Hemels Brood 7069 t/m 7099

Hemels Brood 7069

Vertrouwen op Mij is meer dan geloven dat Ik alles goedmaak, dat Ik er voor je ben. Vertrouwen op Mij is je volkomen in alles helemaal overgeven aan Mij, in elke situatie, wat er ook gebeurt. Dat zou een levenshouding moeten zijn.

Maar de werelds gerichte mens heeft een totaal andere levenshouding, die erop neerkomt dat hij alles altijd in eigen hand wil houden, en daar is iedereen in meer of mindere mate als het ware mee besmet, in opgegroeid. En dan is het moeilijk om wat van zo kleins af aan geleerd is af te leren en tot een volkomen en totale overgave aan Mij te komen in alles voor altijd, terwijl Ik niet in de materie zichtbaar ben. Ik ben in alles en iedereen zichtbaar, maar niet op de manier zoals mensen het liefst zouden willen, als een duidelijk bewijs van bestaan, terwijl juist alle leven Mijn zichtbaarheid is. Leven dat jij in je voelt als bestaan, als jouw bestaan, terwijl het toch ook Mijn bestaan is, en je hoeft je aan Mij als jouw bestaan alleen volledig over te geven in het volle besef dat Ik alles weet en alles kan en alles voor jou en voor alle mensen altijd ten beste zal leiden.

Alleen, de verwachtingen van mensen om je heen, al hetgeen je gewend bent om zelf in de hand te houden, al is het nog zo goed bedoeld, loslaten, om je volkomen aan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid over te geven, in tijden waarin zoveel verschillende meningen en standpunten aan mensen worden opgedrongen, is zeker niet gemakkelijk. En precies beseffen wat Ik met een totale overgave aan Mij precies bedoel, maakt het ook niet gemakkelijk vanuit de gewenning om dingen zelf te regelen, zelf te kiezen, zelf te ontdekken, zelf conclusies te trekken, enzovoorts. Hoe graag je jezelf ook totaal aan Mij wilt overgeven en je leven in Mijn Hand wilt leggen, het lukt je slechts gedeeltelijk, hoe je het ook probeert. Omdat het zo ingesleten is om je eigen kennis en ervaring voorop te stellen.

Het is dan ook een proces, wat je aangaat zodra je tot een totale overgave aan Mij wilt komen. Een langdurig proces wat gaat met vallen en opstaan. Maar wanneer je werkelijk tot een volledige overgave aan Mij, Mijn liefde en haar wijsheid wilt komen, dan zorg Ik ervoor dat je daar in alle vrijheid toe komt, tot Mijn liefde en haar wijsheid in volledige overgave zelf te zijn.

Hemels Brood 7070

Dat je leeft, voel je, maar je kunt het niet zien. Je gedachten zijn er, maar je kunt ze niet zien. Pas als je je gedachten buiten je stelt, door wat je bedacht hebt te maken, kun je ze zien. Maar er zijn ook gedachten waarmee je niets maakt en die onzichtbaar blijven.

Je kunt bijvoorbeeld gedachten hebben over het maken van een tafel, die kun je niet letterlijk buiten je zien. Maar wanneer je die tafel maakt naar het beeld dat je ervan hebt, maak je die tafel wel letterlijk zichtbaar. Je kunt ook gedachten hebben over hoe prettig of onprettig je iets vindt, die gedachten maak je niet letterlijk zichtbaar, die hebben wel een uitwerking, maar het blijven gedachten.

Zo kun je het ongeveer zien met Mij, jouw God en Schepper. Ik ben het leven dat jij voelt, maar zichtbaar zoals jij zichtbaar bent, ben Ik daarmee niet. Jij en alle mensen waren in het begin Mijn gedachten, en Ik heb jullie gemaakt naar het beeld dat Ik in gedachten had. In Mij is liefde voor alle mensen, die liefde heeft met haar wijsheid een uitwerking, maar op zichzelf is die liefde niet te zien. Wel is de uitwerking te bemerken, zoals je doen en laten als een uitwerking van gedachten die je hebt, te bemerken zijn.

Ik heb jullie de vrijheid gegeven, zodat jullie je bestaan als een eigen levend bestaan kunnen beseffen, zodat jullie je eigen keuzen kunnen maken. Maar het leven dat jullie hebben, blijft eeuwig toch Mijn leven, want er is maar Eén leven, Mijn Leven, wat Ik met jullie allemaal deel, uit liefde. Elke vrije keus is daarom altijd toch ook met Mij verbonden en met de uitwerking van Mijn liefde, of jullie keuzen nu wel of niet gelijk aan Mijn liefde zijn. Maar wanneer jullie keus wel gelijk aan Mijn liefde is, geeft dat een andere uitwerking dan wanneer het dat niet is. En dat geef Ik jullie als advies, om je keuzen in alle vrijheid gelijk aan Mijn liefde te maken voor de beste uitwerking voor het ware gelukzalige leven.

Maar alle mensen zijn vrij, en velen maken keuzen die niet gelijk aan Mijn liefde zijn. Dat kunnen zij in hun vrijheid doen, maar dat geeft dan een uitwerking die niet voor iedereen even prettig is, maar evengoed wel voor iedereen het beste is. Want het ware leven, wat jullie allemaal uit Mij hebben gekregen, is Mijn leven, en daarover heb Ik de leiding vanuit Mijn eeuwige liefde en haar wijsheid. Laat dat jullie, die op de een of andere manier lijden door in vrijheid gemaakte keuzen die niet gelijk aan Mijn liefde zijn, een troost zijn, en weet daarbij dat uiteindelijk Mijn liefde in haar wijsheid zal zegevieren in de ware oneindige gelukzaligheid van eeuwig leven.

Hemels Brood 7071

Hemelse Vader, wij hebben de vrijheid van keus, toch denk ik daarbij, “De mens wikt en God beschikt”.

Het is niet zo dat Ik de vrijheid van de mens op enigerlei wijze beperk of belemmer, maar het is wel regelmatig zo dat de mens denkt iets voor elkaar te kunnen brengen, terwijl hij niet alle nodige informatie heeft, zonder dat hij weet dat hij die niet heeft. Daardoor lopen geregeld gemaakte plannen anders dan bedoeld.

Dat is niet zomaar een situatie, het gebeurt over de hele wereld bij veel mensen dat plannen anders lopen dan gedacht. Levens anders lopen dan verwacht. In zijn vrijheid denkt de mens vaak alles in zijn hand te hebben, er zijn veel mensen die dat denken, terwijl uiteindelijk alles ten beste voor alle mensen in Mijn Hand ligt. Elke vrije keus van ieder mens wordt door Mij beschikt in de werking ervan, gericht op de mate van liefde die in die vrije keus tot uitdrukking komt, in verhouding tot elke vrij gemaakte keus van alle mensen. Want alle mensen hebben de vrijheid om hun keuzen wel of niet naar liefde te maken, maar hoe al die vrije keuzen in elkaar grijpen, ja, daarover heb Ik de beschikking, vanuit Mijn liefde en haar wijsheid ten beste voor alle mensen, met het doel om alle mensen tot het ware eeuwig gelukzalige leven te brengen, in ware vrijheid en eenheid met Mij en elkaar.

Daarbij belemmer of beperk Ik niemand in zijn vrijheid, daarbij kan iedereen al zijn keuzen steeds zelf bepalen, maar veel mensen hebben er geen idee van wat hun in vrijheid gemaakte keuzen teweegbrengen in het grote geheel en waar die toe kunnen leiden, zij missen kennis en weten niet welke kennis zij missen. Maar Ik heb die kennis wel, Ik weet wat er achter de schermen is, Ik ken alle mensen, al hun wensen en verlangens, al hun denken en hun streven, al hun overwegingen, hun verwachtingen. Ik weet alles, en dan is het een zegen voor alle mensen dat Ik de beschikking heb over alles en iedereen, over alle vrije keuzen, zodat niemand door zijn gebreken verloren gaat, maar juist alle mensen gered worden voor het eeuwig gelukzalige leven. Ja, zo heb Ik dat lang tevoren in alle vrijheid uit ware liefde voor jullie allemaal beschikt.

Hemels Brood 7072

Het zicht van mensen kan lange tijd vertroebeld zijn, van meerdere mensen is het zelfs ernstig vertroebeld, tot er een moment komt waarop er iets gebeurt dat een heel ander licht werpt op een situatie en het zicht ineens verhelderd wordt. Dan kan het zijn dat er een verbazing is dat dit niet eerder zo gezien werd.

Maar voor een helder zicht is het juiste heldere licht nodig, en niet iedereen is dat licht, en daarmee het juiste zicht gegeven. Voor alles is een tijd en een plaats, ook voor het juiste licht en het juiste zicht. Want het juiste zicht, wat alleen door het juiste licht mogelijk is, heeft voorbereiding nodig, ervaringen die de geest verruimen, zodat het juiste licht er kan binnenkomen. Er zijn veel mensen die als het ware op de zolder van hun hoofd wonen, waar de luiken maar gedeeltelijk open, of zelfs helemaal dicht zijn, en er weinig licht kan binnenkomen.

Voor diegenen is het niet alleen nodig om de luiken eens flink wijd open te gooien, maar ook om eens van die zolder naar beneden, naar het hart af te dalen, waar Ik, jullie Schepper en God in Jezus Christus, het zuiverste licht ben en geef. Veel mensen blijven gemakkelijker op de zolder van hun hoofd, omdat zij geen reden hebben om naar beneden af te dalen, ze denken al genoeg licht te hebben, maar wat zij kunnen zien is verduisterd door te weinig werkelijk zuiver licht. Zo zijn zij het gewend, en dan is het nodig om die gewenning te doorbreken met gebeurtenissen die nieuw licht geven waarin plotseling meer te zien is dan gezien werd.

