Hemels Brood 6573 t/m 6603

Hemels Brood 6573

Waarheid. In de wereld wordt de waarheid voortdurend geweld aangedaan, willens en wetens. Want het eigenbelang staat voor veel mensen voorop en het is voor veel mensen eerder een uitdaging om hun eigen welzijn te vergroten dan dat van hun medemensen. Veel daarvan heeft te maken met wat zelf gevoeld wordt en van een ander niet gevoeld wordt, waardoor het makkelijk is om daaraan voorbij te gaan.

Een voorbeeld van oneerlijkheid, van verdraaiing, zijn de reclames, die worden zodanig opgesteld dat een product uit een reclame lijkt te voldoen aan een behoefte die er bij mensen is, om mensen ertoe te brengen dat product te kopen. Niet om die mensen te helpen, maar om het product verkocht te krijgen, want dat levert geld op. Dat het product na aankoop niet blijkt te voldoen, maakt de verkoper niet uit en gek genoeg zijn er van de mensen die teleurgesteld zijn over het aangekochte product maar weinig mensen die het terugbrengen omdat het niet voldoet. Er is onder de mensen een zekere mate van berusting over alles wat oneerlijk is, onwaar is, respectloos is, hoe onaangenaam die oneerlijkheid ook is. Wel zijn er hier en daar bewegingen van protest tegen het een en ander, maar dat verstoort meer in de samenleving dan dat het de samenleving goeddoet.

Want overal heerst oneerlijkheid, onwaarheid en verdraaiing, ook daar waar protest is, want ook dat protest is eigenlijk niet voor het goed van de medemensen maar voor het eigen goed, voor het eigen welzijn. Net als in de tijd dat Ik op aarde was en veroordeeld werd. Er was maar een kleine groep mensen die aan Mijn kant stond, te klein om het tij te keren. Maar degenen die Mij veroordeelden waren ook maar met weinigen, alleen, door hun leugens kregen zij de stem van het volk, dat niet besefte wat zij deden en blind de magistraten volgden. Zo is het nu ook, veel mensen zijn blind voor wat er gaande is in de wereld en houden zich afzijdig. Want wat kunnen zij aan de wereld veranderen?

Eén ding kunnen zij veranderen, ze kunnen Mij volgen, bij Mij komen in hun hart en ieder voor zich doen wat Ik hen in hun hart aanraad. En jullie, die dat al nastreven, maar, net als toen, in de minderheid zijn, wacht op Mij, wacht op Mijn terugkomst, wacht tot Ik van al die mensen die niet weten, die niet beseffen wat ze doen, de ogen open, hun hart open en ze de waarheid gaan zien. De waarheid in Mij, hun Schepper, het ware leven, de eeuwig ware liefde gaan zien en begrijpen. Dan wordt alles anders, in ware liefde.

Hemels Brood 6574

Met het ouder worden verliest een mens vermogen. Krachten en beweeglijkheid nemen af, bij de een wat meer dan bij de ander en voor de een zijn er dan ook meer gevolgen dan voor een ander, maar langzaam maar zeker zijn er dingen die niet meer gaan, niet meer kunnen, losgelaten moeten worden.

Niet iedereen kan dat bij zichzelf accepteren, wat gemakkelijk ging afstaan, omdat het niet meer gaat. Toegeven dat niet alles meer mogelijk is, is voor veel mensen moeilijk, zorg aannemen van anderen, terwijl je dat tot voor kort allemaal zelf kon en daar een ander zelfs nog bij hielp, en dan nu merken dat dat niet meer gaat en dat accepteren. Bij veel mensen is tegen dit verlies van krachten, van vermogen om te kunnen doen wat je gewend was te doen, verweer, het mag zo niet zijn. En nu juist is het niet zomaar dat de mens in het lichaam bij het ouder worden veel van zijn krachten langzaam verliest. Het is een proces wat de hoogmoed van het eigen willen, het willen behouden van de macht en de kracht, doet afnemen en de mens helpt om nederiger te worden.

Het verouderingsproces is een weg tot loutering van hetgeen iemand wil zijn, maar niet is. Daarom heeft het ouder worden en het verlies van krachten en daarmee van mogelijkheden een belangrijke betekenis, want niet het lichaam is het belangrijkste, maar de geest, en terwijl het lichaam achteruitgaat, gaat de ziel in de geest vooruit, lerend tot meer nederigheid te komen. Maar de verandering van mensen gaat voor iedereen anders, veel hangt daarbij samen met de wil van mensen en de bereidheid om hun lichamelijke veroudering te accepteren of ertegen te vechten. Een gevecht wat niets brengt, terwijl het in nederigheid accepteren dat veroudering van het lichaam een deel van de weg over de aarde is, en dient om tot nederigheid te komen en daarmee dichter bij Mij, het ware leven. Hoe meer iemand wil vasthouden aan lichamelijke kracht, des te meer groei tot nederigheid is nodig om het doel van een verblijf op aarde te bereiken.

Want daarvoor is niet gewoon liefde nodig, ook nederigheid. Zonder nederigheid kan liefde niet ten volle gedijen. Daarom is het van belang dat wie Mijn leer van liefde zich eigen wil maken, hij bij het ouder worden zijn lichamelijke afname van krachten accepteert en afstapt van verweer tegen wat hij niet meer kan. Hij zal daar geestelijk bij winnen om in nederigheid meer liefde uit Mij zelf zijn.

Hemels Brood 6575

Wanneer je begrijpt hoe Mijn liefde bedoeld is en je neemt je standvastig voor om in alle opzichten en in alle omstandigheden daarnaar te handelen en je niet meer te laten verleiden tot iets anders dan Mijn liefde, zul je merken, dat al is je voornemen heel mooi en oprecht, het je toch niet vanaf dat moment in alle opzichten en omstandigheden lukt. Het is als een paar nieuwe schoenen die knellen, pas na verloop van tijd, door er veel op te lopen, merk je dat ze minder knellen en ruimer om je voeten zitten.

Een goed en oprecht voornemen is het halve werk, maar de andere helft van het werk vraagt oefening, soms heel veel oefening. Want het moment van begrip wat met Mijn liefde bedoeld is, is alleen nog dat moment, het is nog niet het daadwerkelijke doen, dat komt met oefening en oefening gaat met vallen en opstaan. Daar is vooral ook geduld bij nodig, geduld met jezelf en doorzetting om de oefeningen vol te houden. Dat valt regelmatig tegen, want juist wanneer het een tijdlang goed gegaan is, komt er een moment waarop je valt en die val komt hard aan, want je dacht het al aardig voor elkaar te hebben. Niets is onaangenamer dan te denken dat je er bent en er dan achter te komen dat je nog heel wat mijlen te gaan hebt. En juist op die momenten leer je het meest en is het heel belangrijk om de moed niet te verliezen.

Want op het moment van je val voel je je een mislukkeling en bekruipt je het gevoel het nooit te zullen leren. Daar maakt Satan gebruik van, die bemoedigt je om het op te geven en dat lijkt een oplossing. Maar geef daar niet aan toe, juist niet, want juist zulke momenten laten je zien dat je overmoedig was, niet meer alert, niet meer zo sterk in contact met Mij. Want dat is wat er gebeurt als je tevreden met je succes bent, dan verslapt je contact met Mij, terwijl je contact met Mij juist dan zo belangrijk is om in nederigheid te blijven. Want er sluimert trots in die tevredenheid, wat een ingang is voor de verleider, voor Satan.

Weet, dat juist wanneer het goed gaat, hij er is om dat te verstoren. En vervolgens ben Ik er, onverwachts, om je te doen inzien wat er misging. Maar kom, Ik help je overeind en Ik verzeker je, na verloop van tijd groei je in Mijn liefde uit tot in alles altijd Mijn liefde te zijn. Nu niet gemakkelijk, maar aan het eind wel blijvend het grootste geluk.

Hemels Brood 6576

Ken jezelf, ken je motivaties, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want als je een goed mens wilt zijn en je doet daarvoor je best, maar door allerlei omstandigheden is dat toch niet genoeg naar jouw maatstaven, dan is het moeilijk om te onderscheiden wat je eigen aandeel is en wat dat van anderen is. Dat onderscheid is dan ook alleen te maken als je jezelf en al je motivaties ten diepste kent. Daarvoor is het nodig dat je tot het diepst van je innerlijk gaat en bereid bent om je diepst verborgen gedachten en gevoelens in hun werkelijke verhoudingen tot waarheid en ware liefde onder ogen te zien. Maar die zijn in de onderste gewelven, waar het donker is, waar je liever niet komt, waar je je ook niet bewust van bent. Daar in jou zijn gewelven waar je je ten zeerste over zou verbazen en jezelf zou afvragen, ben ik dat? Zijn dat motivaties van mij?

Zelfs een engel die mens op aarde geworden is heeft de grootste moeite om daar te komen en die innerlijke gewelven bij zichzelf te zien. En daarbij zou die engel als mens dat zelfs niet kunnen, hoeveel meer kracht hij ook heeft dan de doorsnee mens. Daarom, denk niet dat je daar in die onderste gewelven zomaar kunt afdalen. Weet, dat wanneer je daar je eigen werkelijke intenties, motivaties en onwaarheden wilt zien, je dat alleen kunt verdragen als je met Mij samen afdaalt en Mijn licht je vergezelt. Voor velen is er meer dan levenslang voor nodig om alle diepten van de geest te doorlopen. Want in die diepten krijg je niet alleen je eigen misvattingen, je egocentrische neigingen, je onwaarheden, je afdwalingen van liefde onder ogen, maar ook de samenhang die dat allemaal heeft met je medemensen en wat in hun onderste gewelven aanwezig is aan afdwalingen van liefde, onwaarheid, misvattingen en valsheid.

Omdat juist ook jouw innerlijk daardoor beïnvloed is, en er situaties ontstaan zijn die jouw liefde aangetast hebben, die jouw motivaties omgebogen hebben, die jouw al dan niet vasthouden aan waarheid beïnvloed hebben, die je beeld van wat waar is en wat niet vervormd hebben, terwijl bij henzelf datzelfde in hun innerlijk ook beïnvloed is door anderen. Alleen het ware leven is daar vrij van, het eeuwig onveranderlijke leven, Die Ik Ben, is zuiver ware liefde en haar wijsheid. Denk niet dat je alleen voor jezelf verantwoordelijk bent over je doen en laten, denk niet dat een ander alleen zelf verantwoordelijk is voor zijn doen en laten, want niemand is alleen voor zichzelf verantwoordelijk, iedereen is met al zijn medemensen tezamen verantwoordelijk. En de diepste innerlijke gewelven zijn allemaal met elkaar verbonden in de eindeloosheid van alle onderste gewelven van alle mensen.

