Hemels Brood 7007 t/m 7037

Hemels Brood 7007

Er zijn kansen in het leven, veel kansen voor heel veel mensen, maar de meeste kansen worden niet bemerkt en waaien in de wind voorbij. De meeste mensen zien wel de kansen die hun aardse bestaan makkelijker lijken te maken, zien geld en macht als een kans, en het maken van winst is voor hen een kans om aan te grijpen.

Maar Ik heb het hier over heel andere kansen, die niet voor het aardse leven zijn, maar voor het eeuwige leven, om daar dichterbij te komen. Die kansen zijn er voortdurend in alles wat de mens doet of laat. Die kansen worden zelden gezien en nog minder benut. Ook jullie, in Mij gelovende mensen, zien niet steeds de kansen die Ik jullie bied, vaak in de omgang met je medemensen. Jullie kennen de deugden van het leven, jullie weten hoe jullie handelen bedoeld is, toch, wanneer de kans zich voordoet om bijvoorbeeld geduld te oefenen, gaat die kans nogal eens onopgemerkt voorbij. Of wanneer de kans zich voordoet om de minste te zijn, gaat die kans onopgemerkt voorbij.

Zo laten ook jullie kansen onbenut voorbijgaan, terwijl Ik vaak genoeg in het hart een signaaltje geef om je te waarschuwen, dit is een kans voor jou om te oefenen wat nog moeilijk voor jou is. Regelmatig zijn het geen kansen om naar te handelen, maar zijn het kansen om tot meer inzicht te komen, tot een beter begrijpen van Mijn Woord, om tot een dieper besef te komen van Wie Ik Ben. Gelukkig gaan niet alle kansen onbenut voorbij, en zo groeien jullie toch in besef van waar werkelijk leven, van Mijn oneindige liefde en het doel van jullie bestaan op aarde.

Ook in de wereld gaan gelukkig niet alle kansen onbenut voorbij, alleen gaat de groei van de werelds gerichte mensen langzamer en met meer golvingen, met oplevingen die vervolgens weer inzakken en vergeten worden, maar het geleerde is niet weg en zo zal ook de wereld van binnen naar buiten veranderen, zoals jullie van binnen, waar Ik Ben, naar buiten langzaam maar zeker veranderen, door elke kans die je wel bemerkt en wel benut. Laat dit ten diepste tot je doordringen, zodat je meer kansen gaat benutten die Ik je geef voor het bereiken van het eeuwige leven.

Hemels Brood 7008

Er is maar één manier van leven die alle mensen goeddoet, en dat is leven vanuit belangeloze onvoorwaardelijke liefde, die daarmee ook gelijk de wijste manier is. Dat zou de leidraad voor alle mensen moeten zijn, dat zou een harmonieuze samenleving geven waarbij iedereen zich prettig zou voelen.

In de praktijk gaat het vaak anders. Hoe goed iemand ook wil zijn voor zijn medemensen, iedereen heeft momenten van zwakte, van boosheid, van verwijten, van dwang, van onbegrip, van teleurstelling, wat het handelen naar ware liefde in de weg staat. En ja, in de situaties die er op aarde zijn, worden mensen uitgedaagd om het pad van liefde te verlaten, vaak gaat dat zo snel, dat het niet te beheersen is, dat boosheid of ongeduld al aanwezig is en heel moeilijk losgelaten kan worden. Juist als je het gevoel hebt dat wat een ander deed of zei niet eerlijk was, gemeen was, kwetsend of onaangenaam was, is boosheid meteen ter plekke en is het heel moeilijk om neutraal uit te leggen wat de waarheid is, hoe de situatie werkelijk bedoeld was, enzovoorts.

Juist zou het beter zijn om bij elke situatie rustig en neutraal uit te leggen wat de waarheid is, en uit te zoeken hoe iemand tot die onwaarheid gekomen is, bespreken hoe het beste tot overeenstemming te kunnen komen, enzovoorts. Daarbij is het heel belangrijk om in je hart bij Mij en Mijn liefde te komen. Want op zo’n moment kun je wellicht geen liefde voor diegene voelen, je probeert het, maar de boosheid overheerst en die krijg je niet doorbroken. Voel dan in je hart Mijn liefde voor jou, voor alle mensen, en voel hoe door Mijn liefde je boosheid wegvloeit en je zicht weer helder wordt.

Wanneer de ander dan bereid is om naar je te luisteren, kun je, zonder boosheid, neutraal de situatie naar waarheid uitleggen. Maar wanneer de ander daar geen oren naar heeft, kun je alleen nog de minste zijn en het aan Mij overlaten de situatie in orde te brengen. Soms kan dat vrij snel zijn, vaker duurt dat langer. Wees dan geduldig, laat het in Mijn Hand, en op een zeker moment komt het goed. Wees jij zolang het duurt, hoe moeilijk ook, de minste.

Hemels Brood 7009

Ik heb al eens gezegd dat de natuur de spiegel is voor de mens, voor wat de mens doet en vanwaaruit hij tot de ontdekking kan komen wat zijn ware leven bedoeld is te zijn. Nu zijn er mensen die vinden dat de wreedheden die in de dierenwereld voorkomen een aanwijzing zijn dat Ik een wrede God zou zijn. Maar het tegendeel is waar.

Gezien in de geestelijke betekenis vertegenwoordigt elk dier in zeker opzicht het doen en laten van de mens, datgene wat hij denkt, wat zijn overtuigingen zijn, hoe hij handelt, vanuit welke motivatie hij handelt, enzovoorts. Daarbij spelen de verschillende motivaties uit liefde en uit het tegenovergestelde van liefde een grote rol. Er zijn dieren die van plantaardig voedsel leven en er zijn dieren die zich voeden met andere dieren, door die te doden en op te eten, en dat gaat er in de ogen van mensen nogal eens wreed aan toe. Toch is daar ook een vergelijking met de mens, want de manier waarop mensen met hun medemensen omgaan is in meerdere opzichten zeker ook wreed te noemen. Het hele dierenrijk is in zijn doen en laten te vergelijken met het doen en laten van de mens. Waarbij het gemoedelijke gedrag van een mens gezien kan worden als het gedrag van dieren die zich plantaardig voeden en het meer agressieve gedrag van mensen overeenkomt met dieren die zich met andere dieren voeden. Waarbij het sterkere dier een zwakker dier tot voeding neemt, terwijl het ook bij de mens de sterkere mens is die de zwakkere mens overheerst, tekortdoet, bevecht, enzovoorts.

Zo is er een ordening in het verloop van de dierenwereld die vergelijkbaar is met het hiërarchisch verloop bij de mens. In de Bijbelse geschriften wordt gesproken van partikelen die na de dood van dieren zich samenvoegen tot een hogere diersoort met een verloop omhoog tot de vorming van de mens, als een soort van kringloop die voortdurend doorgaat. Alleen, dat heeft vooral een geestelijke betekenis, die veel verder gaat dan dat. Want zie, het doen en laten van de mens is zijn vrijheid, en in die vrijheid gebeuren liefdevolle werken en zijn er wreedheden. Is de mens dan in zijn wreedheden gelijk de wrede dieren en is dat een teken dat Ik geen liefde zou zijn? Nee, want het is de vrijheid van de mens om voor of tegen Mijn liefde te kiezen.

Van het begin af aan heb Ik gezegd dat de mens de heerser is over de dieren, maar hoe Ik dat bedoeld heb, is niet begrepen door de mens. De mens gebruikt nu de dieren zoals hij dat wil zonder de overeenkomst met zijn eigen doen en laten te zien, hij doodt en eet of gebruikt de dieren en denkt dat dat als heerser over de dieren zijn recht is. Daarbij zijn er mensen die in Mijn leer geloven, die denken daarbij te weten dat hij sommige dieren wel en andere dieren niet mag eten vanwege de reinheid of onreinheid van dieren, omdat daarover geschreven staat in de Bijbel. Maar de ware betekenis van wat er geschreven staat ligt in het geestelijke, het onreine heeft te maken met het gedrag van de mens, wat door een dier weerspiegeld wordt. Daar ligt dan ook wat bedoeld wordt met het heersen over de dieren, het is het heersen over wat zich in de mens roert ten goede of ten kwade. Wanneer een mens zich enigermate niet naar ware liefde gedraagt, heeft dat onaangename, oplopend tot wrede gevolgen voor medemensen. Dat is te vergelijken met het gedrag van dieren ten aanzien van hun aard, van zachte aaibare dieren tot wrede dieren.

Het doodgaan van een dier is het stoppen van een overeenkomstig gedrag bij een mens. Het samengaan van de partikelen van gestorven dieren in de uiteindelijke vorming van een mens is slechts het geestelijk te begrijpen verloop van de geestelijke groei van de mens op aarde tot de ware in liefde volkomen volmaakte mens. Want zie, de partikelen, zoals dat uitgelegd wordt in de Bijbelse geschriften, komen tot elkaar door de werking van Mijn liefde in de mens en zo is het ook de werking van Mijn liefde die alles wat een mens doet of laat dienstbaar maakt aan de groei van die mens tot de volkomen volmaaktheid die hem waarlijk tot mens maakt in totale liefde, Mijn liefde, Mijn leven. Wie dit begrijpt, die begrijpt dat de partikelen waarover gesproken wordt alleen als beeldspraak bedoeld zijn, om uitleg te geven aan de verschillende fasen van groei in de mens tot volmaakt leven voor de mens, wat uiteindelijk geheel zonder enige materie volmaakt leven is. En zoveel cellen en moleculen, enzovoorts, er zijn, zoveel verschillende fasen doorloopt de ziel van de mens in een eigen bewustheid van bestaan, hem dienstbaar gemaakt door Mijn wijze liefde, tot hij die volmaakt liefdevolle wijze werkelijk levende mens is, gelijk Mijn beeld en gelijkenis.

