Hemels Brood 7689 t/m 7719

Hemels Brood 7689

De ontwikkeling van de mensheid gaat onder Mijn leiding, vanuit Mijn intense liefde en haar wijsheid. Alles wat er gebeurt en door mensen zo wel of niet gekozen is, valt hoe dan ook onder Mijn leiding, Mijn ware eeuwige liefde en haar wijsheid. Er is voor eeuwig een wisselwerking tussen het doen en laten van de mens en Mijn volmaakte, volkomen onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, en niets kan dat veranderen.

Iedereen heeft in zich de mogelijkheid Mij te ontmoeten, met Mij te spreken, naar Mij te luisteren, het is aan ieder mens zelf of hij die mogelijkheid ontdekt en benut. Voor wie Mij in zich wil ontmoeten, met Mij wil spreken, naar Mij wil luisteren, zeg Ik, in ware oprechte liefde is dat mogelijk, in ware stilte is dat mogelijk, met de oprechte wil is dat mogelijk, zelfs al is iemand niet overtuigd dat dit hem kan lukken, is het toch mogelijk.

Maar de manier waarop iemand Mij tegemoetkomt, vormt de manier waarop Ik hem tegemoetkom, en zo zal ieder mens Mij in eerste instantie ontmoeten zoals hij dat verwacht, zoals hij dat in gedachten heeft, en dat zal daarom voor velen verschillend zijn, en daarmee zal ook de interpretatie van Mijn Woord verschillend zijn.

In deze tijd zijn er veel mensen die afstand genomen hebben van kerk en geloof, zij zijn van mening dat zij zelf wel kunnen bepalen wat wel of niet goed is om te doen of te laten, omdat de uitleg van Mijn Woord hen bedrukte, er een dwang van uitging die hen niet bevallen is. Het is te begrijpen dat zij weg van die drang de vrijheid gezocht hebben en vinden dat zij zonder al die poespas beter af zijn.

Het lijkt voor hen die Mij in zich kennen, Mijn liefde gevoeld hebben, dat velen nu de verkeerde kant opgaan, maar lieve mensen, ook al diegenen die hun eigen weg kiezen zonder geloof in Mij, vallen evengoed nog onder Mijn liefdevolle leiding en maken deel uit van die wisselwerking met Mij. En ook zij maken een verdere ontwikkeling door, die hoe dan ook bij Mij uitkomt op de bestemde tijd. Welke weg iemand in zijn vrijheid ook kiest, het zal altijd goedkomen. Wanneer, dat weet Ik alleen, maar goedkomen zal het voor alle mensen.

Hemels Brood 7690

Op aarde is er steeds een soort spanningsveld tussen jouw vertrouwen in Mij en je eigen besef persoonlijk te bestaan en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Dat heeft ook te maken met het hebben van een eigen wil om je bestaan als dat van jezelf te kunnen beseffen en de vrijheid van wil die je daarbij hebt, terwijl de basis van ieders bestaan, en dus ook van jouw bestaan, onlosmakelijk met Mijn liefde en haar wijsheid verbonden is en eeuwig blijft. Wanneer jouw vrije wil in volkomen overeenstemming is met Mijn liefde en haar wijsheid, wat Mijn Wil in volkomen vrijheid is, zul je de volkomen waarheid van het werkelijke leven zien en begrijpen en de eeuwige gelukzaligheid daarvan werkelijk levend voelen.

Het is aan ieder mens zelf om in zijn vrijheid van keus zijn wil aan Mijn Wil over te geven, dat is tot dezelfde volmaakte onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid te komen. Daarvoor is het nodig om het eigen willen, de eigen verlangens, het eigenbelang, los te laten in alle omstandigheden, en dat is op de aarde, waar ook de kracht van verleiding is, bepaald niet zo gemakkelijk als het hier staat. En dat weet Ik. Maar geen van jullie staat er alleen voor, Ik ben bij alle mensen, Ik zorg voor jullie allemaal uit oneindige liefde voor jullie allemaal, zonder dat Ik jullie vrijheid belemmer, zodat het hoe dan ook jullie keus blijft welke weg je gaat. Wat je ook kiest, je krijgt altijd Mijn hulp, Mijn steun, alleen niet op de manier die een mens bedenkt, maar op een manier die vanuit Mijn liefde en haar wijsheid jou het beste helpt om tot het eeuwig ware gelukkige leven te komen en te blijven.

Dat is het spanningsveld op aarde, je wilt je wel volledig overgeven aan Mijn Wil, aan Mijn liefde en haar wijsheid, maar je kunt nog niet alles loslaten wat je denkt nodig te hebben, nog niet al je verlangens, nog niet je volledige wil, enzovoorts. Ik geef jou en alle mensen de tijd om te gaan zien en te gaan begrijpen, stap voor stap, en Ik blijf je helpen, Ik blijf alle mensen helpen, tot jij en alle mensen uit eigen vrije wil tot Mijn vrije Wil komen, in het eeuwig ware licht van Mijn liefde en haar wijsheid, omdat je inziet dat je dan pas werkelijk eeuwig gelukkig kunt zijn.

Hemels Brood 7691

Sommige mensen die in het wereldse verdwaald zijn, kan Ik met kleine gebeurtenissen die niet meer dan speldenprikjes zijn wakker schudden. Anderen die verdwaald zijn, kan Ik met ernstige gebeurtenissen treffen en zij zijn niet wakker te krijgen. Voor diegenen die met ernstige gebeurtenissen nog niet wakker te krijgen zijn, heeft het dan ook geen zin om hen daarmee aan te pakken. Juist is voor hen de tijd nog niet rijp om wakker geschud te worden.

Voor de mensen die volledig opgaan in hun eigen overtuigingen en daarmee schade toebrengen aan hun medemensen, zijn er andere mogelijkheden die op zijn tijd hen wel wakker zullen schudden, maar voor het moment heeft het geen nut om te proberen hen te bekeren tot liefdevoller gedrag. Dat zou zijn als het aan een boom schudden waaraan het fruit nog niet rijp is. Het schudden zou geen enkel resultaat hebben, en zou er wat fruit uit vallen, dan zou het niet om te eten zijn, zo zuur.

Zo kan het zijn dat je niet begrijpt dat de ene mens zijn onaangename gang kan gaan, terwijl een ander moeilijke gebeurtenissen door te maken krijgt. Dat is niet zomaar, ook dat is Mijn liefde. Die ene mens die het moeilijk heeft zal in korte tijd met ziel en geest meer groeien dan een ander in duizend jaar, en je kunt daarover verbaasd zijn, hoe het de één goed afgaat terwijl hij erop los leeft, en de ander, die altijd zijn best doet, met moeite zijn hoofd boven water houdt.

Kom met je verbazing in je hart bij Mij en Ik geef je datgene te weten waardoor je gaat begrijpen hoe Mijn liefde evengoed voor beiden werkt. Wat nu van de één grote inspanning vraagt geeft hem veel innerlijk licht, terwijl hij, die fluitend door zijn leven walst, van weinig of geen licht voorzien is, eigenlijk in het duister verkeert. Maar zowel voor de een als voor de ander zorg Ik en op de bestemde tijd komt het goed, zowel voor de een als voor de ander.

Hemels Brood 7692

Geloven is aannemen dat iets is zoals gezegd wordt dat het is. Geloven is iets aannemen dat het zo is zonder dat dat bewezen is met te controleren feiten. Geloven is uitgaan van de waarheid zonder het zelf gezien te hebben. En veel mensen geloven in van alles en nog wat, zonder bewijzen, zonder het zelf gezien of meegemaakt te hebben, omdat een medemens het zegt, en veel mensen komen er later achter dat wat hen gezegd werd niet waar was, niet waar is.

Waarom zouden zij dan zonder enig bewijs in Mij, hun Schepper, hun God geloven? Waarom in Jezus Christus geloven als Mijn Zoon? Omdat Ik voelbaar, bewijsbaar, zichtbaar, kenbaar in alles leven ben. Ieder mens leeft en voelt dat hij leeft, weet dat hij leeft, ziet dat hij leeft, en hij ziet veel meer dan alleen zijn leven, hij ziet leven in medemensen, in dieren, in planten, in alles, dat zijn niet zomaar verhalen, dat is werkelijkheid. Ieders bestaan is werkelijkheid, zichtbaar, merkbaar, kenbaar, en Ik ben dat bestaan, het ware leven.

Toch, hoewel Ik niet te ontkennen alle leven ben, wordt het ontkend dat Ik leven ben, dat Ik God ben, dat Ik in Mijn Zoon Jezus Christus op aarde gekomen ben om jullie mensen te redden van de eeuwige dood, juist te redden van dat ontkennen. Want in dat ontkennen ligt een zeker gevaar voor de waarheid van zijn, voor het verlies van het besef daarvan, en het verlies van ware liefde, terwijl juist ware liefde nodig is om te overleven.

