Hemels Brood 683 t/m 713

Hemels Brood 683

Het is Mijn Schepping waar jij je plaats in hebt. Een persoonlijke plaats en tegelijkertijd een deel van de grote eenheid. Het is de totale Schepping waar jij deel van uitmaakt, waar Ik je je plaats gegeven heb. Die plaats is verbonden aan de hele Schepping en het is aan jou om die binding te aanvaarden, om naar die binding te gaan leven. Je hebt een zelfstandig bestaan gekregen, waarin je je bestaan ook als een persoonlijk zijn bewust kunt zijn en tot op zekere hoogte ook kunt begrijpen. Hoe meer je de verbinding in de Schepping en de basis van deze verbondenheid in de Schepping ziet en aanvaard, naar leeft, des te meer zul je de Schepping gaan doorzien en de onderlinge verbondenheid gaan begrijpen. Geen mens is los van die totale verbondenheid, wat in werkelijkheid een totale verbondenheid met Mij is.

Ik heb Mijn Zijn, Mijn Wezen, in de Schepping gelegd, onzichtbaar voor het natuurlijk ziende oog. Net zoals gedachtengangen onzichtbaar zijn voor het natuurlijk ziende oog. De zekerheid van Mijn bestaan is dan ook nooit te bewijzen door Mij of Mijn levengevende kracht met het natuurlijke oog te zien. De zekerheid van Mijn bestaan is alleen zeker te krijgen door een innerlijk gaan verstaan, een innerlijk gaan begrijpen, een innerlijk geestelijk gaan zien en begrijpen. Dit “zien” is alleen met het geestelijk oog mogelijk en dit geestelijk oog gaat de mens ontwikkelen in zijn leven door de persoonlijke keuzes die hij maakt. Want alles van het natuurlijk zichtbare staat wel degelijk in verband met het geestelijke wat in natuurlijke zin onzichtbaar is en heeft ook de niet zichtbare levengevende kracht in zich, maar het ware leven blijft, ook in haar natuurlijke vorm, onzichtbaar voor het natuurlijke oog.

Jouw plaats in dit geheel geeft je de gelegenheid te leven naar eigen vrije keus en je leven ook daadwerkelijk waar te nemen, als een persoonlijk zijn. Aan jou de mogelijkheid om je persoonlijke zijn in het grote geheel en haar verbondenheid met het grote geheel te gaan ervaren en je persoonlijke zijn te verenigen met de totale Schepping, zonder de bewustheid van je zijn te verliezen. Aan jou de keus en de mogelijkheden om je persoonlijk zijn te verenigen met Mijn Zijn, Mijn Wezen, want uiteindelijk is dat het ware leven. Pas in dit ware leven kun je het ware blijvende geluk en de ware blijvende vrede vinden. En in dit ware leven heb jij je plaats, je hoeft hem alleen nog uit eigen vrije keuze in te nemen.

Hemels Brood 684

Kom dichter en dichter bij Mij, laat meer en meer je eigenbelang los en de zorg over jezelf aan Mij over, en stapje voor stapje kan je vertrouwen in Mij groeien. Als je bang bent dat iets niet goedkomt en je kunt op Mij vertrouwen, verdwijnt de angst in zekerheid dat altijd alles goedkomt. Maar hoe iets goedkomt en wanneer het goedkomt is dan aan Mij en Ik laat alleen door liefde alles goedkomen. Op het moment dat je alleen liefde van Mij kunt voelen, bemerkt, ben je ook gelijk gesterkt in het vertrouwen, maar zolang je de liefde niet bemerkt in alles, is er de mogelijkheid dat je vertwijfeld raakt door allerlei gebeurtenissen. Als je dan niet toch op Mij vertrouwt, blijft de angst je in haar greep houden.

Ja, Ik weet dat angst als het ware verlamt, dat het soms wel heel moeilijk is om vast te blijven vertrouwen op liefde en in alles liefde te blijven zien, toch, Mijn enige werkende kracht is liefde, niets anders dan liefde. En die kracht is wel zodanig ingezet dat ook alles uiteindelijk liefde is of tot liefde leidt. Ooit zul je dit in de volle betekenis kunnen gaan zien. Nu is het voor je eigen rust en groei belangrijk dat je een vast vertrouwen in Mij opbouwt, zodat geen angst om wat dan ook je beroert en in vertwijfeling brengt. Onthoud daarbij dat ook ieder mens nog de vrije wil heeft die Ik hem laat om wijze goede redenen.

Toch, ondanks die vrijheid, die iedereen heeft, ook jij, is alles zo gevat in Mijn liefde dat het allemaal uiteindelijk goedkomt. Pijn en ziekte, heus, zij zullen verdwijnen, kwelling en verdriet, heus, zij zullen er niet meer zijn, alleen nog rust, vrede en geluk zal er dan nog zijn, als alles tot zijn ware leven gekomen is, en Mijn liefde leidt alles en iedereen tot dat ware leven. Alleen, niet onmiddellijk, alles op z’n tijd en op de juiste manier. Daarom, vertrouw op Mij, alles komt goed.

Hemels Brood 685

Hoe kan het toch dat dingen goed gaan, zich ten goede veranderen, waar eerst geen uitweg mogelijk leek. Hoe kan het dat de aarde voortdurend op haar plaats blijft en haar omwentelingen maakt, hoe de zon, de maan, de sterren hun plaats innemen en blijven staan in het heelal, hoe komt het dat het leven zijn voortdurende voortgang maakt, hoe komt het dat groei en ontwikkeling altijd nog doorgaan? Dit is alles onderdeel van Mijn Schepping. En de mens kan zich in allerlei opzichten verbazen over Mijn Schepping waar hij zelf een niet onbelangrijk onderdeel van is. Niet onbelangrijk wil niet zeggen groot. Want uiteindelijk is de mens nietig en klein. Maar evengoed, zonder de mens zou de Schepping niet volkomen zijn. Zoals bij een klok, zonder het kleinst nodige onderdeel zou de klok niet werken, zo zou Mijn Schepping niet heel zijn zonder de mens. Maar de mens van nu is niet die mens van Mijn Schepping, nog niet die mens zoals die bedoeld is te zijn in Mijn Schepping. Zo is Mijn Schepping niet heel.

Heb Ik dan iets gemaakt wat niet op zichzelf volmaakt is? Toch wel. Maar Ik heb in Mijn volmaakte Schepping een soort zelf werkend vermogen gelegd en de mens is degene die in dit zelf werkend vermogen een belangrijke rol speelt. Want dit zelf werkend vermogen berust op de werking van liefde, nederige belangeloze liefde en de mens is degene die het vermogen en de vrijheid gekregen heeft om naar dit vermogen te leven en daarmee de Schepping te vervolmaken, in haar bestaande volmaaktheid. Leeft de mens naar dit zelf werkend vermogen, dan is hij klein nederig en volkomen liefdevol, hij completeert daarmee de Schepping, bevestigt de volmaaktheid, de eenheid van de Schepping. Dat is dus heel belangrijk, maar wordt alleen in uiterste kleinheid van de mens bereikt. Leeft de mens niet naar dit zelf werkend vermogen, dan lijkt hij weliswaar groot en belangrijk maar in werkelijkheid heeft hij geen enkel nut voor de heel- making van de Schepping. Zo kan een mens in het klein zijn belangrijk zijn terwijl hij in groot zijn van geen enkel nut is. De eenheid van Mijn Schepping is er evengoed. Het is aan jullie mensen om te gaan inzien hoe je deel kunt hebben aan die heelheid, aan die eenheid, aan de volkomen gelukkig makende liefde.

Hemels Brood 686

Gelijk en hetzelfde en toch verschillend of verschillend en toch hetzelfde. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak, maar toch kan het zo zijn. Alle mensen zijn verschillend: de een heeft lang haar, de ander kort, een heeft bruine ogen, de ander blauwe, weer iemand anders heeft blond haar en een ander donker haar. Toch hebben al die mensen een hoofd, romp, armen en benen, een mond, neus en oren. In het één zijn zij verschillend, in het ander gelijk. Zo is het ook met hun talenten, hun mogelijkheden, hun taak: daarin zijn zij verschillend. Maar voor Mij zijn alle mensen toch ook gelijk. Ik heb niet één mens voor op een ander mens. De taak van de ene mens is even belangrijk als de taak van een ander mens.

Alle onderdelen van een geheel zijn van belang om het geheel een geheel te laten zijn. En alle mensen zijn met elkaar met Mij een geheel en zo is elk mens belangrijk om dat geheel een geheel te laten zijn. Het aandeel van de één aan dat geheel verschilt wel met het aandeel van een ander, maar dat wil niet zeggen dat daarom de één belangrijker is dan de ander. Sterker nog, voor Mij zijn alle mensen even belangrijk, er is in die zin niet één belangrijker en niet één nóg belangrijker. Er is bij Mij alleen liefde en de mate waarin iemand liefde leeft. Daarin kunnen mensen onderling verschillen: de mate waarin zij liefde leven. Maar dan nog is degene die minder liefde leeft dan de ander Mij niet minder belangrijk. Dan ga Ik diegene helpen tot dieper inzicht te komen in het belang van liefde leven voor hem zelf en het geheel. Dan nog omarm Ik diegene net zo innig als alle anderen. Want welk verschil er ook is, ieder is Mij even lief.

