Hemels Brood 7503 t/m 7533

Hemels Brood 7503

Lieve mensen die in Mij geloven, Ik breng jullie verlichting. Ik verlicht jullie smart en pijn, en Ik verlicht jullie geest, in alle opzichten Ben Ik Degene Die jullie verlicht. Daarom, kom steeds bij Mij, in Mijn licht, dat is in Mijn liefde, en open je voor Mijn licht, voor Mijn licht van waarheid, van liefde en troost en heling. Wanneer je weten wilt, kom bij Mij, wanneer je heling wilt, kom bij Mij, wanneer je troost wilt, kom bij Mij, wanneer je kracht wilt om te doorstaan wat moeilijk is, kom bij Mij, wanneer je liefde van Mij voelen wilt, kom bij Mij, en zoals dat voor jou en alle mensen goed is, geef Ik gehoor, laat Ik je weten, heel Ik, troost Ik, geef Ik kracht, laat Ik je Mijn liefde voelen, altijd zo als dat voor jou in alle opzichten het beste is en voor alle mensen het beste is.

Want het gaat niet alleen om jou, het gaat om alle mensen en om wat voor alle mensen het beste is, voor allemaal om het verkrijgen van de ware gelukzaligheid van het eeuwige leven, zonder dat iets de gelukzaligheid nog kan verstoren. Zo is het nu nog niet voor iedereen, er is nog een en ander niet goed, wat nog tot herstel gebracht zal worden in liefde. Dat vraagt nog om verdraagzaamheid, om vergevingsgezindheid, om geduld, om tijd. Door alles wat geen liefde is, is het leven zoals het op aarde is nog niet de ware gelukzaligheid die het van oorsprong wel is, maar alles op aarde is er om jullie mensen blijvend tot de ware eeuwige gelukzaligheid te brengen.

Kom bij Mij in je hart en laat Mij je leiden, zodat je weg door Mij verlicht wordt, verhelderd wordt, als wel makkelijker te gaan wordt, gesteund door Mij in alle opzichten. Ik beloof daarmee geen hemels Paradijs op aarde, maar wel blijdschap in je hart, hoe moeilijk je weg ook is. Ik ben er om samen met jou die weg te gaan, verlicht door Mijn liefde en haar wijsheid. Weet, dat jouw leven Mijn leven aan jou gegeven is, en dat ieders leven Mijn leven aan ieder mens persoonlijk gegeven is, terwijl het leven van alle mensen tezamen toch ook één leven, Mijn leven is. Wees met elkaar vrij in je leven in die eenheid met Mij, en alles komt goed.

Hemels Brood 7504

Op een glibberig pad glijd je gemakkelijk uit en beland je op je gezicht. Dat kan voelen als gezichtsverlies, terwijl het iedereen kan overkomen en niemand minder waard zou maken. Zo zijn er ook momenten in je leven waarvan je later denkt, dat had ik zo niet moeten doen, zo niet moeten zeggen, en waar je spijt over voelt, maar je kunt het niet meer terugdraaien, je kunt niet terug in de tijd en het doen of zeggen zoals je nu begrijpt dat je het beter gedaan of gezegd had. Je bent als het ware uitgegleden op het voor jou te gladde pad van dat moment.

Daar kun je je blijvend schuldig over voelen, van tijd tot tijd zelfs wakker van liggen, maar daarmee verander je er toch niets aan, wat gebeurd is, is gebeurd. Je hebt er oprecht spijt van, en mocht zo’n situatie nog eens voorkomen, dan zou je het anders aanpakken, althans proberen het anders aan te pakken. Je zou, wanneer dat mogelijk en zinvol is, de betrokkenen kunnen laten weten dat het je spijt wat er dat moment gebeurd is, hoe je gehandeld hebt, wat je gezegd hebt, maar het kan zijn dat het je gevoel van schuld niet wegneemt.

Zie, in ieders leven komt het voor dat het pad waarover hij gaat glad wordt en er kans bestaat uit te glijden, en regelmatig glijden mensen uit, handelen zij niet zoals ze later bedenken dat beter geweest zou zijn, en ontstaat er een gevoel van schuld. Het is goed om te beseffen dat het handelen beter kon, anders kon, met meer begrip en liefde kon dan je gedaan hebt, dat je meer geduld had kunnen hebben, beter had kunnen luisteren naar die ander, enzovoorts, maar op dat moment had je dat vermogen niet paraat en gleed je uit.

Nu kun je je schuldig blijven voelen, maar je kunt ook bij Mij, je Schepper, in je hart komen, Mij vertellen over het gebeurde en Mij laten zien hoe je het achteraf gezien liever gedaan of gezegd had. Ik zie in je hart hoe oprecht je daarin bent en hoe graag je het echt anders gedaan had. Ik vergeef jou en neem de schuld van je weg, vertrouw daarop. Jij weet van jezelf hoe zeer het je spijt en hoe je het liever had willen doen. Vergeef dan ook jezelf en laat het los, kom terug in de liefde met Mij, dan is alles goed zoals het is.

