Hemels Brood 7472 t/m 7502

Hemels Brood 7472

Wat de mens op aarde doet of laat, weerspiegelt zich in de natuur. De krachten in de natuur zijn nauw verbonden met het handelen van de mens. Hoe meer de mens van waarheid en liefde is afgedwaald, des te krachtiger roert de natuur zich in verschillende opzichten. Zo zullen er aardbevingen zijn, brandhaarden ontstaan op allerlei plaatsen, orkanen woeden, overstromingen de mens verrassen en ook het milieu zal aangetast worden.

Mensen zullen ernaar zoeken daar oplossingen voor te vinden, maar beter zou zijn te zoeken naar hun doen en laten en naar Mij, hun Schepper en leven Gever. Het beste zou zijn dat de mens zijn eigen gedrag beziet en bij Mij komt om te verstaan hoe zijn handelen in verband staat met alles wat in de natuur verandert, gebeurt zonder dat het te wijzigen lijkt. Maar het is te wijzigen wanneer de mens zijn gedrag wijzigt, wanneer hij innerlijk gaat luisteren naar Mij en meer naar waarheid en liefde gaat handelen.

Zie, het zijn niet alle mensen die zich misdragen en naar roem, naar bezit, naar macht en dergelijke voor zichzelf streven, maar tot bij de eenvoudige mens is het aangekomen te denken zonder Mij te kunnen leven, omdat veel over Mij niet begrepen is door verdraaiing van Mijn Woord, door Mijn Woord naar eigen voordeel uit te leggen en macht aan Mijn Woord te ontlenen en Mij onzichtbaar te maken in het dagelijks leven, terwijl Ik zichtbaar in alle mensen aanwezig ben, en ook in de natuur aanwezig ben maar ook daar niet gezien word.

Lieve mensen die Mij wel kennen in je hart en Mij wel zien waar Ik Ben en zoals Ik Ben, die weten dat Ik alles Ben en overal Ben, blijf in Mijn licht en laat je niet verwarren door alles wat er gebeurt en nog te gebeuren staat. Want het is allemaal tot redding van alle mensen, zodat Ik weer zichtbaar word en alle mensen Mij zullen gaan zien, waar Ik Ben, zoals Ik Ben, Wie Ik Ben. En alles zal goedkomen voor alle mensen van alle tijden, nu en voor altijd in Mijn ware eeuwige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7473

De mens heeft het leven op aarde behoorlijk ingewikkeld en complex gemaakt met al zijn grillen en grollen, met zijn verlangens, zijn doen en laten naar eigen goeddunken, zijn voortdurende concurrentie met zijn medemensen, zijn leugens en bedrog, terwijl het zo eenvoudig en goed zou kunnen zijn op aarde, wanneer de mens tevreden zou zijn met wat er op aarde voor hem is en hij in vrede en liefde met zijn medemens zou omgaan, zonder leugens en bedrog, zonder strijd om macht en bezit.

Maar zo is het helaas niet en zo is de samenleving doorspekt met allerlei soorten van leugens en bedrog met allerlei verdraaiingen van de waarheid, met ongenoegens en verwijten, terwijl de meeste mensen eigenlijk wel tevreden zouden zijn, wanneer zij niet opgejaagd zouden worden door anderen die niet tevreden zijn en steeds weer voor oproer zorgen. En nu lijkt alles in een overtreffende trap te komen, er is steeds meer onrust op aarde over veel wat om een oplossing vraagt, maar er is geen afdoende oplossing.

Toch, bij Mij, jullie Schepper, is altijd een oplossing. Bij Mij zijn alle dingen mogelijk ten goede aan alle mensen, alleen ten goede aan alle mensen. De mens hoeft zich alleen tot Mij te keren en naar Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid te gaan handelen in alle oprechtheid en alles zal in vrede en rust opgelost worden. Maar nog is het aantal mensen die Mij gevonden hebben klein en in het grote geheel lijken jullie onbeduidend.

Toch, jullie aantal zal groeien en vanuit jullie liefde uit Mij en voor Mij zal ook een kracht groeien, een zuiver licht tot wasdom komen, waardoor de harten van veel mensen geroerd zullen worden en tot Mij gekeerd zullen worden. En al het gewoel op aarde zal tot een zekere rust in vrede komen, eenvoud zal de mens leiden en mensen zullen tevreden zijn met wat zij hebben en in liefde met elkaar samenleven.

Geloof dat en vertrouw op Mijn Woord zoals Ik dat eens gegeven heb. Want Ik doe gestand wat Ik eens gezegd heb en dat zal niet zo lang meer duren. Zoek niet naar het wanneer, zoek ernaar Mijn liefde te zijn vanuit Mij in je hart, dan maak je het begin van een nieuwe tijd.

Hemels Brood 7474

Stel, Ik zou vandaag voor je staan, wat zou er anders aan zijn dan dat je Mij in je hart ontmoet? Ik heb al vaak voor je gestaan en je hebt dat niet bemerkt, want zoals Ik bij je was, zo heb je je Mij niet voorgesteld. Ik was gewoon iemand die jou hielp met dit of dat en voor jou was Ik een medemens die jou hielp. En vaak ben Ik in jou degene geweest die jou een ingeving gaf waarmee je vooruit kon. Je zult Mij nog vaker zo in je kunnen bemerken en ook kun je Mij vaker voor je zien staan.

Veel mensen die in Mij geloven verwachten Mij terug op aarde en wachten op het moment dat Ik terugkom, “op de wolken” staat er geschreven. En veel mensen hebben zich er op de ene of andere manier een voorstelling van gemaakt hoe dat zal zijn, maar Ik zeg jullie, geen van die voorstellingen zal zo zijn. Er staat ook geschreven: “Ik kom als een dief in de nacht”, wat voor een voorstelling maak je daarvan? Want Ik ben geen dief, Ik ben het ware licht, dus Ik ben te zien wanneer Ik kom.

Maar Ik ben al vaker bij ieder van jullie die in Mij geloven geweest, en sommigen weten dat, vermoeden dat, want er was steeds iets wat gebeurde ten goede op een manier die bijzonder was. Zie, Ik ben regelmatig waar Ik nodig ben, Ik help en Ik zorg voor allerlei ingevingen, zodat mensen in hun vrijheid toch ook geholpen worden met al wat hen niet zo gemakkelijk afgaat.

Ook bij jou ben Ik vaker geweest, ook in jou heb Ik een en ander aangereikt, maar jullie zijn vrij om te doen wat je goeddunkt en nogal eens neemt het verstand het over van je hart, waardoor je Mij niet ziet waar Ik ben, Mijn ingeving niet herkent als het beste, maar ook het eigen willen, de eigen wijsheid staat je zicht van tijd tot tijd in de weg, waardoor je niet ziet dat Ik bij je ben, niet beseft wat Ik je als beste aanreik.

Evengoed kom je in alle vrijheid steeds wat dichter bij Mij en gaan je ogen steeds wat verder open en ga je steeds wat meer beseffen waar Ik Ben, wanneer Ik voor je sta, wat Ik je aanreik, omdat je langzaam groeit in waarheid en liefde, Mijn liefde die voortdurend in en om jou heen is en jou voedt.

Hemels Brood 7475

Zelfs de wereld is geen plaats maar een hoedanigheid, een omstandigheid, een samenraapsel van gebeurtenissen die gebaseerd zijn op hetgeen de mens in zijn vrijheid doet en laat, denkt dat goed is of wil voor zijn eigen welzijn, voor bezit en voor macht. Maar niet alleen de mens heeft met zijn keuzen de omstandigheden in zijn hand, de ware basis van leven, die onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde is, ligt in Mijn Hand en die heb Ik vastgelegd in Mijn ordening. Daarmee is alles wat er gebeurt direct verbonden met Mijn liefde en krijgt alles richting al naargelang de mens in zijn vrijheid kiest.

Wanneer mensen in hun vrijheid kiezen voor liefde krijgt hetgeen zij kiezen een vervolg vanuit liefde, wanneer mensen kiezen voor het tegenovergestelde ervan krijgt dat een vervolg dat terugbrengt tot liefde ofwel tot het besef dat het kiezen vanuit liefde altijd een beter vervolg geeft dan het kiezen voor het tegenovergestelde ervan. Maar veel mensen zijn doof en blind geworden voor de gevolgen van hun doen en laten, zowel voor wat uit liefde goeddoet als voor wat uit het tegenovergestelde niet goeddoet, en veel mensen zien hun eigen aandeel in het grote geheel van gebeurtenissen niet, zien niet dat alles wat alle mensen doen met elkaar verbonden is in de eenheid van leven.

Ook ieders persoonlijke keuzen hebben te maken met alle mensen in die eenheid van leven. Hoe dichter jullie, die in Mij geloven, bij Mij in je hart in Mijn liefde blijven, des te meer kan Mijn liefde betekenis hebben in die verbinding met alle mensen. Des te meer harten kan Mijn liefde aantrekken en ten goede keren in die eenheid van leven waarin jullie allemaal met elkaar verbonden zijn en allemaal te maken hebben met alles wat ten goede in vrijheid gekozen is, maar ook met alles wat ten kwade gekozen is. Want iemand kan op aarde in zijn doen en laten nog zo naar het goede en liefdevolle leven, in de eenheid van leven is hij toch met alle mensen en hun keuzen verbonden en raakt al wat niet goed is, onaangenaam is, hem ook, schuld of geen schuld.

Maar weet dat al wat onschuldig geleden wordt door Mij met een overlopende maat vergoed wordt in Mijn ware eeuwige liefde.

