Hemels Brood 6635 t/m 6665

Hemels Brood 6635

Wolken, lucht en winden, wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs ieders voet kan gaan. Alles gaat slechts één richting uit, welke keuzen mensen ook maken, wat er ook gebeurt, en die richting is Mijn richting, waarbij iedereen evengoed de vrijheid heeft om zijn wegen te kiezen en zijn doen en laten zelf te bepalen.

Maar zoals de wolken door de wind gedreven gaan, zo gaat het met alles wat de mensen zelf kiezen, en Ik wijs hen de goede kant op, zodat zij hoe dan ook uitkomen bij Mij, bij wat werkelijk van Mij gegeven goed is. En iedereen mag daarop vertrouwen, op Mijn zorg, Mijn steun, Mijn hulp, Mijn leiding in alles, zonder de vrijheid van mensen te belemmeren. Maar degenen met een goed, een waarlijk liefdevol hart, hoeven zich nooit enige zorg te maken, want hun keus is altijd naar waarheid al goed en liefdevol en al zullen ook zij van tijd tot tijd beproefd worden, dat zal hen alleen sterker maken voor hun toekomst, voor de wereld en alle obstakels die door de wereld ontstaan.

Zie, Mijn Adem is in alle mensen hun leven, maar velen denken in hun vrijheid hun adem zelf te beheren en Ik laat hen, want Mij gaat het niet om te heersen, Mij gaat het om ieders welzijn, dat is, het werkelijk liefdevolle leven, wat Ik aan alle mensen geef. Waarbij van belang is dat alle mensen gaan beseffen dat Ik de Enige Bron van leven ben, van liefde en wijsheid, van werkelijke waarheid. Maar het is de vrijheid van de mens om tussen alle wegen die Ik en alleen Ik beschikbaar gegeven heb een weg te kiezen en daarbij zeg Ik dat er vele wegen zijn en dat heel veel wegen elkaar kruisen.

En al naargelang zal het een enorm doolhof zijn waarbij Ik Degene Ben Die iedereen geleidt naar de plaats waar Ik Ben en het gelukzalige leven is voor iedereen. Hier op aarde of later na de aarde, maar vinden zal iedereen het, tot zijn geluk!

Hemels Brood 6636

Als het stof dik op de kasten ligt en je je naam erin kunt schrijven, maar je hart is zuiver en met Mij in contact, dan ben je vele malen dichter bij Mij dan het laagje stof dik is. En het is altijd van veel meer waarde om je hart zuiver te maken dan de kasten. En in je hart, in contact met Mij, kun je samen met Mij je hart steeds wat meer tot zuiverheid brengen. En zie, je kunt de kasten afstoffen zoveel je wilt, maar er zal steeds weer een laagje stof op neerdalen, en al is de zuiverheid van je hart ook wisselend, maar hoe vaker je bij Mij in je hart komt, des te zuiverder wordt je hart, en uiteindelijk zal je hart helemaal gezuiverd zijn en blijven.

Dan zul je voortdurend in de volle wijze liefde zijn en in de eeuwige gelukzaligheid daarvan alles doen wat dienstbaar is aan Mij en je medemensen. Niet uit dwang, omdat je jezelf tot Mijn liefde wilt brengen, maar omdat je die liefde dan voor altijd en eeuwig bent, uit eigen vrije keus. Want in een weerkerend contact met Mij groei je uit Mijn liefde tot het in volle vrijheid van keus zijn van Mijn liefde en juist alleen door besef, waarbij geen enkele dwang op zijn plaats is. Nu geloof je in Mijn liefde en is het je wil om die liefde zelf te worden. Je bekijkt je doen en laten en je probeert wat nog niet helemaal naar liefde is te verbeteren, soms met succes, maar lang niet altijd. Want de ware verbeteringen komen via contact met Mij en liggen in het eerlijk aan Mij bekennen en het groeiende besef dat je daarmee opdoet, en dan bemerk je dat je liefde groeit en dat daarmee je handelen verbetert.

Daarom, fijn om schone kasten te hebben, maar van veel meer waarde is het steeds in contact zijn met Mij en steeds wat meer in Mijn liefde je hart te zuiveren, waardoor je Mijn liefde je eigen maakt op een natuurlijke ongedwongen manier, als vanzelf. Want van oorsprong ben je helemaal zelf Mijn ware liefde in alle wijsheid en gelukzaligheid, en dat word je weer, daar mag je helemaal zeker van zijn. Want Ik heb jou lief, Ik heb jullie allemaal lief, Ik heb alle mensen lief, ten diepste innig lief!

Hemels Brood 6637

Jij en Ik en alle mensen die nu op aarde leven en die nog op aarde zullen leven, zijn één geheel met elkaar in Mijn Wezenlijkheid, daarom, wat iemand voelt, voel Ik, maar niet op de manier die veel mensen denken. Want nogal wat mensen denken dat wanneer iemand verdriet heeft, dat bij Mij ook als verdriet voelt, en als er iets ergs gebeurt en mensen daarmee zwaar beschadigd raken, Ik daar ook dezelfde afschuw bij voel als zij, maar zo is het niet.

Mijn liefde blijft altijd liefde, maar de werking van Mijn liefde zal precies datgene bewerken, wat nodig is voor diegenen die verdrietig zijn, en juist datgene bewerken wat nodig is voor degenen die door liefdeloos gedrag van medemensen beschadigd zijn, zonder dat Ik in die zin hetgeen de mens aan verdriet en afschuw voelt op diezelfde manier zal voelen. Als iemand van jullie bijvoorbeeld pijn heeft, en je hebt een liefdevol hart voor diegene, dan zul je niet die pijn van diegene voelen, maar je hart zal in liefde geraakt worden en uit liefde zul je die mens bijstaan.

Zo ongeveer is het met Mijn liefde voor alle mensen, maar dan met oneindig veel meer liefde en wijsheid, wat jullie op aarde niet kunnen bevatten. Bij Mij is de oneindig voortdurende gelukzaligheid in volkomen volmaaktheid van ware wijze liefde, en verdriet, boosheid, treurnis en al die gevoelens zijn alleen bij jullie mensen in de onvolmaaktheid van jullie handelen en jullie onvolmaaktheid in ware wijze liefde. Zou een van jullie de volmaaktheid van Mijn ware wijze liefde bereikt hebben, dan zou ook hij alleen de gelukzaligheid daarvan voelen, wat er om hem heen ook aan ellende gebeurt. Maar vanuit de wijze liefde die hij dan blijvend is, zal hij altijd weten wat te doen om degenen die slachtoffer zijn van ellende te helpen, op de voor hen beste manier en hij zal dat in grote blijdschap doen, omdat zijn liefde op geen enkele manier meer verstoord kan worden door enig ander gevoel dan ware wijze liefde.

Begrijp dan dat jullie verdriet te maken heeft met alles wat er op aarde gebeurt aan liefdeloos en misdadig handelen, en dat die gevoelens nooit passen in Mijn ware wijze liefde, omdat die ware wijze liefde zuiver gelukzaligheid is en eeuwig volmaakt blijft. Mijn ware wijze liefde, het eeuwig ware gelukzalige leven, Die Ik Ben, in de volkomen waarheid van Goddelijk Zijn.

Hemels Brood 6638

Om degenen die geloven dat er “iets hogers” is, maar dat niet weten te benoemen, om degenen die in het geloof in God opgevoed zijn, maar op een manier waardoor zij de uitleg van Gods Woord niet begrijpen, om degenen die klem geraakt zijn tussen het geloof en de wereld, om degenen die door de strenge leer van de kerken God niet willen kennen, die daardoor Gods ware bestaan niet kunnen geloven, niet kunnen geloven dat God de ware Bron van hun leven is, Hem niet in zich voelen en Zijn bestaan niet begrijpen, om alle mensen die verward geraakt zijn door alle tegenstrijdige beweringen, om de mogelijkheid dat iemand ermee geholpen is God in Jezus Christus in zijn hart te vinden en duidelijker te gaan verstaan, schrijf ik op wat ik in mijn hart voel dat God in Jezus Christus mij in mijn hart aanreikt en waarvan ik geloof dat het Zijn liefdevolle waarheid is, om ons tot Zijn licht, tot Zijn ware liefde en haar wijsheid te brengen en daarmee tot het ware gelukzalige leven. Zou dat alleen voor mij bedoeld zijn, dan zou ik het niet opschrijven en aanbieden. Maar juist omdat ik besef hoeveel het aan meer mensen ten goede kan komen, schrijf ik het oprecht uit mijn hart op voor eenieder die er belangstelling voor heeft.

Lieve mensen, om jullie te helpen Mij, jullie Schepper, in je hart te vinden, in Jezus Christus, Mijn licht en Mijn ware wijze liefde, inspireer Ik mensen om Mijn Woord en de uitleg daarvan op te schrijven en beschikbaar te stellen aan iedereen die zich ertoe aangetrokken voelt om het te lezen. Niet omdat degenen die Ik daartoe inspireer beter zijn dan anderen, maar uit liefde voor alle mensen. Wees daarom dankbaar dat Ik bij sommige mensen het hart wijder open om Mijn bestaan en Mijn liefde dieper te gaan beseffen en uit te dragen.

Weet daarbij dat, hoewel zij in Mijn genade gezegend zijn, zij toch ook de last van het aardse bestaan dragen, ook met verleidingen te maken hebben, ook onaangename omstandigheden door te maken krijgen, in dezelfde vrijheid als alle mensen en daarin niet meer of minder zijn. Maar van hen wordt wel meer verwacht te dragen en te verdragen.

Ik ben in hen, maar zo Ik in hen ben, zo ben Ik in jou, in jullie allemaal en zo kunnen jullie allemaal Mij ook in je hart ontmoeten en van Mij alles, Mijn Woord, het ware leven, Mijn ware wijze liefde gaan verstaan en begrijpen, Mijn licht, Mijn eeuwige onvoorwaardelijke liefde.

