Hemels Brood 6945 t/m 6975

Hemels Brood 6945

Wie zijn jullie, lieve mensen, die in Mij, jullie Schepper, geloven, in Mijn liefde en Mijn wijsheid, die op Mij vertrouwen in allerlei omstandigheden?

Ik zie in jullie hart dat jullie graag in alles het goede doen, maar jullie weten niet altijd wat nu wel en niet goed is om te doen. Jullie beredeneren wat te doen of te laten nog vaak met je verstand, omdat jullie dat geleerd is, terwijl je alleen in je hart bij Mij hoeft te komen om precies aan te voelen wat het beste is om te doen of te laten. Jullie zien veel leugen en bedrog om je heen, vaak verpakt tussen waarheid en zogenaamde liefde, en dan is het moeilijk om daar niet door beïnvloed te raken in je doen en laten.

Dan is het ook moeilijk voor jullie om jullie geloof in Mij en Mijn liefde duidelijk te maken aan jullie medemensen, die zonder Mij te kunnen zien, ook niet in Mijn bestaan kunnen geloven, want voor hen is het, eerst zien en dan geloven. Dat zij zelf het bewijs van Mijn bestaan zijn kunnen zij door hun geestelijke blindheid niet aannemen. En dan wordt het moeilijk om het niet materiële leven uit te leggen, Mijn leven in alle mensen. Dan is het moeilijk om te tonen Wie Ik in alle mensen ben.

Jullie zoeken naar mogelijkheden om Mijn bestaan toch kenbaar te maken, want jullie weten hoeveel dat zou schelen in de omgang met elkaar, maar veel mensen hebben hun aandacht meer gericht op zichzelf, op hun bezit, op hun welzijn, dan op het innerlijk geestelijke Zijn van alle mensen. Ik zeg niet, doe maar geen moeite, want wie blind is ziet niet en wie doof is hoort niet, Ik zeg wel, wanneer je iets wilt doen, doe dat dan steeds vanuit Mij in je hart, vanuit Mijn liefde en haar wijsheid. Want Mijn liefde en haar wijsheid is van alle tijden het modernste op ieder moment zonder mankeren.

Bij jullie zijn dingen achterhaald, uit de tijd, ouderwets, maar Mijn Woord, Mijn liefde en haar wijsheid, zijn altijd nieuw, vóór op de tijd, welke tijd het ook is. Kom in je hart bij Mij voor Mijn liefde en haar wijsheid en je bent up-to-date, meer dan wie ook. Daarmee helpen jullie mee het inzicht van al jullie medemensen te vergroten, hun ogen te openen hun oren tot horen te brengen en Mij te zien en te horen in hun hart.

Hemels Brood 6946

Het mooiste, het beste, het rijkste wat iemand zijn medemensen kan geven is geen geld of juwelen, geen goud of het edelste metaal, zijn geen diamanten of kristal, maar is Mij, jullie Schepper, waarlijk lief te hebben.

Want wie Mij volkomen oprecht en naar waarheid ten diepste liefheeft en daarnaar handelt, die heeft in alle waarheid zijn medemensen lief, want door zijn liefde voor Mij heeft hij Mijn liefde in zich en zal hij met die liefde zijn medemensen liefhebben, zoals Ik alle mensen eeuwig ten diepste liefheb. Zie, jullie, die in Mij geloven en op Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen, doen je best om je medemensen lief te hebben, om geduld te hebben, verdraagzaam te zijn, hulp te bieden, enzovoorts, maar tot de ware liefde voor je medemensen in volkomenheid kom je pas, wanneer je eerst ten diepste Mij liefhebt.

Die ware diepe liefde voor Mij is dan de basis voor het liefhebben van je medemensen, zonder enige dwang, helemaal vrij uit jezelf uit Mij. Maar om tot die ware diepe liefde voor Mij te komen, is het nodig om Mij meer en dieper te leren kennen, tot in het diepst van je ziel Mij te leren kennen, want Mij liefhebben is gebaseerd op het kennen van Mij zoals Ik in volkomen waarheid volledig volmaakte liefde en haar wijsheid, het ware werkelijke leven, Ben, in alles en iedereen. Ik ken jullie allemaal volledig, want jullie zijn deel uit en in Mij. Daarom is het ook nodig dat jullie, ieder voor zich, jezelf leert kennen, daarmee leer je kennen wat niet naar liefde is, wat je dus eigenlijk van oorsprong niet bent, en leer je Mij kennen, ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, wijze onveranderlijke liefde, Die Ik Ben.

En zodra je Mij ten diepste in de volledige volmaaktheid werkelijk kent, niet denkt te kennen, maar werkelijk kent, zul je Mij in alle vrijheid ten diepste liefhebben, en daarmee al je medemensen kennen en liefhebben. Daarom staat er geschreven om als eerste Mij lief te hebben en daarna je medemensen als jezelf. Dat is de waarheid van werkelijke gelukzaligheid in volledige vrijheid.

Hemels Brood 6947

Mijn werkzaamheid in wijze liefde is enorm, oneindig groot en voor het grootste deel buiten het zichtveld van jullie mensen op aarde. Mijn werkzaamheid is geheel zuiver in volledige waarheid, onafgebroken en onveranderlijk altijd ten goede van alles en iedereen. Iedereen kan daarop vertrouwen.

Zo is het bij jullie mensen niet. Bij jullie gebeurt er veel achter de schermen, buiten het zichtveld van heel veel mensen, bij jullie wordt veel achtergehouden. Daarmee bedoel Ik niet alleen misdadigers die hun misdaden in het donker ongezien plegen. Daarmee bedoel Ik in het bijzonder degenen die leiding aan mensen geven, die kennis hebben van iets wat door hen niet in zijn geheel met alle mensen gedeeld wordt, om allerlei eigen redenen. Zo zijn er situaties waarbij informatie gegeven zou moeten worden, maar achtergehouden wordt om te voorkomen dat mensen in chaos of paniek raken.

Maar wanneer mensen de juiste sluitende informatie niet krijgen, gaan zij hun eigen invullingen aan situaties geven, en die zijn dan niet meer eenduidig, die verschillen in waarheid van elkaar. Daardoor ontstaat er juist een zekere chaos, want iedereen gaat doen wat hij zelf het beste vindt of wat hem het beste uitkomt. Het werkelijk beste zou zijn, wanneer mensen in hun hart bij Mij zouden komen om van Mij de juiste en nodige informatie te krijgen. Want Ik houd niets achter van wat van belang is voor alle mensen om te weten. In ware liefde en wijsheid zal Ik de mens in zijn hart altijd precies laten weten wat goed is om te doen of te laten.

Daarvoor is het wel nodig om bij Mij te komen en naar Mij te luisteren, zonder eigen invullingen en zonder de invullingen van de zogenaamde kenners. Ik ben altijd volledig op de hoogte van alles wat er op aarde gaande is, en vanuit Mij in het hart kan iedereen de waarheid aangereikt krijgen in volkomen liefde en haar wijsheid. Wie zich daaraan houdt, zal de juiste weg vinden om te gaan en zonder paniek alles doen wat het beste is. Want wat Ik weet, weet iedereen die daar oprecht in zijn hart voor bij Mij komt.

Hemels Brood 6948

Het moeilijkste voor de mens is datgene los te laten waar hij aan gehecht is, waar hij een verlangen naar heeft, waar hij aan kleeft en niet zonder wil, maar wat niet het beste voor hem is. Hij weet het, meestal weet hij het, maar het is als een verslaving die hij ontkent. Iemand die regelmatig te veel alcohol drinkt, die rookt, die te veel eet, of juist te weinig, het zijn allemaal verslavingen die moeilijk losgelaten kunnen worden.

En zo zijn er mensen die hun eigen wil doen, omdat zij baas willen zijn over hun leven en Mij niet willen erkennen als hun leven, terwijl Ik toch onveranderlijk eeuwig hun leven ben en blijf en terwijl Mijn Woord en Mijn adviezen toch het beste voor diegenen zijn om op te volgen en daarbij hun eigen wil, hun verlangens, alles wat zij gewend zijn, los te laten. Dat is voor veel mensen heel moeilijk, makkelijker is het voor hen om Mij en Mijn bestaan te ontkennen en iedereen die wel in Mij en Mijn bestaan gelooft belachelijk te maken, van domheid te betichten en hun getuigenissen als niet te bewijzen af te doen en naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Zo wordt er steeds minder over Mij en Mijn Woord gesproken en zo blijft Mijn Woord alleen bij een kleine groep mensen bekend en door die kleine groep mensen meer en meer naar waarheid begrepen en naar gehandeld. Dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat, het lijkt meer en meer verloren te gaan, het zijn allemaal kleine lichtjes geworden in een enorme menigte van mensen die niet omkijken naar die kleine lichtjes, die nog het enige teken van Mijn bestaan lijken te zijn. Daarom wordt er door een aantal mensen zelfs gezegd, God is er niet meer, God is dood. Kijk maar naar wat er allemaal gebeurt op aarde, en waar is nu die God van liefde en wonderen?

Wel, lieve mensen, Ik zal aan al die mensen tonen Wie Ik ben en waar Ik ben, Ik zal Mijzelf tonen in werkelijk leven en alle mensen nog de kans geven zich tot Mij en Mijn liefde te keren, niet om het hen te verwijten, niet om Mij te wreken, niet uit boosheid of wrok, maar uit ware eeuwige liefde, om al die mensen te redden van de narigheid die zij met hun handel en wandel steeds meer over zichzelf afroepen. Ik zal dat doen, duidelijk te begrijpen voor iedereen, en wie kiest voor het goede en loslaat wat niet goed is, die is gered van alles wat aan hem kleeft.

Maar voor hen die hardnekkig vasthouden aan hun dwaling kan Ik uit grote liefde voor hen niet anders doen dan toe te laten wat zij nodig hebben om tot het ware levenslicht te kunnen komen, om de ogen voor het ware zicht op hun leven uit Mijn leven te openen, ook al zal dat heel onaangenaam zijn. Maar daarmee zullen ook zij gered worden van hun dwaling en tot het gelukzalige leven komen, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6949

Het innerlijk besef van mensen, dat hun mening en daaruit hun handelen niet alleen voor henzelf een uitwerking heeft, maar ook voor hun medemensen, is van het grootste belang om zuiver te zijn en in overeenstemming met Mijn ware liefde en haar wijsheid, om met elkaar een aangename en veilige samenleving te kunnen hebben.

