Hemels Brood 7224 t/m 7254

Hemels Brood 7224

Met Mijn geboorte zongen de Engelen God ter ere, omdat God zelf op aarde was gekomen in de Mens Jezus Christus, God in totale eenheid met die Mens, eenvoudig, maar met een onmetelijke taak om de mensheid te redden en de weg te tonen waarlangs alle mensen veilig thuis in Gods eeuwige liefde kunnen komen.

In die samenhang mens en God, in de diepste nederigheid, straalt Mijn ware Goddelijke Licht, waardoor alle mensen kunnen gaan zien wat de ware weg naar Mij is. Niet alleen de Engelen kwamen, ook de herders, de dieren en de drie koningen. En er ging een golf van stilte en verlichting over de aarde, want Mijn geboorte in de Mens Jezus Christus is een zegen en is tot heil van alle mensen tot in eeuwigheid. En dat werd gevoeld, maar niet door iedereen begrepen.

Ook nu in de huidige tijd wordt de ware intens diepe heilige betekenis nog niet door iedereen begrepen. Maar dat doet niets af aan de waarheid, aan het eeuwigdurende heil voor alle mensen, want wat waar is, blijft waar, of dat nu wel of niet geloofd wordt. Mijn geboorte op aarde blijft een heilige zegen voor alle mensen, ten goede aan alle mensen. Wie nu ten volle gelooft in Mijn ware geboorte op aarde, of dat nu letterlijk, figuurlijk, geestelijk, of intens ten diepste heilig ervaren wordt, die zal Mijn ware woning in liefde eens bereiken en Ik zal hem met alle Engelen ontvangen en allen zullen Mij ter ere zingen.

Nu, hier op aarde, ben Ik in jullie harten aanwezig, want ook in jullie, die in Mij geloven, ben Ik reeds toen geboren, op aarde op het moment dat je Mijn bestaan en Mijn liefdevolle licht in jou en in alles besefte. Want de hele Schepping is in ieder mens aanwezig, de hele Bijbel, Mijn ware Woord, is in ieder mens aanwezig, en zo is ook Mijn geboorte in iedereen aanwezig, maar niet iedereen heeft het besef daarvan al. Zo ben Ik geboren, onmondig nog in de harten van hen die de omvang van Mijn geboorte niet begrijpen, een oneindige liefde en licht in de harten van hen die Mij liefhebben, die aanvoelen dat de betekenis van Mijn geboorte oneindig veel verder gaat dan de letterlijke gebeurtenissen.

Ik ben geboren in Jezus Christus op de aarde, in alle mensen, het ware Goddelijke Licht, de eeuwige ware Weg voor alle mensen naar huis, waar Ik Ben in alle ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige eeuwige liefde en haar niet te overtreffen wijsheid.

Hemels Brood 7225

Kan Satan de liefde overwinnen? Nooit! Maar hij kan tot op zekere hoogte de liefde wel blokkeren. Hij maakt daarbij gebruik van de zwakheden van de mens, alleen door de zwakheden van de mens heeft hij de mogelijkheid om de mens te verleiden, waardoor de stroom van Mijn liefde geblokkeerd wordt, zodra de mens aan die verleiding toegeeft.

De mens heeft aan verleiding toegegeven en nog zijn er veel mensen die aan allerlei verleidingen toegeven. Vooral omdat zij denken er beter van te zullen worden, omdat zij meer willen dan zij hebben, omdat zij geloven in datgene wat Satan hen als waarheid voorhoudt, terwijl dat niet of slechts ten dele waar is. En juist wanneer het ten dele waar is, wordt gemakkelijk aangenomen dat het helemaal waar is wat hij de mens voorspiegelt. Dan wordt het voor mensen die allerlei verlangens en wensen hebben heel moeilijk om tot onderscheid te komen tussen wat waar en wat niet waar is.

In deze tijd is wat waar en wat niet waar is op een heel vertroebelende manier volkomen door elkaar gehaald, en dit verwart veel mensen waardoor er allerlei discussies ontstaan over vermeende waarheid en vermeende onwaarheid, terwijl zowel die waarheid geen waarheid is, en die onwaarheid geen onwaarheid is. Maar hoe zit het dan wel? Zie, dat kan Ik in ware liefde iedereen in zijn hart laten weten, maar daarvoor is een naar Mij geopend hart nodig en een welwillendheid ten aanzien van Mijn Woord, alsook een openheid van gedachten om Mijn Woord in liefde te kunnen begrijpen.

Juist door alle vertroebelingen die er in de wereld zijn, is dat nogal moeilijk geworden voor veel mensen. Maar Mijn liefde is er niet minder om en er zijn altijd wel kieren waardoor Mijn licht en Mijn liefde in de harten van mensen kunnen binnenkomen. En gelukkig zijn er ook nog genoeg harten die wijd open zijn voor Mij en Mijn liefde. Aan hen zeg Ik, houd je hart open voor Mijn liefde, voor Mijn Woord, houd je gedachten zuiver en je zult steeds de waarheid weten, voelen, begrijpen. Verdraag daarmee wat er ook gebeurt en weet, Ik blijf altijd Dezelfde, Ik ben altijd bij jullie, Ik draag alle mensen altijd in Mijn ware liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 7226

Liever heb Ik dat je iets niet doet, dan dat je jezelf forceert om te doen wat je denkt dat goed is, omdat je denkt dat het Mijn Wil is om dat te doen. Mijn Wil is altijd liefde, niets anders dan liefde, en dwang past daar niet bij. Dus doe iets met liefde, doe het omdat je het graag doet, voor Mij of voor je medemensen, maar forceer jezelf niet, dwing jezelf niet.

Alles wat uit liefde voor Mij of je medemensen gedaan wordt, heeft Mijn zegen en heeft een uitwerking zoals die voor alle mensen het beste is. Het kan zijn dat je de ene dag iets met liefde voor iemand doet, maar dat de volgende dag voor iemand anders niet zo gemakkelijk met liefde kunt doen. Dwing jezelf dan niet om het toch ook voor die ander te doen, om geen verschil te maken tussen de een en de ander.

Zie, Ik doe goed uit volledige liefde, maar dat kan voor de een iets heel anders zijn dan voor de ander. De een heeft een krachtige hand nodig, terwijl een ander een aai over de bol nodig heeft, en zo krijgen alle mensen wat zij nodig hebben, maar dat is niet voor allemaal hetzelfde. Mijn liefde is voor alle mensen hetzelfde, maar ieder krijgt daaruit wat voor hem en voor alle mensen het beste is. Dat is de wijsheid uit Mijn liefde, daarmee komt steeds het beste voor iedereen tevoorschijn. Weet dat daarmee de vrijheid van de mens door Mij nooit belemmerd wordt.

Zo is het van belang dat jullie, die het goed willen doen, niets forceren, zodat jullie je eigen vrijheid niet belemmeren om Mijn Wil te doen. Want je doet Mijn Wil pas werkelijk, wanneer hetgeen je doet of zegt gelijk Mijn ware liefde is. Dan blijft alles in harmonie en kan Mijn zegen voor de beste resultaten zorgen. Alles is goed wanneer het met liefde gedaan wordt, maar vergeet niet dat dit Mijn Wet niet uitsluit, juist niet. Juist wanneer je iets niet met liefde kunt doen of zeggen, geldt Mijn Wet. Maar weet dat wie werkelijk goed wil doen, altijd Mijn zachtmoedigheid naar zich toe trekt, zodat je gerust jezelf mag zijn en in Mijn liefde zelf tot liefde zult komen.

Hemels Brood 7227

Bijna niemand vindt het fijn wanneer zijn minder goede kanten gezien worden en bekritiseerd worden. Liever wordt iedereen vooral gezien met zijn goede kanten. Toch, voor ieders bestwil is het nodig dat ook de minder goede kanten gezien worden en het zou mooi zijn als er geen kritiek op gegeven zou worden, maar op een vriendelijke volwassen manier over gesproken zou kunnen worden. Want wanneer op een vriendelijke manier en als elkaars gelijken gepraat zou worden, zouden mensen elkaar in hun goede en minder goede kanten beter leren kennen en, wat daarbij belangrijk is, ook beter gaan begrijpen.

Geen mens is meer of minder dan een ander, zoals Mijn liefde nooit meer of minder is. Maar in het geven van kritiek op iemand zit een toon van jezelf verhogen boven de ander. Ook al zou er een waarheid aanwezig zijn in de kritiek, juist de vorm waarop die waarheid aangereikt wordt, zal iemand bezeren en zal hem hoogstwaarschijnlijk niet tot luisteren brengen naar de mogelijke waarheid, eerder tot verweer over de vernedering die hij ervaart.

Want wanneer de één zichzelf verhoogt, betekent dat voor de ander een vernedering. Vaak wordt die zelfverhoging niet als zodanig bemerkt, vaak gelooft die mens er goed aan te doen de mindere kanten van de ander te belichten, maar vaak gebeurt dat vanuit een zekere ergernis. Ergernis is nooit een goede basis voor een gelijkwaardig gesprek, het maakt het gesprek meteen ongelijkwaardig en alleen degenen die heel sterk in ware liefde staan, kunnen zo’n vernedering in liefde aan.

Bedenk je dit wanneer je van plan bent een medemens aan te spreken op zijn minder goede kanten. Het beste is het om dan eerst diep in jezelf in alle oprechtheid en eerlijkheid bij Mij te komen, zodat Ik je kan helpen mogelijke irritatie in je manier van aanreiken te bemerken, zodat Ik je kan laten zien of jouw mening over je medemens wel juist en terecht is. Want zie, Satan pakt alles aan om waarheid te verbuigen tot onwaarheid en omgekeerd, zonder dat dat bemerkt wordt. Hij voedt graag misvattingen zodat het ware zicht vertroebeld raakt.

