Hemels Brood 7627 t/m 7657

Hemels Brood 7627

Het is gemakkelijker om iemand lief te hebben die liefdevol met zijn medemensen omgaat, dan iemand lief te hebben die nors en met veel kritiek met zijn medemensen omgaat. Toch maakt ware liefde geen onderscheid, zij verdraagt alles. Maar de vraag kan dan opkomen, verdraagt liefde de ergste misdaad die een mens begaat?

Daarop zeg Ik, liefde verandert niet, liefde blijft eeuwig dezelfde, liefde. Voor degene die een ernstige misdaad begaan heeft is liefde een heler, liefde heelt. Denk daarbij niet dat liefde misdaad goedpraat, want zij is zeker geen goedprater, liefde brengt tot inzicht. Liefde, Mijn ware eeuwig onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, brengt tot inzicht, en wel zodanig dat ieder die een misdaad begaat op een zeker moment het verkeerde van zijn handelen gaat inzien, de pijn van het berouw gaat voelen, zijn spijt gaat betuigen en zoveel mogelijk goedmaakt wat hij met zijn misdadig handelen heeft aangericht. Hij zal daarmee tot meer liefde in zijn handelen komen.

Maar denk nu niet dat grote misdadigers in korte tijd door Mijn liefde geheeld en tot inzicht gebracht worden, want vooral de grootste misdadigers zullen lang nodig hebben voor zij tot enig inzicht gebracht kunnen worden in de vrijheid van keus die alle mensen hebben. Maar er is altijd Mijn liefde voor alle mensen, en ieder die slachtoffer wordt van misdadigheid zal voor zijn lijden compensatie krijgen uit Mijn liefde, op een manier die niemands vrijheid belemmert, en al degenen die onschuldig aan enig kwaad door anderen te lijden hebben, zullen de draagkracht krijgen die nodig is om dat lijden door te maken.

Zie, Ik heb in alles voorzien voor alle mensen in alle tijden. En wat er ook gebeurt in alle vrijheid die mensen hebben, de ware werkelijke basis van leven, Mijn leven, is voor eeuwig en altijd Mijn liefde en haar wijsheid. In Mijn liefde en haar wijsheid is alles geplaatst, zijn alle mensen geplaatst en ben jij geplaatst, levend Mijn eeuwig ware liefde.

Hemels Brood 7628

Er zijn mensen die zich voor iedereen vriendelijk en betrokken voordoen, die mensen helpen en vrijgevig zijn, maar in het geniep niet zo vriendelijk en aardig zijn en zich dingen toe-eigenen die hen niet toekomen. Maar juist omdat zij in omgang charmant en beschaafd overkomen, soms ook belangrijke posities bekleden, wordt er aan hun goedheid niet getwijfeld en wordt niet gezien wat zich achter de schermen voordoet aan gemeen en misdadig handelen. Dat is de geslepenheid van iemand met kwade bedoelingen om wat hij wil te verkrijgen en dat kan heel ver gaan. De verdorvenheid van zo iemand kan lange tijd niet opgemerkt blijven en onschuldige mensen kunnen er slachtoffer van worden en daar niets aan veranderen.

Ja, er zijn heel verdorven mensen die hun verdorvenheid goed weten te verbergen achter een goed ingestudeerd masker van zogenaamde goedheid en betrouwbaarheid. Wees op je hoede voor zulke mensen, zij zijn de wolf in schaapskleren, verslindend wat voor hun voeten komt. Zij zijn er in kleine en grote maten en worden niet opgemerkt. Het kan ieders buurman zijn, of vriend. Maar wie werkelijk op zijn hart let, op die kleine signaaltjes die Ik daar geef, die kan daarmee gaan bemerken wat achter de façade van vriendelijkheid aanwezig is. Maar veel mensen letten niet genoeg op Mij en die signaaltjes, het leven van de dag en alles wat zich voordoet houdt hen bezig.

Lieve mensen, zo kun je aan het kwade van mensen voorbijgaan, maar zo kun je ook het goede van mensen missen. Daarom, kom steeds bij Mij in je hart, luister naar de signaaltjes die Ik je geef, die zijn als een soort van alarmbelletje, wat zegt, let op, dit is anders dan het lijkt. Vraag Mij dan jou te tonen wat er anders is dan het lijkt, vraag Mij dan of het wel of niet goed is. Hoor, voel, besef Mijn antwoord, zodat je niet in de val loopt of iemand verkeerd beoordeelt. Ik ben steeds in je hart en Ik reik je altijd het goede aan, Mijn liefde en haar wijsheid, de waarheid in alle werkelijkheid, zodat je weet hoe het beste te handelen in alle opzichten.

Hemels Brood 7629

Hemelse Vader, U heeft met Uw licht en Uw liefde zoveel in mij verhelderd ten aanzien van Uw Woord, kunt U dat niet bij veel meer mensen doen, het donker in hun hart wegnemen met Uw verhelderende licht en liefde?

Mijn verhelderend licht en Mijn liefde is in ieder hart, maar voor veel mensen is het nodig dat Ik Mijn licht nog afscherm. Want het zou voor hen te veel zijn en hen innerlijk beschadigen. Ieder mens licht Ik bij op zijn weg over de aarde, maar niet meer dan die mens verdragen kan en zijn vrijheid zou belemmeren.

Mijn licht trekt mensen aan, maar altijd afgepast naar hun vermogen. Mijn volle licht is op aarde door veel mensen niet te verdragen, en zou Ik hen meer van Mijn licht geven, dan zou het hen vergaan als een nachtvlinder die, aangetrokken door het licht van het vuur of de lamp, zijn vleugels zou verbranden en daarmee zijn vrijheid om te vliegen zou verliezen. Zie, de mens heeft de vrijheid. Die vrijheid is als het ware als zijn vleugels, waarmee hij kan vliegen waarheen hij wil en die hem de mogelijkheid geven te ontdekken en te groeien. Zodanig te groeien, dat hij steeds wat meer van Mijn licht kan verdragen en zo steeds wat dichter bij Mij en Mijn licht kan komen.

Hoe meer een mens groeit in het besef van wat zijn ware leven is, des te dichter kan hij bij Mij en Mijn licht van ware liefde komen en des te minder scherm Ik Mijn licht af. Maar juist om de vrijheid van de mens te waarborgen, zal hij zelf tot de ontdekking moeten komen wat er allemaal in zijn hart verborgen is, Wie Ik in alle werkelijkheid ben. En het licht van Mij in het hart van hen die in Mij en Mijn liefde geloven, die op Mij vertrouwen en door Mijn licht in hun hart zijn gaan zien, straalt door alles heen, juist ook naar hun medemensen, alleen nog meer verhuld.

Niemand krijgt meer van Mijn licht dan voor diegene te verdragen is. En weet dat dit precies is afgemeten, zodat niemand zijn vleugels van vrijheid verbrandt, en toch iedereen uiteindelijk tot Mijn volle licht, de volledige waarheid, Mijn eeuwig gelukzalige leven in liefde komt.

Hemels Brood 7630

Ik straf mensen niet, Ik leer hen. Ik leid hen, zonder hun vrijheid te belemmeren, en dat kan pijn doen, ernstige pijn geven, maar alle pijn hebben zij zichzelf aangedaan door in hun vrijheid wegen met doornen en wilde dieren te kiezen. Wat mensen ervaren als straf is Mijn liefde. Voor sommigen een lering als gevolg van hun afdwalingen van liefde, voor anderen een beproeving, en zij die onschuldig zijn en lijden door het kwaad van anderen, zullen door Mij in een overlopende maat worden vergoed, hemels vergoed.

De aarde is in dat opzicht een smeltkroes van goed en kwaad met de mogelijkheid om tot die werken te komen die de mens de hemel brengen. Het is de hitte van Mijn liefde die zuivert en heelt wat niet zuiver en heel is, en die doet stralen wat goed en liefdevol is. Wie in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid gelooft en op Mij vertrouwt, ook wanneer hij het moeilijk heeft, door ziekte en pijn overvallen is, zal in zijn hart vrede vinden en weten dat niets daarvan een straf van Mij is, maar dat het voortkomt uit de situatie en de gebeurtenissen op aarde, voortkomt uit alles wat niet naar waarheid en liefde gebeurt.

Want in de vrijheid die mensen op aarde hebben, raken keuzen die mensen maken niet alleen henzelf, maar ook hun medemensen, omdat toch alle mensen tezamen één zijn, één geheel, en wanneer ergens in dat geheel iets niet goed is, lijdt het geheel daardoor. Maar Ik heb met Mijn lijden, Mijn dood en Mijn opstanding, het ware eeuwige leven in ware gelukzaligheid, in ware eeuwige vrede voor alle mensen veiliggesteld. Zo is het op aarde nog niet, maar in Mijn hemelen wel en iedereen kan door Mij en Mijn lijden in die hemelen binnenkomen en tot dat gelukzalige leven in eeuwigheid komen. Kom in je hart bij Mij en Ik wijs je de weg. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Hemels Brood 7631

Wanneer je een gemakkelijk leven wilt hebben op aarde, moet Ik je teleurstellen, op aarde leven is niet gemakkelijk. Hoe je het ook wendt of keert, wat je ook kiest, er zal altijd wel iets op je pad komen wat niet gemakkelijk is om mee te maken. Op aarde is het ook niet bedoeld om gemakkelijk te zijn, het is bedoeld om tot werkelijk leven te komen, het leven wat je oorspronkelijk uit Mij, je Schepper, bent.

