Hemels Brood 714 t/m 744

Hemels Brood 714

Het leven op aarde is een kringloop. Juist door die kringloop komt alles goed. Juist die kringloop zorgt ervoor dat niemand verloren gaat, want alles en iedereen bevindt zich binnen die kringloop. En die kringloop is Mijn liefde. In die liefde is alles en iedereen gevat en zo kan niets en niemand werkelijk verloren gaan. Daarom kun je er gerust op vertrouwen dat alles werkelijk goed komt. Wel gaat alles en iedereen een weg die verschillend is en verschillende situaties brengt, maar het is alles binnen de kringloop van Mijn liefde en het komt dan ook uiteindelijk goed en op zijn plaats.

Voor niets en niemand hoef je hier bang te zijn, want voor hetgeen je bang bent, heb Ik al lang gezorgd, ook dat is alles al lang binnen Mijn kringloop van liefde verzorgd en het komt dan ook allemaal goed. Met angst verbeter je er niets aan. Angst verstart je alleen en houdt je op een plaats waar je niet hoeft te zijn. Als je de angst kunt loslaten, kan de liefde vloeien en kom je uit je starre houding. Angst is alleen van nut om je te waarschuwen als je iets wat gevaar voor je oplevert niet bemerkt, het is dan een signaal wat zegt: “kijk uit, er is iets wat je over het hoofd ziet”. Zodra je dan bewust om je heen kijkt kun je zien wat je niet zag en er je maatregelen voor nemen. Dan heeft de angst haar werk gedaan en kan verdwijnen.

Angst kan je in de greep van de verstarring krijgen, als er eigenlijk niets is om je zorg om te maken, maar je kunt of wilt niet tot bepaalde inzichten komen. Je bent bang iets te verliezen wat je wilt behouden, bang mensen te kwetsen maar je wilt het toch op jouw manier doen, bang gekwetst te worden, want je wilt aanzien hebben en zo zijn er allerlei vormen van angst die eigenlijk diep van binnen met je ego, met eigengerichtheid te maken hebben zonder dat je dat wilt of kunt toegeven. Dan is angst een slechte raadgever want het houdt je bij Mij vandaan, het weerhoudt je dan op Mij te vertrouwen en gelukkig te zijn met Mijn liefdevolle zorg. Kort durende angst als een reële waarschuwing is in orde, maar langdurige angst is geen goede raadgever, laat die los en kom bij Mij. Vertrouw op Mijn zorg.

Hemels Brood 715

Lief mens, je doet nog lang niet alles goed, dat weet jij en dat weet Ik, maar Ik weet ook dat dat ook nog niet kan en Ik houd daar rekening mee. Daarom hoef je niet steeds krampachtig ernaar te zoeken je fouten af te leren en zo tot goed en waar leven te komen. Voor Mij is het al genoeg als je tot inzicht komt over wat je drijfveer is, wat je beweegredenen zijn. Want van een aantal dingen is het je gemakkelijk duidelijk te maken met welke intentie je handelt of gehandeld hebt, maar er is ook genoeg waarvan je eigenlijk nog niet inziet dat het zo niet bedoeld is en dat daar meer eigenliefde meespeelt dan naastenliefde.

Maar dan nog hoef je jezelf niet te dwingen om anders te gaan handelen omdat je je fouten inziet en wilt bestrijden. Want Ik zeg niet: pak je fouten aan, bestrijdt ze! Nee, Ik zeg: vergroot je liefde en er zal geen plaats meer voor fouten zijn! Richt je niet op je fouten, richt je op handelen naar liefde. Als je dat doet, dan bemerk je op een gegeven moment dat je niet tot liefde kunt komen voor een persoon die steeds voor jou onaangenaam is. Richt je er dan niet op je antipathie voor die persoon weg te werken, maar richt je erop die persoon dan aan te nemen zoals hij is en hem de ruimte te geven zo te zijn. Mocht je dat toch niet een twee drie lukken, ga dan niet met jezelf de strijd aan het te laten lukken, maar accepteer jezelf, vergeef jezelf, geef jezelf de ruimte, want op dat moment mag jij zijn zoals je bent, zoals je dan ook de ander kunt laten zijn hoe hij is.

Ga niet de strijd aan met het verkeerde handelen, laat dat maar zijn, want het neemt al je krachten en verzwakt je eerder in liefde dan dat het je versterkt. Ik vecht niet tegen het kwade, Ik ondersteun en zegen het goede, zodat het zich vermeerderen kan en sterk wordt. Zo zal Ik jou ook steunen en zegenen in alles wat je uit liefde doet. Maar waar je ten strijde trekt tegen het kwade zul je vaker alleen staan in de strijd. Niet omdat Ik je goede wil daarin niet zie, maar omdat Ik Liefde ben en ieder vrij laat in liefde te zijn. Zo zal Ik de strijd tegen het kwade niet steunen, de ontwikkeling van de liefde zeker wel!

 

Hemels Brood 716

Mens, je bent vrij! Van Mij uit ben je vrij! Ik leg je geen verplichtingen op, van Mij komt geen dwang. Van Mij komt alleen liefde en alles wat liefde is komt van Mij. Waar dwang is en verplichting, waar vooroordelen en afwijzen is, daar is het tegenovergestelde van Mij, wat het licht afscheidt en duisternis geeft. Je bent vrij, ook om die duisternis te kiezen. Denk niet dat Ik die duisternis dan ben en dat Ik het ben die in die duisternis je je vrijheid afneem. Want het is de duisternis die je vrijheid opslokt, van Mij uit ben je vrij! Vrij om lief te hebben of niet lief te hebben, maar jezelf lief te hebben op een egocentrische wijze.

Want het ware liefhebben omvat ook het jezelf liefhebben maar dan niet op een egocentrische wijze. Je vraagt je af, waar is je vrijheid, als je in duisternis wandelt, als je niet meer goed weet hoe het beste te handelen om een moeilijke situatie het hoofd te bieden. Je vrijheid heb je ook dan altijd nog, maar door de benauwing van de duisternis lijkt het of je haar verloren hebt. Maar bij Mij gaat niets verloren wat Ik gegrondvest heb. En je vrijheid is in Mij gegrondvest, evenals Mijn liefde voor jou die ook in de duisternis er nog volop is en altijd zal blijven. Vertrouw ook in die duisternis op Mij. Want in dat vertrouwen zal de duisternis zich oplossen en de nacht zal voorbijgaan en het heerlijke licht van de dag zal je de vrijheid die je niet werkelijk kwijt was weer geven alsof zij er altijd geweest is, omdat zij er altijd geweest is en altijd zal blijven.

 Je bent vrij! Geen oordeel, geen veroordeling, geen afwijzing zul je bij Mij treffen. Je bent vrij! Vrij!!

Hemels Brood 717

Buiten bereik, nooit ben je buiten bereik, buiten Mijn bereik. Waar je ook bent, wat je ook doet, Ik zie het, Ik weet het, Ik ken je, Ik ben je en toch heb je de vrije keus, je hebt vrij Mijn krachten gekregen, je bent vrij om Mijn krachten naar eigen goeddunken in te vullen en te gebruiken. Maar, houdt er rekening mee dat iedereen Mijn krachten vrij ter beschikking heeft gekregen en niet iedereen gebruikt Mijn vrij ter beschikking staande krachten zoals ze bedoeld zijn te worden gebruikt. Kijk, als iemand een brug bouwt waar 100 kilo overheen kan en je doet 200 kilo, dan zakt de brug door, hij is vrijelijk gebruikt voor iets waar hij niet voor bestemd was. Nu is het in doorsnee wel zo, dat als iemand weet dat het een brug voor 100 kilo is, hij er geen 200 op zal laten gaan, omdat hij wel snapt dat hem dat niet zal helpen als de boel erdoor zakt.

Zo zeg Ik erbij dat Mijn krachten wel vrij ter beschikking staan, maar ook een bepaalde bedoeling van gebruik hebben. En nou net daaraan storen veel mensen zich niet. Dat is net zoiets als dat daar iemand komt en zegt, kan er maar 100 kilo over die brug? Onzin, 200 lukt vast ook wel en sjeest met 200 kilo over de brug. Als dan de brug het begeeft is de bouwer schuld, wat is dat voor een onnozele dat die niet gezorgd heeft voor een steviger brug. Ja, zo worden Mijn vrijelijk gegeven krachten ook totaal uit hun context gehaald gebruikt en zo gaat er van alles gebeuren waar de mens dan verontwaardigd en boos over wordt. Maar tot het inzien van de ware bedoelingen van Mijn krachten komt hij niet, uit blindheid door zijn eigengerichtheid.

Met dat verkeerd gebruik van Mijn krachten is iedereen gemoeid, niemand is nog volmaakt en overal gebeurt wel iets door eigengericht gebruik van Mijn krachten. Ja, Ik weet het, Ik zie het en Ik draag het. Want jullie vrijheid is Mij van het grootste belang en Mijn liefde voor jullie draagt elke afdwaling waarheen dan ook. Nooit ben je buiten Mijn bereik, wat er ook gebeurt. Mijn liefde omringt je altijd!

