mijn liefde handelt. Ik heb jou tot in de oneindige eeuwigheid intens lief, omdat Ik liefde ben en jij deel van Mijn liefde bent. Alle mensen zijn deel van Mij en Mijn liefde, ieder mens is een uniek deel van Mij, gelijk Mij maar niet Mij, en zo kan het niet anders zijn dan dat Ik alle mensen voor altijd liefheb.

En uit ware liefde voor jullie allen tezamen en voor ieder persoonlijk, heeft Mijn liefde en haar wijsheid een dusdanige werking, dat het ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen tot eenheid in volmaakte liefde met Mij brengt, zonder jullie vrijheid van keus te belemmeren in welk opzicht dan ook. Dat gebeurt nu op aarde en na het verblijf op aarde gaat dat verder, al is dat in een wat andere vorm, omdat het materiële lichaam er dan niet meer is zoals jullie het op aarde kennen.

Wanneer je op aarde tot liefde voor Mij komt, blijft die liefde ook na je verblijf op aarde en ga je jezelf leren kennen zoals je in ware liefde van oorsprong uit Mij bent, jouw eigen zijn in eenheid met Mij en Mijn liefde.

Hemels Brood 7737

Het heeft voor Mij weinig zin om iemand zomaar ergens op te beproeven waarvan Ik weet dat hij de beproeving goed zal doorstaan. Ik weet wat een mens moeiteloos doorstaat en wat niet, daarom zou je kunnen zeggen, dan hoeft niemand meer beproefd te worden, want de uitslag is Mij toch al bekend. Maar dat is dan ook niet de reden om iemand te beproeven, elke beproeving heeft meerdere redenen en een daarvan is het om die mens bewust te maken van zijn onvermogen in bepaalde opzichten, bewust te maken van andere mogelijkheden dan hij gebruikt, besef te geven van het verschil tussen mensen en hun keuzen van handelen, en zo meer.

Een beproeving is dan ook niet voor Mij maar voor de mens. En juist beproef Ik mensen op datgene wat voor hen moeilijk is om te doorstaan en tegelijkertijd om die mens sterker te maken, zijn verbondenheid met Mij sterker te maken, zijn mogelijkheden te vergroten, enzovoorts. Daarom is het zo belangrijk dat mensen beproefd worden, ook de goede mensen die anders hun zwakheden niet zouden leren kennen, en juist op aarde is het daarvoor de beste gelegenheid om jezelf in alle toonaarden te leren kennen, de goede kanten en de minder goede kanten van jezelf, van je manier van omgaan met je leven, met je medemensen en met Mij, jouw Schepper.

Er wordt door veel mensen veel over het hoofd gezien van wat hun doen en laten teweegbrengt, en daarom is het voor iedereen goed dat het er niet allemaal goed en gemakkelijk aan toegaat, maar dat er gebeurtenissen zijn die mensen bij de uitkomsten van hun handelen bepalen. Want wat nu gedacht wordt goed te zijn, blijkt ergens in de toekomst door omstandigheden helemaal niet goed geweest te zijn. Liever wordt dat eerder dan later beseft, daarom al die beproevingen, al die gebeurtenissen die mensen niet aangenaam vinden maar wel licht brengen, besef geven, tot verbeteringen leiden die meer naar liefde zijn, meer naar Mijn liefde en haar wijsheid. Aanvaard daarom je beproevingen als heel waardevol, zij brengen je verder tot werkelijk leven, tot Mijn leven, het ware geluk.

Hemels Brood 7738

Hemelse Vader, dank U wel voor de liefde die U mij van tijd tot tijd uit U in mijn hart laat voelen.

Elke dag, ieder moment, stroomt Mijn liefde naar alle mensen, maar zoveel mensen voelen dat niet, beseffen niet dat Mijn liefde hun leven is, dag in dag uit, ononderbroken. Iedereen kan dat van tijd tot tijd voelen, wanneer er aandacht voor Mij is, wanneer er geloof in Mij is, wanneer er liefde voor Mij en medemensen is, om niet. Maar er zijn niet veel mensen die om niet naar liefde handelen, die om niet iets voor anderen overhebben, om niet iets van zichzelf afstaan, zich opofferen voor het goed voor anderen. Die vrijheid hebben alle mensen en juist in die vrijheid zou liefde om niet hen zoveel kunnen geven, maar het eigenbelang staat dat doorgaans in de weg.