Hemels Brood 687

Als er ergens in de Schepping een ontdekking gedaan wordt, is het ontdekt voor de hele Schepping. Als er ergens in de Schepping liefde gedaan wordt, wordt het gedaan voor de hele Schepping en die liefde trekt dan ook door in de hele Schepping. Mijn liefde trekt door in de hele Schepping, maar de liefde via het mensenhart vermenigvuldigd die liefde voor de hele Schepping. In de natuur heb Ik Mijn liefde zichtbaar gemaakt en veel mensen zijn van de schoonheid van de natuur onder de indruk, hebben de natuur lief, zijn graag in de natuur. De natuur is gebonden materie, geplaatst in Mijn liefde, waar de mens dan ook liefde voor voelt en ook die liefde werkt door in de gehele Schepping. Zo heeft schoonheid de aantrekking van liefde in haar pure reinheid maar in het wereldse gezien kan zij de verleiding tot eigenliefde zijn.

Waar liefde woont, woont ook Mijn zegen. Maar eigenliefde wordt aan zichzelf overgelaten. En de hulp aan iemand met eigenliefde kan alleen het brengen van inzicht zijn en toch diegene liefhebben, ondanks zijn afdwaling. Zo is de verdichte geest wat de natuur is, in een zekere schoonheid gezet die liefde oproept. Waardoor de liefde als een genade over haar wordt uitgestort en haar invloed heeft om inzicht te brengen waardoor de afdwaling in eigenliefde haar weg terugneemt naar ware liefde. Zo heeft alles zijn plaats en zijn functie.

Zo roept de natuur liefde op door haar schoonheid, liefde die nodig is om ook datgene wat geen schoonheid heeft, wat in haar afdwaling naar eigenliefde als vijandig bemerkt wordt, toch liefde te geven en in liefde te helpen naar ware liefde terug te komen. Voel je liefde in de natuur, voor de natuur, in jezelf, voor je medemensen, van je medemensen, al die liefde trekt door de hele Schepping en biedt voeding aan allen die dat nodig hebben en opweg zijn naar totale liefde.

Hemels Brood 688

Voorbij, alles wat niet goed is, gaat voorbij. Alles wat niet werkelijk is, gaat voorbij. Niets wat niet het waarlijk leven is, zal eeuwig standhouden. Het zal zijn uitwerking hebben en verdwijnen. Hoe krijgt het z’n uitwerking, hoe kan iets wat niet goed is, niet fijn is, bestaan, uitwerking hebben? Het is jammer dat Ik het zo moet zeggen, maar toch is het de mens, de mens die werking geeft aan dat wat niet goed is, niet fijn is, door zijn hoogmoed, zijn ongeduld, zijn eigenliefde, zijn machtslust en hang naar eigen gewin. Dat alles zet inwerking wat niet het ware leven is. Maar omdat het niet het ware leven is, zal het ook nooit blijvend zijn, het zal alleen z’n tijd die het gegeven is om de mens te dienen uitwerken. Uitwerken en als het uitgewerkt is, is het ook verdwenen. Net zoals het verleden verdwenen is en alleen het heden er eeuwig is.

De uitwerking van bijvoorbeeld eigenliefde in een situatie werkt zolang door als zij voeding krijgt, dat is net zolang als de eigenliefde duurt. Met die eigenliefde wordt iets in werking gezet wat gevolgen heeft in verhouding tot de eigenliefde en het eigenlijke leven wat er zou moeten zijn om in waarheid te kunnen leven. Pas als ingezien wordt dat eigenliefde niet het ware leven is en die mens zich gaat toeleggen op liefde, stopt hetgeen met eigenliefde inwerking gezet is en dan is het liefde, wat iets in werking zet. De werking van eigenliefde ijlt eerst wel nog wat door en daardoor denkt de mens soms dat zijn omwenteling naar liefde niets teweegbrengt. Toch, dit doet het wel degelijk, maar er is daarbij wat geduld nodig.  Dan  zal het spoedig de liefde zijn, als men die vasthoudt, die de werking in het leven geeft. Die werking is eeuwig, maar er kan wel weer een afdwaling van de mens bij komen als de mens weer in eigenliefde vervalt.

Hemels Brood 689

Voor allen die niet zo gemakkelijk Mijn woord in zich voelen, die heen en weer geslingerd worden tussen twijfel en weten. Weten dat Ik besta en twijfel of Ik hen ooit wel zal helpen, ooit wel zal horen of Ik hun roepen om hulp ooit zal beantwoorden. Ja, alle roepen om hulp zal Ik beantwoorden, alle roepen om hulp worden door Mij gehoord. Maar niet alle roepen om hulp worden door Mij zo beantwoordt als degene die roept verwacht. Vaak heb Ik op het hulpgeroep al antwoord gegeven. Maar Mijn antwoord wordt dan niet verstaan, omdat het niet past in de verwachtingen of omdat het niet past in de denkbeelden van degene die om hulp roept of zelfs omdat degene die om hulp roept eenvoudig niet kan geloven dat Ik hem kan en wil en zal helpen. Diegene blijft om hulp roepen, zonder enige hoop op een antwoord. O, en toch wil Ik ook diegene graag helpen, graag antwoord geven, waar Ik maar kan, zonder de vrije wil te belemmeren, help Ik dan ook en antwoord Ik dan ook.

Maar juist die vrije wil moet Ik wel laten en dat betekent ook de eigen ideeën en opvattingen. Ik kan niet ineens iemand andere opvattingen, andere denkbeelden geven. Dat is in vrijheid aan de mens zelf, om steeds opnieuw bereid te zijn z’n denkbeelden en opvattingen te onderzoeken op juistheid en bereid te zijn tot de nodige nieuwe inzichten te komen. Voor velen is dat heel moeilijk omdat angst hun raadgever is. Voor hen is het heel moeilijk om angst los te laten en deze niet meer hun raadgever te laten zijn. Het is dan voor hen of ze in drijfzand terechtkomen. Maar in werkelijkheid is angst juist het drijfzand. En het lef om angst los te laten biedt al snel een veel steviger bodem om op te staan.

Maar de keus is in vrijheid aan de mens om angst los te laten en Mijn hulp te aanvaarden, in het hart te aanvaarden. Ja, zodra de moed opgebracht wordt om de angst los te laten en Mijn hulp, die er zeker is, te aanvaarden, zodra gaat die mens, zodra ga jij Mijn hulp ook ervaren en zul je de eeuwige stroom van Mijn liefde ook bemerken. Heb moed en laat de angst los, neem Mijn hulp aan en vertrouw erop dat alles goed komt!

Hemels Brood 690

Er zijn zoveel verschillende nuances in het leven. Kijk maar eens naar de kleuren, hoeveel verschillende kleuren zijn er, hoeveel nuances zijn er in kleur. En zo is er in alles zoveel nuances, ook in de mogelijkheden van denken en voelen. Zou je dat alles op de menselijk verstandelijke manier willen begrijpen en overzien, dat zou niet kunnen. Kun je bij enige benadering een hoeveelheid mensen met, laten we het nog eenvoudig houden, zo’n 300 nullen in het getal overzien en voorstellen? Of nu wat moeilijker, een oneindig aantal mensen? Kijk, zoals jij een deeltje van een heel groot, oneindig groot geheel bent, zo is er voor jou ook maar een deeltje inzichtelijk, te begrijpen en te overzien. En dat is voor alle mensen zo.

Maar er is dan toch ook nog de mogelijkheid om meer te zien en te begrijpen. Want, jullie zijn allemaal in de geest met Mij verbonden, in de geest daarmee bedoel Ik, in het onzichtbare. Weet je, jij kunt uit jezelf als mens met je verstandelijke vermogens wel niet het totale geheel zomaar bevatten, maar Ik kan dat wel. Omdat Ik het grote geheel ook ben. En alles wat je over het grote geheel, elk onderdeel, wilt weten, kun je weten door Mij, zonder dat je hoofd van de enorme hoeveelheid, van de vele nuances uit elkaar barst. Want als mens is het niet te bevatten, niet te overzien, maar als deel van Mij, als deel met Mij, is het wel mogelijk om over de menselijke, verstandelijke natuurlijke begrenzingen tot in de verdere oneindigheid te kijken, zonder er duizelig van te worden.

En zo zou Ik je willen zeggen, als de situaties in je leven te gecompliceerd lijken te worden, te veel verschillende nuances gaan vertonen voor jou om te bevatten, raak dan niet op drift, laat je niet over de toeren brengen, wat jij misschien niet meer overziet, wat buiten jouw menselijke bevattingsvermogen gaat, dat gaat niet buiten Mijn zicht, buiten Mijn bevattingsvermogen, want Ik overzie alles, Ik ben allen, Ik ben alles en bevat dan ook alles. En Ik ben aanwezig om datgene van je over te nemen, wat je bevattingsvermogen te boven gaat en wat je aan Mij overlaat, in vertrouwen, daarvoor zul je dan uit Mij inzicht krijgen, zodat je situatie helder en gemakkelijker te verstaan wordt en alles ook weer in orde gebracht kan worden, in vrede en rust.

Hemels Brood 691

Waar een wil is, is een weg. De wil is dan de weg. Wie links om wil die gaat linksom, wie rechtsom wil die gaat rechtsom, iedereen is vrij om zijn eigen keuzen te maken. De wil is er niet altijd voor om de juiste weg te gaan. Met juiste weg bedoel Ik dan, de weg van waarheid en liefde, ware liefde. Weet jij precies welke weg je gaat?

Welke weg wil je gaan? Als je zegt, ik wil de weg van waarheid en liefde gaan, maar dat lukt mij vaak niet, dan is het misschien wel waarheid, maar nog geen liefde. Kijk, dan wordt je wil nog gedreven door eigen verlangen, door emoties die ontstaan zijn uit allerlei situaties die je niet zo wilde hebben. Niet zo wilde accepteren. Zie, ook daar is je wil vrij, al lijkt zij daar niet vrij te zijn: je wilde het anders, maar zoals jij het wilde, ging het niet. Toch heb je het vrijelijk anders kunnen willen. Dat het niet gegaan is zoals jij het wilde heeft met de vrijheid van handelen te maken van alle mensen.