Hemels Brood 718

In Mij geborgen komt alles tot het ware leven. In Mij is geen onwaarheid, geen leugen, geen verdraaiing van waarheid. In Mij is wel verdraagzaamheid voor onvolkomenheid van hen die nog met leugen en onwaarheid hun weg willen gaan. Met een oneindig geduld verdraag Ik hen en help hen zo dat zij door hun leugens en bedrog niet te ver afdwalen maar tot inzicht komen. Er zijn evengoed verschillen in intenties van hen die liegen en bedriegen. En verschillende overtuigingen. Bij de een ligt er meer besef over zijn leugen en bedrog en meer eigengewin aan ten grondslag dan bij de ander. Daarom kan Ik ook de één wat makkelijker helpen, zonder hem in zijn vrije wil te belemmeren, dan de ander.

Want wie uit onverstand tot leugen en bedrog komt of door zijn opvoeding ermee vertrouwd geraakt is of er misvattingen over heeft, die kan Ik wel voorhouden hoe het eigenlijk bedoeld is en wat leugen en bedrog voor schade aanbrengt, waardoor diegenen er toe gebracht kan worden uit vrije wil het pad van de onwaarheid te verlaten en te gaan vasthouden aan waarheid. Maar bij degene die uit puur eigen-belang bewust kiest voor leugen en bedrog, is dat veel moeilijker, omdat hij zijn vrije wil al veel meer daaraan gegeven heeft in onwaarheid te leven en hij ziet daarin dan zoveel voordeel dat hij dat veel moeilijker uit vrije wil zal loslaten. Hij verliest daar immers de voordelen mee waarvoor hij om te beginnen voor onwaarheid en bedrog koos. Bovendien lijkt het voor die mens ook vaak de enige weg om in de voor hem warrige samenleving aan zijn behoeften te komen.

Zo is er onwaarheid en onwaarheid. En de intentie wat tot de ene onwaarheid leidt kan zelfs een goedbedoelde zijn, terwijl de intentie welke tot de andere onwaarheid leidt, een volkomen egoïstische hebberigheid zonder ruimte voor de medemens kan zijn. Toch, Mijn verdraagzaamheid raakt zover ook die laatste, alhoewel zijn weg naar Mij wel moeilijker en pijnlijker kan zijn door de hardheid van zijn wil. Wees daarvoor niet bang, je bent in Mij geborgen!

Hemels Brood 719

Ik wil met jou samengaan. Wil jij wel met Mij samengaan? Want zonder dat jij dat wilt, is er voor Mij geen plaats om met je samen te gaan. Mijn samengaan met jou moet wel eerst jouw wens, jouw wil zijn, jouw vrije wil. Die vrije wil kan en mag Ik niet van je wegnemen, het zou je je vrije besef van bestaan kosten. Maar Ik weet heel goed hoe moeilijk het is om het werelds materiële los te laten en voor samengaan met Mij te kiezen. Dan moet er al een eerste besef zijn van wat het verschil is tussen het aardse, materiële, stoffelijke leven en het ware onstoffelijke leven. En dit besef van verschil dringt moeilijk door bij mensen die welhaast volkomen opgaan in het materieel stoffelijke leven, in hun materiële behoeften en in het voor elkaar brengen voor zichzelf van een leven zoals zij dat op aarde willen hebben. Niet dat Ik hen dat kwalijk neem, maar het heeft zo weinig zin, als je kijkt naar de ware opbrengst daarvan.

Want het ware leven is liefde en deze liefde vormt het uiteindelijke leven. Hier in het aardse leven, wat een tijdelijke situatie is om de mens in het geestelijk leven zelfstandig te kunnen laten zijn, met een eigen bewustzijn, is de keus voor de mens om zich datgene te verwerven, datgene eigen te maken, wat na dit tijdelijk leven, zijn ware leven vorm geeft. En die vorm in het ware leven wordt bepaald door de mate van liefde die hij uit eigen vrije wil geleefd heeft tijdens zijn aardse leven. Kan Ik nog duidelijker zijn? Ik kan alleen deze vrije keus niet wegnemen of Ik zou ook de mogelijkheid om het ware leven, als een vrij en zelfstandig zijn, bewust te kunnen zijn, wegnemen. Je moet het daarom wel zelf doen, er zelf voor kiezen en dan ook uitvoeren. Hoe graag Ik het ook voor je zou doen, Ik kan je op allerlei manieren helpen en Ik help je ook op allerlei manieren, maar het ware leven als zelfstandig bewust eigen zijn, kun je alleen zelf verwerven door vrijwillig liefde te leven.

Hemels Brood 720

Geluk is niet iets wat je kopen kunt. Niet met geld, maar ook niet met goede werken bij anderen. Niet door het de ander naar de zin te maken, door te doen wat de ander van je verwacht. Geluk gaat gepaard met ware liefde, met het handelen naar ware liefde. En dan nog alleen als dit handelen naar ware liefde ook waarlijk uit vrije wil gebeurt en niet om ergens ook zelf beter van te worden of omdat je het als plicht ziet. Van alles wat je doet zou in een verhouding van 600 voor Mij, uit liefde voor Mij en 60 voor je naaste, uit liefde voor je naaste en 6 voor jezelf moeten zijn. Waarbij die 600 voor Mij je naaste ten goede komt net als die 60 voor je naaste Mij ten goede komt. En die 6 voor jezelf, blijf Ik daar dan buiten? Nee, in het geheel niet, want die 6 is de juiste manier om jezelf lief te hebben en dat is volkomen op Mij vertrouwen en weten dat je daarmee het allerbeste toebedeeld krijgt, maar dan wel, zoals ieder mens die op de juiste manier liefheeft, het allerbeste krijgt toebedeeld.

Ja, zelfs diegene die niet op de juiste manier nog liefheeft, krijgt van Mij het allerbeste toebedeeld, zodat het ook hem in werkelijkheid niets ontbreekt. Het enige wat hij alleen niet beseft, is welke deur hij daarvoor moet openen. Ik bedoel daarmee te zeggen, dat de juiste inzichten bij hem nog niet duidelijk zijn.

Geen mens hoeft Mijn liefde te ontberen, want Mijn liefde is er altijd aanwezig voor iedereen. Alleen, ieder mens heeft de vrijheid om zich door eigengerichte keuzes blind ervoor te maken, wat heel jammer is, maar wat dan toch door Mij eerst zo gelaten wordt. In die blindheid denken sommigen, dat zij  geluk kunnen kopen, met geld en goede werken. Helaas voor hen werkt het zo niet. Hoe het wel werkt gaan zij ondervinden aan vanalles wat in hun leven plaatsvind, zodat eens de blindheid optrekt, het ware inzicht komt en daarmee het besef uit vrije wil naar liefde te willen handelen, waarmee zij dan ook het ware geluk gegaan ervaren.

Hemels Brood 721

Goede raad is duur, zegt het spreekwoord. Maar Mijn raad kost niets, zal hij dan geen goede raad zijn? Ik zeg je, Mijn raad is de beste die er is. Hij is de beste raad omdat hij precies datgene aanraadt wat met alles en iedereen rekening houdt en voor alles en iedereen een oplossing biedt, die allen tevreden en gelukkig maakt. Mijn raad komt uit pure liefde voor alles en iedereen en er is geen milligram, totaal geen eigen belang bij. Maar werelds gezien kan hij toch duur zijn. Want meestal vraagt hij, om goed opgevolgd te kunnen worden, het afstaan van wereldse genoegens, van materiële hebberigheid en het loslaten van eigen zorg, van eigenbelang, van het streven naar roem en macht. En dat is voor veel mensen teveel gevraagd. Ja, dan is Mijn raad wel gratis en voor niets gegeven, maar het kost toch nog al wat om hem op te volgen. Maar weet je, net zoals jullie werelds gezien wel op afbetaling kopen, wat velen in dusdanige schulden brengt, dat zij het allemaal niet meer overzien, zo kun je ook Mijn raad stapje voor stapje  opvolgen. Je hoeft voor Mij niet van de ene op de andere dag volkomen rein en liefdevol te zijn. Alleen, dan kun je ook Mijn raad maar stapje voor stapje opvolgen. En je blijft dan wel met de consequenties, de gevolgen van de wereldse geneugten geconfronteerd.

Je kunt bij Mij niet een lening afsluiten, die lening heb je n.l. al: je leven. Dat leven kun je je eigen maken door steeds een beetje meer je eigengewin, je eigenbelang, je streven naar macht, roem, naar een goed leven voor jezelf af te staan en steeds een beetje meer naar Mijn goede en gratis raad te gaan leven, naar ware belangeloze liefde, in het volle vertrouwen op Mij en Mijn zorg voor jou en alle mensen. Zo wordt dan stukje voor stukje jouw leven ook werkelijk jouw leven, in het ware en volle geluk van het ware liefdevolle zijn. Begrijp je?!