Maar in Jezus Christus heb Ik veiliggesteld dat niets van Mijn werkelijke leven in de mens, Mijn werkelijke liefde en haar wijsheid, ooit verloren gaat voor de mens en voor al wat leeft, of je nu wel of niet gelooft. Maar de waarheid is, mens, je leeft uit Mij, door Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, en dat is waarheid die in jou aanwezig is, het leven dat jij bent, kent, voelt en ziet.

Hemels Brood 7693

Lief mens, kijk niet vooral naar wat je nog niet kunt, nog niet begrijpt, nog niet kunt loslaten, kijk ook naar wat je al wel kunt, naar wat je al wel weet en begrijpt. Want alles wat je nog niet geleerd hebt, ga je leren, ben je aan het leren. En wanneer je Mij toelaat in je hart, Mij steeds in je hart ontmoet, leer je sneller, zie je meer dan je met je verstand kunt bedenken.

Op de aarde gebeurt veel wat mensen verwart, waardoor ze niet helder meer zien. Hun geestelijke ogen zijn vertroebeld, want zij proberen met hun verstand alles te begrijpen, zoeken met hun verstand naar het hoe en waarom, terwijl geen mens alleen met zijn verstand het werkelijke leven kan doorgronden. Al is hij nog zo intelligent, hij heeft daar Mijn inbreng in zijn hart bij nodig.

Want leven ben Ik en leven heb Ik jullie mensen gegeven, wie kan er dan betere uitleg geven over het ware werkelijke leven dan Ik, jullie Schepper, Vader voor alle mensen, moeder voor alle mensen, want het leven is niet mannelijk of vrouwelijk, het leven is zijn, en Ik, jullie Schepper, ben het levende werkelijke eeuwige Zijn in alles en iedereen. Ik ben Persoon, God, Schepper, leven, liefde, wijsheid, waarheid, eeuwigheid, oneindigheid, noem maar op, Ik ben meer dan alles wat is, oneindig veel meer, en voor een mens op aarde is dat in de eeuwige oneindigheid nog niet te begrijpen.

Maar er zal een moment komen, waarop alles voor de mens samenkomt, waarop Ik zichtbaar, kenbaar, voelbaar zal zijn en ieder mens de schellen van de ogen vallen. Waarop ieder mens de Heerlijkheid van het eeuwig ware leven begrijpt, Mij, levend in hem, in zich herkent, waarheid, liefde, wijsheid, Die Ik Ben. Ja, de hemel zal opengaan en in Mijn Heerlijkheid zullen alle mensen voor eeuwig werkelijk leven, van zichzelf bewust in Mij en Ik in hen. Geloof het, voel het in je hart, zoek het niet met je verstand alleen te beredeneren, maar voel het in je hart, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, het eeuwige geluk.

Hemels Brood 7694

Elke stap die een mens op aarde zet, kan hij voor zijn lichaam of voor zijn geest zetten, voor zichzelf, zijn eigen belang of voor zijn medemensen, belangeloos. Elke stap van een mens gaat gepaard met een keus die terug te voeren is tot eigenliefde of naastenliefde, eigenbelang of onbaatzuchtigheid. De meerderheid maakt vaker de keus voor zichzelf, voor eigenbelang dan de keus voor medemensen, zonder eigenbelang, en veel van de keuzen uit eigenbelang zijn mensen zich niet eens als zodanig bewust. Doorgaans zijn mensen zo opgevoed, daaraan gewend, denkend dat het juist is en ervan overtuigd dat het wat oplevert voor het welzijn.

Maar dat is vooral het lichamelijke welzijn, het ware geestelijke welzijn wordt niet gediend met al dat eigenbelang, met voordelen, met macht en bezit. Alles wat daarmee gewonnen wordt ten aanzien van het eigen welzijn geeft slechts een tijdelijk welzijn, als het dat al geeft. Maar het geeft geen geestelijke ontwikkeling aan de ziel, integendeel, het vertraagt de ontwikkeling van de geest en leidt tot ernstige misstanden, waarvan niet begrepen wordt hoe dat te voorkomen. En het intellect bedenkt van alles om het zelf prettig te hebben, maar bedenkt niet wat werkelijk nodig is.

Zo heeft de mens veel ontwikkeld wat hem ten dienste staat en het algemene gemak verhoogd heeft, maar ten koste van zijn geestelijke ontwikkeling gaat. En zo ontstaat er dan steeds weer de onderlinge ongelijkheid, want alles kost iets en dat moet door iemand betaald worden, meestal een medemens, die in het gedrang komt, want op de berg is geen plaats voor alle mensen. In Mijn hemel wel. Maar daar is nauwelijks belangstelling voor, slechts een klein aantal mensen beseft dat de geestelijke groei van de ziel veel belangrijker is dan het hebben, het bezitten, de macht vergroten.

En voor jullie, die Mij kennen, Mijn onbaatzuchtigheid zoveel mogelijk naleven, is het niet altijd zo gemakkelijk om aan te zien hoe anderen in moeilijkheden komen. Maar Ik zeg jullie, ieder mens zal zelf tot het inzicht moeten komen welke weg de juiste is, zal zelf zijn eigenbelang moeten inzien, zijn hebzucht, zijn macht moeten leren loslaten. En hoe moeilijk het op aarde voor jullie ook is, er is voor alle mensen meer dan genoeg ruimte in Mijn hemel, onthoud dat en kom uiteindelijk daar waar alle ruimte is en alle liefde, en niemand ooit gebrek zal lijden.

Houd vast aan jullie geloof, ook al lukt dat niet in alle opzichten, dat is jullie vergeven, in ware liefde vergeven. En eens zullen ook al de andere, meer zelfzuchtige mensen tot het inzicht komen dat zij met geven meer krijgen dan zij ooit met hun hebberigheid konden verzamelen, en al hun daden van eigenbelang zullen hen vergeven zijn en ook zij zullen in Mijn hemel welkom zijn. Want Mijn liefde is overal en voor alle mensen altijd aanwezig, tot in lengte van dagen, tot de nieuwe eeuwige dag de werkelijkheid is voor alles en iedereen.

Hemels Brood 7695

Want Leven, Die Ik Ben, Zijn, heeft geen begin en geen einde. In de hele oneindigheid Ben Ik, eeuwig Zijn. Ik ben de bewustheid van Zijn, het ware Leven, welke de eeuwige liefde in waarheid in zich heeft en de uit liefde voortkomende wijsheid Is, het ware Woord, de werkelijk levende gedachte, het eeuwige bestaan. En in die eeuwigheid van Zijn heb Ik Mijn Woord, het werkelijke Leven, de liefde, in wezenlijkheid verdeeld over meerdere wezens, buiten Mij, om Mij heen gebracht, in de eeuwigheid van Leven met Mij verbonden, omdat buiten Mijn Leven geen leven is, want leven in elke vorm, sfeer, toestand ben Ik en heb Ik vorm gegeven, bestaan gegeven, werkelijkheid gegeven.

Vanuit Mij zijn dan zeven geesten levend uit Mijn Woord, Mijn gedachten, elk in overeenstemming met een specifieke Wezenlijkheid in Mij, levend door Mij, besef gegeven te bestaan, mede met Mij te leven in de oneindigheid van Zijn. En een van deze geesten bevat alle van Mijn specifieke wezenlijkheden, welke tezamen overeenkomen met Mijn ware eeuwige Licht, het eeuwig besef, de eeuwige liefde en de eeuwige wijsheid, welke Mijn volmaaktheid van Goddelijk Zijn eeuwig is, zonder dat die geest Mij is. Maar in die volmaakte gelijkenis aan Mij, maar niet Mij zijnde, kreeg deze geest de gedachte Mij te kunnen zijn, wat eeuwig niet mogelijk is, omdat Ik alleen eeuwig oneindig en onveranderlijk Zijn Ben. En die gedachte van deze geest, die Mijn licht mede draagt, deed hem geen goed, want daarmee sneed hij zich af van het werkelijke Leven, van Mij, van het werkelijke Zijn, en daarmee hij zou tot niets verworden.

Maar Mijn liefde en haar wijsheid wilde deze belangrijke geest niet verloren laten gaan voor het ware eeuwige leven, en in Mijn oneindige liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid vormde zich een volmaakt Plan tot redding van deze, Mij geliefde geest, welke Ik ten uitvoer breng, en jullie, lieve mensen, zijn deel van dat Plan, met jullie plaats op de aarde, met alles erop en eromheen, met de vrijheid van zijn die jullie hebben en het besef te bestaan, te leven. En al begrijpen jullie nog niet wat dat in alle werkelijkheid betekent en hoe dat alles in elkaar waarheid is, het is Mijn Woord, Mijn gedachte en het zal mettertijd allemaal duidelijk worden en helemaal goedkomen met jullie en met de geest die Mijn licht draagt, gelijk Mijn licht.

Weet dit, in jullie allemaal, in alles, is Mijn Leven het eeuwig oneindige bestaan, de eeuwig ware liefde en haar wijsheid, in jullie allemaal Ben Ik, Leven. In alles Ben Ik Leven. Vertrouw op Mij, jullie Schepper, want alles komt goed.