Maar veel mensen denken hun eigen inschattingen wel te kunnen maken en zijn ervan overtuigd dat hun inschattingen de juiste zijn en baseren hun doen en laten op wat zij denken dat waar en goed is, zonder na te gaan of dat werkelijk wel zo is. Zo is er een zekere nonchalance en zelfs arrogantie bij veel mensen die zich autoriteit genoeg vinden om zichzelf te kunnen beoordelen op waarheid en juistheid, om hun eigen beslissingen te nemen. Ook bij degenen die in Mij geloven zijn er die verzuimen om wat zij denken dat juist is bij Mij na te vragen.

Hen zeg Ik, de wereld strooit onzichtbaar fijn zand in ieders ogen, waardoor mensen onopgemerkt beïnvloed raken door situaties en halve waarheden en waardoor meningen en overtuigingen vertroebeld raken. Het kwaad, al wat de ware liefde tegenwerkt, spint daar goed garen bij. Want juist dat wat de mens zelf als goed en waar ziet, houdt hij het sterkst aan vast en is daarom vaak moeilijk om los te laten. Maar het is hun waarheid, niet Mijn waarheid.

Voor Mijn waarheid is het nodig om in het hart bij Mij te komen, Mij te vragen en naar Mij te luisteren. Wie denkt de waarheid zelf al wel te weten en daaraan vasthoudt, kan zich sterk vergissen zonder zich daarvan bewust te zijn, terwijl dat evengoed een uitwerking heeft voor hem en zijn medemensen. Wat is de moeite om oprecht en met aandacht voor alles even in het hart bij Mij te komen? Is het vergeetachtigheid of zelfingenomenheid of een beetje van allebei?

Ik verwijt niemand iets, Ik maak alleen zoveel mogelijk duidelijk hoe gedachten en overtuigingen vertroebeld kunnen raken wanneer je op jezelf vertrouwt, terwijl je bij Mij kunt komen en op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid kunt vertrouwen en in alle zuivere waarheid te weten kunt komen wat de juiste mening, de juiste overtuiging, met de beste uitwerking voor alles en alle mensen is.

Hemels Brood 6950

Er zijn meerdere natuurwetten waarmee de mens al sinds eeuwen bekend is. Wat hij kan, gebruikt hij daarvan in zijn voordeel. Maar hij weet dat er ook natuurwetten zijn waarmee hij voorzichtig moet zijn, die in zijn nadeel kunnen werken en hem schade kunnen brengen. Toch zijn er altijd mensen die denken die wetten wel de baas te kunnen en uiteindelijk rampen veroorzaken.

Zoals de mens de natuurwetten kent, zijn er ook geestelijke levenswetten, die de mens maar niet lijkt te willen kennen. Die geestelijke levenswetten zijn lang niet zo gemakkelijk te beheersen als bepaalde natuurwetten, maar wel veel belangrijker. Want met het beheersen van de geestelijke levenswetten die Ik bedoel, kan de mens de natuurwetten beheersen, omdat het één zodanig met het ander in verband staat, dat het beheersen van de geestelijke levenswetten boven de natuurwetten staat. Maar de overgrote aandacht van de mens is erop gericht de natuurwetten te beheersen en de verschillende mogelijkheden daarvan te gebruiken.

Dat put de aarde uit, terwijl met het zich houden aan de geestelijke levenswetten de natuur, de hele aarde, verrijkt zou worden in het voordeel van de mens, in meerdere opzichten. Alleen, zo intelligent als de mens in zijn verstand is, zo arm is hij in het geestelijk besef van het verschil in kracht tussen de natuurwetten en de geestelijke levenswetten. Die armoede is niet een gevolg van het niet kunnen verstaan van de geestelijke levenswetten, maar het gevolg van onwil om zich aan die wetten te houden.

Wie met de natuurwetten spot, weet wat hem kan overkomen en hij bedenkt zich wel daar niet mee te spotten, terwijl de geestelijke levenswetten hem lang niet zo belangrijk lijken. En dat zal hij gaan merken, hoe belangrijk juist die levenswetten zijn, niet alleen voor de beheersing van de natuur, maar vooral omdat deze levenswetten in direct verband staan met Mij, met Mijn Wil. Zo is het dat degenen die geen rekening houden met de door Mij gegeven levenswetten van ware liefde, de gevolgen zullen gaan merken.

Maar jullie, die zo veel je kunt naar Mijn liefde leven, vrees niet, want voor jullie zal alles helemaal ten goede komen, zowel op de aarde als in de hemel. Amen.

Hemels Brood 6951

Lieve mensen die in Mij geloven, Ik ken jullie zo goed, zo door en door. Ik zie jullie overwegingen in allerlei situaties, Ik zie hoe jullie steeds weer voor keuzen komen te staan waarbij je soms niet weet of deze keus beter is dan die. Ik zie hoe jullie dan nadenken wat Ik de beste keus zou vinden.

De ene keer vraag je Mij en hoor je Mij, een andere keer denk je het wel te weten, er zijn ook momenten waarop je duidelijk met Mij verbonden bent en gewoon weet wat goed is om te doen. Soms verwonder je je daarover, over dat innerlijk gegeven weten hoe het beste te handelen, want je ziet Mij niet zoals je gewend bent je medemensen te zien, en toch weet je zeker dat Ik er ben en jou, jullie allemaal intens liefheb. Ik heb alle mensen intens lief, niet alleen jullie die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, maar alle mensen. Maar in doen en laten staat de ene mens al wel dichter bij Mij dan de andere mens.

Soms vragen jullie je af hoe dat nu komt, dat niet alle mensen Mij in zich voelen, beseffen, en zoals jullie innerlijk weten dat Ik er ben en jullie intens liefheb. En je zou dat hen zo graag duidelijk maken, hen over Mij vertellen, hen helpen om Mij ook in hun hart te vinden en Mijn liefde voor hen te gaan voelen. Maar je hebt al vaker gemerkt dat veel mensen wel het goede doen, maar toch niet in Mij geloven en ook niets willen horen van wat jij gelooft, zeker weet. Zie, dat komt door de vrijheid die jullie allemaal hebben. In die vrijheid is ook de verleiding op aarde, die zelf ook een zekere vrijheid heeft, en veel mensen zijn nog gevoelig voor de verleiding, sommigen meer en sommigen minder. Zo moet het zijn, anders zou er geen vrijheid zijn.

Maar vergeet het niet, er is altijd ook Mijn liefde die zich op allerlei manieren toont, in mensen en om mensen heen, en alles wat mensen doen of laten is in Mijn liefde gevat op een oneindig wijze manier, zodat iedereen, hoever hij in zijn vrijheid ook is afgedwaald, Mijn stem toch gaat horen en op Mijn stem gaat reageren en dan Mijn licht gaat zien en door dat zuivere licht van Mijn wijze liefde wordt aangetrokken om naartoe te komen. En zonder enige dwang, in alle vrijheid, gaat eens iedereen bij Mij komen uit eigen vrije wil.

De vraag, waardoor jullie eerder Mijn stem zijn gaan horen en Mijn licht zijn gaan zien, is geen vraag om te stellen, is een feit wat nu eenmaal zo is. Waarom opent de knop van de ene bloem zich eerder dan de knop van een andere bloem? Omdat die ene knop nu eenmaal eerder rijp is, eerder Mijn liefde en Mijn licht ervaart en op reageert. Zo is het met jullie, jullie zijn als die knoppen die eerder opengaan, heel eenvoudig omdat jullie Mij wat eerder innerlijk zijn gaan horen, zijn gaan voelen en Mijn licht zijn gaan zien. Zo zullen alle mensen op de bestemde tijd Mij gaan horen, gaan voelen en Mijn licht gaan zien, zodra zij daar rijp voor zijn.

Hemels Brood 6952

De diepste waarden van het leven zijn liefde en haar wijsheid, het leven Die Ik Ben, jullie Schepper, God. Ieder mens is in eenheid met Mij die diepste waarden, maar tegelijkertijd is hij in eenheid met al zijn medemensen die waarden niet, zolang niet alle mensen op de aarde in alle vrijheid naar Mijn liefde en haar wijsheid handelen.

En dat is de situatie op aarde, dat lang niet iedereen naar liefde en wijsheid handelt, zodat degenen die dat zoveel mogelijk wel doen op de een of andere manier toch te maken krijgen met de gevolgen daarvan. Maar nooit zullen die gevolgen schade doen aan hun ziel, aan hun goddelijke wezenlijkheid uit Mij. Wie eenmaal in zijn hart in alle vrijheid vanuit het innerlijk besef van waarheid en van liefde en haar wijsheid Mij als de Bron van zijn leven heeft aangenomen, blijft voor altijd aangenomen. Ook al kent hij nog niet alles van het ware leven, van Mijn bestaan, van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, van Mijn hemelen, van Mijn levenskracht en levensrijkdom, tot in de volkomen volmaaktheid van Zijn.

Zolang degene die Mij aangenomen heeft in Jezus Christus in zijn hart op de aarde in een materieel lichaam verblijft, heeft hij te maken met al het doen en laten van medemensen die Mij nog niet in hun hart aangenomen hebben. Dat kan zo nu en dan tot moeilijke situaties leiden, wanneer iemand Mijn Woord in zijn hart ten uitvoer wil brengen, maar de juistheid daarvan door medemensen in twijfel getrokken wordt en zij hun eigen invullingen en meningen willen doorzetten. Dan is het moeilijk om vast te houden aan Mijn ingevingen zonder medemensen te irriteren.

Wat dan te doen? Wees in zo’n situatie zoveel mogelijk de minste. Ik weet hoe eigendunk, het eigen verlangen, de eigen wil mensen blind maakt voor de waarheid van Mijn Woord, en het is niet de bedoeling om dan tot strijd te komen. Kom opnieuw in je hart bij Mij en Ik zal je in ware liefde en wijsheid een nieuwe weg geven om met de situatie om te gaan, zodat de ware liefde toch haar werk kan doen en niemand ontevreden achterblijft. Gezegend allen die Mij in hun hart in Jezus Christus volgen.