Bij Mij is er geen sprake van enig eigenbelang, juist staat het belang van jullie mensen bij Mij altijd voorop. Alleen is het nogal eens niet hetgeen jullie mensen als belang zien, en dat heeft te maken met al jullie wensen en verlangens die veelal gericht zijn op het eigen welzijn, op genoegens, op een prettig verblijf op aarde. Mensen zeggen wel, het leven is kort, dus laten we er het beste van maken, en dat beste is dan gericht op de duur van het verblijf op aarde. Maar leven is niet alleen de duur van het verblijf op aarde, werkelijk leven is eeuwig leven en eeuwig leven gaat door na het verblijf op aarde.

Zoals je op aarde bent, denkt, voelt, beseft, liefhebt, om niet, zo zul je je leven voortzetten na je verblijf op aarde, maar al wat van belang voor je is op aarde zul je ook na je verblijf op aarde mee te maken krijgen. Op een andere manier, het zal er evengoed zijn. Bezittingen zoals geld en goederen neem je niet mee, maar wie op aarde rijk aan geld en bezit is, denkt dat na de aarde nog te zijn. Maar dat baat hem niet meer en het besef daarvan zal er niet meteen zijn. Daarom, wees gezegend en geef je liefde om niet, want het is Mijn liefde die je geeft, die je van Mij krijgt, elke dag, elk moment, voor altijd om niet.

Hemels Brood 7739

Lief mens, je bent van oorsprong volmaakt uit Mij, jouw Schepper, en de weg over de aarde is er voor jou om dat uit eigen vrije keus ook zelf te zijn. Zelf gelijk Mij, Mijn liefde en haar wijsheid te zijn. Want al ben je vanuit Mij volmaakt gelijk Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, je bent dat pas geheel zelf wanneer jouw handelen helemaal gelijk Mij, Mijn liefde en haar wijsheid is uit eigen vrije keus, uit eigen vrije wil in alle ernst en nederigheid.

Ik weet dat die weg over de aarde niet gemakkelijk is, juist ook door de vele verleidingen tot alles wat niet gelijk Mij, Mijn liefde en haar wijsheid is, wat geen waarheid van werkelijk leven is maar dat wel lijkt te zijn, vanwege allerlei wensen en verlangens die het zicht op waarheid, op Mij en Mijn liefde vertroebelen. En juist door die vertroebelingen raken veel mensen de ware weg om te gaan kwijt en ontstaan er heel veel zijwegen, die makkelijker lijken om te gaan maar dat uiteindelijk niet zijn.

Voor veel mensen is de juiste weg ook niet meer zichtbaar en velen zijn ervan overtuigd dat zij de beste weg voor zichzelf gaan, maar de juiste weg is die smalle weg, waar het niet om het eigen zelf gaat maar om de gezamenlijke eenheid in waarheid en liefde, niet om de zorg voor jezelf maar de zorg voor elkaar. Want Ik zorg voor iedereen, dus niemand hoeft de zorg voor zichzelf bovenaan te zetten, iedereen kan de zorg voor elkaar bovenaan zetten, de ware liefde voor elkaar, want dat is de belangrijkste weg om te gaan.

Die weg kan iedereen vinden wanneer hij Mij in hem vindt, Mijn liefde en haar wijsheid in hem vindt en Mij liefheeft. Want liefde voor Mij opent je ogen. Niet je materiële ogen, maar je innerlijk geestelijke ogen, die de hele oneindigheid van werkelijk zijn, ware liefde en ware wijsheid dan kunnen gaan zien, Mij, jullie Schepper en Mijn ware levenslicht kunnen gaan zien. Kom en vind Mij in je hart en kom tot werkelijk zicht, tot werkelijk leven, tot ware eeuwige Liefde.

Hemels Brood 7740

Overal zijn er verhalen, verhalen die waar zijn, verhalen die verzonnen zijn, verhalen die deels waar zijn, en aan elk verhaal mist wel iets, of wordt het anders begrepen dan bedoeld. Vaak vullen mensen een verhaal bij het doorvertellen aan of vergeten zij delen, en uiteindelijk verandert ieder verhaal in een heel ander verhaal en gaat het oorspronkelijke verhaal verloren. Tenzij de oorspronkelijke verteller het verhaal steeds weer naar de oorspronkelijke betekenis herstelt.