Hemels Brood 722

Wat gebeurt er bij jou van binnen, als iemand iets doet waar je het niet  mee eens bent, maar je wilt in liefde blijven en geen strijd maken? Welke emoties spelen zich dan bij jou van binnen af? Dat is je innerlijk leven en in dit innerlijk leven ligt de basis voor hetgeen je uiterlijk zegt en doet. En nu is Mijn vraag, laat je Mij toe in je innerlijk leven? Heb jij plaats voor Mij in jouw herberg? In jouw hart? Of denk je dat je het zonder Mij moet kunnen, dat je in staat moet zijn op de juiste manier te leven, liefdevol te leven zoals Ik in Jezus Christus heb voorgeleefd, zonder Mij steeds te vragen? Kijk, als dat is wat je denkt, dat je het pas werkelijk goed doet, als je het helemaal zelf goed doet, dan heb je het mis. Want zonder Mij is er geen goed doen, zonder Mij is er geen liefdevol leven. Ja, het is de bedoeling dat je er zelf, uit eigen vrij willen voor kiest uit liefde te leven, naar liefde te leven, maar zodra je daarvoor kiest en het ook werkelijk wilt doen, zul je Mij moeten toelaten. Ik ben namelijk die liefde waarnaar jij dan vrijelijk wilt handelen en zonder Mij lukt het je dus niet om naar liefde te handelen.

Weet je, overal waar je naar liefde handelt, heb je Mij toegelaten. Doe het dan op die manier, zoals je vaker naar liefde gehandeld hebt en je hebt dan daarmee Mij toegelaten. Wat gebeurt er dan bij jou van binnen? Voel je dan nog strijd of komt er nu vrede in je hart? Want zodra je Mij toelaat in je hart zul je ook de vrede en de rust ervaren die Ik ben  en loslaten, wat geen liefde inhoudt. Voelt dat van binnen dan ook niet prettiger, dat je er nooit alleen voor hoeft te staan, dat je altijd met Mij samen mag gaan, dat je nooit alleen liefde kunt zijn, omdat wij dat alleen samen kunnen zijn. En met samen bedoel Ik uiteindelijk niet alleen jij en Ik, maar jij en iedereen en Ik. Alleen daar ligt de vrije keus en wie ervoor kiest naar liefde te handelen en Mij daarmee ook toelaat, die gaat dan ook met Mij samen. Dan gebeurt er wat bij jou van binnen, het wordt licht, vredig en je komt tot rust.

Hemels Brood 723

Elke nieuwe dag is een nieuwe kans om tot het ware leven te komen. Elke nieuwe dag schijnt Mijn zonlicht en kun je je daaraan warmen. Elke nieuwe dag geef Ik je het leven en elke nieuwe dag kun je het leven aannemen zoals Ik het geef of  laten liggen. Nooit zal Ik je dwingen of je afwijzen omdat je het gegeven leven niet volkomen aanneemt, altijd blijft Mijn liefde je omringen en de warmte van Mijn zon blijft elke dag voor je schijnen. Stukje bij beetje mag je leren, leren je aan Mijn liefde over te geven en Mijn liefde te leven. Hier is de verlossing, de verlossing van alle niet-liefde en de gevolgen van niet-liefde, maar hier is ook de mogelijkheid om in niet-liefde te vervallen en de gevolgen daarvan aan den lijve te ondervinden. Weer je daar niet tegen met afkeer en boosheid, met teleurstelling en ongeduld, maar accepteer dit en neem het in liefde, wetend dat het alles Mijn liefde is. Maar ook wetend dat wat je in liefde doet, Mijn liefde is en niet alleen in de mond zoet smaakt, maar ook in de maag het juiste voedsel blijft. Terwijl datgene wat naar eigen genoegen, eigenliefde gebeurt, in de mond wel zoet smaakt, maar zodra het in de maag is, bedorven blijkt te zijn en het lichaam geen goed doet.

Ja, wat je uit eigen genoegen, eigenbelang doet, waarvan je soms zelfs niet zo bewust bent, dat je daarmee afgedwaald bent, voelt eerst prettig en aangenaam, maar wanneer het zijn uitwerking krijgt, merk je dat het zo’n goede gevolgen eigenlijk niet heeft. Dan krijg je spijt en komt tot inzicht. Maar het lichaam moet het toch nog verwerken. Mijn liefde echter, zal de gevolgen verzachten en je opnemen en je helpen weer op het juiste spoor te komen. Mijn liefde zal de voeding zijn die je maag weer goed doet en de dag zal helder verlicht zijn door Mijn eeuwig schijnende zon.

Hemels Brood 724

Het geluid van Mijn stem kun je horen als een zachte bries in je hart. Die zachte bries laat je weten wat waar is en liefde, waarschuwt je voor alles wat afwijkt van het ware leven en voor alles wat niet waar en geen liefde is. Die zachte bries is er in ieders hart, maar er zijn veel harten waar de storm van het wereldse raast en die overstemt gemakkelijk de zachte bries die Mijn stem is. Wil je dan Mijn zachte bries kunnen vernemen, dan zal eerst de storm tot bedaren moeten komen. Dan zal eerst wel afstand gedaan moeten worden van werelds genoegen, wereldse strijd en alles wat met eigenbelang en eigenliefde te maken heeft. Ik begrijp wel dat dat niet zo gemakkelijk is, want overal wordt toegegeven aan het wereldse, aan het materiële, aan het eigen willen, alsof dat ook waarlijk het juiste leven is en moet zijn.

Als je je dan bewust wordt van Mij, van Mijn stem in je, van ware liefde voor iedereen en een waar levensbesef krijgt, dan is het nog niet eenvoudig om daar naar te gaan leven. Het leven is ook samen leven. Maar de samenleving is nog lang niet de samenleving zoals die zou zijn, als veel mensen uit ware innerlijke liefde zouden leven. Daarom vraagt de ontdekking van Mij en Mijn liefde vooral veel geduld, veel verdraagzaamheid, veel nederigheid, om met Mij te kunnen leven zoals het hart dat aangeeft.

Ja, dan kom je veel weerstanden tegen, omdat er nog veel vanuit eigenliefde geleefd wordt. Dan ga je veel kromheid zien, waar velen last van hebben, maar nog niet weten hoe dat te veranderen. Zij zijn allen toch ook Mijn kinderen, die de weg kwijt zijn geraakt, zoals ook jij Mijn kind bent en ook nog niet in alles de volkomen ware weg hebt gevonden. Zoals Ik daar geduld, verdraagzaamheid en liefde voor heb, zo zul jij daar dan ook geduld en verdraagzaamheid voor hebben, dan komt ook Mijn liefde en draagt je door elke moeilijkheid heen in het ware leven naar de ware liefdevolle samenleving.

Hemels Brood 725

Geef Mij je hand en Ik leid je door al het donkere. Ik laat je nooit alleen, in geen eeuwigheid. Je bent Mij zo lief en Ik zie je in alles, Ik weet en ken je in alles. Het duister is niet jouw duister, jouw duister is dat je het duister van de ander niet kunt laten. Maar Ik begrijp dat, Ik wil je wel helpen, maar Ik kan niet zonder de wil en de inzet van de ander, het duister bij de ander wegnemen. Alles op zijn tijd en alles op zijn wijze, hoe moeilijk dat soms ook is. Maar jouw leven hoeft niet vast te blijven hangen op duisternis bij anderen. Als jouw licht uit Mij niet ver genoeg reikt, Mijn licht schijnt overal en zal eens tot in de verste uithoeken de duisternis voorgoed verdrijven. Denk je dat Ik niet graag allen in Mijn licht voor eeuwig verwelkom?

Ik zal ook allen in Mijn licht voor eeuwig verwelkomen. Maar juist omdat Ik graag allen voor eeuwig in Mijn licht verwelkom en eeuwig alleen door Mijn liefde wil dragen, juist daarom laat Ik ook eenieder de vrije wil en vrij om zijn leven vorm te geven zoals hijzelf verkiest. Denk niet dat Ik dan nergens ben en alles maar laat gaan, want dan zou niemand in eeuwigheid Mijn licht bereiken. Weet je, het is Mijn doel om allen terug te brengen in het licht en dat zijn in volkomen liefde ook Mijn volle werken hier op aarde. Wie weet beter hoe alles het beste geleid kan worden dan Ik, Schepper en Heer van alles, omdat Ik uiteindelijk toch ook alles ben.

Nee, Ik laat je niet alleen omdat je maar een klein onnozel onderdeel van het grote geheel bent. En je zult ook heus ervaren dat jij net zo belangrijk voor Mij bent als al het andere en alle anderen. Heb nog geduld, ook al valt het je zwaar, of wil je soms dat voor jou de hele kosmos zich verandert? Ik weet dat dat ook niet is wat je bedoelt, maar het valt je even niet gemakkelijk de duisternis voorbij te leven. Want dat is de weg, de duisternis voorbij te leven. Geef Mij je hand, leg je vertrouwen in Mijn hand en laat Mij begaan. In alle nederigheid zul je zien dat Ik naast je sta en altijd naast je gestaan heb en altijd naast je zal blijven staan. Zoek Mij naast je en in je, maar niet perse in de ander. Want wat een ander ook doet of zegt, Mij heb je altijd naast je en in je. Daar hoef je nooit aan te twijfelen.