Hemels Brood 6953

Zie, Mijn Leven is creëren, is doen ontstaan en ontwikkelen. Mijn Leven is beweging en toch ben Ik onveranderlijk Dezelfde in Alles en iedereen. Mijn leven is volmaakt, volmaakte waarheid, volmaakte liefde en haar volmaakte wijsheid, eeuwig en altijd onveranderlijk Dezelfde.

En hoewel Ik niet zichtbaar ben zoals de mens zichtbaar voor elkaar is in een materieel lichaam, ben Ik in alles wat Is zichtbaar, Ik ben ongezien zichtbaar in alles wat uit Mij ontstaan is, en buiten Mij is niets, is niets ontstaan, kan niets ontstaan, is geen leven en wordt geen leven gegeven. Ik Ben Die Ik Ben in Alles en iedereen, Leven. Ik geef leven, uit Mij is leven, Ik Ben leven. En hoewel Ik in alles voor iedereen te vinden ben, zijn er maar weinig mensen die Mij vinden en die Mij gevonden hebben.

Degenen die Mij in alle werkelijkheid gevonden hebben en zien zoals Ik werkelijk Ben, leven, waarheid, liefde, wijsheid, Schepper, God, Jezus Christus, de Mens, zullen Mij voor altijd kennen en zien. Wanneer je eenmaal een vorm tussen andere vormen herkend hebt, herken je die altijd, wie Mij gevonden en herkend heeft, zal Mij voor altijd en eeuwig gevonden hebben en kennen, en voor altijd zijn deel van Mijn Zijn kennen en in werkelijkheid leven zoals hij Mij in waarheid kent.

Ik ben het licht, door Mijn licht kan iedereen zien, maar hoe groot en oneindig Mijn licht ook schijnt, nog zijn de meeste mensen er blind voor en hebben zij hun eigen valse licht, zonder de valsheid ervan te bemerken. Maar zoals de wind het zand wegblaast, zo zal Mijn licht het valse licht vervagen en tenietdoen, en Mijn liefde en haar wijsheid zal in waarheid alle blindheid wegnemen, zodat alle ogen opengaan en Mij in waarheid van Zijn zien. Niet zoals mensen elkaar in een materieel lichaam zien, maar zoals Ik werkelijk eeuwig en altijd oneindig, zonder begin en zonder einde Ben, werkelijk gelukzalig eeuwig onveranderlijk leven, en dan zullen alle mensen in alle vrijheid Mijn leven net zo eeuwig onveranderlijk gelukzalig Zijn!

Hemels Brood 6954

Hoe zeker kun je van je beste vrienden zijn? Vandaag je vriend en morgen wellicht je vijand. Niemand kan met volkomen zekerheid zijn medemens, die hij denkt door en door te kennen, in alle omstandigheden vertrouwen. Iemand hoeft maar één gedachte te hebben iets zonder je te schaden te kunnen doen, maar het blijkt een vergissing en het schaadt je wel.

Het was niet bedoeld om je te schaden, en het leek er ook op dat het zonder schade te doen zou zijn, maar het werkte niet uit zoals gedacht. Zo is de beste vriend toch niet ten volle te vertrouwen, want ongewild kan hij keuzen maken die goed lijken te zijn, maar dat niet zijn.

In alle opzichten ben Ik, je Schepper, altijd en eeuwig volkomen te vertrouwen. Juist zijn er nogal wat mensen die hun vrienden meer vertrouwen dan Mij, hun Schepper. Want hun vrienden zien zij, kennen zij al jaren van dichtbij, en Mij, hun Schepper, zien zij niet en kennen zij niet op de manier waarop zij hun vrienden kennen.

Aan jullie, die meer nog jullie vrienden vertrouwen dan Mij, vraag Ik, kom dichter bij Mij, kom in je hart bij Mij en leer Mij daar beter kennen. Leer Mijn ware liefde kennen en de wijsheid die uit Mijn liefde voortkomt. Leer Mijn wegen kennen, die voor jullie de beste wegen om te gaan zijn. Want al Mijn wegen zijn gebaseerd op Mijn liefde voor jou en iedereen. In je hart kun je in contact met Mij komen, kun je Mij en Mijn liefde in waarheid voelen, kun je Mij in alle opzichten leren kennen door Mij te vragen over alles wat je weten wilt, wat je bezighoudt, wat je moeilijk vindt, en Ik geef je antwoord. Je hoeft in je hart maar te luisteren.

Misschien denk je nu, hoe doe ik dat, in mijn hart luisteren, en niet met mijn oren? In je hart heb je oren die geestelijk horen, daar waar je voelt dat je leeft, want dat leven ben Ik, je Schepper. En wanneer je je leven voelt, voel je Mij, en daar kan Ik met je spreken, zonder woorden, in je besef. Ik verzeker je dat, zodra je begrepen hebt waar je Mij in je hart kunt vinden en hoe je daar naar Mij kunt luisteren, je antwoord krijgt op al je vragen. Je kunt erop vertrouwen dat alles wat Ik je laat weten, laat beseffen, werkelijk waar is en je kunt Mij dan werkelijk ten diepste vertrouwen.

Hemels Brood 6955

Wanneer mensen een probleem hebben, wordt hun aandacht voornamelijk gericht op het oplossen van het probleem. Pas na de oplossing van het probleem wordt duidelijk welke gevolgen het heeft en wordt daar aandacht aan gegeven.

Beter zou het zijn als tijdens de aanpak van het probleem, door zoveel mensen als daarvoor nodig zijn, andere mensen hun aandacht zouden richten op de gevolgen ervan voor de langere termijn, vooral de gevolgen die niet direct zichtbaar en herkenbaar zullen zijn, maar er wel gaan komen. In de meeste situaties blijft de aandacht van de mens vooral geconcentreerd op de aanpak van het probleem, terwijl daarbij direct ook de gevolgen voor de langere termijn van start gaan, die door het gebrek aan besef daarvan een flinke voorsprong krijgen op de mens.

Zou de mens in tijden van nood direct in zijn hart bij Mij komen, dan zou hij met Mijn hulp niet alleen de beste manier vinden om het probleem zo optimaal mogelijk aan te pakken, maar ook het inzicht krijgen om het verloop van de gevolgen voor de lange termijn bij te houden. Maar zo ziet het er op aarde nog niet uit, omdat de kleine groep mensen die in Mij geloven, op Mij vertrouwen en wel bij Mij komen wanneer het nodig is, weinig of geen invloed heeft op de besluiten van degenen die de leiding hebben en niet bij Mij om raad vragen.

Dan gaan de dingen zoals ze gaan. Wel leren mensen daarvan juist datgene wat nodig is om dichter bij Mij te komen. Ook al geeft dat in het geheel meer slachtoffers, toch zal het de mens verder brengen op zijn weg naar het ware liefdevolle leven voor altijd. Die weg is van tijd tot tijd moeilijk, en het is niet zo dat Ik die weg moeilijk maak om de mens tot het ware liefdevolle leven te brengen, het is de mens zelf die in zijn vrijheid wegen kiest die hem op een moeilijk begaanbare weg doen uitkomen.

En ja, dat raakt ook jullie die in Mij geloven. Zie dat als de offers die Ik van jullie vraag voor het goed van jullie medemensen die nog niet in Mij geloven en op Mij vertrouwen zoals jullie doen, zodat zij toch uiteindelijk ook bij Mij uitkomen en ook voor altijd tot het ware liefdevolle leven komen.

Hemels Brood 6956

Duidelijkheid. Er staan veel verhalen in de Bijbel waarover nog geen volledige duidelijkheid bij mensen is. Een daarvan is toch wel belangrijk om die wat verder te verduidelijken.

Zie, er staat in de Bijbel dat Satan in de materie gebonden werd en dat Ik hem daarbij een zekere mate van vrijheid en van macht toestond. Daarover is toch een verkeerd beeld ontstaan. Want zoals het door de mens wordt uitgelegd is dit toestaan van vrijheid en macht een voordeel voor Satan, wat Ik hem gegeven heb. Maar zo is het in werkelijkheid niet. De vrijheid en macht die Satan heeft, heb Ik hem niet in zijn voordeel gegeven, maar om te beginnen in het voordeel van de mens. Want de werking van die macht staat ten dienste van de mens en geeft de mens zijn vrijheid.

Want juist door de aanwezigheid van deze beperkte macht van Satan is het voor de mens mogelijk om in vrijheid zichzelf te ervaren als een eigen zijn, doordat het de mens de vrije keus geeft tussen de liefde, Die Ik Ben, en het tegenovergestelde daarvan, wat Satan vertegenwoordigt. Wat betreft de afgepaste vrijheid van Satan, dat is Mijn liefde waaruit hem de gelegenheid gegeven is om terug te komen bij Mijn liefde, terug te komen tot het ware leven en niet in de eeuwige dood gevangen te blijven. Ook dat is vooral in het voordeel van de mens, want door de mens kan Satan zijn dwaling gaan inzien, vanuit het inzicht van de mens, die zodra hij Mij in zich leert kennen tot het zuivere zicht kan komen, wat zijn doorwerking heeft op Satan en zijn besef van waarheid, van werkelijk leven, van Mij, zijn Schepper.

Daarmee mag duidelijk zijn dat ook de door Mij aan Satan vrij gegeven werkzaamheid vooral in het voordeel van de vrijheid van de mens is, zodat de mens uit eigen vrije wil terugkomt tot Mijn ware gelukzalige leven en daarmee ook Satan tot verlossing komt van zijn misvatting zelf leven te zijn en zelf heerser over zijn leven te zijn, zoals veel mensen ook denken zelf heerser over hun leven te zijn. Juist heb Ik alles zo geordend dat zowel de mens als daarmee Satan tot Mij, Mijn liefde en haar wijsheid, tot het gelukzalige leven terugkomen, in alle vrijheid, uit geheel eigen vrije wil, die dan gelijk is aan Mijn Wil, ware onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6957

Wanneer een mens zich ergens een beeld van vormt, met informatie die hij gekregen heeft van medemensen of door wat hij gelezen heeft, komt dat beeld nooit helemaal met de waarheid overeen, wat doorgaans pas blijkt wanneer hij het in werkelijkheid ziet. De ene mens is wat beter in staat om zich een juist beeld te vormen vanuit allerlei gegevens dan een ander, maar geen beeld dat op die manier gevormd is, is helemaal correct.