Hemels Brood 6639

Er zijn religies op de aarde waar veel mensen standvastig aan vasthouden. Maar er zijn religies bij die mensen een beeld geven van een God met regels en wetten, die door mensen bedacht zijn in verre tijden en aan het nageslacht zijn doorgegeven. De huidige moderne gedachtegangen passen daar niet bij en de vrijheid waarnaar mensen zijn gaan leven wordt door deze religieuze stromingen gezien als heidens en Godslasterlijk.

Nu is in het hart van de aan die religies vasthoudende mensen een behoefte gekomen om die vrijheid ook zelf te verwerven. Maar dat zou als een groot verraad gezien worden en bestraft moeten worden. Daarom zijn er daarvan mensen die de vrije manier van leven verfoeien, en iedereen die niet dezelfde religie als die van hen aanhangt, zoals zij geloven dat hun God hen aan regels en wetten gegeven heeft, bevechten. Want waren die mensen met hun vrije wijze van leven er niet, dan zou er geen verschil zijn van geloof en geen niet na te komen behoefte aan vrijheid, en dan zou er ook geen verleiding tot verraad aan hun religie zijn.

Maar nu juist Ik, Schepper van alle mensen, heb alle mensen de vrijheid van leven gegeven, om zelf tot de ontdekking te komen Wie jullie Schepper is, Wie Ik Ben, en zelf tot de ontdekking te komen Wie jullie leven in werkelijkheid is en dat werkelijk leven, pure volmaakte onvoorwaardelijke wijze liefde is, aan jullie allemaal gegeven, niemand uitgezonderd, uit Mij, jullie Enige ware God, Die in jullie hart, in het hart van alle mensen, aanwezig is, of iemand nu het een of het ander gelooft, of helemaal niet in Mijn bestaan zoals Ik werkelijk Ben gelooft. Een krachtig geloof in Mij en Mijn liefde leidt tot de ware gelukzaligheid van werkelijk leven. Maar een krachtig geloof in een strenge God en de door mensen in de oudheid opgestelde wetten en regels leidt tot strijd en onenigheid, zelfs tot moord en doodslag met hen die niet hetzelfde geloven.

Dat is precies het tegenovergestelde van Mijn liefde en heeft te maken met onbegrip, met verschillende culturen, met onverdraagzaamheid en dat vormt een kloof tussen mensen. Maar Ik zeg jullie die in Mij en Mijn liefde geloven, die kloof is te overbruggen met Mijn ware wijze liefde, ook al kent die ander Mijn liefde niet. Wie in Mij gelooft en die kloof wil overbruggen, die help Ik dat te doen met Mijn liefde en geduld, en Ik geef hem in zijn hart alles wat nodig is om die kloof kleiner te maken en helemaal te overbruggen!

Hemels Brood 6640

Wanneer voelt een mens op aarde zich blij en gelukkig? In doorsnee als hij genoeg geld heeft om aan te schaffen wat hij wil, of als hij een baan heeft met aanzien, of wanneer hij een partner en kinderen heeft, of wanneer hij gezond is en zijn familie en vrienden ook gezond zijn. Er zijn ook mensen die pas blij zijn als ze macht hebben over medemensen en over van alles en nog wat, als zij degenen die zij als hun vijand zien hebben overwonnen, of zich op een misdadige manier van hun vijanden ontdaan hebben. Er is zoveel luxe op aarde waar mensen denken gelukkig mee te zullen zijn.

Maar wat het ook is, het kan hen altijd ontnomen worden, rijkdom kan verloren gaan, macht kan overtroefd worden, rust en gemak kunnen verstoord worden, gezondheid kan ziekte worden, bezit kan verwoest worden, alles wat een mens maar bedenken kan en denkt daar blij en gelukkig van te zijn, kan veranderen. Toch is er een blijdschap, een gevoel van uiterste gelukzaligheid die niet verandert, maar die blijdschap gaat niet over al de dingen die hier zijn genoemd en verloren kunnen gaan. Echte blijdschap en geluk zal de mens pas voelen wanneer hij zich helemaal geen zorg meer hoeft te maken over wat dan ook.

Wanneer niets meer fout kan gaan, wanneer niets meer afgenomen kan worden, wanneer er nooit meer iets onaangenaams kan gebeuren, wanneer alles goed is en niemand ooit nog een ander iets onaangenaams zal aandoen en wanneer alle mensen in alle opzichten alleen nog naar Mijn ware wijze onvoorwaardelijke onbaatzuchtige volkomen zachtmoedige onveranderlijke liefde handelen, uit volledig eigen vrije keus en dat onveranderlijk altijd zo blijft. Stel je dat eens voor. Nu moeilijk om te geloven dat het zo kan gaan zijn, maar Ik zeg jullie allemaal, zo gaat het zijn voor alle mensen en Ik zeg jullie, zo is het in Mijn hemel wanneer jullie daar allemaal zijn. Dat zal gebeuren voor alle mensen, want in Mijn hemel is voor iedereen plaats bereid, ook voor jou, ook nu hier op de aarde, wanneer het de tijd daarvoor is!

Hemels Brood 6641

Weersomstandigheden kunnen door de vooruitgang wel een tijdje van tevoren voorspeld worden. Dat is handig, want als er storm komt of andere heftige weersomstandigheden gaan komen, dan kunnen mensen zich daarop voorbereiden. Maar vreemd genoeg zijn er altijd mensen die zich daar niet op voorbereiden, soms omdat ze de mogelijkheden niet hebben, maar velen omdat ze de ernst van de situatie niet geloven en denken dat zij met hun eigen ideeën er wel komen. Maar wanneer de storm dan komt, is de schade groot en dat is ten zeerste te betreuren.

Zie, Ik weet altijd vooruit wat er gaat komen, en in het hart, waar Ik Ben, waarschuw Ik mensen regelmatig om hun weg aan te passen aan Mijn liefde, om niet een speelbal te worden voor het tegenovergestelde daarvan. Degenen die zich daar niet op kunnen voorbereiden en hun weg niet weten te wijzigen, die help Ik om zo min mogelijk schade op te lopen. Maar er zijn heel veel mensen die Mijn raad, Mijn waarschuwingen in de wind slaan en op hun weg doorgaan. Helaas, want uit grote liefde voor alle mensen en zeker ook voor hen die niet naar Mij in hun hart luisteren, laat Ik gebeuren wat hen door vast te houden aan hun weg zal overkomen. Doorgaans beseffen zij daarbij niet dat Ik hen in hun hart gewaarschuwd heb.

Maar de tijd gaat komen dat Ik steeds duidelijkere signalen zal afgeven, die op een zeker moment niet mis te verstaan zijn. Zij die niet beseffen Wie Ik in hun hart ben, doe Ik uit ware wijze liefde daarmee goed en zij zullen Mij in hun hart dan ook gaan vinden en gaan luisteren.

Hemels Brood 6642

Ja, Ik ben het Die alle dingen mogelijk maakt, Ik ben het Die jullie allemaal leven geeft, maar jullie hebben allemaal de vrije keus en daarom is het ook aan eenieder van jullie om ja of nee te zeggen tegen wat dan ook. En zo kan iemand ja zeggen op de vraag om hulp of zich omdraaien en nee zeggen. Wie ja zegt en helpt, die kan dat door Mij en zo is iedereen dank aan Mij verschuldigd, maar in die zin ook aan degene die ja zei, want dat had in de vrijheid van keus ook nee kunnen zijn.

Zo zijn er mensen die in hun hart tegen Mijn liefde ja zeggen en van daaruit ook altijd ja zullen zeggen op de vraag om de nodige hulp, ook al beseft iemand niet dat de liefde die hij in zijn hart voelt van oorsprong Mijn liefde is en ook wanneer iemand niet in Mijn bestaan gelooft, hij zegt ja uit liefde en dat is ook zonder dat te beseffen Mijn liefde, en dat is goed, dat is in het beginsel ja zeggen tegen zijn leven Die Ik Ben. Toch is het niet zo dat Ik voor alles bedankt moet worden, of dat mensen voor alles bedankt moeten worden, want dan zou het een verplichting zijn waar meer verstandelijk aan voldaan zou worden. Maar wie in zijn hart spontaan blijde dankbaarheid voelt om de hulp die hem gegeven is, die wil dat uiten, en dat is goed, dat is dankbaarheid uit het hart en voor Mij is dat een teken van liefde, van het beantwoorden van Mijn liefde die in het hart bewust gevoeld wordt, en dat trekt kracht en liefde naar die mens uit Mijn liefde en haar kracht.

Gezegend degenen die uit hun hart, uit het gevoel van dankbaarheid, dit aan Mij en hun medemensen uiten, Ik bedoel niet in woorden aan Mij, maar als oprecht gevoel, want aan de mens is dank in woorden de uiting, maar aan Mij is dat het oprechte dankbare gevoel in het hart, in het besef dat het van oorsprong allemaal Mijn liefde en Mijn zegen is dat alles mogelijk is. Maar evengoed is het daadwerkelijk opvolgen van Mijn liefde voor de mens, ieders vrije keus om ja of nee te zeggen. Maar vraag je Mij, dan zal het antwoord altijd zijn, ja, Ik help je, maar dan wel op Mijn manier zoals het voor jou het beste is.

Hemels Brood 6643

De vrijheid die de mens gegeven is, geeft tegelijkertijd de mens een volledige verantwoordelijkheid voor al zijn doen en laten. Dat kan niet anders dan zo zijn, omdat wanneer hij die verantwoordelijkheid niet zou hebben, die vrijheid niets zou voorstellen. Echte vrijheid kan niet anders dan met verantwoordelijkheid gepaard gaan. Want vrijheid houdt in dat over al het doen en laten zelf beslist wordt, en daarbij is het nodig om te overzien wat elk doen en laten teweegbrengt.

