Hemels Brood 7596 t/m 7626

Hemels Brood 7596

Lieve mensen, weet dat Ik jou ben, maar jij bent nog niet Mij. Je bent Mijn leven voor eeuwig en in de vrijheid van zijn mag jij Mijn leven helemaal in je opnemen, zodat je Mijn leven voor eeuwig gaat zijn. Daarvoor is het nodig dat je Mijn werkelijk eeuwige leven, welke Ik aan jou gegeven heb, in de volle waarheid van wat Mijn werkelijke leven is, volledig gaat begrijpen. De ware eeuwige gelukzaligheid ervan gaat beseffen in ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Weet daarbij dat Mijn eeuwig ware liefde vooropstaat, maar dat de daaruit voortkomende wijsheid niet onderdoet aan Mijn liefde. Daarom is er geen onderscheid te maken tussen Mijn liefde en haar wijsheid, tussen Mij en Mijn Zoon Jezus Christus, alles is Eén en in Die Eenheid zijn jullie Mijn leven, ook al maken jullie mensen in je vrijheid nog keuzen die niet naar Mijn liefde zijn, uit onbegrip, uit eigenbelang, uit misvattingen, uit onverschilligheid, enzovoorts.

En nieuwe voornemens, vol enthousiasme gemaakt, verzanden vaak omdat de omstandigheden het volhouden ervan belemmeren en andere keuzen ervoor in de plaats komen. Geef Mij je hand, geef Mij je vertrouwen, laat al die voornemens maar weg en volg alleen Mij in je hart, dan help Ik je te groeien in waarheid, liefde en haar wijsheid, in Mijn liefde, in Mijn eeuwig zuivere heldere licht, zodat je gaat begrijpen en daaruit gaat inzien wat werkelijk leven is, wat werkelijk waarheid is, wat werkelijk gelukkig maakt, zowel op aarde als na het verblijf op aarde.

Kom en word één met Mij in waarheid en Mijn ware liefde, vind die nederigheid die al hetgeen niet waar en niet goed is in rook doet opgaan, ook te midden van al het roerige van de wereld en de wereldse belangen. Begrijp dat niemand zijn leven alleen draagt, maar altijd samen met Mij is, ook zonder dat te beseffen of zonder daaraan te denken. Ik blijf het jullie allemaal zeggen, tot het werkelijk diep tot je doordringt, Ik heb jullie allemaal intens en ten diepste eeuwig lief en in die liefde zijn jullie allemaal opgenomen voor het ware gelukzalige leven, Mijn leven voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7597

Uit eenvoud komt rijkdom. Niet de wereldse materiële rijkdom van geld, goud, juwelen en van macht, maar de rijkdom van besef van werkelijk leven, van ware liefde en haar wijsheid. Het bezit van ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde is de grootste rijkdom wanneer beseft wordt dat Ik die liefde ben en dat het leven die liefde is, maar alleen werkelijk in bezit komt van degenen die in eenvoud, in ware nederigheid Mij in zich kennen en in Mij, hun God en Schepper, geloven.

Alles wat niet die ware liefde is en alle andere rijkdommen en macht is ijdel en hoe mensen daar ook van genieten, het is in de werkelijkheid van zijn niets, helemaal niets. Alle eer die mensen aan iemand geven, alle bekendheid die roem aan iemand geeft, alle waarde die mensen denken te hebben, in de waarheid van leven, van werkelijk zijn is het helemaal niets en geeft het helemaal niets. Elke wetenschappelijke of archeologische ontdekking, alle kennis over de ruimte en de sterren, de planeten, het is en geeft niets in de waarheid van zijn, welke Mijn ware eeuwig onveranderlijke onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid is.

Maar zou je niets weten, niets kennen van al die kennis, van al die ontdekkingen, zou je weinig of geen geld hebben, geen of goud of juwelen, geen macht en geen roem, geen aanzien, enzovoorts hebben, maar in Mij, jouw Schepper, jouw God in Jezus Christus en Mijn liefde en haar wijsheid geloven, en Mijn liefde in alle eenvoud nastreven te zijn, dan heb je meer dan genoeg van het ware leven, van de ware rijkdom in je, in alle eenvoud van zijn.

En hoewel niemand op aarde je daarvoor zal roemen, het je geld, je bezit niet zal vermeerderen, en zelfs je gezondheid zou aflaten, dan zul je toch rijker zijn dan hij die op aarde, in zijn mens zijn, rijk is aan kennis, aan materiële rijkdom, aan bezit, roem, macht, aanzien, enzovoorts. Want alleen liefde zoals Ik liefde Ben en geef, is alles, de kennis van werkelijk zijn is het werkelijke zijn, is jouw ware leven, welke in alle werkelijkheid Mijn eeuwig gelukzalige leven is. Dat heb Ik alle mensen gegeven.

Zalig degenen die in alle vrijheid ervoor kiezen om naar Mijn liefde te leven, eenvoudig om niet.

Hemels Brood 7598

Lieve mensen, over het in Mij geloven is over het algemeen niet gemakkelijk te praten op een verjaardag of een feestje. Eigenlijk is er in allerlei andere situaties ook niet over te praten. Niet in de winkel, niet bij het sporten, niet bij de zangclub, enzovoorts. Er zijn bijna geen gelegenheden meer waar je vrij en zonder hinder over je geloof in Mij kunt spreken, en waar anderen dat ook doen of naar je willen luisteren.

In enkele gevallen komt het voor dat je in bepaalde omstandigheden iemand treft waarmee je over je geloof kunt praten. Natuurlijk kun je erover praten met mensen die ook in Mij geloven, wanneer je die hebt leren kennen. Vaak willen die ook graag over hun geloof in Mij praten en ook zij weten dat zomaar ergens over hun geloof praten niet gebruikelijk is bij de doorsnee mensen in allerlei omstandigheden. En zo wordt Mijn bestaan in allerlei opzichten steeds meer naar de achtergrond verschoven en lijkt het geloof in Mij, in Mijn bestaan, er voor veel mensen niet toe te doen. Het geloof in Mij lijkt steeds meer een zeldzaamheid en het lijkt steeds meer te verdwijnen.

