Hemels Brood 7255 t/m 7285

Hemels Brood 7255

In de Bijbel staat, waar twee of meer mensen in Mijn Naam verzameld zijn, ben Ik in hun midden, ben Ik aanwezig. Ik zeg jullie daarbij, Ik ben altijd overal bij iedereen aanwezig, maar wie in Mijn Naam verzameld zijn, zullen Mijn aanwezigheid daadwerkelijk ervaren.

Ik ben overal altijd aanwezig, want Ik ben het leven in alles en iedereen. Zonder Mij is geen leven en er is maar Eén leven, Mijn Leven, wat Ik aan alle mensen geef, gelovend en niet gelovend, beseffend en niet beseffend, dankbaar en niet dankbaar, nederig en niet nederig, iedereen leeft uit Mij en Mij alleen. Maar niet iedereen leeft zijn van Mij gekregen leven zoals het voor hem het beste zou zijn, daarom heeft iedereen een eigen weg om te gaan, die hij grotendeels door al zijn in vrijheid gemaakte keuzen zelf vorm geeft. Grotendeels, omdat iedereen altijd ook te maken heeft met de in vrijheid gemaakte keuzen van zijn medemensen.

Het ware leven, Die Ik Ben, is volkomen onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, volledig dienstbare liefde en haar volmaakte wijsheid, waaraan de werkelijke gelukzaligheid verbonden is. Pas wanneer de mens in zijn vrijheid volledig kiest voor de liefde Die Ik Ben, zal hij die gelukzaligheid voor altijd levend zijn. Mijn leven is eeuwig leven en zo is het leven van de mens eeuwig, hem eeuwig gegeven. Te beginnen op de aarde, waar hem de vrijheid gegeven is om geheel zelfstandig te ontdekken welke keuzen hij het beste wel en welke keuzen hij beter niet maakt. Dat is voor iedereen een onderdeel van zijn weg. Maar geen mens is alleen. Zoals Ik al gezegd heb, Ik ben altijd overal en bij iedereen en iedereen krijgt op de een of andere manier Mijn hulp, altijd zonder de vrijheid van de mens te belemmeren.

Want Ik heb alle mensen innig lief, Mijn liefde is voor iedereen even intens, maar de keuzen die de mens in zijn vrijheid maakt, bepalen de werking van Mijn liefde, in zijn belang, niet in Mijn belang, zodat alle mensen uiteindelijk niet alleen eeuwig leven, maar juist ook allemaal in ware vrijheid eeuwig gelukkig zijn.

Hemels Brood 7256

Wanneer mensen elkaar niet begrijpen, keren zij zich tegen elkaar. Onbegrip is een trigger voor onenigheden, voor verwijten, waaruit steeds grotere problemen kunnen ontstaan.

Mensen hoeven het niet steeds eens te zijn met elkaar, maar het is wel altijd van belang om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, vooral naar elkaar te luisteren. Want door werkelijk te luisteren, kan begrepen gaan worden wat de een bezighoudt en wat de ander bezighoudt. Zo kan van beide kanten een uitwisseling plaatsvinden en kan aan elkaar ruimte gegeven worden om van mening te verschillen zonder verwijten en onmin. Dan kan de vrede bewaard worden, ook al zijn de meningen niet gelijk.

Van beide kanten is daarbij verdraagzaamheid nodig, en dat is niet gemakkelijk, blijkt maar al te vaak. Vooral als er verschil van positie en macht is. Wie de macht heeft, meent vaak ook de juiste mening te hebben, wat zeker niet altijd de waarheid hoeft te zijn. Maar dat inzien en je macht in dienst stellen van Mijn liefde, is een zeldzaamheid voor veel machthebbers op aarde, zeker ook in de huidige situaties. Te goeder trouw wordt er door regeringen wel naar de beste aanpak gezocht, wordt er geprobeerd om in wijsheid te handelen, maar dat is vooralsnog vooral hersenwerk, zonder naar Mij in het hart te luisteren, zonder naar hun gevoel, hun intuïtie te luisteren.

Want zie, al geloven meerdere machthebbers niet in Mij, evengoed ben Ik toch wel ook in hen aanwezig, en evengoed geef Ik hen ideeën, maar wanneer zij in hun vrijheid met hun verstand blijven zoeken naar oplossingen, horen, voelen en beseffen zij niet wat Ik hen als beste om te doen aanreik, en dat geldt evenzo voor de mensen die zich verzetten, ook zij reageren vanuit hun verstand en bemerken Mijn ingevingen niet. Toch blijf Ik in ieder van hen Mijn liefde en Mijn daaruit voortkomende wijsheid aanreiken, zacht en op de achtergrond, zodat er eens, wanneer de nood hoog is, naar geluisterd kan worden.

Doen jullie in liefde hetzelfde, reik hen vanuit Mijn ware liefde jullie liefde aan, zonder woorden, dan versterk je daarmee alle liefde en eens dringt het tot hen door dat de weg van luisteren, voelen, beseffen, meer vrede brengt, dan verwijten en ruzie. Blijf in ware liefde met Mij, want de kracht van ware liefde is altijd het sterkst.

Hemels Brood 7257

Lieve Here Jezus, wanneer ik in momenten Uw liefde in mijn hart voel, dan wekt dat direct mijn liefde voor U. Uw liefde is zo zuiver, zo puur, zo zachtaardig, en dan zijn dat nog maar hele kleine momentjes dat ik het heel af en toe voel, die ontroeren mij diep en maken mij heel dankbaar.

Het is als een speldenprik wat jij zo heel nu en dan van Mijn liefde voelt. In werkelijkheid is Mijn liefde oneindig groot voor heel Mijn Schepping, voor alles, voor alle mensen, voor iedereen persoonlijk en voor alle mensen tezamen. De hele aarde met alles erop en eromheen, tot in de oneindigheid, wordt omvat en doordrongen van Mijn liefde en haar wijsheid, want dat is het leven, en alles, werkelijk alles leeft en alle leven is Mijn leven, is Mijn liefde, Die eeuwig puur en zuiver en volledig zachtmoedig is, ook in haar wijsheid.

Op aarde is dat voor veel mensen niet voor te stellen, en veel mensen zijn er te blind voor. Maar voor degenen die werkelijk in Mij geloven, in Mijn bestaan, ook al zien zij Mij niet, maar wel Mijn liefde in zich voelen, beseffen en weten dat Ik in alles en iedereen Ben, voor hen is het een zekerheid dat hun leven in oorsprong gelijk Mijn leven, Mijn leven is. Maar op aarde is ook het tegenovergestelde daarvan, kenbaar voor de mens om zichzelf te kunnen ervaren als een eigen vrij bestaan. Voor velen lijkt dat tegenovergestelde de overhand te hebben, terwijl het tegenovergestelde in werkelijkheid niet is, evenals in werkelijkheid geen tijd is maar eeuwigheid van werkelijk leven.

De aarde is de enige plaats waar dat, speciaal voor de mens, zo is, om de mens de ware vrijheid te kunnen laten ervaren. Het is de mens die zich in het tegenovergestelde begeeft en daar ervaart wat nodig is om het ware leven te kunnen ontdekken en te gaan begrijpen Wie Ik Ben en wie hij is. De ene mens heeft daar wat meer al van ontdekt dan de andere, dat kan door de vrijheid die alle mensen hebben. Maar juist degenen die al wat van die waarheid van Mijn Zijn in alles en iedereen ontdekt hebben, zullen een klein beetje van Mijn liefde van tijd tot tijd in zich voelen, wat hen opwekt tot liefde voor Mij en hun medemensen. En langzaam zal dat onder de mensen groeien.

Langzaam, zodat het geen schade brengt aan degenen die nog veel in het tegenovergestelde verblijven. Die groei heeft tijd gekregen, tijd die in werkelijkheid niet is. Maar die werkelijkheid gaat komen, zodra dat voor alle mensen goed is, zodra alle mensen het aankunnen om Mij te zien, te voelen en te kennen zoals Ik Ben.

Hemels Brood 7258

Er zijn op aarde veel mensen verdwaald in de wirwar van verleidingen, die vaak al helemaal niet meer als verleiding herkend worden. Veel mensen denken recht te hebben op de situaties waaraan zij gewend zijn, en wanneer daaraan iets verandert en zij dat als verlies ervaren, gaan zij zich verzetten, vooral tegen degenen die zij voor die verandering verantwoordelijk achten. Dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben komt niet in hen op.

De verleiding geeft mensen situaties waaraan zij gewend raken. Zo zal deze bijvoorbeeld mensen tot het roken van sigaretten verleiden als een genotmiddel, of als een status. Het laat de mens niet weten hoeveel schade dit roken de gezondheid geeft. Pas als dit nadeel bekend wordt, is er al een verslaving aanwezig die moeilijk te overwinnen is, en wordt het roken mensen afgenomen, dan zal er verzet komen, en slechts weinigen beseffen daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ook weet de verleiding mensen tot gedachten en meningen te brengen met halve waarheden, en wanneer de hele waarheid zichtbaar wordt, voelen mensen zich vernederd door degenen die de waarheid aanreikten, en zullen zij daartegen protesteren.

Nu is de verleiding zover, dat Mijn bestaan door veel mensen niet meer geloofd wordt. Door allerlei halve waarheden, die als bewijs gezien worden, geloven mensen Mijn Woord niet meer, en daarom ook Mijn bestaan niet meer. Ook al gebeuren er hier en daar nog wonderen, dat wordt door veel mensen niet meer als een waar wonder gezien. Er zullen nog weinig wonderen zijn, want wonderen zijn niet de weg om mensen tot Mij te laten komen. Alleen de ware liefde is nu nog de weg waarlangs mensen bij Mij kunnen komen.

Zo zal Ik er meer en meer zijn met Mijn ware liefde, zo zal Mijn liefde meer en meer zichtbaar worden, voelbaar worden en zal Ik ogen en oren openen, maar bovenal zal Ik harten van mensen openen voor Mijn liefde, en meer en meer zal Ik mensen van hun hoofd en hun gewoonten naar hun hart brengen. Dat zal niet steeds een prettige weg zijn, maar de uitkomst zal wel een vredevolle en gelukbrengende zijn, één vol van Mijn ware liefde!