Daar kun je eindeloos verdwalen, niet wetend wat jou aangaat en wat anderen aangaat. Daarom, daal niet af naar die diepten zonder Mij en Mijn licht. Want het zou je niet baten, het zou je kunnen schaden. En dit is belangrijk voor alle mensen, niemand hoeft tot die diepten te gaan, want Ik ben daar naartoe geweest en Ik heb daar voor alle mensen alles ten goede gekeerd. Daarom, leef in het licht van de dag, verdraag elkaar en wees eerlijk, vergeef elkaar en help elkaar, houd contact met Mij in je hart, dan laat Ik je daar wel zien wat goed en waarachtig is en waar je nog afdwaalt. Laat dat genoeg zijn en laat de onderste gewelven maar aan Mij. Want waar Ik ben is Mijn liefde en haar wijsheid en daar is alles goed en vol van het zuiverste licht. Dat licht schijnt ook voor jou, het licht van de dag, Mijn liefde, ook voor jou.

Hemels Brood 6577

Ik ken en weet alles van alle mensen, van alle leven, in welke vorm dan ook. Dat Ik alles van iedereen weet en ken, is voor mensen moeilijk voor te stellen, moeilijk te begrijpen hoe dat mogelijk is. Want als een mens in een ruimte met veel mensen samen is en iedereen praat met elkaar, dan is het niet mogelijk voor een mens om alle gesprekken tussen al die mensen te verstaan, te volgen en alle gesprekken tegelijk te begrijpen.

Wat er waar dan ook op de wereld, in het hele universum, gesproken wordt, gebeurt of niet gebeurt, Ik weet het, Ik versta het, alles tot in het kleinste detail. Want Ik Ben het ware eeuwige leven in alles, altijd en overal aanwezig, Ik ben het volmaakte eeuwig volkomen bewuste Zijn waarvan ieder mens een klein deel is. Ik ben het grote eeuwige vuur en jullie zijn ieder voor zich een vonkje van dat grote vuur. Ik ben de grote eeuwige oceaan en jullie zijn daar ieder voor zich een druppel van. Ik ben de eeuwig volmaakt aanwezige lucht en jullie ademen dat in en uit, Mijn levensadem. Ik ben de eeuwig volmaakte waarheid en door die waarheid kunnen jullie vrij zelf zijn. Ik ben de volmaakt ware onveranderlijke liefde en haar wijsheid, de volmaakte gelukzaligheid, en ieder van jullie is daaruit geboren mens te zijn, vrij levend op de aarde, de basis van het menselijke bestaan vanuit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid.

Maar dit alles niet om letterlijk genomen te worden, maar om naar waarheid genomen te worden, in de geestelijke betekenis, die onwankelbaar en onveranderlijk eeuwig Dezelfde is en blijft. Daarin verborgen is het mysterie dat Ik, jullie God en Schepper, alles zie en weet, iedereen ken tot in het diepst van zijn ziel, weet wat de eigenheid van ieder mens is, zodat iedereen vrij kan zijn en toch in alle opzichten evengoed deel van Mij, het ware leven, deel van het eeuwige vuur, welke liefde is, deel van de oceaan, welke de grote gezamenlijke mens is, Die Ik Ben en in Jezus Christus aan jullie verschenen is om dat zichtbaar te maken in de waarheid te leven, Mij te zijn in de vrijheid van Zijn. Dat mysterie, de vraag hoe dat kan, hoe alles en iedereen persoonlijk te weten en te kennen is door Mij, hoe Ik Ben in jullie allemaal is, het antwoord daarop kan iedereen vinden in zijn hart, waar Ik altijd bij jou en bij alle mensen ben en waar je altijd met Mij in contact bent.

Hemels Brood 6578

Wanneer je eenmaal tot een werkelijk besef van Mijn bestaan in jou gekomen bent en van de verbinding die er tussen jou en Mij in jouw innerlijk is, en je besef hebt gekregen van Mijn onveranderlijke onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, dan zul je steeds meer besef nog krijgen, over de waarheid van leven, over Mij, jullie God en Schepper, over je oorspronkelijk goddelijke afkomst, zoals Ik jullie geschapen heb naar Mijn beeld en gelijkenis. Dan zul je steeds meer te weten komen over Mij, het Enig ware Leven, over het doel van de Schepping en jullie bestaan op aarde, over de samenhang tussen jullie allemaal en Mij, over hetgeen Ik in Jezus Christus voor alle mensen gedaan heb, ten goede aan iedereen die is, was en op aarde nog komt, over de betekenis van de Bijbel en de ware betekenis van alle verhalen die daarin opgetekend staan.

Dat kom je niet te weten door te lezen in boeken, door vertellingen, door wat kerken beweren dat waar is, maar rechtstreeks in je hart uit Mij. Niet alleen door het gesprek met Mij in je hart, maar van tijd tot tijd zal je zicht verruimd worden en zul je als vanzelf nieuwe inzichten krijgen en weten dat die waar zijn en door Mij in je hart gegeven zijn. En steeds zullen er meer mensen zijn die ook in hun hart gaan beseffen Wie Ik Ben en langzaam maar zeker ontvouwt zich in meer en meer mensen Mijn Leven zoals dat in waarheid is, en zoals iedereen daaruit voortkomend leven is en zelfstandig mag zijn, terwijl toch ook iedereen in de eenheid met Mij in werkelijk leven verbonden is. Een verbondenheid die niet te verbreken is en waar ieder mens deelgenoot van is, ook al beseft niet iedereen dat nu al zoals jullie dat steeds meer zijn gaan beseffen. Want met het groeiende besef van Mij in jullie, van je leven uit Mij, van Mijn oneindige liefde voor jullie allemaal, opent zich langzaam het zicht op de hemel, op wat werkelijk gelukzalig leven is en hoe dat voor alle mensen te bereiken is.

Met die groei in besef zul je langzaam opgenomen worden in de ware gelukzaligheid van werkelijk leven, Mijn liefdevolle eeuwige Leven. Langzaam, omdat je bedoeld bent om daar in vrijheid, uit eigen vrije keus toe te komen, zodat je in de gezamenlijke gelukzaligheid van werkelijk leven toch ook je eigen vrije zelf blijft in Mijn volkomen ware wijze liefde. Want zo lief heb Ik jullie allemaal, dat Ik jullie Mijn eeuwig Leven gegeven heb, de eeuwige gelukzaligheid van oneindig Zijn, als mens, gelijk Mijn beeld en gelijkenis.

Hemels Brood 6579

Steeds meer mensen meten zich een status aan. Die status is nodig om gehoord te worden. En steeds meer mensen willen persoonlijk gehoord worden, steeds meer mensen hebben een eigen persoonlijke mening die zij allemaal van zichzelf heel belangrijk vinden. Wie geen status heeft, die heeft geen gehoor. Vaak hebben minderheden geen status, en wanneer zij het als een vernedering ervaren, zullen zij zoeken naar een manier om status te krijgen, zo nodig met geweld, als een soort van wraak op degenen waarvan zij denken dat hun status hen tekortdoet.

Beter zou niemand status hebben, want status is macht, is een zekere mate van aanzien, van superioriteit, die geheel misplaatst is en de eenheid belemmert die er tussen mensen zou moeten zijn om in vrede met elkaar te kunnen leven. Maar steeds opnieuw zijn mensen uit op macht, macht over hun medemensen, om het eigen welzijn zeker te stellen. Maar macht is niet het toverwoord, is niet de sleutel, dat is en blijft altijd liefde, ware wijze liefde die door iedereen in ieders hart bij Mij geput kan worden. En Ik heb liefde voor alle mensen, een overdaad aan liefde kan iedereen bij Mij in zijn hart putten. Maar dat geeft je geen status, geen macht als zodanig over je medemensen. Het geeft je de sleutel tot vrede, als je bereid bent van elke status af te zien, van elke macht af te zien.

Geen vrede over de hele wereld, want het is aan iedereen zelf om wel of niet voor liefde te kiezen, maar vrede in jezelf en vrede met al degenen die ook voor liefde kiezen. Want wie voor liefde kiest boven status, die is vrij in zijn hart en hem deert de zogenaamde macht uit status van anderen niet. Maar wie nog gekwetst kan worden door zijn medemensen, die heeft nog geen afstand gedaan van zijn status, die verwacht nog dat anderen voor hem buigen. Maar als mensen buigen, doen ze er het beste aan voor Mij te buigen. Niet het letterlijke buigen en niet voor Mij, maar voor zichzelf. Want voor Mij buigen, daarmee bedoel Ik dat je je eigen welzijn niet als doel houdt, maar het welzijn van je naasten, je medemensen en daarvoor put uit Mijn ware wijze liefde in je hart. Dan heb je wel geen status, maar wel een liefdevolle vrede in je hart.

Hemels Brood 6580

Ik ben in de stilte, zo staat het ook in de Bijbel, een zachte ruis, dat is het enige. Ik val niet op, Ik sta niet te roepen op de hoeken van de straat. Als je in de natuur om je heen kijkt ben Ik aanwezig, maar je ziet Mij niet en je hoort Mij niet. Ik ben in de stilte, ook al is er een donderend geraas van een waterval, al is er oorverdovend geluid van een stad vol mensen, auto’s, verkeer, Ik ben in de stilte. Ook al zijn er de harde slagen na de flitsen van het onweer, Ik ben in de stilte, als het stil is, maar evengoed ben Ik in de stilte wanneer de kanonnen, de mitrailleurs, vernietigend klinken.

Al het geluid dat mensen op wat voor manier dan ook met elkaar maken, al het geluid in de natuur, al dat geluid overstemt Mijn stilte en maakt mensen doof, ook als er zo hier en daar stilte is, dan doorbreekt dat die doofheid niet. Want de ware stilte waarin Ik ben is een stilte die weinig mensen doorgronden in zichzelf en om zich heen. De stilte waarin Ik ben is de waarheid van bestaan die iedereen in zich heeft, is dat besef dat je bestaat, dat je een eigen persoonlijk bestaan bent. En dat eigen persoonlijke bestaan van jou, komt uit die stilte, is eveneens die stilte. Want je kunt schreeuwen en niet gehoord worden, omdat jouw bestaan in stilte is. En wie de stilte waarin Ik ben niet begrijpt, die begrijpt jouw bestaan in diezelfde stilte niet, en die begrijpt ook zijn eigen bestaan in Mijn stilte niet. Maar wanneer je denkt dat Ik met stilte de afwezigheid van geluid bedoel, dan vergis je je. Want dat is niet de stilte die Ik bedoel, die niet.