Ik zie bij jullie, die wel in Mij en Mijn liefde geloven, een zekere bezorgdheid daarover. Want zelfs nu de tijd door allerlei gebeurtenissen moeilijkheden brengt voor veel mensen over de hele wereld, is er in dat opzicht geen spoor van verandering te bespeuren. Nog steeds wordt er vooral gedacht dat problemen wel opgelost gaan worden, maar de voorgestelde oplossingen oogsten steeds meer kritiek en er vormen zich steeds weer groepen mensen die met veel bombarie protesteren tegen allerlei regels die gesteld zijn of gaan worden om problemen te verhelpen. Het vertrouwen versnippert omdat steeds weer gebleken is dat gestelde regels meer schade brengen dan goed doen.

En nog kunnen jullie die in Mij geloven daar niet of nauwelijks over vertellen, aanreiken hoe Mijn liefde hulp kan bieden, wanneer daarom gevraagd wordt, wanneer daarin geloofd wordt, wanneer veel mensen zich naar Mij keren, eerlijk, openlijk, gezamenlijk, zoals jullie dat al doen. Lieve mensen, ook al kunnen jullie in de gegeven omstandigheden niet samenkomen, blijf bij Mij komen, blijf op Mij en Mijn liefde vertrouwen, want hoe klein jullie gezamenlijk ook zijn, voor Mij en Mijn liefde is het genoeg om Mijn liefde tot uitwerking te brengen voor alle mensen, al dan niet in Mij gelovend en al dan niet over Mij sprekend. Want Ik zal tot hen spreken in hun hart en zalig degenen die Mij horen in hun hart en aan Mij gehoor geven in hun doen en laten. Wees niet bezorgd om wat er in deze tijd gaande is, want Ik zorg hoe dan ook voor alle mensen, uit ware liefde en haar onovertroffen wijsheid.

Hemels Brood 7599

In Mij geloven zonder Mij te zien, Mij volgen zonder te weten waarheen je Mij volgt, Mij liefhebben zonder dat je Mij ten volle kent, Ik weet dat dat niet gemakkelijk is. Verdragen wat moeilijk te verdragen is, zonder dat je weet waarvoor, zonder dat je weet waardoor, Ik weet dat dat niet gemakkelijk is. Van Mij getuigen, zonder bewijs dat Ik er ben, Mijn Woord aanreiken zonder bewijs dat het Mijn Woord is, Mijn liefde nastreven te zijn, terwijl zoveel mensen zich daar niet om bekommeren en van je goedheid profiteren, zonder daar iets voor terug te geven, zelfs je met bedrog antwoorden.

Zie, zij weten niet, zij voelen Mij niet, zij zijn blind geworden door hun handelen naar eigengewin, naar bezit en naar verlangen om macht en roem. Zij willen Mij niet volgen, want zij willen niet loslaten wat zij denken te bezitten, hun materiële bezit, hun macht, hun roem en dergelijke. Zij willen niet de moeite doen die het kost om Mij te volgen, Mijn weg te gaan, zonder Mij te zien en zonder te zien waar Ik hen naartoe leid. Zij willen geen afstand doen van de wereldse materiële voordelen waaraan zij gewend zijn, voor het onbekende, niet te bewijzen geluk dat Ik hen wil geven, maar niet kan tonen voordat zij zich aan Mij toevertrouwen, zich aan Mij overgeven.

Zij zijn met velen en jullie met weinigen, en onder jullie, die ongezien in Mij geloven, in Mijn liefde geloven, op Mij vertrouwen zonder alles van Mij te kennen, zonder Mijn Woord totaal te begrijpen, zijn er die veel te verdragen krijgen, die tot het uiterste beproefd worden en het niet gemakkelijk hebben, en zo nu en dan komt er wat twijfel en de vraag, waarom? Ik kan het waarom niet laten weten, het zou jullie vrijheid belemmeren, maar Ik zeg jullie, het is allemaal deel van Mijn liefde en haar wijsheid. Alle ongemak, alle leed, het komt daar waar het verdragen kan worden, in Mijn liefdevolle kracht die in jullie allen aanwezig is.

Houd vol, laat het soms zwaar zijn, maar houd vol, blijf Mij volgen, blijf geloven, blijf vertrouwen, en je zult zien, je zult verstaan, je zult begrijpen waarom en in de volle gelukzaligheid komen.

Hemels Brood 7600

Mens, je bent geen materie, je bent leven, Mijn Leven. Je bent in materie gevat om je de vrijheid te gunnen van een eigen besef te bestaan, te leven met een eigen vrije wil. In de materie gevat omdat Ik, jouw God en Schepper, Mijn eigen vrije Wil heb, Die boven jouw vrije wil staat en je zonder in de materie gevat te zijn, je eigen vrije wil niet zou kunnen hebben. Nu kun je, in die vrijheid, maar wel gebonden aan materie, die eigen vrijheid ervaren en alle keuzen die je maakt ervaren, en daarbij Mijn Wil ervaren zonder dat jouw vrijheid en jouw wil belemmerd wordt.

Evengoed is jouw leven Mijn Leven, en alles wat is en leeft is door Mij geschapen zoals dat voor jou en alle mensen het beste is en de mogelijkheid geeft om in de gelukzaligheid van Mijn werkelijke Leven te kunnen komen, zonder in de materie gevat te zijn. Juist heb Ik jullie een materieel lichaam gegeven om jullie vrije wil en de eigen keus te waarborgen, maar jouw leven en dat van alle mensen blijft eeuwig Mijn Leven, jullie in vrijheid gegeven.

