Hemels Brood 6852 t/m 6882

Hemels Brood 6852

De ontwikkeling van de mens op aarde verloopt niet zomaar, en is ook niet vergelijkbaar met de uitleg zoals die door de theorie van Darwin gesteld wordt als een evolutie van niets tot iets. Van eencellig tot veelcellig, van plant naar dier naar mens.

Want daarbij mist de belangrijkste essentie, de belangrijkste schakel, en dat is Mijn werk, Mijn liefde, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, die van het begin af aan het bestaan Is, zoals Ik nog steeds het bestaan Ben en eeuwig blijf. Zou het verloop van al hetgeen op en om de aarde is, en de komst van de mens in die vorm van evolutie in ontwikkeling zijn, waar is dan nu de voortgang van de mens naar zijn vervolmaking? Want weer is de mens voor een groot deel afgedwaald van Mijn ware Leven, van waarheid en liefde. Weer is de mens overmoedig, grootmoedig en hoogmoedig zijn eigen zin aan het doen, en weer negeert of verloochent hij Mij, zijn Leven Gever, de Bron van zijn bestaan, Mijn ware eeuwige liefde voor hem.

Zodat gezegd kan worden, de ontwikkeling van de mens, gezien vanuit die evolutieleer, staat stil, of meer nog, loopt achteruit. Dat is omdat de essentie van zijn bestaan niet begrepen wordt, dat is doordat de belangrijkste schakel buiten beschouwing gelaten wordt, de schakel Die Ik Ben, Leven, eeuwig Leven in alles en iedereen. En hoe de mens ook naar zijn bestaan, zijn ontstaan, zijn ontwikkeling kijkt, zolang hij dat vanuit zichzelf centraal gesteld doet, vanuit zijn verstand, vanuit de kennis die hij denkt voldoende te hebben, zal hij aan de essentie voorbijgaan. Zelfs de in Mij gelovende mens, die met goede bedoelingen de ontwikkeling van Mijn Schepping bestudeert, gaat het niet zien, zolang hij de materie, de zogenaamde partikeldeeltjes niet loslaat en in alleen geestelijke termen van liefde en haar wijsheid gaat voelen uit Mij als zijn Bron van waarheid, liefde en wijsheid in zijn hart.

Maar hij is gezegend, want hij doet de moeite om Mijn waarheid van leven te vinden, niet voor zichzelf alleen, maar voor alle mensen, uit een zekere mate van liefde. En hem zeg Ik, Mijn ware liefde en haar wijsheid is de sleutel. Want dat is wat de ontwikkeling van de mens tot een eeuwigheid van leven doet komen, steeds afgepast naar de mate van de eigen vrije wil en het vermogen om te gaan begrijpen dat werkelijk leven totaal niets met materie te maken heeft. Want hoe zou Ik anders overal en in alles en iedereen ongezien Zijn? Juist zonder materie, in ware liefde. Zo ben Ik ook in jou.

Hemels Brood 6853

Lieve mensen die in Mij geloven, Ik weet waarmee jullie op aarde allemaal te maken hebben en wat het van jullie vraagt. Jullie willen het allemaal goed en naar liefde doen, terwijl er om jullie heen zoveel gebeurt en gezegd wordt wat niet goed en niet naar liefde is.

Dan zijn er momenten waarop je het niet meer weet. Wat is dan de beste keus? Vooral als je even uit je evenwicht gebracht bent door wat er gebeurde of gezegd werd. Dan is het moeilijk om bij Mij in je hart te blijven en naar Mijn advies te luisteren en dat op te volgen. Vooral wanneer je bedrog en leugens ontdekt die jou tekortdoen en je boos maken, verdriet doen. Of wanneer je ziet dat een medemens tekortgedaan wordt, te lijden krijgt en je ze wilt helpen, maar daar de mogelijkheden niet voor hebt. Dan is het moeilijk om vast te houden aan Mij en Mijn liefde en op Mijn zorg voor alle mensen te vertrouwen.

Ik zie en begrijp dat. De wereld is een gecompliceerd geharrewar van leugens en bedrog geworden, alle wegen zijn krom, waar is nog een rechte weg te vinden? Want alleen de rechte weg van eerlijkheid, waarheid, verdraagzaamheid, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid is de juiste weg, die jullie in alle opzichten willen gaan. Maar die wordt jullie regelmatig belemmerd door regels en wetten die niet passen in waarheid en liefde, en ook door omgangsvormen die egoïstisch en onaangenaam zijn. Ja, de wereld is gelijk een oerwoud aan het worden, dat bij tijd en wijle haast niet begaanbaar meer is.

Lieve mensen, Ik weet dat, blijf daarom ook dan juist bij Mij in je hart komen, ook als je denkt, nu heb ik het toch wel goed verprutst. Want Ik heb daar begrip voor, Ik vraag niet het onmogelijke van jullie. Ik heb jullie vrijheid gegeven en zo ook al jullie medemensen. Ik weet als geen ander hoe moeilijk dat kan zijn! Kom en houd je niet terug, want juist in je vrijheid is het van belang dat jij kiest om bij Mij te komen, bij Mij te zijn. Kom!

Hemels Brood 6854

Hemelse Vader, ik vind het het fijnst om met U in mijn hart te praten, iets wat ik al sinds mijn kindertijd doe. Wat ik er het fijnst aan vind is dat U altijd eerlijk bent op een liefdevolle manier, maar tegelijkertijd mij niet ontziet wanneer ik niet juist en naar liefde gehandeld heb. Dan laat U mij dat zien op een manier die mij in mijn waarde laat en waarbij ik de gelegenheid krijg om te gaan inzien vanwaaruit ik zo handelde.

Daarbij vind ik het fijn dat U mijn vragen beantwoordt op een manier die ik begrijpen kan, en wanneer ik het niet begrijp weet U mij daarbij altijd te helpen om het toch te gaan begrijpen. Soms stel ik U vragen waarover U mij laat weten dat de uitleg daarvan voor mij nog te moeilijk is om te verstaan, dan laat U mij toch net datgene zien wat mij tevredenstelt. Soms ben ik weerbarstig, omdat er situaties ontstaan zijn die onprettig voor mij of voor mijn medemensen zijn, dan zoek ik Uw hulp op mijn manier te krijgen, dan beroep ik mij op Uw Goddelijkheid, waarmee U alles kunt doen, en verwacht ik van U dat U het op mijn manier oplost.

Dan legt U mij geduldig uit waarom dat niet de beste manier is, en geduldig wacht U tot ik bereid ben om mijn weerstand los te laten. Dan komt bij mij het besef weer terug dat mijn denken zo heel, heel klein is, en Uw denken vol van liefde de eeuwigheid omvat. Het gesprek met U is altijd vertrouwd, U bent als een vriend, als liefdevolle familie, als een gelijke, maar aan Uw liefde en Uw wijsheid ben ik nog lang niet gelijk. Zo vaak doe ik wat ik wil, zoals het mij het beste lijkt, tegen beter weten in, want U geeft mij op de achtergrond altijd een klein signaaltje, wat ik dan niet oppak, verblind door mijn eigen gedachten.

En dan, wanneer het niet goed uitpakt en ik bij U kom in mijn hart, is er nooit enig verwijt, alleen Uw heldere licht waarin ik mij altijd veilig voel en weet dat U mij liefheeft. U wijst mij niet terecht, maar U laat mij zien waar het misging en altijd op zo’n manier dat ik duidelijk voel, dat was niet goed, en dan neem ik mij voor het de volgende keer beter te doen. En al weet U dat ik het nog vaak “beter ga doen”, U omarmt mij met Uw liefde en zachtmoedigheid zodat ik weet dat ik hoe dan ook altijd met U kan praten. En daar, lieve hemelse Vader, ben ik zo ontzettend blij mee, dank U!

Hemels Brood 6855

Voor alle mensen is het hart het belangrijkste onderdeel van hun bestaan. Stopt het hart, dan stopt alles. Daarbij bedoel Ik niet zozeer het lichamelijke hart als wel het geestelijke. Wie in zijn hart weet, voelt, wat het beste is, wat de beste weg ofwel de beste oplossing is, en dat willens en wetens niet volgt, die volgt wat dood is en geen leven geeft.

Nu stopt een hart niet zomaar, zonder aanleiding, en niet bij alles wat het hart aangaat zal het direct helemaal stoppen en niet meer op gang gebracht kunnen worden, maar uiteindelijk stopt het hart en treedt de dood in. Alleen, wanneer we het over het geestelijke hart hebben, dan kan Ik jullie zeggen, dat het nooit helemaal stopt of verloren kan gaan, want het geestelijke hart van iedereen is onverbrekelijk met Mijn hart verbonden, die verbinding kan nooit verbroken worden. Dat wil zeggen, dat er in ieder hart altijd een vonkje leven, Mijn Leven, aanwezig blijft, wat altijd door Mij opgewekt kan worden.

Toch is er wel een soort van dood voor het geestelijk hart, dat is wanneer iemand alleen nog dat kleine vonkje heeft en dat volkomen negeert, ontkent dat het er is en de eer van zijn bestaan aan zichzelf houdt. Zo kunnen mensen in die soort van dood lange tijd blijven, zowel op aarde als na hun verblijf op aarde. Wie dat vonkje in zijn hart niet negeert, erin gelooft dat hij niet uit zichzelf leeft, maar ook niet begrijpt hoe dat zo is, hoe hij zich van zichzelf bewust kan zijn, die leeft, maar het is nog niet het volle leven. Wie is gaan begrijpen dat dat vonkje in zijn hart van Mij, zijn Schepper, is en dat dat vonkje liefde is, die leeft al meer het ware leven, maar nog niet voluit.

Wie Mij, zijn Schepper, in zijn hart in Jezus Christus heeft leren kennen en Mijn liefde en haar wijsheid heeft ontdekt en geloof en vertrouwen in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid heeft gekregen, heeft al meer van Mijn leven aangenomen en het vonkje doen groeien. Wie dan vervolgens zijn leven erop richt om gelijk Mijn liefde en haar wijsheid te worden, is op weg om tot het volkomen leven te komen. Wie in zijn vrijheid Mij in Jezus Christus begint lief te hebben, vanuit Mijn liefde in zijn hart, is dicht bij het ware eeuwige leven, de eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 6856

Mensen kunnen hardnekkig iets nastreven wat ze maar niet kunnen krijgen, en hoe meer ze het nastreven te krijgen, des te moeilijker wordt het te krijgen. En wanneer zij het dan uiteindelijk voor elkaar hebben en het gekregen hebben, heeft het zijn waarde verloren en hebben zij er geen interesse meer in.