Hemels Brood 7696

Lieve mensen, het gaat niet om wat je kunt, hoe hoog je intelligentie is, hoeveel je bewerkstelligt, welke functie je hebt, hoe mooi je huis is, of je goede resultaten boekt op je werk of elders, of je geliefd bent, aanzien hebt en noem het allemaal maar op, het gaat erom dat je je medemensen onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, vanuit je hart innig liefhebt en vanuit die liefde hen in alles tegemoet treedt, met begrip, met geduld, met ijver om hen te helpen, met ernst, met mededogen, vergevend in alle opzichten. En dat, lieve mensen, is zeker niet gemakkelijk, maar Ik heb niet gezegd dat dat gemakkelijk is.

Wat er wel heel belangrijk bij is, is dat je voor alles het beste Mij leert kennen, Mij leert vinden in je hart, Mijn Woord leert verstaan zoals het werkelijk bedoeld is, Mijn liefdevolle werken leert zien in en om je heen en dan vanuit je hart Mij steeds intenser gaat liefhebben. Want vanuit die liefde voor Mij wordt het wel makkelijker om je medemensen te gaan liefhebben, zelfs om je ergste vijand te gaan liefhebben. En wanneer je zover komt dat je je ergste vijand kunt liefhebben, stapel je hete kolen op zijn hoofd wanneer hij jou tekortdoet en dat zal effect hebben op zijn groei naar liefde, niet meteen, maar op de langere termijn.

Liefde is de grondslag van alles wanneer het gepaard gaat met de wijsheid uit liefde, en juist Mijn liefde brengt die nodige wijsheid voort. Daarom is het ook van belang dat je Mij in Mijn liefde in je hart zo vaak mogelijk ontmoet en met Mij overleg hebt over je doen en laten, over alles wat je meemaakt, wat er gebeurt, waar je vraagtekens bij hebt, zodat je van Mij de nodige ware en juiste informatie krijgt die altijd liefdevol en wijs zal zijn. Laat je niet tegenhouden door gedachten dat je daar niet goed genoeg voor bent, want iedereen is daar goed genoeg voor. En gezien jullie vrijheid is het nodig dat je daar geheel vrij zelf voor kiest.

Kom en ontmoet Mij in je hart en Ik zal het voor jou de moeite waard maken. In Mijn liefde en haar wijsheid is het ware leven, Mijn leven, en dat, lieve mensen, is voor jullie om te voelen zeker de moeite waard, meer dan de moeite waard!

Hemels Brood 7697

Dank U, hemelse Vader, dat U mij de kans gegeven hebt zelf te voelen dat ik leef door Uw liefde, dank U.

Het besef van Mijn liefde is het begin van het besef te leven uit Mij. De aarde is zo ingericht, dat ieder die op aarde geplaatst is, zelf voelt te leven. Evenwel voelt nog zeker niet iedereen dat zijn leven Mijn liefde is.

Iedereen heeft tijd en plaats op aarde gekregen om in vrijheid te ontdekken dat zijn leven Mijn liefde is. En de een zal dat eerder beseffen dan de ander, maar dat maakt de ene mens niet meer waard dan de ander. Want ieder mens heeft een andere weg over de aarde te gaan en ieder mens heeft daarbij de vrijheid om zelf te kiezen, linksom of rechtsom.

Daarbij heeft ieder mens talenten en mogelijkheden gekregen die allemaal van elkaar verschillen. Maar hoe mensen ook kiezen, welke weg zij ook gaan, zij zijn altijd, in al hun vrij gekozen doen en laten, gebonden aan het grote geheel van Mijn leven, Mijn liefde en al hun medemensen, zowel degenen die gelijk met hen op aarde zijn als met hen die er voor hen waren en na hen nog gaan komen.

De eenheid van leven, van zijn, Mijn Zijn, Mijn liefde, blijft altijd Dezelfde, dat kan in der eeuwigheid door niets en niemand ooit veranderd worden. Vergeet daarbij niet dat er behalve de mens op aarde veel meer levende wezens uit Mij zijn, die allemaal werken van liefde en genade uitvoeren, zoals dat op aarde door de meeste mensen niet gekend is. Zij leven in de meest gelukzalige sferen en verzorgen werelden in volmaaktheid, voor jullie op aarde niet voor te stellen.

Die gelukzalige sferen zijn ook voor jullie mensen op aarde bedoeld om ervaren te worden, in het eigen besef te bestaan, en dat is voor jullie allemaal veiliggesteld om te bereiken. En dat zullen alle mensen eens bereiken in het besef te leven en het besef dat elk leven Mijn leven is, Mijn liefde en haar wijsheid in eeuwigheid.

Hemels Brood 7698

Lief mens, kind van Mij, je hoeft je geen zorgen te maken over al het leed dat er op aarde bij mensen is, Ik draag alle mensen in Mijn liefde en steun hen ten goede. Hoeveel zorgen jij je ook maakt, daarmee help je het leed niet te keren. In alle vrijheid van alle mensen ligt hun leven toch altijd in Mijn Hand en zijn alle mensen zodanig verzorgd dat zij niet meer te dragen krijgen dan zij dragen kunnen en het hen altijd iets geeft waardoor zij dichter bij Mij en Mijn liefde komen.

Heb je ooit met je zorgen iets teweeggebracht wat het leed wegnam, een haar kunnen redden van uitvallen? Alleen je liefde heeft mensen geholpen, getroost, hun leed verzacht. En zo jouw liefde mensen geholpen heeft, hoeveel te meer denk je dat Mijn liefde alle mensen helpt en troost en hun leed ten beste keert, oneindig veel meer. Leg je er daarom meer en meer op toe om in je hart Mijn liefde op te nemen en naar te handelen, te groeien in nederigheid en Mijn liefde uit te stralen. Al raak je daarmee maar één mens, toch is dat veel meer dan je zorgen te maken om het leed van mensen wat je ziet en waarover je hoort.

Op aarde is er veel leed en veel mensen weten zich daar geen raad mee. Wijs jij hen dan de weg naar Mij in hun hart, zodat Ik hen al wat zij nodig hebben kan aanreiken, voelbaar te bemerken, zodat zij weten dat Ik er voor hen ben en voor hen zorg, hen kracht geef om hun leed te dragen. Laat jouw zorg een reikende hand zijn vol liefde, een arm om schouders die belast zijn, een woord van steun en begrip. Laat jouw zorg een luisterend oor zijn waaraan iemand zijn leed kan uiten en wijs diegene voorzichtig op Mijn luisterend oor in zijn hart, op Mijn liefdevolle Handen waarin hij al zijn leed mag leggen en troost zal vinden.

Wees jij zachtmoedig en toon daarmee Mijn zachtmoedigheid. Maar verwacht niets, verwacht geen resultaat, vertrouw er alleen op dat alles uit liefde gedaan, altijd resultaat heeft. Al is dat meestal niet te zien, niet te bemerken, maar resultaat heeft het.

Hemels Brood 7699

Alles wat op aarde leeft, heeft een cyclus, maar de mens staat aan het einde van die cyclus en blijft. Maar de mens heeft over de aarde een weg te gaan waarlangs hij zijn waarheid, zijn werkelijk bestaan, zijn volkomenheid, welke hij van oorsprong is, bedoeld is te bereiken, in de vrijheid van de eigen keus in doen en laten.

Zo volmaakt als de Schepping daarvoor is, zo weinig begrijpen de meeste mensen daarvan, waardoor hun ontwikkeling tot waarheid, tot werkelijk leven, met veel spektakel gepaard gaat. En juist is het daarbij van belang dat de mens zijn vrijheid behoudt en zijn weg in vrijheid gaat, de vrijheid die Ik de mens gegeven heb, niet de vrijheid waarvan veel mensen vinden dat zij daar recht op hebben.

Vanuit de eigen invulling van wat vrijheid is, gebeurt er op aarde veel wat voor mensen onaangenaam is en worden mensen door medemensen overheerst op een onaangename manier, zowel in het groot als in het klein, om het eigen welzijn te verhogen. Maar in werkelijkheid wordt niemand daar echt gelukkig van, integendeel, want wie zich verhoogt, zal vernederd worden, maar wie zich vernedert, zal verhoogd worden, alleen niet op de manier zoals mensen zich dat voorstellen, en niet zoals mensen dat bij hun medemensen teweegbrengen.

Op aarde worden mensen vernederd die in de weg staan van hen die zich willen verhogen en worden mensen vernederd omdat hun doen en laten anderen niet bevalt. Op aarde worden mensen verhoogd om hun heldhaftigheid, omdat zij in hun werk of in sport of wat dan ook uitblinken. Dat is niet wat bedoeld is met “wie zich verhoogt zal vernederd worden en wie zich vernedert zal verhoogd worden”, want dat heeft met wel of geen werken van liefde te maken.