De hele schepping leeft Mijn Leven en jij met alle mensen zijn één in leven met Mij, in Mijn leven zijn jullie allemaal tezamen één mens met ieder voor zich ook het eigen besef te bestaan, te zijn, met de vrijheid van de eigen keus, met de bedoeling dat jij jouw wil gelijk aan Mijn Wil brengt, zodat je voor altijd in de ware vrijheid van Mijn eeuwige gelukzaligheid komt, bewust van je eigen zijn, van Mij en van het zijn van alle mensen in Mijn Zijn.

Want jij en alle mensen zijn één van leven in Mij en Ik in jullie, waarbij iedereen zijn eigen bestaan als mens beseft en iedereen ook elkaar in Mij beseft te leven, te zijn in de eenheid van Mijn eeuwig oneindig gelukzalige Leven. Zie, de materie waarin jullie mensen gevat zijn is een hulpmiddel om de eigen vrijheid van wil voor alle mensen mogelijk te maken, omdat geen mens buiten Mijn Wil kan bestaan en er geen sprake kon zijn van het besef van een eigen vrije wil zonder in de materie gevat te zijn.

De materie is jullie gegeven om vanuit de eigen vrije wil uit het materiële lichaam te komen, dat is, uit de materiële zogenaamde dood van het eigen willen te komen, tot het volledig ware Enig werkelijke gelukzalige Leven, tot Mij in eeuwig ware liefde te komen en in de enorme vreugde daarvan voor eeuwig te blijven.

Hemels Brood 7601

Wit en zwart steken scherp tegen elkaar af. Geloof in Mijn bestaan en ontkenning van Mijn bestaan steken scherp tegen elkaar af. Maar daartussen is het grijs, niet helemaal wit en niet helemaal zwart, geen volledige erkenning en geen volledige ontkenning.

De manier van geloven van mensen, gebaseerd op de uitleg van kerken over Mijn Woord en Mijn leer, was niet naar waarheid, want die uitleg en de regels die aan Mijn Woord gekoppeld waren, misten waarheid, gaven een vertekend beeld, maar hielden de mensen toch bij Mij, al was het heel gebrekkig wat betreft de waarheid van Mijn Woord en ook dwangmatig. Nu zijn er nog maar weinig mensen bij een kerk aangesloten, veel mensen hebben de kerk en haar leer verlaten of zijn er niet bij betrokken geraakt, hebben geen deel aan een kerk met haar uitleg en regels gehad.

Zie, voordat een werkelijk begrip van Mijn Woord en Mijn leer kan ontstaan is het nodig dat al wat niet werkelijk Mijn Woord en Mijn leer is, verdwijnt, zodat daarvoor in de plaats geheel nieuw begrip kan komen voor Mijn ware Woord en Mijn ware leer. Het verdwijnen van alle valse uitleg, het verdwijnen van de kerken en alle invloed daarvan is daarvoor nodig, maar het heeft eerst een totale onwetendheid tot gevolg. Mensen hebben zich nu afgekeerd en de vrijheid genomen zich niet meer om Mij, Mijn Woord en Mijn leer te bekommeren. Een bijna logisch gevolg van wat door kerken aan valse leer, regels en wetten gegeven is voor eigengewin en voor macht, bepaald niet de pijlers van Mijn Woord en Mijn leer.

Nu gaat het tijd worden dat mensen de waarheid gaan zien. Eerst zijn de leugens van de kerken gezien, vervolgens is er leegte gekomen, nu is het tijd dat de waarheid gezien gaat worden en dat een nieuw en juist geloof onder de mensen ontstaat, een werkelijk zicht op Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, een werkelijk besef van Mijn bestaan, een werkelijk begrijpen van Mijn Woord en Mijn leer, een eigen doorvoelen van Mijn ware liefde en haar wijsheid als basis van het ware werkelijke leven uit Mij, aan alle mensen in ware vrijheid gegeven.

Jullie, die op een andere dan de kerkelijke leer voorschreef in Mij, Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn Woord en Mijn ware leer van ware liefde geloven en ernaar streven die liefde volgens Mijn ware leer te zijn, zijn de voorlopers van de vernieuwing van het geloof in Mij, Mijn Woord en Mijn werkelijke leer. Maar weet, lieve mensen, dat die ommezwaai niet in een korte tijd komt, dat heeft tijd nodig. Dat is een proces en dat is nu gaande. Hoe grijs het er ook uitziet, hoe het ook naar zwart neigt te gaan, het zal wit worden, weet dat en houd daaraan vast. Wat Mijn Hand eens begon zal zeker tot een goede en liefdevolle uitkomst leiden, tot waarheid en liefde in eenvoud en wijsheid, en zo zal geschieden wat Ik beloofd heb, een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Ik heb jullie allemaal lief.

Hemels Brood 7602

Er zijn veel mensen die hulp zouden kunnen gebruiken maar de hulp die voorhanden is niet aannemen. Die Mij bidden om hulp, maar de hulp die zij van medemensen zouden kunnen krijgen niet vragen en niet aannemen, omdat zij graag de controle in eigen hand houden, omdat zij niet zwak willen lijken, omdat zij het zelf willen blijven doen en het liefst van Mij een wondertje krijgen.

Maar zo heb Ik het voor jullie mensen op aarde niet bedoeld. Want juist heb Ik het zo bedoeld dat er van alles gebeurt zodat iedereen wel eens hulp nodig heeft en iedereen wel eens hulp kan geven. Omdat het bedoeld is dat mensen op aarde samenleven, er samen zijn voor elkaar, dat iedereen soms de nederige kan zijn die hulp kan gebruiken en aanneemt, en soms de mogelijkheid heeft om een ander te helpen, zonder daar iets voor terug te verwachten.

Want dat is liefde in de praktijk brengen, de ene keer de nederige zijn die hulp aanneemt en de andere keer de krachtige zijn die hulp geeft en dat daar geen vergoeding ooit tegenover hoeft te staan, de nederige de hulp om niet aanneemt zonder schaamte en de krachtige de hulp geeft, zonder zich verheven te voelen en zonder daarvoor iets terug te verlangen.