Zie Mij als de ware oorspronkelijke verteller van jullie levensverhaal. Zie Mij als Degene die het ware levensverhaal is en van daaruit dan ook de enige waarheid vertelt, en weet daarbij dat Ik er altijd ben en steeds opnieuw elke verdraaiing, elke aanvulling, elke weglating herstel naar het oorspronkelijk ware verhaal, de volkomen waarheid van Zijn.

Dat Ik de waarheid van leven niet in het algemeen vertel, maar aan ieder mens persoonlijk, daar waar ieder mens persoonlijk kan weten wat die waarheid is, in het hart, in het eigen besef te leven, in de stilte, waar geen eigen invullingen zijn, waar een werkelijk luisterend oor het hele ware verhaal kan horen, als daarvoor de oprechte wil aanwezig is. Het ware werkelijke leven is Mijn verhaal en het is voor eeuwig en altijd het ware werkelijke verhaal, voor alle mensen tezamen en voor ieder persoonlijk.

In de loop der jaren hebben mensen Mijn verhaal gewijzigd, misvormd, aangevuld, delen weggelaten. Mensen kwamen en gingen en lieten hun verhalen achter aan anderen, die het op hun beurt aanvulden, weglieten, vervormden, maar Ik zeg jullie, Ik ben eeuwig oneindig Mijn verhaal, het ware eeuwige leven, het werkelijke Zijn, de ware eeuwige liefde en haar wijsheid, jullie Schepper, Alles.

Ik ben altijd overal tot in de oneindige eeuwigheid en Mijn verhaal blijft altijd hetzelfde, wat er ook over gezegd wordt, hoe het ook misverstaan wordt. Ik zorg er steeds weer voor dat het volmaakt naar waarheid terugkomt, zoals het werkelijk is, het eeuwig gelukzalige leven voor alle mensen, en hoe het bereikt kan worden door alle mensen, ook door jou!

Hemels Brood 7741

Wanneer je Mijn verhaal wilt horen is het nodig dat je je eigen verhaal loslaat, dat is je denken over van alles en nog wat. Het eigen verhaal loslaten is voor veel mensen heel moeilijk, omdat iedereen eigenlijk midden in zijn verhaal zit en er steeds gedacht wordt aan wat er in het verleden gebeurd is, wat er in het heden allemaal gebeurt en hoe dat allemaal in de toekomst verder zal gaan. Zo is er steeds veel om over na te denken en is het moeilijk om dat helemaal los te laten en naar Mij te luisteren. Toch, om Mij goed te kunnen verstaan is het nodig alle gedachten los te laten, want, wat Ik al vaker aangegeven heb, al die gedachten hebben meestal met het verstandelijke denken te maken.

Om Mij te kunnen horen en te kunnen voelen wat Ik bedoel is stilte in het brein nodig, is het nodig om naar je hart te komen, want daar kun je Mij altijd vinden en luisteren naar Mijn verhaal en daarmee bezien of je eigen verhaal wel helemaal klopt met Mijn verhaal. Want als het goed is, zijn jouw en Mijn verhaal in de kern hetzelfde, namelijk, Mijn ware liefdevolle leven. Want ieder leven is gelijk Mijn leven, daarom is Mijn verhaal gelijk aan ieders verhaal, dat is, wanneer geleefd wordt gelijk Mijn ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid. Maar juist dat is bij veel mensen nog niet de situatie.

Veel mensen zijn zo bezig met hun eigen verhaal, met wat zij denken en vinden dat voor hen nodig is, dat zij eraan voorbijgaan dat iedereen een verhaal heeft en iedereen met dat eigen verhaal bezig is. Juist al dat verstandelijke denken zet mensen tegenover elkaar, terwijl het één verhaal kan zijn, Mijn verhaal, het ware liefdevolle leven, waarin alle mensen in eenheid met elkaar en in eenheid met Mij in liefde en vrede gelukkig kunnen zijn. Daarom is het voor jullie allemaal zo belangrijk om van je verstand in alle nederigheid naar je hart af te dalen, naar de stilte waar Ik Ben en naar Mij te luisteren en Mijn verhaal, Mijn leven tot je eigen verhaal, je eigen leven te maken, een fijn en gelukkig leven.