Hemels Brood 7505

Lieve mensen, ons leven geeft ons de bewustheid te zijn, te bestaan, maar wij hebben het niet doen ontstaan, ontstaan zijn wij niet uit onszelf. Uit Wie ons leven ontstaan is, is te noemen God, onze Schepper, uit Zijn liefde, uit Zijn leven is ons leven. Uit U, hemelse Vader, zijn wij, Uw leven, ons gegeven.

Geen mens leeft uit zichzelf. Jullie mensen leven allemaal uit Mij, Mijn Zijn, Mijn Goddelijke liefde en haar wijsheid. Mijn Zijn is onveranderlijk eeuwig Dezelfde, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid is Alles en Altijd, oneindig, eeuwig, heeft geen begin en geen einde, want eeuwigheid heeft geen begin en geen einde. Uit Mijn Leven zijn jullie leven, eeuwig leven. Ik Ben en Mijn Zijn is licht, is liefde en wijsheid, die volkomen volmaakt tezamen Eén Zijn in eeuwigheid.

Jullie mensen zijn levend deel van Mij, jullie Schepper, met het eigen bewustzijn te bestaan, te leven. Velen van jullie beseffen je herkomst niet, jullie werkelijke leven gelijk Mijn leven niet, alsof jullie geen herkomst hebben, geen oorspronkelijk werkelijk ontstaan uit Mij zijn, uit Mijn volmaakt eeuwige leven, Mijn eeuwig volmaakte liefde met haar eeuwig volmaakte wijsheid. Maar wat waarheid is, kan niet anders dan altijd waarheid zijn, of die waarheid gezien wordt of niet gezien wordt, beseft wordt of niet beseft wordt, geen mens kan de werkelijkheid van Zijn die waarheid ontzeggen. Niet door ongeloof, niet door die te verwerpen, niet door die te ontkennen, door niets. Geen mens heeft daartoe enige macht, want alle macht is aan Mij en Mijn macht is liefde, volmaakt onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde, en Mijn liefde is daarbij ook de volkomen volmaakte wijsheid, de hoogste volmaakte intelligentie.

Wanneer iemand van jullie gelijk Mijn macht wil zijn, dan zal hij die macht alleen in werkelijkheid kunnen zijn in Mijn ware werkelijk onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid, in de directe eenheid met Mij. Daarvoor is het nodig Mij naar waarheid in alle werkelijkheid ten diepste te leren kennen en dat ten diepste te willen, zonder nog iets anders te willen. Ik weet hoe moeilijk dat is, in Jezus Christus weet Ik dat. Kom daarom bij Mij in Jezus Christus, in je hart, en leer Mij ten diepste kennen, leer Mijn liefde kennen en Mijn wijsheid. Leer Mij werkelijk kennen.

Hemels Brood 7506

Misschien ken je mensen die van tijd tot tijd niet eerlijk zijn, zich misdragen, medemensen tekortdoen, en heb je daar een afwijzend oordeel over. Maar diezelfde mens kan in situaties van nood precies degene zijn die reddend handelt, die in actie komt en de situatie ten goede keert. Denk daarom niet te snel over iemands waarde, want ieder mens heeft in meer of mindere mate tekorten in zijn doen en laten, ieder mens wijkt wel eens af van wat goed en eerlijk is, ieder mens maakt hier of daar wel eens een fout.

Zolang het niet om zware misdaad gaat, om zware mishandeling, is het goed om te bedenken dat iedereen zijn zwakke kanten heeft en dat die van tijd tot tijd zichtbaar zijn. Wees voor diegenen niet oordelend, zodat je zelf niet geoordeeld wordt. En word je wellicht wel eens beoordeeld terwijl dat niet van toepassing is, niet juist is, oordeel dan zelf niet, draag het en geef het in Mijn Hand.

Er is veel oordeel in elke samenleving, die vaak geen grond van waarheid heeft. Veel mensen denken te snel dat zij situaties naar waarheid kunnen inschatten, terwijl dat niet zo is. Situaties lijken nogal eens heel anders te zijn dan zij in werkelijkheid zijn en daardoor ontstaan gemakkelijk misverstanden, afwijzingen, veroordelingen, wat allemaal niet nodig zou zijn als beter geluisterd, beter gekeken, beter nagedacht en dieper gevoeld zou worden in het hart.

Veel situaties worden te snel verkeerd beoordeeld en de gevolgen zijn vaak onaangenaam, zonder dat degene om wie het gaat daar enige schuld aan heeft. Daarom raad Ik iedereen aan, heb geen oordeel, want Ik zeg je, al jullie oordelen schiet tekort, omdat geen van jullie de werkelijke waarde van iemands doen en laten kent zoals Ik, jullie Schepper, die ten diepste ken. Elk gedrag heeft een oorsprong, een reden, en een beloop, altijd in Mijn liefde en haar wijsheid. Wees daarom in het algemeen mild en liefdevol, zoals Ik, jullie hemelse Vader, mild en liefdevol ben.