Ware liefde verhoogt, het tegenovergestelde verlaagt, maar niet in aanzien of materieel bezit, juist niet, juist in geestelijke ontwikkeling, in geestelijk verstaan van waarheid van leven, in besef van leven, zoals leven Mijn aan jullie mensen gegeven leven is. Dat besef geeft de juiste nederigheid. Dat afwijzen, ontkennen, is de hoogmoed, het zichzelf verhogen, en juist dat zal in het werkelijke leven tot vernedering brengen, terwijl de nederige mens in zich de ware vrede van het werkelijke leven, Mijn ware liefde gaat vinden en voelen als verhoging uit zijn aardse omstandigheden, hoe die ook zijn. Wees gezegend wie dit naar waarheid begrijpt.

Hemels Brood 7700

Wanneer de dag begint, begint alles. Maar alles is er al, want Ik ben alles. Alles wat is, wat bestaat, wat leeft, in het besef te zijn, te bestaan, te leven, of niet in dat besef, Ik Ben Alles. Uit dat Alles ontstaat alles en evengoed ben Ik al van eeuwigheid aan Alles. In het zaad van wat dan ook, maar neem de eikel van de eikenboom, daarin zit de hele eikenboom die daaruit ontstaat verborgen. Toch is die eikel nog niet die boom, die daaruit gaat ontstaan, en wanneer die boom ontstaan is, is die ook die eikel niet meer.

Ik ben Alles en uit Mij ontstaat alles, niet alleen de boom, of het dier, of de mens, maar alles wat is en alles wat leeft, want Ik Ben Alles en alles is in Mij, en Ik verander niet maar blijf altijd en eeuwig Dezelfde. De eikel wordt de boom, de kastanje wordt de boom, noem alles maar op wat ontstaat uit het zaad waarin het verborgen is, en het verandert tot wat erin verborgen was, maar Ik blijf eeuwig Die Ik Ben en dat is Alles, terwijl alles uit Mij ontstaat.

Alles is in Mij verborgen en komt uit Mij tot zichzelf, terwijl Ik eeuwig Dezelfde Ben en eeuwig onveranderd Dezelfde blijf, het eeuwig ware Leven, de eeuwig ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, Schepper van hemel en aarde, met alles daarop en daaromheen, met de mens, geschapen uit Mij naar Mijn beeld en gelijkenis, in alle vrijheid van zijn uit Mijn eeuwig gelukzalig Zijn, welke eeuwig het oneindig zuivere Licht is en geeft.

Wanneer jullie dag begint, begint alles, steeds weer, elke dag, terwijl alles er al is, want Ik Ben Alles. Als een cirkel die rond is gaat het leven op aarde, ontstaat steeds weer nieuw leven, is er steeds weer de nieuwe dag waarop steeds weer alles begint, waarbij Ik eeuwig Alles Ben, waaraan niets verandert omdat Ik, het Leven, eeuwig Dezelfde Ben en blijf. En eens komen jullie allemaal tot dat juiste besef, tot de eeuwige dag, tot het eeuwige zuivere licht, Mijn ware zuivere levenslicht wat alles zonder enige schaduw belicht, de Eenheid van Zijn.

Dit Hemels Brood 7700 gaf mij dit besef:
God is in mij, niet buiten mij in de hemel, of hoog boven mij, maar in mij, en zo is Hij in alles en iedereen, niet buiten ons, maar in ons en in alles. Dit kan niet met het verstand begrepen worden, alleen met het innerlijk zuivere gevoel.

Hemels Brood 7701

In de weerspiegeling van het water kun je jezelf zien, hoe stiller het wateroppervlak, des te scherper is je beeld te zien. In je gemoed kun je jezelf zien, hoe rustiger je gemoed, des te beter kun je jezelf daarin zien. Maar wanneer er wind komt en het water tekeer gaat, is er weinig meer te zien en evenzo is er weinig van jezelf te zien wanneer je gemoed onrustig is, bedrukt of verontrust, wanneer er boosheid in je is.

Maar in je gemoed kun je meer zien dan alleen jezelf. In je gemoed kun je zien welke invloed de wereld op je heeft, hoe je medemensen met je omgaan en hoe jij met hen omgaat, kun je besef hebben van Mij, hoe onze verbinding is, in rust en overeenstemming of vertroebeld en verbrokkeld. Het innerlijk van de mens is als een spiegel, als een klankbord. En hoe meer licht een mens innerlijk heeft, des te meer kan hij zien en beseffen van wat waar of niet waar is.

Maar wanneer het licht flikkert, kan het zicht niet steeds even helder zijn, kan het besef vertroebeld raken, kan het gemoed onrustig worden en het juiste beeld kan verstoord raken. Dat zijn de schommelingen waar ieder mens mee te maken heeft op aarde, waar eb en vloed, dag en nacht, zomer en winter elkaar steeds weer opvolgen, afwisselen, met invloed op het gemoed door alle doen en laten van mensen, welke wisselend goed of niet goed is.

Want de mens heeft de vrijheid waarmee hij zelf kan kiezen wat te doen of te laten, en in die vrijheid kan hij besluiten om niet op zijn innerlijk zuivere gevoel, zijn innerlijk weten, kennen, beseffen te letten, maar zelf in te vullen wat hij wil en niet wil voor zichzelf. Zo mist hij regelmatig wat voor hem het beste zou zijn. Maar zonder in zijn gemoed, zijn ware zuivere levensbesef, te kijken, zonder in zijn hart bij Mij om raad te komen, wordt hij dat niet zomaar gewaar, zonder dat gebeurtenissen hem daar wel toe brengen.

Voor die gebeurtenissen zorgt hij zelf door de keuzen die hij en zijn medemensen maken, en zo komt hij toch tot het innerlijk raadplegen van zijn gemoed, zijn hart, en uiteindelijk komt hij ook bij Mij en Mijn raad. Volgt hij die op, dan wordt zijn innerlijk licht weer helder, zijn zicht zuiver, en zal het hem beter gaan.

Hemels Brood 7702

Hemelse Vader, het is voor ons mensen niet voor te stellen hoe U alles leidt en ons toch ook allemaal de geheel vrije wil laat en U weet dat alles eens helemaal goedkomt, hoe oneindig groot en wonderbaarlijk is dat.

Lieve mensen, jullie zijn Mijn leven en Mijn leven is onveranderlijk waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid. Daarom kunnen jullie in alle vrijheid zelf kiezen wat te doen of te laten, al dan niet ten beste voor jezelf of voor je medemensen, en niets kan daaraan ooit iets veranderen, aan Mijn waarheid van leven, Mijn waarheid van Zijn, zoals Ik Ben van eeuwigheid tot eeuwigheid, en jullie zijn Mijn leven, wat iemand van jullie ook anders denkt te zijn, ieders leven is en blijft hetzelfde als Mijn leven.

De vrijheid die jullie hebben is jullie besef te bestaan, want zonder die vrijheid zou geen van jullie het besef te bestaan hebben, het besef te zijn, te leven. In die vrijheid is het aan jullie om te gaan ontdekken dat jullie leven Mijn leven is en te gaan beseffen wat dat voor ieder persoonlijk en voor jullie allemaal tezamen betekent. En dat, lieve mensen, ligt besloten in jullie vrijheid, dat ieder van jullie de waarheid van de herkomst van jullie leven zal ontdekken en dat zal als de opstanding uit de dood zijn.

Want Jezus Christus, in Wie Ik Ben, is opgestaan uit de dood, daarmee heeft Hij veiliggesteld dat alle mensen, ieder voor zich en allen tezamen, eens evenzo zullen opstaan uit de dood. Want voor velen lijkt de dood eeuwig, maar de waarheid is dat het leven, Die Ik Ben, eeuwig is, onveranderlijk eeuwig blijft. En dat eeuwige leven hebben jullie allemaal in je, heb jij, lief mens, in je voor eeuwig en altijd, onveranderlijk leven, waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid, Die Ik Ben. Kom, lief mens, en sta op uit de dood, en Christus zal over u waken!

Hemels Brood 7703

Lieve mensen, soms denk je misschien, leer ik het ooit om die ware liefde te zijn, die de hemelse Vader bedoeld heeft dat ik zou zijn, en soms zie je, dat je toch wel het een en ander geleerd hebt, maar je zou ondertussen die ware liefde al helemaal willen zijn.

Ik zeg je, wie werkelijk de intentie heeft om gelijk Mijn liefde te worden, die zal ook tot die liefde komen, al is het met vallen en opstaan, met steeds weer opnieuw allerlei beproevingen, maar die ware liefde zal hij bereiken. Zie, met al je doen en laten kom je verder, want in alles wat je in je vrijheid besluit te doen of te laten, goed of niet goed, en met alles wat je denkt dat goed is of niet goed is, met alles waarvan je overtuigd bent, en al dan niet juist is, kom je uiteindelijk bij Mijn ware liefde uit om zelf in alle vrijheid te zijn.

Want Ik ga naast jou, bij wat je ook kiest om te doen of te laten, of het nu wel of niet juist en naar ware liefde is, of je nu wel of niet de waarheid van Mijn Woord verstaat, Ik ga naast je, en wanneer je valt steek Ik je Mijn Hand toe om je overeind te helpen. Het is aan jou om die Hand te pakken, en soms zie je Mijn Hand niet, krabbel je zo goed als het gaat zelf overeind, dat maakt voor Mijn liefde voor jou niet uit en Ik blijf naast je gaan.