Hemels Brood 7259

Liefde is geduld, liefde is acceptatie, liefde is verdraagzaamheid, liefde is stilte, liefde is luisteren en horen, liefde is uitleg geven wanneer dat kan en zwijgen wanneer dat niet kan, geen zin heeft. Op het ene moment is liefde geduld, maar op een ander moment is liefde ijver, op het ene moment is liefde concentratie, op een ander moment vrijheid, vreugde.

Liefde is niet vandaag volkomen hetzelfde als morgen, liefde is altijd wat er nodig is. Wie in directe verbinding met Mijn liefde staat, diens liefde zal in ware vrijheid gelijk Mijn liefde zijn. In een directe verbinding met Mijn liefde hoef je geen moeite te doen om gelijk Mijn liefde te zijn en die zal dan precies het nodige geven aan wie Mijn liefde nodig heeft, soms geduld, soms verdraagzaamheid, soms acceptatie, enzovoorts. Want geen mens en geen situatie zijn volkomen gelijk, ieder mens is uniek en zo is elke situatie uniek.

Toch is Mijn liefde voor ieder mens evenveel en even sterk, alleen de werking verschilt al naargelang nodig is, voor ieder mens persoonlijk en voor alle mensen tezamen. Mijn liefde is daarbij leidinggevend voor wie in Mijn liefde gelooft, maar liefde is niet met het verstand te bepalen. Wie met zijn verstand zijn vorm van liefde bepaalt, is op zo’n moment niet in verbinding met Mijn liefde. De verbinding met Mijn liefde gebeurt in het hart en krijgt ondersteuning van het verstand om te begrijpen wat het gevoel in het hart, wat Mijn liefde aanreikt.

Maar wees voorzichtig daarbij, want in het verstand kan het gebeuren dat de verleiding een andere interpretatie geeft van wat er in het hart gevoeld wordt, dan waar is. Het verstand kan dan in conflict komen met het hart. Wanneer je dat bemerkt, kom dan terug bij Mijn liefde in je hart. Mocht je het niet bemerken, weet dan dat Ik je zal helpen om tot de juiste interpretatie te komen, zonder je vrijheid te belemmeren. Wanneer je Mijn liefde in je hart eenmaal herkend hebt, blijft er altijd een voelbare verbinding met Mijn liefde bestaan, soms sterk en soms heel zwak te voelen, en dat kan door het verstand overwoekerd worden, maar het zal er altijd voelbaar zijn.

Mijn liefde is altijd in de harten van alle mensen, maar eenmaal bewust en in vrijheid gevoeld, zal het er altijd te voelen blijven en kun je in alle vrijheid altijd gelijk Mijn liefde zijn, wanneer jij daarvoor kiest.

Hemels Brood 7260

Ik zie in je hart de vraag of Ik diegenen die veel kwaad bedrijven, en van hun kwaad nauwelijks beseffen hoeveel schade dat brengt, niet een keer Mijn liefde kan laten voelen, zoals dat door sommige mensen met een zogeheten Bijna Dood Ervaring gevoeld en begrepen wordt. Ik zeg je, dat zou zijn als vliegen die door het licht van een vuur worden aangetrokken, en dan in de hitte van het vuur verbranden.

Niemand is erbij gebaat om vanuit zijn kwade doen en laten ineens in Mijn liefde te komen, daarvoor is eerst een basis van eigen vrijwillig opgebouwde liefde nodig. Daarvoor is een zekere goedheid in het hart nodig. Ook al gelooft iemand niet in Mij en Mijn bestaan, maar is er een zekere mate van goedheid in hem, dan kan een korte ervaring met Mijn liefde veel doen. Maar dat gaat slechts bij relatief weinig mensen en daarop volgt vaak een heel verwerkingsproces, wat bij de één langer duurt dan bij de ander, omdat het verschil tussen hemel en aarde groot is ten aanzien van ware liefde, ook al kan de hemel op aarde aanwezig zijn.

Want in de ware hoogste hemel is alles volkomen volmaakte liefde en haar wijsheid, terwijl er op aarde ook altijd nog het tegenovergestelde daarvan is. Het is voor de mensen op aarde vooral de bedoeling om in die situatie zelf tot Mijn ware liefde te komen in de vrijheid die zij hebben. Wanneer Ik iemand die nog ver van Mijn liefde is, ineens in Mijn liefde zou zetten, zou hij dat zeker niet aankunnen, omdat het zijn vrije wil in de verste verte nog niet is.

Maar Ik begrijp jouw wens en Ik zeg je, Mijn liefde is voor alle mensen optimaal, zodat ook zij die nu het meeste kwaad doen, zonder de ernst daarvan in te zien, toch richting Mijn ware licht geholpen worden, zonder hun vrijheid op enigerlei wijze te belemmeren. En ja, daar komt leed uit voort, niet alleen voor hen, maar ook voor hun medemensen, ook voor hen die onschuldig zijn aan dat kwaad.

Wees ervan verzekerd dat zij daarvoor vergoed worden met een overlopende maat, zoals iedereen voor onschuldig lijden met een overlopende maat vergoed wordt. Vaak wordt dat niet beseft, nog niet, maar de tijd komt dat mensen gaan beseffen hoeveel zij aan Mij en Mijn liefde en haar wijsheid te danken hebben. Die tijd komt.

Hemels Brood 7261

Het gaat nooit om jouw pijn, het gaat altijd om de mensen die jouw pijn veroorzaken. Het gaat er altijd om, die mensen tot inzicht te brengen in de impact van hun doen en laten, tot inzicht in de pijn die zij met hun doen en laten anderen aandoen. Het gaat niet om wat jij goed doet, naar Mijn liefde doet, van Mij en Mijn liefde beseft en begrijpt, het gaat om al die mensen die het niet goed doen en van zichzelf niet zien hoe kwetsend en beschadigend zij zijn voor hun medemensen.

Waarom zou het om jou gaan? Jij kent Mij, jij kent Mijn liefde voor alle mensen, jij weet dat Ik je Mijn zorg geef, bij je ben, in je ben, jij kunt met Mij spreken, Mij verstaan, jij zoekt ernaar Mijn liefde en haar wijsheid te zijn in alles, jij hebt daarbij Mijn volledige support. Ook wanneer je even onzeker bent, dan nog heb Ik je stevig vast in Mijn liefde. Het gaat juist om al die mensen die met hun rug naar Mij toe staan, die geen weet van Mijn liefde hebben zoals die werkelijk is, die naar zich toe trekken wat van hun gading is, ook al nemen zij daarmee het laatste wat iemand heeft, ook al veroorzaken zij daarmee ellende voor hun medemensen en beseffen zij dat niet.

Juist om hen gaat het, om hen die het rechte pad verlaten hebben en dwalen zonder te weten dat zij uit koers zijn, om hen die jou pijn doen, die jou verachten omdat je zo onnozel bent om in Mij en Mijn liefde te geloven, om hen gaat het, niet om jou. Want jij bent thuis bij Mij, maar zij nog niet. En ja, jij hebt pijn, verdriet om al diegenen die Mij nog niet kennen en Mijn Woord nog niet juist verstaan en daarmee jou niet verstaan. Maar jij beseft Mijn troost, Mijn arm om jou heen, zij nog niet, jij bent bij Mijn liefde en de warmte daarvan, zij gaan nog in de kou en zoeken naar warmte waar die niet is.

Droog je tranen, want er is veel werk te doen, juist voor al diegenen die hun medemensen kwetsen, tekortdoen, bestelen en pijn doen. Geef je verdriet en je pijn maar aan Mij, in Mijn liefde is het weg en ben jij vrij om in liefde hen goed te doen, samen met Mij, zodat ook zij thuiskomen in Mijn liefde, het eeuwig ware gelukkige leven.

Hemels Brood 7262

Wanneer je bidt, vergeet dan jezelf. Bid dan puur voor je medemensen die het moeilijk hebben, die minder kunnen dan andere mensen, die te maken hebben met ziekte, met verlies, met allerlei dagelijkse ongemakken, door gebrek aan voldoende inkomen of door ouderdom.

Wanneer je bidt, bid dan niet alleen met woorden, maar doe wat je kunt om het leed van mensen te verzachten, geef van wat je over hebt, leg een arm om iemand heen, dat hoeft niet letterlijk te zijn, dat kan ook een klein gebaar zijn, door een luisterend oor te zijn, door begrip te tonen, enzovoorts. Wees niet betweterig en wees niet belerend, doe geen aanbevelingen die mensen niet begrijpen omdat hun vermogen zo ver niet reikt. Wat belangrijk is, luister bij al wat je aan hulp wilt geven steeds in je hart naar Mij, naar Mijn aanbevelingen wat wel en wat niet te doen.

Want zie, juist je doen en laten ten goede aan je medemensen, uit Mij in je hart, uit alles wat Ik je in je hart aanraad, is daadwerkelijk bidden en je gebed in praktijk brengen. Dan ben je Mijn handen en voeten, dan maak je Mijn liefde dienstbaar, die dienstbaarheid is het eigenlijke bidden. Bid in je hart om al datgene wat je aan de nood van anderen niet kunt verhelpen, wie vanuit ware liefde voor zijn medemens bidt om hulp, die zal ware hulp krijgen, maar niet zoals hij zich Mijn hulp voorstelt, want Ik weet wat voor wie dan ook het beste is, en dat is niet altijd het prettigste.

Vergeet daarbij niet, dat elke hulp, in dienstbaarheid aan Mij en je medemensen gegeven, niet van de aarde, niet van de aardse welvaart en niet van financiële aard is, maar van het hemelse welzijn, van het ware levensgeluk, het ware besef van liefde, van werkelijk leven. En vergeet daarbij niet dat aardse rijkdom en gezondheid nog niet de hemelse rijkdom en de innerlijk geestelijke gezondheid is. Weet dat een lichamelijk zieke een volkomen innerlijke gezondheid kan hebben, die past in het hemelse leven.