Willen, wat is precies willen? Willen is niet als een toverstafje, waarmee je alles naar je believen kunt omtoveren. Willen is een uiting van je inzet, zet je je in voor je naaste, voor waarheid en liefde of zet je je in voor jezelf, voor eigenliefde? Met willen kun je iets bewerkstelligen, maar met willen kun je niet toveren. Met je vrije wil blijf je evengoed onderdeel van het geheel, zoals alle mensen onderdeel zijn van het geheel en daarmee ook gebonden aan de ordening van het geheel. Met de vrije wil kun je iets krachtigs goed tot stand brengen, maar je kunt er ook mee in de goot belanden. Omdat je te sterk iets voor jezelf wilde of omdat je te zwak het juiste wilde.

Je kunt van alles willen en daar hoort dan ook een weg bij. Maar op die weg die je wilt, kom je van alles tegen wat met die weg in het totale geheel samenhangt. Dus: let op wat je wilt, want waar een wil is, is een weg, maar wil je die weg werkelijk?

Hemels Brood 692

Bij elkaar, alles hoort bij elkaar, alle mensen horen bij elkaar. Iedereen hoort erbij. Jij hoort er ook bij. De mens bepaalt niet of je erbij hoort, Ik bepaal of je erbij hoort en Ik heb reeds lang geleden bepaalt dat je erbij hoort, Ik heb van het begin af aan bepaald dat je erbij hoort. Het kan niet eens anders zijn, want jullie zijn allemaal samen Mij met Mij. Alleen mensen die niet weten dat zij deel van Mij zijn, die niet begrijpen hoe zij deel van Mij zijn, stellen zich misschien zo op dat het lijkt of jij er niet bij hoort. Maar in werkelijkheid hebben zij zich buiten hun eigen ware zijn geplaatst door te denken dat zij op zichzelf staand leven en autonoom zijn. Jij hoort daar niet bij, zeggen zij. Daar waar zij mee bezig zijn is eigenliefde en eigen welzijn en als je weet dat dat niet het ware leven is, dan zou je daar toch ook niet bij willen zijn?

Maar vanzelf hoor je er bij Mij bij, zoals voor Mij iedereen erbij hoort. Zelfs de hoogmoedige mens, die alleen of veelvuldig eigenliefde leeft, hoort er bij Mij nog steeds bij. Want hoe hij leeft is zijn eigen vrije keus, wat hij doet is zijn eigen vrije keus, maar wie hij in oorsprong is, dat is Mijn vrije keus en Ik weet ieders oorsprong, ieders ware zijn en zo heb Ik ieder lief, uit zijn oorsprong, uit het ware zijn heb Ik jullie allen lief en horen jullie er allen bij, horen jullie allen bij Mij, niemand uitgezonderd, ook jij niet uitgezonderd.

Ja, er zijn mensen die door hun afwijken van ware liefde denken dat zij het juist doen en dat anderen afwijken en zij mijden diegenen die zij niet kunnen begrijpen, die niet in dezelfde eigengerichte sferen zijn of met dezelfde misvattingen bezig zijn. Maar daar heb je toch ook niets te zoeken. Als je waarlijk wilt leven, dan laat je die mens vrij zijn eigen weg te gaan en blijf jij dicht bij Mij. Ook al hoor je er dan bij een aantal mensen misschien niet bij, bij Mij hoor je er altijd bij en degenen die dat beseffen, die beseffen ook dat jij er ook bij hoort en die zul je dan ook zeker gaan ontmoeten.

Hemels Brood 693

Heb geen wrok, geen haat tegen je medemensen. Iedereen is je medemens, heb dus geen haat tegen wie dan ook. Ook al is het nog zo te begrijpen, omdat je werkelijk iets is misdaan, probeer dan toch minstens neutraal te blijven. Laat de verantwoordelijkheid over iemands daden bij diegene die ze begaat. Zodra je er wrok of haat tegen krijgt, raak je er bij betrokken. Je mag zeker wel zien dat iets niet goed is, duidelijk proberen te maken dat iets niet goed is, maar niet uit wrok, uit ongenoegen. Doe dat om de ander te helpen tot inzicht te komen. Als dat niet lukt, omdat de ander niet tot inzicht te brengen is, laat het dan los. Want Mijn arm reikt veel verder dan jouw arm en Mijn arm bestrijkt ook veel meer jaren. Mijn arm reikt voorbij de natuurlijke grens tussen leven en dood, zoals bij de natuurlijk denkende mens leven en dood gezien wordt.

Ik wek tot leven waar Ik zie dat dat goed is en Ik breng tot inzicht waar Ik zie dat het kan en goed is. Ik heb geduld, heb jij dan zoveel mogelijk ook geduld. Ik weet dat het niet gemakkelijk is om zonder wrok en haat de onaangename situaties waarin anderen je gebracht hebben in liefde te dragen en geen haat of wrok te hebben. Maar omdat het niet gemakkelijk is, wil dat nog niet zeggen, dat je dan toch maar in wrok en haat mag vervallen. Het mag, je bent vrij, maar het brengt je niet wat je verwacht dat het je brengt: bevrijding van de onaangename situaties, bevrijding van de gevolgen van andermans handelen.

Je uiten, in de goede zin van het woord, kan opluchting geven en dat kun je doen, maar wees er voorzichtig mee, want als je dat met wrok en haat gepaard laat gaan, neem je deel aan de verantwoordelijkheid in het liefdeloze en daarmee open je ook mogelijke gevolgen die net zo min prettig voor je zijn. Hoe moeilijk het ook is, blijf rustig en kalm, geduldig en waarachtig, zet recht wat je vindt dat recht gezet moet worden en laat de rest aan Mijn lange arm over.

Hemels Brood 694

Vrijuit zijn, dat is de bedoeling, vrijuit te zijn. Maar dan wel in de ware liefde. En juist omdat die ware liefde nog niet in alles geleefd wordt is het nog vrijwel onmogelijk om vrijuit te zijn. Overal liggen belemmeringen. Er zijn allerlei regels waaraan moet worden voldaan en die zijn, op zich genomen, heel begrijpelijk, want veel mensen interpreteren vrijheid geheel naar zichzelf toe en zouden zonder regelgeving helemaal niet meer bereid zijn om iets voor een ander over te hebben. Zo is het aan de ene kant de bedoeling dat je vrijuit jezelf bent, in volkomen belangeloze liefde, maar aan de andere kant ben je gebonden aan allerlei regels en voorwaarden. Hoe kun je dan de juiste weg vinden en gaan? Te meer omdat er in de regelgeving ook een zekere willekeur zit, die de één bevoordeeld en de ander benadeeld. Die in de ene situatie voldoet en in de andere situatie volstrekt niet voldoet.

Hier op aarde heeft de mens de vrijheid van keus gekregen, om zichzelf bewust te kunnen zijn en een zelfstandig volmaakt wezen te kunnen zijn. Maar door die situatie is het tegenovergestelde van ware zuivere wijze liefde hier ook altijd aanwezig en zal ook altijd aanwezig zijn. Hoeveel en hoe vaak het tegengestelde aan liefde tot uitwerking komt, is aan de mens, ligt aan de levenskeuze die hij maakt.

Ook is het op deze aarde, dat alle mensen met elkaar en met Mij verbonden zijn als één geheel, zodat in dat geheel ook alle individuele keuzes een gevolg hebben. Ten goede of ten tegenovergestelde van het goede. Alleen ware liefde kan dat weerstaan en goedmaken. Zo is het op deze aarde gelijk ook een oefenterrein om vast te houden aan ware liefde, wat er ook gebeurt. Iedereen heeft daar een taak in en heeft daarvoor tijd op aarde gekregen. Ook jij. Voor jou is het net als voor alle mensen, de kunst om in de gegeven omstandigheden niet af te wijken van liefde, niet te vervallen in eigenliefde en verontwaardiging, maar ondanks alles vrijuit jezelf te zijn, zoveel mogelijk in liefde. Want geen enkele regelgeving of voorwaarde kan boven liefde staan, alles staat hoe dan ook in dienst van ware belangeloze liefde. En pas daar waar afgeweken wordt van ware belangeloze liefde, gaat het knellen. Ook al lijkt het dat er niet afgeweken is van liefde, ga dan toch in jezelf kijken of niet ergens teleurstelling, verontwaardiging, ongeduld, verwijten, e.d. je blik op waarheid en liefde heeft vertroebeld.

Hier zal altijd zowel liefde als niet-liefde zijn. Ook al blijf jij helemaal in liefde, dan nog blijft dit de plaats waar de keuze is tussen wel en geen liefde. Alleen in jezelf kun je vrij wonen, vrij van niet-liefde, als je volkomen in liefde kunt blijven. Dat heb je nu misschien nog niet bereikt en je zou graag zijn waar alleen liefde is. Ik zeg je: je zult ware liefde in jezelf bereiken en daar komen waar alleen liefde is, waar allen liefde zijn, in liefde Eén zijn!