Alleen Ik kan je dat helder en zuiver in je hart tonen, als jij ervoor kiest om in je hart voor de waarheid bij Mij te komen. Alleen daar, waar Ik Ben, kun je zeker weten wat waar en wat niet waar is, en alleen daar kan Ik je tonen wat jouw misvattingen zijn en waar jij jezelf nog verhoogt boven je medemensen, zonder dat te beseffen. Kom daarom elke dag zo vaak mogelijk in je hart bij Mij, zodat je steeds wat meer gelijk wordt aan de ware liefde Die Ik Ben.

Hemels Brood 7228

Lieve mensen die in Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus, geloven en op Mij vertrouwen, Ik zie jullie moed en vasthoudendheid om zoveel je kunt naar ware liefde te blijven handelen, ook al worden jullie in verschillende opzichten daarin belemmerd door alles wat er in de wereld gebeurt.

Want in de wereld worden er door mensen keuzen gemaakt vanuit een heel ander zicht op leven dan jullie hebben, en in het grote geheel van de samenleving, niet alleen in je eigen omgeving, maar wereldwijd, worden jullie als het ware meegetrokken met de wereldse stroom. En al zijn er mensen die om allerlei persoonlijke redenen zich verzamelen om tegen die stroom in te gaan, dat heeft weinig nut, het verstoort en versterkt die stroom alleen maar. Want zie, de wereldse gebeurtenissen zijn voortgekomen uit de keuzen die mensen gemaakt hebben, en die keuzen zijn vaak gebaseerd op het maken van winst, het verkrijgen van voordeel, zowel persoonlijk als gezamenlijk, en op wetenschappelijke vooruitgang.

Maar wat eenmaal gekozen is, geeft richting aan de daaropvolgende gebeurtenissen. Want de mens is vrij in zijn keuzen, in zijn doen en laten, maar er is wel Mijn ordening, die gebaseerd is op Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, eeuwig onveranderlijke liefde en haar wijsheid. Dat is nog lang niet tot iedereen doorgedrongen, mede door de blindheid van mensen voor Mijn ware bestaan en voor Wie Ik Ben. Bij jullie is er wel zicht op Mij en Mijn bestaan, maar evengoed is er de wereldse zelfgerichte stroom van keuzen die jullie keuzen niet zijn. Laat de wereld gaan, maak je er geen zorgen over, ook al zie je dat de situatie er niet beter op wordt, blijf bij Mij en je geloof in Mij en houd vast aan je vertrouwen op Mij, want die keus is de beste.

En al drijf je ongewild mee op die wereldse stroom, Ik zie wel in je hart hoe je keus werkelijk is, hoe het in jouw hart gesteld is met waarheid en liefde, met nederigheid en onbaatzuchtigheid. Houd daaraan vast terwijl je meedrijft op de wereldse stroom, want in die stroom zijn jullie een heel andere stroom die uiteindelijk alles zal ombuigen. Zie, een kleine steen in een riviertje dwingt de stroom van het water al van richting te veranderen, zo zullen jullie de wereldse stroom met je geloof en je vertrouwen op Mij en Mijn ware liefde, in alle waarheid uit Mijn liefde ombuigen, niet tegengaan maar ombuigen, op de juiste tijd, op de juiste manier. Wees daar gerust op. Vertrouw daarop, want Ik ben met jullie, alle dagen, tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 7229

Wanneer iemand eerlijk en oprecht bij Mij komt om Mijn Woord, dan geef Ik hem Mijn Woord en hij zal het verstaan in de mate van zijn eerlijkheid en oprechtheid. Diegene kan en mag wat hij van Mij als Mijn Woord verstaan heeft, zo hij wil, doorgeven aan zijn medemensen. Want zoals iemand oprecht in Mij gelooft, zo oprecht ben Ik voor hem.

Maar toen Adam en Eva in het Paradijs verleid werden door de slang, hebben zij niet in alle oprechtheid geloofd dat Ik met hen sprak. De slang heeft zich aan hen voorgedaan alsof hij hen in kennis kon stellen van de betekenis van de vruchten van de boom der kennis van goed en kwaad. In hun betrekkelijke onschuld hebben zij hem geloofd en heeft de slang hen een zekere behoefte aan het eten van die vrucht aangepraat. Dat heeft eerst Eva en vervolgens ook Adam ertoe gebracht om, zonder Mij te vragen, van de vruchten te eten.

Maar wanneer iemand werkelijk eerlijk en volkomen oprecht bij Mij in zijn hart komt voor Mijn Woord van waarheid en liefde, dan krijgt hij daadwerkelijk Mijn Woord van waarheid en liefde. Of hij Mijn Woord steeds in de juiste betekenis begrijpt, kan verschillen, en of hij Mijn Woord altijd in zijn oorspronkelijke taal duidelijk en te begrijpen kan doorgeven, ligt daarbij aan zijn vermogen om dat te kunnen. Niet iedereen heeft de gave om Mijn Woord in volkomen zuiverheid aan zijn medemensen door te geven. Maar ook degenen aan wie iemand Mijn Woord doorgeeft, kunnen zich vergissen in de betekenis ervan. Daarom is en blijft het voor iedereen heel belangrijk om regelmatig in alle eerlijkheid in zijn hart bij Mij te komen en daar te voelen en te ervaren in hoeverre hij Mijn Woord juist heeft verstaan.

In ware eerlijkheid en oprechtheid zal Ik niemand een steen geven in plaats van brood, hoe dan ook zal Ik iedereen altijd brood en drinken geven, dat is Mijn Woord en de betekenis van Mijn Woord, of diegene nu wel of niet eerlijk en oprecht is. Alleen zal een eerlijk en oprecht mens Mij zeker verstaan, terwijl anderen dat nog niet kunnen. Zo geef Ik Mijn Woord aan alle mensen in alle oprechtheid. Zalig degenen die het naar waarheid verstaan en doorgeven. Vrede zij met jullie.

Hemels Brood 7230

Alles wat je uit liefde deed, doet en nog gaat doen, komt in liefde bij je terug. Niet meteen, maar op de daarvoor bestemde tijd, en het zal je goed doen in meerdere opzichten. Soms zul je situaties herkennen als een werkzaamheid van je liefde en dan zul je verwonderd zijn dat Ik al lang voor jouw daden van liefde die goede gevolgen voor jou heb bereid.

Zo heb Ik voor alle mensen, al voordat zij tot hun daden van liefde komen, het goede voor hen voorbereid, omdat Ik Alles Ben en alles ken, van ieder mens persoonlijk en van alle mensen tezamen, in alle tijden. Maar daartegenover staat dat ook de keuzen van mensen die naar het tegenovergestelde van liefde gemaakt zijn, in dat tegenovergestelde bij mensen zullen teruggekomen, want ook hun keuzen zijn Mij bekend en ook daarvoor heb Ik al lang voor die tijd datgene voorbereid, waardoor hun keuzen een waarlijk zinvol resultaat zullen geven, op de daarvoor bestemde tijd, en wel zodanig, dat het die mens ten dienste staat voor het ware doel van zijn leven op aarde en dat van alle mensen.

Iedereen heeft de volkomen eigen vrije wil en evengoed blijft iedereen op weg naar het ware eeuwig liefdevolle gelukzalige leven. Mensen vragen zich wellicht af hoe dat waar kan zijn, dat zij vandaag in hun vrijheid iets kiezen waarvoor Ik al lang geleden het nodige bereid heb en daarop zal gebeuren. Dat is voor mensen niet of nauwelijks te begrijpen, en voor veel mensen lijkt dat niet mogelijk. Maar daarbij vergeten mensen dat Ik Al het Leven Ben. Niet alleen vandaag, gisteren en morgen, maar van eeuwigheid tot eeuwigheid, van oneindigheid tot oneindigheid, zonder grenzen, zonder enige belemmering, Mijn Leven is Zijn, Goddelijk waar Zijn, en Mijn Zijn is zonder tijd, is Alles.

Vanuit Mijn eeuwig Zijn hebben jullie mensen van Mijn Leven jullie leven gekregen, zou Ik, Die alle leven Is, dan niet alles in elk opzicht vooraf weten en kennen, voor, tijdens en na elke keus die een mens in zijn vrijheid maakt? Lieve mensen, Ik ken en weet alles van alle tijden in de eeuwigheid vooruit, op het moment zelf, en in het verleden. Wie dat een heel klein beetje beseft, die zal, zo klein als hij is, het grote kunnen gaan zien, op de daarvoor bestemde tijd.

Hemels Brood 7231

Elke weg die iemand gaat, maak Ik direct Mijn weg. Het is aan de mens om te kiezen welke weg hij wil gaan, hij kan die weg ook zelf verzinnen, maar direct maak Ik het Mijn weg, altijd ten gunste van degene die de weg koos en ten gunste van al zijn medemensen. Kiest iemand een zijweg, dan is die zijweg direct Mijn zijweg, ook direct ten gunste van die mens en zijn medemensen.

Alle mensen zijn vrij in hun keuzen, in hun doen en laten, maar steeds nadat zij gekozen hebben, plaats Ik die keus zodanig dat het hen en hun medemensen ten aanzien van het ware leven uit Mij en het doel van ieders bestaan op aarde ten goede komt. Wees vrij, lieve mensen, want alleen in die vrijheid ervaar je jezelf als een eigen persoon, ervaar je te bestaan. Het bestaan op aarde is voor alle mensen het begin van het zelfstandig ervaren van het werkelijke leven, van wat en Wie het leven in werkelijkheid is, Wie Ik Ben. Kies in je vrijheid wat je wilt en bemerk wat werkelijk leven in volle waarheid werkelijk is.