Hemels Brood 7507

Aan diegenen die geen ernstige zucht naar macht hebben, die geen rijkdom van buitensporige omvang nastreven, die met het eenvoudige dagelijkse leven tevreden zijn, genoegen nemen met een plaats op de achtergrond, die geen aanzien nodig hebben om geliefd te zijn, heb Ik het zicht op Mij, Mijn liefde en Mijn wijsheid in hun hart gegeven. Juist in hun eerlijkheid en nederigheid is hun hart daarvoor geschikt, juist in hun rust en verdraagzaamheid ligt hun openheid om Mij te zien en te begrijpen.

Dat wil niet zeggen, dat zij niet te maken hebben met al hetgeen op aarde aan goeds en kwaads gedaan wordt, dat zij niet te maken hebben met verleiding, geen misstappen maken, in alles volledig naar ware liefde handelen, want ook zij hebben van Mij vrijheid van leven gekregen, zoals iedereen dat heeft gekregen, en de eigen wil. Door alle strijd en onrust op aarde hebben zij ook onrust, onzekerheden, door alles wat om hen heen gebeurt en geen waarheid, geen liefde en geen goeds is. Maar zij weten steeds weer in hun hart Mijn waarheid, Mijn liefde, Mijn wijsheid te vinden, en putten daar steun en inzicht uit.

Wanneer jij wilt, kom dan ook in je hart bij Mij. Laat al je streven naar macht, naar rijkdom, naar aanzien los, neem genoegen met het eenvoudige, met al wat in de wereld van geen belang is, wees eerlijk in al wat je doet en laat, en wees oprecht wanneer je Mij in je hart wilt ontmoeten, en je zult Mij daar dan ontmoeten. Het ligt niet aan Mijn verhevenheid of je Mij kunt ontmoeten, Ik ben in alle eenvoud in ieders hart. Het ligt eraan of jij kunt loslaten wat je bezighoudt in werelds opzicht, of je kunt loslaten wat je werelds gezien aantrekt, je verlangens om erbij te horen waar je eigenlijk niet bij hoort, je verlangens naar liefde, waar je geen liefde vindt, omdat het daar niet is.

Bij Mij in je hart kun je al wat je nodig hebt vinden, en bovenal vind je daar Mijn alomvattende liefde zoals geen mens van de wereld je kan geven. De werkelijkheid van leven, jouw leven en ieders leven, ben Ik, te vinden in je hart in waarheid, liefde en wijsheid. Voel Mij daar, de ware Bron van werkelijk Zijn.

Hemels Brood 7508

Ik heb jullie op aarde geen Paradijs beloofd, maar in de hemel. Want er is geen Paradijs meer op aarde, wel in Mijn hemel. Ik heb niet beloofd dat iedereen die in Mij gelooft en naar Mijn liefde leeft geen leed meer zou treffen op aarde. Ik heb niet beloofd dat ieder die Mij in zijn hart gevonden heeft onkwetsbaar zou zijn voor het kwaad, voor ziekte, voor pijn en wat nog meer. De aarde is de hemel niet en wat op aarde gebeurt gaat alle mensen aan.

Maar Ik heb jullie allemaal wel een plaats gegeven waarheen je kunt gaan wanneer het aardse je benauwt. Die plaats is je hart, waar Ik Ben. Daar kun je schuilen voor aards geweld, daar kun je Mij ontmoeten, Mijn liefde voelen, troost krijgen, daar is geen aardse kwelling, daar kan het kwaad niet komen, daar zijn alleen jij en Ik en van daaruit kun je de aarde zien zoals die is, zonder dat het je pijn doet, zonder dat je gekwetst wordt, en in rust en vrede zijn.

Evengoed is je verblijf nog op aarde en daar gebeurt alles wat goed en wat kwaad is, daar ondervind je het een en het ander en is het verschil tussen mensen. Daar gaat het de één beter dan de ander, zonder dat de één liefdevoller is dan de ander, zonder dat de één meer kwaad doet dan de ander. En steeds is er het verschil, de één wordt geholpen, de één wordt genezen, de ander niet. Is de één dan beter dan de ander?

Zeker niet, het zijn de gebeurtenissen op aarde die het een en het ander verschillend maken, die de tijd verschillend maken, die de één meer tijd geeft dan de ander, niet omdat de één het verdient en de ander niet, maar om het grote geheel van alle mensen. Daarom is er verschil voor de een en de ander. Dat heeft allemaal te maken met de vrijheid van de mens, met Mijn onvoorwaardelijke liefde en met het doel van jullie verblijf op aarde, voor alle mensen, dat is het ware eeuwig gelukzalige leven voor iedereen. Daarom is er verschil tussen de ene mens en de andere in gebeurtenissen. Maar in werkelijk leven, in Mijn ware liefde, zijn jullie allemaal gelijk.

