Hemels Brood 7286 t/m 7316

Hemels Brood 7286

Ware liefde is geen verliefdheid, is geen seksuele aantrekkelijkheid, ware liefde is een besef van gelijke waarde, van eenheid, een gevoel in het hart, bij ware liefde hoeft de ander niet volmaakt te zijn, terwijl hij toch, zonder voorwaarden en eigenbelang, voldoet. Ware liefde is niet uit te leggen, niet te beredeneren, zij maakt geen verstandelijke overwegingen, en toch is ware liefde niet blind en niet dom.

Wie eenmaal ware liefde gevoeld heeft, kent het voor altijd, ook al is die ware liefde nog tot een aantal mensen beperkt, en nog niet voor iedereen aanwezig. Want zolang er nog mensen zijn die in hun handelen afwijken van ware liefde, is het moeilijk om iedereen onvoorwaardelijk lief te hebben. Alles wat geen liefde is en niet naar liefde gedaan en gezegd wordt, alle leugens en bedrog, alle onaangename gebeurtenissen, staan ware liefde in de weg, als een bos waardoor het uitzicht op wat werkelijk de moeite waard is niet gezien wordt.

Wanneer iemand gemeen is, zijn naaste tekortdoet, lukt het veel mensen niet om zo iemand werkelijk lief te hebben. Door het onaangename handelen wordt de ware mens niet meer gezien zoals hij van oorsprong door Mij geschapen is. Juist doordat veel mensen van werkelijk onvoorwaardelijke liefde verstoken zijn, kennen zij die ware werkelijk diepe liefde niet meer. Ook zijn er maar weinig mensen die in hun hart Mijn onvoorwaardelijke liefde gevoeld hebben en daar enigszins besef van hebben gekregen. Maar zelfs voor hen die Mij kennen en weten dat Ik de Bron ben van werkelijk onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid is het niet gemakkelijk om ook diegenen lief te hebben die van ware liefde in hun handelen niet of nauwelijks blijk geven.

De aarde is een harde leerschool geworden door alle afdwalingen van liefde, wat alle mensen treft, omdat jullie niet alleen je eigen persoonlijke zelf zijn, je eigen besef te bestaan, te leven, je “ik” zijn, maar ook in eenheid met elkaar verbonden zijn, en wel in Mijn liefde en haar wijsheid. En dat, lieve mensen, maakt het vanuit de wereldse kant gezien moeilijk, maar in Mijn liefde en haar wijsheid is het juist makkelijk. De keus is aan jullie mensen, maar het Woord is aan Mij, jullie Schepper, in ware liefde, in eeuwigheid. Vergeet dat niet.

Hemels Brood 7287

Veel mensen zien Mij niet. Ik ben niet in een materieel lichaam zichtbaar zoals mensen voor elkaar zichtbaar zijn. Toch ben Ik overal en in alles en iedereen aanwezig, en voor sommigen ben Ik wel degelijk zichtbaar.

Het ware geloof maakt Mij zichtbaar, de ware liefde maakt Mij zichtbaar, in volkomen waarheid ben Ik zichtbaar, het kleine kind ziet Mij, en wanneer het gelovend opgroeit blijft het Mij zien, zelfs door de mist van de wereldse situatie heen blijft het Mij zien. Maar zicht op Mij heeft in de wereld geen waarde, geen betekenis, in geloven wordt geen bewijs van bestaan gevonden, terwijl juist bewijs waarheid maakt voor de meeste mensen. En zo is er onnoemelijk veel vals bewijs. Een deel daarvan is ontstaan door onwetendheid, een ander deel is moedwillig tot stand gebracht, om het eigen gelijk, om waardering te krijgen, om een zekere macht en om roem. Wie door vals bewijs hoog stijgt in aanzien, kan heel diep vallen.

Maar wie oprecht in Mij gelooft, zijn Schepper, zijn leven-gever, en in Mijn ware liefde, die zal nooit diep vallen, die zal altijd stevig op vaste grond staan. Die zal zien wat Mijn liefde in alle opzichten voor alle mensen doet, die zal zien wat ware rijkdom is, die zal het verschil zien tussen werkelijk eeuwig leven en de niet werkelijk bestaande eeuwige dood en weten wat dat betekent. Die zal zien aan hoeveel mensen die dood nog kleeft, door de keuzen die gemaakt worden uit eigenbelang, uit eigenliefde, uit zucht naar materiële rijkdom en macht. Dat te zien doet hem geen genoegen.

Maar Mijn liefde kennen en voelen maakt mensen blij en verdraagzaam, en daarmee kunnen zij moeilijke tijden doorstaan. Zij weten dat Ik al hun liefde zegen uit Mijn liefde, maar ook dat die zegen zijn uitwerking heeft ten dienste aan alle mensen, zoals dat voor alle mensen het beste is, ook al geloven mensen niet in Mijn bestaan. Want zij weten dat eens de tijd komt dat Ik Mij aan iedereen bekend zal maken, en dat alle mensen Mij dan zullen zien zoals Ik Ben. Dan kan niemand Mij meer ontkennen, en iedereen zal voor Mij staan en Mijn liefde ten diepste voelen, ieder persoonlijk en allen tezamen. Die dag komt, eens. Lieve mensen die daarop vertrouwen en daarop wachten, heb nog geduld, want Ik heb geduld. Veel geduld, om alle mensen te redden. Besef dat en heb geduld.

Hemels Brood 7288

Jouw geloof in Mij, in Mijn liefde en haar wijsheid, opent voor jou deuren naar een andere rijkdom dan op aarde als rijkdom gezien wordt. Dat geldt voor iedereen die in Mij en Mijn liefde gelooft. De aardse rijkdommen, waar mensen zelfs moorden voor plegen, hebben eigenlijk geen enkele waarde, omdat zij niet levensbestendig zijn.

Er worden op aarde huizen gebouwd waarvan gezegd wordt dat zij levensbestendig zijn. Dat kan op aarde voor een beperkte tijd gedacht worden, maar voor het eeuwige leven, dat iedereen van Mij gekregen heeft, is dat zeker niet zo. Mijn liefde en haar wijsheid is levensbestendig en Ik ben voor jullie allemaal de Bron waaruit jullie Mijn eeuwig ware liefde en haar wijsheid kunnen putten. Hoe meer jullie putten om in liefde met elkaar om te gaan, des te meer heeft die liefde ook Mijn wijsheid. Dat is werkelijk eeuwig levensbestendig en het voorziet jullie van alles wat nodig is in een overlopende maat, welke een rijkdom geeft die op aarde niet te meten is, maar na het verblijf op aarde des te meer ervaren zal worden, terwijl wat op aarde gezien wordt als rijkdom en macht, dan geen enkele waarde meer heeft en als armoede ervaren zal worden.

Ik zie hoe jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, zorg hebben over de situaties op aarde, situaties waar jullie weinig of geen invloed op lijken te hebben, die mensen in meerdere opzichten tot handelen uit eigenbelang verleiden, tot weerstand en protest, terwijl verdraagzaamheid en geduld nodig is, maar nauwelijks aanwezig is. Wees in al die situaties zelf wel verdraagzaam en geduldig, ook al wordt het jullie regelmatig moeilijk gemaakt, blijf uit Mij liefde en wijsheid putten, daarmee bouwen jullie aan de ware rijkdom voor de eeuwigheid, niet specifiek voor jezelf, maar juist ook voor jullie medemensen die nog niet in Mijn bestaan, in Mijn liefde en haar wijsheid geloven, die Mij nog niet kennen.

Zoals Mijn liefde goeddoet aan alle mensen, zo doet jouw liefde, jouw verdraagzaamheid en jouw geduld, goed aan alle mensen, dat geeft hen levensbestendigheid, zonder dat zij dat nu beseffen. Maar eens zullen zij dat gaan beseffen, dat jouw liefde uit Mijn liefde hen gegeven is ter redding van het wereldse, voor het eeuwige levensgeluk.

Hemels Brood 7289

De veranderingen die op aarde plaatsvinden hebben betekenis. De veranderingen die de mens meemaakt hebben betekenis, alles heeft een betekenis voor het ware leven, voor de mens en zijn bestemming. Want het leven van de mens komt van ver, gaat via de mens tot in de eeuwigheid in de mens verder en blijft veranderen tot in de volmaaktheid.

Want eens heb Ik de mens geschapen en Mijn leven gegeven in alle volmaaktheid van Zijn, eens zal de mens weer tot die volmaaktheid terugkomen en eeuwig blijven. De aarde is de basis waarop de mens tot die volmaaktheid in vrijheid van zijn zal komen, zelfstandig levend in eenheid met elkaar en met Mij. Op de aarde heeft hij te maken met onvolmaaktheid, in vrijheid zelf gekozen en in zijn vrijheid zal hij zelf tot de keus voor volmaaktheid gaan komen, zodra hij alles beleefd heeft wat nodig is om voor altijd de keus voor het volmaakte leven te maken. De cirkel van leven zal hem zeker tot die volmaaktheid brengen, die hem uit Mij van oorsprong gegeven is, welke bochten en draaiingen zich ook voordoen, begin en eind zijn met elkaar verbonden in eenheid met Mij, en anders dan Ik Ben is er niet en zal er nooit zijn.

Hoe lief heb Ik jullie mensen, oneindig lief. En in Mijn liefde draag Ik jullie, koester Ik jullie, omarm Ik jullie, troost Ik jullie, leef Ik met jullie, maar overnemen kan Ik het niet, het blijft in alle vrijheid van zijn jullie weg over de aarde, zoals ieder mens gekozen heeft, kiest en nog zal kiezen. Juist om zelf persoonlijk het ware leven te kunnen ervaren zoals het werkelijk is en zoals het niet is. En wanneer je ten diepste beseft wat het niet is, en ten diepste beseft wat het wel is, zul jij, mens, in al je vrijheid niet anders meer kiezen dan Mijn en jouw werkelijk gelukzalige leven, voor eeuwig en altijd, ware onveranderlijke onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben.