Op die zolder kan dat het verschil zijn tussen een bewolkte lucht zonder maan en een onbewolkte lucht met een heldere maan. Maar daalt iemand af naar zijn hart, dan is dat het verschil tussen nacht en dag, met eerst nog wat bewolking waarachter de zon schuilgaat. Maar wanneer de wind alle wolken wegblaast is er het heldere licht van de zon, Mijn heldere licht, waarin alles heel helder en duidelijk te zien is, het eeuwig gelukzalige leven!

Hemels Brood 7073

Alles verandert, het zit in de aardse schepping dat alles verandert, ook al is niet elke verandering voor iedereen aangenaam, maar verandering is nodig. Zonder verandering komt niemand een stap verder in zijn leven, groeit er geen mens en geen dier of gewas, komen plannen niet tot werkelijkheid, verandering is daarom nodig om het doel van de Schepping te bereiken, op welke manier dan ook.

En hoewel verandering in de aardse Schepping is vastgelegd, zijn het vooral de keuzen die mensen maken waardoor bepaald wordt welke veranderingen er gaan zijn, en wel zodanig dat het doel van de Schepping hoe dan ook bereikt gaat worden. Daarom zijn alle keuzen die mensen in hun vrijheid maken direct verbonden aan alle veranderingen. Alles staat wat dat aangaat met elkaar in verband en tegelijk met Mij, jullie Schepper, zoals Ik dat van het begin af aan gemaakt heb, flexibel en toch ook gericht op dat ene doel, het ware gelukzalige leven voor alle mensen, zonder uitzondering.

Hoelang en hoe ingrijpend de veranderingen zullen zijn, hangt daarbij vooral af van de mate van liefde vanwaaruit mensen hun keuzen maken, want steeds wanneer de in vrijheid gemaakte keuzen van mensen vanuit weinig of geen liefde gemaakt zijn, worden die door Mijn liefde en haar wijsheid gecompenseerd, zodat het doel evengoed bereikt gaat worden. Zonder de vrijheid van de mensen te beperken of te belemmeren, doet Mijn liefde en haar wijsheid al het nodige om alle mensen voor het ware eeuwige leven te behouden.

Zo zal het zijn dat iedereen die op aarde leeft en geleefd heeft, al is dat nog zo kort, al is dat ongeboren in de moederschoot, het eeuwig gelukzalige ware leven zal bereiken, ter meerdere glorie van God, Die Ik Ben, in de oneindige barmhartigheid van Mijn liefde voor jullie allemaal. Zo zal dat zijn.

Hemels Brood 7074

Voor iedereen die de ware betekenis van Mijn Woord wil gaan begrijpen zoals die werkelijk bedoeld is, is het belangrijk om door de letterlijke betekenis heen de waarheid te gaan zien.

Maar dit heldere zien lukt alleen in en vanuit de volkomen zuivere waarheid, want belangrijker dan de letterlijke betekenis van wat er in de Bijbel staat, is de geestelijke waarheid die eronder verborgen is. Naast alles wat er in het Oude Testament geschreven staat, en voor iedereen van groot belang is om geestelijk te worden begrepen, is er het Nieuwe Testament ter verduidelijking van wat het werkelijke leven van de mens in volkomen waarheid is.

In dit Nieuwe Testament staat dat Jezus Christus uit de maagd Maria geboren is. Wie nu Maria aanbidt, gaat volkomen voorbij aan de werkelijke betekenis van deze voor alle mensen zo heel belangrijke gebeurtenis om te worden begrepen naar de volkomen waarheid ervan. Want in de kern genomen is de betekenis, dat het ware Goddelijke Licht uit de pure zuiverheid van Zijn de mens tot het ware Goddelijke Leven, wat hij van oorsprong is, terugbrengt.

Het gaat erom dat de mens Mij in Jezus Christus in zijn hart geboren laat worden en zich in de volkomen zuiverheid van Mijn Licht door Mijn ware liefde en haar wijsheid laat leiden en zijn ware leven gaat begrijpen, gaat begrijpen Wie Ik Ben, Leven in alles en iedereen. In Jezus Christus ben Ik in ieder mens als de Mens aanwezig, de weg wijzend in het ware zuivere licht van Mijn Goddelijke liefde en haar wijsheid.

Wie dit begrijpt, die begrijpt ook waarom Maria, ook al staat zij in de Bijbel genoemd als Mijn moeder, er niet toe doet, want zij heeft op zichzelf als zodanig geen betekenis anders dan dat met haar de nodige zuiverheid bedoeld wordt om Mijn Licht, Die Ik, jullie God en Schepper, in Jezus Christus ben, in je eigen hart te kunnen ontvangen. Eer komt alleen Mij toe, voor Mijn ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid en die eer is gelegen in het ernaar streven om die ware liefde Die Ik Ben zelf te gaan zijn, door Mij in Jezus Christus te volgen in je hart, waar Ik altijd ben en je altijd met Mij in contact kunt komen en rechtstreeks met Mij kunt spreken en Mij in waarheid altijd kunt verstaan.

En dat is wat Ik het liefste heb, dat je steeds weer bij Mij komt en over alles wat je bezighoudt met Mij spreekt, met Mij in Jezus Christus in je hart.

Hemels Brood 7075

Eens was Ik op zee met Mijn discipelen en het stormde erger dan zij eerder meegemaakt hadden, en Ik verzekerde hen dat zij niets hoefden te vrezen. Maar toen zij dachten dat Ik in slaap gevallen was, werd de storm heviger en werden zij onrustig en begonnen te vrezen dat de storm het schip zou doen vergaan. En zij wekten Mij in hun vrees. Maar Ik legde de wind Mijn wil op en zij kwam tot rust en ook de zee kwam tot rust.

Nu gaat het niet om het tot rust brengen van de storm in dit verhaal, wat om een heel andere reden in de Bijbel opgenomen is, maar om ernstige situaties waar mensen mee te maken krijgen en die mensen tot vertwijfeling en vrees brengen, waarbij de vraag ontstaat of Ik het allemaal nog wel in de hand heb, of de gevolgen de mens niet boven het hoofd gaan groeien zonder dat Ik zal ingrijpen. Want het is de tijd dat mensen tegenover elkaar komen te staan op een vijandige manier, vrienden tegenover vrienden, kinderen tegenover hun ouders, broers en zussen tegenover broers en zussen, enzovoorts, en de discussies laaien steeds feller op, zodat de vrees ontstaat dat ernstige conflicten niet gaan uitblijven en niet zo gemakkelijk op te lossen zijn. Ook jullie die in Mij geloven bekruipt vaker het gevoel, hoe gaat dit uitpakken, wat staat mij te doen wanneer ik gedwongen word tot dingen waarmee ik het vanuit mijn geloof niet eens ben?

Kijk, dat is als de storm waardoor de discipelen hun vaste vertrouwen op Mij loslieten en hun vrees hen de baas werd. Terwijl Ik voor alle mensen zorg als een barmhartige, liefdevolle en wijze baas, waarbij alles gaat zoals dat nodig is om iedereen te geven wat voor iedereen nodig is om het ware leven te gaan zien zoals het is. Om Mij te gaan begrijpen, Mijn bestaan zoals Ik in alle waarheid Ben te kunnen beseffen, het Enige leven, de onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, liefde en haar wijsheid, en om in alle vrijheid ervoor te kiezen dat liefdevolle leven zelf in alle opzichten, in alle omstandigheden, blijvend te zijn, in de wetenschap dat alleen die ware liefde iedereen tot het ware onveranderlijk gelukzalige leven voor eeuwig en altijd brengt. Daarom, vrees niet.

Hemels Brood 7076

Mensen zijn te buigen, maar Ik, jullie Schepper, ben niet te buigen, Mijn leer is niet te buigen. Mensen buigen voor geld, voor macht, voor genoegens, voor gemak, voor het voldoen aan wensen en verlangens, maar dat heeft voor Mij allemaal geen enkele waarde, omdat Ik altijd alles in de volle waarheid van gelukzalig leven met alle Scheppingsmacht Ben. Zo Ik dat ben, en jullie mensen naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen heb, kunnen jullie allemaal evengoed het ware gelukzalige leven zelf zijn zoals Ik Ben.

Maar de verleiding tot iets anders dan werkelijk leven is voor veel mensen nog te groot om te weerstaan, en niet gezien wordt dat de verleiding precies datgene biedt wat uiteindelijk helemaal geen waarde blijkt te hebben, alleen tijdens het verblijf op aarde waarde lijkt te hebben, maar zelfs daar geen werkelijke waarde heeft, wat door blindheid niet opgemerkt wordt. Blindheid die te maken heeft met zucht naar rijkdom, macht, naar genoegens, en noem maar op. Iedereen heeft er in meer of mindere mate mee te maken, en iedereen geeft zo nu en dan in meer of mindere mate toe aan verleiding, al is het nog zo minimaal.

En hoewel Ik niet buig en in geen enkel opzicht afwijk van Wie Ik Ben en eeuwig recht vasthoud aan Mijn leer, ben Ik wel een barmhartige en genadevolle God voor hen die in Mij geloven, Mijn leer zo veel mogelijk toepassen, verleidingen zo veel mogelijk weerstaan en op Mijn liefde vertrouwen. Dat wil niet zeggen dat hen op aarde alle leed en pijn bespaard blijft, want op aarde hebben alle mensen te maken met de gevolgen van alles wat niet naar liefde is. Maar hoe de ene mens die gevolgen ondergaat zal anders zijn dan hoe een ander mens die ondergaat. Want in Mijn liefde zal de een daarin verdraagzamer zijn dan de ander, maar niet uit eigen verdienste, puur uit Mijn genadevolle barmhartigheid en altijd dienstbaar aan alle mensen en aan Mij.

Niemand kan zich dan ook erop beroepen een goed mens te zijn, ook al is iemand een volkomen goed mens, dan is hij dat door Mij, Mijn genade en Mijn barmhartigheid. Wie zich toch op zijn goedheid beroept, kent Mij, zijn Schepper, nog niet werkelijk en beseft zijn afkomst nog niet zoals die werkelijk is, puur en alleen uit Mij, zijn God en Schepper, Die alle levenskracht van alle mensen is, Mijn Levenskracht vanaf het begin tot in alle eeuwigheid, oneindig ware zuivere liefde en haar wijsheid, de eeuwig grootste gelukzaligheid.