Vaak hebben aardse zaken en dingen een waarde al naargelang ze wel of niet moeilijk te verkrijgen zijn, en er wordt enorm veel moeite gedaan door heel veel mensen voor iets dat alleen waarde heeft omdat het moeilijk te krijgen is. Is het eenmaal verkregen, dan heeft het vaak zijn waarde verloren. Het zijn de wereldse verlangens, het is de hebzucht van mensen die in de wereld machtsspelletjes speelt, en veel mensen worden daarbij verleid tot oneerlijkheid, valsheid en egoïsme. Maar wanneer het een mens in nederigheid niets uitmaakt of hij macht of rijkdom heeft, kunnen de wereldse verlangens hem niet verleiden om zich in te spannen voor datgene wat zijn glans verliest zodra het verkregen is.

Juist die mens, die als het ware naast de wereldse verlangens blijft staan, wordt Mij in zijn hart gewaar en gaat in zich beseffen wat de ware schat is om te bereiken, gaat beseffen dat die schat zijn glans nooit zal verliezen, omdat het de eeuwig stralende volmaakte liefde is, en die mens gaat in zich beseffen dat Ik die liefde ben, in hem aanwezig, en dat er uit Mijn liefde en haar wijsheid zowel op de aarde als in het hele universum veel waardevollere schatten te verkrijgen zijn. Ook niet zonder moeite, maar wel schatten die hun glans nooit zullen verliezen, omdat zij eeuwigheidswaarde hebben, niet omdat zij moeilijk te verkrijgen zijn, maar omdat zij bestaan uit werkelijk waar leven uit Mij, uit Mijn ware liefde en haar wijsheid, omdat zij Mijn eeuwige liefde en wijsheid zijn, de eeuwig onveranderlijke waarheid.

Diegene zal begrijpen dat alle moeite die hij daar op aarde voor doet, nooit verloren is, dat wanneer hij die levensschatten bereikt heeft, ze juist nog meer glans krijgen dan hij zich ooit kon voorstellen en dat hij die schatten, zonder ze ooit te hoeven verdedigen, voor altijd de zijne mag noemen en in eeuwige vrede van die schatten mag genieten, samen met Mij en zijn medemensen, in Mijn liefde en haar wijsheid, in de volkomen veiligheid van Mijn koninkrijk, terwijl hij in Mijn Goddelijk Zijn zichzelf is.

Hemels Brood 6857

Er zijn verschillende wegen voor de mens om te gaan. Brede wegen, smallere wegen en hele smalle wegen. De brede wegen zijn het drukst bevolkt. In deze tijd zijn de brede wegen zelfs breder dan voorheen, door de vele drommen mensen die, aangetrokken door zogenaamde welvaart, voor die brede wegen kiezen, denkend dat zij via die wegen sneller vooruitkomen. Maar eerder worden zij door alle mensen die hetzelfde denken vertraagd, en onderling is er veel discussie ontstaan, wat de weg niet sneller te volgen maakt.

Er zijn ook smalle wegen die door de meeste mensen gemeden worden, omdat die niet alleen heel smal zijn, maar ook veel moeilijker begaanbaar, door allerlei obstakels die overwonnen moeten worden om verder te komen. Toch zou iedereen er beter aan doen om die smalle wegen te gaan, want er is één groot verschil tussen die brede en die smalle wegen, waar er ook nog eens minder van zijn. Dat verschil maakt heel veel uit, want het verschil is, dat die brede wegen in grote bochten de mensen steeds weer doen uitkomen op brede wegen, zonder ooit te bereiken wat ze verwachten te bereiken, voldoening aan al hun verlangens, wensen die uitkomen, en een grote mate van welvaart.

Daarentegen komen de smalle wegen, juist door het overwinnen van alle obstakels die de smalle wegen moeilijk begaanbaar maken, wel ergens uit, namelijk bij Mij, jullie Schepper, en bij Mijn liefde en haar wijsheid, bij het ware leven, bij het licht waarin Mijn liefde, haar wijsheid en de levende waarheid van Zijn te zien is, waarmee Ik, jullie God in Jezus Christus te zien ben en begrepen kan worden wat werkelijk leven Is, Wie Ik Ben en wie jullie zijn. Uiteindelijk leiden deze smalle wegen iedereen die ze gaat voor eeuwig tot de ware levensgelukzaligheid.

Nu is het bij jullie in Mij gelovende mensen wel bekend dat Ik hier geen letterlijke wegen bedoel, maar de keuzen die mensen maken voor hun doen en laten en de wijzen waarop mensen denken te kunnen bereiken wat zij willen. Met breed bedoel Ik dat er heel veel mensen zo denken, en met smal bedoel Ik dat er maar weinig mensen zo niet denken, omdat zij Mij kennen en bereid zijn om moeite te doen voor Mij en voor hun medemensen. Zij accepteren moeilijkheden als Mijn liefde waarmee het ware leven bereikt gaat worden.

Ga jij die smalle weg, dan zeg Ik je, Ik ga die hele weg met jou mee, Ik ben die hele weg naast jou, en aan het eind van die weg vang Ik jou op in Mijn armen vol liefde!
Houd moed, Ik ga naast jou!

Hemels Brood 6858

In sommige situaties, waarbij iemand niet gehandeld heeft zoals dat het beste was, en hij dat later beseft, wordt wel gezegd, ik had de tegenwoordigheid van geest niet, wat min of meer zegt, ik wist zo snel niet hoe te handelen.

In werkelijkheid ben Ik geestelijk altijd in iedereen aanwezig en had hij Mijn tegenwoordigheid van Geest wel, maar door de spanning of de onverwachtheid van de situatie heeft hij dat niet bewust in zich ervaren. Ik ben altijd in alle mensen aanwezig, maar Mijn aanwezigheid wordt niet door iedereen als zodanig ervaren. Angst en spanning, onverwachte wendingen in situaties, kunnen het besef van Mijn aanwezigheid blokkeren, ook bij mensen die in normale omstandigheden zich wel van Mijn aanwezigheid in hen bewust zijn.

Alles wat plotseling gebeurt kan mensen van hun stuk brengen, uit balans brengen, en kan reacties oproepen die zij na afloop betreuren. Ik zie dat en Ik weet dat, maar in de vrijheid van de mens kan Ik niet ingrijpen. Nu voelen mensen zich daarna vaak schuldig, als ze even rustig gebleven waren, hadden zij anders gehandeld, beter afgestemd op wat er gebeurde, maar wie in de hitte terechtkomt, zoekt verkoeling, en is er dan een rivier in de buurt, dan spring je daarin, ook al kun je niet zwemmen. En dat besef je pas wanneer je al in het water ligt.

Zo gaat het met ieders handelen, totdat je erin getraind bent om eerst even een moment van rust te nemen, een pas op de plaats te maken, en daarbij kan Ik je helpen. Wees daarom altijd innerlijk in contact met Mij, zet dat als het ware op een laag pitje, want zodra er dan iets gebeurt, kan Ik vanuit dat lage pitje je een duidelijk signaal geven om even een pas op de plaats te maken, en dat geeft Mij de gelegenheid om jou in alle vrijheid van advies te zijn, zodat je Mijn tegenwoordigheid van Geest beseft en altijd kunt zeggen, ik had de tegenwoordigheid van Geest.

En weet je, al die mensen die niet in Mij geloven, maar in een split second precies deden wat het beste was om te doen, en zeggen, ik had de tegenwoordigheid van geest om precies dat te doen, hadden de tegenwoordigheid van Mij, hun Schepper, zonder te beseffen dat Ik het was, in hen aanwezig. Maar eens zullen zij het weten, eens ben Ik ook in hen geboren!

Hemels Brood 6859

Alle mensen hebben de vrije wil. Niet iedereen heeft een even sterke wil. Een zwakke wil kan gemakkelijk toegevend zijn in liefde en een sterke wil kan gemakkelijk eisend zijn met gebrek aan liefde. Toch is er een sterke wil nodig om de juiste weg te kiezen en voor waarheid en liefde te gaan, vooral wanneer er weinig of geen steun is van medemensen en veel mensen de waarheid tegenwerken.

Bij een zwakke wil kan toegevendheid een struikelblok zijn, want een zwakke wil geeft vaak toe aan de neiging om dan maar mee te gaan in wat als onvermijdelijk gezien wordt. Er is dus wel degelijk iets gemoeid met de wil van mensen. Hoewel ieders wil vrij is, is niet ieders wil zo gemakkelijk te beheersen, en dat geldt ook voor jullie die in Mij geloven en zo veel mogelijk naar Mijn ware liefde willen leven. Want nogal eens merken jullie dat het willen toch niet steeds krachtig genoeg is om het tot werkelijkheid te brengen. En dan zijn sommigen teleurgesteld, anderen verliezen de moed en nog anderen proberen hun wil te versterken. Maar Ik zeg jullie, je kunt in al je vrijheid wel willen, sterk of zwak, maakt niet zoveel uit, het belangrijkste is dat je je eigen wil opzijzet en Mijn wil in je laat binnenvloeien.

Zie, Mijn wil is altijd liefde en haar wijsheid, niet anders dan liefde en haar wijsheid. Het is dapper dat jullie dat ook willen, maar uit je eigen wil is dat niet te bereiken. Ware liefde en haar wijsheid is zuiver Mijn wil en zodra je je eigen wil loslaat en Mijn wil laat binnenkomen, kun je je naar Mijn liefde en haar wijsheid voegen, het blijft jouw vrijheid om wel of niet jouw wil los te laten en Mijn wil te volgen. Daar is geen eigen kracht voor nodig alleen jezelf, je eigen wil, je verlangens, je wensen, loslaten en je als het ware laten meedrijven op Mijn wil, Mijn liefde, Mijn wijsheid.

Ja, het staat hier zo eenvoudig geschreven, maar voor jou, voor jullie, is het niet zo eenvoudig. Dat weet Ik en Ik help jullie doorlopend, zonder jullie vrijheid te belemmeren. En in je hart kun je steeds weten wat Mijn wil is. Of je je eigen wil loslaat en Mijn wil volgt, dat is aan jou. Jij bent vrij en Ik laat je vrij. En neem je Mijn wil, Mijn liefde aan, dan ben en blijf je evengoed voor altijd vrij.