Veel mensen hebben zich een beeld gevormd van Mij, hun Schepper, van het ware leven, van hun verdere leven na hun verblijf op de aarde, van alles wat er is maar in de materie niet te zien is, wat voor een kleiner of groter deel niet correct is. Veel hangt samen met de zuiverheid van een mens. Hoe eerlijker, hoe nederiger, hoe liefdevoller, hoe verdraagzamer iemand is en hoe oprechter iemand in zijn hart naar Mij luistert, des te completer wordt zijn beeld van Mij, van het ware leven en van hemzelf. Maar zodra hij dat beeld, wat hij in zijn oprechtheid in zijn hart van Mij gekregen heeft, deelt met een medemens, zal daarvan een deel verloren gaan door degene die hem aanhoort en er zijn eigen beeld naar vormt, waarbij diegene minstens even eerlijk en oprecht moet zijn om zich een gelijkend beeld te kunnen vormen.

Zo kunnen mensen zichzelf in elkaar herkennen vanuit Mij in hun hart, of niet herkennen wanneer de een wel en de ander nauwelijks of geen contact met Mij in zijn hart heeft. Want met of zonder Mij geeft een groot verschil tussen mensen. Juist degenen die in alle ernst, oprechtheid en liefde in hun hart bij Mij komen, zullen zich in elkaar herkennen. En wat zij in elkaar herkennen ben Ik, hun liefhebbende hemelse Vader, en het licht uit Mij dat vanuit hun hart hetzelfde uitstraalt, hetzelfde begrip geeft, hetzelfde beeld toont, Mijn liefde en haar wijsheid.

Lieve mensen, in Mij zijn jullie allemaal leven, bestaan jullie, zijn jullie met elkaar jezelf in Mijn eenheid van werkelijk leven. Eens zullen jullie allemaal de volledige volmaaktheid van Mijn ware volkomen gelukzalige werkelijkheid zien en zijn, de oneindige schoonheid van Zijn, ons leven.

Hemels Brood 6958

Er is op aarde een enorm verschil tussen de leugen en het bedrog, de strijd om winst en macht, en de gevolgen die dat allemaal geeft, en de waarheid, de liefde, de belangeloosheid, de steun aan elkaar, in alle eenvoud gegeven, en de uitwerking die dat allemaal geeft.

Het verschil in de gevolgen tussen het één en het ander is door alle mensen te zien, maar degenen van de leugen en het bedrog willen het niet zien, sluiten hun ogen ervoor, en anderen werken zich een slag in de rondte om alles te vergoelijken en de gevolgen de baas te worden. En soms lijkt dat een gevecht wat niet te winnen is, omdat de leugen, het bedrog, het egoïsme tussen al het goede blijft doorgaan. Maar lieve mensen, Ik zeg jullie, in Mijn liefde lost alles wat geen liefde is helemaal op. Niet altijd meteen, in een half uurtje, nee, het kan dagen, weken, of soms maanden duren, maar oplossen in Mijn liefde zal het.

Wanneer het langer duurt, word dan niet moedeloos, denk dan niet dat het deze keer niet goed zal komen, laat je aandacht bij wat nodig is om te doen niet verslappen, blijf op Mij en Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwen. Je kunt ervan op aan dat Ik niet opgeef, nooit opgeef. Dat Ik wat Mijn Hand eens begon gestand doe. Mijn liefde is eeuwig onveranderlijk de werkzaamheid die niet en nooit te overwinnen is, die zeker alles wat geen liefde is en de gevolgen daarvan teniet zal doen. Niet meteen vandaag of morgen, maar wanneer de tijd ervoor is aangebroken, de juiste tijd voor alle mensen, zodat niet hier of daar een beetje verholpen wordt, maar zodat overal alle narigheid door gebrek aan liefde verholpen wordt.

Dat heeft te maken met de vrije wil van de mens, alles gebeurt zodanig en in het juiste tempo, om de vrijheid van de mens niet te belemmeren. Maar wees zeker van Mijn liefde en haar wijsheid, wees er zeker van dat Ik alles zal doen wat alle mensen tot het ware eeuwig gelukzalige leven voor altijd bij Mij terugbrengt.

Hemels Brood 6959

Ik zie wanneer er in een mens een bepaalde zwakte aanwezig is, welke die mens bij zichzelf als zodanig niet herkent, terwijl die mens oprecht in Mij en Mijn liefde gelooft. Deze zwakte kan door Satan misbruikt worden, vooral omdat die mens zich van die zwakte bij zichzelf niet bewust is. Om te voorkomen dat Satan daar misbruik van maakt, is het belangrijk om die zwakte te versterken en in het besef te brengen, op een zachtmoedige maar effectieve manier.

Het kan daarvoor nodig zijn dat Ik Mij wat terugtrek uit het besef, waardoor het lijkt dat er geen contact met Mij meer mogelijk is, en dat kan een gevoel van verlatenheid geven. Nooit ben Ik werkelijk zonder contact met diegene, Ik blijf altijd aanwezig, en wie dit overkomt hoeft werkelijk niets te vrezen. Want hoewel hij dat niet zo ervaart, wordt hij toch in alle opzichten door Mijn liefde gedragen en omgeven.

Zie, het vraagt geduld en vasthoudendheid aan het geloof in Mij en Mijn liefde, wat voor een bepaalde duur nodig is. In die tijd van stilte in het contact met Mij ontstaat er in de mens een proces waardoor die mens zich gaat bezighouden met de vraag wat de reden is voor Mijn zogenaamde afwezigheid, terwijl Ik wel degelijk aanwezig ben en altijd blijf. Meestal heeft een periode waarin het lijkt dat er geen contact met Mij mogelijk is te maken met misvattingen uit kerkelijke overtuigingen die nog losgelaten moeten worden, omdat zij een belemmering vormen voor een zuiver beeld van de waarheid van leven, van Mij en Mijn Woord.

Maar het kan ook te maken hebben met wereldse inzichten, die aanwezig zijn uit de tijd dat iemand nog niet zo met Mij bekend was en nog geen innerlijk contact met Mij had. Bij sommige mensen heeft het te maken met hun verstandelijke overwegingen, die een belemmering vormen om wat werkelijk is, Wie Ik werkelijk Ben, wat Ik werkelijk aanreik, in hun hart te kunnen beseffen.

Aan wie een dergelijke periode doormaakt, waarin het contact met Mij niet mogelijk lijkt te zijn, of waarin alles donker lijkt te zijn, zeg Ik nadrukkelijk, vrees niet, want Ik ben er altijd, Ik ben nooit weg. Het is een stilte tussen jou en Mij uit liefde voor jou. Vertrouw op Mij, wat er ook gebeurt, Mijn liefde draagt en omringt jou, want jij bent belangrijk voor Mij en wat er gebeurt is belangrijk voor jou. Weet dat op een zeker moment je Mij weer zult voelen, dat het contact met Mij er weer zal zijn en weet dat je Mij en Mijn liefde dan dieper en intenser voelt en meer van Mij en Mijn Woord begrijpt dan daarvoor mogelijk was. Ik zeg jullie allemaal, Ik heb jou lief, intens lief.

Hemels Brood 6960

Ketters werden zij genoemd, alle mensen die zich losmaakten van de toenmalige kerk, de mensen die op een andere manier geloofden dan de kerk dicteerde. Zij werden zonder vorm van een eerlijk proces ter dood gebracht. Nu, in de huidige tijd, wordt het geloof in Mij vaak doodgezwegen.

Er worden geen mensen meer gedood om hun geloof, lichamelijk gezien, maar erover praten wordt niet gewaardeerd. Alleen degenen die in Mij geloven spreken nog met elkaar over Mij, maar niet wanneer zij op een verjaardag met meerdere mensen zijn, niet in de kroeg, niet tijdens het sporten, zelfs niet bij vergaderingen op het werk, waarbij het goed zou zijn wanneer Ik daarbij gevraagd zou worden. In het openbare leven mag Ik er niet zijn, mag er niet over Mij gesproken worden, is er een soort van code, zodra iemand over zijn geloof in Mij begint, staat hij alleen, of valt er een stilte, of wordt er snel overgegaan op een heel ander onderwerp.

En al zou jij, in Mij gelovende mens, dat allemaal trotseren en toch over je geloof in Mij praten in gezelschappen, het zou je niet baten, misschien zou het door iemand herkend worden, maar al gauw is dat moment voorbij en word je bij volgende gelegenheden gemeden. Het gaat nu niet meer om mensen die in Mij geloven ter dood te brengen, het gaat er nu om, om Mij ter dood te brengen, om Mij als God en Schepper in Jezus Christus dood te zwijgen, zodat Ik geheel uit het besef van de mens verdwijn, als dood ga zijn. Maar niemand kan Mij ooit doden, dat heb Ik bijna tweeduizend jaar geleden al getoond, en, lieve mensen die in Mij geloven, dat zal Ik wederom tonen.

Hoe Satan ook probeert Mij buiten te sluiten, Ik ben leven, eeuwig leven, Ik ben in ieder mens leven, alles wat leeft ben Ik, en alles wat leeft is Mij, zonder uitzondering. Juist Satan wil leven, maar leven kan hij alleen Mij, hoe hij zich daartegen ook verzet. Dat is de grote tegenstelling in hem, hij wil leven, maar zonder Mij is er geen leven, en juist zal hij, eens de machtigste lichtdrager uit Mij, ooit gaan beseffen dat hij alleen kan zijn zoals hij, uit Mij ontstaan, tot zelfstandig besef van leven gekomen is, omdat Ik hem dat gegeven heb en voor altijd geef.

Dat geldt voor alle mensen die denken zonder Mij te kunnen leven en Mij doodzwijgen. Ik zwijg niet. Ik leef en jullie leven allemaal met Mij, ware onbaatzuchtige eeuwig onveranderlijke onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, te weten, het eeuwig gelukzalige leven, zodra je dat uit eigen vrije wil helemaal aanneemt.