Bidden kun je innerlijk vanuit je hart doen, maar al je goede daden uit liefde uit je hart zijn voor Mij evengoed gebeden en Ik zal die allemaal naar wat het beste is zegenen in jullie vrijheid van zijn. Hemels zegenen.

Hemels Brood 7263

In de Bijbel staat: “En Henoch wandelde met God”. Was het dan zo, dat hij samen met Mij door de bossen en de weiden liep, wat pratend over van alles en nog wat?

Nee, het was zo, dat Henoch niet alleen zijn leven in Mijn Hand legde, maar daarbij ook al zijn keuzen samen met Mij maakte, dat hij Mij ten volle vertrouwde en steeds naar Mij luisterde en Mijn adviezen opvolgde. Niet om Mij een plezier te doen, maar omdat hij besefte dat elk advies het beste advies was in alle omstandigheden voor alle mensen. Dat was op aarde zijn wandelen met Mij.

Hij wandelde niet letterlijk met Mij, ofschoon dat in hem wel degelijk zo was, maar hij bracht al Mijn liefde als zijn eigen in de praktijk en stond innerlijk voortdurend met Mij in contact, praatte met Mij en hoorde Mij, voelde Mijn liefde, kortom, hij wandelde met Mij in al zijn doen en laten. En dat is nu op aarde, voor wie dat heel serieus en vanuit ware liefde voor Mij en zijn medemensen wil, ook mogelijk. Of je nu thuis, buiten in de natuur, op school, op het werk, of in de gevangenis bent, overal kun je met Mij wandelen, dat is, samen met Mij je leven vormgeven, op Mij vertrouwen, naar Mij luisteren, Mijn liefde voelen, je doen en laten afstemmen op Mijn adviezen, op Mijn liefde, daadwerkelijk gelijk Mijn liefde en haar wijsheid zijn.

En ja, Ik weet dat dat niet zo gemakkelijk is als het hier in het kort beschreven staat, Ik weet dat de tijd nu heel andere vaardigheden vraagt dan de tijd waarin Henoch op aarde verbleef, dat er veel meer mensen zijn met een heel ander besef van bestaan, met heel andere inzichten en overtuigingen. Er is nu zoveel anders dan toen. Toch, hoe anders de wereld, de samenleving er nu ook uitziet, hoe verdwaald van de waarheid veel mensen ook zijn, net als in de tijd van Henoch is het ook in deze tijd wel mogelijk om met Mij in Jezus Christus op aarde te wandelen en een deel van de hemel naar de aarde te halen.

Dat kan nu ook, door eenvoudig Mijn liefde in de praktijk te brengen, in je eigen kleine omgeving, en door in je hart bij Mij te komen en naar Mij te luisteren en Mijn adviezen zoveel je kunt op te volgen, dan wandel je heel eenvoudig op aarde met Mij, God in Jezus Christus.

Hemels Brood 7264

Er is altijd een wisselwerking tussen Mij en de mens, daarmee bedoel Ik ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen. Een wisselwerking die niet door alle mensen bemerkt, beseft wordt. Alle mensen staan in een directe verbinding met Mij, door die verbinding kan iedereen Mijn liefde in en om zich heen ervaren, kan iedereen Mijn wijsheid uit die liefde ervaren, de waarheid van Mijn en zijn leven ervaren.

Maar het is in volkomen vrijheid aan de mens om die verbinding te ontdekken en Mij in Mijn liefde en haar wijsheid te leren kennen en zijn eigen leven, zijn persoonlijke zijn, zijn gezamenlijke zijn met Mij en zijn medemensen, en de zin van alles, in verhouding tot de waarheid en de leugen, te ontdekken. Steeds geef Ik de mens daartoe aanwijzingen, maar die geef Ik zodanig, dat die zijn vrijheid niet belemmeren. Ik zou de mens alles precies kunnen dicteren, maar dat zou het besef van zijn eigen persoonlijk zijn als mens en zijn zelfstandigheid wegnemen, wat juist niet de bedoeling is.

Want in ieder eigen persoonlijk zijn ben Ik aanwezig. Want Ik heb Mijzelf juist aan ieder mens gegeven, zodat ieder mens als eigen persoonlijk zijn leeft. Alleen kan dat niet anders dan door een deel van Mijn leven in zich te hebben, omdat alleen Ik leven Ben en zo heb Ik Mijn leven aan ieder mens persoonlijk gegeven, maar zou Ik Mij op de voorgrond stellen, dan zou Ik daarmee terugnemen wat Ik gegeven heb en daarmee zou niemand meer zijn eigen persoonlijke zelf kunnen zijn.

Maar in ieder mens werkt Mijn deel van leven en ieder mens kan daardoor Mij in zich vinden zonder zijn leven uit Mij te verliezen, en zodra hij uit eigen vrije wil tot eenheid met Mij gekomen is, heeft hij zich Mijn leven zodanig eigengemaakt, dat hij eeuwig zijn eigen persoonlijke leven blijft, terwijl hij evengoed opgenomen is in de eenheid van Mijn leven, met al zijn medemensen, zoals zij in hun vrijheid levend zijn, dat is voor eeuwig in Mijn liefde en haar wijsheid, dat is voor eeuwig in de Enig ware gelukzaligheid van Mijn werkelijk Goddelijk Zijn.

Hiermee heb Ik veel uitgelegd. Zalig degenen die dit beginnen te begrijpen, want zij zijn dicht bij het ware leven, dicht bij Mij aan het komen in de waarheid van Mijn eeuwig ware liefde.

Hemels Brood 7265

Eerlijke mensen worden niet altijd eerlijk behandeld. Soms is dat met opzet, omdat iemand zijn voordeel wil halen, of omdat iemand jaloers is, maar vaak ook is het zo dat mensen niet beseffen dat hun handelen onaangenaam is. Vaak is het doordat mensen vooral met zichzelf bezig zijn, met wat zij willen, verlangen, en er alleen op letten dat zij krijgen waar zij denken recht op te hebben.

Ook is het nogal eens een zekere blindheid voor de noden van medemensen. Daarbij wordt ook geen moeite gedaan om zich te verplaatsen in de situatie van anderen, omdat het hen niet geleerd is, of omdat zij dat niet gewend zijn, en om redenen die zij zich niet eens bewust zijn. Eerlijkheid is daarom geen garantie voor een eerlijke behandeling door medemensen. Iedereen is zoals hij handelt vanuit datgene waarvan hij overtuigd is het recht te hebben. Maar niemand heb Ik het recht gegeven om medemensen te kwetsen, onheus te behandelen, tekort te doen, enzovoorts.

Ik heb iedereen de vrije wil gegeven, zodat ieder mens zichzelf als een eigen persoonlijk zijn kan ervaren, Ik heb ieder mens Mijn leven gegeven, zodat hij met zijn vrije wil aan zijn van Mij gekregen leven vorm kan geven, en zodat hij kan ontdekken dat zijn leven van oorsprong Mijn leven is, wat in eeuwigheid waarheid, liefde en haar wijsheid is. Met de vrije wil kan ieder mens zijn eigen keuzen maken, Ik heb daarbij niemand het recht gegeven om anderen te kwetsen, te overheersen, of iets aan te doen wat geen liefde als basis heeft, dat is wat mensen zichzelf toe-eigenen. Het ware recht is in Mijn liefde, en daarmee volledig aan Mij, en zo zal eens Mijn recht in ware liefde alle onrecht goedmaken, ook het onrecht dat jou is of nog wordt aangedaan.

Maar lief mens, blijf jij steeds bij waarheid, blijf jij steeds rechtvaardig in Mijn liefde en haar wijsheid, blijf jij steeds in Mijn volmaakte liefde, zodat alles wat jou is of wordt aangedaan door Mij vergoed kan worden. En wanneer dat moeilijk is, omdat de wereldse mensen veelvuldig naar eigenbelang handelen en, blind als zij zijn, jou en andere mensen kwetsen en tekortdoen, laat je dan niet verleiden om Mijn liefde los te laten en het recht in eigen hand te nemen, maar wees verdraagzaam in de wetenschap dat eens alles goedkomt en je eens Mijn liefde volkomen volmaakt zult zijn.

Hemels Brood 7266

Soms hoor je mensen zeggen, ik heb geen tijd. Maar tijd is eeuwigheid, ieder mens heeft tijd. Alleen, op aarde wordt tijd als een begrenzing ervaren en wanneer iemand zegt, ik heb geen tijd, dan bedoelt hij dat hij met de hoeveelheid van dingen die hij te doen heeft, geen gelegenheid heeft om daar nog iets anders bij te doen.

Ik heb alle mensen op aarde tijd gegeven en een doel om te bereiken. Maar dat doel is niet als een verplichting opgelegd, dat doel is als een advies om te bereiken gegeven, als een mogelijkheid om in de eigen persoonlijke vrijheid van zijn na te streven, als een eigen keus, met de eigen vrije wil. Ieders tijd op aarde is afgemeten aan aardse omstandigheden, gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden, keuzen die mensen maken, eisen die mensen stellen, enzovoorts. De tijd op aarde is een gelegenheidstijd, in werkelijkheid is tijd eeuwig, bijna niet voor te stellen, want op aarde is het besef van verleden, heden en toekomst, en veel mensen beseffen nog niet dat tijd eigenlijk samengevat is in het nu en begrijpen niet hoe het nu de eeuwigheid is die nooit ophoudt.

Op aarde hebben gebeurtenissen een einde, het verblijf op aarde heeft een einde, materie, zoals mensen dat zien, heeft een einde, enzovoorts. Maar het ware leven, Ik zeg jullie, dat leven heeft nooit een einde, Mijn leven heeft nooit een einde, en daarmee heeft jullie leven, jouw leven, ieders leven, nooit een einde. Maar wat je met je levenstijd op aarde doet, is niet onbelangrijk voor dat oneindige leven. Want met al je doen en laten kleur je als het ware je eeuwig verder leven na je verblijf op aarde en creëer je met die kleuren het licht in je, het licht van Mij in jou.