Hemels Brood 6860

Het is soms pijnlijk om het doen en laten van medemensen in het juiste licht te zien, terwijl zij zelf hun doen en laten niet in de ware verhoudingen zien. In beslag genomen als zij zijn door allerlei wereldse zaken, door allerlei wensen en verlangens, door allerlei verplichtingen die zij zijn aangegaan, is er geen ruimte meer om wat zij doen en om hen heen gebeurt naar de juiste verhoudingen te kunnen inschatten. Daardoor missen zij de kleine nood, de gevoelens, de werkelijkheid van wat er om hen heen is.

En zo is het voor veel mensen dat zij als het ware op kleine eilandjes hun leven leiden, terwijl zij denken een goed overzicht te hebben van hun doen en laten en de mensen om hen heen. Maar in werkelijkheid zijn zij doof en blind voor de werkelijke waarde van het leven, voor Mij en Mijn stem, voor de signalen die Ik hen in hun hart geef. Dan gaat hun weg heel anders dan zij verwachten, en dan is het pijnlijk om dat te zien, wanneer je in Mijn ware licht staat en meer ziet dan diegene die in beslag genomen is door een soort semi waarheid, en wel zodanig, dat zo’n waan niet zomaar even doorbroken kan worden, door diegene in Mijn heldere licht te zetten en hem zijn waarheid af te nemen, om hem de werkelijkheid duidelijk te maken.

Trek niemand die zich in de wereld in een dergelijke semi waarheid bevindt in wat voor jou de waarheid is, want het zal hem geen goed doen. Verplaats je in diens wijze van waarheidsbeleving, zodat je diegene kunt gaan begrijpen, zodat diegene zich begrepen gaat voelen. Maar doe dat niet zonder Mij en niet zonder dat je hem kunt begrijpen, en doe dat zonder dat je jouw eigen waarheid vooropstelt. Zie, iedereen heeft zijn eigen denkwijze, verlangens, wensen, ervaringen, en zijn eigen persoonlijkheid, en niemand is gelijk. Maar wat iedereen uniek maakt, weet Ik alleen precies. En al sta je in Mijn licht, het ervaren van Mijn licht is nog bij niemand helemaal zuiver, omdat ook nog niemand precies weet wat hem uniek maakt ten aanzien van al zijn medemensen.

Daarom, kies niet zelf het moment om een ander in Mijn licht te zetten, laat Mij het moment bepalen, laat Mij de hoeveelheid licht bepalen, en dan kan het zijn dat het nog wel een poos duurt voordat het moment geschikt is en je wat van Mijn licht kunt geven. Liefde is geduldig tot het juiste moment. Wees dan Mijn liefde met geduld, en wees ijverig wanneer Ik je dat in je hart laat weten. Dan komt alles op zijn tijd, dat is Mijn tijd, helemaal goed.

Hemels Brood 6861

De grote levenspuzzel heeft miljarden stukjes die Ik allemaal heb en die Ik aan iedereen geef, wanneer er om gevraagd wordt. Maar ook ongevraagd geef Ik steeds wat meer nieuwe stukjes die opgemerkt kunnen worden.

Zie, de aarde, Mijn schepping, is al miljarden jaren oud, gezien in de tijdrekening van de materie, van de mens, maar bij Mij zijn miljarden jaren als een dag, terwijl bij Mij geen tijd is. Maar er is afdwaling en er is bewustwording, er is leven, werkelijk leven zonder dood. En de grote levenspuzzel is het ware leven, zonder dood, in volledige gelukzaligheid. Mensen proberen al die stukjes van die enorme levenspuzzel te verkrijgen en in elkaar te leggen, omdat zij het geheel willen zien, het geheel willen kennen, het geheel willen beheersen, om allerlei redenen, goede en kwade redenen.

Mensen zoeken alles te weten, te kennen, te beheersen, en daarmee hebben ze zelf de levenspuzzel gecreëerd in miljarden stukjes, terwijl het geheel in Mij, en daarmee in ieder mens, aanwezig is. Het geheel, niet de losse stukjes door elkaar voor het uitzoeken, maar het geheel is bij Mij voor iedereen bereikbaar, zichtbaar, kenbaar, en in ware liefde en wijsheid beheersbaar. Maar nu juist aan die nodige liefde en haar wijsheid ontbreekt het veel mensen dusdanig, dat het stukjes leven blijven en geen geheel is voor hen. En dat is wat Ik steeds weer laat zien, hoe belangrijk liefde voor elkaar is wanneer je die grote eenheid van leven, Die Ik Ben, wilt zien, wilt begrijpen, wilt zijn.

Er is maar één weg om zonder puzzelen het geheel van leven te gaan zien, te gaan begrijpen, te gaan zijn, en Die ben Ik in Jezus Christus. Dat is de weg van ware liefde en haar wijsheid, die weg toont meer en meer het hele ware leven, niet de stukjes die nog aan elkaar gelegd moeten worden, maar het geheel, omdat het geheel al klaar is voor iedereen om in opgenomen te worden.

Die weg is eenvoudig, kom in je hart naar Mij en alles wat je zicht op het grote geheel belemmert, zal opgetrokken worden, de nevel zal opgelost worden, en je zult niet alleen zien wat werkelijk leven is, maar ook zijn wat werkelijk leven is, ware liefde en haar wijsheid in ware gelukzaligheid, werkelijk leven, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6862

Wat is de beste opvoeding die je een kind kunt geven? Dat is, dat je hem op een manier die hij kan begrijpen leert waarom het met elkaar omgaan in liefde voor iedereen het beste is. Dat is, dat je hem leert wat hem kan belemmeren bij liefde te blijven. Dat is, dat je er eerst voor zorgt dat hij weet dat jij hem liefhebt, zodat wanneer hij nog niet alles kan begrijpen en jij voor hem keuzen moet maken voor zijn veiligheid, hij je vertrouwt, hij zich veilig bij jou voelt en weet dat jij het beste met hem voorhebt, en ook in staat bent om te weten wat voor hem het beste is.

Zie, zo’n ouder ben Ik voor Mijn kinderen, voor jullie mensen. Ook voor al jullie kinderen. Alleen, het is daarbij wel belangrijk dat jullie en je kinderen dat weten, en dat is in de gegeven omstandigheden die er op aarde zijn niet zo gemakkelijk. Zie, Mijn opvoeding heeft nergens dwang, neemt nooit de vrije wil over, kent geen straffen, wel ervaring van gevolgen en zicht op resultaat. Niet alle mensen geloven in Mijn bestaan, omdat zij in hun vrijheid de verleidingen niet herkend hebben. Ik ben een liefdevolle ouder, maar veel van Mijn kinderen, veel mensen, hebben in hun vrijheid hun eigen weg gekozen. Dat wil niet zeggen dat Mijn bemoeienis daarmee over is.

Bij mensen houdt de opvoeding op nadat het kind de volwassen leeftijd bereikt heeft, maar weet dat dat bij Mij niet de situatie is, want ieder mens blijft eeuwig Mijn kind, tot het geheel vrijwillig leeft Die Ik Ben, dan pas is hij gelijk hij bedoeld is te zijn, werkelijk leven, als een eigen persoonlijk van zichzelf bewust volmaakt mens. Dan pas zal hij persoonlijk bewust van zichzelf voor eeuwig niet anders kiezen dan ware liefde en haar wijsheid en gelijk Mij, zijn God en Schepper te zijn. Te zijn Die Ik Ben, zijn eigen persoonlijk zijn, en dan zal hij voor eeuwig de gelukzaligheid van Zijn verworven hebben.

Tot die tijd ben Ik ieders liefdevolle ouder Die alles geeft van Zijn liefde en wijsheid om ieder kind tot het ware gelukzalige leven te brengen. En Ik ben mild en vol van genade voor al Mijn kinderen, dat zijn er voor jullie ontelbaar veel. Toch zullen zij allemaal tot ware gelukzaligheid komen in de ware vrijheid van Zijn.

Hemels Brood 6863

Sommige verbanden tussen mensen liggen ingewikkeld. Dit komt omdat niet iedereen innerlijk steeds in contact met Mij is en omdat er ook nog veel mensen zijn die zich van hun innerlijk contact met Mij niet bewust zijn. Daarbij zijn er mensen die alleen zo af en toe innerlijk bij Mij komen.

Veel mensen bidden zonder innerlijk in contact met Mij te zijn, omdat zij dat niet kennen, en zo is hun gebed als het ware een eenrichtingscontact, waarbij het aan Mij overgelaten wordt of Ik het gebed zal verhoren. En wanneer Ik het niet verhoor, komt bij sommigen de gedachte op dat Ik het niet gehoord of bemerkt heb. Ik hoor en bemerk elk gebed en innerlijk ben Ik er altijd om antwoord te geven op elk gebed, op elke vraag, maar niet iedereen weet hoe Mij innerlijk te vinden en hoe naar Mij te luisteren. En zo is het dat sommige mensen wel en andere niet steeds innerlijk met Mij in contact zijn en dat sommige mensen Mijn adviezen opvolgen, andere dat gedeeltelijk doen en nog andere dat helemaal niet doen.

In het grote geheel heeft dat allemaal zijn plaats, en zo kan het zijn dat dingen gebeuren, dat onderlinge contacten niet altijd even soepel verlopen, dat verwachtingen niet vervuld worden, zonder dat begrepen wordt hoe het komt dat dingen anders lopen dan logisch lijkt of dan feitelijk gezien zou moeten gebeuren. Al het handelen van alle mensen is als een warboel van uitingen naar allerlei meningen en gedachten van wat goed of niet goed is, van wat iemand voor zichzelf wil of uit liefde voor een ander wil, vanuit boosheid doet of nalaat. Zo zijn er veel verschillende emoties en motivaties waaruit het gedrag van mensen voortkomt en daar zijn ontelbaar veel variaties op, die in Mijn alomtegenwoordige liefde en haar wijsheid in ieders voordeel geleid worden. Waarbij het er voortdurend om gaat mensen tot het besef van Mijn bestaan te brengen, tot het besef van Mijn liefde voor alle mensen te brengen, tot het belang voor alle mensen om gelijk Mijn liefde en haar wijsheid met elkaar om te gaan, en uiteindelijk alle mensen tot het ware gelukzalige leven te brengen.

En dat gebeurt buiten het zicht van alle mensen, waarbij ieders eigen vrijheid gewaarborgd blijft. Daarom is het zicht op de verbanden tussen Mij en mensen en tussen mensen onderling nogal eens ingewikkeld. Maar eens komt de dag dat alles helemaal zichtbaar wordt in de volle vreugde van werkelijk Leven!