Het is jouw innerlijk besef te bestaan, dat kun je niemand laten horen, hoe hard je ook schreeuwt. Je schreeuwen kan gehoord worden, maar jouw bestaan, binnen in jou, niet. Want binnen in jou is jouw bestaan deel van Mij, dat is van Mijn stilte in jou aanwezig. Die stilte is te beseffen. In jou en in alle mensen ben Ik te beseffen. En in dat besef kun je Mij horen, als een zacht ruisen, en hoe meer je je op dat zachte ruisen concentreert, des te meer ga je in de stilte Mij herkennen, Mij voelen, Mij verstaan, Mij begrijpen in Mijn liefde en haar wijsheid. Want dat is de stilte waarin Ik Ben.

Hemels Brood 6581

Liefde en waarheid in oprechtheid altijd volhouden, is voor veel mensen in de steeds gecompliceerdere samenleving niet gemakkelijk. Het onderscheid tussen wat goed is en wat niet is steeds meer aan het vervagen en daardoor moeilijker geworden. Steeds vaker ontstaan er situaties waarbij het nodig lijkt om af te wijken van wat goed en waarachtig is, om de situatie, die helemaal lijkt mis te gaan, te redden. Bij nogal wat mensen worden hun keuzen bepaald door situaties die om een oplossing vragen, waarbij het nodig lijkt om een leugentje door de vingers te zien, om een en ander te verzwijgen, om de situatie wat te verdraaien. Maar Ik zeg aan alle mensen, dat lijkt zo, maar er is altijd een oplossing die eerlijk, goed en zuiver is.

Alleen, die is meestal wat verborgen, achter het eigen denken, achter de angst dat de situatie uit de hand gaat lopen en daarbij mist doorgaans het vertrouwen dat, hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt, het goed kan komen. En met Mij kan alles in alle eerlijkheid, oprechtheid en waarheid goedkomen. Maar dat moet gezien worden en dat kan alleen gezien worden als je door Mijn ogen kijkt. Daarvoor hoef je maar in je hart bij Mij te komen, je eigen ogen, dat zijn je eigen gedachten en meningen, te sluiten en door Mijn ogen te kijken, dat is, via de uitleg die Ik je in je hart geef de situatie te beschouwen. Want in Mijn licht ziet alles er anders uit en komen mogelijkheden naar voren die je eerder niet zag. Het oog van de mens is in een bepaalde mate beperkt, maar Mijn oog is Alziend in volledige waarheid en werkelijkheid, volledig goed en volledig ware liefde en haar wijsheid.

Dus al denk je alles overwogen te hebben om tot een goede oplossing te komen, maar er is daarbij een beetje onwaarheid, een beetje verdraaiing nodig, of het lijkt nodig om dingen te verzwijgen, dan vergis je je en dan is je contact met Mij in je hart niet op orde, dan is je oog niet op Mijn oog gericht. Maar dat kan altijd nog, voor je een beslissing neemt. Wanneer je beseft dat de waarheid ertoe doet, maar je ziet niet hoe daaraan vast te houden, kom dan eens te meer in je hart bij Mij en luister naar Mijn advies. En ben je werkelijk oprecht en bereid je eigen ideeën in te leveren, dan krijg je Mijn advies waarmee je in waarheid alles helemaal ten goede kunt keren.

Hemels Brood 6582

Hoe denk je dat de wereld eruit zou zien als niemand zou liegen, als iedereen elkaar zou helpen en als iedereen alles met elkaar zou delen, als niemand méér zou willen dan een ander en als niemand zich belangrijker zou vinden dan een ander, als er geen onderlinge strijd zou zijn om de beste te zijn en eer te krijgen?

Hoe denk je dat de samenleving zou zijn als niemand het nodig zou vinden om de leiding over zijn medemensen te hebben, omdat alle mensen Mij als hun leider zouden hebben aangenomen, als Mijn liefde en haar wijsheid in alle waarheid als de basis van Mijn leiding door iedereen geaccepteerd zou zijn en het beste voor iedereen tezamen en iedereen persoonlijk zou bewerken? Als iedereen te vertrouwen zou zijn, als niemand iets van een ander zou eisen, als niemand een ander meer kwetst, daar zelfs niet aan denkt, als alles in vrede met elkaar gebeurt, alles wat nodig is en niemand dat eerst alleen voor zichzelf bepaalt, maar juist voor elkaar en met elkaar? Als mensen hun werk kiezen vanuit hun talenten en niet vanuit status en inkomen, als elk werk gewaardeerd wordt als even belangrijk en er geen onbelangrijk werk meer zou zijn? Hoe zou het op aarde zijn, als iedereen vol vreugde dienstbaar aan elkaar zou zijn en er niet gemeten zou worden met verschillende maten, als iedereen even dienstbaar de ander steeds zou laten voorgaan? En dat allemaal niet uit plicht, uit verstandelijke overwegingen, gedwongen door regels en wetten, maar vrij, vanuit de eigen wil, vanuit de eigen keus?

Ik zeg jullie, dan zou er geen oorlog meer zijn, dan zou er geen ellende meer zijn, geen pijn en verdriet, geen ziekte en verlies, geen zorgen en geen nood. Maar dat zou alleen zo zijn als iedereen in zijn vrijheid voor ware liefde in waarheid en wijsheid zou kiezen, voor Mijn ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, volmaakt zachtmoedige liefde en haar wijsheid zou kiezen, uit de eigen overtuiging dat dat voor alle mensen en voor zichzelf het beste is om te kiezen. En Ik zeg jullie, die keus was vanaf het begin van de mens op aarde al de beste, maar nog is dat niet voor iedereen duidelijk. Over zo’n lange tijd nog niet. Maar geef met elkaar de moed niet op, want wat nu nog niet is, gaat wel komen, de vreugde en blijdschap van die ware liefde.

Hemels Brood 6583

Kom eens in je hart bij Mij, ook als je geen vragen hebt, ook als alles soepel en zonder zorgen gaat. Kom dan toch ook eens gewoon bij Mij en voel Mij in jou, Mijn liefde, Mijn aanwezigheid en je eigen aanwezigheid, en voel dan eens in alle rust hoe jouw en Mijn aanwezigheid met elkaar verbonden is, gelijk aan elkaar is, zonder dat jij je eigenheid die jij bent verliest. Juist zo’n moment zonder vragen en zorgen geeft je de gelegenheid om in alle zuiverheid de eenheid met Mij te voelen, met jouw levensbron, die Ik Ben.

Want jouw ik is met Mijn Ik verweven, maar jouw persoonlijkheidsgevoel te zijn, te bestaan als een zelfstandig zijn, overheerst die verbondenheid met Mij als jouw bestaan, overheerst dat jij door Mijn bestaan een zelfstandig mens op aarde kunt zijn. Door ook op momenten dat je geen vragen hebt, geen zorgen, geen bepaalde reden hebt, bij Mij in je hart te komen, kun je Mij op een heel andere manier leren kennen, niet als je raadgever, als je leven-gever, maar als je levensbesef in jou. Want jouw besef te leven is je besef van Mij, hoe persoonlijk je eigen zijn ook voelt, want dat eigen ik van jou is evengoed Mijn eigen Ik. Maar van ons gezamenlijk zijn heb Ik jou de touwtjes in handen gegeven, Ik heb jou de keuzen en de besluiten gegeven. Daarbij is het aan jou of je van Mijn raad gebruik maakt, maar daar gaat het nu niet om.

Juist bedoel Ik, kom zonder Mijn raad nodig te hebben, zodat wij in de ware levenssfeer van Zijn elkaar ontmoeten, dan kun je die intense verbinding in werkelijk leven, ware liefde, ervaren, voelen hoe sterk die eigenlijke eenheid er is en de overeenkomst van jouw en Mijn Zijn in ware liefde. Want het is eigenlijk zo eenvoudig, Ik ben die jij bent. Ik ben die iedereen persoonlijk is, en iedereen is gegeven te zijn wie hij is, maar veel mensen hebben zichzelf, hun oorsprong nog niet ontdekt, nog niet gevoeld, nog niet ervaren. Maar jij, jullie die Mij innerlijk kennen en van tijd tot tijd contact met Mij hebben, jullie hebben je oorsprong wel ontdekt, maar nog niet die diepe verbinding ervaren. Als je zomaar komt, zonder bijzonderheden, om samen met Mij te zijn, dan kun je meer van die diepe verbinding ervaren, meer het geheel van liefde, zoals Ik Ben en jij van oorsprong ook bent, voelen. En het zal je verblijden!

Hemels Brood 6584

Wanneer je aan mensen vraagt wat zij geloven over hun leven en het ontstaan van leven op aarde en het ontstaan van de aarde, dan zullen er allerlei verschillende antwoorden gegeven worden. Daar zullen antwoorden bij zijn die vooral aangeleerd zijn door geloofsgemeenschappen en antwoorden die zeggen dat er niets aan ten grondslag heeft gelegen, dat alles er zomaar uit een oerknal was en geëvolueerd is tot wat er nu is.

In al die verschillende antwoorden is wel iets van waarheid te ontdekken. En uit al die antwoorden zijn geloofsstromen ontstaan, waarbij mensen de regels van dat geloof bepaald hebben. Aan veel van die geloofsregels zijn rituelen gekoppeld waar, als belangrijke basis van een geloofsrichting, dwingend aan vastgehouden moet worden en met een krachtige overtuiging worden die doorgegeven van generatie op generatie, waarbij de mogelijke waarheid van andere geloofsrichtingen wordt uitgesloten, vaak op grond van door mensen ingestelde regels en rituelen.

Maar de aarde, met alles erop en eromheen, is door Mij geschapen. De mens is door Mij geschapen en tot leven gebracht. Ik heb als Schepper de aarde voor de mens een paradijs ingericht en de mens de vrijheid en zelfstandigheid gegeven te leven op de aarde in het eigen bewustzijn te bestaan en gebruik te maken van alles wat de aarde aan vruchten voortbrengt, met twee uitzonderingen, te weten, niet te eten van de vruchten van de Boom der kennis van goed en kwaad en de vruchten van de Boom des Levens, zonder Mijn goedkeuring. En geen van beide had Mijn goedkeuring. Er was voor de mens ook geen reden om naast alles waarin hij voorzien was, van die vruchten te eten. Maar helaas liet de mens zich verleiden en koos er buiten Mijn toestemming toch voor om van de vruchten van de Boom der kennis van goed en kwaad te eten.