Hemels Brood 695

Zorgeloos, iedereen zou zonder zorgen kunnen zijn als hij maar zou begrijpen dat Ik voor alles zorg en als hij dan ook daarop zou vertrouwen. Iedereen zou zijn zorgen los kunnen laten als hij maar zou beseffen dat hij uit zichzelf niets kan zonder Mij en dat Ik toch degene ben waarlangs alles ten goede komt. Ja, Ik laat hier en daar van alles, wat misschien niet aangenaam is, toe en elders buig Ik het naar aangenaam, al naargelang dit het beste is voor de totale Schepping. De mens heeft een plaats in de Schepping waar hij enerzijds zijn vrije keus heeft en anderzijds toch onderdeel is van die Schepping en als zodanig is ook iedereen met elkaar en met Mij verbonden. In die verbondenheid heeft die vrije keus gevolgen voor het geheel. Daar de mens die vrije keus gelaten moet worden, waar zonder hij zich zelf niet als zelfstandig levend wezen bewust kan zijn, zorg Ik er voor dat toch alle keuzes die gemaakt worden ten goede komen aan de totale Schepping. Als Ik dat niet zou doen en als Ik dat niet vast in Mijn ordening opgenomen zou hebben, dan zou de mens in staat zijn geweest om de Schepping te vernietigen. Maar zoals Ik het alles heb ingericht en geordend is dat niet mogelijk.

De mens kan in zijn eigengerichte liefdeloze vrije keus veel zichzelf aandoen, maar niet de Schepping vernietigen. En juist dat zichzelf aandoen is een onderdeel van Mijn redding van de mens. Juist heb Ik dat alles zo gemaakt dat de keuzes van de mens ten goede of ten kwade toch de liefde in de Schepping ten dienste staat en toch die mens verder helpt naar een waar besef van het ware leven. Bij de één gaat dat anders dan bij de ander, bij de één gaat dat ook sneller dan bij de ander. Alle keuzes die een mens in vrijheid maakt, hebben een gevolg al naargelang de intentie die achter de keus zit en dat gevolg is zodanig dat het de Schepping, de ware liefde uiteindelijk voor alle mensen dient.

Hemels Brood 696

Onderzoek wijst uit dat iets zo en zo in elkaar zit. Dat doet wetenschap, die onderzoekt en achterhaalt beweringen die gedaan zijn op grond van eigen ideeën. Dan wijst onderzoek uit dat die eigen ideeën niet kloppen met de werkelijkheid. Met de natuurlijke werkelijkheid. Hoe staat het dan met de geestelijke werkelijkheid? De wetenschap onderzoekt alles wat er natuurlijk gezien is, maar hoe onderzoek je dan wat geestelijk is en niet te zien is?

Onderzoek alles en behoudt het goede. Zo staat het in de bijbel. Maar hoe onderzoek je het onzichtbare, het niet tastbare? En wanneer is het dan goed om te behouden, als het je genoegen doet? Als er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt, gebeurt dat los van eigen ideeën, los van een willekeurige mening, het gebeurt zo gezegd objectief, dat is zonder eigen oordeel en ideeën en niet subjectief, dat is wat een mens daarbij vindt, denkt en voelt.

Kijk, bij geestelijk onderzoek, bij onderzoek van het niet zichtbare, het niet tastbare, hebben we het eigenlijk over onderzoek naar het ware leven. Wil je daar onderzoek naar doen, dan zul je toch eerst wel moeten beseffen wat het ware leven eigenlijk is. Daarom zal dan eerst gezocht moeten worden naar het ware besef van leven. Het tastbare, zichtbare wordt onderzocht door te observeren wat er gebeurt bij verschillende omstandigheden, met verschillende toevoegingen of weglatingen. Dan wordt min of meer zichtbaar hoe iets in elkaar zit. Eigenlijk is het met het geestelijke ook zo, alleen kun je het niet letterlijk zien wat het is of doet, maar je kunt het toch wel waarnemen. Bij natuurlijk onderzoek gebruik je de rede, het verstand en het zien/ruiken/horen. Bij het geestelijk onderzoek gebruik je je inzicht, je gevoel, je besef van waarheid en daarmee observeer je de gebeurtenissen en de omstandigheden.

Bij de wetenschap worden er dan conclusies getrokken die bij nader onderzoek vaak weer bijgesteld moeten worden. Ja en zo is dat bij geestelijk onderzoek ook, daar worden conclusies getrokken die later weer moeten worden bijgesteld, omdat er steeds nieuwe gegevens bijkomen, die niet meegenomen zijn bij het onderzoek. Dat is bij wetenschappelijk onderzoek zo, maar dat is bij geestelijk onderzoek ook zo. In de Schepping is voor de mens heel veel te leren, te onderzoeken. Wat goed is komt met het ware leven overeen en is niet de eigen individuele opvatting, maar is steeds universeel, voor alle mensen waar en bruikbaar tot liefde. Dat zou de mens het beste behouden en al het andere laten gaan.

Hemels Brood 697

Bij leven en welzijn wordt wel gezegd, als er een afspraak gemaakt wordt. Daarmee wordt dan gezegd, dat het onvoorziene er toe kan leiden dat de afspraak niet door zou kunnen gaan. Eigenlijk wordt daarmee dan gezegd: ik heb niet alles zelf in de hand om zeker deze afspraak gestand te doen gaan. Maar, de intentie om zich aan de afspraak te houden is er wel. Daarmee beseft de mens dat niet altijd alles zo gebeurt als hij het zich voorstelt en ook niet door hem zo onder controle gehouden kan worden als hij zou willen. Dat zul jezelf ook wel herkennen: je maakt een afspraak die op het moment dat je hem maakt gemakkelijk na te komen is, maar op het moment dat je de afspraak zou moeten nakomen, zijn de omstandigheden zodanig veranderd dat je om te beginnen zo’n afspraak niet gemaakt zou hebben en daarnaast ook niet meer in de gelegenheid bent om de afspraak na te komen. Als je bijvoorbeeld ergens naartoe zou gaan en je ligt met een gebroken been in het ziekenhuis, dan zal niemand je kwalijk nemen dat je niet komt. Maar als er voor de ander een minder duidelijke reden is waarom je je afspraak niet nakomt, dan zal er niet zo gemakkelijk begrip komen voor een wijziging in de afspraak. En als je dan zelf iemand bent die eigenlijk liever correct zijn afspraken nakomt, maar het lukt je nu echt niet, dan is het frustrerend als de ander geen of nauwelijks begrip voor je kan opbrengen.

Hoe zit dat bij Mij? Nu hebben wij niet zo’n specifieke afspraken en toch eigenlijk wel. Want uiteindelijk heb je van Mij het leven gekregen, met de bedoeling dat in alle waarheid te leven. Dat is eigenlijk je afspraak met Mij. Ook al zullen de meeste mensen zich helemaal niets van die afspraak bewust zijn, toch heeft ieder mens met Mij een afspraak in dat opzicht. Het feit dat je leeft is het bewijs van de afspraak. Toch, heel veel mensen houden zich niet aan hun afspraak met Mij en zij leven volkomen naar eigen behoeften, naar eigen ideeën, eigen wil, eigenbelang. Nu zou je kunnen zeggen, daar zult U dan wel boos om zijn. Dan zeg Ik je: nee, dat ben Ik niet. Want Ik begrijp ieders afdwaling van onze afspraak. Ik overzie namelijk alle harten. Daar waar mensen elkaar niet meer begrijpen, omdat zij niet bij elkaar in het hart kunnen kijken, niet bij elkaar kunnen zien wat ieders beweegredenen zijn, daar kan Ik dat wel, Ik zie en weet alles en daarom kan Ik ook alles begrijpen. Dat wil niet zeggen dat onze afspraak daarmee is afgelopen. Nee, alle afspraken blijven zeker bestaan. En iedereen blijft de gelegenheid krijgen zijn afspraak met Mij in te lossen. Hoe en wanneer je dat doet, is aan jezelf. Ik zal je altijd die vrijheid geven en alle begrip houden voor wat je kiest. Omdat Ik weet wat er zo al gaande is.

Onze afspraak is heel eenvoudig: ware liefde leven. Ik hoef je niet aan je afspraak te houden, dat doen de gevolgen van leven zonder ware liefde. En zo kan Ik in alle begrip, zonder enige boosheid, geduldig wachten tot je zover bent om je afspraak in te lossen en te kiezen voor leven in ware liefde.

Hemels Brood 698

Voorbij de horizon ligt het beloofde land. Maar de horizon verschuift naarmate je die kant opgaat en zo kom je nooit voorbij de horizon en dus ook nooit in het beloofde land. Kun je de horizon stilzetten, zodat je het beloofde land kunt bereiken? Of moet je misschien het idee dat achter de horizon het beloofde land ligt, loslaten? Als je bepaalde ideeën hebt, waaraan je moet voldoen, maar ze schuiven steeds op, net als de horizon, zodat je er nooit aan kunt voldoen, zou je dan misschien niet beter eens je ideeën  kunnen loslaten? Want een land dat achter de horizon ligt, is nooit te bereiken. Zou Ik dan een belofte, het beloofde land achter de horizon leggen, waar niemand het bereiken kan?

Lief mens, wat Ik voor jullie heb, wat Ik voor jou heb, is voor jullie allen te bereiken. Wat Ik voor jou heb is Mijn liefde en die is voor jou te bereiken. Net als Ik, weet jij ook wel dat een horizon wel verschuift maar op zich niets anders is dan het uiterste wat je kunt zien van een gebied of van water. Daar waar het oog niet verder kan kijken ligt de horizon. En iedereen weet wel dat achter die horizon nog meer te zien is. Kijk, zo is het met Mijn liefde ook. Een deel wordt door jou misschien wel gezien, maar verder dan je vermogen om Mijn liefde te zien, te ervaren in dit geval, gaat je besef van Mijn liefde niet. Voor jou is er in het zien van Mijn liefde een horizon. Je weet dat er over de horizon meer is, maar je hebt nog niet achter die horizon kunnen zien. Toch kom je steeds een stukje naar die horizon en ook schuift die horizon dan een stukje op met daarachter nog meer wat nog niet gezien wordt. Ook hier is de horizon de begrenzing van het kunnen zien. Maar eens zal die begrenzing door Mij weggenomen worden en zul je zo ten opzichte van het geheel komen te staan dat er geen horizon meer is en je het geheel kunt doorzien, Mijn liefde onbegrensd kunt ervaren! Zonder horizon, in eenheid met alles.

