Hemels Brood 7317 t/m 7347

Hemels Brood 7317

Iedereen beïnvloedt elkaar in allerlei opzichten. Het groeiende kind in de moederbuik beïnvloedt de moeder en de mensen om haar heen, en omgekeerd beïnvloeden de moeder en de mensen om haar heen het kind.

Vanaf het moment dat het zaad van de man het eitje van de vrouw is binnengedrongen, bevindt er zich in de vrucht de mogelijkheid tot bewustheid van zijn voor het groeiende kindje. Die mogelijkheid groeit mee met de groei van het embryo tot baby en wordt langzaamaan een daadwerkelijke bewustheid van zijn. Na de geboorte gaat die groei tezamen met de groei van het lichaam door en groeit het besef te zijn meer en meer, tot er een persoonlijk eigen bewustheid te bestaan gevormd is en vervolgens ontstaat de bewustheid van onderscheid, wat uitmondt in de zelfstandigheid van een persoonlijk zijn in de samenleving, wat de volwassenheid genoemd wordt.

Veel mensen vragen zich af wanneer het leven van een ongeboren kind begint, tot wanneer een zwangerschap onderbroken kan worden, zonder dat het een beëindiging van leven of van aankomend leven is. Ik zeg daarover, het ware leven ben Ik in alles en iedereen, altijd en eeuwig. Het zaad van de man leeft, en het eitje van de vrouw leeft. Het samensmelten van het zaad met het eitje is het samenvoegen van het ene leven met het andere leven tot één volledig leven in groei. Dat leven heeft op dat moment ook gelijk de kern in zich om tot volledige bewustheid van zijn te komen, de vlam van Mijn Zijn in het klein.

Elk leven heeft altijd met Mij te maken, omdat Ik het Enig ware leven in alles en iedereen ben. Het is niet de mens die met zijn rekenkundigheid bepaalt wanneer iets wel of geen leven is. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor het afbreken van een zwangerschap noodzakelijk is of lijkt te zijn, maar het zou het beste zijn wanneer daarover eerst contact met Mij zou zijn, wat voor iedereen mogelijk is in zijn hart, waar Ik altijd in iedereen ben. Maar jullie mensen zijn vrij in je doen en laten, vrij om je keuzen te maken, in liefde voor Mij en je medemensen, of voor jezelf. Zo kiezen mensen voor eerlijkheid en betrouwbaarheid, zo kiezen mensen voor leugens en bedrog, zo kiezen mensen voor oorlog en doodslag, en zo kiezen mensen voor het afbreken van een zwangerschap, zo kiezen mensen in hun vrijheid voor wat goed is of voor het tegenovergestelde daarvan.

Wat wel of niet goed is, lieve mensen, hangt af van de intentie waarmee keuzen gemaakt zijn. Het is in alle opzichten aan Mij om te zien of de intentie waarmee een keus in vrijheid gemaakt is het goede of het tegenovergestelde daarvan beoogt. Van belang is daarbij of de keus onbaatzuchtig en zonder enig eigenbelang gemaakt is, of uit eigenbelang, voor het eigen welzijn. Want alle leven is eeuwig Mijn leven en aan Mij om te beheren, wat altijd uit ware liefde dienstbaar aan de mens zal zijn, aan wat het beste is voor alle mensen en wat alle mensen tot de ware gelukzaligheid van Mijn ware werkelijke leven zal brengen. Zalig degenen die dit begrijpen.

Hemels Brood 7318

Alles wat er op aarde gebeurt, draagt bij zich, dat het voleindigd moet worden tot volkomenheid. Zo is het nodig om alles tot ware liefde te brengen. Niets kan tot volledige volmaaktheid komen dan wanneer het voleindigd is volgens de wet van werkelijk leven. Daarom is het voor ieder mens nodig dat zijn leven op aarde niet eerder stopt dan wanneer het voleindigd is. Niet eerder en niet later. Dat geldt voor alles en iedereen. Zoals Ik in Jezus Christus sprak, het is volbracht, het is voleindigd, zo is het met alles, daar is geen ontkomen aan.

Maar niemand is daarbij alleen, iedereen heeft daarbij Mijn zorg, Mijn hulp, Mijn nabijheid, Ik draag alle mensen op Mijn liefde, Ik verzacht de pijn en de moeite, maar het is nodig dat alles volbracht wordt, voleindigd wordt in Mijn liefde. Gebeden kunnen verhoord worden, maar dat verandert niets aan de noodzaak dat de dingen die te gebeuren staan volbracht moeten worden, voleindigd moeten worden om tot het ware werkelijke resultaat te komen, wat het ware gelukzalige leven is en voor iedereen de enige werkelijke waarde heeft om te zijn.

Want niets heeft enige waarde zonder de ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige onveranderlijke volkomen barmhartige liefde en haar volmaakte wijsheid. Daarom is het van het grootste belang dat alles volbracht wordt, voleindigd wordt, en voor het heil van alle mensen wijk Ik daar geen kleinste deel van een millimeter, geen kleinste moment van tijd vanaf, zou dat al mogelijk zijn, wat het niet is, omdat alles door Mij in Mijn Zoon Jezus Christus als Mens reeds volbracht is. Nog altijd zichtbaar voor wie open ogen heeft om dat te kunnen zien.

Want nog is Mijn lijdensweg te zien onder de mensen, maar ook Mijn sterven en Mijn opstanding, ook Mijn Hemelvaart, evenals de uitstorting van de Heilige Geest, het is er nu nog allemaal, zichtbaar voor het geestelijk geopende oog, voor de goede liefdevolle mens die op Mij zijn vertrouwen stelt. Het is Mijn Heilige liefde en haar Heilige wijsheid waarmee Ik voor het heil van alle mensen zorgdraag, waarmee Ik alle mensen behoed en tot het eeuwig ware gelukzalige leven in volledige vrijheid en volledige vrede breng. Vrees dan niet, want Ik ben met jou, alle dagen, tot aan het einde der dagen, tot aan het einde van de wereld, tot ver over de horizon!

Hemels Brood 7319

Toen de mens in zijn vrijheid zijn wil boven Mijn Wil stelde, en Mijn levensadviezen niet meer in alle opzichten opvolgde, verviel hij daarbij ook in de vleselijke behoefte. Deze vleselijke behoefte heb Ik gezegend wanneer die beperkt blijft tot het doel om kinderen te verwekken.

Maar voor de mens is het verworden tot een daad van genoegen en wordt het gezien als het voldoen aan een natuurlijke behoefte, zoals eten en drinken, en gezien als een uiting van het lichaam, ook wanneer er geen sprake is van het doel om kinderen te verwekken en er geen wederzijdse genegenheid of liefde aanwezig is. Evengoed rust Mijn zegen er alleen op wanneer het in overeenstemming is met Mijn advies, namelijk het verwekken van kinderen, wat voor de man tot op een hogere leeftijd mogelijk is dan voor de vrouw. Het is zeker nooit de bedoeling dat de man de vrouw dwingt om aan zijn behoefte te voldoen. Bedoeld is altijd een wederzijdse gelijkheid, wederzijdse genegenheid en wederzijdse liefde en goedvinden. Ook al wordt Mijn advies vaak niet opgevolgd, gelijkheid en goedvinden blijft van groot belang.

In de wereldse omgang van mensen met elkaar is veel “gewoon” geworden wat niet naar Mijn adviezen gebeurt. In hun vrijheid hebben veel mensen het directe besef van Mijn bestaan min of meer verloren, geloven veel mensen niet meer in Mijn aanwezigheid en beseffen mensen de werkelijke waarde van hun leven niet meer. Daardoor dwalen veel mensen steeds verder af van waarheid en trouw, van Mijn adviezen, die van belang zijn voor het verdere leven na het verblijf op de aarde. Er is bij velen een zekere blindheid ontstaan, die er na het verblijf op aarde nog is.

Evengoed zijn jullie, die wel in Mijn bestaan, in Mijn aanwezigheid, in Mijn liefde en haar wijsheid geloven en zoveel mogelijk naar handelen, lichtpuntjes voor je medemensen, juist ook voor hen die blind zijn. Want hoe blind zij ook zijn, zij voelen wel, en jullie, die Mijn Woord op de juiste manier begrijpen, die Mijn adviezen zoveel mogelijk opvolgen, niemand Mijn Woord opleggen, medemensen niet provoceren, geen geweld gebruiken, steeds in waarheid en zachtmoedigheid blijven, stralen die waarheid en liefde uit en dat wordt gevoeld door de blinde mensen. En onder hen zijn er die daarop reageren en gaan zoeken wat daaraan verbonden is.

Daarom, wees in het geloof en vertrouwen in Mij alleen waarheid en liefde, leg niemand iets op, en wat je eenvoudig uitstraalt doet zijn werk uit Mijn liefde voor alle mensen. Gezegend wie dit begrijpt en naar leeft.

Hemels Brood 7320

Aan alle mensen die in Mij geloven vraag Ik om in hun vrijheid zich over te geven aan Mijn Wil. Velen proberen zich aan Mijn Wil over te geven en richten zich daarbij op het gehoorzamen aan de tien geboden die Ik de mens als leidraad voor zijn leven op aarde gegeven heb. Vaker worden daarbij Mijn geboden naar de letter genomen, op een manier die meer een vorm van dwang is dan een werkelijke overgave. Een dwangmatige overgave is niet de overgave die Ik bedoel.

Wanneer Ik je vraag om je over te geven aan Mijn Wil, lijkt daar een zekere mate van dwang aan vast te zitten, het geeft mensen het idee dat zij het niet goed doen, wanneer zij Mijn geboden niet strikt naar de letter opvolgen, dat het strikt opvolgen van Mijn geboden gelijk het opvolgen van Mijn Wil is. Maar zo is het niet. Mijn geboden zijn belangrijk, maar het opvolgen ervan is niet hetzelfde als je overgeven aan Mijn Wil. Zie, Mijn Wil is pure zuivere onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

De vraag om je over te geven aan Mijn Wil is daarom gelijk aan de vraag om je over te geven aan Mijn liefde en haar wijsheid, om erop te vertrouwen dat jouw leven in Mijn liefde jou het beste geeft, ook al is jouw weg op aarde niet altijd even gemakkelijk. Ik heb nooit gezegd dat het overgeven aan Mijn Wil je een gemakkelijk leven geeft, maar wel geeft dat je de beste weg om te gaan en bij Mij en Mijn wijze zachtmoedige liefde te komen en zelf Mijn liefde levend te zijn. De vraag is dus, om je over te geven aan Mijn liefde. Leer mijn liefde kennen en geef je over aan Mijn liefde voor jou en wees vanuit Mijn liefde zelf liefde voor Mij en je medemensen.