Dat was ernstig, want de mens had de rijpheid nog niet verworven om van die vrucht te eten en de gevolgen daarvan te kunnen dragen. En gezien zijn volkomen vrijheid om zijn bestaan bewust te kunnen ervaren moest Ik de mens zijn paradijselijke omstandigheden wel afnemen, mede om hem te beschermen tegen de gevolgen van het eten van de vruchten van de Boom des Levens, omdat hij dan zijn vrijheid van bestaan, dat is, het vrije eeuwige leven, zou verliezen, welke hem de gelukzaligheid van het eeuwige leven zou kosten. Het eten van de vrucht van de Boom der kennis van goed en kwaad is bedoeld begrepen te worden naar de geestelijke betekenis, maar de onrijpheid van de mens heeft ten gevolge dat er allerlei verschillende ideeën zijn ontstaan over het leven, over het ontstaan van de aarde en alles erop en eromheen. Dat is nu terug te zien in al die verschillende geloofsrichtingen, waarbij sommigen ervan overtuigd zijn dat alleen hun geloof met al de verschillende regels en rituelen het ware is. En in de loop der eeuwen zijn en worden er bloedige oorlogen gestreden in naam van de geloofsovertuiging dat alleen dat geloof het ware is.

Aan alle mensen zeg Ik, jullie zijn niet zomaar uit een of andere ontploffing ontstaan, de aarde en alles erop en eromheen, is door Mij geschapen en jullie mensen zijn door Mij geschapen en hebben Mijn Levensadem ingeblazen gekregen, het eigen besef te bestaan. Ik ben jullie Schepper in alle waarheid en eeuwigheid. Ik ben jullie leven, eeuwig leven. En ook dit is vooral bedoeld om geestelijk te worden begrepen. Mijn leer van waarheid en werkelijk leven is gebaseerd op liefde en haar wijsheid, op vrede met elkaar in die liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben.

Wie daarvan bewijs wil, laat die komen waar Ik altijd bereikbaar aanwezig Ben, in je hart, in je innerlijk besef te bestaan. Welke geloofsrichting je ook aanhangt, er is maar één waarheid van werkelijk Leven voor alle mensen, niemand om wat voor reden dan ook uitgezonderd, en dat ben Ik, jullie Schepper, jullie leven. In je hart vind je het meest overtuigende bewijs: Mij, jullie Schepper, werkelijk Leven, ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke wijze zachtmoedige liefde, het ware eeuwig gelukzalige Leven.

Hemels Brood 6585

Wanneer mensen van hun gelijk overtuigd zijn op grond van wat voor hen bewezen feiten zijn, dan is er weinig of niets aan die overtuiging te doen en dat kan jaren zo zijn. Zo zijn er bij mensen vaste overtuigingen over Mij en Mijn bestaan, waarbij sommigen ervan overtuigd zijn dat Ik niet besta, en zij zijn er zo van overtuigd dat Ik niet besta, dat zij daar moeilijk of niet van af te brengen zijn.

Om iets waarvan iemand ten onrechte overtuigd is recht te zetten, zijn er nieuwe, dan wel andere bewijzen nodig. En nu juist dat is in dit geval moeilijk te vinden, want die overtuiging is gebaseerd op de afwezigheid van bewijzen, terwijl het bewijs van Mijn bestaan alleen in de mens zelf te vinden is, waarbij de werkzaamheid van Mijn bestaan in de hele Schepping en vooral in de natuur te zien is. Ik ben het Zijn van de mens in de mens, niet zichtbaar zoals mensen elkaar zien, en daarom geloven mensen dat niet. Toch kan niemand dat innerlijk besef te bestaan ontkennen en ook kan niemand de aanwezigheid daarvan verklaren, uitleggen waar dat innerlijk besef te bestaan vandaan komt en hoe hij het gekregen heeft. Omdat hij dat niet kan, besta Ik niet.

Zie hoe tegenstrijdig zo’n overtuiging is. Want iedereen, dus ook degene die Mijn bestaan ontkent, heeft hoe dan ook duidelijk wel het besef te bestaan en zonder dat besef zou iemand niet bestaan. Wie niet in Mijn bestaan gelooft, kan niet ontkennen dat hij zijn bestaan beseft, zonder dat hij er de oorsprong van kent. Maar zou hij dat bekennen, dan betekent dat, dat zijn besef te bestaan hem gegeven is. Alleen, dan komt voor diegene de vraag, van wie? Maar iemand die er ten volle van overtuigd is dat Ik niet besta, die gaat die vraag niet aan.

Dit zeg Ik aan jullie die overtuigd zijn van Mijn bestaan en Mijn aanwezigheid in jullie en dat willen aanreiken aan hen die van het tegendeel overtuigd zijn. Zelden is er een mogelijkheid om daar op korte termijn verandering in te brengen. Daarom is het over het algemeen belangrijker om diegenen te helpen om Mij te vinden, die aan het zoeken zijn, omdat zij in de wirwar van de wereld die hulp nodig hebben. Help hen die zich afvragen, hoe is het dat ik besta en wat is de zin van mijn leven op aarde? Help hen en wees daarbij door Mij gezegend.

Hemels Brood 6586

Op aarde, in de wereldse samenleving, is het de bedoeling dat de mens zelf ontdekt wat werkelijk het beste voor hem is. Wat ware liefde is en wat het tegenovergestelde daarvan is. Dat hij ontdekt vanwaar hij leeft en op aarde is. De mens leert door ontdekking, hij is daarbij niet alleen, wel op zichzelf, maar niet alleen. Ik ben alle dagen aanwezig bij en in alle mensen en al blijf Ik op de achtergrond, Ik help de mens wel mee om tot de nodige ontdekkingen te komen.

De mens heeft daarbij de vrijheid om zijn eigen keuzen te maken. Daardoor doet de ene mens er langer over om tot voor hem belangrijke levensontdekkingen te komen dan de ander. Daarbij komt dat geen mens hetzelfde is, iedereen is uniek en iedereen heeft verschillende mogelijkheden en talenten, alsook onmogelijkheden en gebreken. Dat is door Mij zodanig verdeeld, dat er samenwerking en vriendschap nodig is om tot grote en belangrijke ontdekkingen te komen. Ik bedoel daarbij voor het leven en de oorsprong van de mens op aarde. Maar er wordt veel meer aandacht gegeven aan technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook dat is een weg langs welke geestelijke bewustheid van werkelijk leven, van de oorsprong van leven en van de reden van het verblijf van de mens op de aarde ontdekt en bereikt kan worden. Alleen is dat een veel langere weg dan wanneer meer aandacht gegeven wordt aan innerlijke bewustwording en de ontwikkeling van besef tot werkelijk leven.

Welke weg een mens ook gaat, hij zal vanuit Mij, zonder dat het zijn vrijheid belemmert, steeds ook datgene op zijn weg krijgen om hem tot ontdekking te brengen van zijn ware leven, waardoor er toch bij iedereen een geestelijke ontwikkeling plaatsvindt. En er zullen toch ook steeds ontdekkingen gedaan worden waaruit geleerd wordt wat werkelijk van belang is, wat werkelijk leven is, wat het doel van de mens op aarde is. Want het is Mijn ware liefde Die, zonder iemands vrijheid te belemmeren, voor iedereen in alle omstandigheden het beste uitwerkt en iedereen tot het ware gelukzalige leven in vrijheid voor altijd tezamen brengt.

Hemels Brood 6587

Hemelse Vader, als ik terugkijk zijn er dingen waarvan ik dacht dat ik het goed deed, maar nu begrijp ik dat het geen goede keuzen waren. Vast zijn er nu ook keuzen waarvan ik denk dat ze goed zijn terwijl ze wellicht toch niet zo goed zijn als ik wel denk.

Zo is het bij veel mensen. Want veel wordt met het verstand beredeneerd en benoemd. Bij veel mensen spelen rituelen en gewenningen een grote rol bij de keuzen die zij maken. Veel heeft ook te maken met de gebruiken die van generatie op generatie zijn doorgegeven en die ontstaan zijn in bepaalde omstandigheden die er ondertussen al lang niet meer zijn en daarom ook gerust kunnen worden weggelaten. Maar door onderlinge strengheid en controle blijven mensen er toch aan vasthouden, loskomen van een gewenning is heel moeilijk, het is te vergelijken met loskomen van een verslaving.

Veel mensen denken er goed aan te doen om oude normen en waarden van hun cultuur in stand te houden. Ze denken daarbij hun identiteit te beschermen, maar in werkelijkheid belet het hen om hun eigen persoonlijke identiteit te zien en Mij te zien, Die hen geschapen heeft. Een cultuur is een door mensen vormgegeven manier van leven die veelal te maken heeft met omstandigheden in vroegere tijden die om een oplossing vroegen, waarbij niet goed geweten werd hoe daarmee het beste om te gaan en er waren dan meestal wel mensen die daar min of meer gebruik van maakten in hun eigen voordeel en hun medemensen dingen wijsmaakten die een oplossing gaven voor dat moment, maar vervolgens een onderdeel werden van de gebruiken waar dan meestal een kleine groep mensen voordeel van had en hen macht gaven.

Zo is Mijn leer misvormd uitgelegd geworden voor rijkdom en macht, wat lange tijd kon omdat de ontwikkeling van de mens nog niet zover was als nu. Het bewustzijn van de mens ontwikkelt zich meer en meer en wie Mij in zijn hart heeft leren kennen en in zijn hart naar Mijn stem luistert, Mijn adviezen ter harte neemt, die ontwikkelt in de geest het ware levensbesef en zijn zicht op waar en goed en op niet waar en niet goed wordt steeds duidelijker. En ja, als je dan terugkijkt, dan zie je verandering bij jezelf, want ja, langzaam maar zeker verander je vanuit je hart in contact met Mij, langzaam wordt je besef van het ware leven duidelijker en groei je in ware liefde.

En ja, er zijn nog steeds dingen waarvan je denkt daar goed aan te doen, terwijl dat niet zo is. Maar ook dat zul je allemaal gaan zien in het licht van Mijn liefde, het licht van Mij in Jezus Christus in je hart. En dat geldt voor alle mensen zodra zij Mij in hun hart gevonden hebben.

Hemels Brood 6588

Leven. Als mensen maar wat meer het principe van leven zouden begrijpen, de eeuwigheid ervan zouden begrijpen. Leven is niet te doden, nooit. Het materiële lichaam is te doden, maar leven nooit. Voel het in jezelf, je kunt de bewustheid te leven verliezen, maar het leven niet, van niemand die leeft kan dat leven gedood worden, want leven is eeuwig, alleen niet eeuwig op aarde in een materieel lichaam.

De overgang van leven vanuit een lichaam, zoals het in de materie op aarde zichtbaar is, is een moment van verandering, wat op aarde de dood genoemd wordt, omdat het leven zoals het in werkelijkheid eeuwig onveranderlijk is, dan niet meer gezien wordt, niet in de materiële behuizing meer gezien wordt. Maar veel mensen hebben een overledene toch gezien, gevoeld, mee gepraat, alsof diegene naast hen stond, er eenvoudig was. Sceptici doen dat af als verbeelding, als een speling van de hersenen, vanwege de wens dat zij de overledene graag in leven wilden terugzien. Dood is op aarde het verlies van bestaan in een materieel zichtbaar lichaam. Dood is in de geestelijke betekenis de afwezigheid van besef te bestaan zoals leven werkelijk is, Geestelijk eeuwig Zijn.