Hemels Brood 7509

Aan jullie, mensen die in Mij geloven, in Mij jullie Schepper, jullie God in Jezus Christus, in Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, en op Mij vertrouwen, zeg Ik dit: kritiseer elkaar niet, want geen van jullie begrijpt Mijn Woord zoals het ten diepste bedoeld is, geen van jullie is zonder misvattingen, geen van jullie beseft ten volle Wie Ik Ben in alle werkelijkheid van eeuwig Zijn, ieder van jullie is op weg en elke weg heeft wel een of andere kromming die nog niet rechtgebogen is.

Ik zeg dat, omdat Ik zie dat er onderling opmerkingen zijn over wat wel of niet juist begrepen zou zijn, Ik zie eigen invullingen die als waarheid overgebracht worden maar dat niet in rechte zin al zijn, zonder dat dat beseft wordt. Ik zie scheiding tussen jullie ontstaan vanwege vermeende onzuiverheid van geloof, onzuiverheid van woord, maar niemand van jullie kan uit eigen mening putten voor de waarheid. Want Ik ben de waarheid en bij Mij alleen kun je de waarheid putten.

Ik ben Alles en in ieders hart ben Ik bereikbaar, daar kan ieder die dat oprecht wil Mij ontmoeten, en Ik kan hem eerst zijn eigen blindheid tonen voordat hij zijn medemens de vermeende blindheid in het geloof gaat voorhouden. Ieder kan een ander zeggen wat hij ervaart als de waarheid, maar niemand is ertoe geëigend datgene wat hij ervaart als waarheid te gebruiken om een ander terecht te wijzen in wat die ander als waarheid ervaart.

Het gelijk is aan niemand, omdat iedereen nog misvattingen heeft waar hij blind voor is, en zo kan er scheiding tussen jullie, die Mijn kinderen zijn, ontstaan terwijl dat Mijn wens niet is. Accepteer elkaar zoals jullie zijn, met verschillen in zicht en besef, en Ik zal alle misvattingen op de bestemde tijd in alle vrijheid tot de waarheid brengen, zoals dat voor ieder persoonlijk en voor allen tezamen in liefde het beste is.

Hemels Brood 7510

Alles is mogelijk in ware liefde, alles is mogelijk in volledig vertrouwen, alles is mogelijk wanneer het alle mensen ten goede komt ten aanzien van het te bereiken ware gelukzalige leven. Maar dat wil niet zeggen dat wat mensen willen in dat opzicht ook gebeurt. Want steeds staat het belang van alle mensen ten aanzien van het te bereiken ware eeuwig gelukzalige leven voorop. Geen mens kan overzien wat dat voor alle mensen betekent, zolang hij nog niet gelijk Mij in Mijn waarheid, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde is, nog niet gelijk aan Mijn werkelijk Goddelijk Zijn is. Evengoed is er veel mogelijk wanneer Ik zie dat het ten goede komt aan mensen en geen verstoring geeft aan het te bereiken doel van jullie bestaan op aarde.

Geen leed zal weggenomen worden wanneer het van belang is voor de geestelijke groei van een of meerdere mensen, wanneer het ondersteunend is aan het te bereiken ware leven, de mens helpt aan zijn vervulling van werkelijk leven te voldoen. Alles staat in verband met de redding van alle mensen, niet één of een paar, maar alle mensen. Het zou geen liefde zijn om mensen niet tot het ware werkelijke leven te brengen, en daarbij zal dan eens hier en dan eens daar een mens te lijden krijgen. Maar nooit zal Ik die mens in de steek laten, steeds zal hij in Mijn liefde groeien en zal zijn zicht op de waarheid van leven, op Mij en Mijn liefde verrijkt worden, zeker diegene die standvastig in zijn geloof en vertrouwen in Mij blijft.

De aarde en het aardse verblijf is niet bedoeld een kwelling te zijn, maar door afdwalingen van waarheid en liefde, door misdadigheid, is er kwelling op aarde gekomen, voor de goede en de kwade mens. Toch gaat Mijn zon op zowel voor de goede als de kwade mens en juist Mijn zon geeft aan alle mensen het licht en de warmte van Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, opdat alle mensen op de bestemde tijd tot het ware gelukzalige leven komen en alle kwaad tenietgedaan is voor altijd. Niet de mens maar het kwaad, zodat Mijn liefde in alle opzichten zegeviert.

Hemels Brood 7511

Zal het zo zijn dat Ik, jullie Schepper, jullie God en God in Jezus Christus, mensen verloren laat gaan omdat zij niet in Mij geloven? Ik zal tonen dat hun ongeloof niet juist is, Ik zal hun ongeloof met Mijn waarheid wegnemen, Ik zal hen zicht geven op Wie Ik Ben en Ik zal hen Mijn liefde en haar wijsheid leren kennen. Ik weet dat mensen Mijn Woord naar de letterlijke strengheid uitleggen en daarmee voorbijgaan aan de werkelijk geestelijk diepe betekenis van Mijn liefde voor alle mensen.