Hemels Brood 699

Alles keert terug in zijn oorspronkelijke staat. Zo is het de mens ook gegeven. En zijn oorspronkelijke staat is Mijn liefde en Mijn liefde is dat als zodanig nog. Alleen leeft de mens uit zichzelf geen liefde wat eigenlijk wel de bedoeling is. Met uit zich zelf bedoel Ik dan, uit eigen vrije keus. Want de mens is in wezen uit zichzelf Mij, niets kan hij uit zichzelf zonder Mij, zonder Mijn kracht zonder Mijn toelating. Het is ware nederigheid om dat te erkennen en  aan te nemen. Die nederigheid is in Mij nog dieper aanwezig waar Ik alles ben en Mij toch in totale dienstbaarheid de mens geef, Mijn liefde in totale dienstbaarheid de mens geef. Zo zou het voor de mens dan moeten zijn, dat hij, eigenlijk uit zichzelf niets kunnende, totaal aan elkaar dienstbaar is, gelijk Ik aan jullie mensen dienstbaar ben, terwijl Ik Zelf alles ben.

Kijk, en zolang je niet die ware nederigheid zelf zoveel mogelijk hebt aangenomen, zul je ook daar waar anderen geen nederigheid hebben aangenomen dit voelen, alsof je enorm te kort gedaan wordt. Want daar waar de juiste nederigheid aanwezig is, daar wordt dit te kort gedaan worden niet in pijn ervaren, maar als een verantwoordelijkheid van de ander, die nog niet verder gegroeid is dan dat. En in nederigheid wordt dan het gebrek van de ander in liefde gedragen, verdragen.

Diegene die in nederigheid is, wordt dan in zijn persoon, in zijn gevoel niet meer gekrenkt, maar zal zo mogelijk de ander helpen tot inzicht te komen, niet uit eigen ongenoegen, maar uit liefde voor de ander. Mocht dan de ander nog niet zover zijn om zijn daad van eigenliefde, waarmee hij zijn medemens tekort deed, in te zien, dan zal degene die te kort gedaan is, als hij wel die ware nederigheid heeft,  hetgeen gebeurd is, verdragen. Het is alleszins beter om niet het kwade te bestrijden maar het goede verder te ontwikkelen. Stel je eens voor dat alle mensen dat zo zouden doen, dan zou er geen oorlog meer nodig zijn, de energie, tijd en inzet die nu aan het bestrijden van kwaad gegeven wordt zou dan vrijkomen om het goede te ontwikkelen. Welk een impuls zou dat zijn! Zo raad Ik je aan in nederigheid je ervoor in te zetten, niet het boze te bestrijden maar het goede te ontwikkelen.

Hemels Brood 700

Eigenlijk is het alles heel eenvoudig: het enige wat je hoeft te doen, is Mijn liefde doorgeven, zonder voorbehoud. Maar in de praktijk is dat zoals altijd moeilijker dan in de theorie. Daarom is het ook maar beter je niet teveel met de theorie bezig te houden en meer in de praktijk te zien en in de praktijk bezig te gaan. Natuurlijk is het juist om de praktijk en de effecten in de praktijk te bestuderen en ook is het goed om met anderen ideeën en opvattingen uit te wisselen, zodat je van elkaars ervaringen leert. Ook het lezen van een paar boeken kan in dat opzicht een zinvolle bijdrage zijn voor de ware praktijk, maar wees voorzichtig dat je je niet volkomen in de theorie ingraaft, waardoor je niet voldoende binding meer hebt met de praktijk van het ware leven. Want uiteindelijk heeft ieder mens alle gegevens die hij in de praktijk nodig heeft om tot een volwaardig leven te komen in zichzelf, dat alles is in ieder mens aanwezig. Je hebt de beschikking in jezelf over heel wat kennis en vaardigheden. Alleen heb je die nog niet allemaal ontdekt en in gebruik. Staar je niet blind op theorien waar vele boeken mee volgeschreven zijn, maar probeer in jezelf de weg te vinden naar de nodige levenskennis en de juiste levenshouding.

De ervaringen die je zelf in je leven hebt opgedaan, kunnen je daarbij een wegwijzer zijn. Maar ervaringen die je verbitterd hebben en waardoor je je verontwaardigd voelt, kun je in die strekking beter niet als wegwijzer nemen. Want verbittering en verontwaardiging roepen blindheid op en daarmee zul je je gemakkelijk in de weg kunnen vergissen. Alleen die ervaringen die je kunt verdragen en als liefde van Mij kunt zien, die zullen je het best de juiste weg wijzen naar de juiste kennis, de juiste houding, de juiste liefde. Als je alleen maar naar de theorie kijkt, wordt het waarlijk leven ervan steeds moeilijker. Maar als je je meer met de praktijk bezighoudt en je innerlijk laat voeden door Mij, zul je merken dat het ook in de praktijk eenvoudiger wordt en dat praktijk de theorie is.

Hemels Brood 701

Wat kan er in jouw geest zijn wat niet van Mij is? Zelfs de tegenkant is van Mij toegestaan en verleen Ik zijn kracht. Geen plant, geen bloem, geen vogel gedijt zonder Mijn liefdevolle kracht. Voortdurend ben Ik in liefde alles wat leeft, groeit en bloeit. Ik heb de hand in alles, wat er ook gebeurt, alles wordt door Mij bestuurd. Niets ontgaat Mijn hand, niets staat op zichzelf, zonder Mijn kracht. Maar alles wat Ik bestuur, bestuur Ik uit liefde, met liefde, eeuwig alleen liefde. Eeuwig alleen om de mens tot eeuwig waar geluk te brengen. Want Ik ben die mens, die Schepping toch eeuwig Zelf. Ik ben het Zelf die de door Mij uit Mij geschapen mens een vrij en zelfstandig leven gegeven heeft, een bestaan als een eigen zijn. Dat zou geen eigen zijn kunnen zijn, als Mijn zijn in de mens te duidelijk aanwezig zou zijn. Zo moest Ik de bewustheid van Mij in de mens wel zover terugtrekken, anders zou de mens zich niet als een eigen zijn kunnen ervaren en juist dat is het mooiste van het menselijk leven, een zelfstandig eigen zijn met Mijn wezen in die mens, voor ieder zelfstandig zijn Mijn wezen, zo heeft ieder zelfstandig zijn toch alle mogelijkheden van Mijn wezen in zich ter eigen vrije keus, zo ingepast in de gehele Schepping dat alles toch nog net zo goed Mij is en daardoor in leven is en kan blijven.

Jij, die dat min of meer begrijpt, aanvoelt, aanneemt uit jezelf, jij hebt je gezicht Mij toegewend, je oren Mij toegewend, je ogen Mij toegewend en alhoewel nog slecht horend, slecht ziend, enigszins tastend in het halfduister, begin je te ontwaken en Mij te zoeken. Mijn vreugde is groot, je te omarmen. Maar Ik laat je rustig ontwaken, omarm je zacht maar vrijlatend.

Anderen op je pad brengend, sommigen die je helpen verder te ontwaken, sommigen die jij helpt om verder te ontwaken en sommigen die hebben hun ogen en oren nog steeds dicht, zijn nog ver in slaap. Laat hen, zij zijn onder Mijn zorg, zoals jullie allen in Mijn zorg van liefde zijn. Groei en bloei en leef, wees vrij en neem zoveel mogelijk Mijn liefde aan. Alles is goed, alles ben Ik, alles is Mijn liefde, Mijn kracht, Mijn Zijn.

Hemels Brood 702

Als je bij Mij bent, als je werkelijk bij Mij bent, voel je geen boosheid, geen verontwaardiging meer, ben je ook niet ongeduldig of vol verwijten of kritiek. Als je werkelijk bij Mij bent voel je liefde, mededogen, barmhartigheid. Daarom is bij Mij ook de volle vrede en harmonie, die niet verstoord kan worden omdat Ik ook standvastig ben zodat degene die bij Mij is ook in die standvastigheid is. Je kunt het ook omdraaien, als je boos bent of verontwaardigd, als je ongeduldig bent, vol verwijten of kritiek, als je geen liefde voelt, geen mededogen hebt, niet barmhartig kunt zijn, ben je niet bij Mij. Hoe ernstiger je boosheid, je verontwaardiging, enz. is, des te verder ben je van Mij verwijderd. Des te verder weg is ook vrede en harmonie. Ik zeg nu niet dat je dan een slecht mens bent en dat Ik dan niets met je te maken wil hebben, want Ik blijf in alle omstandigheden je hoe dan ook ten diepste lief hebben en Ik blijf ook te allen tijde tot je beschikking. Ik wil je alleen laten weten, dat je daarmee afstand tussen jou en Mij maakt.

