Hemels Brood 7379 t/m 7409

Hemels Brood 7379

Dank U hemelse Vader voor Uw eeuwigdurende liefdevolle steun in alle opzichten. Ook op momenten dat we in beslag genomen zijn door omstandigheden bent U er met Uw liefde en precies op het juiste moment mogen wij voelen dat U er bent en helpt! Dank U, Dank U.

Zo zou ieder mens Mijn liefde kunnen voelen en weten dat Ik er ben, dat Ik voor alle mensen zorg en niemand ooit alleen staat. Ik ben er niet op momenten, maar werkelijk altijd en blijvend altijd. Niemand zou zich ooit zorgen hoeven maken, maar in de wereldse omstandigheden begrijp Ik hoe dat van tijd tot tijd moeilijk is. Evengoed ben Ik er dan ook en help. Vraag Mij in je hart en Ik ben daar om je antwoord te geven op je vragen, om je inzichten te geven die je nodig hebt, om je te leren.

Maar van tijd tot tijd beproef Ik je ook, niet voor Mij om te weten, maar voor jou om te weten of je het vertrouwen op Mij kunt volhouden, ook wanneer het moeilijk is. Maar Ik zal je nooit te lang beproeven en het zal altijd zijn tot waar jij het aankunt. Dan ben Ik er en til je op en draag je een stukje. Je dankbaarheid reikt tot Mijn hart en in liefde zet Ik je weer neer waar en wanneer dat voor jou het beste is. Dan is je vertrouwen en je liefde aangesterkt, wat iedereen ten goede komt.

Weet dat alles altijd genade is, dat alle mensen in Mijn genade leven. Zegen aan hen die dat diep in hun hart beseffen en er zoveel mogelijk naar leven. Ik heb jou en allen innig lief. Mijn liefde is jullie leven, eens in ware eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 7380

Wie wil mag Mij altijd bidden en antwoord verwachten. Vul daarvoor niet iets in, want Mijn gaven gaan verder dan de eigen invullingen. Hoe zuiverder iemand Mij bidt, des te meer mag hij van zijn gebed verwachten, maar hij zal zeker tenslotte altijd zeggen, hemelse Vader, Uw wil geschiede, en Mijn wil zal steeds met zorg gebeuren en uit Mijn grote oneindige liefde.

Juist die zuivere mens zal dan ook niet anders verwachten dan dat, wat Ik ook voor zorg geef, wat altijd het beste is voor iedereen. Wees dan gerust en vertrouw op Mij ook zonder gebed, want Ik zie alles en niets gebeurt zonder Mijn wil en zonder Mijn oneindig wijze liefde, werkelijk niets.

Wees dan gezegend in je vertrouwen en weet dat alles uiteindelijk helemaal goedkomt voor iedereen.

Hemels Brood 7381

De mens is in allerlei culturen verdeeld, culturen die voortkomen uit hun verleden bestaan als stammen en leefden met de natuur waaruit zij hun bestaan bekostigden. Dat gaf allerlei problemen die opgelost moesten worden, en zoals ook nu er mensen zijn die vooroplopen, zo was dat toen ook, en zoals nu mensen op macht en roem uit zijn, zo was dat toen evengoed.

Want een zekere mate van het willen bezitten van macht en roem zit in de mens uit zijn besef te bestaan, maar bij de ene mens komt dat op een andere manier tot uiting dan bij een andere. Bij de ene stam werden de talenten en rollen anders verdeeld dan bij een andere en soms ontstond er onmin tussen stammen die te dicht op elkaars woongebied verbleven.

Nu is de wereld vele malen drukker bevolkt en daardoor is er uiteraard ook vele malen meer confrontatie met elkaar, met culturen en gewoonten, met regels en gedragingen. In die zin was het zo’n 2000 jaar geleden dan ook de tijd voor Mij om in Mijn Zoon Jezus Christus naar de aarde te komen en de mens de fundamentele levenswaarden te leren. Want die waren en zijn nu voor alle mensen van groot belang.

En vooral het zoeken naar eenheid onder de mensen over de hele wereld is van groot belang om in ware liefde te gebeuren. Zie daarom toe dat je onderling in eenheid in Mijn liefde bent en blijft. Want vanuit de eenheid in Mij en Mijn liefde komt alles goed, hoe dan ook. En zoals het Mijn belofte is dat Ik terug in Jezus Christus op aarde kom, zo zal die eenheid er komen. Ik doe Mijn Woord gestand.

Hemels Brood 7382

Toen de mens uit het Paradijs verdreven werd zei Ik hem, kom, gaat heen, vermenigvuldigt u en word talrijk. Dat was niet iets wat Ik zomaar zei. En inmiddels kan ervan gesproken worden dat de mens talrijk geworden is. Talrijk en verdeeld over de aarde met allerlei problemen die hem boven het hoofd dreigen te groeien.

Want alles heeft met elkaar te maken en juist wat uit het kleine voortgekomen is, is gegroeid naargelang de mens zich groter is gaan gedragen dan hij is. Hij, de mens, zal tot het inzicht moeten komen dat zijn grootheid tot kleinheid teruggebracht moet worden, wil hij tot de aanpak van zijn problemen kunnen komen. En er is voor de mens slechts één weg waarlangs hij tot die nodige kleinheid kan komen en dat is via Mijn weg, die van Mij in Jezus Christus.

Maar het zal nog tijd vragen totdat de mens tot dat besef komt. Ik zal hem daar zeker bij helpen, want wanneer Ik zeg, word talrijk, dan heb Ik daar een bedoeling mee die tot ver in Mijn liefde voor alle mensen reikt. Gezegend degenen die horen, zien en begrijpen, en in Mijn liefde blijven geloven.

Hemels Brood 7383

In alle oefening die Ik een mens geef, zit altijd een portie nederigheid om te leren. Want niemand bereikt Mijn ware liefde zo diep als kan, zonder de daarvoor nodige nederigheid. Iemand kan in waarheid met heel zijn hart Mij liefhebben, en toch is dat nog niet de liefde die alleen bereikt kan worden in de diepste nederigheid.

En nederigheid is daarbij niet een manier waarop je je opstelt tegenover je medemensen, bescheiden, terughoudend, begrijpend, welwillend, dat is allemaal nog geen ware nederigheid. Dat is meer de invulling die mensen aan nederigheid geven. Daarom geef Ik hier ook geen uiteenzetting van wat nederigheid in alle waarheid is, want er zou van alles over geïnterpreteerd worden en je zou denken nederig te zijn of aan het leren te zijn, en ja, je leert dat ook zeker, maar alleen van Mij.

Dat is een werk van Mij dat diep in je ziel plaatsvindt en een grote genade van Mij aan alle mensen is. Alleen al je plaats op aarde kan je tonen hoe het met je nederigheid gesteld is, maar Ik zeg je daarbij, dan heb je nog niet in de verste verte die echte nederigheid geleerd. De ene mens heeft een dieper en intenser Godsbesef dan de andere, en zo kan Ik in de ene mens al wat eerder diep in de ziel werken, maar denk niet dat je weet of voelt hoe Ik dat doe.

Op momenten zul je wel voelen dat je nederiger geworden bent en weet dan, dat is Mijn liefdevolle werk aan jou, wat zolang doorgaat tot je geheel volmaakt nederig in Mijn ware wijze liefde voor eeuwig en altijd bent.