Zie, er is geen plaats in de hemel voor alles wat geen liefde is, want Mijn hoogste hemel, dat is de hoogste ware levenstoestand, is volledig volkomen eeuwig onveranderlijk, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige volmaakte liefde en haar volmaakte hoogste wijsheid. Dat is Mijn Goddelijk Zijn in Mijn Goddelijk eeuwig licht. Geen mens kan daar zijn zonder die liefde en die wijsheid voor eeuwig in alle vrijheid te zijn door zijn eigen vrije wil aan Mijn Wil voor eeuwig gelijk te stellen en daar nooit meer van af te wijken. Dat is de eeuwig volkomen waarheid en het zal nooit zo zijn dat Ik ook maar het minste van het minste wat geen liefde is daar zal toestaan, dat is in alle opzichten volkomen onmogelijk.

Het werkelijke leven is eeuwig Mijn leven, die ware liefde en haar ware wijsheid, al het andere is dood en zal nooit anders dan dood zijn. Maar Ik ben in de Mens Jezus Christus als Mijn Zoon op aarde gekomen en Hij is voor alle zonden van alle mensen veroordeeld, gekruisigd, gestorven en opgestaan uit de dood omdat Hij het ware leven in alle opzichten heeft vastgehouden en nooit afgeweken is van Mijn ware liefde en haar wijsheid. Daarmee heeft Hij alle mensen gered van de eeuwige dood voor het eeuwige leven.

Geloof in Hem, in Zijn Naam en handel zoveel je kunt in Zijn Naam naar waarheid en liefde, en besef dat Mijn strengheid geen mens verloren laat gaan, integendeel juist ervoor zorgt de mens tot de waarheid van leven te brengen, tot Mijn liefde en haar wijsheid, in alle vrijheid. Heb daarvoor geen angst, vrees Mijn strengheid niet, want juist geeft het licht aan allen die niet geloven en wijst het de ware weg die Ik in Jezus Christus Ben. Weet, Ik heb alle mensen eeuwig lief.

Hemels Brood 7512

Angst is een slechte raadgever, angst verkrampt, angst verstijft de mens en sluit het contact met Mij, je Schepper, af, zodat je niet voorzien wordt van Mijn beste raad om op te volgen. Het verblindt je, het verdooft je en verwart je. Wanneer je angst voelt en je kunt niets vinden wat je bedreigt, besef dan dat je zelf de bedreiging bent, al je verschillende gedachten over wat je zoal kan overkomen, al je zorg om wat mensen je tekortdoen, bewerkt die angst. Maar met angst regeert die mens die jou niet goed bejegent, jou tekortdoet, je niet in je waarde laat, enzovoorts.

Maar ook wanneer je boven je macht wilt gaan, geen rekening houdt met de rust die je nodig hebt, doorgaat terwijl je daarvoor te vermoeid bent, kan er een angst bij je opkomen, een verwarring ontstaan en kan het contact met Mij deels wegvallen. Wees bereid om je rust te nemen wanneer dat nodig is, het is geen schande om toe te geven aan je lichaam, je geest, en in Mijn Hand je zorgen te leggen, je gedachten stil te zetten. Probeer liever niet een te hoog gesteld doel te bereiken, wat voor een goed zou dat jou doen?

Er zijn veel mensen die met allerlei angsten of zorgen leven en het verblindt hen voor oplossingen die Ik hen kan geven, het verblindt hen voor Mijn Hand die Ik naar hen uitsteek. Ik wil jou dragen, vooral in moeilijke tijden, maar daarvoor is het nodig dat jij je door Mij, jouw Schepper, laat dragen, dat jij je aan Mij overgeeft in het geloof dat Ik je het beste kan helpen. Jij hoeft niet alles te kunnen, te weten, te verzinnen, geef je zorgen, je angsten, al wat moeilijk voor je is aan Mij en vertrouw erop dat alles goedkomt op Mijn tijd en op Mijn manier.

Maar dwing jezelf niet, want in die dwang om Mij te bereiken en je zorg in Mijn Hand te leggen ga je aan Mij voorbij. Wees vrij en leg in vrijheid je zorg in Mijn Hand. Het hoeft niet, het is een vrij aanbod, zonder enige dwang. Weet dat Ik er in alle rust en vrede voor je ben, gewoon, eenvoudig, niet ver verheven, maar in liefde en zachtmoedigheid altijd voor je klaar sta, naast je, in je. Kom in die rust bij Mij, en je zorgen, je angst, verdwijnen en in Mijn liefde kom je tot de ware rust.

Hemels Brood 7513

Lief mens, weet je wel hoeveel liefde Ik, jouw Schepper, voor jou heb? Ik weet hoe moeilijk het is om in het aards wereldse gekrioel koers te houden en je niet te laten afleiden van wat belangrijk is, niet alleen voor je leven op aarde, maar vooral ook voor het verdere leven daarna. Juist met al die elektronische mogelijkheden is de wereld kleiner geworden, de mogelijkheden om je te verplaatsen over lange afstanden groter, waardoor afstanden zo lang niet meer zijn. Zou je een paar honderd jaar geleden niet verder dan een paar kilometer komen, nu kun je met enig gemak het veelvoudige ervan gaan.