Niet alleen de kleuren, maar vooral ook de helderheid en daarbij geeft Mijn witte licht de meeste helderheid, hoe mooi de kleuren ook kunnen zijn. Maar hoe helder Mijn licht in een mens gezien kan worden, ligt aan zijn doen en laten, aan zijn ware liefde in zijn doen en laten, aan zijn luisteren naar Mijn adviezen en zijn opvolgen daarvan. En uiteindelijk zal hij dan de eeuwigheid van tijd ervaren in Mijn eeuwig ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7267

Alles wat er op aarde gebeurt is de mens, de mens gebeurt. De mens doet en laat, de mens geeft en neemt, de mens bepaalt, de mens gaat en staat, de mens is degene die de aardse situatie met zijn keuzen bevolkt. Die keuzen zijn talrijk, talrijker dan het aantal mensen dat op aarde verblijft.

De mens is geen eenheid zoals hij eenheid zou kunnen zijn, hij doet wat hij wil, soms wel, maar vaker geen rekening houdend met wat het beste zou zijn voor de mens, voor de natuur, voor alles op en om de aarde. Hij ziet zichzelf niet als de mens, hij ziet zichzelf als een mens, als het centrum en de bezitter van leven als zijn eigen leven, terwijl zijn leven niet anders is dan het leven van ieder mens, en geen bezit zonder het gezamenlijk menselijke bezit, in Mijn bezit van leven. Hij ziet Mij niet, de doorsnee mens ziet niet. Hij ziet alleen wat hij wil en denkt dat goed is, zonder zich te verplaatsen in de situatie van andere mensen, die allemaal als een druppel in de zee van mensen zijn.

Alle druppels tezamen is de zee van mensen, en alle kritiek die mensen op elkaar hebben, is kritiek op die zee waar zij zelf in ronddobberen. Maar sommige mensen, dat zijn jullie, beseffen dat hun leven Mijn leven is. Jullie beseffen dat jullie in Mijn liefde op aarde zijn, jullie zijn aan land gekomen, jullie hebben vaste grond gevonden met elkaar in Mij, in Mijn liefde en haar wijsheid, jullie hebben vertrouwen gevonden in Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus. Wees dan met elkaar die vaste grond voor alle mensen die nog in zee ronddobberen, geef hen basis, zonder je op te dringen. Wees daarbij voorzichtig, zodat je niet door de zee van mensen overspoeld en meegetrokken wordt. Want de stromingen van de zee zijn verraderlijk, zij komen plotseling opzetten en zijn krachtig.

Houd je daarom stevig aan Mij vast, laat Mij niet los, zodat je er altijd zeker van kunt zijn dat geen stroming je kan meetrekken, dat je op vaste grond blijft, al word je omgeven door zeeën van mensen die niet in Mij geloven, niet op Mij vertrouwen, Mijn liefde en haar wijsheid als zodanig niet kennen. In en om je heen schijnt Mijn Zon, en zo zal er steeds meer aarde droogvallen en zeeën van mensen zullen aan land komen, waar zij in Mij, in Mijn liefde en haar wijsheid één gaan zijn, ieder persoonlijk en met elkaar samen Mijn ware liefdevolle leven.

Hemels Brood 7268

Voor veel mensen is het moeilijk om in Mij te geloven, omdat zij Mij niet zien zoals zij hun medemensen zien. Maar wanneer zij hun medemensen zien, zien zij Mij, want Ik ben in ieder mens, Ik ben in alles en iedereen, en in alles en iedereen ben Ik zichtbaar in al het goede en liefdevolle, want Ik ben het goede en liefdevolle.

Maar omdat het voor mensen moeilijk is om Mij als God in zijn geheel te zien, wat in de waarheid van Mijn Goddelijk Zijn niet mogelijk is met het natuurlijk materiële oog, omdat Ik alles en iedereen Ben, en om de mens van het eeuwige kwaad te verlossen, ben Ik in de Mens Jezus Christus als Mijn Zoon op aarde gekomen, in Hem heb Ik Mijzelf getoond, zodat mensen Mij met hun natuurlijk materiële ogen konden zien en leren kennen en begrijpen dat Ik in alles en iedereen het leven Ben. Dat het ware leven in ieder mens in werkelijkheid Mijn leven is, zoals Ik Mijzelf getoond heb in Jezus Christus.

Dat Ik na Mijn aards lichamelijke dood ben opgestaan en ten hemel gevaren ben, kon niet anders, want zou Ik in Jezus Christus op aarde gebleven zijn, dan zou Ik een wonderbaarlijk fenomeen geworden zijn en aan allerlei onderzoeken onderworpen geworden zijn. Maar dat niet alleen, Mijn leven is niet van deze letterlijk materiële aarde. De materie is gegeven om de mensen de gelegenheid te geven los te komen van het tegenovergestelde van wat werkelijk leven in eeuwigheid is, en om tot het besef te komen van de waarheid van Zijn. Tot het besef te komen van Mij en Mijn liefde en haar wijsheid, waaruit alles voortkomt.

De materie is als bescherming gegeven en tot op zekere hoogte tot binding van de verleiding. Zodat de mens, volledig van zichzelf bewust, zelf, persoonlijk, tot Mijn werkelijk gelukzalige leven voor eeuwig komt, in de eenheid met Mij en zijn medemensen. Op aarde ben Ik niet zichtbaar voor het materiële oog, zoals mensen dat zouden willen, maar voor het geestelijke oog ben Ik altijd en tot in de eeuwigheid zichtbaar. Alleen heeft nog niet iedereen zijn geestelijk ware ogen geopend, heeft nog niet iedereen het besef dat Ik met het geestelijk oog altijd en eeuwig gezien kan worden, dat Ik innerlijk in ieder mens in Jezus Christus merkbaar aanwezig ben, dat ieder mens Mij innerlijk ontmoeten kan, in contact met Mij is en dat hij en Ik voor eeuwig in Eén en hetzelfde leven verbonden zijn, Mijn leven aan de mens gegeven, de Mens die jullie met elkaar zijn, terwijl iedereen ook zijn eigen persoonlijk besef te bestaan heeft.

Word wakker gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u waken!

Hemels Brood 7269

Je weet dat Ik er ben, je weet dat Ik naast je ga, je weet dat Ik altijd contact met je heb, toch is er nog zoveel wat je niet weet, niet beseft, niet ziet, niet voelt. Jij kunt plannen maken, maar andere mensen maken ook plannen, die plannen kunnen elkaar kruisen en daardoor verstoren, het je moeilijk maken om je plannen tot een succes te brengen. Dan moet je je plannen bijstellen, aanpassen, wijzigen, of zelfs kan het zijn dat je ze niet kunt uitvoeren.

Ik heb één Plan, wat met jullie allemaal te maken heeft, met alle mensen en al hun in vrijheid bedachte plannen. Toch kunnen al die plannen Mijn Plan niet verstoren, zal het doel van Mijn Plan niet veranderen, wordt de uitkomst van Mijn Plan niet voorkomen, Mijn Plan zal uitkomen zoals het van oorsprong aan bedoeld is. Mijn Plan is niet statisch, maar veert mee met alles wat mensen doen en laten, wat zij verzinnen en beginnen, welke plannen mensen ook hebben en uitvoeren, en wat er ook van wordt, zij verstoren nooit Mijn Plan, zij wijzigen nooit het doel van Mijn Plan. Mijn Plan komt uit zoals het bedoeld is, op de tijd die ervoor geschikt is en de uitkomst zal voor alle mensen die op aarde verbleven, verblijven en zullen verblijven altijd goed zijn en tot het goede leiden.

Toch zal Mijn Plan nooit de vrijheid van de mens belemmeren, zijn plannen verstoren, zoals mensen elkaars plannen verstoren. Iedereen zal gaandeweg Mijn Plan zijn eigen plannen kunnen uitvoeren. Al dan niet gestoord door medemensen kan iedereen zijn eigen vrije keuzen maken en evengoed zal dat Mijn Plan nooit ten nadele zijn, ieders plannen kunnen goedkomen, of anders verlopen, of stranden, maar hoe de mens zich in zijn vrijheid ook gedraagt, wat hij ook bedenkt, welke plannen hij ook maakt en in zijn vrijheid ten uitvoer brengt, Mijn Plan gaat zoals Ik het van oorsprong aan begonnen ben en zal uitkomen zoals het van oorsprong aan bedoeld is.

Mijn Plan is alle mensen tot het ware eeuwig gelukzalige leven te brengen. Dat zeg Ik alle mensen van alle tijden. Mijn Plan zal hoe dan ook waarheid worden voor alle mensen, voor jullie allemaal. Eens bereiken jullie allemaal het doel van Mijn Plan en zullen jullie allemaal tot het ware eeuwig gelukzalige leven komen en voor altijd in Mijn oneindig grote liefde blijven, persoonlijk jezelf en samen in eenheid met Mij.

Hemels Brood 7270

Er is altijd ergens op aarde een plaats waar het heel zuiver is. Er is in je hart een plek waar het heel zuiver is. Dat plaatsje op aarde is in je hart te vinden, je hoeft er niet voor te reizen. De hele aarde is in je hart, de hele Schepping is in je hart, Ik, jouw Schepper, ben in jouw hart, daar waar het heel zuiver is. Daar is Mijn liefde, daar is Mijn licht, daar is alles, en daar kun je Mij in Mijn liefde en haar wijsheid ontmoeten.

Vind die plaats in je hart, waar het heel zuiver is, waar de verleiding geen toegang heeft, omdat Ik daar ben, en hij kan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn zuivere waarheid van werkelijk zuiver leven niet verdragen, hij verdort en sterft daar. Want in Mij en bij Mij kan niets anders zijn dan zuivere waarheid, volmaakte zuivere liefde en haar volmaakt zuivere wijsheid.