Je zou Mijn volmaakte liefde al willen zijn, maar beter is het voor jou om alles wat daarvoor nodig is, mee te maken en niets daarvan over te slaan. Op school kan iemand een leerjaar overslaan, maar op weg naar het zijn van Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige volmaakte liefde en haar volkomen wijsheid is het van het grootste belang om niets van je weg over te slaan, zodat je uiteindelijk in volkomen vrijheid kunt gaan zijn die je van oorsprong aan bent, Mijn kind, Mijn liefde, Mijn leven, en voor altijd en eeuwig kunt blijven in de eeuwig ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 7704

Ik kom. Maar het is de vraag hoe je Mij gaat zien. Hoe mensen Mij gaan zien en vooral óf zij Mij gaan zien. Ik kom. Maar niemand weet precies wanneer en hoe. Niemand weet waar. Ik kom, verwacht Mijn komst elke dag, maar vul niet in waar en hoe, vul niet in wanneer en verwacht Mij toch elke dag.

Ik kom wanneer veel mensen Mij niet meer verwachten, niet meer in Mij geloven, hun leven leiden alsof zij heer en meester over hun leven zijn en er geen God of gebod is. Ik kom en Ik zal rekenschap vragen, niet letterlijk naar het woord maar geestelijk naar het Woord waarin Ik de mens de Tien Geboden gegeven heb.

Ik kom, en zij die Mij naar waarheid zien, zullen verblijd zijn en vol vreugde Mij ontmoeten. Ik kom, maar al die niet in Mij en Mijn komst geloven, zullen verbaasd en beschaamd zijn, maar Ik zal hen Mijn liefde tonen en dat zal hun blindheid opheffen. Ik kom en er zullen ook mensen zijn die Mij niet zien, die te blind zijn geworden, verstokt ongelovig, te sterk van zichzelf overtuigd om hun hart open te geven en Mij binnen te laten. Toch, ook voor hen kom Ik met grote liefde.

Want ook deze keer zal Ik niet komen om oorlogen te beslechten, om partijen hun al dan niet gelijk te geven, om geschillen te berechten. Ik kom om zicht te geven op de waarheid van leven, de waarheid van werkelijk Zijn, de waarheid van liefde en haar wijsheid, de waarheid van Wie Ik Ben en wie jullie mensen in werkelijkheid zijn. Ik kom, wees daar zeker van.

Ik kom voor alle mensen om ieder mens duidelijkheid te geven, licht te geven, het zuivere Goddelijk eeuwig ware licht te geven aan alle mensen, al dan niet met een open hart, met open ogen. Ik kom in vrede, vrede brengen aan alle mensen. Verwacht Mij elke dag en houd vol te geloven dat Ik kom, hoe lang dat nog duurt, houd vol. Want Ik kom als een dief in de nacht voor velen, maar het is zeker, Ik kom.

Hemels Brood 7705

Wie werkelijk vanuit zijn hart in Mij gelooft, die hoeft zich geen zorgen te maken over wat er ook maar op aarde gebeurt, die is in Mijn liefde hoe dan ook geborgen. Ook al is niet alles aangenaam en is het leven geen rozengeur en maneschijn, in zijn hart kan hij steeds in vrede Mij ontmoeten en steeds Mijn advies krijgen. Heb daarbij ook geen zorg over anderen, want hoe ongelovig iemand ook is, Ik heb hem lief en ook hij is in Mijn liefde geborgen, alleen zal hij dat zelf niet als zodanig in zich ervaren. Alles wat voor hem onaangenaam is, zal hem moeilijk vallen om te accepteren als lering, als oefening, om te verdragen ten behoeve van medemensen, ten behoeve van het einddoel voor alle mensen, het in vrijheid bereiken van het eeuwig gelukzalige leven door alle mensen.

Maar wanneer jij werkelijk vanuit je hart in Mij gelooft, in Mijn liefde en haar wijsheid, zul je evengoed niet steeds alles begrijpen wat er gebeurt en waardoor het gebeurt. Ik zie gelovige mensen zoeken naar het hoe en waarom en het antwoord niet vinden. Alle antwoorden liggen in de groei van de mens en op elke vraag komt een antwoord zodra de mens daarvoor genoeg gegroeid is. Daarom krijgt de één eerder antwoorden dan een ander, niet dat de één meer is dan de ander, maar zijn besef is dieper gegroeid, waardoor hij meer kan begrijpen. Ook dat is geen verdienste, maar zal een uitstraling hebben die de groei van anderen bevordert.

Zie in de natuur waar het één het ander bevordert. Soms lijkt het één het ander te belemmeren, maar wees er zeker van dat alles wat er gebeurt hoe dan ook Mijn liefde ten grondslag heeft en daaruit groeit tot het volkomen ware leven, totdat alles en iedereen tot het eeuwig ware leven in de volkomen gelukzaligheid gekomen is en voor eeuwig daarin blijft, in de ware vrijheid van werkelijk zijn, in het volle besef van werkelijk zijn, ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben.

Hemels Brood 7706

Misschien zou je nooit iemand willen teleurstellen, maar je kunt niet aan ieders verwachtingen voldoen, dus het zal je niet lukken om nooit iemand teleur te stellen zolang niet ieder mens tot de volkomen liefde gekomen is en geen enkele verwachting van medemensen meer heeft. Mensen hebben verwachtingen van medemensen, ook jij hebt dat zo nu en dan, en wanneer mensen niet aan de verwachtingen voldoen, ontstaat er teleurstelling.

Maar er zijn valse verwachtingen, die om leugen en bedrog vragen, en wanneer jij eerlijk en oprecht in Mijn waarheid wilt blijven, kan het niet anders of iemand raakt teleurgesteld en kan in zijn teleurstelling tot onaangenaam gedrag komen. Toch is het niet zo dat jij aan de verwachtingen had moeten voldoen om de vrede te bewaren. Ook is het niet zo dat je je ervoor zou moeten verontschuldigen. Wat wel belangrijk is, is dat je je niet gaat verdedigen, gaat uitleggen waarom je niet aan de verwachtingen voldeed, gaat weerleggen dat de verwachtingen niet terecht waren.

En van tijd tot tijd word je wellicht beschuldigd van gedrag wat niet juist is, terwijl je gedrag wel juist was, ook dan hoef je je niet te verontschuldigen. Maar verdedig jezelf niet, weersta de drang om je te verdedigen, om uitleg te geven, om de ander ervan te overtuigen dat je gedrag wel juist was, want dat geeft allemaal olie op het vuur. Verdraag het eenvoudig zonder een weerwoord. Maar wanneer je bemerkt dat je gedrag niet juist was, verontschuldig je dan, maak dan goed wat misging, kom die ander dan tegemoet en toon oprechte spijt. Vraag zijn vergeving en ieder goed geaard mens zal je zijn vergeving schenken en Ik zal je vergeven. Op die manier zal er vrede zijn en zullen mensen gemakkelijk verdraagzaam samenleven in ware liefde.

Maar stoor je niet aan hen die onbuigzaam blijven, je verwijten blijven maken, verwachtingen blijven hebben, want zij zijn evengoed ook Mijn schepselen, en op de bestemde tijd zal Ik hun ogen openen en zullen zij zien. In Mijn eeuwig ware liefde komt alles helemaal goed, wees daar zeker van.

Hemels Brood 7707

Hemelse Vader, sommige gebeurtenissen op aarde zijn ronduit vernietigend, dat is voor ons zo pijnlijk om aan te zien en om geen werkelijke verbetering te kunnen brengen.

Het is de vrijheid van de mens waarop Ik niet ingrijp, want daarmee zou Ik hem de vrijheid ontnemen. Hoe moeilijk zulke gebeurtenissen ook zijn en hoe moeilijk dat ook voor te stellen is, maar evengoed zullen zulke gebeurtenissen dienstbaar zijn aan de mens, aan het doel van de mens op aarde.

Want al heeft de mens zijn vrijheid, Ik, jullie Schepper, heb altijd de leiding over het leven. Ik ben leven en niets gebeurt zomaar, alles ligt hoe dan ook in Mijn Hand. Maar hoe Mijn Hand alles leidt, is niet in alle opzichten door jullie, die op aarde zijn, te zien en te begrijpen, want veel is voor jullie ogen nog verborgen, kunnen jullie niet zien, omdat jullie vermogen nog niet zo ver reikt.

Jullie zien vernietiging, maar weet dat ook vernietiging een basis kan vormen voor nieuwe omstandigheden, die nieuwe mogelijkheden bieden. Een woestijn kan jaren of wellicht eeuwen droog en onherbergzaam zijn, en dan kan er iets gebeuren waardoor de situatie er geheel anders wordt en er begroeiing komt en het geheel verandert in een lieflijk landschap, met heldere beekjes, met allerlei nieuwe dieren, en vruchtbaar wordt voor mensen om te verblijven.