Hemels Brood 7384

De liefdewerkingen die Ik in de ziel van de mens verricht, werken uit tot besef. Besef van wat de mens bij zichzelf ziet dat goed of niet goed is.

Iemand die van zichzelf in vrijheid het goede voor ogen heeft, gaat zien waar nog niet alles daadwerkelijk het goede is en zal zich ervoor inzetten hetgeen nog niet goed is te verbeteren in zijn dagelijkse leven, in zijn omgang met medemensen. Maar zonder de werking van Mijn liefde in zijn ziel zou die mens blind blijven voor al wat hij nog niet goed doet.

Het gaat op zich niet om de verbetering die een mens voor zichzelf ten doel stelt, maar om de inwerking van Mijn liefde in zijn ziel, daardoor krijgt hij besef en zal hij zich ook anders gaan gedragen en dat bij zichzelf bemerken. Hij kan dan denken dat hij vorderingen maakt, maar die vorderingen komen voort uit Mijn liefdewerking in zijn ziel, en het groeiende besef van zijn al dan niet goede juiste liefdevolle handelen komt daaruit voort.

Zie, zo ben Ik altijd Degene Die jullie leidt tot aan de voleinding, tot aan het eeuwig gelukzalige leven, zonder op enigerlei wijze je vrijheid te belemmeren. Daarbij is trots daarom ook nooit op zijn plaats wanneer er verbetering te bemerken is. Dat is en blijft genade uit Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 7385

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, Ik Ben het oneindig eeuwig blijvende volkomen liefdevolle Zijn waarin alles gevat is, en buiten Mij is eeuwig niets. In de hele oneindigheid is het alleen de mens gegeven zich van zijn bestaan en Mijn bestaan bewust te zijn, en daarbij is hij bedoeld gelijk Mijn Goddelijke liefde te zijn en zich te gedragen.

Maar in zijn vrijheid van zijn is de mens daarvan afgedwaald en dusdanig geplaatst, dat hij in alle vrijheid terug kan komen tot zijn van oorsprong volkomen liefdevolle zijn. Dat is de weg door het vlees die ieder mens te gaan heeft, met in het vooruitzicht het bereiken van de eeuwige gelukzaligheid.

Tot hij dat bereikt heeft, gezamenlijk in eenheid met Mij, zal hij allerlei moeilijkheden op zijn pad tegenkomen om mee om te gaan, van te groeien, in te oefenen, om te verdragen.

Zijn verblijf op de aarde zal daarom gepaard gaan met zo nu en dan kommer en kwel, met gelukkige momenten afgewisseld, wat voor iedereen verschillend is, omdat de een meer verdragen kan dan de ander, en uiteindelijk iedereen bedoeld is tot de ware gelukzaligheid te komen Die in Mij de oneindig eeuwig volmaakte liefde is.

Daarom, wie in eenheid met Mij komt, komt tot die gelukzaligheid, tot alle mensen in die gelukzaligheid eeuwig één met elkaar en Mij Zijn.

Hemels Brood 7386

In de wereldse sfeer is het belangrijk dat er mensen verblijven die in Mij, Mijn liefde en Mijn leer geloven. Niet om steeds hun geloof om zich heen mee te delen, want velen zullen er evengoed nog niets mee te maken willen hebben, omdat bij hen nog geen begin van mogelijkheid tot begrip aanwezig is en elk vertellen verspilde moeite zou zijn, maar omdat ieder die Mij in zich kent en in Mij en Mijn liefde gelooft, een zekere uitstraling heeft die aansluit op het innerlijk van de wereldse mensen, zonder dat zij daar op die manier iets van beseffen.

Het is Mijn liefdewerking in de ene en de andere mens, waarbij de sterke uitstraalt aan de armere, zonder dat een van beide dat in die zin beseft. Daarom zijn al degenen die op de juiste manier in Mij geloven, verspreid tussen de wereldse mensen geplaatst, wat vaker van hen een extra moeite vraagt om het wereldse te verdragen en bij hun geloof zoals juist is te blijven.

Vaak zijn er voor hen momenten van wereldse verleidingen, maar Ik weet daarvan en niemand krijgt meer te verdragen dan hij aankan. Wie een vast geloof in Mij heeft, die zal daar mee om weten te gaan. Zo zijn er wel situaties waarbij meegaan in wereldse gewoonten niet te vermijden is, en daarom niet als zodanig aangemerkt worden. Maar het zijn ook momenten van oefening om in wereldse situaties toch in waarheid te blijven en in liefde te verdragen. Gezegend allen die dit op de juiste manier ter harte nemen.

Hemels Brood 7387

In een wereld met zoveel mensen, die allemaal hun zegje doen, hun wensen hebben, hun dingen doen, kun je meegetrokken worden in wereldse aangelegenheden, maar wanneer je bemerkt dat dat gebeurd is, is er altijd een weg terug. Misschien is er al wat schade ontstaan, maar wie oprecht zijn wereldse bezigheden betreurt nadat hij ze als zodanig bemerkt heeft, die toon Ik een weg terug die hem helpt de schade voor zichzelf en eventueel voor anderen te verhelpen of te doorstaan.

Want nu in de wereldse omstandigheden zijn jullie nog onvolkomen, maar eens zullen die ten einde zijn en zullen jullie volkomen worden zoals jullie bedoeld zijn volkomen te zijn. Volkomen in waarheid, volkomen in verdraagzaamheid, volkomen in geduld, volkomen in vergeving, volkomen in Mijn liefde en haar wijsheid.

Daarvoor gaan jullie de weg door het vlees, zijn jullie op aarde geplaatst, omdat Ik jullie intens en eeuwig liefheb en zorg voor jullie allemaal draag. Het ware leven is jullie gegeven met volle bewustheid te zijn en het ware leven is eeuwig Mijn ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar volkomen volmaakte wijsheid.

Hemels Brood 7388

Het onverstand van de mens op geestelijk gebied heeft het materiële verstand van de mens verscherpt vanuit hebzucht en heerszucht. Zo is het materiële verstand veel meer tot ontwikkeling gekomen en gericht op luxe, op vernuftigheid, zijn allerlei elektronische mogelijkheden uitgegroeid tot ongekende proporties, zonder dat enig geestelijk besef is meegegroeid.

Waar de mens zich op richt, daar groeit hij in zijn vrijheid in. En dat is al langer op welzijn, gemak, plezier, enz. Zo is er een wanverhouding ontstaan tussen een juist en werkelijk besef van zijn leven en de verstandelijke beredeneringen om zoveel mogelijk aan de basale behoeften te voldoen, bezit en macht voeren daarbij de boventoon. En hoe meer dat uiteenloopt, des te meer zal zich dat als een boemerang keren en zal de mens tegen het gemis van zijn geestelijk besef aanlopen.

Op een zeker moment zal hij ervaren dat hij achterloopt op datgene wat voor hem het belangrijkste is, een waar besef van wat en vooral Wie zijn leven in alle werkelijkheid is en hoe belangrijk eenvoud, nederigheid, oprechtheid, eenheid met zijn Schepper en elkaar is. Hoe belangrijk ware liefde en haar werkelijke wijsheid in alle opzichten is voor alle mensen.