Ook al lijkt het bij mensen om je heen allemaal wel gemakkelijk te gaan, zoals het eruitziet is het niet. Ieder mens maakt het een en ander mee wat niet gemakkelijk is. Maar wie wat meer oplet, die zal bemerken dat hij toch regelmatig Mijn hulp krijgt, meestal wat op de achtergrond, vaak nauwelijks te bemerken, in vooral kleine dingen. Want het is niet de bedoeling dat Mijn hulp iedereen opvalt, het is de bedoeling dat iedereen het zelf gaat zien, vanuit zijn geloof in Mij, vanuit zijn liefde en vanuit zijn vertrouwen op Mij.

Hoe meer je Mij in je hart leert kennen en groeit in Mijn liefde, des te meer ga je Mijn hulp bemerken als kleine wondertjes, en zo zijn er bij veel mensen kleine wondertjes die door de een bemerkt worden en voor een ander onopgemerkt voorbijgaan. Evengoed is leven op aarde voor niemand gemakkelijk, toch is het een rijkdom, want alleen via een leven op de aarde is het ware eeuwig gelukzalige leven te bereiken. En bereiken zul je het, dat is een belofte die Ik eens gegeven heb.

Zie, juist de moeilijke wegen geven heel veel nieuw en goed zicht op wat werkelijk waar leven is, en daar gaat het om, dat is de reden waarom je op aarde bent, om van jezelf bewust Mij te vinden in alles Die Ik Ben. In jou ben Ik, in alle mensen ben Ik, overal ben Ik, alles ben Ik. Via de aarde is dat te zien, te voelen, te beleven, te weten, te kennen, tot in Mijn diepste oneindige liefde en haar wijsheid, en voor altijd zelf te zijn, waarheid, liefde en haar wijsheid, werkelijk leven.

Hemels Brood 7632

Er is een spreuk die zegt: “De mens wikt, maar God beschikt”. In zekere zin is dat waar, Ik, jullie Schepper, beschik en Ik stel beschikbaar, alles wat nodig is om tot het optimale op de aarde te komen in de eigen vrijheid van bestaan met het eigen besef te bestaan, te leven. Zonder dat Ik de vrijheid van de mens belemmer, beschik Ik over alles en stel Ik alles beschikbaar voor de mens wat voor zijn heil van belang is, en dat is oneindig veel, voor alle mensen. Maar lang niet alle mensen begrijpen hoeveel dat is en wat dat in alle opzichten betekent.

De mens is steeds meer gedreven geraakt te willen bezitten, rijkdom en macht, te willen heersen over elkaar, zijn zin te krijgen. De een meer dan de ander, en zo zijn er mensen die de heerschappij over velen naar zich toegetrokken hebben en mensen die in eenvoud tevreden zijn zonder veel te bezitten en zonder macht, en daartussenin zijn er allerlei verschillende mensen met meer of minder bezit en meer of minder macht. Juist de doorsnee mensen hebben geen werkelijke macht en zijn door al hun verschillende meningen vaak reden voor onderlinge strijd, die een stabiele samenleving in de weg staat.

Steeds meer is de mens afgedwaald van een hechte samenleving waarin bezit en macht geen belang had, naar een samenleving die door bezit en macht geen eenheid meer is. Wat voorspeld is, is uitgekomen. De wateren zijn vervuild, het land is vervuild, de lucht is vervuild, de mens is vervuild, in die mate zoals voorspeld was. En het is moeilijk, te moeilijk voor één generatie, zelfs voor meerdere generaties, om ten goede te keren wat al in duizenden jaren door hebzucht is ontstaan. Dan is het goed dat de mens zich gaat realiseren dat hij niet bij machte is. Hij kan wikken en wegen, maar zonder Mij en Mijn hulp is hij machteloos in het herstellen van al die vervuilingen.

Ik beschik en alles wat nodig is om te helen en te herstellen, stel Ik beschikbaar aan al degenen die werkelijk oprecht willen helen en willen herstellen, die Mij daarom vragen en bereid zijn tot eenvoud en liefde voor Mij en elkaar terug te komen, met alleen dat wat nodig is, niet meer en niet minder. Voor hen zal Ik terugkomen en in hun midden zal Ik zijn en met hen zal Ik helen en herstellen, alles wat vervuild is schoonmaken. Maar weet, dat is niet alleen in materiële zin, maar juist in geestelijke zin. Juist de harten, alle vervuiling in de mensen, in hun denken, hun voelen, hun besef, zal Ik reinigen en tot het ware leven brengen in ware liefde, Mijn liefde en haar wijsheid, zowel op de aarde als in de hemel, en alles zal nieuw worden, zoals ook dat voorspeld is.

Hemels Brood 7633

Met het nog niet zo lang geleden ontdekte DNA kan de lijn van voorouders tot ver in het verleden gevonden worden, de afstamming van de mens kan daarmee worden vastgesteld, materieel gezien. Maar geestelijk gezien, naar het ware leven, is er geen DNA wat daarover uitsluitsel geeft. Toch kan Ik, jullie Schepper, jullie zeggen dat alle mensen, waar ook op aarde, uit Mij stammen. Zij hebben hun leven van Mij gekregen en hebben ook Mijn Goddelijke mogelijkheden in zich gekregen, en daarbij de mogelijkheid om daarvan gebruik te maken en gelijk Mij te zijn.

Maar de aandacht van de mens is niet gericht op zijn geestelijke afstamming, die is meer gericht op het materiële, want dat is te zien, te onderzoeken, te analyseren. Wat niet gezien kan worden zoals materie gezien kan worden, is niet te bewijzen, en de mens is gedreven tot bewijzen te komen. Daarmee gaat hij voorbij aan wat voor hem toch veel belangrijker is, zijn ware grond van bestaan, zijn ware afstamming, zijn ware leven uit Mij, en aan alle mogelijkheden waarmee hij uit Mij is uitgerust.

Toch, jullie die in Mij, jullie Schepper en God, en God in Jezus Christus geloven, jullie ervaren dat er meer in alles is, wat niet materieel te zien is maar evengoed bestaat en van groot belang is, ook al wordt dat niet beseft door veel mensen. In jullie is het besef van leven niet op zichzelf staand, maar juist ook de verbinding met Mij en jullie medemensen, en in jullie is het besef dat die verbinding van groot belang is, dat die verbinding met Mij eeuwig de basis is, ook al begrijp je nog niet in alle opzichten hoe zich dat met de materie, met jullie materiële lichaam verhoudt.

Zie, alle materie is van oorsprong door Mij gevormd ten dienste aan de mens, om het voor hem mogelijk te maken, zijn zelfstandig eigen persoonlijk bestaan zelf bewust te beseffen, en hem de vrijheid te geven zijn eigen keuzen te maken en in die vrijheid de waarheid, de liefde en haar wijsheid te ontdekken en het verlangen om daaraan gelijk te zijn door daarnaar te handelen vanuit Mij, het eeuwig ware leven, en daarmee eeuwig gelukkig te zijn.

Daarin ligt het belangrijkste van jullie verblijf op de materiële aarde in het materiële lichaam, dat jullie mensen allemaal tot het ware geestelijke leven komen, in de eigen zelfstandigheid van zijn, in eenheid met elkaar en met Mij, in ware liefde en haar wijsheid, in volkomen gelukzaligheid voor eeuwig en altijd. En wanneer dat door alle mensen bereikt is, zal de materie geweest zijn, zoals dat achterblijft op de aarde wanneer iemand de aarde verlaat. Want hij verlaat dan wel zijn materiële lichaam, maar nooit zijn leven, want zijn leven blijft altijd Mijn leven hem gegeven.

Hemels Brood 7634

Een mens kan aan veel dingen toegewijd zijn met veel liefde, maar voorop blijft altijd nog staan of hij ook aan Mij, zijn Schepper, toegewijd is. Want Ik ben zijn ware leven en voor ieder mens is het van belang om toegewijd te zijn aan zijn leven, dus aan Mij. Natuurlijk zullen veel mensen zeggen, ik ben toegewijd aan mijn leven, dus ook aan U. Maar de manier waarop zij toegewijd zijn aan hun leven, is vaak zodanig dat zij voor zichzelf, voor hun eigen welzijn zorgen, voor alles wat zij verlangen. Dat is zorgen voor het eigen ego, niet voor hun werkelijke leven uit Mij.