Hemels Brood 726

Als je er te krampachtig aan vasthoudt goed te willen leven, blokkeer je eerder jezelf dan dat je ook werkelijk goed leeft. Beter is het jezelf vrijheid te gunnen en in die vrijheid bij Mij te komen. Je zit dan niet vast aan eigen denken over wat goed is en kunt van Mij goed vernemen wat de beste weg is om te gaan. Want vaak bedenkt de mens zelf wat goed doen is en gaat daarmee nog weleens voorbij aan Mijn liefde. Mijn liefde is niet een star steeds hetzelfde doen. Want het leven is groei en groei is verandering. Kijk hoe een plant bijvoorbeeld groeit, het gaat langzaam (bij de ene plant wat sneller dan bij de andere) maar al groeiend verandert de plant. Haar basis uiterlijk blijft gelijk, bepaalde kenmerken maken een plant herkenbaar en daarmee lijken planten die dezelfde kenmerken hebben op elkaar (heten ook hetzelfde) en toch hebben zij veel verschillen en terwijl zij groeien veranderen zij, maar nooit zodanig dat zij hun herkenbare kenmerken verliezen.

Zo is het ook goed als je groeit en daarin verandert waarin het juist is om te veranderen. Zo is het dan ook juist goed om niet star en strak aan al je ideeën vast te houden. Je mag vrij je keuzes maken, je mag veranderen, je mag groeien en met groei komt de verandering. Niet je mens zijn verandert, maar je inzichten, je mogelijkheden, je besef verandert, zoals ook je lichaam in groei verandert, terwijl je toch in basis alle kenmerken die een mens heeft, behoudt. Houdt niet krampachtig vast aan goed doen zoals je denkt en geleerd is goed te moeten doen. Geef jezelf ook ruimte om te groeien, om liefde de weg te laten wijzen.

Alles gaat naar het licht, het een wat sneller dan het ander, maar het licht trekt alles aan. Het licht is de impuls tot groei. Daarom laat het licht toe en laat het licht in je werken tot groei en daarmee tot verandering. Het licht is Mijn liefde wat in en door jouw stralen wil zodat jij straalt en groeit en zelf licht wordt in eeuwige liefde.

Hemels Brood 727

Morgen der verrijzenis. Waar Mijn Woord haar ware inzichten geeft en de mens Mijn Woord verstaat, aanneemt en naar handelt. Waar het  onreine verdwijnt in het ware licht van de morgen, de nieuwe dag. De helderheid van het weten en daarnaar te leven, in het heldere licht, het heldere begrip van Mijn Woord, geeft vrede, rust en gelukzaligheid. Nergens in Mijn Woord van liefde is ook maar één tegenstrijdigheid, alles is waar en getrouw en vol liefde. Zo is de morgen der verrijzenis het moment waarop dit alles aan het licht komt, in de openbaarheid komt en iedereen het in zich kan zien en begrijpen.

Morgen der verrijzenis is het heerlijke besef dat Mijn liefde alles en iedereen leidt naar een eeuwig zalig en gelukkig leven, niemand uitgezonderd. Ook jij niet. Ook jij maakt deel uit van Mijn liefde en ook jij mag de verrijzenis meemaken. Ook jij bent Mijn kind en ook jou heb Ik in Mijn eeuwige armen van liefde. Wat ook van tijd tot tijd mis mocht gaan, door keuzes die niet overeenkomen met de ware levensliefde, waarheen je verlangens soms ook nog gaan, wat niet overeenkomt met belangeloze liefde, waarheen je van tijd tot tijd ook afdwaalt door je twijfelen en ongeloof, je zorgen en zwakheden, door de verwarringen die om je heen zijn, je bent en blijft Mijn kind, Mijn liefde en Mijn armen vol eeuwige liefde blijven om je heen en blijven je helpen, vol zorg ben Ik bij je en Ik laat je niet los. Wel laat Ik je vrij en in Mijn machtige armen kun je je vrij bewegen, waarbij het al naargelang je vrije keuze zo is dat je Mijn liefdevolle handen voelt of door welke afdwaling in je vrijheid misschien ook even niet voelt. Terwijl ze er wel zijn en eeuwig ook blijven! Zalig de morgen der verrijzenis, waarbij je Mijn liefde als eeuwige zekerheid in jezelf voelt opkomen, haar aanneemt en je leven in vrijheid  daarnaar richt.

Hemels Brood 728

Soms is het, waar je ook kijkt, donker om je heen. Het lijkt dan of er helemaal geen licht meer is en je bent geneigd in moedeloosheid te vervallen. Hoewel je vrij bent om dat te doen, zeg Ik je, dat het donker echt wel weer verlicht kan worden. Soms is het er al maar zie je het nog niet. Zoals je in een tunnel het uiteinde niet ziet, omdat die om een bocht komt. Zo komt het licht soms ook plotseling weer te voorschijn en daarmee wordt de duisternis verdreven. Je mag er op vertrouwen, dat als het je allemaal even te moeilijk wordt en er veel is wat je niet begrijpt, wat je niet aangenaam is, er toch een oplossing komt, toch licht, inzicht in dat wat eerst niet duidelijk was.

Neem de duisternis zonder paniek, want paniek gaat niet het licht te voorschijn roepen. Het licht komt van Mij, van Mijn genade, van Mijn liefde. De duisternis heeft van Mij tijd gekregen maar zal zeker door licht en liefde weer opgelost worden. Het donker maakt deel uit van het aardse leven, is mede een trede naar het ware volle leven en heeft voor de groei naar het ware leven ook een taak gekregen in dienstbaarheid aan de mens. Daarom, wat ook het duister is, oorspronkelijk is het licht en het zal ook weer licht worden.

Alles heeft een betekenis en al is je de betekenis niet direct duidelijk, dan wil dat nog niet zeggen, dat er niets belangrijks aan is, dat het voor je groei in liefde geen nut heeft. Al je eerdere groei uit de duisternis zou je kunnen gebruiken en daarmee kan wat niet direct zichtbaar voor je is, zichtbaar worden. Duisternis kan ook komen door blindheid uit eigen willen, eigenbelang waar anderen mee tekortgedaan zijn. Het is dan geen straf voor het niet geven van belangeloze liefde, maar eerder een aanwijzing dat je je daarmee tot de duisternis gewend hebt, zonder dat dat wellicht je bedoeling was. Dan kun je terugkomen op het pad van naastenliefde en mocht je daar al zijn, dan vind je Mij ook weer direct naast je en hoef je maar geduldig te wachten tot Mijn licht de duisternis doet oplossen.

Hemels Brood 729

Ieder mag in zichzelf uitvinden wat waar en getrouw is. Niemand hoeft zomaar klakkeloos iets van een ander aan te nemen. Iedereen heeft in zichzelf een eigen vermogen om iets te kunnen inschatten op waarheid en liefde. Maar niet iedereen heeft er voor gezorgd dat dit vermogen helder en bruikbaar is gebleven. Bij veel mensen zit dit vermogen onder een dikke laag stof. En dat stof is hun werelds verlangen te zijn in een materieel welverzorgd leven, zonder ziekte of welke narigheid ook. Nu zeg Ik hiermee niet, dat een mens ziekte of narigheid zou moeten verlangen, want dat zou voor niemand nodig zijn, wanneer naar het innerlijk vermogen van ware liefde geleefd zou worden. Maar dat is nou net niet het geval. Juist wordt er meest gezocht naar materieel welzijn, macht, geld en zorgeloos op het eigen ik gericht leven.

En zo is langzaam maar zeker een dikke laag egoïsme, ongeduld, eigengewin enzovoorts, als stof op het vermogen in liefde waarheid en liefde te kunnen onderscheiden van onwaarheid en eigenliefde geraakt. Toch blijft dan ergens wel een besef dat er meer is dan zo’n aards materieel leven en iedereen wordt weleens geconfronteerd met zaken en situaties die erop wijzen dat dit leven in zijn totaal  niet zomaar een op zichzelf staand leven is, maar een verbinding heeft met een veel groter geheel. En zo zijn er dan gebeurtenissen die niet passen in het werelds materiële beeld wat men heeft. Ook bemerkt een mens op zeker moment dat er waarheid en onwaarheid is, liefde en niet-liefde. Als hij daar dan meer over wil weten is hij aangewezen op zijn diep onder het stof zittend vermogen om onderscheid te kunnen maken wat wel en niet juist en wel of niet liefde is of naar anderen te luisteren die zeggen het te weten. Dan luistert men vaak liever naar wat anderen zeggen, dat lijkt makkelijker dan de eigen laag stof te verwijderen.