Hemels Brood 7077

Op het moment dat Ik je je zonden laat zien, kun je die zien. Dan denk je misschien, waarom heeft U mij dat niet eerder laten zien? Daarop zeg Ik, je had het niet eerder kunnen zien.

Dat is met alle mensen zo. Alles wat mensen naar eigen willen doen, alle verleiding waar mensen aan toegeven, wordt door hen niet in het licht van Mijn waarheid gezien, omdat zij dat nog niet kunnen, nog blind zijn voor de werkelijke waarheid. Want uiteindelijk is er maar één waarheid, Mijn waarheid. Er zijn veel mensen die beweren dat er meer dan één waarheid is, maar wat zij bedoelen is dat veel dingen op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden en dat al die verschillende interpretaties elk op zich een waarheid zouden zijn. Alleen is ook dat niet helemaal waar.

Wel is het zo dat iedereen zijn eigen interpretatie als een waarheid beschouwt en daar komen nogal eens conflictsituaties uit voort. Maar kijkt iemand naar een beeld aan de voorkant en een ander kijkt aan de achterkant, dan zullen beiden van hetzelfde beeld een andere beschrijving geven. Wie het beeld ook aan de achterkant ziet, geeft degene die de achterkant beschrijft gelijk, omgekeerd geeft iemand die aan de voorkant staat de ander gelijk. Maar welke zin heeft het om daarover tegenover elkaar te blijven staan, als simpel gezegd kan worden dat de een de voorkant en de ander de achterkant beschrijft? Ware het niet dat dat er doorgaans nu juist niet bij gezegd wordt.

Pas als iemand op het idee komt om na te gaan hoe het komt dat er van eenzelfde beeld verschillende beschrijvingen gegeven worden, is er een mogelijkheid om het geheel te begrijpen. Zo is het met het inzicht in je doen en laten en wat Ik je toon ook, het is nodig dat je het kunt gaan begrijpen, dan pas kan Ik je tonen in welke verhouding je doen en laten staat tot Mijn leer, Mijn liefde en haar wijsheid, Mijn enige werkelijke waarheid. Dat gaat stap voor stap, tot je Mijn hele waarheid kent, jouw werkelijke leven uit Mij.

Hemels Brood 7078

Mijn grootste wens, hemelse Vader, is dat alle mensen U in hun hart vinden en beseffen dat U alle leven in alles en iedereen bent, dat U werkelijk ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onveranderlijke, wijze liefde bent voor alles en iedereen en dat in alle vrijheid alle mensen ervoor kiezen gelijk uw beeld en gelijkenis te zijn.

Daarvoor heb Ik de aarde met alles erop en eromheen, materieel en geestelijk, levend geschapen. Voor veel mensen als een mysterie, niet te begrijpen, voor anderen een vanzelfsprekendheid dat zij er zijn, nog anderen bekommeren zich niet om Mij of de Schepping, maar nemen hun leven op aarde als een periode in tijd om er het beste voor henzelf van te maken.

Hoewel Ik Schepper ben van aarde en hemel, van alles op aarde en in de hemel, hebben alle mensen de vrijheid om dat wel of niet te geloven. Maar Ik heb wel alle mensen in de gelegenheid gesteld om Mij daadwerkelijk te vinden, Mij, hun God, hun Schepper, en Mij, Mens geworden op aarde in Jezus Christus. En die gelegenheid heb Ik zodanig vorm gegeven, dat niemand ermee in zijn vrijheid belemmerd wordt, en toch iedereen uiteindelijk op een zeker moment voor Mij komt te staan en Mijn bestaan in werkelijk leven, in werkelijke waarheid, in ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, onveranderlijke liefde en haar wijsheid, niet meer kan ontgaan en niet meer kan ontkennen.

Maar beter is het voor iedereen om eerder al in zijn vrijheid Mij te vinden, Mij als God en Schepper, Mij in de Mens Jezus Christus te vinden en te erkennen in ware liefde en haar wijsheid. Want wie tot het uiterste wacht, moet ook vanaf het uiterste terugkomen om het ware onvergankelijke leven in waarheid, liefde en wijsheid zich eigen te maken. En dat is niet het gemakkelijkste om te doen, ook al zal Ik diegene met ware liefde daarbij helpen.

Jouw wens zal tot vervulling komen, maar op de daarvoor bestemde wijze en de daarvoor bestemde tijd. Heb daarom geduld tot alles is zoals het bedoeld is te zijn en alle mensen het ware geluk samen gaan leven, voor eeuwig en altijd zijn, en voor eeuwig en altijd behouden.

Hemels Brood 7079

Zogenaamd in Mijn Naam is er veel kwaad gedaan aan mensen, maar er is daadwerkelijk in Mijn Naam ook veel goeds gedaan. Al het kwaad heb Ik met Mijn liefde en haar wijsheid ten dienste aan het doel van de mens op aarde gekeerd, en al het goede heeft die dienstbaarheid dusdanig versterkt, dat, al lijkt het niet zo, toch de liefde altijd de meeste winst heeft behaald.

Zo klein als liefde mag lijken ten aanzien van alles wat geen liefde is, wat leugen en bedrog is, zo veel sterker is het kleinste beetje liefde ten opzichte van welk kwaad dan ook. Want uiteindelijk levert het kwaad niets op, terwijl liefde het ware leven is en geeft en hoeveel kwaad er op aarde ook is, er is ook Mijn wijze liefde, vergeet dat niet, waarmee alle kwaad tenietgedaan zal worden. Niet vandaag, niet in één keer, niet morgen, maar geleidelijk aan, zo geleidelijk als haar groeit, als een beekje kabbelt, als de bladeren ritselen bij een beetje wind, haast onmerkbaar, maar met een enorm resultaat, wat uiteindelijk alle mensen voor het ware leven ten goede komt.

De wereld kent onrust, weerstand, stormen, maar Mijn liefde werkt gestaag in alle rust, onopgemerkt in alle drukte, ongezien tijdens alles wat er gebeurt, doordat veel mensen er blind voor geworden zijn. Maar jullie, lieve mensen, die in Mij en Mijn ware liefde geloven, laat je niet blind maken door het valse licht van de wereld, door wat mensen beweren te weten, door meningen en overtuigingen die mensen uiten, want ze weten het niet, ze zien leugens en zetten daar leugens tegenover. Omdat het niet kennen van de waarheid hen onzeker maakt.

Maar in ieders hart ben Ik de waarheid, de zekerheid van Mijn Woord, Mijn liefde en haar wijsheid. Iedereen kan naar Mij in zijn hart luisteren, iedereen is welkom bij Mij in zijn hart te komen, en iedereen die in zijn hart bij Mij komt, zal Ik geruststellen, zijn onzekerheid wegnemen, sterken in zijn vertrouwen op Mij en laten weten hoe om te gaan met alles wat er in de wereld gebeurt, en hij zal weten dat het goedkomt, alles komt goed.

Hemels Brood 7080

Wat is Mij loven en prijzen? Veel mensen denken dat het Mij loven en prijzen is, wanneer zij in woorden uitdrukken hoe goed en hoe verheven, hoe heilig en mild Ik ben, maar dat loven en prijzen heeft geen enkele waarde voor het werkelijke leven en brengt Mij, en ook de mens, niets.

Mij loven en prijzen is Mijn leer, Mijn liefde en haar wijsheid, zijn in alle doen en laten zoveel als mogelijk is. Mij loven en prijzen is bij Mij komen, naar Mij luisteren en vanuit de volkomen vrijheid, uit ware liefde voor Mij, doen wat Ik aanraad te doen, in waarheid, liefde en haar wijsheid. Dan word Ik geloofd en geprezen, wanneer daarmee goedgedaan wordt, mensen geholpen worden, bezit gedeeld wordt, samengewerkt wordt vanuit Mijn liefde, die zuiver en puur onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk is, vanuit haar wijsheid.

Maar wie meegezogen is in de zakelijkheid van de wereld, wie meegetrokken is in de strijd om het welzijn, om aanzien, die zal dat zo gemakkelijk niet begrijpen, want zijn bedoelingen zijn wel goed, maar dat heeft in de wereldse omgangsvormen toch altijd te maken met winstmarges, met beter zijn of worden dan het gemiddelde, met bewijzen dat je het toebedeelde werk meer dan goed doet en het salaris dat uitbetaald wordt daarmee ook verdient. Daarvan loskomen, wat in de wereld normaal is, is zoveel moeilijker dan in die wereld er het beste van te maken. En zo blijven veel mensen in die wereld voor hun naasten en voor zichzelf, als een goed mens, er het beste van maken, los van Mijn leer, los van Mijn liefde, los van de waarheid, los van het ware werkelijke leven wat iedereen uit Mij is.

En zelfs voor hen die dit begrijpen, die los van die wereld willen komen, uit ware liefde voor Mij, en Mijn ware liefde voor hen voelen, is de weg uit de wereld nog heel moeilijk en is uit die wereld blijven een levensopgaaf die alleen met Mij samen vol te houden is. Want alles is op aarde met elkaar verweven, omdat ieder mens, persoonlijk en uniek als hij is, toch ook deel is van de eenheid van Zijn, en alle mensen met Mij, jullie Schepper, tezamen ook altijd één in ware eeuwige liefde Zijn.

Hemels Brood 7081

Als Mijn eerste gebod is, Mij lief te hebben boven alles, zal Ik dan niet eerst jullie, alle mensen, die Mijn schepselen zijn, volkomen liefhebben? En daar ware liefde volkomen onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk, onveranderlijk zuiver in haar wijsheid is, is jullie liefde voor Mij niet nodig voor Mij, maar voor jullie heil, en om Mij lief te kunnen hebben is het van belang om te gaan beseffen wat en Wie jullie ware leven in alle gelukzaligheid voor eeuwig is.