Weet daarbij dat wat je ook kiest, die keus altijd gevat is in Mijn liefde, want jouw leven is Mijn liefde, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid. Niemand zou vrij kunnen zijn zoals jullie allemaal vrij zijn, als Mijn leven, wat Ik aan jullie gegeven heb, niet onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, onveranderlijk, ware liefde zou zijn. Juist doordat het wel onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig gegeven is en dat onveranderlijk zo is, zijn jullie vrij. Zou Ik niet onvoorwaardelijk onbaatzuchtig werkelijk Leven zijn, en zou dat niet onveranderlijk eeuwig zo zijn, dan zouden jullie die vrijheid van leven, zoals jullie die hebben, niet kunnen zijn.

Maar Ik laat jullie in die vrijheid niet alleen, zodat jullie niet in de oneindigheid van zijn zouden afdwalen in het niet zijn. Ik houd jullie in die vrijheid in Mijn onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, onveranderlijke liefde en haar wijsheid levend, en leid jullie zodanig, dat jullie in al je vrijheid toch het ware leven behouden, en in alle vrijheid de eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven zullen bereiken. Dat is wat jullie eigenlijk allemaal zijn en zoeken via al die wegen die jullie in je vrijheid gaan. Dat ware gelukzalige leven zullen jullie allemaal vinden en eeuwig blijven, omdat Ik jullie ware leven vol gelukzaligheid Ben.

Hemels Brood 7232

Wees gerust jullie, die zien wat er in de wereld gebeurt, want alles gebeurt om goede redenen. Alles heeft te maken met de keuzen die door mensen gemaakt zijn en gemaakt worden. Het zicht van de wereldse mensen is dusdanig vertroebeld, dat er een chaos aan meningen en beweringen ontstaan is. Beweringen en meningen die haaks op elkaar staan, sommige uit angst, andere wetenschappelijk, sommige vanuit een gevoel, enzovoorts.

Dit brengt onrust en verdeling onder de mensen, en het wordt steeds moeilijker om uit al die beweringen en meningen te ontdekken wat waar en zinvol is en wat onzin is. Dat raakt ook jullie die in Mij geloven, want ook bij jullie is een begin van twijfel ontstaan over wat wel of niet te doen. Ieder van jullie wil Mij en Mijn liefde volgen, maar in de wirwar van gegevens, van beweringen en meningen, worden jullie afgeleid van je hart, en getrokken naar beweringen die lijken waar te zijn en toch ook twijfel wekken. De vraag doet zich voor, hoe gaat dit verder, wat gaat er werkelijk helpen, wat is nu de beste weg om te gaan.

Ik zeg jullie daarop, de beste weg is Mijn Weg, maar veel wereldse mensen kiezen nog voor hun eigen individuele weg. Daarmee samen hangt het verloop van wat er gaat gebeuren, met wat mensen gaan kiezen, want Ik bepaal die keus niet, maar de mens in zijn vrijheid. Ook jij hebt in je vrijheid zelf een keus te maken, en Ik zeg je daarbij, dat is geen materiële keus, en angst voor de verkeerde keus is niet van belang, maak die keus uit liefde en vertrouwen op Mij, want welke keus je dan ook maakt, het zal altijd de juiste keus zijn. Hoe meer mensen op die manier keuzen uit liefde maken, des te meer zal daarmee de toekomst ontstaan.

Wanneer er maar weinig mensen zijn die op die manier hun keuzen maken, zullen degenen die wel hun keus uit liefde en vertrouwen op Mij maken, zeker Mijn bescherming hebben, ook al is het misschien geen juiste keus. In je hart kun je de juiste keus weten uit Mij, maar wie op Mij vertrouwt maakt altijd de juiste keus, omdat er voor hem geen verkeerde keus is. Of je nu voor links of voor rechts kiest, het is altijd goed, omdat Ik altijd in liefde bij je ben.

Hemels Brood 7233

Er zijn altijd koplopers en staartlopers en degenen die daartussenin lopen. De koplopers zijn de helden, die de daad bij het woord voegen, de tussenlopers zijn de volgers, maar de staartlopers zijn de lafaards, die laten het gebeuren langs zich heen gaan en geven geen inzet.

Nu ben Ik vooral een staartloper, maar evengoed ben Ik geen lafaard, integendeel. Alleen, Ik ben niet degene die de keus gemaakt heeft, mensen maken die keus. Graag zou Ik vooropgaan aan alle mensen, maar de meeste mensen denken dat zij beter zelf vooroplopen, en zij zijn Mij allemaal voorbijgelopen. Beter zouden zij achter Mij gaan lopen en Mij voorop laten gaan, beter zouden zij Mij in Mijn voetstappen volgen, maar door hun keus is Mijn plaats achteraan.

Er is slechts een kleine groep mensen die zich om Mij heen verzameld heeft, en met hen ben Ik in gesprek. Zij zouden wel willen dat Ik voorop zou gaan lopen, maar zo is de situatie nog niet. Toch, ongezien loop Ik evengoed voorop, loop Ik evengoed tussenin, en achteraan. Maar alleen achteraan ben Ik door jullie gezien, en zo hebben jullie je om Mij heen verzameld. Voor jullie is dat goed, maar anderen verbazen zich erover dat jullie niet voorop meehelpen in de strijd. Alleen, welke strijd is dat?

Voor velen is het een strijd om een waardevol leven te hebben of te houden, maar de invulling van wat een waardevol leven is, kan op meerdere manieren gegeven worden, en zoals de meeste mensen dat nu invullen, zo is dat voor Mij niet. Daarom loop Ik rustig achteraan en laat Ik de koplopers en hun volgers in alle vrijheid ervaren of hetgeen zij nastreven wel werkelijk die waarde heeft die zij denken. En jullie, die bij Mij ook achteraan lopen, jullie lopen niet bij Mij uit lafheid, maar omdat jullie zijn gaan inzien dat wat nagestreefd wordt door de meeste mensen jullie keus niet meer is, sinds je Mij kent en met Mij gesproken hebt.

Loop dan nu vooral achteraan met Mij, en je zult merken dat, net als de zee zich splitste voor de Israëlieten op hun vlucht voor de Egyptenaren, de mensen opzij zullen gaan en langzaam maar zeker laten zij ons tussendoor naar voren gaan. Zie, dat gebeurt dan als vanzelf, in de vrijheid van de mensen. In die vrijheid komt alles zoals het voor iedereen het beste is. Eens lopen jullie met Mij in liefde en vrede vooraan. Wees nu de minste met Mij achteraan.

Hemels Brood 7234

In jaren van overvloed menen mensen dat dat altijd zo zal blijven, menen mensen dat het hun recht is, dat zij daarvoor gewerkt hebben, en dat anderen, die niet zo’n overvloed hebben, er ook voor moeten werken.

Maar niemand heeft recht op overvloed, niet door werk, niet door status, niet door macht of roem. Een misvatting is het, dat degenen die zo’n overvloed niet hebben, er niet hard genoeg voor gewerkt zouden hebben. Iedereen heeft op aarde werk te doen, maar het ene werk is anders dan het andere, het ene werk is zwaarder dan het andere, en de ene mens heeft meer kracht dan een ander, de ene mens heeft meer talenten, meer mogelijkheden, gunstigere omstandigheden dan een ander, en wie kan dan nog recht spreken, wie kan dan nog zeggen van een ander dat hij beter zijn best moet doen, dat hij niet hard genoeg gewerkt heeft, dat hij zijn kansen voorbij heeft laten gaan, en zo meer?

Geen mens is daar geheel eerlijk en zuiver toe in staat, maar Ik zie en weet het allemaal heel zuiver. Niemand op aarde verdient wat hij krijgt, of het nu om veel van het goede of om veel van het onaangename gaat, het is er en het is zodanig onder de mensen verdeeld, dat het alle mensen helpt om tot Mijn ware leven in alle overvloed van gelukzaligheid te komen. Want al het leven dat mensen hebben, is Mijn leven, of zij dat nu wel of niet beseffen, het is tot in de oneindigheid de eeuwige waarheid. Alleen denken veel mensen het leven, dat Ik hem gegeven heb, in hun vrijheid te bezitten. Maar juist zij die dat denken, bezitten het niet, bezitten alleen een schijnleven.

Evengoed leven zij, ook zonder dat leven te bezitten, tot zij tot het besef komen dat hun leven Mijn leven aan hen gegeven is. Dat is het doel van alles wat er op aarde gebeurt, dat alle mensen tot het besef komen welk een gelukzalig leven zij van Mij gekregen hebben en dat alle mensen in die eeuwig oneindige gelukzaligheid voor altijd leven uit eigen vrije keus.

Hemels Brood 7235

Lieve mensen, het gaat in alle vrijheid niet om de persoon, maar om het persoonlijke en het gezamenlijke besef van leven, van het ware werkelijke leven, Die Ik Ben, jullie Schepper en God in Jezus Christus, in ieder van jullie.

Juist Mijn aanwezigheid in ieder van jullie maakt jullie ieder persoonlijk en verbindt jullie allemaal tezamen tot één in Mij. Juist die eenheid is van belang, meer dan ieders eigen besef te bestaan, want juist in die eenheid zullen jullie ieder zelf en allen tezamen levend zijn. Nu staan mensen tegenover elkaar, verdeeld in hun mening, verdeeld in hun mogelijkheden, verdeeld in hun rijkdom, hun macht en hun roem, dat splitst alles waar eenheid zou kunnen zijn.