Want wanneer jij gelijk Mijn liefde leeft, heb je aan al Mijn geboden voldaan. Je kunt je dus oneindig inspannen om aan al Mijn geboden te voldoen, maar zonder je over te geven aan Mijn liefde voor jou en alle mensen en op Mij en Mijn wijze liefde te vertrouwen, kun je onmogelijk aan al Mijn geboden voldoen. Mijn geboden zijn er vooral om de mens te begeleiden zolang hij Mij en Mijn liefde in zijn hart nog niet naar waarheid kent, om een gericht te voorkomen.

Maar wie Mij oprecht liefheeft en oprecht leert Mijn liefde zelf te zijn, zich meer en meer aan Mijn liefde overgeeft, voldoet aan Mijn geboden, zonder die letterlijk te hoeven opvolgen. Kom bij Mij in je hart, voel daar Mijn liefde en leer vanuit Mij in je hart Mijn liefde zelf te zijn. Daar gaat het om, dat geeft je de volkomen vrijheid van zijn, werkelijk leven voor eeuwig.

Hemels Brood 7321

Alles wat leeft zoekt voortdurend een weg om te overleven, om te blijven leven, ook en vooral de mens. Alles in de natuur wijst erop te willen leven, en door de eeuwen heen heeft de natuur zich steeds weer aangepast aan de veranderingen die op aarde plaatsvonden, om te overleven. Ook de mens is er voortdurend mee bezig om te overleven, ieder mens zelf en alle mensen tezamen, alles en iedereen zoekt ernaar te overleven, te blijven leven.

Alles en iedereen zal overleven, zal blijven leven, omdat elk leven Mijn leven is en Mijn leven is eeuwig en blijft eeuwig. De drang om te overleven en om te blijven leven, heeft te maken met de afdwalingen van de mens die niet gelijk het ware leven zijn, heeft te maken met de in vrijheid gemaakte keuzen die afwijken van wat het ware leven is. Maar het ware leven trekt aan de mens om terug te komen tot het ware leven wat de mens van oorsprong is. Dat is de drang in al wat leeft, de weg terug te vinden naar zijn oorspronkelijk ware leven uit Mij, het ware leven Zelf.

In de vrijheid die de mens heeft, maakt hij keuzen die hem van zijn ware leven uit Mij vervreemden, en dit vervreemden is de basis van zijn drang om te overleven, om te blijven leven en te blijven zoeken naar de ware weg om te overleven, om te blijven leven. Die drang is overal op aarde bij iedereen aanwezig, maar in de vrijheid van de mens verzint hij zelf allerlei wegen om te overleven, om te blijven leven, terwijl er maar één ware weg is om te volgen en tot het eeuwig ware leven blijvend te komen, en die weg ben Ik in Jezus Christus. Wie Mij in alle vrijheid uit eigen vrije keus volgt, volgt de Enig ware Weg om te overleven en tot het eeuwig ware leven te komen en eeuwig te blijven. Evengoed is alles en iedereen Mijn leven, ondanks alle afdwalingen van mensen, want alles en iedereen heeft hoe dan ook Mijn eeuwige leven in zich, Mij in zich.

Lieve mensen, zoek in je vrijheid zoveel je wilt om te overleven en te blijven leven, en ontdek eens dat je het ware eeuwige leven in je hebt en vanuit Mij, jouw Schepper, al eeuwig levend bent, alleen nog zelf, in je vrijheid, hoeft aan te nemen, dat is, Mijn ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid hoeft aan te nemen en in alle opzichten te zijn. Dan weet je dat je voor altijd en eeuwig leeft!

Hemels Brood 7322

Vraag Mij om een zegen voor de dag, in de morgen. Vraag Mij om een zegen voor alle dagen, elke morgen. Vraag Mij om een zegen voor altijd en voor alle mensen, en wees Mijn zegen, elke dag, voor alle mensen. Wees Mijn liefde en Mijn trouw, elke dag, en leef alleen Mijn liefde en haar wijsheid.

En wanneer jou dat niet altijd lukt, weet dan dat Ik jou toch intens liefheb, dat Ik in Jezus Christus jou en alle mensen dienstbaar ben en je help terug te komen naar Mijn liefde en haar wijsheid. Weet dat dat niet altijd de gemakkelijkste weg kan zijn, maar hoe moeilijk die weg ook is, het blijft Mijn liefde en je blijft door Mij in Mijn liefde en haar wijsheid gezegend. Iedereen is voor altijd in Mijn liefde en haar wijsheid gezegend, door dik en door dun. Er zijn gemakkelijke wegen die Ik je zou kunnen geven, maar die zouden jou niet veel brengen, juist die moeilijke wegen bieden jou de grootste rijkdommen van besef en lering over het enig ware leven, Die Ik Ben, en jij bedoeld bent te zijn.

Juist daarvoor ben Ik in Mijn zoon Jezus Christus op aarde gekomen, ten dienste aan jou en alle mensen. Juist voor jou en alle mensen heb Ik geleden, ben Ik veroordeeld tot het kruis, gestorven aan het kruis. Maar drie dagen later ben Ik opgestaan uit de dood en daarmee heb Ik getoond dat er geen werkelijke dood is, dat werkelijk leven eeuwig is. En met de uitstorting van de Heilige Geest over de mens ben Ik altijd bereikbaar geworden in ieders hart, in jouw hart en in het hart van alle mensen. Niet in strengheid, maar in dienstbaarheid, in liefde, om iedereen de gelegenheid te geven rechtstreeks met Mij in contact te zijn, rechtstreeks van Mij te leren wat liefde is en wat wijsheid uit liefde is.

Ik ben in jouw hart, volmaakte liefde en haar wijsheid, kom in je hart bij Mij en je kunt van Mij daar alles leren, weten, beseffen, wanneer je dat in alle vrijheid wilt. Sta op uit de dood, lief mens, en Ik, in Jezus Christus, zal over jou waken. Ik waak over jullie allemaal, zodat jullie allemaal tot opstanding uit de dood komen, tot Mijn ware liefde en haar wijsheid, tot jullie allemaal Mijn ware liefde en haar wijsheid levend zijn. Daarom gaat het, voor alle mensen.

Hemels Brood 7323

Gewin is voor veel mensen hun motivatie om naar te handelen. Dat gewin kan van alles zijn, het kan om geld en bezit gaan, maar vaak gaat het ook om aanzien en macht. Vaak gaat het verlangen naar aanzien en macht gepaard met verlangen naar geld en bezit, en dat tezamen geeft de mens een sterke kracht, maar dat is niet een juiste kracht.

Het is een kracht die vernietigt wat goed is, wat zuiver is, wat waarheid is, maar daar is de mens dan blind voor. En zolang de wil tot bezit van geld, aanzien en macht sterk is, is het zicht op het goede en ware verdwenen. Wanneer bezit en macht verkregen zijn, blijft er een kracht aanwezig om dat allemaal te behouden, en uit de kracht om te willen behouden komt een handelen voort welke ook niet juist is, geen waarheid is, niet zuiver is. Zowel in het verkrijgen van bezit, aanzien en macht, als in het behouden daarvan is de mens blind voor wat hij daarmee zijn medemensen aandoet, volkomen blind, en in zijn blindheid maakt hij slachtoffers, terwijl hij zich daar nauwelijks of niet van bewust is.

Wees er daarom alert op geen rijkdom, geen aanzien en geen macht te verlangen, want zodra dat zich voordoet, al is het om nog zoiets kleins, komt de leugen naar je toe en lijkt dat een oplossing en zie je de juiste weg niet meer. Geef angst in moeilijke tijden ook geen kans, want ook dat verblindt je, waardoor je de juiste weg niet meer ziet. Zo verging het Petrus, die angst kreeg en tot drie keer toe ontkende een van Mijn discipelen te zijn. Door het gekraai van de haan kwam hij tot besef. Wees alert, want er zijn ook nu nog veel hanen die kraaien om jullie tot besef te brengen.

Oordeel niet over medemensen, denk niet dat Judas de slechtste mens was, want hij dacht Mij in Mijn Goddelijk Zijn tot zichtbaarheid voor alle mensen te brengen, alleen koos hij er een onjuiste weg voor. Zo werd hij volkomen verblind en pas nadat zijn daad niet het bedoelde resultaat gaf, gingen zijn ogen open en begreep hij hoe ver hij afgedwaald was, en de diepste spijt bracht hem tot de grootste wanhoop. Gedenk dit allemaal op de juiste manier, dat is, met Mij samen in je hart.

Want zo ontzettend veel is anders dan jij het kunt zien, ook al ben je eerlijk en niet blind, al zie je, toch is er meer, veel meer nog om te gaan zien. Blijf bij Mij en leer alles te zien, leer zonder verlangens te zijn en alles in de juiste proporties te zien, in Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7324

Vandaag ben Ik opgestaan. Ik sta elke dag in ieder mens op, Ik ben altijd in ieder mens levend aanwezig, en steeds als een mens in zich Mij beseft zijn leven te zijn, ben Ik opgestaan in die mens. Gedenk Mijn opstanding elke dag, ieder moment van de dag en weet dat die dag het eeuwige licht is uit Mij, het eeuwige zicht is uit Mij, het zicht op waarheid, liefde en haar wijsheid, het zicht op werkelijk leven.

Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood! Want Ik ben opgestaan, de Mens, Jezus Christus, voor alle mensen in alle tijden, waar zij zich ook bevinden, wat zij ook geloven of niet geloven, wat zij ook doen of laten, wat zij ook zeggen of zwijgen, Ik heb hen allemaal lief, zonder onderscheid onvoorwaardelijk lief. Vanuit Mijn liefde voor alle mensen belicht en verlicht Ik ieders weg over de aarde, met Mijn licht van ware liefde open Ik ogen, zodat in Mijn licht hun doen en laten gezien wordt, hun waarheid en onwaarheid, het goede en het kwade.

In Mijn liefde wordt alles duidelijk voor iedereen, er is geen schaduw meer, geen mogelijkheid meer om weg te kruipen, want zelfs onder de stenen is Mijn licht, in de donkerste kelders dringt Mijn licht door en elke donkere ruimte wordt lichter dan het licht van de maan en de zon tezamen. Dat is Mijn opstanding in alles en iedereen, overal, vandaag. Vandaag is altijd, en altijd is eeuwig, en eeuwig is oneindig werkelijk leven, ware liefde, ware wijsheid, werkelijk Zijn. Mijn opstanding uit de dood is niet zomaar een gebeurtenis, zoveel jaren geleden, om als een gebeurtenis van toen te gedenken, lang geleden, het is vandaag, het is altijd, het is eeuwig, oneindig. Elk leven is Mijn opstanding, want Mijn opstanding gaat door in ieder mens, elke dag, oneindig zegenend werkelijk leven, het ware Goddelijke Zijn, vanwaaruit Ik op aarde in de Mens Jezus Christus gekomen ben.

Lieve mensen, open je ware werkelijke ogen en zie de waarheid van Mijn opstanding uit de dood, zie Mijn ware oneindige onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid in alles en iedereen. Kom tot leven, Ik roep jullie allemaal, kom en sta op uit de dood, kom tot Mij en Ik zal jullie voeden en te drinken geven. Want Ik ben opgestaan en daarmee zijn jullie allemaal gered voor het eeuwig ware leven, Mijn eeuwig ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7325

Ik geef iedereen Mijn zuiver Woord. In het zuivere eerlijke oprechte hart wordt Mijn Woord het beste verstaan. Hoe meer iemand voor onwaarheid, voor leugen en bedrog kiest, des te minder zal hij Mij naar waarheid verstaan, zelfs al wil hij het zuiver verstaan, zijn onwaarheden hangen als een sluier voor de waarheid van Mijn Woord en vertroebelen zijn zicht. Alleen oprechte spijt over de leugens en een oprechte bekering tot de waarheid neemt die sluier weg. Eerst verdunt het de sluier, en wanneer spijt en bekering blijvend zijn, lost de sluier helemaal op en kan Mijn Woord naar volle waarheid in al haar zuiverheid en liefde verstaan worden.

Vooralsnog zijn er weinig mensen die zonder sluier Mijn Woord verstaan, zijn er weinig mensen die volkomen eerlijk en oprecht naar Mijn Woord in hun hart luisteren en het verstaan. Eerlijk en oprecht zijn is een keus die niet gemakkelijk te maken is in een samenleving waarin het niet van het grootste belang is om eerlijk te zijn, waarin vaak gebruik gemaakt wordt van verdraaiing van woorden, van oneerlijkheid, van leugen en bedrog, zonder enige schaamte. Een samenleving waarin vergeving niet de werkelijkheid is, maar tolerantie, om de eigen leugens acceptabeler te maken. Zo tolereert men de leugens en het bedrog om de eigen leugens en wordt eerlijkheid niet nagestreefd, om zelf niet eerlijk te hoeven zijn. Dat maakt oren doof en ogen blind voor wat werkelijk waar is en dat doet meer schade aan de samenleving dan gedacht en bemerkt wordt.

In die samenleving is het moeilijk om zelf eerlijk te blijven en te zien en te merken hoe de verdraaiingen en leugens van mensen de situatie meer en meer beheersen op een manier die de samenleving er niet aangenamer op maakt. Toch, juist jullie, die nog altijd in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid geloven, die eerlijk en oprecht in je hart naar Mij luisteren en Mij verstaan, blijf eerlijk, blijf oprecht, houd vol zonder je te ergeren aan al die verdraaiingen, die leugens en dat bedrog, want dat zal zichzelf de nek omdraaien, zodat eerlijkheid en oprechtheid in ware liefde overwint. Maar daarvoor is de tijd nog niet rijp. Houd vol, vergeef en vertrouw op Mijn liefde die alles zal goedmaken voor alle mensen. Gezegend zijn allen die Mijn Woord in hun hart naar waarheid verstaan.

Hemels Brood 7326

Er is het fijne van leven en het onaangename van niet leven. Veel mensen kennen het verschil niet. Die zien alles als leven, het aangename en het onaangename. En juist bij het onaangename wordt vaak gezegd, dat hoort nu eenmaal bij het leven. Maar zo is het niet.

Het onaangename is niet het leven, het is onderdeel van de weg die naar leven leidt, maar is niet het leven. Het onaangename ontstaat vanuit de keuzen die mensen maken en niet naar waarheid, niet naar liefde, niet in nederigheid gemaakt zijn. Het ware leven is waarheid, is liefde voor Mij en elkaar, is nederig en dienstbaar zijn in alles ten opzichte van iedereen. Al het andere is het tegenovergestelde van leven, en dat heb Ik dienstbaar gemaakt aan de mens, opdat de mens het verschil gaat beseffen, het onderscheid leert maken tussen wat wel en wat geen leven is en vanwaaruit de mens kan gaan begrijpen dat hij in zijn vrijheid en zelfstandigheid het beste voor waarheid, liefde en nederigheid kiest in al zijn handelen, wanneer hij tot eeuwig aangenaam leven wil komen en dat wil blijven.

Steeds probeert de mens zijn leven zo aangenaam mogelijk in te richten, met zichzelf als middelpunt van leven. Maar de mens is ten aanzien van het ware werkelijk gelukzalige leven het middelpunt niet, dat ben Ik, Degene Die hem het leven geeft, elke dag, elk moment dat de mens leeft. En zijn van Mij gekregen leven is eeuwig, dat is een zekerheid. Alleen is niet de mens leven, Ik Ben Leven. En dat is een heel belangrijk verschil, en voor de mens is het dan ook van het grootste belang dat hij in die nederigheid komt waardoor hij kan gaan zien dat niet hij, maar Ik het middelpunt van leven ben, hoe dan ook, waar dan ook. Niet dat Ik Mij daarop voorsta, beslist niet. Want in dat opzicht is het eenvoudig een feit, wat de mens maar moeilijk onder ogen kan zien in zijn hoogmoed zichzelf als middelpunt te stellen. Evengoed is het wel een heel belangrijk en wezenlijk verschil om niet over het hoofd te zien, zoals de meeste mensen dat categorisch wel doen.

Ik begrijp dat, Ik neem dat de mensen niet kwalijk, want zie, Ik ben Leven, liefde en haar wijsheid, Ik ben die nederigheid, Ik ben die dienstbaarheid. In Jezus Christus ben Ik Die Mens, die jullie allemaal kunnen zijn, wanneer je begrijpt niet het middelpunt te zijn, wanneer je zelf in al je handelen in alle nederigheid en dienstbaarheid ware liefde bent.

Hemels Brood 7327

Lieve mensen, het leven op aarde is niet voor iedereen even gemakkelijk of even moeilijk. Niemand is alleen wat hij zelf wil, wat hij zelf het prettigst vindt, er is altijd invloed van anderen, door wat zij willen, wat zij prettig vinden, en het is steeds een balans zoeken tussen de verschillen die er zijn in smaak, in wensen en verlangens, in keuzen die er te maken zijn. Vooral bij het maken van keuzen kunnen mensen elkaar in de weg zitten, omdat daarbij de verschillen het meest tegenover elkaar komen te staan. Op zulke momenten treedt de drang naar macht nog het meest op de voorgrond, want bij elk verschil is er steeds maar één keus, die van de een of die van de ander. Wordt de uitkomst van de keus bereikt door macht te gebruiken of door in nederigheid de keus aan de ander te laten?

Hoe liggen de verhoudingen tussen mensen, want er zijn, zoals dat heet, geboren leiders. Wanneer dat nederige, dienstbare mensen zijn, die in Mij geloven en naar Mijn in liefde en wijsheid gegeven adviezen luisteren, dan is het gunstig om wat zij voorstellen op te volgen, wanneer dat in het hart goed voelt. Maar wanneer zo’n geboren leider uit is op verhoging van zichzelf, op macht en invloed en zelf bepalend wil zijn, anderen zijn wil opleggend, dan is het beter om niet naar diegene te luisteren en het eigen hart, waar Ik Ben, te volgen. In alle gevallen is het hoe dan ook het beste om Mijn adviezen in het hart op te volgen, zoveel als dat mogelijk is. Maar wanneer dat om redenen niet mogelijk is, volg dan degene die nederig en dienstbaar is.

Wees daarbij voorzichtig, want wanneer nederigheid en dienstbaarheid geveinsd zijn, kan het resultaat heel anders uitvallen dan bedoeld. Daarom, controleer alles altijd zoveel je kunt bij Mij in je hart, zodat je zo min mogelijk verdwaalt in het bos van de samenleving waar veel leugens gebruikt worden voor het eigen goed. Ik ben op de achtergrond altijd in ieders hart aanwezig en vanuit Mijn liefde is er altijd een signaaltje waardoor je kunt voelen wat wel of niet uit ware nederigheid en dienstbaarheid komt, wat wel of niet gelijk Mijn ware liefde en haar wijsheid is. Voel dat steeds weer in je hart.

Hemels Brood 7328

De dood wordt door veel mensen gezien als een bedreiging van hun leven op aarde, omdat het hun verblijf op aarde beëindigt. Maar niemand gaat werkelijk dood, iedereen blijft leven, het is alleen een verlaten van het materiële lichaam, wat op aarde de situatie is, omdat daar alleen een verblijf in een materieel lichaam mogelijk is. Maar ieders leven blijft eeuwig zijn leven, van Mij gekregen.