Er is veel veranderd, onder andere ten aanzien van afstanden, in een vrij korte tijd, maar daarbij is er een grotere afstand gekomen tussen de mens en Mij, zijn Schepper. En die afstand is juist minder makkelijk te overbruggen geworden. Toch, hoe groot die afstand voor veel mensen ook geworden is, in een fractie van een seconde kun je bij Mij zijn, wanneer je maar wilt. Ik ben namelijk overal en in iedereen, Ik sta naast jou en ben in jou en tegelijk sta Ik naast alle mensen en ben Ik in Jezus Christus in alle mensen. De enige weg die je hoeft te gaan om bij Mij te komen, is die naar je hart. Waar je op de aarde maar bent, in een fractie van een seconde kun je bij Mij in je hart zijn, wanneer je dat wilt.

Zie, afstand is daarbij geen enkel probleem, maar wat jij wilt, dat is van belang, wat jij gelooft, dat is van belang, wat jij beseft van waarheid en van Mijn overgrote liefde voor jou, dat is van belang. En dat is voor veel mensen een afstand geworden, ze hebben geen geloof meer, geen besef meer van Wie Ik ben, waar Ik ben en hoe intens Ik alle mensen liefheb. Dan kunnen aardse afstanden gemakkelijk te overbruggen zijn, zelfs kunnen mensen aan de ene kant van de aarde spreken met mensen aan de andere kant van de aarde en elkaar zelfs zien, maar het besef dat Ik naast hen sta, in hen aanwezig ben, hen liefheb en zij met Mij kunnen spreken, hebben zij nauwelijks of niet.

Lief mens, blijf op Mij vertrouwen, blijf bij Mij in je hart komen, blijf in het besef van Mijn liefde, wat er ook gebeurt, en weet voortdurend, Ik sta naast jou en ben in jou, en tegelijkertijd naast en in iedereen. Ik heb jullie allemaal intens lief.

Hemels Brood 7514

Het is de bedoeling dat ieder mens één wordt met Mij en toch het eigen besef te bestaan behoudt en daarbij ook al zijn medemensen in eenheid met Mij en zichzelf beseft. Dan is ieder mens een drievoudig één zijn, Mijn Zijn, het totale mens met elkaar en zichzelf zijn, het volkomen levend zijn. De mens op aarde is bedoeld om daar naartoe te groeien, vanuit aardse gronden naar de hemelse hoedanigheid, het ware eeuwig volmaakte gelukzalige leven, waar alleen de liefde voor Mij, voor elkaar en voor jezelf is en geleefd wordt.

Nu, op aarde, is dat moeilijk voor te stellen, omdat er nog zoveel materieel belangrijk is, omdat nog zoveel mensen vooral vanuit hun eigen ik handelen, er nog weinig werkelijke liefde voor elkaar is en het eigen welzijn doorgaans centraal staat. Toch is er groei. In mensen die Mij in hun hart hebben leren kennen is groei, in jouw hart is groei, ook al besef je dat op die manier nog niet. Die groei is het leven uit Mij in jou en het besef om naar je medemensen om te zien, om hen te begrijpen, niet te oordelen maar te begrijpen. Deze groei is zowel een eigen groei als een gezamenlijke groei en Mijn liefde geeft daar voeding aan, ware werkelijke voeding die het eeuwige leven in zich heeft. Het meest zichtbaar in de natuur, vooral de ongerepte natuur.

Maar veel mensen zijn vervreemd van de ware natuur die veel van het leven in geestelijke zin toont. Er zijn grote steden gekomen waardoor er nauwelijks nog natuur is. En wat er aan natuur is, is beperkt en gecultiveerd, uit zijn oorspronkelijk verband gedrukt. Toch is ook dat een weg waarlangs groei plaatsvindt. En zo zijn op aarde de waarheid van leven en het tegenovergestelde beide naast elkaar aanwezig, waarbij de waarheid toch altijd de waarheid blijft en onwaarheid toch altijd onwaarheid blijft, het goede het goede blijft, ware liefde ware liefde blijft.

Goed en kwaad kunnen naast elkaar op een bankje zitten, toch blijft wat goed is goed en kwaad blijft kwaad, met dit verschil, dat kwaad niet eeuwig is, terwijl wat goed is, wat liefde is, eeuwig goed en eeuwig liefde is. De groei van alle mensen zal in Mijn ware liefde het kwaad overstijgen en uiteindelijk zal er geen kwaad meer zijn. Dat mag je geloven, dat mag je van Mij aannemen, wanneer je dat met je hart kunt. Dat hoeft niet vandaag, Ik heb geduld, maar eens is je groei voltooid, eens is de groei van alle mensen voltooid, eens zijn jullie allemaal één met elkaar in Mijn liefde, zijn jullie allemaal Mijn ware gelukzalige leven, voor eeuwig.