Ik zeg jullie, draag die pijn, maar weet daarbij dat Mijn Hand op de achtergrond de leiding heeft, zonder iemand ook maar het kleinste beetje van zijn vrijheid af te nemen. Want, lieve mensen, jullie vrijheid is van het grootste belang en nodig om uiteindelijk het eeuwig ware leven in volkomen gelukzaligheid voor altijd te bereiken, zonder dat ooit nog te verliezen. Houd dat voor ogen en vertrouw op Mij en Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7708

Here God, U bent zo wonderlijk voor ons, Uw liefde, Uw wijsheid, Uw alomtegenwoordigheid, Uw grootheid, Uw oneindigheid, Uw volmaaktheid, terwijl wij nog zo onvolmaakt zijn. Help ons, Vader, om te worden wie we uit U bedoeld zijn te zijn.

Zoals jullie bedoeld zijn te zijn, zo zullen jullie zijn en zo heb Ik de aarde met al wat erop en eromheen is geschapen voor jullie mensen, met de bestemming om tot Mijn ware, eeuwig gelukzalige leven te komen, geheel uit eigen vrije wil, en Ik help alle mensen daarbij. Maar juist vanwege de eigen vrije wil heeft het tijd nodig.

Tijd waarin geleerd kan worden, waardoor inzicht kan groeien, waarin geoefend kan worden en, heel belangrijk, waarin ondervonden kan worden wat werkelijk leven is, wat ware liefde is, wat ware wijsheid is en wat het tegenovergestelde daarvan is. Tijd waarin fouten gemaakt kunnen worden en waarin mensen tot bezinning kunnen komen. Maar ook tijd om Mij in meerdere opzichten te leren kennen naar waarheid, naar Mijn liefde en haar wijsheid, tijd om al wat voor jullie wonderlijk is als werkelijkheid van leven, liefde en wijsheid te gaan beseffen en te gaan zijn. En alles op aarde, elke situatie, elke gebeurtenis, ieders doen en laten, zal daaraan altijd dienstbaar zijn, of dat nu wel of niet beseft wordt.

In jullie vrijheid is ook de volkomen waarheid en daartegenover de onwaarheid, en het is aan jullie om het onderscheid te maken en in te zien wat het beste is om aan vast te houden. Maar leer eerst de waarheid juist te onderscheiden van de onwaarheid om het ware zuivere leven, om Mij meer naar de werkelijkheid te kunnen zien en te kunnen ervaren welk een zaligheid, wel een blijdschap, welk een eeuwige vreugde daarin ligt, die voor altijd van jullie allemaal en van ieder persoonlijk kan zijn en zal zijn. Juist met Mijn hulp, met Mijn liefde en Mijn wijsheid, zullen jullie in vrijheid tot dat eeuwig ware geluk komen, voor altijd.

Hemels Brood 7709

Vogels zingen het hoogste lied, planten, struiken, bomen bloeien met een prachtig bloemenkleed, de zon verwarmt de aarde, en dat alles zou alle mensen goed moeten doen, tot liefde kunnen brengen. Maar de mens vecht, voor winst, voor macht, voor rijkdom, en wat vlak voor hem is, het mooiste, de grootste weelde, de waarheid, de schoonheid van Mijn liefde in de zingende vogels, de bloeiende bloemen, het ruisende water van beekjes en van de wind door het gras en de bladeren, ziet hij niet, bemerkt hij niet, noch de waarde die dat voor hem heeft.

Haast is geboden om zoveel mogelijk te verzamelen, om zich te beschermen, om zijn rijkdommen te behouden, en in zijn haast rent hij voorbij aan de wonderbare pracht van de natuur, van wat het werkelijke leven hem in waarheid te bieden heeft. En in de massa van mensen, die allemaal rennen om zich te verbeteren, om hun bezit te vergroten, zich te beschermen tegen een mogelijke vijand, zijn jullie de enkelingen die in Mij, jullie Schepper, geloven, in Mijn liefde en haar wijsheid, in Mijn zachtmoedigheid, Mijn waarheid van leven.

In die massa is het moeilijk om jezelf te blijven, om niet meegetrokken te worden of omvergelopen te worden, en je vraagt je af, hoelang, hemelse Vader, gaat dit nog zo door? Wat moet er allemaal nog gebeuren om zo’n massa mensen die doorelkaar krioelend maar doen of laten wat zij voor zichzelf nodig achten, tot zicht te brengen? Wanneer krijgen wij, die ernaar streven Uw liefde te zijn, meer ruimte?

Lieve mensen, houd moed, houd vast aan je vertrouwen in Mij, blijf zoveel je kunt in liefde, maar forceer jezelf niet, want Ik zie sommigen van jullie te strak vasthouden aan wat zij voor zichzelf denken te moeten, en het zicht op waarheid verliezen, in de roerige mensenmassa. Neem je rust, jaag niet op waarheid, op volmaaktheid, wees eenvoudig wie je bent in je geloof in Mij en Ik zal jullie dragen door de massa heen, daarheen waar stilte is, in Mijn liefde.

Hemels Brood 7710

Ja, Ik zou ieders hart tot volkomen volmaakte liefde willen bekeren, zodat er geen boosheid, geen haat, geen jaloezie, geen hoogmoed meer zou zijn, maar Ik doe dat niet. Want zou Ik dat doen, dan zou Ik iedereen zijn eigenheid, zijn vrije wil, zijn persoonlijke van zichzelf bewuste zijn daarmee wegnemen en hem tot een volgzame marionet maken. Juist heb Ik jullie mensen uit Mijn volmaakte liefde die vrijheid gegeven, waarmee jullie allemaal jullie eigen persoonlijke bestaan kunnen beseffen en tot het ware eeuwige leven kunnen komen, en bij Mij in de volmaaktheid van Mijn Zijn zelf volmaakt kunnen zijn in waarheid, liefde en haar wijsheid, zonder ooit nog van liefde af te dwalen.

Maar in die persoonlijke vrijheid komt ook persoonlijk leed voor, omdat de keuzen die door mensen gemaakt worden nog vaak afwijkend van waarheid, liefde en haar wijsheid zijn, en mensen dat nog niet in alle opzichten beseffen. Zie, Ik gun het alle mensen om tot het ware gelukzalige leven te komen, maar Ik neem niemand zijn vrijheid af. Wel ben Ik er, en steeds toon Ik in Jezus Christus hoe in vrijheid te leven, welke weg in liefde te gaan, en Ik zeg jullie, iedereen heeft de mogelijkheid om te beseffen wat de beste keuzen om te maken zijn voor zijn ware gelukzaligheid, de ware innerlijke vrede en vreugde.

Helaas zijn veel mensen verdwaald en weten zij niet meer wat de beste keuzen zijn en veel gaan voor aards materieel bezit, voor aardse vrede, en zijn blind geworden voor de ware beste keuzen en voor het ware eeuwige levensgeluk. Ik kan die harten niet zomaar tot bekering brengen zonder de vrijheid te belemmeren en de bewustheid van het eigen zijn daarmee weg te nemen. Maar Ik kan wel Mijn licht steeds meer aan de mens tonen, en in Mijn licht kan veel gezien worden. En Ik zeg jullie, die Mijn licht reeds waarnemen, meer en meer mensen zullen in Mijn licht de waarheid gaan zien en zich in ware vrijheid uit eigen vrije keus bekeren tot waarheid en liefde, tot Mijn werkelijke Zijn.

Hemels Brood 7711

Niet iedereen heeft dezelfde talenten, niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn voorkeuren bij wat hij doet of laat, en ieder mens heeft de vrijheid van keus in al zijn doen en laten. Maar hoe mooi dat misschien ook klinkt, ieder mens heeft ook direct of indirect te maken met zijn medemensen. Niemand staat los van zijn medemensen, zelfs niet alleen op een verder onbewoond eiland, al zal hij dat misschien wel denken.

Al zijn alle mensen verschillend in talenten, in mogelijkheden, in omstandigheden, in voorkeuren, in doen en laten, één ding hebben alle mensen met elkaar gemeen. Eén ding is bij alle mensen hetzelfde, alle mensen zijn met elkaar levend en met dit leven zijn zij allemaal direct verbonden met Mij, met Mijn ware eeuwige leven, Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, volkomen volmaakte zuivere liefde en de daaruitvoortkomende in alle opzichten volmaakte wijsheid, met Mijn ware eeuwige Zijn.

Die verbinding van alle mensen met elkaar en met Mij is de cirkel van werkelijk leven, volmaakt rond en eeuwig in leven, geen begin en geen einde, maar door velen niet beseft. Maar de aarde is niet voor niets rond, en aan het zicht op de horizon komt niet voor niets geen eind, iedereen zou de aarde kunnen rondlopen, zo hij er de kracht voor had, maar nooit aan het einde en nooit aan het begin komen, want er is geen begin en er is geen einde aan een bol, aan een cirkel, aan het leven.