Hemels Brood 6864

Het gaat om jouw leven, om jullie leven. Niet om Mij, Ik ben eeuwig leven, en jouw leven, jullie leven, is Mijn eeuwige leven. Maar zo is het voor jou, voor jullie, nog niet. Zo is het voor jou, pas als jouw wil volledig gelijk is aan Mijn wil, dat is, zodra jij en jullie allemaal, in alle opzichten gelijk zijn aan Mijn liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid in al je doen en laten, zonder de miniemste uitzondering. En zo ver is het nog niet.

Jij, jullie, weten dat en doen er je best voor om in alle omstandigheden gelijk Mijn liefde en haar wijsheid te handelen, en dat gebeurt nogal eens krampachtig, met enige zelfdwang, vanuit de kennis dat jullie bedoeld zijn om gelijk Mijn liefde en haar wijsheid te zijn. Maar het is geen moeten, en met dwang is liefde geen liefde. Je kunt iemand eren, uit respect iemand beleefd behandelen, maar liefde is dat niet. Je kunt iemand goeddoen, helpen, verzorgen, om liefde in de praktijk te brengen, maar daarmee is het nog geen liefde gelijk Mijn liefde.

Veel mensen vullen hun doen en laten in naar wat zij denken dat liefde is, maar toch is het nog niet Mijn liefde. Mijn liefde en haar wijsheid is het pas, als je het vanuit Mij je hart hebt laten binnenvloeien en vanuit Mijn liefde in je hart Mij liefhebt, je medemensen liefhebt en iedereen daaruit liefdevol helpt en verzorgt. Zie, geen van jullie heeft zelf ook maar enige mate van liefde, de enige ware liefde en haar wijsheid heb Ik en ben Ik, ware liefde kan alleen uit Mij verkregen worden. Toch zijn er veel mensen, al dan niet in Mij gelovend, die denken dat zij hun goede werken uit liefde doen. Maar het komt veelal voort uit hun eigen invullingen over wat liefde is en hoe liefde voelt.

Anders is het op het moment dat je in je hart Mijn liefde in werkelijkheid voelt. En dan zeg Ik je, dat dat nog niet Mijn volledige liefde en haar wijsheid is, omdat je die liefde nog niet verdragen zou. Maar hoe vaker je in je hart komt om Mijn liefde te voelen, des te meer zul je ervan kunnen verdragen en des te meer zul je uit Mijn liefde kunnen putten en daarmee steeds meer gelijk Mijn liefde worden. Maar weet daarbij dat elke afdwaling in het tegenovergestelde van liefde, zoals een beetje onwaarheid, een beetje eigengewin, een kleine misstap, wat onvrede, wat verwijten, boosheid, en al zo meer, het besef van die stroom van Mijn liefde in je hart belemmert en je er blind voor maakt dat je niet in je hart uit Mijn liefde put, en dat je het goede doet uit je eigen invulling van wat jij denkt dat liefde is. Ware liefde is alleen Mijn liefde en haar wijsheid, die komt niet uit jezelf, die komt alleen uit Mij in je hart. En het is aan jou of je voor ware liefde in je hart bij Mij komt en uit Mij put, of vanuit je eigen invulling handelt.

Kom en voel het verschil, want het maakt veel uit. Het maakt de wereld uit. En jij kunt de wereld overwinnen met Mijn liefde en haar wijsheid, zodra je uit Mijn liefde in je hart handelt. Ik heb jou lief, Ik heb jullie allemaal oneindig lief. Kom in je hart en voel Mijn liefde!

Hemels Brood 6865

Waarheid komt niet iedereen even goed uit. Daarom creëren mensen nogal eens hun eigen waarheid. En wel dusdanig dat er door medemensen niets tegenin te brengen is, want, wordt daarbij gezegd, iedereen heeft zijn eigen waarheid en die kan verschillend zijn.

Zulke verschillen tussen waarheid zijn eigenlijk verschillen tussen meningen, en dat heeft niets te maken met de waarheid. De een vindt bananen lekker, de ander aardbeien, en dat is dan allebei waarheid. Maar wanneer er over de waarheid van leven gesproken wordt, dan is er één onveranderlijke waarheid en Die Ben Ik, jullie Schepper, jullie God, jullie hemelse Vader, Die Ben Ik in alle mensen, in Jezus Christus in ieders hart. Hoe mensen dat ervaren kan verschillend zijn, maar dat zegt niets over de onveranderlijke waarheid van Mijn bestaan en van Mijn oneindige, eeuwig onveranderlijke, onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben, het ware eeuwige Leven.

Terwijl dat de Enige onveranderlijke waarheid Is, ervaren niet alle mensen Mij in die zin hetzelfde, waardoor er gedacht wordt, dat hoe ieder mens zijn leven ervaart een eigen waarheid is, en aangezien mensen veelal hun leven verschillend ervaren en daarover verschillende meningen hebben, blijft het merendeel van de mensen denken dat er meerdere waarheden van leven zijn, zelfs dat er buiten de aarde en haar zonnestelsel, in het universum, meer leven als op de aarde is, met een eigen waarheid van bestaan.

Maar Ik verzeker jullie dat er buiten Mij, Mijn leven, het oneindige heelal, geen leven is, en niets is zoals jullie zijn. Alles wat is, Ben Ik in eeuwigheid in de totale oneindigheid van Zijn, onveranderlijk volmaakt eeuwig Leven. En Mijn volkomen waarheid van Goddelijk Leven heb Ik, gelijk aan Mijn Goddelijkheid, aan jullie allemaal gegeven, niet alleen voor de duur van jullie verblijf op aarde, maar al eeuwig daarvoor en voor eeuwig daarna. Dat is zonder tijd de eeuwige volkomen gelukzaligheid van Zijn.

Hemels Brood 6866

Zie, in de oneindigheid is geen tijd. Maar aan de mens op aarde heb Ik tijd gegeven. En die tijd loopt, maar de mens doet alsof hij alle tijd heeft, terwijl er aan de gegeven tijd toch wel een einde komt, waarna de mens overgaat in de tijdloosheid van het hiernamaals.

Maar de mens heeft geen idee wat het verschil zal zijn. Dat verschil zal als een verschil zijn tussen de zwaartekracht van de aarde, en de gewichtsloosheid in het heelal. Zonder tijd is het moeilijk om een dag te bepalen, want het is eeuwig dag, zonder dag te zijn. En velen zullen in het niets van hun doen en laten op aarde lijken te verblijven, voordat zij in hun hart tot enig besef van Mij als hun ware leven kunnen komen. Want daarom hebben jullie mensen van Mij verblijf en tijd op aarde gekregen, om Mij te kunnen vinden, dat is, om Mijn eeuwige leven aan te kunnen nemen uit eigen vrije keus.

Maar die vrijheid wordt door velen op een heel andere manier benut dan werkelijk goed voor hen is. Velen zijn daardoor in een zekere verdoving geraakt, en die zogenaamde verdoving kan alleen met liefde doorbroken worden, Mijn liefde. Dat kan beter niet plotseling gebeuren, daarom is er op aarde tijd. In het hiernamaals is geen tijd en kan een verdoving lang aanhouden. Juist op aarde zijn de omstandigheden zodanig dat mensen met een bepaalde moeite en doorzetting Mij kunnen vinden, wanneer zij niet in een verdoving raken, want na het verblijf op aarde duurt de verdoving voort, omdat de vrijheid van de mens behouden blijft.

In het hiernamaals is de hoedanigheid van de mensen geordend naar hun eigen invullingen en besef van leven, terwijl dat op de aarde niet zo is en mensen elkaar meemaken zoals ze allemaal verschillend zijn en van elkaar kunnen leren. In het hiernamaals blijft een koppig mens in de sfeer van zijn koppigheid, een leugenaar in de sfeer van zijn leugenachtigheid, iemand die de waarheid liefheeft in de sfeer van waarheid, en iemand die Mij oprecht liefheeft, zal in die sfeer in het hiernamaals komen, terwijl op aarde alles en iedereen met elkaar te maken heeft. Maar zie, wat op aarde is, is ook in het hiernamaals, dat is de ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben. En Mijn werkzaamheid vindt niet alleen op de aarde plaats, maar overal in de oneindigheid van Zijn.

Die werking zal altijd iedereen helpen om tot Mij, tot Mijn liefde en haar wijsheid te komen, in welke sfeer iemand ook verblijft, terwijl toch ook iedereen in zijn vrijheid gelaten wordt. Ik zal daarbij helpers hebben die zich in alle sferen kunnen begeven zonder hun directe contact met Mij te verliezen, omdat zij helemaal opgenomen zijn in Mijn hemel en voor eeuwig gelijk Mijn liefde en haar wijsheid zijn en blijven, voor eeuwig aan Mijn beeltenis gelijk werkelijk gelukzalig Mens Zijn.

Hemels Brood 6867

Het beeld dat mensen van Mij hebben is nog steeds gebrekkig. Ik leid mensen niet naar de dood, maar naar het ware werkelijk gelukzalige leven. Daarbij houdt iedereen altijd de vrije wil en kan iedereen steeds kiezen wat hij wel of niet wil. Alleen kan de ene mens niet de wil van de andere mens overnemen. De een kan rechts willen en de ander links, maar geen van beide kan de wil van de ander gelijk aan zijn wil maken. Wel kan de ene mens de ander dwingen zijn wil te volgen, maar dat zal dan tegen de wil van hem die gedwongen wordt zijn.

Nu gebeurt het veelvuldig dat mensen hun wil aan elkaar opleggen, anderen dwingen om hun wil te volgen. Zo is het niet met Mijn Wil, Ik leg niemand Mijn Wil op, Ik laat iedereen zijn eigen vrije wil, Ik toon alleen hoeveel waarde het voor de mens heeft om vrijwillig zijn wil met Mijn Wil overeen te brengen. Wie zijn wil met Mijn Wil overeenbrengt handelt in alle opzichten naar ware liefde en haar wijsheid, dat is Mijn liefde en haar wijsheid, welke tot de gelukzaligheid van werkelijk leven leidt. Het volgen van Mijn Wil vrijwaart echter niemand van de gevolgen van wat andere mensen in hun vrijheid kiezen te doen of te laten, terwijl hun wil niet in overeenstemming is met Mijn Wil.