Ik zeg dit niet voor Mij, om het beste voor Mij, maar om jou, om het beste voor jou, voor jullie allemaal. En wellicht denk je nu, wie weet er beter wat het beste is voor mij dan ik zelf? Dan kan Ik je zeggen, juist niet jij zelf, juist Ik, jouw Schepper. Want Ik ben jouw leven. Ik heb jou Mijn leven gegeven en daarom ken Ik het ware leven, Die Ik Ben, het allerbeste. Voor het goed van jouw leven kun je daarom het beste en het eerste toegewijd zijn aan Mij, dat is naar Mijn liefdevolle raad luisteren en toegewijd daarnaar handelen. Niet dwangmatig, voel je niet gedwongen, want dan is het geen echte toewijding en dat zou dan ook niets betekenen. Luister naar Mijn raad en volg die alleen op wanneer je het er voor de volle honderd procent mee eens bent.

En weet dat je het er helemaal niet mee eens hoeft te zijn, die vrijheid heb je, maar of je er goed aan doet, niet naar Mijn raad te handelen, zul je vanzelf gaan zien. Dat is geen dreiging, dat is jou zeggen hoe het is. Want zolang je je leven naar eigen goeddunken leidt, is het niet helemaal gelijk Mijn leven, ook al leef je uit Mij Mijn leven. Dat kan, omdat Ik je die vrijheid gegeven heb, maar dat geeft niet hetzelfde resultaat als wanneer je uit eigen vrije keus je leven gelijk Mijn leven zou leiden. Ik dicteer je niks, Ik laat je weten. Want Ik ben alle leven, ook dat van jou en zo weet en ken Ik ieders leven, ook dat van jou. Wanneer je meer over Mijn leven in jou wilt weten, kom dan oprecht bij Mij in je hart en luister, voel, kijk, dan zul je gaan begrijpen wat Ik bedoel en in alle vrijheid aan Mij toegewijd zijn.

Hemels Brood 7635

Wanneer situaties gecompliceerd raken en het moeilijk wordt om de juiste keuzen te maken, dan is het belangrijkste je intenties gericht op het welzijn van je medemensen te houden en niet op jezelf. Wanneer je vooropstelt je doen en laten ten goede aan je medemensen te laten komen, uit liefde voor je medemensen, dan ben Ik er en geef je datgene in gedachten om te doen, alsof het jouw eigen gedachten zijn, en dan zal het steeds ook goed uitkomen voor je medemensen en daarmee ook voor jou.

Wie zichzelf op de laatste plaats stelt, zonder daarover na te denken, uit liefde voor het goede, ten bate van zijn medemensen, die trekt Mij, Mijn hulp, Mijn liefde en haar wijsheid naar zich toe alsof het zijn eigen liefde en wijsheid is, en zal daarmee zijn naasten, zijn medemensen, goeddoen. En hij zal zich daarmee gelukkig voelen, warmte in zijn hart voelen en dankbaarheid voelen voor wat hij ziet dat de ander goeddoet, zonder aan zichzelf te denken.

En zou hij zelf in onaangename situaties terechtkomen en Mij oprecht vragen hoe daarmee om te gaan, Ik zou hem dat innerlijk laten weten en hij zou daarmee tevreden zijn, ook al zou hij niet meteen uit die onaangename situatie komen. Wie in zo’n situatie de gebeurtenissen in Mijn Hand legt, op Mij en Mijn wijze liefde ten volle vertrouwt, zal, ook al is zijn situatie onaangenaam, daarom niet wanhopen en weten dat, wat er ook gebeurt, Ik naast hem sta en in hem ben met Mijn ware liefde en haar wijsheid.

De sleutel voor het goede is aanwezig in de ware liefdevolle intentie en die sleutel is Mijn liefde, waarmee elke liefdevolle intentie ten goede komt aan alle mensen en aan degene die, zonder zichzelf goed te willen doen, goeddoet aan zijn medemensen. Zie, wie goeddoet vanuit de ware intentie en uit liefde om anderen goed te doen, die haalt Mijn hemels rijk naar zich toe, die haalt Mij naar zich toe, niet in de materie, zoals Ik door velen verwacht word, maar in de geest, in de ware liefde in hem.

Hemels Brood 7636

Mens, Ik heb jou lief. Niet zomaar, even, maar voor altijd. En dat mag je voelen. Mijn liefde voor jou mag je voelen, want Mijn liefde voelen is vooral blijdschap voelen, vreugde voelen, warmte voelen, is voelen dat jij, jouw bestaan, ertoe doet. In het totale geheel ertoe doet. Want jij, lief mens, hebt Mijn leven in je en daarmee heb je Mij, jouw Schepper, in je. Ik heb jou oneindig lief en zoals Ik jou liefheb, zo heb Ik alle mensen lief, onvoorwaardelijk lief.

Zo mogen alle mensen, ieder voor zich, Mijn liefde voelen, de blijdschap, de vreugde, de warmte, want ieder mens, ieders eigen persoonlijke zijn, doet ertoe, vandaag, morgen en altijd. Maar niet iedereen voelt dat, niet iedereen beseft dat, terwijl het iedereen zo goed zou doen Mijn liefde voor hem te voelen. Daarin ligt nu nog het verschil. Jij, mens, voelt Mijn liefde, kent Mij in je hart, voelt de blijdschap, de vreugde, de warmte, maar dat voelt lang niet ieder mens, terwijl Ik wel ieder mens persoonlijk liefheb.

Maar Ik heb ook alle mensen tezamen als één mens lief en ook dat is niet zomaar even, maar voor altijd, voor eeuwig, want Mijn liefde is eeuwig, is eeuwig leven. Niet eeuwig in de materie, op de materiële aarde, want materie is een tijdelijke situatie, uit Mijn liefde gevormd voor jullie allemaal. Materie weerspiegelt Mijn genade, geeft jullie mensen mogelijkheden om te zijn, zoals jullie ieder voor zich mogen zijn en jullie ieder voor zich mogen ontwikkelen in Mijn liefde, die er altijd is, voor jou persoonlijk en voor alle mensen in één mens tezamen.

Ik ben jouw leven, Ik ben ieders leven. Ik geef jou Mijn liefde. Ik geef alle mensen Mijn leven, en met Mijn leven, in Mijn liefde, ben jij vrij, zijn jullie allemaal vrij, ieder voor zich en daarbij toch ook allemaal tezamen in Mij en Ik in jullie. Eens komt de dag, eens komt het licht van volkomen waarheid, waarin alles te zien is zoals het in alle waarheid en werkelijkheid is, het eeuwig gelukzalige leven voor jou en voor alle mensen. Mens, Ik heb jou lief.

Hemels Brood 7637

Lief mens, van tijd tot tijd beproef Ik je. Vaak over hetzelfde, want een beproeving is ook gelijk een lering, door elke beproeving krijg je wat meer inzicht, word je wat sterker en je bewuster van wat nog niet helemaal naar ware liefde is. Ik beproef je niet om het je moeilijk te maken en niet voor Mijzelf, want Ik weet wanneer je een beproeving wel of niet goed zult doorstaan. Ik beproef je, zodat je je meer bewust wordt van wat je wel en nog niet goed kunt, zodat je weet in hoeverre je liefde al sterk genoeg is om stormen te doorstaan, om allerlei verleidingen te weerstaan.

En soms ben je teleurgesteld over je eigen handelen, wanneer je bemerkt dat je een verleiding toch niet hebt kunnen weerstaan. Maar wees niet teleurgesteld, wees er blij mee dat Ik je ogen wat verder geopend heb met Mijn licht, zodat je datgene kunt zien wat je nog niet zag en dat kunt verbeteren waarvan je dacht het al goed te doen. Want juist wanneer je denkt goed te doen, verslapt je aandacht voor de verleiding en juist dan is het voor jou goed om even wat meer zicht te krijgen door een situatie die je ogen wat verder opent en je bewust maakt van wat nog niet helemaal goed gaat.

Zo beproef Ik veel mensen, maar de meesten zien zo’n beproeving als een ongemak wat zij liever niet hebben. Zij beseffen het goede ervan niet, beseffen niet dat het juist Mijn liefde is die hen de ogen wil openen voor datgene wat niet gezien wordt maar wel belangrijk is om te worden gezien. Evengoed leren zij ervan, daarom blijft zo’n beproeving voor iedereen van belang en zal dan eens hier en dan eens daar een grote beproeving veel mensen tegelijk aangaan, en zal dat steeds weer mensen tot een zekere mate van bezinning brengen.

Wat zo’n beproeving ook inhoudt, het zal altijd dienstbaar zijn aan de mens in verschillende opzichten en de mens dichter bij Mij en het eeuwig gelukzalige leven brengen. De een wat eerder dan de ander, maar uiteindelijk zullen alle mensen bij Mij tevreden en gelukkig zijn.

Hemels Brood 7638

Toen de mens ervoor koos om zijn eigen wil voorrang te geven op Mijn Wil, koos hij in zijn vrijheid daarmee samenhangend ook voor de gevolgen daarvan, en gezien zijn vrijheid was dat het enige wat voor hem het beste was, om te kunnen gaan zien wat het volgen van zijn eigen wil hem zou brengen. Maar in je hart zie Ik de vraag, waarom zoveel onschuldige mensen daar ook de gevolgen van dragen.