Zo verloopt de innerlijke groei bij de mens en is de kringloop in het dierenrijk de spiegel voor de mens om zijn eigen verloop in geestelijke zin te gaan zien en begrijpen. Waarbij het doen en laten van de mens als een combinatie van dieren gezien kan worden in zijn aard, maar dan alleen in de geestelijke zin. En elke wreedheid die een mens begaat, is in zijn vrijheid zijn eigen keus en heeft daarmee niets te maken met Mij en de eeuwig onveranderlijk ware volmaakte wijze liefde Die Ik Ben en waarmee Ik alle mensen tot het ware eeuwig gelukzalige in ware liefde volkomen volmaakte leven voor altijd leid.

Hemels Brood 7010

Zolang de mens de innerlijk door Mij gesproken taal in zijn hart, in het gevoel, niet ten volle in zijn gevoel leert begrijpen, zal al wat als Mijn Woord gesproken of geschreven is hem in meer of mindere mate uit zijn hart naar het letterlijke van die woorden trekken en zal hij het slechts voor een deel op de geestelijk waar bedoelde manier verstaan. Daarom is het van belang dat mensen leren op hun eerlijke gevoel te vertrouwen, want niet in het letterlijke van de gesproken en geschreven taal geef Ik uitleg over alles wat voor alle mensen nodig is om te weten, te kennen en het beste is om te doen of te laten, maar in het hart, het gevoel.

Nu heeft in de wereldse samenleving het gevoel juist de minste plaats en het verstand de hoogste, met name het wetenschappelijke wordt het meest serieus genomen, zelfs wanneer het niet naar waarheid is. Dat heeft te maken met de behoefte die in elk mens aanwezig is om tot een samenhang in eenheid met elkaar te komen, en vaak wordt de factor van eenheid door een aantal mensen bepaald en onder de mensen als een waarheid verspreid. Deze factor is zodra die door een meerderheid is aangenomen de bindende factor voor de onderlinge samenhang en kan maar heel moeilijk doorbroken worden, zelfs niet door bewijzen dat het om een valse factor gaat.

De mens is één met elkaar, maar in de vrijheid van de mens kan de factor van eenheid per groep mensen gewijzigd worden. De ware eenheidsfactor zou voor iedereen Mij en Mijn liefde in ieders hart moeten zijn, om tot een ware aangename samenleving te komen, maar in de vrijheid van de mens zijn er slechts een paar kleine groepen die in ware liefde tot eenheid met Mij zijn gekomen, en vaak zijn er ook bij hen nogal eens onderlinge verschillen van mening, door een verstandelijk misverstaan van Mijn Woord. Juist hen in die kleine groepen, die dicht bij de ware eenheid met Mij zijn, zeg Ik, kom in je hart en leer meer van Mijn Woord met je gevoel te verstaan, zodat jullie in eenheid sterker worden en die eenheid andere mensen aantrekt om erbij te komen in hun vrijheid van keus.

Want de ware gelukzaligmakende eenheid van alle mensen met elkaar is gelegen in Mij en Mijn ware wijze liefde, en de behoefte tot onderlinge eenheid komt eerst samen met Mij en Mijn liefde tot vervulling, in wat het enige ware Leven in liefde Is.

Hemels Brood 7011

Wanneer je zelf wilt denken, denk zelf. Wanneer je niet wilt luisteren, luister niet. Wanneer je je eigen weg wilt volgen, volg je eigen weg. Je bent vrij mens op de aarde en in die vrijheid mag en kun je je eigen keuzen maken. In die vrijheid hoef je niet naar Mij te luisteren, hoef je de door Mij aanbevolen weg niet te volgen, kun je denken en doen en laten wat je zelf wilt.

Het is juist bedoeld dat je die vrijheid hebt, dat je naar de vrijheid die je hebt leeft, dat je zelf ontdekt, dat je zelf leert, dat je zelf onderscheid maakt, dat je zelf kiest wat te doen of te laten. En het is bedoeld dat je in die vrijheid tot de ontdekking komt wie Ik, jouw Schepper, ben, wat jouw ware leven is en wat voor jou niet het beste is om te doen en te laten, zodat je uit eigen vrije keus naar Mij, jouw Schepper, gaat zoeken, Mij gaat vinden, Mij gaat leren kennen, naar Mij gaat luisteren en Mijn aanbevelingen gaat opvolgen, omdat jij dat wilt, omdat jij begrijpt dat dat voor jou het beste is, omdat jij begrijpt dat het alleen voor jou het beste is, als het ook het beste is voor al jouw medemensen, omdat je begrijpt dat wanneer het hen niet goed gaat, het jou ook niet in alle opzichten goed kan gaan.

Het is bedoeld dat jij daarbij in alle vrijheid gaat begrijpen dat alleen uit ware wijze liefde het beste voor alle mensen voortkomt, dat Ik die liefde in alle opzichten ben en dat Mijn liefde voor jullie allemaal oneindig diep en intens is, tot in de eeuwigheid van zijn, Mijn Zijn. Misschien ervaar je dit als tegen jou persoonlijk gezegd, jij mens, en zo is dat ook. Maar wat Ik hier tegen jou, vrij mens, zeg, zeg Ik evengoed tegen de ene grote Mens, die jullie allemaal tezamen met elkaar zijn, Mens. Want jij bent een eigen persoonlijk levend mens, en met elkaar zijn jullie de Mens. Daarom heb je nooit alleen met jezelf te maken en heeft niemand alleen met zichzelf te maken, maar altijd met elkaar, en ook daarin zijn jullie als Mens vrij.

Zie hoe belangrijk het is om in alle vrijheid tot eenheid met elkaar te komen. Tot de Mens die jullie in eenheid in Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, jullie Schepper, zijn. Want Ik ben Schepper in jou, jullie, en jij, jullie, zijn schepper in Mij. Wanneer jij, Mens, wilt en kunt, wees dan in al je vrijheid één met Mij, met Mijn werkelijk Goddelijk Zijn, de eeuwige gelukzaligheid, werkelijk Leven.

Hemels Brood 7012

Bij veel mensen zit er een verschil tussen wat ze zeggen en hoe ze het bedoelen wat ze zeggen, en wanneer het dan ook nog eens verkeerd geïnterpreteerd wordt, is de kans op miscommunicatie erg groot. Ook Mijn Woord wordt nogal eens niet juist geïnterpreteerd en niet naar waarheid begrepen.

In ieders hart ben Ik aanwezig met het zuivere weten van wat waar is en wat niet en Ik geef met signaaltjes voortdurend aan wat wel en wat niet waar is. Of iemand nu wel of niet in Mij gelooft, iedereen heeft Mij in zich aanwezig en iedereen krijgt van Mij een signaaltje dat bevestigt wanneer iets waar is en dat waarschuwt wanneer iets niet waar is. Maar er zijn heel veel mensen die om allerlei redenen geen acht slaan op die signaaltjes en bij veel mensen is het besef ervan zo op de achtergrond geraakt, dat zij er geen weet meer van hebben.

Eigenlijk zijn die signaaltjes de meest eenvoudige vorm van communicatie tussen Mij en de mens, maar zelfs die wordt door veel mensen niet bemerkt, niet begrepen, en er wordt naar communicatie gezocht met wat de mens denkt dat er in de ruimte waarin de aarde haar plaats heeft aan leven aanwezig is, terwijl Ik alle leven ben en communicatie met Mij voor iedereen mogelijk is in zijn hart. Alle geluiden die er in de ruimte om de aarde aanwezig zijn, zijn de geluiden van de aarde die de mensen met elkaar maken. En geloof het, bij elkaar is dat een enorme herrie die tot ver in de ruimte reikt. Ook zonder de geluiden die met geluidsversterkers de ruimte in gestuurd worden is de mens tot ver in de ruimte te horen, maar daar heeft hij geen besef van.

Geluid is meer dan de mens kan horen met zijn materiële oren, veel meer. De trillingen van de stemmen van de mensen stoppen niet bij de luchtlagen die er om de aarde zijn, en dan zijn er ook nog allerlei andere geluiden die mensen met elkaar maken. De grootste herrie in de ruimte komt van de mens op aarde, terwijl het ware leven het best gevoeld en ervaren wordt in de stilte. Niet de stilte die zonder geluid als stilte door de mens gezien wordt, maar de stilte van het ware levensbesef, van het besef van Mijn bestaan, van Mijn liefde en haar wijsheid, het besef van de nietigheid van de mens, die stilte.

Hemels Brood 7013

Ik ben het Zijn, en Zijn is Leven, iedereen heeft Mijn Zijn in zich, alles heeft Mijn Zijn in zich, Mijn Zijn is overal, maar niet door het materiële oog te zien. Nog niet met de ondenkbaar sterkste microscopische vergroting, want Mijn Zijn is niet materieel, zoals de mens materieel is. Want Ik ben volmaakt liefde en haar wijsheid in alle opzichten, maar de mens is dat niet.

De onvolmaaktheid van de mens is de afdwaling van Lucifer omgezet in materie met daarin de levenskracht van Mij, welke ook in de mens niet te zien is, alleen kenbaar te voelen is in ware liefde. Mijn ware liefde in de mens, die in Jezus Christus voorgeleefd werd, waarbij Hij door Zijn sterven en opstanding de mens redde van het eeuwig vastgehouden blijven in de materie van het niet zijn. Alles in de hele Schepping is erop gericht om de mens tot zijn goddelijke oorsprong terug te brengen, waarbij dan alle materie opgelost is in Mijn zuiver ware onveranderlijke onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, welke Mijn Goddelijke Wezenlijkheid is.

Mijn Goddelijke Wezenlijkheid die Lucifer negeerde, omdat hij dacht met zijn goddelijkheid zonder Mij te kunnen leven, maar daarmee dreigde hij voor altijd in de eeuwige dood versteend te blijven. Uit grote liefde heb Ik dat voorkomen met de Schepping van hemel en aarde en met het plaatsen van Mijn leven daarin. Beginnend bij het kleinst mogelijke en groeiend tot de Mijn beeld en gelijkenis tonende mens, waarbij Ik Zelf in Jezus Christus als Mijn Zoon op aarde kwam in het materiële lichaam, om met alle zonden, dat is alles wat geen ware liefde is, af te rekenen en zonder lichaam terug te keren in de Goddelijke Wezenlijkheid van Mijn eeuwig Zijn.