Hemels Brood 7389

De wereld zal vergaan, maar daarvoor is de tijd nog niet gekomen. De mens heeft tijd en Ik heb tijd en dat zijn twee verschillende grootheden. De tijd is voor de mens in uren, dagen, weken, enz. verdeeld, maar voor Mij is tijd niet op die manier verdeeld. Daarom klopt de tijd die de mens invult niet met Mijn tijd, die met geestelijk besef te maken heeft.

Hoe meer geestelijk besef, des te minder tijd in geestelijk opzicht, maar juist is er minder geestelijk besef, zodat Mijn tijd langer wordt in bepaalde opzichten. De mens kan denken dat te kunnen berekenen, maar hij kent de sleutels daarvoor niet, omdat zijn geestelijk besef zo ver nog niet gerijpt is.

Tijden veranderen voor de mens door zijn veranderende handelen, maar tijd verandert voor Mij niet. Nu is eeuwig nu, voor de mens wordt nu verleden tijd en komt er een nieuw nu. Tot voor de mens het eeuwige nu is aangebroken, in Mijn tijd gemeten, eeuwig leven, een nieuwe aarde, een nieuwe hemel, de nieuwe mens in waarheid, liefde en wijsheid. Dan is de wereld vergaan voor altijd en eeuwig.

Blijf in je hart in eenheid met Mij en je bent in eenheid met alle mensen. In je hart heb Ik de hele Schepping gelegd, alles en het eeuwige nu, in waarheid, in liefde en in wijsheid.

Hemels Brood 7390

De individualiteit van mensen over de hele wereld neemt toe, en daarmee neemt agressie ook meer en meer toe. Agressie die voortkomt uit de drang naar macht, naar heersen, niet alleen over het eigen leven, maar vooral ook over het leven van medemensen. Agressie roept agressie op, want niemand wil overheerst worden, iedereen wil juist zelf heersen. In alle lagen van bevolking neemt agressie toe vanwege deze drang om te heersen.

Zo ontstaan er onder mensen gemakkelijk ruzie en onenigheden die moeilijk te beheersen zijn, want iedereen heeft de vrijheid om zijn keuzen te maken en zich te uiten zoals hij wil. Regels en wetten houden mensen steeds minder tegen om zich met geweld te uiten. Het is een wereldse aangelegenheid, waarvan het nodig is dat het tot uiting komt om opgelost te kunnen worden.

Hoe onaangenaam dat ook is, het moet er toch uitkomen, zichtbaar worden, voor het door Mij geheeld kan worden en dan altijd met grote voorzichtigheid om de vrijheid niet te belemmeren. Zo zal er regelmatig agressie onder mensen zijn, voordat iemand daarvan verlost kan worden en tot ware nederigheid gebracht kan worden door Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7391

Ken je het verhaal van de barmhartige Samaritaan? Hij hielp een medemens die er slecht aan toe was als zijn broeder, terwijl die mens veracht en verstoten was door alle andere mensen die hem voorbijliepen. De barmhartige Samaritaan hielp hem, zonder te bedenken dat het een verstotene was, hij trok zich daarbij niets aan van wat de mensen er wel van zouden zeggen, en hielp.

Zo is het de bedoeling dat jullie Mijn liefde in praktijk brengen, mensen om je heen helpend, wat er ook van gedacht en gezegd wordt. Zo help Ik iedereen die hulp nodig heeft, zonder ernaar te kijken of iemand Mijn liefde en Mijn hulp wel verdient, wel vaardig en waardig genoeg is. Want in dat opzicht is niemand Mijn liefde waardig, is er niemand die Mijn liefde verdient. Maar krijgen doen toch alle mensen Mijn liefde in allerlei verschillende vormen die voor ieder persoonlijk en voor allemaal tezamen het beste is.

Neem Mijn liefde in genade aan, ook bij moeilijke tijden die je het liefst voorbij ziet gaan. Weet dat het voorbijgaat, weet dat het goedkomt, blijf in Mijn genade, niet omdat je het verdient, maar omdat Ik jou en alle mensen intens liefheb, en vanuit Mijn intense liefde voor jou en alle mensen leef jij en leven alle mensen altijd in Mijn genade, houd daar steeds aan vast, er is geen verdienste, er is Mijn liefdevolle genade.

Hemels Brood 7392

Wanneer na benauwenis de bevrijding komt, is er altijd dankbaarheid en vreugde dat het lijden voorbij is.

Op aarde is veel lijden voor veel mensen. Want mensen doen elkaar van alles aan, soms bewust, maar vaker zijn mensen zich er niet bewust van dat zij met hun handelen medemensen in de problemen brengen. En dat komt voor bij zo goed als alle mensen, omdat het blikveld vaak niet verder reikt dan de weinige kennis die zij hebben. Vaak is hen ook het een en ander wijsgemaakt als waarheid wat geen waarheid is, maar hoe moeten zij dat weten, wanneer niemand hen op de onwaarheid wijst en de waarheid vertelt.

Zo is er veel wat mensen elkaar ongeweten aandoen en meer te lijden dan nodig zou zijn wanneer meer mensen bij Mij in hun hart zouden komen, of minstens Mijn leer van opofferende liefde zouden volgen. Want opoffering helpt wat mensen misdoen tot een halt te brengen. Verdragen dat iemand je tekortgedaan heeft en daarbij dankbaar zijn dat jij degene mag zijn die de pijn te dragen krijgt van wat een ander in zijn onwetendheid je aangedaan heeft. Die oprechte dankbaarheid voor dat verdragen, dat is de ware opofferende liefde.

Bij velen, ook in Mij gelovende mensen, is die dankbaarheid niet of nauwelijks bekend. Toch juist diegenen die dit innerlijk beseffen, dat het nodig is dat er mensen zijn die, wat anderen niet goed doen, verdragen, hebben daar van Mij die juiste opofferende liefde voor gekregen. Maar het duurt lang voor een oprecht in Mij gelovende tot dat besef komt, daar is veel innerlijk werk van Mijn liefde bij nodig, zonder de vrijheid te belemmeren, voordat iemand tot die solide opofferende liefde komt. Zegen aan wie dit begrijpen.

Hemels Brood 7393

Ik ben Persoon, maar Ik ben niet een persoon zoals ieder mens een persoonlijk mens is, Ik ben alle personen in ieder mens en veel meer dan dat in alle mensen. Ieder mens heeft een ik-besef, het besef te bestaan. Dat besef is besef van Mijn bestaan, maar veel mensen ervaren het ik-besef als een eigen apart persoonlijk bestaan, en dat besef is voor iedereen een eigen uniek besef wat geheel overeenkomt met Mijn bestaan, waarbij Ik, Schepper van hemel en aarde, met alles en iedereen erop en eromheen, alles in Eén Ben.

Ik ben de grond van alle leven en alles leeft. De hardste steen leeft, alles leeft om zelf te leven, maar zonder Mij is geen leven, daarom is het van belang dat ieder levend wezen, voorop de mens, gaat beseffen dat Ik zijn leven voor eeuwig en altijd ben en dat Ik hem de vrijheid van Mijn leven gegeven heb, aan ieder persoonlijk en met elkaar samen Eén en hetzelfde leven, Mijn leven, dat is, in eenvoudige bewoordingen, volmaakt ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, barmhartige liefde en haar volmaakte wijsheid.