Zou een mens geen verantwoordelijkheid hebben, dan zouden zijn keuzen niet naar zijn vrije wil gemaakt worden, maar naar willekeurig wat, zonder enig doel. Nu zijn er veel mensen die hun vrijheid tot losbandigheid maken, zonder zich om hun verantwoordelijkheid te bekommeren. Zij doen daar niet alleen zichzelf tekort mee, maar vaak ook hun medemensen. Want vrijheid is geen vrijbrief om maar te doen wat je wilt zonder je te bekommeren om de gevolgen voor jezelf en je medemensen. Hoewel mensen kunnen weten dat vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt, want daarvoor heb Ik de mens ook intelligentie gegeven en het besef dat er verschil is tussen het een en het ander, nemen velen wel hun vrijheid, maar niet de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun handelen.

De grote misser daarbij is dat mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen, elkaar de schuld geven van de onaangename gevolgen daarvan. Dat verstoort een samenleving die goed zou kunnen zijn, als iedereen zijn verantwoordelijkheid zou nemen voor de gevolgen van wat hij in zijn vrijheid doet en zegt. Maar zolang Ik voor hen niet in beeld ben, blijft de wereld een chaos, waarvan dan eens deze groep mensen denkt die te kunnen oplossen en dan eens een andere groep mensen beweert de chaos te kunnen ordenen, terwijl er maar één manier is om tot een solide evenwichtige samenleving te komen en dat is in vrijheid je verantwoordelijkheid te nemen, en te erkennen dat alleen wederzijdse onbaatzuchtige liefde en vertrouwen de basis kan zijn voor een goede samenleving, en dat die niet door de mens alleen tot stand gebracht kan worden, maar alleen samen met Mij. Dat is, met Mijn liefde en haar wijsheid, met Mijn waarheid van werkelijk leven, met Mijn kennis van alles en iedereen, met Alles Die Ik Ben.

Gezegend de mensen die dat beseffen maar evengoed lijden door al degenen die dat niet beseffen en in hun vrijheid doen en laten wat zij willen en denken daar goed aan te doen, zonder Mij in hun hart te erkennen. Wees geduldig, laat je niet tot onvrede brengen door al degenen die niet zien wat jij ziet, niet weten wat jij weet, die de wereld tot chaos brengen. Want uiteindelijk ben Ik jouw leven, jouw liefde, jouw wijsheid, jouw waarheid, houd daar aan vast, want de tijd komt dat Ik alle chaos tot orde, tot vrede, tot ware liefde zal brengen en alles wat onaangenaam is zal oplossen. Die tijd komt, want Ik heb jullie allemaal innig lief, voor eeuwig en altijd!

Hemels Brood 6644

Moet je altijd in je hart bij Mij komen om te weten wat het beste is om te doen of te laten, moet je altijd in je hart naar Mij luisteren, moet je altijd alles eerst met Mij bespreken voordat je handelt, voordat je iets beslist?

Als het zo zou zijn, dan zou je met al je doen en laten voortdurend van Mij afhankelijk zijn en zou er steeds een bepaalde dwang zijn om altijd eerst Mij te vragen, eerst naar Mij te luisteren, enzovoorts. En dwang is nu net niet de bedoeling. Jouw contact met Mij is bedoeld je richting te geven wanneer je wilt, je duidelijkheid te geven wanneer je twijfelt, je te helpen wanneer het moeilijk is om situaties helemaal te overzien, niet omdat het moet, niet omdat Ik “de Baas” ben. Als je wilt leren kun je van Mij het beste leren, maar het moet niet.

Toch zijn er wel raadgevingen die je beter niet terzijde schuift, omdat je schade kunt oplopen wanneer je die niet opvolgt. Zie, wanneer je een kind leert om op te letten waar het loopt om niet te struikelen over een omhoogstekende tegel, maar het let evengoed niet op en struikelt, dan bezeert het kind zich. Maar moet het altijd blijven luisteren? Wanneer je een kind leert om niet met vuile schoenen binnen te komen, maar het krijgt zijn schoenen niet uit, ben je dan boos? Je helpt het kind om zijn schoenen uit te trekken en ruimt samen het vuil op. Zie, zo moet je niets forceren maar blij de dingen doen en Ik ben er voor raad en hulp en voor duidelijkheid als je wilt, als je het nodig hebt, maar nooit gedwongen, onthoud dat goed.

Ik ben er voor jou uit liefde, niet als je meerdere met alle macht, niet als je baas waar jij voor moet werken, die jij tevreden moet houden om zijn goedkeuring te verdienen. Ik ben liefde en dat is wat Ik je aanbied, een contact met elkaar gebaseerd op liefde, ware oprechte onbaatzuchtige wijze liefde, zonder enige dwang. En wanneer je dat fijn vindt, kom, dan ben je welkom, maar je mag je eigen keuzen maken, Ik heb je evengoed voor altijd lief!

Hemels Brood 6645

Hemelse Vader, ik voel en weet dat U mij nooit meer te dragen geeft dan ik dragen kan. En als er meer te dragen is, dat U mij daar dan ook meer dan de nodige kracht voor geeft. Uw liefde is oneindig groot!

Ik geef niemand meer dan hij dragen kan en wat iemand te dragen krijgt, geeft hem altijd geestelijk extra’s op zijn weg naar het ware leven. Soms is het nodig om te dragen waar anderen te zwak voor zijn en soms is het dragen om het geestelijk inzicht te vergroten. Maar er zijn ook mensen die boven de krachten gaan die Ik hen ruimschoots gegeven heb, dat is dan hun keus en dat laat Ik hen. Toch, ook dan zorg Ik ervoor dat wat zij meer op zich nemen, dan zij van Mij aan kracht gekregen hebben, hen tot heil en zegen is op hun weg over de aarde en wel zodanig, dat zij gaan inzien dat zij hun krachten overschat hebben, en evengoed een geestelijke groei doormaken, hoewel die bij de doorsnee mens niet als zodanig door die mens bemerkt wordt.

Alles wat mensen meemaken, alles wat een beroep op mensen doet, is een lering of een beproeving. Maar het kan ook een bevestiging zijn van Mij in hem, van Mijn liefde in hem. En wie zich dat bewust is, die ziet weer iets meer van Mijn hemel, die in hem reeds aanwezig is en hem verwacht, tot de tijd van zijn volledig zicht op Mij en de hemel, waar al lang plaats voor hem bereid is, in de zaligheid van werkelijk zijn, in ware liefde, Die Ik Ben. Want op de aarde heeft iedereen een deel van het nodige werk te doen om alle mensen tot Mij en Mijn liefde te brengen en toegang tot de hemel te krijgen. Want er zijn nog veel zwakke mensen die gedragen moeten worden om verder te komen, om tot de hemelpoort te komen.

Misschien denk je bij een zware last, hemelse Vader, dit is mij te zwaar. Ik zeg je, zo zwaar kun jij aan en juist dat zal je goed doen en het zal de weg naar Mijn liefde zelf te zijn bekorten. Want dat is op de aarde het doel voor alle mensen, de weg te vinden in Jezus Christus in hun hart, naar Mijn liefde zelf te zijn en door de hemelpoort binnen te komen in het hemels Paradijs en de eeuwige gelukzaligheid gelijk Mijn beeltenis zelf te zijn!

Hemels Brood 6646

Aan het kruis sprak Ik, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En nog steeds is het zo dat veel mensen niet weten wat zij doen, niet begrijpen dat hun leven liefde is en dat zij pas werkelijk leven als zij de liefde, die zij van oorsprong aan zijn, aannemen in al hun handelen, in al hun doen en laten. Maar hoogmoed en hebberigheid maakt hen blind en wat je niet ziet, daarvan weet je ook niet dat je het niet ziet.

Als je alleen één kant op kijkt, zie je niets van de andere kant. En wanneer je dan ook nog doof bent, hoor je ook het gevaar wat op je afkomt niet. Dan moet datgene gebeuren wat de blindheid opheft en datgene gebeuren wat het gehoor terugbrengt, dan is het nodig dat datgene gebeurt wat het innerlijk besef van Mijn bestaan en het innerlijk besef van Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid oproept. Alles wat daarvoor gebeuren moet zal ook goede mensen treffen, niet om hun kleine afdwalingen, maar om hulp voor hun medemensen, om de liefde Die Ik Ben voor alle mensen duidelijk te maken. En juist om al degenen die Mij kennen en liefhebben zal Ik de tijd waarin alles moet gebeuren om de blindheid en de doofheid die mensen hebben op te heffen, bekorten, zodat ieder die in Mij gelooft gespaard en behouden blijft voor het hemels ware geluk en alle mensen evengoed van hun blindheid en doofheid verlost worden.

Want in Jezus Christus heb Ik het grote werk verricht en het ware leven voor alle mensen zekergesteld. Alle zonden afgelost met de lichamelijke dood en Mijn opstanding uit die dood, waar alle mensen op aarde eens mee te maken krijgen, de overgang vanuit het materiële lichaam naar het geestelijk ware bestaan, waarbij de materie heeft afgedaan en alleen het ware leven overblijft. En zoals Ik in Jezus Christus na Mijn opstanding voor alle gelovigen te zien was, zo zal Ik terugkomen op de wolken en weer te zien zijn. En net als toen zal Mijn Geest van liefde en wijsheid als een duif over jullie allen neerdalen. Wees daarmee voor eeuwig gezegend.