En in jouw vrij en voor eeuwig gemaakte keus komen wij, jij mens en Ik God in alles en iedereen, tot volkomen eenheid van Zijn, tot de volmaakt ware gelukzalige levensverbinding. In die eeuwige gelukzaligheid zul jij mens, als Mijn beeld en gelijkenis, persoonlijk in eenheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid Zijn, werkelijk levend eeuwig Zijn.

Hemels Brood 7290

Er zijn nogal wat mensen met de vraag, waarom? Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Maar het antwoord op al die vragen met “waarom” is niet tot in detail te geven.

Elk antwoord op de “waarom” vraag heeft diep gelegen wortels in het bestaan van de mens op de aarde en de keuzen die mensen in hun vrijheid gemaakt hebben, nu maken en in de toekomst nog zullen gaan maken. En vooral met het door de mens in zijn vrijheid te bereiken doel, dat is, met Mijn Plan. Zou Ik het waarom in alle opzichten beantwoorden, dan zou dat eeuwenlang duren en veel te ingewikkeld zijn om door de mens op aarde te worden begrepen. Daarom zeg Ik, vraag Mij niet waarom, maar heb er vertrouwen in dat Ik voor alles en iedereen zorg op de voor iedereen beste manier, zowel voor ieder persoonlijk als voor allen tezamen.

Alles krijgt door Mij en Mijn liefde en haar wijsheid plaats en gevolg op een manier die goeddoet aan iedereen, hoe mensen zich ook gedragen, en juist zodanig, dat er voor iedereen die op aarde verblijft een helder zicht komt op de beste weg om te gaan. Ik zeg daarmee niet dat ieders weg op aarde gemakkelijk zal zijn, want de keuzen die mensen in hun vrijheid maken, hebben een uitwerking die het verblijf op aarde soms wel en soms niet ten goede komt, maar die uitwerking zal altijd ten dienste staan aan de mens en hem tot zicht brengen, wat soms in een flits kan gebeuren, maar vaker lang duurt voordat het zicht helder geworden is. Wat het moeilijkste voor de mens is, staat hem nog het meeste ten dienste om tot het ware leven te gaan komen.

En wanneer je dan toch de “waarom” vraag stelt, weet dan voortaan dat wat er gebeurt, uit Mijn liefde voor jullie allemaal gebeurt, dienstbaar aan alle mensen, in het klein of in het groot, om jullie allemaal van het kwade te verlossen en tot de ware gelukzaligheid van het werkelijke leven in eeuwigheid te brengen, daarom. Houd dat als Mijn antwoord vast en je weet altijd waarom. Juist, daarom.

Hemels Brood 7291

Het is niet zo dat elke ramp voor iedereen dezelfde zware gevolgen heeft. Het is niet zo dat elke voorspelling die in de Bijbel verkondigd wordt voor iedereen hetzelfde uitwerkt. De gevolgen van ieders handelen zijn verbonden met de keuzen die mensen maken en die zullen altijd een zwaartepunt hebben waar dat het meeste nut heeft, en degenen die het meest te lijden hebben, zullen er ook het nodige voor vergoed krijgen ten aanzien van de bestemming van alle leven van alles en iedereen.

Daarom gaat er van elke ramp, van het uitkomen van elke voorspelling die in de Bijbel staat, van alle lijden, een ware zegen uit voor alles en iedereen. Ook al wordt dat door veel mensen niet bemerkt, niet beseft, omdat hun aandacht in beslag genomen is door de gebeurtenissen en door de werkzaamheden die na een ramp nodig zijn. Maar ook daarvan gaat een zegen uit voor alles en iedereen. Dat is steeds Mijn zegen voor alle mensen en die heeft, bemerkt of niet bemerkt, een oneindig bereik. Voor sommige mensen is een gezapig leven een juiste weg, maar een leven met veel beroering brengt lering, en zo heeft de een op aarde een mildere weg te gaan dan een ander, maar dat wil niet zeggen dat degene waarvan het leven mild verloopt een beter mens is dan degene die veel door te maken heeft.

Alles is precies zo afgestemd dat de mens tot werkelijk leven komt, dat de mens tot eenheid komt met elkaar en met Mij, zijn Schepper, God in Jezus Christus, God in de Heiligheid van Zijn Goddelijke Wezenlijkheid, God in de ware werkelijk onveranderlijke, onvoorwaardelijke, volledig onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid, God, Die Ik Ben, eeuwig Leven in volmaakte gelukzaligheid. Alles gebeurt om jullie mensen, die Ik allemaal oneindig intens liefheb, tot dat werkelijk eeuwig gelukzalige leven, Mijn Leven, te brengen.

En het zal zo zijn dat alle mensen dat ware gelukzalige leven zullen bereiken en eeuwig zullen zijn. Juist door alles wat er op aarde was, is en nog zal zijn, zal alles en iedereen tot dat ware leven voor eeuwig gewekt worden.

Hemels Brood 7292

Nog is de situatie zo, dat veel mensen aan Mijn bestaan voorbijgaan, niet in Mijn bestaan geloven, nog niet zien dat wat er op aarde als niet aangenaam gebeurt door de keus van de mens ontstaan is en ontstaat. Maar Ik heb geduld.

Toch kan Mijn geduld niet oneindig blijven, waar het de situatie op aarde betreft. Niet dat op een gegeven moment Mijn geduld overgaat in boosheid, zoals mensen denken op te maken uit verschillende teksten die in de Bijbel staan. Maar op een gegeven moment is het nodig dat er een eind aan Mijn geduld komt, dat is, wanneer het geen dienst meer doet. Wanneer je een touw meer belast dan het aankan, breekt het. Wanneer je niet wilt dat het touw breekt, is het nodig dat je het niet meer belast dan het aankan.

Zo is het met de situatie op aarde. Wanneer de situatie op aarde tot een breekpunt gaat komen, dat wil zeggen, dat de mens het nodige en ware contact met Mij geheel dreigt te gaan verliezen, is het moment aangekomen dat Ik in actie kom en is het gedaan met Mijn geduld. Niet uit boosheid, maar uit ware liefde voor de mens. Om te voorkomen dat de mens in het kwade blijft hangen, om de mens op de weg naar het ware leven te houden. Op die manier zijn alle voorspellingen die in de Bijbel staan bedoeld te worden begrepen.

Want Ik zie tot in de eeuwigheid alles en weet welke wegen de mens in zijn vrijheid kiest, zodat Ik lang van tevoren weet en kan aangeven hoe een en ander zal gaan verlopen, welke situaties er ontstaan, wanneer geen acht geslagen wordt op Mijn Woord, welke Ik niet als boeman gegeven heb, maar uit ware liefde, om de mens te helpen tot het eeuwig ware vrije en gelukzalige leven te komen. En wanneer daar moeilijke onprettige situaties voor nodig zijn, vanwege de keuzen die mensen in hun vrijheid maken, dan zij dat zo, want het ware geluk voor de mens is het allerbelangrijkste voor zijn welzijn in alle opzichten.

Er is namelijk werkelijk geen ander leven dan Mijn Leven, ook al denken mensen daar anders over, er is in alle werkelijkheid alleen Mijn Leven, en dat is jullie leven, waarvoor Ik Mijn Woord gegeven heb. En Mijn Woord doe Ik gestand in eeuwigheid uit eeuwig ware liefde voor alle mensen, nooit anders dan uit ware wijze liefde.

Hemels Brood 7293

Om in Mijn hoogste hemel te kunnen komen, is het nodig dat je tot Mijn volmaakte, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid komt in alles. Maar om met Mij in contact te komen, hoef je die volmaakte liefde nog niet te zijn. Zelfs ontmoet Ik je het liefst nu, nu je die volmaaktheid nog niet hebt.

Want steeds wanneer je in contact met Mij bent, kan Ik je helpen om tot die volkomen volmaakte liefde en wijsheid te komen. Zonder Mijn hulp kun je niet tot die volmaakte liefde komen, daarvoor heb je beslist Mijn hulp nodig. Ik zeg je, die liefde zijn, Die Ik Ben, is de grootste, eeuwig ware gelukzaligheid om in vrijheid te zijn. Steeds zie Ik mensen op aarde ploeteren om hun welzijn te bevorderen, om een prettig leven te hebben, maar ze doen dat zonder Mij, zonder contact met Mij. Zelfs geloven veel mensen niet in Mijn bestaan, terwijl hun bestaan het volledige bewijs is van Mijn bestaan, omdat Ik het Enig ware leven Ben. Ik ben het leven van alles en iedereen, Schepper van al wat leeft, en er is niets anders dan Mijn Leven.

Nog is het zo dat veel mensen denken dat hun leven een soort van natuurverschijnsel is, maar zo is het niet. Ik ben het ware eeuwige Leven, Persoonlijk, en in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid ben Ik eeuwig Heilig, in Jezus Christus ben Ik God in de Mens. Ik Ben Die Ik Ben in alles, en in ieder mens ben Ik zijn leven. Ik heb ieder mens de bewustheid van leven gegeven om in vrijheid de ware gelukzaligheid werkelijk levend te zijn. En juist in die vrijheid is de mogelijkheid aanwezig om niet bij Mij te komen, om niet in Mij te geloven, om te denken dat Mijn leven in de mens niet meer is dan een natuurverschijnsel. Hoe kan de mens Mij, zijn Schepper, niet zien, juist in de hele Schepping, die het begrip van de dwalende mens ver, oneindig ver te boven gaat? De hele balans in alles wat er is, wordt perfect bijgehouden, en de mens ziet het niet, ziet voornamelijk zichzelf, is voornamelijk gericht op zichzelf, op zijn welzijn. Terwijl hij Mij in zich heeft en met Mij samen tot een gelukzalig welzijn kan komen.