Dat is dan ook het doel van jullie verblijf op aarde, om in alle vrijheid tot ware liefde voor Mij te komen, voor jullie God en Schepper, Die jullie Zijn leven voor altijd en eeuwig gegeven heeft, terwijl de meeste mensen geen idee hebben hoe enorm Mijn leven in de oneindigheid van Zijn is. En hoewel Mijn leven jullie gegeven is, blijft het eeuwig onveranderlijk evengoed Mijn Leven, in en om jullie heen, want Ik ben onveranderlijk in en om jullie en alles wat Ik geschapen heb.

Ik ben Alles in eeuwigheid, en zo zijn jullie in eeuwigheid levend, nu op de aarde, om dat als mens met het eigen persoonlijke besef te bestaan in alle vrijheid te gaan inzien en je eigen te maken uit Mij, Mijn ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid. En dat is alleen mogelijk via de ware liefde voor Mij en voor elkaar, in verbinding met Mij en elkaar.

Daarom is het eerste gebod zo belangrijk, en daaropvolgend het tweede, maar ook alle volgende geboden zijn belangrijk, omdat die direct weergeven wat er nodig is voor de eerste twee belangrijkste geboden. Maar veel mensen nemen de vrijheid voor zichzelf, zonder ook maar enige moeite te doen om hun verblijf op aarde in het licht van deze geboden te bekijken, juist omdat zij hun vrijheid voor zichzelf het belangrijkste vinden, wat te maken heeft met het besef een eigen persoonlijk bestaan te zijn, alsof Ik daar geen deel van uitmaak, terwijl niemand dat eigen besef te bestaan zou kunnen hebben zonder Mij, zonder Mijn liefde en haar wijsheid, zonder Mijn ware eeuwige Leven.

Toch, alhoewel veel mensen in hun vrijheid Mijn geboden naast zich neerleggen en hun eigen wegen gaan, blijf Ik in liefde geduldig, verdraagzaam, ijverig, oprecht ernstig in wijsheid uit ware liefde, zachtmoedig vergevend de mens helpen om tot Mijn liefde, het ware leven in alle gelukzaligheid, in volle vrijheid tezamen met Mij te komen, tot de eeuwigheid van Zijn.

Hemels Brood 7082

Ik ben geen strenge straffende God, maar Mijn leer is wel volkomen zuiver en er is niets wat die zuiverheid kan verminderen. Dat wil zeggen, dat elk Woord van Mijn leer bedoeld is om geheel serieus genomen te worden. Dat er niet een beetje mee gesjoemeld kan worden, dat het niet zo is, dat een kleine leugen niet zo erg zou zijn. De zuiverheid van Mijn leer blijft eeuwig zuiver en niets kan dat ook maar voor het kleinste beetje wijzigen.

Dat wil niet zeggen dat Ik degenen die zich niet of deels niet aan Mijn leer houden daarom niet meer zou liefhebben, want aan Mijn liefde voor alle mensen wijzigt niets, ook de afdwalingen van mensen in het tegenovergestelde van Mijn liefde niet. Wel is het zo dat aan alles wat mensen kiezen te doen of te laten een vervolg verbonden is, dat altijd vanuit Mijn wijze liefde een dusdanige werking zal hebben, dat het ten dienste staat aan het doel van het verblijf van jullie mensen op aarde en aan jullie groei om uit eigen vrije wil tot werkelijk leven te komen.

Al het onaangename, wat als gevolg van allerlei keuzen van mensen ontstaan is, is dan ook niet Mijn toorn, Mijn straf, maar het eigen toedoen van de mens in verschillende opzichten, wat geleid door Mijn wijze liefde de mens juist helpt om de weg naar het ware leven te vinden. Het ware leven waarin geen leed meer is, alleen de volle gelukzaligheid van Mijn liefde en haar wijsheid. Er is veel over hel en verdoemenis gepreekt, alsof dat Mijn doen zou zijn als straf aan de mens om allerlei kwaad, maar zo is het niet, juist niet. De aarde is voor alle mensen de weg naar het werkelijke leven wat alleen liefde en haar wijsheid is, zuivere gelukzalig makende liefde.

Maar dat wil niet zeggen dat die weg gemakkelijk is, dat er geen vallen en opstaan is, dat er geen leed en ongemak is, want in de vrijheid van de mens kiest hij nog niet in alle opzichten voor waarheid, voor liefde en haar wijsheid. Daardoor is er op aarde dan ook nog niet die volkomen gelukzaligheid van werkelijk leven, wat alleen kan ontstaan door Mijn volkomen zuivere leer ook volkomen zuiver op te volgen. En daar hebben jullie allemaal tijd voor gekregen, zolang voor ieder persoonlijk en voor allen tezamen nodig is.

Het is daarbij aan iedereen zelf om in zijn vrijheid naar Mijn leer van waarheid en liefde te handelen en daarbij te dragen en te verdragen wat er op zijn pad komt, om niet alleen zelf, maar juist met alle mensen tezamen tot de ware gelukzaligheid van Mijn werkelijke leven te komen en voor altijd en eeuwig te blijven.

Hemels Brood 7083

Wanneer je een kind hebt waarvan je ziet dat het zijn best doet, weet je dat je die niet hoeft aan te sporen, ook al heeft het middelmatige resultaten. Maar wanneer je daarbij een ander kind hebt dat weinig of niets doet, zich nauwelijks of niet inspant om iets te bereiken, zul je die aansporen meer te gaan doen voor betere resultaten.

Zo gaat het in de wereldse omstandigheden om allerlei resultaten die er vooral op gericht zijn om winst en aanzien te vergroten. Daarbij kan de vraag gesteld worden, hoe belangrijk zijn dergelijke resultaten voor het ware eeuwige leven? Ik zou zeggen, op zich weinig tot niet. Toch kijk Ik ook naar de mate van inspanning van mensen en ook Ik spoor mensen aan om daar waar weinig of geen inspanning geleverd wordt meer werk te gaan verzetten, en Ik laat degenen die zich wel inspannen met rust. Maar wel met heel andere redenen. Mijn aansporingen hebben niets te maken met winst en aanzien zoals dat bij de mens in de wereldse samenleving als van belang gezien wordt.

Mijn aansporingen hebben te maken met het bereiken van het werkelijk ware eeuwige leven in volkomen vrijheid van Zijn, in de grootste ongedwongen gelukzaligheid van ware liefde en haar wijsheid. Mijn aansporingen dienen het welzijn van alle mensen tezamen en ieder persoonlijk, in de bewustheid te bestaan en de bewustheid dat het werkelijke leven Mijn leven van oorsprong aan is, en de mens geen ander leven heeft of kan krijgen dan Mijn eeuwig geheel liefdevolle en wijze leven. Daarbij is er geen enkele andere opperste gelukzaligheid dan Mijn leven, Mijn liefde en haar wijsheid, persoonlijk en tezamen te zijn, uit eigen vrije keus.

Dat is wat Ik onveranderlijk alle mensen op allerlei manieren laat weten, steeds weer, tot Ik gehoord word, begrepen word, tot ingezien wordt wat voor iedereen het belangrijkste is om zich voor in te spannen en alle mensen zich daarvoor gaan inspannen. Dan ben Ik er om iedereen te helpen. Ook nu ben Ik er, alleen word Ik nog niet gezien. Maar dat zal veranderen, want over niet te lange tijd zal Ik gezien worden, eerst door hen die zich reeds inspannen Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid in de praktijk te brengen en vervolgens door steeds meer mensen.

Voor de één zal het een vreugde zijn, voor de ander zal het schaamte geven, maar uiteindelijk zal het alle mensen aansporen Mij en Mijn ware liefde te begrijpen en in hun doen en laten aan te nemen, zodat ook op aarde de gelukzaligheid van het ware eeuwige leven tot uitdrukking komt voor alle mensen die dan op aarde verblijven. Vrede zij met jullie allen.

Hemels Brood 7084

Lief mens, elke morgen kom je bij Mij, daar in je hart waar jij stil bent en je Mij kunt verstaan. Niet elke morgen is dat even gemakkelijk, want voor allerlei gedachten die in je opkomen is het nodig om die, zonder jezelf te dwingen, tot zwijgen te brengen. Soms duurt dat wel even. Toch lukt het je steeds weer en schrijf je op wat je van Mij verstaat. Soms wel wat op je eigen manier, maar altijd te verstaan voor mensen die het met hun hart lezen.

Ik zou willen dat meer mensen de dag zouden beginnen met een ontmoeting met Mij in hen, daar waar zij zelf stil zijn, zonder eigen mening, zonder ideeën, zonder gedachten, zodat zij Mij kunnen verstaan. Dan zou Ik hen, net als jou, datgene kunnen aanreiken wat voor hen belangrijk is om te weten, Ik zou hen tot nieuwe inzichten over Mij, Mijn liefde voor hen en het ware leven kunnen brengen. Want het is voor iedereen mogelijk om Mij in zich te ontmoeten en het zou iedereen meer begrip geven voor zijn bestaan op aarde, voor de reden van zijn verblijf op aarde, voor de gebeurtenissen zoals die op aarde plaatsvinden, voor alles waar diegene zelf mee te maken heeft.

In een ontmoeting met Mij zou Ik iedereen die bij Mij komt zoveel meer kunnen aanreiken in persoonlijk opzicht, want iedereen heeft misvattingen en onjuiste overtuigingen, die onderling verschillend zijn, en waarvan mensen zich niet bewust zijn. In een eigen persoonlijke ontmoeting kan Ik daarvan steeds wat onder de aandacht brengen. Aan wie Mij vraagt, waarom Ik hem dat niet op een andere manier laat weten, zeg Ik, oh, zeker doe Ik dat, maar dat wordt meestal niet bemerkt, en voor een heel duidelijke uitleg is een nederige wil in volkomen vrijheid nodig om in een ontmoeting met Mij de eigen misvattingen en onjuiste overtuigingen te kunnen verstaan.

