Hemels Brood 7565 t/m 7595

Hemels Brood 7565

Voor de meeste mensen is de aarde een ronde bol in de ruimte waar zij op verblijven, maar de aarde is meer dan dat. De aarde is de geestelijke grond waarop mensen hun besluiten baseren. De letterlijke aarde heeft een geestelijke betekenis. Het is de grond waarop gebouwd kan worden, zowel letterlijk als geestelijk. Het belangrijkste daarbij is, dat mensen begrijpen hoe de aarde niet alleen letterlijk materieel is, maar ook en vooral geestelijk een hoedanigheid, zoals de hemel geen plaats is, maar een hoedanigheid van zijn.

Er is een aarde en een hemel en voor alle mensen is het van belang om in te zien dat geen van beide alleen een letterlijk materiële plaats in de Schepping zijn, maar de mens een betekenis geven die geestelijk te begrijpen is. Ieder mens maakt elk moment van de dag keuzen, besluiten, en al die keuzen en besluiten zijn ergens op gebaseerd. Op kennis, op feiten, op wat geleerd is, op wat beseft wordt, op wat ervaren is, op wat gevoeld wordt, op wat geloofd wordt, enzovoorts. Dat is die grond waarop een mens handelt en wandelt.

Soms is die grond los zand, is wat hij denkt juist te zijn niet juist, soms is die grond als een rots, een volkomen zekerheid, vaker is die grond wisselend, schraal, droog, te nat, enzovoorts. Het is op aarde moeilijk om tot de juiste grond te komen en een stevig levensbouwwerk op te zetten, wat niet meer kan omvallen. Wil je er zeker van zijn dat je handel en wandel op stevige grond gevestigd is? Volg dan Mij in Jezus Christus in je hart en je zult steeds de juiste grond onder de voeten hebben, die van ware Liefde!

Hemels Brood 7566

Iedere dag, ieder moment van de dag, steeds weer geef Ik mensen kansen om tot ware oprechte liefde te komen, tot vergeving van wat medemensen niet naar liefde doen, tot geduld te komen voor de trage mensen die veel nog niet beseffen, maar van de vele, vele kansen die Ik geef, blijven er heel veel ongezien en niet bemerkt. Toch, lieve mensen, blijf Ik jullie kansen geven, onvermoeibaar geef Ik elke dag, elk moment van de dag kansen om tot Mij te komen en naar Mijn zuivere liefde te handelen. En dat zal Ik blijven doen.

Maar Ik zie bij velen van jullie dat je je medemensen lang niet zoveel kansen geeft. Wanneer iemand iets misdaan heeft in jullie ogen, wordt diegene op de een of andere manier afgestraft of buitengesloten en vervolgens zelfs geen tweede kans gegeven. Bedenk je dan eens hoeveel kansen Ik jullie geef waaraan velen van jullie ongemerkt voorbijgaan. Misschien zeg je nu, maar hemelse Vader, waarschuw mij dan, zodat ik het goed kan doen. Maar dat is nu juist niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling dat je bij jezelf gaat voelen wat goed en liefdevol is, wat een tweede, derde, of oneindig veel kansen kunnen doen voor een mens, want dat is heel veel.

Ik geef jullie niet zomaar zoveel kansen, het is uit ware liefde dat Ik jullie elke dag, elk moment kansen geef. Probeer die kansen te zien, probeer te ontdekken waar en wanneer Ik je op de proef stel, kansen geef en wees tenslotte heel mild voor je medemensen, zoals Ik mild ben voor jullie. Dat wil niet zeggen dat je het kwaad kansen moet geven, dat zeker niet, maar juist het goede wat in ieder mens aanwezig is, omdat Ik, de volmaakte Liefde en haar wijsheid, in ieder mens aanwezig ben. Geef iedereen de kans om Mij, Mijn liefde en Mijn wijsheid te ontdekken in zichzelf en begin bij jezelf, elke dag, elk moment van de dag, zodat je in je totale vrijheid geheel uit eigen vrije wil aan alle kansen die Ik je geef voldoet en eeuwig gelijk Mijn liefde bent en blijft.

Hemels Brood 7567

Wie in Mij eerlijk en oprecht gelooft, Wie in zijn hart een eerlijk en oprecht contact met Mij in Jezus Christus heeft, op Mij, Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwt, die zal steeds meer het verlangen naar Mij krijgen en steeds meer verlangen naar vrede voor alle mensen. Die zal er steeds meer naar verlangen dat al zijn medemensen gaan beseffen dat Ik hun leven ben, dat alles wat zij zijn direct met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid verbonden is. En lieve mensen, dat verlangen is goed en werkzaam en trekt Mijn liefde aan voor alles en iedereen.

Want hoe het leven ook Mijn leven is en hoe jullie ook allemaal met Mij in liefde en wijsheid verbonden zijn, toch zijn jullie vrij en hebben jullie de eigen vrije keus in al jullie doen en laten, in je denken en voelen, je zeggen en zwijgen, en daarbij hebben jullie ook allemaal te maken met een bepaalde mate van verleiding tot het tegenovergestelde van wat Mijn liefde en haar wijsheid in alle werkelijkheid is, tot het tegenovergestelde van Mijn werkelijke leven, terwijl er in alle werkelijkheid alleen Mijn leven is. Al het andere is schijn, maar verstoort voor velen het zicht op wat werkelijk waar is, werkelijk Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn Enig eeuwig onveranderlijke leven is, Die Ik Ben.

Het verlangen om zelf tot Mijn liefde en haar wijsheid te komen trekt Mijn liefde en haar wijsheid met een zekere kracht naar je toe in verhouding tot de kracht van je verlangen. Hoe meer je verlangt naar Mij en Mijn liefde en Mijn wijsheid, des te meer kom je in Mijn licht, in Jezus Christus, en des te meer straal je dat licht uit naar anderen, ook al praat je er niet over met anderen, maar het heeft toch een werking. Een werking vanuit de verbinding in je hart met Mij, jouw Schepper, jouw Leven, en met Mijn ware liefde en haar wijsheid, met Mijn ware licht in Jezus Christus in je hart.

En zo’n verlangen is uiterst belangrijk voor alle mensen, omdat jullie allemaal niet alleen in eenheid met Mij verbonden zijn, maar ook allemaal als mensen één mens tezamen zijn, en in dat verlangen ligt het samenkomen van alle mensen met al hun verschillen tot die Ene Mens, die jullie alleen in vrijheid uit het ware verlangen naar Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, gaan zijn in alle werkelijkheid van Mijn eeuwig onveranderlijke Zijn.

Kom, lieve mensen, en groei in dat ware diepe verlangen naar Mijn liefde en haar wijsheid voor alle mensen, naar vrede en het ware gelukzalige Leven, Die Ik Ben.

Hemels Brood 7568

Vandaag ben Ik bij je, gisteren was Ik ook bij je en morgen ben Ik ook bij je. Ik ben altijd bij je, Ik ben je leven in alle werkelijkheid, Ik ben leven in ieder mens, altijd, overal en in iedereen tegelijkertijd. Voor veel mensen is het moeilijk voor te stellen dat Ik altijd overal ben, toch is dat zo, leven is overal, altijd en eeuwig. Maar probeer het je niet voor te stellen, want in de materiële toestand waarin jullie op de materiële aarde verblijven is dat niet voor te stellen.

Zie, jullie kunnen met je materiële lichaam steeds maar op één plaats zijn, je kunt je verplaatsen naar een andere plaats, maar niet op twee of meer plaatsen tegelijk zijn, juist vanwege dat materiële lichaam. Maar in jullie gedachten kun je in een seconde ergens anders zijn, in je herinnering kun je terug in de tijd gaan, met je voorstellingsvermogen kun je je een situatie in de toekomst voorstellen en tussen al die gedachten kun je van het één naar het ander gaan in minder dan een seconde.

Maar Ik heb geen seconde nodig om van de ene mens naar de andere mens te gaan, Ik ben voortdurend in ieder mens leven en altijd aanwezig. Jullie hebben de beperkingen van de materie, die heb Ik niet, en later, wanneer je het materiële lichaam hebt afgelegd, hebben jullie dat ook niet meer. Dat wil niet zeggen dat er dan geen beperkingen meer zijn, want nog altijd ben Ik ook dan jouw leven en gaat jouw vrijheid zover als jij Mijn leven als jouw leven hebt aangenomen zoals Ik Ben.

Dat begint al op het moment dat je op aarde gekomen bent en gaat door tot jij in alle vrijheid tot Mijn leven als jouw leven gekomen bent. Dan ga je de ware vrijheid van Mijn Zijn als eigen zijn ervaren, waarin de diepste werkelijke gelukzaligheid geborgen ligt. Vertrouw erop dat Ik er altijd ben, leven, ware liefde en haar wijsheid, en dat Ik altijd voor alle mensen zorg, ook voor jou en al diegenen die jou lief zijn. Al besef je dat niet steeds, al is het soms moeilijk, Ik ben er, Ik leid jou, Ik zorg voor jou, vertrouw daar op.