Daarmee heb Ik opening gegeven aan alle mensen om alle materie tot oplossing te brengen in Mijn liefde, welke vanuit het innerlijk van alles en iedereen werkzaam is en alle mensen op passende wijze helpt en ondersteunt, tot het doel bereikt is: Mijn ware onvoorwaardelijke onbaatzuchtige onveranderlijke liefde en haar wijsheid voor alle mensen, zonder enige afdwaling levend en daarmee zonder materie, zoals Ik zonder materie Leven Ben in alles en iedereen, het eeuwig gelukzalige leven, onzichtbaar, maar innerlijk kenbaar en voelbaar.

Hemels Brood 7014

Zodra je hetgeen Ik je aanreik in je hart gaat overdenken, of gaat vergelijken met wat er geschreven staat in de Bijbel, vermeng je het met eigen gedachten en daarmee vertroebel je Mijn Woord in jou. Dat is begrijpelijk, want de uitleg die Ik je in je hart geef wil je op de een of andere manier controleren op waarheid, om er zeker van te zijn dat het Mijn Woord is wat je in je ervaart.

Maar zie, er is geen zuiverdere Bron dan Ik Ben in jouw hart, daarom kun je het nergens zo zuiver aangereikt krijgen als in jouw hart en zal er met elk vergelijken iets van de zuiverheid, van de waarheid, verloren gaan. Daarom is het van belang dat je op Mij in je hart leert vertrouwen, dat je onderscheid leert te maken tussen je eigen denken en voelen en Mijn in je hart aangereikte Woord. Dat is niet anders te leren dan door ervaring, door te handelen naar wat je in eerste instantie beseft als Mijn Woord in je hart. Dan ga je ontdekken of het inderdaad Mijn Woord is wat je opvolgt.

Dat is niet altijd even gemakkelijk, want veel van wat Ik je in je hart aanreik is niet tastbaar te maken en juist is de mens vooral gericht op het tastbare. Het beste is het dan ook om te zien hoe dienstbaar Mijn Woord is. Want er is veel meer op aarde wat niet tastbaar, maar in Mijn liefde wel dienstbaar is, zowel het goede, alsook het kwade, het boze, het tegenovergestelde van liefde. Dat moet zo zijn, om de vrijheid van de mens mogelijk te maken, zonder dat hij in de eeuwige dood terechtkomt. Want uit de eeuwige dood kan niemand terug tot leven komen.

Daarom heb Ik hem, die op weg was naar de eeuwige dood, gered, en om hem tot het eeuwige leven terug te kunnen laten komen heb Ik hemel en aarde geschapen, om de eeuwige dood teniet te doen voor alles en iedereen. Daaraan is alles wat er is en gebeurt op aarde dienstbaar. Elke keus die een mens maakt, hoe slecht, hoe boos, of hoe liefdevol ook, is door Mijn liefde en haar wijsheid dienstbaar aan alle mensen, zodat niets en niemand verloren gaat, maar alles en iedereen behouden blijft voor het ware gelukzalige leven Die Ik Ben in alles en iedereen. Niemand hoeft daarom nog te vrezen voor de eeuwige dood.

Hoelang het proces dat voor de mens nodig is duurt, ligt aan alle keuzen die mensen In hun vrijheid maken, en alleen Ik, jullie God en Schepper, weet dat. Maar Ik heb jullie een anker, een weg gegeven, door voor alle mensen op aarde te komen in Jezus Christus. Zalig degenen die ongezien geloven in Mij, hun God en Schepper, hun ware eeuwig oneindige Leven.

Hemels Brood 7015

Het hart is de belangrijkste plaats waar ieder mens Mij kan ontmoeten, maar zou het verstand geen bijkomstig belang hebben om een en ander te kunnen begrijpen, dan zou Ik het verstand wel weggelaten hebben. Maar ook het verstand is voor de mens van belang om het hart te ondersteunen.

Alleen werkt het verstand zo nu en dan los van het hart, en dan is het niet het hart waarin Ik ontmoet word, maar het verstand dat als centrum voor Mij in de plaats gezet wordt. Het is voor iedereen van belang om het hart waar Ik Ben voorop te stellen en pas dan het verstand, en het verstand niet de overhand te laten nemen boven Mij in het hart. Want Mijn liefdevolle wijsheid gaat ieders verstand verre te boven in haar volmaaktheid in ware liefde. Terwijl het verstand van de mens beperkt is, kan hij via zijn hart, in zijn contact met Mij, tot een veel groter bereik komen.

Wat de mens intelligentie noemt, is de wijsheid die uit Mijn liefde voortkomt, waarbij liefde de basis is, maar zonder de wijsheid geen vermogen heeft om tot stand te brengen wat samen met de wijsheid wel mogelijk is. Zie, in de wereldse gerichtheid gaat het de mens vooral om de werking van de intelligentie om van alles voor zijn welzijn tot stand te brengen, waarbij liefde niet de basis is, waardoor veel mensen ernstig tekortgedaan worden. Zou de liefde, Mijn liefde, als basis dienen, dan zou daaruit de intelligentie een heel andere werking hebben, dan zouden er geen mensen op welke manier ook tekortgedaan worden.

Daarom is ware liefde eerst van belang, maar vervolgens niet zonder haar intelligentie, welke op aarde het verstand genoemd wordt. Het is dan ook geen goede zaak dat op aarde vooral voorkeur gegeven wordt aan intelligentie, aan het verstand, aan het bewijsbare, en liefde op de achtergrond gesteld wordt. En de schade die dat aan veel mensen doet, wordt niet begrepen te zijn ontstaan doordat aan het verstand de voorkeur gegeven is, aan de ontwikkeling van alles uit intelligentie en niet uit liefde. In alles is liefde en liefdeloosheid verweven, wat juist te maken heeft met het accent dat gelegd wordt op het belang van het verstand, de zakelijkheid, het economische.

Nu is het van belang dat meer en meer mensen gaan inzien dat de basis om vanuit te handelen voor iedereen eerst liefde moet zijn om het voor allemaal goed te krijgen, Mijn liefde. Precies dat is waar Mijn liefde voor en in alle mensen aan werkt, nu en altijd, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren. Uiteindelijk zal ware liefde voor alle mensen zegevieren, Mijn ware wijsheid uit Mijn oneindig onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde.

Hemels Brood 7016

Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, het besef van de waarheid van werkelijk Leven, van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in Jezus Christus in ieder mens, bereikbaar voor contact, voor communicatie, voor uitwisseling van alles wat in en uit Mij Mijn Leven is in alles en iedereen, nu, in het verleden en in de toekomst. Mijn licht, de verheldering van de menselijke geest in zijn goddelijkheid gelijk Mijn beeld en gelijkenis om ten diepste te kunnen begrijpen Wie Ik Ben en wie hij, de mens, in al zijn levende werkelijkheid is en bedoeld is te zijn, nu, in het verleden en in de toekomst.

Niet alleen op aarde, maar tegelijkertijd ook in de hemel. Waarbij de aarde en de hemel beide een hoedanigheid van zijn, van leven zijn, welke voor de mens tijdelijk weerspiegeld wordt in de materie, het tijdelijk in materie zichtbare, tastbare, wat in werkelijkheid niet is. En dit werd gezien, de duif, de vogel van vrede, de vlam, het vuur van de ware liefde, waarin de warmte en de wijsheid samengaan tot één geheel, de mens met Mij, jullie God en Schepper van alles wat Is. Deze uitstorting van de Heilige Geest is de enige te beseffen verbinding van de mens met Mij, in de oprechte waarheid en nederigheid van het bestaan van de mens in de materie, die nooit meer verbroken kan worden. Het kan ontkend worden, genegeerd worden, verzwegen worden, enzovoorts, maar het is er en het blijft er tot in de oneindige eeuwigheid.

Hoe ver een mens ook afdwaalt van ware liefde en haar wijsheid, hij behoudt altijd de innerlijk zuivere geestelijke verbinding met Mij, zijn God en Schepper, met Mijn bestaan in hem, in waarheid, liefde en wijsheid, in zijn hart, in de stilte, de nederigheid, de volkomen oprechte waarheid, de volkomen zuiverheid van Mijn Goddelijk Zijn in Jezus Christus in hem, de mens. Wees daarom gezegend, al jullie mensen die oprecht in het hart in liefde en nederigheid bij Mij komen om Mij te ontmoeten, met Mij te spreken en naar Mij te luisteren in Jezus Christus. Amen.

Hemels Brood 7017

Er zijn mensen die meer het kwaad zichtbaar maken en er zijn mensen die meer het goede zichtbaar maken, met alles daartussenin. Maar dat wil niet zeggen dat zij die het goede meer zichtbaar maken daar een eigen verdienste aan hebben, of zij die het kwade meer zichtbaar maken slechter zijn. Het is meer een verdeling die Ik gemaakt heb ten dienste aan alle mensen en het doel van de Schepping met alles wat er is, voor het heil van alle mensen.

Zo kan niemand zich voorstaan op zijn goedheid of zich meer voelen dan degenen die het kwade aanhangen, want alles heeft een reden. Iedereen heeft een ziel zoals Ik hem die gegeven heb vanwaaruit hij zijn weg als mens gaat. Daarom zou niemand als held op een voetstuk geplaatst moeten worden en niemand veracht moeten worden om zijn kwade doen. Wel zou ruimte gegeven moeten worden aan de goeddoende mens en een kwaaddoende mens gestopt moeten worden vanwege het kwaad wat hij doet, niet vanwege die mens. Want in elk mens, goed of kwaad, ben Ik aanwezig, Ik maak daarin geen onderscheid. Ik maak onderscheid in de mate van nederigheid, maar Ik houd daarbij wel rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder mens.