Wie de aarde verlaat is niet dood maar leeft. Alleen het lichaam, het omhulsel blijft achter en lost op na verloop van tijd. Evengoed is er op aarde wel dood, en dat is alles wat de mens doet of laat wat niet naar waarheid en ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid is, want dat is allemaal het tegenovergestelde van leven. Zo is iedereen die in zijn handelen afwijkt van waarheid en liefde in zekere zin levend dood, maar evengoed niet dood wanneer hij de aarde verlaten heeft. Alleen, hoe meer iemand zich overgegeven heeft aan leugens en bedrog, aan het tegenovergestelde van liefde, zoals Mijn liefde in alle opzichten liefde is, des te minder beseft hij zijn ware leven uit Mij en is hij verdoofd voor zijn ware leven.

Na het verblijf op aarde zal dat moeilijk voor hem zijn, want wat hij op aarde niet beseft, zal hij daarna ook niet meteen beseffen. Zo zal het hem nog een weg te gaan geven om tot het ware besef van zijn leven te komen. Het eenvoudigste voor die mens om te doen is dan Mijn Naam te noemen, om Mij in Jezus Christus aan te roepen, en Ik zal naar hem toekomen en hem tonen dat hij leeft en Wie en wat zijn leven werkelijk is. Dat doe Ik ook op de aarde al, onzichtbaar voor de ongelovige mensen en gedeeltelijk zichtbaar voor alle mensen die wel in Mij geloven en Mij wel zien in alles wat leeft en is.

Mijn leven is eeuwig leven, Mijn leven heb Ik alle mensen voor eeuwig gegeven. Aan jullie verblijf op de aarde komt een einde, maar aan jullie leven, wat van oorsprong Mijn leven is, eeuwig niet. Zalig degenen die dat begrijpen en op aarde reeds beseffen, want zij zullen na de aarde ook bewust zijn van hun ware leven uit Mij.

Hemels Brood 7329

Wanneer Ik je op de proef stel, wanneer Ik iets dat onaangenaam voor je is, laat gebeuren, of je een probleem laat oplossen, dan is dat niet voor Mij, niet om te zien of jij dat al aankunt of kunt oplossen, want dat weet Ik wel, maar voor jou.

Want zonder situaties waarbij je op de proef wordt gesteld, kun je gemakkelijk denken het allemaal wel te kunnen, het allemaal wel goed te doen. Het is daarom voor jou, zodat jij kunt gaan zien wat je wel en nog niet kunt. Want wanneer alles je alleen voor de wind gaat, kun je gemakkelijk denken dat het allemaal jouw verdienste is, dat je al een eind op de goede weg bent. Maar Ik zie dat het hier en daar nog niet zo is, en dan is het voor jou goed om datgene mee te maken wat je toont dat je nog niet alles al voor elkaar hebt, dat er nog te leren is. Evengoed kan een situatie je ook juist tonen wat je al geleerd hebt, en zo’n situatie kan je bemoedigen en sterken om door te gaan op de juiste weg naar Mij en jouw ware leven.

Niet alles wat jou overkomt is een proef, er is ook veel wat voor anderen bedoeld is, of gebeurt door de keuzen die anderen maken. Waar het voor jou op aankomt, is je vertrouwen in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid bij elke situatie en in hoeverre je daarbij naar Mij in je hart luistert en daar gevolg aan geeft, of je Mij in je hart vraagt je te helpen wanneer je het moeilijk hebt. Soms vraag Ik veel van je, maar Ik zie altijd wat je wel en niet kunt, Ik overvraag niemand. Ik sta alle mensen ten dienste, maar er zijn nogal wat mensen die daar geen oog en geen oor voor hebben. Toch, ook zij krijgen van tijd tot tijd situaties om mee om te gaan en van te leren. De een helpt dat meer en sneller dan de ander, want iedereen is vrij om zijn keuzen te maken.

Die vrijheid heb jij ook, maar jij kent Mij, jij weet dat Ik in je hart bereikbaar ben, jij kent Mijn liefde en jij weet dat je op Mij kunt vertrouwen. Jij hoeft alleen te groeien, en daarbij help Ik jou ten dienste aan al jouw medemensen. Dat is Mijn zegen aan jou en alle mensen.

Hemels Brood 7330

Lieve hemelse Vader, ik ben U intens dankbaar voor alles. Want ik weet dat alles wat ik meemaak door U ten goede voor mij gekeerd wordt. U heeft mij alleen datgene wat nodig was gegeven, ook al was dat onaangenaam, en mij behoed voor al hetgeen onaangenaam en niet nodig was. Zo zorgt u ervoor dat mijn leven op aarde precies verloopt zoals dat in alle opzichten het beste is voor mij en alle mensen. Ik dank u daarvoor, ik voel daarbij Uw diepe liefde voor mij en alle mensen.

Dat is hoe Ik voor alle mensen zorg. Niemand krijgt meer te dragen dan wat hij aankan, dan goed voor hem is, en wat hem door anderen aangedaan is, wordt hem ruimschoots vergoed. Dat is Mijn onuitputtelijke liefde en haar wijsheid. Er is niets teveel of te weinig, alles is altijd precies het nodige en niet anders dan dat. Dat niet alle mensen dat beseffen, Mij en Mijn liefde niet kennen, komt omdat op aarde vanaf de eerste afdwaling van waarheid en liefde, er voortdurend een verleiding aanwezig is om niet naar waarheid en liefde te handelen en veel mensen nog toegeven aan die verleiding, waardoor er een blindheid ontstaan is voor Mij en Mijn ware liefde.

Toch ook die blindheid zal mensen terug tot het besef van Mij en Mijn liefde brengen. Want door die blindheid door het toegeven aan de verleiding tot het tegenovergestelde van waarheid en liefde ontstaan er situaties die niet aangenaam zijn. Daardoor zoeken mensen ernaar die situaties op te lossen, wat steeds niet volledig lukt. Maar op een zeker moment komt de mens op zijn zoektocht Mij tegen en komt hij in gesprek met Mij. Dat zal niet meteen rechtstreeks met Mij zijn, eerst zal dat via andere mensen, via geschriften, via gebeurtenissen zijn, maar uiteindelijk zal hij Mij toch vinden en met Mij te maken krijgen.

Veel mensen mopperen over de onaangename situaties die er op aarde zijn en waar zij geen afdoende oplossing voor kunnen vinden, zij zien daarbij Mijn liefde en zegen niet, toch gebeurt er niets wat niet tot heil van alle mensen strekt. Eens zullen alle ogen opengaan en zal Ik gezien worden, eens zullen alle oren opengaan en zal Ik gehoord worden, eens zullen alle harten opengaan en zal Mijn liefde door iedereen persoonlijk en door alle mensen tezamen gevoeld worden. Eens zullen alle mensen gelijk Mijn liefde en haar wijsheid zijn, gelijk Mij, jullie God en Schepper, en voor eeuwig gelukzalig levend zijn. Daarom is alles op aarde zoals het is. Dat is Mijn heil voor jullie allemaal.

Hemels Brood 7331

Hemelse Vader, elke dag doet U goed aan alle mensen, maar dat wordt door velen niet gezien, U wordt door velen niet gezien. Veel mensen doen geen goed aan elkaar, en ook dat wordt door hen niet gezien.

Zoveel als door mensen niet goed aan elkaar gedaan wordt en nog veel meer, doe Ik goed aan alle mensen, ook al wordt dat niet gezien, niet bemerkt door hen. Ik zie alles van ieder mens en Ik begrijp alle mensen in al hun doen en laten, dat wat zij goed doen en dat wat zij niet goed doen en Ik vergeef en maak het goed. Ik vraag daar geen beloning voor, alle mensen zijn vrij en Mijn liefde werkt voor alle mensen om niet.

Voor zover dat de vrijheid van de mens niet belemmert, zal Ik er uit ware liefde altijd alles aan doen om alle mensen tot bezinning over hun doen en laten te brengen, om hen allemaal duidelijk te maken dat zij het ware levensgeluk kunnen vinden in liefde voor Mij en elkaar, zo eenvoudig als dat. Maar juist om hun vrijheid niet te belemmeren is dat een langdurig proces van vallen en opstaan voor de mens geworden, met hoogte- en dieptepunten, met winst en verlies, met vragen en antwoorden, met begrip en onbegrip. Alle varianten zijn op aarde aanwezig in alles wat er is en gebeurt.

Geen weg is zonder stenen of kuilen, iedereen heeft wel iets onaangenaams mee te maken, niemand is werkelijk de prins op het witte paard, of de fee die geluk uitdeelt. Al lijkt het gras bij de buren groener, al zou het gras groener zijn, dan is er wel een deur die klemt. Niets is op aarde voor iemand volledig ideaal, niets. Alleen het ware leven, wat waarheid, liefde en haar wijsheid is, wat Mijn leven is, is voor alle mensen ideaal. Dat ideale leven, Mijn leven, heb Ik jullie allemaal gegeven en Zelf ben Ik in de Mens Jezus Christus naar de aarde gekomen om Mijn leven voor jullie allemaal zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

Nu is het aan de mens op aarde om Mijn leer aan te nemen uit eigen vrije keus, uit eigen vrije wil. Altijd zal Ik alle mensen blijven helpen om in volledige volmaaktheid tot het ware eeuwig gelukzalige leven te komen, en alle mensen zullen in die volkomen gelukzaligheid zijn, wanneer de eeuwige dag is aangebroken. Zalig degenen die dit verstaan.

Hemels Brood 7332

Lieve mensen, wanneer je liefdevolle mensen om je heen hebt, wanneer je zelf liefde voelt voor de mensen om je heen, wanneer je opgegroeid bent in een vooral liefdevolle omgeving, bid dan vooral voor al diegenen die weinig liefde in hun leven ervaren hebben, die daardoor zelf ook weinig tot liefde voor hun medemensen komen, die geen idee hebben hoe Mijn liefde te kunnen bereiken in hun hart en geen idee hebben dat het verblijven in een omgeving met liefdevolle mensen het meest verrijkend is, zoveel waarde heeft, zo enorm goeddoet.