Hemels Brood 7569

Hemelse Vader, U bent mijn toeverlaat in alles, wanneer ik blij ben dank ik U, want ik weet dat U daarin bent, wanneer ik het moeilijk heb, dan weet ik dat U dat toelaat omdat het nodig is, en ik weet dat alles, het fijne en prettige en het moeilijke, door U gedragen wordt, dat het genade is en Uw liefde, ook al weten wij niet steeds waarom of waardoor. Mijn geloof in U is daarom steeds in mijn hart, of het nu makkelijk en fijn is of moeilijk en onaangenaam, ik weet dat U en Uw wijze liefde mij altijd nabij is. Dank u daarvoor.

De aarde is niet de hemel, is niet het Paradijs, de aarde is de plaats waar mensen de gelegenheid krijgen om Mij Persoonlijk als hun God, hun Schepper, hun liefhebbende hemelse Vader, hun ware leven, in alle vrijheid te leren kennen in alle opzichten. Het is ook de plaats waar de mens in zijn vrijheid zichzelf en zijn verbinding met zijn medemensen kan gaan vinden, de eenheid die mens en God zijn, de waarheid van zijn leven kan ontdekken.

Maar in die vrijheid kan hij afdwalen van alles wat voor hem van belang is, en alles wat een mens in dat opzicht doet buiten liefde en waarheid, heeft een uitwerking op zijn medemensen, ook op hen die in Mij en Mijn liefde geloven, trouw aan Mij zijn en zoveel mogelijk naar Mijn liefde leven. Dat alles is in Mijn Plan voor het goed van alle mensen opgenomen op een manier die ten goede komt aan alle mensen en het doel van de Schepping.

Er is geen verschil in Mijn liefde voor de ene of de andere mens, er is verschil in wat mensen elkaar aandoen en zoals het voor iedereen het beste is krijgt de een minder te dragen dan de ander, maar niet omdat de een Mij liever is dan de ander, want niemand heeft enige verdienste aan zijn betere situatie ten aanzien van een ander. Maar zij die Mij liefhebben beproef Ik ten dienste van alle mensen, ten goede aan hen en aan iedereen. Zelfs degenen die Mij ontkennen. Want Mijn liefde heeft ten doel alle mensen tot de gelukzaligheid te brengen van het eeuwig ware vrije leven, Mijn Leven.

Hemels Brood 7570

Lieve mensen, in alles wat er op aarde gebeurt, heb je een aandeel. Een klein, heel klein of een groot, heel groot aandeel, maar je hebt er een aandeel in. Want zie, Ik geef alle mensen en daarmee ook jou innerlijk advies hoe te handelen, wat wel of niet te zeggen, hoe met dit of dat om te gaan, maar veel van Mijn op die manier gegeven adviezen worden niet bemerkt, wordt niet naar geluisterd, wordt niet verstaan, niet begrepen, niet geloofd, enzovoorts. Ik verwijt dat niemand, want jullie zijn vrij in je keus, in je doen en laten.

Evengoed is veel van wat jullie denken niet helemaal juist en dat alleen al bepaalt jullie deel aan alles wat er gebeurt. Dat is niet een schuld, maar meer onwetendheid, onvolledigheid, ongevoeligheid voor verhoudingen, gebrek aan besef van wat Ik je innerlijk aanreik. Goed is het om te beseffen dat je Mij nog vaak niet volledig verstaat, begrijpt, om te beseffen dat je nog veel met je verstand beredeneert zonder naar Mij in je hart te luisteren, dat je situaties nog niet helemaal juist interpreteert omdat je de feiten lang niet allemaal kent, al denk je van wel. In dat alles is geen opzet, daarom neem ik dat niemand kwalijk.

Maar er zijn situaties waarbij mensen willens en wetens Mijn advies negeren voor eigen welzijn, om niets te hoeven afstaan van wat zij willen behouden, en dat is voor hen een gevaar voor het bereiken van hun ware leven. Ook hen neem Ik niets kwalijk, maar het is dan wel nodig dat er bijgestuurd wordt en een en ander anders verloopt dan hun wens was. Zo’n wijziging in verloop heeft gevolgen voor alle mensen, op een manier die moeilijk te bemerken is en wel ook iets in jouw leven kan wijzigen, wat je niet verwacht of waarvan je denkt, hoe kan mij dat gebeuren?

Dat kan je gebeuren omdat jullie mensen in wezen tezamen één mens zijn, en jullie allemaal leden zijn van die ene mens. Zo is het dat ieder mens in meer of mindere mate te maken krijgt met wat alle mensen in hun vrijheid doen. Maar uiteindelijk zijn jullie in die ene mens ook één met Mij in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in Jezus Christus, de Mens Gods.

Hemels Brood 7571

Behalve Mijn liefde en haar volmaakte wijsheid is er Mijn licht. Mijn zuiverste verhelderende licht waardoor je meer en meer kunt gaan zien Wie Ik Ben en wie jullie mensen zijn. In Mijn zuivere heldere licht kun je alle waarheid van werkelijk leven zien en gaan begrijpen. Naast Mijn oneindige liefde en haar wijsheid is Mijn licht van groot belang voor jullie allemaal. Maar veel mensen zijn nog te blind om het belang van Mijn licht ook maar enigszins te beseffen en door allerlei eigenbelang, eigen interpretaties van waarheid, zien zij veelal alleen het valse licht van de verleiding.

Hoe meer iemand zijn hart op Mij en Mijn liefde richt, des te meer zal hij Mijn licht bemerken en des te meer zal hij van het ware leven, van Mijn ware liefde gaan zien en begrijpen. De sleutel daarvoor is liefde, ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde, voor Mij en voor alle mensen, zoals Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde is voor alle mensen. Zonder Mijn licht is dat moeilijk in meerdere opzichten. Blijf maar eens in liefde wanneer iemand je kwaad doet, je tekortdoet, je bedriegt, je besteelt, enzovoorts. Maar zie hoeveel mensen Mij onheus bejegenen, Mijn bestaan ontkennen, Mij schuldig achten aan hun leed, welke door mensen ontstaan is, niet door Mij. En zoveel mensen lijden door wat anderen doen en geen liefde is, niet eerlijk is.

Maar zeg Ik niet steeds, zij zullen hun lijden vergoed krijgen met een overlopende maat? Alleen is dat niet met geld of goederen, niet met materiële of aardse goederen, niet met macht en posities, maar met licht, Ik geef hen licht, Ik open hun ogen voor Mijn licht en zij gaan meer en meer begrijpen van alles wat het ware leven van alle mensen is, van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid. Dat is de vergoeding voor al het leed wat onschuldige mensen, wat goedwillende mensen treft. En zie, zij gaan zien dat hun leed niet van Mij komt, dat hun leed altijd ten goede komt aan het doel van de mens op aarde. Dat het allemaal Mijn liefde als basis heeft, Mijn liefdevolle genade.

Hemels Brood 7572

Een spreekwoord zegt, angst is een slechte raadgever. Angst komt meestal voort uit onzekerheid wat er te gebeuren staat, onzekerheid over wat het beste is om te doen in moeilijke situaties waarvan niet te overzien is hoe het een en ander gaat uitpakken. Angst kan dan ook verlammend werken en een belemmering zijn om Mij in je hart te voelen, Mijn adviezen te verstaan en te weten wat het beste is.

Zo’n angst is niet gemakkelijk opzij te zetten en juist wanneer je Mijn advies graag duidelijk in je hart zou willen verstaan, staat die angst ervoor. Zie, een bepaalde angst kan een waarschuwing voor gevaar zijn, zodat je meer alert gaat zijn op je omgeving, op allerlei gegevens waar je anders aan voorbij zou gaan. Die angst is nodig en zinvol, maar wanneer de angst verlammend wordt en niet meer een waarschuwing, dan wordt het een belemmering tussen jou en Mij.

Ik weet dat onzekerheid niet gemakkelijk opzij te zetten is en het gevoel er is dat je contact met Mij verbroken is, maar zo is het niet. Ik heb nog steeds contact met jou en Ik doe evengoed wat voor jou en alle betrokkenen in welke situatie dan ook het beste is. Ook al weet jij niet welke kant het opgaat, Ik weet het. En wanneer je innerlijk weer tot rust komt, weet jij het in je hart ook. Laat het dan maar stormen, wees dan maar even onzeker, laat dan de angst maar even toe en bemerk dat je dan rustiger wordt.

Alle verzet tegen je angst en onzekerheid verergert het, sta het toe en algauw gaat het beter met je, word je rustiger en kun je Mij in jezelf weer verstaan. Geef je zorgen dan in Mijn Hand en vertrouw erop dat het hoe dan ook goedkomt, dat het in Mijn eeuwig ware liefde en haar onovertroffen wijsheid goedkomt. Want Ik heb jou lief, ook wanneer je angst hebt en Mij even niet bereikt. Ik heb jou lief en alle mensen evenzo.

Hemels Brood 7573

Lieve mensen, wanneer je in Mij, jullie God en Schepper, in Jezus Christus gelooft, dan geloof je in het ware werkelijke leven, welke Ik Ben, ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige eeuwig werkelijke liefde en haar onovertroffen wijsheid. Dan weet je dat alles uit Mijn ware liefde geleid wordt zoals dat voor alle mensen het beste is.