Maar Ik ben meer dan de som der getallen en jullie mensen zijn meer dan jullie beseffen en begrijpen kunnen, nu nog, maar verheldering zal jullie ogen openen en meer en meer zal er besef komen van binnenuit, van Mij uit in ieder mens, en meer en meer zal begrepen worden dat alleen die ware liefde, eenvoudig onder woorden gebracht, maar niet eenvoudig om op aarde naar te leven, de sleutel is naar een werkelijk blij en gelukzalig leven. Zegen aan allen die dit naar waarheid aannemen.

Hemels Brood 7394

Mens, durf te leven! Durf te leven met alle ongemakken die er op aarde zijn. Blijf niet hangen in alle ongemakken, leef! Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar geef het niet op, denk niet te min over jezelf, de wolken gaan voorbij, de regen gaat voorbij, stormen gaan voorbij en dan komt het goede, het zachte, het mooie, waar je van mag genieten, omdat het goede, het mooie, het zachte van Mij komt, Mijn liefde is, Mijn heling is.

De ongemakken van het leven wisselen met het goede, zoals wolken wisselen met de zon. Is het niet verblijdend als de zon achter de wolken vandaan komt en haar licht als een warme gloed over de weide, de bomen, de heuvels en de bloemen spreidt? Neem de ongemakken op z’n tijd, leef ernaartoe dat die voorbijgaan, weet dat het goede altijd weer terugkomt en vertrouw op Mijn ware liefde, Mijn ware licht.

Op aarde zijn er veel ongemakken in allerlei soorten en maten, verdeeld over de aarde krijgen mensen daarmee te maken. De één meer dan de ander, maar wie kent beter welke maat past en juist is dan Ik, jullie Schepper, Die jullie liefheeft en in alle opzichten het beste voorheeft met jullie allemaal? Ik ken ieders grenzen, ieders vermogen, ieders verlangen, en heus, Ik geef niemand meer te dragen dan hij verdragen kan. En wat Ik te dragen geef of toelaat, is nooit een straf en zal altijd met hemelse gaven ruimschoots vergoed worden.

Want de aarde is een leerweg, is een beproeving, is een openbaring, en dat leidt allemaal naar het ware leven voor alle mensen, Mijn ware gelukzalige leven, Mijn ware eeuwig onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde. Daarom, midden tussen alle ongemakken zeg Ik, mens, durf te leven, leef! Leef Mijn liefde, dwaal en kom terug bij Mijn liefde die eeuwig is, en jij eeuwig bent.

Hemels Brood 7395

De mens weet en weet niks, kent en kent niks, voelt en voelt niks, en evengoed wil hij zoveel mogelijk alles onder controle houden. Maar om de dingen onder controle te krijgen, is volkomen eerlijkheid nodig, zodra er maar iets niet werkelijk waar is, is er geen controle meer. Om dingen onder controle te krijgen is er een samenwerking tussen mensen nodig die geheel zonder enig eigenbelang is. Zodra er maar iemand eigenbelang nastreeft, al is het nog zo weinig, of niet in alle opzichten eerlijk is, is er geen controle meer mogelijk.

Zo goed als niemand is geheel vrij van eigenbelang, zo goed als niemand is in alle opzichten volkomen eerlijk. Tel daar het gebrek aan kennis, aan voelen, aan weten bij op, en duidelijk mag zijn dat iedereen die naar controle over zijn leven streeft, dat niet voor elkaar zal krijgen zolang hij op aarde is en zolang mensen niet werkelijk eerlijk zijn.

Zie, maar Ik heb gezegd de mens niet als wezen achter te zullen laten, en ten goede aan alle mensen, wel of niet in Mij gelovend, wel of niet eerlijk en het goede nastrevend, houd Ik controle over ieder leven van elk mens persoonlijk en van allen tezamen.

Ik ben de zuivere waarheid in alle opzichten. Ik ken en weet alles, want Ik Ben alles, Ik ben het volmaakte leven en dat is wat Ik alle mensen tot in eeuwigheid geef. Mijn volmaakte leven, om zelf in vrijheid te leven, in vrijheid, in waarheid, in ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde, en uit die liefde de wijsheid te verkrijgen, de kennis, het weten, het voelen en volmaakt te zijn.

Dan is er totale vrijheid zonder controle, volmaaktheid zonder controle, want wie die liefde en haar wijsheid zelf is, heeft geen controle nodig, die is, leeft naar alle waarheid. Daarom, mensen, neem het ware leven dat Ik jullie geef aan en wees in alle opzichten in alles waarheid, liefde en wijsheid uit ware liefde.

Hemels Brood 7396

Wanneer het gebeurt dat iemand je ernstig tekortdoet en je daar schade van ondervindt, kan het zijn dat je diegene duidelijk wilt maken dat hij jou tekortgedaan heeft, en het liefst zou je diegene laten voelen wat het jou te voelen gegeven heeft. Niet dat je persé wraak zou willen nemen, maar wel dat diegene doordrongen wordt van wat hij jou misdaan heeft en daar spijt over betuigt.

Ik begrijp dat, maar Ik zou je willen aanraden met al hetgeen jou misdaan is bij Mij te komen, want wat jij voor diegene kunt doen is altijd minder dan wat Ik kan doen. Zie, er is onderliggend toch ook een gevoel van verwijt aanwezig over het gebeurde. Wellicht is dat niet je bedoeling, iemand zijn handelen te verwijten, maar het gevoel is zo goed als altijd zelfs bij de best bedoelende mens aanwezig.

Dat gevoel, al heb je het weggeredeneerd en denk je dat het niet meespeelt, speelt wel degelijk mee in je reactie op die mens, waardoor je geen oprechte situatie meer hebt en je niet tot die mens doordringt zoals in alle liefde zou kunnen. Daarom, leg alle situaties waarbij je schade hebt opgelopen in Mijn Hand, laat Mij diegene zijn handelen tonen en hem tot bezinning brengen.

Dat zal vaak niet onmiddellijk gebeuren, want mensen zijn in hun vrijheid niet gemakkelijk tot vernieuwde inzichten te brengen, maar jou zou het zeker niet lukken met ingehouden verwijten. Zonder verwijten kan Ik dan ook in ware liefde meer voor diegene doen dan jij, en dat zal jou ook meer ten goede komen dan wanneer je het zelf ter hand neemt.

Ik zeg jullie, heb je vijanden lief, hoe moeilijk dat ook is. Kom daarvoor bij Mij en Ik ondersteun je daarbij, vertrouw op Mijn liefde.

Hemels Brood 7397

Het hele leven op aarde is Mijn genade aan de mensheid. Die genade is het toestaan van alle grillen en grollen, van alles wat geen waarheid en liefde is, zonder dat dat het ware leven wat Ik alle mensen uit Mij gegeven heb, schade doet, terwijl de mens toch ook alle vrijheid van leven heeft. Maar de mens heeft geen idee hoeveel liefde van Mij aan die genade verbonden is. Slechts een kleine groep mensen, over de aarde verspreid, heeft daar een beginnend besef van.

Dat besef heb Ik hen gegeven langs allerlei wegen, terwijl zij in alle opzichten de vrijheid hebben om anders te kiezen. Maar in hun vermogen tot zicht en hun drang naar waarheid is het zaad van besef gaan groeien tot een waar geloof in Mij in Jezus Christus en een waar vertrouwen in Mijn liefde. Dat is een ware zegen voor alle mensen, want vanuit hen die Mij in hun hart hebben leren kennen, gaat Mijn kracht uit naar de wereld en de wereldse mens, vanuit hen groeit liefde, die al het andere wat geen liefde is, zal wegvagen.