Hemels Brood 7476

Er is voor de mens zoveel wat hij nog niet weet, zelfs heel veel waarvan hij niet eens weet dat het te weten is, er is nog zoveel verborgen aanwezig in de Schepping en er zijn ook veel aanwijzingen, maar de mens is er nog blind voor, want zijn geestelijke groei is nog niet zo ver ontwikkeld om die aanwijzingen te bemerken.

Lieve mensen die in Mij geloven en ernaar zoeken naar waarheid en liefde zoveel mogelijk te leven, Mijn Schepping van hemel en aarde is zo oneindig groot en bevat zo oneindig veel, dat is in geen aardse eeuwige tijd allemaal te vinden en te begrijpen, zeker niet in verstandsmatig en wetenschappelijk opzicht, omdat er te veel feiten buiten het gezichtsveld blijven bij alle onderzoeken die gedaan worden. Toch kan ieder mens veel te weten komen over Mijn Schepping wanneer hij Mij met zijn hart zoekt, Mij met zijn hart volgt, wanneer hij met zijn geestelijk oog kijkt en met zijn geestelijk oor luistert. Want de hele Schepping, ook al maken jullie alles mee in een materieel lichaam en is voor jullie alles materieel zichtbaar, is niet in die zin materieel maar vooral geestelijk. De materie is een tijdelijke situatie, dienstbaar aan het geestelijk ware leven, wat Ik aan alle mensen uit ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde gegeven heb.

Dat leven is in alle werkelijkheid belangrijk, niet de materie waarin alles op aarde en daaromheen gevat is, maar Mijn aan jullie gegeven leven. Over dat leven, wat in alles Mijn ware liefde is, hebben jullie mensen de vrije beschikking gekregen. Maar het gebruik van die vrije beschikking heeft twee zijden, één voor en één tegen de werkelijkheid. De materie behoedt jullie ervoor om in het tegenovergestelde vast te blijven zitten. Daarom is de dood alleen materieel en nooit geestelijk. Daarom blijft Mijn ware leven altijd en eeuwig Mijn leven, omdat het niet materieel is, omdat het materiële alleen tijdelijk het omhulsel is. Zie, jullie leven allemaal Mijn leven, Mijn ware liefde, en eens zullen jullie dat zonder materie helemaal zelf zijn.

Hemels Brood 7477

Het verblijf op aarde van de mens is niet zomaar, voor zijn plezier, maar heeft een doel. Dat doel is het eeuwig ware leven te bereiken in de zelfstandigheid van zijn, welke Mijn eeuwige Zijn is. Maar de mens denkt te zijn als een eigen zijn, los van Mijn zijn en los van elkaars zijn. Het doel van zijn verblijf is te gaan beseffen wat zijn werkelijke leven is uit Mij, het eeuwig oneindige ware leven.

Want er is geen ander leven dan Mijn leven en geen mens leeft anders dan Mijn leven, ook al heeft hij de vrijheid zichzelf levend te ervaren, waardoor hij kan denken geheel zelf te leven, los van Mij en los van al zijn medemensen. Daarbij is het doel van de mens op aarde ook, dat hij gaat beseffen Wie Ik Ben en dat werkelijk leven waarheid en onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en daaruit voortkomende wijsheid is. Daarbij is zijn vrijheid van zijn belangrijk om aan vast te houden, en juist daarin is de mogelijkheid aanwezig om zichzelf te zien als een eigen leven, met eigen macht om te doen en te laten wat hij wil, zonder te hoeven vasthouden aan waarheid en liefde.

Gaande zijn verblijf op aarde komt de mens tot groei, tot besef, tot zicht. Maar er gaan generaties van mensen overheen voordat er bij de mens iets gaat dagen. Zo zijn alle mensen met elkaar verbonden, dat wat eerst niet geweten is, is ontdekt en doorgegeven. Want wat de mens vandaag de dag weet en kent is niet zijn verdienste in deze tijd van bestaan op aarde, het komt vooral vanuit de mensen die vóór hem op aarde waren en hun bevindingen overdroegen. Zo is dat gegaan van mens op mens, omdat alle mensen, van in het allereerste begin tot in de verre toekomst, met elkaar verbonden zijn en alles steeds doorgegeven wordt van wat er bemerkt en ontwikkeld is, zowel waarheid als onwaarheid, zowel genetisch als geestelijk, zowel materieel als immaterieel.

Het gaat niet om de mensen die nu leven, het gaat om alle mensen, van lang hiervoor en lang hierna, en daaruit kan gezien worden hoe de mens in eenheid is, de eenheid van werkelijk leven, de eenheid met Mij, jullie Schepper, het Enige ware leven, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Mens, je bent niet alleen, je bent met velen, je bent met Mij en Ik heb jou lief, intens lief!

Hemels Brood 7478

Lieve Hemelse Vader, wat wij mensen ook doen dat niet gelijk waarheid en Uw wijze liefde is, het doet niets af aan Uw oneindige liefde voor ons, in geen enkel opzicht, terwijl wij bij het minste of geringste ons weren en verwijten maken over wat anderen in onze ogen niet goed doen.

Voor jullie mensen is het nog steeds moeilijk om hetgeen anderen doen wat niet naar waarheid en niet naar liefde is te vergeven, niet kwalijk te nemen en hen evengoed toch lief te hebben. Terwijl ieder mens nog niet in alles naar waarheid en Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde handelt, wordt het van medemensen wel verwacht en blijft de ware liefde in allerlei opzichten achterwege. Zelfs kunnen veel mensen zich geen voorstelling ervan maken dat Ik in alle opzichten alle mensen intens liefheb, wat zij ook aan kwaad doen, zich geen voorstelling ervan maken hoe Mijn liefde voor alle mensen altijd ten goede werkt en dat die werking niet altijd voor iedereen zonder pijn is, terwijl juist die pijn duidelijk meewerkt aan het verkrijgen van een beter zicht op de waarheid en op wat ware liefde is. Maar al wat pijn doet wordt gezien als ongewenst en moet ophouden.

Toch juist moeite en pijn brengt mensen tot bezinning en tot een geestelijk dieper zicht op zijn leven, ook al beseft hij nog niet dat zijn leven uit Mij, Zijn Schepper, ware liefde is. Zie, er zijn mensen die veel kwaad doen en denken daar zelf beter van te worden, maar er uiteindelijk niet beter van worden, en het lijkt erop dat zij niet tot het goede, het ware liefdevolle leven gebracht kunnen worden, maar ook hen heb Ik innig lief en ook zij zullen uiteindelijk wel tot liefde komen, maar dat zal lang duren en al met al geen makkelijke weg zijn om te gaan. Toch, ook dat is Mijn liefde.

Er is veel wat mensen elkaar aandoen, veel kwaad, veel verwijten, veel onmin tussen mensen, wat pijn doet en kwetst, en het lijkt niet Mijn liefde te zijn, zeker wanneer het goede mensen betreft die slachtoffer worden van het kwaad van anderen, maar ook voor hen werkt Mijn liefde in een overlopende vergoedende maat. Alleen niet zoals jullie denken in algemeen en materieel opzicht. Mijn hulp aan hen is ten aanzien van het geestelijk ware leven, ten opzichte van het besef van wat werkelijk leven in ware liefde is. Mijn hulp is voor het verkrijgen van het volmaakte leven in ware vrijheid en waar geluk, Mijn liefde brengt die mens de hemelse zegen, leven zonder enig kwaad na het leven op aarde, zicht op Mijn ware oneindige liefde en goedheid in alles.

En dat is meer waard dan wat jullie mensen op aarde denken dat waardevol is. Wat werkelijk eeuwig waardevol is, lieve mensen, is voor iedereen Mijn ware eeuwig gelukzalige leven en dat is wat jullie allemaal door Mijn liefde en haar wijsheid zullen gaan zijn in volkomen vrijheid van zijn, in volkomen volmaakte liefde, gelijk Mijn volkomen volmaakte liefde die onveranderlijk altijd dezelfde is en blijft.

Hemels Brood 7479

Je kunt de hemel slechts door één deur binnenkomen. Alleen door die ene deur. Maar die deur is geen letterlijke deur, die deur is gelijk aan ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, gelijk aan Mijn ware liefde en haar wijsheid en gelijk aan de werkelijke waarheid. Op geen enkele manier kan iemand Mijn ware hoogste hemel binnenkomen dan eeuwig in al zijn handelen in volkomen vrijheid die liefde, die gelijk Mijn liefde is, zelf persoonlijk en geheel vrij te zijn.

Op aarde, met alles wat daar gebeurt, ten goede en ten kwade, lijkt dat een utopie, een onwerkelijkheid om te bereiken, maar Ik zeg jullie, juist die weg, die alle mensen te gaan krijgen in het vlees, op de aarde, geeft iedereen toch de mogelijkheid om Mijn hemel van volkomen eeuwig onveranderlijke, volmaakt onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid binnen te gaan en daar in de eeuwige gelukzaligheid te blijven. Want Ik heb de Schepping van hemel en aarde, van alles wat erop en eromheen is, zodanig vorm gegeven, dat alle mensen in Mijn ware liefde tot die ware liefde kunnen en zullen komen, zonder dat hun vrijheid op enigerlei wijze belemmerd wordt.

Geef daarom de moed niet op, al lijken de gebeurtenissen hopeloos, al zie je even geen oplossing meer, al is het ineens te donker om je heen. Blijf vertrouwen, want Ik Ben, en Ik ben alles, Ik ben jouw leven, en al ben jij vrij in je doen en laten, in de keuzen die je maakt, al maak je keuzen die verkeerd uitpakken of maken andere mensen keuzen die niet goed zijn, Ik ben en blijf eeuwig je leven zoals Ik leven ben en daarzonder leeft en is niemand en niets. Daarmee is je leven eeuwig, maar vanuit de vrijheid die iedereen heeft is het aan ieder zelf om de ware werkelijke liefde, die Mijn leven is, te zijn en eeuwig te blijven.