Vanuit Mijn eeuwig Geestelijk Zijn heb Ik jullie mensen geschapen en jullie allemaal van Mijn eeuwig Geestelijk Zijn leven gegeven, persoonlijk besef te bestaan, te zijn. Een besef dat alleen in vrijheid als zodanig ervaren kan worden en in die vrijheid ontkend kan worden. Door veel mensen ontkend wordt en door veel mensen niet begrepen wordt. Maar vooral de ontkenning is een vorm van geestelijke dood, welke een slaap genoemd kan worden die een eeuwigheid kan duren als Ik dat niet voor alle mensen met Mijn lichamelijke dood en opstanding uit die dood in orde gebracht zou hebben. Want nu kunnen mensen ontkennen, dood zijn, zonder de mogelijkheid om het eeuwige leven en het eeuwige besef daarvan als eigen persoon te verliezen. Werkelijk leven zal niemand verliezen, omdat het eeuwig Mijn eeuwig Leven is wat aan jullie mensen gegeven is.

Maar de gelukzaligheid daarvan gaan beseffen, is iets anders. Dat ligt aan de keuzen die een mens in zijn vrijheid maakt. Toch, uiteindelijk zal iedereen tot het besef van de eeuwigheid van leven komen, tot het besef van zijn bestaan uit Mij, zijn Schepper, tot het besef komen van Mij in Jezus Christus in hem, tot het besef komen van wat Mijn lijden, sterven en opstanding voor de mens betekent en uiteindelijk tot het ware eeuwige leven komen en de eeuwige gelukzaligheid daarvan!

Hemels Brood 6589

Misschien denk je wel eens, wat heeft het nog allemaal voor zin, de wereld verandert niet, hoeveel moeite goede mensen ook doen, er blijven altijd mensen die zich nergens wat van aantrekken, er zijn altijd mensen die liegen en bedriegen en de doorsnee burger roept maar wat en ziet niet hoe de wereld in elkaar steekt, gelooft leugenaars en laat zich bedotten.

Ik zeg je, tot op de laatste seconde van je leven heeft het zin. Want tot op de laatste seconde van je leven straal je alles wat je van Mij geleerd hebt dat leven werkelijk is, wat liefde werkelijk is en de liefde die in je hart gegroeid is, uit naar alle mensen. Ook al neemt met het ouder worden het werken in Mijn tuin af, je besef van Mij, Mijn liefde en Mijn Woord neemt niet af, want dat is wat je voor altijd verzameld hebt aan hemelse schatten die blijvend van jou zijn, op aarde en altijd daarna. Laat je niet ontmoedigen door de blinde menigte, door de wereldse onwetendheid, door het misbruik van de mogelijkheden die er op aarde zijn, door de leugens en het bedrog van de wereld, maar blijf dat kleine lichtje wat nu nauwelijks enig effect lijkt te hebben op de grote donkere massa van onwetende blindheid.

Want juist jouw kleine lichtje is licht van Mij, dat Ik voed en onderhoud en dat Ik belangrijk vind. En als Ik jou, al ben je nog zo klein ten opzichte van die enorme mensenmassa, zo belangrijk vind, hoezo zou jij de zin van jouw bezigheden dan niet zien? Aan iedereen die met zijn blik op de wereld ook wel eens denkt, of al zijn goeddoen wel zin heeft, zeg Ik, richt je blik niet op de wereld maar op Mij, houd je hart open voor Mij, blijf juist in dat kleine beetje licht wat jij van Mij mag zijn geloven, omdat jij in Mij gelooft en Ik in jou geloof. Blijf erop vertrouwen dat ook jouw kleine lichtje door Mij gezegend is en in werkelijkheid een groter licht is dan jij op aarde kunt beseffen, kunt zien en begrijpen.

En uiteindelijk zul je zien hoe belangrijk dat kleine beetje licht in dat donker van de wereld is en weten hoeveel goed Mijn liefde in jou voor mensen gedaan heeft. Dan zul je ook de blijdschap voelen van alles wat je aan mensen goeddeed. Al zou je voor maar één medemens licht zijn, dan nog geeft dat al een enorme blijdschap, omdat jouw licht Mijn liefde is.

Hemels Brood 6590

Zoveel dingen worden door mensen gedacht en gedaan zonder erbij stil te staan even bij Mij in het hart te komen en even naar Mijn raad te luisteren. De intelligentie van de mens maakt het mogelijk om zonder Mijn raad zijn weg te gaan en tot goede dingen en goede oplossingen voor problemen te komen. De mens is een zelfstandig zelfdenkend en van zijn eigen kunnen bewust wezen die, zonder het Mij te vragen, zijn leven vorm kan geven. Daarbij heeft hij Mijn raad niet nodig, zo is voor veel mensen de gedachte.

En ten aanzien van het vermogen van de mens, wat hem in staat stelt om op aarde te overleven, en voor grote aantallen is dat zelfs meer dan alleen overleven, is dat ook zo. Want zonder een erkenning van Mijn bestaan hebben mensen met elkaar hoge vormen van samenleving bereikt. Alleen waren dat altijd situaties met een oneerlijke verdeling van macht en rijkdom. Er waren altijd leiders die zichzelf bevoordeelden en onderdanen die moesten werken als slaven voor een armzalig maal. Zulke dynastieën worden genoemd welvarend te zijn geweest, maar dat was het bij lange na niet voor de gewone burger. Ook nu is er een verdeling tussen arm en rijk die niet eerlijk is. Ook nu zijn er welvarende landen, maar ook in die landen zijn er de rijken die hun rijkdom niet delen met hun arme medemensen.

Want zie, de mens heeft alles om op aarde in zijn levensbehoeften te voorzien en dat is voor velen meer dan voeding, kleding en een dak boven het hoofd, veel meer. Dus, waarom zouden mensen die het goed gaat dan aandacht voor Mij hebben? En degenen die het niet zo goed gaat zien het nut er niet van in om aandacht voor Mij te hebben, want wat voor een God ben Ik, als Ik hen in zo’n onaangename situatie terecht laat komen? Kort gezegd, voor veel rijken die het goed gaat ben Ik niet nodig en voor degenen die het minder of niet goed gaat ben Ik degene die hen niet helpt uit hun onfortuinlijke situatie.

Al die mensen vergeten een aantal dingen die belangrijk zijn. Het eerste is de herkomst van hun leven, welke niet uit henzelf tot stand gekomen is, dat is een feit wat niet als een feit erkend wordt. Daarbij komt dat geen rekening gehouden wordt met het verder leven na het verblijf op aarde en de invloed van ieders handelen op zijn leven, ook na zijn verblijf op aarde. Alle mensen weten het verschil tussen goed en kwaad, maar daar wordt heel vaak geen rekening mee gehouden en het verschil in uitwerking wordt ernstig onderschat bij heel veel mensen. Dan is er nog de verbinding die alle mensen met elkaar hebben, waardoor alles wat door mensen gedaan of nagelaten wordt en gedacht is, een directe en indirecte uitwerking heeft voor alle mensen en op alle mensen van invloed is.

En nu juist zou het alle mensen helpen als zij voor raad bij Mij in hun hart zouden komen. Want Ik ben het Leven waaruit alle mensen leven en waarmee iedereen en alles in waarheid en wijze liefde verbonden is. Ik ben in Jezus Christus in ieder mens aanwezig, en iedereen kan innerlijk de beste raad krijgen, als de mens zijn eigen tekortkomingen zou inzien, zou bekennen en bij Mij zou komen in zijn hart. Dat is de bedoeling, dat ieder mens vanuit zijn zelfstandige vrijheid, met zijn intelligentie, met zijn hele vermogen, tot het inzicht komt: het ware leven is in mij, de Bron waaruit ik waarheid en liefde kan putten is in mij, het beste vraag ik om raad aan Hem die ons geschapen heeft en in mij aanwezig is.

En kijk, jullie die dat uit eigen vrije wil doen, omdat jullie zelf tot dat besef gekomen zijn, blijf met Mij in contact, ook al dwalen zoveel mensen af in wereldse belangen, blijf sterk en houd vol, want jullie hebben het ware leven gevonden Die Ik Ben en de Bron in je hart waaruit altijd Mijn liefde en haar wijsheid stroomt. Het is als een waterval waar je een beker onder houdt en kunt drinken. Drink van het stromende levenswater uit Mij in je hart en het zal je steeds weer sterken tot ware liefde en haar wijsheid ten dienste aan Mij en je medemensen, tot in het hiernamaals.

Hemels Brood 6591

Is het juist om medemensen aan te spreken op hun gedrag, als je vindt dat het gedrag is wat schade kan brengen aan anderen of als je vindt dat het niet goed is? Soms wel en soms niet. Maar hoe weet je wanneer wel en wanneer niet?

Als je zelf geheel zuiver bent, kun je in jezelf wel voelen wanneer wel en wanneer niet en ook hoe met zulk ongewenst gedrag op de beste manier om te gaan. Maar niemand heeft al die zuiverheid dat goed onderscheid gemaakt kan worden en dan is het nodig om innerlijk eerst met Mij te overleggen. Maar vaker wordt daar niet dan wel aan gedacht. En dan kunnen er allerlei onprettige verwikkelingen ontstaan. Want veel mensen menen het recht te hebben om hun medemensen over hun gedrag aan te spreken als het hen niet bevalt. Maar of het gedrag van een medemens bevalt of niet bevalt is geen maatstaf, want daarin schuilt meestal eigenbelang, waar men zich doorgaans niet zo bewust van is.

In de steeds meer individueel wordende samenleving zijn mensen meer en meer geneigd om hun eigen welbevinden als maatstaf te nemen voor het al dan niet gewenste gedrag van hun medemensen. Normen en waarden worden steeds meer individueel bepaald waardoor de ware levenswaarden overwoekerd worden en het moeilijker geworden is om in eenheid met elkaar te blijven. Steeds meer hebben mensen hun eigen mening en doen mensen hun eigen zegje en dat komt niet iedereen ten goede. En er klinken altijd een aantal stemmen boven het geroezemoes van al die verschillende meningen uit, die met list en bedrog hun wil weten op te dringen aan de menigte die, blind van eigenwaan, de luidste stemmen volgen, tot ze erachter komen dat zij loze gedachten gevolgd hebben die geen werkelijkheid in zich hebben.

En aan de kant sta Ik, geduldig als altijd, maar niet werkloos. Want juist dan is de stroom van Mijn liefde nodig om mensen tot eenheid terug te leiden. Maar pas als de mens daaraan toe is, pas als de mens tot inzicht komt. Want jullie zijn vrij om te doen en te laten wat je wilt, maar er is wel verschil tussen het goede en liefdevolle en het tegenovergestelde daarvan. Wil je het verschil heel zuiver weten? Kom dan in alle eerlijkheid en oprechtheid in je hart bij Mij en dwars door al het wereldse gekrakeel toon Ik je de rechte weg om te gaan, Mijn weg van liefde en nederigheid, van waarheid, van werkelijk leven.