Ook al zijn jullie klein in aantal, de kracht van Mijn liefde die in jullie is, is oneindig keer groter dan de wereld en haar machtsverhoudingen, vergeet dat niet. Wanneer Ik zou willen, zou er per direct geen wereld en geen wereldse mens meer zijn. Maar dat is Mijn wil niet. Het is Mijn wil om alle mensen tot het eeuwig ware gelukkige leven uit Mij te brengen, omdat Ik de mens liefheb, en liefde vernietigt niet, liefde bouwt op, op een volmaakt passende wijze.

En zo zal de wereld vanuit Mijn liefde vernieuwd worden en de mens tot Mijn ware liefde gebracht worden, steeds gevoed met Mijn liefde en haar wijsheid zal er een nieuwe aarde met een nieuwe hemel ontstaan, wat alle mensen ten goede zal komen. Uit chaos zal het mooiste en beste ware leven zich ontwikkelen. Blijf sterk in Mijn liefde en blijf op Mij vertrouwen.

Hemels Brood 7398

De aarde is een plaats met heel veel verleidingen, zichtbare en onzichtbare. Verleidingen die moeilijk te weerstaan zijn, omdat ze verweven zijn met allerlei gebeurtenissen, met allerlei verlangens, met allerlei meningen en gedragingen van mensen. Ook zijn er aan veel verleidingen bedreigingen gekoppeld. Zo kan iemand min of meer gedwongen worden om aan bepaalde verleidingen toe te geven om zijn baan niet te verliezen.

Er zijn heel veel verleidingen waar mensen aan toegeven terwijl zij daar liever niet voor willen kiezen, maar de consequenties die dat zou hebben, zijn dusdanig dat zij toch aan de verleiding toegeven. Het vergt enorm veel moed om dat soort verleidingen te weerstaan, om dat wat ermee verloren gaat te accepteren en niet aan de verleiding toe te geven.

Wanneer alles op aarde naar ieders wensen zou verlopen, zou er niet veel verleiding meer zijn, maar zo is het niet, want de wensen en verlangens van mensen zijn veelal gericht op hun eigen welzijn, op genoegens, op bezit, op macht, wat allemaal het tegenovergestelde is van ware liefde, van onbaatzuchtigheid, van verdraagzaamheid, van onvoorwaardelijkheid, enzovoorts.

Zolang dat bij veel mensen de situatie is, zal er ook veel verleiding zijn, die direct daarmee te maken heeft. In hoeverre kan iemand aan waarheid en liefde vasthouden in zijn doen en laten? Mensen roepen zelf alle verleidingen op met al hun wensen en verlangens die vooral hun eigen welzijn betreffen. De goede mensen niet te na gesproken, hebben veel mensen nog veel gebeurtenissen nodig om tot het juiste zicht te komen.

Dat geeft nu op aarde in allerlei opzichten veel roering, vooral omdat de aarde druk bevolkt is, mensen steeds meer individualistisch hun gang gaan en echte samenwerking schaars is. Maar zo is het bedoeld te zijn om de mens ten diepste tot inzicht te brengen. Dat is waarom Ik zei: “Gaat heen en vermenigvuldig u en word talrijk.” Die tijd is nu aangebroken.

Hemels Brood 7399

Hemelse Vader, ik begrijp dat wij op aarde leven in de onvolmaaktheid van onze afdwalingen, in het tegenovergestelde van Uw ware wijze liefde.

De situatie op aarde is een mengeling van liefde en het tegenovergestelde van liefde, waarmee iedereen te maken heeft in goede en in kwade zin. Daar wordt verdraagzaamheid voor gevraagd. Maar de ene mens kan meer verdragen dan een ander en de ene mens krijgt meer te verdragen dan een ander. Daarmee lijkt het leed onder de mensen niet eerlijk verdeeld te zijn.

In waarheid gaat het niet om een al dan niet eerlijke verdeling, maar om het te bereiken doel voor alle mensen, dat is, dat alle mensen uiteindelijk tot het enig ware werkelijk volmaakt liefdevolle en wijze gelukzalige leven komen. Dan gaat het niet om een eerlijke verdeling, maar om wat er nodig is om dat einddoel voor alle mensen te bereiken. Dan gaat het om wie het meeste kan verdragen ook het meeste te dragen te geven, maar uiteindelijk draag Ik alles van alle mensen.

Dat neemt niet weg dat mensen te lijden hebben, want ook dat is een onderdeel dat nodig is om het doel te bereiken. Zonder leed zou geen mens bereid zijn om tot verandering te komen, zou er geen dieper besef ontstaan over Mij en Mijn liefde en haar wijsheid. Juist pijn en verdriet helpen mensen om tot meer realiteit van het ware leven te komen en in te gaan zien wat van belang is en wat niet.

Welzijn op aarde is fijn en wordt door velen nagestreefd, maar het ware werkelijke welzijn is het ware leven uit Mij, is Mijn ware liefde en haar wijsheid. Om dat te bereiken, daarom gaat het.

Dus vraag je niet af waarom het in de wereld niet eerlijk verdeeld is, de wereld is oneerlijk, dat is de onvolmaaktheid, en daarin leven vraagt van iedereen offers, verdraagzaamheid, van de één meer dan van de ander en dat is Mijn liefde die in haar wijsheid alles goedmaakt voor alle mensen. En uiteindelijk zal gezien worden dat het allemaal toch ook helemaal juist verdeeld is.

Hemels Brood 7400

Voor veel mensen is het verwarrend, de Vader en de Zoon. Voor veel mensen is er de Vader en is er de Zoon. Toch staat er duidelijk dat de Vader en de Zoon Eén zijn. Maar hoe is dat te verstaan, wanneer de Zoon als Mens geboren is en God de Vader is. God en de Mens zijn Eén, daarom is de Zoon, de Mens Jezus Christus, gelijk God de Vader, en daarmee is Jezus Christus God, Vader en Zoon.

Maar nog is dat voor mensen moeilijk te begrijpen, want Jezus was op aarde Mens en heeft op aarde te maken gehad met dezelfde verleidingen die mensen op aarde hebben. Daaraan is één belangrijk verschil, Jezus heeft in alle zuiverheid alle verleiding weerstaan, Hij heeft steeds gekozen voor de Goddelijke Wil in Hem, dat is de Wil van God de Vader, en daarmee is Hij de Mens God, dat is de Zoon, en God, dat is de Vader.

Maar God in de Zoon, de Mens Jezus Christus, heeft veel meer nog gedaan. God de Vader heeft in God de Zoon vastgehouden aan het volmaakt Goddelijk Zijn, en heeft met Zijn sterven en opstanding alle mensen de weg bereid waarlangs iedereen tot het eeuwig ware Goddelijk volmaakte leven in volledige gelukzaligheid kan komen.

Hij heeft de schuld van de mens op zich genomen, terwijl Hij zelf onschuldig was en is. Het is een daad van liefde van God voor alle mensen. En al is het zo, dat moeilijk te begrijpen is dat gesproken wordt van de Vader en van de Zoon, toch is de Vader ook de Zoon, toch zijn Zij Eén, God. En in de Naam Jezus Christus ligt de verlossing van de hele mensheid van alle zonden, dat is voor eeuwig vastgelegd voor iedereen.