Maar kijk om je heen, alles heeft altijd een prijs, altijd wordt er iets terug verwacht, is het geen geld of goederen, dan toch wordt er waardering en dank verwacht en doorgaans ook gegeven in allerlei situaties. Ware liefde is geven om niet en aannemen om niet, geheel belangeloos. De meeste mensen kunnen moeilijk aannemen zonder dat zij daar iets tegenoverstellen en daarmee maken zij het degenen die geven moeilijk om dat om niet te doen.

In ware liefde wordt er om niet aangenomen en om niet gegeven, maar in de huidige samenleving is dat zeldzaam geworden en zijn mensen gewend aan “voor wat, hoort wat”, dat is altijd een dienst voor een dienst. Lieve mensen die in Mij geloven, kijk eens naar jezelf. Kun je nederig hulp aannemen van je medemensen en kun je nederig hulp geven op zijn tijd? Want dat is ware liefde, zoals Ik jullie liefheb.

Hemels Brood 7603

De aarde draait en de mens draait mee. Iedereen op aarde draait mee met de draaiende aarde, maar niemand bemerkt het draaien van de aarde zoals je in een draaimolen het draaien ervan bemerkt. Je weet dat de aarde draait, maar waar je op aarde ook bent, je merkt daar niets van. Zo is er veel meer wat er gebeurt waar je niets van merkt, waarvan je zelfs niet weet dat het gebeurt.

Dat de aarde draait weet je, doordat mensen dat ontdekt hebben op een manier die een vaststaand bewijs heeft geleverd, maar zelf heb je het niet kunnen vaststellen, alleen heb je het geloofd, door het bewijs van andere mensen die het zelf konden vaststellen. Het is iets vanzelfsprekends geworden om te geloven in het draaien van de aarde, omdat het bewijs heel aannemelijk is.

Nu geloof je ook in Mijn bestaan, in Mijn liefde, in Mij als Schepper van hemel en aarde, in Mij als jouw Levengever en Levengever van alle mensen, maar een vergelijkbaar bewijs als dat van het draaien van de aarde is er niet. Jouw geloof in Mij is in jou ontstaan als een openbaring, een besef van waarheid, en het is niet alleen een geloof in Mijn bestaan, maar ook een weten geworden dat Ik besta, een weten dat Ik Ben, leven, liefde, wijsheid.

Dat innerlijke besef, dat innerlijk weten Wie Ik Ben, dat innerlijk besef van waarheid daarvan, is voor jou en medemensen die Mij ook in zich gevonden hebben een bewijs, maar veel mensen hebben Mij nog niet op die manier in zich gevonden en zolang zij Mij niet in zich vinden zoals jullie Mij gevonden hebben, zullen zij naar bewijzen blijven zoeken zoals het draaien van de aarde bewezen en daarmee te geloven is.

Zie, jullie is het gegeven om Mij innerlijk te leren kennen en in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid te geloven, anderen nog niet, om wijze liefdevolle redenen die met de vrijheid van alle mensen te maken hebben. Heb daarom geen zorg in jullie hart, want alles heb Ik in Mijn oneindig grote liefdevolle zorg, zodat jullie geen zorg daarover hoeven te hebben. Alleen vertrouwen in Mij en Mijn liefdevolle wijsheid, vertrouwen dat het allemaal goedkomt, op Mijn tijd.

Hemels Brood 7604

De moeilijkheid voor jullie, in Mijn bestaan en Mijn liefde gelovende mensen, is niet de wereld, de wereldse mensen, die zonder geloof in Mij hun leven invullen naar eigen behoeften, naar eigen wensen en verlangens, naar eigen meningen en overtuigingen, de moeilijkheid is daar in ware liefde mee om te gaan, in nederigheid en vertrouwen op Mij, op de juiste manier. Want steeds weer bepalen de keuzen van de wereldse mensen de richting, ontstaan er situaties die niet aangenaam zijn, krijgen mensen te maken met eenzaamheid, oneerlijke verdeling van eerste levensbehoeften, is er armoede en rijkdom zonder dat de rijken genoeg afstaan van hun rijkdom aan de armen.

Met al die situaties omgaan is de moeilijkheid. Want je kunt het zelf nog zo goed doen, het lijken druppels op een gloeiende plaat, want alles wat in de wereld nagestreefd wordt, staat veelal los van enig geloof in Mij en Mijn liefde en richt zich vooral op zichzelf, op het eigen welzijn, al dan niet met allerlei vormen van protest wat zo hier en daar bloedig wordt neergeslagen, omdat het de rijken niet uitkomt iets aan hun welzijn te veranderen ten gunste van hen die in armoede leven. Daarmee omgaan in liefde en vertrouwen wordt steeds moeilijker, de druk van de overheid om haar in haar beleid te volgen wordt steeds dwingender en staat scherp tegenover het eigen besef hoe het in de samenleving zou kunnen gaan, wanneer naar Mij en Mijn liefde omgezien zou worden.

Maar dat, lieve mensen, is de situatie niet, jullie die in Mij geloven en ernaar streven naar Mijn liefde te leven, zijn in de minderheid, zoals Ik in de minderheid ben. Jullie worden opzijgezet zoals Ik opzijgezet word, jullie worden overlopen zoals Ik overlopen word, dat is de situatie. Zoals de wereldse mensen denken over Mij en Mijn liefde, zo behandelen zij jullie die in Mij geloven, als onbelangrijk, als niet ter zake doende, en zo krijgen jullie van de wereldse mensen geen aandacht, zoals Ik geen aandacht krijg.