Wel geeft het vrijwillig volgen van Mijn Wil, dat is Mijn liefde en haar wijsheid, aan hoe met die gevolgen om te gaan, hoe te verdragen wat onaangenaam is, hoe te vergeven wat oneerlijk is, en wel geeft Mijn liefde en haar wijsheid licht om te kunnen begrijpen wat belangrijk is en waarom hetgeen gebeurt juist zo gebeurt als het gebeurt. In Mijn licht is te zien wat werkelijk leven is, want werkelijk leven ben Ik, werkelijk leven is liefde, volmaakt in eenvoud en onbaatzuchtigheid, en is onvoorwaardelijk. Zie, Ik weet dat het op aarde geen Paradijs is, al heel lang niet, maar via de ware Weg, die Ik in Jezus Christus ben, kan iedereen toch in het ware Paradijs, het eeuwig gelukzalige leven, komen.

Hoe moeilijk dat in de huidige tijd voor jullie die in Mij geloven ook lijkt, het zal allemaal geschieden naar Mijn Woord. Mijn Woord zal zich aan iedereen die standvastig in Mij gelooft en op Mijn Woord vertrouwt, en zich voor Mijn liefde en haar wijsheid blijft inzetten, in zijn hart openbaren. In zijn hart, waar hij en Ik samenkomen, waar hij en Ik tot eenheid komen. Zalig al degenen die tegen de verdrukking in, ondanks alle afdwalingen, alle narigheid en ellende, toch in Mij en Mijn liefde en haar wijsheid blijven geloven, want zij zullen alles begrijpen en opgenomen worden in Mijn liefde en haar wijsheid, de volkomen gelukzaligheid van het ware eeuwige Paradijs.

Hemels Brood 6868

Ja, alles komt goed, en ja, Ik zorg voor alle mensen, voor jullie allemaal. Maar dat wil niet zeggen dat er voor jullie niets te doen is, want het is wel degelijk belangrijk hoe je je vrijheid benut, welke keuzen je in je vrijheid maakt, hoe je vanuit je vrijheid met je medemensen omgaat, wat je voor anderen doet of voor jezelf en wat daarbij steeds opnieuw je motivaties zijn vanwaaruit je handelt of juist niet handelt.

Want iets doen is een keus, en niets doen is ook een keus. Alles komt neer op een keus en vanwaaruit die keus komt, daar gaat het om. Niemand heeft alle gegevens zoals alles is, daarom kan ook niemand zeggen dat zijn keuzen op de volle waarheid berusten. Daar gaat het dan ook niet om. Het gaat om de reden waarom je tot een keuze komt en het doel wat je daarmee voor ogen hebt. Er zijn veel mensen die vooral hun eigen welzijn voor ogen hebben, maar de invulling die zij geven aan wat voor hen welzijn is, is een fantasie, omdat geen rekening gehouden wordt met alle andere mensen die ook hun welzijn voor ogen hebben om te bereiken.

Zie, ook Ik heb het welzijn voor ogen, niet Mijn welzijn, maar het welzijn van alle mensen. Mijn welzijn is een eeuwig welzijn wat onveranderlijk liefde en haar wijsheid is, dat is Mijn werkelijke leven, wat eeuwige gelukzaligheid is en blijft. Dat is het welzijn dat Ik alle mensen wil geven. Alleen, daarbij is een en ander belangrijk en nodig, namelijk de vrije wil van de mens om wat daarvoor nodig is van Mij aan te nemen en de nederigheid om dat van Mij te kunnen aannemen. En dat is voor heel veel mensen de grootste moeite, het uit handen geven van hun levensstuur aan Mij. Vooral in de huidige tijd, waarin steeds meer leugen en bedrog van mensen aan het licht komt, waarbij zoveel leugen en bedrog bewezen is en toch ontkend wordt. Hoe kan een mens dan nog iets of iemand vertrouwen? De tijd is aangebroken dat niemand meer weet wie te vertrouwen, wat te vertrouwen en wat de waarheid is.

Ik zeg jullie, Ik ben de waarheid, de liefde en haar wijsheid, Ik ben het ware leven. Kom bij Mij en in je hart zul je in Mijn licht de waarheid van werkelijk leven zien, dat is Mijn Leven, en weten wat niet en wel waar is, en zelf zijn wat waarheid is, Mijn liefde.

Hemels Brood 6869

Bekommer je niet om de kleine dingen die wel eens misgaan. Ik ben mild en vergevend, zolang de ware wil er is om zoveel mogelijk naar Mijn liefde te handelen. Wie lerende is, heeft niet meteen het volle vermogen om alles naar volmaakte liefde te doen. Liefde groeit in het hart door steeds weer innerlijk in contact met Mij te zijn en naar Mijn liefdevolle en wijze raad te luisteren.

Vervolgens is het de eigen vrijheid om naar Mijn raad te handelen. En wanneer dat nog niet meteen lukt, is er nog tijd gegeven om te oefenen en uit ervaring te leren. Zo groeit liefde en meer en meer zal duidelijk worden dat alleen liefde het ware geluk geeft, wat in geld niet in waarde is uit te drukken. Zou je alle geld van de wereld bezitten, je zou het een korte tijd gemakkelijk en misschien ook bevrijdend vinden, maar daarna zul je merken dat het aan de ware kern van het leven niets toevoegt. Alleen liefde en wijsheid voegt toe aan ieders leven, aan ieders welzijn, want leven is liefde en haar wijsheid, waarmee alles wat goed is bereikt kan worden.

En dat is wat alle mensen nastreven, het goede voor zichzelf, zonder te beseffen dat het goede pas werkelijk goed kan worden als het anderen goed gaat ten aanzien van het ware leven. Nu is er bij verschillende volkeren haat tegen andere volkeren, maar ze weten niet waar die haat in gegrondvest is, namelijk in de leugen. Zo wordt er vooral gevochten voor de leugen, niet wetende dat het om een leugen gaat, een leugen die van generatie op generatie is overgebracht met de bijbehorende haat. Wie zal zo sterk zijn om die leugen te weerleggen, die zo diep geworteld is en zoveel kwaad teweegbrengt en teweeggebracht heeft?

Ik Zelf zal die leugen weerleggen, Ik zal Mij Zelf tonen de Enige waarheid te Zijn. En in jullie hart, die Mij kennen en liefhebben om Mij en Mijn liefde, ben Ik reeds zichtbaar, voelbaar, kenbaar aanwezig. Houd je daaraan vast, want Ik ben die Rots in de branding, het Huis dat voor eeuwig staat, hoe heftig mensen ook tekeergaan in hun wederzijdse haat. De tijd komt dat Ik hun ogen open, in hun hart en om hen heen. Bekommer je niet om kleine dingen, blijf zoveel mogelijk in contact met Mij in je hart, blijf op Mij vertrouwen, blijf je aan Mij vasthouden, want Ik zeg je, alles komt helemaal goed.

Hemels Brood 6870

Nieuwe dingen zijn leuk. De mens is altijd aan het vernieuwen. Maar er is een materieel vernieuwen en een geestelijk vernieuwen, en beide zijn met Mij verbonden. Alleen de meeste vernieuwingen die mensen nastreven hebben meer met henzelf en materie te maken dan met Mij. Hun vernieuwingen zijn gericht op gemak, op welzijn, op langer en gezonder leven, door mechanisatie, terwijl het accent van vernieuwing bij Mij ligt op geestelijke groei naar het ware leven.

Want zie, de mens is niet bedoeld om eeuwig in de materie gevat te blijven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle materie is opgebrand en opgelost, en dat de mens, geheel gezuiverd van alles wat geen waarheid, geen liefde en haar wijsheid is, het eeuwig werkelijk geestelijke leven, zonder enige materie, bereikt. De vernieuwingen waar de mens zijn aandacht op richt zijn al met al niet zo zinvol ten aanzien van zijn eigenlijk geestelijke wezenlijkheid, maar zoals de Schepping door Mij is ingesteld, gaat het hem evengoed wel tot inzicht van werkelijk leven brengen. Want steeds zal hij erop stuiten dat er in de materie beweging is, en hij kan die voortdurende beweging niet verklaren, zolang hij niet ziet dat alles verbonden is met Mij, het ware leven, welke Ik Ben, zonder enige materie, de ware Goddelijke Wezenlijkheid, liefde en haar wijsheid, Welke de oneindigheid vult. De oneindigheid waarin Mijn aardse Schepping, met alle mensen die op de aarde zijn, waren en er nog zullen komen, plaats heeft, en de vernieuwing van de mensheid plaatsvindt.

Hoeveel aandacht de mens ook geeft aan materiële vernieuwing, materie zal uiteindelijk vergaan, maar het ware leven, Die Ik Ben, zal nooit vergaan en de mens zal dat meemaken. Al zijn moeite voor materiële vooruitgang zal hem de ogen openen voor de waarheid van leven, want zou hij niet leven, wat zou hij dan ooit kunnen? Eens gaat hij zien dat hij het leven gekregen heeft, niet zelf heeft doen ontstaan, dat hij nooit zelf leven heeft doen ontstaan, dat hij knoeit met klei, en dat Ik hem in Mijn grote liefde laat knoeien, en laat groeien. Zonder zijn ware leven te verliezen zal hij eens Mij zien en zijn vergissingen zien. Dan komt de grote dag waarop de mens zich uit eigen vrije wil met Mij, zijn Schepper, verenigt, uit liefde, pure ware liefde.

Hemels Brood 6871

Hemelse Vader, U bent overal en toch zien mensen U niet en soms kijk ik en zie ik U ook niet, toch weet ik, U bent altijd bij mij.

Ik ben altijd overal en bij alle mensen, maar Ik word vaker niet gezien, niet bemerkt en veel mensen ontkennen Mijn bestaan, ontkennen dat Ik het Leven ben, de werkelijkheid van Zijn in alle opzichten. Maar staat niet iedereen wel eens in de winkel en zoekt een product wat, als hij ernaar vraagt, vlak voor zijn neus blijkt te staan, en hij zag het niet?

Zie, van tijd tot tijd is iedereen een beetje blind voor hetgeen vlak voor hem staat en zo zijn mensen blind voor Mij, zo ben jij af en toe blind voor Mij. Ik ben altijd overal aanwezig, bij iedereen, maar regelmatig houd Ik Mij terug, regelmatig ben Ik één met de omgeving, zodat Ik moeilijk te zien ben. Dat zijn de momenten waarop het erop aankomt of er bewust naar Mij gekeken wordt, situaties waarbij het aan de mens is om aan Mij te denken, Mij te vragen, Mij vanuit zijn vrijheid deelgenoot te maken van zijn leven en de situatie waarin hij zich bevindt.