Ik zeg jullie die in liefde zijn opgegroeid, die Mijn liefde kennen in je hart, die zelf vooral naar liefde leven, het is niet jullie verdienste, gedenk daarom al degenen die dat missen en niet beseffen wat zij missen, in je gebed. Ook al is je leven niet zonder moeilijkheden, ook ervaar je liefdeloosheid van sommige mensen, je kent zelf Mijn ware liefde en je hebt liefdevolle mensen om je heen, die om jou geven met Mijn liefde. Jij kent de waarde die dat heeft, het sterkt jou om zelf ook liefdevol te zijn, maar heb begrip voor al die mensen die niet liefdevol behandeld zijn, die een onaangename jeugd gehad hebben, die geen idee hebben hoe ware liefde voelt, wat ware liefde is.

Ook al zou je hen in woorden uitleggen wat liefde is, ze zouden niet voelen wat je bedoelt. Maar zou je hen liefhebben, dan zou je hen daarmee helpen. Niet meteen. Want in het begin zou jouw liefde nauwelijks die mens bereiken. Zie, Ik heb alle mensen vanaf het eerste uur intens lief, en zonder onderbreking heb Ik alle mensen al eeuwen nog altijd intens lief, wat er in al die tijd ook gebeurd is, wat mensen ook gedaan hebben. Zonder voorwaarden, zonder enig belang, heb Ik alle mensen intens lief, en aan jullie heb Ik het besef van Mijn liefde gegeven, zodat jullie al diegenen, die nog geen liefde kennen zoals Mijn liefde werkelijk is, ook kunnen liefhebben.

Gedenk hen die nog in hun eigenliefde gevangen zitten en de ware liefde daarmee zelf buitensluiten in je gebed en heb hen vooral lief zoals Ik jullie allemaal liefheb. Want Ik heb alle mensen lief zonder oordeel, zonder voorwaarden, zonder enig belang. Laat hen die geen of weinig liefde kennen jouw liefde uit Mij voelen, opdat ook zij tot Mijn liefde komen, tot die ware rijkdom komen.

Hemels Brood 7333

Wanneer je denkt, ik zou die volmaakte liefde willen zijn, zoals Ik, jouw Schepper, de volmaakte liefde ben, zul je regelmatig teleurgesteld zijn in jezelf. Wanneer je steeds weer in alle opzichten het goed wilt doen, niet om de beste te zijn, maar om aan Mijn leer van liefde te voldoen, voor Mij en voor je medemensen, omdat je beseft dat dat het beste is voor iedereen, zul je regelmatig teleurgesteld zijn. Omdat het je bij het een of ander toch niet gelukt is, omdat je vrije wil toch niet in alle situaties sterk genoeg bleek te zijn om de verleiding te weerstaan, omdat je oog toch nog verblind werd en je in de val van de verleiding liep.

Maar zie, je hoeft daar niet teleurgesteld over te zijn. Je bent op weg om op de aarde via allerlei situaties tot volkomen liefde te komen, met vallen en opstaan, en in plaats van teleurgesteld te zijn, kun je beter nederig zijn en wat nog niet volledig goed ging, nog geen volmaakte liefde was, in nederigheid dragen. Accepteer dat je nog niet volmaakt in liefde bent, maar lerend. Besef daarbij dat Ik niemand kwalijk neem dat hij, wanneer hij lerend is, nog niet volmaakt is. Ik vraag geen volmaaktheid zonder je de ruimte te geven om tot volmaaktheid te komen. Ik ben jouw leraar, in je hart ben Ik Degene Die je helpt om te leren. Ik ben Degene Die je opvangt wanneer het je nog niet lukt. Wanneer jij in nederigheid alles waarin je nog tekortschiet accepteert, ben Ik er om je te helpen al wat je moeilijk leert, makkelijker te maken. Maar wanneer je jezelf eisen stelt, volmaakt wilt zijn terwijl je zover nog niet bent, en dat jezelf kwalijk neemt, sluit je jezelf af van Mij en Mijn hulp, sta je op jezelf.

Ik ben voor jou de weg om te gaan en tot het ware volmaakte leven te komen. Alleen op jezelf gaat dat niet lukken, dus wees niet teleurgesteld om wat misging, besef dat je nog niet volmaakt bent en draag dat in nederigheid. Dan zul je al snel Mijn liefde in je hart voelen en de weg verder kunnen gaan, met de wetenschap dat je nu nog te leren hebt, maar uiteindelijk tot het ware volmaakte eeuwig gelukzalige leven zult komen en dat voor altijd zult behouden in Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7334

De mens heeft de eigen vrije wil en de eigen vrije keus, maar hij heeft veelal geen idee welke krachten hij daarmee teweegbrengt ten aanzien van wat goed is en hem en zijn medemensen goeddoet en wat niet goed is en hem en zijn medemensen geen goed doet. Hij stemt zijn keuzen veelal af op zijn verlangens, op verstandelijke overwegingen, op doelen die hem voordeel lijken te geven of waarvan hij denkt dat zijn problemen daarmee worden opgelost. Weinig mensen komen tot het besef welke krachten zij met hun wil en hun vrije keuzen ten beste voor zichzelf en hun medemensen kunnen aansturen en hoe zij dat kunnen doen.

Omdat er maar weinig mensen zijn die in hun vrijheid van wil en vrijheid van keuzen Mij in hun hart gevonden hebben en zo goed als zij kunnen hun situaties met Mij bespreken en Mijn adviezen uit vrije overtuiging opvolgen, blijft er een zekere chaos op aarde in de algemene samenleving. Blijven mensen elkaar tegenwerken, is er weinig samenwerking, maar wel veel competitie om de beste te zijn, de eerste te zijn met wat dan ook, vanwege de eer, het geld en de macht, om die drie. Zolang het om eer, roem, rijkdom en macht gaat en dat als het meest waardevolle voor het leven gezien wordt, blijft er steeds weer strijd tussen mensen ontstaan, in het klein en in het groot. Blijven oplossingen onvolledig, blijven er slachtoffers vallen.

Voor jullie, die in Mij geloven en op Mij en Mijn liefde vertrouwen en het beste voorhebben met je medemensen, is het vaak onaangenaam om te zien hoe de wereld steeds weer in onmacht vervalt en blijft beweren te weten wat de oplossingen werkelijk zijn, terwijl dat steeds weer niet waar blijkt te zijn. Dit is de tijd waarin de mens vooral met zichzelf geconfronteerd wordt, met zijn eigen meningen, zijn verstandelijke overwegingen, waardoor hij dieper in zichzelf zal gaan zoeken om te vinden wat er werkelijk aan de hand is. Maar het zal nog een tijdje duren voordat hij afstand doet van eer, roem, rijkdom en macht, waarbij vooral macht hem nog het meeste vasthoudt.

Nog reageert vooral het verstand, maar op een gegeven moment raakt het verstand toch de weg kwijt en dan ben Ik er, in het hart, en Ik roep hen allemaal naar hun hart te komen, bij Mij te komen. Daar in hun hart zullen zij in Mij de ware eer, de ware rijkdom, de ware macht van werkelijke liefde en haar wijsheid leren kennen, en in hun vrijheid zullen zij ervoor gaan kiezen om Mijn liefde zelf te zijn.

Hemels Brood 7335

Soms heb je wellicht iets gedaan waar je trots op bent. Menselijk aards gezien is daar niets mis mee. Maar trots is toch een tegenhanger van nederigheid, omdat niets van wat je doet en waar je trots op bent, in werkelijkheid geheel jouw verdienste is.

Toch zijn er veel mensen die hun kunnen als een eigen persoonlijke prestatie zien, terwijl er zonder Mij, zonder Mijn aan jullie gegeven leven en daarmee gegeven mogelijkheden, niets mogelijk zou zijn. Daarom is trots ook een situatie die door de verleiding op een heel slinkse manier gevoed wordt, wat door veel mensen niet gekend wordt, en door de samenleving mede gevoed wordt. Hoe vaak wordt er niet gezegd, daar mag je trots op zijn! Maar hoe meer iemand trots is op wat hij presteerde, des te minder beseft hij waardoor en door Wie hij die prestatie kon leveren.

Vanuit trots ontstaat ook de competitie om van anderen te winnen, om meer te kunnen en meer te zijn, er wordt daar een waarde aan gegeven die in meerdere situaties geld, roem en macht met zich meebrengen. Vooral mensen die optreden voor zalen vol met hen toejuichende mensen, krijgen veelal te maken met een overdaad aan trots, met een gevoel belangrijk te zijn, wat vaak ook een zekere hoogmoed teweegbrengt, waardoor die mensen zich eisend gaan gedragen, wat veraf staat van de nodige nederigheid, zonder dat dit beseft wordt. Zie, zo zou beter niemand toegejuicht worden.

Maar blijdschap mag met elkaar gedeeld worden, wanneer het in Mijn Naam is en wanneer met elkaar beseft wordt dat alles wat een mens presteert, door Mij mogelijk is en van Mij gegeven is. Weet dat door de verleiding steeds meer mensen aangetrokken worden om trots te zijn op wat zij bereikt hebben, terwijl dankbaarheid aan Mij en de mogelijkheden die Ik aan de mensen geef meer op zijn plaats zou zijn. Niet voor Mij. Maar voor ieder mens zelf, voor ieders ware heil in ware liefde, voor ieders ware blije gelukkige leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 7336

Je bent nooit alleen – alleen, je bent hoe dan ook altijd samen met alle mensen in eenheid met Mij. Want alle leven ben Ik en het is Mijn leven wat Ik aan jullie allemaal gegeven heb en evengoed nog altijd en voor eeuwig Zelf ben en blijf.

Door de invloed die mensen met hun doen en laten op elkaar hebben, kun je voelen dat je niet alleen bent, ook al voel je het leven in je als op zichzelf staand eigen leven. Toch beïnvloed jij met je doen en laten ook medemensen, terwijl je je lang niet altijd bewust bent hoeveel en hoever die invloed reikt. De invloed die mensen op elkaar hebben is veel meer en reikt veel dieper dan individueel bemerkt wordt. Alleen het oppervlakkige en dat wat geuit wordt, wordt bemerkt, dat zijn uitingen van gedachten, van meningen, van gevoelens, maar vaak weten mensen niet waar de kern, de oorsprong daarvan ligt.