In jouw vrijheid kun je dat doen en daar Ik je vrij wil laten kan Ik daar niets aan veranderen, zal Ik daar niets aan veranderen. Wel blijf Ik van Mijn kant toch bij jou in de buurt, ook al ervaar je dat op zulke momenten van boosheid, verontwaardiging, ongeduld, enz. niet zo direct, omdat de afstand tussen jou en Mij daarmee vergroot is. Maar weet je, de afstand tussen Mij en jou is nog altijd dezelfde. Natuurlijk gezien is dat niet mogelijk zou je zeggen. Als de afstand van A naar B vijf kilometer is dan is de afstand van B naar A ook vijf kilometer. Natuurlijk gezien wel, maar geestelijk gezien niet. Als 2 mensen die naast elkaar zitten,in gedachten zijn  en de één denkt aan degene die naast hem zit en de ander aan een ver land, dan zijn zij in gedachten ver van elkaar en toch zitten ze naast elkaar. Terwijl de gedachten van de één dicht bij de ander zijn, wiens gedachten juist ver weg zijn.

Zo kun je met je handelen ver van Mij verwijderd zijn, terwijl Ik toch direct naast je aanwezig ben. Zodra je boosheid, ongeduld, e.d. verdwenen zijn, zul je Mijn nabijheid ook weer directer kunnen waarnemen. Als je eigenlijk liever altijd dicht bij Mij bent, vraag dan Mij om hulp om boosheden, ongeduld e.d. te overwinnen. Ik zal je zeker helpen. Maar wees er wel op voorbereid, dat Ik het niet zo van je wegneem, omdat het een eigen leerproces is, waarbij Ik je help om tot inzicht te komen, zodat het je eigen vermogen wordt om bij Mij te kunnen blijven en niet meer in boosheid, ongeduld e.d. te vervallen. Daarmee zal Ik je altijd helpen, want Ik heb je lief en heb graag dat jij bij Mij bent.

Hemels Brood 703

Pesterijen, waar komt dat vandaan? Is dat omdat je iets niet goed doet, niet goed gedaan hebt? Niemand is nog volmaakt maar pesterij hoort er niet bij. Pesterij heeft met de pester te maken en niet met degene die gepest wordt. Niets rechtvaardigt pesterijen, dus er kan niets bij jou zijn wat verkeerd is, wat je zou moeten veranderen om de pesterij te laten ophouden. Integendeel, het is heel waarschijnlijk dat je juist veel goed doet, wat degene die pest nog niet goed doet. De pesterijen komen er dan uit voort dat diegene eigenlijk bij zichzelf wel ziet dat hij dat nog niet goed doet, wat jij wel goed doet en daar is hij dan jaloers op geworden. In plaats van bij zich zelf verbetering te bewerkstelligen, probeert hij met pesten jou uit balans te krijgen, zodat je het niet meer zo goed doet en hij zich niet meer de mindere hoeft te voelen. Zich zelf verbeteren is geen optie, want dan moet hij de voordelen die zijn eigengerichte gedrag hem biedt, opgeven en dat wil hij niet. Maar door jouw edelmoedige gedrag wordt hij wel met zijn neus op een paar feiten gedrukt over hemzelf die eigenlijk niet zo fraai zijn, niet dat jij hem die voorhoudt, maar jouw waarlijk goede liefde laat hem dat zien. En jammer genoeg is zijn reactie niet zichzelf verbeteren, maar jou pesten in de hoop je terug te trekken naar zijn niveau.

Laat je je terug trekken? Of heb je begrip voor zijn onvolmaaktheid, zoals Ik begrip heb voor ieders onvolmaaktheid? Want op het moment dat je je gaat weren en verzetten, de ander terug gaat aanvallen, terecht- wijzen, noem maar op, is zijn opzet eigenlijk geslaagd. En zal hij zijn pesten daarmee afleren, laten? Nee, sterker nog, hij is in het slagen ervan bevestigd en zal het keer op keer opnieuw benutten om zijn zinnen te kunnen blijven bevredigen. En wie is daar dan slachtoffer van? Jij en nog vele anderen na jou. Houdt daarom liever de liefde in acht, beloon niet met tegenwind, maar met begrip en zachtmoedigheid, met respect en zoveel je kunt, met liefde. Ik kan je niet beloven dat de pester z’n leven dan wel verbetert, maar het zal je dan zeker geen schade berokkenen en je zult er dan ook geen pijn van hebben.

Laat je als water mee glijden naar het laagste punt, dat is, blijf in nederigheid en glijd net als water om de rotsen heen, stoot je er niet aan, vervolg eenvoudig je weg zonder weerstand te geven zoals water geen weerstand geeft maar eenvoudig om de rotsen die het tegenkomt heen stroomt en zo toch altijd zijn doel in nederigheid bereikt. Laat je dan niet meeslepen in weerstand en verontwaardiging, blijf in liefde eenvoudig jezelf en laat die pester in zijn eigen netten verstrikt raken, zonder dat jij daarbij verstrikt raakt.

Hemels Brood 704

Niet je vechten om het goed te doen, je zoeken naar altijd waarheid te leven, je inzet om er voor iedereen te zijn, helpt je snel vooruit maar je overgave aan Mij, je vertrouwen op Mij en je bereidheid alles wat op je pad komt te accepteren alsof het van Mij komt, in de wetenschap dat Ik het voor je draag en je er ruimschoots vergoeding voor zal geven. Want niets gebeurt zonder Mijn leidende hand en alle weerstand tegen Mijn leidende hand geeft ongemak waardoor dan weer ongenoegen ontstaat waarmee je afdwaalt van een waar contact met Mij en verzet tegen het ongemak maakt het er dan ook niet beter op. Geef je over aan Mij, vertrouw op Mij en weet dat wat er ook gebeurt je Mijn kind bent en Ik eeuwig voor jou zorg en je zeker het allerbeste zal laten toekomen. Zoals allen met Mijn liefde verbonden zijn, zo ben jij ook met Mijn liefde verbonden en al doe je nog zo je best het goed te doen, al knok je nog zo hard het verkeerde te laten en steeds naar waarheid te leven, als je dat niet samen met Mij doet, als je je niet aan Mijn hand toevertrouwd en Mijn genade in liefde aanneemt, brengt het je niet veel verder. Laat je knokken los en aanvaard eenvoudig wat er gebeurt, kom in jezelf bij Mij en hoor Mijn advies. Als je daar naar luistert en dat opvolgt, zul je zeker niet bedrogen uitkomen maar bemerken dat alles hoe dan ook in Mijn leidinggevende hand ligt. Je hebt Mij gevonden, vertrouw dan ook op Mij. Op wie kun je beter vertrouwen en alles aan overlaten dan aan je Schepper, God en Vader?

Hemels Brood 705

Eensgezind, het beste kun je Mijn kracht ervaren in de eensgezindheid in liefde. Waar eensgezindheid is, is harmonie en vrede. Waar verdeeldheid is, is wanorde en ongenoegen. Waar komt verdeeldheid vandaan? Verdeeldheid komt tot uiting als niet iedereen zich innerlijk op Mij heeft afgestemd. Want zodra iedereen zich innerlijk oprecht en vol vertrouwen op Mij heeft afgestemd, is er geen verdeeldheid meer. Ik ben namelijk eeuwig voor iedereen dezelfde en zal niet de één deze oplossing of advies tot handelen geven en iemand anders totaal het tegenovergestelde wanneer zij samen iets willen ondernemen. Dat wil niet zeggen, dat Ik de één niet via een andere weg in zijn leven naar Mij zal leiden, maar als meerdere mensen tezamen iets willen ondernemen of een probleem willen oplossen en zij verbinden zich ieder innerlijk met Mij, dan zullen alle betrokkenen eensgezind zijn over de wijze van aanpak en uitvoering.

Wanneer ontstaat dan de verdeeldheid? Zodra iemand niet meer naar zijn innerlijke verbinding met Mij luistert en nastreeft wat hem zelf het beste uitkomt, zonder daarbij rekening  te houden met de wensen van anderen, puur voor eigenbelang zich inzet en het belang van anderen niet wil zien, zodra komt de verdeeldheid, het ongenoegen en de harmonie raakt verstoord, de vrede is ver te zoeken. Hoe ga je daar dan mee om, als je zelf wel op Mij afgestemd bent, maar de samenwerking lukt toch niet in eensgezindheid. Blijf dan toch steeds innerlijk verbonden met Mij, blijf dan toch rustig, ga niet vechten voor wat jezelf van binnen van Mij als het beste hebt aangereikt gekregen, laat het maar eens gaan zoals het gaat en blijf met Mij in contact, blijf Mij beluisteren in je hart en je zult zien dat dingen een verrassende wending gaan nemen. Verval vooral niet in strijd, maar waar je het gevoel hebt vast te houden, houdt daar vast, maar nooit ten koste van strijd, om je zin door te drijven. Wie in liefde vasthoudt aan datgene wat Ik hem in zijn hart aangeef en zelfs, al weet hij dat het Mijn voorstel is, dit ook kan loslaten, opgeven, voor de vrede, uit liefde voor de ander, die heeft daarmee plaats in Mijn hemel. Je kunt je zin doordrijven, maar ben je dan al niet gelijk die anderen, ook al is het de beste optie, gun het dan toch die ander (wel met je hart gunnen) en kijk maar eens wat er gebeurt!

Hemels Brood 706

Het leven van alledag heeft als achtergrond het leven dat eeuwig is. D.w.z. dat het leven van alledag zich vormt naar de intentie van degene die het leeft. Hoe jij omgaat met het alledaagse leven, vormt je leven. Wat je ziet dat er gebeurt, is het alledaagse leven, wat je niet ziet zijn de intenties en juist daarin ligt het eeuwige leven, het ware leven verborgen. Daar waar je uit liefde handelt geef je het alledaagse leven de betekenis van het eeuwige ware leven mee. Daar waar je uit eigenbelang, niet-liefde handelt, blijft het dagelijks leven wat het is als alledaags leven, zonder eeuwigheidswaarde. Want het tastbare is niet het ware leven, het maakt slechts het leven zoals het geleefd wordt, zichtbaar.