Aan jullie, die in Mij geloven, die op Mij vertrouwen, zeg Ik, je hoeft niet volmaakt te zijn om met Mij in contact te komen, Ik ontmoet jullie juist graag, in je hart, daar waar het stil en zuiver is, waar je oprecht eerlijk bent en Mij werkelijk wilt ontmoeten. Kom, want in jouw vrijheid is het nodig dat je bij Mij komt, dat het jouw keus is om Mij te willen ontmoeten. Je hoeft daarvoor niet volmaakt te zijn. Kom en Ik help je te begrijpen en Mijn stem te verstaan, Ik help je om tot Mijn volmaakte liefde en haar wijsheid te komen.

Hemels Brood 7294

Wanneer Ik je in je hart spreek, is dat altijd zuiver en eerlijk, zachtmoedig, vol van begrip, is dat steeds een uitleg die van belang is, maar nooit opdringend. Wat Ik zeg is altijd een advies en is altijd te controleren op belangeloosheid. Wanneer Ik met iemand spreek, is het altijd als gelijke, met respect, in vriendschap, om te helpen.

Ik leg niemand iets op, Ik stel geen voorwaarden, geen eisen, en wat Ik zeg, kan steeds goed begrepen worden. Ik vraag er geen eer voor, Ik hoef er geen dank voor, wat Ik zeg is altijd in vrede, in waarheid, nooit scherp of oordelend, nooit verwijtend. Op die manier kan Ik je spreken in je hart of via een medemens. Maar wanneer Ik spreek via een medemens kan dat onzuiver zijn, kan dat vermengd zijn met de interpretaties van die mens, met de misvattingen van die mens, hoe vriendelijk en liefdevol die mens ook is, hoe gelovig die mens ook is.

Daarom raad Ik iedereen aan om in zijn hart naar Mij te luisteren. En wanneer iemand namens Mij spreekt, dat altijd bij Mij in het hart te controleren op zuiverheid en waarheid. In je hart kan Ik je laten voelen of iets wel of niet waar is. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk, want ieder mens heeft een mate van misvattingen, onjuiste voorstellingen, onjuiste interpretaties, ieder mens heeft verstandelijke overwegingen die een juist luisteren naar Mij in het hart belemmeren. Maar Ik weet dat en Ik weet dat te omzeilen en je toch tot waarheid te brengen, zonder je vrijheid te belemmeren.

Soms wil je Mij horen, maar hoor je jezelf, zijn het je eigen gedachten, je eigen invullingen, en dat verwart. Ik zie in jou wanneer je oprecht Mij in je hart aanspreekt, en dan zal Ik daar zijn en jou antwoorden, zuiver, duidelijk en niet mis te verstaan, zachtmoedig en toch tonend wat je misvattingen nog zijn, wanneer jij dat oprecht wilt. Ik dring Mij niet op, Ik toon Mijzelf in je hart zodra jij Mij oprecht zoekt. Wanneer jij denkt dat Ik je iets verwijt, dan ben Ik dat niet. Wanneer jij dwang voelt, dan ben Ik dat niet. Wanneer je oprecht met Mij contact wilt, dan zul je heel zuiver voelen en weten dat je contact met Mij hebt, aan Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, wijze liefde.

Hemels Brood 7295

Taal is een uitdrukkingsmogelijkheid van je wezenlijkheid, om te kunnen communiceren met je medemensen en om elkaar te kunnen begrijpen, voor zover taal in alle eerlijkheid daarvoor gebruikt wordt.

Op aarde is communicatie in taal een afgebakend geheel geworden, wat het van oorsprong niet was. Mijn taal is het leven en het leven is Mijn Woord. En Mijn Woord heb Ik buiten Mijzelf gebracht en aan de oneindigheid openbaar gemaakt. Zo kun je dat als een oneindig begin zien, terwijl Ik daarvoor al eeuwig levend Ben. Maar in de aardse taal zou dat als verleden uitgesproken worden, terwijl Ik eeuwig onveranderlijk Dezelfde Ben.

Tijd begrenst de mens op aarde, maar tijd begrenst Mij en Mijn leven niet. Mettertijd is de taal van de mens begrensd geworden, maar van oorsprong hadden mensen geen taal nodig om met elkaar te communiceren, want in de volmaakte mens, zoals Ik de mens geschapen heb, kon hij in de eenheid met Mij de hele waarheid van leven, van bestaan, tot in de eeuwigheid verstaan in zijn totale zijn. Wie Mij in zichzelf verstaat, verstaat Mij zonder gebruik te maken van zijn taal, hij verstaat Mij in het volmaakte besef van waarheid en liefde en ervaart de wijsheid daarvan, zonder enige twijfel.

Maar wanneer hij dat met zijn medemensen wil delen, is het nodig dat hij dat in zijn gebruikelijke aardse taal doet. Daardoor mist er hoe dan ook een deel, omdat dat niet in taal omgezet kan worden. Het ligt dan deels aan degenen die luisteren, of zij de betekenis van het deel dat niet onder woorden gebracht kan worden, toch aanvoelen, toch beseffen. Want in de mens is leugen en bedrog gekomen, is veel zuiverheid verdwenen, zijn verdraaiingen van waarheid geslopen, en zo is taal onbetrouwbaar geworden, zelfs voor eerlijke mensen. Alleen in wederzijdse ware liefde kunnen mensen elkaar nog naar waarheid verstaan, zelfs zonder woorden. Alleen in eerlijkheid en ware liefde kan gezien worden waar in taal de leugen zich verschuilt.

Weet allemaal dat wanneer Ik met je spreek, dat zonder de op aarde bekende talen is, maar in ware liefde en haar wijsheid. In jezelf kun je Mij altijd het beste verstaan in volledig oprechte eerlijkheid, in ware liefde.

Hemels Brood 7296

Het zou voor de mens het beste zijn wanneer hij, ondanks alle verschillen die er tussen mensen zijn, als gelijke met de ander zou omgaan. Maar die onderlinge gelijkheid is er voor een groot deel niet. Functies die mensen hebben bepalen dat iemand hoger is dan een ander, rijkdom bepaalt of iemand meer is dan een ander, kennis geeft een hogere status, in bepaalde beroepen zijn mensen lager dan hun medemensen in andere beroepen, huidskleur maakt iemand meer of minder, armoede vermindert aanzien, zelfs ziekte vermindert iemand in aanzien.

Er zijn op aarde zoveel posities waardoor er ongelijkheid is, terwijl geen enkel mens meer of minder is dan een ander, in geen enkel opzicht. De ene mens kan eerlijker zijn dan een ander, maar het maakt hem niet meer en de ander niet minder, het maakt alleen een verschil, meer niet. In Mijn liefde zijn alle mensen gelijk, maar in hun handelen verschillen de mensen en dat heeft een uitwerking. Die uitwerking komt tot uiting in het vervolg van de gebeurtenissen, maar dat maakt evengoed de ene mens niet meer of minder dan de ander. Belangen die mensen hebben zijn er vaak oorzaak van dat verschil ontstaat in gelijkheid, de zucht naar macht is er ook vaak oorzaak van, evenals leiderschap en dergelijke. Er kan een verdeling van taken nodig zijn, maar de ene taak of de andere taak maakt evengoed geen verschil in gelijkheid tussen mensen.

Op aarde heeft de mens er grote moeite mee om alle verschillen die er tussen mensen zijn niet te koppelen aan gelijkheid of ongelijkheid tussen mensen, en aan meer of minder waarde, waardoor mensen elkaar niet steeds als gelijken behandelen. Voor velen is het een strijd geworden om zich te bewijzen, vaak een niet te winnen strijd, omdat ieder mens hoe dan ook gelijk is aan zijn medemensen, ook al wordt dat niet gezien. Alle door de mens ingestelde ongelijkheid tussen mensen komt voort uit blindheid voor de waarheid. En blindheid is niet te bestrijden door de mens, is alleen op te heffen door Mij.

En opheffen zal Ik het, op het daarvoor bestemde moment en op de daarvoor beste manier, ten dienste aan alle mensen. Maar die blindheid is nog te diep geworteld, zodat het schade aan de mens zou doen wanneer die blindheid te snel weggenomen zou worden. Daarom blijft ongelijkheid nog een tijd in Mijn liefde gedragen, maar vertrouw erop dat het goedkomt voor alle mensen.

Hemels Brood 7297

Wachten is voor veel mensen heel moeilijk. Wachten vraagt om geduld. Wachten betekent soms een poosje niets doen, wachten. En wanneer het wachten langer duurt dan afgesproken is, of dan men verwachtte, dan is dat nog een keer zo moeilijk.

Zo zijn er veel mensen die op Mij wachten, die al een tijdje Mijn komst op aarde verwachten. Niet dat zij ongeduldig op hun horloge kijken, maar wel kijken zij wat bezorgd om zich heen. Er gebeurt zoveel en de verwarring onder de mensen groeit, er is steeds meer onwaarheid gemengd met waarheid en het wordt steeds moeilijker om hetgeen waar is te onderscheiden van hetgeen niet waar is. Alles wordt ingezet, allerlei complottheorieën doen de ronde en groepen mensen scharen zich steeds meer achter de ene of de andere complottheorie en staan recht tegenover elkaar. Maar niemand heeft bewijzen.

En ineens zijn er geen bewijzen meer nodig, geloven in een van de complottheorieën is genoeg, en zo geloven meer en meer mensen wat het hardst geroepen wordt als waarheid, zonder de werkelijke waarheid te kennen of naar te zoeken. In die steeds meer tot een chaos wordende samenleving verwachten jullie, die in Mij in Jezus Christus geloven, Mijn wederkomst op aarde. En dat wachten duurt lang, en de situatie wordt nijpender, want het lijkt erop dat steeds meer mensen afdwalen in ongeloof over Mijn bestaan, en dat kan niet goed zijn.