De mens is in zijn eenheid niet in alle opzichten onschuldig. Er zijn mensen van goede wil, die ernaar zoeken vooral het goede te leven, maar wat dat precies is, daarover zijn de meningen nogal verdeeld en daardoor is het besef van wat werkelijk als volkomen onschuldig beschouwd kan worden, niet zuiver meer. Want met de keus voor de eigen wil boven Mijn Wil is het directe contact met Mij verflauwd en bij veel mensen ver weg. Mijn Wil is de ware zuivere onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en de daaruit voortkomende wijsheid, dat is de basis van alles, Mijn liefde, het is de grond van jullie bestaan. Maar wanneer je die grond afgraaft, ontstaat er een situatie zonder grond, dan is het ware bestaan weg, als dat zou kunnen.

Het ware bestaan ben Ik, is Mijn liefde, is Mijn leven. En Ik heb jullie mensen Mijn leven gegeven, dat is de grond waarop jullie zijn en de grond die door veel mensen afgegraven wordt. En ja, al degenen die het goede nastreven hebben er toch ook mee te maken dat er steeds minder ware grond van bestaan overblijft. Dat is wat de wil van de mens teweegbrengt, het is zijn wil. Evengoed is er Mijn Wil, die volmaakte liefde en haar wijsheid voor eeuwig is en ook voor eeuwig de grond van jullie bestaan blijft, een omgewoelde grond, met gaten, kuilen, obstakels. En hoe onschuldig iemand ook kan zijn, hij is mens en als mens  is hij er mede verantwoordelijk voor te dragen wat er te dragen is.

Evengoed ben Ik op aarde gekomen in Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, en heb, werkelijk volkomen onschuldig, alle zonden van alle mensen op Mij genomen. Draag dan een stukje van het kruis, want niemand is volkomen onschuldig, maar jullie zijn wel allemaal gered voor het eeuwig ware gelukzalige leven.

Hemels Brood 7639

Lief mens, wanneer je achteraf ziet, dat had ik beter anders kunnen doen, dat heb ik niet goed gedaan, weet dan dat Ik je niets kwalijk neem. Neem het jezelf ook niet kwalijk, beken Mij en toon Mij dat je tot inzicht gekomen bent en het een volgende keer beter wilt doen. En wanneer je een volgende keer het nog eens niet goed doet, weet dan dat Ik je steeds weer kansen geef om te oefenen en te leren. Er is zoveel wat beter kan, wat anders kan, maar je bent je nog niet van alles even bewust, dat gaat stapsgewijs en is een proces. Het een leer je sneller dan het ander en Ik neem je niets kwalijk wanneer het langer duurt om iets te leren wat je bemerkt nog niet in alle opzichten goed te doen.

Dat je alleen stapsgewijs je bewust wordt van alles wat verbeterd kan worden en stapsgewijs leert, is omdat je niet alles wat er te leren is in een keer kunt verwerken, dat zou veel te veel zijn. Al het licht wat daarvoor nodig is zou je eerder verblinden dan helpen. Het is al goed dat je van Mij in je hart leren wilt. Dat je steeds ernaar zoekt wat beter zou kunnen en dat je steeds in je hart bij Mij komt en Mijn raad vraagt. In Mijn liefde voor alle mensen neem Ik niemand iets kwalijk. Wel wijs Ik hen op hun dwalingen, maar steeds laat Ik ieder mens vrij, want zonder die vrijheid kan een mens niet van zichzelf bewust zijn en zich van zijn dwalingen bewust worden.

Denk niet wanneer het moeilijk wordt, dat Ik je iets kwalijk neem en het je daarom moeilijk maak, want zo is het niet. Het moeilijke maakt je sterker, juist zodanig dat wat je te leren hebt dieper beklijft, dat maakt je krachtiger om de verleiding te weerstaan. Want op aarde is de verleiding en die zoekt steeds je zwakste kanten en daagt je juist uit in die zwakte, die iedereen wel heeft maar niet bij iedereen dezelfde is. Juist die verschillen in zwakte geven ook verschillen in sterkte en zo kunnen jullie elkaar tot steun zijn, zonder verwijten elkaar helpen om de verleidingen te weerstaan en krachtiger te worden. Kom ook daarvoor bij Mij, zodat jullie elkaar kunnen steunen om te groeien in liefde met Mijn licht. Ik neem niemand iets kwalijk, Ik heb jullie lief.

Hemels Brood 7640

Ik kwam op aarde om het goede, de liefde, te verkondigen, niet om strijd aan te gaan met het kwaad. Ik reinigde mensen van het kwaad, wanneer zij in hun vrijheid dat wilden en het geen schade toebracht aan hun groei in vrijheid tot het ware leven, maar alles met liefde, nooit met de boosheid zoals jullie mensen boos kunnen zijn.

In Mij was en is voor altijd ware liefde en haar wijsheid en dat was en is het enige waarmee en waaruit Ik handel, ten beste voor iedereen zonder iemands vrijheid te belemmeren. Daarmee praat Ik al het kwade handelen zeker niet goed, maar er zijn andere wegen waarlangs het kwaad kan worden aangepakt en de grondslag daarvan is altijd liefde en haar wijsheid.

Liefde richt nooit schade aan zoals boosheid, verontwaardiging, teleurstelling, wraak en noem maar op schade toebrengt aan het welzijn van mensen. Liefde en haar wijsheid toont mensen hun beschamende gedrag, geeft hen te denken, brengt tot berouw, maar ook tot ontkenning wanneer iemand zijn schande niet wil dragen, tot leugen wanneer iemand zijn oneerlijk verkregen buit niet wil afstaan, en zo meer.

Ik kom niemands ruzie, onenigheid en dergelijke beslechten, Ik neem niemands eigen verantwoordelijkheid weg over zijn doen en laten, zijn zeggen en zwijgen, want dat is ieders vrijheid, maar Ik belicht het met Mijn liefde en haar wijsheid, tot hij zelf inziet wat zijn verantwoordelijkheid is, tot hij zelf inziet wat hij wel en wat niet naar waarheid en liefde doet. En geloof Mij, dat heeft meer effect dan strijd, dan vuisten en kogels, ook al is dat niet steeds direct te zien.

In alle opzichten weet Ik wat niet goed is wat mensen doen, weet Ik wat mensen vanuit hun hart goed doen, ook al wordt dat door medemensen niet gezien. Veel kwaad wordt niet gezien, veel goeds wordt niet gezien, maar Ik zie het, Ik weet het en in Mijn liefde en haar wijsheid ondersteun Ik het goede en keer Ik het kwade ten goede aan alle mensen, zonder iemands vrijheid te belemmeren. Ik ben jullie Schepper.

Hemels Brood 7641

Elke dag is een nieuwe dag, met nieuwe mogelijkheden, met nieuwe kansen en met groei. Aan het eind van de dag wordt het donker, maar je weet, na de nacht breekt de nieuwe dag aan, wordt het weer licht. En zo is het met het leven, er zijn donkere ofwel moeilijke momenten, maar daarna komt er weer licht, wordt het weer beter. En hoewel iedereen die het goede voor heeft, altijd liever het licht en de warmte van het licht heeft, zijn moeilijke tijden juist een versterking die groei naar meer licht geeft. Daarom is het dag en nacht, is er het verschil tussen rusten en werken, de afwisseling tussen leren en het geleerde in praktijk brengen.

Zo is er een ritme in de Schepping die alsmaar doorgaat en mensen verder brengt in hun groei naar het geestelijk ware leven, Die Ik Ben. Een ritme wat niet zonder reden in alles aanwezig is en niet alleen de elementen beweegt, maar ook de mens, in zijn geheel en in zijn geestelijk levensbesef. En alles wat in de Schepping van hemel en aarde aanwezig is, golft mee in dat ritme wat Ik heb ingesteld en de hele mensheid ten goede komt ten aanzien van ieders groei naar waarheid, liefde en haar wijsheid, Mijn Zijn, Mijn ware liefde en Mijn ware wijsheid, het eeuwig gelukzalige leven.

Veel mensen dromen ervan in de vrede van geluk te leven, maar steeds is er wel iets waardoor het niet is zoals zij zouden willen. Toch, eens komt die dag die nooit meer weggaat, het eeuwige licht, het eeuwig gelukzalige leven voor alle mensen, en veel mensen die nu als het ware blind zijn, zal Ik de ogen openen en ook voor hen zal het de eeuwige dag zijn in oneindige gelukzaligheid voor altijd, de eeuwige dag, het eeuwige licht, het eeuwige leven, Mijn eeuwig leven zijn.

Hemels Brood 7642

Niet ieder mens is met evenveel liefde begiftigd, maar onder de mensen zijn er altijd engelen die een grote mate van liefde in zich hebben en voor een goed evenwicht zorgen ten aanzien van het kwaad, want zoals er mensen met liefde begiftigd zijn, zo zijn er ook mensen die het kwaad aanhangen en weinig of geen liefde kennen als wel voor zichzelf. Evengoed is het voor de engelen onder de mensen niet altijd gemakkelijk om het kwaad in bedwang te houden, in balans met liefde en wijsheid te houden, want het kwaad is hier en daar buitenproportioneel groot geworden.