Hemels Brood 7742

Wanneer je iets heel graag wilt, heel sterk naar verlangt, is het voor de verleiding gemakkelijk om iets wat eigenlijk niet goed is, goed te laten lijken. En door dat sterke verlangen is het naar jouw idee dan ook goed. Ik kan je in je hart wel daarvoor waarschuwen, maar in de vrijheid die Ik je gegeven heb kan Ik je niet tegenhouden en juist die gedrevenheid om je verlangen waar te maken, maakt je oren doof en je ogen blind, waardoor je Mij slechts heel, heel in de verte hoort, maar verwaarloost en het verkeerde niet ziet.

Pas veel later gaat er een moment komen waarop je oren opengaan en je ogen weer gaan zien en dan vraag je je af hoe je zo doof en blind kon zijn. Zoiets kan ook gebeuren door roddels en onware verhalen van medemensen, die waar lijken maar niet waar zijn. En wanneer je die verhalen gelooft, kan je omgang met de mens waarover onwaarheid verteld is veranderen ten nadele van die mens. Eens komt er een moment waarop je inziet dat wat er verteld werd niet waar was en het zal je spijten dat je het geloofd hebt en ernaar gehandeld hebt.

Mensen, zorg er toch voor dat de weg naar je hart niet geblokkeerd raakt door allerlei verlangens, door te luisteren naar de verhalen van anderen. Kom daarvoor elke dag bij Mij in je hart, toon Mij je verlangens en toon Mij wat anderen je vertellen en luister naar Mij, zodat Ik je verlangens kan wegnemen door je de gevolgen te tonen wanneer je daaraan blijft vasthouden en Ik je ogen open kan houden door je de onwaarheid van alle verhalen te tonen.

Want zonder Mij kun je de verleiding niet weerstaan, merk je de onwaarheid niet op, hoe goed van aard je ook bent. De verleiding is niets ontziend en huist in je verlangens, huist in je verstandelijk denken, je materiële ogen en oren. Besef dat en kom steeds weer in je hart bij Mij, zodat je oren en ogen openblijven voor het goede en ware en je niet misleid raakt. Want er is veel misleiding in het wereldse en alleen met Mij samen kun je dat doorzien, in Mijn liefde voor jou kun je niet verleid worden, en bij Mij ben je altijd welkom.

Hemels Brood 7743

Iemand ten volle vertrouwen is niet gemakkelijk, iemand ten volle begrijpen is voor veel mensen niet gemakkelijk, alle feiten kennen is niet mogelijk, en dan is het niet gemakkelijk om het in alle opzichten goed te doen. Ook jullie die in Mij, jullie Schepper geloven, kunnen niet alles en iedereen vertrouwen, iedereen begrijpen, alle feiten kennen. Zelfs in alle opzichten op Mij vertrouwen, Mij begrijpen, Mij kennen, lukt niet, hoe je dat ook probeert, hoe je ook je best daarvoor doet. Iedereen heeft een of andere beperking en iedereen heeft niet alleen met zijn eigen beperking te maken, maar ook met alle beperkingen van alle andere mensen.

Door al die beperkingen die mensen hebben, zijn er ook veel keuzen die mensen maken, die niet steeds naar waarheid en liefde zijn, want juist die beperkingen belemmeren mensen om alleen de juiste keuzen te maken, belemmeren mensen om bij Mij in hun hart te komen, belemmeren mensen om Mij te vertrouwen, Mij te begrijpen en alles wat er op aarde gebeurt te begrijpen, het hoe en waardoor. Daarbij is het zo dat ieder mens uniek is en ieder mens in dit unieke zijn, zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden heeft, zijn eigen talenten, kennis, vermogen, zicht, bezwaren, enzovoorts heeft. En al die verschillen maken het er voor de mens niet gemakkelijker op om elkaar te vertrouwen, te begrijpen, te kennen en onderscheid te maken tussen het een en het ander, tussen waar en onwaar, tussen goed en kwaad.