Vaak sta Ik erbij en wacht tot er een beroep op Mij gedaan wordt, want jullie zijn allemaal vrij om Mij er wel of niet bij te vragen. En zoveel mensen geloven niet in Mijn nabijheid, of vergeten Mij erbij te vragen, of denken het zelf te kunnen oplossen, of denken dat zij het zelf moeten oplossen. Ik ben er altijd en sta naast alle mensen, maar vaak word Ik niet gezien, niet bemerkt, zo druk zijn mensen met zichzelf begaan, zo vaak worden mensen in beslag genomen door wat er om hen heen gebeurt, dat Ik uit hun aandacht ben en dan ben Ik niet te zien.

En ja, ook jij vergeet wel eens Mij aan te spreken, zoals veel mensen die in Mij geloven en op Mij vertrouwen Mij wel eens vergeten te vragen, evengoed ben Ik er toch altijd en zonder iemands vrije wil te belemmeren help Ik toch ook iedereen op een manier die goed is voor alle betrokkenen. Maar het meeste goed kan Ik doen als je Mij niet vergeet en Mij in je hart vraagt om erbij te zijn, dan zie je Mij, dan bemerk je Mij, zoals Ik er in liefde altijd Ben.

Hemels Brood 6872

Ieder mens is een eigen zijn, en dat kan eenzaam voelen. Veel mensen ontvluchten dat gevoel van eenzaamheid, dat besef een eigen bestaan te zijn, door met hun aandacht bij bezigheden te zijn en staan liever niet stil bij dat besef een eigen bestaan te zijn. Daardoor missen zij de verbinding met Mij en door de verbinding met Mij te missen, missen zij ook de werkelijke verbinding met hun medemensen.

Mensen die geen afleiding meer hebben, geen taak of bezigheden in de samenleving meer hebben, kunnen grote moeite krijgen met de eenzaamheid van het besef te zijn. Wie stilstaat bij het eigen zijn kan daarmee twee kanten op, in de eenzaamheid vervallen of Mij vinden in het hart en tot het besef komen dat niemand ooit werkelijk alleen zichzelf is. Want iedereen is altijd met Mij verbonden, of hij daar nu wel of niet in gelooft. Het is jammer wanneer iemand niet in Mij gelooft en zich eenzaam voelt, terwijl hij nooit eenzaam hoeft te zijn, wanneer hij Mij in zijn hart zou beseffen.

Daarom zeg Ik tegen iedereen die zich eenzaam voelt, die zijn bestaan als alleen-zijn voelt, als alleen op de wereld, kom eens in je hart in dat gevoel van eigen zijn, en voel dat Ik daar ben en je daar met Mij in contact kunt zijn, met Mij kunt praten en eigenlijk nooit alleen bent, maar deel van Mij, deel van Mijn Leven, van Mijn Zijn. Want Mijn Zijn is jouw zijn, en dat maakt al dat je niet alleen bent. Maar dat niet alleen, want ieder zijn van ieder mens is deel van Mijn Zijn, zodat iedereen die in contact is met Mij, ook in contact is met zijn medemensen. En al is er op zo’n moment niemand letterlijk bij je waar je bent, in je hart zijn alle mensen bij Mij en Ik ben bij jou.

Laat je eenzaamheid los en wees samen met Mij het levende Zijn als eigen zijn, wat in werkelijkheid leven is, liefde is, en wijsheid uit liefde is. Wanneer je die eenzaamheid loslaat ga je, al ben je alleen, Mijn liefde in je hart voelen en ga je beseffen dat je nooit werkelijk alleen bent. Want jij bent deel van Mij, zoals alle mensen dat zijn, en wat belangrijk is, Ik heb jou lief, werkelijk lief!

Hemels Brood 6873

“No use crying over spilt Milk”, het heeft geen zin om wakker te liggen over dingen die gebeurd zijn, nadenkend over datgene wat niet meer te veranderen is. Kijk niet naar het verleden alsof je het nog kunt veranderen, leer ervan en gebruik het geleerde voor de toekomst.

Vergeef degenen die ermee te maken hebben dat situaties ontstaan zijn zoals ze ontstaan zijn, accepteer wat niet goed gegaan is. Laat het je niet blijven achtervolgen, ook wanneer je er zelf schuld aan hebt, vergeef dan ook jezelf en laat het verleden los, want het belemmert je groei naar de toekomst. Veel mensen houden zich bezig met nutteloze dingen die hun groei belemmeren of vertragen, maar zij hebben daar geen besef van. Laat degene die er wel besef van heeft zich niet door het verleden laten beheersen, want het brengt niets dan slapeloosheid, wat nergens goed voor is. Richt je blik op de toekomst en wees er alert op dat er niet opnieuw onveranderlijke dingen gebeuren.

Leef steeds in het nu, want het nu bepaalt je weg verder, en alles wat voorbij is, is voorbij. Maar steeds opnieuw krijg je wel de mogelijkheid om goed te doen wat in het verleden niet goed ging. Mis die momenten waarop je iets kunt goedmaken niet, opdat het geen nieuwe momenten van spijt worden, die niet meer te herstellen zijn. Leef nu, leer van wat geweest is, en pas in het nu toe wat je geleerd hebt, zodat je met tevredenheid kunt terugkijken op wat goed gegaan is, en houd vertrouwen in de toekomst.

Mochten dingen die gebeurd zijn je toch bezighouden, kom dan in je hart bij Mij, dan laat Ik je zien wat er voor jou aan te leren is, hoe je het vervolgens kunt loslaten en de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien. Dingen gebeuren in het proces van leven op aarde, je hebt niet alles in de hand, zelfs je eigen gedrag kan je weleens overvallen en je verbazen. Leer ervan en richt je op de toekomst van het nu. Richt je op Mij in je hart, houd vertrouwen in waarheid, liefde en haar wijsheid, en wees tevreden met Mijn steun, Mijn liefde, want daarin ligt alles vastgelegd ten goede aan alle mensen, ook ten goede aan jou.

Hemels Brood 6874

Vandaag wil Ik nog eens benadrukken hoe belangrijk het is om elkaar lief te hebben. Daarmee bedoel Ik niet het liefhebben tussen man en vrouw, tussen partners, maar het ware levens liefhebben, waarbij geen enkel eigenbelang een rol speelt, waaraan geen voorwaarden gesteld worden, geen verwachtingen gekoppeld zijn, waarbij geen verwijten gemaakt worden, waarbij niet gekwetst wordt of iemand zich gekwetst voelt, waarbij mensen elkaar vergeven en elkaar niets kwalijk nemen, Ik bedoel elkaar eenvoudig lief te hebben, onvoorwaardelijk in alle opzichten.

Dat is voor jullie allemaal het allerbelangrijkste om naar te leven, naar ware, onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, altijd in volledige waarheid en altijd volkomen oprecht. Daarmee zou zo heel veel leed van mensen opgelost kunnen worden, zou zoveel meer blijdschap onder de mensen komen, zou al het nodige werk zoveel gemakkelijker gaan. Die ware liefde zou een wereld van verschil maken, terwijl de wereld nu als het ware de samenleving als een stoomtrein platwalst, omdat er zo’n gebrek aan die manier van liefhebben is.

En ja, jullie, die je best doen om op die manier elkaar lief te hebben, Ik zie hoe jullie vanuit de wereldse gedragingen steeds weer teleurgesteld worden, en hoe dat het vermogen om zonder voorbehoud je medemensen lief te hebben belemmert en jullie liefde verstoort. Maar, lieve mensen, hoe de wereld ook tekeergaat, hoe medemensen zich ook misdragen, wees onder elkaar nog verdraagzamer, vergeef elkaar eerder, houd op met het maken van verwijten, laat je niet kwetsen, maar accepteer de dwaling van medemensen als een oefening om in alle opzichten bij liefde te blijven.

Kom steeds in je hart bij Mij om door Mij gesteund te worden, zodat je niet verleid wordt tot boosheid, tot verwijten, tot ergernis, want het is niet die medemens, het is jouw zwakte waardoor Satan je verleiden kan. Besef dat en maak het goed met iedereen waarmee het niet goed is. Want hoe het ook lijkt te zijn, zo is het niet. Kom bij Mij en Ik laat je zien hoe het wel is, hoe belangrijk jouw liefde is voor nu en voor altijd, voor iedereen!

Hemels Brood 6875

Voor geld en macht doen mensen veel, voor liefde doen mensen weinig, maar ze willen wel veel liefde krijgen. Mensen die zich niet geliefd voelen, beklagen zich daarover en voelen zich slachtoffer, zonder te beseffen dat zij het zelf zijn die zich slachtoffer maken. Zij bemerken niet dat zij er meer mee bezig zijn liefde van anderen te krijgen, dan liefde aan anderen te geven.

Wanneer je zo iemand treft, probeer je die te helpen en waardering en liefde te geven. Maar nogal eens gaat het daarbij om mensen die als een bodemloze put zijn, je kunt er nog zoveel liefde en zorg aan geven, ze blijven over hun onaangename situatie klagen en blijven zich als een slachtoffer gedragen. Hen is iets aangedaan door anderen, zij zijn niet begrepen, zij hebben geen vrienden, krijgen van niemand liefde, enzovoorts. In waarheid gaat het erom dat zij zelf geen aandacht hebben voor hun medemensen, geen aandacht ervoor hebben dat ook medemensen niet van iedereen liefde en aandacht krijgen, dat er ook voor andere mensen onaangename situaties zijn waarmee zij moeten omgaan.

Ben jij zo’n liefdevol mens die liefde geeft aan diegenen die als een bodemloze put je leegzuigen, je uitputten, maar kun je niet anders dan ermee doorgaan te helpen, want je wilt volhouden en blijven helpen, dan zeg Ik je, laat het los, want wat je denkt aan liefde en hulp te geven is voeding voor die mens om slachtoffer te blijven en te blijven klagen, want nu krijgt hij, zonder er iets voor te hoeven doen, hulp en liefde, en hij weet, al dan niet bewust, dat je daarmee doorgaat zolang hij maar blijft klagen en zich als slachtoffer blijft gedragen. Deze mensen hebben een andere impuls nodig om uit het isolement van hun slachtofferrol te kunnen komen.