Toch is er maar één levenskracht en Die Ben Ik. Maar zolang mensen zich niet tot Mij, de Enige ware levenskracht, wenden in gezamenlijkheid, blijft Mijn ware kracht, die onvoorwaardelijke onbaatzuchtige onveranderlijke liefde en haar wijsheid is, slechts in beperkte mate werking hebben, die dan eens hier en dan eens daar tot uiting komt, wanneer mensen in hun vrijheid voor die liefde kiezen. Want jullie zijn vrij, maar het ware werkelijke leven is nog maar matig aanwezig. Voor Mijn ware liefdevolle en wijze leven is het nodig dat mensen zich in Mijn Naam verenigen, in Mijn liefde en haar wijsheid, in werkelijk vertrouwen op Mij en Mijn kracht, jullie Schepper, God, Jezus Christus.

Want Ik ben het ware leven in ieder van jullie, één met jullie allemaal, maar zolang jullie verspreid en op jezelf blijven, is Mijn kracht verspreid en is Mijn liefde, wanneer een mens zich naar Mijn liefde gedraagt, als een klein lichtje in de menigte. Kom bijeen in Mijn liefde en word een vuur van licht uit liefde, liefde voor elkaar, liefde voor Mij, liefde voor jezelf. En ja, Ik zet hier Mijzelf in het midden, want Ik ben in jullie midden, en wie zijn medemensen liefheeft kan Mij zien in zijn medemensen, Mij zien in het midden en door Mijn liefde zichzelf liefhebben, zoals Ik dat bedoeld heb. Onbevooroordeeld liefhebben, zonder dwang liefhebben, jezelf liefhebben, dat is jezelf zijn zoals Ik je bedoeld heb te zijn, in Mijn liefde.

Hemels Brood 7236

Hemelse Vader, of ik het nu wel of niet wil, al mijn gedachten, al mijn gevoelens, ook wat ik voor anderen misschien verborgen houd, zijn bij U bekend. Maar ik weet dat het allemaal veilig is bij U in Uw onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, barmhartige liefde.
Dank U daarvoor.

Bij Mij zijn alle mensen veilig, maar veel mensen hebben daar geen weet van, veel mensen voelen zich niet veilig, veel mensen kennen Mijn liefde, Mijn zachtmoedigheid niet, zodat zij die veiligheid niet bij Mij zoeken, maar bij hun medemensen, en keer op keer worden mensen door hun medemensen bedrogen en blijkt dat er geen zekerheid is over veiligheid bij elkaar.

Ja, Ik ken alle gedachten en alle gevoelens van alle mensen tot in het kleinste detail, Ik ken en weet alles van iedereen. Maar veel mensen denken dat zij hun gedachten, hun gevoelens, hun motivaties en noem het maar op, verborgen kunnen houden, voor hun medemensen, en ook voor Mij. Zeker degenen die niet in Mijn bestaan geloven, hebben er geen besef van dat niets, helemaal niets werkelijk verborgen is en blijft. Toch zijn ook hun gedachten, gevoelens, wensen, motivaties, enzovoorts, volledig bij Mij bekend en veilig.

Maar dat wil niet zeggen dat zij onbekend voor medemensen zullen blijven, want in het oneindige heelal is alles en zijn alle mensen met elkaar in Mij verbonden. In die verbondenheid ligt het doel van jullie bestaan op aarde vast, het in vrijheid komen tot het eeuwig ware leven in de volledige ware vrijheid van het volmaakt gelukkig zijn, voor iedereen te bereiken op de voor hem beste en veiligste manier. Mijn ware wijze liefde voor alle mensen waarborgt dat in al jullie vrijheid tot in eeuwigheid.

Daarvoor is het wel nodig dat mensen Mij naar volkomen waarheid gaan kennen en dat is wat er voor alle mensen juist op de aarde mogelijk is. Iedereen die Mij naar waarheid in Mijn liefde en haar wijsheid leert kennen, leert daarbij op Mij en Mijn liefde te vertrouwen, en leert dat al wat hij denkt, voelt, weet, wenst, enzovoorts, allemaal door Mij gekend is en veilig is, en op een zekere manier in ware liefde hem ook tot heil zal zijn. In Mijn liefde ben je zeker altijd veilig, Mijn liefde is helend, zorgend, verbindend, vergevend, troostend en geeft iedereen in alle wijsheid een gelukkig leven voor altijd.

Hemels Brood 7237

Het eeuwige ware begin van alles is liefde, liefde voor Mij, jullie Schepper, voor je medemensen in alle opzichten en voor jezelf, zoals liefde voor jezelf bedoeld is. Het enige ware begin voor alle mensen ben Ik, jullie Schepper en God in Jezus Christus, de Mens. Ik Ben, en Ik ben eeuwig ware liefde en haar wijsheid. Mijn liefde is onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, onveranderlijk eeuwig, en uit Mijn liefde vloeit wijsheid.

Liefde is alleen ware liefde wanneer zij gelijk is aan Mijn liefde en haar wijsheid. Dus wie Mij liefheeft, wie zijn medemensen liefheeft, wie zichzelf liefheeft, die heeft alleen werkelijk lief wanneer die liefde onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig en onveranderlijk dezelfde is, gelijk Mijn liefde en haar wijsheid. Zo is dan ook het zichzelf liefhebben geheel zonder enige baat, zonder voorwaarden, onveranderlijk gelijk aan Mijn liefde en haar wijsheid, anders is het geen ware liefde. Wie zichzelf enig voordeel doet ten nadele van medemensen, heeft zichzelf niet lief, heeft die andere mens niet lief en heeft Mij niet daadwerkelijk lief.

Dat is de situatie op aarde onder veel mensen, want het zichzelf liefhebben is in de wereldse omstandigheden verworden tot een jezelf toe-eigenen wat je denkt nodig te hebben. Daarmee wordt volledig voorbijgegaan aan wat werkelijk jezelf liefhebben is. Het hoeft niet zo te zijn dat wie zichzelf waarlijk liefheeft, zonder enig gerief, met weinig of geen bezit, in honger en armoede leeft, want wie zichzelf op de ware juiste manier liefheeft, die heeft eerst Mij lief, daarna zijn medemensen en tenslotte ook zichzelf zoals dat bedoeld is, en daarmee zal hij steeds voorzien zijn van al het nodige. Maar nu op aarde ziet het er heel anders uit dan wel zou kunnen, wanneer ware liefde het belangrijkste uitgangspunt zou zijn, wanneer meer mensen Mij naar waarheid zouden kennen.

Lieve mensen, kom allemaal bij Mij, Ik ben in je hart altijd bereikbaar aanwezig, leer van Mij ware liefde zelf te zijn in alles, zoals Ik ware liefde en haar wijsheid in alles ben. Ik zeg niet dat dat makkelijk is, maar het is zeker meer dan de moeite waard, veel meer. Weet daarbij, het begin is Mijn eeuwige onveranderlijke ware liefde voor jullie allemaal!

Hemels Brood 7238

Wie op Mij vertrouwt zal geen schade ondervinden van de wereldse keuzen die mensen maken. Wie op Mijn ware liefde vertrouwt, diens geest zal steeds Mijn liefde ervaren en vol goede moed blijven, wat er ook gebeurt. Maar ook alle wereldsgerichte mensen zal Ik in Mijn liefde voor het boze behoeden. Want alle mensen zijn deel van Mij en deel van Mijn liefde. Zo zullen alle mensen eens in Mijn hemel zijn. Voor alle mensen staat Mijn hemel wijd open, het is de keus van de mens om binnen te komen.

De vrijheid van de mens is daarbij van groot belang en op de bestemde tijd zullen mensen dat innerlijk begrijpen, de een wat eerder dan de ander, maar in Mijn liefde zijn alle mensen geborgen. Iedereen mag in vrijheid zichzelf zijn, zodat er geen dwang is om bij Mij te komen, en juist in die vrijheid zal iedereen tot het volmaakt liefdevolle leven komen, want het ware leven is vrijheid in ware liefde.

Ieder mens is uniek, daarom is er voor iedereen een eigen unieke weg te gaan, langer of korter, uiteindelijk zal iedereen werkelijk leven, werkelijk in Mijn hemel zijn, zullen alle zorgen weg zijn, de tranen gedroogd en zal iedereen Mij in Mijn ware liefde kennen. Wees allemaal gezegend die Mij en Mijn liefde kennen in al haar wijsheid. Dan ken je het ware leven.

Hemels Brood 7239

Soms kunnen gebeurtenissen iemand van zijn hart naar zijn verstand brengen en wordt Mijn stem in zijn hart vertroebeld. Dan is het niet makkelijk voor diegene om weer terug in zijn hart te komen en kan een zekere verwarring over wat waar en wat niet waar is ontstaan.

Hoewel het hart dan enigszins vertroebeld is, blijf Ik en blijft Mijn stem daar evengoed voortdurend aanwezig en op een gegeven moment beseft diegene wel dat hij te veel met zijn verstand de gebeurtenissen bekijkt. Langzaamaan kan hij dan Mij in zijn hart voelen en Mijn stem wat beter horen en gaat zijn denken over naar voelen. Niet dat het verstand niet belangrijk is, want dat is het zeker wel, maar liefst in omgekeerde volgorde en liefst in samenwerking met het hart. Want in het hart is Mijn stem en Mijn stem staat het beste vooraan. Maar daarbij is het verstand nodig om Mijn Woord goed te kunnen verstaan.

Die samenwerking tussen het hart, Mijn stem en het verstand is niet zo eenvoudig als het lijkt, want het verstand is graag dominant en in de wereldse samenleving wordt veel meer waarde toegekend aan het verstand en bewijzen die met het verstand beredeneerd zijn, dan aan het gevoel in het hart. Om dan de juiste balans te vinden en aan vast te houden vraagt om een waar innerlijk geloof in Mij en Mijn liefde, en dat is een proces van groei en besef, van vallen en opstaan. Zeker op aarde is dat voor veel mensen moeilijk, want door de wereldse omgeving wordt vaak aangedrongen op het gezonde verstand, zonder gevoelens, maar een juiste balans tussen Mij en Mijn stem in het hart en het verstand is het gezonde verstand.