Dat kan Ik alleen, want Ik weet precies welke talenten Ik iemand gegeven heb, welke mate van goed en kwaad in iemand aanwezig is, en alleen Ik kan zien wat hij wel of niet voor zichzelf neemt van hetgeen hem vrij staat om dat te nemen. Daarom staat er in de Bijbel: “Oordeel niet, opdat gij zelf niet geoordeeld wordt”. Want geen van jullie kan een eerlijk oordeel vellen, geen van jullie kent en weet alles van iedereen, kent en weet vanwaaruit gebeurtenissen op aarde tot stand komen, kent en weet precies wat er eerder aan iets vooraf gegaan is, wat de gevolgen ergens van zullen zijn en waarom. Zelfs kennen veel mensen hun eigen vermogens nauwelijks of niet. Laat staan dat zij iets van een medemens kennen.

Maar wie in zijn hart steeds in alle nederigheid naar Mij luistert, die zal zien, kennen, weten, begrijpen, zonder oordeel over wie en wat dan ook en dit uit liefde voor Mij en alle mensen ten goede inzetten, met respect voor iedereen. Diegene leeft naar Mijn aan hem gegeven geest van waarheid en liefde, het ware Pinksteren.

Hemels Brood 7018

Ik ben altijd met alle mensen verbonden, Ik ben het ware werkelijke leven van alle mensen, waarmee Ik eeuwig met alle mensen verbonden ben en zij met Mij. Maar niet iedereen beseft en erkent dat, daardoor maken veel mensen geen gebruik van die verbinding met Mij, van de voordelen ervan.

Omdat alle mensen vrij zijn in hun doen en laten, hun gaan en staan, hun meningen en overtuigingen, is het aan ieder mens persoonlijk of hij in die verbinding met Mij contact met Mij wil opnemen. Want in de vrijheid die de mens heeft, is het nodig dat hij ervoor kiest contact met Mij op te nemen, maar veel mensen zijn zich er niet van bewust dat het mogelijk is om met Mij in contact te komen, met Mij te spreken, naar Mij te luisteren. En zij die niet in Mij geloven, geloven er ook niet in Mij te kunnen spreken of naar Mij te kunnen luisteren.

Maar al degenen die wel in Mij geloven, alleen niet beseffen welk contact zij innerlijk met Mij kunnen hebben, omdat zij in de kerkelijke structuren daarvan weggehouden zijn, kunnen door jullie, die inmiddels wel beseffen dat ontmoeting met Mij mogelijk is, geholpen worden om Mij in zich te ontdekken en in zich te gaan beseffen dat zij wel degelijk in contact met Mij kunnen komen, met Mij kunnen spreken en naar Mij kunnen luisteren, en daarbij toch ook de vrijheid behouden om te doen en te laten wat hen goeddunkt of wat zij willen. Want velen die geloven zijn verdwaald in allerlei rituelen en mystieke gewoonten die door mensen van kerken verzonnen zijn en voor Mij en het ware leven geen enkel nut hebben, maar hen wel belemmeren om vrij en ongedwongen in hun hart bij Mij te komen.

Daarom, jullie, die in Mij geloven zonder rituelen en gebaren, zonder mystiek en allerlei gebruiken, help diegenen al het door de kerken geleerde en beweerde los te laten en in hun hart in contact te komen met Mij, hun Schepper, Die niets anders dan waarheid, liefde en haar wijsheid is, Die hun leven is en geeft en Die hen in alle vrijheid graag ontmoet in de eenvoud van hun hart, zonder poespas rechtstreeks in hun hart. Zodat zij Mij naar alle werkelijkheid leren kennen in ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde, het ware leven, hun ware leven, Die Ik Ben.

Hemels Brood 7019

Wanneer mensen onderling zonder taal, zonder woorden, met elkaar zouden uitwisselen, zoals Ik zonder woorden in je hart met je spreek, zouden er veel minder communicatiestoornissen zijn, zouden mensen elkaar veel beter begrijpen en zouden er veel minder misverstanden tussen mensen zijn.

Hoe vaker je in je hart bij Mij komt en zonder woorden naar Mij luistert, des te meer ga je Mij begrijpen en des te meer ga je mensen om je heen begrijpen in hun doen en laten. Want iedereen heeft een geschiedenis waar je niet bij bent geweest, de een wat meer dan de ander, maar iedereen heeft een factor onbekend, en juist dat kun je gaan begrijpen wanneer je zonder woorden naar diegene luistert, met je hart naar diegene luistert, voelt. Er is zoveel meer over elkaar te weten dan op het eerste gezicht te zien is, dan mensen vertellen, zelfs dan mensen van zichzelf bewust zijn, en alles speelt mee in de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Of iemand betrouwbaar is kun je voelen, maar wanneer je niet gewend bent aan woordeloze taal en alleen op iemands uitstraling afgaat, mis je veel van wat er meer nog te weten is om rekening mee te houden of om de ander mee te helpen. Hoe vaker je in je hart bij Mij komt, niet alleen om antwoorden te krijgen op al je vragen, maar ook om te leren verstaan en te voelen wat zonder woorden gezegd wordt, des te meer ga je mensen in hun werkelijke zijn verstaan, en hun mening, hun handelen, hun overtuigingen in de basis van hun zijn begrijpen en het onderscheid leren maken tussen goed en kwaad zonder oordeel, maar met begrip en besef hoe iemand is en handelt.

En daarbij leer je wat de basis is van je eigen doen en laten en waaruit dat voortkomt, leer je je eigen innerlijke zelf dieper en in de juiste verhoudingen te gaan zien en begrijpen. Leer daarom in je hart meer en meer Mijn taal zonder woorden te verstaan, dan leer je meer en meer over Mij, over anderen en over jezelf en leer je meer en meer over Mijn ware wijze liefde, en het belangrijkste, hoe daarnaar zelf te leven.

Hemels Brood 7020

Aan alle mensen die in Mij geloven en zien hoe anderen, die niet op die manier in Mij geloven, keuzen maken die de gemeenschap niet ten goede komen, keuzen maken waardoor onenigheid ontstaat, waardoor mensen gekwetst en pijn gedaan worden, zeg Ik, zie het als een oefening om alles wat niet goed is te zien, te onderkennen, en toch geen oordeel te vellen.

Want het is voor veel mensen moeilijk om geen oordeel te vellen wanneer duidelijk gezien kan worden dat er verkeerde, de samenleving beschadigende keuzen gemaakt worden, als individuen of groepen mensen liefdeloos behandeld worden, buitengesloten worden, gediscrimineerd worden. Als allerlei meningen en overtuigingen mensen het idee geven in hun recht te staan met hun handelwijze, terwijl die handelwijze geen recht doet aan andere meningen van medemensen. Want er zijn veel mensen die denken vanuit hun gezichtspunt het recht te hebben te handelen zoals zij doen, zonder te zien welke consequenties hun gedrag heeft en zonder het respect voor andere meningen.

Eenieder die in Mij en Mijn liefde gelooft, die Mijn leer begrijpt en daar zoveel mogelijk naar wil leven, die open Ik de ogen en die ziet alle misverstanden, alle eigen willen, alle misvattingen, alle misschien goedbedoelde domheid van medemensen, waardoor een prettige samenleving bemoeilijkt wordt, en het moeilijk is om dan geen oordeel te vellen. Maar juist open Ik jullie ogen om te zien wat er allemaal loos is in de samenleving, om het verschil tussen de waarheid en de onwaarheid scherper te gaan zien, maar ook als een oefening om te zien en geen oordeel te vellen. Want een oordeel is snel gevormd, zonder dat je je daar zo duidelijk bewust van bent.

Maar Ik geef jullie signaaltjes in je hart, let daar op en kom vaker nog in alle nederigheid bij Mij, want het is nodig om alles wat mis is in alle vormen en maten te leren zien zonder oordeel. Want alleen een onbevooroordeeld mens kan in ware liefde iets betekenen voor zijn niet gelovende, niet wetende, niet beseffende medemensen, zonder woorden vanuit zijn hart, vanuit Mij, Mijn ware liefde en haar wijsheid, door te zien, alleen maar te zien, in Mijn liefde.

Hemels Brood 7021

In elke situatie waarin een mens terechtkomt, heeft hij de vrije keus hoe daarmee om te gaan, en hij kan daarbij in alle vrijheid wel of niet om raad bij Mij komen. Mij vragen wat het beste is om te doen of te laten, en dan heeft hij nog de vrijheid om Mijn raad wel of niet op te volgen.

Dit geldt voor alle mensen. Maar hoe vrij alle mensen ook zijn, daarmee hebben zij niet alle mogelijke situaties in hun hand. Daardoor vinden veel mensen dat zij niet helemaal en werkelijk vrij zijn. Er zijn allerlei wetten en regels waar zij aan moeten voldoen of waarmee rekening gehouden moet worden, zodat vrijheid voor hen geen waarheid is. Vrijheid wil niet zeggen controle te hebben over situaties en over medemensen, omdat daarmee medemensen geen vrijheid zouden hebben.

Toch proberen mensen wel controle over anderen te krijgen, maar er zijn veel te veel mensen om door één mens onder controle te krijgen. Dat is vaker een reden om groepen gelijkgezinden te vormen om een gezamenlijk doel te bereiken. Maar verschil van mening over het hoe en wat verstoort nogal eens de nodige eenheid. Ieder mens is vrij in zijn keuzen wat wel of niet te doen, maar de eenheid waarmee de mens in zijn vrijheid tezamen kan komen, ligt in Mij, jullie Schepper, in Mijn doel met de Schepping, welke is, alle mensen tot het ware gelukzalige leven te brengen zonder de vrijheid van eenieder van jullie op enigerlei wijze te belemmeren.