Hemels Brood 6961

Adam en Eva konden de verleiding niet weerstaan om toe te geven aan datgene wat niet naar Mijn liefde was. En nog steeds kan de mens de verleiding tot afdwaling van Mijn liefde niet weerstaan, terwijl Mijn liefde onpeilbaar diep en oneindig groot is voor alle mensen.

Toen eenmaal toegegeven is aan de verleiding om de eigen wil te volgen, heeft dat als een zwakte in de mens postgevat. Alleen Mijn komst op aarde in de Mens Jezus Christus en Zijn weerstaan van alle verleiding om toe te geven aan de weelde van de Goddelijke macht, die in Hem aanwezig was, Zijn sterven en opstanding, heeft de mens een uitweg geboden om los te komen van die zwakte, door de mogelijkheid om zich te verbinden met Mij in Jezus Christus in zijn hart en met de macht van Mij in Jezus Christus om alle verleiding te kunnen weerstaan.

Maar alhoewel de mens deze uitweg gegeven is, zijn er nog veel mensen die daar geen geloof in hebben. Die nog niet begrijpen wat er op aarde gaande is, die niet beseffen dat de opoffering van Jezus Christus, uit ware liefde voor Mij, Zijn God, Die Hij Zelf in Zich had en van wie Hij alle macht tot Zijn beschikking had, een daad van oneindige betekenis voor de mens is, Hij maakte daarmee voor eeuwig de weg vrij tot het eeuwig gelukzalige leven voor alle mensen in alle eeuwen.

Zie, zelfs jullie die in Mij in Jezus Christus geloven hebben nog niet volledig het besef van de omvang en de betekenis daarvan voor alle mensen op aarde. Om alle mensen tot het ware besef van Mij in Jezus te brengen, zal Ik terugkomen op de wolken van Mijn werkelijk Zijn, als een dief in de nacht, dat is onverwachts, als een bedelaar, dat is als iemand die geen waarde lijkt te hebben, en Ik zal voor alle mensen het licht aandoen.

Er zullen mensen zijn die Mij direct herkennen in dat licht, maar anderen zullen zich afvragen Wie Ik ben. En hen zal Ik barmhartig tegemoet treden en we zullen zien of hun ogen opengaan. Dan zal de liefde en haar wijsheid, de Goddelijke waarheid, in ieder mens vloeien, en er zal vrede en welvaart zijn in Mijn ware liefde op de aarde, zoals het in de hemel is, in alle vrijheid voor iedereen.

Hemels Brood 6962

Zoveel mensen, zoveel meningen, en allemaal zijn zij ervan overtuigd dat hun mening de ware is. Hoeveel waarheden denken mensen daarbij wel dat er zijn? Van al die verschillende meningen kunnen mensen zich wel bedenken dat er wel op verschillende manieren naar iets gekeken kan worden, dat er daardoor verschillende gezichtspunten kunnen zijn, maar dat er in het totaal toch maar één waarheid kan zijn.

Maar wie wil en kan toegeven dat zijn waarheid de waarheid niet is, dat zijn waarheid slechts een gezichtspunt is? Een gebrekkig gezichtspunt, omdat hij het geheel niet ziet, niet kan zien, omdat zijn ogen daarvoor te beperkt zijn, zowel zijn letterlijk materiële ogen als zijn geestelijk beseffende ogen. Toch roept iedereen om het hardst wat volgens hem de waarheid is en wat flauwekul is. Maar hoe en met wat bewijst hij zijn waarheid? Sommigen hebben hele redeneringen, becijferingen, tabellen, procenten, anderen zien het, hebben een wetenschappelijke opleiding gevolgd, weer anderen zijn heel bekend en op grond van hun bekendheid, als acteur, of als zanger, of entertainer, geven zij hun mening.

In het geheel zijn er maar heel weinig mensen die in hun hart bij Mij komen, die beseffen dat Ik in alle opzichten de Enige ben Die weet en kan zeggen wat werkelijk waar is, waar het werkelijk om gaat, waarom iets op welke manier het best gezien kan worden, maar naar hen die uit Mij weten, beseffen, begrijpen, wordt niet of nauwelijks geluisterd. Zij krijgen geen podium, niet in de krant, niet op de radio, niet op de televisie, want hun mening doet er niet toe. Zij zijn niet geleerd, niet bekend, zijn geen wetenschapper, kennen de cijfers niet, enzovoorts.

En dus houden zij zich op de achtergrond met Mij. Want zolang iedereen het wel weet, of denkt te weten blijf Ik op de achtergrond. En misschien, als mensen gaan zien dat geen waarheid de waarheid is, is er gelegenheid voor Mij en hen die bij Mij zijn, om antwoorden te geven die zinvol zijn en helpen en gaan mensen daarnaar luisteren. Misschien.

Hemels Brood 6963

Wanneer je in de natuur wandelt met weinig of geen mensen om je heen, en je voelt de stilte, de schoonheid, de vrede, de rust, dan lijkt het alsof alles fijn en goed is, alsof er op aarde geen pijn en verdriet is, geen onenigheid en strijd, dan lijkt het alsof de aarde de mooiste plaats in het universum is en alsof de wereld met al haar problemen niet bestaat.

Zo zou het kunnen zijn, maar zo is het niet. Toch is de aarde heel bijzonder en toch is de aarde de enige plaats in het universum waarop de mens tot leven gekomen is, waar Ik de mens Mijn leven gegeven heb en voor eeuwig en altijd geef. De plaats waar de mens van Mij de vrijheid van leven gekregen heeft in de schoonheid van de natuur, in Mijn oneindige liefde en haar onnoemelijke wijsheid, de plaats waar de mens in ware gelukzaligheid kan zijn in het eigen persoonlijke besef te bestaan, eenvoudig te bestaan. Zou dat voor de mens genoeg geweest zijn, dan zou niet alleen een wandeling in de natuur hem dat gevoel van stilte, vrede, schoonheid en rust geven, maar dan zou dat voor alle mensen over de hele aarde in werkelijkheid zo zijn, zonder alle problemen, zonder strijd en ziekte en narigheid, die er nu hier en daar wel is.

Voor de mens was die eenvoud niet genoeg. Hij vond het belangrijk om macht en rijkdom te vergaren, om strijd daarvoor aan te gaan met medemensen, om daarvoor alles behalve liefde te leven zoals het hem uitkwam, en dat heeft keer op keer geleid tot de val van elke beschaving die de mens op basis van macht en rijkdom opbouwde. Zelfs nadat Ik Zelf in Jezus Christus op aarde kwam, om mensen tot het ware zicht op een gelukkig en vredig leven te geven, hebben mensen zich door macht en rijkdom tot liefdeloos handelen laten verleiden. En nu is het zover gekomen dat het zo niet kan doorgaan en gebeuren moet wat Ik toen al gezegd heb, nu zal Ik terugkomen en samen met hen die in Mij geloven en wel hun leven zoveel mogelijk naar liefde leven, de ware liefde terugbrengen.

Maar, lieve mensen die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, dit is een waarschuwing aan jullie, want hij die de verleiding van de mens is, en zijn macht over de mens niet verliezen wil, zal al zijn vermogen inzetten om jullie uit elkaar te drijven, zal proberen tussen jullie te stoken, juist daar waar jullie nog zwak zijn. Hij zal dat in het geniep doen, want hij is slim en jullie zijn goedgelovig. Daarom, wees paraat en blijf voortdurend in eenheid met Mij in je hart, houd elkaar dichtbij, ga geen onderlinge discussies aan, laat ieder zijn mening hebben, ook al verschillen jullie van mening. Jullie geloof in Mij en Mijn liefde, dat is jullie eenheid. Laat niets tussen jullie komen, want daar is de verleiding op uit, juist op het ter discussie krijgen van jullie verschillen, die met zwakten te maken hebben, met misvattingen over de waarheid.

Laat je niet uiteendrijven, maar blijf samen in eenheid met Mij en Mijn liefde in je hart, zodat jullie Mijn helpers kunnen zijn op het moment dat het erop aankomt, het moment dat niemand weet dan Ik alleen. Gezegend jullie die oren hebben en naar Mijn stem luisteren, die ogen hebben en Mijn wederkomst gaan zien en begrijpen. Gezegend jullie allemaal, Ik heb jullie lief.

Hemels Brood 6964

De moeilijkste momenten in iemands leven geven hem het meest waardevolle, ook al ervaart iemand dat op zo’n moment niet. Wat het ook is, of het nu pijn of ziekte is, of het nu gebrek aan wat dan ook is, honger of ongemak, eenzaamheid of onenigheid, ernstig toegebracht letsel of valse beschuldigingen, niemand denkt op zo’n moment, ha, fijn dat ik dit meemaak, want het is waardevol om mee te maken. Pas later, en soms pas veel later, of zelfs pas na het verblijf op de aarde, komt het zicht op de waarde van alle moeilijke momenten die er geweest zijn.

Maar voor Mij, in de Mens Jezus Christus, was het vooraf al duidelijk welk een grote onnoemelijke waarde de gebeurtenissen rond Mijn veroordeling, Mijn kruisiging en Mijn opstanding zouden hebben. Niet voor Mij, maar voor alle mensen in alle eeuwen van verblijf op aarde. Juist voor hen, voor jullie. Een waarde, oneindig veel meer dan wat er op de aarde aan materiële waarde te vinden is of door mensen als de grootste waarde gezien wordt. En het werd niet gezien, toen niet, en nu niet, tenminste niet in haar volle omvang, in de volle betekenis.

De moeite om als Mens met de beschikking over de Goddelijke kracht en macht de verleiding te weerstaan om daarvan gebruik te maken en niet veroordeeld, niet gekruisigd en niet gedood te worden, is onbeschrijflijk voor jullie mensen en gaat jullie begrip ver te boven. Maar het is volbracht, en daarmee, lieve mensen, is voor iedereen, niemand uitgezonderd, de ware weg naar het eeuwig gelukzalig Goddelijk ware Leven, in de volledige vrijheid van Zijn, voor eeuwig veiliggesteld voor alle mensen om te gaan. Want met Mijn opstanding uit de dood is het voor alle mensen mogelijk om op te staan uit de dood. De dood welke alles is wat niet gelijk is aan de eeuwig ware liefde en wijsheid van God, jullie Schepper, niet gelijk is aan het ware eeuwig Goddelijke Leven.