Lieve mensen, Mijn tijd is nog niet gekomen. Wees geduldig en laat gebeuren wat er gebeurt, blijf op Mij vertrouwen. Alles ligt tot in het kleinste detail in Mijn liefdevolle Hand. Het zal allemaal goedkomen, op Mijn tijd, op Mijn manier en in Mijn wijze eeuwige liefde voor alle mensen. Ik kom, zoals Ik gezegd heb, niet eerder en niet later dan goed is voor alle mensen. Maar de mens heeft van Mij de vrijheid gekregen en die vrijheid laat Ik hem, voor zijn eigen bestwil.

Dat is wat er nog allemaal te gebeuren staat in de vrijheid van alle mensen, ten beste voor alle mensen. Verwacht Mij in vrijheid en heb daarbij geduld en vertrouwen in Mij en Mijn eeuwig wijze liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 7298

Ieder mens heeft ingevingen, ideeën die bij hem opkomen. Zijn de intenties die iemand heeft goed, helpend, belangeloos, dan zullen de ingevingen en de ideeën die iemand krijgt navenant zijn. Zijn de intenties die iemand heeft niet goed, gericht op winst, macht en eigenbelang, dan zullen bij diegenen de ingevingen, de ideeën dat evenzo zijn. Dat heeft te maken met de vrijheid van de mens, in die vrijheid gaat ieder mens op zijn eigen gekozen wijze met zijn leven om. De een eerlijk, de ander oneerlijk en alles daartussenin. Daarbij heeft ook de verleiding een plaats gekregen, waardoor getoetst kan worden hoe krachtig iemand nog voor het kwade en voor eigenbelang kiest, of voor het goede zonder eigenbelang.

Maar de grens tussen het een en het ander is niet altijd even duidelijk, niet iedereen kent zo duidelijk in alle opzichten het verschil, situaties zijn vaker gecompliceerd en het is niet altijd een gemakkelijke keus om te maken, wanneer het gaat om verschillende meningen en verschillende belangen van mensen. Je kunt het goed bedoelen, maar niet in de positie zijn om te bepalen welke keus het beste is om te maken, dan kun je niet anders dan meevaren op de boot waarop je zit. Zo wordt er veel in de samenleving door anderen bepaald en wel zodanig, dat je er hoe dan ook mee te maken hebt.

Dat kan je zorgen baren, je kunt er verdriet om hebben, maar Ik zie in je hart wel wat jouw keus zou zijn, wat jouw intenties zijn, en Ik reken het jou daarom niet aan. Wegen kunnen elkaar kruisen, soms een tijdje langs elkaar heen gaan, maar jouw innerlijke intenties gelden voor jou, niet de dwang van iemand anders. En wanneer je kunt, laat dan je zorgen los, geef die maar aan Mij, dan neem Ik die last van je schouders, en wat er dan ook gebeurt, het is niet jouw keus en niet jouw verantwoordelijkheid. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen keuzen. Mens, wees jezelf, met je eigen goede wil in Mijn liefde, dat zie Ik en dan is het goed.

Hemels Brood 7299

Alles wat er op aarde gebeurt, gebeurt om de mens tot zicht te brengen, tot onderscheid tussen wat goed en wat niet goed is, wat werkelijk leven en wat het tegenovergestelde daarvan is. Maar dat heeft alleen zin in volledige vrijheid van zijn.

Daarom is de mens op aarde volledig vrij, maar gebonden aan zijn materiële lichaam is het ook zo, dat hij zowel het heerlijke van het werkelijke leven kan ervaren, als het onaangename van het tegenovergestelde daarvan, in alle facetten. Zou Ik het onaangename van het tegenovergestelde van hem wegnemen, dan zou Ik daarmee zijn vrijheid wegnemen, dan zou Ik ook zijn mogelijkheid wegnemen om in vrijheid tot het heerlijke leven te komen, zonder het tegenovergestelde daarvan.

Om tot het volkomen gelukzalige leven te kunnen komen, is het voor de mens nodig om al hetgeen op aarde gebeurt mee te maken tijdens de periode die hij op aarde doorbrengt. En hoewel veel mensen dat niet beseffen, is heel het verblijf van ieder mens geheel gevat in Mijn intense liefde en haar wijsheid, zodat alle pijn en schade die een mens op aarde kan worden aangedaan, in een ruime mate vergoed wordt, op een voor die mens meest voordelige wijze, die bijdraagt aan zijn verdere leven. Want het leven van ieder mens gaat door na zijn verblijf op aarde, al naargelang de keuzen die hij op aarde in zijn vrijheid gemaakt heeft en al naargelang hij op aarde onschuldig te lijden gekregen heeft.

Daarbij heeft iedereen op aarde de mogelijkheid gekregen om Mij, zijn Schepper, en Mij in de mens Jezus Christus, te leren kennen, in hem en om hem heen. Daarmee kan ieder mens uit Mijn liefde en haar wijsheid putten en steeds weten hoe met elke situatie het beste om te gaan, en hoe Mijn hulp in ware liefde te krijgen. Dat niet iedereen daar gebruik van maakt is een eigen vrije keus, Ik zal Mij vanwege de vrijheid van jullie mensen nooit opdringen, wel zal Ik zo nu en dan serieuze waarschuwingen geven ten dienste aan alle mensen en uit ware liefde voor iedereen. Bij Mij kan iedereen in liefde verlichting krijgen, aan Mij kun je al je zorgen geven, de keus is aan jou om dat te doen.

Hemels Brood 7300

Voor het hogere, dat is, het belangrijkste doel van de mens op aarde, heb Ik de mens tijd gegeven. Die tijd staat in direct verband met zijn besef en zijn gebrek aan besef.

Wanneer iemand een zeker besef van Mijn bestaan heeft, heeft hij een ander zicht op waarheid dan iemand die dat besef niet heeft. Zo kan iemand liegen en weten wat hij daarmee aanricht, of iemand kan gebruik maken van een leugen om bestwil, zonder te beseffen wat hij daarmee aanricht. De eerste liegt met opzet, heel bewust, hij weet dat hij daarmee een medemens tekortdoet. De tweede liegt zonder zich ervan bewust te zijn wat zijn leugen aanricht. Daarom zijn er voor de eerste leugenaar andere gebeurtenissen nodig dan voor de tweede.

De eerste heeft inzicht nodig om te zien welke schade hij over zichzelf afroept, terwijl de tweede inzicht nodig heeft om zich bewust te worden van het verkeerde van zijn leugen. Wat er voor beiden ook gebeurt, het is om hen te behoeden voor een verder afdwalen in het tegenovergestelde van liefde. Want een leugen is altijd het tegenovergestelde van liefde en geeft daarom als uitwerking het tegenovergestelde van liefde, wat niet aangenaam is. Evengoed dienen de gevolgen altijd de mens, door Mijn grote liefde voor de mens. Die gevolgen zijn te zien als waarschuwingen van Mij, en voor iedereen is het het beste om die serieus te nemen, voor het welzijn van alle mensen, waar ook hij, de leugenaar, toe behoort.

Wie voor Mij en zijn medemensen zijn best doet om naar Mijn liefde te leven, die zal Mijn zegen ervaren in al zijn doen en laten en stapsgewijs tot het doel van zijn verblijf op aarde komen, tot de vervulling van Mijn Woord, tot het ware gelukzalige leven voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7301

De werking van Mijn liefde is in alle opzichten open en eerlijk voor iedereen te zien, maar veel mensen zien het niet, omdat zij er blind voor zijn. De werking van het tegenovergestelde van Mijn liefde gebeurt ondergronds, zoveel mogelijk niet zichtbaar voor mensen, in het donker. Veel mensen hebben geen idee wat het tegenovergestelde van Mijn liefde, het kwaad, allemaal aanricht. Toch blijft niet alles voor alle mensen verborgen, sommige mensen kunnen de werking van Mijn liefde zien, maar daarbij zien zij ook hetgeen niet Mijn liefde is, het kwaad, en het grote verschil daartussen.

Je zou op aarde graag zien dat Mijn liefde het tegenovergestelde ervan, het kwaad, zou wegnemen. Maar de aarde is juist een plaats met zowel Mijn liefde als het tegenovergestelde ervan. De aarde is juist een plaats waar mensen met kwade bedoelingen in vrijheid Mijn liefde tegenkomen en leren kennen. Op aarde kunnen mensen door alles wat Mijn liefde niet is, gaan beseffen waarom Mijn liefde voor hen zo belangrijk is om zelf in vrijheid te zijn. Maar dat gaat met veel ongemakken gepaard.

Juist heb Ik de aarde geschapen zodat het tegenovergestelde van Mijn liefde, het kwaad, er kan woekeren, in alle vrijheid en toch dienstbaar aan alle mensen en het doel van verblijf op aarde voor alle mensen, dat is voor altijd bevrijd te worden van het kwaad en alle gevolgen van het kwaad. Dat is ook het zelf bereiken van totale liefde en haar wijsheid, zowel persoonlijk als allen tezamen, en de gelukzaligheid daarvan voor eeuwig en altijd te verwerven. In dat opzicht is het verblijf op aarde zeker geen pretje. Veel mensen zoeken er dan ook vooral naar om een zo prettig mogelijk leven op aarde te hebben, en zij denken dat geld en macht een middel daartoe is. Maar de werkelijke gelukzaligheid bereiken zij daarmee niet.

Eens komt er voor al diegenen een moment waarop hen duidelijk zal worden dat geld noch macht hen de ware gelukzaligheid brengt. Dat moment is evengoed niet prettig te noemen. Maar iedereen die dat oprecht wil, en er ook iets voor over heeft, kan de waarheid van leven en het doel van zijn verblijf op aarde, vinden, wanneer hij zich tot Mij wendt. Want alles wat er te weten en te kennen is, niet alleen over de aarde en haar bewoners, maar werkelijk alles wat er in de eeuwigheid van werkelijk zijn is, weet en ken Ik, want Ik ben Alles wat is, wat werkelijk leeft, het eeuwig ware gelukzalige leven in ware liefde en haar wijsheid. En iedereen kan, zo hij dat oprecht wil, gelijk Mijn liefde en haar wijsheid in ware gelukzaligheid levend zijn.