Aan jullie allemaal blijf Ik zeggen, er is daarvoor maar één weg om te gaan, om elkaar te vertrouwen, om elkaar te begrijpen, om elkaar te kennen, en dat is via Mij, jullie God in Jezus Christus in je hart. Alleen via Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, kunnen jullie Mij gelijk in waarheid, liefde en haar wijsheid worden en zo alles gaan vertrouwen wat te vertrouwen is, onderscheid leren maken tussen wat waar en wat onwaar is, inzien wat goed en wat kwaad is, en met elkaar tot eenheid komen in vertrouwen, in begrip, in kennen, in liefde. Alleen in ware liefde en haar wijsheid kun je in eenheid met Mij en al je medemensen komen, ook al zijn zij dat nog niet.

Hemels Brood 7744

Soms kun je je van je bestaan heel bewust zijn en je alleen voelen, omdat je alleen je eigen bestaan voelt en het bestaan van andere mensen alleen ziet, maar niet op die manier het bestaan van je medemensen voelt. Zo is het op aarde begrensd. Je voelt je eigen leven, je eigen bestaan, je ziet je medemensen, je weet dat zij net als jij bestaan en dat in zich net als jij kunnen voelen, maar jouw voelen beperkt zich tot je eigen zelf en zo is dat voor iedereen. Dat kan op momenten een gevoel van alleen te zijn geven, ook al ben je door veel mensen omringd. En het kan zijn dat je ernaar zoekt hoe dat innerlijk besef te bestaan daar is en voor anderen er ook is, zonder dat van elkaar te voelen.

Toch is het ook op de aarde mogelijk om elkaars innerlijk gevoel te bestaan te ervaren. In de ware liefde, de volkomen oprechte, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde is dat mogelijk, in innerlijke verbinding met Mij, je Schepper. Want in Mij, in Mijn echte ware liefde en haar wijsheid, zijn jullie allemaal met elkaar verbonden in dat besef te bestaan, te leven, te zijn, en in die verbondenheid valt de begrenzing die er op aarde is weg en kun je het innerlijk bestaan van medemensen ervaren. Maar de volkomen zuiverheid van Mijn ware echte liefde en haar wijsheid is nog nauwelijks aanwezig bij de mens op aarde. Daarom is het een zeldzaamheid om dat op aarde al te ervaren.

Bij weinig mensen kan het heel af en toe, als een soort flits, een kort moment voorkomen, bij hen die oprecht in Mij en Mijn liefde geloven en ernaar streven Mijn liefde in alle opzichten te zijn. Maar op de aarde levend is het nog niet van belang om het besef te leven van medemensen te ervaren, van meer belang is het om volledig in alle opzichten tot Mijn volkomen zuivere ware liefde en haar wijsheid te komen en het leven dat je bent uit Mij, jouw Schepper, te gaan begrijpen zoals het werkelijk is. Want dan zul je je verblijf op aarde en alles wat er gebeurt ook in Mijn liefde gaan begrijpen. En wanneer je je alleen voelt als eigen bestaan, kom dan bij Mij in je hart en voel dan in Mijn liefde het grote, eeuwig gezamenlijke bestaan.

Hemels Brood 7745

De barmhartige Samaritaan gaf zijn zorg aan iemand die in nood was en hulp nodig had, maar niemand gaf hem die hulp, iedereen liep hem voorbij, want het was een verstotene. De Samaritaan trok zich daar niets van aan en nam de hulpbehoevende man onder zijn hoede en verzorgde hem. Ook nu in deze tijd wordt er door veel mensen voorbijgegaan aan de nood van medemensen, vaak alsof het hun eigen schuld is dat zij in nood zijn of omdat het hen niet uitkomt een helpende hand uit te steken. Maar ook nu zijn er “barmhartige Samaritanen”, mensen die spontaan de helpende hand uitsteken, zonder naar rang of stand te kijken.

Het zijn er niet veel en er is veel nood, ook verborgen nood, omdat mensen zich ervoor schamen in nood te zijn en niet in staat te zijn om voor zichzelf te zorgen terwijl anderen dat wel kunnen. Maar dat niet iedereen voor zichzelf kan zorgen en dat mensen in nood komen heeft juist ook te maken met al diegenen die zichzelf meer toebedelen dan zij nodig hebben om een eenvoudig en goed leven te hebben. Want zou iedereen alleen datgene nemen wat genoeg is om een eenvoudig en goed leven te hebben, dan zou er op aarde genoeg zijn voor alle mensen om van te leven en zou er geen nood zijn. Juist de hebberigheid van de een is de armoede van de ander en het zijn dan meestal degenen die net genoeg hebben voor zichzelf die met de armen het weinige dat zij hebben delen.