Maar het blijft in alle vrijheid de keus van de mens om die waarde te zien, om in zijn vrijheid te kiezen voor de wegen die Ik hem in zijn hart aanreik. En zo kan het zijn dat iemand vandaag opstaat uit de dood, en vrij en gelukkig eeuwig leeft, terwijl een ander dat pas over duizenden jaren bereikt, want iedereen blijft vrij. Maar wie werkelijk wil, die help Ik persoonlijk om Mij te volgen en alle moeilijkheden te overwinnen, die help Ik tot de opstanding uit de dood en tot het eeuwig gelukzalige leven te komen. En alle anderen, uit ware liefde help Ik hen ook.

Hemels Brood 6965

Ik heb de tijd, de eeuwigheid. Bij Mij hoeft niets vandaag af, Ik heb geen haast. Toch gebeurt alles op de bestemde tijd, naar Mijn ordening, naar Mijn liefde en haar wijsheid. Ik hoef Mijzelf nooit te haasten, Ik ben nooit iets kwijt, Ik vergeet nooit iets, Ik ben leven, eeuwig leven, Ik ben liefde en wijsheid, Mijn werkzaamheid is eeuwig, altijd Dezelfde, onveranderlijk, Ik Ben. Ik weet alles, Ik ken alles, Ik ben het leven van alle mensen, het leven van alles, alle dieren, alle planten, alles, en de mens is Mijn evenbeeld.

Wanneer de mens in een spiegel kijkt ziet hij Mij, maar hij ziet Mij niet, hij ziet zichzelf, daardoor ziet hij Mij niet, Mijn evenbeeld die hij is. Hij ziet zichzelf in elke spiegel omdat hij met zijn materiële ogen in een materiële spiegel kijkt. Zou hij in de ware levensspiegel kijken, in zijn hart en naar de natuur met de ogen van zijn ziel, de ogen van zijn geest, dan zou de blindheid voor wie hij is en Wie Ik Ben oplossen, en een helder licht, Mijn ware licht, zou hem Mijn ware gedaante tonen en hij zou de gelijkenis tussen hem en Mij zien, hij zou zien hoe hij in alles Mijn evenbeeld is, hij zou het ware leven zien, Die Ik Ben.

Ik heb de tijd, de eeuwigheid. Jullie mensen zijn eeuwig Mijn evenbeeld, daar hoef Ik niets meer aan te doen. Ik wacht en ben werkzaam, Ik weet en ken alles, Ik heb jullie lief, en de wijsheid werkt vanuit Mijn liefde naar Mijn ordening, zoals Ik die precies ten beste voor alle mensen heb ingesteld en precies zo, dat alle mensen tot het ware gelukzalige leven zullen komen. Dat heb Ik veiliggesteld door in de Mens Jezus Christus op aarde te komen, gedood te worden aan het kruis, onschuldig mens, en op te staan uit de dood van het lichaam, omdat leven nooit sterft. Jullie zijn Mijn leven en geen van jullie zal werkelijk sterven, omdat geen leven ooit sterft.

Ik heb de tijd, de eeuwigheid, en in de eeuwigheid van leven ontmoeten wij elkaar, jij en Ik, jullie en Ik, nu of morgen, of wanneer dan ook, zodra jij sterft en uit de dood opstaat. Zodra je ziet dat jij Mijn evenbeeld bent, zodra je Mij herkent in jezelf, zodra je Mijn liefde bent. Zodra je in alle vrijheid in alle waarheid Mij in jou leeft Die Ik Ben. Dan sta jij met Mij op uit de dood en leeft!

Ik ben de tijd, de eeuwigheid.

Hemels Brood 6966

De grote vraag voor alle mensen is, kun je de minste zijn? En tegelijkertijd is dat de moeilijkste vraag om te beantwoorden, want er zijn wel mensen die de minste willen zijn, maar om dat daadwerkelijk te kunnen, dat is een heel ander verhaal.

Kun je een goed idee om te doen loslaten voor een veel minder goed idee en dat minder goede idee accepteren om uitgevoerd te worden? De meeste mensen zullen willen vasthouden aan hun betere idee en het wellicht koste wat het kost willen doorduwen. Maar tegelijkertijd wil degene met het minder goede idee het zijne toch uitgevoerd krijgen, want hij heeft daar een eigen belang bij.

Zo gaat het in de wereld om degene met de langste adem, de luidste stem, de grootste mond, en zelden om de minderheid, degene die de minste kan zijn. En daarbij, niemand bemerkt het wanneer je de minste bent, er is geen enkele eer mee te behalen, je wordt er niet voor geroemd, je krijgt geen medaille, geen vernoeming, je bent en blijft onzichtbaar. En bij Mij? Bij Mij ben je eenvoudig jou, kom je ook niet in aanzien, want bij Mij heeft niemand aanzien, de minste zijn is bij Mij de ware liefde zijn, en liefde vraagt niet om aanzien, hoeft geen beloning, geen waardering, hoeft niet vermeld te worden.

Veel mensen die op aarde de minste zijn, denken wel door Mij beloond te zullen worden, maar de beloning is al aanwezig in het de minste kunnen zijn. Net als alles een werking heeft, heeft liefde een werking, niets is een beloning en niets is een straf, maar alles heeft een werking en in de vrijheid van de mens kan hij gaan inzien welke werking de meest aangename sfeer geeft. Als je de minste bent omdat je dat geleerd hebt, heeft dat een andere werking dan wanneer je de minste bent uit eigen vrije keus, uit liefde voor Mij en je naasten.

Iedereen kan de minste zijn, maar de meeste mensen willen dat niet zijn, er blijft altijd een beetje eer aanwezig wat overwonnen moet worden met liefde. Die liefde ben Ik. Wil jij de minste zijn? Laat Mij dan toe in je hart, vooral op het moment dat het erop aankomt dat je uit eigen vrije wil de minste zou kunnen zijn.

Hemels Brood 6967

Er is een verschil tussen verhalen die mensen vertellen en verhalen die Ik vertel. De verhalen die mensen vertellen kunnen waar zijn, of zijn deels waar, of kunnen helemaal niet waar zijn. Ze leggen soms dingen bloot die in de samenleving gebeuren en te denken geven, of suggestief zijn en mensen in verwarring brengen.

De verhalen die Ik vertel zijn waar, maar lijken vaak een letterlijke betekenis te hebben, terwijl de ware betekenis van geestelijke aard is. Dat wil niet zeggen dat wat Ik vertel niet letterlijk gebeurd is. Want eens is toch de aarde met alles erop en eromheen letterlijk ontstaan in de materiële zin en zijn jullie mensen tot leven op aarde gekomen. Maar al dit letterlijke, het materiële, is niet de basis van leven, die basis ben Ik. Al het letterlijke, het materiële, is dienstbaar aan jullie mensen, is niet het werkelijke leven, maar nodig om aan alle mensen duidelijk te maken dat materie het leven niet is, maar dat leven in jou en in alle mensen Mijn leven is.

Dat Mijn leven de waarheid is, heb Ik getoond met Mijn opstanding, nadat Mijn materiële lichaam was gedood. Ik ben in alle werkelijkheid nooit gedood, Mijn leven is eeuwig, en zo Mijn leven jullie leven is, is jullie leven ook eeuwig. Dat wat jij in jou voelt dat jouw leven is, is eeuwig jouw leven uit Mij, jouw persoonlijk mens zijn uit Mij, het eeuwig ware leven. Op aarde heb Ik in Mijn Mens zijn, in Jezus Christus, het ware leven getoond, getoond dat leven waarheid, liefde en wijsheid is, en met Mijn opstanding heb Ik de eeuwigheid ervan bewezen, letterlijk en geestelijk. Maar zelfs dat bewijs was voor velen niet genoeg, en met allerlei onwaarheden werd Mijn opstanding uit de dood ontkend. Ik Ben, Ik leef eeuwig Die Ik Ben.

Wie Mij gelooft, leeft Mij en komt in de eeuwig ware gelukzaligheid van werkelijk leven. Wie Mij niet gelooft en bewijs zoekt, bewijs vind je in je hart, zowel letterlijk als geestelijk. Gezegend al de mensen die Mij geloven, die Mij in hun hart ontmoeten, zij zullen met Mij opstaan uit de dood en leven, en met Mij alle andere mensen wekken tot leven, tot alle mensen met Mij uit de dood zijn opgestaan en eeuwig werkelijk gelukzalig leven zijn.

Hemels Brood 6968

Alles wat een mens doet of laat en zegt of zwijgt, heeft een uitwerking. Alles waar een mens aan denkt of niet aan denkt, heeft een uitwerking. Alle meningen en overtuigingen die een mens heeft, hebben een uitwerking. Aan al die uitwerkingen ligt een motivatie ten grondslag, waarbij het van groot belang is of die motivatie gebaseerd is op liefde of op het tegenovergestelde van liefde.

Op aarde is de situatie zodanig dat de mens vrij is in zijn doen en laten, vrij is om te zeggen of te zwijgen wat hij wel of niet wil, een mening aan te hangen of te verwerpen, enzovoorts. In die vrijheid kan ieder mens ondervinden wat het een en wat het ander teweegbrengt en hij kan in alle verschillende opzichten veranderen van mening, van overtuiging, andere dingen zeggen of zwijgen, kortom alles aan zichzelf veranderen, als hij dat wil.

In die vrijheid die de mens heeft is het voor hem van belang dat hij beseft dat hij slechts een heel beperkt zicht heeft op wat er op de aarde en eromheen is en gebeurt en waarom het er is en gebeurt, terwijl dat allemaal te maken heeft met alle keuzen die alle mensen in hun vrijheid gemaakt hebben, maken, en nog gaan maken. Maar veel mensen hebben dat besef niet, beseffen niet dat zij slechts een korte periode van hun leven op de aarde verblijven en niet alles kunnen weten van wat er allemaal gebeurd is voor hun verblijf op de aarde, wat er gebeurt tijdens hun verblijf op aarde en wat er nog te gebeuren staat.