Dat wil niet zeggen dat mensen die niet in Mij geloven dat ware gezonde verstand niet hebben, want ook in hun hart ben Ik altijd aanwezig, zonder hun vrijheid te belemmeren, en ook zij voelen Mij, maar geloven nog niet dat Ik dat ben, dat die momenten waarop zij intuïtief handelen toch van Mij gegeven zijn. Ik ben overal en in iedereen en draag het goede en de waarheid aan, of iemand nu wel of niet in Mij gelooft. Maar wie in Mij gelooft en Mijn liefde voelt in zijn hart zal in zijn hart die warme gloed voelen en dat zal hem steeds weer goeddoen, dat zal hem steeds weer bemoedigen, ook in moeilijke tijden. Kom en voel Mij in je hart.

Hemels Brood 7240

Wanneer hemel en aarde vergaan, wordt de basis van bestaan voor de mens het ware leven. Maar wanneer hemel en aarde vergaan, is de mens het ware leven uit Mij zelf en daarmee is een nieuwe aarde en een nieuwe hemel ontstaan, dat is, daarmee is hemel en aarde voor de mens de basis van het werkelijke leven uit Mij, Mijn ware liefde en haar ware wijsheid.

Nu is er de wereld en in de wereldse mens zijn gedachten, behoeften, onwerkelijkheid, misvattingen, maar dan is het Mijn liefde en haar wijsheid die de mens in zijn vrijheid zelf blijvend gekozen heeft. Daarmee is hij dan gelukzalig levend, groeiend, scheppend naar Mijn liefde en haar wijsheid, nieuwe werelden vormend die volkomen naar Mijn liefde en haar wijsheid zijn, nieuwe mensen wekkend die in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid werkzaam zijn in Mijn liefde. En tot in de oneindigheid zal vreugde zijn, en ieder mens, ieder wezen, zal naar Mijn Goddelijke liefde en haar wijsheid leven in het eeuwige licht Die Ik Ben in Jezus Christus. Ik zal in en om alle mensen zijn en uit Mij zullen alle mensen gevoed worden en te drinken krijgen.

Maar nu is dat nog niet te begrijpen tot in de werkelijke diepte van wat hier staat. Voor nu is het voldoende om het te weten, pas later wordt dit te kennen. Alles heeft zijn volgorde, alles heeft zijn tijd, alles ligt vast in Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid, maar de mens heeft hoe dan ook de geheel vrije keus, vergeet dat niet, want dat is steeds de richting die de mens gaat, zijn vrije keus. Door de antwoorden op zijn keuzen, dat zijn de gebeurtenissen die op zijn keuzen volgen, leert de mens al zijn wegen, de goede en de slechte, kennen en zal hij zijn keuzen in vrijheid aanpassen, tot die alleen nog naar Mijn liefde en Mijn wijsheid zijn. Zijn vrijheid zal dan het enige ware leven in alle vreugde en gelukzaligheid zijn.

Hoe treurig het nu wellicht op aarde lijkt te zijn, het zal gebeuren, hemel en aarde zullen vergaan en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen er komen en het ware Eeuwige liefdevolle gelukzalige leven zal iedereen zijn, tot in de oneindigheid. Voor altijd, ook jij en jij en jij…

Hemels Brood 7241

Hoe zou je denken, dat de aarde, de zon, de maan en alle planeten, alles in het universum beweegt en draait en op zijn plaats blijft? Terwijl dat totale geheel in verband staat met de vrije wil van de mens, zich beweegt naar de wil van de mens, blijft het ook altijd in een vaste verhouding zich bewegen, wat een mens in zijn vrijheid ook wil en kiest.

Zie, zonder de vrije wil van de mens op enigerlei wijze te belemmeren, zorg Ik, jullie Schepper, ervoor dat alles met elkaar op een bepaalde manier in evenwicht blijft. Zo draaien ook de sterren, ver in het heelal, zich onder invloed van de wil van de mens en nog altijd staan sterren aan het firmament. Hoe dat kan, terwijl de mens in zijn vrijheid met zijn keuzen van tijd tot tijd tot het uiterste gaat, dat is door Mijn ware liefde waaruit de volmaakte wijsheid komt en alles zijn juiste samenhang houdt. In die samenhang kan de mens zijn weg vinden, omdat hij in die samenhang direct verbonden is met Mij en Mijn ware liefde en haar wijsheid.

De vrije wil van de mens is zijn besef te bestaan, maar nog niet zijn besef van Mijn werkelijke leven, dat in hem en om hem heen te zien, te ervaren, te voelen, te weten is. Mens, jij bent alles voor Mij, Ik heb jou intens lief en je beseft het niet. Kijk om je heen, zie wat de vrije wil teweegbrengt en toch ben Ik er, draag Ik alles in Mijn intense liefde voor jou, mens, voor jullie allemaal. Het hele universum houd Ik op zo’n manier in stand dat jij, mens, op aarde kunt zijn en in je vrijheid kunt beseffen te bestaan. En zou je het kleinste beetje liefde van Mij voelen, dan zou je een beetje van het grote geheel voelen.

En er is een klein aantal mensen die een beetje voelen van Mijn liefde in hun hart, toch ook jullie zeg Ik, er is zoveel meer, zo oneindig veel meer van Mijn liefde voor jullie. En weet je, in heel de oneindigheid ben Ik, maar vooral ben Ik in jouw hart.

Hemels Brood 7242

Lieve hemelse Vader,
wanneer ik in gebeurtenissen weer een nieuw fragment van Uw liefde zie, ontroert mij dat, soms tot tranen. Er is zoveel waar wij mensen nog misvattingen over hebben, en steeds krijg ik wat meer besef ervan dat niets Uw liefde niet is, dat alles Uw liefde is, zich naar Uw liefde keert, in Uw liefde verandert. Steeds meer zie ik het wonderbaarlijk grote oneindig uitgestrekte bereik van Uw liefde in en voor alle mensen, in en voor alles wat leeft.

Ik ben in Mijn ware liefde en haar wijsheid alles dat is, bestaat, leeft, niets uitgezonderd. Barmhartig, maar ook streng wanneer dat nodig is, ook Mijn strengheid is liefde. Geduldig, maar ook aandrijvend wanneer geduld in traagheid vervalt, bemoedigend, maar ook verduidelijkend wanneer twijfel en verwarring dat nodig maakt, troostend, maar ook spiegelend wanneer verdriet buiten proporties doorschiet. Wie Mij daarom vraagt, geef Ik licht, zodat hij gaat begrijpen, zodat hij onderscheid leert maken tussen ware liefde en het tegenovergestelde daarvan, zodat hij verschil gaat zien tussen waarheid en onwaarheid, zodat hij uit een mengeling van waarheid en onwaarheid de waarheid weet te vinden om aan waarheid vast te kunnen houden.

In alle opzichten laat Ik de mens de vrije wil, maar zonder zijn vrije wil te belemmeren, blijf Ik hem steeds weer Mijn ware leven in onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, zachtmoedige liefde en haar wijsheid voorhouden. Niet voor Mijzelf, maar om de mens tot het werkelijk gelukzalige leven, wat hij van oorsprong is, terug te laten komen, voor hemzelf, zo hij wil. Zodat hij kan gaan zien en beseffen welke keuzen in vrijheid gemaakt niet heilzaam voor hem zijn, zelfs onaangename resultaten kunnen geven, niet alleen voor hem, maar ook voor zijn medemensen. Zo mogelijk en zonder de vrijheid van de wil van de mens te belemmeren, open Ik ogen en oren, waardoor Mijn stem duidelijker gehoord kan worden en het oog meer van Mijn liefde kan waarnemen.

Ik dring Mij niet op, maar Ik ben er altijd. Ik verberg Mij nooit, maar er wordt wel aan Mij voorbij gekeken, alsof Ik er niet ben. Evengoed is het zo, dat iedereen, al is het nog zo verborgen, al wordt het nog zo ontkend, van Mijn bestaan iets van besef heeft, omdat Ik het leven van alle mensen, van alles wat is, ben. Omdat Ik Ben in alles en iedereen is. Omdat ieders leven Mijn oneindige leven in alle eeuwigheid Is.

Hemels Brood 7243

Ik zie in je hart je goede bedoelingen en je vraag om Mijn zegen. Maar tot nu toe heb je geen zegen van Mij ervaren, zodat je twijfelt aan je goede bedoelingen die uit liefde voor mensen ontstaan zijn. Zie, Ik geef jou die zegen wel, maar wanneer jij de hulp van medemensen nodig hebt en die niet krijgt, dan blijft Mijn zegen voor jou wel aanwezig, maar de vrije wil van mensen kan Ik niet belemmeren, zodat wanneer je goede bedoelingen geen gehoor vinden, jou dat een andere uitkomst geeft dan je verwacht en wel zou willen.

Met de vrijheid van wil en de gebeurtenissen zoals die op aarde plaatsvinden, hebben mensen het idee dat hun mening op ware feiten berust en de enige juiste is. Maar tussen de vele feiten die mensen denken te kennen, zitten veel onwaarheden die als waarheid zijn aangenomen en op basis waarvan conclusies getrokken zijn en zij hun mening bepalen. De waarheid is, dat geen enkele mening de juiste is, tenzij daarbij in het hart naar Mij geluisterd is en Mijn Woord gehoord en begrepen is.