Hemels Brood 6592

Je eigenheid kun je niet uitschakelen. Iedereen kan zich anders voordoen dan hij is, denkt en voelt, maar niemand kan zijn eigenheid helemaal verbergen. Iedereen is uniek en dat unieke is verbonden aan iemands eigenheid en in die eigenheid kan gezien worden in hoeverre iemand tot geestelijk waar levensbesef gekomen is, in hoeverre iemand eerlijk en oprecht is, in hoeverre iemand tot liefde gekomen is.

Maar dat wil niet zeggen dat ieder oog dat kan zien. Want alleen het oog van degenen die een eerlijk en oprecht contact met Mij hebben kunnen dat zien, via Mijn oog dat alles ziet en kent. Voor wie een ander goed wil kennen, is het nodig om de eigenheid van de ander te zien en te kennen. Maar de werkelijke eigenheid van wie dan ook is alleen te zien als eerlijk en oprecht in ware liefde gekeken wordt. De mate waarmee in ware liefde gekeken wordt, is de mate waarin de eigenheid van medemensen gezien kan worden. Eigenheid is als een vingerafdruk of een scan van het oog, daar is geen tweede van en die veranderen niet. Zo verandert de eigenheid van iemand ook niet. Iedereen is aan zijn vingerafdruk, zijn oogscan, zijn DNA altijd te kennen, maar iedereen heeft ook een eigenheid waaraan hij te kennen is.

Zo gemakkelijk als het is om iemand aan zijn vingerafdruk, aan een scan van zijn oog en aan zijn DNA te kennen, is dat bij die eigenheid niet. Omdat de werkelijke eigenheid haar wortels heeft tot in Mij, jullie Schepper. Zoals het DNA verwant is tot aan de verste voorouders in de afstamming, zover gaat ieders eigenheid helemaal terug tot Mij, jullie Schepper, Die jullie Zijn leven gegeven heeft en tot in de oneindigheid geeft. In het leven van iedereen is ieders eigenheid uit Mij, een vast uniek onveranderlijk en blijvend deel van Mij. Die eigenheid blijft altijd bewaard in ieder mens, tot in de oneindigheid en dat is de kern van ieder mens die direct verbonden is met Mijn Levenskern. Hoe meer je je eigenheid in die verbinding met Mij gaat beseffen, des te meer ga je Mij in jou en jou in Mij beseffen en het leven leren kennen zoals het werkelijk is: ware onveranderlijke onvoorwaardelijke onbaatzuchtige wijze liefde.

Hemels Brood 6593

Het wereldse systeem is gericht op verdiensten. Op zakelijke verdiensten, maar ook in de burgerlijke samenleving gaat het om verdiensten. En daarmee bedoel Ik geen dienstbaarheid aan medemensen, maar juist het tegenovergestelde. Overal wordt een prijs voor gevraagd of een tegenprestatie. Alles krijgt een waarde en naar die waarde moet betaald worden. Is het niet met geld, dan met macht of eer of een wederdienst. Zelden wordt iets zonder betaling gedaan of gegeven. Wie gratis werk doet voor anderen, zonder kosten iets aanbiedt aan een ander, iets gratis weggeeft zonder er de gestelde waarde voor terug te willen, die is dom of hij heeft er een bedoeling mee.

Bij veel mensen is winst belangrijk, winst in vormen van geld of winst bij sport en spel, bij heel veel dingen is winst belangrijk. En nu juist bij Mij niet. Niets van wat mensen doen of laten geeft bij Mij winst. Want in werkelijkheid heb Ik alles al aan alle mensen gegeven, Mijn leven. Een grotere winst is er in heel de oneindigheid niet, terwijl het zonder enige verdienste aan jullie allemaal gegeven is. Hoe waardevol dat is, wordt als zodanig niet gezien, niet bemerkt, niet ervaren. Het bezit van leven is als het ware een vanzelfsprekendheid, iedereen heeft het, dus dat is normaal en aangezien iedereen het heeft, is er ook geen geld aan te verdienen of eer aan te behalen.

Aan eer heeft eigenlijk niemand iets, maar aan de liefde en de wijsheid, wat het werkelijke leven uit Mij in zich heeft, wel. Want daarmee kunnen alle mensen met elkaar heel gelukkig samenleven, in plaats van elkaar te beconcurreren, te bekritiseren, te overheersen en prijzen aan elkaar te berekenen voor wat dan ook, terwijl alles kosteloos met elkaar rijk aan leven zou kunnen zijn in die ware wijze liefde, die iedereen heeft. Maar zoals het in de wereld is, geef iets gratis weg en mensen wantrouwen wat gegeven is, mensen zien geen waarde in iets dat gratis is, gratis kan niet van waarde zijn.

Zo zien heel veel mensen de waarde van hun van Mij gekregen leven niet. En jullie, die het wel zien, worden door de wereld soms in twijfel gebracht. Laat de wereld voor wat die is en leef zoals Ik je Mijn Leven gegeven heb, leef ware wijze liefde, want dat is gratis en van de grootste waarde in eeuwigheid.

Hemels Brood 6594

Geloof niet wat anderen zeggen, geloof wat je zelf van Mij in je hart voelt. Let er daarbij op dat de kern van wat Ik je in je hart laat weten altijd ware wijze liefde is en let erop dat het niet je eigen verstandelijke invullingen zijn, om te kunnen begrijpen wat er in de wereld allemaal gaande is en tegenstrijdig is aan wat jij gelooft. De vraag doet zich regelmatig voor bij jullie die in Mij geloven, zonder Mij te zien zoals jullie elkaar zien, hoe het komt dat een ieder van jullie van Mijn bestaan als Schepper, God en hemelse Vader en God in Jezus Christus in jullie hart, overtuigd is, terwijl daarnaast zoveel mensen net als jullie ernaar streven het goede te doen, maar die overtuiging op die manier niet hebben.

Dat heeft te maken met het groeiproces van alle mensen persoonlijk en allen tezamen. Zie, iedereen maakt op aarde een persoonlijk groeiproces door, maar daarbij maakt de grote mens, die alle mensen met elkaar zijn, ook een groeiproces door wat in verbinding staat met ieders persoonlijke groeiproces, op zo’n manier dat alles wat ieder persoonlijk in zijn vrijheid van zijn kiest een wisselwerking heeft met het groeiproces van de grote mens, waarbij het één van invloed is op het ander op een manier die geheel geborgen is in Mijn ware wijze liefde. Wat jullie daar als onderdeel van de grote mens en van Mij, jullie Schepper, zelf van kunnen zien is beperkt vanwege jullie vrijheid van zijn. Stel je bent een druppel water van de grote oceaan, dan zou je niet meer van alle andere druppels zien dan wat er om je heen is en zover je oog reikt, en dat is niet tot aan de andere kant van de oceaan.

Zo is het met de wereld en de oneindigheid van leven, vanaf de aardse omstandigheden is de oneindigheid niet te zien. Maar zoals één druppel van de oceaan waar dan ook past in die oceaan, en hetzelfde is als de hele oceaan, zo zijn jullie allemaal hetzelfde als de hele mensheid en toch ieder uniek je eigen zelf. Zo is ieders levensproces op aarde uniek en direct verbonden aan het even unieke grote geheel en Mijn unieke Goddelijke Wezenlijkheid waaruit Ik jullie allemaal tot leven geroepen heb, liefdevol leven, Mijn leven. En die roep klinkt nog in de hele oneindigheid, tot iedereen die gehoord heeft en tot gelukzalig leven gekomen is, in eenheid met Mij en elkaar.

Hemels Brood 6595

Zuiverheid kan scherp zijn. Waarheid kan scherp zijn. Ware wijze liefde is altijd zachtmoedig, maar wanneer er geen liefde betracht wordt, dan kan zuiverheid en waarheid heel scherp zijn, want het snijdt de leugen van de waarheid en het snijdt de liefdeloosheid van de liefde. Dat is het tweesnijdend zwaard wat Mijn moeders hart doorkliefde in de tijd van Mijn kruisiging. En het zal altijd scherp zijn, het besef tussen waarheid en leugen, tussen liefdeloosheid en liefde, want dat besef is flinterdun en vlijmscherp.

Het is er sinds de val van Lucifer, omdat zijn val de liefdeloosheid tegenover de liefde gezet heeft en de leugen tegenover de waarheid. Omdat zijn val duisternis tegenover het licht gezet heeft en onwil tegenover de wil. Maar het tweesnijdend zwaard is nog even scherp als in de tijd van Mijn kruisiging en wat nog weggesneden moet worden heeft een scherp mes nodig. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden en het ware leven is puur en onbezoedeld ware liefde en haar wijsheid in volkomen waarheid. Alles wat dat bij de mens niet is, op welke wijze dan ook, zal weggesneden worden met het tweesnijdend zwaard, zodat de zuivere waarheid en de zuivere liefde in al haar zuivere wijsheid kan zegevieren.

Dat is de pijn die je voelt als je beseft, dat was onwaar, dat was geen liefde en geen wijsheid. Of het nu een besef over jezelf is of over een of meer medemensen, afdwaling van waarheid en liefde zien en beseffen, terwijl je naar waarheid en liefde wilt handelen, omdat je daarin gelooft, omdat je in Mij gelooft, doet pijn, hoe je het ook bekijkt. Maar vergeet dan daarbij niet dat Ik ware liefde in waarheid ben, volkomen zachtmoedige ware liefde geef aan alle mensen, vol van vergeving en met alle mensen betrokken ben. Vergeet niet dat Ik er voor alle mensen ben. Want Ik ben Schepper van alles en alle mensen, wat ze ook denken, voelen, willen, zijn, doen of laten, dat verandert er niets aan dat Ik jullie Schepper ben en uit liefde alles en alle mensen geschapen heb. En in die liefde en haar wijsheid zal alles helemaal goedkomen, zullen alle tranen gewist worden en iedereen zal tot de eeuwige gelukzaligheid in volle zuiverheid en waarheid komen.

Hemels Brood 6596

Op aarde laat Ik de mens zijn vrijheid ervaren op zo’n manier, dat hij het goede en het kwade aan den lijve ondervindt zonder dat het kwade hem het leven kost, terwijl hij er wel de gevolgen van ziet en meemaakt, met al het onaangename ervan. Maar van tijd tot tijd kan dat een gevoel van verlatenheid geven, omdat de verbinding die er met Mij wel is, door de mens alleen ervaren wordt als hij uit eigen vrije wil in zichzelf contact met Mij maakt. Zonder dat ben Ik er wel voor iedereen en is iedereen wel met Mij verbonden, want Ik ben het ware leven in alle mensen, maar lijkt het dat Ik er niet ben en lijkt het dat de mens er alleen voor staat.