Zie, iedereen heeft met Mijn leven het eeuwig gelukzalige leven in zich, ontdek dat en weet dat je die gelukzaligheid met Mij in jou kunt bereiken en eeuwig kunt zijn. Dat kan nu of morgen of over zoveel jaren als iemand nodig heeft, maar Ik zeg jullie, Mijn belofte is het dat iedereen Mijn hemel voor altijd kan bereiken.

Hemels Brood 7480

Bekijk al wat je ziet eens vanaf de kant van wat je ziet. Bekijk het eens van de kant van degenen die doen wat ze doen en laten wat ze laten. Vooral wanneer hun handelen je niet bevalt, stel je dan eens in hun plaats. Doe dat met Mij samen in je hart en je gaat dingen zien die je voorheen van diegenen niet zag, niet besefte.

Iedereen heeft zijn redenen om iets te doen, te zeggen, te willen, niet te doen, niet te zeggen, en misschien denk je te weten wat hen beweegt tot hun doen en laten, maar Ik zeg je, de meeste mensen kijken alleen vanuit zichzelf, wat zij prettig vinden, wat zij denken dat juist en wenselijk is, wat zij verwachten, en vergeten wordt te kijken naar wat die ander beweegt in zijn doen en laten, wat erachter verborgen is. En bij veel mensen is er veel achter hun doen en laten verborgen, veel meer dan jij vanuit jezelf kunt zien. Maar wanneer je je met Mij samen eens in hun plaats stelt, kun je van datgene wat voor jou verborgen was, iets gaan zien en daarmee iets meer gaan begrijpen van hetgeen anderen drijft tot hun doen en laten. Je zult je verbazen hoe anders dat is dan jij voor hen invulde, wat jij dacht dat hun drijfveer was.

Veel mensen denken er helemaal niet aan om eens vanuit die ander te kijken, eens te voelen wat die ander voelt, van waaruit die ander spreekt en handelt. Iedereen heeft een achtergrond waaruit beweegredenen voortkomen en van die beweegredenen ken jij er maar heel weinig terwijl je denkt ze te kennen. Kom steeds bij Mij in je hart om te voorkomen dat je verkeerde conclusies trekt en vanuit die verkeerde conclusies op het doen en laten van die ander reageert, want dat kan veel onmin en problemen geven, terwijl wanneer je even in je hart bij Mij zou komen, een ander licht over de situatie zou schijnen waarin je meer de waarheid zou kunnen zien en alles prettiger zou blijven. Kom zo vaak mogelijk bij Mij in je hart, in liefde en wijsheid kan Ik je altijd helpen.

Hemels Brood 7481

De weg die jullie mensen gaan is een gezamenlijke weg. Op die weg heeft ieder mens een eigen vrije keus en daarmee is die weg een samengaan van keuzen die mensen persoonlijk of met elkaar maken. Maar mensen maken in hun vrijheid vaak keuzen waarbij er geen rekening gehouden wordt met alle andere mensen die ook die ene gezamenlijke weg gaan en zo zijn er nogal wat tegenstrijdigheden tussen mensen op aarde ontstaan. Juist ook omdat ieder mens eerst zichzelf levend ervaart, als een eigen zelfstandigheid, door die vrijheid van keus die hij heeft.

Maar het beste zou hij in die vrijheid rekening houden met de vrijheid van zijn medemensen en bedenken dat het beter is om alle keuzen op elkaar af te stemmen. En er zijn zeker mensen die dat doen of proberen te doen, maar wanneer niet iedereen daaraan meewerkt, ontstaat er geen harmonieuze eenheid maar ontstaat er een verdeeldheid, zowel in het klein als in het groot. Het eigen persoonlijke welzijn, de eigen meningen en overtuigingen, de eigen vrijheid is voor de meeste mensen het belangrijkste en merendeels de bron van waaruit gehandeld wordt.

Maar voor alles en iedereen ben Ik de Enige ware Bron om vanuit te handelen. Ik Ben de Enige Bron van waaruit de ware onderlinge harmonie kan ontstaan in ieders handelen, omdat Ik, jullie Schepper, jullie werkelijk ware leven Ben en jullie leven uit Mij is. Alleen jullie aantal mensen die in Mij geloven en uit Mij als jullie Schepper en Bron van werkelijk leven handelen, is nog klein en het lijkt in werelds opzicht weinig teweeg te brengen dat jullie uit Mij waarheid, liefde en haar wijsheid putten.

Toch, Ik zeg jullie, hoe onbeduidend het ook lijkt wat jullie zoveel mogelijk in Mijn liefde doen, het heeft allemaal veel meer kracht dan in het wereldgebeuren te zien is. Ik zeg jullie, zie niet naar de wereld voor het effect, maar blijf geloven, blijf in liefde, blijf elkaar steunen, blijf uit Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid putten en vertrouw op het wonder dat alle mensen in Mijn liefde samenbrengt in ware harmonie op die Ene Weg, Die Ik Ben.

Hemels Brood 7482

Wanneer je er alleen maar mee bezig bent om het allemaal goed te doen, om naar Mijn Wil van liefde te leven, maak je het jezelf onnodig moeilijk en wordt je gedrag dwangmatig, terwijl je van Mij juist de vrijheid gekregen hebt en terwijl je uit jezelf, hoe goed bedoeld ook, niets kunt zonder Mij. En dat is nu een van de wonderen die er zijn in het verborgene, de mens groeit uit Mijn liefde tot liefde, zonder dat zijn vrijheid daar op enigerlei wijze mee belemmerd wordt.

In werkelijk alles is Mijn liefde zodanig aanwezig, dat het de mens altijd voedt tot liefde en van daaruit zal de mens tot liefde komen, niet allemaal tegelijk, niet allemaal op dezelfde manier, maar laat het duidelijk zijn dat het eigen willen, het goed willen zijn, niet op die manier verkregen wordt zonder Mij en zonder Mijn liefde.

Toch zijn er veel mensen die in Mij en Mijn liefde geloven en zoveel mogelijk naar Mijn Woord leven, daarvan zijn er die Mijn Woord letterlijk proberen op te volgen en anderen die wat meer achter de woorden de diepere betekenis zoeken. Maar het beste is het nog om jezelf te zijn zoals je bent en je voor al het andere over te geven aan Mij en Mijn liefde, want uit Mijn liefde leef jij en leven alle mensen.

In jouw leven is Mijn liefde en haar wijsheid jouw voeding, waardoor je groeit tot je het ware leven uit Mij geheel zelfstandig en vrij zelf gekozen voor altijd bent. Niet omdat jij je braaf aan wat jij dacht dat Mijn Wil en Mijn liefde is gehouden hebt, want nog zijn er veel misverstanden over Mijn Wil, Mijn Woord en Mijn liefde en haar wijsheid, over Wie Ik werkelijk Ben, maar omdat Mijn liefde en haar wijsheid jou voedt en tot zicht op de waarheid van leven brengt en door dat zicht op de waarheid van leven ga je voor Mijn ware werkelijke leven in die vrijheid zelf kiezen.

Nu hebben mensen dat juiste zicht nog niet, nu is het nog groeien, en de een is al meer gegroeid en heeft al meer zicht dan een ander, maar allen zullen tot het ware juiste zicht komen. Wees daarom vooral jezelf, kom in je hart voor Mij en Mijn liefde en haar wijsheid en groei tot het ware werkelijke liefdevolle eeuwige leven.

Hemels Brood 7483

Het lijkt er voor sommige mensen op dat zij een tol betalen voor wat zij naar eigen idee niet goed, niet naar waarheid, niet naar liefde gedaan hebben. Dat zij afgerekend worden op hun van liefde afwijkend handelen. Zo kan het gezien worden, maar in werkelijkheid is het geen afrekening maar Mijn liefde die een dusdanig licht geeft over het handelen, dat gezien en gevoeld wordt dat het geen juist handelen was, dat beseft wordt dat het anders en naar waarheid en liefde beter geweest was.

Dat besef is doorgaans geen prettig besef, het inzien dat het handelen niet naar waarheid en liefde gegaan is, gaat meestal gepaard met gevolgen die ook niet aangenaam zijn. Maar hoe onaangenaam het allemaal ook is, het is in alle opzichten beter om afdwalingen van waarheid en liefde te gaan zien en te beseffen, zodat de mens zich kan beteren in de vrijheid van keus en van zijn die hij heeft.

Want het verblijf op aarde is niet in eerste instantie om het met elkaar leuk en gezellig te hebben, wat op zich kan en mag, maar om tot het ware eeuwige leven te komen uit eigen vrije keus en dat voor eeuwig in ware gelukzaligheid te blijven. Maar veel mensen draaien het doel van hun verblijf om, waar het doel het bereiken van het ware leven in vreugde en blijdschap is, stellen zij zich ten doel om het eigen welzijn te bevorderen, het met elkaar goed en prettig te hebben en zij zien niet dat het bereiken van het ware werkelijke leven dat juist geeft en dat werkelijk aangenaam, blij en vreugdevol leven pas blijvend bereikt wordt door naar waarheid, liefde en eendracht met Mij te leven.

Steeds gebeuren er dan ook dingen die de mens door al zijn vrije keuzen teweegbrengt en voor hem niet aangenaam zijn, terwijl hij daar door zijn eigen keuzen blind voor geworden is. Om hem van de blindheid te genezen blijft Mijn liefde voor alle mensen altijd werkzaam en schijnt Mijn licht ten diepste in het hart van alle mensen, en juist is het dat licht van Mijn liefde die alle mensen altijd leidt zodat toch ieder mens tot het ware gelukzalige leven komt.