Wie dat doet, naar Mij in zijn hart luisteren, en Mijn Woord verstaat en begrijpt in alle waarheid, die zal bij alle discussies over gebeurtenissen zien wat waar en werkelijk is. Maar zou hij zijn bevindingen naar voren brengen, hij zou niet gehoord worden, want Ik word niet gehoord en Mijn Woord wordt niet verstaan en niet begrepen. Veel mensen koersen op hun eigen beperkte zicht alsof zij een volkomen helder zicht hebben en alles wel weten en kennen. Maar wat zij aan zicht hebben en denken te kennen, verschilt nogal van elkaar en zo ontstaan er discussies over al die verschillen op een manier die de waarheid, de werkelijkheid niet duidelijker maakt.

Daardoor zien mensen niet wat zij het beste met elkaar samen zouden kunnen doen om nijpende situaties aan te pakken. In al die discussies en meningen passen jouw goede bedoelingen niet. Daarom is het niet Mijn zegen, maar de wil en het gebrekkige zicht van mensen waardoor je teleurgesteld raakt. Maar wees toch blij, want voor jouw goede bedoelingen uit ware liefde is Mijn zegen niet weg en jouw liefde zal zeker nog effect hebben. Want ware liefde vergaat niet, ware liefde heeft kracht en wijsheid, ware liefde werkt altijd, op Mijn tijd. Weet dat, en wees blij met Mijn zegen en met Mij.

Hemels Brood 7244

Wat is het juiste gebed voor jou en van jou voor je medemensen? Dat gebed kan heel kort zijn. “Hemelse Vader, Uw Wil geschiede“ kan al genoeg zijn, is genoeg. Maar vaak bestaat het gebed van mensen uit veel meer woorden, meestal vullen mensen in waar zij voor bidden dat mag uitkomen als oplossing, en dat kan een heel verhaal zijn, met aan het eind nog “Uw Wil geschiede“. Vaker wordt het gebed alleen met een “amen” beëindigd.

Ik weet en begrijp dat mensen met oplossingen komen voor allerlei situaties, daarmee niets verkeerd bedoelen, alleen hun wensen onder woorden brengen. Dat mensen hun wensen en invullingen om die te laten uitkomen Mij aanreiken, als een soort van meedenken, verduidelijken, met goede bedoelingen, begrijp Ik, maar Ik weet alles en Ik overzie alles, tot in de verste uithoeken van de oneindige eeuwigheid. Daarom kan Ik ook in alle opzichten altijd weten wat voor wie wanneer het beste is en gelijk ook voor alle mensen het beste is. Daarom heeft een gebed met allerlei eigen invullingen, wensen, uitleg, enzovoorts, weinig zin, omdat het niets toevoegt aan wat Ik reeds ken, weet en zie als het beste.

Dat wil niet zeggen dat een gebed overbodig zou zijn, want dat is het zeker niet. Vertel Mij gerust je zorgen, ook al ken Ik die lang voor jij ze beseft, vertel Mij alles en voel Mijn liefde, Mijn zorgen om jou, Mijn betrokkenheid, en laat het dan los in Mijn Hand en vertrouw erop dat Ik het beste voor jou en voor alle mensen bewerk met Mijn liefde en haar wijsheid. Vul niets zelf in, laat Mijn Wil geschieden, dan komt alles zoals het voor iedereen het beste is. Bedenk daarbij dat het beste niet altijd het aangenaamste is, zelfs brengt het onaangename het beste. Wat jij wenst, of jou een goede oplossing lijkt, is vaker juist niet het beste. Daardoor raken mensen nogal eens teleurgesteld wanneer aan hun vraag en hun invullingen niet voldaan wordt.

Weet, dat wanneer je alles gezegd hebt waar je zorg over hebt, hulp bij nodig hebt, moeite mee hebt, geen uitweg voor ziet, of wanneer je voor medemensen om Mijn hulp, Mijn liefde, Mijn aandacht vraagt, je dat steeds het beste afsluit met een welgemeend “Uw Wil geschiede” en niets zelf invult, niets verwacht, het in alle opzichten aan Mij laat om te doen wat voor iedereen in Mijn oneindige onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar volmaakte wijsheid het beste is.

Hemels Brood 7245

Ieder mens heeft op aarde te maken met goed en kwaad, de vrije wil en de verleiding om voor het kwaad te kiezen. Net als het goede een oplopende maat kent, kent het kwade een aflopende maat. Het is aan de vrije wil van de mens om te kiezen tussen het één en het ander. Daarbij zijn er allerlei omstandigheden die van invloed zijn op de keus van de mens, terwijl ook ieder mens zijn mogelijkheden en onmogelijkheden heeft, en van het een wel en van het ander nauwelijks of geen besef heeft.

Maar wanneer iemand Mij, Mijn Woord en Mijn liefde heeft leren kennen, en begint te begrijpen dat hij bedoeld is om tot Mijn volmaakte liefde te komen in al zijn handelen, begint er een bewustwordingsproces van wat aan zijn handelen goed en nog niet goed is. In dat proces kan het zijn dat hij bijvoorbeeld van zichzelf beseft dat hij nogal eens geen geduld heeft met zijn medemensen en besluiten dat te verbeteren. Maar in plaats van dat te verbeteren, onderdrukt hij zijn ongeduld meer en meer. Daarmee gaat hij voorbij aan wat hem tot ongeduld brengt.

Met die onderdrukking is de onderliggende oorzaak van wat hem tot ongeduld brengt niet weg. En wanneer die onderdrukking te groot wordt, ontploft als het ware op een gegeven moment het geduld en vindt een explosie van ongeduld plaats, waarvoor diegene zich daarna schaamt en niet begrijpt waar die uitbarsting zomaar vandaan kwam, hij had het immers geleerd zijn geduld niet meer te verliezen? Hij had het onderdrukt, maar de oorzaak zat nog als een diep verborgen ontstekingsmechanisme in hem, zonder dat te beseffen.

Lieve mensen, wanneer je werkelijk wilt veranderen, kom dan zo vaak je kunt en wilt bij Mij, Ik laat je zien waardoor je bijvoorbeeld je geduld verliest, of boos uitvalt, of wat je ook doet dat niet naar liefde is. Samen kunnen we wat dat in jou veroorzaakt oplossen in Mijn liefde, samen. Onderdruk je onvermogen niet, want hoe groter de druk, des te intenser de uitbarsting. Ja, je bedoelt het goed, maar het is niet de weg. Ik toon je de weg en die gaan we samen, zodat jij leert om, zonder je ongewenste gedrag te onderdrukken, in al je handelen en in alle situaties werkelijk liefde te zijn en voor altijd te blijven.

Hemels Brood 7246

Eerlijkheid is een onderdeel van liefhebben. Liefde is altijd volkomen eerlijk, blijft altijd in waarheid. Het kleinste beetje onwaarheid, verdraaiing, oneerlijkheid en er kan geen sprake meer zijn van liefhebben. Liefde geeft, helpt, bemoedigt, vergeeft, troost, omarmt, steunt, zorgt, verdraagt, luistert, altijd zonder voorwaarden, altijd belangeloos. Liefde is betrokken, waarheid, nederig, betrouwbaar, verlangt niets, eist niets, doet goed aan iedereen, ziet om naar de zwakke, de arme, de zieke, betuttelt niet, is niet betweterig maar kent en weet alles, is wijs op een volkomen goede manier voor iedereen, geeft licht, opent ogen en oren, wijst aan wat zuiver en waarachtig is. Kortom, heb je die ware liefde, dan ben je rijk, dan heb je alles.

Ik ben die liefde en die wijsheid en uit Mij komt alle leven voort. Ik ben het leven, alle leven, alle ware werkelijk volmaakte liefde en de werkelijk ware wijsheid die uit haar voortkomt, Ik heb Mijn volmaakt liefdevolle wijze leven aan jullie mensen gegeven, de totale rijkdom van werkelijk Zijn, aan ieder van jullie persoonlijk en als één Mens in Jezus Christus tezamen. Ga daar niet aan voorbij, want er is niets dan Mijn leven, ander leven is er niet, nergens. Waar leven is, Ben Ik. Zie dat, voel dat, hoor dat, besef dat, want overal is leven, in alles wat er is, wat je ziet en wat je niet ziet, Ik ben het allemaal, Ik ben in alles en iedereen.

Noem Mij God de Almachtige, Jehova, Allah, noem Mij in Jezus Christus, noem Mij Vader, het verandert allemaal niets aan Wie Ik werkelijk Ben, jullie Schepper en leven Gever, jullie God in Jezus Christus, de Mens waarin Ik geleden heb aan het kruis en opgestaan ben uit de dood, omdat er geen werkelijke dood is, alleen Mijn ware eeuwig gelukzalige werkelijke leven, volmaakte liefde en haar wijsheid. Kom tot die eeuwig ware liefde, kom tot het eeuwig ware leven, kom tot nederigheid, kom tot waarheid, kom tot Mij in Mijn liefde en haar wijsheid en leef, leef eeuwig zoals Ik eeuwig leef in volkomen gelukzaligheid. Kom en wees gelukkig, kom en leef!

Hemels Brood 7247

Mijn wet van liefde is ook de basis van de wetten van de natuur. De mens kan zich verwonderen over de wetten van de natuur, hoe precies alles in de natuur op elkaar afgestemd is. Maar door de mens wordt de natuur in allerlei opzichten ook verstoord, omdat hij de wetten van de natuur niet goed genoeg kent, omdat hij er geen aandacht voor heeft, omdat hij zijn eigenbelang bovenaan zet, enzovoorts.