Zie, dat willen niet veel mensen. De bereidheid om Mij zelf innerlijk te ontmoeten vraagt moed en liefde voor Mij in het hart. Want veel mensen houden liever vast aan wat zij gewend zijn te geloven, aan de overtuigingen die zij hebben, aan hun meningen en dergelijke. Zouden zij die loslaten, dan zouden zij zich voelen als staande in de woestijn, zonder eten en drinken. Maar lieve mensen, Ik zou je uit liefde te eten en te drinken geven, dat is, je duidelijke ware inzichten geven die je kunt toepassen in je leven en direct zou het landschap een van groene weiden met kabbelende beekjes zijn.

Je hebt daar in alle nederigheid alleen moed voor nodig, om even in de woestijn te staan, voordat je in de overvloed van Mijn liefde het ware zicht hebt en blij zult zijn met de ontmoeting met Mij. Kom, ook jij bent welkom om Mij innerlijk te ontmoeten.

Hemels Brood 7085

Ik ben voor ieder mens de Enige Mens, God in Jezus Christus, waaraan hij uiteindelijk voor al zijn doen en laten verantwoording hoeft af te leggen. Aan niemand anders. Na Mijn verblijf op aarde was het de bedoeling dat Mijn leer aan alle mensen kenbaar gemaakt zou worden met een dusdanige uitleg, dat iedereen zou kunnen begrijpen wat het belang van Mijn leer voor hem persoonlijk en voor allen tezamen is, en dat iedereen dan in vrijheid, uit liefde en overtuiging, daarnaar zou handelen en de zoete vruchten daarvan zou plukken.

Maar al gauw eigenden mensen zich de autoriteit toe om Mijn leer op een dwingende manier op te leggen aan mensen en ontstond de kerk, waarbij er één persoon aangesteld werd als machthebber uit Mijn Naam, met onder hem een macht van uitvoerende leiders, onderverdeeld in een zekere hiërarchie, die wereldwijd de mensen dwongen naar de leer van de kerk te leven. Een leer die de vrijheid van Mijn leer volkomen miste. Onder dit kerkelijke regime hebben veel mensen zwaar geleden en is er veel schade aangericht, terwijl Mijn leer nooit bedoeld is om door mensen aan andere mensen te worden opgelegd, met een overheersing zoals de kerk dat eeuwenlang gedaan heeft. Veel mensen hebben zich daartegen dan ook verzet en eigen kerken opgericht, maar ook in die kerken meenden de leiders Mijn leer met een zekere dwang en bangmakerij te moeten opleggen.

Het gevolg is dat de werkelijke grond van Mijn leer naar de achtergrond verdreven is en mensen zich vrijgemaakt hebben van de kerken, zodat het werkelijke belang van Mijn leer door veel mensen niet meer gezien wordt en er over de wereld verspreid een zekere chaos aan het ontstaan is. Hoewel er veel ten nadele van de kerken te zeggen is, hebben de mensen, door hun afdwalingen van liefde en hun acceptatie van de macht van de kerk, ook zelf een aandeel in alles wat er gebeurd is en het ontstaan van de huidige situatie. Maar nu is de tijd aangebroken om de mens de ware uitleg van Mijn leer in alle vrijheid nogmaals aan te reiken, op een liefdevolle ongedwongen manier, zodat iedereen in vrijheid het grote belang kan gaan zien om ernaar te handelen.

Maar dat zal niet van de ene op de andere dag gebeuren en daarbij zijn jullie, die ondertussen Mij en Mijn leer in vrijheid en naar waarheid gevonden hebben, van groot belang. Leef naar Mijn leer, vertel erover aan mensen die er oren naar hebben, laat daarbij iedereen vrij in zijn keus om wel of niet de waarheid te zien en te geloven. Op de achtergrond ben Ik aanwezig en meer en meer zal Ik zichtbaar worden en Mijn leer naar alle zuiverheid tonen, zonder autoriteit, zonder dwang, zonder macht, in ware liefde. Zodat werkelijk begrepen kan worden dat Mijn leer alle mensen ten dienste staat om de weg, Die Ik Ben, te vinden, dat is de weg naar het in volkomen vrijheid zijn van het ware eeuwig gelukzalige leven.

Hemels Brood 7086

Al naargelang de mensen in hun vrijheid hun keuzen maken, ontvouwen zich vanuit Mijn liefde alle gebeurtenissen op aarde zodanig, dat alle mensen tot het ware zicht komen op Wie Ik Ben, wie zij zijn en hoe alle mensen tot het ware leven kunnen komen. Alles wat er van het kleinste tot het grootste op aarde gebeurt, gebeurd is, en nog te gebeuren staat, komt voort uit de keuzen die mensen maken en heeft een zodanige uitwerking dat het iedereen ten goede komt.

Niet alle mensen hebben hetzelfde idee over wat voor hen het goede is, veelal vinden mensen dat allerlei gebeurtenissen hen benadelen en tekortdoen. Want wat mensen als goed voor zich beschouwen, komt veelal neer op rijkdom, gezondheid, welzijn, genoegens, aanzien, macht, enzovoorts. Terwijl dat allemaal vergankelijk is, alleen het ware leven geeft de mens de vervulling waarnaar hij eigenlijk zoekt, zonder het te beseffen is dat in werkelijkheid vrede en gelukzaligheid. En zouden mensen meer innerlijk contact met Mij hebben, dan zouden zij vanuit Mijn liefde, Mijn licht, dat meer en meer gaan beseffen en gaan zien wat werkelijk waarde heeft.

Maar er is op aarde ook de verleiding, de vervalser van Mijn licht, waardoor veel mensen hun zicht op de waarheid zijn kwijtgeraakt. En de weinigen die wel innerlijk contact met Mij onderhouden, jullie zeg Ik, denk niet te snel dat je het zicht hebt, dat je het weet, dat je Mij helemaal verstaat, want ook jullie ogen zijn door de verleiding nog in een zekere mate vertroebeld. Ook jullie houden nog deels vast aan wat je geleerd is, aan ervaringen, aan oordeel, aan misvattingen. Ik begrijp dat, want de wereld drukt ook op jullie haar stempel en er is een diepe nederigheid voor nodig om door de mist van de wereld heen de Enige juiste en goede weg te blijven volgen.

Maar al naargelang jullie keuzen onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk zijn, verheldert jullie zicht en vind je de juiste weg om te gaan. Denk niet dat dat een gemakkelijke weg is, want links en rechts zie je wat er in de wereld mis is en wat dat mensen aandoet. Stap evengoed niet naast de weg om te helpen, want al degenen die je kunt helpen plaats Ik op je weg, nooit naast je weg. Weersta de verleiding om de ware weg te verlaten om hulp te bieden, want daar kan alleen Ik helpen. Jullie kunnen alleen helpen wat Ik op je weg plaats, laat al het andere aan Mijn liefde en blijf op de ware weg in contact met Mij in je hart, dan komt alles helemaal goed!

Hemels Brood 7087

De waarheid mag gezegd worden, maar niet als een verwijt, niet omdat iets irriterend is, niet om het eigen welzijn, niet op een vernederende manier, niet oordelend, enzovoorts. Wie de waarheid uit pure liefde zegt, om de ander tot het juiste inzicht te brengen, om hem te behoeden voor misstappen, voor misvattingen, voor datgene wat hem geen goed zal doen, enzovoorts, doet daar goed aan, ook als hij beseft dat hij er zelf niet geliefd om zal zijn, zelf verwijten zal krijgen, mikpunt van spot en vernedering zal zijn. Want veel mensen willen de waarheid niet zien, niet gezegd krijgen, willen niet buigen voor waarheid, willen de verantwoordelijkheid ervoor niet dragen.

Daarom is er moed voor nodig om uit pure liefde Mijn Woord te spreken of te schrijven om mensen te helpen de waarheid van hun leven uit Mij, hun Schepper, te vinden en te gaan begrijpen welke wegen hen tot het licht brengen en hen werkelijk ten dienste staan en welke wegen hen tot duisternis leiden, tot onaangename situaties. Maar er is niet alleen moed nodig, want moed is nog geen liefde, het is moeilijker om die ware pure liefde te vinden die nodig is, en niet nog een beetje ergernis te hebben, om helemaal vrij van ongeduld te zijn, om zonder enig oordeel te zijn, geen mening te hebben, zich van eigen overtuigingen afzijdig te houden, enzovoorts. Want dat zijn allemaal belemmeringen om iemand in ware zuivere liefde, om zijn bestwil, de waarheid te zeggen.

Daarom, wanneer het niet in ware zuivere pure liefde gezegd kan worden, zwijg dan liever en laat de waarheid aan Mij over. Want Ik ben volmaakt zuivere pure liefde en haar wijsheid, Ik weet wanneer iemand de waarheid gezegd kan krijgen zonder zich daartegen te verweren. Ik weet ook wanneer Ik iemand kan inspireren om uit pure liefde een medemens de waarheid te zeggen, en wanneer Ik jou in je hart daartoe inspireer, spreek dan de waarheid, schrijf dan de waarheid, want dan is het er de tijd voor, dan is er gehoor voor, dan wijst het mensen de weg die voor hen het beste is om te gaan. Want pure liefde ben Ik dan in jou, zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen.

Hemels Brood 7088

Wanneer je iets werkelijk wit wilt hebben, is het nodig dat je ogen kunnen zien wat werkelijk wit is. Iemand kan denken dat zijn ogen kunnen zien wat zuiver wit is, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. En zo is het met veel dingen. Mensen denken scherp te kunnen zien, zuiver te kunnen horen, veel kennis te hebben, maar in werkelijkheid is het allemaal maar een fractie van wat scherp zicht, zuiver horen en veel kennis is.