Hemels Brood 7484

De dagen gaan voorbij en steeds kun je je afvragen of je de dag wel goed besteed hebt. De vraag daarbij is dan wel, wanneer is een dag goed besteed, welke afwegingen maak je daarbij. Zo zijn er bij ieder mens verschillende afwegingen die al dan niet met het eigen welzijn of met het welzijn van medemensen te maken hebben. Wanneer je iemand bent die zich bekommert om het welzijn van medemensen, dan kun je je afvragen, welke maatstaf neem je daarvoor? Laat je die medemens aangeven wat hij voor zijn welzijn nodig heeft en kom je hem daarin tegemoet of bepaal jij wat hij nodig heeft, of kom je daarvoor in je hart bij Mij?

Zie, je wilt het misschien voor iedereen goed doen, maar je kunt het eenvoudigweg niet iedereen naar de zin maken, en daarbij, de wensen die mensen hebben ten aanzien van hun welzijn zijn doorgaans niet hetgeen tot een werkelijk welzijn leidt, alleen beseffen zij dat niet. Wanneer je het mensen naar de zin wilt maken, zul je vaak merken dat het je niet lukt, integendeel, je krijgt verwijten en boosheid ervoor terug. Hoe je je best ook doet, ideaal maak je het voor niemand, dus daar doe je geen goed mee.

Het beste kom je steeds eerst bij Mij in je hart en voel je daar of het wel zin heeft om je op jouw manier te bekommeren om die medemensen. Want het is lang niet altijd nodig om het je medemensen naar de zin te maken, het doet hen niet zo goed als jij wel bedoelde, want wat er in de mens omgaat in allerlei opzichten weet en ken jij niet ten diepste, zelfs die mens zelf weet niet in alle opzichten wat er allemaal meespeelt in zijn leven, wat er allemaal invloed heeft op zijn handelen, zijn wensen en verlangens.

En het welzijn van mensen hangt er niet vanaf of zij hun wensen en verlangens vervuld krijgen, hun welzijn hangt samen met de keuzen die zij in hun leven maken ten aanzien van waarheid en liefde of het tegenovergestelde daarvan. En daaraan kun jij weinig veranderen, dat is hun verantwoordelijkheid, niet de jouwe, besef dat goed. Dat is geen nalaten van zorg, dat is het aan Mij en Mijn liefde overlaten. En in Mijn liefde ben jij opgenomen en zul je beseffen wat wel en wat niet te doen om een medemens te helpen.

Hemels Brood 7485

Elke dag weer komt het licht op. Niet overal even helder, want soms is er een wolkendek waar de zon achter verstopt is, maar licht wordt het op bijna alle plaatsen elke dag, en daar waar het per jaar een periode niet licht wordt, komt op een gegeven moment het licht toch ook weer dagelijks, zelfs blijft het daar zonder dat het er donker wordt. Zo verschillend kan het zijn, maar al met al wordt ieder mens regelmatig van licht voorzien en dat is in geestelijke zin Mijn licht wat de mens zicht geeft op al zijn doen en laten.

Maar niet ieder mens slaat acht op Mijn licht, er is op aarde ook vals licht, waarin dingen er anders uitzien dan ze zijn. Niet iedereen beseft wat wel en wat geen vals licht is en dat zet veel mensen op dwaalwegen, waar zij moeilijk vanaf komen omdat zij in het valse licht denken de ware weg te gaan. Maar steeds weer gaat ook voor hen Mijn zuivere ware licht op en steeds weer wordt ook hun weg zodanig door Mij verlicht, dat zij op een gegeven moment gaan twijfelen of de weg die zij gaan wel de juiste is, en steeds meer open Ik dan hun ogen voor Mijn licht en help hen naar betere wegen, tot zij in Mijn ware licht de ware weg vinden om te gaan.

En jullie, lieve mensen die in Mij geloven, die Mijn licht in je hart kennen en Mijn weg zoveel mogelijk gaan, jullie zijn kleine lichtjes van Mijn licht en jullie hoeven maar te stralen uit Mijn licht. Daarmee dragen jullie bij aan Mijn licht voor al degenen die door het valse licht verdwaald zijn. Maar dring aan niemand Mijn licht op, want je weet niet hoeveel van het ware licht iemand al aankan. Wees terughoudend met het geven van Mijn licht en let erop wat je in je hart van Mij voelt om wel of niet te doen. Kom steeds bij Mij, luister naar Mij in je hart, dat versterkt jouw licht uit Mij en zonder woorden geef je dan toch ook licht van Mij aan je medemensen. Daarmee doe je goed uit Mij voor allen die nog verdwaald zijn en help je mee aan de heelwording van alles wat nog tot liefde in Mijn licht gebracht wordt. Wees gezegend in Mijn ware licht, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 7486

Aan alle mensen zeg Ik, volg Mijn stem, Mijn aanwijzingen, Mijn signalen in je hart, en je doet wat het beste is voor alle mensen. Ik weet dat dat niet zo gemakkelijk is als het hier staat. Want vaak is het niet duidelijk of het je eigen gedachten zijn, je eigen wil, je eigen verlangens die je ervaart, of juist Mijn ingevingen. En vaak komt dan de verstandelijke overdenking, die doorgaans geen verheldering brengt omdat Mijn ingevingen niet in eerste instantie in het verstand gegeven worden. Toch zijn er heel wat ingevingen van Mij in de mens opgekomen waardoor belangrijke ontdekkingen gedaan zijn, waarbij zeker ook het verstand een rol speelde. De juiste verhouding hart versus verstand is daarbij moeilijk te vinden.

Zie, steeds is toch ook het verstand nodig om wat Ik in het hart aanreik op een juiste manier te verstaan, terwijl het hart altijd op de eerste plaats bedoeld is om te verstaan. Laat Mij daarom eerst in je hart spreken en laat dan je verstand het hart navolgen. Mocht je Mijn Woord in je hart niet verstaan, beredeneer het dan niet met je verstand maar blijf Mij vragen Mijn Woord met meer hemels licht te verduidelijken. Want het verstand is om te verstaan wat Ik in je hart aanreik, niet om te bedenken wat jij denkt dat Ik gezegd kan hebben. Moeilijk is het verschil in te zien omdat jullie mensen in velerlei opzichten het verstand vooraan zetten en zo wordt Mijn Woord nogal eens anders geïnterpreteerd dan wat het werkelijk zegt en bedoelt.

Geef je daarom eerst over aan wat je voelt en vanuit je gevoel zal het verstaan worden in je verstand zonder het te beredeneren. Laat je verstand niets beredeneren, want dat werkt als een barrière voor je gevoel. Het verstand verdringt nogal eens het gevoel door het eigen willen, eigen wensen en verlangens, maar ook bij veel mensen door hun zucht naar macht, naar controle houden over hun leven en hun welzijn. Houd vast aan het besef dat Mijn liefde volmaakt zorgdraagt voor ieders welzijn op een manier die ten aanzien van het doel van jullie verblijf op aarde het volmaakt beste is, hoe het ook zij. Ik heb jullie allemaal lief, vergeet dat niet.

Hemels Brood 7487

Luister naar je hart, Mijn kind. Wat er ook gezegd wordt of wat er ook gebeurt, luister naar je hart, naar wat je in je voelt dat juist is. Kijk niet naar regels, voel je hart, voel wat goed is en volg dat, dan volg je Mij. Het gaat daarbij niet om wat jou het beste uitkomt, of om wat anderen je zeggen of van je willen, het gaat om wat jij voelt. Zoek er daarom naar in rust te komen, zodat niet hetgeen om je heen gebeurt of wat tegen je gezegd wordt je gevoel vertroebelt. Zoek ernaar in jezelf alleen te zijn, zonder allerlei overdenkingen, zonder dat gebeurtenissen je bezighouden, laat dat los en voel wat je hart je zegt.

Juist wanneer het om je heen onrustig is, wanneer de wereld zich in allerlei vormen aan je opdringt, mensen je van alles zeggen en beweren, is het belangrijk om tot jezelf te komen en daarmee tot Mij in je hart. Juist wanneer het je teveel wordt, je het gevoel krijgt overmand te worden, kom dan, juist dan, in je hart bij Mij en laat je innerlijk zuivere gevoel al het andere overstijgen, zodat je de moed vindt om verder te gaan om alle moeilijkheden te kunnen dragen.

De aarde is niet geschapen om het mensen makkelijk te maken maar om hen de weg naar het volmaakt gelukkige leven te brengen. Maar veel mensen gaan eigen wegen, bedenken zelf wat goed voor hen is, willen nu al op aarde het geluk hebben en zoeken dat in welzijn, in genoegens, in bezit en allerlei vormen van macht. Maar nergens is daarin het ware levensgeluk te vinden, omdat het ware leven niet het eigen welzijn nastreeft, want het ware leven is ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde.

Leven ben Ik, jullie Schepper, en Ik ben in jullie hart aanwezig, het ware zuivere gevoel dat iedereen in zich heeft en iedereen de ware zuivere beste weg om te gaan wijst. Dat is niet altijd de makkelijkste weg, maar die weg is wel Mijn liefde. Iedereen die die ware weg gaat, hoe moeilijk die soms ook is, gaat in Mijn liefde en zal daarmee gesterkt worden om de moeilijkheden te dragen. Geluk zit in het kleine, haast onzichtbare, in het ware werkelijke, in de eenvoud van belangeloze liefde, juist waar de wereldse mens aan voorbijgaat. Ga daar niet aan voorbij, aan dat ware zuivere gevoel, volg dat zoveel mogelijk, dan volg je Mij en Mijn eeuwige liefde.