Daarbij verrijkt het jullie mogelijkheden wanneer je uit eigen vrije wil bij Mij in je hart komt en in liefde Mijn adviezen beluistert en in alle vrijheid ervoor kiest om naar te handelen. Daarmee komt de vrijheid die jullie allemaal hebben het meest tot zijn recht en levert het voor de eenheid die jullie allemaal in Mij zijn het meeste en het beste resultaat. Dat is dan de oogst die bestaat uit liefde en vrede, werkelijk leven.

Hemels Brood 7022

Er zijn mensen die Mij in hun hart willen ontmoeten en zich afvragen hoe dan precies met Mij in contact te kunnen komen, want zij hebben het keer op keer in stilte geprobeerd, zonder resultaat.

Een contact met Mij in het hart wordt gekenmerkt door eenvoud, de stilte is slechts een brug om Mij innerlijk te gaan ervaren, als een inkomende gedachte. Die inkomende gedachte heeft niets te maken met huishoudelijke of aan werk gelegen situaties, met datgene waar de doorsnee gedachten over gaan. Daarom gaat het niet om de stilte op zich, maar om het stilzetten van al de eigen gedachten, zodat in die rust een door Mij gegeven gedachte bemerkt kan worden. Dat kan een inzicht zijn over een bepaalde situatie, of een antwoord op vragen, of een aanwijzing zijn over iets wat iemand bezighoudt, of eenvoudig een besef van Mijn liefde.

Iedereen heeft wel momenten waarop een opgekomen gedachte hem helpt om iets op te lossen, of hem waarschuwt voor een gevaar. Dat zijn niet zomaar eigen gedachten, maar ingevingen van Mij, die Ik ieder mens van tijd tot tijd geef, zowel aan hen die in Mij geloven als aan hen die niet in Mij geloven. Ik ben hoe dan ook in ieder mens aanwezig, Ik ben leven, jullie leven, jouw leven. Ik weet en ken alles en iedereen en wanneer het nodig is, help Ik, geef Ik gedachten, waarschuwingen, besef, alles voor het welzijn van de mens persoonlijk en allen tezamen. Altijd vanuit Mijn levende liefde en haar wijsheid, Ik maak daarbij geen onderscheid tussen degenen die wel en niet in Mij geloven, want Ik heb alle mensen even lief.

Wel is er een verschil in uitwerking van Mijn liefde die samenhangt met de keuzen die mensen maken. Want hoe lief Ik alle mensen ook heb, zo heb Ik niet al hun handelen even lief. Daarom is er voor iedereen de mogelijkheid om Mij in zich te ontmoeten en advies van Mij te krijgen, als een gedachte, een ingeving, bewust van Mij, maar ook onbewust van Mij, want iedereen blijft zijn vrijheid behouden. En juist vanwege die vrijheid is het nodig dat het jouw keus is of je bij Mij komt, Mij wilt ontmoeten en contact met Mij wilt hebben. Kom en zet je eigen gedachten stil, zodat je Mijn ingevingen kunt bemerken. Want Ik ben altijd in jou jouw leven, ware liefde.

Hemels Brood 7023

Op de aarde is hemel en hel. Twee mensen kunnen naast elkaar op een bankje zitten terwijl de één in de hemel is en de ander in de hel. Want hemel en hel zijn geen letterlijke plaatsen, maar zijn hoedanigheden waarin iemand zich bevindt, wat te maken heeft met de mate van geluk die iemand ervaart.

Evengoed heeft hemel en hel ook met letterlijke situaties te maken. Want in de ene situatie kan iemand zich blij en gelukkig voelen en in een andere situatie onaangenaam en ongelukkig zijn. De situaties zijn letterlijk, maar het besef is geestelijk. Zo is het geestelijke toch op een bepaalde manier verbonden met letterlijke situaties, die als zodanig geen betekenis voor het geestelijke leven hebben, maar de mens wel de gelegenheid geven om de verschillen tussen wat werkelijk leven is en wat niet te gaan begrijpen en te gaan zien, en te beseffen wat belangrijk is en wat niet.

Daarom is alles op aarde voor de mens van belang, daarom is hij in de materie, het letterlijke, om het geestelijk ware leven te kunnen gaan begrijpen. Tegelijkertijd is het verwarrend wanneer alleen het letterlijk materiële gezien wordt als de enige mogelijkheid om te bestaan, wat voor veel mensen de gedachte is. En juist die gedachte belemmert veel mensen om Mij te zien, in zich te voelen, te ervaren als hun leven, het echte ware bestaan zonder materie en zonder hel.

Want het geestelijk ware bestaan kent geen hel, kent alleen waarheid, liefde en haar wijsheid. De hel is er zolang het tegenovergestelde van ware liefde er is, en dan alleen als een fantoom, een bedrieglijke gedachte die niet van Mij is, die niet het leven is, die de afdwaling van liefde van de mens is, in zijn vrijheid gekozen uit onwetendheid. Juist daarom zijn hemel en aarde geschapen, opdat de mens van onwetendheid verlost tot kennis komt van werkelijk waar eeuwig leven, tot ware werkelijke liefde komt, tot ware eeuwig hemelse gelukzaligheid komt.

Hemels Brood 7024

Lieve hemelse Vader, Uw Woord, Uw adviezen, Uw liefde in mij zijn de heling van al wat in mij nog geen liefde is. Vooral Uw liefde is een grote zegen voor mij en geeft mij zo’n blijdschap!

In ieder mens ben Ik ware liefde en haar wijsheid en heel Ik wat van Mij en Mijn ware liefde is afgedwaald. Daarvoor zijn de aarde en de hemel geschapen en heb Ik de mens in het materiële lichaam op aarde geplaatst. In de vrijheid van zijn is het voor de ene mens moeilijker om Mij en Mijn liefde in zich te vinden, te voelen, dan de ander, maar in ieder mens ben Ik het ware leven of hij zou niet zijn. Ieder mens heeft voor Mij grote waarde of hij zou niet zijn.

Ieder mens is bewijs van Mijn Zijn, ook al zien, ervaren, beseffen veel mensen dat niet op de juiste manier, of geloven zij in Mij, maar nog niet op de juiste manier, is er nog geen ware ontmoeting met Mij in hun hart. Evengoed ben Ik met jullie de grote gezamenlijke Mens en is Mijn liefde ook de heling voor die grote gezamenlijke Mens, waar jullie allemaal deel van zijn, ieder met je goddelijke volmaaktheid en met het deel wat van Mij is afgedwaald. Zowel in ieder mens persoonlijk, als in de grote Mens, het totaal van jullie zijn met Mij, jullie God en Schepper, in Jezus Christus, de verlosser van alle kwaad, ben Ik met Mijn ware liefde de heling van alles wat niet gelijk aan Mijn ware liefde is.

Alles in de vrijheid van jullie zijn, zonder die vrijheid te belemmeren, en de groei van jullie liefde, van Mijn licht in jullie hart, verheugt Mij en allen die met Mij in de hemel zijn. Elke ziel die zich in vrijheid tot Mijn liefde keert, voor Mijn liefde kiest, Mijn liefde in hem voelt, zich beijvert om gelijk Mijn liefde te zijn, brengt heling aan zijn medemensen, brengt vreugde aan al wat leeft, en hij zal die vreugde zelf ook voelen in zijn hart. Ik zeg hiermee niet dat de weg over de aarde makkelijker is voor hen die Mijn liefde kennen, maar de vreugde Mij en Mijn liefde in zich te voelen, is voor hen de bemoediging om de moeite te dragen in het besef dat zij eens in de volle gelukzaligheid van Mijn werkelijke Leven zullen zijn.

Hemels Brood 7025

Aarde en hemel zijn in ieder mens aanwezig, en de aarde brengt in ieder mens andere vruchten voort, ook zijn er bij iedereen andere dieren en andere mineralen. De aarde is de grond waarop ieder mens zijn handelen baseert en wat hij plant brengt hem voeding en vruchten. Wat iedereen voor zichzelf besluit om te doen, heeft altijd een vervolg dat hem geeft of van hem neemt.

Zo kan aan ieders doen en laten gezien worden op welke grond hij zaait, zijn gewas groeit en wat zijn oogst zal zijn. Alleen kan niet iedereen dat zien, zeker niet de mens die voornamelijk gericht is op zijn eigen grond en het werk dat hij te doen heeft. Veel mensen zaaien en willen zo snel mogelijk oogsten, en zo oogsten zij wat nog niet volgroeid is, nog niet eetbaar, onrijp is, en hen zwaar op de maag komt te liggen, zonder dat zij dat begrijpen.

Altijd is het licht van groot belang, want het licht stimuleert de groei en het rijpen van het gewas en de vruchten. Maar de zon kan teveel licht en warmte geven, zodat de aarde verdroogt en het gewas verdort. Er is dus ook altijd water nodig, licht en water zijn daarom altijd van groot belang voor hetgeen op iemands grond groeit en bloeit. In ieder mens is de hele oneindigheid aanwezig, de hele schepping. In ieder mens ben Ik, Schepper, aanwezig, maar veel mensen begrijpen dat niet. Vooral in deze tijd is de blindheid groot, en wie dan begrijpt, ziet, beseft, weet, die staat daarmee schijnbaar alleen, met een paar anderen, die ook zien en begrijpen.

Aan hen zeg Ik, ergens begint de bezinning die de werkelijkheid van Zijn, van Mijn Zijn onthult, ergens beginnen de voorbereidingen voor Mijn terugkomst op aarde, op een zeker moment moet de aarde terug vruchtbaar worden, zullen het licht en het water de wasdom van alles bevorderen. Zodat planten, dieren, mensen Mij kunnen ontvangen, er rijpheid is voor Mijn liefde en haar wijsheid, en begrepen kan worden wie de mens is, Wie Ik Ben, en welk een oneindige gelukzaligheid het ware leven Is.