Zo kan iemand zich aan iets ergeren zonder te weten waar die ergernis precies mee te maken heeft, en die ergernis uiten, waardoor mensen dat bemerken, maar waarmee dat ten diepste in verband staat, wordt daarmee niet kenbaar. Een innerlijk ongenoegen kan gemakkelijk de liefde blokkeren, waardoor het gevoel alleen te zijn versterkt kan worden. Maar wie zich in liefde tot zijn medemensen richt, die zal ervaren dat hij niet alleen is, maar met alle mensen samen in één leven met Mij is verbonden. In liefde zijn alle mensen met elkaar één in Mij en kunnen zij elkaar voelen zoals ieder mens persoonlijk uniek is, uit Mij tot leven gekomen, uit Mijn liefde, in Mijn liefde, en zelf liefde is.

Wie zich alleen voelt, roep Ik toe om bij Mij te komen, want zijn leven komt uit Mij, is in Mij gegrondvest, is altijd samen met Mij, zodat niemand ooit werkelijk alleen is. Maar wanneer jij je alleen voelt, dan kun jij ook Mij roepen, roep dan Mijn Naam, Jezus Christus, en in je zul je Mij voelen en zien Wie Ik Ben. Niet in het vlees, maar in het ware werkelijke Zijn, wat jij ook bent. Want het vlees is het leven niet, het leven gaat daar doorheen voor jouw heil, maar in jou is het leven, Mijn leven, het werkelijke Zijn in ware werkelijke liefde.

Hemels Brood 7337

Lieve mensen die in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid geloven, Ik geef jullie het liefst al Mijn Rijkdom, alles wat Ik heb, maar het zou jullie geen goed doen zonder dat het uit vrije wil in alle opzichten jullie werkelijke keus is. Daarvoor is het nodig om tijdens het verblijf op aarde geheel los te komen van de aardse materie, van de aantrekkingskracht van geld, roem en macht, van gemak en genoegens, die niet aan Mijn liefde gelijk zijn.

Jullie geloof in Mij heeft jullie al een eind op weg gebracht, maar er is nog genoeg wat jullie aandacht heeft, waar jullie je zorgen om maken, wat jullie nog belangrijk vinden, waarbij jullie nog niet los zijn van aardse gemakken, waarbij jullie nog tot ergernis, tot verwijten, tot boosheid, enzovoorts, gebracht kunnen worden. Onder jullie zijn er nog veel die hun gelijk belangrijk vinden, hun gemak nastreven, al is het allemaal in beperkte mate, het is er en het is van belang om dat samen met Mij te overwinnen. Samen met Mij in je hart.

Ik heb dat allemaal overwonnen in de Mens Jezus Christus en Ik ben er om jullie allemaal te helpen, om al die kleine, maar niet onschuldige belangen te overwinnen. Zie hoe de wereld zonder zich om Mij, hun Schepper, hun God, te bekommeren heen en weer golft, zonder vaste grond te vinden voor alle problemen die zich dan hier, dan daar, voordoen. Toch is het Mijn liefde waarop die golvingen plaatsvinden, want Mijn liefde en haar wijsheid is de basis van Mijn leven en daarmee de basis van alle leven. Uit Mijn liefde en haar wijsheid komen dan ook juist al die golvingen voort, die door de keuzen van de niet in Mij gelovende mens precies zo gaan als voor alle mensen van belang is om tot de eeuwige gelukzaligheid van leven, Mijn leven, te komen.

Dat gebeurt allemaal zonder de vrijheid van de mensen te belemmeren, maar wel altijd ten dienste aan het eeuwig ware gelukzalige welzijn van alle mensen tezamen, waarbij ook iedereen persoonlijk zijn deel krijgt, wat precies past in het grote geheel van het gezamenlijk menszijn uit Mij en Mijn ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid. Zie, jullie leven, het leven van alle mensen, is Mijn Enig ware gelukzalige Leven tot in eeuwigheid. Neem je kruis op en leef!

Hemels Brood 7338

Hemelse Vader, ik weet en voel dat U ongelooflijk oneindig grote diepe liefde bent en heeft voor alle mensen, maar dat Uw liefde niet voor iedereen hetzelfde uitwerkt.

Mijn liefde helpt alle mensen, maar niet voor alle mensen op dezelfde manier. Dat heeft te maken met de keuzen die mensen in hun vrijheid maken. Die keuzen verschillen van vooral liefde tot vooral het tegenovergestelde van liefde en alles daartussenin, al dan niet bewust doelgericht of onbewust van het goede of kwade ervan en alles daartussenin. Elke keus die een mens in zijn vrijheid maakt heeft een vervolg welke direct verbonden is met Mijn liefde en de manier waarop Mijn liefde werkt.

Maar veel mensen hebben niet de juiste voorstelling van de werking van Mijn liefde en verwachten iets anders dan Mijn liefde bewerkt. Dat leidt tot teleurstellingen en de gedachte dat geloof in Mij en vertrouwen op Mijn liefde weinig zin heeft. Toch bewerkt Mijn liefde altijd datgene wat het beste is voor ieder persoonlijk en voor alle mensen tezamen. En met alle mensen tezamen bedoel Ik daadwerkelijk alle mensen tezamen, alle mensen die op aarde geleefd hebben, alle mensen die er nu op aarde zijn en alle mensen die nog op aarde gaan komen. Geen van jullie weet hoeveel dat er in totaal zijn, maar je kunt wel bedenken dat dat er in menselijke begrippen heel veel zijn, ontelbaar veel, en voor die allemaal werkt Mijn liefde het allerbeste uit, via allerlei wegen, juist ook wegen die de mens niet kent, omdat hij daarvoor geen of weinig aandacht heeft.

De meeste aandacht van mensen is vooral gericht op zichzelf, slechts gedeeltelijk op zijn naaste en minimaal op Mij en Mijn liefde. Inmiddels zijn er zoveel problemen op aarde ontstaan, dat de aandacht van de mens niet of nauwelijks ruimte heeft om tot een dieper geestelijk besef van Mij en Mijn liefde te komen. En al degenen die in Mij geloven, op Mijn liefde vertrouwen, Mij terug op aarde verwachten en al die problemen meemaken, hebben er regelmatig moeite mee om de rode draad van Mijn liefde te blijven volgen en vast te houden aan Mijn ware Woord en de belofte die Ik gedaan heb. Ik begrijp dat, lieve mensen.

De grilligheid van deze tijd, waarin de mens een enorme vooruitgang boekt in allerlei opzichten, maar vooral ten aanzien van techniek, automatisering, communicatie, IT, enzovoorts, doet de mens denken dat hij het is die dat allemaal voor elkaar brengt en hij heeft Mij voor een groot deel op de achtergrond gezet. Maar, lieve mensen, juist daar, op de achtergrond, werkt Mijn oneindig grote diepe liefde voor jullie allemaal verder voor het uiteindelijke welzijn van alle mensen, voor het ware eeuwig gelukzalige leven van alle mensen. Geloof het. Mijn liefde werkt op volle toeren voor jullie allemaal.

Hemels Brood 7339

Lief mens die zoekt om te weten, zoek met je hart, zoek in je hart en voel. Lief mens die zoekt, zoek in eerlijkheid om de waarheid te vinden, maar wees zelf eerst volkomen eerlijk. Hoe eerlijker je bent in jezelf, tegen jezelf en tegen je medemensen, des te dieper zul je de waarheid vinden in jezelf, in de ander en in Mij, je Schepper.

Waarheid kun je niet vinden wanneer je zelf geen waarheid bent, leugen kun je niet onderscheiden van waarheid wanneer je zelf gebruik maakt van leugens. Voor alles wat je zoekt heb je stilte nodig in je hart, want hoe stiller je bent, des te duidelijker hoor je wat in jou aan waarheid aanwezig is. In jou is Mijn waarheid aanwezig, de waarheid van werkelijk leven, Mijn Leven, wat van oorsprong jouw leven is, waarover je alles te weten kunt komen en waaruit je alle antwoorden op je vragen kunt krijgen, wanneer je wilt, werkelijk oprecht en in alle waarheid wilt, wanneer je je eigen invullingen loslaat.

Ontdek daarvoor eerst alles wat je zelf bedacht hebt als antwoorden, wat je bedacht hebt waar te zijn, wat je meent dat logischerwijs waar is, en laat dat allemaal los. Begin opnieuw, maar nu niet met je verstand, nu met je hart. Want jij, lief mens, bent levend deel van Mij, jouw Schepper, van Mijn ware eeuwig volmaakte Leven, en dat is wat je eigenlijk zoekt, te beseffen wat jouw bestaan, jouw leven werkelijk is, en wat de zin van jouw bestaan op aarde is. Lief mens, jouw bestaan op aarde is belangrijk voor jou en voor Mij, jouw Schepper en voor al je medemensen, heel belangrijk. Ook al vraag je dat jezelf af, jij bent van belang voor Mij en alle mensen.

En meer nog, Ik heb jou lief, oneindig innig lief, jou, zoals je bent op aarde. Zie, daarvoor ben jij op aarde, omdat jij Mij en Mijn liefde voor jou daar kunt leren kennen, omdat jij Mij op aarde kunt ontmoeten, in alles wat er op aarde leeft, maar vooral ook in Mijn ware oneindige liefde voor jou en al je medemensen. Daarvoor is de aarde, voor alle mensen die erop aanwezig zijn, om Mij en Mijn liefde te leren kennen zoals die werkelijk is, om Mij te ontmoeten en om zelf in alle vrijheid en alle waarheid tot Mijn oneindig gelukzalige leven te komen en voor altijd te blijven. Vind Mij in je hart en leef Mijn liefde in vrijheid en in waarheid.