Maar er zijn grote engelen met grote liefdevolle krachten en zonder dat zij opvallen doen zij uit Mijn Naam veel goeds en vangen zij veel kwaad op. Het zijn gewone mensen, met een gewoon leven, ze vallen niet op en doen wat zij in hun hart voelen dat nodig is. Want zij zijn voortdurend in hun hart met Mij verbonden, ook al kennen zij verleiding en weerstaan zij die verleiding ook niet altijd in alles. Evengoed zullen zij niet afdwalen tot ernstige verleidingen, want Mijn kracht is voortdurend met hen en zij hebben daar voortdurend beschikking over, zonder dat dat opzien baart. Soms kunnen zij bemerkt worden in bepaalde omstandigheden, maar doorgaans vallen zij niet op.

Wees daarom gerust, ook over het ergste kwaad, want Ik heb alles in Mijn Hand en zorg voor alle mensen, zodat het kwaad op een zeker moment het hoofd moet buigen voor Mijn ware wijze liefde en de mens in alle opzichten tot liefdevolle vrede komt, in alle vrijheid. Want dat is voor jullie mensen het belangrijkste, die vrijheid. Want daarzonder zou je je niet van je eigen persoonlijke bestaan bewust kunnen zijn. Zo zijn in volkomen vrijheid alle mensen zich van hun eigen persoonlijke bestaan bewust, maar niet alle mensen zijn zich van de eenheid met elkaar en van de eenheid met Mij, hun Schepper, bewust zoals dat voor iedereen in werkelijkheid kan. Wees gerust, want alles komt goed, alles is goed, alles is in Mijn Liefde voor altijd.

Hemels Brood 7643

Elke donkere wolk heeft een licht randje van de zon die erachter verscholen is. Die wolk zal op een gegeven moment weg zijn, maar de zon, het licht van de zon, blijft en geeft haar warme licht weer even stralend als daarvoor. Wolken verdwijnen, maar het licht komt steeds weer tevoorschijn. En zo is het met Mijn licht, het komt steeds weer tevoorschijn, het is nooit weg. Soms lijkt het weg, maar in werkelijkheid is Mijn licht nooit weg. In de materie staat de zon als het ware voor Mijn licht, altijd aanwezig, maar materie is er tijdelijk, het biedt de mens wat nodig is om in vrijheid zijn keuzen te kunnen maken.

De materie is van voorbijgaande aard, het ware leven, Mijn liefde, Mijn licht, de waarheid van Zijn is eeuwig voor altijd, zonder onderbreking en altijd even krachtig, even sterk en volmaakt. En wanneer iemand dat voor een moment of langer niet zo ervaart, niet beseft, dan is dat als een wolk voor de zon, of een heel wolkendek voor de zon, maar hoe donker die wolken ook kunnen zijn, er schijnt toch altijd wat zonlicht doorheen. En hoe weinig een mens ook van Mij, Mijn licht en Mijn liefde bemerkt, Mijn licht en Mijn liefde schijnen toch ook in zijn leven, want zijn leven is Mijn leven, is Mijn liefde en haar wijsheid, is Mijn Zijn.

En jij, die dat wel bemerkt, de vreugde daarvan kent, Mijn liefde in je hart kunt voelen, jij bent zo’n straal en straalt. Maar ook jouw stralen worden soms tegengehouden door wolken, die bij sommige mensen het licht tegenhouden. Wees daarom niet treurig, want niets houdt uiteindelijk het ware licht uit Mij tegen. Uiteindelijk wordt alles en iedereen doordrongen van Mijn licht, Mijn ware liefde, de waarheid van Mijn werkelijk Zijn. Kom, word allen Mijn licht, Mijn liefde, Mijn Zijn en wees eeuwig blij en gelukkig!

Hemels Brood 7644

Lieve hemelse Vader, ik geloof in U omdat ik U in mij voel, niet omdat ik het geloof aangeleerd gekregen heb, of omdat ik de Bijbel gelezen heb of andere boeken, maar omdat ik U van kinds af aan in mij voel. Hoe komt het dat U zegt dat U in ieder mens bent, maar dat er veel mensen zijn die dat niet voelen en niet geloven.

Lief kind, Ik ben werkelijk in ieder mens, en het is zo dat niet ieder mens dat op dezelfde manier voelt als jij. Dat heeft allerlei redenen, die Ik niet allemaal kan uitleggen, want dat zou je begrip ver te boven gaan. Het heeft met heel de Schepping te maken, met het toegeven aan verleidingen waardoor mensen het innerlijk contact met Mij verloren, maar niemand heeft Mij in hem werkelijk verloren, alleen zijn veel mensen zich er niet van bewust dat Ik in hen hun ware leven ben.

Het besef daarvan is op de achtergrond geraakt en allerlei problemen kwamen op het pad van mensen, die zij niet wisten op te lossen, niet wisten te verklaren, zodat zij allerlei goden verzonnen in de hoop dat zij daar de nodige hulp van zouden krijgen. Zo ontstonden er veel goden, voor elk probleem werd er wel een “nieuwe” god “ontdekt”, en allerlei rituelen moesten die goden tevredenstellen, zodat bijvoorbeeld de oogst gered werd of de storm ging liggen, enzovoorts. In de vrijheid van de mens grijp Ik niet in, Ik zal niemand ooit dwingen in Mij te geloven.

Waar het hart rijp is, daar maak Ik Mij zichtbaar, voelbaar, daar laat Ik de mens tot ontmoeting met Mij komen en geef Ik de gelegenheid om Mij in waarheid en liefde te leren kennen. Zo komt het dat de ene mens Mij leert kennen en in waarheid en vrijheid Mij liefheeft, en een ander mens Mij niet kent en geen geloof in Mij heeft. Maar Mijn liefde en haar wijsheid is overal en niet iedereen heeft op dezelfde tijd een hart dat rijp is om Mij in vrijheid te ontmoeten en te leren kennen. Maar op de bestemde tijd zal iedereen toch bij Mij komen, Mij leren kennen en het ware gelukzalige leven uit Mij voor altijd in vrijheid aannemen.

Hemels Brood 7645

De doorsnee mensen willen het goed doen, voor zichzelf en voor hun medemensen, maar de omstandigheden geven vaak aanleiding om zo hier en daar wat minder eerlijk te zijn, van het goede af te wijken, om bochten in de weg af te snijden. En iedereen snijdt wel eens bochten in de weg af, zonder dat het schade geeft. Maar een bocht in de weg afsnijden is toch iets anders dan een bocht in het leven, in omstandigheden afsnijden, want dat heeft vaak meer gevolgen dan in eerste instantie overzien kan worden. Wanneer iemand letterlijk een bocht in de weg afsnijdt, kan hij in botsing komen met tegemoetkomend verkeer, vooral wanneer de weg niet te overzien is. Toch zijn er genoeg mensen die de gok wagen en de bocht afsnijden.

In het ware leven gebeurt dat ook, handelen mensen naar wat de minste moeite kost of wat het meeste rendement geeft, en daarbij wordt de mogelijke schade niet overdacht. Het gebeurt ook vaak in een moment van besef dat er snel gehandeld moet worden. Dan lijkt de bocht afsnijden nu eenmaal nodig en wordt het signaal wat Ik altijd geef overstemd door het eigen denken of opzijgeschoven of niet beseft door de impuls snel te moeten handelen. Maar niet voor niets is er het spreekwoord, “haastige spoed is zelden goed”. Juist in de haast worden veel dingen die ertoe doen over het hoofd gezien en zo worden veel signaaltjes van Mij over het hoofd gezien.

Veel haastwerk levert dan ook niet het gewenste resultaat op en meestal is Mijn signaaltje vergeten. Toch is het van belang en de moeite waard, juist ook in situaties die om haastig handelen lijken te vragen, om even een kort moment in jezelf bij Mij te komen en op Mijn signaaltje te letten, want het kan je net datgene tonen wat je op zo’n moment het beste en eerlijkste kunt doen met het beste resultaat voor alle betrokkenen. Weet dat Ik je in minder dan een seconde kan laten weten wat te doen wanneer haast geboden is. Neem die seconde die zoveel kan uitmaken. En wellicht is er helemaal geen haast nodig, is er meer tijd dan jij dacht. Kom en luister steeds in je hart naar Mij en alles komt goed.

Hemels Brood 7646

Berusting. Er zijn veel mensen die niet in de beperkingen van een leven op aarde, met al de afwisselende beperkingen die er zijn, kunnen berusten. En daar zijn grote verschillen in wat een mens te verdragen krijgt en waarin hij kan berusten. De één schreeuwt al moord en brand wanneer hij zich in de vinger gesneden heeft, een ander verdraagt de amputatie van zijn been, weer een ander krijgt armoede te verdragen, en de één kan in zijn situatie berusten en een ander niet.