Hemels Brood 7026

In alles is leven, Mijn leven, zelfs in het hardste steen. Alleen staat het leven in het hardste steen in een andere verhouding tot de materie, en in een bepaalde mate stiller dan in planten, dieren en de mens. Daarom lijkt het alleen dode materie te zijn, maar in alle materie ben Ik aanwezig, werkelijk leven, onzichtbaar voor het materiële oog.

Materie is in de eerste plaats verkilling van liefde, en daarbij de omhulling van Mijn werkelijke leven, om de mens de kans te geven Mij in zich te vinden. De aarde en de hemel, met alles erop en eromheen, zijn zowel materieel als niet materieel, zijn zowel een plaats als een hoedanigheid, en daarbij een aanwijzing voor de mens om zijn ware leven uit Mij, zijn Schepper, te vinden en te gaan begrijpen. Niet de knappe wetenschappelijke onderzoekers gaan Mij in eerste instantie vinden, maar de eenvoudige liefdevolle mens gaat Mij vinden, en niet alleen in het hart van die mens, maar in alles wat er is, van het hardste steen tot in de zachtste wol en alles daartussenin.

Het belangrijkste daarbij is dat Ik gevonden word in Jezus Christus, de Mens in ieder mens, Die Ik in iedereen ben, de weg tot het ware eeuwig oneindige leven, in ware eenvoud, werkelijk onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, waarin de grootste gelukzaligheid voor alles en iedereen aanwezig is. Zoals mensen in het dagelijks leven aan van alles voorbijgaan zonder het op te merken, zo gaan velen ook aan Mij in hen voorbij en missen zij de signaaltjes die Ik hen geef.

Maar jullie, die Mij ontdekt hebben in waarheid en liefde, die in Mij en Mijn liefde geloven, die Mij in Jezus Christus in je hart gevonden hebben, jullie zijn op weg om steeds meer te gaan zien en begrijpen van het wonder van de Schepping, van het ware leven, van de betekenis van alles wat er is, en van Mij, het ware Leven. Als vanzelf zullen jullie ogen steeds wat meer opengaan en zullen jullie steeds meer gaan zien van wat werkelijk leven is, van de wondere werelden die uit ware liefde zijn ontstaan. Wat alleen met het geestelijke oog gezien kan worden en nu nog verborgen is, komt tevoorschijn, en jullie gaan het zien.

Hemels Brood 7027

De mens gebruikt woorden om zijn innerlijk besef tot uitdrukking te brengen. Wat Ik tot uitdrukking breng zijn Mijn gedachten, die vanuit Mijn wil tot leven komen, Mijn Leven. Zo is alles wat is Mijn gedachte, Mijn Leven, Mijn oorspronkelijke Wil, die Ik in de mens als zijn leven in vrijheid gegeven heb, naar Mijn beeld en gelijkenis.

In die vrijheid heeft de mens de mogelijkheid om zich niet naar Mijn Wil in beeld en gelijkenis te gedragen. Door zich daar niet naar te gedragen, verliest hij de voordelen daarvan, zonder dat de verbintenis met Mij, die in Mijn aan hem in vrijheid gegeven leven eeuwig aanwezig is, te kunnen verbreken, omdat die eeuwig niet te verbreken is. Evengoed geeft alle gedrag van de mens wat niet naar Mijn beeld en gelijkenis is, in het kort gezegd, niet naar waarheid, liefde en haar wijsheid is, de mens het tegenovergestelde daarvan in uitwerking, maar dan wel zodanig, dat het hem ten dienste staat en hem de mogelijkheid biedt om zijn vergissing te gaan inzien en zijn gedrag te wijzigen, en Mijn leven in alle vrijheid als zijn leven aan te nemen.

Nu is de mens door zijn van Mijn liefde afgedwaalde gedrag steeds meer verblind geraakt voor de waarheid van Mijn Zijn en zijn oorspronkelijke zijn uit Mij en zijn veel mensen afgedwaald van hun oorspronkelijke goddelijke basis en hun goddelijke mogelijkheden. Sommige mensen zoeken ernaar, omdat een zeker besef van deze mogelijkheden nog vaag in hun herinnering aanwezig is, maar zolang het voordeel wat zij daarvan denken te hebben voornamelijk op eigen voordeel gericht is, zal het hen dat vermeende voordeel toch niet geven in de ware zin van het leven, welke waarheid, liefde en haar wijsheid is.

Juist degenen die in zich het besef hebben gekregen van Mij, hun Schepper, God in Jezus Christus, zijn als lichtjes voor al degenen die in de duisternis onwetend dwalen. Steeds meer zal Ik de dwalende mensen leiden naar die licht dragende mensen, zodat zij de dwalende mensen bij Mij kunnen brengen en hen kunnen laten weten dat zij Mij in hun hart kunnen ontmoeten in Jezus Christus, en van Mij de weg gewezen kunnen krijgen die leidt naar ware liefde en haar wijsheid, naar het ware eeuwig gelukzalige leven. En zodra de dwalende mensen Mij in hun hart gevonden hebben, worden ook zij lichtjes die dwalende mensen kunnen helpen Mij te vinden, daar waar Ik altijd bereikbaar ben, in ieders hart.

Hemels Brood 7028

Soms, hemelse Vader, voel ik verdriet omdat U in liefde niet gekend wordt, soms voel ik verbazing, als ik ineens iets van Uw wondere Schepping mag begrijpen, soms voel ik blijdschap als ik heel even een glimp van Uw hemel mag zien, en dan voel ik geluk door Uw liefde in mijn hart, terwijl ik die liefde zelf nog niet ben.

In Mijn liefde worden alle mensen levend gedragen, niemand uitgezonderd. Mensen uit alle windstreken, van alle leeftijden, daarbij doet kleur of gezindheid, aard en overtuiging, geloof of ongeloof, er helemaal niet toe, zelfs hoe het er in iemands hart uitziet doet er niet toe, iedereen wordt levend in Mijn oneindig onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde door Mij gedragen.

Voor Mijn liefde doet het er niet toe, maar voor ieder mens persoonlijk en voor alle mensen tezamen doet het er wel toe in hoeverre mensen naar Mijn ware liefde leven. Want al naargelang mensen naar ware liefde leven, ontwikkelen zich de situaties op aarde en eromheen, zowel letterlijk als geestelijk. Zie, Mijn liefde is de levende bouwsteen van de aarde en alles erop en eromheen. Die levende bouwsteen vermeerdert zodra de mens uit eigen vrije wil Mijn liefde inzet en vermindert wanneer naar het tegenovergestelde van Mijn liefde gehandeld wordt.

Veel mensen hebben nog geen zicht op die uiterst belangrijke werking, en dan is het voor alle mensen goed dat zij hoe dan ook levend in Mijn liefde gedragen worden. De Schepping is volmaakt opgebouwd uit Mijn levende liefde, in alles is Mijn liefde levend aanwezig, elke beweging vertolkt Mijn liefde, overal waar niets lijkt te zijn is Mijn liefde, zelfs de materie, die verkilde liefde is, is Mijn liefde die niet begrepen tot materie geworden is, om goede redenen die nu nog niet ten diepste begrepen kunnen worden.

Voor jou, voor jullie, die in Mij geloven, soms verdrietig zijn, soms verbaasd, soms verwonderd, soms blij en gelukkig zijn om Mijn liefde te voelen in je hart, het is goed zoals jullie zijn en zoals jullie groeien, want veel meer kunnen jullie in de gegeven omstandigheden niet doen, door alle mensen die ook vrij zijn en allemaal hun eigen keuzen maken, hun eigen voorkeuren hebben en hun eigen weg gaan. Soms naar liefde, soms juist niet. In die wereld leven jullie met elkaar en groeien jullie hoe dan ook, omdat Ik alle mensen levend draag in Mijn onvoorwaardelijke onbaatzuchtige ware liefde.

Hemels Brood 7029

Wanneer je beseft dat je de liefde Die Ik Ben en aan alle mensen geef zelf nog niet bent, terwijl je ook beseft dat het de bedoeling is om gelijk Mijn liefde te gaan zijn, en je in alle opzichten je best daarvoor doet, wil dat nog niet zeggen dat je nog geen goed mens bent, dat je nog meer je best moet doen en strenger voor jezelf moet zijn, want dat is niet de bedoelde weg om te volgen. Die weg van dwang zal je juist niet tot meer liefde brengen.

De weg waarlangs je tot het zijn van Mijn ware liefde kunt komen, is een zachtmoedige weg, die ruimte geeft voor lering. En er is nog veel te leren, meer dan je nu kunt beseffen. Dus, zou je willen, je kunt niet door te willen met een vingerknip meteen helemaal gelijk Mijn liefde zijn. Er is nederigheid voor nodig om te accepteren dat je nog niet in alles gelijk Mijn liefde bent, er is verdraagzaamheid nodig op momenten dat andere mensen zien dat je die liefde nog niet in alles bent, en er is geduld nodig in de omgang met mensen waarvan jij ziet dat zij nog niet in alles die liefde zijn.

Op aarde ben je met veel mensen die allemaal op weg zijn, allemaal op verschillende wegen, en veel mensen zijn niet op dezelfde weg die jij gaat. De weg waar je Mij, je Schepper, kent, waar je weet dat Ik naast je ga en weet dat Ik naast ieder mens persoonlijk ga, en je weet waar Ik in jou en in ieder mens ben, en je met Mij kunt spreken. Veel mensen weten dat niet en kunnen dat ook nog niet begrijpen, zover zijn zij nog niet gekomen. Hun weg is een andere dan jouw weg en zo zijn er veel verschillende wegen en veel verschillende mensen.

Al ben je nog niet gelijk Mijn liefde, voor nu is het genoeg te zijn zoals je bent. Je inzet is groot, maar laat het geen dwang worden, laat de wil om in alles gelijk Mijn liefde te zijn je niet gaan beheersen, want zonder overgave aan Mij groei je niet zoals je door Mijn liefde kunt groeien. Alle groei van alle mensen gebeurt uit Mijn liefde, zodra zij zich aan Mijn liefde overgeven in het vertrouwen op Mij, met de wens om gelijk Mijn liefde te worden. Niet de dwang brengt je verder, maar je wens en je overgave aan Mij, aan Mijn liefde, doet je groeien, uit Mij in jou. Vertrouw daarop en alles komt op de bestemde tijd helemaal goed.