Jammergenoeg zijn er veel mensen, die beweren het zuivere vermogen tot onderscheid te hebben, terwijl ze in werkelijkheid ook hun vermogen nog onder een dikke laag stof verstopt hebben. Maar het luisteren van andere mensen, naar wat zij te zeggen hebben, streelt hun ego en zij weten zo mooie schone woorden te gebruiken, niet om te helpen maar om de streling van het ego. En wat heeft iemand dan aan die woorden, die aangenomen worden als waar maar het wellicht niet zijn?

Als die mens, die zijn eigen vermogen dik onder het stof heeft zitten, op zeker moment voor Mij staat en Ik vraag hem wat hij gedaan heeft en hij zegt: wat die en die gezegd heeft en Ik vraag hem dan waarom heb je niet naar je eigen innerlijk geluisterd en gehandeld, dan zal hij moeten zeggen, mijn eigen innerlijk zat ver weg en dik onder het stof. Ja, als dat je keuze is, dan loop je het risico precies naar het verkeerde geluisterd te hebben en helaas, dan zul je toch nog het stof moeten verwijderen. Want stoffigheid kan niet Mijn hemel binnen.

Ieder mens heeft een eigen zuiver onderscheidend vermogen gekregen en ieder mens doet er goed aan zijn handelen daarop te baseren. Dit wil niet zeggen dat je niet naar anderen mag luisteren, maar doe het met je ware geestelijke zuivere onderscheidingsvermogen, met je hart  zodat je ook in werkelijkheid gevoed kunt worden door het ware woord en niet per ongeluk van alles opslikt wat eigenlijk niets met Mijn liefdevolle Evangelie te maken heeft. Ga oprecht je weg, ontdoe je van alle stof en je zult geen twijfel kennen omdat Ik zelf je hart kan bereiken in een liefdevolle vloed, ook al zie je Mij niet persoonlijk, toch ben Ik persoonlijk met je verbonden.

Hemels Brood 730

Wie in alle oprechtheid in zijn hart Mijn woord vraagt, die krijgt Mijn woord. Maar zijn hart moet dan wel in liefde met Mij verbonden zijn en er kan geen eigenbelang in aanwezig zijn. Daarmee bedoel Ik niet dat die persoon al geheel zonder eigenbelang liefde moet zijn, want nog geen mens is in die zin al volkomen liefde zonder eigenbelang en daarmee in volkomen liefde wedergeboren. Daarmee bedoel Ik dat zijn verlangen om Mijn woord te vernemen zuiver en zonder eigenbelang moet zijn.

Iedereen kan uit het kosmisch geheel Mijn woord van liefde vernemen, hoe afgedwaald iemand ook is. Want Mijn stem klinkt door alles heen en roept over bergen en dalen zodat eenieder die wil, naar de goede herder, die Ik ben, kan komen. Hoe zijn levenssituatie ook is. Mijn stem, Mijn woord, klinkt in de gehele Schepping door voor iedereen die het maar horen wil, voor arm en rijk voor goede en niet goede mensen. Maar hoe je Mijn woord doorgeeft, hoe je Mijn woord leeft, dat is een andere zaak. Zo kun je Mijn stem, Mijn woord wel horen, maar vervolgens er helemaal niet naar handelen. Kijk, dat is ieders vrije keus. Maar voor iedereen ben Ik te horen en voor wie werkelijk wil, ook goed te verstaan. Juist is Mijn stem er voor iedereen, zodat iedereen steeds opnieuw de kans krijgt naar Mijn stem te luisteren en Mijn woord in zich op te nemen.

En zo kunnen er mensen zijn die Mijn woord opschrijven en op die manier nog eens extra doorgeven, zodat dat wat anderen ook in hun hart kunnen horen, ook beter nog herkend wordt als Mijn stem, Mijn woord. Evenzogoed blijft ook die mens, die met de beste bedoelingen Mijn woord van liefde opschrijft en zo doorgeeft, een mens van vlees en bloed, wat wil zeggen dat ook deze nog zijn eigen wijsheid te overwinnen heeft door pure ware belangeloze liefde. Maar wat rein is blijft eeuwig rein, ook al is het opgeschreven door een onreine. Zo weet dan dat Mijn woord van liefde rein is en door niemand verontreinigd kan worden. Hooguit wordt het reine niet van het onreine onderscheiden, dat ligt aan ieder mens zelf en niet aan hetgeen te goeder trouw wordt opgeschreven.

Hemels Brood 731

Miljoenen mensen op deze aarde gaan alleen hun eigen weg. Bijna niemand laat zijn eigenbelang los voor de ander. Daaraan ligt het dat het op aarde gaat zoals het gaat. Want behalve Mijn orde die Ik voor alles heb ingesteld om de mens niet verloren te laten gaan, heeft iedereen de vrijheid om naar eigen believen te leven. Toch heb Ik ook de mens intelligentie gegeven, om te kunnen begrijpen hoe hij het beste zou kunnen leven om zich ook werkelijk vrij en gelukkig te voelen. Die intelligentie is de mens ook vrij gegeven, alhoewel niet met de bedoeling die in te zetten voor allerlei vernuftige uitvindingen om het gemak van de mens te vergroten, zijn macht, roem en rijkdom te vergroten. Nee, die intelligentie is de mens, naast zijn bewustheidsgevoel, zijn gevoelsvermogen, dat ook wel intuïtie genoemd wordt, gegeven om zijn leven in de juiste verhoudingen te kunnen begrijpen.

Nog steeds vullen heel veel mensen voor vrijheid van zijn, het mogen handelen naar eigen behoeften in. En zijn dan verbaasd, dat hun handelen niet dat oplevert wat zij ervan verwachtten. Dan zijn er altijd anderen schuld aan en daarbij vergeten zij, dat ook die anderen dezelfde vrijheid hebben en net als zijzelf naar eigen behoeften handelen. Ja, dan botst dat. Want in Mijn ordening brengt alleen het handelen ten dienste van de ander harmonie teweeg en logischerwijze zal dan het handelen naar eigen verdiensten botsen. Zou nu de mens zijn intelligentie gebruiken om het ware leven te gaan begrijpen en ook daar naar handelen, in plaats van zijn intelligentie alleen in te zetten om zijn behoeften zoveel mogelijk bevredigd te krijgen, dan zou het wellicht snel genoeg een betere kant uitgaan. Verbaas je daarom niet over de situatie op aarde, over het gekrioel van mensen die allen meer voor zichzelf handelen dan voor elkaar. Maar weet dat dit alles in Mijn ordening mee opgenomen is en dat daar toch eens een moment zal komen, dat mensen gaan begrijpen en hun handelwijze gaan veranderen van eigengewin naar dienstbaarheid. Ook al lijkt dit ver weg, het is dichterbij dan je denkt. Heb vertrouwen, het komt goed.

Hemels Brood 732

For better and for worse, in goede en minder goede tijden beloven mensen elkaar trouw. Maar vaak genoeg houdt hun trouw aan elkaar geen stand. Mijn trouw aan jullie houdt eeuwig stand.

Sommige mensen keren zich alleen naar Mij in minder goede tijden, als ze het moeilijk hebben, als hen iets onaangenaams treft. Zodra alles weer goed gaat, is hun aandacht niet meer op Mij gericht. Anderen zien Mijn aanwezigheid alleen juist als alles goed gaat en mooi is.

Zodra er iets onaangenaams gebeurd, zijn ze ervan overtuigd dat Ik

 hen verlaten heb, niet kan helpen en een bestraffende God ben. Maar Ik ben trouw aan jullie allemaal in goede en minder goede tijden. Op deze aarde, met alle vrijheid van keuze, is het eenvoudigweg niet altijd rozengeur en maneschijn. En dat is hier op aarde ook niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is de wedergeboorte van ieder mens in totale wijze belangeloze liefde in een zelfstandig eigen bewust bestaan, opgenomen in het grote geheel met elkaar en met Mij. Alles is daarop ingericht zowel al het materiële, het natuurlijke als het geestelijke ziele-leven. Zo heeft dan ook elke situatie tot in het kleinste detail de opdracht, de mens ten dienste te zijn tot het uiteindelijke doel van zijn bestaan. En wat er ook gebeurt, het wordt door Mij alleen zo toegelaten dat het ook het enige doel voor de mens dient. Hoe dat mogelijk is en hoe Ik dat doe is vooralsnog Mijn geheim. Niet omdat Ik dat uit eigenbelang voor de mens verborgen houdt maar omdat het de mens geen goed zou doen dit te kennen. Het zou zijn vrijheid belemmeren en zijn keuze zou niet meer in volkomen vrijheid gemaakt kunnen worden.

Werkelijk, geloof Me, Ik ben er altijd voor jou, Ik laat je nergens volkomen los en alleen gaan. In alles zit een diepere betekenis, die jouw heil ten goede komt. Of je dat ook direct al ziet of niet. En aangezien Ik dit weet en Degene ben die jouw heil bewerkstellig, wijk Ik niet af van hetgeen Mijn hand eens begon. Mijn trouw houdt eeuwig stand. For better and for worse.