Hemels Brood 6647

Ik ben in ieder mens het Goddelijke, zijn oorsprong, zijn leven, en Mijn in ieder mens aanwezige Goddelijke is die mens in alles wat hij zonder afdwaling van Mijn wijze liefde persoonlijk en in volle vrijheid gekozen heeft. Dit Goddelijke, de keus van de mens voor Mijn liefde en haar wijsheid, komt in de vrijheid van de mens in de ene mens sterker naar voren dan in de andere mens, wat te maken heeft met de zuiverheid van de keuzen die mensen persoonlijk in hun vrijheid naar Mijn liefde maken.

Maar in het grote geheel bundelt zich dit Goddelijke, uit de vrije keus voor Mijn liefde en haar wijsheid, uit alle mensen tot één geheel, met een werking ten goede aan alle mensen. Deze werking brengt de mens steeds meer tot het werkelijke leven, tot het ware gelukzalige leven, wat jullie allemaal zijn, wat ieder mens persoonlijk is en allen tezamen zijn, dat is de mens als geheel en zijn persoonlijke eigen zijn, welke evengoed zijn onpersoonlijke zijn is. Waarbij iedereen vrij is, en de werking van Mijn liefde wel Mijn wil is, maar geheel gestoeld is op de vrije wil van de mensen die voor Mijn liefde en haar wijsheid kozen en naar gehandeld hebben.

Evengoed is er op aarde het tegenovergestelde van wat Mijn ware wijze liefde is, waarvoor door mensen in hun vrijheid gekozen kan worden en wat ook een werking heeft. Maar de werking van Mijn door mensen vrij gekozen wijze liefde is vele malen sterker dan de werking van het door mensen vrij gekozen tegenovergestelde van Mijn wijze liefde, en dat brengt een bepaalde spanning teweeg. Zie, wanneer bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd de ene partij dreigt te verliezen, dan gaat de verliezende partij valser en gemener spelen en de supporters gaan heftiger en onaangenamer reageren. Zo is het ook met het tegenovergestelde van Mijn liefde wat zich in mensen roert, bij degenen die vooral gewend zijn om hun wil op een manier te bereiken die geen liefde is en eigengewin nastreeft.

Want zij zien nog niet dat het ware gewin in het ware leven aanwezig is en dat liefde hen alles geeft wat het tegenovergestelde belooft te geven, maar nooit werkelijk geeft. En zij zullen zich eerst verzetten tegen al het goede uit Mijn liefde, en pas na een hevige strijd, waarbij zij tot een nederlaag zullen komen, zal bij hen een licht opgaan waardoor zij tot zicht komen op Mij en het werkelijk gelukzalige leven in ware wijze liefde. Gezegend die dag die komt, de eeuwige dag van eeuwig leven voor alle mensen!

Hemels Brood 6648

Wanneer mensen het over liefde hebben, dan hebben zij het vooral over verliefdheid, over de liefde tussen man en vrouw en over de liefdedaad, die bij velen geen liefdedaad is zoals bedoeld, maar een daad van bevrediging van lichamelijke behoefte, die eigenlijk zelfgericht is. De ware liefde heeft niets te maken met verliefdheid, met liefde tussen man en vrouw.

Er is een groot onderscheid te maken tussen de liefde die bezongen wordt in allerlei varianten, die in romantische termen bejubeld wordt, die de mens genoegens geeft, en de ware liefde, die niets met dat allemaal van doen heeft en zeker niet met lichamelijke genoegens te maken heeft. En er zijn niet veel mensen die dat onderscheid ten diepste beseffen, zij vinden de liefde voor elkaar al een ware liefde, terwijl ware liefde niet met twee elkaar liefhebbende mensen te maken heeft, maar met alle mensen, en belangrijk daarbij, met Mijn ware liefde.

Vaak genoeg heb Ik aangegeven wat ware liefde is, ook in de Bijbel staat de Bergrede als beschrijving van ware liefde en in heel wat geschriften staat het nog eens duidelijk benoemd. Veel in Mij gelovende mensen streven ernaar om zoveel zij kunnen aan die beschrijving te voldoen, en dat is in hun goede wil goed bedoeld, maar niet de bedoeling van wat Ik aangegeven heb dat ware liefde is. Want het navolgen van de beschrijving van ware liefde gaat vaak vanuit een verstandelijke controle op het gedrag, terwijl ware liefde een eigenheid van het hart bedoeld is te zijn uit vrije wil, en dat kan alleen ontstaan vanuit het innerlijk contact met Mij.

Daarom, wie die ware liefde, zoals Ik die vaker beschreven heb, wil gaan zijn, zich eigen wil maken, die zeg Ik, door controle op je gedrag zul je wel goede, lieve dingen doen, maar die liefde je eigen maken zal je zo niet lukken, dat zal je alleen lukken door een intens innerlijke samenwerking met Mij en Mijn ware wijze liefde. Hoe vaker je innerlijk in contact bent met Mij, met Mijn liefde, des te meer zul je die ware liefde uit Mij je eigen maken, tot je die liefde, Mijn liefde, zuiver en oprecht helemaal zelf bent, voor altijd!

Hemels Brood 6649

Zuiverheid van hart is heel belangrijk, maar is het belangrijker dan liefde? Zie, ware liefde is volkomen zuiver en als je dat weet, dan weet je ook hoe belangrijk zuiverheid is. Mijn Woord is zuiver liefde, want Ik ben zuiver liefde en wie Mijn Woord uit liefde voor Mij en zijn medemensen aan zijn medemensen wil doorgeven, voor diegene is zuiverheid heel belangrijk.

Degene die Mij werkelijk liefheeft, zal er dan ook alles aan doen om Mij in zijn hart zo zuiver mogelijk te verstaan, en wie Ik geroepen heb om Mijn Woord aan zijn medemensen door te geven, die zal daarbij door Mij steeds weer tot zuiver horen, zuiver voelen en zuiver weergeven van Mijn Woord, welke zuivere liefde is, gebracht worden. Dat zal dan ook geen verdienste van die mens zijn, maar Mijn liefde voor hem en alle mensen. Hoe zuiver een mens in Mijn liefde ook is, het is van die mens geen verdienste, maar een genade uit Mijn liefde voor die mens en al zijn medemensen.

En hoe belangrijk is het dan voor de mensen die toehoorders zijn, om zuiver in hun hart te zijn? Want veel van wat zuiver aangereikt wordt, wordt bekritiseerd door mensen, vooral door degenen die zuiverheid in de zin van eerlijkheid niet zo nauw nemen, en vaak hebben mensen het er over dat liefde voor elkaar het belangrijkste is. Maar liefde is pas werkelijk liefde als het hart zuiver en oprecht eerlijk is, omdat dan pas de liefde van Mijn Woord ten zuiverste, dat is ten diepste, in ware liefde in het gevoel begrepen kan worden. Want met het verstand kan geluisterd worden naar Mijn Woord, maar alleen in het hart kan het gevoeld, begrepen en tot daden gebracht worden. Daarom is voor liefde een zuiver hart nodig, ook voor degenen die Mijn Woord aangereikt krijgen van een medemens die daartoe door Mij geroepen is.

En zie, degenen die zich niet of nauwelijks om eerlijkheid bekommeren, zullen afstand houden van alles wat maar in de buurt komt van Mijn Woord en van Mijn liefde, en velen juist ook van Mij en het geloof in Mijn bestaan. In de vrijheid van hun verblijf op aarde kunnen zij doen en laten wat hen goeddunkt, wat zij willen. Maar eens komt de dag dat ook zij geroepen worden door Mij en wel zo, dat Mijn stem duidelijk klinkt in hun hart en Mijn genade ook hen tot waarheid en zuiverheid brengt. Omdat Ik alle mensen liefheb, ook die verdwaald zijn.

Hemels Brood 6650

Het onbedwingbare. Ieder mens heeft te maken met het onbedwingbare wat hij maar niet bij zichzelf overwonnen krijgt. Bij de een is het een verslaving aan roken, bij de ander aan drinken, en er zijn heel veel andere situaties, genoegdoeningen, die de mens geen goed doen, en hij weet het, maar hij kan zich niet bedwingen, en van tijd tot tijd geeft hij er willens en wetens aan toe.

Het zijn zwakten van verschillend formaat, het kan eenvoudig maar ook heel ernstig zijn, evengoed is het zo sterk, dat het niet te bedwingen is. Het is een onderdeel van de samenleving en het zijn momenten van afstand tussen Mij en die mens. Niet dat Ik dan die mens minder liefheb, maar het is een moment waarop die mens Mij even als het ware negeert, omdat hij wel weet dat het niet het beste is om te doen. Voor veel mensen is het dan ook gemakkelijker om in hun vrijheid niet in Mijn bestaan te geloven, omdat het hun vrijheid lijkt te beperken, en voor degenen die wel in Mij geloven voelt het als een schaamte, die niet gevoeld wordt als ze Mij even negeren.

Maar dat negeren gaat niet bewust, het is niet zo dat die mens die toegeeft aan het onbedwingbare, bij zichzelf denkt, nu negeer ik mijn Schepper even, zodat ik mij niet hoef te bedwingen en kan toegeven aan mijn genoegens, waar ik eigenlijk niet aan zou moeten toegeven. Dat is nu juist waar de tegenkant voor zorgt, hij doet het voorkomen als iets wat bij het leven hoort, wat geen werkelijk kwaad kan, want je doet er immers niemand tekort mee als je toegeeft aan je behoeften. Uiteindelijk weet je wel dat dat zo niet is, maar de kracht van het verlangen is groter dan je kracht om er niet aan toe te geven. Die kracht van het verlangen is van de tegenkant, en die kun je alleen samen met Mij weerstaan. Maar ja, Mij kijk je daarbij niet aan, vanwege je schaamte.

Ik zeg je, Ik kijk jou wel aan en Ik heb je altijd even lief. Voel Mijn liefde in je hart, kom juist op zo’n moment wel bij Mij en voel Mijn liefde. Jouw kracht is dan wel niet genoeg om die behoefte te weerstaan, maar Ik verzeker je dat Mijn kracht dat zeker wel is, en zodra je Mij aankijkt is je behoefte opgelost in Mijn liefde voor jou, die ook jouw liefde is voor Mij.