De verleiding kan overal zijn, maar nooit waar Ik Ben, omdat hij in alle waarheid van werkelijk Zijn niet is. Dat is dan ook de reden waarom mensen niet naar hun hart komen, omdat zij verbonden zijn met de verleider die hen tot het tegenovergestelde van waarheid en liefde verleid heeft. En zouden zij willen, hun ogen zijn verblind en hun oren verdoofd, zodat zij de weg naar die zuivere plaats in hun hart niet kunnen vinden, al zou je hen nog zo duidelijk uitleggen waar Ik in hun hart te vinden ben. Zolang de leugen in hen leeft, is die plaats, waar het volkomen volmaakt zuiver is, waar Ik Ben, voor hen niet te vinden.

Alleen in waarheid, in oprechtheid, in eerlijkheid is die plaats waar het in Mijn liefde werkelijk zuiver is, te vinden. En voor hen die het vinden is het een oase van rust en liefde, van waarheid en besef van wat werkelijk leven is en Wie Ik in werkelijkheid Ben. Daar is alles te weten, te kennen, te beseffen. Wie er voor het eerst komt, zal zich verwonderen, want het is er zo anders dan het in de wereld is, waar leugens aan de orde van de dag zijn, waar verwarring heerst, waar waarheid nauwelijks te vinden is door de wirwar van verdraaiingen, van leugens en bedrog.

Wanneer je daar even niets mee te maken wilt hebben, kom dan naar die plaats in jou waar het volkomen zuiver is, waar Ik Ben. Kom dan oprecht en eerlijk, vrij van leugen en bedrog, in volkomen waarheid, daar in Mijn liefde en haar wijsheid en ervaar de waarheid van leven, de ware vrede van Mijn werkelijk Zijn.

Hemels Brood 7271

Mensen worden vaak gedreven in hun handelen om iets niet kwijt te raken wat voor hen belangrijk is. Niemand wil graag iets verliezen wat hem dierbaar is, of wat hem aanzien geeft, of waardoor hij erbij hoort, enzovoorts. Het belangrijkste voor veel mensen is hun leven, de meeste mensen willen hun leven niet verliezen. Op aarde lijkt het voor veel mensen zo te zijn, dat zij met het sterven hun leven verliezen.

Met het sterven verliest ieder mens wel zijn verblijf op de materiële aarde, maar niet zijn leven. Het is voor veel mensen alleen moeilijk om zich voor te stellen hoe zij na hun verblijf op aarde nog zullen leven, waar dat dan zal zijn en hoe dat dan zal zijn. Ik zeg jullie daarover, zoals je op aarde leeft, zo leef je ook na je verblijf op aarde, want leven is en blijft eeuwig hetzelfde leven, Mijn leven. Het verblijf op aarde is als het ware een omstandigheid waarin je leeft, je hebt daarbij een materieel lichaam waarin je leeft. Na je verblijf op aarde leef je verder, maar de omstandigheden zijn anders, je lichaam is anders, en toch zul je je eigen persoonlijke zelf zijn, al naargelang je met je leven op aarde bent omgegaan.

Met dat laatste vorm je de omstandigheden van je leven na je verblijf op aarde, op de aarde vorm je als het ware de toekomst van je leven, terwijl je daarbij mede vormgeeft aan de toekomst van alle mensen die na jou nog op aarde komen, waarbij een deel van jouw heden vormgegeven is door de mensen die voor jou op aarde vormgaven aan hun leven. Daarmee heeft iedereen een aandeel aan ieders leven. Je pakt iets op en je laat iets achter en je krijgt wat dat geeft. Vervolgens is het aan jou, want het is nog altijd jouw leven, maar ook altijd nog Mijn leven en ieders leven.

Mijn leven is in alle waarheid onveranderlijke, onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige liefde waaruit een volmaakte wijsheid voortkomt. Ik ben jouw Schepper, jouw leven is Mijn leven. Daarmee leef jij nu en altijd, ook na je verblijf op aarde.

Hemels Brood 7272

Wanneer je je erover verbaast dat er maar zo weinig mensen zijn die Mij in zich voelen en kennen, bedenk dan dat het nodig is dat mensen Mij vanuit hun vrije wil zoeken en leren kennen, dat het nodig is dat iedereen vanuit zijn eigen vrije wil contact met Mij zoekt. Alleen het in vrijheid voor Mij kiezen, brengt de mens dichter bij Mij, in die vrijheid van de eigen keus kan iemand Mij naar waarheid ontmoeten en leren kennen zoals Ik werkelijk ben, ware liefde en haar ware wijsheid.

Dwang opent niet de weg naar Mij, dwang leidt tot dwaalwegen, dwang brengt verwarring, misvattingen, blindheid en kwetsbaarheid. Maar wie in alle vrijheid, in alle oprechtheid, uit eigen vrije wil, Mij zoekt, die zal Mij vinden op een voor hem best passende manier, rekening houdend met zijn vermogen, zijn sterkte en zwakte, zijn persoonlijke kenmerken, met wat hij meegemaakt heeft, geleerd heeft en zijn besef van wat waar is en wat niet. Want de een kan Mij in zijn oprechtheid gemakkelijker vinden dan een ander die Mij wel oprecht zoekt, maar toch daarbij nog enige twijfel heeft over hoe en waar Ik te vinden ben.

Maar ook aan diegenen zal Ik Mij kenbaar maken, en wel zodanig dat zij Mij zullen herkennen aan Mijn liefde en haar wijsheid. Dat kan even duren, vooral bij hen die twijfels hebben, want juist die twijfels kunnen blindheid veroorzaken waardoor er meer tijd nodig is om hen Mijn liefde in alle werkelijkheid te tonen en hen te laten voelen wat Mijn liefde is en omvat in de waarheid van Zijn. Een eenvoudig woord is voor hen niet genoeg, een klaar en helder wonder geeft slechts een kortdurend besef, omdat het niet als Mijn liefde ervaren wordt, maar als een bijzonderheid.

Uitleg over Mijn Woord geeft hen te denken met het verstand, maar het hart bereikt het niet of nauwelijks. En zo heeft iedereen in zijn vrije wil een andere weg te gaan waarlangs hij tot Mij geleid wordt door Mijn liefde en haar wijsheid. En soms kun jij daar een aandeel in hebben, maar soms kun je het vooral beter aan Mij overlaten. Dat zul je dan in je hart voelen. Weet dat alles voor iedereen door Mij in liefde geleid wordt, rekening houdend met de eigen vrije wil.

Hemels Brood 7273

Het is niet alleen het boek “de Bijbel” waarin Mijn Woord geschreven staat. Er zijn meerdere boeken waarin Mijn Woord geschreven staat, er zijn meerdere boeken waarin Mijn Woord aangereikt wordt of waarin uitleg gegeven wordt aan Mijn Woord. Toch staat er in de Bijbel dat er aan Mijn Woord niets mag worden toegevoegd en dat er niets van Mijn Woord mag worden weggelaten.

Veel mensen hebben daaruit de conclusie getrokken dat er geen ander boek geschreven mag worden naast de Bijbel. Maar zo is het niet. Er mogen boeken geschreven worden waarin Mijn Woord nader uitgelegd wordt, of waarin Mijn Woord vanuit een ander gezichtspunt verteld wordt, zolang er geen andere betekenis aan Mijn Woord gegeven wordt dan Ik eraan gegeven heb, als er geen andere uitleg aan gegeven wordt dan juist en naar waarheid is, en er geen ideeën aan toegevoegd worden die niet oorspronkelijk van Mij zijn. Evengoed is er veel geschreven wat niet gelijk Mijn Woord is, wat geen juiste uitleg van Mijn Woord is en de indruk wekt Mijn Woord te zijn, maar het niet is of benadert.

Voor veel mensen is het moeilijk om een juist onderscheid te maken tussen wat wel en wat niet in overeenstemming is met Mijn Woord. Daarom heb Ik in de mens de mogelijkheid gelegd om innerlijk met Mij in contact te komen en met Mij te spreken. Dat is niet gemakkelijk, dat is niet een soort van “even bellen” en dan heb je Mij aan de lijn. Want je kunt Mij alleen ontmoeten en van Mij de volledige waarheid aangereikt krijgen, in volkomen oprechtheid en eerlijkheid, in de volledige zuiverheid van je wil, van je besef te leven, in de stilte, waar geen eigen invullingen, meningen en eigen gedachten zijn, daar kun je van Mij zuivere ingevingen krijgen en in alle werkelijk zuivere oprechtheid zul je weten dat Ik het ben Die jou Mijn Woord daar naar waarheid aanreikt, en jij zult het daar, in de eerlijkheid van je hart, verstaan als Mijn Woord en begrijpen.

Daarmee kun je dan een zuiver onderscheid maken en precies weten wat in een tekst wel of niet Mijn Woord is, want veel van Mijn Woord is verkeerd geïnterpreteerd en verkeerd uitgelegd. Maar in iedereen is Mijn zuivere Woord duidelijk te verstaan, daar waar je innerlijk eerlijk en volledig oprecht luistert.

Hemels Brood 7274

Al zouden mensen niet op de juiste manier in Mijn bestaan geloven en niet begrijpen hoe hun leven Mijn leven is, maar wel beseffen hoe belangrijk het is om eerlijk te zijn en naar liefde te leven, voor elkaar te zorgen, verdraagzaam en vergevingsgezind te zijn, en onbaatzuchtig te delen wat zij hebben, dan zou het er op aarde al veel beter aan toegaan dan nu het geval is. Maar het besef dat het in liefde met elkaar omgaan het beste is, is niet genoeg om een grote verandering teweeg te brengen, ernaar handelen is de enige manier om het tij daadwerkelijk te keren.