Hemels Brood 7030

Hemelse Vader, om mij sterker te maken heeft U mij een gewicht te dragen gegeven, omdat ik zonder dat gewicht lang niet zo sterk zou kunnen worden, ik dank U daarvoor, voor Uw liefde.

Er zijn meer mensen die Ik een gewicht te dragen gegeven heb. Deels om sterker te kunnen worden, deels voor het welzijn van alle mensen. Maar veel mensen begrijpen niet waarom zij meer te dragen krijgen dan andere mensen. Zij beklagen zich erover dat hun leven moeilijker is dan zij bij andere mensen zien, onwetend over de waarde van het gewicht dat zij te dragen hebben gekregen, niet zo zeer voor hun leven op aarde, als wel voor hun leven na hun verblijf op aarde.

Want met elk gewicht dat iemand op aarde te dragen krijgt, doet hij lering en ervaring op, die hem in allerlei opzichten ten dienste staan. En wanneer hij beseft dat alles wat er op aarde en eromheen gebeurt voortkomt uit Mijn liefde, en te maken heeft met het voor iedereen goede doel van de Schepping, zal het voor hem makkelijker worden om dat gewicht te dragen. Met gewicht bedoel Ik een ongemak zoals armoede, ziekte, verlies en dergelijke, situaties die drukken op het welzijn van die mens en meer inzet vragen dan bij andere mensen het geval is.

Maar laat niemand zich vergissen, want aan de buitenkant is lang niet altijd te zien wat iemand in zijn leven te dragen heeft of nog krijgt. Iedereen heeft in zijn leven wel het een of ander te dragen en voor iedereen is dat van waarde, ook al beseffen mensen dat niet en beklagen zij zich daarover. Er zijn mensen die bidden om verlost te worden van het gewicht dat zij te dragen kregen, en wanneer hun gebed niet verhoord wordt, begrijpen zij dat niet. Maar wanneer Ik zie dat het gewicht voor diegene nog van grote waarde is, zou het geen liefde zijn om het weg te nemen.

Uiteindelijk zal iedereen eens zien hoeveel waarde het gedragen leed voor hem en voor alle mensen heeft, toen en later, na het verblijf op aarde. Want er is nog heel veel wat nu niet zichtbaar, niet kenbaar, niet te beseffen is, en toch van heel grote waarde voor het welzijn van alle mensen is, ten aanzien van het eeuwige leven van alle mensen.

Hemels Brood 7031

Geduld. De ene keer is geduld op zijn plaats, een andere keer juist niet. Geduld wordt gezien als een deugd die niet iedereen in dezelfde mate heeft. Er zijn situaties waarbij geduld als een deugd gezien kan worden, maar er zijn ook situaties waarbij het als een vorm van luiheid gezien kan worden.

De ene keer kan geduld nodig zijn om iets tot rijpheid te laten komen, terwijl een andere keer snel ingrijpen van belang is om schade te voorkomen. Steeds is het van belang om te beseffen of er haast of geduld nodig is. Dat klinkt eenvoudiger dan het in allerlei situaties is. Een belangrijke factor daarbij is eigenbelang. Zodra er eigenbelang aanwezig is, wordt het besef van de mens vertroebeld en is er geen zuiver innerlijk of intuïtief contact met Mij meer en handelen mensen vooral naar dit eigenbelang, niet beseffend hoe zij daarmee het beste verloop belemmeren.

Zo is het met alle deugden van belang om te onderscheiden wanneer en in welke mate ze nodig zijn om het beste resultaat te bereiken. Mensen zijn geneigd om aan de ene deugd meer waarde te hechten dan aan een andere. Zwijgen wordt belangrijker gezien dan spreken, getuige het gezegde ‘spreken is zilver en zwijgen is goud’. In de praktijk wordt teveel verzwegen wat van het grootste belang is om over te spreken. Steeds zou het een kwestie moeten zijn van aanvoelen, niet van regels en gewenningen, van opvoeding en gewoonten. En steeds is het nodig om het eigenbelang los te laten en vanuit het contact met Mij of vanuit intuïtie te leren handelen. Voor degenen die Mij en Mijn liefde kennen, is er het directe contact met Mij in hun hart, voor de mensen die Mij nog niet kennen is er de intuïtie.

Wanneer belangen en oordelen losgelaten zouden worden, wanneer verstandelijke overwegingen en aangeleerd gedrag losgelaten zou worden en naar het innerlijk besef vanuit Mij, wat bij de één de intuïtie is en bij een ander het rechtstreekse contact met Mij in zijn hart, geluisterd en gehandeld zou worden, zou het er op aarde prettiger en aangenamer aan toe gaan. Zegen aan al degenen die zich daarvoor inzetten!

Hemels Brood 7032

Ieder mens leeft van Mijn liefde, leeft door Mijn liefde, ieders leven is Mijn liefde en niets is zonder Mijn liefde. Toch ontkennen mensen Mij, Mijn liefde, Mijn eeuwig ware bestaan, wat in alle waarheid het bestaan van alle mensen is. Mijn leven is jullie leven, Mijn leven is eeuwig en zo is jullie leven eeuwig. Niet eeuwig op de aarde, want de aarde is een tijdelijke vorm, met een belangrijk doel geschapen voor jullie mensen, om Mij in alle vrijheid te leren kennen in de waarheid van Zijn.

Vrijheid, die de mogelijkheid in zich heeft om Mij te ontkennen. Al sta Ik zichtbaar voor een mens, dan nog kan hij Mij als zijn Schepper, zijn God, als Jezus Christus ontkennen. En Ik heb voor veel mensen gestaan, en zij hebben Mij niet herkend, niet geaccepteerd als Wie Ik Ben. Soms uit blindheid, soms uit een zekere hoogmoed, vaker omdat mensen Mij niet willen erkennen, omdat zij menen dat hun leven hun eigen leven is en zij Mij niet nodig hebben.

Maar het gaat er niet om of mensen Mij nodig hebben, het gaat erom dat hun leven Mijn leven is en zij daar hoe dan ook mee te maken hebben. Het is alsof iemand zegt geen benen te hebben, terwijl hij die wel heeft en er ook mee loopt. Hoe kan iemand zijn benen waar hij mee loopt ontkennen, en hoe kan iemand Mij, waardoor hij leeft, ontkennen? Toch is het zo, mensen ontkennen de oorsprong van hun leven door te ontkennen dat ieder mens door en uit Mij leeft. Maar zie, Mijn leven is liefde, en liefde is onvoorwaardelijk onbaatzuchtig en heeft een onvoorstelbare wijsheid in zich waarmee zij alles vermag, maar door de mens ontkend, bemerkt hij die werking niet.

Lieve mensen die wel in Mij geloven en beseffen dat jullie leven Mijn leven is, wees daarom niet treurig, want al dan niet gekend werkt Mijn liefde voor en door en in alle mensen hoe dan ook het beste voor iedereen uit. En uiteindelijk zullen ook degenen die Mij nu ontkennen Mij gaan zien en tot het ware licht komen, dat is, tot Mijn ware liefde en haar wijsheid, dan zal iedereen Mijn ware leven in alle gelukzaligheid Zijn.

Hemels Brood 7033

Het lijkt erop dat de situatie voor mensen na hun verblijf op aarde een geheim is, maar iedereen kan er kennis van nemen. Het is alleen verborgen voor degenen die het vermogen niet hebben om het verschil te begrijpen tussen het leven nu op aarde en later na het verblijf op aarde. Dit om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan en mensen bang gemaakt worden of in verwarring raken door allerlei verhalen die niet juist zijn, zoals voorheen over hel en verdoemenis gepreekt werd, waardoor mensen nog moeilijk tot de waarheid gebracht kunnen worden.

Op aarde bouwen mensen met materiële bouwstenen, huizen om in te wonen, gebouwen om in te werken of voor andere doeleinden. Alles heeft op aarde een begrenzing met muren, hekken, lijnen, of iets dergelijks, waarbij muren niet doorlaatbaar zijn. Na het bestaan op aarde is er geen materie meer zoals er op aarde is. De bouwstenen na het verblijf op aarde zijn alleen die welke in de mens aanwezig zijn, na de aarde bouwen mensen wat de mens zelf is en in zich heeft, en al naargelang dit naar Mijn liefde is, ontstaan huizen en gebouwen, natuur en omgeving, alles zichtbaar. Het is beter voor de mens daarover niet alles verteld te krijgen, want het zou verwarring kunnen geven, er zou een verkeerde voorstelling door kunnen ontstaan die belemmerend zou kunnen werken om de waarheid van Zijn te kunnen gaan begrijpen.

Op aarde is bij alles steeds liefde en het tegenovergestelde van liefde aanwezig, die beide van invloed zijn op mensen en hun samenwerking, waardoor er weinig of geen onderlinge binding van mensen in ware liefde is. Na het leven op aarde is juist liefde de grote verbinding vanwaaruit complete huizen en gebouwen ontstaan, groot en rijk of klein en armoedig. Maar daarbij zijn geld en rijkdom of macht en overheersing geen factor zoals dat op aarde de basis is, want na het verblijf op aarde zijn liefde en waarheid de basis, en dat geeft een heel andere uitkomst. Zouden op aarde liefde en waarheid ook de basis zijn voor al wat de mens doet, dan zou het er op aarde ook heel anders uitzien.

Maar juist is het op aarde bedoeld dat de mens het verschil meemaakt tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde en dit in de materie ervaart. Met die ervaring zal hij na zijn verblijf op aarde zijn ware leven kunnen gaan ervaren en begrijpen, zoals hij dan levend is. Want zoals de boom valt, zo ligt hij. Dat wil zeggen, het einde van iemand op aarde is het begin van diegene na zijn verblijf op aarde. Wees gezegend al degenen die dit naar waarheid en liefde begrijpen.