Hemels Brood 6651

Het licht is niet zo geduldig als de liefde. Het licht wil begrepen worden, wil dat gezien wordt wat het licht laat zien. Maar al staan veel mensen in het licht, toch zien zij niet wat er te zien is. En het licht schijnt in de duisternis, maar het wordt niet herkend. Het licht schijnt in het hart, maar het verstand kan het evengoed niet zien, de materiële ogen reiken niet tot in het hart, alleen het geestelijk oog bevindt zich in het hart. Maar door allerlei afdwalingen blijft het geestelijk oog ongebruikt in het hart, of het wordt door het verstand verblind, omdat het verstand denkt het licht te kunnen begrijpen en daarmee blokkeert het verstand het hart, het gevoel, het geestelijk oog.

En het licht laat zich niet verstoppen, het wringt zich door de allerkleinste kieren en wil zich laten zien, wil dat wat zij toont gezien wordt. Het licht kent haar plaats, maar zij weet ook dat wat zij, het ware zuivere licht, toont, van belang is om gezien te worden zoals zij het toont voor het geestelijk oog, en zij zal steeds weer aan het verstand proberen duidelijk te maken, dat wat zij toont geen waarde heeft voor het verstand, maar voor het hart en alleen zuiver gezien kan worden door het geestelijk oog in het hart. Alleen, zij heeft geen eigen kracht of macht zoals ware liefde kracht en macht heeft, maar in het licht is juist die ware liefde en haar kracht en macht te zien.

Zo is de liefde in al haar zuiverheid de Vader en het licht in al haar zuiverheid de Zoon, terwijl de Vader en de Zoon Eén Zijn, zondermeer. Maar ook dat is alleen in alle waarheid van het zuivere licht te beseffen in het gevoel in het hart, want alleen daar vormt het tezamen het weten, het herkennen van het eeuwige Leven, Die Ik Ben, Alles. Het hoe en wat is niet de liefde, het zuivere ware Zijn is ware liefde tot in eeuwigheid. Onveranderlijk, onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk, zachtmoedig, verdraagzaam, geduldig, ijverig, vergevend, dat is liefde belicht, Die Ik Ben en eeuwig zal Zijn.

Hemels Brood 6652

Alles wat er gebeurt, leidt tot het volgende. En het volgende stamt altijd uit het voorgaande en dat ook weer uit het voorgaande, terug tot in de voorgaande eeuwigheid en vooruit tot in de opvolgende eeuwigheid, want alles is gevat in de eeuwigheid Die Ik Ben. Want eeuwig is het ware leven, dat was het gisteren, dat is het vandaag en dat zal het morgen zijn.

In de eeuwigheid gebeurt alles en de mens heeft op aarde de vrijheid om zijn keuzen te maken, die altijd tot gebeurtenissen leiden in het nu van de eeuwigheid, stammend uit het toen van de eeuwigheid en bepalend wat komt in de eeuwigheid. Maar alles heeft met Mij, jullie God en Schepper te maken, omdat Ik het ware Leven Ben, in alles Ben, gisteren, morgen en altijd. En vanuit Mij is een boom zoals die is, is een plant zoals die is, is een dier zoals die is, vanuit Mij is alles zoals het is, maar de mens heeft daarbij de vrije keus om zijn leven in te vullen naar zijn eigen wil, en hij krijgt het dan ook zoals hij het wil, maar het werkt niet steeds uit zoals hij zich dat heeft voorgesteld, wat deels te maken heeft met zijn mate van liefde en het tegenovergestelde daarvan en ander deels met al zijn medemensen, die ook in hun vrijheid keuzen maken zoals zij willen en waarvan zij ook een voorstelling hebben hoe dat bedoeld is uit te werken, terwijl dat evengoed anders uitwerkt, omdat ook zij geen rekening houden met de afstamming van het voorgaande en het daaruit voortkomende.

Want alles is in wezen Eén, en die Ene ben Ik en zijn alle mensen met Mij tezamen. Wanneer in de Bijbel gesproken wordt over afstammelingen en de stam van David, denk daarbij dan eens niet aan David als een persoon maar als een keus, en de basis van die keus, waaruit wat het één is, het volgende stamt. Wie de afstammingen die in de Bijbel genoemd staan op die manier beseft, die kan beter gaan begrijpen wat bedoeld wordt met de twaalf stammen van Israël en begrijpen dat het niet om het volk Israël als zodanig gaat, maar om een grondhouding in het leven en de verschillende keuzen die van daaruit gemaakt worden en gebeurtenissen als gevolg op gevolg geven, in verschillende richtingen.

Wie het grote geheel van eeuwig Zijn wil overzien en zijn keuzen in ware liefde wil maken, zodat elke gebeurtenis voor de eeuwigheid de mens ten goede komt, laat die in zijn hart bij Mij komen en Ik zal hem veel tonen van het eeuwige Leven, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6653

Zoals karaktereigenschappen van mensen op aarde verschillen, zo zijn er ook na het leven op aarde verschillende sferen en ieder zal daar zijn, waar de sfeer het meest overeenkomt met zijn karakter. In de ware zuivere liefde-hemel zijn ook verschillende sferen, deze sferen corresponderen in harmonie met elkaar, wat ook speciaal zo moet zijn.

Op aarde geven karakters van mensen ook sferen en die kunnen van elkaar verschillen, en omdat de liefde bij mensen nog niet volmaakt is, voelen mensen zich niet bij iedereen even prettig en komt het vaker voor dat met de ene mens in heel korte tijd een vriendschap ontstaat, terwijl het met een ander mens maar niet klikt, en bij weer anderen komt het wel tot een vriendschap, maar pas na langere tijd. Ook kan het voorkomen dat een vriendschap verloren gaat door een gebeurtenis waartegen de vriendschap, ofwel de liefde, niet bestand was.

Op aarde zijn de verschillende sferen van mensen niet in alle opzichten in harmonie. En dan merk je dat niet iedereen je zo gemakkelijk ligt, en je vraagt je af of dat een gebrek aan liefde van jou voor die mens is. In zekere zin is dat zo, maar dat geldt voor iedereen, want op aarde is de liefde onder de mensen nog zeker niet volmaakt. Alle mensen leven willekeurig door elkaar gemengd, in goede en kwade sferen, sferen die lang niet altijd bij elkaar passen. Daarom is het eenvoudig een natuurlijk gegeven op aarde, dat je je tot de ene mens gemakkelijker aangetrokken voelt dan tot een andere.

Maar wanneer je meer en meer in je hart in contact bent met Mij en groeit in liefde, zul je merken dat je ook meer mensen treft waarbij je diezelfde liefde ervaart en het is in de gegeven omstandigheden niet verkeerd als je sfeerverschil voelt, dat is er op aarde nu eenmaal en daar kun je mee omgaan vanuit Mij en Mijn liefde in je hart. Maar je hoeft je niet te forceren om met die mens waarmee het niet zo gemakkelijk klikt, tot meer vriendschap te komen. Wees jezelf zoals je het voelt, blijf in je hart in contact met Mij en dan komt het helemaal goed, ook al zijn er verschillen in sfeer, in Mijn sfeer passen alle mensen!

Hemels Brood 6654

De onbetrouwbaarheid van mensen viert hoogtij. Daarbij is lang niet iedereen zich ervan bewust dat hij onbetrouwbaar is. Want veel mensen geloven in dingen die hen gezegd zijn als een werkelijkheid, terwijl het de werkelijkheid nog niet benadert en veel mensen hebben conclusie getrokken uit situaties en gebeurtenissen die ook niet met de werkelijkheid overeenkomen, en dat wordt dan als een werkelijkheid doorgegeven aan medemensen, die het op hun beurt ook weer doorgeven als een werkelijkheid.

Zo zijn veel mensen onbetrouwbaar zonder dat te beseffen, steeds meer mensen zijn in allerlei opzichten onbetrouwbaar terwijl ze betrouwbaar lijken te zijn, omdat zij dat ook bedoelen te zijn, maar in werkelijkheid onbedoeld niet zijn. Juist omdat zij bedoelen betrouwbaar te zijn en oprecht geloven dat zij de waarheid spreken, terwijl zij die niet spreken, is het moeilijk om te onderscheiden wanneer mensen de waarheid wel en wanneer niet spreken, zelfs niet kennen. Daarom, hoe goed en aardig mensen ook overkomen, niemand is betrouwbaar zonder dat bij Mij nagevraagd te hebben. Want Ik ben in alle opzichten betrouwbaar en Ik kan je in je hart aangeven wat werkelijk waar is en wat niet. En je zult je verbazen hoe goede trouwe mensen het mis kunnen hebben, terwijl zij daar zelf geen idee van hebben.

Maar denk nu niet dat je hen de ogen kunt openen, want de meeste overtuigingen die in werkelijkheid niet waar zijn, zitten inmiddels bij heel veel mensen al diep geworteld, en daarvoor is het nodig dat die met geduld worden losgeweekt. Zulk werk is niet van het ene op het andere moment gedaan. Dus, blijf bij Mij in je hart en Ik zal je zo leiden, dat je het werkelijk ware kunt overdragen zoals dat voor iedereen het beste is. Voor nu raad Ik je aan, vertrouw niemand, vertrouw alleen Mij in je hart, in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6655

Ik ben in Jezus Christus regelmatig de steen des aanstoots. De waarheid die mensen liever niet waar hebben, die mensen liever negeren, alsof Ik er niet ben en het voldoen aan hun behoeften geëigend is zonder naar Mijn raad te luisteren. En zij weten zich altijd te verdedigen, redenen aan te voeren waarmee zij hun handelen rechtvaardigen, terwijl zij in hun hart vanuit Mij wel voelen dat hun handelen afwijkt van wat Ik hen adviseer.