Er zijn wel mensen die hun best ervoor doen om naar waarheid en liefde te leven, maar in de huidige omstandigheden lijkt dat een druppel op een gloeiende plaat. Toch zeg Ik jullie, waarheid en liefde begint bij de kleine onbeduidende mens. Niet bij de machthebbers, de regeringshoofden, de directeuren van de grote belangrijke bedrijven, niet bij bankdirecties, niet bij degenen met het grote geld, de bazen, degenen die het waar dan ook voor het zeggen hebben, maar bij jullie, die alleen voor het werk geschikt geacht worden, die van weinig belang zijn, die uitgebuit worden, net rond kunnen komen, die de regels moeten volgen.

Bij jullie begint de verandering wanneer jullie het volhouden om naar waarheid en liefde te leven, verdragend, vergevend, zorgend voor elkaar, elkaar vertrouwend en zelf betrouwbaar te zijn. Onderaan beginnend kan waarheid en liefde omhoog stijgen, de bazen ontmantelen in hun onwaarheid en liefdeloosheid. Niet met weerstand en strijd, want strijd verwoest, maar waarheid en liefde bouwt op. Daar heeft niemand geld en macht voor nodig, waarheid en liefde in alle oprechtheid en onbaatzuchtigheid is machtiger dan geld en positie, dan roem en eer.

Al zijn jullie eenvoudige mensen nog zo onbeduidend voor degenen die macht en aanzien denken te hebben, en al denken jullie niets te zijn, niets te kunnen, jullie zullen Mij in waarheid en liefde vinden, en het belangrijkste, Mijn kracht, die ver boven alle wereldse machten uitstijgt, erven, zodra jullie kleine mensen naar die waarheid en liefde in alle oprechtheid handelen. Dan gebeurt het wonder waar iedereen naar verlangt, dan worden de zogenaamd groten en machtigen onttroond en wordt alles in alle waarheid en eerlijkheid in ware onbaatzuchtige liefde verdeeld en iedereen zal in die ware liefde Mij zien en herkennen, jullie Schepper, God in de Mens Jezus Christus, eeuwig leven in jullie allemaal.

Hemels Brood 7275

Voor wie Mij meer en dieper wil leren kennen, is het nodig dat hij bereid is zichzelf meer en dieper naar waarheid te leren kennen. Dat hij bereid is om al zijn misvattingen te gaan zien, ook die voor hem vernederend zijn, die waarvan hij volkomen overtuigd is waar te zijn, en alle misvattingen die pijn zullen doen wanneer hij ze onder ogen krijgt, omdat hij daarmee een zeker aanzien heeft onder de mensen, een zekere waarde voor mensen heeft.

Zie, jezelf beter en dieper te leren kennen is tegelijkertijd Mij beter en dieper leren kennen, want tussen jou en Mij staan alle misvattingen, alle onjuiste overtuigingen, alle eigendunk, al het verborgen eigenbelang uit misvattingen, alle gebrek aan kennis van werkelijk leven, van ware liefde en ware wijsheid. Ik zie jou helder en ten diepste helemaal, maar jouw zicht op Mij is nog deels vertroebeld. Niet alleen jouw zicht, maar het zicht van zo goed als alle mensen is vertroebeld, bij de een meer dan bij een ander, omdat iedereen anders is en een eigen andere weg gaat.

Je kunt denken Mij al redelijk goed te kennen en te begrijpen, maar Ik ben oneindig leven, ware oneindige liefde en haar volmaakte eeuwige wijsheid, en voor de mens is die oneindigheid, die eeuwigheid, niet ten volle ooit te meten, dus waaraan kun je dan de mate van je geloof in Mij, je besef van Mij, je zicht op waarheid, enzovoorts, afmeten? Alleen Ik kan jou laten zien wie je bent vanuit Mij, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, en door wat Ik jou toon, kun jij Mij meer en meer gaan zien zoals Ik werkelijk voor eeuwig levend Ben.

Ik toon jou alles Die Ik Ben, in de mate die jij aankunt, en zo gaat dat met alle mensen met mate, zodat zij hun vrije leven uit Mij niet verliezen in hun verborgen wens om hun medemensen te overstijgen en Mij te overstijgen, want bij jullie allemaal is het ik nog het belangrijkste. Het ik weet het, het ik kan het, het ik lost het op, het ik bekritiseert, het ik heeft rechten, het ik wil, het ik bepaalt, enzovoorts. Tot het ik geen ik meer is maar wij, ken je Mij nog maar voor een deel, en dat is nog maar een klein deel. Kom en leer Mij kennen in jou.

Hemels Brood 7276

Vechten voor het ware leven doe je in liefde met liefde, nooit met verwijten, nooit met kritiek, maar met begrip, met een luisterend oor. Niemand hoeft zich te verweren voor wat hij oprecht gelooft Mijn Woord van liefde te zijn, wanneer hij dat niemand oplegt of opdringt.

Het juist verstaan van Mijn Woord van waarheid en liefde is als een weg die op aarde wordt afgelegd. Gaande die weg ontstaat er meer en meer een zuiver verstaan van Mijn Woord, van de ware betekenis ervan en van de waarheid van leven als Mijn eeuwige Leven, wanneer er een oprecht verlangen is om Mijn Woord en Mijn Leven te verstaan en te begrijpen. Maar ook wanneer dat verlangen er niet of nauwelijks is, gaat ieder mens een weg die leidt naar het verstaan en begrijpen van Mijn Woord en Mijn Leven zoals het in alle werkelijkheid voor eeuwig is.

Alle wegen gaan mensen in vrijheid, maar geen weg is precies hetzelfde. Elke weg die iemand gaat is in overeenstemming met zijn eigen vrije wil, maar elke weg heeft in de eenheid van bestaan ook te maken met de wegen die andere mensen gaan. Alle wegen kruisen zich tot een weefwerk en er ontstaan allerlei patronen, maar die patronen zijn niet overal even mooi, niet overal harmonisch, omdat de keuzen die mensen maken niet altijd bij elkaar passen. Normaal is een weefwerk statisch, maar door de keuzen die mensen maken, veranderen de patronen van dit weefwerk, omdat de keuzen van mensen veranderen.

Wat er vandaag niet zo fraai uitziet, kan er morgen mooi uitzien en de volgende morgen een rommeltje zijn. Want mensen leven, en leven is altijd in beweging en zo gaan jullie wegen kriskras door elkaar. Maar eens komt er een schitterend patroon, wanneer alle wegen gelijk Mijn ware liefde geworden zijn, en wanneer dat eenmaal zo is, zal het geheel nog steeds bewegen, maar altijd naar de meest schitterende patronen, omdat al die wegen dan alleen nog keuzen van ware eeuwig onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde zijn, uit eigen vrije wil.

Hemels Brood 7277

Voor veel mensen is het moeilijk om zichzelf in alle opzichten en in elke situatie te beheersen, niet verontwaardigd te worden, geen eisen te stellen, geen verwijten te maken. Zelfs de meest zachtaardige mens heeft zijn grens in het zichzelf beheersen.

Ieder mens kan tot het uiterste getergd worden, en juist wanneer je denkt dat je in alle opzichten je rust kunt bewaren, gebeurt het tegenovergestelde, alsof de verleiding jou wil bewijzen dat je jezelf nog niet altijd beheerst. Maar zie dat als een signaal van Mij, want niemand kan zichzelf in alle opzichten beheersen zonder Mij. Op het moment dat je denkt jezelf te kunnen beheersen, ben je even vergeten dat Ik het ben die jou alle mogelijkheden geeft en je zonder Mij niets werkelijk kunt.

Dat neem Ik je niet kwalijk, maar voor jou is het belangrijk dat je niet vergeet waar jouw levenskracht en al je mogelijkheden vandaan komen. Niet om Mij, maar om jou. Het is dus geen werkelijk falen in je handelen, maar je vergat even dat Ik jouw leven ben en dat jij de vrijheid hebt om voor jezelf te kiezen of voor Mij, voor je eigen wil of voor Mijn Wil, voor eigenliefde of voor Mijn liefde. Dat is jouw vrijheid, en in die vrijheid kun je leren wat de beste keus is voor jou, voor je medemensen en voor Mij. Daarbij help Ik je, want Ik zie jou het liefst blij en gelukkig, en van Mij krijg je hoe dan ook alle liefde die je blij en gelukkig maakt, zodra je daar in alle vrijheid voor kiest. Het mooiste daarbij is, dat wanneer je voor Mijn Wil kiest, die volkomen liefde en wijsheid is, het jou geen enkele moeite meer kost om jezelf in alle opzichten en in elke situatie te beheersen en in ware liefde te blijven.

En ja, zoals het hier staat lijkt het heel eenvoudig om dat in de praktijk te brengen. Toch is dat zo gemakkelijk niet, want op aarde is in ieder mens de neiging aanwezig om zelf te zijn, zelf te bepalen, zelf te leven, zelf te handelen zoals dat het beste uitkomt. Dat loslaten van jezelf is niet gemakkelijk, maar Ik zeg jullie, juist wanneer je jezelf loslaat voor Mij, zul je de beste en gemakkelijkste manier van leven, van handelen, van bepalen, enzovoorts vinden. Want in Mij, Mijn Leven, Mijn liefde, Mijn Wil, Mijn Zijn, is alles volmaakt aanwezig voor iedereen, dat maakt iedereen persoonlijk en alle mensen tezamen blij en gelukkig. Kom, laat jezelf los voor Mij en wees in alles volkomen, word volmaakt blij en gelukkig!

Hemels Brood 7278

Het meest zinvolle van leven is ware liefde. Op aarde zijn in deze tijd veel mensen die het goede doen als liefde zien, maar er zijn onder de mensen die het goede willen doen veel verschillen tussen wat de één het goede om te doen vindt en wat de ander het goede vindt.

Zo komen veel goede bedoelingen recht tegenover elkaar te staan, want ieder denkt er goed aan te doen om wat hij goed vindt om te doen voor het voetlicht te brengen. Zo raken veel mensen met elkaar in strijd over wat zij wel of niet goed vinden om te doen, eenvoudig omdat zij het goed willen doen, maar ware liefde voor elkaar is daarbij ver te zoeken. Doen wat je denkt dat goed is, is nog niet naar ware liefde leven, zoals liefde in werkelijkheid is. Voor wie het werkelijk goed wil doen, zal het eerst nodig zijn om de ware liefde te vinden.