Die impuls geef jij hen niet met je hulp en je liefde, integendeel. Zie, wanneer het geven van hulp en liefde geen verandering brengt, stop er dan mee, zodat een andere impuls die mens kan bereiken en hem wakker roept om uit zijn slachtofferrol te komen en niet te blijven nemen en klagen, maar te gaan geven en te gaan werken aan zijn levenssituatie. Laat diegene los en je helpt hem daarmee meer dan je deed met alle liefde en zorg die je hem gaf, hoe moeilijk dat ook lijkt. Bemoedig iemand in een voortdurende slachtofferrol niet, dan doe je wat het beste is!

Hemels Brood 6876

Soms denken mensen dat Mijn liefde voorwaarden stelt. Je moet je zo en zo gedragen, anders heeft dat gevolgen. Mijn liefde stelt geen voorwaarden, de mens stelt voorwaarden, de mens wil op deze of gene manier behandeld worden, de mens wil geld voor zijn diensten, voor zijn producten, de mens bepaalt voor zijn medemensen wat hij wil en niet wil. Daarbij, hoe meer macht iemand heeft, des te meer voorwaarden stelt hij.

Hoe machtig of eenvoudig iemand ook is, de mens stelt in allerlei opzichten voorwaarden aan zijn medemensen, en wie aan voorwaarden van medemensen moet voldoen, geeft Mij daar nogal eens de schuld van. Want wat voor een liefde is Mijn liefde wanneer Ik mensen laat creperen, ongelukken en ziekten laat overkomen, moeilijkheden niet bij voorbaat wegneem, ruzies tussen mensen niet voorkom, kortom, alles niet zodanig regel, dat niemand meer ziek, arm, of in oorlog zou zijn en niemand meer honger, verdriet, pijn en wat voor problemen dan ook zou hebben. Ja, wat voor een God van liefde ben Ik dan?

Zou Ik zo’n God van liefde zijn, dan zou Ik de mens zijn vrijheid afnemen, Ik zou als een dictator zijn en mensen dwingen zich te gedragen, maar dat zou geen liefde zijn. En hoe zit dat dan nu met Mijn liefde? Zie Ik zou alles helemaal kunnen regelen zoals dat voor iedereen het prettigst zou zijn, ziekte, oorlog, honger, pijn, verdriet, elk ongemak, alle problemen, en wat nog meer wat niet prettig voor de mensen is, zou Ik met Mijn ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar onovertroffen wijsheid kunnen wegnemen, wanneer de mens Mij daarvoor zou kiezen, wanneer de mens Mij als zijn leider zou kiezen. En dat is nu net wat de mens, de wereldse mens, veelal in zijn vrijheid niet doet. Hij heeft ervoor gekozen zijn eigen leiders te kiezen, hij kiest ervoor hoe hij met zijn medemensen omgaat, zowel in het groot als in het klein. Zie, de mens kiest. Pas wanneer hij voor Mij kiest, kan Ik geven wat veel mensen wel zouden willen, vrede, vreugde, blijdschap, zonder narigheid.

En nu juist omdat Mijn liefde onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk is, doe Ik, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, alles eraan dat die tijd komt dat er vrede onder de mensen is, dat oorlog, pijn, honger, verdriet, enzovoorts, oplossen en alle mensen Mijn liefde begrijpen en uit liefde Mij als hun Enige Leider kiezen. Dan ben Ik geen dictator, dan zijn alle mensen vrij, en dan maken zij mee wat Mijn echte ware onvoorwaardelijke liefde allemaal ten goede aan alle mensen mogelijk maakt, dat is, de ware vrede en gelukzaligheid voor iedereen!

Hemels Brood 6877

Satan verricht veel werk op aarde. Verstoort zoveel goeds als hij kan en heeft daar het grootste genoegen in. Denk nu niet dat alles wat Satan ten slechte bewerkt, alleen zijn toedoen is, want Satan zou geen werk hebben, als de mensen hem geen kans gaven.

Hoeveel werk hij kan verzetten heeft direct te maken met de keuzen die mensen maken. Veel mensen maken met elkaar veel keuzen die Satan in de kaart spelen en opening aan Satan geven om aan het werk te gaan. Alles wat geen liefde is geeft Satan vrij spel, en geloof Mij, zelfs de kleinste vergissing weet hij tot iets groots aan onrecht te benutten. Een klein beetje boosheid, verontwaardiging, een klein beetje jaloezie, verwijten, een klein beetje ongenoegen, is voor hem al genoeg om dat valse vuurtje, wat soms niet meer dan een heel klein smeulend kooltje is, tot een vernietigend vuur op te blazen. Want dat geeft hem onmiddellijk macht, die hij ook onmiddellijk heel vernuftig weet te gebruiken om zijn macht en mogelijkheden te vergroten.

En geloof Mij, zonder dat jij het zo direct in de gaten hebt, want zelfs het kleinste verwijt maakt je al blind voor Satan. Hij weet heel goed wat iemands zwakten zijn, en die benut hij maar al te graag om de liefde buiten bereik te houden, om de aandacht gericht te houden op hetgeen dat verwijt opriep. Ook weet hij degene die iets verweten werd in diens zwakten aan te zetten tot verweer, wat olie op het smeulende kooltje is, en zo kan een steekvlam het beginnende vuurtje van de ander plots hoog doen oplaaien. Zie, wanneer Satan beet heeft, laat hij pas los wanneer de liefde teruggekeerd is. Voor die liefde is het nodig dat de betrokkenen hun eigen ik en hun behoeften opzij zetten en zich verdeemoedigen, elkaar vergeven en Mij om Mijn liefde vragen. Doen zij dat oprecht, dan zal Mijn liefde hun hart vullen tot verzoening en zal Satan zijn werk moeten stoppen.

Denk hieraan wanneer je door verschil van mening met een medemens in conflict komt, want Satan heeft maar een kiertje nodig om binnen te komen en zijn vernietigende werk te doen, en vernietigen wat goed is, is zijn lust en zijn leven. Bedenk je dan dat ware liefde zijn dood is. Weet dan, wanneer je in conflict met iemand komt, je een meningsverschil met iemand hebt, dat Satan dat zeker zal aangrijpen om jullie tegen elkaar op te zetten, en wanneer hij de kans krijgt zal hij het niet laten om het vuur hoog op stoken. Verzoening zal dan heel moeilijk zijn, omdat geen mens zich gemakkelijk verdeemoedigt, zeker niet wanneer hij meent gelijk te hebben, of in zijn recht te staan.

Neem dit ter harte, maak zoveel je kunt goed wat niet goed ging en kom zo vaak mogelijk bij Mij in je hart, vooral wanneer je ook maar het kleinste beetje verwijt of iets dergelijks voelt opkomen. Want jouw keuzen zijn het die Satan wel of geen opening geven, en keuzen in liefde en verdraagzaamheid geven Satan geen kans. Kom daarom voortdurend in je hart bij Mij voor Mijn liefde en je zult weinig last van Satan hebben. Maar mocht je dan een keer toch een heel klein beetje afdwalen, weet dan dat Satan meteen extra hard en meedogenloos zal toeslaan. Kom dan zo snel je kunt bij Mij en Mijn liefde, want dat is je enige redmiddel, Mijn liefde zelf te zijn.

Hemels Brood 6878

Het ene moment is het het beste om buigzaam te zijn als het riet, omdat je anders geknakt wordt door de wind. Een ander moment is het het beste om zo hard en stevig als steen te zijn, om te kunnen vasthouden aan liefde en je niet te laten wegblazen. Soms is het goed om zo onzichtbaar te zijn als de lucht, zodat je niet gezien wordt door degenen die niet het goede met je voorhebben. Een andere keer zo vloeibaar als water, zodat je ten diepste nederig bent wanneer hoogmoed tegenover je staat en je tot hoogmoed wil verleiden.

Je kunt het riet, de steen, de lucht, het water, van tijd tot tijd zijn, maar wanneer je niet weet, niet beseft wanneer je het één beter kunt zijn dan het ander, geen onderscheid kunt maken tussen het een en het ander, niet kunt zien hoe iemand is en vanwaaruit hij handelt, wat zijn belangen zijn, en hoe jij daar wel of niet in past, dan ben je lucht wanneer je zichtbaar had moeten zijn, dan ben je steen wanneer je water had moeten zijn, dan maak je keuzen die niet bewerken wat voor iedereen het beste zou zijn, terwijl je het wel bedoelde om voor iedereen het beste te zijn.

Zie, de meeste mensen hebben er geen idee van wat bedoeld wordt met buigzaam, met lucht, met steen, met water, enzovoorts. En al helemaal niet hoe en wanneer je het beste buigzaam, of lucht, of steen, of juist water zou zijn voor ieders bestwil. Maar Ik zeg jou en jullie allemaal die in Mij geloven, leer dat in je hart van Mij, leer wanneer wat om welke reden het beste is om te zijn. Want wanneer je op het juiste moment om de juiste liefdevolle redenen buigzaam bent, of steen bent, als de lucht of het water bent, doe je zoveel goed aan ieder mens bij wie je betrokken bent en zul je merken hoe dat, als met liefde gedaan, de gebeurtenissen altijd ten beste doet keren.

In je hart kun je dat allemaal van Mij leren, als je Mij daar oprecht en uit liefde naar vraagt. Dan zal er veel voor jou duidelijk worden van wat je nu vaak niet begrijpt. Kom en leer op de juiste momenten buigzaam te zijn, of steen, of lucht, of water. En leer daarbij soms de wind te zijn, om alles wat in het zand geschreven staat weg te blazen, zodat het vergeven en vergeten is!

Hemels Brood 6879

Dit is de tijd waarin het verschil gemaakt wordt. Waarin duidelijk wordt wiens geloof echt is, in zijn hart gegrondvest is of in het verstand is blijven hangen en geen werkelijkheid is. Dit is de tijd waarin duidelijk wordt Wie Ik Ben en waarin duidelijk wordt wie niet toegeeft Wie Ik Ben, niet in Mij gelooft en zijn bestaan uit Mij niet wil aannemen.

In deze tijd scheiden wegen zich, gaan omstandigheden uitdagingen zijn voor de mens, waarbij de mens keuzen moet gaan maken die tot werkelijke oplossingen leiden. Velen zullen met hun verstand tot de meest technische en geavanceerde oplossingen komen, met hun aandacht vooral gericht op voordeel, op roem en op macht. De gewone eenvoudige burgers met een goed hart zullen daarin meegezogen worden, omdat hun verstand onderdoet aan dat van degenen met een hogere intelligentie, maar niet met een beter hart.