Maar zie, wanneer de dag komt waarop Ik de mens naar zijn liefde, zijn zorg, zijn medeleven plaats geef aan Mijn tafel, dan zullen zij die op aarde geleden hebben voor hun aardse pijnen en nood vergoed worden, maar zij die op aarde ruimschoots geleefd hebben ten koste van hun medemensen, zullen aan Mijn tafel niet zo ruim bediend worden als zij op aarde zichzelf bedienden. Neem daarbij Mijn tafel niet letterlijk en begrijp wat Ik hier bedoel, want Ik bestraf hen niet, die vooral voor zichzelf namen op aarde, Ik breng hen tot zicht op hun handelen, tot zicht op wat liefde is, wat zorg voor elkaar doet, Ik heel hen en wanneer zij geheeld zijn krijgen ook zij het beste. Want dat is de bedoeling, dat iedereen tot het ware gelukzalige leven komt, tot Mijn eeuwige volmaakte liefde.

Hemels Brood 7746

Twee mensen kunnen ogenschijnlijk hetzelfde meemaken, maar er niet hetzelfde mee omgaan. Wanneer het om een pijnlijke ervaring gaat, kan de een zich gaan verweren en zeggen, waarom moet mij dit overkomen? Terwijl de ander bij zichzelf denkt, dit is niet aangenaam, maar het zal wel weer goedkomen, erin berust en zoekt naar de beste manier om ermee om te gaan.

Veel mensen die iets pijnlijks te verwerken krijgen hebben er moeite mee om dat te accepteren en zo goed mogelijk te verdragen. Vaak is er boosheid en het gevoel dat hen iets onterecht wordt aangedaan en dat hen een en ander is afgenomen, omdat zij mogelijkheden die zij hadden moesten opgeven. En opgeven wat mensen gewend zijn en wat hen plezier doet, doen de meeste mensen liever niet.

Er zijn dan ook maar weinig mensen die een vorm van leed zonder mopperen en verzet dragen en begrijpen dat onaangename situaties voorkomen, dat geen mens daar willens en wetens voor kiest, omdat de mens het grote geheel en het werkelijke doel van de Schepping en het leven van de mens op de aarde over het algemeen niet ziet en niet begrijpt.

Maar zelfs wanneer een mens Mij gevonden heeft, Mijn Woord en Mijn liefde en haar wijsheid, Mij in zijn hart heeft leren kennen, en een en ander is gaan begrijpen van het doel van de Schepping en zijn leven op aarde, is het nog moeilijk om onaangename situaties, om pijn, ziekte, verdriet en dergelijke zonder morren te verdragen. Waarom de een wel en de ander niet?

Dat, lieve mensen, is voor jullie niet te overzien, dat heeft met zoveel meer te maken dan jullie vanaf dat kleine gezichtspunt kunnen begrijpen. Maar eens zal het je allemaal duidelijk worden, eens zul je het belang gaan begrijpen van alles wat er gebeurd is, dat alles alleen gebeurde voor het welzijn van alle mensen. Eens zullen alle mensen uit eigen vrije wil, opgenomen zijn in Mijn liefde, eens zullen alle tranen gedroogd zijn en alle mensen gelukkig zijn en voor altijd blijven.

Hemels Brood 7747

Wanneer je in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid gelooft, omdat je Mij en Mijn liefde in de waarheid van je hart hebt leren kennen, hebt gevoeld en begint te begrijpen dat er maar één leven is, Mijn leven, en alles en iedereen leeft uit Mij, jullie Schepper, en je daar heel blij mee bent, dan wil je daarover praten met je medemensen. Maar al snel bemerk je dat het veel mensen niet past om een open gesprek te voeren over Mijn bestaan, over je geloof in Mij en Mijn liefde, dat het gesprek al snel stilvalt, mensen zich van je wegdraaien of over iets anders beginnen.