Ware liefde kan iedereen bij Mij, jullie Schepper, vinden. Alleen beseffen veel mensen dat niet, en het kwaad ziet met genoegen hoe goede mensen, die het goed bedoelen, in strijd komen over wat wel en wat niet goed is om te doen of te laten. En ja, voor al degenen die dat zien en enigszins zijn gaan beseffen wat ware liefde eigenlijk is, is dat moeilijk om aan te zien. Zouden zij iets over liefde willen zeggen, dan zouden zij in de strijd meegetrokken worden, maar zwijgen zij, dan geeft dat een gevoel van onvrede. Wat dan te doen of te laten?

Ik zeg jullie, de mens is vrij in zijn doen en laten, en wanneer dat tot strijd komt, is het de keus van de mens en zal dat tot een uitwerking komen. Elke uitwerking van de keuzen die mensen maken, staan hem ten dienste en leiden de mens in zijn vrijheid tot wegen die een besef gaan geven van wat werkelijk liefde is. Het grote doel voor alle mensen blijft hetzelfde, blijft in Mijn liefde alle mensen tot het ware werkelijk gelukzalige leven te brengen, in ware vrede voor eeuwig en altijd.

De mens bepaalt in zijn vrijheid zijn wegen, Ik, jullie Schepper, heb alle wegen beschikbaar gesteld, zodat er vrijheid is, terwijl toch eens Mijn Doel door alle mensen bereikt wordt. Vertrouw daarop wanneer je ziet dat het goede met het goede in botsing komt en besef dat het goede dan de ware liefde nog niet is, maar wel tot ware liefde kan leiden, ook al is dat niet vandaag. Kom dan vandaag bij Mij en Ik zal je troosten in Mijn liefde.

Hemels Brood 7279

Hemelse Vader, ik begrijp dat wij U in Uw Goddelijke Heiligheid niet kunnen benaderen, maar in Uw Zoon Jezus Christus staat U naast ons en bent U in ons allemaal aanwezig en mogen wij U ontmoeten en van heel dichtbij zien en spreken. Dat is een enorme zegen in liefde aan ons gegeven. Dank U daarvoor.

In Mijn Zoon Jezus Christus ben Ik jullie naaste vriend, jullie Broeder en Zuster, jullie Moeder en Vader, jullie naaste familie, in Mijn Zoon Jezus Christus ben Ik in iedereen aanwezig, ben Ik iedereen heel nabij en mag iedereen Mij benaderen als beste vriend, in Mijn liefde voor alle mensen. Ik ben nooit ver weg, verheven op afstand, Ik ben altijd dichterbij dan je kunt beseffen en jij bent dichter bij Mij dan je beseft. In werkelijk leven zijn jij en Ik Dezelfde, en toch ben jij dan ook je eigen persoonlijke bestaan.

Er is Eén leven, en dat ben Ik, maar Mijn leven is evengoed jouw leven, anders zou je er niet zijn, en ieders leven. Maar op de aarde wordt niet in alle opzichten naar het ware leven gehandeld, niet naar de ware liefde en haar wijsheid, daardoor is het ware leven slechts dan te ervaren, wanneer er naar Mijn liefde gehandeld wordt. Ik word niet door alle mensen in liefde gekend en daardoor beseffen zij Mijn aanwezigheid in alles en iedereen niet zoals mogelijk is. Sommige mensen zien Mij vooral in Mijn Goddelijke Heiligheid, waardoor er meer afstand tussen hen en Mij is, dan nodig is.

Ik ben in Jezus Christus zonder enige afstand direct te benaderen, waar en wanneer iemand wil. Muren, ramen en deuren zijn er voor Mij niet, Ik kom overal waar jij bent, waar jij gaat of staat, daar ben Ik ook, altijd. En niet alleen bij jou, maar bij alle mensen op hetzelfde moment, waar zij zich ook maar bevinden, want Ik Ben Leven, in alles en iedereen. Waar jij bent, ben Ik, waar iemand is, ben Ik, nooit op afstand, altijd heel dichtbij en altijd te spreken, en, zo je wilt, spreek Ik met jou over alles wat je bezighoudt, of gewoon over dagelijkse dingen, zoals je met je beste vriend over de dagelijkse dingen praat.

Op je vragen, waar dan, hoe dan, zeg Ik, heel eenvoudig in je hart, in de oprechtheid in je hart. Vind Mij in je hart, spreek er met Mij en Ik spreek er met jou. Niet in Mijn Goddelijke Heiligheid, maar in Jezus Christus. In Hem ben Ik Mens voor jou en alle mensen, in Hem ben Ik God, jouw Schepper, en in jou ben Ik jouw vrije leven, in jou en in alle mensen.

Hemels Brood 7280

“De waarheid maakt je vrij.” Zo staat het geschreven. Dat waarheid heel belangrijk is voor alle mensen in alles, is niet te ontkennen. Maar vervang in dat korte zinnetje waarheid eens door tevredenheid, dan staat er “Tevredenheid maakt je vrij.” Voel dan eens in jezelf, hoe tevreden ben jij in alle opzichten met alles wat er om je heen is en gebeurt?

Ik zie in heel veel mensen dat zij niet tevreden zijn met heel veel. Veel mensen zijn niet tevreden met wat er om hen heen gebeurt, met de verschillende mensen waar zij mee te maken hebben, met allerlei regelgeving en wetten, met allerlei situaties, en het belangrijkste, niet ten volle met zichzelf. Veel mensen zijn niet ten volle tevreden met zichzelf. Met wat zij bereikt of niet bereikt hebben, met wat zij wel of niet aan bezit en macht hebben. Ook zijn er mensen die niet tevreden zijn met wat zij niet goed gedaan hebben en zij kunnen dat zichzelf niet vergeven, omdat zij het niet met terugwerkende kracht kunnen herstellen. Zij hadden het achteraf graag anders gedaan, maar dat is niet meer mogelijk. Zie, Lots vrouw keek om en veranderde in een zoutpilaar, beter keek zij vooruit, en accepteerde zij de situatie.

Tevredenheid met wat er is, met wat er gebeurt, met wat je wel en niet kunt, met wie je bent en wat je doet, geeft je vrijheid. Treuren om wat je mist, wat je had willen doen, wat je niet goed deed, enzovoorts, houdt je vast. Kom daarvan los, wees tevreden in het nu, want in het nu kun je het goed doen, kun je liefhebben, kun je verdragen, kun je geduld hebben, kun je bij Mij komen in je hart en Ik kan je helpen om alles wat achter je ligt achter je te laten. Ik kan je helpen jezelf te vergeven wat je niet goed deed, het nu te aanvaarden zoals het is en in alle nederigheid tevreden te zijn met wie je bent. Tevreden te zijn met alles wat het nu in zich bergt, wetend dat alles altijd gedragen wordt door Mijn oneindige, onvoorwaardelijke, volkomen onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid.

Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus, zeg jou en alle mensen, in alle waarheid is het “Tevredenheid maakt je vrij.” Ware innerlijke tevredenheid. En in Mijn liefde kun je altijd tevreden zijn, want Mijn liefde is jouw leven, is het leven van alle mensen, is waar je werkelijk tevreden mee kunt zijn.

Hemels Brood 7281

Voor het eeuwige leven van alle mensen is het belangrijk dat ieder mens zich vrijwillig bekeert tot het handelen naar Mijn ware liefde en haar wijsheid. Dat de mens uit eigen vrije wil zich overgeeft aan Mijn wil, die ware liefde en haar wijsheid is.

In de vrijwilligheid ligt de eeuwigheid met Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, en Mijn Heilige Goddelijke Wezenlijkheid, waarbij ieder mens in verbondenheid één is met Mij en zijn medemensen, terwijl iedereen toch ook het besef te bestaan en zijn persoonlijke eigenheid behoudt. Die verbondenheid bevindt zich in de vrijwillige eenwording, maar is reeds nu al een verbondenheid tussen alle mensen met Mij in de Geest van het eeuwige leven Die Ik Ben.

Al ervaren mensen zich nu afgezonderd te zijn in hun eigen besef te bestaan, in hun eigen ik-besef, toch zijn alle gedachten, is elk besef, in één gemeenschappelijk Zijn verenigd en grijpt alle doen en laten in een gemeenschappelijke eenheid samen tot een gezamenlijk geheel, welke op aarde tot uiting komt in de voortschrijdende gebeurtenissen. Zo is het dat iedereen die op aarde verblijft deel daaraan heeft, ieder in zijn eigen mate van liefde of het tegenovergestelde daarvan, waarbij het steeds de vrije wil van de mens is die sturing geeft aan alle gebeurtenissen op aarde, alhoewel velen daarvan nog niet het juiste besef hebben en veelal zichzelf centraal zetten. Zo gezien zou je kunnen denken dat de mensheid in de vrijheid van de eigen wil en de blindheid voor die eenheid, niet tot het ware gelukzalige leven zal komen, omdat hij in zijn hoogmoed denkt zelf het leven te beheersen.

Maar het leven van alles en iedereen Ben Ik, en alle leven is Mijn leven en dat is onveranderlijk onvoorwaardelijk onbaatzuchtig. Daarom blijft elk leven van ieder mens eeuwig Mijn liefde en haar wijsheid, en daardoor zullen alle mensen in alle vrijheid uiteindelijk toch tot het ware leven komen, omdat Mijn ware leven, het Enig ware Leven, eeuwig in alles en iedereen onveranderlijk aanwezig blijft, tot aan de grote verzoendag waarop iedereen in alle vrijheid tot dat ware gelukzalige leven komt, Die Ik Ben, en jullie dan allemaal zullen zijn. Ware liefde in deemoed.