Deels gebeuren de dingen als gevolg van eigen handelingen, deels gebeuren dingen als gevolg van het handelen van anderen en deels gebeuren dingen om iets duidelijk te maken, iets te leren, tot inzicht te brengen, tot meer begrip. Hoe iets ook gebeurt, het heeft altijd Mijn liefde, Mijn liefde is altijd de eigenlijke basis en is als zodanig de achtergrond van het leven van alledag, waarin jullie zelf kunnen kiezen ook die liefde te leven of niet.

Zo is het alledaagse leven ervoor om je de gelegenheid te geven ervoor te kiezen geen liefde te leven en dan toch niet onmiddellijk weg te zijn. Omdat eigenlijk liefde het ware leven is, zou je onmiddellijk weg zijn op het moment dat je geen liefde leeft als er niet het materiële alledaagse leven was, wat, ook weer door Mijn liefde, er is en waardoor jij kunt leven, ook al kies je niet steeds voor het handelen naar liefde of ook al kiezen mensen niet voor handelen naar liefde. Zo gaat het alledaagse leven steeds maar door en het is aan de mens om daar vorm aan te geven en om te gaan met de vorm die het alledaagse leven heeft. Het gaat dus niet om dat alledaagse leven, het gaat om jullie, om jou, om de wijze waarop je met het leven omgaat, het gaat om jouw intenties, zijn die uit liefde of uit eigenliefde.

Hemels Brood 707

Kom in de nacht bij Mij. Laat Mij je nacht verlichten. Verlichten, dat is minder zwaar maken en verlichten dat is licht brengen, zodat je het beter kunt (in)zien. Want de nacht zijn die momenten waarop je het even niet meer weet, die momenten waarop je de moeilijkheden even niet meer aan kan, de nacht zijn die momenten waarop je je geduld verliest, je vertrouwen verloren hebt en geen idee meer hebt hoe je eigenlijk nog zou kunnen handelen om het alles weer goed te krijgen. Kom in zo’n nacht bij Mij, leg je zorgen, je wanhoop, je verwarring bij Mij en laat Mij je helpen, laat Mij je tegemoetkomen, je bij de hand nemen en je uit het duister van de nacht leiden naar de morgen, waar alles met een helder licht duidelijk zichtbaar wordt en je weer het inzicht krijgt over hetgeen gebeurt en gebeurd is, waar je dan weer tot rust, vrede en acceptatie komt en tot besef van Mijn intense liefde voor jou en iedereen.

Laat dan samen met Mij die nacht voorbijgaan, die nacht waar het alles duister en onbegrijpelijk verwarrend is en koester je vervolgens in de warmte van de morgenzon, de warmte van Mijn lichtende liefde. Elke nacht gaat voorbij, na elke nacht volgt een nieuwe dag, zoveel je maar wilt en zoveel je maar nodig hebt om tot de totale eeuwig durende dag te komen, waar geen nacht meer is of komt, waar het eeuwig volkomen leven opbloeit. Hier op aarde, ook juist op de geestelijke aarde, is dag en nacht, zodat in vrijheid het leven aangenomen kan worden. Hier op aarde, vooral ook geestelijk gezien, zul je daar steeds opnieuw mee te maken krijgen, maar de nacht geeft hier de gelegenheid om het lichaam weer te doen herstellen na het werk van de dag en zo laat de geestelijke nacht de mens groeien in zijn ziel naar een betere levenswijze, een krachtiger, waar bestaan. Tot een volkomen waarachtig blijvende liefde de nacht volkomen te boven stijgt en de nacht eenvoudig oplost in het niets wat zij eigenlijk is.

Hemels Brood 708

Wie heeft je hier gebracht? Wat heeft je hier gebracht? Ben je helemaal op jezelf zover gekomen? Kun je dan nu ook helemaal op jezelf verder? Wie heb je nodig of heb je niemand nodig? Aan wie kun je willekeurig welke vraag stellen, met de zekerheid op een waar en waarachtig liefdevol antwoord? Is er iemand in je omgeving waar je volkomen van op aan kunt, die alles over de hele oneindigheid weet? Als jezelf volkomen eerlijk bent, denk Ik dat je antwoordt is, niemand van de mensen die ik ken. En zo is het ook.

Maar hoe kun jij dan de ware antwoorden op je vragen krijgen? Of is dat eenvoudig niet mogelijk, moet je hier maar verblijven en niets werkelijk beantwoordt krijgen van de vragen die je hebt? Nee, zo is het niet. Je kunt antwoord krijgen op al je vragen. Alleen op een wat andere manier dan je denkt. Als je vragen hebt over de menselijke natuurlijke zaken, b.v. hoe bak je een taart, of waarvan is een stof gemaakt, e.d. dan zul je daar gemakkelijk een te controleren antwoord op krijgen. Maar, als je gaat vragen, hoe functioneren de hersenen precies, dan zal het al veel moeilijker worden. Het antwoord zal zover gaan als de kennis er over reikt en jouw begrip kan bevatten. Zo kun je ook vragen stellen die geestelijk gericht zijn, b.v. is er leven na de dood, e.d. Sommige mensen zeggen dan: jazeker. Maar anderen zeggen: nee, daar geloven wij niet in. Wie geeft dan het ware antwoord, want werkelijk te controleren, op een natuurlijke manier, zijn geen van beide antwoorden.

Zo zijn er dus vragen waarvan je, als je ze aan mensen stelt, nooit helemaal zeker bent of het antwoord juist is. En ook kun je het op de natuurlijke manier niet controleren. Zo is dat. Toch kun je antwoord krijgen op elke vraag. Ik kan je antwoord geven op elke vraag. Maar dan is het wel nodig dat je er ook van overtuigd bent dat Ik waarlijk degene ben die Ik ben en daarmee ook alleen waarlijk alles weet en je op alle vragen ook waar en waarachtig liefdevol kan antwoorden. Maar dan, hoe controleer je dat?

Kijk, dat is het geheim van het leven. En iedereen kan achter dat geheim komen. Daarvoor is het nodig om los te komen van de gangbare natuurlijke opvattingen en vrij te worden in de Geest. Naar dat geheim moet je dan wel op zoek gaan, wat je niet zoekt, kun je gemakkelijk over het hoofd zien. Maar zoek het niet als geheim, zoek het als iets wat totaal anders is dan je verwacht vanuit je natuurlijk gedachtengoed. En nog iets, laat niet een natuurlijk te controleren bewijs de maatstaf zijn of het waar is of niet, want wat geen natuurlijke oorsprong heeft, is ook niet natuurlijk gezien te controleren of te bewijzen en toch kun je in jezelf weten of iets zo waar is of zo. Is er leven na de dood? Kom er maar eens met Mij over praten in jezelf en dan zullen we zien wat het antwoord daarop is.

Hemels Brood 709

Waar jouw en Mijn wil met elkaar overeenkomen, verloopt alles vloeiend en gezegend. Waar je uit liefde handelt, daar handel je in overeenstemming met Mijn wil en daar kan en zal Ik dan ook Mijn zegen geven. Je zult dat merken aan de manier waarop alles zijn loop krijgt. Soms echter kun je wel eens uit liefde handelen, terwijl het dan toch niet loopt zoals je verwacht dat het vloeiend verlopen zou. Weet dan dat Ik veel meer overzie dan jij en het kan dan wel eens nodig zijn om, vanuit Mijn grote liefde voor iedereen, het wel eens toch anders te laten verlopen dan jij verwacht, wat minder vloeiend dan jij verwacht. Dan is je liefdevolle daad niet minder gezegend, maar hij wordt anders gezegend dan jij bedacht had en verwachtte. Ga daardoor niet twijfelen aan jezelf of je misschien ernstige fouten hebt gemaakt, want waar je intentie uit liefde kwam, daar heb je het goed gedaan en overeenkomend met Mijn wil.

Toch kan Ik dan de situatie nog wel eens anders leiden dan in eerste instantie prettig is. Maar Mijn zegen krijgen, wil niet altijd zeggen, dat iets alleen prettig zijn verloop krijgt. Er spelen dan nog weleens factoren mee die om een juiste zegening te krijgen toch wat anders geleid moeten worden dan prettig is. Als je in jezelf weet dat liefde je intentie is en is geweest of voornamelijk liefde, dan hoef je je nergens zorgen om te maken en in het volste vertrouwen dat het toch allemaal goed komt, kun je de situatie, ook al is zij even niet zo aangenaam, accepteren als Mijn leiding die alleen het goede voor iedereen voor heeft. En je zult dan uiteindelijk ook de zegen daarvan zien!

Hemels Brood 710

Voor die mensen die Mijn Heiligdom willen betreden, zeg Ik dat het voldoende is als zij met gewassen voeten binnen komen. Vroeger mocht geen mens het Heiligdom betreden, maar de Ark des Verbonds is allang geleden meegenomen door het gepeupel en verdwenen. Nu is daarmee iedereen op zich zelf aangewezen om Mijn woord, Mijn Evangelie te verstaan en zelf op de juiste manier bij Mij te komen, in Mijn Heiligdom Mij te ontmoeten. Maar waar kun je dan Mijn Heiligdom vinden en is met het verloren gaan van de Ark des Verbonds ook het verbond verloren gegaan? Mijn Heiligdom is in elk mensenhart het zuiverste, reinste. En Mijn verbond met jullie mensen is niet verloren gegaan maar voor velen wel kwijtgeraakt, in die zin, dat zij er geen weet meer van hebben, geen besef. Op die manier is het verbond weg, maar Mijn belofte houd Ik eeuwig nog en de tijd zal Mijn trouw aan jullie wel zichtbaar maken.