Het minste besef heeft de mens over wat en Wie zijn leven is. Veel mensen hebben er hun eigen ideeën over gevormd, meestal zodanig dat het past bij hun overtuigingen, hun ervaringen, wat zij geleerd gekregen hebben, enzovoorts. En veel mensen hebben genoeg te doen en nemen de tijd niet of hebben geen interesse om meer te weten te komen over hun leven, over de Bron waaruit zij leven, over Mij, hun Schepper, in de veronderstelling dat het niet veel uitmaakt, dat hun leven toch wel gaat zoals het gaat.

Dat is jammer, want er zou een heel andere situatie op aarde zijn wanneer mensen meer moeite zouden doen om Mij, de Bron van hun leven, te leren kennen, en meer van Mijn oneindige liefde zouden gaan voelen, juist ook op momenten dat zij met moeilijkheden te maken hebben. Ik ben hoe dan ook in ware liefde bij en in alle mensen en zorg voor allemaal. Maar in de vrijheid die mensen op aarde hebben, kan Ik niemand dwingen Mij te ontmoeten, Mij te leren kennen, Mijn leer van liefde aan te nemen en naar te leven. Zie hoe weinig invloed jullie, die in Mij geloven, Mij regelmatig ontmoeten, Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid kennen, hebben. Hoeveel geduld vraagt het jullie om slechts één mens tot een beetje interesse te wekken?

De aarde is miljarden jaren oud en de mens is al heel lang op aarde, maar nog altijd hebben weinig mensen in hun vrijheid Mij gevonden zoals jullie Mij gevonden hebben. Wees daarom gezegend en blijf vertrouwen, want hoe hopeloos het er misschien mag uitzien, Ik ben jullie hoop en dat zal Ik waarmaken. In de kleine dingen kun je zien dat Mijn liefde alles toch zodanig tot elkaar brengt, dat een grote verandering bij de mens zal plaatsvinden, ten goede aan alle mensen. Want wat Mijn Hand eens begon, zal tot waarheid komen en de profetie zal uitkomen zoals gezegd voor alle mensen.

Hemels Brood 7089

Alles gaat voorbij, vroeger of later, maar alles gaat voorbij, totdat iedereen voor altijd in alle vrijheid tot volkomen onvoorwaardelijke onbaatzuchtige eeuwige liefde gekomen is in eenheid met Mij en elkaar. Tot die tijd gebeurt wat nodig is om te gebeuren en waar de mens in zijn vrijheid voor kiest om te gebeuren.

Het een en het ander hangt nauw met elkaar samen, want in alle vrijheid zijn evengoed alle mensen in Mij, hun Schepper, met elkaar verbonden en daarmee heeft elke keus die iemand maakt niet alleen met hemzelf te maken, maar met iedereen, ook al zou niemand diezelfde keus maken. En zo is het dat gebeurtenissen plaatsvinden en mensen zich daarover verbazen, omdat ze die verbinding tussen alle mensen en hun doen en laten niet kennen, niet beseffen dat alles in leven één is met Mij en elkaar.

Zo kan het zijn dat mensen wat hen gebeurt niet eerlijk vinden. Maar kan een arm het oneerlijk vinden als de mens waartoe de arm behoort zich aan zijn arm stoot? Die arm is afhankelijk van het doen en laten van die mens, en zo zijn alle mensen als een deel van één lichaam afhankelijk van het doen en laten van alle andere mensen, in de vrijheid van leven, welke pas voor iedereen volmaakte tevredenheid en gelukzaligheid geeft, als die eenheid voor altijd tot volkomen volmaakte liefde gekomen is. Maar zoals het een deel van een lichaam beter of minder kan gaan dan andere delen, zo gaat het mensen ook beter of minder dan andere mensen, en ook dat heeft te maken met de eenheid die alle mensen tezamen zijn, en dat heeft direct te maken met de keuzen die mensen in hun vrijheid maken.

Je kunt voor het beste voor jezelf kiezen, maar daarmee kan het goed zijn dat je anderen tekortdoet, zonder dat zij daar schuld aan hebben. Het verblijf op aarde is ervoor bedoeld om iedereen tot het besef te brengen dat alleen liefde en de daaruit voortkomende wijsheid in alle doen en laten, de hele mensheid ten goede komt, in eenheid met Mij, en dan ook ieder persoonlijk ten goede komt. Want niemand kan alleen voor zichzelf, uit eigen vrije keus, die gelukzaligheid bereiken, wanneer hij het niet eerst uit vrije wil en uit ware liefde voor alle mensen kiest.

Hemels Brood 7090

Het vuur van Mijn liefde verlicht je hart, waardoor je ziet wat wijs is en het beste om te doen. Zonder dat licht van Mijn zuivere liefde zie je die wijsheid niet en denk je dat je aan je verstand genoeg hebt. Maar jouw verstand tipt in de verste verte niet aan de wijsheid van Mijn liefde. Daarom, kom zo vaak mogelijk in je hart om Mijn liefde te voelen en in het licht daarvan Mijn wijsheid te zien, het is dan je vrije keus om naar wat je uit Mijn liefde door haar wijsheid aangeraden wordt, te handelen.

Maar zo gemakkelijk als het hier staat is het niet, want de verleiding is er ook en zal zich zeker roeren, proberen je uit je hart naar je verstand te trekken, je dingen voorhouden die met je verlangens voor het een of ander te maken hebben, juist ook in situaties die moeilijk op te lossen lijken te zijn. De verleiding heeft daarbij een zekere kracht, omdat je nog verlangens hebt, nog misvattingen hebt, nog ongeduld, nog twijfels, nog gewoonten hebt, en het moeilijkste is het dan om je aan Mij en Mijn liefde over te geven en al het andere los te laten.

Want je bent niet alleen, er zijn mensen om je heen die niet in hun hart steeds bij Mij komen, die van alles beweren wat logisch lijkt en je beïnvloeden, juist passend bij de verlangens die je nog hebt en passend bij de misvattingen die je hebt. Al weet je dat Ik in je hart ware liefde ben en je uit de wijsheid van Mijn liefde het juiste om te doen aangeef, wil dat nog niet zeggen dat het gemakkelijk is om Mijn raad op te volgen. Ik weet dat, Ik begrijp dat, en Ik zeg je, daar wordt Mijn liefde voor jou niet minder door, ook Mijn hulp aan jou om je uit die verleiding tot het ware zicht te brengen niet.

Daarbij is het wel nodig dat je steeds weer in je hart bij Mij komt en steeds weer in het licht van Mijn liefde de waarheid ziet, dan zul je steeds meer de kracht vinden om die verleiding te weerstaan en Mijn raad op te volgen, tot je Mijn liefde en haar wijsheid zelf volkomen bent.

Hemels Brood 7091

Geen mens kan zeggen dat hij niet kon weten van Mijn bestaan, want Ik ben altijd in ieder mens aanwezig zijn leven, maar ook geef Ik ieder mens keer op keer innerlijke signaaltjes, kleine seintjes van Mijn bestaan in hem. Het is aan iedereen zelf om naar die signaaltjes om te zien, te bezien waar die vandaan komen, en wie dat doet, zal Mij zeker vinden.

Maar veel mensen nemen die signaaltjes als een vanzelfsprekendheid, als intuïtie zonder afkomst, een gegeven wat er gewoon is, zoals hun leven er gewoon is. Dan kan die mens zeggen van Mij niets te weten, Mij niet te kennen, maar de waarheid is dat hij niet opgelet heeft. De leraar op school kan van alles aan zijn leerlingen vertellen, maar wanneer een leerling zijn aandacht op iets anders richt, kan hij beweren dat de leraar niets gezegd heeft, want hij heeft niets gehoord. Alleen, de maat is niet wat iemand gehoord heeft, de maat is, heeft iemand geluisterd? Daarom kan niemand zeggen dat hij geen weet kon hebben van Mijn bestaan, hij kan hooguit zeggen, ik heb niet geluisterd.

Veel mensen luisteren niet naar wat Ik hen innerlijk aanreik. Ze zijn zo druk bezig met hun welzijn, hun werkzaamheden, hun problemen en noem het allemaal maar op, dat zij niet eens beseffen hoe Ik in hen aanwezig ben en hen steeds weer de nodige hulp geef. Wie Mij gevonden heeft, Mij innerlijk ontmoet heeft, Mij kent, weet wel wat Ik hier bedoel. Het leven van alle mensen Ben Ik, iedereen kan dat te weten komen, maar door de vrijheid die alle mensen hebben, hebben veel mensen geen besef van Mij in hen. Aan jullie, die Mij kennen, zeg Ik, kom nog vaker in je hart bij Mij, zodat je Mij en Mijn liefde en haar wijsheid nog meer gaat beseffen en Ik je nog veel meer kan laten weten dan je tot nu toe weet.

Want er is nog zoveel meer wat voor jullie en alle mensen van belang is om te weten. En alles wat Ik jullie laat weten, is tegelijkertijd wat Ik aan alle mensen laat weten, want jullie zijn met alle mensen op aarde één mens, zodat hoe meer jullie van Mij beseffen, weten, kennen, des te meer en sterker wordt het besef ook in al die andere mensen. Hoe luider dat in hen wordt, des te meer zal het hun aandacht trekken, zelfs zonder dat jullie hen ook maar iets vertellen van wat je in jezelf van Mij weet. Juist door zelf Mijn Woord meer en meer in je te horen en uitgelegd te krijgen en te begrijpen, wordt Mijn Woord ook sterker in ieder ander mens, door de eenheid van zijn.

Zo gaan alle mensen Mij kennen en niemand kan dan meer zeggen, ik ken U niet, ik wist het niet. Omdat jullie het weten, jullie Mij kennen, zullen allen het weten, zullen allen Mij kennen. Kom zo vaak mogelijk bij Mij, hoor Mij aan, leer Mij dieper en dieper kennen, en alle mensen zullen Mij dieper en dieper leren kennen. Want jullie zijn allemaal één met elkaar en met Mij, jullie Schepper, God in Jezus Christus, ware liefde en haar wijsheid. Kom in Mijn liefde voor altijd en wees voor altijd gelukkig.