Toch zijn er veel mensen die denken genoeg kennis en besef te hebben om als basis te dienen voor een volwaardige mening, voor een volwaardige overtuiging. Al heeft de mens de vrije wil, dat wil nog niet zeggen dat hij daarmee de volledige kennis heeft van zijn leven, van alles wat is en van Mij, zijn Schepper. Want Ik ben Degene die alle mensen het leven geeft, Die de mens op de door Mij geschapen aarde tot leven gebracht heeft, Ik ben degene Die eeuwig leven is, Die alles weet en kent, alles wat er gebeurd is, alles wat er nu gebeurt en wat er nog te gebeuren staat.

Alleen door Mij kan iedereen alles weten, kennen, zien. Iedereen die in zijn hart Mij leert kennen, die uit vrije wil ervoor kiest om bij Mij te komen in zijn hart, in zijn besef te leven. Want daar ben Ik, in jou, in dat besef te leven, want jouw leven is Mijn leven. Voor wie het weten wil, Ik ben niet zomaar jullie Schepper, Ik ben volmaakte liefde en haar wijsheid, leven in eeuwigheid, en Ik heb jullie eeuwig oneindig ten diepste lief. En dat is jullie volkomen ware leven, Mijn diepe liefde.

Hemels Brood 6969

Het is gemakkelijk om van iemand te houden waarmee het “klikt”, die alles goed doet, die steeds aangenaam in omgang is, zachtmoedig en vriendelijk, behulpzaam is en voor alles begrip heeft. Moeilijker wordt het wanneer iemand dat niet is, wanneer iemand soms ongeduldig is, niet steeds vriendelijk is, het niet altijd overal mee eens is, wel eerlijk, maar recht door zee en geen blad voor de mond neemt. Die zegt waar het op aankomt en vaak ook nog gelijk heeft, waar je liever had dat diegene geen gelijk zou hebben.

Helemaal moeilijk wordt het wanneer het om iemand gaat die niet eerlijk is, die regelmatig alleen aan zichzelf denkt, die weinig of geen begrip voor zijn medemensen heeft en ook geen rekening ermee houdt of hij medemensen tekortdoet en onvriendelijk is. Het allermoeilijkste is het om van iemand te houden die ronduit crimineel is, die niets geeft om zijn medemensen, die nergens voor terugdeinst, die levensbedreigend is en voor wie het geen punt is om een leven te nemen, als iemand hem in de weg staat.

Toch heb Ik alle mensen lief en zorg Ik voor alle mensen, en wel zodanig, dat iedereen datgene krijgt wat voor hem het allerbeste is. In Mijn ordening heb Ik vastgelegd dat iedereen precies datgene krijgt wat hem naar die weg brengt die bij het eeuwig gelukzalige leven uitkomt en hem bij de poort brengt die toegang geeft tot eeuwig gelukzalig leven. In ware nederigheid kan iedereen door die poort gaan en met Mij en alle mensen die daar ook doorgegaan zijn, voor eeuwig gelukkig zijn.

Maar hoe staat het nu met Mij liefhebben, want om die poort te kunnen doorgaan is het ook nodig om Mij in alle vrijheid volkomen lief te hebben. Dat is voor veel mensen nog niet het geval. Want hoewel Ik volkomen liefde en wijsheid voor alles en iedereen ben, ziet niet iedereen Mij in die volkomen waarheid van Zijn. Maar zoveel als iemand Mij in waarheid ziet en kent, zoveel zal hij Mij kunnen liefhebben.

Voor iedereen die Mij wil liefhebben, maar nog niet in alle opzichten Mij kan liefhebben, is het van belang om steeds weer in zijn hart bij Mij te komen om Mij steeds beter te leren kennen. Dan gaat hij niet alleen Mij meer en meer liefhebben, maar ook de mensen die moeilijk lief te hebben zijn. Want, lieve mensen, zo is het bedoeld dat jullie allemaal eerst Mij liefhebben en daarmee elkaar en uiteindelijk in de eeuwige gelukzaligheid met Mij en elkaar voor altijd Zijn.

Hemels Brood 6970

Ik zie in je hart dat je je afvraagt waardoor er mensen zijn die in Mij geloven en zeker weten dat Ik, hun Schepper, alle mensen leven geef, dat Ik hun leven ben, en altijd in alles ware liefde en haar wijsheid ben, terwijl er veel andere mensen zijn die dat allemaal niet geloven, zelfs niet in Mijn bestaan geloven en denken dat alles zomaar bij toeval ontstaan is. Je vraagt je af wat het verschil maakt, waarom niet iedereen Mijn aanwezigheid in zich beseft en Mij niet in alles ziet, je zou willen weten hoe en waarom dat zo is.

Wanneer je de mens letterlijk in het materiële lichaam bekijkt, heeft hij Genen en DNA als onderdelen van zijn lichaam waarin allerlei informatie ligt opgeslagen. Informatie waaruit veel duidelijk kan worden over die persoon, wanneer je het kunt analyseren. Er kunnen bijvoorbeeld aandoeningen gezien worden die iemand kan krijgen of heeft, gezien kan worden waar iemands voorouders vandaan komen, er kunnen allerlei mogelijkheden en onmogelijkheden uit geanalyseerd worden. En gezien kan worden dat er grote verschillen tussen mensen zijn in mate van intelligentie, talenten, type karakter, enzovoorts. Je zou je dus ook kunnen afvragen waarom al die materiële verschillen tussen mensen er zijn en waar die mee te maken hebben.

Zo verschillend als mensen letterlijk materieel gezien zijn, zo verschillend zijn zij ook in geestelijk opzicht, en zowel het een als het ander staat op een bepaalde manier in direct verband met elkaar. Het geestelijke is het werkelijke leven, niet alleen het leven van één mens, maar met Mij het leven van alle mensen tezamen, gevormd als één mens, waarbij jullie als het ware de Genen en het DNA van die ene mens vormen en alle aanwijzingen en informatie zijn van die ene mens, die Mij als zijn leven in zich heeft, net als jullie, ieder voor zich, Mij als je leven in jullie hebben. Ieder van jullie kan zonder het materiële lichaam leven, maar het materiële lichaam kan niet zonder jullie geestelijk zijn leven, dat is, niet zonder Mij, het Enig ware Leven.

Ieder van jullie vormt een deel van die totale mens om tot Mij te komen vanuit een eigen persoonlijk door Mij en je eigen vrije wil gevormde wezenlijkheid. De een met meer aanleg om Mij in zich te ervaren, met meer besef van Mij in zich, dan de ander, wat nodig is om de ene grote mens, die jullie met elkaar zijn, tot één geheel in werkelijk leven te brengen. Ieder van jullie heeft daar een werking in, al naargelang hij aan intelligentie, talenten en karakter gekregen heeft van Mij en zijn eigen wil heeft aangenomen. De combinatie daarvan maakt iedereen uniek zichzelf, terwijl iedereen in zijn werking precies zodanig past in die grote mens, dat die mens, die jullie samen zijn, tot de oorspronkelijke eenheid met Mij kan gaan komen en in zijn geheel, met ieder van jullie afzonderlijk, naar Mijn beeld en gelijkenis zal gaan zijn, zoals hij oorspronkelijk geschapen is, ofwel, zoals Ik hem, die mens, buiten Mij Mijn leven in alle volmaaktheid gegeven heb, maar hij, niet begrijpend wat hij deed, los van Mij dacht te kunnen zijn, wat eeuwig niet mogelijk is.

Om dat duidelijk te maken zijn jullie, tezamen hem, met elkaar in de materie tot leven gebracht, ieder verschillend deel van het geheel van de hele mens, om ieder voor zich in alle vrijheid, vanuit het nodige verschil tussen elkaar, te gaan begrijpen Wie Ik Ben, wie jullie persoonlijk en tezamen zijn, en gaan begrijpen dat Ik het werkelijke leven ben en niemand zonder Mij leeft of kan leven. En zo zal het zijn dat de een dat op jonge leeftijd al beseft, al weet, en een ander er meer dan een leven op aarde voor nodig heeft, want iedereen heeft van Mij juist dat gekregen wat nodig is om met elkaar tot die ene volmaakte mens, tezamen en ieder persoonlijk, te komen, tot werkelijk gelukzalig leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 6971

In deze tijd hebben veel mensen een uitgesproken mening en het lijkt erop dat met elke uitgesproken mening rekening gehouden moet worden, want die zou waar kunnen zijn. Maar veruit de meeste van alle uitgesproken meningen mankeert het aan de juiste gegevens en de juiste informatie, waardoor bijna geen mening steekhoudt. Evengoed worden meningen voor waar aangenomen, wat de situatie die er is er niet beter op maakt.

Het is daarom van groot belang om te beseffen dat de waarheid niet te zien is zonder alle gegevens en alle informatie, en te beseffen dat die allemaal niet volledig te vinden zijn. Geen cijfers zijn volledig, geen uitleg is compleet, geen handelwijze is de juiste, geen test, geen toetsing geeft het juiste resultaat, en denk niet dat met optellen en aftrekken de juiste getallen, de juiste gegevens, de juiste aanpak, enzovoorts nog gevonden kunnen worden, want er is zoveel gehusseld, dat die niet meer te vinden zijn.

Maar Ik, jullie hemelse Vader, ben volledig van alles op de hoogte en voor jullie, die in Mij geloven, is het van belang om je mening los te laten en de situatie te aanvaarden zoals die is, en te handelen naar wat de overheid bepaalt, waarbij je wel goed blijft luisteren naar wat Ik je in je hart laat weten, in je hart, niet in je verstand. Want geen enkele mening die met het verstand beredeneerd is, heeft de waarheid, omdat er geen waarheid te kennen is met het verstand, vooral in deze tijd met deze extreme situatie. Vertrouw daarom op Mij in je hart, redeneer niet met welke gegevens dan ook, en volg eenvoudig de overheid.

Want Ik ben aanwezig waar dat nodig is, op de manier die nodig is, onzichtbaar voor ogen die niet geopend zijn voor Mijn aanwezigheid, maar dat wil niet zeggen dat Ik daar niet ben. Het gevaar zit in de eigen aannames, want zodra iemand die volgt, gaat hij langs Mij, zonder Mij op te merken, en loopt hij in de armen van de verleiding, omdat hij vrij is en Ik hem dan niet kan tegenhouden. Begrijp Mij, lieve mensen, want ieders handelen is van belang om de eigen vrije wil te zijn, en alleen in het hart kun je in vrijheid de waarheid beseffen. Wees geduldig en trouw aan Mij en Mijn liefde en haar wijsheid.