Als je met iemand iets afspreekt en jij vergeet die afspraak, dan is het alsof de afspraak niet meer bestaat, maar degene waarmee je de afspraak hebt, houdt zich aan de afspraak en na verloop van tijd bemerk je dat. Het verheugt je dan, dat de ander zich aan zijn afspraak met jou heeft gehouden. Zo houd Ik Mij aan Mijn afspraak met jullie en zo zul je je verheugen als je dit mettertijd zult gaan herkennen. Want al zijn veel mensen Mijn afspraak vergeten, al zijn veel mensen helemaal niet meer van Mijn bestaan overtuigd, al zijn veel mensen dwalend, al twisten mensen over Mij of Ik wel of niet zo of zo ben en zo of zo handel, Ik blijf eeuwig dezelfde en Ik houd Mij ook aan Mijn afspraak, zonder aanzien des persoons. Mijn belofte zal Ik in alle heerlijkheid waar maken, de ware liefde zal haar plaats krijgen die haar toekomt en alle mensen gelukkig maken die haar in waarheid en nederigheid aannemen. Hoe iemand eerder ook geleefd heeft, als hij zich tot de liefde keert, is hij gered. En iedereen kan en zal gered worden, gered zijn.

Hemels Brood 711

Alles is ter lering, niets is als straf bedoeld. Wel kan het voor sommigen als straf voelen. Dit kan te maken hebben met de manier waarop zij in hun jeugd behandeld zijn en hoe hen geleerd is door straf. Zo zijn zij onaangename situaties en pijn – zowel lichamelijk als geestelijk – gaan ervaren als straf. Wat op die opvoedende manier vroeger ook zo door de opvoeder bedoeld is. Daar diegene dacht dat straf een goede leermethode is. Maar als je bij jezelf kijkt, dan kun je misschien wel inzien dat straf je angstig maakt, dat straf je een gevoel geeft iets te moeten, ook al kun je het niet of nauwelijks en ook al ben je het er niet mee eens. Als je dan naar Mijn leer kijkt, dan zou je misschien kunnen inzien dat daar geen straf in past. Want wat Ik graag wil, belangrijk vindt, is dat ieder mens in vrijheid zijn wijze van handelen kiest, dat hij niet gedwongen wordt in Mij te geloven en ook niet gedwongen wordt Mijn liefde te aanvaarden en zelf te leven. Ook is het nergens Mijn wil ook maar iemand angstig te maken. Doordat de mens zijn medemens nogal eens bestraft op pijnlijke wijze, is vooral in de kindheid een koppeling gelegd tussen pijn en straf, waarbij straf dan gezien wordt als een moedwillig opgelegde onprettig situatie, om iemands gedrag zodanig te beïnvloeden dat het naar de wens van degene die straft veranderd wordt.

Maar heel, heel zelden is daarbij de bedoeling om de ander tot een beter inzicht te brengen, meestal heeft het meer te maken met wenselijkheid, voor de samenleving, voor degene die de straf oplegt en pas in de laatste plaats voor degene die de straf ondergaat. Daarbij komt dat het een verhogend gevoel geeft aan degene die de straf geeft, macht over de ander doet ontstaan die in een later tijdstip en andere situatie gebruikt kan worden om iemand naar je hand te zetten. En dat alles is niet wat Ik wil of doe. Daarom, nogmaals, van Mij komt geen straf. Van Mij komt uitleg in alle liefde, hulp om te overwinnen in liefde, steun om in liefde te blijven en verder alleen liefde.

Hoe ontstaan dan onaangename situaties? Dat kan door eigen misvattingen, maar ook door de misvattingen van anderen. Waar mensen vrijheid van handelen hebben, kunnen onprettige situaties ontstaan. Maar die zullen altijd of iets goeds ter lering en tot inzicht brengen of in geestelijke zin ruimschoots door Mij vergoed worden. Wanneer iemand in niet-liefde afdwaalt loopt hij kans in onprettige situaties te komen. Daardoor kan hij zich bewust worden van zijn afdwaling en zijn handelen uit eigen vrije keus weer op liefde baseren. Dan is zo’n onprettige situatie een liefdevolle wegwijzer, maar van Mij uit nooit een straf. Wie dan de ware inhoud van een onprettige situatie kan zien, zal nooit meer daarvoor bang zijn en altijd Mijn liefdevolle armen om zich heen voelen. Die zal ook beseffen wanneer een situatie te maken heeft met zijn afdwaling in eigenliefde of wanneer hij in waarheid en liefde gebleven is, weten dat het voor hem allemaal weer hemels goed komt en door Mij al het onaangename vergoed krijgt. Zo kun jij ook in alles Mijn liefde zien en behouden. En daarmee is er voor jou geen straf meer. Enkel nog liefdevolle lering en vergoeding in ware liefde. Waar iets door eigenliefde terecht is, is het lering, waar het niet terecht is, wordt het je ruimschoots in ware liefde vergoed!

Hemels Brood 712

De beste stuurlui staan aan de wal. Er zullen altijd mensen zijn die denken de ander te moeten verbeteren, die hun eigen overtuiging als enige waarheid een ander willen opleggen, ook uit overtuiging dat zij de ander daar goed mee doen. Maar het is altijd nog makkelijker te zeggen wat de ander moet doen, dan dat zij die dat zeggen, het zelf goed doen. Ga als je raad nodig hebt dan toch liever niet naar deze mensen, maar kom bij Mij. Ik ben de ware stuurman en Ik ben bij jou aan boord, Ik sta niet aan de wal. Ik heb begrip voor je moeite en je pijn, voor je omwegen, zelfs voor je eigenbelang. Omdat die uit onzekerheid komt, uit angst voor het onbekende. Maar hoe begrijpelijk het voor Mij ook is, je eigenbelang, de angst en je onzekerheid, het helpt je niet vooruit, het houdt je in de greep. Zo draai je in kringetjes rond zonder verbetering van de situatie.

Begrip is dan fijn om te bemerken maar daarmee ben je nog niet verder geholpen. Daarom wil Ik je graag advies geven, waarmee je verder komt. Maar als je je oor niet bij Mij te luisteren legt en wel bij deze van de wal roepende nep stuurlui, dan kom je nog niet veel verder. Weet je, als je een en ander zelf niet meer overziet is het goed mogelijk dat iemand je wijsmaakt dat hij het wel overziet en je kan wijzen hoe het beste te handelen. Doordat je het zelf allemaal niet overziet is het dan ook moeilijk in te schatten of deze persoon wel zo’n goed advies uitbrengt. Al dan niet te goeder trouw, als het niet zo’n goed advies is, kom je van de regen in de drup. Kom daarom liever naar Mij, je Schepper en liefdevolle Vader, luister in je hart naar Mijn advies en zie zelf of je dat wilt opvolgen. Maar Ik beloof je, dat als je dat opvolgt, het alles wonderbaarlijk goed komt!

Hemels Brood 713

Komt tijd, komt raad. Mijn wegen zijn voor de mens vaak ondoorgrondelijk. Niet omdat Ik ondoorgrondelijk voor de mens wil zijn, want alles wat Ik heb en weet is de mens ter beschikking gesteld, vrijelijk ter beschikking gesteld. Maar de mens is voornamelijk bezig met zijn eigen beschikking. Ziet zichzelf als middelpunt en probeert van daaruit te beschikken wat hij wil, zonder rekening te houden met Mijn wil, die er in alle nederigheid toch ook is.

Mijn wil is liefde en het ware totale leven is liefde. Daarom zijn al Mijn wegen liefde. Ondoorgrondelijke liefde voor die mens die zelf nog geen liefde leeft, ondoorgrondelijke wegen voor de mens die zijn eigen wegen gaat. Maar met de tijd, komt ook de raad. Omdat Ik het in Mijn grote liefde zo geschikt heb, dat uiteindelijk alle wegen op liefde gebaseerd zijn. Ga je over je eigen gekozen weg, dan komt er een moment waarop die weg niet meer begaanbaar is geworden, omdat het geen ware weg van Mij is. Dan til Ik je op en draag je naar de juiste weg, een ware weg van Mij.

Maar terwijl Ik je draag lijkt het je of ondoorgrondelijke dingen gebeuren, tot het moment dat Ik je weer neer zet en je op een van Mijn ware liefdevolle wegen bent. Soms draag Ik je langer en verder dan een andere keer, dat ligt aan de tijd die nodig is voor jou om tot inzichten te komen. Want Mijn dragen van jou gaat gepaard met gebeurtenissen en situaties die je inzichten brengen en nieuw licht. Tot je weer terug bent bij je ware zelf uit Mij en je weg weer met Mij in je hart vervolgt. Dan zet Ik je neer en laat je weer zelf lopen. Een tijdje, tot het weer nodig is om je te dragen. Maar jij bent niet de enige die Ik draag, Mijn handen zijn oneindig groot en sterk en zo draag Ik veel, veel mensen. Vaak zonder dat zij het weten. Mijn wegen zijn dan wel vaak nog ondoorgrondelijk maar niet onbegaanbaar zoals zovele menselijk gekozen wegen. Wie zich door Mij gedragen weet, weet ook dat hij de beste weg door Mij gewezen krijgt, die hij uit vrije keus dan verder zelf mag gaan.