Wie de Naam Jezus Christus uitspreekt in nederigheid en oprechtheid, zal Mij in God de Vader en God de Zoon, God Zelf, aanspreken en leren kennen zoals Ik Ben. Mild voor de zachtmoedigen, troostend voor hen die lijden, zorgend voor hen die in nood zijn, lerend voor hen die verdwaald zijn, streng voor hen die dat nodig hebben, verhelderend voor hen die zoeken, nemend voor hen die nemen, overdadig gevend aan hen die geven. Alles uit oneindige liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 7401

Wie bereid is Mijn Wil te volgen, zal eerst Mijn Wil moeten vinden. In ieder mens is Mijn Wil aanwezig, maar niet ieder mens kan Mijn Wil onderscheiden van zijn eigen wil en verlangens. Naast Mijn Wil is er namelijk ook het gif van Satan, waardoor het moeilijk is om onderscheid te maken tussen het ware goede en het niet ware, niet goede.

Want het gif van Satan werkt bedwelmend, waardoor waar en goed lijkt wat niet waar en niet goed is. Dat het gif van Satan werkt, ligt bij de mens, het komt tot werking wanneer iemand sterke verlangens en wensen heeft die hij niet kan loslaten. Die verlangens en wensen wekken de werking van het gif, en zo raakt die mens bedwelmd en ziet gemakkelijk een en ander aan als goed terwijl het dat niet is.

Wanneer iemand sterke wensen en verlangens heeft, is het belangrijk om alert te zijn, en zo hij Mij kent, is het voor hem het beste om in zijn hart bij Mij te komen, zodat Ik hem het ware en goede, het liefdevolle, kan aanreiken. Dat is Mijn Wil, maar Mijn Wil is geen dwang, iedereen is vrij om Mijn Wil wel of niet op te volgen.

Maar weet dat bij wensen en verlangens het gif de werking heeft te doen voorkomen dat het van geen belang is in de gegeven omstandigheden om Mijn Wil op te volgen, terwijl het altijd van groot belang is om geheel vrijwillig Mijn Wil op te volgen, geheel vrijwillig. Afdwalingen van Mijn Wil kunnen de gang van zaken veranderen naar onaangename resultaten, die van tevoren niet gezien worden door het bedwelmende gif van Satan.

Wanneer duidelijk wordt dat de gekozen weg niet tot de gewenste resultaten leidt, kom dan alsnog snel bij Mij en volg alsnog in alle vrijheid Mijn Wil op, dan zal de situatie alsnog door Mijn ware liefde ten goede gekeerd worden, alleen anders dan gewenst of verlangd werd.

Hemels Brood 7402

Het ware doodgaan is tot het ware leven komen. Het verlaten van het materiële lichaam en de materiële aarde is tot het volkomen geestelijke bestaan komen, waarbij het besef daarvan afhangt van de wijze waarop iemand in zijn materiële lichaam op de materiële aarde geleefd heeft, ofwel, in welke mate iemand in Mij en Mijn liefde gelooft en naar Mijn Wil en liefde in alle vrijheid geleefd heeft.

De mate van besef van het geestelijke bestaan uit zich in de omstandigheden waarin een mens in het geestelijke aankomt. Deze omstandigheden zijn gevat in talrijke geestelijke sferen waarin mensen opgenomen worden en begeleid worden met het doel hen tot een waar besef te brengen van hun volmaakte leven uit Mij en Mijn liefde en in vrijheid tot het aannemen van Mijn leven als hun eigen leven, dat is, te kiezen voor Mijn ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid in alle opzichten.

Dit zijn processen in allerlei verschillende sferen die voor de één langer duren dan voor de ander, dit is niet in tijd uit te drukken, want het gaat daarbij niet om tijd, maar om beleving, en die beleving kan als heel lang ervaren worden, terwijl er geen tijd is, alleen beleving.

In het materiële lichaam op de materiële aarde is beleving in tijd geordend, maar evengoed is het eerder beleving dan werkelijke tijd. Maar tot steun aan de mens heb Ik die beleving de waarde van tijd gegeven, met de dag en de nacht, de week, de maand, het jaar en de eeuw. Maar wie veel te doen heeft ervaart dat tijd snel gaat, wie ergens op moet wachten ervaart dat tijd langzaam gaat, zo is ook op aarde tijd een beleving.

Zo is alles een beleving, tot het ware oneindige eeuwigdurende gelukzalige leven bereikt is. Dan is alles duidelijk in alle opzichten, dan zijn er geen vragen meer, is er geen pijn en geen verdriet meer, dan is alles helemaal volmaakt leven. En, lieve mensen, dat ware leven zijn jullie en tot dat volmaakte besef zullen jullie allemaal weer komen in volledige gelukzaligheid.

Hemels Brood 7403

Mijn werk is het alle mensen tot het besef van waarheid en ware liefde te brengen, van waar en werkelijk leven, zonder iemands vrijheid te belemmeren. Mijn werk is het niet om de mens in zijn afdwalingen te bevechten, want hij beseft niet in hoeverre hij zichzelf daarmee tekortdoet.

Daarom is de mens, zijn alle mensen, hoe dan ook geheel gevat in Mijn eeuwig onveranderlijke ware liefde en haar wijsheid, maar steeds zal Mijn wijze liefde misvattingen, onwaarheden, afdwalingen van liefde, hoogmoed, wraakzuchtigheid, enzovoorts, zichtbaar maken op allerlei manieren, zodat niemand daar meer omheen kan. Alleen kan dat niet anders dan langzaam, om de vrije wil niet te belemmeren en de mens ruimte te geven om op zijn eigen tijd tot besef te komen.

Want de ene mens heeft veel meer misvattingen, is leugenachtiger, hoogmoediger, dan de ander, daarom is er voor de een meer tijd nodig dan voor een ander en zijn er zoveel verschillende wegen die kriskras over de aarde door elkaar lopen. Inmiddels is wel ontdekt dat de aarde anders ontstaan is en het leven anders op aarde gekomen is, dan hoe het in de Bijbel beschreven is, dat Ik in zes dagen hemel en aarde met alles erop en eromheen geschapen heb, met de mens als kroon op de Schepping, en met de zevende dag als rustdag.

Maar nog heeft de mens niet ontdekt waarom het scheppingsverhaal niet vertelt wat de mens ontdekt heeft, en wat er dan wel met het scheppingsverhaal verteld wordt. Want het scheppingsverhaal vertelt iets heel anders dan wat de mens over het ontstaan van de aarde en alles erop en eromheen ontdekt heeft, en evengoed vertelt het scheppingsverhaal de waarheid.

Zie, om dat te gaan begrijpen gebeurt wat er gebeurt, terwijl de mens in alle vrijheid op aarde leeft. En hoe het ook lijkt dat de gebeurtenissen willekeurig zijn, Ik zeg jullie, niets is willekeurig, alles is gevat in Mijn liefde en haar wijsheid, wees daar zeker van. Want ieders leven is Mijn leven, leven Ben Ik, in jou en in jou, de eeuwig ware liefde en haar wijsheid. Vind Mij in jou!