Iedereen die tot bezinning komt en zich oprecht tot Mij in zijn hart richt, zal Ik te verstaan geven wat hem het beste te doen staat. Wie dat opvolgt zal het verschil maken. Zo zullen er mensen zijn die Mij vanuit hun hart volgen en mensen die Mij negeren en hun eigen verstandelijke overwegingen volgen, met hun eerzucht, hun strijd om de beste te zijn, om beroemd, machtig en financieel rijk te zijn. Al snel zullen groepen mensen tegenover elkaar komen te staan, met leiders die voor zichzelf strijden en leiders die zich om hun medemensen bekommeren.

Het zal erop lijken dat de macht van het verstand de sterkste is, dat het geld met de macht gaat winnen, maar uiteindelijk ben Ik de sterkste, en uiteindelijk wordt de overwinning Mij gegeven door al degenen die in Mij geloven, die met heel hun hart op Mij en Mijn liefde vertrouwen. Zij hebben Mij daadwerkelijk in hun hart leren kennen en liefhebben, toen zij Mij daar oprecht naar vroegen, heb Ik Mij in al Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in hun hart in Jezus Christus getoond.

Veel mensen vragen wel, waarvoor leef ik, wat is leven? Maar alleen degenen die dat oprecht in hun hart vragen, krijgen een heel duidelijk antwoord. Hen toon Ik Mijn volkomen liefde en zij zijn het die door Mij in liefde opgenomen worden, en zij zullen geen deel hebben aan het laatste oordeel, wat op aarde tot redding van alle verdwaalde mensen zal geschieden. Hoor hoor.

Hemels Brood 6880

Het goed en het kwaad is in de mens gekomen, in zijn vrijheid van keus, toen hij een keus maakte tegen Mijn advies in. Los van hoe het in de Bijbel staat is het een waarheid van de eerste mens en daarmee van de grote totale mens, waar alle mensen toe behoren. Dit goed en kwaad heb Ik onder de mensen zodanig verdeeld, dat het de mens dient, omdat het besef van dit goed en kwaad bij de mensen een zekere blindheid teweeggebracht heeft voor het ware leven, wat zij in werkelijkheid uit Mij, hun God en Schepper, zijn.

Nu is het van belang dat die blindheid opgelost wordt en dat alle mensen tot een zuiver zicht op goed en kwaad komen, en in dat zicht in hun vrijheid er zelf voor gaan kiezen om alleen het goede en liefdevolle te doen en het kwade helemaal te laten. Juist omdat het de eigen vrije keus van de mens moet zijn, om terug te komen tot zijn oorspronkelijke wezenlijkheid, gelijk Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, zonder Mij te zijn, heb Ik in Mijn vrijheid als God en Schepper datgene gedaan, wat alle mensen vrijlaat, maar waarbij elke keus die een mens maakt, hoe dan ook dienstbaar is aan het terug worden wat de mens in ware gelukzaligheid van oorsprong is, gelijk Mijn onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige, volmaakte liefde en haar onovertroffen volkomen volmaakte wijsheid.

Daartoe zijn er door Mij mensen geroepen om Mijn Woord te verkondigen en uit te leggen, zodat de grond van het bestaan van de mens, zijn oorspronkelijke bestaan uit Mij, gezien kan gaan worden, terwijl er daarnaast andere mensen zijn die in de blindheid van het kwaad gelaten zijn en er mensen gelaten zijn om zowel het goed als het kwaad tot uitdrukking brengen, waarbij allen dienstbaar zijn aan het bereiken van het ware leven. Nu is het niet zo, dat daarbij degenen die Mijn Woord aan de mens openbaar maken meer zijn dan hun medemensen, hoewel zij meer en verder zicht hebben gekregen. Hun zuivere zicht staat ten dienste aan hun medemensen, maar daarmee hebben zij ook een grotere verantwoordelijkheid die hen van tijd tot tijd even pijnlijk kan opbreken als het geweten van ieder ander die in een keuze zonder liefde vervalt.

Zo is niet een van hen zonder een verplichting aan Mijn liefde en zo is geen enkel mens zonder een verplichting aan Mijn liefde, omdat hij uit Mijn liefde leeft, want leven is Mijn Leven, en alleen Ik ben daarom Heer en Meester over alle leven, ook al beseffen veel mensen dat niet op die manier. Juist diegenen die Mijn Woord aan hun medemensen uitleggen, beseffen dat en geloof Mij, het kleinste wat zij niet naar liefde doen, wordt door hen pijnlijk ervaren. Want zo zuiver als zij Mijn Woord en Mijn liefde kunnen ervaren in hun hart, zo duidelijk ervaren zij ook hun misstappen, en zij zijn niet gevrijwaard van de verleidingen van Satan, die vooral bij hen zijn sluwheid inzet om vooral hen van Mij te verwijderen.

Maar zoals Ik Heer en Meester over alle leven ben, zo help Ik uit ware liefde alle mensen om Satan te overwinnen, vooral ook hen die Mijn Woord en Mijn liefde aan hun medemensen aanreiken. Niet omdat zij Mij meer waard zijn, want alle mensen zijn Mij evenveel waard, maar om uiteindelijk alle mensen tot zicht te brengen, tot werkelijk leven, tot Mijn Leven, tot ware eeuwige gelukzaligheid. En zo zal het zijn!

Hemels Brood 6881

De redenaties die mensen met hun verstand doen, kunnen geheel te goeder trouw zijn, evengoed is de redenatie met het verstand een belemmering om Mij in het hart te kunnen horen en verstaan.

Veel mensen wenden zich in gebed met al hun vragen en onzekerheden tot Mij vanuit hun verstand en hoewel zij dat met vertrouwen op Mijn liefde doen, horen zij Mij toch niet, omdat zij met hun verstand een antwoord verwachten. Zij begrijpen daarbij niet waarom zij geen antwoord krijgen, terwijl anderen wel antwoord krijgen. Maar er zijn er onder hen ook die wel een antwoord krijgen, alsof Ik het ben die hen antwoordt, maar Ik ben het niet. Het is de bedrieger waarvan zij antwoord krijgen, mogelijk gemaakt door het verlangen naar antwoorden die in het verstandelijke denken passen.

Ik ben alleen in het hart, in het gevoel, in het besef, niet in het verstand. Wie Mij in zijn hart benadert, zal bereid moeten zijn om in zichzelf te zien wat er in zijn hart nog niet naar waarheid en liefde is. Want alleen dan kan hij Mijn Woord zuiver gaan leren verstaan en gaan begrijpen hoe een en ander zich in en om hem heen tot elkaar verhoudt. Geen mens heeft een volkomen verlicht hart, in ieder hart is wel iets van het wereldse aanwezig, maar of dat gezien kan worden, hangt van ieder persoonlijk af. Want nogal eens wisselen mensen tussen hun hart en hun verstand, waardoor hetgeen zij denken van Mij te ontvangen, onzuiver is, en wanneer er ook wensen en verlangens meespelen, is de kans op een onzuiver gehoor groot, zonder het zelf te bemerken.

De vraag is dan, hoe komt iemand die te goeder trouw is tot die ware zuiverheid? Dat kan alleen door Mijn liefde en door oefening, en dat kost tijd en voortdurende eerlijke inzet om steeds weer naar Mij in het hart te komen en steeds weer bereid te zijn om te zien waar het verstand het overnam. Op die manier zal iemand langzaam leren het onderscheid te maken tussen zijn hart en zijn verstand en meer en meer gaan beseffen wanneer hij Mij zuiver in zijn hart hoort en verstaat, en wanneer hij met zijn verstand het contact met Mij ontzuiverd heeft.

Uiteindelijk zal hij Mij steeds in zijn hart weten te vinden, ook al blijft zijn verstand actief, maar dat zal dan zijn contact met Mij niet meer storen, want hij kent dan zichzelf in zijn verstand en Mij in zijn hart en leert meer en meer ook zichzelf in zijn hart kennen. En geleidelijk aan wordt zijn hart ook zijn verstand, uit Mijn liefde en haar wijsheid. Wees gezegend, allen die dit verstaan.

Hemels Brood 6882

De teksten, die mensen met elkaar tot de Bijbel gevormd hebben, dat is, Mijn Woord, zoals dat in Mijn tijd van verblijf op aarde geschreven is in de taal die toen gebruikelijk was, zijn lange tijd niet naar de ware betekenis vertaald en niet naar de ware betekenis uitgelegd, en dat heeft mensen op een dwaalspoor gebracht.

Nu denk je misschien, zou er nu eens opnieuw naar die oude geschriften gekeken worden en zou er dan eens een nieuwe betere vertaling gemaakt worden, dan zou zo’n nieuwe vertaling vanuit die oude geschriften meer duidelijkheid kunnen geven over de werkelijke betekenis van Mijn Woord. Maar zo gemakkelijk is dat niet, want daarvoor zou een diepere kennis nodig zijn van de gebruiken en inzichten van die tijd, en daarvan is ondertussen zoveel verloren gegaan, dat een nieuwe vertaling zeker geen beter zicht gaat geven op de ware betekenis van Mijn Woord.

Het is voor de mensen van nu wel lang geleden dat Ik op aarde geweest ben in de Mens Jezus Christus, maar de betekenis daarvan is vooral in deze tijd van groot belang. Want nu is het besef bij de mens zover gekomen, dat begrepen wordt dat de manier waarop de Bijbelse teksten uitgelegd zijn door kerken en religies geen steek houdt met de werkelijkheid. Toch is de kern van waarheid er nog altijd in verborgen, en die is ook vooral in deze tijd door iedereen te vinden, zonder dat de oude teksten opnieuw bestudeerd moeten worden.

Want er is een plaats in het hart bij alle mensen waar Ik Ben, waar Ik ontmoet kan worden, waar Ik Mij bij steeds meer mensen kenbaar zal maken. Dit is de tijd waarin mensen zonder de oude geschriften rechtstreeks uit Mij de waarheid van ieders leven kunnen gaan begrijpen. Nog niet iedereen is daartoe genegen, maar in de loop der tijd zal iedereen ertoe aangetrokken worden om in zijn hart naar Mij te zoeken en Ik zal vindbaar aanwezig zijn.

Steeds meer mensen zullen de kern van de Bijbelse boodschap in hun hart vinden, Mij vinden en de sleutel tot alle waarheid van leven vinden, welke Mijn liefde en haar wijsheid is. En duidelijk zal worden dat alleen die liefde en haar wijsheid de deur opent naar het ware eeuwig gelukzalige Leven. Mijn leven, die jullie allemaal van oorsprong in alle gelukzaligheid zijn.