Hemels Brood 7302

Ik zie in je hart de vraag hoe het komt dat er over de wereld verspreid maar zo weinig mensen zijn die in Mij en Mijn liefde en in Mij in Mijn Zoon Jezus Christus geloven. Dat er maar zo weinig mensen zijn die er naar streven om naar Mijn leer van liefde te leven. Daarbij zie Ik je verbazing over zoveel mensen die in de oudheid massaal in niet bestaande goden geloofden en hen aanbaden.

Ik zeg je daarover, al die mensen in de oudheid geloofden niet, maar hadden vooral angst en deden uit angst voorkomen te geloven, omdat hen door priesters strenge regels opgelegd waren met strenge straffen wanneer die niet opgevolgd werden, vaak met de dood tot gevolg. En veel mensen waren bang voor de dood, want hen was veel onaangenaams over de dood voorgehouden, wat zij geloofden. Liever zie Ik een klein aantal mensen daadwerkelijk in Mij geloven, omdat zij Mij en Mijn liefde in hun hart kennen, dan dat een groot aantal mensen onder dwang en uit een zekere angst in Mij gelooft, terwijl zij Mij niet werkelijk kennen en niet werkelijk in Mij geloven.

Zie hoe beroemde mensen massaal aanbeden worden, bijvoorbeeld om de muziek die zij maken, maar niet om wie zij zijn. Want vaak zijn zij zelf door al die mensen niet gekend, alleen hun muziek. De liefde van al die mensen heeft met die muziek te maken, niet met wie die mens is. Mijn liefde heeft met de mens te maken, niet met zijn handelen, Ik heb de mens lief. Het gaat Mij niet om de liefde van veel mensen, het gaat Mij om de ware liefde, en wanneer er maar weinig mensen die ware liefde voor Mij hebben, dan heeft dat de waarde van heel veel. Maar vanuit weinig zullen er veel zijn en vanuit veel zullen er weinig zijn. En zo zullen alle mensen tot ware liefde voor Mij komen, omdat Ik alle mensen persoonlijk liefheb.

Niet het handelen van de mens staat centraal om wel of niet lief te hebben, maar de mens. Het is voor iedereen het belangrijkste om elkaar en Mij persoonlijk lief te hebben. De mens is belangrijk en wat hij uit ware liefde voor Mij doet. Is iemand populair om wat hij doet, zonder datgene wat hem populair maakt, is hij niet meer populair. En mocht zijn naam bekend blijven, dan nog wordt hij niet persoonlijk herinnerd.

Liever ben Ik niet een herinnering, maar word Ik in waarheid en liefde gekend, zoals Ik in ware liefde en haar wijsheid in alles en iedereen altijd aanwezig ben. Niet in het grote massale, maar in het kleine nietige, in dat sprankje ware liefde. Want hoe klein ook, uiteindelijk wordt dat werkelijk groot!

Hemels Brood 7303

Wanneer een regering wetten voorschrijft, zullen de mensen zich daaraan moeten houden. Voor wie zich niet aan de door de regering opgelegde wetten houdt, zijn er straffen bepaald en zijn er rechters aangesteld om die straffen op te leggen, al naargelang de wetsovertreding.

Maar zo gemakkelijk is het bepalen van een straf op een overtreding niet, daarom zijn er ook juristen aangesteld, om de feiten van een overtreding op een rij te zetten en een pleidooi te houden, zodat duidelijk mag worden welke straf het meest rechtvaardig is. Vaak wordt er door de jurist vooral gekeken naar wat het gunstigst is voor degene die de wet overtreden heeft en wordt er door de rechter vooral gekeken naar de wet. Het slachtoffer van een wetsovertreding, hoe ernstig die ook benadeeld is, heeft daarbij wel een mate van aandacht, maar heeft geen werkelijk beslissend aandeel in de strafbepaling, om te voorkomen dat sprake kan zijn van wraak.

Wanneer je naar Mijn wetgeving kijkt, kun je zien dat Mijn wet vooral raadgevend is. Ik heb geen rechters of juristen die uitmaken wat de straf op een overtreding zou moeten zijn, Ik ben zelf rechter, jurist en regelgever. Mijn wet is van groot belang om opgevolgd te worden, maar de gevolgen van het niet opvolgen van Mijn wet zijn geen straffen, maar zijn dienstbaar aan de mens, zodat hij gaat begrijpen waarom het van groot belang is dat hij Mijn wet opvolgt. En de bepaling van de gevolgen van een overtreding van Mijn wet is direct gekoppeld aan de overtreding, en wel zodanig, dat die gevolgen altijd rechtvaardig zijn, dat er altijd precies rekening gehouden wordt met om wie het gaat, wat de motivatie was, wat de omstandigheden waren, welke mensen er in welke mate bij betrokken waren, als slachtoffer of als mede wetsovertreder, enzovoorts. Want er is veel om mee te wegen bij het bepalen van de gevolgen van welke wetsovertreding dan ook.

Het grote verschil tussen het bepalen van de gevolgen van een wetsovertreding door een rechter of door Mij, is dat de rechter slechts een gedeeltelijk zicht heeft op het hoe en wat van de overtreding en op die beperkte basis iemand bestraft, terwijl Ik alles zie, weet en ken, van alles en iedereen. En hetgeen Ik bepaal als gevolg van een wetsovertreding is geen bestraffing, maar staat altijd ten dienste aan de mens, is erop gericht om de mens tot inzicht te brengen in zijn gedrag en tot inzicht in Wie Ik Ben, wie hij is, en hoe hij tot het eeuwig gelukzalige leven kan komen. Dat is nogal een verschil.

Hemels Brood 7304

Mensen, wetenschappers, velen vragen zich af, zou er leven zijn op Mars, op Jupiter, ergens in de ruimte, in het universum?

Ik zeg jullie, overal is leven, Mijn leven. Mars, Jupiter, de ruimte, het universum, de aarde, alles leeft en heeft leven, dat hoeft niemand zich af te vragen. Maar alleen de aarde, zo nietig als die is in het hele universum, heb Ik speciaal voor de mens bereid, en de mens heb Ik geschapen om op de aarde in volkomen vrijheid te leven, in de volledige bewustheid van zijn eigen persoonlijke zijn en te leven zoals hij in zijn vrijheid kiest. Dat is geen toevalligheid, maar een bewuste keus van Mij, jullie Schepper, om de mens te scheppen naar Mijn beeld en gelijkenis, beseffend Wie Ik Ben en wie hij is.

Zo is de aarde de bakermat geworden voor de mens, om vanuit zijn keuzen het ware leven uit Mij te kennen en het tegenovergestelde zonder Mij, en te beseffen wat het ware leven is en geeft, de ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, en wat het tegenovergestelde daarvan in werkelijkheid niet is. Dat er in de ruimte, op Mars, op Jupiter, op welk hemellichaam dan ook, geen mens is, zoals er op aarde mensen zijn, wil niet zeggen dat er daar geen leven is, want overal, tot in de oneindigheid, is in alle eeuwigheid leven, Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid, want Ik Ben Alles voor eeuwig en altijd, Leven, ware liefde.

Alles is in alle opzichten Mijn liefde en zal altijd en eeuwig Mijn liefde blijven, Mijn Leven, de ware werkelijke eeuwige gelukzaligheid van Zijn. Die gelukzaligheid heb Ik voor alle mensen bereid om bewust van het eigen bestaan te zijn. Maar eerst heeft de mens een weg gekozen die hem leidt door het besef van het tegenovergestelde van liefde, een moeilijke weg, die niet in alle opzichten aangenaam is en evengoed nog steeds niet door de mens verlaten is. Maar troost je, mens, want Mijn liefde is eeuwig het leven in jou en dat zal eeuwig zo zijn, en jij zult die gelukzaligheid van Mijn liefde, je werkelijke leven, je daarvan volledig bewust, eens zelf zijn. Want zo heb Ik het heelal geschapen voor jou, mens, voor jullie mensen, omdat Ik jou, jullie allemaal, altijd intens liefheb.

Hemels Brood 7305

Het eigen besef te zijn, het besef van het eigen ik, het centrale eigen besef te leven, geeft het idee alles te kunnen bepalen, alles te willen bepalen, zoals het ik zich voorstelt dat het beste is, voor zichzelf en voor anderen in de gegeven omstandigheden. Het is voor iedereen heel moeilijk om het ik als centrum van het besef te leven los te laten voor de eenheid met alle mensen in Mij, jullie God en Schepper, in de Mens Jezus Christus in jullie allemaal aanwezig.

Het vraagt een diepe nederigheid om tot eenheid met elkaar in Mij te komen en alles wat persoonlijk vanuit het centrale levensbesef, vanuit het eigen ik, van belang geacht wordt, los te laten voor die eenheid. De macht van het persoonlijk eigen ik loslaten, niet het besef persoonlijk vrij mens te zijn, maar de drang naar erkenning als een eigen ik, de drang naar eigenmacht, de drang naar verwezenlijking van het eigen willen, de drang naar het vasthouden aan wat je hebt, wat je weet, kent, wat je verworven hebt, dat allemaal loslaten voor de vrije eenheid met elkaar in Mij.

Zelfs mensen die in Mij en Mijn liefde geloven en op Mij vertrouwen, laten ten opzichte van elkaar hun eigen inzichten niet gemakkelijk los, laten hun medegelovigen niet zomaar tot die eenheid met elkaar in Mij komen, door de verschillen die zij van medegelovigen ervaren, zonder de overeenkomsten te zien en vanuit die overeenkomsten tot eenheid in Mij te komen. Tot eenheid in Mij komen lukt niet door ieder voor zich, daarvoor is onderlinge eenheid nodig. Daarvoor is het nodig om je eigen voorkeuren los te laten, je eigen willen los te laten, je eigen invullingen los te laten en naar elkaar te luisteren. Daarvoor is het nodig de verschillen te accepteren, om in overeenkomsten tot eenheid in Mij te komen.