Hemels brood 6972

Het gaat er op aarde niet alleen om, op Mij te vertrouwen en je leven in Mijn Handen te leggen, het gaat er ook om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en in je vrijheid tot uiting te laten komen in de keuzen die je maakt.

Want iedereen krijgt van Mij wel Mijn leven en Mijn zorg uit ware liefde, en ieder leven ligt wel in Mijn Handen, maar de keuzen die mensen maken zijn in alle vrijheid hun keuzen. Het kan dan ook niet zo zijn dat de gevolgen van die vrij gemaakte keuzen van Mijn Handen zijn. Want zo is het niet. Toch wordt dat vaak aan Mij toegeschreven, waarbij gezegd wordt dat iemand zijn leven in Mijn Handen gelegd heeft. Elke keus die iemand maakt is zijn keus, hoe dan ook.

Nu zijn jullie met veel mensen op aarde en iedereen maakt zijn keuzen en al die keuzen hebben gevolgen, niet alleen voor degenen die ze maken, maar ook voor alle andere mensen. Wie een steen in het water gooit, veroorzaakt daarmee rimpelingen in het water. Het water heeft geen schuld aan die rimpelingen en kan die rimpelingen niet voorkomen. Zo is het dat alles wat mensen doen en laten rimpelingen veroorzaken door de keuzen die ze maken en die kunnen door mensen die daar geen aandeel in hebben, niet voorkomen worden. Het ligt aan de vrije keus van de mens welke gevolgen zijn keuzen hebben, waarbij keuzen uit Mijn ware liefde andere gevolgen hebben dan keuzen uit het tegenovergestelde daarvan.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn keuzen en voor de rimpelingen die daardoor ontstaan, waar iedereen mee te maken heeft. Iedereen heeft de eigen verantwoordelijkheid hoe hij met alle rimpelingen omgaat. Doet hij dat met Mij samen, dan kan hij dat in Mijn Handen leggen. Maar nog altijd ontslaat hem dat niet van zijn eigen verantwoordelijkheid voor elke keus die hij maakt. Wie ernaar streeft om al zijn handelen, zijn doen en laten zoveel mogelijk vanuit Mijn liefde en haar wijsheid, vanuit Mij in zijn hart, te doen, die legt zijn leven in Mijn Handen, maar nog houdt hij zijn eigen verantwoordelijkheid.

Niemand kan zeggen, ik leg mijn leven in Gods Handen, en op een stoel gaan zitten wachten tot alles goedkomt. Wees liever Mijn Handen in ware liefde en wijsheid zoals je dat in je hart van Mij voelt.

Hemels Brood 6973

Hemelse Vader, de triestheid van de lichamelijke dood van mensen op aarde gaat eigenlijk meer de mensen aan die achterblijven en iemand die hen dierbaar is verliezen.

De aardse lichamelijke dood is voor iedereen een overgang naar het voornamelijk geestelijke leven zonder een materieel lichaam. Voor velen is dat een verlichting in meerdere opzichten. Niet alleen is de aardse druk en de druk van het materiële lichaam verdwenen, maar velen kunnen daardoor ook meer beseffen van het verschil tussen het aardse leven en het geestelijke leven. Niet altijd direct, want zo’n besef heeft gelegenheid nodig om te groeien, vooral bij degenen die met misvattingen te maken hebben.

Na de dood zijn er dan ook veel verschillende sferen van zijn waar iemand in opgenomen wordt. Die verschillen hebben te maken met alles wat iemand op aarde gedaan en geloofd heeft. Over het algemeen komt iedereen in die sfeer die hem niet alleen het beste past, maar ook tot verlichting brengt, tot inzicht, tot een beter begrip van leven zoals het in werkelijkheid is. Ook dat niet in één keer direct na het aardse overlijden. Veel mensen zullen hun eerder overleden dierbaren in hun sferen ervaren en van hen hulp krijgen, maar het contact zal daarbij wel anders zijn dan mensen op aarde gewend zijn.

Voor iedereen die op de aarde gestorven is, wordt direct na zijn overlijden in alle opzichten gezorgd op een voor diegene beste manier. Daarom hoeft niemand van de achterblijvers verdrietig te zijn over de dode, maar het verdriet om het verlies is begrijpelijk. Het is jammer dat er een kloof is ontstaan tussen degenen die op aarde zijn achtergebleven en degenen die overleden zijn, want ooit kon de mens in contact blijven met de gestorvenen. Voor sommige mensen is dat zo nu en dan toch nog mogelijk, maar daarbij kan gemakkelijk een valse geest zich voordoen als een dierbare, dus is het ten sterkste af te raden om contact met een gestorvene te zoeken.

Bedenk bij het verdriet over een gestorvene dat diegene daar is waar het voor hem het beste is, namelijk in Mijn liefde en haar wijsheid, in de sfeer die voor hem het beste past.

Hemels Brood 6974

Van tijd tot tijd zie Ik dat mensen denken dat Ik iets laat gebeuren als antwoord op keuzen die mensen maken, dat het Mijn toedoen is dat iets gebeurt, als een reactie van Mij op een gemaakte keus. Maar dat is niet zo.

Ik heb de mens op aarde de vrijheid van keus gegeven en de aarde met alles erop en eromheen zodanig ingericht dat het geen onoverkomelijke ramp kan worden als mensen zich niet aan ware liefde houden en niet in Mijn bestaan geloven, en ook niet beseffen dat hun leven Mijn leven aan hen gegeven is. Want alles wat geen liefde is en niet uit liefde gebeurt, leidt eigenlijk tot de eeuwige dood, maar op aarde kan ieder mens het tegenovergestelde van liefde zijn en naar handelen zonder in de eeuwige dood te belanden.

Maar alle keuzen die mensen maken en niet naar ware liefde zijn, moeten dan wel een gevolg hebben wat zodanig is dat de eeuwige dood voorkomen wordt en tegelijkertijd de mens aanreikt dat zijn keus hem niet tot het ware leven brengt, wat hij nodig heeft om niet in de eeuwige dood terecht te komen, dat is, in een soort van onbewustheid van zijn bestaan, zonder ooit nog tot de bewustheid ervan te kunnen komen. Met Mijn lijden, dood en opstanding heb Ik wel alle schuld op Mij genomen, en daarmee alle mensen behoed voor de eeuwige dood, maar evengoed is het aan de mens om de juiste weg te volgen, en daarvoor is het nodig dat hij in alle vrijheid gaat inzien welke keuzen de juiste zijn en welke niet.

Daarom is de aarde zodanig ingericht dat aan elke keus een werking verbonden is, zodat het de mens zelf is die het effect van zijn keus oproept en daarmee te maken krijgt, op de ene of de andere manier, welke niet altijd even prettig is. In het hart geef Ik steeds de weg om te gaan aan, maar daar wordt lang niet altijd naar geluisterd, terwijl Ik weet, dat Ik bij deze en gene wel heel duidelijk gehoord ben.

Ook het niet luisteren naar wat Ik in het hart aanreik heeft een werking waardoor iemand tot zicht kan komen. Alles, lieve mensen, heeft een werking vanuit Mijn oneindige eeuwig onvoorwaardelijke ware liefde voor jullie allemaal, waarmee Ik jullie red van de eeuwige dood en tot het ware eeuwig gelukzalige leven breng.

Hemels Brood 6975

Vertrouwen. Geen mens is in alle opzichten werkelijk te vertrouwen. Hoe vol overtuiging iemand ook beweert betrouwbaar te zijn, het blijft gebrekkig, omdat niemand alles helemaal zeker kan weten en ook niet weet in welke situaties hij nog terecht kan komen en hoe hij dan zal reageren. Bovendien kan iemand denken dat hij de waarheid kent, terwijl dat in werkelijkheid wellicht niet zo is.

Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus, in alles en in je hart aanwezig, ben volkomen te vertrouwen. Maar er zijn veel mensen die Mij niet goed verstaan, die hun eigen opvattingen voor Mijn Woord zetten, alsof het Mijn Woord is, die wat Ik hen zeg vermengen met wat zij willen horen dat Ik zeg en daarbij er vast van overtuigd zijn dat zij Mij gehoord en verstaan hebben. Al bedoelen mensen in waarheid betrouwbaar te zijn, wees op je hoede, want uiteindelijk is nog niemand in alle opzichten werkelijk te vertrouwen. Ook mensen die volkomen eerlijk zijn en ernaar streven om helemaal betrouwbaar te zijn, hebben hun nog een zekere blindheid die iedereen nog heeft, zonder zich daarvan bewust te zijn. Daarbij heb Ik het niet over de mensen die, zich bewust daarvan, niet te vertrouwen zijn, oneerlijk en leugenachtig zijn.

Weet, dat hoe goed je zelf ook betrouwbaar wilt zijn, je daarin toch ook nog hiaten hebt, al ken je die zelf nog niet. Want je kent en weet nog niet alles zoals het ten diepste is. Maar in je hart ben Ik, en Ik ben volledig te vertrouwen, daar waar jij zelf helemaal stil bent, zonder mening, zonder eigen invullingen of opvattingen. Puur luisterend naar Mij kun je weten wat werkelijk waar is, als je bereid bent om de pijn van de waarheid, die er soms mee gepaard gaat, te verdragen. Want er is nogal wat waarheid verborgen en niet veel mensen hebben de moed en de bereidheid om die waarheid aangereikt te krijgen, omdat zij in zichzelf wel weten dat die waarheid flinke pijn gaat geven.

Aan hen zeg Ik, kom wanneer je eraan toe bent om Mij te vertrouwen zoals je weet dat Ik volkomen te vertrouwen ben en luister in je hart naar de waarheid, en Ik help je om de pijn die dat zal doen te verdragen. Daarna zul je bemerken dat het goed is om in alle eerlijkheid de waarheid te kennen, want het is altijd nog zo, de waarheid maakt vrij. Wie de pijn kan verdragen, kom en vertrouw op Mij, hoor de waarheid en wees ervan bevrijd!