Jullie mensen lopen vrij rond op de aarde, de basis waarop je leeft. Zie dat niet letterlijk, maar geestelijk, en er zijn maar weinigen die dat in de ware geestelijke vorm begrijpen of beginnen te begrijpen. Hoe uniek je ook bent, hoe verschillend mensen ook zijn, vergeet niet jullie afkomst uit Mij, jullie eenheid van leven, want daarin zijn jullie, hoe uniek ook, allemaal gelijk.

Hemels Brood 7712

Wanneer iemand begaafd is met een meegaand, zachtmoedig karakter, gemakkelijk vergevend wat hem tekortgedaan wordt, zal diegene daar weinig moeite voor hoeven doen en door veel mensen geliefd worden. Maar wanneer iemand niet zo’n meegaand, gemakkelijk vergevend en zachtaardig karakter heeft, zal het hem heel wat moeite kosten om in moeilijke, voor hem onaangename situaties, vriendelijk en vergevend te zijn en niet verwijtend te reageren wanneer hem iets tekortgedaan wordt.

Eerst zal het voor hem al niet gemakkelijk zijn om bij zichzelf te ontdekken dat hij niet gemakkelijk in omgang is, vervolgens is het voor hem moeilijk om tot vriendelijker, vergevender en zachtmoediger gedrag te komen. Hij zal daarbij bemerken dat, hoe hard hij er ook aan werkt om vriendelijker te zijn, het hem toch weinig lukt dat te zijn.

Zie, het inzicht in je gedrag is nog niet de wijziging van je gedrag. Daarvoor is veel meer nodig, want dat heeft te maken met het hart en de aanleg van karakter en daarbij ook de gewenning die jaren in het gedrag is ingeslepen. Wie in zichzelf een onvriendelijk, afwerend gedrag bemerkt en dat wil wijzigen, vriendelijker en begripvoller wil worden, die kan dat zichzelf niet afdwingen wanneer zijn hart niet verandert.

Voor een dergelijke verandering is meer liefde in het hart nodig, geen dwang vanuit een soort besef, maar meer liefde in het hart en de ernstige wil om tot meer liefde te komen. Wanneer die ernstige wil er is, dan zie Ik dat en in het hart kan Ik diegene dan helpen. Ik zeg daarbij dat het niet nodig is dat iemand bewust in contact met Mij is, de ernst om liefdevoller te willen worden trekt Mijn hulp hoe dan ook aan en dat zal er vervolgens ook toe leiden dat diegene Mij gaat leren kennen. Maar wie Mij reeds kent, die zal Mijn hulp voelen en daar zeker blij mee zijn, en zijn hart zal liefdevoller zijn medemensen tegemoet gaan komen.

Hemels Brood 7713

De wereld is in ongeloof vervallen of heeft haar eigen invulling gegeven aan de oorsprong van bestaan, van leven, en een eigen weg gekozen. Er zijn allerlei religies, allemaal met hun eigen hoofdpersoon die aanbeden wordt, en daarnaast worden er helden geëerd, dat zijn mensen die daden verricht hebben die boven het gemiddelde uitsteken, of tot heilige verklaard zijn omdat zij, voordat hun verblijf op aarde beëindigd was, bijzondere gaven hadden tot heling van medemensen. En nog altijd worden er mensen aangewezen als helpers van Mij, priesters bijvoorbeeld, en zelfs is er nog altijd een plaatsvervanger voor Jezus Christus, die Paus genoemd wordt, wat tot een beroep verworden is.

Maar Ik zeg jullie, al ben Ik niet zichtbaar in de materie op aarde, Ik blijf toch eeuwig en altijd Degene vanwaaruit jullie allemaal leven, Die jullie allemaal leidt, Die voor jullie allemaal zorgt op een manier die geen enkel mens voor elkaar kan krijgen in de volledige waarheid van werkelijk leven, werkelijke liefde en haar niet te overtreffen wijsheid, zonder Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus. Welke invulling de mensen ook geven aan de oorsprong van hun leven, of mensen wel of niet in Mij geloven, de waarheid blijft altijd en eeuwig de waarheid, daar kan de hardnekkigste ontkenning door wie dan ook niets aan veranderen.

Jullie leven, lieve mensen, is van oorsprong Mijn leven. Ik ben jullie Schepper, Ik ben jullie liefhebbende Leider en Ik zorg in grote oneindige liefde voor jullie allemaal. En tegen jullie, die in Mij geloven, in hun hart beseffen Wie Ik Ben, jullie God Die jullie leven is, zeg Ik, wat er op aarde ook gebeurt, hoe beangstigend dat ook kan zijn, blijf op Mij vertrouwen, raak niet in paniek, neem geen maatregelen uit angst, maar kom in alle rust in je hart bij Mij en vertrouw op Mijn zorg. Leef niet je angst, leef Mijn liefde, dat zal je rust in vrede brengen. Houd daar aan vast!

Hemels Brood 7714

Het is niet altijd wat het lijkt. Veel wordt door mensen verkeerd geïnterpreteerd, veel van wat er bedoeld wordt, wordt niet begrepen, omdat mensen te snel conclusies trekken, niet goed naar elkaar luisteren en niet controleren of zij elkaar goed begrepen hebben. Er is een zekere gemakzucht bij veel mensen, waardoor er veel misverstanden ontstaan. Meestal worden die wel weer opgehelderd, maar voor een deel ontstaat er wel schade tussen mensen, wat niet nodig geweest zou zijn.

Zo is het ook tussen Mij en Mijn Woord en veel mensen. De manier waarop Mijn Woord verstaan wordt, is vooralsnog bij veel mensen gebrekkig of onjuist. Dat heeft allerlei gevolgen gehad en dat heeft het in deze tijd nog. Veel mensen hebben daarom Mijn Woord losgelaten en gaan een eigen weg, doorgaans hun eigen belang dienend.

Maar de tijden keren en het zal erop aankomen dat mensen elkaar nodig hebben, dat uitgebreide samenwerking nodig is, dat er onderlinge eenheid en verdraagzaamheid ontstaat om de gebeurtenissen aan te kunnen. In die gezamenlijkheid zal duidelijk worden dat elk belang het beste samen behartigd kan worden en dat ieder voor zich geen goede resultaten geeft. Juist eenheid in liefde en zorg voor elkaar geeft elkaar meer dan ieder voor zich alleen voor elkaar kan brengen.

En zo leert de mens in zijn vrijheid wat de waarde is van werkelijke eenheid, van een werkelijke samenleving die gebaseerd is op zorg en liefde. Dat zal niet over één nacht ijs gaan, dat zal tijd nodig hebben. Maar de gebeurtenissen zullen de weg uitstippelen en inzicht geven, zodat ieder voor zich gaat begrijpen dat eenheid geborgenheid geeft, en uiteindelijk zal ingezien worden dat eenheid met Mij, jullie Schepper, de grootste eeuwige geborgenheid voor altijd geeft.

Hemels Brood 7715

De aandacht van veel mensen wordt regelmatig in beslag genomen door allerlei gebeurtenissen die de gebruikelijke routine van de dagelijkse bezigheden verstoren. En over de wereld zijn er nogal wat verontrustende gebeurtenissen gaande. En ook jullie, in Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus gelovende mensen, raken door die gebeurtenissen van slag. Niet dat jullie geloof daardoor minder wordt, maar er is twijfel over hoe te handelen, wat wel of juist niet te doen, en er is twijfel over wat te verwachten van Mij, en wat Ik verwacht van jullie.

Onderling spreken jullie met elkaar en wisselen jullie meningen uit, maar veel meer duidelijkheid geeft dat niet. Nogal eens raken jullie de rechte weg naar Mij kwijt en raken jullie verward door onzuivere beweringen, waarbij jullie vergeten hoe je bij Mij het ware zuivere verhaal kunt krijgen, en je wordt meegetrokken in het onzuivere verhaal van anderen. Wanneer angst en soms zelfs paniek ontstaat, dan raakt de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen wat wel en niet waar en zuiver is, vertroebeld. En de verleiding maakt daar graag gebruik van en verwart jullie nog meer, terwijl de weg eigenlijk zo eenvoudig is.

Kom in je hart bij Mij, in alle rust en eenvoud. Laat al je eigen overwegingen los, laat alles wat door anderen beweerd is los, laat wat je gelezen hebt los, hoe het ook waar leek te zijn, maar dat was je verstand, dat er waarheid in zag. Kom naar je hart, want alleen daar kan Ik je Mijn waarheid aanreiken en, wat meer is, je Mijn liefdevolle zorg laten voelen, laten beseffen. Daar kan Ik je geruststellen, zodat de verwarring wegtrekt en je weer een meer helder vermogen tot het maken van onderscheid krijgt en zuiver gaat zien wat waar en wat niet waar is.

En wat er dan ook gebeurt, je weet dan weer dat Ik werkelijk in Mijn eeuwige liefde naast je ga, je in Mijn armen draag door alle gebeurtenissen heen, in de veiligheid van Mijn ware liefde.