Voor een groot deel respecteren mensen de wetten van de natuur niet genoeg, maar zij hebben ook geen respect voor Mijn geboden die Ik aan de mens gegeven heb. Niet voor Mijzelf, maar voor het welzijn van de mens, om hem in zijn onwetendheid tegemoet te komen. Het is jammer dat veel mensen het belang van Mijn Woord en Mijn geboden niet zien, waardoor zij in allerlei situaties terechtkomen die voorkomen hadden kunnen worden wanneer er serieuze aandacht gegeven zou zijn aan Mijn Woord en Mijn geboden.

Evengoed verandert er door het gedrag van de mens niets aan Mijn ordening, aan Mijn wetten of aan Mijn Woord. Het enige is, dat de mens zichzelf tekortdoet en problemen tegenkomt die hij zonder Mij niet zo gemakkelijk weet op te lossen. Zo zal hij eens gaan beseffen dat Mijn Woord, Mijn wetten, Mijn geboden, er niet voor niets zijn en er niet zijn om het de mens moeilijk te maken, maar juist om hem te helpen de Enige ware weg te vinden en te gaan, waardoor het op aarde voor alle mensen met elkaar samen een aangenamere situatie wordt.

Het zou daarbij goed zijn wanneer de verschillende culturen niet als het belangrijkste om te behouden gezien zou worden, maar het ware leven uit Mij. Want de verschillende culturen verdelen de mens, terwijl in Mij alle mensen in ware liefde samengebracht worden, één met elkaar, één met Mij in ware liefde. Welke cultuur mensen ook hebben, het houdt hen weg van eenheid met elkaar en met mensen van een andere cultuur. Laat cultuur geen verdeeldheid meer teweegbrengen, respecteer elkaar op ieders weg en kom allemaal samen tot de ware vrijheid, zonder cultuur, in één waarheid, het ware leven dat Ik, jullie Schepper, jullie allemaal geef, omdat Ik jullie allemaal zonder onderscheid liefheb.

Hemels Brood 7248

Wanneer mensen in Mijn bestaan geloven, wil dat nog niet zeggen dat zij alles van Mijn Woord en Mijn liefde en haar wijsheid begrijpen. In Mijn bestaan geloven is nog niet Mij kennen en in alle opzichten op Mij vertrouwen. Juist dan, wanneer iemand nog niet volledig op Mij vertrouwt, kan de verleiding toeslaan en verwarring brengen.

Ook degenen die Mij al meer kennen en meer van Mijn Woord en Mijn ware liefde begrijpen, hebben nog onwetendheid en misvattingen zonder dat te beseffen, waardoor zij in verwarring gebracht kunnen worden. Juist zal de verleiding van die onwetendheid en misvattingen gebruikmaken. Maar Ik zal er evengoed altijd zijn en hoe de verleiding ook probeert de in Mij gelovende mens tot verwarring te brengen, het zal diegene juist tot een dieper inzicht van waarheid brengen en het zal zijn misvattingen juist zichtbaar maken en oplossen. Daarom, vrees niet voor de verleiding, voor de verwarring die je wellicht af en toe bemerkt, want daardoor ga je eens te meer bekijken hoe een en ander werkelijk is en je misvattingen ontdekken en tot de waarheid komen.

Want wie eenmaal Mij in zijn hart gevonden heeft, kan wel verward raken en soms zelfs in een zekere twijfel raken, maar Ik zal toch altijd in zijn hart merkbaar aanwezig zijn en hij zal Mij daar ook altijd voelen en bij Mij kunnen komen. Toch zal de verleiding juist hen, die Mij al beter kennen en meer van Mijn liefde en haar wijsheid begrijpen, proberen te verwarren en in twijfel te brengen, soms via hele kleine misvattingen of onwetendheid, want hoe iemand Mij ook kent en op Mij vertrouwt, er is altijd meer te weten, meer te begrijpen en meer te leren, en juist wat nog niet geweten en gekend wordt, nog niet begrepen is, nog te leren is, zal de verleiding aangrijpen om het besef en vertrouwen te verstoren.

Hij heeft zijn tijd gekregen, maar geen mens die oprecht in Mij gelooft, Mijn liefde en haar wijsheid heeft leren kennen en op Mij vertrouwt, hoeft voor de verleiding te vrezen, want echte schade kan hij niet veroorzaken, bij jullie die Mij kennen niet, en ook niet bij hen die Mij nog niet kennen. Want Mijn ware levende liefde staat boven alles en iedereen, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7249

In Jezus Christus ben Ik God en in Jezus Christus ben Ik Mens, maar zowel in God als in de Mens in Jezus Christus ben Ik volmaakt leven, volmaakt liefde en volmaakt wijsheid en daar wijk Ik eeuwig nooit van af.

Hoewel mensen Mij vaak aan hun mens-zijn gelijk denken te zijn, met al hun verschillende emoties, verlangens, gedachten, enzovoorts, ben Ik alleen gelijk aan wat naar volmaakte liefde en volmaakte wijsheid uit liefde gebeurt, het ware eeuwig volmaakte leven. Het ligt aan ieder mens persoonlijk en aan alle mensen tezamen hoe Mijn Goddelijk Zijn in de Mens Jezus Christus tot uitdrukking komt. Dat kan uiterst streng, en toch vol liefde en genade zijn, dat kan zorgend en betrokken zijn, dat kan troostend en steunend zijn, maar dat kan ook met een zekere humor en sympathie zijn, al naargelang de mens zich gedraagt naar wel of geen ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid.

Daarom zal de ene mens Mij anders ervaren dan de andere mens, of mensen kunnen Mij hetzelfde ervaren. Die in Mij geloven en oprecht in contact met Mij staan, zullen Mij en Mijn Woord op dezelfde manier verstaan, maar zo zal het niet voor alle mensen die in Mij geloven zijn. Want wat een mens geleerd heeft over Mij, welke ervaringen iemand in zijn leven heeft opgedaan, welke misvattingen iemand over Mij en Mijn Woord heeft, speelt allemaal een rol bij wat iemand van Mij innerlijk beseft. Sommigen zullen veel overeenkomsten met andere mensen ervaren, terwijl anderen juist de verschillen zullen ervaren.

Maar aan jullie allemaal zeg Ik, Ik ben de waarheid en het Leven in waarheid, de ware liefde en haar wijsheid en Ik zal altijd iedereen hetzelfde Woord, dezelfde liefde en wijsheid uit liefde geven, en uiteindelijk zullen alle mensen Mij op dezelfde ware wijze verstaan en weten wat het ware leven werkelijk is en Wie Ik werkelijk Ben. Verwijt elkaar daarom de verschillen niet, want ieder oprecht in Mij gelovend mens komt bij Mij uit via zijn eigen weg. Blijf in Mijn liefde samen, zoals Ik in liefde met jullie allemaal samenblijf.

Hemels Brood 7250

Over de wereld verspreid worden er veel verschillende talen gesproken. Talen die door veel mensen gesproken worden en talen die slechts door heel weinig mensen gesproken worden. Daarbij zijn er ook nog allerlei dialecten die een taal moeilijker te verstaan en te leren maken. Ik zeg jullie, Ik spreek één taal die alle mensen kunnen verstaan en alle mensen kunnen spreken, maar of mensen die willen spreken en willen verstaan is iets anders.

Mijn taal is die van liefde, volkomen ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en werkelijk iedereen kan die verstaan en spreken. Maar er zijn niet zoveel mensen die Mijn taal gebruiken en spreken. Zie, vaak is er een belemmering bij mensen door eigenbelang en door allerlei voorwaarden. Dan kan er wel geprobeerd worden in Mijn taal van liefde te spreken, maar dan wordt het een niet goed verstaanbaar gestotter en gewauwel, wat een heel andere uitkomst geeft dan iets gesproken in Mijn taal zou geven.

Veel mensen beseffen nauwelijks of niet dat zij alleen stotteren en wauwelen en alleen verstaan worden door degenen die evenzo stotteren en wauwelen. Maar de weinige mensen die wel Mijn taal van liefde spreken, die weten heel goed wat dat gestotter en gewauwel betekent, die herkennen daarin, net als Ik, het eigenbelang dat mensen drijft en de voorwaarden die gesteld worden vanuit dat eigenbelang. Zie, Ik spreek voor alle mensen duidelijk te verstaan en te begrijpen één taal, maar Ik versta alle talen, hoe zeldzaam en ingewikkeld die ook zijn, zelfs talen die nog nauwelijks gekend zijn. Er zijn ook zogenaamde geheime talen, geheime codes, die allemaal niets met liefde hebben uit te staan. Maar lieve mensen, ook die ken Ik en ook daarvan weet Ik precies wat het betekent.

Aan alle mensen zeg Ik, kom en spreek Mijn klare heldere taal, wees allemaal gezegend in Mijn taal, die zelfs iedereen zonder uit te spreken nog kan verstaan, omdat het de ware liefde is die woordeloos spreekt en toch door iedereen gehoord en begrepen kan worden.

Hemels Brood 7251

Lieve mensen, jullie hebben allemaal de eigen vrije wil. Maar bedenk je daarbij dat je niet alles weet van wat Ik weet, niet alles hoort van wat Ik hoor, niet alles ziet van wat Ik zie. Bedenk je daarbij dat Ik alles weet, alles hoor, alles zie, zonder uitzondering tot in de eeuwige oneindigheid. Bedenk dat, wanneer je keuzen maakt, want je bent vrij om elke keus die je maar wilt te maken.

Maar al bedoel je het nog zo goed, het kan toch een keus zijn die niet de beste is, je kunt beweegredenen hebben die toch niet de beste zijn, niet omdat je het niet uit liefde kiest, maar omdat jij niet weet wat Ik weet, niet hoort wat Ik hoor, niet ziet wat Ik zie, en daarmee dus geen rekening kunt houden. Zo kunnen de beste plannen tot niets leiden wanneer medemensen het goede niet kunnen of willen ondersteunen. Want alle mensen hebben de eigen vrije wil en veel mensen hebben weinig weet van hun mogelijkheden en onmogelijkheden, verblind als zij zijn door eigendunk. Zij hebben nauwelijks zicht op de werkelijkheid, denken te weten, denken te horen, denken te zien, maar weten minder dan een steen, horen minder dan een zandkorrel en zien minder dan een mol, zonder dat te beseffen.