Hemels Brood 7092

Sommige dingen gebeuren met veel bombarie en iedereen heeft het erover. Andere dingen gebeuren in een flits en niemand merkt het op. Juist datgene wat niet opgemerkt wordt, zou beter wel opgemerkt worden, want het bereik ervan is belangrijker dan al datgene waar iedereen het over heeft.

Hetgeen niet of nauwelijks opgemerkt wordt zet veranderingen in gang die na verloop van tijd niet meer terug te draaien zijn, door hun omvang, door hun effecten, door de kracht van de stroming. Wanneer een klein sprietje onkruid niet uitgetrokken wordt en er niet op gelet wordt, groeit het uit tot een onverwoestbaar, al het goede gewas verstikkende woekering en is het zonder schade aan het goede gewas niet meer weg te krijgen. Een kleine leugen of een beetje verdraaiing gaat woekeren tot het alles vernietigend niet meer tot waarheid te brengen is.

Zo is het nu dat door de meeste mensen niet meer geweten wordt wat wel en niet waar is. Daardoor zijn er ineens veel verschillende waarheden en zijn mensen gaan zeggen dat er meer dan één waarheid is. Maar net dat is niet waar. Er is en er blijft in de eeuwigheid slechts één waarheid, die waarheid ben Ik, jullie leven, jullie Schepper, jullie God in Jezus Christus, de werkelijke waarheid van Zijn, bestaan, leven, werkelijk gelukzalig leven. Maar wie merkt dat nog op in de volkomen zuivere waarheid, het werkelijke Zijn, wat volkomen volmaakte liefde en haar wijsheid is?

Slechts weinigen merken daar een deel van op, beseffen er in hun hart een deel van, kennen Mij voor een deel, maar ook zij, ook jullie, hebben te maken met de gedeeltelijke waarheid en veel onwaarheid. Omdat het grootste deel van de waarheid overwoekerd is, en wel zoveel, dat mensen eraan gewend zijn geraakt en hun eigen waarheid gevormd hebben, wat de waan van hun leven geworden is. Er moet gepresteerd worden, gewonnen worden, beloond worden, verkregen worden, gewaardeerd worden, er moet rijkdom zijn, welvaart, macht, aanzien, er moet plezier zijn, genoegen, bevrediging. En wat het belangrijkste is voor het ware werkelijke leven, het werkelijke geluk, is de volkomen onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, in alle eenvoud en nederigheid, en juist dat wordt niet beseft, niet gezien, of slechts gedeeltelijk gezien.

En Ik, Die de ware liefde en haar wijsheid in volkomen oprechte nederigheid in alle eenvoud Ben, neem dat niemand kwalijk. Ik help alle mensen Persoonlijk om, ieder voor zich en allen tezamen, tot die liefde, het ware werkelijk gelukzalige leven te komen en eeuwig en voor altijd te blijven. Omdat Ik jullie allemaal ten diepste waarlijk liefheb.

Hemels Brood 7093

Hoe iemand ook over je denkt, over je praat, wat iemand ook van je vindt, het verandert allemaal niets aan hoe en wie je werkelijk bent, helemaal niets. Maar hoe jij erop reageert, bepaalt mede de situatie.

Wanneer mensen je niet geloven, terwijl je de waarheid gezegd hebt, blijft wat je gezegd hebt de waarheid, of die hen nu wel of niet bevalt, of die nu wel of niet geloofd wordt. Maar wanneer je jezelf op een verwijtende toon gaat verweren, ontstaat er een andere sfeer, een andere situatie, dan wanneer je rustig wat waar is herhaalt, of geen reactie meer geeft. Dan ligt het aan de mensen die je niet geloven om hun keuzen te maken. En mochten die keuzen in jouw nadeel zijn, dan is het aan jou om ook daar rustig mee om te gaan en niet op een verwijtende toon te reageren.

Dat is nu net wat veel mensen overkomt, dat zij op oneerlijkheid verwijtend en beschuldigend reageren, dat zij hun irritatie tot uiting brengen. Terwijl iemand die zichzelf kent de bevestiging van wie en hoe hij is van medemensen niet nodig heeft, hij weet wie en hoe hij is. En wanneer dat goedheid, waarheid en trouw is, heeft hij geen reden om zich te verweren, zelfs wanneer zijn goedheid, zijn waarheid, zijn trouw niet gezien, niet gewaardeerd, niet begrepen wordt. Zie, dat is om te beginnen nodig als basis om lief te hebben wie jou te na staan, je niet geloven, je tekortdoen, slecht over je spreken, enzovoorts.

Dat is precies hoe het Mij op aarde verging, in meerdere opzichten, met heel ernstige gevolgen, tot de dood erop volgde. Maar dat was slechts de lichamelijke dood, die pijn deed, die heel onaangenaam was, die Ik weerstaan heb in ware liefde voor alle mensen, ook voor degenen die Mij kwetsten, veroordeelden, bestraften, terwijl zij niet wisten Wie zij kwetsten, Wie zij veroordeelden, Wie zij bestraften. Het zij hen vergeven. Evengoed krijgen zij de lering die nodig is om hun verkeerde handelen, hun misvattingen, hun valse gedragingen in te zien en daar oprecht spijt van te betuigen.

Niet als een verwijt van Mij, niet uit wraak of uit boosheid, maar uit liefde, in hun belang, zodat zij zelf nog tot ware liefde komen, nog tot het ware leven voor eeuwig komen. Wees jij, wezen jullie, in al die onaangename situaties die je meemaakt dan net als Ik, zonder verwijten of boosheid, die ware liefde. Want dat is een zegen voor alle mensen, voor het ware eeuwige leven in gelukzaligheid voor alle mensen.

Hemels Brood 7094

Niemand weet hoeveel tijd hem op aarde gegeven is. En de wetenschap is het eraan gelegen om datgene te ontwikkelen wat de mens een langer leven op aarde geeft, daarbij denkend dat langer ook beter is.

Maar de mensen maken met elkaar samen het leven op aarde wel of niet beter, dat ligt niet aan de duur van verblijf op aarde. Wel ligt het aan wat Ik uit ware liefde voor alle mensen aan duur van verblijf aan mensen geef. Daarbij zijn niet de wensen die mensen hebben het criterium, maar het te bereiken doel, het ware eeuwig gelukzalige leven. Toch bestaat er bij veel mensen de wens om een lang leven op aarde te hebben, zelfs bij mensen die niet zo’n aangenaam leven hebben als zij wel zouden willen.

Daartegenover zijn er ook mensen die het liefst op een toegestane wijze hun leven beëindigen, die niet langer willen leven, denkend dat het leven na de dood ophoudt. Of, wanneer het niet ophoudt, beter zal zijn dan het op aarde voor hen is. Maar daarvoor hebben zij geen enkel wetenschappelijk bewijs. Eigenlijk is het alleen een wens waarvan zij hopen dat die zal uitkomen en dat er een aangenamer leven zal zijn na hun dood. Maar of het aangenamer zal zijn hangt af van hun gedragingen op aarde en van veel meer, waarvan mensen het besef nog niet hebben.

In de vrijheid van de mens is het beëindigen van het eigen leven een keus die uitpakt naar de ordening van Mijn liefde en haar wijsheid, ten beste van die mens, wat evengoed een onaangename situatie in het hiernamaals kan zijn. Velen zijn in dat opzicht teleurgesteld uitgekomen, omdat zij de betekenis van hun leven op aarde niet begrepen hebben en nog altijd een weg te gaan hebben om tot de ware vervulling van hun leven te komen. Want daarvoor is de tijd van leven op aarde gegeven, om tot de vervulling van werkelijk leven te komen in de vrijheid van zijn.

Die vervulling vindt alleen plaats door de ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde uit eigen vrije keus uit Mij te zijn. Simpel en eenvoudig, in ware nederigheid. Wie dit begrijpt, die kan ook begrijpen of het voor hem wel of niet beter is om zijn leven zelf te beëindigen. Want het blijft in alle vrijheid ieders eigen keus, en elke keus wordt in Mijn liefde gedragen, alleen niet steeds met de verwachte uitkomst. Voor iedereen geldt, de waarheid zal zegevieren.

Hemels Brood 7095

Alles draait, de wereld draait, alles beweegt en toch staat er in de Bijbel dat bij Mijn geboorte op aarde alles stilstond. Wat voor een betekenis heeft dat?

Zie, leven is altijd in beweging, dat stond dan ook niet stil, maar al het andere wat geen leven is, dat stond stil, in eerbied voor wat er gebeurde, de waarheid, het licht kwam op aarde voor de mens, om alle mensen te redden van wat geen leven is, wat de oneindige dood is, dat werd met Mijn geboorte, met Mijn komst op aarde volkomen stilgezet, tot in de oneindigheid stilgezet. De wereld heeft haar kracht verloren, de leugen zijn macht, verdraaiingen hebben geen effect meer, alles komt tot het goede, het ware, de eeuwigdurende liefde en haar wijsheid. Dat is bij Mijn komst op aarde begonnen en met Mijn dood en opstanding bevestigd en voor eeuwig vastgelegd. Niets kan daar nog iets aan veranderen, niets.

Nu wordt gedacht dat het kwaad nog macht heeft, maar in werkelijkheid dient het kwaad de mens en het doel van de mens op aarde, dient het kwaad de liefde en haar wijsheid zonder het te weten, want het kwaad is blind, denkt te zien, maar is blind voor de werkelijkheid, voor de waarheid, voor de liefde, voor Mij. In die blindheid zal het kwaad vergaan door Mijn licht, door Mijn liefde en haar wijsheid, en dit proces is allang gaande, zodat het in de komende tijd tot het uiterste zal komen, opgelost zal zijn in waarheid en liefde en eeuwig nooit meer zal en kan terugkomen. Verheug je daarop, mensen, want al wat geschieden moest en nog geschieden moet, komt tot een besluit, wat voor velen de gelukzaligheid van het ware leven zal zijn.