Hemels Brood 7404

Veel mensen zijn niet bezig met wat voor hen van belang is, van waar levensbelang, maar met wat zij voor zichzelf van belang vinden. Daarmee vertroebelen zij hun zicht op wat voor hen werkelijk van belang is, en bereiken zij hun eigen doelen niet op de manier die zij zich hebben voorgesteld. Veel mensen zijn zo op het eigen welzijn gericht, vooral in de rijke landen, dat zij de samenhang tussen het doen en laten van alle mensen niet beseffen en daar totaal geen rekening mee houden.

Wanneer die samenhang van alle doen en laten van alle mensen niet in Mijn Hand zou liggen, zou het voor de mens op aarde onleefbaar worden. Nu is er al een mate van chaos, maar door de werking van Mijn liefde en haar wijsheid is er een zekere balans, die dan eens hier en dan eens daar een schommeling teweegbrengt om mensen wakker te schudden, maar de totale balans in orde houdt en de mens in zijn doen en laten vrijlaat.

En de mens denkt in alle opzichten dat hij het vermogen heeft om problemen op te lossen en schrijft alle ontdekkingen op zijn naam. Maar wat er ook ontdekt wordt, het is altijd eerst door Mij aanwezig en Ik ben het die de mens het laat ontdekken, en dat is nooit zonder reden. Maar vervolgens is het vrij aan de mens wat hij met die ontdekkingen doet, en naast het goede is er ook veel kwalijk gebruik wat medemensen ernstig schaadt. Dat is de bijkomstigheid van het gemis aan besef van Mijn bestaan en van Mijn liefde en haar wijsheid bij veel mensen.

Evengoed maakt dat voor Mij geen verschil, Ik houd alles zodanig in Mijn liefdevolle Hand dat er toch een balans behouden blijft, dat ontdekkingen toch voordeel geven aan veel mensen, dat het kwaad toch ingedamd wordt en dat in de harten van nu nog weinig mensen Mijn liefde en haar wijsheid groeit. Want Ik heb geen talrijke legers nodig, een kleine groep mensen met in hun hart Mijn zuivere liefde is ontelbaar krachtiger dan het ergste kwaad.

Lieve mensen, uiteindelijk overwint Mijn liefde, hoe weinig mensen die liefde ook voelen, Mijn liefde is onnoemelijk groot en sterk. En op de juiste tijd zal daarmee alle kwaad overwonnen worden en zal alles alleen liefde zijn.

Hemels Brood 7405

Ieder mens heeft een bepaalde mate van blindheid die met zijn doen en laten, met zijn opvattingen, met zijn geaardheid, zijn karakter, zijn opvoeding, zijn ervaringen en zijn gebrek aan ervaringen, zijn geloof in Mij of juist zijn ongeloof te maken heeft. Ieder mens is in alle opzichten uniek, daarom is geen mens met een ander mens te vergelijken, terwijl de neiging om zichzelf met andere mensen te vergelijken bij iedereen in meer of mindere mate wel aanwezig is.

Maar ook is het daarbij zo, dat de mens geneigd is om van wat hij kan te verwachten dat een ander dat ook kan, waarbij er nogal eens wrijving tussen mensen ontstaat omdat iedereen andere talenten en vaardigheden heeft en daar ook nog een groot verschil tussen is. Verwachtingen die mensen van elkaar hebben komen regelmatig niet uit en al gauw ontstaan er dan irritaties en verwijten.

Vooral bij allerlei werkzaamheden komen verschillen duidelijker naar voren. De een kan het werk sneller doen dan de ander, of iemand werkt meer secuur dan een ander en vaak wordt er dan een vergelijking gemaakt in het nadeel van degene die minder snel en minder secuur werkt. Ja, er zijn mensen die lui zijn, en daardoor minder doen, maar let op dat je geen medemensen tekortdoet die niet meer kunnen dan ze doen.

In Mijn liefde kun je voelen wie minder kan omdat hij minder mogelijkheden heeft en wie uit luiheid minder doet. Maar wees dan altijd mild voor degene die minder kan en spreek de ander die lui is op een milde toon aan op zijn luie gedrag, zodat hij zich beteren kan. Want in Mijn liefde zie Ik wat iedereen kan en wat iedereen daarmee doet en Ik weet wie het meeste uit zichzelf haalt, ook al is dat weinig, en wie lui is, maar Ik heb alle mensen lief, ook diegenen die lui zijn.

Niet dat Ik hen in luiheid laat, want dat zou hen geen goed doen. Ik confronteer hen met hun luiheid en geef ze keer op keer een nieuwe kans. Maar hoe hardnekkiger de luiheid, des te duidelijker spreek Ik hen aan, maar altijd zonder verwijten en in Mijn wijze liefde, want hoe dan ook, ieder mens is vrij en die vrijheid is van belang om niet aan te tornen. Daarom is het van belang voor iedereen om niet in ergernis of verwijten te vervallen, maar in Mijn liefde te blijven, ook bij de meest luie mens, en vertrouwen te houden dat zelfs diegene tot ware werkzaamheid zal komen, eens in Mijn koninkrijk.

Hemels Brood 7406

In de wereld concurreren mensen voortdurend met elkaar om de beste te zijn, om het beste te krijgen, om het hoogste te behalen, om te winnen en om nog veel meer. In Mijn hemel is geen concurrentie, liefde is er liefde en iedereen is er gelijk, niemand heeft minder, niemand heeft meer nodig dan hij heeft en niemand maalt erom of iemand meer of minder heeft, want het is altijd genoeg. Iedereen heeft altijd genoeg en iedereen is altijd tevreden met wat hij heeft en kan.

In ware liefde gaat het niet om meer te zijn, meer te hebben, hoger in aanzien te komen, macht te hebben, in ware liefde gaat het erom elkaar blij en gelukkig te maken en in die ware liefde is iedereen blij en gelukkig. Zo zou het op aarde ook kunnen zijn, ook op aarde zouden veel mensen blij en gelukkig kunnen zijn wanneer het meer om elkaar zou gaan en niet om de eigen winst, het eigen voordeel, om macht, en wanneer er geen concurrentiestrijd zou zijn.

Zo zou het op aarde kunnen zijn, maar het concurreren met anderen is verweven met zo goed als alles wat er op aarde gebeurt, in alle lagen van de bevolking, in het werk, in de handel, in de media, in de sport, zelfs in veel alledaagse dingen is er concurrerend gedrag zonder dat het als zodanig beseft wordt. Zelfs goede doelen beconcurreren elkaar om gehoord en gezien te worden.

Het elkaar beconcurreren in allerlei opzichten is zo ingeburgerd dat er in het algemeen weinig besef over is dat het aan ware liefde voorbijgaat, dat het mensen tot leugens en verdraaiingen brengt alsof dat geëigend is, wat het niet is. Maar juist van dat concurrerende gedrag is wel nodig dat beseft gaat worden hoe ver dat afwijkt van de liefde die van zo’n groot belang is voor het welzijn van alle mensen. En dat is niet zo gemakkelijk voor elkaar te krijgen, vooral omdat het met alles in de samenleving verstrengeld is.

Maar wat zou Mijn liefde en haar wijsheid zijn, wanneer die de mens niet zou helpen, zonder iemands vrijheid te belemmeren, iedereen tot zicht te brengen en tot het besef dat er geen onderlinge concurrentie nodig is, dat ware liefde voor elkaar het ware welzijn in alle opzichten geeft. Heb geduld en Mijn liefde zal met haar wijsheid daarvoor zorgen. Niet van vandaag op morgen, dat zou de mens in zijn vrijheid belemmeren, maar op de juiste tijd zal steeds meer liefde de mens tot een andere, aangenamere samenleving brengen. Daar mag je op vertrouwen.