Zonder die acceptatie van verschillen blijft ieder van jullie als een eiland zonder de eenheid met elkaar in Mij te bereiken, en juist in die eenheid ligt de ware liefde en haar wijsheid. Mijn liefde en haar wijsheid ligt in de eenheid met elkaar, niet in onderlinge verdeeldheid, niet in geschillen van inzicht, niet in elkaar beleren. Wie voor Mij kiest, kiest voor elkaar in Mij, kiest niet voor verdeeldheid, maar voor eenheid. En in die eenheid ligt Mijn liefde en haar wijsheid, wat de grootste kracht is om het kwaad te overwinnen. En het kwaad weet dat maar al te goed, en zaait daarom het liefst zoveel mogelijk tweedracht en belicht zoveel mogelijk de verschillen in geloof en besef, ziet mensen het liefst elkaar beoordelen en verstrooit het liefst wat in Mij eenheid zou kunnen worden, zou kunnen zijn.

Verenig je met elkaar in Mijn liefde, in begrip voor elkaar, in vergeving, in nederigheid, en wees met elkaar de kracht van Mijn liefde en haar wijsheid waarvoor het kwaad moet wijken. Dat is nu in deze tijd nodig, want het kwaad zoekt verdeling, wees daarvan doordrongen. Wees in alle nederigheid samen hechter in Mij en Mijn liefde dan ooit en zie welke kracht dat geeft. Gezegend allen die in nederigheid de ware eenheid met elkaar in Mij nastreven!

Hemels Brood 7306

Oh mensen, konden jullie maar allemaal voelen en beseffen hoe oneindig intens lief Ik jullie allemaal heb in alle opzichten en hoe Mijn liefde altijd ten beste voor jullie allemaal werkt. Mijn liefde en haar wijsheid.

Ja, voor veel mensen is Mijn liefde streng, maar dat is evengoed en even intens Mijn liefde. Die strengheid is nodig om de van Mijn liefde afgedwaalde mens te behoeden voor de eeuwige dood voor de rest van zijn leven. Alles wat Mijn liefde teweegbrengt is erop gericht om alle mensen tot het ware gelukzalige leven te brengen, in eeuwigheid. Dus niet voor even, voor een paar momenten, maar voor eeuwig. En als daar strengheid voor nodig is, wat zou Mijn liefde en haar wijsheid waard zijn, als Ik, zou dat kunnen, geen strengheid uit ware liefde zou betrachten?

En ja, het is waar dat mensen onschuldig te lijden hebben door het handelen van medemensen, of nog te lijden krijgen, maar weet dan dat Ik dat met een overlopende maat vergoed. Soms al ruimschoots op de aarde, wanneer dat alle mensen ten goede komt, maar vaak pas na het leven op aarde. Want wie bijvoorbeeld, zonder daaraan schuld te hebben, door het handelen van medemensen sterft, die zal na zijn sterven door Mij ruimschoots vergoed worden voor het verlies van zijn aardse leven.

Denk niet dat degenen die er schuld aan hebben, Mijn aandacht niet hebben, want voor hen is het zeker nodig om datgene mee te maken wat hen tot inzicht en berouw brengt, wat hen tot lering brengt, en datgene zal niet prettig zijn, maar vooral nodig om hen tot het goede, tot Mijn ware liefde te brengen, om hen te redden van het kwaad wat hen verleid heeft en aan zich gebonden heeft.

Ik verzeker jullie dat Mijn liefde en haar wijsheid het kwaad heeft overwonnen, maar het roert zich nog, trachtend zijn macht te behouden, wat nog onaangenaam is, maar als verzet tegen Mij gezien kan worden, en zeker niet blijvend zal zijn. Houd moed, blijf geduldig en weet dat Ik jullie allemaal voor altijd en eeuwig intens liefheb!

Hemels Brood 7307

Ooit is er door Mijn volk voor gekozen om geleid te worden door een eigen zichtbare koning, die dan door Mij geleid zou worden. Maar meer en meer kwamen er koningen, leiders van een volk, die niet naar Mij hoorden, die hun eigen wil voorop stelden, die de macht zelf wilden, de rijkdom en de zeggenschap. Zo is het leiderschap in de loop der tijd los komen te staan van Mijn leiderschap en zijn mensen op zichzelf aangewezen voor leiding in hun persoonlijke leven.

Deels zijn mensen eraan gehouden de wetten en rechten te volgen die door overheden gesteld zijn en deels is het voor iedereen om daarbinnen zelf vorm te geven aan zijn leven, waarbij er maar weinig mensen zijn die Mij als leider van hun persoonlijke leven volgen en naar Mijn stem in hen zoeken en luisteren en naar Mijn raad leven. En vanwege de overheid is het niet altijd gemakkelijk om zowel aan de wetten van de overheid als aan Mijn wetten en adviezen te voldoen, omdat de overheid een eigen beleid volgt. Al kunnen mensen van tijd tot tijd kiezen wie zij in de regering willen, door een warboel van waarheden en vooral ook onwaarheden, is het geen werkelijk zinvolle keus en hebben veel mensen geen zicht op wat zij eigenlijk gekozen hebben.

Daarbij ben Ik nooit een kandidaat op de kieslijst. Ik ben alleen een kandidaat in je hart en de keus voor Mij en Mijn liefdevolle wetten staat los van de keuzemogelijkheden voor regeringen. Maar Ik zeg jullie, die in Mij geloven en voor Mijn liefde kiezen, wat de uitkomst van welke verkiezing ook is, de keus in je hart voor Mij staat daar altijd boven en geeft altijd uitkomst, wat de overheid ook bepaalt en voorschrijft. Ik houd daar altijd rekening mee, ook al wordt er door mensen van de regering geen rekening met Mij gehouden.

Toch ben Ik in elke regering, al dan niet gekozen, aanwezig met Mijn stem. En al naargelang mensen in Mij en Mijn liefde geloven en ernaar streven naar Mijn liefde te handelen, zal Mijn stem van invloed zijn in alles wat een regering bepaalt. Weet dat Ik altijd aan het hoofd van alle mensen sta, dat Ik in alle opzichten de enige ware regering voor alle mensen ben.

Hemels Brood 7308

In liefde is geen afstand. Hoe meer een mens Mijn liefde voelt en hoe meer liefde die mens voor Mij voelt, des te dichter zijn hij en Ik bij elkaar, des te minder afstand is er tussen hem en Mij en is Mijn Goddelijke Heiligheid op de achtergrond.

Liefde voor elkaar heft afstand op. Het liefst is er tussen Mij en jou zo weinig mogelijk afstand en zoveel mogelijk liefde, ware onbaatzuchtige liefde. Het liefst zie Ik ook liefde tussen jullie mensen voor elkaar, en met die liefde voor elkaar trekken jullie Mijn liefde, en daarmee Mij, naar jullie toe en kom Ik merkbaar, voelbaar dichterbij. Natuurlijk ben Ik altijd in jullie allemaal aanwezig, naast jullie, bij jullie, en zijn jullie altijd door Mijn liefde omgeven en gedragen, maar dat wordt niet steeds beseft. Juist in liefde kan Ik het meest nabij in je hart gevoeld en verstaan worden, zonder de terughoudendheid die Mijn Heiligheid teweegbrengt, vooral bij Bijbels gerichte mensen. Dat kan als een barrière werken, wanneer opgezien wordt tegen Mijn Goddelijke Heiligheid, wanneer daarvoor een diep respect de overhand heeft, en de ware liefde op de achtergrond raakt.

Welzeker is Mijn Goddelijke Heiligheid van groot belang voor de mens om te beseffen welke macht en kracht Ik Ben in eeuwigheid, Alles Ben. Maar van groter belang is de liefde van Mij voor de mens en de liefde van de mens voor Mij, want niet het respect voor Mijn Goddelijke Heiligheid brengt de mens dicht bij Mij, maar zijn liefde voor Mij, die ontwaakt in zijn hart door Mijn liefde voor hem, wanneer hij Mij zoekt met zijn hart. Want in iedereen heb Ik een klein smeulend vuurtje van Mijn liefde gelegd, en in de mens kan dat gevoeld worden en ontbranden, zodra hij Mij en Mijn liefde voor hem heeft ontdekt.

Niet Mijn Goddelijke Heiligheid doet dit kleine smeulende vuurtje ontbranden, maar Mijn liefde, wanneer Mijn liefde met liefde beantwoord wordt. Mijn liefde wekt de mens tot leven, tot liefde. Het is aan de mens om Mijn liefde te beantwoorden, ook al ben Ik God en Heilig, in Mijn liefde ligt het ware eeuwige leven voor alle mensen wat, onveranderlijk en onaantastbaar, voor alle mensen door Mij bewaard wordt, omdat Ik jullie allemaal intens liefheb.

Hemels Brood 7309

Ik ben in ieder mens, in de man, in de vrouw, in het kind, in de jongere, in de volwassene, in de oudere, in de gezonde, in de zieke, in de gekleurde, in de homo, in de geteisterde, in iedereen. Hoe zou Ik, het eeuwig ware leven, dan man of vrouw zijn, gekleurd of wat dan ook zijn, Ik ben leven in alles en iedereen, God in Jezus Christus, Schepper van hemel en aarde en alles en iedereen op en om de aarde. Ik Ben Die Ik Ben, Leven, de Bron van alles, liefde en haar wijsheid, eeuwigheid.

Maar door de ogen van de mens op aarde kan Ik slechts deels gezien worden, voor sommigen bijna niet, voor anderen heel goed, maar of Ik nu wel of niet gezien word, of mensen nu wel of niet in Mijn bestaan, in Mijn liefde, in Mij als de Bron van alle leven geloven, Ik Ben en dat zal nooit anders zijn. Ik ben onveranderlijk Die Ik Ben. De mens kan zich nog zo inspannen om het geheel van Mijn oneindige bestaan te zien en te begrijpen, dat zal hem zonder Mijn hulp nog voor geen miniseconde lukken. Hij kan het opgeven, maar lieve mensen, Ik geef het nooit op, Ik heb jullie allemaal eeuwig intens lief en Ik zal eeuwig uit die liefde voor jullie allemaal zorgen en alles zal voor iedereen goedkomen.