Maar dat zal niet blijven, want hun leven is hoe dan ook toch van oorsprong Mijn leven en hun afdwalingen kunnen niet veel verdergaan of zij verliezen hun leven zoals het werkelijk Mijn leven is. Dus wees gerust, want Mijn leven blijft eeuwig zoals Mijn leven is, waarheid, liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7605

Je hoeft Mij niet te bewijzen, Ik bewijs Mij Zelf. Maar niet op de manier waarop mensen iets bewijzen, door iets zichtbaar of aannemelijk te maken. Ik bewijs Mijn bestaan door Mijn Zijn in alles en overal. Niet materieel, niet mathematisch, niet elementair, zichtbaar zoals mensen voor elkaar zichtbaar zijn, Ik ben leven en leven bewijst Mij in jou en alles wat leeft. En alles leeft, zelfs materie is een deel van leven, ook al heeft het geen besef daarvan.

De mens heeft besef van leven en daarmee besef van Mij. Ook al scheidt hij zijn leven van Mijn leven, het is en blijft toch Mijn leven en het bewijs dat Ik besta, ook als dat als zodanig niet erkend wordt. Iedereen kan uit het eigen besef te bestaan, te leven, denken dat zijn bestaan het zijne is vanaf zijn geboorte op aarde, omdat de materie, zijn lichaam, hem scheidt van andere mensen en hun eigen besef te bestaan. Het besef te bestaan is niet zijn leven, het is alleen het besef van het leven in hem, maar dat leven ben Ik, is Mijn leven dat Ik hem gegeven heb tezamen met het besef ervan, waardoor ieder mens persoonlijk beseft te bestaan.

Het eigen besef te bestaan maakt het persoonlijk, maakt het verschil met al zijn medemensen, want ieder mens heeft de eigen vrijheid van omgaan met zijn bestaan vanuit het leven dat hij beseft in zich te hebben, gekregen van Mij, waarmee hij en alle mensen deel uitmaken van Mijn Zijn. Zo is ieder mens een eigen uniek persoonlijk bestaan, evengoed altijd in eenheid met elkaar, omdat alle leven toch ook altijd Mijn leven is en eeuwig blijft, waarmee iedereen zou kunnen begrijpen dat er buiten Mij geen ander leven is of ooit kan zijn.

Elk en ieders leven is hoe dan ook Mijn leven, ben Ik in alle werkelijkheid, niet te zien in materie, omdat materie een tijdelijke grens vormt voor de mens tussen zijn vrije wil en Mijn vrije Wil, zodat hij het besef van zijn eigen bestaan kan ervaren in de vrijheid van keus tussen leven en dood, tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde, waarbij liefde leven is en het tegenovergestelde daarvan niet is, terwijl Ik eeuwig Ben en jullie daarmee eeuwig zijn wanneer je daarvoor in vrijheid kiest. Jullie weg is dat te gaan zien en begrijpen.

Hemels Brood 7606

Lieve mensen, Ik ben alom aanwezig en met een beetje oplettendheid zou iedereen dat ook kunnen zien. Niet zo zeer letterlijk, maar in de verhoudingen, bijvoorbeeld in de natuur. In de opbouw en de samenhang in de natuur, de ontwikkelingen die zich in de natuur voordoen, de planten, de dieren, het klimaat, de weersomstandigheden. In de natuur kunnen mensen de natuurwetten werkend zien in volkomen precisie, want daar werken de wetten volgens de patronen “als dit, dan dat”, en “als hier, dan daar”, enzovoorts. Zij werken zodanig op elkaar in, dat het altijd goedkomt via die patronen. Maar het ingrijpen van de mens maakt dat er processen nodig zijn die ervoor zorgen dat de wetmatigheden toch gewaarborgd blijven, en er zijn mensen die deze processen zien als foutjes in de Schepping, terwijl die processen nodig zijn om te herstellen wat de mens met zijn ingrijpen in de natuur gewijzigd heeft, omdat hij de volmaaktheid niet zag doordat hij eigengewin voor ogen had, en meestal nog heeft.

Eigengewin is er heel vaak de oorzaak van dat mensen Mijn alom aanwezigheid niet zien, niet bemerken, terwijl aan alles wat er in de Schepping is en gebeurt eigenlijk heel goed te zien is hoe Ik aanwezig ben zonder in een materieel zichtbaar lichaam aanwezig te zijn. Eigengewin veroorzaakt bij veel mensen op aarde grote blindheid voor Mij, en alles wat uit die blindheid voortkomt veroorzaakt veel ongemak in allerlei opzichten, want hoe dan ook blijft alles met elkaar in verband staan, en elk handelen van een mens, of van meerdere mensen, doet iets in de samenhang van alles ten aanzien van alle mensen, die tezamen één mens zijn in de Enige werkelijk levende Mens, Jezus Christus.

Hoe eigengewin veel mensen ook verblindt voor Mij, voor de waarheid, voor het werkelijk volmaakte leven, de eeuwig ware gelukzaligmakende liefde, alles leidt evengoed vanuit de door Mij ingestelde wetten naar het volmaakte Zijn. Wat de mens in zijn vrijheid ook kiest, doet of laat, zegt of zwijgt, de grond van alles is Mijn ware liefde, Mijn werkelijk gelukzalige eeuwige leven en volgt Mijn wetten, “als dit, dan dat” en “als hier, dan daar”, zodat het zeker voor alle mensen helemaal goedkomt.

Hemels Brood 7607

Ieder mens heeft altijd met zijn medemensen te maken. Al trekt hij zich terug, ergens op aarde waar geen mensen in de buurt zijn, dan nog heeft hij met medemensen en hun doen en laten te maken. Maar meer nog heeft hij met Mij te maken. Of hij nu wel of niet in Mij, in Mijn liefde en haar wijsheid gelooft, hij heeft met Mij te maken. Want niets op en om de aarde is zonder Mij, niemand is zonder Mij, want Ik Ben overal en in alles werkelijk leven, voor altijd en eeuwig, en zonder Mij is niets.