Hemels Brood 7282

Alle mensen zijn onderdeel van Mijn Plan, maar zij zijn niet alleen onderdeel van Mijn Plan, zij hebben ook allemaal baat bij Mijn Plan. Iedereen is dienstbaar aan Mijn Plan, dienstbaar aan het grote doel voor alle mensen, en tegelijkertijd levert deze dienstbaarheid schatten op. Dat zijn echter geen aards materiële schatten, geen geld, sieraden, edelstenen, of macht, dat zijn geestelijke schatten die te maken hebben met het ware eeuwige leven in volkomen gelukzaligheid.

Alles wat een mens in zijn vrijheid doet of laat, zegt of zwijgt, staat ten dienste aan Mijn plan met als doel de ware gelukzaligheid van werkelijk leven voor alle mensen voor eeuwig en altijd. Zelfs tijdens elke weg die iemand in zijn vrijheid kiest, is hij dienstbaar aan het bereiken van het doel van Mijn plan, of hij zich dat nu wel of niet bewust is. Maar de wegen die mensen gaan, zijn door de keuze die zij in vrijheid maken, niet steeds gemakkelijk begaanbaar, niet voor henzelf en vaak ook niet voor hun medemensen. Toch is en blijft elke vrije keus, of die nu uit goede of kwade zin voortkomt, dienstbaar aan het uiteindelijke welzijn van alle mensen.

Dat is vastgelegd in Mijn oneindig grote onveranderlijke liefde voor jullie mensen, die Ik uit Mijn oneindige liefde geschapen heb en voortdurend met Mijn liefde omring en Mijn leven geef, levende liefde. Niet alleen aan de goede mensen, of aan degenen die in Mij en Mijn liefde geloven, maar aan alle mensen in alle tijden, het goede nastrevend of het kwade bedrijvend, Ik heb alle mensen innig lief en door Mijn liefde vindt iedereen ergens in de oneindigheid van leven, of het nu op aarde is of niet op de aarde, Mij, zijn liefdevolle leven-gever, zijn Schepper.

Eens ontdekt ieder voor zich en in de eenheid met elkaar, wie hij is en Wie Ik Ben. Maar wie reeds nu op aarde Mij heeft leren kennen, Mijn liefde heeft gevoeld, Mij in zich heeft ontmoet, die heeft Mij reeds gevonden en dat zal hem tot zegen zijn voor de rest van zijn eeuwige leven uit Mij.

Hemels Brood 7283

Tijd is als het leven, het gaat altijd verder. Dat wil niet zeggen dat je geen stilte, geen rust, kunt nemen. Ga maar eens op een stoel zitten niks doen, niks denken, dan gaan tijd en leven toch door, leven zit niet en staat niet stil tot je weer opstaat van de stoel.

Leven gaat door, eeuwig en altijd, en als mens door Mij geschapen blijft jouw leven altijd doorgaan, omdat het Mijn leven is wat Ik jou gegeven heb. Mijn leven is eeuwig, in eeuwigheid altijd in beweging, en zo is jouw leven altijd in beweging. Maar de beweging die jouw leven op aarde maakt is verbonden aan de keuzen die jij en al je medemensen in vrijheid maken. Daar zijn goede liefdevolle keuzen bij, maar ook minder goede en zelfs zo goed als liefdeloze keuzen. Al die keuzen, ook al zijn zij niet door jou gemaakt, hebben invloed op het leven van iedereen. En voor zover het keuzen zijn die niet met Mijn liefde overeenkomen, is die invloed niet steeds aangenaam te noemen.

Leven gaat altijd door, maar tijd, zoals jullie mensen op aarde gewend zijn te kunnen meten, door de wisselingen van dag en nacht, met een kalender en met een klok, blijft niet op die manier bestaan. Tijd wordt oneindigheid na je verblijf op aarde, zoals leven oneindig is. In die oneindigheid van leven, wat je eens zult gaan begrijpen zoals het werkelijk is, ervaar je dan ook geen tijd meer zoals je op aarde tijd ervaart, maar eeuwigheid. En zoals je nu op een stoel kunt gaan zitten en je de tijd kunt meten, zo is het bij het verder leven na je verblijf op aarde niet.

Dan kan het zijn dat je het zitten op een stoel als een eeuwigheid ervaart, terwijl het geen eeuwigheid als zodanig is, maar te maken heeft met de voortgang in het besef van wat werkelijk leven is, ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige wijze liefde. Dat besef kun je op aarde al hebben, of het kan na je verblijf op aarde ontstaan, in een moment of een eeuwigheid, dat ligt aan jouw persoonlijk handelen op aarde. Want vooral liefde neem je mee als werkelijk levensbesef, al het andere, in materieel opzicht, blijft achter. In ware liefde vind je Mij, op aarde of daarna, in ware liefde merk je Mij op, kun je Mij altijd zien, op aarde of daarna. Liefde en haar wijsheid is Die Ik Ben, eeuwig.

Hemels Brood 7284

Wie kan de diepten van alle zeeën tegelijk meten? Wie kan de verte tot in de oneindigheid zien? Wie weet hoe alles tot stand gekomen is en wat de eeuwigheid in zich bergt? Wie kent de betekenis van alles wat er op aarde is en gebeurt?

De mens denkt dat hij veel ontdekt heeft, maar in werkelijkheid stelt het niets voor ten opzichte van wat er tot in de oneindigheid eeuwig is. Hij maakt opzien over zijn ontdekkingen, alsof die het bestaan van de wereld verklaren, alsof hij een meester is, hij maakt van alles wat hij weet of ontdekt een bijzonderheid, terwijl hij nog steeds niet beseft dat al zijn ontdekkingen, alles wat hij weet, nog niet een speldenknop in de grootste woestijn is. Want in hem is het als een woestijn, waar hij zo weinig als een speldenknop over weet, en over die speldenknop roept hij als een ontdekking van eeuwig belang, terwijl dat niets voorstelt in de oneindigheid van werkelijk Zijn, in de oneindigheid van werkelijk leven, van Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid.

De ene mens roept nog harder dan de andere, om maar gehoord te worden. En als er leugens en bedrog voor nodig zijn om gehoord te worden, dan wordt daarvan zonder blikken of blozen gebruik gemaakt, alsof dat geen gevolgen heeft. Het zou voor de mens goed zijn wanneer hij massaal zou ontdekken dat leugen en bedrog hem niet baten, eerder het tegenovergestelde, dat zijn inspanningen om roem en macht en bezit te vergaren hem arm maken aan datgene wat werkelijk waarde heeft en zinvol is. Hij zou zo enorm rijk kunnen zijn, wanneer hij alleen maar naar waarheid zou streven, in die waarheid Mij, zijn Schepper en leven-gever zou vinden, het ware leven zou ontdekken in Mijn liefde en haar wijsheid, en zich daarnaar zou gaan gedragen.

Wanneer hij niet zichzelf en zijn eigen wensen, verlangens, kennis, denken, overtuigingen, enzovoorts, voorop zou stellen, maar naar zijn medemensen in liefde zou omzien, samen met Mij en Mijn liefde. Maar zo is het nog niet. En de paar mensen die wel voor de ware rijkdom gaan, jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, jullie vallen niet op. Maar zo moet het zijn, want zo zijn jullie beschermd door Mijn liefde voor de ogen van de wereld, arm als jullie voor de wereld lijken, terwijl jullie rijk zijn!

Hemels Brood 7285

Iedereen die oprecht in Mij gelooft, zal een weg te gaan krijgen waarlangs hij steeds wat meer zal gaan begrijpen en voelen van Mijn liefde en haar wijsheid, van wat het ware leven is en besef krijgen van wie hij is en Wie Ik Ben.

Maar hoewel mensen in Mij geloven en op Mijn liefde vertrouwen, gaan zij niet allemaal eenzelfde weg, want ieder van hen komt uit een andere richting, heeft een andere opvoeding gehad, heeft een andere beginsituatie vanwaaruit het geloof in Mij en Mijn liefde ontstaan is. Zo zijn er mensen die van jongs af aan reeds een oprecht geloof in Mijn bestaan hebben, en mensen die gaande hun weg op aarde besef van Mijn bestaan en Mijn liefde gekregen hebben. Sommige mensen hebben Mij in zichzelf ontmoet, andere mensen zijn Mij gaan kennen vanuit een leer, vanuit allerlei boeken en door het lezen van de Bijbel. Ook zijn er mensen die door bepaalde situaties Mij hebben leren kennen.

Voor alle mensen die in Mij geloven, geldt dat er een zekere ballast aanwezig is, door onjuiste kennis, onjuiste gewoonten, door misverstanden en door misvattingen. Die zijn er bij de een meer dan bij de ander, maar Ik weet en ken die allemaal. Elke weg is daarom een persoonlijk passende weg, die rekening houdt met die ballast en met alle andere wegen die andere mensen te gaan hebben, ook die van mensen die nog niet in Mijn bestaan en Mijn liefde en haar wijsheid geloven. In het geloof in Mij kunnen mensen elkaar vinden en steunen, elkaar bemoedigen en in liefde hun besef delen, maar ga elkaar niet over de verschillen op een belerende of een verwijtende manier aanspreken, want dat draagt niet Mijn liefde, dat brengt eerder tweespalt, en dat zal door de verleiding zeker worden toegejuicht.

Ieder die dat wil, kan uitleg geven over zijn besef, zijn geloof, maar leg elkaar niets op, ga niet uit van je eigen gelijk. Ik heb jullie allemaal vrijheid gegeven en de juiste weg om in alle opzichten tot de waarheid van Mijn leven te komen, met alle verschillen die er tussen jullie die in Mij geloven zijn. Maak van die verschillen geen geschillen, want dat blokkeert oprechte liefde voor elkaar, en liefde voor Mij is direct verbonden aan liefde voor elkaar, hoe verschillend het besef onderling ook nog is. Niemand is meer dan een ander, ook niet op grond van zijn geloof en zijn kennis. Jullie zijn Mij allemaal evenveel waard en volkomen gelijk in Mijn liefde. Gaan jullie dan ook in alle nederigheid, volkomen gelijk aan elkaar met elkaar om, in Mijn ware liefde.