Ook al is het op aarde lang niet voor iedereen prettig en aangenaam, toch heeft alles Mijn leiding voor iedereen. Het doet er daarbij niet toe of iemand wel of niet in Mij, Mijn bestaan gelooft, Mijn bestaan is waarheid en aan waarheid kan nooit iets veranderd worden, niet door het ongeloof, niet door verkeerde voorstellingen, niet door ontkenning. Wat werkelijk is, dat is, en Ik Ben werkelijk leven tot in de oneindige eeuwigheid en met Mij is veel meer leven, zijn jullie leven, is alles leven, werkelijk eeuwig leven.

Hoe eindig het verblijf op aarde ook is, je leven is eeuwig, is in de grond eeuwige Liefde, en dat is waarheid voor altijd en eeuwig. Wie dat beseft en gelooft zal zijn leven niet als eindig ervaren, ook al beseft hij nog niet ten volle wat de eeuwigheid van zijn leven werkelijk betekent en hem na zijn verblijf op aarde gaat geven. Maar dat is nog niet van belang. Van belang is Mijn liefde te gaan voelen in alles, in je hart, en die liefde meer en meer te gaan worden uit Mij in je hart.

In je hart ben Ik de Bron van jouw leven en uit Die Bron mag jij putten, liefde putten zoveel je wilt en zoveel je kunt. Die liefde is voor jou voeding om te kunnen groeien en die voeding heeft iedereen nodig. Kom daarom zo vaak mogelijk in je hart om Mij en Mijn liefde, om uit Mij als de Enige Ware Bron van liefde te putten en in liefde te groeien. Geef je over aan Mijn liefde en word zelf gelijk Mijn liefde als werkelijk levend mens. Volg Mij in Jezus Christus en leef voor eeuwig in de volle gelukzaligheid van werkelijk Zijn.

Hemels Brood 7574

Kom bij Mij in je hart en wanneer je troost nodig hebt troost Ik je, bemoedig Ik je, en wanneer je dankbaar bent neem Ik dat aan als een offer en zegen het. Wanneer je Mij vraagt help Ik je, maar altijd passend in Mijn grote Plan voor jullie allemaal. Want Ik heb op aarde een ordening ingesteld die belangrijk is en helemaal op Mijn liefde en haar wijsheid gefundeerd is voor alle mensen. Daarom zal niet altijd alles gaan zoals mensen zich voorstellen, maar wel altijd ten goede aan iedereen zijn.

Wanneer je onrustig bent kun je bij Mij in je hart tot rust komen, wanneer je blij bent kun je dat met Mij in je hart delen, Ik ben daar altijd en je bent er altijd meer dan welkom. Evengoed kan het zijn dat het moeilijk is om die plek in je hart te vinden waar je Mij kunt ontmoeten, juist ook op momenten dat er besluiten nodig zijn, want vaak dringt het verstand met zijn redeneringen zich voor je contact met Mij. Welk besluit je dan ook neemt, het ligt toch altijd ook in Mijn Hand en wanneer Ik zie dat je uit liefde de beste keuzen wilt maken, dan heeft het hoe dan ook Mijn zegen, maar hoe die zegen uitwerkt kun je op dat moment niet altijd zien.

Alles heeft altijd Mijn leiding, maar altijd zo, dat het jullie vrijheid niet belemmert. Weet daarbij dat alles van het verleden, het heden en de toekomst een samenhang heeft die Ik ten volle ken, maar voor jullie slechts voor een heel klein deel te kennen is. Dat maakt gebeurtenissen nog wel eens niet te begrijpen voor jullie. Kom ook dan in je hart en voel Mijn Liefde, dan weet je dat het allemaal hoe dan ook goed is en goedkomt. Veel kan gezegd worden om te doen en te laten, maar het werkelijk doen en laten is zo gemakkelijk niet, al ben je het ermee eens, dan nog is het niet gemakkelijk. Weet dan dat Ik jullie evengoed innig liefheb, voor altijd en eeuwig in alle werkelijkheid.

Hemels Brood 7575

Vriendschap. Echte vriendschap is blijvend. Echte vriendschap laat zich niet verdrijven door een meningsverschil, door een misverstand, door een ruzie, echte vriendschap vergeeft en vergeet. Echte vriendschap heeft liefde in zich, liefde voor elkaar. En zie, Mijn liefde is gelijk ook Mijn vriendschap met de mens, vriendschap die in je hart tot werking komt in ware liefde.

Mijn vriendschap is blijvend, staat boven alle meningsverschillen, alle misverstanden, alle verkeerde opvattingen, zelfs boosheid, verwijten en ontkenning van Mijn bestaan en van Mijn liefde. Mijn vriendschap is altijd vergevend en begripvol, want het is gelijk Mijn liefde. Wees vriend met je medemensen en liefde groeit in je hart, wees vriend met Mij en groei in Mijn liefde in je hart, en ontdek wat vriendschap uit liefde aan goeds teweegbrengt.

Wanneer mensen geen vrienden hebben, komen zij in armoede terecht, de armoede van eenzaamheid, en in die armoede weten zij niet meer hoe een ware vriendschap te sluiten of te onderhouden. Het krijgen van vriendschap begint met het geven van vriendschap, met het geven van liefde. Dat zal niet meteen een hechte vriendschap geven, want vriendschap moet ook groeien en hechter en dieper worden naargelang er aandacht aan gegeven wordt.

Zo geef Ik aandacht aan Mijn vriendschap met alle mensen, maar nog lang niet alle mensen beantwoorden Mijn vriendschap, Mijn liefde met vriendschap, met liefde. Toch verandert dat niets aan Mijn vriendschap, aan Mijn liefde voor jullie allemaal en voor ieder persoonlijk. Onderhoud je vriendschappen zoals Ik Mijn vriendschap met jullie en met ieder persoonlijk voortdurend onderhoud, Mijn liefde voortdurend geef, en zie hoeveel goeds dat doet, hoeveel levensvreugde dat geeft, jouw vriendschap met Mij en Mijn vriendschap met jou.

Hemels Brood 7576

“Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen,
daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn Heil verkregen.”
Lieve Hemelse Vader, die tekst is mij altijd bijgebleven. Ik bid U, laat er toch steeds meer liefde wonen bij alle mensen, zodat U steeds meer bij ons woont tot zegen van ons allemaal!

Ja, dat zou voor alle mensen het beste zijn. Maar Ik heb de mens de vrijheid gegeven om zijn eigen keuzen te maken. Zo kan hij kiezen voor liefde of het tegenovergestelde van liefde. En tot veel mensen is nog niet doorgedrongen wat liefde werkelijk is en voor hen doet. Veel mensen zijn vooral op zichzelf gericht, op hun eigen belangen, op wat zij mooi, prettig, fijn, aangenaam, enzovoorts vinden.

Er zijn wel mensen die ook aan hun medemensen denken en hen die in nood zijn helpen, maar hun hulp zou beter toepasselijk worden wanneer zij in hun hart bij Mij zouden komen en Mij om raad zouden vragen. Het is zeker goed, alle hulp die met een zekere liefde gegeven wordt, maar met hulp die afgestemd is op Mijn liefde en haar wijsheid zal meer bereikt worden. Zo zijn er wel mensen die bij nood de helpende hand reiken, maar beter nog zouden zij Mijn helpende Hand erbij vragen.

Dit is geen verwijt, want liefde verwijt niets en niemand, het is een advies aan al degenen die hulp bieden uit liefde voor hun medemens. En het zal in de oren van gelovende mensen waarschijnlijk niet bepaald liefdevol klinken, maar soms is het voor iemand beter om hem niet te helpen, zodat hij daar komt waar het voor hem het beste is en leert om zelf met Mij uit de nood, uit de problemen te komen. Want hoe dieper iemand in de put zit, des te meer gaat zijn verlangen uit naar Mijn hulp.

Zie, in tijden van oorlog of rampen stromen de kerken vol voor steun en gebed tot Mij om hulp. En wanneer dat gemeend is in het hart, trekt het Mijn liefde en haar wijsheid en weet Ik altijd wegen te vinden waarlangs Ik kan helpen zonder de vrijheid van de mens te belemmeren. Want in nood en bij problemen ben Ik toch ook altijd aanwezig om te helpen, uit ware liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 7577

Tussen al het valse licht van de wereld heb Ik overal wat zuiver licht uit Mij geplaatst, helder stralend en opvallend voor hen die het valse licht niet verdragen, een baken van bemoediging voor hen die zoeken naar waarheid, naar liefde, naar Mij. Het lijkt wel of al het wereldse, al het valse licht, de mensen overmeesterd heeft en Mijn zuivere licht tenietgaat in de massa’s mensen die het valse licht volgen, maar zij die Mijn zuivere licht uitstralen, naar Mijn raad luisteren en zoveel mogelijk naar Mijn liefde leven, hoewel zij gering in aantal zijn vergeleken bij die massa’s mensen die verdwaald zijn, hebben evengoed meer kracht, meer invloed dan al die mensen bij elkaar.