Dan stoten zij zich aan de stenen op hun weg, dat zijn situaties die een beroep op hen doen, maar waar zij geen gehoor aan kunnen geven, zonder te bekennen dat zij keuzen gemaakt hebben die niet overeenkomen met wat zij in hun hart van Mij gevoeld hebben dat een betere, of wel de beste keus geweest zou zijn. Maar eenmaal afgedwaald van de aanbevolen weg is het steeds moeilijker om op die weg terug te komen en zo worden er steeds meer zijwegen genomen om de tegenstrijdigheden tussen hetgeen gevoeld is maar niet naar gehandeld is te omzeilen. Dat heeft consequenties, dat kost iets. Geen geld, maar resultaten, en vroeg of laat breekt dat op, komt het moment dat die mens in een spagaat komt te staan tussen wat hij voelt dat het beste is en hoe hij gehandeld heeft, en nu in de resultaten van zijn eerdere keuzen is komen vast te zitten.

En steeds zal hij proberen de tegenstrijdigheden met elkaar in overeenstemming te brengen, wat niet in overeenstemming te brengen is. Onbuigzaamheid wordt een steeds groter en zwaarder wordende steen op zijn weg, die Ik niet voor hem kan wegnemen zonder zijn vrijheid te belemmeren. Evengoed ben Ik in hem aanwezig, ware liefde, die hij heel graag wil zijn. Kom in je hart bij Mij en los met Mij op wat nodig is om op te lossen, zodat je je weg zonder steen kunt vervolgen, de rechte weg van Mijn ware liefde. Want alles is mogelijk in Mijn liefde voor altijd.

Hemels Brood 6656

Voor de dingen die om wat voor reden dan ook moeilijk te leren zijn, of moeilijk af te leren zijn, heb Ik jullie tijd gegeven en situaties om wat er al wel geleerd is te oefenen en wat er nog niet geleerd is te beseffen. Er zijn momenten in je leven waarop je Mij om hulp vraagt en je het gevoel hebt geen hulp van Mij te krijgen. Dat zijn momenten waarop Ik je wel help, maar niet op de manier die jij je daarbij voorstelt.

Want Ik neem niet weg wat je nog te leren hebt. Zou Ik dat doen dan zou Ik niet alleen je vrijheid belemmeren, maar ook de situatie waarvan je kunt leren tenietdoen. Daarbij zijn er ook situaties waarbij het voor anderen nodig is dat hetgeen je nog niet geleerd hebt naar voren komt, want dat kan een ander helpen op zijn weg om het nodige in te zien of te leren. En daarbij is het altijd een oefening in verdraagzaamheid en geduld, is het niet voor jezelf, dan is het wel voor een ander. Want reken er maar op dat niets van wat de mens doet of laat verloren gaat en dat alles door Mijn liefde omgezet wordt in een nuttige hulp voor deze of gene ten aanzien van het verkrijgen van het eeuwig volmaakte leven door alle mensen.

Elke afdwaling van liefde heeft invloed op het geheel, wat door Mijn liefde zodanig gekeerd wordt, dat het op de een of andere manier een bijdrage levert ten goede aan alle mensen. Dus wanhoop niet als je Mijn hulp vraagt en dingen niet zo gaan als je graag zou willen, als je Mijn hulp niet zo direct ervaart, als je denkt dat Ik je niet wil helpen, als je twijfelt aan Mijn liefde voor jou, want wees ervan verzekerd dat Mijn liefde eeuwig Dezelfde blijft voor alle mensen zoals Ik, jullie Schepper, God en Vader, eeuwig Dezelfde blijf en ook altijd in ieder van jullie in Jezus Christus in je hart aanwezig ben, voelbaar, bereikbaar en altijd behulpzaam op Mijn liefdevolle manier, die altijd voor iedereen ook wijs is en blijft.

Zo kun je altijd op Mij en Mijn liefde vertrouwen en altijd moed blijven houden, wat voor situatie zich ook voordoet, waar je ook mee te maken krijgt. Ik ben eeuwig leven, volmaakt, en dat is van oorsprong ook jouw leven, volmaakt, en ieders leven, volmaakt.

Hemels Brood 6657

Hier en daar heb Ik mensen het gevoelsbesef van waarheid gegeven. Dat is niet hun waarheid, dat is Mijn waarheid, en Ik dring er bij hen op aan om die waarheid, die zij innerlijk van Mij voelen, te uiten, zodat mensen tot zicht komen op Mijn waarheid die voor hen van belang is. Want in hun hart kan Mijn waarheid door hen wel beseft worden.

Maar wanneer iemand zijn eigen wil vooropstelt, kan degene die Mijn waarheid voelt vanuit Mij in zijn hart, wel zeggen wat de waarheid is, evengoed zal er niet naar hem geluisterd worden. Voor hem is het moeilijk om te begrijpen, dat wanneer iemand een gouden kans wordt geboden, diegene toch voor het eigenbelang gaat, wat nog geen blik waard is, hoe blind kan iemand zijn? Veel mensen kiezen voor de korte termijn, terwijl de lange termijn veel meer voor hen in petto heeft. Maar dat vraagt geduld en doorzettingsvermogen. En daarbij, veel mensen begrijpen niet dat het niet om lichamelijk uithoudingsvermogen gaat, maar juist om geestelijk uithoudingsvermogen, en daarbij is geduld nodig en tijd.

Tijd heelt, als voor hetgeen heling nodig heeft die tijd er ook genomen wordt. En dat is nu juist het cruciale, vaak wordt die tijd niet genomen, want het lijkt niet nodig te zijn. Zou tijd niet nodig zijn, dan zou Ik de aarde niet zoveel miljoenen jaren tijd gegeven hebben om tot wasdom te komen, dan zou Ik de mens niet zoveel tijd gegeven hebben om tot de waarheid van leven te komen. En steeds inspireer Ik mensen om Mijn Woord en Mijn adviezen kenbaar te maken, maar er wordt niet of nauwelijks naar hen geluisterd, terwijl wat zij spreken eigenlijk vooral datgene is, wat iedereen in zijn hart als waarheid al kan weten. Het gaat er dan ook vooral om, het besef op te roepen van wat iedereen in zijn hart wel weet, maar wegduwt, uit eigenbelang, uit ongeduld, uit eigen willen, en dat negeren doet geen goed, ook niet aan degene die uit liefde Mijn waarheid spreekt.

Kom, lieve mensen, en luister zelf in je hart naar Mij en besef dat Ik je aanspreek om naar Mijn raad te luisteren. Want hem die Mijn Woord spreekt niet beluisteren, is Mijn liefde niet beluisteren, Die Ik Ben in jouw hart, in ieders hart.

Hemels Brood 6658

Lief mens,
weet je wel dat Ik het begrijp dat je soms een oordeel velt? Ik praat het niet goed, Ik begrijp het. En weet je wel dat Ik het begrijp als je soms ongeduldig bent, als je boos wordt op een medemens, als je iemand verwijten maakt? Ik praat het niet goed, Ik begrijp het.

En weet je daarbij dat Ik zie hoe je mensen helpt, hoe je steeds probeert om geduldig te zijn, dat je boosheid wilt goedmaken, spijt betuigt over de verwijten die je maakte, omdat je ernaar streeft Mijn liefde te zijn? Zie, je bent een goed mens, je hebt een goed hart, je doet je best, maar zo hier en daar laat je zo nu en dan wel eens een steekje vallen, en dat begrijp Ik. Ik begrijp dat van jou en Ik begrijp dat van veel mensen. Want Ik ken de situatie op aarde, Ik ken het wel en wee van alle mensen, en er zijn veel mensen die vaker het kwade kiezen dan het goede, en dat heeft gevolgen voor iedereen op aarde, voor de een meer dan voor de ander, maar gevolgen heeft het. Ik begrijp dat iemand dan keuzen maakt die het eigenbelang dienen, die niet helemaal naar waarheid zijn, die uit boosheid voortkomen, omdat het is zoals het op aarde is.

Ik praat het niet goed, maar Ik begrijp het. En juist daarom vergeef Ik jou, en iedereen die een goed hart heeft en er vooral naar streeft Mijn liefde te leven, bij voorbaat. Dat is geen vrijbrief om boos te worden, ongeduldig te zijn, verwijten te maken, te oordelen over medemensen, dat is Mijn liefdevolle hulp aan jou en iedereen met een goed hart, aan allen die nog niet zo sterk zijn om alle verleiding te weerstaan, hoe goed ieders bedoelingen ook zijn, door de situatie op aarde, waar, ondanks het goede, het kwade afwisselend mensen treft, zonder dat zij schuld hebben aan dat kwaad. Dat begrijp jij, en veel mensen met jou, eigenlijk niet op die manier, want het lijkt oneerlijk en onterecht. En evengoed neem je het jezelf kwalijk als je het goed wilde doen, maar dat niet voor elkaar kreeg.

Daarom vraag Ik jou, die een goed hart heeft, hoe kom jij aan dat goede hart? Dat goede hart kreeg je van Mij, omdat jij het in je hebt om te streven naar het doen van Mijn liefde. Zonder eigenbelang streef je ernaar Mijn liefde te doen, en zonder verdienste geef Ik je Mijn liefde, dat is je goede hart, het besef van Mijn liefde. En zonder vrijbrief zijn dan je afdwalingen je bij voorbaat vergeven. Want Ik heb jou lief.

Hemels Brood 6659

Een mens kan blij zijn met iets wat goed gaat in zijn leven, blij zijn als hij de lotto gewonnen heeft, blij zijn als hij van een ziekte genezen is, maar de blijdschap die een mens voelt wanneer hij Mijn liefde voelt, is een heel andere blijdschap. En de blijdschap die gevoeld gaat worden op het moment dat een mens tot zijn volkomen vereniging met Mij komt, die is voor nu, in de aardse omstandigheden, onbeschrijflijk, niet voor te stellen.