Berusting is van belang voor iedereen, in welke situatie dan ook, want alleen berusting geeft zicht, trekt Mijn verhelderende licht en liefde aan, zodat hulp verkregen kan worden. In al het tegenovergestelde van berusting kan Mijn licht niet schijnen. Boosheid verduistert Mijn licht, vertroebelt het zicht, verontwaardiging evenzo. Berusting geeft het hart ruimte voor Mij en Mijn hulp, voor Mijn licht, en in Mijn licht worden mogelijkheden zichtbaar die oplossingen geven voor wat dan ook.

Berusting trekt Mijn zegen aan, maar berusting is niet opgeven, alles maar laten gaan en niks meer doen. Berusting is beseffen dat iets boven je macht gaat en dat boosheid je die macht niet geeft, berusting is vrede in je hart en bij Mij komen en weten dat Ik die macht, die jij niet hebt, wel heb, ben. Berusting is Mijn oplossing toelaten in je hart en vandaaruit handelen, en weten, dan komt het goed, dan is het goed.

Er zijn veel beproevingen op aarde, bij alle mensen gebeurt er genoeg om je druk over te maken, ernstig leed of een klein ongemak, iedereen krijgt er in zijn leven wel mee te maken. Veel mensen reageren verwijtend, verontwaardigd, boos op ongemak, terwijl het voor iedereen beter is om te berusten in dat ongemak, de machteloosheid die dat geeft te accepteren en bij Mij te komen, op Mij te vertrouwen en Mij de kans en de tijd te geven om je te helpen. En soms duurt een ongemak jaren of zelfs een heel leven lang, toch ook dan is berusting nodig, en ware liefde voor Mij.

Hemels Brood 7647

De Schepping is niet een samenvoeging van improvisaties. Dat mag voor een aantal mensen zo lijken, maar alles, van het grootste tot het aller, allerkleinste, is volkomen volmaakt samengesteld vanuit Mijn liefde en haar wijsheid. Door de vrijheid van handelen van de mens kan het erop lijken dat steeds opnieuw bijstelling nodig is, maar wat de mens in zijn vrijheid ook kiest en welke consequenties die keuzen ook hebben, het is allemaal al vooraf plaats gegeven en ook alles wat nog staat te gebeuren, heeft allemaal vooraf reeds plaats gekregen. Niets, maar dan ook helemaal niets is aan het toeval overgelaten.

Mensen mogen over van alles en nog wat denken dat iets toeval is, maar niets is toeval. Mensen mogen denken dat hier of daar chaos is, maar nergens is werkelijk chaos, alles heeft plaats zoals dat vooraf plaats gegeven is, en de mens heeft in alle vrijheid in de Schepping een centrale plaats gekregen. Dat wil niet zeggen dat de mens de heerschappij heeft, hij heeft de volkomen vrijheid en heeft een centrale plaats in Mijn Schepping, maar Ik, zijn Schepper, heb de heerschappij. Mijn heerschappij berust op ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, dat is het ware eeuwige leven Die Ik Ben.

De mens wil graag de heerschappij, maar zolang zijn heerschappij niet berust op ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid voor eeuwig, gelijk Mijn heerschappij, heeft hij totaal geen heerschappij, over werkelijk niets. Ook dat is vooraf volmaakt vastgelegd en plaats gegeven. Hoe vrij de mens ook is en in vrijheid zijn keuzen kan maken, hij is en blijft altijd aan Mij verbonden, hij blijft Mijn leven, deel van Mij in Mijn Schepping. En eens zullen alle mensen dat gaan begrijpen, in heel hun vrijheid zelfstandig gaan zijn, Mijn ware leven, de eeuwig ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid in volkomen gelukzaligheid, want ook dat heeft plaats en tijd gekregen in Mijn Schepping.

Hemels Brood 7648

Je hebt de innerlijke stilte nodig om bij Mij te komen, de stilte waarin geen overdenkingen zijn, waarin je niets ingevuld hebt, geen meningen hebt, geen overtuigingen, geen oordeel, en je vragen even terzijde zet, want Ik ken je vragen en Ik zal erop antwoorden, in de stilte, waar je luistert, niet zelf aan het woord bent. Want hoe kun je Mij horen wanneer je zelf aan het woord bent, gedachten hebt, meningen, overtuigingen, oordeel en zo meer hebt. Ik heb jouw stilte nodig om gehoord te kunnen worden. Denk niet dat Ik jouw meningen, jouw gedachten, jouw overtuigingen en wat dan ook niet ken, niet weet, Ik ken en weet alles van je, werkelijk alles. Maar wanneer je Mij wilt kennen, Mijn Woord wilt horen en verstaan, is daar innerlijke stilte voor nodig.

Er zijn veel mensen die proberen met Mij innerlijk in contact te komen en het lukt hen niet, en zij denken dat Ik het contact niet zou willen, of dat zij niet goed genoeg zijn om in contact met Mij te komen, maar daar ligt het niet aan. Het ligt eraan of zij genoeg tot ware stilte kunnen komen en er dan op vertrouwen dat een contact met Mij in alle oprechtheid mogelijk is. Want Ik ben in alle mensen in Jezus Christus, en alle mensen kunnen innerlijk met Mij in contact komen en Mijn Woord beluisteren, verstaan en gaan begrijpen. Ik ben in ieder mens Persoonlijk aanwezig, Ik ben ieders leven en in de ware stilte te ontmoeten.

Jij en Ik zijn altijd samen, zo ben Ik in iedereen met iedereen altijd samen en zo is iedereen in Mij met Mij samen, in werkelijk leven, in ware liefde. Alleen, niet iedereen weet dat, beseft dat, is daar innerlijk stil genoeg voor, niet iedereen heeft de eerlijke oprechtheid om Mij in hem te ontmoeten. Want dat is nodig om Mij te ontmoeten, de ware oprechte wil om Mij in ware eenvoud en liefde te ontmoeten. Gedenk dit allemaal wanneer je innerlijk contact met Mij wilt, wanneer je innerlijk Mijn Woord wilt horen en verstaan, wanneer je Mijn hulp wilt begrijpen. Want in jouw vrijheid kun je Mij vinden, wanneer je dat oprecht wilt, jezelf op de achtergrond kunt zetten en innerlijk stil kunt zijn. Dan maak ook jij het mee naar Mij te luisteren en Mij te verstaan, te begrijpen.

Hemels Brood 7649

Wat is iemands werkelijke naam bij Mij in de hemel? Dat is de unieke wezenlijkheid van zijn persoonlijk zijn uit Mij, zijn innerlijk geestelijke volmaaktheid uit Mij zoals geen ander mens is. En zo is de Naam Jezus Christus de Enige Naam waarin Mijn volmaakte Goddelijke kracht benoemd is. Wie daarom zich met Mij in Jezus’ Naam verenigt, dat is, met zijn liefde in waarheid gelijk is aan Mij in alles, die heeft als uniek mens deel aan die ware levenskracht Die Ik Ben.

Het noemen van de Naam Jezus Christus is niet waar het om gaat, want iedereen kan die Naam noemen, maar de eenheid in liefde in alle opzichten is eerder in Jezus’ Naam dan het woordelijk noemen van die Naam, want zonder de ware eenheid met de Goddelijke kracht die ermee bedoeld is, blijft het bij het uitspreken van woorden zonder die bijbehorende kracht van de Goddelijke liefde. Denk daarom niet te licht over het gebruik van de Naam Jezus Christus.

Denk ook niet te licht over de naam die je zelf hebt in Mijn hemel, want op aarde heb je een menselijk aardse naam waardoor je onderscheiden kunt worden van andere mensen, maar dat is niet je hemelse naam, het deeltje Goddelijkheid uit Mij, wat in jou je unieke menselijke leven uit Mij is en waardoor je eeuwig bent die Ik je als mens geschapen heb, met de mogelijkheid tot volkomen eenheid te zijn met Mij en eeuwig gelijk Mij, Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid te zijn, te leven. Die naam ben jij ten eeuwigen dage, die naam is jouw ware zijn, die naam is jouw oorsprong, jouw vermogen te leven, die naam is uniek, want jij, mens, bent uniek.

Maar de Naam Jezus Christus is meer dan uniek, omdat die Naam de Naam van de Eenheid van de mens met Mij, jullie God, jullie Schepper, en Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, volmaakte liefde en haar wijsheid is, de eeuwig levende ware Mens, Die Ik Ben in Jezus Christus. Spreek daarom in Mijn Naam, in Naam van Jezus Christus, in alle oprechtheid naar de betekenis van Mijn Naam die alle liefde omvat in waarheid en eeuwig ware liefde en haar wijsheid, in het vertrouwen dat daarmee alles op Mijn tijd en wijze goedkomt.

Hemels Brood 7650

Ik ben in jou en in Mijn liefde in jou kun je elke fout die je maakt laten oplossen wanneer jij je fout inziet en het in Mijn liefde wilt laten oplossen. Maar wanneer jij je fouten steeds weer tevoorschijn haalt en steeds weer je spijt erover betuigt, lost het niet op in Mijn liefde. Wat geweest is, is geweest. Alles wat niet juist was en gezien is als niet juist, is geweest. Niemand hoeft blijvend boete te doen voor zijn daden die geweest en vergeven zijn. De herinnering mag blijven als een leidraad voor de toekomst, om niet in hetzelfde te vervallen, maar de schuld is opgenomen in Mijn liefde in jouw hart.