Hemels Brood 733

Geen daad van liefde blijft door Mij ongezien. Want in de daad van liefde verenig je jezelf met Mij. En de liefde waarmee je dan de ander helpt, tegemoetkomt, dienstbaar bent, is wijd gezegend door Mij. Ik zegen alle liefde, zodat zij goede vruchten voortbrengt. In deze vruchten ligt dan weer het zaad voor nieuw gewas, waarvan dan ook weer nieuwe vruchten kunnen voorkomen. Elke vrucht draagt zo het geheimnis van Mijn liefde in zich, die tot ontwikkeling kan komen door de liefde van een mens.

Jij bent een mens, met de mogelijkheid tot liefde in je, zodat je vruchten van liefde kunt voortbrengen, die op zich dan weer vruchten van liefde kunnen voortbrengen. Je daden volgen je na en daden van liefde zijn door Mij gezegend en brengen dan ook zegen in je leven. Wat, als de vrucht verwelkt? Dan heeft zij het leven reeds voortgebracht en dit is overgegaan in de rijping van het zaad waaruit de nieuwe plant zich kan ontwikkelen, als ze gevoed wordt met de nodige voeding en vooral ook water. Water is het teken van nederigheid en vooral nederigheid is nodig om tot ware liefde te kunnen komen. Het grootste deel van het menselijk lichaam bestaat uit water en zo zal ook de mens voor het grootste deel nederigheid moeten zijn.

Nederigheid, zijn wie je bent, wie je in oorsprong bent. Eenvoudig zijn, eenvoudig mens zijn, zonder roem, macht, strijd en geld. Nederigheid, als een ander je overheersen wil, dit niet bestrijden maar weten dat zijn overheersing niets voorstelt, niets kan voorstellen als je in alle nederigheid blijft wie je bent. Want de drang naar overheersing slaat onherroepelijk over de kop, als er niet strijdig op gereageerd wordt. Dan mag het uiterlijk lijken of de overheersing de macht heeft,  maar de macht is altijd daar waar de nederigheid in liefde geleefd wordt en geen verlangen naar macht of roem is. In die nederigheid kan liefde opbloeien en zeer goede vruchten voortbrengen die zegen met zich mee dragen.

Hemels Brood 734

Deze woorden zijn voor de mens, voor de vrede in die mens. Nergens op aarde vindt de mens vrede als niet eerst in zichzelf. Vrede heeft alles te maken met tevreden zijn, tevreden zijn met jezelf en met alles om je heen. Als alles goed gaat en er alleen prettige dingen gebeuren en alle mensen om je heen zijn beleefd en meegaand, dan is het gemakkelijk om tevreden te zijn en vrede in en met jezelf te hebben. Maar zodra iets niet meer zo prettig verloopt en mensen om je heen niet meer zo aardig blijven, dan is het met de tevredenheid snel gedaan. De vrede in het hart heeft haar plaats geruimd met onvrede en onrust. Onrust is de bodem van onvrede. En waar komt die onrust nu precies vandaan?

Onrust komt voort uit het gebrek aan vertrouwen, je gelooft eenvoudig niet meer dat alles goed is of goed komt, dat alles door Mij juist en goed geleid wordt en dat alle onaangename situaties en mensen toch hoe dan ook nog deel uitmaken van Mijn liefde voor alle mensen en dat Mijn liefde voor jou nog net zo sterk aanwezig is als toen alles vlekkeloos verliep. Alleen door de veranderde situatie heeft je vertrouwen een deuk opgelopen en is je hart onrustig geworden, je wilt terug naar het gladde rimpelloos voortkabbelende water, naar je leven zonder narigheid en zo weer in de vrede komen. Je stelt dan je vrede in jezelf afhankelijk van de situaties en de mensen om je heen. Een werkelijke vrede in jezelf staat los van dat al en is gekoppeld aan een vast vertrouwen op Mij en een diep geloof in Mijn liefde. In zo’n vast vertrouwen op Mij blijft het hart rustig en daarmee in vrede met welke situatie dan ook. Want het hart herkent dan Mijn liefde en blijft die voelen, wat er ook gebeurt.

In zo’n vertrouwen weet je ook dat je uit jezelf niets kunt zonder Mij en wie dan zijn vertrouwen in Mij stelt, die kan tevreden blijven, ook met zichzelf, want hij heeft de zekerheid dat Ik hem in alles help en ondersteun. Vooral ook zijn zwakten, die in Mij sterkten zullen zijn.

Hemels Brood 735

Kijk bij alles wat je om je heen ziet naar de achterliggende beweegredenen. En verbaas je er dan niet over als een op zich edel lijkende daad een uit eigenbelang achterliggende beweegredenheeft. Want momenteel wordt een mens die edele daden doet met roem en macht overladen maar daarbij wordt niet of nauwelijks gekeken uit welke beweegredenen de daden zijn voortgekomen en zo gebeurt het dan ook dat de edele daad een dekmantel is voor eigenbelang, eigengewin, roem en macht. Waarbij ook het vermeerderen van geld met macht te maken heeft. Zo gebeurt er veel wat uit goede motieven lijkt te gebeuren maar in werkelijkheid goed uitgekiend voor eigen voordeel gebeurt. De doorsnee mens trapt daar in en ziet alleen de daden alsof die geheel vrij van eigen roem en eigenbelang zijn en zij eren dan die mens, die zo’n goede inborst, zo’n goed hart heeft.

Maar Ik moet dan velen teleurstellen en waarschuwen, zeker niet al het goed uitziende te geloven. Want Ik zie alles en Ik zie de achterliggende beweegredenen, Ik zie in het hart de zucht naar roem en macht. Mij kan niemand bedriegen. Voor Mij telt dan ook niet wat het uiterlijk lijkt te zijn, hoe iemand uiterlijk lijkt te zijn, voor Mij telt het innerlijk alleen, hoe ziet het er in iemands hart uit, komen zijn daden uit liefde voort, zonder eigenbelang of wens naar roem of speelt er eerder eigenbelang en wens naar roem en macht. Ik zie dat. Maar Ik zie ook het tegenovergestelde, Ik zie het ook, als je hetgeen je doet uit liefde doet, zonder eigenbelang, zonder wens naar roem en macht, terwijl het dan kan zijn dat anderen dat niet zien en je kwalijk nemen dat je niet voor hen juist handelt, dat je volgens hen niet juist handelt. Weet je, als jij bij jezelf weet dat je beweegredenen goed waren, goed zijn, dan kun je nu ook weten dat het voor Mij goed is, dat Ik dan ook je handelen zegen. En daar heeft niemand iets mee te maken. Als het goed is, is het voor Mij goed en wordt je door Mij  gezegend.

Hemels Brood 736

Valse voorwendselen, gebruik jij weleens valse voorwendselen om je doel te bereiken? Misschien is dat zo, Ik weet en zie dat er eigenlijk geen mens is die niet af aan toe hier of daar iets verdraait en anders zegt dan het is, om iets zo te plooien als hij wil. En ook weet Ik dat dit alom min of meer geaccepteerd wordt, daar moet je niet moeilijk over doen. Weet je, Ik wil daar ook niet moeilijk over doen, maar Ik wil je wel laten weten dat bij Mij toch altijd alles waarheid is, dat Ik niet iets de ene keer zo en de andere keer zo doe of zeg zonder dat het waarheid is. Ik wil je niets over je eigen verdraaiingen zeggen, je bent vrij om je keuzes te maken, maar denk daarbij niet, dat Ik zo ook doe. Als Ik dat zou doen, hoe zou je dan nog van Mij op aankunnen? Hoe zou je dan kunnen vertrouwen en zekerheid kunnen hebben dat wat Ik zeg en doe ook waarachtige liefde is en blijft?

Weet dan wel, dat Ik waar en waarachtig ben en niet sjoemel met dit of dat. En mocht jij ervoor kiezen dat wel te doen, omdat je denkt dat dat nodig is en helpt, dan ben je daar vrij in, Ik zal je niet tegenhouden, maar je moet dan ook weten, dat Ik het ook niet kan zegenen. Want wat onwaar en onwaarachtig is, komt niet met Mij overeen, niet met Mijn ware liefde. En dat is nu eenmaal wel nodig om gezegend te kunnen worden. Wel kan Ik het in alle mildheid laten bestaan, totdat je zelf besloten hebt geen onwaarheid meer te gebruiken als oplossing voor knelpunten in je leven. Het gaat Mij er niet om dat je in alle strengheid goed en waar gaat leven. Het gaat Mij er om dat je in alle liefde vrij tot waarheid in liefde komt, waardoor je ook vrij wordt van onwaarheid en niet-liefde en waardoor je in alle gelukzaligheid in Mijn hemelen volledig kunt worden opgenomen.

Want geen enkel stukje onwaarheid, geen enkel stukje niet-liefde kan in Mijn hemelen komen. En het gaat er dan om, dat als je in Mijn hemelen wilt komen, dat is in het volle ware leven, de ware liefde, dat je dan alle onwaarheid en niet-liefde moet hebben losgelaten en afgelegd. Als dat niet zo zou zijn, dan zou de hemel verontreinigd worden en geen hemel meer zijn. Er zou dan geen hemel meer zijn. Maar Mijn hemel is volledig volkomen volmaakte liefde.