Hemels Brood 7407

Sommige mensen verbazen zich over de dingen die op aarde gebeuren, verbazen zich over de natuur, hoe perfect de dingen daar volgens een ordening verlopen, verbazen zich over hun leven en vragen zich af wat de oorsprong van alles is. Zij zijn degenen die gaan zoeken en innerlijk vormen zich allerlei vragen waarop zij graag antwoord zouden hebben. Andere mensen nemen wat er gebeurt op aarde als een verschijnsel dat er nu eenmaal is, als toevallige gebeurtenissen, als een vanzelfsprekendheid, en zorgen vooral voor hun welzijn, zonder te zoeken naar een oorsprong. Maar zij die vragen hebben en antwoorden zoeken, die leid Ik naar antwoorden en naar nieuwe vragen waarop Ik hen naar nieuwe antwoorden leid. Want er staat geschreven, wie zoekt zal vinden.

Hoe bijzonder alles op aarde ook is en verloopt, toch zijn er veel meer mensen die aan de bijzonderheid van het leven op aarde voorbijgaan dan er mensen zijn die vragen en antwoorden op hun vragen zoeken. En wanneer zij antwoorden gekregen hebben, wanneer zij Mij gevonden hebben, hun Schepper, de Bron van alle leven, de Bron van liefde en wijsheid, de oorsprong van alles en iedereen, willen zij dat graag delen met al hun medemensen, omdat zij het belang ervan beseffen, omdat het hen verblijdt en helpt. In al hun enthousiasme willen zij vertellen over hun besef, over Mij en Mijn liefde, maar daarbij stuiten zij op een muur van ongeloof, en bemerken zij dat weinig mensen belangstelling hebben voor al hetgeen zij te weten zijn gekomen.

Lieve mensen die Mij en Mijn liefde gevonden hebben, de tijd is er nog niet voor al die andere mensen om Mij te vinden, zij hebben dat verlangen niet, die vragen niet, dus ook geen antwoorden. Pas als door allerlei gebeurtenissen vragen bij hen opkomen, kunnen er antwoorden gegeven worden. Wees tot dan tevreden met de weinige mensen die ook vragen hebben en die je wel antwoorden kunt geven en de weg naar Mij kunt wijzen, de weg naar Mijn liefde en haar wijsheid, de weg naar nederigheid, naar waarheid en onbaatzuchtigheid. Wees daarmee blij en tevreden en op de juiste tijd komt het allemaal goed voor iedereen.

Hemels Brood 7408

De gebrekkigheid van de mens ten aanzien van het geven van liefde aan elkaar is groot. Elkaar onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig liefhebben en verdragen wat onaangenaam is, komt nauwelijks voor bij veel mensen en is ook een moeilijkheid voor mensen die Mij kennen, want de wereld om hen heen is in verschillende opzichten door dat gebrek aan ware liefde meedogenloos.

Dan kan het ook voor hen die Mij en Mijn liefde kennen moeilijk worden om zonder enige kritiek alle ongemakken te verdragen, terwijl zij weten hoe belangrijk het is om in liefde, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid te blijven. De wereld, de verleiding, tart de liefde, de verdraagzaamheid, daagt uit om toe te geven aan verweer en kritiek, en Ik begrijp hoe moeilijk het is om niet toe te geven, verdraagzaam te blijven en los te laten.

Maar Ik ben mild en verdraagzaam, Ik vergoed en heel de wonden die ontstaan zijn door de druk en onwetendheid van hen die niet in Mij geloven en hun eigenbelang vooropzetten. Ik begrijp dat het niet lukt om die nodige liefde en verdraagzaamheid te zijn, want jullie zijn die volmaakte liefde nog niet in alle opzichten in jullie vrijheid van zijn, er is nog te groeien, te leren, er zijn nog beproevingen om jullie sterker te maken in alles wat nodig is voor het ware volmaakte leven dat jullie van oorsprong uit Mij, jullie God en Schepper, zijn.

Ik ken jullie moeite in zoveel opzichten en Ik geef ruimte om te groeien, om te leren, om te gaan beseffen, om je eigen te maken wat nodig is en meer en meer te kunnen verdragen en te kunnen vergeven met je hart in ware liefde waarmee Ik jou voed. De aarde is geen Paradijs meer, het is een oefen- en leerschool, het is een beproeving, en het is de weg naar het eeuwig ware gelukzalige werkelijk liefdevolle leven, Mijn eeuwig onveranderlijk liefdevolle en wijze leven.

Kom daarom steeds opnieuw met alle moeite die je ervaart bij Mij in je hart, al zie je Mij niet letterlijk, Ik ben er, Ik heb jou lief en Ik help je, op Mijn wijze, op Mijn tijd, zoals het voor jou en alle mensen het beste is. Houd daar aan vast.

Hemels Brood 7409

Eigen gedachten staan heel vaak vóór een zuiver contact met Mij in je hart, vertroebelen Mijn innerlijk gegeven Woord en uitleg, maken je oren doof voor Mijn adviezen, daarom, wees eerst helemaal stil voor wat betreft je gedachten, je opvattingen, je meningen, je wensen en verlangens, zodat je Mij goed en juist kunt verstaan. Mijn Woord is altijd in jou, in ieder mens, of iemand nu wel of niet in Mij en Mijn wijze liefde gelooft, Mijn Woord is in iedereen zuiver en waar.

Het is aan ieder persoonlijk om daar wel of geen aandacht aan te geven, het is aan ieder persoonlijk om ernaar te zoeken Mijn Woord te onderscheiden tussen alles wat Mijn Woord niet is. Voor iedereen geldt dat Mijn Woord te vinden is in volkomen eerlijkheid, in de ware stilte van het eigen denken en eigen meningen, in nederigheid en in het ware verlangen om Mijn Woord te kunnen verstaan.

Voor velen is Mijn Woord door eigen invullingen, door allerlei meningen, door afdwalingen van liefde en waarheid, verborgen in hen, onbereikbaar zolang zij zich niet in alle ernst beteren. Maar voor hen die in Mij en Mijn liefde geloven en in alle eerlijkheid en oprechtheid Mijn Woord zoeken, maak Ik de weg vrij om Mijn Woord in hen te horen en te verstaan.

Maar weet dat Mijn Woord ook aanwijzingen geeft over alles wat nog niet juist en naar liefde is en aanwijzingen geeft hoe zich te beteren, dat Mijn Woord ook duidelijk maakt wat iemand nog aan misvattingen heeft en waarom dat misvattingen zijn. Wie werkelijk naar Mijn Woord wil luisteren, laat hij vooral ook daar naar luisteren, want juist die aanwijzingen zijn belangrijk.

Hoe meer je eerlijk en oprecht naar Mijn Woord in jezelf luistert, des te meer zul je gaan verstaan en begrijpen van het ware leven, van de Schepping, van Mij en Mijn oneindig diepe en grote liefde voor jullie allemaal en de volmaakte wijsheid uit Mijn liefde. Daarom, luister zoveel je kunt in ware stilte naar Mijn Woord in je hart.