De wereldse mens doet wat hij wil of wat hij denkt dat goed is, zonder zijn doen en laten in overeenstemming met Mij, zijn werkelijke zijn, te brengen. Hij denkt niet aan Mij als zijn leven, hij ziet zijn leven als een eigen bezit in alle opzichten, voor zijn geboorte ontstaan uit zijn ouders. Hij ziet dat als het doorgeven van hun leven, waardoor leven op aarde blijft, door het door te geven. Zo mag het lijken, maar zo is het niet, elk leven is Mijn leven en elke geboorte is leven wat uit Mij in ieder mens gegeven is om op aarde geboren te worden uit de samenvoeging van de vrucht in de vrouw en het zaad uit de man, in de ware liefde voor elkaar als een zegen voor hun liefde.

Maar voor velen is dat ook al lang niet meer uit ware liefde tussen de man en de vrouw, het is in de vrijheid van keus tot heel andere vormen van het samenbrengen van vrucht en zaad gekomen. Ik wijs dat niet af, het is alleen niet op die manieren aanbevolen in verschillende opzichten. Maar in de vrijheid van keus zal Ik daar niemand in belemmeren en het hier en daar om goede redenen zelfs zegenen. Weet daarbij dat niet alles Mijn zegen draagt, zoals in allerlei opzichten niet alle keuzen die mensen in hun vrijheid maken Mijn zegen kunnen dragen.

Ik geef er Mijn licht over in de harten van mensen, maar in het hart van wereldse, op zichzelf en op het eigen welzijn en genoegens gerichte mensen, die niet in Mij geloven, wordt Mijn licht niet bemerkt, wordt Mijn Stem niet gehoord. Evengoed blijft alles hoe dan ook in Mijn liefde en haar wijsheid gevat en blijf Ik Mijn licht aan alle mensen geven. In hun hart en om hen heen zal het voor alle mensen altijd schijnen en zichtbaar maken wat het beste is om wel of niet te doen. Maar er zijn steeds maar weinig mensen die zien, begrijpen en in liefde voor Mij ernaar handelen.

Hemels Brood 7608

Het kan voorkomen dat iemand door gebeurtenissen verward raakt in wat te geloven van Mij en Mijn Woord, hoe de gebeurtenissen te begrijpen ten aanzien van Mijn hulp en Mijn liefde. Zie, wanneer je een som te maken krijgt waarvan je de formule niet kent, is het moeilijk om die op te lossen. Wanneer er iets gebeurt waarbij je de achtergrond niet kent, is het moeilijk om het te begrijpen.

Hoewel je in Mij en Mijn liefde gelooft, heb je nog geen kennis van al Mijn mogelijkheden, weet je nog niet in alle opzichten wat in de oneindigheid Mijn Woord betekent, er is nog heel veel wat nog te kennen is maar nu nog te veel is om te kennen. Daardoor zijn er gebeurtenissen die nog niet ten diepste te kennen zijn en dat kan verwarrend zijn, zeker wanneer je het probeert te begrijpen met de kennis en het besef dat je hebt. En wanneer het niet lukt wordt vaak het logische verstand ingeschakeld om het gebeuren te verstaan.

Beter kom je in je hart bij Mij en Ik kan je laten weten dat het niet aan jou ligt, dat je eenvoudig de mogelijkheid nog niet hebt om de gebeurtenis ten volle te doorzien, dat Mijn liefde veel verder gaat dan jij kunt verstaan en dat het voor jou het beste is om al dat vorsen naar het wat en hoe en waarom wat meer los te laten. Ik kan je dan wat meer uitleg geven, maar een deel zul je zeker aan Mij moeten laten en erop vertrouwen dat je eens meer inzicht zult hebben om met je hart dieper te begrijpen waar allerlei gebeurtenissen mee te maken hebben.

Want Ik ben Alles, alle leven, en in Mijn Hand liggen hoe dan ook alle gebeurtenissen, zonder iemand in zijn vrijheid te belemmeren. En mocht iemand onschuldig lijden door gebeurtenissen, dan zal hij daarvoor vergoed worden, niet als een beloning voor verdienste, maar omdat Ik hem liefheb, oneindig eeuwig ten diepste liefheb, zoals Ik alle mensen liefheb. Bekommer je er daarom niet om alles te begrijpen, alle gebeurtenissen te doorzien, want daarvoor is er nog teveel verborgen in de duisternis van de wereld wat nog veel tijd nodig heeft om Mijn heldere licht te kunnen verdragen. Maar wie groeit in liefde, die zal steeds wat meer kunnen zien en begrijpen van Mij en Mijn Woord in het heldere licht van Mijn ware liefde.

Hemels Brood 7609

Werkelijke liefde is de sleutel tot het ware eeuwige leven en de gelukzaligheid daarvan. Veel mensen doen hun best om vanuit hun geloof in Mij, jullie God en Schepper, en de Mens Jezus Christus, in Wie Ik op aarde gekomen ben, tot die ware liefde te komen. Maar velen hebben zich een eigen voorstelling gemaakt van wat ware liefde is, maar de volkomen waarheid nog niet is. Zie, in Jezus Christus heb Ik als Mijn Zoon de ware Weg getoond en het is geen weg die bedoeld is om alleen te gaan.

Juist is Jezus Christus Zelf de Weg en daarmee is het van belang om je weg naar ware liefde met Hem samen te gaan. Alhoewel Ik in Hem niet letterlijk in een materieel lichaam op aarde ben, ben Ik wel in ieders hart bereikbaar aanwezig, en met het met Mij in Jezus Christus samen gaan is bedoeld dat je in je hart met Mij in contact bent, het liefst voortdurend, zodat je innerlijk steeds weet wat in welke situatie het werkelijk naar liefde handelen is en je leert te zien, dat wat je denkt naar liefde te doen, nog niet in alle opzichten de ware liefde is.