Het staat wel in de Bijbel, hoe de Engelen zingen vanuit de hemel bij Mijn komst op aarde, omdat zij het geluk dat Ik de mens op aarde bracht, kenden, voelden, maar op geen enkele manier benadert dat de blijdschap die de volkomen volmaakte vereniging van de mens met Mij geeft. Zo is het dat toen Ik op aarde uitleg gaf over Mijn leer van ware liefde en dat de mensen innerlijk beroerde, dat zij van innerlijke blijdschap tot tranen toe bewogen werden, maar nog is die blijdschap niet de blijdschap die de totale vereniging met Mij de mens zal geven.

Het is zoals op aarde de liefde op vele manieren bezongen wordt, maar dat toch niet het gevoel van liefde overbrengt, alleen de herinnering oproept aan momenten van liefde, welke een aardse liefde betreft, zo kan Ik de blijdschap beschrijven, zo kunnen de Engelen zingen van blijdschap, maar pas als de mens zelf die vereniging met Mij meemaakt, om voor altijd met Mij in de ware gelukzaligheid van werkelijk leven te zijn, zal hij die oneindige vreugdevolle hemelse blijdschap voelen, maar dat zal pas zijn wanneer het moment daar is.

Vanaf Mijn opvaren ten hemel en het uitstorten van de Heilige Geest tot aan de eeuwige dag zullen er mensen zijn die steeds dieper Mijn liefde gaan voelen, en beseffen hoe Mijn liefde het ware leven is voor alle mensen, en van tijd tot tijd zullen zij al een innerlijke blijdschap met elkaar meemaken. Maar die blijdschap die er is wanneer je tot ware eeuwige eenheid met Mij, met Mijn liefde, met het eeuwige leven komt, in de vrijheid van het eigen zijn, die is nu niet voor te stellen, maar in zo’n blijdschap zul je dan volkomen Zijn.

Hemels Brood 6660

Er zijn nog veel mensen die denken een autonoom bestaan te zijn, een eigen invulling aan hun leven te geven zonder dat dat beïnvloed is door medemensen, door situaties en gebeurtenissen. Zij denken een eigen leven met eigen oplossingen te hebben, los van wat andere mensen doen en zeggen. En wanneer zij te maken krijgen met andere denkbeelden dan zij zelf hebben, zijn zij ervan overtuigd dat hun mening de beste is om aan vast te houden.

Daarbij zien zij de invloed niet van hun eigenbelang, want het denken een eigen autonoom bestaan te zijn is verbonden met eigenbelang in allerlei opzichten en de overtuiging dat een zekere mate van eigenbelang nodig is om de aardse omstandigheden te kunnen overleven en daarom legitiem is. Juist dit eigenbelang is er de oorzaak van dat veelal gehandeld wordt vanuit situaties die ontstaan zijn door het doen en laten van medemensen, omdat die de voordelen die iemand voor zichzelf geregeld heeft, dreigen weg te nemen. Daarom wordt er vooral gelet op het doen en laten van medemensen om eventuele bedreigingen van het eigenbelang voor te zijn of tegen te gaan. Zonder het te beseffen, wordt al het handelen afgestemd op het doen en laten van medemensen om het eigenbelang te beschermen, waarmee er wel degelijk een grote invloed is van medemensen op ieders handelen, soms ten goede maar lang niet altijd.

Ook jullie die in Mij geloven beïnvloeden met je geloof in Mij en je vertrouwen op Mijn liefde je medemensen, vooral wanneer je je doen en laten zoveel mogelijk in overeenstemming brengt met Mijn liefde, zolang je dat niet doet op grond van de omschrijving van Mijn liefde, maar vanuit de liefde die je van Mij in je hart voelt. Want alles wat je vanuit Mijn liefde in je hart in alle vrijheid uit liefde voor Mij en je medemensen doet, heeft een grotere invloed op alle mensen dan je kunt overzien. En al probeert de tegenkant dat voor je verborgen te houden, alsof jouw liefde geen invloed op medemensen heeft, door het accent in alle media en gesprekken te leggen op alles wat er in de wereld aan narigheid en ellende door mensen veroorzaakt wordt, wees er zeker van dat het naleven van Mijn liefde uit eigen vrije keus, rechtstreeks uit een eerlijk en oprecht hart, Mijn kracht heeft en een sterkere invloed heeft dan voor jou in alle opzichten zichtbaar kan zijn in de beperktheid die er op aarde is.

Maar dat is ook niet nodig, want geloof in Mij en vertrouwen op Mijn liefde doet genoeg en eens zul je alle luister zien van Mijn werkelijk eeuwig volmaakte leven tot in de eindeloosheid van werkelijk bestaan in ware wijze gelukzalige liefde.

Hemels Brood 6661

Het verschil tussen eeuwigheid en begrenzing is moeilijk te begrijpen op de aarde waar begrenzing alles beheerst. De belangrijkste begrenzing op aarde is de eeuwigheid niet te kennen, omdat het verblijf op aarde niet eeuwig is. Daarbij is het leven op zich wel eeuwig, maar dat is niet te begrijpen, omdat die eeuwigheid er op aarde niet lijkt te zijn.

Maar zie, je kunt bij iemand op bezoek gaan en na een tijdje ga je daar weer weg. Dan is het bezoek bij diegene waar je op bezoek was beëindigd, maar je leven niet. Zo zijn alle mensen als het ware voor een tijdje op bezoek op aarde, en op een zeker moment is dat verblijf ten einde, maar je leven niet. Het verschil met het voorbeeld bij iemand op bezoek te zijn en op aarde op bezoek te zijn is dat je na het bezoek bij iemand wel weet wat er daarna zal zijn, terwijl niemand weet wat precies de situatie na het verblijf op aarde zal zijn. Er gaan wel allerlei verhalen over, maar niemand is na een wat langere tijd komen vertellen wat er precies na het verblijf op aarde is en hoe de omstandigheden daar zijn. Daarom is het voor veel mensen makkelijker om niet in verder leven na een verblijf op aarde te geloven.

Omdat er geen werkelijke kennis over is, lijkt het eerder dat er geen leven meer is, dan dat er wel nog een verder leven is. Alhoewel de omstandigheden van leven na het verblijf op aarde voor iedereen anders zullen zijn, en alhoewel die op de aarde niet kenbaar zijn, is dat nog geen bewijs dat het leven met het beëindigen van het verblijf op aarde ook beëindigd wordt. En dat kan iedereen in zichzelf voelen. Iedereen kan in zichzelf de kern van leven voelen en wie eerlijk en oprecht dat eigen innerlijk besef te leven bezoekt en voelt, die kan daarmee beseffen dat zijn leven blijvend leven is, ook al begrijpt hij niet hoe dat kan en hoe dat zal zijn.

Om liefdevolle en wijze redenen is dat het enige wat ieder mens in zich kan voelen, de kern van het onveranderlijke eeuwige leven, Die Ik Ben. En zie, die woorden ‘Ik Ben’ zijn de eeuwigheid van leven. Ik Ben, en iedereen is in de kern zijn leven Die Ik Ben, waar Ik Ben. Wanneer dat voor iemand duidelijk is, kan hij ook ontdekken dat het ware bestaan alleen eeuwig is in ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke onveranderlijke wijze liefde, omdat alleen die liefde niemand kwaad doet. Die liefde ben Ik en die liefde ben jij in je kern, in het ware leven wat je eeuwig onveranderlijk uit Mij bent, op aarde en na je verblijf op aarde.

En wanneer je dat op aarde begrijpt, ga je vanzelf ook begrijpen hoe het leven na je verblijf op aarde verdergaat en wat de omstandigheden dan zullen zijn. Dan zul je ook begrijpen waarom dat op de aarde niet zichtbaar is zoals veel mensen wel zouden willen. Maar zichtbaar is het, in ieder mens, in Mijn liefde.

Hemels Brood 6662

Er is een sluipende vijand die in ieder mens nederigheid probeert te verstoren, die hoogmoed aantrekt op een slinkse en verborgen manier, zodat je het niet of nauwelijks bemerkt.

Op momenten dat je iets goed gedaan hebt en je daar blij mee bent, zelfs wat trots, is hij binnengeslopen en confronteert je met iets dat iemand anders beter heeft gedaan, zodat je getriggerd wordt tot een vorm van jaloezie, een gevoel minder waard te zijn dan die ander die het beter deed, meer aandacht kreeg, meer bejubeld werd. Dat gaat sluipend en voordat je het goed en wel bemerkt, ben je in disbalans met jezelf. Je had het nog beter moeten doen, waar je eerst nog blij mee was.

En als je degene bent die het beter deed dan een ander, komt die sluipende vijand evengoed en geeft je het gevoel meer waard te zijn dan die ander, omdat je het beter deed, omdat je meer bejubeld werd dan die ander. Dat brengt je, voordat je het goed en wel beseft, tot trots, welke een vorm van hoogmoed is die je verheft boven je medemensen op een manier die je nauwelijks bemerkt.

Daarom, doe wat je doet niet om het goed te doen, en laat of je het goed gedaan hebt niet afhangen van de reacties van mensen, hecht er geen waarde aan of mensen blij en tevreden met je zijn, met wat je aan goeds gedaan hebt, maar zorg ervoor dat wat je doet en zegt Mijn liefde is en houd eraan vast, dat jij daaraan in dat opzicht geen enkele verdienste hebt dan alleen in nederigheid te beseffen, dat al het goede en liefdevolle Mijn is, dat alleen nederigheid het jouwe is. Laat je die nederigheid niet afnemen door die sluipende vijand, die het niet kan uitstaan dat Mijn liefde doorgegeven wordt en bejubeld wordt en mensen kracht geeft om hem, die sluipende vijand, te bemerken en te weerstaan.