Hemels Brood 7716

Tijd is jullie mensen op aarde niet zomaar gegeven, tijd is een onderdeel van jullie besef op de aarde te zijn in het materiële en in het geestelijke. Het materiële is daarbij niet oneindig, terwijl het geestelijke dat wel is.

Het werkelijke leven is geestelijk, is bestaan, is zijn, eenvoudigweg zijn. Maar zijn is niet onbeweeglijk. Zijn, leven, is beweging, altijd doorgaande beweging, en in die beweging is het jullie gegeven in de materie te zijn. Maar het is daarbij van belang voor het doel van jullie verblijf in de materie op de aarde, dat jullie zowel het besef van dat verblijf in materie hebben als het besef van het werkelijke zijn in de ware geestelijke betekenis van zijn, en evengoed is dat in beweging.

Die beweging is in de materie zichtbaar gemaakt als tijd, de draaiing van de materiële aarde om de materiële zon maakt dat zichtbaar om als tijd te beleven, terwijl het geestelijk gezien de eeuwige beweging van zijn, van werkelijk leven, van waarheid, liefde en haar wijsheid is. Tijd is op aarde dan ook vooral te verstaan in de materie als een maat voor het materiële, een voortgang in de materie, maar dat vervalt wanneer de materie vervalt en het eeuwige leven blijft, omdat het leven eeuwig is en de materie tijdelijk.

Direct nadat het verblijf in de materie op aarde voor een mens beëindigd is, komt hij los van tijd, en blijft hij in het eeuwig zijn. Hoe zijn besef aan het eind van zijn leven ten aanzien van Mij, zijn God en Schepper was, zo is het nog steeds. En van daaruit beweegt hij zich in het werkelijke zijn, in de eeuwigheid, want zijn is niet onbeweeglijk, maar richt zich wel naar de mate van ware liefde, en zo kan het als een lange tijd ervaren worden voordat iemand tot meer liefde komt dan hij voor zijn dood geleefd heeft, terwijl het aards materieel gezien slechts een seconde voorstelt.

Wie dit begrijpt, kan eventueel ook begrijpen hoe de 7 dagen van de Schepping bedoeld zijn, want aards materieel gezien heeft dat veel langer geduurd. Maar dat is dan in de materiële tijd gemeten, die jullie alleen vanwege het doel van jullie bestaan in de materie op de materiële aarde gegeven is, terwijl er in de werkelijkheid van zijn, van Mijn eeuwig ware Zijn geen tijd is.

Tijd, lieve mensen, is dan ook te zien als Mijn liefde voor jullie, om voor jullie mogelijk te maken wat anders eeuwig niet mogelijk zou zijn en wat voor jullie zichtbaar gemaakt is in Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, Die Mij Is in eeuwig waar leven, Mijn leven, Mijn eeuwig ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijk volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid.

Hemels Brood 7717

Wees altijd behulpzaam, maar overdrijf het niet, geef anderen ook de gelegenheid iets voor jou te doen. Want iedereen heeft de kans nodig om te leren goed te doen en Mijn liefde in praktijk te brengen. En soms is het goed om iemand anders de kans te geven te hulp te schieten.

Jij hoeft niet steeds vooraan te staan met het bieden van hulp, geef hen die achteraan staan, die wat verlegen zijn, ook de kans om te helpen. Anders blijven talenten van hen die niet zo vlot zijn ongebruikt, wat toch jammer zou zijn. Wanneer mensen wel willen helpen, maar de kans niet krijgen, kunnen ze het helpen verleren, de noodzaak er niet meer van inzien, er zijn immers altijd wel mensen die vooraan staan met het geven van hulp.

En wanneer je bekend staat als iemand die altijd alle soorten van hulp biedt, zijn er ook altijd mensen die daar misbruik van maken en hun eigen verantwoordelijkheden voor hun leven niet nemen. Sommigen zijn daarom meer geholpen door ze niet te helpen en hun eigen weg te leren gaan. Ook dat is een onderdeel van liefde, weten, voelen, beseffen wanneer het beter is om je terug te trekken en de verantwoordelijkheid voor een situatie bij de ander te laten.

Kom daarom steeds weer in je hart bij Mij en Ik geef je inzicht en kracht om al diegenen te helpen die daadwerkelijk hulp van jou nodig hebben, en je zult dat weten, voelen en alle benodigdheden voor de te geven hulp zul je gemakkelijk vergaren, maar wanneer je wat meer aan de ander zou moeten overlaten, dan zul je moeilijker de benodigdheden bij elkaar krijgen.

Kom dan weer bij Mij in je hart en Ik zal je aangeven hoever met je hulp te gaan, en Ik zal al het andere in orde maken, zodat je jezelf geen verwijten hoeft te maken, maar vertrouwen kunt hebben in Mij. Want wie werkelijk hulp nodig heeft, die help Ik en die breng Ik op het pad van degene die het beste de juiste hulp kan geven. En uiteindelijk ben Ik dat, is dat Mijn liefde!

Hemels Brood 7718

De knop van een bloem heeft geen specifieke schoonheid, maar hoe meer de bloem uit de knop tevoorschijn komt, des te meer schoonheid krijgt de bloem, tot zij op haar hoogste schoonheid aangekomen is, een tijdje die hoogste schoonheid behoudt en vervolgens langzaam maar zeker verwelkt, verdort en verdroogt, en van haar schoonheid weinig of niets overgebleven is. Zo is het nu met de gang van zaken op aarde, hier en daar bloeien zaken op en na verloop van tijd verwelken zij tot niets en komen andere zaken tot bloei. En zo leven mensen, komen tot de bloei van hun leven, zoals dat heet, en verouderen tot zij aan het eind van hun leven op aarde komen.

Maar zie, zo is het niet met het werkelijke leven, met Mijn leven en daarmee met jullie leven, wat jullie allemaal van Mij uit Mijn leven gekregen hebben. Mijn leven is eeuwig oneindig in bloei, behoudt altijd en eeuwig haar pracht, haar schoonheid, haar stralende licht, de eeuwig ware, oneindig onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde, welke in haar wijsheid alle schoonheid verre te boven gaat en eeuwig diezelfde schoonheid behoudt.

Hoe schoon de natuur hier en daar op de aarde voor jullie menselijke ogen ook kan zijn, hoe bewonderend jullie de Schepping ook ervaren, het is niets vergeleken bij de eeuwig ware, oneindige schoonheid van Mijn ware leven, Mijn intense liefde en haar volmaakte wijsheid. En hoe schoon en helder de zon haar licht ook geeft aan jullie menselijke ogen, het is niets vergeleken bij Mijn ware, eeuwig stralende, zuivere levenslicht, het is niets vergeleken bij de schoonheid en de ware verwarmende kracht van Mij, jullie God en Schepper. Evengoed zijn jullie, ben jij, mens, voor Mij alles!

Hemels Brood 7719

Leren begint met achteraf beseffen wat je wel en vooral wat je niet goed en naar liefde deed. Wanneer iemand niet eerst begint te beseffen wat eigenlijk niet zonder eigenbelang was, wat niet naar ware nederigheid was, wat niet in alle opzichten waarheid was, kan hij er niet mee beginnen te leren, hoe wel zonder eigenbelang, wel in nederigheid en wel naar waarheid te gaan handelen, omdat hij in zich niet herkent hoe hij nog niet vrij daarvan is.

Maar het probleem bij veel mensen is, dat zij hun van ware liefde afgedwaalde handelen niet waar willen hebben, dat zij zich meer ermee bezighouden dat voor hun medemensen te verbergen dan hun gedrag te verbeteren. En een ander probleem doet zich voor bij hen die bij zichzelf van liefde afgedwaald gedrag wel herkennen en, in hun diepe wens vanuit hun geloof in Mij en Mijn liefde, zichzelf onder druk zetten om toch vooral al hun fouten te verbeteren en krampachtig proberen zij in alle opzichten belangeloos, nederig en naar waarheid te handelen.

Maar ware liefde kan niet afgedwongen worden, ware liefde kan alleen in vrijheid vanuit Mij verworven worden. Wanneer iemand de oprechte wil heeft om tot Mijn ware zuivere liefde en haar wijsheid te komen, dan wordt hij door Mij, door Mijn liefde en haar wijsheid geholpen en dan leid Ik hem langs wegen en gebeurtenissen die hem meer en meer bewust maken van al wat nog geen volkomen waarheid, nederigheid en belangeloosheid is, en vanuit dat besef zal hij stapsgewijs groeien naar ware liefde in al zijn handelen.

Het enige wat voor die mens belangrijk is om te doen, is vast te houden aan zijn wil om tot Mijn ware liefde en haar wijsheid te komen, toe te geven wat nog niet in alle opzichten waar, nederig en belangeloos is, en in zijn hart steeds bij Mij te komen en naar Mij en Mijn raad in zijn hart te luisteren. Mettertijd zal hij dan zeker groeien in ware volkomen liefde en haar wijsheid, want wanneer hij dat oprecht wil, dan is zijn wil Mijn Wil gelijk en Mijn Wil zal hem tot ware liefde en haar wijsheid brengen, besef dat ten diepste, in vrijheid.