Hemels Brood 7515

Wanneer je tegen iemand zegt, je moet in God geloven, in Zijn liefde en op Hem vertrouwen, dan komt alles goed, denk dan niet dat diegene daardoor geloven gaat, zeker niet wanneer hij geen besef van Mijn Woord heeft, Mij niet in zich heeft leren kennen. In de Bijbel staat wel, geloof, en wat je gelooft zal gebeuren, maar zo gemakkelijk is dat voor veel mensen niet. Zonder Mij te zien, Mij te kennen, Mijn Woord te verstaan, zien mensen de waarde van het geloof in Mijn bestaan niet.

Daarom is het van belang dat die mens Mij eerst leert zien en leert kennen, Mijn liefde gaat voelen en gaat beseffen hoe Ik zijn leven ben, in hem zijn leven ben, terwijl hij dat zelf mag beheren, de vrijheid heeft om zijn keuzen te maken en daarbij de mogelijkheid heeft om van Mij te horen welke keuzen Ik hem zou aanraden. Daarbij is het van belang dat hij weet dat hij vrij is om evengoed zijn eigen keuzen te maken.

In Mij geloven en op Mij vertrouwen is niet voor iedereen in dezelfde mate zo gemakkelijk wanneer het om bijzondere situaties gaat. In het algemeen in Mijn bestaan geloven is makkelijker dan te geloven dat Ik een dode tot leven kan wekken, iets wat na Mijn verblijf op aarde niet meer letterlijk zo gebeurd is. Het is makkelijker om iets te geloven wat vaker gebeurd is dan iets te geloven wat zelden gebeurd is, laat staan in Mij te geloven zonder dat er zichtbaar bewijs van Mijn bestaan is. Toch is er zichtbaar en voelbaar bewijs van Mijn bestaan, zichtbaar in de natuur, de mensen, de dieren, de planten, voelbaar in ieder mens, zijn leven, in het besef te leven.

Voor veel mensen lijk Ik niet zichtbaar, maar Ik ben wel degelijk zichtbaar, Ik ben alles, al het leven, al wat leeft, en alles leeft, alles. Alleen Mijn kinderen zien Mij. Zijn al die mensen die Mij niet zien Mijn kinderen dan niet? Zeker, ook zij zijn Mijn kinderen, maar nog in wording, zij moeten als het ware nog geboren worden, nog verlost worden van hun blindheid. En dat zal gebeuren, alle mensen zullen tot geloof en vertrouwen komen en allemaal Mijn kinderen zijn.

Hemels Brood 7516

Hoe meer je naar waarheid en liefde leeft, des te meer groei je in de ware wijsheid van liefde, des te meer zul je Mijn Woord in en om je heen verstaan en begrijpen en des te meer kom je tot het ware eeuwig gelukzalige leven en uiteindelijk zul je dat dan ook helemaal en voor altijd zijn en blijven. Ik ben de weg en het leven. Wie Mij navolgt volgt de weg van waarheid en ware liefde en verwerft daarmee de wijsheid uit liefde, het ware leven. Maar Mijn weg is niet in alle opzichten zo duidelijk te zien en Ik ben niet in alle opzichten zo gemakkelijk te volgen.

Er zullen situaties zijn die verwarrend zijn, er zullen situaties zijn waarbij je op de proef gesteld wordt, er zullen situaties zijn waardoor je tot meer zicht gebracht wordt, enzovoorts. En tussen al die verschillende situaties zijn er die niet prettig zijn, die onaangenaam zijn, pijn doen, iets van je vragen wat moeilijk is, je vragen iets los te laten wat je vast wilt houden, en zo meer. Maar weet daarbij dat je altijd in Mijn liefde gevat bent, dat alles toch ook uit Mijn liefde en haar wijsheid is, niet anders dan uit Mijn liefde.

Met vallen en opstaan kom je verder en juist van het vallen leer je het meeste. Wees daar dan ook niet treurig om, maar aanvaard dat in nederigheid in het besef dat het Mijn liefde is die jou dat geeft en doet groeien. Groeien doen alle mensen, maar niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Ieder mens is uniek en zo is zijn lering ook uniek en precies afgestemd zoals dat voor iedereen het beste is. Dat heeft ook te maken met ieders vrijheid, iedereen kan zijn eigen vrije keus maken in waarheid en liefde te blijven of daarvan af te wijken.

Al heeft niet ieder mens de situatie die hij wel zou willen, iedereen heeft wel de keus om in welke situatie dan ook in waarheid en liefde te blijven of in het tegenovergestelde daarvan te vervallen. Dat is jullie vrijheid waardoor ieder zichzelf is. En iedereen kan in zijn hart van Mij altijd voelen wat waarheid en liefde is en wat niet, als hij dat in zijn vrijheid wil. Iedereen kan in zijn hart Mij ontmoeten en Mij vragen wat te doen of te laten, hoe Mijn Woord te begrijpen en dan nog kan iedereen zijn eigen keus maken.