Hemels Brood 7488

Wanneer de klokken luidden wisten de mensen dat het tijd was om naar de kerk te gaan. En mensen gingen, geroepen door de klokken, want er werd op gelet of je wel naar de kerk ging. Nu gaan er nog weinig mensen naar de kerk en er wordt niet meer op die manier op gelet of je wel naar de kerk gaat. En eigenlijk gaat het er niet om of je naar het luiden van de klokken luistert, want de roep van de klokken is niet belangrijk, maar de roep van Mij in je hart om bij Mij te komen, die is wel belangrijk, heel belangrijk. Ik kijk er niet naar of mensen zich eraan houden om iedere zondag naar een kerkgebouw te gaan, Ik kijk naar ieders hart, of iemand in zijn hart komt, naar zijn hart luistert, Mijn roep volgt en Mijn liefde voelt en naar handelt.

Wanneer mensen naar een kerkgebouw of naar samenkomsten gaan om gesterkt te worden in hun geloof in Mij en Mijn liefde, uit eigen vrije wil en niet als een plicht omdat erop gelet wordt, dan is dat goed en zinvol, vooral als daar over Mijn ware Woord met elkaar gesproken wordt en mensen Mij in hun hart toelaten om met elkaar Mijn Woord dieper en meer naar waarheid te gaan verstaan. Maar het belangrijkste blijft toch altijd het innerlijk contact met Mij, de ontmoeting met Mij in het hart, en daarbij is het belangrijk om naar Mijn Woord en Mijn wijze liefde in alle opzichten te handelen.

Ik weet dat dat niet steeds even gemakkelijk is. Het verstaan van Mijn Woord niet en het handelen naar Mijn Woord ook niet. Vooral in de wereldse omstandigheden zoals die er nu zijn, waarbij er weinig werkelijk geloof onder de mensen is en er veel verdraaiingen en onwaarheden zijn en regels die het er niet gemakkelijker op maken. Juist daarom is het belangrijk om bij Mij te komen en naar Mij in vrijheid te luisteren, want in je hart laat Ik iedereen die bij Mij komt steeds weten hoe met alle moeilijke en wereldse situaties het beste om te gaan. Samenkomen in Mijn Naam is goed en elkaar steunend, maar bij Mij in je hart komen is het beste voor de meest liefdevolle ware raad om naar waarheid en liefde te blijven handelen in alle opzichten.

Hemels Brood 7489

Denk niet dat je Mijn ware zuivere eeuwige en oneindig volmaakte liefde al kent, je kent het nog voor het kleinste deel nauwelijks of niet. Je kunt je er nog geen voorstelling van maken hoe diep doordrongen alles, de hele Schepping, ervan is, hoe intens jij en ieder mens ervan doordrongen is, hoe Mijn liefde jouw leven en al hetgeen leeft is, tot in de kern van je ziel, van je mens zijn, van je ware werkelijke bestaan. Er zijn veel mensen die niet kunnen verstaan hoe er op aarde zoveel liefdeloosheid is, zoveel narigheid is, terwijl Ik, jullie God, jullie Schepper, volkomen volmaakt ben, volmaakt leven, volmaakte liefde en haar wijsheid ben, onveranderlijk eeuwig niet anders dan ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en daaruit voortkomende zuivere volmaakte wijsheid ben.

Zij begrijpen niet hoe het dan kan zijn dat Ik al wat onaangenaam, oneerlijk, volkomen liefdeloos en zelfs wreed is, niet wegneem. Maar daarbij begrijpen zij ook niet dat de mensen daarmee zichzelf belast hebben in de vrijheid van zijn die zij van Mij gekregen hebben, dat zij daarmee zelf de verantwoordelijkheid voor al hun doen en laten hebben om wat er mis is tot leven in ware liefde te brengen, en wat nog belangrijker is, is dat zij niet zien hoe Mijn liefde evengoed werkt om al wat de mens door liefdeloosheid, eigenbelang, eigengewin, egoïsme en noem het allemaal maar op, gedaan heeft en doet, tot het goede en tot liefde te keren, zonder de vrijheid van de mens in welk opzicht dan ook te belemmeren.

En dat gebeurt allemaal buiten het zicht van het materiële oog. Alleen het geestelijk oog, wat ieder mens heeft, kan dat zien, maar de hoogmoed van ieder mens, zijn belangen, zijn zucht naar bezit, naar macht, naar welzijn, heeft zijn geestelijk oog blind gemaakt voor Mijn ware liefde, voor Mijn werkzaamheid, voor Mijn bestaan in eeuwigheid. Maar zo groot in eeuwigheid, zo oneindig groot en intens is Mijn liefde voor de mens, dat Ik, zonder dat hij het beseft, toch ervoor zorg dat hij in zijn vrijheid Mij gaat vinden, Mij gaat zien, Mijn liefde gaat voelen en tot Mijn liefde gaat komen, uit eigen vrije wil, en de vreugde die dat geeft zal oneindig groot zijn en eeuwig duren.

Hemels Brood 7490

Misschien vraag je je wel eens af hoe het komt dat mensen niet geloven dat Ik er ben, dat Ik alles wat is geschapen heb, jullie Mijn leven gegeven heb, terwijl dat voor jou en anderen die in Mijn bestaan geloven zo duidelijk is. Terwijl geen mens kan zeggen dat hij zichzelf geschapen heeft en niemand de aarde en al wat erop is tot bestaan gebracht heeft. Terwijl iedereen toch wel voor een deel kan zien hoe in de natuur alles precies gaat zoals het geregeld is, niet willekeurig maar in elkaar passend volgens voortdurend voortgaande patronen van ontstaan en bestaan.

De mensen die dat niet zien, die zich daar hun eigen ideeën over hebben gevormd met hun verstand, zijn blind voor de Bron van het ware leven Die Ik Ben. Sommigen hebben in zich veel eigenwaan, een sterke drang om meer dan eenvoudig mens te zijn, anderen begrijpen niet hoe hun leven vorm gekregen heeft, velen zijn in beslag genomen door wat zij willen en nastreven, zij besteden er eenvoudig geen aandacht aan hoe zij levend kunnen zijn, zij leven en dat is het, meer niet, en eens gaan zij dood, maar voor die tijd maken zij er het beste van zoals zij daar behoefte aan hebben.

Ook zijn er mensen die onaangename ervaringen hebben opgedaan met het geloof, met de uitleg die hen gegeven is over de inhoud van de Bijbel, over de geboden die hen opgelegd zijn, en willen er daarom niets meer mee te maken hebben. Daarbij kun je wellicht denken, hoe het dan komt dat jij en anderen met jou, Mij wel in alles als jullie Schepper en God zien, wel geloven in Jezus Christus als Mijn Zoon, Die voor alle mensen op aarde kwam, wel begrijpen dat Hij Dezelfde is Die Ik Ben en wel in Mijn liefde en haar wijsheid geloven.

Lieve mensen, zo is het op aarde verdeeld te zijn, daarover kan Ik nu vanwege ieders vrijheid van zijn geen nadere uitleg geven anders dan wat je ziet en voelt in je hart. Ieder mens is in zijn vrijheid uniek en het zou jouw en ieders vrijheid belemmeren wanneer Ik meer uitleg zou geven dan je in je vrijheid zelf kunt ontdekken. En dat kan iedereen ontdekken op zijn eigen unieke manier op de daarvoor bestemde tijd.

Hemels Brood 7491

Er is een kamer in je hart waar het altijd licht is. En er is een deur waardoor je er binnen kunt gaan. Maar die deur heeft een slot en alleen wanneer je de sleutel hebt kun je er binnengaan. Maar weet daarbij dat het geen letterlijke kamer is met een letterlijke deur en een letterlijke sleutel. Ik zeg dat er nu bij, want veel van wat Ik aan mensen zeg of gezegd heb, is letterlijk of deels letterlijk opgevat en daardoor geheel of gedeeltelijk misverstaan. Die kamer waar het altijd licht is, dat is in de geest een situatie waar Ik altijd zuiver Ben en het licht in die kamer is wat Ik je in alle zuivere waarheid uitleg en waar Ik je al je vragen volkomen naar waarheid beantwoord. De deur naar die kamer is jouw eigen ware zuivere wil en de sleutel om er binnen te komen is jouw wil om naar Mij te luisteren en op te volgen wat Ik je aanraad, omdat je in vrijheid daarvoor kiest.

Nu is er in je hart ook nog een andere kamer, daar kun je vrij binnengaan en Mij ontmoeten, maar er is geen sleutel en ook daar is Mijn licht altijd als Mijn raad, Mijn advies. In die kamer kun je Mij aanhoren, met Mij spreken, redeneren zo je wilt, maar voor die kamer hoef je aan geen voorwaarden te voldoen, je hoeft er niet te luisteren, Mijn raad op te volgen, je mag ervan denken wat je wilt en doen wat je zelf het beste vindt. Natuurlijk is er een verschil tussen de uitkomst van wat jij verkiest en wat Ik je aanraad, maar dat hoeft geen belemmering te zijn om wanneer je maar wilt in die eerste kamer waarvoor je een sleutel nodig hebt te kunnen komen. Ook is daar geen tijd aan verbonden, al kom je er over duizenden jaren eens toe, het is jouw vrije keus.