Ik heb hemel en aarde volmaakt geschapen, Ik heb jullie mensen volmaakt geschapen en zo volmaakt verloopt dan ook alles, tot aan het einde der dagen de eeuwige dag aanbreekt en jullie allemaal getuige zullen zijn van Mij, van het ware leven, van heel Mijn Schepping en hoe Ik alles Ben tot in eeuwigheid. Jullie mensen en alle wezens zijn tot in eeuwigheid deel van Mij, deel van Mijn leven, Mijn Zijn, Mijn ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, eeuwige liefde en haar volmaakte wijsheid. Zoek niet meer, kom in je hart bij Mij, vind Mij in je hart, in Mijn liefde, Ik Ben in jou aanwezig, nu en altijd, weet dat, leef dat.

Ik zeg hiermee niet dat het leven op aarde aangenaam is voor alles en iedereen, maar het is van oorsprong wel volmaakt en zal tot in het oneindige voor eeuwig volmaakt blijven, werkelijk leven. Niet jullie van liefde afgedwaalde handelen, maar jullie leven uit Mij is eeuwig volmaakt en zal dat eeuwig blijven, want het is Mijn leven en Ik Ben eeuwig volmaakt Leven, liefde en haar wijsheid. Wees in liefde en zie Mij in alle nederigheid, in alle waarheid, in volkomen gelukzaligheid, en zie jezelf in alle waarheid.

Hemels Brood 7310

Wanneer je bij iemand in de auto zit, en diegene bestuurt de auto niet zoals jij dat zou doen, hij rijdt harder, snijdt bochten af, passeert met weinig ruimte, sjeest door het oranje/rood, enzovoorts, maar wat je ook zegt, het verandert zijn rijstijl niet en jij zit nu eenmaal in die auto, dan kun je er niet al rijdend uit stappen.

Zo is het met de samenleving, jij bent deel van de samenleving waarbij niet iedereen zo met elkaar omgaat als jij zou doen, zou willen. Maar je kunt er niet uit stappen, je zit er als het ware in. Je hebt er in allerlei opzichten mee te maken, met het verloop. Je kunt je in jezelf terugtrekken, jezelf kwalijk nemen dat je er niet toe komt om voor een andere manier van doen en laten te kiezen, je maakt gebruik van allerlei mogelijkheden waar je ook zonder zou kunnen, als een en ander in de samenleving anders geregeld zou zijn.

Maar een en ander is niet anders geregeld. Er is het goede, het liefdevolle, en het tegenovergestelde daarvan, dat heeft hoe dan ook te maken met jou en jouw keuzen, die staan daar niet los van, hoe graag je dat wel zou willen. Juist dat zie Ik in je hart, en Ik zie hoe je vastzit in die samenleving, zonder dat zo te willen. Ik zie hoe het van tijd tot tijd aan je knaagt dat er keuzen gemaakt worden die voor jou niet goed voelen, maar toch gemaakt worden, omdat de waarheid niet erkend wordt, omdat er voordeel mee te behalen is, omdat de regels het voorschrijven, omdat de wet gehandhaafd moet worden, omdat het systeem een uitzondering niet aankan, omdat…

En soms maakt het je boos, verdrietig, is het te treurig voor woorden, maar weet dat Ik het allemaal zie, dat Ik er rekening mee houd, dat Mijn liefde even rijk en overdadig aanwezig is en dat Ik zie hoe jij je innerlijk voelt, hoe je zou willen handelen, maar het je in die samenleving niet lukt. Ik begrijp dat, je zit in die auto die rijdt, in die samenleving, en veel is niet jouw keus. Dat is de situatie voor veel meer mensen dan jij kunt zien, maar Ik zie het en Ik vergeef, want Ik begrijp het.

Ik kijk naar je hart, zou het mogelijk zijn, dan zou je andere keuzen maken, maar je bent nu eenmaal deel van die samenleving, een radertje van dat geheel. Ik zeg je, jij bent vooral een radertje van Mijn liefde, vergeet dat niet, en als dat radertje doe je toch goed en heb Ik jou lief.

Hemels Brood 7311

Hemelse Vader, hoe intelligent, hoe geniaal een mens ook kan zijn, de intelligentste, de meest geniale mens is vergeleken met U een enorme domkop, getuige de Schepping, waarvan wij maar een minuscuul deel zien en daarvan nog nauwelijks een speldenknop begrijpen.

Het gaat dan ook niet om intelligentie, om genialiteit, het gaat om liefde. Het gaat erom dat de mens in de vrijheid van het persoonlijke zijn tot ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde komt en dat onveranderlijk blijft, zoals Ik onveranderlijk ware liefde ben en de wijsheid die daarmee gepaard gaat.

Iemand kan nog zo geniaal zijn in de ogen van mensen, zonder liefde, zoals Ik liefde ben, heeft dat geen enkele waarde. Op aarde is er wellicht voordeel mee te behalen, maar voor het verdere ware leven betekent het niets. Daarbij, wat op aarde als een voordeel gezien wordt, heeft voor het verdere leven geen enkel voordeel. Ingewikkelde uitvindingen die de mens geld en roem opleveren, leveren hem niets op voor zijn verdere leven na zijn verblijf op aarde. Een eenvoudig en in werelds opzicht gezien dom mens, die uit liefde voor medemensen zorgt, verzamelt ongezien meer rijkdom dan op aarde te vinden is.

Juist dat maakt het onderscheid, het ongezien handelen naar ware onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde, juist dat heeft meer waarde dan alle geld en juwelen van de hele aarde bij elkaar. Maar de meest intelligente geniale wetenschapper is daar nog ver van verwijderd en het zal hem nog grote moeite kosten om zijn intelligentie los te laten en tot die eenvoudige onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde te komen, die hem de ware hemelse rijkdom geeft die losstaat van alle aardse rijkdom, roem en macht. Vooral het aanzien houdt velen vast en vooral dat is ook moeilijk om los te laten.

Maar eens komt toch het moment dat die waarde die iemand op aarde had, weg is, want na het verblijf op aarde is er geen aardse rijkdom, geen roem en geen macht meer, dan telt alleen nog ware liefde en alleen die ware liefde geeft daar de ware wijsheid die geestelijk van belang is. Daarom, bekommer je erom de ware liefde te zijn in alle opzichten, dan ben je wijzer dan de meest intelligente geniale mens.

Hemels Brood 7312

Ik zie bij mensen in hun hart dat zij oprecht Mijn liefde willen zijn en hun best doen om dat voor elkaar te krijgen. Ik zie dat ook bij jou. Je vraagt daar Mijn hulp bij, maar evengoed besef je dat je nog allerlei wensen en verlangens hebt, nog zwakheden hebt waarop de verleiding vat heeft en je nog te zwak bent om die te weerstaan.

Ik zeg je, dat heeft niet alleen met jouw eigen zwakheden te maken, maar ook met de gezamenlijke zwakheden. Want alle mensen maken deel uit van het grote geheel, van alle mensen in eenheid tezamen. In die eenheid van alle mensen tezamen is nog veel zwakheid en wordt de verleiding regelmatig niet weerstaan, wordt veelvuldig afgeweken van Mijn ware liefde. Iedereen heeft in die eenheid een voor hem persoonlijk passende plaats gekregen, en alles wat iemand tot liefde brengt, brengt liefde in die eenheid, ook al heeft de zwakheid van ieder mens invloed op ieder ander mens in die eenheid.

Maar het gaat niet alleen om ieder van jullie persoonlijk, het gaat om alle mensen in eenheid tezamen. In die eenheid is een wisselwerking tussen alle mensen, die in een zekere balans gehouden wordt door Mijn liefde. Zo krijg jij zwakheden van medemensen te dragen en heb jij zelf zwakheden die daarmee verbonden zijn, terwijl wat jij aan liefde geleerd hebt en oprecht uit je hart uit Mij doet, invloed heeft op alle mensen tezamen en jouw liefde je medemensen versterkt in die eenheid. Zo is er altijd een wisselwerking tussen mensen, gedragen door Mijn liefde voor jullie allemaal. Daarmee groei jij niet alleen persoonlijk in waarheid en liefde, maar groeien ook al je medemensen in de eenheid van het gezamenlijke zijn, al hebben de afdwalingen van medemensen in die eenheid ook invloed op jouw zwakheden.

Maar Mijn liefde heeft jou al veel getoond wat voor veel anderen nog in nevelen gehuld is, en dat brengt een verantwoordelijkheid met zich mee, die je het best serieus neemt. Weet daarbij altijd dat Mijn liefde voor alle mensen onveranderlijk oneindig groot is en jullie allemaal persoonlijk en in eenheid tezamen tot het ware eeuwig gelukzalige leven zal brengen, waar geen leed is, alleen vreugde, alleen blijdschap, persoonlijk en in eenheid met Mij en alle mensen, voor altijd.

Hemels Brood 7313

Leven is een doorlopend proces van vernieuwing voor de mens op aarde. Alle cellen van het lichaam vernieuwen zich voortdurend tot aan het eind van het verblijf op aarde. Dan eindigt dat proces, maar het leven eindigt niet, iedereen behoudt zijn leven, ook al is hij niet meer in een materieel lichaam op aarde.

Toch blijft hij bestaan en toch houdt hij een lichaam, alleen is dat lichaam niet meer een materieel lichaam, opgebouwd uit cellen zoals dat op de aarde is, maar een lichaam dat weergeeft welk geestelijk besef hij van waarheid en van liefde en haar wijsheid heeft, welk besef hij van Mij, zijn Schepper, heeft en hoe hij daar in zijn vrijheid naar handelt. Zijn menselijke wezenlijkheid wordt na het leven op aarde vormgegeven uit dat wat hij uit zichzelf in vrijheid is, daarin is ook zijn handelen tijdens zijn verblijf op aarde opgenomen.