Op aarde gaat veel mis, doen mensen veel wat niet goed is, en daarvan zijn mensen zich vaak niet bewust. Maar wie het in zijn leven vooral goed wil doen, die ervaart elke misstap die hij maakt als ernstige nalatigheid tegenover Mijn liefde en blijft zich daar lange tijd schuldig over voelen. Kom in vrede met jezelf, lief mens, laad niet onnodig veel schuld op je schouders, maak goed wat je kunt goedmaken en laat gaan wat te moeilijk is om goed te maken. Geef je last aan Mij, dan lost het op in Mijn liefde, die oneindig groot is en waarin oneindig veel opgelost kan worden.

Soms denk je misschien dat je Mij het onmogelijke vraagt, maar voor Mij is niets onmogelijk, alleen is het niet steeds de juiste tijd of de juiste plaats om te voldoen aan wat jij vraagt. Dan kun je denken dat je het onmogelijke gevraagd hebt, maar bij Mij zijn alle dingen mogelijk, op de juiste tijd, de juiste manier, de juiste plaats, en met de ware liefde komt alles ten goede aan alle mensen.

Wees niet voortdurend beschaamd over de dingen die je niet goed gedaan zou hebben, anders blijf je steeds in spanning om het allemaal goed te doen, wat je nog niet in alle volmaaktheid zal lukken. Wees daarom nederig in je nog onvolkomenheid en vertrouw erop dat Ik jouw onvolkomenheid in ware liefde draag zolang dat nodig is, zo nodig oneindig lang. Maar zolang zal het niet duren, de tijd komt dat het goede de overhand krijgt en de ware liefde boven alles staat, Mijn liefde, Ik zelf in Jezus Christus. Blijf geduldig in het vertrouwen dat alles goedkomt.

Hemels Brood 7651

Wanneer je voor je een brede gladde makkelijke weg ziet en een smalle weg met kuilen en hobbels, die moeilijk te gaan is, kies dan in je vrijheid die smalle weg. Die is weliswaar moeilijk te gaan en je zult er veel vertraging oplopen, maar die weg zal jou ook heel veel goeds geven, en van die smalle weg zul je veel kunnen leren, wat je geen materiële aardse rijkdom geeft of macht, maar wat je inzichten geeft voor je leven op aarde en voor je leven na je verblijf op aarde, en vooral dat laatste is van groot belang.

De brede weg, die makkelijk te gaan is, kun je tot in de verre verte overzien, terwijl de smalle weg al gauw een bocht maakt, waardoor je daar alleen het eerste stukje van kunt zien en dat eerste stukje ziet er niet uitnodigend uit. Integendeel, dat ziet eruit als ongemakkelijk om te gaan. Maar in je hart voel je Mij en Mijn aanwijzing om juist die smalle weg te gaan, zacht en op de achtergrond, want je bent vrij, en je wordt ook aangetrokken om die brede glanzende weg te gaan, waarvan je veel voordelen ziet. Maar dat zijn aardse voordelen die alleen iets geven voor de tijd dat je op aarde bent en je eigenlijk niets geven voor je leven na je verblijf op aarde.

Toch is het moeilijk om niet voor die brede weg te kiezen, want je leeft nu en nu heb je verlangen naar rust en vrede, naar gemak en ruimte, naar wat je nu vooral goed kunt gebruiken, wat later komt, dat zie je dan wel. Zie, later komt, en dan, wanneer je de brede weg gegaan bent, zul je bemerken dat al wat je via die brede weg vergaard hebt, verdwijnt in het niets en dat je weinig of niets hebt vergaard voor je leven na je verblijf op aarde. En de moeite die het je dan kost om dat wat je dan nodig hebt te vergaren, is vele malen meer dan de moeite die die smalle weg op aarde je gekost zou hebben.

Zie, de aantrekkingskracht van die brede gladde weg verblindt je voor de voordelen die de smalle weg je zal geven. Uit ware liefde raad Ik je aan, ga die smalle weg. Neem al het levensongemak wat die weg je geeft in liefde aan en kom bepakt en bezakt in het hiernamaals aan met alles wat je daar nodig hebt, want het verblijf op aarde is tijdelijk, maar daarna is de eeuwigheid van werkelijk zijn. Wat je op aarde aan gemak, bezit, macht en dergelijke vergaart, is in het hiernamaals verloren, maar wat je tijdens je gang over de smalle weg vergaart, behoudt eeuwige levenswaarde. De keus is aan jou, want jij hebt de vrijheid van leven, van ware liefde of het tegenovergestelde daarvan.

Zie, de brede weg is de aardse weg, de smalle weg is de weg van waarheid, ware liefde en haar wijsheid, kies jij welke weg te gaan. En welke weg je ook gaat, Ik ga naast je, maar het eindresultaat van de brede weg is heel wat anders dan dat van de smalle weg, besef dat en maak je keus, steeds weer opnieuw, tot het einde van je verblijf op aarde, dan zie je wat de oogst van je keuzen is. Kom en kies die smalle weg en vind die oogst, het eeuwig ware gelukzalige leven, de eeuwige rust en vrede in volle werkzaamheid.

Hemels Brood 7652

De kunst is niet Mijn Woord te kennen en te begrijpen, maar het te leven. Mijn Woord te kennen en te begrijpen is daarom nog niet de ware zegen, de ware zegen is het te leven, eenvoudig vanuit de liefde in je hart te leven.

Lang niet alle mensen zijn zover dat zij Mijn Woord kennende en het begrijpende kunnen leven. Daarom houd Ik voor al diegenen Mijn Woord nog zodanig verborgen, dat het hen niet in moeilijkheden kan brengen. Want wie Mijn Woord kent en haar waarheid begrijpt, zal gevraagd zijn daar ook naar te leven en zal daarnaar ook geoordeeld worden. Maar wie Mijn Woord kent en begrijpt, en daarnaar leeft, die zal in alle vrede in zijn hart de moeilijke weg over de aarde gaan tot in de hemel waar de ware eeuwige vrede is.

Voor niemand is Mijn Woord al tot in de oneindig diepste waarheid te kennen, te begrijpen en te leven, maar gaande over de aarde zullen diegenen wier harten daar rijp voor gezien worden, steeds wat meer van Mijn Woord in waarheid leren kennen, gaan begrijpen en als vanzelf gaan leven. Dat is Mijn kracht van liefde en wijsheid die uit Mijn Woord voortkomt en de mens tot het eeuwig ware liefdevolle en wijze leven leidt, op de aarde en na zijn verblijf op aarde.

Zo zal het zijn, dat niet alle mensen tegelijkertijd Mij en Mijn Woord in hun hart vinden, leren kennen, gaan begrijpen en gaan leven, want alle mensen zijn vrij en ieder mens kan naar eigen vrije wil zijn weg kiezen, linksom of rechtsom. Iedereen maakt zijn eigen keus en omdat iedereen uniek is, vormt dat als het ware een grote lappendeken van patronen, totdat uiteindelijk iedereen in zijn vrijheid een volkomen gerijpt hart heeft, daarin Mij, Mijn liefde en haar wijsheid voelt, Mijn Woord kent, begrijpt en leeft, en in waarheid voor altijd blij en gelukkig is in Mijn hemel.

Hemels brood 7653

Het leven op aarde is geen begoocheling, het is de beleving van waarheid en leugen, van liefde en het tegenovergestelde van liefde, in beeld, in de geest, materieel en geestelijk. Het is op aarde geen fata morgana, het is het wel en het niet, het geeft weer wat de mens in zijn vrijheid creëert of vernietigt, en wel zodanig dat hij met al zijn goede en slechte keuzen toch het ware leven behoudt, ook al sterft hij materieel gezien aan het eind van zijn verblijf op aarde.

Op aarde is wat waar is en wat niet waar is, en het is aan de mens in zijn vrijheid om dat te gaan leren onderscheiden, wat waar en goed is en ware liefde en wijsheid, en wat niet. Het is aan de mens om in zijn vrijheid te ontdekken Wie Ik Ben, de ware liefde en haar wijsheid, zijn ware leven, en te ontdekken dat hij zonder Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, zonder Mijn eeuwig ware leven, geen leven heeft, geen bewustheid van bestaan zou hebben, niet zou zijn. Maar de mens is, Ik Ben, leven, en met Mij is de mens voor eeuwig verbonden in het eeuwig Enig ware leven Die Ik Ben, in Mijn eeuwig ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Op de aarde heeft de mens de meest volmaakte gelegenheid om tot de eeuwig ware gelukzaligheid van het volmaakte leven te komen en te blijven. Dat wil niet zeggen dat het een makkelijke gelegenheid is, voor veel mensen is het verblijf op aarde uiterst moeilijk, maar hoe moeilijk ook, het is zeker de moeite waard, want uiteindelijk komt ieder mens in de gelukzaligheid van het werkelijke leven. Voor mensen die ver van de ware liefde zijn afgedwaald kan dat lang duren. Hoe eerder een mens Mij, Mijn liefde en haar wijsheid ontdekt, des te korter is die tijd, maar het maakt die mens niet meer waard dan degenen die een omweg, ver van de liefde maken.