Hemels Brood 737

Vader, vandaag wil Ik graag U eerst schrijven. Ik wil u bedanken voor uw woord en Uw liefde welke ik steeds weer mag opschrijven en voor Uw genade die ik steeds opnieuw mag ondervinden. Ondanks het besef van Uw liefde voor mij en alle mensen dwaal ik nog vaak af in eigen wil en eigen denken en steeds opnieuw is toch Uw liefde daar om mij te helpen en terug te brengen in het besef van Uw liefde. Vader dank U, dat u niet naar mijn kleinheid kijkt, maar mij steeds opnieuw in Uw sterke armen neemt en troost, mij steeds opnieuw de juiste weg wijst en mij niets kwalijk neemt. Dank U.

Al Mijn kinderen zijn Mij even lief en al Mijn kinderen help en steun Ik even graag. Maar eenieder die Mij roept hoor Ik en eenieder die Mijn hulp vraagt help Ik. Ik ben er voor iedereen. Ik heb alle mensen lief, ongeacht hun gaan en staan, hun ideeën en eigenwijsheden. Want dat alles rekent met zichzelf af, wat niet liefde is, dat rekent met zichzelf af, wat boosheid, oneerlijkheid, e.d. is, het rekent alles met zichzelf af. Daar hoef Ik geen verwijten over te maken. En al het goede brengt het goede voort en laat ook het goede zien. Zodoende kan Ik er altijd voor iedereen zijn, zonder verwijt, zonder iemand iets kwalijk te nemen.

Wie soms denkt dat Ik er even (of langer) niet ben, is zelf even (of langer) de weg kwijt of in een misverstaan terechtgekomen. Want de mens is vaker geneigd Mijn zijn en Mijn doen en laten naar eigen wereldse begrippen in te vullen en dat komt dan niet overeen met Mijn ware zijn en Mijn hemelse doen en laten. Dan kun je denken dat Ik er niet ben, dan kan het voelen alsof Ik er niet ben, in die ideeën van wereldse aard ben Ik dan ook niet te vinden, maar Ik ben er wel degelijk en Mijn liefde werkt dan evengoed nog voor je. Zodra je je eigen invulling los kunt laten en je vertrouwen op Mij kunt richten, voel je Mijn aanwezigheid ook weer en besef je ook weer dat Ik er steeds was, ben en blijf!

Hemels Brood 738

Op deze aarde is het telkens opnieuw kijken naar je handelen, telkens opnieuw verbinding met Mij zoeken en telkens opnieuw liefde aannemen en naar liefde handelen. En waarom telkens opnieuw? Omdat je ook telkens opnieuw afdwaalt, telkens opnieuw Mij even vergeet, telkens opnieuw in eigenliefde vervalt.

Dat is de cyclus waar je hier op aarde mee te maken hebt. En jij niet alleen, maar allen om je heen net zo goed. Ben jij net in het deel van de cyclus waar je Mijn liefde aanneemt en leeft, dan kan toch net de ander afgedwaald zijn en in eigenliefde vervallen. Wees dan niet teleurgesteld of boos op die ander die jouw ritme in liefde verstoord. Want even later ben jezelf vervallen in eigenliefde en verdwaald. Ja, zo gemakkelijk gaat dat op deze aarde, waar het steeds opnieuw aankomt op de vrije keus, op het vrij kiezen voor liefde of voor eigenliefde. En de momenten waarop het allemaal niet zo vlekkeloos verloopt, waarop het allemaal niet zo aangenaam is, zijn het moeilijkst en brengen je nog het meest in de verleiding om voor jezelf te kiezen, voor eigenbelang en daarmee voor eigenliefde te kiezen.

Voor je het weet heb je dan ook voor jezelf gekozen met de verwachting dat dat een goeie keus is. Helaas brengt dat doorgaans toch niet wat je ervan verwacht en uiteindelijk kom je er wel weer achter dat eigenliefde in het ware leven toch niet loont. Het loont hooguit werelds gezien, maar als je eenmaal gekozen hebt voor het ware leven uit Mij, dan kan Ik niet anders dan uit liefde je tonen dat je even afgeweken bent van het ware leven uit Mij. Niet dat Ik je dat kwalijk neem, dat niet, want je bent hoe dan ook vrij om je eigen keuzes te maken, maar om je te helpen in het ware leven uit Mij te blijven of terug te komen. Omdat je zelf aangegeven hebt dat je dat graag wilt. Omdat het in de grond van de zaak wel je keuze is. Daarom strek Ik Mijn hand naar je uit, zodat jij Mijn hand kunt pakken, vrij en naar eigen keus.

Hemels Brood 739

Ga je weg in vrede, door Mij gezegend. Wetend dat Mijn liefde je altijd omringt. Waar je ook gaat of bent en hoe je ook doet of denkt. Niets ontsnapt Mijn aandacht en Mijn grote liefde zorgt voor alles, voor jou en voor alle mensen. Ook al zijn er veel mensen die buiten Mijn ordening van liefde leven, ook al ben jij niet steeds binnen Mijn ordening van liefde. Soms denk je ergens voordeel bij te halen en dan blijkt het nadeel te zijn, soms accepteer je ergens het nadeel van en het blijkt je dan voordeel te geven. Waar je niet op rekende, komt je ten goede en wat je graag zo en zo hebt, gebeurt niet. Ja, dat zijn ook Mijn zorgen voor jou. Waar je eigenbelang de hoofdmoot is, daar kan het zijn dat Mijn liefde het anders voor je doet uitkomen dan je wilde en waar je in deemoed accepteerde de minste te zijn, uit liefde voor de ander of gewoon omdat het je goed was, daar zie je ineens meer naar je toekomen dan je verwachtte, ook dat is Mijn liefde, die in Mijn ordening zo is dat zij altijd heil brengt.

Maar er blijven dan ook altijd nog de momenten over, waar jij tegoedertrouw handelde, waar je de minste plaats accepteerde, waar je geduld had en waar je toch niets voor terugkreeg, althans waar het lijkt dat je er niets voor terugkreeg. Maar, voor iets goed en juist te doen hoef je ook niets terug te krijgen, het is eenvoudigweg het ware leven en niemand heeft daarmee enige verdienste als hij het ware leven leeft. Het is toch geen verdienste, als je niet steelt, het is normaal leven om niets te stelen, daar verwacht je toch zeker geen beloning voor. Zo is liefde leven, het enige normale leven, daar hoef je dus ook geen beloning op te verwachten. Waar Ik Mijn zegen altijd wel opgeef, op het juiste leven, niet als beloning. Alleen, soms is Mijn zegen verborgen, soms kun je haar niet bemerken. Dat Mijn geliefd kind, heeft dan te maken met je nog onvolkomenheid in liefde, wat niemand je kwalijk neemt en wat op z’n tijd zal groeien naar volkomenheid. Neem in die tussentijd Mijn liefde in alles aan en aanvaardt het leven zoals het je gegeven is uit liefde, om je uiteindelijk tot waar en volkomen leven in volle gelukzaligheid te brengen.

Hemels Brood 740

Nergens in de wereld kun je zekerheid vinden. Nergens een vaststaand bewijs dat Ik ben zoals Ik ben. Alleen in je eigen innerlijk kun je weten, weten dat Ik ben wie Ik ben. En zo kan iedereen weten, in zichzelf weten. Maar als bewijs voor anderen telt dat weten niet. En het weten van anderen telt voor jou niet. Want aan dat weten ligt geen kant en klaar en duidelijk bewijs ten grondslag. Maar is jouw bestaan dan geen bewijs? Ook dat kun je niet als een afgerond bewijs nemen, want het werkelijke ontstaan van jouw bestaan is niet zichtbaar en tastbaar aanwijsbaar. Het ligt ver voor je eigen herinnering en ver buiten de herinnering van je medemens. Dat heb Ik zo geordend. Niet om jouw over Mijn bestaan in verwarring te brengen, maar omdat Ik graag wil dat je Mij in jezelf ontdekt en Mij aanneemt uit eigen vrije keus, niet omdat bewezen is dat Ik ben wie Ik ben.

Zo kan er niet bewezen worden op wereldse gronden, op natuurlijke materiële gronden, dat Ik ben wie Ik ben. Toch kun je weten dat Ik er ben en wie Ik ben. Want dat heb Ik wel in Mijn ordening genomen en dat heb Ik dan ook in ieder mens aanwezig gelegd. Ja, wat je innerlijk weet, wat je innerlijk voelt, beseft, dat is waar. Want in jouw toon Ik Mij, waar en getrouw, vol van liefde voor jou en voor iedereen. Ik ben de liefde in je hart, het besef van bestaan, het weten. Voor dit zeker weten is geen bewijs voorhanden maar dit zeker weten is het bewijs in jou over Mij. Daar kun je alles over Mij te weten komen en daar in zichzelf kan iedereen alles te weten komen. Zonder bewijs toch weten, zeker weten, dat wordt door de wereld voor onmogelijk gehouden. Maar bij Mij zijn alle dingen mogelijk, zoals Ik voor jou en alle mensen het bestaan in liefde heb mogelijk gemaakt.