Het is niet het grote omvangrijke, het is het kleine, haast onbeduidende wat belangrijk is, het eenvoudige, het nederige, alles wat gezien wordt als het minste, het onbelangrijkste, alles wat daarom niet gezien wordt, niet meetelt. Het gaat om jou die in Mij gelooft, die Mij in je hart ontmoet, die zoveel mogelijk probeert vanuit Mijn liefde en haar wijsheid te leven. En hoewel dat nog niet volmaakt is, heb jij, zo klein en onmondig als je in dat grote wereldse geheel bent, meer zuiver licht in je dan al het valse licht bij elkaar opgeteld, en daarmee veel meer kracht. Niet zoals de wereldse mensen denken macht te hebben, maar een levenskracht die zij nog niet kennen en direct uit Mij is.

Maak je geen zorgen om de wereld, om hun ongeloof, hun dwalingen, hun domheid in hun zogenaamde kennis, want in ware liefde en met jouw geloof in Mij, jouw toewijding, heb je Mijn kracht die verre van werelds is en daar dan ook helemaal niet bij past. Maar juist door dat kleine nederige, eenvoudige, ken je Mij in Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, zoals de wereld Mij niet kent, nog niet kent.

Hemels Brood 7578

Behalve liefde is het op aarde van groot belang om tot ware nederigheid te komen, omdat ware liefde haar basis heeft in nederigheid. En nu juist nederigheid is voor veel mensen heel moeilijk.

Er is op aarde zoveel competitie tussen mensen. Mensen worden voortdurend uitgedaagd om de strijd met medemensen aan te gaan, voor de een om zijn gelijk te krijgen, voor de ander om zijn baas gunstig te stemmen, voor een ander om zijn zaak uit te breiden, voor weer een ander om de beste van zijn klas te zijn, en zo is er in allerlei gradaties strijd tussen mensen, wat zij zelf niet als strijd ervaren maar als normaal, zo is het leven nu eenmaal. Maar zo is het leven niet, het wereldse leven wellicht, maar het ware leven is dat niet.

Het ware leven is de ware liefde, Mijn ware liefde die gebaseerd is op eenvoud, nederigheid, de minste kunnen zijn, een ander voor kunnen laten gaan, niet alleen wanneer dat de regel of de afspraak is, maar vanuit het hart, diep gemeend.

Natuurlijk is het goed om met elkaar over verschillen van inzicht te praten, maar doe dat dan met liefde voor elkaar, alleen uitleggend waarom je denkt dat het zo of zo is, en zonder de ander aan te vallen op zijn andere mening of verwijten te maken. Praat zeker met elkaar, maar met respect voor de mening van die ander, probeer te begrijpen waar het verschil van mening zit zonder daar een oordeel over te hebben. Bevraag elkaar om het beter te begrijpen, niet om het eigen gelijk aan te tonen.

En voel je je aangevallen door de ander, laat hem dan weten dat je je aangevallen voelt, zonder de ander te kwetsen om zijn aanval. Want vaak hebben mensen niet door dat zij aanvallend overkomen met hun andere mening. Mocht zo’n gesprek niet lukken, wees dan de minste en leg het in Mijn Hand, dan was de tijd daar nog niet geschikt voor. Heb dan geduld, want ook geduld is een deel van ware liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 7579

Er was een tijd dat de alom heersende kerk de mensen oplegde te denken volgens de opvattingen van de kerkleiders en ze zich moesten gedragen naar de kerkelijke regels en verplichtingen. Wie dat niet deed kon zwaar gestraft worden en wie belangrijk was voor de macht van de kerk werd alom geëerd, maar ook ten gunste van de kerk bedrogen, zodat de kerk haar macht kon behouden, en vooral ook haar rijkdom aan geld, juwelen en goederen.

In deze tijd heeft die kerk voor velen afgedaan, de meeste macht is haar ontnomen en steeds weer komen er misstanden binnen de kerk aan het licht. En Ik zeg jullie, zo zullen alle misstanden aan het licht komen, niet alleen die van de kerk, maar ook van regeringen, van bedrijven, van grootgrondbezitters, en van ieder mens persoonlijk. En geloof het, er zijn veel misstanden. Er is veel verborgen gekonkel en bedrog en het is allemaal een gruwel voor Mij.

Zie, Ik heb alle mensen even lief, en het is Mijn liefde en haar wijsheid die in het licht van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid die gruwel zal verdrijven, en al die mensen, die nauwelijks enig besef hebben van hun gruwel, daarvan bevrijden en tot werkelijk waar liefdevol leven brengen. Want Ik wil graag alle mensen in Mijn hemel, in Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid verwelkomen, maar dan wel zonder die gruwel, zonder al dat liegen en verdraaien, zonder al die onwaarheid, zonder al die hebzucht, ongeduld, eigenwijsheid, enzovoorts. Want in Mijn hemel is daar geen plaats voor, helemaal geen plaats voor.

Daarom is het zo belangrijk dat jullie allemaal tot ware liefde komen, tot ware nederigheid, tot het eeuwig ware licht dat in Jezus Christus op aarde gebracht is voor jullie redding van al die gruwel. Volg Hem zoals Hij jullie leerde heel getrouw en kom in je hart voor contact met Mij in Jezus Christus in je hart en Ik toon je De Weg, De Waarheid, het Enig ware eeuwig gelukzalige Leven. Aan jullie de keus, Ik zal er steeds zijn, in je hart, om je heen en je helpen wanneer jij dat wilt.

Hemels Brood 7580

Steeds is er in je hart Mijn zachte stem die jou doorlopend vertelt wat het beste is om te doen of te laten. Alleen dat is zo zacht, dat je het niet steeds opmerkt, zeker niet wanneer je zelf niet stil bent, wanneer je zorgen hebt of angstig bent. En wanneer dan de situatie tot rust komt weet je ineens dat je heel zacht, achter jouw eigen denken, jouw eigen zorgen, jouw angst, toch Mijn stem wel gevoeld hebt, maar te zacht om er de nodige aandacht aan te geven, omdat je je aandacht op je zorgen, je angst gericht had.

Nu die zorgen en daarmee de angst voorbij zijn, nu realiseer je je dat Ik je steeds gezegd heb, het komt goed. Zo gaat het bij veel meer mensen, ook al hebben zij een diep geloof in Mij. Het is toch moeilijk om juist datgene waar je zelf geen vat op hebt aan Mij over te laten en geen zorgen te hebben, Ik begrijp dat en Ik houd daar rekening mee. Ik neem je dat niet kwalijk, zeker niet, maar onthoud dat Ik altijd met zachte stem in je hart raad geef en probeer daar niet voor te staan met eigen invullingen, eigen denken, met zorgen en angst.

Hoe moeilijk dat in allerlei omstandigheden ook kan zijn, je bent beter af naar Mijn raad in je hart te luisteren, in alle opzichten. Maar lukt dat niet, dan doet dat niets af aan Mijn hulp, het geeft jou alleen een moeilijkere tijd dan nodig zou zijn wanneer je duidelijker van Mij gevoeld had, het komt goed. Nu weet je dat Ik altijd in je hart met zachte stem doorlopend spreek en je daar altijd het beste naar kunt luisteren, maar lukt dat niet, dan help Ik toch, want dat is Mijn liefde die daar helpt waar Ik zie dat het nodig is op de manier die het beste is. Dat heb je nu gevoeld en gezien met dankbaarheid voor Mij en dat is goed en gezegend.

Ik heb alle mensen lief, onthoud dat voor altijd en voor alle omstandigheden, Ik heb jullie lief.

Hemels Brood 7581

Elke goede en liefdevolle gedachte staat direct met Mij in verbinding, heeft haar basis in Mijn liefde. Nu kun je denken, en elke gedachte die niet het goede en liefdevolle is, waar komt die vandaan? Die heeft te maken met de verleiding. De verleiding heeft een zekere mogelijkheid gekregen om gedachten aan te reiken om te verleiden. Maar die mogelijkheid is er alleen als er een verlangen is vanuit het eigen ik, naar het eigen welzijn, als er een mogelijkheid is om iemand te verleiden door zijn gedrag of zijn intenties.

Verlangens en eigen wensen zijn niet steeds zo duidelijk te bemerken. Veel wensen en verlangens zijn mensen zich niet of nauwelijks bewust en de verleiding ziet die allemaal. Het is voor hem juist een uitdaging om op die onbewuste verlangens en wensen in te gaan om zoveel mogelijk succes te behalen. Dat gebeurt bij alle mensen, maar wie zich regelmatig en zo vaak mogelijk in zijn hart tot Mij richt en met Mij spreekt, die zal minder makkelijk verleid worden, omdat hij steeds zijn doen en laten met Mij bespreekt. Maar niemand wordt door de verleiding gespaard, daarom is het altijd van belang om hem te verwachten, om op je hoede te zijn. Een klein moment van onachtzaamheid en de verleiding slaat zijn slag en later ontdek je pas bedrogen te zijn.