Let op, want die sluipende vijand is slim en kent al je zwakheden en hij zal niet aarzelen om van die kennis gebruik te maken om je of tot afgunst te brengen, of tot hoogmoed, tot ijdelheid. En geen van beide is goed voor je, want het ondermijnt beide je nederigheid, wat de kracht van Mijn liefde in jou is. Maar Ik ken ook al je zwakheden en Ik blijf niet aan de zijkant staan wanneer Ik zie dat deze sluipende vijand je belaagt, Ik geef je signalen en wanneer jij die bemerkt en bij Mij in je hart komt, dan herstel Ik je kracht in nederigheid en is die sluipende vijand nergens meer, dan is er alleen nog Mijn liefde.

Hemels Brood 6663

Eenheid met Mij is pas werkelijk eenheid met Mij als er ook eenheid met je medemensen is. Maar eenheid met je medemensen is moeilijk te bereiken wanneer die medemensen niet in eenheid met Mij zijn. Alhoewel Ik in alle opzichten Één met alle mensen ben, is het aan ieder mens persoonlijk om één te zijn met Mij in zijn vrijheid van keus in zijn doen en laten.

Daarom is het zo, dat het mogelijk is om de eenheid van Mij met jou te voelen, terwijl je nog niet de eenheid van jou met Mij en je medemensen kunt voelen, omdat in de vrijheid van keus van de mens die eenheid er nog niet is ten aanzien van alle mensen. Er is op aarde nog heel veel afdwaling van liefde en daarmee afstand van de werkelijke eenheid vanuit de mens met Mij.

In alle opzichten is de mens nog groeiende en bij de ene mens is het besef van Mijn bestaan, van Mijn ware wijze liefde en alles wat daar ten aanzien van het werkelijke leven van alles en iedereen mee te maken heeft, al verder uitgegroeid dan bij de ander. Maar voor de totale eenheid is er nog veel groei bij veel mensen nodig, waar Ik vanuit Mijn alomvattende liefde alles aan doe, zonder de vrijheid van de mens in enig opzicht te belemmeren, om die groei tot eenheid te bevorderen.

Ieder mens die zich uit liefde voor Mij en zijn medemensen met Mij en zijn medemensen verenigt, helpt mee aan die eenwording, zolang zijn liefde daadwerkelijk zonder eigenbelang, zonder trots, zonder verwachtingen en onvoorwaardelijk onbaatzuchtig is. En dat is nog vrij zelden in de ware volmaaktheid de situatie. Maar alles zal op Mijn tijd goedkomen, want Ik Ben Alles en vanuit Mijn volmaakte eeuwige liefde voed Ik alle mensen met het voor ieder persoonlijk nodige op de beste tijd, waardoor langzaam maar zeker de volkomen eenheid met Mij en elkaar in Mij tot werkelijkheid komt.

Wees daarom met elkaar geduldig en ijverig in Mijn liefde, wees nederig met alles wat goed gaat in liefde en eenheid met Mij, want vooralsnog is het Mijn liefde in Mijn eenheid met jou, tot de tijd daar is dat jouw liefde je tot eenheid met Mij en alle mensen brengt en iedereen het ware geluk met elkaar in Mij deelt.

Hemels Brood 6664

Er zijn veel dwalende mensen, mensen die in de wereldse belangen zijn vastgeraakt tussen waarheid en leugen en het onderscheid daartussen niet meer kunnen maken. Die ook hun eigen waarheid en leugen niet meer uiteen kunnen houden. Het gaat daarbij niet om liefde en het tegenovergestelde van liefde, maar om dwaling, het niet meer kunnen vinden van een basis waarop zij met zekerheid kunnen bouwen.

Velen kennen Mij niet als de basis en zekerheid van hun leven, omdat zij ten aanzien van Mij veel tegenstrijdige informatie gekregen hebben. En al is Mijn Woord, Mijn leer, opgeschreven in de tijd dat Ik in Jezus Christus op aarde was, in de vertaling van de geschriften uit die tijd is niet de juiste betekenis weergegeven. Dat heeft verschillende oorzaken, die vooral te maken hebben met de taal van die tijd, die niet stabiel dezelfde gebleven is en daardoor ook niet in de juiste betekenis begrepen is.

Daarbij is de vertaling gemaakt door mensen die vooral wilden weten wat er geschreven stond, meer uit een vorm van nieuwsgierigheid dan om Mijn leer te begrijpen. Zodoende werd het grootste deel naar de letter vertaald zonder rekening te houden met de emotionele waarden en vooral ook de diepe geestelijke betekenis ervan. De leer van de eerste gemeenten die na Mijn verblijf op aarde ontstonden was wel gebaseerd op Mijn liefdevolle leer, maar algauw zagen leiders het voordeel ervan voor zichzelf en gebruikten het om hun macht te vergroten.

Daarom bleven de oude geschriften lange tijd verborgen, want de waarheid zou een totale omwenteling ten nadele van hun macht teweegbrengen. Nu is hetgeen geschreven staat en de Bijbel, Gods Woord, genoemd wordt slechts nog een letterlijke weergave van Mijn leer, waarbij de emotionele waarden en de belangrijke geestelijke betekenis verborgen zijn gebleven. Maar wanneer de vertalers de vertaling niet met nieuwsgierigheid maar met hun hart samen met Mij gemaakt zouden hebben, was er meer bewaard gebleven van de ware diepere geestelijke betekenis van al hetgeen Mijn Woord is.

Maar alles moest zo zijn als het gegaan is en in deze tijd roep Ik mensen op Mijn Woord in hun hart rechtstreeks uit Mij te verstaan en zij kunnen ervoor zorgen dat alles wat verborgen gebleven is, de ware emotionele waarden en de diepere geestelijke betekenissen, evengoed duidelijk gemaakt gaan worden. Dat zal niet meteen door iedereen aanvaard worden als de waarheid van Mijn Woord, omdat de individuele macht die mensen in deze tijd hebben hen nog blind en doof houdt. Maar ook hen roep Ik in hun hart met de waarheid van Mijn Woord en Mijn roep zal ook hen tot de waarheid brengen.

Zo zal iedereen in zijn hart de waarheid aangereikt krijgen zoals Mijn leer werkelijk in alle liefde en wijsheid is. Maar voor al degenen die daarnaar niet luisteren, zullen situaties ontstaan die hen de ogen en oren zullen openen. Onaangename situaties die ook goede mensen treffen. Maar wie in Mij, in Mijn liefde blijft, zal daar geen moeite mee hebben. Zij zullen met Mij hun medemensen kunnen helpen de ware Weg te vinden Die Ik Ben in Jezus Christus.

Hemels Brood 6665

Het moment van een daadwerkelijk besef in het hart van Mij, Schepper van hemel en aarde, God en Vader, is voor iedereen een ommekeer in zijn leven van wereldse situaties naar begrip van werkelijk leven. Het is een belangrijk moment, maar nog niet de volmaaktheid van zijn.

Het is het moment dat het in het hart door Mij geplante zaadje ontkiemt en gaat groeien. Dat is niet voor iedereen hetzelfde moment, bij sommigen is dat moment al heel jong, terwijl het bij anderen pas veel later gebeurt en de groei na die ontkieming gaat bij de een sneller dan bij de ander, maar iedereen heeft dat zaadje in zich en bij iedereen zal er een moment komen waarop dat zaadje ontkiemen gaat.

Bij nogal wat mensen is het zaadje verdroogd en lijkt niet meer tot ontkieming te kunnen komen, maar hoe verdroogd het zaadje ook kan zijn, met Mijn genezende water kan elk zaadje tot ontkieming komen. Maar Ik zal het pas met Mijn genezende water bedruipen wanneer de grond bij diegene rijp is om tot voeding te dienen. Dit kun je ook zien als een heel klein kooltje waarin een klein smeulend vuurtje aanwezig is en op het moment dat een daadwerkelijk besef van Mij, Schepper van hemel en aarde, God en Vader, ontstaat, is dat de ommekeer tot het besef van werkelijk leven.

Zo zijn er nog andere manieren om deze ommekeer figuurlijk te beschrijven, maar de betekenis is steeds hetzelfde, de mens zal zich op een zeker moment in zijn hart Mijn aanwezigheid en Mijn zachtmoedige wijze liefde bewust worden en het zal hem tot vreugde zijn en tot steeds meer inzicht brengen in Wie Ik Ben en wat het werkelijke leven is, dat iedereen uit Mij gegeven is en in iedereen met Mij de verbinding is met alles wat is en leeft. Zou dat aan iedereen zonder meer rechtstreeks verteld worden, dan zouden mensen de waarheid ervan niet zien en niet aannemen, maar juist door de beeldspraak zullen mensen op het moment dat zij tot bewustzijn komen ook weten dat dit bedoeld werd met het ontkiemende zaadje en met het smeulende kooltje.

Zo zal alles wat in beeldspraak geschreven staat op de bestemde tijd in de juiste opzichten begrepen worden, maar niet eerder dan wanneer het moment daar is dat de werkelijkheid van Mijn bestaan en Mijn wijze zachtmoedige liefde in alle duidelijkheid in het hart beseft wordt. Daarom is het goed dat de beeldspraak er is en mensen mogen er allerlei soorten van uitleg aan geven, maar op het moment dat het besef van Mij en Mijn liefde in het hart ontstaat, weet iedereen wel meteen wat er met die beeldspraak bedoeld is en dan is het goed, want dan groeit in het hart de waarheid vanuit dat zaadje tot een enorm gewas, vanuit dat smeulende kooltje tot een enorm vuur, en hoe het ook uitgelegd geweest is, dan is er Mijn ware wijze liefde die alles goedmaakt en je tot ware vreugde en blijdschap brengt!