Dus ieder die in Mij en Mijn liefde gelooft waagt het niet meer om in het openbaar daarover te praten, om het niet ongemakkelijk te maken, en wacht tot hij een medemens treft die net als hij gelooft. En onder hen die in Mij geloven leeft toch de vraag, hoe komt het dat over alles gepraat kan worden, alle taboes die er waren doorbroken worden en zelfs uitgebreid besproken moeten worden, maar het geloof tot een nieuw taboe geworden is.

Door alles wat vals was aan de beweringen die in het verleden gedaan werden als waarheid, weten mensen niet meer wat wel en geen waarheid is. De strengheid waarmee gepredikt werd over Mij, over de hel en de verdoemenis, heeft mensen beangstigd. Zij willen daar vrij van zijn en elk gesprek over een goede, liefdevolle Schepper brengt verwarring, want zie hoe onaangenaam veel in het aardse leven is. Liever gaan mensen hun eigen weg, zonder al die Bijbelse regels, zonder die straffende God die niet te zien is in de werkelijkheid van het dagelijks leven.

Praat daarom niet over een onzichtbare Schepper, vertel geen onzin, want dat is hoe het overkomt bij hen die Mij niet kennen in hun hart zoals jullie die in Mij geloven Mij kennen. Lieve gelovige mensen, laat het gaan, want over niet te lange tijd kom Ik en laat Ik zien dat Ik werkelijk Leven ben, ware liefde en haar wijsheid, en steeds meer ogen zullen Mij zien en steeds meer oren zullen Mij horen en Mijn liefde gaan kennen.

Hemels Brood 7748

De vrijheid die Ik jullie mensen gegeven heb, is niet bedoeld om die vooral voor jezelf te gebruiken, is niet bedoeld om anderen mee te benadelen, is niet bedoeld om te heersen over het leven, om te nemen en niet te geven. Maar veel mensen begrijpen de waarde van hun vrijheid niet, begrijpen niet dat werkelijke vrijheid in directe verbinding staat met liefde, met Mij, jullie Schepper, met de waarheid van werkelijk leven, en begrijpen niet dat zij hun vrijheid verkwanselen wanneer zij in hun vrijheid voor macht en roem vallen, uit zijn op het vergroten van hun bezit, terwijl zij in de werkelijkheid van leven daardoor nauwelijks iets bezitten en ook geen enkele macht of enige roem hebben.

Ware vrijheid komt tot uiting in werkelijke liefde waaruit werkelijke wijsheid voortkomt, maar het merendeel van de mensen leeft vanuit het verstand, ziet vanuit het verstand, hoort vanuit het verstand, praat vanuit het verstand. En voor jullie, die in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid geloven, niet vanuit je verstand, maar juist vanuit je hart, waar je weet dat Ik Ben, ware liefde, ware wijsheid, is het moeilijk om daarmee om te gaan. Maar Ik zeg jullie, al is het letterlijk gezien slechts een korte afstand, van het hoofd naar het hart, in geestelijke zin is het een afstand van mijlen die heel moeilijk af te leggen is voor hen die gewend zijn vanuit het verstand te leven, te handelen, te spreken en besluiten te nemen.

Vaak zijn het dan ook geen besluiten waar jullie het vanuit je hart mee eens kunnen zijn, wat jullie dan ook regelmatig tot ongenoegen is. Laat dit ongenoegen liever los, begrijp liever hoe moeilijk het is voor hen die vanuit hun verstand leven om naar hun hart te gaan en die afstand te overbruggen. Laat het aan Mij over om hen duidelijk te maken waar hun ware werkelijke vrijheid is, daar waar Ik Ben in ware liefde en haar wijsheid. Blijven jullie bij Mij in je hart in Mijn liefde, dan vind je steeds weer de kracht om in liefde te blijven en met Mij in de ware vrijheid te zijn.

Hemels Brood 7749

Hemelse Vader, in alles wat wij heel graag willen is altijd een link met de verleiding aanwezig, is altijd een blindheid waardoor wij die verleiding en de verdraaiingen van de werkelijkheid niet herkennen.

In alles wat iemand voor zichzelf zou willen, is een opening voor de verleiding om toe te slaan aanwezig. Daarom is het belangrijk om steeds op je hoede te zijn voor sterke verlangens, want met die verlangens gaan de verdraaide voorstellingen van de verleiding gepaard, waardoor het mogelijk lijkt dat die verlangens tot werkelijkheid kunnen komen.