Maar zo is het niet, want steeds laat Ik wel van Mij horen of in allerlei gebeurtenissen Mijn liefde zien tussen alles door wat door de mensen tot onaangename situaties gebracht is. Ik ben het licht, maar mensen zien Mijn licht niet, Ik ben voor alles de oplossing, maar mensen willen hun eigen oplossingen, Ik ken alles en weet hoe alles gemaakt is en in orde gesteld is, maar mensen willen zelf onderzoeken en ontdekken en mensen willen zelf hun orde bepalen. Op aarde krijgen mensen alle kans om blind te zijn voor Mijn licht, om hun eigen oplossingen te bedenken, hun eigen onderzoeken te doen en alles wat ze willen weten te ontdekken en daarbij alles te ondervinden wat daar de gevolgen van zijn. Zo ondervinden mensen wat liefde doet en wat het tegenovergestelde doet, wat waarheid geeft en wat onwaarheid neemt en al lijkt de mens het werkelijke verschil tussen met Mij of zonder Mij nog niet te zien, toch gaat dat besef er komen, omdat in alle werkelijkheid alle mensen Mijn leven in zich hebben en dat is met geen enkel kwaad te veranderen. Eens zal de maat van het kwaad vol zijn waardoor het zichzelf tenietdoet.

Lieve mensen, jullie zien dat zo snel nog niet gebeuren, maar bij Mij zijn alle dingen mogelijk. Houd moed, blijf vertrouwen, want hoe het kwaad zich in de wereld ook roert, Ik heb het kwaad overwonnen, Ik heb de wereld overwonnen, het ware liefdevolle leven zal zegevieren en alle mensen zullen blij en gelukkig zijn!

Hemels Brood 6597

Geloof de wereld niet, geloof Mij, geloof wat je in je hart van Mij voelt dat Ik je daar aanreik. Geloof de media niet, die vooral uit zijn op sensatie om zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd te krijgen, geloof Mij in de eenvoudige waarheid in je hart. Want alles wordt door mensen geïnterpreteerd en de meesten doen dat zonder Mij te raadplegen en zonder de waarheid te kennen, zonder te controleren of hun gegevens wel juist zijn.

Maar ook al zouden mensen de waarheid willen controleren, de waarheid is in zoveel opzichten vermengd geraakt met onwaarheid, op een zo grote en vertakte schaal, dat het zonder Mijn innerlijke raad en aanwijzingen niet meer van elkaar te scheiden is. Daarom zijn er ook zo veel verschillende meningen over wat er wel of niet nodig is om allerlei problemen die zich in de samenleving voordoen op te lossen. Daarbij zijn die problemen ook zodanig met elkaar verweven, dat de een zegt, hier moeten we beginnen met de oplossing, terwijl een ander zegt, nee, daar moeten we beginnen, en er zijn ook mensen die de moed opgegeven hebben en zeggen, er is geen beginnen aan.

Maar jullie, lieve mensen, laat je door al die mengeling van situaties, al die verschillende meningen, al die interpretaties, niet in de war brengen, want in jullie hart ben Ik en wanneer je naar Mij in je hart luistert, oprecht en bereid om zonder eigen mening, zonder eigen interpretaties, onbevooroordeeld, te luisteren, echt te luisteren, dan weet je hoe alles in elkaar steekt, dan zie je wat waar en wat niet waar is, dan is er geen verwarring over de wereldse meningen, over wat mensen beweren, dan weet je uit Mij in je hart wat de situatie alom is en waardoor alles gaat zoals het gaat.

Dan besef je ook waarom het allemaal zo gaat. Dan weet je dat het allemaal hoe dan ook gevat is in Mijn wijze liefde, dat het lering is voor de wereldse mens, tot die mens Mij in zijn hart vindt. Vertrouw erop dat dat gaat komen, dat iedereen Mij in zijn hart vindt en tot de werkelijke waarheid komt, tot Mij, Mijn wijze ware liefde, het eeuwig ware gelukzalige leven!

Hemels Brood 6598

In doorsnee zijn mensen zich er wel van bewust dat een vereniging van mensen meer kracht geeft dan ieder voor zich kan bewerken. Daarom hebben mensen zich vaak met meerderen verenigd en als groep kunnen overleven. Maar steeds zijn die verenigingen voor het grootste gedeelte gebaseerd op het eigenbelang, om een vijand te kunnen verslaan, om aan genoeg voedsel te komen, om allerlei problemen met elkaar op te lossen. Doorgaans met de gedachte de zelfstandigheid te behouden.

De mens heeft de sterke neiging zijn zelfstandigheid veilig te stellen, maar heeft daarbij wel beseft: samen staan we sterker. Alleen is dat sterker zijn afhankelijk van de bereidheid om het met elkaar eens te blijven, ook al is niet iedereen het helemaal met elkaar eens. Steeds hebben mensen die zich verenigd hebben strijd om de leiding, waarbij het de vraag is, wie bepaalt op welke manier aan eenheid vastgehouden wordt? En steeds verzwakt die strijd de kracht van de eenheid. Terwijl dat helemaal niet nodig zou zijn als Ik, Die in jullie allemaal aanwezig ben met Mijn zuivere ware wijze liefde, de kern van die eenheid zou mogen zijn, als alle mensen Mij zouden kiezen om aan eenheid vast te houden en die eenheid altijd op waarheid en wijze liefde gebaseerd zou zijn en door alle mensen zou worden aangenomen.

Maar de leiding uit handen geven, geeft mensen het idee dat zij daarmee hun zelfstandigheid en eigenheid verliezen, terwijl het hen juist de optimale zelfstandigheid in eenheid met elkaar geeft, waarbij dan geen enkele strijd meer nodig is, omdat iedereen in de eenheid met Mij zijn eigen persoonlijke zelfstandigheid behoudt, werkzaam op de beste plaats in de eenheid met elkaar in Mijn ware wijze liefde. Die eenheid zou de sterkste levenskracht en vreugde geven aan ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen.

Wie de diepste wijsheid in ware liefde hiervan beseft, laat hij er een begin mee maken tot die eenheid met Mij te komen, niet om zijn eigen ideeën veilig te stellen en vorm te geven, maar om zich in zijn hart aan Mijn wijze liefde over te geven en tot eenheid in Mij te komen met medemensen die gelijkgestemd zijn, met al degenen die ook bereid zijn zich met Mij en elkaar in hun hart te verenigen. Want nu zijn zelfs de in Mij gelovende mensen vaak nog onderling verdeeld en volgen zij het liefst nog hun eigen inzichten en ideeën, terwijl in de vereniging tot eenheid met Mij en elkaar, ieder naar zijn talenten zijn plaats krijgt in het geheel en er geen strijd hoeft te zijn hoe iets het beste naar wens gedaan kan worden.

Want er wordt wel gesproken over eenheid met Mij, maar veel wordt nog naar eigen goeddunken gedaan vanwege de behoefte aan zelfstandigheid. Maar Ik zeg jullie, kom tezamen in Mij en ieder behoudt zijn zelfstandigheid en zijn vrijheid, maar de bundeling in Mijn ware wijze liefde geeft de grootste levenskracht en daarbij de grootste levensvreugde! Laat eens ten diepste tot je doordringen wat Ik hiermee heb aangereikt uit grote liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6599

Het leven op aarde in de schijnwereld is nodig om helemaal van die schijnwereld los te komen, de schijnwereld die de schaduw van het werkelijke leven is. Het werkelijke leven wat haar licht spreidt over de schijnwereld en de schaduwen duidelijk maakt, de pijn van het niet werkelijke zijn, alles wat geen liefde is.

Dat is nodig voor de afgedwaalde geest van Lucifer om tot zijn oorsprong terug te kunnen komen, want hij draagt uit Mij het oorspronkelijk ware licht en is er de schaduw van geworden door zichzelf boven Mij te stellen. Niet om Mij tekort te doen, maar in de veronderstelling dat hij zelf zijn eigen God kan zijn, wat hem in die zin niet kwalijk te nemen is, maar het is wel nodig dat hij zijn vergissing gaat inzien. Niet gedwongen maar in de vrijheid die hem gegeven is. En zo is de geest Lucifer in het aards materiële gebonden en de mens geschapen in die levenssfeer waar hij vrij is in zijn keus, terwijl de bewustheid van Lucifer om hem heen is, en wel zodanig dat er een wisselwerking is tussen de mens en Lucifer, die het oorspronkelijk zuivere licht van Mij in zich heeft en voor de mens de keus tussen goed en kwaad is.

Zou de eerste mens de verleiding van de slang weerstaan hebben, dan zou dat voor de mens en voor Lucifer ten goede gekeerd zijn, maar dat is de situatie niet en zo blijft het dat de aarde de basis is voor de mens om tot bezinning te komen. Daarvoor ben Ik Zelf in Jezus Christus op aarde gekomen en heb Ik Zelf het zuivere ware levenslicht naar de mens gebracht, alle schuld op Mij genomen, zodat de mens Mij kan volgen naar het zuivere ware licht, het ware werkelijke leven, in de vrijheid van zijn. Ik heb het kwaad overwonnen en iedereen die in Mijn voetsporen treedt, heeft het kwaad door Mij overwonnen. Maar de wereld draagt haar last nog, omdat het ware licht door de wereldse mens nog niet gezien wordt.

Die blindheid voor Mijn licht zal weggenomen worden en iedereen zal gaan zien wat werkelijk leven is en voelen welk een gelukzaligheid het werkelijke leven geeft. Iedereen zal beseffen dat het werkelijk vrije leven in iedereen aanwezig is en iedereen zal weten dat dat tot in de eeuwigheid zo blijft. Terwijl de mens in tijd denkt en in termen van eindig, is de eeuwigheid in hem en om hem heen, want in de mens is Mijn eeuwig Leven van het begin af aan al voor eeuwig aanwezig. En dat zal eeuwig zo zijn.

Hemels Brood 6600

Eerlijkheid legt vaak dingen bloot die mensen niet blootgelegd willen hebben. Wie eerlijk is krijgt regelmatig tegenwerking alsof hij niet eerlijk is. Eerlijke mensen worden nogal eens gezien als gevaarlijk, want zij kunnen, ook zonder het zelf te beseffen, dekmantels optillen en vinden wat daaronder verborgen is en in hun eerlijkheid zullen zij dat wat verborgen onder de dekmantel ligt onder de aandacht brengen. Maar klokkenluiders zijn nog steeds niet gewenst en lopen gevaar hard aangepakt te worden wanneer zij openheid willen geven over zaken die het woord eerlijk in geen enkel opzicht kunnen dragen. Wat is dan wijsheid, wat is dan liefde, wat is dan het beste om te doen of te laten? Is zwijgen dan goud of zilver of zelfs koper?