Hemels Brood 7517

Mijn Woord blijft Mijn Woord, wat mensen er ook van maken, hoe mensen het ook interpreteren, er uitleg aan geven, dat verandert allemaal niets aan de oorspronkelijke betekenis en aan het belang van de oorspronkelijke betekenis voor de mens en het doel van zijn verblijf op aarde. Maar een verkeerd verstaan, een verkeerd interpreteren, een verkeerde uitleg, kan mensen wel op een dwaalspoor brengen en hun groei in geestelijk ware zin van het eeuwige leven vertragen.

Dat is niet Mijn Wil, maar de keus van mensen die menen te weten, en evengoed niet weten. Want de betekenis van Mijn Woord ligt niet in het verstandelijke verstaan, maar is in het hart te voelen en vanuit het hart te verstaan. Alleen is het in de huidige tijd gebruikelijk om vanuit het verstand te verstaan, te beredeneren, te filosoferen, uit te leggen, en daarbij vinden mensen de logica van belang, alsook bewijs. Daar houdt de wetenschap zich dan ook vooral mee bezig, met bewijzen die logisch zijn.

Daarnaast hebben alle mensen hun eigen mening en in deze tijd vinden veel mensen dat ieders mening ertoe doet, alleen Mijn mening doet er het minst toe. Dat is heel begrijpelijk, want het past niet in al wat verstandelijk beredeneerd en wetenschappelijk onderzocht is en niet logisch uitgelegd kan worden. Dat alles heeft ertoe geleid dat er steeds weer aanpassingen nodig zijn omdat de meningen van mensen steeds verschillen en het heel moeilijk is om ieders mening recht te doen. Veel van de aandacht wordt dan ook verdeeld tussen het behouden van macht en het tevreden houden van mensen met een andere mening terwijl de onmogelijkheid daarvan niet ingezien wordt.

Niets van dat alles helpt jullie die in Mij geloven, laat je door dat alles niet van de wijs brengen. Wat mensen ook beweren en hoe Mijn Woord door mensen ook verwoord wordt, houd vast aan wat je van Mij, Mijn Woord en Mijn liefde en haar wijsheid in je hart beseft, houd vast aan je innerlijk contact met Mij, houd je aandacht bij Mijn waarheid en liefde. Laat niets je geloof verstoren, Ik ben jouw Schepper, Schepper van hemel en aarde, van alles en iedereen, Ik ben het ware leven en Ik heb jou lief, Ik heb alle mensen lief voor altijd.

Hemels Brood 7518

Wanneer je in eenheid met Mij bent, innerlijk, in je hart, dan hoef je niet na te denken over hoe iets te doen, wat tegen iemand te zeggen, dan weet je wat te doen en te zeggen op de meest liefdevolle en wijze manier. Dat weten ben jij dan als het ware vanuit Mij.

Dat is nog niet steeds en voortdurend de situatie, maar wie zich regelmatig en vaak met Mij innerlijk verbindt, gaat daar momenten van meemaken, momenten waarop hij de eenheid met Mij en medemensen voelt op een manier die hij eerder niet gekend heeft. Hij zal op die momenten doorvoelen wat het is om in waarheid en liefde één te zijn in het ware leven, en al is dat slechts kort en als een glimp van zicht in Mijn hemel, het zal hem verlichten in meerdere opzichten en het zal hem doen groeien in het geestelijke besef van Mijn ware Zijn en Mijn ware Liefde en Wijsheid.

En wanneer hier en daar mensen tot die groei komen, zullen er meer en meer mensen tot die groei komen, maar dat zal door veel mensen die in het donker van de leugen en het bedrog van hun doen en laten zijn niet bemerkt worden. Daardoor zullen de tegenstellingen eerst groter worden, tot het moment waarop zij die in Mij en Mijn liefde geloven en op Mij vertrouwen, in de kracht van de waarheid, de liefde en haar wijsheid gegroeid zijn en in die kracht kunnen blijven. Door Mij geleid zal dat de verandering op aarde geven die nodig is voor ware vrede en welzijn in de totale wereldse samenleving.

Lieve mensen, jullie geloof in Mij is van belang, jullie streven om naar waarheid en liefde te leven is van belang, houd daaraan vast, want dat is van belang voor alle mensen, ook al lijkt het veel mensen niet te bereiken. Het gaat er niet om of jullie die mensen bereiken, het gaat erom of die mensen Mij gaan bereiken. Ik heb alle mensen lief en het besef daarvan zal groeien. Zoals het bij jullie groeit, zo zal het bij steeds meer mensen groeien, in tijd, op tijd, ook al ziet het er nu nog niet naar uit omdat het belang van veel mensen nog bij het eigen leven ligt. Toch, mettertijd zal ingezien worden dat het belang voor iedereen bij Mijn leven ligt, bij Mijn liefde en haar wijsheid, het eeuwig gelukzalige Zijn.