Hoewel de mens dit op die manier vormgegeven lichaam op aarde ook al heeft, wordt dat niet gezien door het materiële oog, omdat dat lichaam niet materieel is en het materiële oog alleen materie kan zien. Maar de geest van ieder mens heeft wel het vermogen om te zien hoe iemands niet materiële lichaam eruitziet, wanneer hij zelf een zekere zuiverheid van werkelijk leven bereikt heeft. Met zuiverheid bedoel Ik de mate van handelen naar volkomen onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid. Want het geestelijke zicht is direct verbonden met de mate van ware liefde in alle nederigheid.

Die zuiverheid, die geestelijk zicht mogelijk maakt, is op aarde nog heel zeldzaam en velen die hierover gelezen hebben, neigen, door het hebben van een materieel lichaam, er toch naar in een soort van materie voor een volgend lichaam te denken, terwijl het geheel niet materieel is, ook al zou het gezien kunnen worden in de vormen van een materieel lichaam wanneer het geestelijk zicht ontwaakt. Dat komt omdat het materiële lichaam zoals mensen het op aarde hebben, een weerspiegeling is van de menselijke wezenlijkheid, om het niet materiële zijn van de mens zichtbaar te maken.

Daarom is de aarde materieel geschapen, zodat zichtbaar kon worden wat wel en wat niet het ware werkelijke leven is voor de blinde van liefde afgedwaalde mensen. Maar alleen al dat op de juiste manier begrijpen is heel moeilijk en kan pas werkelijk juist begrepen worden in de diepste nederigheid en de zuiverste liefde. Streef ernaar om met Mijn hulp die nederigheid en die liefde te zijn en je ogen zullen opengaan en de werkelijke rijkdom gaan zien van Mijn eeuwig ware leven.

Hemels Brood 7314

Hemelse Vader, wij voelen en weten dat Uw liefde er voor ons allemaal altijd is en werkt. Maar wij hebben op aarde ook te maken met het tegenovergestelde daarvan, en daar worden wij nogal eens in meegetrokken, zonder dat zo precies te willen, te merken, te beseffen, het is zo goed als overal aanwezig.

Op aarde heeft de mens juist ook met het tegenovergestelde van Mijn liefde te maken, vooral in de vorm van verleiding, en vaak wordt daar haast ongemerkt aan toegegeven. Want de verleiding is heel vernuftig en kent de verlangens van mensen, weet precies wat hij wil, namelijk de eer, de macht, de roem, en dat put hij uit alles wat niet naar onvoorwaardelijke onbaatzuchtige ware liefde is.

Op aarde zal de verleiding zoveel mogelijk verdeeldheid zaaien. Vooral tussen mensen die Mij kennen en zich ervoor inzetten naar Mijn liefde te leven en Mijn Woord te verkondigen vanuit Mij in hun hart, vooral ook bij hen die Mijn Woord juist verstaan en begrijpen en naar waarheid aan hun medemensen uitleggen. Hij schept er een groot genoegen in om juist verdeeldheid te zaaien tussen mensen die waarlijk in Mij en Mijn liefde geloven, maar nog niet in alle opzichten zonder eigen invullingen zijn. Want iedereen heeft een achtergrond op aarde, door opvoeding en door ervaringen die van invloed nog zijn op hun denkwijzen, los van Mij in het hart.

De verleiding maakt er graag gebruik van om mensen die in Mij geloven en Mijn liefde kennen tegenover elkaar te zetten. Dat is niet Mijn Wil, maar zolang de mens nog deels blind is, heeft de verleiding ruimte om van die blindheid gebruik te maken. Hoewel gebonden aan Mijn voorwaarden, lukt het de verleiding toch nog de zwakte van mensen voor eigen genoegen uit te buiten, denkend daarmee Mij en Mijn liefde te overheersen, maar in alle waarheid is hij Mij en jullie allemaal dienstbaar. Denk nu niet dat daarmee ieders afdwalingen afgedekt zijn, want zo is het niet.

Het blijft voor iedereen van belang om in ware liefde in eenheid en harmonie met elkaar om te gaan, in Mijn Naam. Het blijft van belang om er steeds naar te zoeken in Mijn liefde alles te dragen en te verdragen en niet af te wijken van waarheid en liefde en elkaar geen verwijten te maken over het doen en laten. Kom daarom steeds in je hart bij Mij, dan weet je hoe met alles en iedereen altijd in Mijn liefde om te gaan en de verleiding tot wat dan ook te weerstaan.

Hemels Brood 7315

In Mij gelovende mensen weten doorgaans wel dat liefde voor Mij en voor elkaar het belangrijkste is voor het ware leven, voor het werkelijk levend zijn gelijk Mijn beeld en gelijkenis. Het is dan wel nodig dat het om ware liefde gaat en niet om een verliefdheid, een lichamelijke of seksuele aantrekkelijkheid.

Veel mensen kennen de ware liefde niet zoals die in alle opzichten werkelijk is. Mensen kennen de woorden ‘onvoorwaardelijk’, ‘onbaatzuchtig’ en ‘nederigheid’ wel, maar de diepste betekenis ervan in alle handelen toepassen is nog iets heel anders, zelfs kunnen mensen nog geen daadwerkelijk onderscheid maken tussen wat wel of geen onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig en in nederigheid handelen is. Het gevoel ergens recht op te hebben is bij velen nog overheersend aanwezig in hun doen en laten, zonder dat beseft wordt dat in nederigheid geen rechten geclaimd worden, omdat het dan geen nederigheid meer is, terwijl ware liefde volkomen nederig is, niet dwangmatig, maar van nature in volledige vrijheid.

Daarom kan liefde niet verworven worden met dwang, met oefening. Liefde kan alleen verworven worden door volledige overgave aan Mij, in ware deemoed. Maar ook deemoed kan niet door dwang verworven worden, het kan gevonden worden in het daadwerkelijke contact met Mij in Jezus Christus, in het hart, waarbij het belangrijk is dat Mijn Woord in het hart verstaan en begrepen wordt in Mijn liefde. Ook wanneer Mijn Woord ernstig klinkt, is het Mijn liefde, maar pas wanneer het in waarheid en liefde verstaan wordt, zal het tot ware liefde leiden, tot eenheid met Mij en Mijn liefde in nederigheid.

Daarom is het heel belangrijk dat mensen Mij in hun hart gaan vinden, in de ware liefde Die Ik Ben en alles Is. Vergeet niet, lief mens, dat jij uit Mijn liefde bent, dat jij Mijn liefde leeft en in volkomen vrijheid je keuzen kunt maken. Dat betekent niet dat jouw keuzen in alle opzichten aan Mijn liefde gelijk zijn, maar Mijn liefde zorgt er wel voor dat jouw keuzen je geen schade doen voor het werkelijke leven, wat je van oorsprong uit Mij bent. En dat geldt voor alle mensen. In de grond van jullie bestaan zijn jullie allemaal Mijn liefde, maar in jullie handelen nog niet. Evengoed weet je hoe je ook in je handelen tot Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde komt.

Hemels Brood 7316

Alles is genade, niets is verdiend. Alles wat de mens ontdekt heeft, bedacht heeft, gemaakt heeft, is genade, niet verdient. Alles heeft hij van Mij, zijn Schepper, God in Jezus Christus, gekregen, zijn leven, de hemel en de aarde met alles erop en eromheen. Alle mogelijkheden die hij in zijn vrijheid heeft, het is allemaal Mijn genade, uit liefde, pure zuivere liefde. En zonder de mens ook maar voor het kleinste te belemmeren in zijn vrijheid, leid Ik hem tot Mijn ware pure liefde en haar wijsheid, uit genade, omdat Ik hem ten diepste innig liefheb.

Ik zorg voor alles wat hij nodig heeft, hoe hij zich ook gedraagt, naar liefde of naar het tegenovergestelde van liefde, zich daar wel of niet van bewust. Maar vaker is hij zich daar niet van bewust, vaak denkt hij zelf ontdekt te hebben, zelf ontwikkeld te hebben, zelf gemaakt te hebben, terwijl er in dat opzicht geen zelf is. Het enige zelf van de mens is zijn persoonlijke bewustheid te bestaan, als mens op aarde te bestaan, te leven, te zijn, al het andere is Mijn genade voor de mens, uit Mijn oneindig intense liefde voor de mens, welke onveranderlijk oneindig groot en volkomen zuiver eeuwig is.

In zijn vrijheid kan de mens doen en laten wat hij wil, maar eens zal hij Mij in alle waarheid van Zijn ontmoeten, eens zal Ik hem de waarheid van zijn leven uit Mij ten diepste tonen, eens zal hij volledig alles weten en kennen, eens zal hij in zijn vrijheid begrijpen dat alles Mijn genade is uit Mijn liefde voor hem en zal hij zien dat niets zijn verdienste was of is. Dat moment zal precies het juiste moment zijn, wanneer de mens er rijp voor is om de waarheid te zien en te kennen, en het hem geen schade meer brengt, maar goed zal doen. En ook dat is Mijn genade, uit liefde voor hem, de mens, die Ik geschapen heb uit oneindig grote intense liefde, en hemel en aarde gegeven heb.

Jouw leven, lief mens, heb Ik jou gegeven uit liefde, het is Mijn pure genade, niet door jou verdiend, maar gekregen. Eens zul jij zien Wie Ik Ben, wie jij bent en wat jouw leven in alle vrijheid in werkelijkheid is, de eeuwige waarheid van werkelijk zijn in volmaakte gelukzaligheid. Eens zul je die gelukzaligheid in alle werkzaamheid zelf blijvend zijn, met al je medemensen en met Mij in jullie midden. Mijn genade, Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn leven is jullie gegeven voor nu en eeuwig. Dat is Mijn belofte.