Ik kwam met de waarheid, daarmee kwamen veel onwelriekende zaken aan het licht en dat moest hoe dan ook gestopt worden. Ik werd gezien als een onruststoker, maar de onrust was bij de leugenaars ontstaan omdat zij vreesden dat veel meer van hun onwelriekende zaken zodanig onthuld zouden worden, dat zij er geen winst en voordeel meer mee zouden kunnen behalen. Want Ik opende ogen, maakte de blinden ziende, de manken genas Ik zodat ze weer konden lopen. En dat had allemaal invloed op de gang van zaken bij de overheid en de tempel. Want veel van de wonderbaarlijke genezingen zoals die in de Bijbel beschreven staan worden nog alleen als letterlijke genezingen gezien, terwijl het een veel diepere geestelijke strekking in die dagen had.

Want Ik genas niet zozeer de materiële ogen, als wel het inzicht in waarheid, het besef van de leugen. Ik genas niet zozeer de lammen en de kreupelen, zodat zij weer konden lopen, maar veel eerder hun mogelijkheden om tot handelen te komen. Ik hielp de tollenaars om in te zien wat hun praktijken eigenlijk waren, niet letterlijk, maar vooral geestelijk. Ik gaf mensen het inzicht en dat gaf mensen macht en die macht van waarheid en eerlijkheid, van liefde en wijsheid, die was niet gewenst door de overheid en de priesters, want het legde steeds meer bloot van hun valse praktijken en mensen gingen zich daartegen verzetten, dat konden ze niet gebruiken.

Dus werd Ik als een enorme bedreiging gezien die uit de weg geruimd moest worden. En op de wereldse manier werd Ik uit de weg geruimd. Maar Ik ben het eeuwige Leven en Ik ben niet uit de weg te ruimen. Toen niet en nu niet. Mijn opstanding uit de zogenoemde dood heeft dat toen aangetoond en Mijn terugkomst op aarde zal dat nogmaals aantonen. Maar wie Mij in zijn hart kent, wie Mijn waarheid kent, Mijn liefde gevoeld heeft, voor die ben Ik er al, voor die ben Ik al opgestaan en teruggekomen. Die beseft dat zijn leven Mijn leven voor eeuwig hem gegeven is.

Hemels Brood 6601

Tot hoe ver ga je, als je iemand die je dierbaar is van een goed advies voorziet, maar hij neemt het niet aan en je ziet dat wat hij doet hem niet goed zal bekomen? Wanneer je hem je advies gaat opdringen, omdat je wilt voorkomen dat er iets misgaat, dan kun je er haast zeker van zijn dat je advies alleen sterker geweigerd gaat worden. Dan maar niets meer zeggen, en laten gebeuren wat er gebeurt, ook al is dat niet zo prettig?

Soms kun je niets doen aan de keus die iemand maakt, al zie je het misgaan. Maar zo is het met Mij en jullie, Ik geef vaak een goed advies in jullie hart, maar dat wordt toch niet steeds opgevolgd. Dat is niet altijd uit onwil, maar meer omdat het voordeel van Mijn advies niet gezien wordt. Want het opvolgen van Mijn advies brengt doorgaans met zich mee dat hetgeen je heel graag zou willen, losgelaten moet worden, en dat voelt als verlies. Juist omdat je je zinnen daarop gezet hebt is dat loslaten gelijk aan verliezen. Maar in werkelijkheid is er een veel grotere en aangenamere uitkomst te verwachten, wanneer je datgene waar je je zinnen op gezet hebt loslaat en Mijn advies opvolgt.

Niets gaat zonder iets. Omdat er altijd keuzen te maken zijn. Keuzen die er zijn om in vrijheid te kunnen leven, zonder keuzen zou er geen vrijheid zijn. Door de verschillende keuzen blijft er altijd iets niet gekozen, en dat wil zeggen, dat je al wat aan die keus verbonden is niet hebt of krijgt. Want aan elke keus is een vervolg verbonden, dus in die zin is er hoe dan ook altijd iets te verliezen. Maar als je het omdraait is er juist alleen te winnen. Want van meerdere keuzen is er altijd de beste keus, en wie wil niet de beste keus met het beste vervolg? En dan zeg Ik, weet dat Mijn advies altijd de beste keus is, hoe goed alle andere keuzen ook lijken te zijn. En ja, kies je voor Mijn advies dan laat je het vervolg van al de andere keuzen liggen, zonder precies bij voorbaat te weten wat Mijn advies je gaat geven.

En dan zeg Ik, wanneer je Mij hebt leren kennen in je hart en in alles om je heen, wanneer je Mijn liefde gevoeld hebt, dan weet je dat elk advies van Mij altijd het beste is, ook al weet je niet precies wat het je op welke manier gaat geven, maar je weet dan wel dat het opvolgen van een advies van Mij in je hart gegeven, altijd gezegend is.

Hemels Brood 6602

Het gaat niet om de machtigen op aarde, om degenen waarop alle ogen gericht zijn, om degenen die de algemene richting lijken te bepalen. Het gaat om de kleine eenvoudige mensen, die niet machtig zijn, geen grootheid zijn, geen heldendaden op hun naam hebben staan, onopgemerkt blijven door de wereld, maar wel in Mij geloven, in het eeuwige leven geloven en naar Mijn liefde willen leven, in alle eerlijkheid en oprechtheid, ook al worden zij niet op die manier gewaardeerd.

De grote en machtige mensen denken alle touwtjes van het wereldtoneel in handen te hebben en de geschiedenis te bepalen. Maar de waarheid ligt in Mijn Hand, de geschiedenis van de mensheid ligt in Mijn Hand, hoe het er op aarde ook aan toegaat en uitziet. Voor de kleine eenvoudige mens lijkt de wereld een enorme reus, monsterlijk groot, en lijkt hij zelf heel klein. Want de weg die de wereld gaat kan hij niet veranderen, daar is hij te klein voor en al verzamelen kleine mensen zich, dan nog zijn ze met elkaar te klein, want er is zoveel macht bij de groten, daar is niets tegen te beginnen. En zo blijven de eenvoudige kleine lieden in de schaduw van de groten der aarde, zonder zich te kunnen weren.

David dacht eerst ook dat hij die grote reus niet zou kunnen verslaan. Maar hij had één voordeel, die kleine David, en dat was niet zijn kracht of zijn durf, dat was niet zijn brein of zijn wil, dat was zijn verbinding met Mij, waar hij in vrijheid voor koos, en verbonden met Mij had hij Mijn inzicht, Mijn wil, Mijn mogelijkheden, terwijl die enorme reus niets van dat alles had en daar ook geen enkel besef van had. Dus de reus lachte om die kleine David, zonder te zien Wie achter David stond.

Lieve, kleine, eenvoudige mensen, de wereld, de groten, zij lachen, zij bundelen hun krachten en denken de macht te hebben. Maar zij zien niet Wie er achter jullie staat. Net als de reus toen niet dodelijk getroffen werd door die kleine David, maar door Wie er achter hem stond, zo zal die grote wereldse reus getroffen worden door Wie er achter jullie staat. Want jullie verbinding met Mij, jullie Schepper, geeft jullie Mijn kracht, Mijn inzicht, Mijn overwinning, zo klein als jullie zijn.

Hemels Brood 6603

Mensen vergeten. Mensen raken in beslag genomen door allerlei bezigheden en de stem die Ik in hen ben raakt op de achtergrond. Vaak zo ver, dat er helemaal geen aandacht meer voor is. En dat is wat jij je afvraagt, hoe kan het dat jij Mij innerlijk verstaat, dat jij Mij innerlijk hoort, Mijn Woord in je krijgt en je daar bewust van bent en beseft hoeveel waarde dat heeft, terwijl zoveel mensen dat kennelijk niet hebben, niet zo duidelijk als jij, terwijl je niets meer bent dan je medemensen, ook je fouten maakt en je misvattingen hebt, je wensen en verlangens die je van tijd tot tijd verleiden tot zijwegen.

Daarop vraag Ik jou, hoe kan het, dat in het verleden de mensen dachten dat de aarde plat was en toen een paar mensen begrepen dat de aarde een ronde bol in de ruimte is, zij niet geloofd werden, omdat iedereen er tot die tijd van overtuigd was dat de aarde plat was? Dat is het proces van de mens op aarde. Steeds leert de mens meer van zijn bestaan en de Schepping en er zijn daarvoor mensen nodig die ontdekken, die aan de massa vooruitlopen, zowel op materieel technisch en wetenschappelijk gebied als op geestelijk gebied, waarbij vaak niet aan de basis van leven wordt vastgehouden, omdat de tijd daarvoor nog niet rijp is. De mens heeft nog niet massaal begrepen Wie zijn Schepper is, Wie zijn leven is, waarom waarheid en wijze liefde zo belangrijk zijn voor ieders welzijn.

Maar de tijd is wel rijp voor voorlopers. In alle opzichten zijn er in alle tijden voorlopers en volgers geweest. Mensen die door Mij geïnspireerd in geestelijk opzicht groeiden tot meer besef in allerlei opzichten. Diegenen zijn door Mij geïnspireerd in de lijn van groei van de mensheid, dat is vastgelegd in de erfenis van voorouders en daar speelt de keus die iedereen maakt tussen goed en kwaad een grote rol bij. Denk niet dat degenen die ontdekten dat de aarde rond is geen dwalingen hadden en zo is het ook niet dat mensen die Mij geestelijk in zich gevonden hebben en verstaan geen dwalingen hebben. Maar waarheid is voor hen heel belangrijk en daar houden zij zich aan vast vanuit Mij in hen. Zodat zij aan hun medemensen kunnen doorgeven wat Mijn Woord hen zegt, hoe groot Mijn liefde voor alle mensen is, en zoveel zij kunnen zullen zij dat aan hun medemensen laten weten.

Maar net als toen ontdekt werd dat de aarde niet plat maar rond is, er heel veel weerstand tegen kwam, zo zal ook tegen de geestelijke waarheid van leven veel weerstand zijn. Maar net als toen uiteindelijk onder ogen gezien moest worden dat het de waarheid is, dat de aarde werkelijk rond en bolvormig is, zo zullen mensen uiteindelijk ook onder ogen gaan zien dat Ik, hun Schepper, in hen het ware werkelijke leven Ben, de ware wijze liefde en dat Mijn Woord in ieder mens in ieder hart aanwezig is, duidelijk te verstaan en te begrijpen. En wie Mij nu al in zich weet, voelt, verstaat en beseft wat Mijn Woord zegt, die is zo’n voorloper van Mij, jouw Schepper, jouw ware leven.