Wie in Mij gelooft, bij Mij komt, naar Mij in zijn hart luistert, die kan Ik iets laten weten van wat Ik weet, iets laten horen van wat Ik hoor en iets laten zien van wat Ik zie, maar het zal niet meer zijn dan die mens aan vermogen heeft om te weten, te horen en te zien, en het is aan zijn vrije wil in hoeverre hij daar in liefde en haar wijsheid mee omgaat. Want hij die van Mij weet, hoort, en ziet, is evengoed vrij te doen wat hij wil en daarbij ook vrij naar liefde en haar wijsheid te handelen of daarvan af te wijken. Evengoed, alles wat uit liefde en haar wijsheid voortkomt, zegen Ik tot liefde en wijsheid, naar Mijn Wil, zoals dat het beste is voor dat moment en voor alle mensen.

Hemels Brood 7252

In de Bijbel staat, wat je doet, doe het voor Mij. Wat je voor je naaste doet, doe je voor Mij, want Ik ben in alle mensen je naaste. Doe wat je doet zonder er iets voor terug te willen of te verwachten, want Ik doe al alles voor jou en voor alle mensen, al het nodige, al het goede, alles wat voor iedereen het beste is. Maar het beste is zeker niet altijd het prettigste, en juist uit datgene wat niet prettig is, komt vaak het beste voort, wat doorgaans pas veel later wordt ingezien.

Natuurlijk wil Ik graag alle mensen blij en gelukkig zien, juist dat wil Ik graag voor alle mensen. Het is dan ook niet zo dat Ik mensen leed toebreng. Het is de vrije wil van de mens waardoor hetgeen op aarde gebeurt ongemak geeft en onaangenaam is, maar dat wordt door veel mensen niet beseft, en in alle vrijheid die de mens heeft, kiest hij vaak uit eigenbelang of uit verlangens om dit of dat te bereiken, zonder daarbij te letten op wat dat voor zijn medemensen teweegbrengt. Sommigen omdat het hen niet interesseert, anderen omdat zij verblind zijn en het op zich niet kwaad menen, maar gewoon niet beseffen. Zo kan een boer zijn groenten met gif bespuiten, om ze van ongedierte en onkruid vrij te houden, zonder erbij na te denken wat dat zijn medemensen aan problemen met hun gezondheid kan geven. Dan kan iemand, die aan dat gifspuiten helemaal geen schuld heeft, voor langere tijd ziek worden en zich afvragen, waarom ik?

Lieve mensen, omdat jullie allen tezamen één en hetzelfde leven zijn, en tezamen op aarde bedoeld zijn om in die eenheid te leven, met elkaar en voor elkaar. Want wat de één doet, heeft in die eenheid nu eenmaal betrekking op alle mensen, zowel het goede als het verkeerde. Maar vervolgens is het wel zo, dat Ik wat iemand die onschuldig is wordt aangedaan, tot zegen laat zijn voor het ware eeuwige leven. Maar ook als iemand schuldig is aan zijn leed, zorg Ik ervoor dat het hem tot zegen gaat zijn. Dat het hem tot inzicht in zijn ware leven brengt en de bedoeling van zijn verblijf op aarde, tot besef van de eenheid die jullie allemaal samen zijn en tot besef van Wie Ik Ben, in alles en in ieders hart, ware liefde en haar wijsheid.

Want Ik ben jullie leven, de Eenheid waarin jullie zijn, Ik neem het leed als zodanig niet direct weg, maar zorg ervoor dat elk leed, alles wat moeilijk is, alles wat onaangenaam is, eenieder ten goede komt voor zijn ware eeuwige leven, omdat Ik, jullie Schepper, jullie God in Jezus Christus, die Eenheid Ben. In ieders hart ben Ik aanwezig, zodat je altijd met Mij in contact bent en bij Mij kunt komen met al je vragen, en Ik zal die beantwoorden, op een manier die jij kunt verstaan. Alles op de bestemde tijd, alles in eenheid met elkaar en met Mij.

Hemels Brood 7253

De ware vrijheid is wat ieder mens zoekt, maar veel mensen zoeken het niet waar het is. Zij klimmen omhoog, naar macht en bezit, naar waardering en willen geliefd zijn, aanzien hebben. En hoe hoger zij klimmen en macht en waardering krijgen, hoe meer invloed zij op anderen hebben, toch ervaren zij daarmee niet de vrijheid die zij zoeken. Zelfs degenen die geen moeite doen om te klimmen, die hun situatie accepteren omdat het nu eenmaal zo is, ervaren die ware vrijheid niet.

Toch hebben alle mensen van Mij de ware vrijheid gekregen, die ligt in de basis van nederigheid en ware liefde. Voor die nederigheid is het nodig om eerst af te dalen van het hoofd naar het hart en voor iedereen, zonder macht of invloed, de minste te zijn, de waarde van zichzelf te kennen, zonder door medemensen gewaardeerd te worden, omdat de waardering van mensen niet dezelfde waardering is die Ik jullie allemaal in ware liefde geef. Want er is geen werkelijke waardering anders dan Mijn waardering, dat is Mijn ware liefde. Juist daar, onderaan, in de werkelijke nederigheid, vind je de werkelijke waardering, de werkelijke liefde en de werkelijke vrijheid.

De ware vrijheid van Mijn liefde die niemand iets oplegt, die niets eist, die alles geeft wat er maar nodig is, die je in je hart met Mij verbindt, en met Mij in ware liefde kun je werkelijk omhoogkomen, niet met materiële macht, of materiële rijkdom, of menselijke waardering, maar met het besef dat je in alle opzichten een hol vat bent. Maar gevuld met Mijn liefde als jouw liefde, stijg je vanzelf omhoog, al wordt dat door niemand gezien, niet gewaardeerd, omdat zij die ware vrijheid nog niet gevonden hebben. Voor hen ben je niet van waarde, maar in werkelijkheid en in alle vrijheid heb je die waarde wel, zolang je in de ware nederigheid dat holle vat als jouw waarde kunt behouden en door Mij met ware liefde laat vullen, zonder naar de waardering van mensen te zoeken.

En zie, alleen degenen die zelf in nederigheid beseffen dat zij als een hol vat zijn, en beseffen dat alleen Mijn liefde hun vat vult, kunnen je zien zoals je werkelijk in Mijn liefde als jouw liefde bent. In ware vrijheid, in ware vreugde, in ware gelukzaligheid, het eeuwig oneindig ware leven, waar iedereen gelijk is, te weten, een hol vat gevuld met Mijn liefde als hun liefde, onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk, oneindig, de eeuwig ware werkelijke vrijheid.

Hemels Brood 7254

Wanneer het mensen aan waarheid ontbreekt, gaan zij gissen. Wanneer er iets gebeurt waarvan mensen niet precies weten waardoor en niet weten hoe en wat, gaan zij gissen en eigen invullingen maken, eenvoudig omdat de mens wil weten waardoor, waarom, en het hoe en wat. Daarbij geloven mensen vaak hun eigen invullingen als een waarheid te kunnen stellen.

En wanneer mensen hun eigen invullingen, zoals zij denken dat ze logisch zijn, met overtuiging aanreiken, gaan veel mensen geloven dat het waar is. Zo is er veel dat geloofd wordt waar te zijn, maar het niet is. Zo is er veel verkeerd geïnterpreteerd en zijn er allerlei theorieën ontstaan over het leven, de aarde, het universum en over Mij en Mijn Woord, wat niet met de waarheid overeenkomt. Toch is de waarheid te vinden, maar dan alleen door die mens die zelf naar waarheid en zonder leugens of verdraaiingen leeft.

Nu zeg je wellicht, maar diegene kan te goeder trouw ook Uw Woord verkeerd interpreteren en niet juist verstaan. Daarop zeg Ik, zie, in ieder mensenhart, dat is niet het letterlijk materiële hart, maar daar waar iedereen voelt dat hij leeft, dat hij bestaat, daar ben Ik, want Ik ben alle leven, alle bestaan, en Ik ben de volkomen volmaakte waarheid. Wie daar in hem, in zijn hart, bij Mij komt, volkomen oprecht, eerlijk en zonder eigen invullingen, en werkelijk de waarheid wil weten, die zal Ik de waarheid geven, en in volkomen ware liefde zal hij de waarheid verstaan en zijn misvattingen inzien. Alleen, er zijn maar weinig mensen die volkomen vrij van eigen reeds gemaakte invullingen in alle oprechtheid bij Mij komen, en juist het vrij zijn van eigen invullingen is, tezamen met oprechtheid, van belang, omdat anders de misvattingen niet gezien kunnen worden.

En er zijn nog allerlei misvattingen, ook bij de in Mij gelovende en Mij liefhebbende mensen. Misvattingen die ontstaan zijn door beweringen van mensen die dachten Mij volledig te hebben verstaan, maar niet alles even goed begrepen hebben en de gaten in hun begrip ingevuld hebben met wat hen logisch leek. Toch is de waarheid altijd te vinden in het hart, in direct contact met Mij. Denk niet te snel dat je de waarheid wel kent, kom ervoor bij Mij in je hart, in alle oprechte eerlijkheid, en je zult nog verbaasd zijn over wat Ik je daar in liefde laat weten. De werkelijke waarheid is altijd Mijn liefde en haar wijsheid.