Je vraagt je nu af, en wat met de gedachten van mensen die niet in Mij geloven, de liefdevolle of de juist niet liefdevolle gedachten, hoe zit het daarmee? Ik zeg je, ongeveer hetzelfde, de liefdevolle staan hoe dan ook met Mij in verbinding, of dat nu wel of niet gezien wordt, of diegene nu wel of niet in Mij gelooft. Maar de verleiding is ook bij hen actief en het ligt aan de aard van die mens om wel of niet aan verleiding toe te geven. Want ieder mens, al dan niet in Mij gelovend, heeft zijn eigen aard van Mij gekregen en zal handelen naar zijn eigen aard. Op zijn weg zal hij al het nodige tegenkomen waardoor hij vroeg of laat tegenover Mij en Mijn liefde komt te staan en Mijn liefde voor hem gaat voelen. Ieder mens heeft die tijd van Mij gekregen en ieder mens zal eens in vrijheid bij Mij komen.

Hemels Brood 7582

Hemelse Vader, er is in deze tijd over zoveel situaties die ontstaan zijn weerstand onder mensen, en het brengt hen tot hele nare en ongenuanceerde uitspraken, tot nare bedreigingen, maar ze weten, ze beseffen zelf niet hoe zij daar anderen mee tekortdoen en kwetsen.

Dit is geen gemakkelijke tijd, veel mensen hebben geen besef van Mij, hun Schepper, van Mij in de Mens Jezus Christus Die in hun hart aanwezig is en van de liefde en het licht wat hen in alle waarheid omringt. Daartussen zijn jullie, die in Mij geloven, en zonder Mij in een materieel lichaam te kunnen zien, Mij evengoed zien in je hart en kennen. Dat willen jullie graag doorgeven aan al die mensen die opstandig zijn, zodat zij tot rust komen en elkaar met rust laten.

Maar het is alsof er een muur opgetrokken is van onbegrip, waardoor de waarheid, de liefde en het licht, niet tot hen doordringt, niet begrepen, niet gevoeld, niet ervaren wordt. En al degenen die hun zin niet krijgen geven de schuld van alles wat hen niet zint aan anderen en uiten hun boosheid daarover tegen hun medemensen. Daar tussenin staan jullie met de wil tot liefhebben en begrijpen, maar dat wordt steeds moeilijker. Er is veel onrust, veel onmin en veel onwetendheid, zowel bij de eenvoudige laag geschoolde mensen als bij de hoger opgeleide mensen en er zijn zo snel geen werkelijk afdoende oplossingen te vinden. In deze zo verwarrende tijd worden jullie die in Mij geloven niet meer serieus genomen en blijven veel mensen blind voor de waarheid, de liefde en het licht dat jullie uitstralen. Laat je niet in vertwijfeling brengen, houd vast aan wat je van Mij in je hart voelt dat waar is, aan Mijn liefde, en blijf in Mijn ware heldere licht, wat er ook gebeurt.

Er is een grote verandering gaande over de hele aarde in de hele wereld, een pas op de plaats is nodig. Wees niet bevreesd voor al het onheil, alles ligt in Mijn Hand, wat er ook gebeurt, hoe mensen zich ook misdragen, houd je evengoed steeds aan Mij vast, aan Mijn waarheid van liefde en haar wijsheid, aan Mijn tegenwoordigheid in Jezus Christus in je hart, aan Mijn waarheid van Zijn. Want daarom ben Ik op aarde gekomen, om alle mensen te redden. En dat, lieve mensen, is nu gaande, en vraagt offers, vraagt te verdragen, al wat kwetst en pijn doet, vraagt geduld en vergeving van iedereen die in Mij gelooft en ernaar streeft om in alles gelijk aan Mijn liefde en haar wijsheid te zijn. Ik weet dat dat vooral nu, in deze roerige tijd, waarin zoveel misstanden zijn, niet gemakkelijk is. Houd moed, houd vol, blijf vertrouwen, juist nu. Wees dan allemaal gezegend uit genade in Mijn oneindige liefde.

Hemels Brood 7583

“Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt” staat er in de Bijbel geschreven. Maar wat wordt er precies met de Sabbatdag en met heiligen bedoeld? Voor de streng gelovige Joden zijn aan één dag in de week allerlei rituelen en regels gebonden die heel streng nageleefd moeten worden, maar zo is het voor Mij niet bedoeld. De Sabbatdag is niet bedoeld een specifieke dag in de week te zijn, maar alle momenten waarop je contact met Mij hebt in je hart, en met heiligen van die momenten bedoel Ik, dat je op die momenten in ware nederigheid Mij de ware eer geeft jouw Schepper, jouw God in waarheid, liefde en haar wijsheid te zijn. Dat je op die momenten in alle waarheid en stilte bij Mij bent en dat je dat regelmatig doet. Dat je de tijd neemt om bij Mij te komen, dat je tussen alle werkzaamheden en bezigheden door ook rust neemt om Mij te ontmoeten in alle eerbied, in liefde, in waarheid, in stilte en naar Mij luistert.

Ik vind geen genoegen in allerlei door mensen bedachte rituelen en regels die stipt opgevolgd worden, liever heb Ik mensen die in alle vrijheid graag in hun hart bij Mij komen, Mij willen leren kennen, zichzelf willen kennen en in liefde en eenvoud naar Mij willen luisteren en gehoor geven aan wat Ik hen laat weten, omdat zij daar de waarheid van inzien en begrijpen. Graag ontmoet Ik mensen in hun hart, op die plek in het hart waar het stil is, zonder eigen invullingen en waar een luisterend oor is in alle nederigheid en oprechtheid. Zie, dat bedoel Ik met het heiligen en gedenken van de Sabbat, de regelmatige oprechte ontmoeting met Mij, jouw Schepper, jouw God, Mens in Jezus Christus in je hart.

Dat hoeft niet in rituelen gezet te worden die uiteindelijk voor een werkelijk contact met Mij staan en je er juist van weerhouden daadwerkelijk in je hart bij Mij te komen en Mij daar in alle werkelijkheid te ontmoeten. Want ja, jij en iedereen kan Mij in zijn hart ontmoeten, met Mij spreken, Mij leren kennen zoals Ik werkelijk Ben, jouw Schepper, jouw God, De Mens in Jezus Christus in ieders hart. Wees je daarvan steeds bewust, gedenk dat, bewaar dat als de grootste en belangrijkste schat, koester dat in waarheid en vertrouw Mij en Mijn liefde voor jou en alle mensen, dan gedenk je de Sabbatdag en heilig je die. Zo eenvoudig is het in Mijn ware eeuwige liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 7584

Herinneringen vervagen, vervormen in de loop der tijd, je wilt ze levendig houden, maar er blijven steeds meer stukjes weg en je vraagt je steeds meer af, hoe was dat ook alweer?

Zo zou het ook met je geloof in Mij kunnen gaan wanneer je niet elke dag je contact met Mij zou onderhouden, wanneer je niet elke dag je geloof in Mij zou vernieuwen, je zou vasthouden aan je besef van waarheid van leven, Mijn liefde zou voelen, Mijn Woord zou bijhouden. Het zou allemaal vervagen en vervormen en wat zou er ten langen leste nog van over zijn? Zo is het bij veel mensen gegaan. En dat proces heeft ertoe geleid dat er nu veel mensen niet meer in Mijn bestaan en Mijn liefde geloven. Bij velen is er zelfs helemaal geen herinnering aan Mij en Mijn liefde, omdat het niet aan hen doorgegeven is, het geloof in Mijn bestaan en de betekenis van Mijn Woord, van Mijn liefde en haar wijsheid niet doorgegeven is.

Maar ook zonder dat er herinnering is aan Mij en Mijn liefde, Mijn bestaan en de herkomst van ieders leven is doorgegeven, ben Ik in het hart van alle mensen, ben Ik het Hart van alle mensen tezamen in die Ene Mens Jezus Christus, en hoe dan ook zijn jullie allemaal één met Mij in de Mens Jezus Christus. Zorg ervoor dat dat geen vage herinnering wordt die vervormt en ongemerkt wegslipt uit je geheugen, blijf Mij elke dag en het liefst zo vaak mogelijk ontmoeten in je hart, in het centrum van jouw zijn, waar je voelt dat je leeft. Want dat leven ben Ik in jou, is Mijn leven aan jou in vrijheid gegeven. Dat leven is Mijn liefde en Mijn liefde is niet alleen wijs maar vooral ook onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, geheel zonder oordeel barmhartig voor alle mensen, dus ook voor jou.

Geloof dat en houd dat vast, niet voor even maar voor altijd. Houd dat levendig en zuiver door vaak bij Mij te komen, vaak Mijn Woord en de uitleg van Mijn Woord in je hart van Mij te horen, zodat je het niet vergeten kunt, zodat het glashelder in je beklijft, voor altijd en eeuwig. Dan komt er een dag, de eeuwige dag, waarop je het nooit meer vergeten kunt, waarop het eeuwig jouw leven uit Mij in ware liefde en haar wijsheid in alle vrijheid blijft en nooit meer anders voelt dan eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 7585

Je kunt het gevoel hebben niet op aarde tussen de mensen te passen, niet in de wereld te passen, en je afvragen, hoe ga ik daarmee om? Al die gedachten die mensen uiten, de dingen die zij nastreven, alles wat zij belangrijk vinden, het boeit jou niet. Het past allemaal niet bij wat jij ziet, voelt en gelooft, bij jouw geloof in Mij, jouw Schepper, in Mijn bestaan in Jezus Christus en in alle mensen, in Mijn Woord, ook al begrijp je niet alles wat ermee bedoeld wordt.