Voor anderen een schok om te ontdekken dat hun zicht vertroebeld was. Maar die schok zullen zij te boven komen, en dan zullen ook zij de gelukzaligheid van het ware leven voor eeuwig bereiken. En al degenen die ten diepste in misdaad verzonken waren, zullen eerst door de pijn van erkenning gaan, en na loutering ook het ware gelukzalige leven voor altijd bereiken. Want Ik heb beloofd dat niemand verloren zal gaan, en zo zal het zijn dat alle mensen uiteindelijk tot het ware leven komen en voor eeuwig in volle vrijheid tot in de oneindigheid gelukkig zijn.

Hemels Brood 7096

Niemand hoeft leider te zijn om zijn medemensen de leiding te geven die voor allemaal het beste is. Hij hoeft alleen Mij in zijn hart te volgen en naar Mijn waarheid, liefde en wijsheid in oprechte nederigheid te handelen. Hij is dan niet meer dan zijn medemensen, hij is geen leider van zijn medemensen, en toch geeft hij met zijn handelen naar Mijn waarheid, liefde en wijsheid precies die leiding aan zijn medemensen die uit Mij komt en voor iedereen het beste is.

Dat is niet bedoeld voor één mens, dat geldt dat voor alle mensen, want de enige voor alle mensen beste leiding ben en geef Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus. Het is de mens die zelf de leiding wilde, die een zichtbare koning wilde, die zichtbare leiding wilde, die zijn leven in eigen hand wilde, en zie waar het hem gebracht heeft. Het ware leiderschap is niet de menselijke wil, de macht van een mens, kan niet de keus van een mens of een aantal mensen zijn zonder Mijn zuivere ware wijze liefde, omdat geen mens die ware zuivere wijze liefde zonder Mij is of kan zijn, hij heeft altijd de overgave aan Mij daarvoor nodig.

En dat is wat er bedoeld is op aarde te gebeuren, dat alle mensen als één mens dat gaan inzien, gaan beseffen, gaan kiezen, gaan zijn, en dat alle mensen, uit waar inzicht en uit ware liefde voor Mij, voor elkaar en voor zichzelf, Mij tot hun Leider kiezen, voor altijd en eeuwig, zodat er voor altijd en eeuwig vrede en ware gelukzaligheid onder de mensen is en blijft. Iedereen die zoveel hij kan bij Mij in zijn hart komt, met Mij contact heeft, alles met Mij bespreekt en handelt naar Mijn ware liefdevolle en wijze raad, toont Mij als de ware Leider voor alle mensen, want alleen Ik ben die Leider Die alles voor alle mensen ten beste keert en iedereen de beste levensomstandigheden geeft, ware vrede en ware gelukzaligheid, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 7097

Ik zie in je de vraag of jullie mensen op aarde wel werkelijk vrij zijn in het maken van keuzen als je niet alles weet van wat er te weten is. Als er nog veel mysterieus is, als er nog veel verborgen is, want dan is elke keus een beperkte keus, omdat er meer keuzen zijn, maar die zijn niet bekend.

Daarop zeg Ik, de vrijheid van de mens ligt in de keus tussen wat hij van Mij kan weten dat goed, eerlijk, liefdevol, waar en wijs is en het tegenovergestelde daarvan, wat hij zelf denkt te weten, wat hij zelf denkt dat goed is, liefdevol of niet liefdevol is, dat waar of niet waar is en weet wat al dan niet wijs is. Het is de keus tussen hemzelf en Mij, tussen goed en kwaad, het maakt voor zijn vrijheid van keus dan niet uit wat hij wel of niet weet, kent, beseft, inziet. Vrijheid ligt erin dat hij elke keus kan maken zonder bij keuzen die het tegenovergestelde van Mijn ware liefde en haar wijsheid zijn en niet gelijk Mijn Wil zijn, in de eeuwige dood meegenomen te worden.

Hoe de mens vrijgehouden wordt van de eeuwige dood weet hij niet, beseft hij niet, kan hij ook nog niet beseffen, omdat hij nog niet in alles in alle opzichten voor Mijn liefde en haar wijsheid kiest in al zijn handelen, en ook nog niet het zicht heeft op alle consequenties van zijn handelen wat niet naar waarheid, niet naar liefde en haar wijsheid is. Dan kun je opmerken dat dat ook nog niet mogelijk is wanneer je dat zicht niet hebt, maar daarop zeg Ik, Ik ben in ieder mens aanwezig en ieder mens kan van Mij en Mijn Woord kennisnemen, want Ik heb ervoor gezorgd dat iedereen Mij en Mijn Woord in zijn tijd op aarde tegenkomt en de keus heeft om Mij en Mijn Woord, wat iedereen in zich kan herkennen als van Mij, aan te nemen of aan voorbij te gaan.

Zie, dat is in het hele universum de grootste en enige ware vrijheid die de mens op aarde gegeven is, dat is waarlijk uniek, waarbij ook ieder mens uniek is en allen tezamen als mens uniek zijn. Weet dat die vrijheid in het hele universum niemand anders gegeven is dan de mens, nu nog blind, maar uiteindelijk zal hij zien, weten, kennis hebben en in vrijheid de gelukzaligheid bereiken van het ware leven naar Mijn beeld en gelijkenis.

Hemels Brood 7098

Wanneer de tijd van Mijn terugkomst op aarde is aangebroken, is het van belang dat zij die Mijn Woord kennen zoals het bedoeld is gekend te worden en zoals het bedoeld is begrepen te worden, Mijn Woord ernstig nemen en er in hun vrijheid zoveel mogelijk naar handelen. Niet dat het nodig is om het van de daken te schreeuwen, maar dat zij het in hun doen en laten opnemen, in stilte, maar zichtbaar, merkbaar. Niet zichtbaar voor de wereld, maar zichtbaar voor hen die zoeken, die de zin van het leven buiten de wereld proberen te begrijpen.

Door allerlei omstandigheden zal het moeilijker worden om met elkaar samen te komen en elkaar in het besef van Mijn aanwezigheid te steunen en te bemoedigen. In die tijd komt het er vooral op aan dat ieder voor zich in zijn hart bij Mij blijft komen, zich door Mij laat bemoedigen en zelf daarbij stevig in zijn vertrouwen op Mij blijft. Ook al zijn er dan minder of geen samenkomsten zo gemakkelijk te organiseren, in je hart kun je altijd bij Mij komen en Mijn steun en bemoediging krijgen. En via Mij in het hart zijn jullie evengoed, op welke afstand van elkaar ook, altijd met elkaar verbonden in Mijn liefde en haar wijsheid.

In deze tijd komt het vooral ook aan op ieders eigen moed en vasthoudendheid en is het van belang om ook los van elkaar bemoedigd te blijven. Zie, Mijn volk is verspreid, maar Ik zal het weer samenbrengen. Jullie, die Mij en Mijn Woord kennen, niet naar de letter maar naar de werkelijke betekenis beginnen te begrijpen, jullie zijn Mijn volk en Ik zal dagelijks mensen toevoegen aan Mijn volk, totdat er één volk is en alle mensen tot dat ene volk behoren.

Want wat geen mens gezien of meegemaakt heeft zal geschieden, zoals Ik dat van eeuwigheid aan bedoeld heb. Alle mensen zullen tot het ware leven komen, Mijn leven, Mijn liefde, Mijn wijsheid uit Mijn liefde en alles en iedereen zal tot de eeuwige zaligheid van werkelijk leven komen in eeuwige vrede. Wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft zal geschieden zoals Ik eenmaal gezegd heb, dat is de volle waarheid.

Hemels Brood 7099

In Mijn volmaaktheid voel Ik jullie allemaal aan, zodat ieder van jullie precies dat krijgt wat voor ieder persoonlijk het beste is, en tegelijkertijd voor alle mensen tezamen het beste is, met het oog op het doel van jullie verblijf op aarde.

Maar omgekeerd voelen jullie Mij nog niet aan, jullie verlangens, jullie wensen, jullie gedachten, jullie verstandelijke overwegingen en jullie wil, verzwakken jullie vermogen om Mij en Mijn Wil zuiver en juist aan te voelen. Daardoor is jullie weg over de aarde nog geen rechte weg maar een met bochten, met kuilen en obstakels. Maar ook die bochten, kuilen en obstakels zijn door Mijn liefde precies datgene wat goed is voor ieder persoonlijk en voor allen tezamen, met het oog op het doel van jullie verblijf op de aarde, en tegelijkertijd versterkt het jullie in het aanvoelen van Mijn Wil, door inzicht en besef van wat het ware leven in werkelijkheid is, Wie Ik in alle waarheid werkelijk ben en wie jullie in Mij in werkelijkheid zijn, onvolmaakt zonder de liefde, volmaakt wanneer jullie uit eigen vrije keus naar Mijn liefde en haar wijsheid handelen.

En dat zijn de bochten, de kuilen, de obstakels op jullie wegen, de momenten waarop je niet voor Mijn liefde en haar wijsheid kiest, niet voor de waarheid kiest, niet naar Mijn aanwijzingen luistert, je eigen wil uitvoert vanwege je verlangens, je wensen, je verstandelijke overwegingen en noem het maar op. Ik voel dat allemaal zuiver en precies aan en zorg ervoor dat jullie weg toch gaat uitkomen bij Mij, bij Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid, bij het ware werkelijke leven, in de vrijheid van zijn, in het ware licht van Mijn wijze liefde.

Ik zorg ervoor dat jullie in Mijn licht, in jullie vrijheid, ziende en horende worden, dat al jullie wensen en verlangens opgelost worden tot niets, dat jullie verstandelijke overwegingen vervagen, zodat jullie Mij in je hart steeds meer naar waarheid gaat aanvoelen en jullie in je vrijheid, in Mijn licht, alleen nog voor ware liefde, ware wijsheid, voor het ware leven uit Mij kiezen. Dan voelen jullie Mij naar waarheid aan en zijn jullie in alle vrijheid, uit eigen vrije keus, de ware liefde, de ware wijsheid, het eeuwig gelukzalige werkelijke leven.