Want zie, ware liefde heeft allerlei facetten, maar ware liefde is geen optelsom van facetten, het is niet zo dat je de facetten van liefde kunt afstrepen zoals je boodschappen van een lijstje kunt afstrepen. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ik ben geduldig, dus dat kan ik afstrepen, ik ben vergevend, dus dat kan ik afstrepen, enzovoorts, en wanneer je alles hebt kunnen afstrepen je ware liefde bent. Want dat is een verstandsmatige manier, die komt niet uit Mij in je hart.

Zie, zonder Mij en Mijn liefde in je hart te raadplegen, kom je niet tot de ware liefde, je hebt Mij in Jezus Christus in je hart daarbij nodig, altijd. Op de momenten dat je daar niet bij Mij in je hart om komt, ben Ik er evengoed en is Mijn liefde in je hart toch ook aanwezig, maar in je vrijheid is het aan jou om in je hart te voelen wat ware liefde uit Mij is. Juist alleen uit Mij groei je ernaartoe om in alle werkelijkheid die ware werkelijke liefde je eigen te maken en helemaal te gaan zijn.

Hemels Brood 7610

Mensen denken op aarde van alles te bezitten, maar wanneer het erop aankomt bezitten mensen in werkelijkheid niets dan hun besef te leven. En ook dat kan op aarde wegvallen wanneer iemand bijvoorbeeld bewusteloos raakt. Al het materiële bezit, elk bezit van macht en roem, het valt allemaal weg bij het verlaten van de aarde, wanneer het verblijf op de aarde beëindigd wordt.

Maar zie, het leven dat Ik aan mensen gegeven heb blijft eeuwig en het besef daarvan blijft ook. Niet voor iedereen op dezelfde wijze, want alles is verbonden aan Mij, Mijn leven en Mijn liefde en haar wijsheid, alles is alleen Mijn leven, Mijn ware liefde, en dat is dan ook alles wat een mens van de aarde meeneemt wanneer zijn verblijf beëindigd is.

Alleen voor de een is dat meer dan voor een ander, de een heeft meer liefde verzameld op aarde dan de ander, niet als bezit verkregen, maar uit zijn hart gegeven. En wanneer hij dat zonder eigenbelang, zonder voorwaarden, om niet en in nederigheid gegeven heeft, zal hij dat altijd behouden als zijn leven en zijn licht uit Mij. Maar wie weinig liefde op die manier gegeven heeft, die zal weinig behouden en daarmee weinig licht hebben na zijn verblijf op aarde.

Met meer licht is meer te zien en met meer zicht zal alles gemakkelijker te begrijpen zijn. En daarbij, op aarde kan iedereen al van Mijn licht verzamelen door steeds weer in zijn hart bij Mij in Jezus Christus te komen voor groei in belangeloze liefde en nederigheid, dat vergroot op aarde het zicht al en daarmee kan op aarde al veel begrepen worden van het eeuwig ware leven uit Mij en waarom het weinig zin heeft om veel geld en goederen of macht en roem te verzamelen. Ook het doorgeven daarvan aan volgende generaties heeft weinig nut voor diegenen, want ook zij hebben daar aan het eind van hun verblijf op aarde niets aan.

Maar wat Ik jullie mensen te geven heb is voor eeuwig, is Mijn leven van ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, dat is de grootste rijkdom die in eeuwigheid altijd blijft, eeuwig licht geeft, en in dat heldere licht is alles wat Mijn leven is ten diepste te verstaan, ten diepste te begrijpen, en in Mijn licht van liefde is de grootste gelukzaligheid.

Hemels Brood 7611

Lieve mensen, er is één leven en dat leven is in jullie allemaal. Dat leven ben Ik en Ik ben in alle mensen hetzelfde leven. Alhoewel jullie allemaal hetzelfde onveranderlijke leven, Die Ik Ben, in je hebben, zijn jullie als persoon niet allemaal hetzelfde. Ieder van jullie is uniek, een uniek deel van Mij, want leven geeft allerlei mogelijkheden en elk deel van Mijn leven is oneindig eeuwig uniek. Tezamen Eén en ieder voor zich uniek. Dat geeft heel veel verschillen tussen mensen, met de vrijheid van keus als een eigen persoonlijkheid. Omdat er op aarde voor de mens de vrijheid van keus is, is het mogelijk om heel veel verschillende keuzen in allerlei opzichten te maken, zowel ten goede als niet ten goede.

Die vrijheid is er alleen bij de mens, niet bij de dieren, de planten, alleen bij de mens. Al wat er verder op aarde is, is gebonden aan zijn aard zoals Ik die gegeven heb, ieder dier naar zijn vermogen, de leeuw anders dan de vis, de vogel anders dan de mier, want de leeuw handelt als een leeuw en een vogel handelt als een vogel. Maar een mens heeft de keus te handelen hoe hij wil, verslindend als een leeuw of goedmoedig als een duif, terwijl een leeuw zonder keus verslindend is en een duif onveranderlijk van keus zachtmoedig. De mens echter kan handelen zoals hij wil en keuzen maken die goed of slecht zijn. Maar hoewel hij die keuzevrijheid heeft, is hij niet vrij van de verantwoordelijkheid van zijn keuzen.

Zie, een leeuw heeft geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen, want hij handelt naar zijn aard, zonder keus, evenzo alle andere dieren en al wat leeft en geen mens is. Maar de mens heeft wel verantwoordelijkheid voor zijn handelen, voor de keuzen die hij maakt. Hij heeft daarvoor ook de benodigde vermogens, hij kan voelen, denken, weten en heeft altijd de mogelijkheid om Mij, Zijn Schepper, in zijn hart te raadplegen, want in zijn hart ben Ik in Jezus Christus, in zijn hart is Mijn Woord dat alles omvat, alle liefde, alle kennis, de hele Schepping. Ieder mens kan dat weten, in zijn hart. Ook al ontkent een mens dat, in de kern van zijn bestaan, zijn leven, kent hij Mij, maar hij heeft de keus dat te ontkennen. Evengoed ontslaat hem dat niet van zijn verantwoordelijkheid voor de keuzen die hij maakt.