Wat wel zo is, iedereen komt vroeg of laat in contact met Mij en iedereen komt in die vrij binnen te komen kamer daarmee en iedereen ondergaat daar vroeg of laat een verandering door Mijn licht, wat ook in die vrij toegankelijke kamer is. Want zie, dat licht is Mijn liefde en in Mijn liefde is iedereen levend en door die liefde wordt iedereen gevoed en Mijn zuivere licht helpt daarbij Mijn voeding tot groei om te zetten, zoals planten in licht processen omzetten. Zie, jullie zijn allemaal vrij, maar ook altijd in Mijn liefde en Mijn licht levend, voor altijd.

Hemels Brood 7492

Het is voor de mens op aarde niet gemakkelijk om onderscheid te maken tussen wat geestelijk waar leven is en wat dood materiaal is. Omdat het geestelijk ware leven op aarde door de materie omhuld is en de beweging van werkelijk leven lijkt ook de beweging van het materieel dode te zijn, terwijl al wat beweegt het leven is of door het leven tot beweging aangezet wordt. Daarom is het zo dat, wanneer het leven het materiële omhulsel verlaten heeft, daar ook geen beweging meer in is en het tot stof uiteenvalt.

Maar het leven blijft eeuwig leven en is nog altijd leven, persoonlijk uniek menselijk leven en tegelijk Mijn leven, wat voor altijd Mijn ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onveranderlijke liefde en haar wijsheid ten grondslag heeft, of iemand dat nu wel of niet gelooft. Terwijl het materiële lichaam na de dood op aarde achterblijft, want stof is het en tot stof keert het weer, blijft het leven, het ware geestelijke, bestaan en krijgt plaats in Mijn eeuwigheid, ieder naar zijn eigen aard, ieder naar de wijze waarop hij zich in de materie op aarde gedragen heeft. En dat is in eerste instantie voor alle mensen verschillend uit hun besef van wat werkelijk leven is.

Want veel mensen zien het leven vooral materieel en in hun verbeelding zal het na hun bestaan op aarde voor hen zijn alsof zij nog in de materie leven, vooral degenen die de eeuwigheid van hun leven ontkennen. Anderen, die op de een of andere manier in het voortbestaan van hun leven geloven, zullen een meer geestelijk bestaansbesef hebben, en daarnaast zijn er die op aarde al meer besef van hun leven als Mijn leven aan hen gegeven hebben en daaruit voortkomend een meer geestelijk bestaan ervaren.

Het dichtst bij volledig geestelijk leven zijn zij die op aarde reeds beseften dat Ik, hun Schepper, de eeuwige Bron van hun leven ben en een vol geloof in Mij hadden van waaruit zij zoveel mogelijk, levend op aarde, handelden naar Mijn liefde, Mijn Woord en hun besef van Mij in hun hart. Maar, lieve mensen, weet dat dat geen verdienste is, want alle leven, ook al besef je dat, ook al handel je naar Mijn liefde, is geen verdienste, maar van Mij gekregen. Alleen de erkenning in ware nederigheid is in vrijheid jullie verdienste in alle waarheid en oprechtheid. En Ik zie wanneer dat zo is in je hart, daar waar Ik Ben en jij kunt zijn, in ware liefde.

Hemels Brood 7493

Ieder mens wordt het meest getrokken naar zichzelf, naar bescherming van zijn leven op aarde, want er is veel wat het leven van een mens bedreigt in allerlei opzichten en er zijn veel verschillende omstandigheden waarin een mens terecht kan komen, goede en rustige, maar ook geen goede en onaangename. Veelal zijn mensen ermee bezig het onaangename te omzeilen, maar vaak is dat niet mogelijk door medemensen die voor eigen welzijn kiezen.

Juist het kiezen voor eigen welzijn staat het eigen welzijn in de weg en het kiezen voor het welzijn van medemensen opent de weg naar gezamenlijk welzijn. Doordat de mens wordt getrokken naar zichzelf, ziet hij niet dat het juist belangrijk is om met elkaar en voor elkaar in eenheid en eensgezind te leven. Ieder die voor zichzelf kiest, voor eigen welzijn, verstoort daarmee de eenheid waarin het ware welzijn van alle mensen ligt.

Het ware leven wat jullie allemaal uit Mij hebben gekregen en niet anders dan van Mij is, voorziet alle mensen van al het nodige wanneer in eenheid en vrede voor elkaar en met elkaar geleefd wordt. Mijn leven is liefde en wie in liefde leeft, draagt bij aan de eenwording in liefde van alle mensen. Alleen heeft dat tijd nodig, zoals het tijden geduurd heeft voordat de aarde tot haar huidige vorm gekomen is en nog steeds verandert, zoals alles nog steeds verandert.

Zolang mensen nog niet in de ware eenheid van Mijn liefde in vrede en zorg voor elkaar leven, blijft er op aarde kommer en kwel, waardoor er geen zekerheid van blijvend geluk is. Maar mettertijd zal die zekerheid er komen en in Mijn liefde is die zekerheid er wel, voor iedereen die in Mijn liefde gelooft en in zijn doen en laten zoveel mogelijk naar Mijn liefde handelt. Wacht er daarom niet op tot anderen naar Mijn liefde gaan handelen, maar keer jezelf helemaal tot Mijn liefde, verdraag het dat velen nog naar zichzelf gericht handelen, hun eigen welzijn nog vooropstellen, Mijn liefde nog niet als hun leven uit Mij beseffen, want ook zij hebben Mijn liefde en mettertijd zullen zij dat gaan beseffen.

Iedereen is vrij en in die vrijheid ligt de weg om tot Mij en Mijn liefde te komen, de een eerder dan de ander, maar juist dat is ieders vrijheid waardoor jij jezelf levend kunt ervaren en Mij persoonlijk levend kunt ervaren, je Mijn Zijn als eigen zijn kunt ervaren. Mijn leven als jouw leven, het hoogste goed.

Hemels Brood 7494

Ieder mens heeft dagelijks voeding nodig voor zijn lichaam, maar ook voor zijn geestelijk goed. De voeding voor het lichaam is een andere dan de voeding voor zijn geestelijk bestaan. Al wat voor het materiële lichaam nodig is, is materieel en materieel te zien, maar wat als voeding nodig is voor het geestelijk bestaan is niet te zien en door veel mensen wordt ook niet beseft dat zij geestelijk door Mij gevoed worden. Het lichaam neemt de materiële voeding op, maar de vertering ervan verschilt van mens tot mens, niet ieder lichaam verteert alle voedsel goed en smaken verschillen, zodat wat mensen eten niet steeds hetzelfde is. Maar Mijn geestelijke voeding is in de basis voor iedereen hetzelfde, want de basis is waarheid, liefde en haar wijsheid.

Maar de opname van Mijn voeding in de geest is wel verschillend. Dat ligt aan de wijze waarop ieder mens in zijn vrijheid kiest te handelen in de omstandigheden waarin hij zich bevindt. Daarbij komt dat ieder mens uniek is en iedereen in zijn mogelijkheden en onmogelijkheden verschilt. Maar vaak hebben mensen verwachtingen van elkaar, vaak wordt van medemensen verwacht dat zij hetzelfde vermogen hebben terwijl dat niet zo is. Door te denken dat wat jij kunt en weet de ander ook kan en weet, vergis je je en dat heeft gevolgen voor het onderlinge contact, het geeft over en weer wrevel en onmin.

In zulke situaties wordt de opname van Mijn gegeven voeding verminderd, de onmin blokkeert de doorgang van Mijn liefde en haar wijsheid en het besef daarvan vanuit het geestelijk welzijn. Vaak ontstaan er heel onaangename situaties door verkeerde verwachtingen. Wanneer iemand in allerlei opzichten geduldig kan zijn en verwacht van zijn medemens dat hij ook geduldig kan zijn, zal hij in zijn geduld verstoord worden wanneer de ander niet geduldig is, omdat hij die vaardigheid niet heeft. Vaak ontstaat er dan boosheid, verdriet, teleurstelling, die tot uiting komt in een woordenwisseling die geen tevredenheid kan brengen, omdat het gemis aan dezelfde vaardigheden niet beseft wordt.

Mens, besef dat niet iedereen hetzelfde zicht heeft, dezelfde vermogens heeft, dezelfde vaardigheden heeft en houd daar rekening mee, bewaar daarbij afstand en gun die ander ruimte voor zolang dat voor hem nodig is. Laat in nederigheid los wat door verschil aan vaardigheden niet overeenkomt, verdraag en begrijp dat er verschil is in mogelijkheden door wat de een kan en wat de ander niet kan. Elke discussie gaat mank en kost pijn en verdriet wanneer geen rekening gehouden wordt met het verschil in talenten, in vaardigheden, in zicht en besef van Mijn liefde. Het is dan aan de sterkste met het meeste vermogen om de zwakke te dragen. En zodra je dat in je ten diepste aanvaardt, draag Ik het in Mijn oneindig grote eeuwige liefde voor jou en voor die ander. Want Ik heb alle mensen lief, zonder uitzondering.

Hemels Brood 7495

Een groot aantal mensen die in Mij geloven nemen de teksten die in de Bijbel staan voornamelijk letterlijk en de uitleg die de kerkleiders aan de teksten in de Bijbel gegeven hebben zijn vaak omgebogen vanuit het letterlijke naar het voor hen wenselijke. Daardoor is er een misverstand blijven bestaan over de ware betekenis van Mijn Woord en zijn er bij veel in Mij gelovende mensen allerlei gebruiken blijven bestaan die op zich genomen weinig of geen betekenis hebben ten aanzien van Mijn Woord en de bedoeling en betekenis van Mijn Woord.