Mij kennen is geen eigen verdienste, Mij in nederigheid werkelijk liefhebben, dat is de enige verdienste, dat is Mijn leven in ware liefde voor eeuwig aannemen.

Hemels Brood 7654

Alles wat er gebeurt, heeft steeds met de mate van nederigheid te maken. Er is een mate van nederigheid nodig om treurnis te kunnen verdragen, om moedig te aanvaarden en geen controle te hebben over alles wat er op aarde gebeurt, om rustig te blijven vertrouwen op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid onder alle omstandigheden. Dat is niet op een stoel blijven zitten, niets meer ondernemen, dat is steeds in je hart bij Mij komen en de weg die Ik je laat zien volgen, naar Mij luisteren en steeds weer Mijn liefde in je hart aannemen. En mocht het je niet lukken Mij in je hart te ontmoeten, blijf dan toch in nederigheid op Mij vertrouwen, wat er ook gebeurt.

Maak de keuzen die je te maken krijgt in je leven op aarde zoveel mogelijk met Mij samen, maar mocht dat niet lukken, doe dan wat jou het beste voorkomt om te doen, wat jou in de gegeven omstandigheden het beste lijkt om te doen voor alle betrokkenen, en in het verloop van de dingen zul je toch Mijn Hand terugzien. Wellicht niet altijd even duidelijk en wellicht niet altijd te begrijpen waarom. Evengoed kun je erop vertrouwen dat Ik in Mijn liefde en haar wijsheid het beste weet wat goed is voor alle mensen om uiteindelijk tot het ware leven te komen, waarin alles aangenaam, liefdevol en vredig is.

Tijden zijn roerig op aarde. Altijd is er wel ergens ongemak, zijn er moeilijkheden, is er oorlog, zijn er natuurrampen, maar er is ook rust en vrede, er is ook liefde en zorg voor elkaar. Dat is de mens op aarde, die heeft te maken met goed en kwaad, waarbij nogal eens het kwaad de overhand lijkt te nemen. Maar in alle werkelijkheid heb Ik, jullie Schepper, de overhand in alles, wat de mens op aarde ook kiest en bepaalt. Want lang voor de mens op aarde kwam heb Ik bepaald, en dat, lieve mensen, komt jullie allemaal uiteindelijk ten goede, wat er ook gebeurt, vergeet dat niet.

Hemels Brood 7655

Wanneer mensen niet tot liefde komen, is er altijd nog Mijn wet. Mijn wet is zodanig in werking, dat wat de mens ook kiest dat geen liefde is, er toch op de een of andere manier datgene gebeurt wat de afwezigheid van liefde aan de kaak stelt. Mijn wet is er niet om mensen te straffen, maar om hen licht te geven om tot inzicht te komen. Of mensen zich nu wel of niet aan Mijn wet houden, het werkt altijd zodra er sprake is van gebrek aan liefde, ook bij gebrek aan waarheid. Mijn wet is zodanig dat ieder die afdwaalt van waarheid en ware liefde ermee te maken krijgt en steeds op zo’n manier, dat hij vastloopt in zijn eigen netten van onwaarheid en van liefdeloosheid.

Maar soms duurt het wel even voor Mijn wet tot de meest ingrijpende gebeurtenis komt, omdat Ik Satan in zijn doen en laten om wijze redenen een bepaalde vrijheid toesta, zodat hij de gelegenheid krijgt om zich te herstellen van zijn misdragingen. Maar wanneer hij hardnekkig vasthoudt aan zijn misdragingen, zal de werking van Mijn wet hem zeker in gebeurtenissen brengen, die hem niet bevallen maar evengoed gebeuren. Zo is het met de gebeurtenissen op aarde, die samenhangen met de keuzen die mensen maken, al dan niet rekening houdend met Mijn wet.

Maar niemand overtreedt Mijn liefde verder dan Ik toesta, en wat Ik toesta heeft altijd goede redenen, ook al is dat niet steeds en niet voor iedereen zichtbaar, te begrijpen. Het einddoel blijft daarbij toch altijd het ware eeuwig gelukzalige leven voor alle mensen voor altijd. Want Ik heb jullie mensen innig lief, de goede en de misdadiger. Niet de misdaden, begrijp dat goed, voor hen die misdaden begaan is er de wet, de aardse door jullie mensen ingestelde wet en Mijn wet. En Ik zeg jullie, Mijn wet rekent af met alles wat niet goed, geen waarheid en geen liefde is, op een wijze liefdevolle manier die iedereen ten goede komt voor het ware eeuwig gelukzalige leven.

Hemels Brood 7656

Hemelse Vader, veel mensen zouden wel verlost willen zijn van alles wat onaangenaam is, wat moeilijk is, en in ware vrede leven. Maar steeds is er zoveel wat dat in de weg staat.

In werkelijkheid zijn alle mensen in Mijn Zoon Jezus Christus verlost, maar velen beseffen niet dat zij in Jezus Christus verlost zijn en leven zonder Zijn verlossing te bemerken, omdat zij geen contact met Hem maken en hun eigen wil nastreven. Wat veel mensen willen is via Jezus Christus te bereiken, maar wanneer hun doen en laten niet in samenwerking met Hem gebeurt, blijft verlossing een verlangen, terwijl het voor iedereen al waarheid is, alleen is het nodig dat aan Zijn verlossing wordt toegegeven, dat Zijn verlossing van zonden door de mens erkend wordt. In het diepst van het hart aangenomen en erkend wordt.

Daar is nederigheid voor nodig, maar over het algemeen zijn er niet veel mensen die tot die nederigheid komen, Zijn verlossing zonder enige weerlegging aannemen en de vrede van Mijn liefde diep in het hart voelen en daarmee in ware vrede zijn. Zulke vrede wordt dan niet verstoord door wat er om hen heen gebeurt. Dat wil niet zeggen dat het gebeuren in de wereld hen niet meer raakt, maar in hun hart blijft de vrede van Mijn liefde en het besef dat uiteindelijk voor iedereen die vrede bewaard blijft, zolang als het duurt dat mensen, zonder het besef van Mij in Jezus Christus in alle mensen, zonder het besef van verlossing en de bijgaande vrede, hun eigen wensen en verlangens nastreven.

Eens komt de eeuwige dag waarop alle mensen tot werkelijk eeuwig gelukzalig leven komen voor altijd en niets hen meer uit die vrede en blijdschap kan verleiden. Eens zijn jullie mensen vrij en gelukkig in Mijn ware liefde en is er niets meer dat dat verstoren kan of verstoort. Heb daar nu in je hart vrede mee, alles komt goed.

Hemels Brood 7657

Jij, mens, hebt de bewustheid van zijn. Ik, jouw Schepper, Ben de bewustheid van Zijn, en Ik heb jou, mens, het besef te zijn gegeven, Mijn leven. Dat jij leeft, mens, en je daarvan bewust bent, dat heb jij van Mij gekregen. Jij, mens, bent deel van Mijn Zijn, van Mijn leven, terwijl Mijn leven het Enige leven in de oneindige eeuwigheid is. Ik Ben, en Mijn Zijn is eeuwig en altijd tot in de eeuwige oneindigheid onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar volkomen ondoorgrondelijke oneindige wijsheid. Ik weet alles, Ik ken alles, Ik Ben Alles.

In jouw bewustheid van zijn kun je je van Mij bewust zijn in Mijn liefde en Mijn wijsheid, maar het tegenovergestelde daarvan, wat niets is, kan zich aan je voordoen alsof het iets is, alsof het je macht geeft, alsof het jouw bestaan is, terwijl jouw bestaan eeuwig Mijn bestaan in alles en iedereen is. Dit niets is er, zodat jij, mens, je bewust kunt zijn van jezelf als een eigen bestaan, zelfstandig levend Mijn leven aan jou gegeven.

Eerder dan voor jou tijd was, heb je je laten verleiden door te denken los van Mij, jouw Schepper, levend te zijn, en daarmee heb je het niets tot iets wat het niet is aangetrokken, denk je Mij zelf te kunnen zijn, zelf leven te zijn, macht te bezitten over alles. Maar mens, in die gedachte alles te zijn, ben je niets, terwijl je in Mij, Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige eeuwig ware liefde, alles kunt hebben uit Mij, jouw Schepper, gelijk Mij kunt zijn.

Wat jij in waarheid bent, lief mens, is Mijn leven aan jou gegeven. Mijn ware liefde en haar wijsheid staat jou ter beschikking. Maar het is aan jou of je die macht die je denkt te hebben loslaat, het is aan jou of je Mijn liefde en haar wijsheid aanneemt, het is aan jou om Mij in Mijn waarheid van werkelijk eeuwig Zijn vindt. En Ik, lief mens, help jou daarbij, zonder je vrijheid te belemmeren, niet zomaar, maar omdat Ik jou, mens, innig ten diepste eeuwig liefheb en zodat jij Mijn ware leven in alle gelukzaligheid voor eeuwig bereikt.