Meestal zijn de voorstellingen heel aanlokkelijk om als goed aan te nemen, waarbij een zekere blindheid opkomt voor hetgeen daar niet goed aan is. Sterke verlangens maken zwak, maken blind, maken overmoedig, maken doof voor Mijn waarschuwingen die er zeker ook zijn, maar door de valse voorstelling van zaken door de verleiding niet of nauwelijks opgemerkt worden.

Bij sterke verlangens naar wat dan ook, kun je een zekere blindheid alleen voorkomen door in je hart bij Mij te komen en bewust je wil op het luisteren naar Mijn raad te richten. Ik weet altijd wat er in je omgaat, maar in jouw vrijheid is het aan jou om bij Mij te komen en naar Mij te luisteren. Wanneer er verlangens in jou aanwezig zijn, is het de eerste daad van de verleiding om jou te laten denken dat aan die verlangens gemakkelijk voldaan kan worden en geen contact met Mij nodig is. Dat alleen al maakt je doof en blind voor Mijn advies en voor de waarheid.

Zie dit als een welgemeende waarschuwing uit liefde, want jullie mensen hebben veel verschillende verlangens, waar er nogal wat bij zijn die je je als zodanig niet eens bewust bent en de verleiding gebruik van maakt. Elk verstandelijk denken geeft de verleiding ruimte, maar in het hart komt de verleiding niet, omdat Mijn aanwezigheid daarvoor zorgt, met Mijn liefde en haar wijsheid. Het beste is het daarom, om elke dag en zo vaak mogelijk in je hart bij Mij te komen, dan geef je de verleiding geen kans en blijven je oren horen en je ogen zien!

Hemels Brood 7750

Hoewel de zon elke dag haar licht over de aarde geeft en de maan ’s nachts het licht van de zon weerkaatst, zijn er veel mensen die in het duister ronddwalen, denkend dat zij in het licht zijn. Maar het ware licht is Mijn licht en dat licht schijnt dag en nacht heel helder. Dat licht is in ieder mens aanwezig, zonder dat het door al die mensen die in het duister ronddwalen gezien wordt, bemerkt wordt.

En al degenen die Mijn licht in zich gevonden hebben, vragen zich af hoe het komt dat zoveel mensen Mijn licht in hen niet gevonden hebben, terwijl het toch zo’n helder en verblijdend licht is, omdat Mijn licht de ware warmte van werkelijke liefde uitstraalt. En wie Mijn licht, die liefde, in zich ervaren heeft, die gunt dat iedereen en zoekt ernaar al degenen die in het duister ronddwalen tot Mijn licht te brengen, tot Mijn liefde en haar wijsheid, tot de blijdschap van werkelijk leven.

Maar zie, er is ook vals licht waarvan veel mensen denken dat dat het juiste licht is en waaraan zij vasthouden uit angst zonder licht te komen, maar ook omdat in dat valse licht hun niet zo beste daden verborgen blijven, omdat die in het valse licht niet te zien zijn en zij daar een zeker voordeel door hebben wat zij niet verliezen willen. Zij schermen hun ogen af voor Mijn heldere zuivere licht, want daarin zou alles zichtbaar worden, al hun leugens, al hun eigenbelang.

Zij beseffen niet dat zij daarmee zoveel meer zouden winnen dan met al hun gemene leugenachtige daden, dat zij in Mijn licht en daarmee in Mijn liefde, het ware leven zouden vinden, een eeuwig welzijn, groter dan dat van alle aardse schatten tezamen. Wanneer die aardse schatten na hun dood allemaal verdwenen zullen zijn, staan zij met lege handen in het duister ten aanzien van hun geestelijk levensbesef, terwijl geen leugen of verdraaiing hen daar ook maar het geringste oplevert.

Lieve mensen die Mijn licht en daarmee Mijn liefde in je ervaren, het is genoeg dat jullie Mijn licht en Mijn liefde uitstralen, wees Mijn licht en Mijn liefde in al je handelen en het zal effect hebben op al degenen die nog in het duister dwalen en hen helpen eens tot Mijn licht en Mijn liefde te komen en werkelijk gelukkig te leven.