Hemels Brood 741

Genade en vrede zij met u allen in naam van Mijn enig geboren Zoon, Jezus Christus, die op aarde gekomen is voor alle mensen om alle mensen de kans te geven het eeuwige leven als een zelfstandig eigen bewustzijn te verkrijgen. Ja, in Hem heb Ik de brug geslagen tussen de afdwaling van liefde en Mijn hemel waar alleen ware zuivere liefde is en kan zijn. Zodat allen die gevangen zijn in eigenliefde en eigenbelang de mogelijkheden gaan inzien en begrijpen die ze hebben om eigenliefde en eigenbelang los te laten en ware liefde in deemoed aan te nemen.

In Jezus Christus ben Ik de sleutel tot verlossing van alle afdwaling en zo hoeft niemand buiten de poorten van het ware Jeruzalem te blijven. Zo heeft iedereen de mogelijkheid en de kans om tot Mij te komen en in het ware Jeruzalem te komen. Want in het ware Jeruzalem wordt,  vrij van zonden, hemels in liefde met Mij geleefd. En Jeruzalem wordt opgebouwd uit de ware belangeloze liefde die mensen zelf vrijwillig kiezen te leven. Zo kan iedereen die vrijwillig meekomt ook daar uiteindelijk wonen, waar ook Ik voortdurend met haar bewoners ben. Niets kan haar pracht verstoren, want binnen haar poorten is alles zuiver en rein en niets onreins, niets onzuivers kan er binnengaan. Zo kan ieder mens er alleen met een rein en zuiver hart binnengaan. En daarvoor heb Ik in Jezus Christus mogelijk gemaakt dat ieder mens die wil ook rein en gezuiverd wordt zodat hij in ware liefde volledig rein en zuiver van hart het ware hemelse Jeruzalem kan binnengaan.

Het zuivere hart van alle mensen is het ware Jeruzalem zoals ieder hart wat zich in liefde tot Mij wendt, de ware kerk is. Geen van Mijn schapen zullen verdwalen, want Ik breng allen in Jezus Christus, dat is in volle liefde tezamen, als goede Herder verzorg Ik Mijn kudde wel en geen zal meer hongeren of dorstig zijn, want voor allen wordt gezorgd. Tot in lengte van dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Hemels Brood 742

Met geen mogelijkheid kun je het ware leven vernietigen. Het natuurlijke lichaam kan sterven, onwaarheid kun je teniet doen, maar het ware leven blijft eeuwig bestaan. Wil je een eind maken aan je leven? Het zal je niet lukken, want het ware leven blijft eeuwig en altijd bestaan. Waar wil je dan een eind aan maken? Aan je natuurlijk leven kun je een eind maken, maar denk niet dat je je leven daarmee werkelijk beëindigt. En denk ook niet, dat je daarmee je verantwoordelijkheid voor het ware leven beëindigt. Want ook dat blijft eeuwig bestaan. Wat je in feite wilt beëindigen is je kwelling, dat wat je als kwelling ervaart. Je denkt dat wanneer je het natuurlijke leven beëindigt, je kwelling ook zal eindigen. Maar kwelling zit in jezelf en wat in jezelf zit is dan niet zomaar weg na de dood van je natuurlijke lichaam. In hoeverre leef je het ware leven van onvoorwaardelijke liefde?

Je zegt, door je kwelling kom je daar niet aan toe, het trekt al je aandacht en is je steeds de baas. Ik zie in je hart en Ik zie in je ziel. Ik kan daar zien wat waar en oprecht is en wat niet waar en bedrog is. Maar ook jij kunt in je hart, in je ziel kijken. Zo kun jij daar ook zien wat waar en oprecht is en wat onwaar en bedrog is. Als je nu eens eerst begint met al het onware en al het bedrog uit je hart te verwijderen. En al het ware en oprechte verder te ontwikkelen. Dan heb Ik nog niet over het geven van liefde gesproken. Maar weet je waar je werkelijke redding ligt en de beëindiging van je kwelling? Bij het stukje bij beetje geven van liefde aan anderen, zonder er iets voor terug te verwachten.

Ja, Ik weet het, dat is heel moeilijk voor jou. Je wentelt je liever in zelfbeklag en eist liever voor jezelf verbetering en hulp van anderen dan dat je je kwelling accepteert en begint ware belangeloze liefde te geven. Liever hak je je hoofd er af. Wel, je bent vrij om te doen wat je goed dunkt. Maar Mijn ordening van liefde en waarheid verander je daarmee niet. En het ware leven beëindig je daarmee ook niet. Toch zal Ik je nooit iets verwijten en altijd nog liefhebben. Maar wat nog het belangrijkste is, je verliest er je kwelling ook niet mee. Die verlies je werkelijk pas, door voor ware belangeloze liefde voor anderen te kiezen. En wel…… hier op aarde, de natuurlijke aarde, waar Ik je geplaatst heb, uit liefde.

Hemels Brood 743

Spanning, waar komt spanning vandaan? Als je een draad neemt en  de ene persoon houdt de ene kant stevig vast en de andere persoon houdt de andere kant stevig vast en beide trekken in tegengestelde richting, dan komt er spanning op de draad te staan en wordt die spanning te groot voor de draad, dan knapt de draad. Gebeurt dat plotseling, dan kunnen beide personen een kant opvallen. Zo kun je dat ook bij spanning tussen mensen zien: de een heeft deze mening en wil die kant uit en de ander heeft een andere mening en wil een andere kant uit. Als beide in een zekere verbinding met elkaar staan, in een bepaalde relatie, dan komt die verbinding, die relatie onder spanning te staan. Wordt de spanning te groot voor de verbinding dan knapt die uit elkaar en beide kunnen een behoorlijke buil vallen. En vervolgens elkaar van alles te verwijten. Want de één vindt dat de ander de spanning veroorzaakt heeft en omgekeerd. Maar eigenlijk ligt het bij beiden.

Kijken we nog even naar de draad, als één persoon niet meer zou trekken maar de ander wel, dan wordt die ene persoon meegetrokken aan de draad en de draad blijft onder spanning. Maar als beiden niet meer aan de draad trekken, maar elkaar tegemoetkomen, dan verliest de draad zijn spanning. Zo ook bij spanning tussen twee mensen die iets verschillends willen en in een zekere afhankelijkheid van elkaar staan. Als één zijn willen opgeeft wordt hij meegetrokken met de ander wat evengoed nog spanning geeft. Maar als beiden willen opgeven en elkaar tegemoetkomen, naar elkaar gaan luisteren en als beiden gaan kijken wat er samen te bereiken is, dan valt de spanning weg en komt er voor beiden ruimte. Zo is liefde bedoeld te zijn: elkaar tegemoetkomen. Met elkaar in eenheid komen, met elkaar in eenheid met Mij komen.

Hemels Brood 744

Maak geen schulden. Want je zult niet vrij zijn voor je schulden zijn afgelost. Maar daarbij bedoel Ik niet schulden in geld, wereldse schulden. Daarmee bedoel Ik hemelse schulden, schulden in liefde, liefde aan je medemens. Daarmee bedoel Ik, gebruikmaken van de liefde van je medemens ten behoeve van eigengewin, eigenbelang. Want daarmee bouw je schulden op. Zonder dat je je dat zo direct bewust bent misschien. Maar als de rentmeester komt, dan heb je misschien niet genoeg liefde in huis om hem terug te betalen. En wat bedoel Ik daar daarmee? Dat alles met elkaar verbonden is en zijn consequenties heeft in Mijn ordening. En in die ordening heeft niet-liefde een gevolg evenzogoed als liefde dat heeft. Dat gevolg is geen straf maar een lering en kan ook gezien worden als een oefening. Die oefening is dan de rentmeester die je vordert hetgeen je eerder aan liefde nam bij je medemens nu te geven aan een medemens.

Door te nemen en zo schulden op te bouwen, word je zwak in het geven en wordt het moeilijk om te geven. Wees daarom toch voorzichtig met het nemen van liefde voor eigenbelang. Dit wil niet zeggen dat je geen liefde meer zou moeten aanvaarden, want een gezonde uitwisseling van liefde aan elkaar kan er niet zijn als je geen liefde van je naaste aanneemt, op die manier is het aannemen van liefde goed en vermeerderd het je liefde voor anderen. Maar als je die liefde alleen voor jezelf neemt en niet doorgeeft, dan kan het zijn dat je schuld opbouwt. Mocht dan de rentmeester komen, wees dan ook bereid de moeilijke situatie die je gevraagd wordt in liefde te dragen, in liefde te dragen. Ben je daartoe bereid, dan los Ik in één keer je schuld af en geef je daar bovenop nog extra Mijn liefde!