Hemels Brood 7340

Ook al lijken het jouw ideeën te zijn, Ik heb die jou ingegeven, vanuit ware liefde. Maar er is ook altijd de verleider die de mogelijkheid heeft, en zeker benut, om je te verleiden die ingevingen als eigen verdienste te zien en voor eigen voordeel te benutten, waardoor wat je ermee doet niet meer met Mijn liefde overeenkomt. Dat gebeurt bij heel veel mensen, dat wat zij van Mij uit Mijn liefde aangereikt krijgen voor eigen voordeel benut wordt, daarmee toegevend aan de verleiding.

Bij veel mensen lukt dat de verleider gemakkelijk, maar bij jullie die Mij en Mijn liefde hebben leren kennen en weten hoe Ik vanuit Mijn liefde en haar wijsheid voor alle mensen zorgdraag, lukt het hem zeker niet zo gemakkelijk. Daarom gebruikt hij voor jullie al zijn slimheid, want hij ziet het als een uitdaging om juist jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven en zoveel mogelijk op Mij vertrouwen, uit balans te brengen, in onzekerheid te brengen, onwaarheid als waarheid voor te spiegelen, en zo meer. Juist bij jullie die in Mij geloven weet de verleider zich heel slim te verbergen en gebruik te maken van de zwakheden die jullie je nauwelijks bewust zijn.

Wees daarom extra op je hoede, want jullie zijn net als alle mensen volkomen vrij in al je doen en laten, Ik kan jullie daarom niets opleggen of beperken, alleen adviseren in je hart. Het blijft altijd je eigen keus wat je doet of laat, wat je gelooft waar of niet waar te zijn, en in ieder van jullie is nog zwakte. Daarom, wees alert en kom zo vaak mogelijk in je hart bij Mij, waar Ik je duidelijk advies kan geven, zodat je de verleiding herkent en beseft wat nog zwak in je is. Want alleen, zonder bij Mij in je hart te komen, ben je deels nog blind voor de mogelijkheden die de verleider heeft, maar Ik kan je daarvoor de ogen openen, wanneer jij Mij daar uit eigen vrije wil om vraagt.

Probeer de verleiding niet alleen te weerstaan, laat Mij je helpen. Dat lukt het best wanneer jij vrij en ongedwongen in je hart naar Mij luistert en vrij en ongedwongen Mijn raad opvolgt. Kom in je hart in Mijn liefde voor jou en alle mensen en herken en weet je zwakten, zodat de verleider geen kans krijgt en jij vrij in Mijn liefde blijft.

Hemels Brood 7341

Uiteindelijk lost alles op in Mijn liefde. Kleine dingen, grote dingen, het lost allemaal op in Mijn ware liefde. Het een neemt meer tijd dan het ander om op te lossen, maar het lost allemaal op in Mijn liefde.

Dat wil niet zeggen dat het dan niet uitmaakt wat iedereen in zijn vrijheid doet of laat, zegt of zwijgt, want dat maakt zeker wel uit. Het kost allemaal wel iets gedurende de tijd die nodig is om het te laten oplossen in Mijn liefde. Het een kost meer moeite dan het ander, ook geeft het een meer inzicht dan het ander, dat hangt allemaal samen met de hoeveelheid liefde die iemand heeft en met zijn intenties. Ware liefde bekort de tijd van oplossen, werkelijk berouw kost soms wat pijn, maar bekort het oplossen ook. Verkeerd gerichte intenties, eigenbelang, boosheid en dergelijke, verlengen de tijd van oplossen, maar daardoor kan juist ook wat meer inzicht verkregen worden. Het langst duurt het, wanneer het eigen aandeel, het eigenbelang ervan ontkend wordt en wanneer vastgehouden wordt aan boosheid en verwijten, en dat is dan ook gelijk het moeilijkste.

Hoeveel boosheid en verwijten ergens ook aan ten grondslag liggen, uiteindelijk wordt het evengoed opgelost in Mijn liefde, ook al kan dat heel lang duren. Maar juist zo lang als het duurt, zo veel lering en goeds zal het geven, zoveel besef van het werkelijke leven en Mijn liefde zal het geven. Daarom lijkt het een lange tijd onaangenaam, maar hoe langer de tijd voordat iets in Mijn liefde is opgelost, des te meer profijt zal dat geven ten aanzien van het goede en het leren om naar Mijn liefde te leven.

Want dat is voor iedereen van groot belang, te leren helemaal naar Mijn liefde te leven en daarbij ook Mijn wijsheid uit Mijn liefde te erven. Uiteindelijk lost alles in Mijn liefde op en blijft alleen Mijn liefde over voor iedereen om te zijn in alle vrijheid, in volkomen blijdschap, in grote vreugde met elkaar en met Mij, jullie ware Bron van leven, in jullie midden.

Hemels Brood 7342

De meeste mensen, van overal ter wereld, weten inmiddels wel dat wanneer liefde zou reageren, het iedereen daarbij goed zou gaan, de verdeling van wat dan ook eerlijk zou zijn, niemand meer dan een ander zou zijn, het niet om macht en bezit zou gaan, er geen verschillen in waarden en normen zouden zijn en iedereen blij met elkaar zou zijn.

Maar desondanks regeert liefde nog steeds niet over de hele wereld, desondanks wordt er wel over gepraat en gezongen, maar daadwerkelijk is er geen regering die vanuit volkomen liefde regeert. Zelfs zijn er allerlei verschillende interpretaties van wat liefde werkelijk is en verwachten mensen doorgaans dat eerst de ander zich naar liefde gedraagt, voordat hij zelf erover zal denken uit liefde te handelen. Het gezegde “wie goeddoet, goed ontmoet”, komt vaker niet dan wel uit, want van goeddoende mensen wordt eerder misbruik gemaakt, dan dat zij anderen inspireren om het goede terug te doen.

Toch blijft het de waarheid, zou de wereld geregeerd worden vanuit liefde, dan zou het er over de hele wereld anders en veel aangenamer aan toegaan. Zie, Ik ben volmaakte liefde en uit Mijn liefde ben Ik volmaakte wijsheid, maar de wereld wil Mij niet, de wereld wil zichzelf redden, wat zonder ware liefde niet zal gaan. Maar jij kunt los van de wereld je eigen leven wel uit liefde regeren, je omgang met je medemensen uit liefde laten voorkomen, jij kunt er persoonlijk voor kiezen Mij in jouw leven toe te laten, Mijn liefde en haar wijsheid. Het is dan niet zo dat jij je vrijheid verliest aan Mijn liefde en dat je daarmee de wereld kunt veranderen, dat er dan geen moeilijkheden meer op je pad komen, maar het is dan wel zo, dat Ik je in alle vrijheid kan tonen wat steeds, in elke situatie, ware liefde is om te doen. Ik kan je tonen hoe en wat het ware leven is en Wie Ik voor jou en alle mensen Ben, en je tonen wat voor jou en alle mensen het beste is om te doen of te laten.

Dat klinkt veel gemakkelijker dan het op aarde in de wereldse omstandigheden is. Dat weet en begrijp Ik, maar wanneer je weinig of niets uit liefde doet, al is het maar in je eigen leven, verandert er weinig of niets. Wees jij die verandering en met jou zijn er meer mensen die veranderen, op die manier kan ware liefde onder de mensen worden verspreid en wordt de wereld langzaam vervangen door liefde, ware liefde uit Mijn liefde.

Hemels Brood 7343

Lieve mensen, dit is de tijd waarin meer en meer bekend wordt wat er allemaal niet naar waarheid en niet naar liefde is en wat allemaal niet volgens de afgesproken regels gaat. Wat krom is en in het duister gebeurt en toch zichtbaar wordt en allerlei ongenoegens wekt ten goede en ten kwade. Dit is de tijd waarin weinig zeker is en onderscheid tussen wat goed en wat niet goed is moeilijk te maken is. Het één lijkt goed te zijn, maar dan komen er feiten aan het licht en blijkt het allemaal niet goed te zijn. En vervolgens blijken die feiten niet juist te zijn en blijft er niets overeind, het goede niet en het kwade niet en wordt alles een chaos, want ook het licht waarin alles gezet wordt is geen zuiver licht, maar dat wordt niet beseft.

Lieve mensen, alleen Mijn licht is het Enige ware zuivere licht. Dat zuivere licht kunnen jullie allemaal in je hart in Mij in Jezus Christus vinden. Alleen in Mijn licht kun je alles zuiver zien en goed en kwaad juist onderscheiden. Maar wees voorzichtig met het zicht in Mijn licht, want wat je in Mijn licht ziet kan je balans verstoren, door het kwaad wat je dan ziet en waar je verbolgen over kunt worden. Wie in Mijn licht alles zuiver gaat zien, kan overweldigd worden door het vele wat niet eerlijk, niet naar waarheid, niet als afgesproken gebeurt, kan boos worden op het valse systeem dat gehanteerd wordt, op degenen die het niet zo nauw nemen, halfslachtig hun werk doen, egoïstisch en onverantwoordelijk handelen.

Wie in Mijn licht zuiver gaat zien, zal weinig ware onbaatzuchtige liefde zien, omdat er weinig ware liefde onder de mensen is. Maar er zijn wel mensen die in de wereldse chaos naar liefde zoeken. Wees daarom niet verbolgen, niet boos, bied geen weerstand tegen corrupte systemen, vecht daar niet tegen, maar wees Mijn licht voor al diegenen die het in de chaos niet meer weten en stuurloos handelen, zonder te weten wat nu wel of niet waar en juist is, wel of niet goed is. Laat Mijn licht uit je hart stralen, zodat in Mijn Enige ware zuivere licht de chaos geordend kan worden tot een ware liefdevolle samenleving. Kom in je hart voor Mijn licht en straal dat uit!

Hemels Brood 7344

Waar mensen op uit zijn heeft doorgaans met hun wensen en verlangens te maken. Het liefst hebben mensen behalve hun eten, drinken en een dak boven het hoofd ook nog een en ander aan luxe en vertier. En wanneer daaraan niet voldaan wordt, komen mensen in verzet tegen al diegenen die zij verantwoordelijk stellen voor het missen daarvan.