Al deze misvattingen en gebruiken, die veelal in rituelen en relikwieën tot uiting gebracht worden, zijn er oorzaak van dat er een grote afstand ontstaan is tussen in Mij gelovende mensen en zij die niet in Mijn bestaan geloven. Vaak doorzien mensen die buiten de gemeenschap van gelovigen staan het onnut van de rituelen en relikwieën en kunnen de vaak streng opgelegde regels en gebruiken niet aanvaarden als een serieus te nemen waarheid. Daarom kunnen zij het niet eens zijn met wat er volgens gelovigen bedoeld wordt met de teksten in de Bijbel en maken zij de gevolgtrekking dat de Bijbel geen waarheid in zich heeft en Ik derhalve niet werkelijk besta.

Daarbij komt dat Ik ook niet zichtbaar ben in een materieel lichaam, wat op zich vreemd zou zijn, want dan zou Ik eeuwig in materie zichtbaar moeten zijn, terwijl Ik eeuwig niet materieel ben en werkelijk leven, Die Ik Ben, niet materieel is. Niemand ziet het leven van zijn medemensen, de beweging van het materiële lichaam is te zien als uiting van het leven dat in ieder mens uit Mij is, maar het leven zelf is alleen innerlijk te ervaren, en wanneer iemand tot een zeker geestelijk besef van Mijn Zijn is gekomen, kan hij Mij met zijn geestelijk oog in zichzelf ervaren en om hem heen zien in alles wat leeft.

De betekenis van Mijn ware Woord zal zich hoe dan ook onder de mensen verspreiden en het zal steeds meer mensen gegeven worden te gaan begrijpen wat zijn leven uit Mij is, wat het doel van zijn verblijf op aarde is, wie hij is en Wie Ik Ben. En daarmee zal Mijn ware liefde gevoeld en gezien gaan worden en zal Ik, in Mijn waarheid van Zijn, gezien gaan worden. Want Ik heb jullie allemaal innig lief en in Mijn liefde zijn alle mensen voor altijd geborgen. Vrees daarom niet, want alles komt goed.

Hemels Brood 7496

Denk niet teveel na over het hiernamaals of wat er voor je komst op aarde was, het gaat om de tijd dat je op aarde verblijft, het gaat om de ervaringen die je, op aarde verblijvend, opdoet. Het gaat erom hoe je met allerlei situaties en omstandigheden omgaat. Hoe je met problemen die zich voordoen omgaat, en wat daarbij heel belangrijk is, is dat je steeds vaker bij Mij in je hart komt, met Mij alles wat je overkomt bespreekt, in alle rust en oprechtheid naar Mij luistert en vandaaruit je eigen vrije keuzen maakt. Dat hoeft niet steeds Mijn raad te zijn, je hoeft jezelf niet te dwingen om Mijn raad op te volgen, je bent vrij en kunt daarom je eigen vrije keuzen maken.

Het is zelfs beter om je eigen keus te maken wanneer het anders dwang wordt om Mijn raad op te volgen. Want gedwongen Mijn raad opvolgen geeft niet de uitkomst die het zou geven wanneer je Mijn raad zou opvolgen omdat je inziet dat het de beste weg is om te gaan. Dwang blokkeert het ware zicht en dat levert een andere uitkomst op. Het is daarom niet zo dat je door jezelf te dwingen tot liefde of goedheid, tot werkelijke liefde komt en werkelijk goeddoet. Pas in alle vrijheid en met het ware zicht op wat werkelijk liefde en goedheid is, heeft de keus om Mijn raad op te volgen de uitwerking zoals die bedoeld is.

Maar er zijn veel mensen die zich dwingen naar wat zij zien als Mijn raad te handelen, waarbij de uitkomst teleurstellend is. Dat komt omdat er onderliggend nog een wens of een verlangen is, wat weggeduwd is om liefdevol te zijn, maar niet werkelijk losgelaten is en daardoor toch meebepaalt wat de uitkomst gaat zijn. Wees er daarom altijd eerlijk in wanneer je Mijn raad wilt opvolgen, zoek in je of je nog wensen en verlangens hebt en richt je er eerst op die los te laten, zodat ze de uitkomst van het opvolgen van Mijn raad niet belemmeren. En ook daarvoor kun je Mijn hulp vragen, want diepgewortelde verlangens zijn moeilijk te vinden en moeilijk los te laten.

Ik ben in je hart en Ik ontmoet je daar graag zo vaak als jij er in alle vrijheid oprecht voor kiest.

Hemels Brood 7497

Alle mensen kunnen in hun vrijheid kiezen tussen het goede en het kwade. Zonder die keus zou geen mens werkelijk vrij zijn en zou niemand zichzelf als een zelfstandig levend wezen kunnen ervaren en Mij, zijn Schepper, niet kunnen beseffen als Degene uit Wie hij zijn leven gekregen heeft. Hij zou ook niet kunnen zien welk een rijkdom zijn leven is, en hoe oneindig ver zijn leven reikt.

Maar in zijn vrijheid kiest de mens nogal eens niet voor de waarheid en het goede, waardoor zijn geestelijk oog, waarmee hij de waarheid van zijn bestaan, zijn leven uit Mij en Mij, zijn Schepper, kan beseffen en zien, vertroebeld wordt en nogal eens helemaal blind wordt, terwijl zijn materiële oog alle zicht overneemt en alleen nog materie gezien wordt en het leven als een toevalligheid, wat er nu eenmaal is, geaccepteerd wordt zonder daar dieper over na te denken.

Dat is een situatie die de mens niet vooruitbrengt, waardoor hij het doel van zijn verblijf op aarde niet gaat bereiken. Daarom zal er nieuw zicht moeten komen waardoor het geestelijk oog hersteld wordt en zicht gaat krijgen op wat werkelijk belangrijk is om te zien en te weten, zonder dat de vrijheid van de mens belemmerd wordt. Daarvoor ben Ik in Jezus Christus op aarde gekomen en daarvoor zal Ik in Jezus Christus nogmaals op aarde komen. Maar dat zal op een andere manier zijn dan de eerste keer.

Want toen heb Ik alles gedaan om de mens veilig te stellen van de afdwaling van het ware eeuwige leven en nu zal Ik komen om het geestelijk oog van de mens geheel te openen, zodat hij het ware eeuwige leven gaat zien en gaat begrijpen en daarmee gaat beseffen hoe belangrijk het voor hem is om steeds voor het ware en goede te kiezen en hij gaat Mij in zijn hart leren kennen. Zodat hij Mijn liefde en het ware geluk van Mijn liefde gaat beseffen en er alleen nog in vrijheid zelf voor wil kiezen met Mij samen die liefde in al zijn handelen tot uitdrukking te brengen. Daarmee zal hij het ware levensgeluk ervaren en voor altijd zijn gelijk hij geschapen is naar Mijn beeld en gelijkenis.

Hemels Brood 7498

Ieder mens heeft in zich hetzelfde leven en met dat leven heeft ieder mens dezelfde waarde. Niet één mens is meer of minder waard dan een ander. Mensen hebben verschillende talenten, verschillende mogelijkheden, verschillende omstandigheden, maken verschillende situaties mee, enzovoorts, maar het leven wat iedereen heeft is bij iedereen hetzelfde en daarmee zijn alle mensen volkomen gelijk in waarde. Het is de mens die zich hoger dan een medemens is gaan gedragen, en de mens die aanvaard heeft minder waard te zijn dan een medemens, maar zo is het van oorsprong niet bedoeld.

De verschillende mogelijkheden, de verschillende talenten en dergelijke, zijn bedoeld aanvulling op elkaars welzijn te zijn, niet om de ene mens meer waarde te geven dan een ander. Daarbij is het zo dat geen mens verdienste heeft aan de talenten en mogelijkheden die hij heeft, zelfs niet aan de situaties waarin hij zich bevindt, hoeveel werk hij daarvoor ook verzet heeft, want de ene mens heeft daar de kracht en inzichten voor van Mij, zijn Schepper, gekregen, en zo heeft iedereen zijn talenten, zijn mogelijkheden, zijn omstandigheden enzovoorts niet van eigen verdienste maar van Mij, tot in het kleinste detail, ook al is de mens vrij in al zijn keuzen, maar zonder Mijn leven wat Ik de mens gegeven heb en zonder zijn vrijheid, zou de mens niet zijn.

Wat in alle opzichten een verdienste van de mens kan zijn, is om in nederigheid aan Mij te erkennen dat hij niets van zijn vermogens in welk opzicht dan ook uit zichzelf heeft, of uit eigen levenskracht tot stand gebracht heeft, want al wat leeft, met welk vermogen ook, heeft dat in alle opzichten uit Mij, zijn Schepper. Voor elk mens is het belangrijk om dat te gaan zien en te gaan begrijpen. Daarvoor heb ik de aarde met alles erop en eromheen geschapen en de mens er geplaatst en tot leven gebracht, Mijn leven. Lieve mensen, besef hoe belangrijk dat is, vind Mij levend in je en wees steeds met Mij in je hart in contact, dan zul je tot die nodige nederigheid komen, tot Mijn allesomvattende liefde en haar wijsheid en tot het eeuwig vrije gelukzalige werkelijke leven.

Hemels Brood 7499

Wanneer je de taal van iemand niet spreekt en je wilt diegene toch verstaan, kun je gebruik maken van een tolk die voor jou vertaalt wat diegene in de voor jou onverstaanbare taal zegt. Maar daarbij is het wel nodig dat die tolk betrouwbaar is en wat er gezegd wordt naar waarheid vertaalt. Je kunt dit vergelijken met bijvoorbeeld priesters en dominees, met pastoors en allerlei kerkelijke beambten die beweerden de Bijbel te kennen en de taal van de Bijbel te verstaan. Zij verwierven zich een status waardoor hun uitleg als waarheid aangenomen werd in de tijd dat weinig mensen zelf konden lezen en gelegenheid en vermogen hadden om de Bijbel te verstaan zoals die bedoeld is te worden verstaan. Daardoor zijn veel misverstanden en is veel onwetendheid ontstaan.