Want ieders leven is Mijn leven aan hem gegeven, en Mijn leven is volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid. Zalig degenen die hun verantwoordelijkheid begrijpen en nemen, die de waarde van leven in liefde en wijsheid begrijpen en daar zoveel mogelijk naar handelen. Weet dat elk liefdevol handelen Mijn leven in jou waarmaken is en al degenen die Mijn bestaan in zich ontkennen dichter bij Mij brengen, hoe langzaam dat ook gaat. Eens zal ook voor hen het licht van de waarheid doorbreken in hun hart en zullen ook zij voelen, weten, kennen, en Mij, Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid ten volle aannemen in de volkomen Eenheid van Mijn gelukzalig Zijn.

Hemels Brood 7612

De mens zoekt het gemak, het liefst was hij in het Paradijs, maar de weg daarnaartoe herkent hij niet en zo dwaalt hij rond, zoekend naar het Paradijs waar hij eens was. Maar dat Paradijs is niet meer, hij zal nu de weg terug naar het ware gelukzalige leven uit Mij moeten vinden, door lering en ervaring, door gaan en ondervinden, en hoe meer hij in zijn hart contact met Mij heeft, des te meer zal hij kunnen zien welke weg de kortste weg naar dat werkelijk gelukzalige leven is, waar hij eigenlijk zo naar verlangt, maar niet weet te onderscheiden van een surrogaat geluk van geld en goederen, van roem en macht.

Steeds weer wordt hij verblind door de valse schittering van juwelen, van heerschappij over zijn medemensen, van al datgene wat waarde lijkt te hebben, maar dat niet werkelijk heeft. Zo verdoet hij veel energie aan zaken die geen werkelijk geluk brengen, en het werk om zijn zaken te behartigen houdt nooit op, gaat steeds door, want steeds gebeurt er wel weer iets dat zijn belangen bedreigt zodat zijn werken nooit voldaan zijn.

Toch, lieve mensen, is er een weg die tot het eeuwig ware geluk voert en die weg is te vinden in je hart, waar Ik Ben, je leven. Die weg gaat niet over rozen, geeft je geen rijkdom aan geld, goederen, roem en macht, die weg geeft je de rijkdom van eeuwig gelukzalig leven in ware liefde en haar wijsheid. Het is de weg van nederigheid en zachtmoedigheid, van verdragen en vergeven, van loslaten en accepteren, van geloof in Mij en vertrouwen op Mij en Mijn wijze liefde. Ik ben die weg in jou, en je kunt Mij werkelijk vinden in jou, wanneer je bereid bent af te staan wat wereldse belangen dient, wat om materieel bezit en macht gaat, wanneer je Mij, jouw werkelijke leven, volkomen oprecht zoekt en volkomen oprecht wilt vinden.

Zie, Ik ben dat licht in de verte, dat licht wat jou aantrekt, maar je weet nog niet waarom en je houdt nog vast aan dat valse licht, omdat je daaraan gewend bent. Durf dat los te laten en kom dichterbij, kom naar Mijn licht en Mijn licht komt naar jou. Durf, en jij en Ik komen steeds meer samen en in Mijn licht ga je steeds meer zien van de waarheid van leven, de ware gelukzaligheid waar jij eigenlijk zo naar verlangt. Kom en ervaar, kom en voel, kom en zie wat werkelijk leven is, het enig ware gelukkige Zijn.

Hemels Brood 7613

Ieder mens krijgt op zijn tijd te maken met tegenslagen en er is nogal een verschil tussen hoe de een daarmee omgaat en hoe de ander dat doet. Tegenslagen zijn er, die hebben te maken met alle keuzen die mensen maken ten goede en ten slechte. Maar er zijn ook veel mensen die denken keuzen te maken ten goede, terwijl die ten slechte zijn. Veel van die keuzen zijn naar het eigenbelang gemaakt of als protest tegen iets wat hen niet bevalt. En juist de keuzen als protest tegen iets dat niet bevalt, kunnen kwalijke gevolgen hebben, vooral wanneer zij op onjuiste gronden verdedigd worden.

Vaak worden er op die onjuiste gronden mensen verzameld om de keuzen die niet werkelijk goed zijn kracht bij te zetten en vaak zijn dat mensen die weinig of geen inzicht hebben in de consequenties van die keuzen voor andere mensen. Zo kunnen er veel mensen te hoop lopen voor iets wat zij niet werkelijk doorzien, menend dat zij voor een rechtvaardige zaak opkomen, terwijl die niet rechtvaardig is. Maar in de huidige tijd, waar maar heel weinig mensen in hun hart bij Mij komen, is er veel wat mensen naar hun eigenbelang beoordelen, zonder daarbij goed te beseffen wat zij daarmee voor anderen teweegbrengen. En voor jullie, die wel in je hart regelmatig Mij en Mijn liefde ervaren en zien hoe veel mensen het ware spoor bijster zijn, is het ook geen gemakkelijke situatie.

Laat je evenwel niet verwarren door al wat er gebeurt, door alles wat mensen beweren, door wat goed bedoeld lijkt maar niet werkelijk goed is. Probeer het niet te begrijpen, want de meerderheid van de mensen kent Mij niet zoals jullie Mij kennen en beseft hun doen en laten niet zoals het in verhouding staat tot waarheid en ware liefde. Verdraag het daarom met elkaar met Mij en Mijn liefde die alles te boven gaat. Besef dat toch altijd Mijn liefde alle leven is en Mijn liefde vergaat nooit. Al het tegenovergestelde vergaat volledig, maar Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn ware leven, jullie eeuwig ware leven, blijft eeuwig en vergaat nimmer. Onthoud dat.