Jij streeft ernaar om gelijk Mijn liefde te leven, onbaatzuchtig mensen te helpen, dienstbaar te zijn aan Mij en je medemensen, maar dat lijkt allemaal niet te passen, er is nauwelijks of geen belangstelling voor, de meeste mensen zijn met zichzelf bezig, met wat zij willen, wat zij verlangen, en zijn gemakkelijk boos en vol verwijten wanneer zij niet krijgen wat zij verlangen. Het is niet alleen voor jou moeilijk, je bent niet de enige die het gevoel heeft niet te passen bij de huidige werelds gerichte mensen, ook anderen die in Mij geloven voelen datzelfde en vragen zich af hoe daarmee om te gaan.

Komen jullie allemaal maar bij Mij en ontmoet Mij met elkaar in je hart, want zonder bij elkaar te komen kun je toch samenzijn bij Mij in je hart en de verbintenis met elkaar in Mijn liefde voelen. Zoals je Mij niet in de materie ziet, zo hoef je elkaar ook niet perse in de materie te zien, want zoals je Mij in jezelf kunt ontmoeten, zo kun je bij Mij in je hart ook elkaar ontmoeten, geheel buiten de wereld en de wereldse gedachten, verlangens en eisen om.

In het lichaam ben je op aarde, los van elkaar, maar in Mij in het geloof in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, zijn jullie allemaal met Mij en elkaar verbonden. Weet dat, voel dat, besef dat en laat de wereld de wereld zijn. Alles is mogelijk in de waarheid van jullie geloof, en het licht wat jullie uit Mij uitstralen, zal zijn werk doen voor alle mensen, het licht van Mijn liefde voor jullie en alle mensen, en hen aantrekken tot Mij en Mijn liefde.

Hemels Brood 7586

Wanneer je veel voelt, heb je ook veel te verwerken. Niet ieder mens kan veel voelen en niet ieder mens kan veel verwerken. Zo heb Ik het om goede redenen verdeeld. Niet iedereen kan even ver zien, de ene mens heeft scherpere ogen en ziet daarmee meer dan een ander. Ga er daarom niet van uit dat je medemensen evenveel voelen en zien als jij voelt en ziet. Evengoed is het altijd nog maar een klein deel wat de meest gevoelige mens te voelen en te zien krijgt van het oneindig grote, van Mij, het ware leven, en Mijn oneindig grote liefde en niet te vergeten wijsheid.

Wanneer je naar de natuur kijkt zie je wat dichtbij is gemakkelijker dan wat verder weg is, maar hoe dichtbij je ook kijkt, het kleinste diertje, het kleinste torretje of spinnetje zie je niet zo gemakkelijk met het blote oog. En zo is er veel wat de mens op zijn best nog ontgaat. Maar Mij ontgaat niets, niet het kleinste diertje, niet het kleinste wezen, maar ook niet de meest verborgen gedachten, verlangens, wensen. Ik ken en weet alles overal van iedereen, Ik ben overal en in iedereen. Veel mensen hebben er moeite mee om dat te begrijpen, omdat de mens in zijn materiële lichaam beperkingen heeft en de meesten niet verder komen dan hun materiële zijn in een lichaam wat log en onhandig is als er gesproken wordt over overal te kunnen zijn. Toch kan ook de mens in geestelijk opzicht veel meer zien en weten en zich in de geest verplaatsen, alleen is het daarvoor nodig om een hechte liefdevolle band met Mij te hebben, om regelmatig Mij te ontmoeten en Mijn liefde te voelen.

Want juist in die ware liefde, in Mijn ware licht, kan iedereen in de ware levende geest groeien, los van zijn materiële lichaam, en meer gaan beseffen van alles wat hij met zijn natuurlijke ogen niet kan zien en met zijn verstand niet kan begrijpen. Dan gaat hij de kleinste torretjes, de kleinste levende wezentjes zien, niet met zijn natuurlijke materiële ogen, maar geestelijk zien en begrijpen, meer nog de betekenis van alles meer en meer naar waarheid voelen, zonder dat te hoeven verwerken, omdat het de heldere waarheid van leven is, wat hij zelf van oorsprong uit Mij ook is. Kom in je hart en voel daar het ware leven, voel daar Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, kijk met Mij samen naar alles en leer geestelijk te zien en te voelen, dan hoef je niets te verwerken van wat je voelt, het Is er gewoon.

Hemels Brood 7587

Ieder mens die in Mij gelooft, bedoelt met zijn handelen het goede na te streven, naar Mijn Woord te handelen en zoveel mogelijk gelijk Mijn liefde te zijn. Maar in de praktijk zijn er nogal wat verschillen in de uitleg van Mijn Woord, in de interpretatie van Mijn liefde en in het besef van wat wel of niet waar is. En zo ontstaan er zo hier en daar woordenwisselingen tussen mensen die in Mij en Mijn liefde geloven maar niet eenzelfde mening hebben over wat liefde en waarheid in de praktijk is en nogal eens worden er over en weer beschuldigingen en vaak ook verwijten gemaakt. Nogal eens raakt daarmee een vriendschappelijke omgang met elkaar bekoeld en mindert de harmonie.

Geen van jullie gelovigen kent de diepgang van Mijn Woord geheel ten diepste en geen van jullie kan dan ook een ander wijzen op zijn misvattingen alsof hij zelf geen misvattingen heeft, want Ik zeg daarover, haal eerst de balk uit je eigen oog, voordat je de splinter bij een ander wilt verwijderen. Ik voeg daaraan toe, laat Mij zowel die balk als die splinter verwijderen op Mijn tijd en op Mijn wijze, want niemand van jullie kent daarvoor de tijd noch de juiste wijze vanwege eigen blindheid. Reken daarom af met je eigen blindheid, zonder op het zicht van een ander te letten. En doe dat niet alleen met eigen middelen, maar kom daarvoor bij Mij in je hart, op die stille plek die Ik vaker beschreven heb.

Er is nog zo veel voor jullie die in Mij en Mijn liefde geloven wat je nog niet kunt zien, nog niet kunt begrijpen, en de een kan andere dingen van Mij en Mijn liefde zien dan de ander, en dat moet zo zijn om met elkaar in de eenheid met Mij het grote geheel te kunnen zien. Verenig je daarom met al jullie verschillen in Mijn Naam, in Jezus Christus, en leer van Mij alle verschillen in eenheid tot één waarheid te gaan zien, dan weet je dat elk gelijk geen gelijk is, dat elk verschil geen verschil is, dat het slechts een andere belichting heeft gekregen van Mij om het geheel in eenheid met elkaar in Mij te kunnen gaan zien. Verstoor de harmonie tussen elkaar niet om die verschillen, maar blijf bij het ene belangrijke met elkaar, het geloof in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, laat al het andere aan Mij.

Hemels Brood 7588

Het gaat bij Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus, altijd om liefde, ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde. In die liefde is al het mogelijke verborgen voor alles en iedereen. Alles wat verborgen is in die volkomen volmaakte liefde, die ook de ware onberispelijk volmaakte wijsheid in zich heeft, komt alleen in die werkelijk ware liefde tevoorschijn. Liefde is de sleutel voor al wat mogelijk is in geestelijk opzicht.

Maar zolang de mens nog vooral in het letterlijk materiële vastgehouden is en slechts deels naar Mijn liefde handelt, slechts voor een klein deel Mijn liefde voelt en begrijpt, blijft veel voor hem nog verborgen in de ware zin van het Woord, ook al gelooft hij in Mijn bestaan, in Mijn liefde voor hem en ook al vertrouwt hij zoveel mogelijk op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid. Want hij heeft het zichzelf nog zeker niet eigen gemaakt, door allerlei verleidingen waar hij nog aan toegeeft, en misvattingen die nog niet weggeruimd zijn, omdat hij dat niet zonder Mij kan. Ware liefde heeft tijd nodig om te groeien vanuit Mij, op de manier die voor ieder mens het beste is en hem tot het ware doel leidt, zonder zijn vrijheid te belemmeren.

De weg tot Mijn ware liefde en haar wijsheid, die via een verblijf op aarde in een materieel lichaam gaat, met de verleiding om af te dwalen van waarheid en liefde, is bepaald niet een gemakkelijke weg. Die weg gaat door diepe dalen, over onbegaanbare wegen, met stenen en kuilen waardoor mensen vallen en moeten opstaan en in een wankel evenwicht verdergaan. Op die weg leren mensen de verleiding te weerstaan, wanneer zij dat in hun vrijheid werkelijk willen. Want hun wil is nodig om tot werkelijk gehoor te komen en Mij, Mijn Woord, te kunnen verstaan. Maar met Mijn liefde help Ik ieder mens om verder te komen op die moeilijke weg.