Dat hun leven op aarde een doel heeft welke niet in het nastreven van genoegens en vertier ligt, komt niet in hen op, en terwijl veel mensen genoegens en luxe nastreven, blijven anderen in armoede, omdat er aan hen geen of nauwelijks aandacht gegeven wordt. Het eigen ik en de eigen mening staan centraal in de samenleving, en wie het hardst roept denkt daarmee gelijk te hebben en te moeten krijgen.

Maar, lieve mensen, op de achtergrond ben Ik overal in de samenleving aanwezig, ongezien voor heel veel mensen, maar evengoed werkzaam uit Mijn onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid. Niet om mensen te helpen tot meer welzijn, meer vertier, meer macht, meer bezit en meer genoegens te komen, maar om mensen meer zicht te geven op Mij, hun Schepper, en op het doel van hun verblijf op aarde. Dat is precies een heel ander doel dan waar de meeste mensen nu naar streven. Want in al dat streven is eigengewin en hoogmoed aanwezig. Het ware doel van de mens op aarde is, om in alle vrijheid onbaatzuchtig en nederig te leren zijn en daarmee in alle opzichten tot het eeuwig volmaakt gelukzalige leven te komen.

Maar zoals het er nu op aarde aan toegaat, is daar nog geen sprake van voor de mens. Toch, weet dat Ik in Mijn liefde en haar wijsheid alles vermag, laat je daarom niet van de wijs brengen, hoe donkere wolken ook samenpakken. Een beetje wind doet wonderen, en Mijn liefde zal uit haar wijsheid voor de nodige wind zorgen en wegvagen wat het zicht op de waarheid van leven belemmert. Misschien is er zelfs wat storm nodig, maar dan zal het opklaren, zal alles weer helder zichtbaar zijn in de juiste verhoudingen, zodat het doel van jullie bestaan op aarde niet meer overwoekerd is met leugens en bedrog.

Heb geduld en wees paraat om je aan Mij in je hart nog steviger vast te houden tot de storm voorbij is en alles tot rust komt. Weet dat Ik in Mijn liefde en haar wijsheid alles ten goede leid.

Hemels Brood 7345

De mens is, door zijn afdwalingen van waarheid en liefde, verminkt geraakt ten aanzien van zijn ware bestaan, zijn ware leven, zijn oorspronkelijke mogelijkheden en zijn welzijn. Toch is op aarde, vanuit Mij, voor alle mensen nog steeds alles aanwezig om in vrijheid terug te kunnen komen tot de volmaaktheid van ieders oorspronkelijke bestaan, ieders ware gelukzalige leven, en kunnen alle verminkingen geheeld worden, wanneer de mens uit vrije wil steeds meer naar waarheid en liefde zou gaan leven.

De vrije wil van de mens is daarbij leidend. Wanneer de mens zijn wil inzet voor eigenbelang in plaats van belangeloosheid, voor gewin en vanuit hoogmoed, en daarmee naar het tegenovergestelde van liefde leeft, zal hij ook het tegenovergestelde daarvan oogsten, met alle gevolgen die daaraan verbonden zijn. Evengoed is de mens voor altijd ook aan Mij verbonden, dat is, aan Mijn volmaakt Goddelijke Wezenlijkheid, aan Mijn liefde en haar wijsheid en aan Mij in Mijn Zoon, de Mens Jezus Christus, waarin Ik in het hart van ieder mens aanwezig ben.

En Ik zeg jullie, dat is zeker niet zonder werking ten goede aan alle mensen. Juist Mijn aanwezigheid in ieder mens in Jezus Christus biedt iedereen elke dag, elk moment van de dag, de mogelijkheid om terug te komen tot zijn van oorsprong werkelijk gelukzalige leven, tot de volmaaktheid van zijn oorspronkelijke bestaan en al zijn mogelijkheden in Mijn ware liefde en haar wijsheid. Alleen dringt het tot veel mensen nog niet door welke weg voor hen het beste is om te gaan, door hun vasthoudendheid aan leugens en bedrog, waarmee zij denken wat in hun belang is te bereiken, maar wat op die manier niet te bereiken is.

Maar jullie, die zien hoe mensen zich daarin vergissen, treur niet, want Ik ben aanwezig en zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, zorg Ik ervoor dat ieder mens de juiste weg vindt, Mijn weg vindt, Mij vindt in waarheid, in liefde en haar wijsheid, en tot zicht komt. En lief mens, ook datgene waar jij nog blind voor bent, zal Ik met liefde wegnemen, zodat je helder kunt zien wat Mijn liefde vermag voor alle mensen. In Mijn ware liefde zullen jullie daar deel aan hebben, met al degenen die Mij in hun hart gevonden hebben en ernaar zoeken om naar Mijn liefde en haar wijsheid te leven.

Laat dit jullie, in Mij gelovende mensen, bemoedigen in een tijd die gevuld is met veel geestelijke armoede in mensen, door hun gebrek aan waarheid en liefde. Houd je vast aan Mij en Mijn wijze liefde, want het komt allemaal goed.

Hemels Brood 7346

Er is op dit moment veel eenzaamheid onder de mensen op allerlei plaatsen over de wereld verspreid. Er is een grote individualiteit gekomen en mensen groeperen zich naar mening, naar belang, naar noodzaak, enzovoorts, waarbij juist het unieke van ieder mens in de knel komt. Want iedere groep die in deze tijd gevormd wordt heeft een motto waaraan voldaan moet worden, en vaak is dat een vals motto wat meer belooft te zijn dan het in werkelijkheid is.

Eerder verzamelden mensen zich in kerken en in het geloof in Mij als God en Schepper, met de Bijbel als leidraad om naar te leven. Maar veel kerken zijn opgeheven, omdat wat er vanuit de leiding aan mensen werd opgelegd, de individualiteit in de weg stond, de vrijheid van mening, de vrijheid van zelfbepaling, de vrijheid van doen en laten en het unieke van ieder mens persoonlijk. Vooral de groei van het besef een eigen persoonlijk individu te zijn en de wetenschappelijke inzichten hebben daaraan bijgedragen en de kerken in een ander licht gezet dan de leiders voor ogen hadden. Kerken die nu nog als een gemeenschap van mensen bestaan, zijn blijven vasthouden aan eigen bepalingen waarvan zij menen dat zij daarmee de leer van de Bijbel volgen zoals die bedoeld zou zijn. Maar juist is het de bedoeling om daarvan los te komen en de werkelijke betekenis van de inhoud van de Bijbel te gaan vinden.

Dit is dan ook een soort van overgangstijd, het oude Bijbelse regime, zoals leiders van kerken dat bepaalden, heeft afgedaan, nu is er geen basis meer en in zijn vrijheid lijkt de mens aan chaos te zijn overgelaten. Maar zo is het niet. Het oude is bedoeld om te verdwijnen voor het nieuwe. Maar voor het nieuwe kan opkomen, is het nodig dat het oude geheel weg is, en dit is een overgangstijd die verwarring en chaos met zich meebrengt.

Wees gerust, want alles gebeurt zoals het nodig is om de mens, zonder zijn vrijheid te belemmeren, tot nieuwe inzichten te brengen, tot een liefdevolle samenleving te brengen, waarin mensen gelijk aan elkaar zijn en elkaar uit ware liefde steunen en helpen, een samenleving waarin Ik, jullie God en Schepper, in jullie midden Ben, als een liefdevolle Vader, Die jullie omarmt en raad geeft wanneer dat nodig is. Nu is het nog een overgangstijd, en het is aan de mens in zijn vrijheid hoe lang dat duurt. Evengoed ben Ik ook nu en altijd aanwezig, in ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7347

Niets is zonder Mij, zonder Mij is niets. Ik Ben leven en leven is in alles en iedereen. Niets ademt op of uit zichzelf, al wat ademt, ademt uit Mijn impuls, geen hart slaat zonder impuls van Mij, geen cel vernieuwt zonder Mijn Wil. Het zou voor iedereen goed zijn om dat ten diepste te beseffen. En dat is te beseffen door iedereen, ook al wordt het niet door iedereen beseft.

Het is de bedoeling dat ieder mens op aarde dat gaat beseffen, voor het heil van alle mensen. Op aarde is en gebeurt alles wat voor alle mensen nodig is om tot het besef van de waarheid van zijn leven te komen, tot het besef dat Ik zijn leven Ben, hem Mijn leven gegeven heb om in alle vrijheid de gelukzaligheid ervan persoonlijk te kunnen ervaren. Die gelukzaligheid is gevat in Mijn liefde en haar wijsheid, waarbij liefde volledig onvoorwaardelijk en zonder enig eigenbelang is en de wijsheid die daaruit voortkomt volmaakt uitwerkt wat in waarheid het beste is voor alles en iedereen, voor altijd en eeuwig.

Maar alleen in de vrijheid van de eigen persoonlijke wil is het mogelijk om dat te kunnen beseffen en daarbij is het tegenovergestelde van Mijn liefde en haar wijsheid nodig om zicht te kunnen krijgen op Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, op wat ieders ware leven uit Mij in alle werkelijkheid voor altijd en eeuwig voor iedereen is en blijft. En daarbij is het nodig dat iedereen de vrije keus heeft om voor het één, dat is voor Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, te kiezen, of voor het tegenovergestelde daarvan, om te kunnen ervaren wat het één, Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid is en geeft en wat het tegenovergestelde is en geeft, waarbij Ik het leven Ben en geef, terwijl het tegenovergestelde niet is, niet leeft en niets geeft, ook al lijkt het iets te geven.

Het is aan de mens op aarde om te gaan beseffen wat wel en wat niet is, wie hij is en Wie Ik Ben. Dat duurt zolang de mens op aarde zijn weg gaat. Maar wees gerust, want hoe blind de mens voor Mij ook is, Mijn liefde en haar wijsheid zorgt ervoor dat die blindheid wordt opgelost en de mens tot het ware zicht komt, tot werkelijk leven komt, tot Mij en Mijn liefde en haar wijsheid komt en eeuwig gelukzalig blijft.