Hemels Brood 7034

Voor de vrijheid van de mens heb Ik hem de eigen wil gegeven. Daarmee kan hij zijn eigen keuzen maken ten aanzien van goed en kwaad, nadat hij kennis kreeg van goed en kwaad. Ik heb de mens daarbij Mijn ordening en Mijn wetten gegeven, zodat hij in goede harmonie met Mij de aarde zou bevolken, met daarbij de gelegenheid om in een geestelijk welzijn met zijn medemensen in Mijn liefde het beste leven mogelijk op aarde te hebben.

Maar daarvoor is het nodig om de eigen wil los te laten voor Mijn wil, welke alomtegenwoordig is, en voor de mens begint dit bij het loslaten van de eigen wil ten aanzien van de wil van zijn medemensen. Maar wie zal zijn eigen wil loslaten voor de wil van een medemens die kennelijk iets kwaadaardigs in de zin heeft? Dat zou gelijk staan aan het kwaad te helpen. Maar zie, in al dergelijke situaties is het van belang om Mijn wil te kennen en Mijn wil op te volgen om op de beste manier met zo’n kwaadwillende mens om te gaan.

Juist daarvoor is een ernstig en diep vertrouwen in Mij nodig, in Mijn liefde en haar wijsheid vanwaaruit Mijn wil tot uitdrukking komt. En dat is de grote moeilijkheid voor heel veel mensen, omdat zij hun eigen wil veelal het belangrijkste vinden en van zichzelf denken wel te weten hoe het beste te handelen. Mijn wil is altijd in ieder mens te kennen, maar het vraagt zijn wil om tot Mijn wil te komen, die iedereen in zijn hart kent en voelt in het geweten dat in alle mensen aanwezig is.

De eigen wil is een groot obstakel in de overgave aan Mij, aan Mijn liefde, aan Mijn wil. Toch, lieve mensen, wie Mij wil volgen, laat hij zijn eigen wil terzijde schuiven en naar Mijn wil in zijn hart handelen. Niet omdat Ik het zeg, niet omdat Ik het vraag, de mens aanraad, niet omdat dat het beste is, maar uit vertrouwen in Mij, en voor alles, uit ware liefde voor Mij.

Hemels Brood 7035

Je kunt je afvragen, hoeveel meer kan er geschreven worden, terwijl er al zoveel geschreven is. Denk dan eens aan de oneindigheid van leven en alles wat is, de eeuwigheid en alles wat eeuwig oneindig is. Met het woord ‘oneindig’ in de dubbele betekenis van niet eindigend in tijd en niet eindigend in afstand, altijd doorgaand, alle kanten op.

Dan kun je misschien beseffen hoeveel meer er nog te schrijven en te bespreken is, oneindig veel meer. Daarbij kun je begrijpen dat het niet mogelijk is om in een relatief korte tijd alles op te schrijven en alles te bespreken, want alles wat is, is oneindig en zo kun je oneindig veel opschrijven, vragen en bespreken van wat zich in de oneindigheid allemaal voordoet, terwijl veel daarvan gebeurt ver buiten jullie gezichtspunt op de aarde. In de oneindigheid groeit en verandert er voortdurend van alles, alleen het eeuwig ware leven, zoals het werkelijk is, verandert niet, nooit, zoals Ik, het ware leven, in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid niet verander, nooit, en Mijn werken altijd ware wijze liefde in eeuwigheid zijn, ten dienste aan jullie mensen, omdat Ik jullie liefheb tot in eeuwigheid.

Niet het van liefde afgedwaalde handelen heb Ik lief, maar jou, mens, jullie, mensen, heb Ik eeuwig oneindig lief. Voor een aantal mensen zichtbaar, voelbaar, kenbaar, voor andere mensen onzichtbaar, zonder dat zij dat als zodanig ervaren. Toch leven zij Mijn eeuwige leven in vrijheid van zijn, Mijn Zijn. Niet ten volle nog, omdat zij nog niet in hun vrijheid voor Mij gekozen hebben, maar de dag komt, het licht komt, het besef van waarheid en wijze liefde komt, het moment dat ook zij Mij gaan zien, beseffen, kennen in de volle glorie van Mijn ware liefde, komt. En niets zal dan de eeuwige vreugde van alle mensen meer kunnen stoppen, want dan zal alles in volle vrijheid voor alle mensen helemaal gelijk Mijn eeuwig oneindig gelukzaligmakende wijze liefde, gelijk Mij zijn, onveranderlijk Dezelfde in Alles.

Hemels Brood 7036

Ieder mens heeft vanuit zijn mogelijkheden en onmogelijkheden, vanuit zijn talenten, invloed op zijn medemensen, op degenen die hem na staan en op al zijn andere medemensen, ver weg en dichtbij. Sommige mensen zijn zich daarvan voor een deel bewust, anderen hebben daar weinig of geen besef van.

Alle invloed die mensen op elkaar hebben, werkt mee in het grote geheel, en wat daarbij van belang is, zijn de reacties op alle wederzijdse invloed, want niets gebeurt zonder reden en niets gebeurt zonder een gevolg. Alles heeft een gevolg, vanaf het eerste handelen van de mens op aarde tot de laatste dag en daarna, tot aan het einde van het bestaan van de aarde en daarna, tot alles tot Mijn ware liefde voor altijd gekomen is en dan nog is er de wederzijdse invloed in alle sferen van bestaan, welke dan allemaal Mijn ware wijze liefde ten grondslag hebben in alle opzichten.

Dat heeft allemaal te maken met de vrijheid van zijn van alle mensen, waarin zij keuzen maken waarvan zij denken dat zij die los van hun medemensen maken en los van Mij. Het is wel een vrije keus, maar die keus staat nooit los van medemensen en nooit los van Mij, omdat er altijd invloed van medemensen is en omdat Ik altijd jullie leven Gever ben, leven dat altijd onveranderlijk Mijn leven is en blijft.

Iedereen heeft opvattingen waarvan hij denkt dat die de volkomen juiste zijn. Maar zolang iemand niet uit volkomen zuivere motieven handelt, kan er van juist geen sprake zijn en blijft er altijd een factor niet juist aanwezig, die over het hoofd gezien kan worden en alleen door Mij zichtbaar kan worden, en wanneer daar in alle vrijheid om gevraagd wordt, mag een eerlijk antwoord verwacht worden. Dit antwoord is echter niet altijd het gewenste antwoord, en juist dan is het van belang om het als Mijn antwoord te zien, om te kunnen groeien in waarheid en wijze liefde en jezelf beter te leren kennen.

Maar wanneer Ik in Mijn liefde zie dat misvattingen een groei in waarheid en wijze liefde in de weg staan, dat er overtuigingen in een mens aanwezig zijn waarvan hij denkt dat die juist zijn, terwijl zij dat niet zijn, zal Ik hem erbij helpen om dat te gaan bemerken, zonder hem in zijn vrijheid te belemmeren. In alle vrijheid laat Ik diegene dan zelf bepalen of hij bij Mij komt en in alle ernst naar Mij wil luisteren, ook al kan dat pijnlijk zijn. Maar juist het aangaan van die pijn zuivert al wat niet naar waarheid en wijze liefde is en vult het hart met ware liefde. Gezegend wie steeds weer in ernst bij Mij komt en zijn hart door Mij laat zuiveren, want diens hart zal zich meer en meer vullen met Mijn ware wijze liefde.

Hemels Brood 7037

Alles wat een mens naar waarheid over Mij, zijn Schepper, in alle zuiverheid beseft, heeft een uitwerking op medemensen die door hen niet genegeerd kan worden, maar wel weggeduwd kan worden naar het onderbewuste.

In de hemel is de communicatie zonder woorden. Al gebruiken mensen op aarde veel woorden om te communiceren, er is ook veel onderlinge communicatie zonder woorden. Daarbij wordt alles waargenomen, maar niet alles wordt als zodanig erkend. Zo is er altijd ook communicatie tussen Mij en de mens, maar dat wordt niet door iedereen erkend, ook al is het er. Vaak omdat deze woordeloze communicatie niet weer te geven is, maar ook omdat het niet ten volle begrepen wordt.

Wie Mij in alle zuiverheid in zich aanwezig voelt en Mij zonder woorden verstaat en begrijpt, die hoeft wat hij begrijpt niet onder worden te brengen om het aan zijn medemensen over te brengen, het is genoeg om aan het zuivere besef vast te houden wanneer mensen over hun eigen overtuigingen, die niet juist zijn, vertellen. Want zonder het zuivere besef van waarheid uit te spreken, is het er, en heeft het een werking op degene wiens overtuiging niet juist is. Die werking zal diegene niet meteen tot andere meer juiste inzichten brengen, maar langzaamaan zal dat na verloop van tijd toch wel gebeuren.

Een zichtbare werking zal vooral waar te nemen zijn bij mensen die geïnteresseerd zijn in de zin van hun leven, die zoeken naar waarheid, die nadenken over hun zijn. Al geldt het ook voor alle andere mensen, maar hun proces om tot een zuiver levensinzicht te komen duurt langer en bij misdadigers zal het veelal niet te bereiken zijn in de korte tijd dat zij op aarde zijn. Evengoed heeft het innerlijk zuivere besef van Mij, Mijn waarheid, Mijn liefde en haar wijsheid toch een woordeloze overbrenging op iedereen, welke niet te negeren is, wel te ontkennen.

Maar al wordt het ontkend, het doet toch zijn werk voor iedereen in het juiste kader, voor iedereen op de juiste manier, voor iedereen in het juiste tempo, en het gaat hoe dan ook door, het is niet te stoppen. Zo wordt iedereen hoe dan ook gevoed met de zuivere waarheid van leven uit Mij, Mijn liefde en haar wijsheid.