Lieve mensen, besef dat er geen weg op aarde werkelijk te gaan is zonder Mij, jullie Schepper, zonder Jezus Christus in je hart, zonder Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, zonder Mijn hulp, zonder Mijn leiding. Voor alles, werkelijk alles, ben Ik jullie tot steun en toeverlaat, voor jullie allemaal vooral te vinden in je hart, in waarheid en liefde, wanneer jij dat in alle vrijheid, waarheid en liefde wilt.

Hemels Brood 7589

De ware betekenis van Mijn geboorte op aarde is voor veel mensen ver op de achtergrond geraakt en verruild voor een feest van familie, cadeaus en eten, ook al zijn er veel mensen die niet in de gelegenheid zijn om te feesten met cadeautjes en lekker eten. Het is op aarde vreemd verdeeld, een groot deel wil vrede, wenst elkaar vrede op aarde, maar op veel plaatsen en in de harten van veel mensen is er geen werkelijke vrede en waar er wel vrede is, daar kan het morgen anders zijn.

Ik ben op aarde gekomen om werkelijke vrede te brengen, om mensen te laten zien wat ware liefde is en hoe die liefde vrede geeft. Ik ben op aarde gekomen om licht te brengen in de duisternis, om de mensen te leren hoe zij met elkaar tot ware liefde en daarmee tot vrede kunnen komen. Ik wist dat Mijn boodschap van ware liefde en werkelijk licht niet tot iedereen zou doordringen en dat het geen gemakkelijke weg over de aarde zou worden. Maar Ik wist ook dat het voor alle mensen van alle tijden van het uiterste belang was en nog altijd is.

En hoewel Mijn geboorte bedoeld is voor iedereen om te gedenken terwijl die bedoeling voor velen op de achtergrond geraakt is, zijn er toch nog een aantal mensen die Mijn geboorte op een gepaste wijze gedenken in hun hart, in het besef dat Mijn geboorte van het grootste belang was en is voor de redding van alle mensen. Zij beseffen dat Ik de Weg tot het eeuwig ware Leven ben en dat het van belang is dat mensen dezelfde weg van ware liefde gaan die Ik gegaan ben.

Als onmondig kind kwam Ik op aarde, niet in Mijn Goddelijke verhevenheid, maar in de grootste nederigheid, in volledige dienstbaarheid aan alle mensen, om voor alle mensen de weg tot het eeuwig ware gelukzalige leven te tonen en iedereen te laten weten hoe zij die weg kunnen gaan en het einddoel kunnen bereiken. Ik ben nu in deze tijd niet meer in een materieel lichaam op aarde aanwezig, maar Ik ben evengoed altijd bereikbaar in ieders hart, ook in jouw hart, en nog steeds word Ik geboren, in een kribbe, in een stal, bij de dieren. Niet letterlijk, maar geestelijk, in alle nederigheid van een mens, de ware Liefde, het ware eeuwige Licht.

Nog altijd ben Ik de Weg, de Waarheid, het eeuwig ware gelukzalige Leven! Kom en ga die weg met Mij en Mijn liefde in Mijn ware heldere licht.

Hemels Brood 7590

Hemelse Vader, de drijfveer van mensen kan zo verschillend zijn. De een wil weten hoe de Schepping technisch, mechanisch, wetenschappelijk in elkaar steekt, de ander wat ons leven geestelijk gezien precies is en alles daartussenin.

Zowel het een als het ander is in de mens aanwezig. Het verlangen naar Mij en Mij als Schepper te leren kennen en daartegenover het verlangen om precies te weten hoe alles tot stand is gekomen en waarom. Maar zowel het een als het ander is door de beperkingen die de mens op aarde heeft niet te overzien zonder dat hij zich eerst in ware liefde met Mij, zijn Schepper, God in Jezus Christus, in alle vrijheid uit eigen keus verenigt.

Want alleen dan vloeit alles samen, het ontstaan van de aarde met de mens en alles erop en eromheen in letterlijke en in geestelijke zin, het totaal van de Schepping, het hoe en waarom, de betekenis van alles en het doel van het geheel. Nu blijft het bij delen om te ontdekken, stukjes van een veel te grote puzzel. Want het geheel is oneindig en is het bereik van het eeuwige leven.

Pas wanneer de mens de eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid uit eigen vrije wil bereikt heeft, zal alles hem duidelijk worden en zal hij begrijpen wat hij nu allemaal wel kan onderzoeken maar in zijn onvermogen slechts minimaal kan ontdekken tijdens zijn relatief korte verblijf op aarde. De vraag kun je dan stellen of al dat onderzoeken, wat veel geld kost, wel zo zinvol is als gedacht, en Ik zeg daarop, het is aan de vrijheid van de mens om te onderzoeken wat hij wil, maar of het zinvol is zal hij pas kunnen zien wanneer hij tot eenheid in ware liefde met Mij is gekomen.

Dan zullen alle hulpmiddelen die hij tot zijn beschikking had er slechts armzalig onbeduidend uitzien vergeleken bij wat er in de oneindigheid van werkelijk leven, Mijn leven, te zien, te weten, te begrijpen, te doorvoelen, enzovoorts is. Hoe groots voelen mensen zich met hun resultaten en hoe klein zijn zij in de werkelijkheid van bestaan, van het ware leven, Mijn leven, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar onovertroffen wijsheid. Zoek er daarom eerst naar in eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid te komen en alles wordt je duidelijk tot in de oneindigheid.

Hemels Brood 7591

Dank U hemelse Vader voor al Uw liefde, voor Uw onnavolgbare hulp waardoor nog altijd wonderen gebeuren, dank U.

Elke dag gebeuren er Mijn wonderen, maar die worden lang niet altijd door mensen bemerkt of gezien. Het leven zoals het in verschillende opzichten gaat, is op zich al een wonder, maar voor velen is het leven als vanzelfsprekend. Toch is het voor iedereen precies uitgebalanceerd zoals het moet zijn in hun vrijheid van keus. Elke dag is er het wonder dat je leeft en in vrijheid voelt dat je leeft. Want dat je voelt dat je leeft is jou uit Mij gegeven, is alle mensen uit Mij gegeven, niet zomaar, maar uit Mijn ware liefde.

Uit Mijn ware liefde komt die hulp voort die mensen regelmatig in allerlei opzichten nodig hebben en ook krijgen wat het beste voor hen is zonder hun vrijheid te belemmeren. Dat wil niet zeggen dat wat er op aarde allemaal gebeurt altijd even aangenaam en plezierig is, want de vrijheid van keus is niet altijd een keus voor het beste en het is voor alle mensen van belang dat zij gaan bemerken wat niet een beste keus was en wat een betere keus geweest zou zijn. Ook daarbij help Ik zodanig, dat Mijn liefde hetgeen geen beste keus was ten goede keert, ook weer zonder de vrijheid van de mens te belemmeren.

Dat kan ook steeds gezien worden als een wonder, maar het wordt niet altijd gezien. Dat geeft niet, want in alle vrijheid heb Ik de mens tijd gegeven om te gaan zien en beseffen Wie Ik Ben en welke wonderen er in zijn leven gegeven zijn. Zoek ze niet, ervaar ze in Mijn liefdevolle licht. Dan zul je dankbaarheid in je hart voelen en blijdschap over veel meer wat er in je leven gebeurt en steeds wat meer begrijpen van de wonderen in je leven. Want het zijn er al met al veel, elke dag weer, ook zonder dat je ze ziet, bemerkt, voelt.

Mijn licht schijnt elke dag en laat je elke dag de juiste weg om te gaan zien, waarschuwt je wanneer dat nodig is, helpt je wanneer dat nodig is, helpt je terug op je voeten wanneer je gevallen bent, of je het bemerkt of niet, dat is Mijn liefde, die wonderen verricht, elke dag.

Hemels Brood 7592

Wanneer je Mijn taal wilt spreken, Mijn taal heeft geen woorden of zinnen zoals jullie taal grammaticaal opgebouwd is. Mijn taal is een weten wat Ik je laat weten, voelen wat Ik je laat voelen, beseffen wat dat betekent. Soms kun je het in eigen woorden samenvatten, maar dat zal doorgaans altijd wel iets missen van wat je gevoeld hebt dat Ik bedoel. Mijn taal gaat mijlen verder dan in jullie taal weer te geven is.

Toch staat Mijn Woord geschreven in de Bijbel. Maar juist omdat Mijn taal zoveel verder gaat dan in welke taal ook onder woorden gebracht kan worden, is het nodig dat Mijn Woord in de Bijbel gelezen wordt vanuit het contact met Mij in het hart, met het hart. Want alleen dan kan gevoeld en begrepen gaan worden wat er met alles wat er staat in alle werkelijkheid bedoeld wordt. En dat is veel, heel veel meer dan tot nu toe door veel mensen gevoeld en beseft is.

En velen hebben de Bijbel keer op keer gelezen, zelfs ernstig diep bestudeerd, gedacht er een goede uitleg aan gegeven te hebben, maar van hetgeen er in alle werkelijkheid staat hebben ook zij nog maar een heel klein deel naar waarheid uitgelegd, omdat veel van de betekenis met het verstand overdacht is en het gevoel er te weinig bij betrokken is, er weinig of geen contact in het hart met Mij was. Velen die de Bijbel gelezen hebben, hebben het terzijde gelegd, omdat wat zij lazen tegenstrijdig was en onlogisch. Maar het gaat in de Bijbel niet om wat logisch is, maar om wat waar is. En juist dat, de waarheid, kan alleen gevonden worden in het hart, in contact met Mij.