Ondertussen is de tijd veranderd en kunnen veel meer mensen lezen en verstaan wat zij lezen. Maar de uitleg van de Bijbel was niet naar waarheid en dat is aan het licht gekomen. Veel mensen begrijpen nu helemaal niet meer wat er met de inhoud van de Bijbel bedoeld is en hebben het boek en het geloof erin en daarmee het geloof in Mij, hun Schepper, terzijde geschoven. Dat is te begrijpen, maar ook te betreuren, want met de verandering van de tijd en de groei van de mens in zijn mogelijkheden om te kunnen lezen en begrijpen, is het nu mogelijk om de inhoud van de Bijbel naar waarheid te begrijpen. Daarbij heeft in de mens ook een groei plaatsgevonden, hij heeft innerlijk de mogelijkheid om alles wat er in de Bijbel staat te begrijpen zoals het bedoeld is.

Het is nu voor iedereen mogelijk om in zijn hart de inhoud van de Bijbel te begrijpen zoals het bedoeld is. De Bijbel hoeft voor niemand meer door anderen uitgelegd te worden, want Ik kan in ieder mens alles aan hem uitleggen zodat iedereen het begrijpen kan zoals het in alle oprechtheid bedoeld is. Alleen, daarvoor is het wel nodig dat de mens in zijn hart bij Mij komt en Mij vraagt hem uitleg te geven over alles wat hij wil weten en begrijpen. En het is nu ook niet meer nodig om de Bijbel te lezen, want alles wat in de Bijbel staat is in ieder mens aanwezig, omdat Ik in ieder mens aanwezig ben, iedereen kan Mij nu zelf in zijn hart vinden wanneer hij maar wil.

Lieve mensen, kom en vind Mij in je hart en luister naar Mijn uitleg, dan zul je al wat je niet begrijpt, al wat je wilt weten over het ware leven, door Mij aangereikt en uitgelegd krijgen. Niet in één keer, want daarvoor is het teveel. Maar stap voor stap, ieder in zijn eigen tempo, zal er zicht komen bij ieder mens, zicht op Mijn ware Zijn, het ware leven, Mijn liefde en haar wijsheid en al wat is, bestaat en leeft.

Hemels Brood 7500

In alle tijden zijn er mensen geweest die niet aanvoelden dat wat ze deden niet goed was, dat het geen liefde en geen waarheid was. Zo zijn er oorlogen gevoerd om gebieden te koloniseren en de oorspronkelijke bewoners hun rechten te ontnemen, zo zijn er mensen gevangen genomen om als slaaf te dienen onder erbarmelijke omstandigheden en zo is er veel gebeurd wat niet goed was, maar wat gerechtvaardigd werd en waarbij niet naar het geweten, niet naar Mij geluisterd werd.

Ook nu zijn er mensen die niet aanvoelen wat niet goed en niet naar liefde is, ook nu wordt goedgepraat wat niet goed is zonder naar het van Mij gekregen geweten te luisteren, er is in de wereld veel onwaarheid, liefdeloosheid, eigengewin, machtswellust, winstbejag en zo meer waarvan niet aangevoeld wordt dat dat niet zonder gevolgen kan blijven. Ook al beseft de mens nauwelijks of niet wat hij met zijn gedrag aanricht, het kan niet anders dan dat het hem gaat raken, alle mensen gaat raken.

Daarbij gaat het niet om bestraffing, het gaat erom de mens tot bezinning te brengen. Want de weg die gepaard gaat met alle afdwalingen van waarheid, liefde en haar wijsheid, trekt de mens weg van het doel van zijn bestaan op aarde, trekt de goede mens weg van zijn goedheid, en zover mag het niet komen. Om de mens van die verstikkende weg te redden is het nodig om hem tot besef te brengen van al hetgeen hij met zijn doofheid en zijn blindheid teweegbrengt, en dat zal dan ook gebeuren.

Alleen zal dat niet in alle opzichten aangenaam zijn, maar wel uit Mijn oneindig intense liefde voor alle mensen, de dove en blinde mensen alsook de goede mensen, zodat alle mensen de enige ware weg vinden en beseffen hoe en wat het ware leven is, zodat ogen en oren opengaan voor de waarheid, voor Mijn liefde en haar wijsheid, dat het geweten weer tevoorschijn komt en het ware eeuwige leven in de glans van Mijn ware licht tot in het diepst van ieders wezenlijkheid gevoeld en gezien wordt en voor altijd naar Mij in alle vrijheid geluisterd wordt en iedereen voor altijd in het ware levensgeluk blijft.

Hemels Brood 7501

De zekerheid van Mijn bestaan is niet de zekerheid van alles wat een mens op aarde mee te maken krijgt. Het geeft geen herinnering aan wat er voor het verblijf op aarde was en geen zicht op wat er na het verblijf op aarde zal zijn. Er is een vermoeden, een gedachte hoe het zou kunnen zijn, maar behalve hetgeen mensen vertellen over wat genoemd wordt een bijna dood ervaring is er geen besef van wat er voor en na het verblijf op aarde is.

Dat kan over van alles en nog wat onzekerheid geven, want er is meer wat de mens niet weet dan wat hij wel weet, terwijl hij denkt al veel te weten. Maar van alles wat er te weten is, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, zowel uit het hart als uit het verstand, is hetgeen mensen weten een fractie, zo minimaal. Wanneer hij denkt ver in het heelal te kunnen zien, kan Ik hem zeggen dat, in verhouding tot de oneindigheid, hij nog geen millimeter ver ziet, en van wat hij ziet begrijpt hij nog nauwelijks iets ten aanzien van wat er in werkelijkheid is, zowel materieel als immaterieel, als puur geestelijk.

Lieve mensen, jullie die in Mij en Mijn bestaan geloven, in Mijn liefde voor jullie en alle mensen die er zijn, er waren en nog komen, jullie geloof heeft nog te groeien en evengoed zijn jullie al blij met elkaar en de liefde die jullie met elkaar in Mijn Naam samen delen. Toch, er is nog zoveel meer om te gaan beseffen, te gaan zien, horen, voelen en te weten, en het zal jullie vreugde nog zoveel gaan vergroten.

Weet dat er veel meer is wat jullie leven aangaat, wat nu nog niet te zien en te beseffen is, nauwelijks te voelen is, maar jullie zijn op weg, klein en nog voornamelijk onwetend. Maar in jullie hart zal alles duidelijk gaan worden, zal het zicht op Mij verruimd worden, en daarmee zal ook de betekenis van al het materiële wat er nu is begrepen gaan worden in de juiste verhouding tot het ware niet materiële leven wat in alle mensen Mijn leven is en eeuwig blijft.

Het is moeilijk om dat wat nog zo goed als voor iedereen verborgen is in Mijn licht te geloven zonder het ten diepste werkelijk te kennen, maar wees gerust, want Ik zal meer en meer zichtbaar worden, kenbaar worden, zodanig dat het velen zal verbazen, ook jullie die Mij in je levend voelen zullen je in vreugde verbazen te zien in alle werkelijkheid Wie Ik in waarheid Ben en eeuwig zal zijn.

Hemels Brood 7502

Hemelse Vader, ik besef dat het allemaal niet om het hier op aarde al dan niet aangename verblijf gaat, het gaat niet om het tijdelijke hier zijn, het gaat om het eeuwig ware zijn, Uw Zijn.

Het gaat voor alle mensen om het ware eeuwige Zijn Die Ik Ben. Het gaat om het ware geluk voor alle mensen, niet voor de tijd van het aardse verblijf, maar voor de levende eeuwigheid van zijn. Het verblijf van de mens op aarde is om tot het ware werkelijk eeuwige zijn in volkomen volmaakte liefde te komen in de volkomen vrijheid en het besef te bestaan als een eigen zijn en tegelijkertijd het besef van eenheid met Mij, jullie Schepper, en met alle mensen die zijn. Het gaat er daarbij om, dat de mens in zijn eigen vrijheid van zijn niet zijn welzijn nastreeft, maar zich vrijwillig buigt voor het ware Zijn Die Ik Ben en daarmee buigt voor Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, en leert hoe zelf die ware liefde in alle omstandigheden te zijn.

En Ik weet dat dat geen gemakkelijke opgave is, dat de keus die in vrijheid gemaakt wordt moeilijk is, omdat er op aarde een verleidende kracht is om voor het eigen welzijn, voor het eigen goed te kiezen. Ik weet dat er veel omstandigheden zijn waarin mensen voor zichzelf, voor hun eigen welzijn kiezen, en dat de omstandigheden die daaruit voortkomen de kracht van de verleiding om ook voor het eigen goed te kiezen sterker maken. En ja, voor veel mensen is die verleidende kracht te sterk gebleken en daardoor zijn de omstandigheden op aarde niet gemakkelijk.

Maar, lieve mensen, Ik ben barmhartig en Ik heb alle mensen lief, en vanuit Mijn liefde kom Ik en help Ik jullie allemaal, want Ik begrijp de noden van alle mensen, Ik begrijp hoe moeilijk het is om alle verleiding te weerstaan, Ik begrijp dat dat niet in alle opzichten steeds lukt. Daarom heb Ik vanuit Mijn liefde in Jezus Christus alle schuld op Mij genomen, en in Mijn ware liefde voor alle mensen zal de liefde bij alle mensen zegevieren, op de tijd die Ik daarvoor bestemd heb. En alle mensen zullen dan gelukkig zijn.