Zo heeft iedereen de hele Bijbel en de betekenis ervan in zijn hart, omdat iedereen Mij in zijn hart heeft en wie dat werkelijk ten stelligste wil, zal Mij ook vinden in zijn hart en daarbij Mijn Woord in Mijn taal in ware liefde gaan verstaan en begrijpen. Niet alles in één keer, want het is veel, oneindig veelomvattend, het verstaan van Mij in je hart zal dan groeien in ware liefde en ware liefde verstaat uiteindelijk alles tot in de oneindigheid, omdat Ik tot in de oneindigheid die eeuwig ware liefde Ben, in alles en in jouw hart. Wil je Mij verstaan en begrijpen, kom dan in je hart bij Mij en Ik leer je Mijn Woord te verstaan.

Hemels Brood 7593

Stel, jij moest alle mensen in leven houden, jij alleen. Hoe zou jij dat doen? Zie, Ik heb alle mensen Mijn leven gegeven en Ik houd alle mensen in leven, alleen Ik. Ik heb alle mensen eeuwig leven gegeven en een korte periode van dat eeuwige leven brengt de mens op aarde door met de bedoeling daar te gaan beseffen dat hij zichzelf niet het leven gegeven heeft, noch zijn medemensen, maar zijn leven van Mij, zijn Schepper, gekregen heeft.

De bedoeling is te gaan beseffen Wie Ik Ben en Mijn leven precies is, namelijk volkomen waarheid, oneindig volmaakte onvoorwaardelijke, volledig onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid. Alle leven, op aarde en overal, tot in de eeuwige oneindigheid, is Mijn leven, Ben Ik. Ik ben overal, Ik kan ook overal gezien worden, alleen niet in de materieel menselijk aardse vorm waarin jullie op aarde in de beperking van materie zijn. Materie vergaat, maar leven is eeuwig.

Jouw leven is Mijn leven, is eeuwig oneindig. Voor veel mensen is dat nauwelijks of niet te bevatten en zij beseffen het doel van hun verblijf op aarde niet zoals zou kunnen. Zij hebben nauwelijks of geen besef van Mij, van Mijn bestaan, en gaan ervan uit dat hun bestaan met de dood van hun lichaam eindigt. Maar alleen het materiële lichaam wordt met de dood afgelegd, niet hun leven, dat blijft eeuwig. Maar hoe het in die eeuwigheid verdergaat hangt wel samen met al hetgeen die mens op aarde wel of niet naar Mijn liefde en haar wijsheid gedaan heeft.

Want alle leven is Mijn leven en Mijn leven is ware liefde en haar wijsheid. Daarom is ieders leven in werkelijkheid waarheid en liefde en haar wijsheid. Wie dat werkelijk gelooft zonder Mij met het materiële oog te zien, die zal Mij met zijn geestelijk oog zien en al Mijn woorden gaan begrijpen, zijn leven uit Mij gaan begrijpen, het doel van zijn leven op aarde gaan begrijpen, de waarheid van zijn gaan ervaren en het mooiste, de eenheid met Mij, zijn Schepper en Levengever, gaan voelen in ware vreugde en blijdschap, in zijn hart.

Zijn gemoed zal regelmatig overlopen van die vreugde en blijdschap, steeds wanneer hij Mij en Mijn liefde ziet en voelt. Wees gezegend, mens die ongezien in Mij gelooft, Mij in je voelt, Mijn ware liefde ziet en voelt in alles, en weet dat Ik jullie allemaal innig liefheb, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7594

Steeds opnieuw worden mensen oefeningen en beproevingen gegeven om tot de juiste inzichten van werkelijk leven te komen, met Mij, hun Schepper, hun God, en Mijn liefde en haar wijsheid. Maar veel mensen verzetten zich tegen die oefeningen en beproevingen en zoeken naar mogelijkheden en macht om hun situatie te verbeteren en om zoveel mogelijk welzijn te behalen. Bezit van geld en goederen, samen met het verlangen naar macht, is vaak een drijfveer voor hun handelen en dat biedt de verleiding veel mogelijkheden om het doen en laten van de mens te beïnvloeden en er zijn voordeel mee te doen.

Toch, hoe mensen ook blijven streven naar macht, geld, bezit, totale rijkdom en een aangenaam verblijf op aarde, in werkelijkheid brengt het hen niets van werkelijke levenswaarde, niet op aarde en niet voor na hun verblijf op aarde. Het doel van de mens blijft het bereiken van het eeuwig werkelijk gelukzalige leven, Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid. Niet om Mij, Die jullie Mijn leven gegeven heeft, maar om jullie die ware gelukzaligheid te geven, het ware welzijn, het ware bezit van werkelijk leven met de grootste macht in de eeuwige oneindigheid. Dat is een heel andere gelukzaligheid, een heel ander welzijn, een heel andere macht en een heel ander bezit dan op de aarde door veel mensen wordt nagestreefd, heel anders.

Jullie, lieve mensen die er besef van beginnen te krijgen wat dat betekent, werkelijk welzijn, werkelijk bezit, werkelijke macht, werkelijk geluk, laat je niet in de war brengen door al dat andere streven van werelds gerichte mensen die nog geen besef hebben van werkelijk leven in volledige vrede, in ware liefde en ware wijsheid, met ware macht en werkelijk bezit, werkelijk geluk. Die niet beseffen dat alles wat zij eigenlijk werkelijk willen in liefde voor Mij en elkaar ligt, en dat die liefde gepaard gaat met de ware vrede, het ware levensgeluk in alles, in de vrijheid om voor die werkelijk onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid te kiezen en alle andere verlangens en behoeften los te laten. Dan is er geen verleiding meer, want verleiding ligt alleen in het verlangen naar het tegenovergestelde van liefde.

Wie dat begrijpt kan op de aarde al helemaal zonder verleiding tot werkelijk leven op aarde komen, wanneer hij al zijn verlangens weet los te laten en zijn leven geheel en alleen aan Mijn liefde en haar wijsheid, aan Mij overlaat. Weet, lieve mensen, dat Ik iedereen die dat werkelijk wil in zijn vrijheid zal helpen en weet dat alles in Mijn Schepping erop gericht is om alle mensen in hun vrijheid tot de keus te brengen, hun leven in Mijn liefde en haar wijsheid aan Mij over te laten, voor de ware eeuwige vrede, het ware eeuwige levensgeluk, het ware eeuwige leven zonder enige verleiding, omdat er in ware vrijheid alleen nog het werkelijke verlangen naar Mij, Mijn liefde en haar wijsheid is, waaruit alles ten goede keert en eeuwig goed blijft.

Hemels Brood 7595

De hemelse waarden zijn volkomen zuiver, volkomen liefde en volkomen wijsheid. Alles wat dat niet is, heeft geen hemelse waarde en sluit de deur naar de hemel zonder dat er ook maar het kleinste kiertje openblijft. Van wie niet helemaal zuiver in waarheid, in liefde en in wijsheid zijn, komt er niemand de hemel binnen, en vooralsnog zijn zelfs de meest diep in Mij gelovende mensen nog niet die volkomen ware zuiverheid in alle opzichten zoals Ik dat bedoel en zoals het in alle waarheid is en blijft. Dit kan bij mensen heel hardvochtig overkomen, maar het is niet hardvochtig, het is eenvoudig de volkomen waarheid, omdat er anders geen ware werkelijk zuivere hemel zou zijn.

Velen zullen nu wellicht denken dat, hoe zij het op aarde ook proberen, zij niet in staat zullen zijn om die zuiverheid in waarheid, liefde en wijsheid daadwerkelijk in alles te bereiken en dat daarmee voor hen de hemel onbereikbaar is. Maar Ik zeg jullie, die zuivere hemel is voor jullie allemaal te bereiken, wanneer je ophoudt om te proberen zelf die ware zuiverheid te bereiken en je bij Mij komt om het samen met Mij en Mijn liefde te bereiken. Dat zal dan niet in één keer tot stand komen, want er is tijd nodig om tot zuiverheid te komen, maar wie zijn weg in alle opzichten samen met Mij gaat, zal die hemelse zuiverheid eens bereiken en in die zuiverheid met Mij samen blijven.

Nu kun je je afvragen, en al die mensen die niet in Mij en Mijn bestaan geloven, kunnen die dan ooit in die ware zuivere hemel komen? Ook voor hen is er een weg waarlangs zij tot Mij en daarmee tot het ware zuivere leven kunnen komen. Vanuit Mijn liefde gaat er voor hen hoe dan ook een weg die hen in alle vrijheid toch uiteindelijk bij Mij en tot Mijn zuivere waarheid, liefde en wijsheid brengt, zonder hun vrijheid te belemmeren. Daarom, wees niet bevreesd, maar wees blij met het vooruitzicht dat de deur van de zuivere hemel eens open zal zijn voor jullie allemaal, voor alle mensen, omdat Ik jullie allemaal intens liefheb.