Hemels Brood 6449 t/m 6479

Hemels Brood 6449

Ik ben in jou de zachtmoedigheid zelf. Die zachtmoedigheid kun jij zijn voor je medemensen, maar ook voor jezelf. Dat wil niet zeggen dat daar geen wijsheid bij nodig is, want alleen zachtmoedigheid laat valsheid en bedrog bestaan, geeft daar zelfs ruimte aan, zodat gesproken kan worden van medeplichtigheid. Bij zachtmoedigheid is ook altijd wijsheid nodig, de wijsheid om het onderscheid te maken tussen wat toegelaten kan worden zonder dat het kwaad kan en wat niet toegelaten mag worden, omdat het kwaad is.

De alleen en vooral zachtmoedige mens is de goedheid zelf, maar wordt daar niet naar behandeld, want zij laat alles toe, ook wat leugen en bedrog is. Liefde bedekt, maar liefde bedekt niet wat onder haar bedekking gaat rotten en narigheid voortbrengt. En de wijsheid vanuit ware liefde zorgt ervoor dat de liefde niet blind is voor wat beter onbedekt en zichtbaar blijft, zodat de wolf in schaapskleren geen schade kan brengen aan de kudde. Want liefde ziet door haar wijsheid de wolf onder de schapen en bedekt dat niet, want door haar wijsheid beseft de liefde het gevaar. Maar de alleen zachtmoedige mens bedekt vanuit haar zachtmoedigheid ook het kwaad dat beter niet bedekt zou worden. Ik ben in jou niet alleen de zachtmoedigheid maar ook de wijsheid.

Doordat zachtmoedige mensen die wijsheid nog wel eens over het hoofd zien,  komen ze vaker in situaties waarbij mensen ten onrechte misbruik maken van hun zachtmoedigheid, van hun goedgelovigheid, van hun liefde, waarbij de zachtmoedige mens dat misbruik van die ander goedpraat, terwijl het dat niet is. Liefde is ook het uit wijsheid zien wat geen liefde is. Want als van een leugenaar de leugens bedekt blijven, kan hij doorgaan met zijn leugens en medemensen tekortdoen. Als iemand van die leugens weet, maar die niet bekendmaakt, kan diegene met zijn leugens doorgaan en dan is dat een vorm van medeplichtigheid die door veel zachtmoedige mensen niet als zodanig beseft wordt. Want in de Bijbel staat immers dat liefde alles bedekt.

Ja, wat te goeder trouw misging. Maar niet wat kwaad is en blijft. Juist de wijsheid uit ware liefde laat zien wat in zachtmoedigheid gedragen kan worden en wat aangepakt en blootgelegd moet worden om het kwaad een halt toe te roepen en niet nog meer slachtoffers te laten maken. Maar ook om degene die kwaad doet tot inzicht te brengen over zijn handelen en wat dat aanricht bij zijn medemensen. Daarom, wees zachtmoedig maar ook wijs, zodat je altijd het onderscheid kunt maken tussen het een en het ander en niet een onwetende medeplichtige bent, maar Mijn liefde én haar wijsheid.

Hemels Brood 6450

Mensen die door lichamelijke omstandigheden een “Bijna Dood Ervaring” hebben gehad, zoals dat door jullie genoemd wordt, die Mijn liefde zonder iets van de wereldse omstandigheden meegemaakt hebben, die hebben het verschil gevoeld tussen wat geen werkelijk leven op aarde is en wat werkelijk leven in Mijn hemel is. Het voelen van dat verschil heeft hun zicht op alles wat er op aarde gebeurt dusdanig veranderd, dat er in hen de zekerheid is gekomen van Mijn bestaan, van Mijn onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, van Mijn werkelijk gelukzalige leven.

Niet dat zij daarmee zelf ook in al hun handelen gelijk aan Mijn liefde zijn, wat het ware leven is, maar hun veranderde zicht op de waarheid van leven inspireert hen wel om tot Mijn liefde te komen en uit te dragen wat voor hen een ware zekerheid geworden is, dat het werkelijke leven volledig liefde en haar wijsheid is uit Mij, jullie God en Schepper. Alle mensen die zo’n ervaring meegemaakt hebben, hebben daarna een directe verbinding met Mij en daarvanuit gaat een stroom van inzicht en van Mijn liefde naar alle mensen toe. Zij hebben zelf gezien, zelf gevoeld, zelf beseft wat waarlijk Mijn liefde, Mijn leven is en jullie allemaal geeft.

Maar er zijn op aarde ook mensen die zonder een dergelijke ervaring in Mij geloven, in Mijn liefde en haar wijsheid geloven, voor wie Mijn bestaan als hun God en Schepper een zekerheid is en voor wie ook zeker is dat Ik in de Mens Jezus Christus op aarde kwam, gekruisigd, gestorven en opgestaan ben uit de dood, om alle mensen van het tegenovergestelde van liefde te redden en voor het ware gelukzalige leven te behouden. Dat zijn jullie, die niet zo’n “Bijna Dood Ervaring” gehad hebben, wat in werkelijkheid een ervaring is die niets met de dood te maken heeft, maar een “Werkelijk Leven Ervaring” is, jullie, die niet aanwezig waren bij Mijn verblijf op aarde in Jezus Christus, en desondanks toch in je hart Mij hebben leren kennen en de zekerheid hebben dat Ik, jullie God en Schepper, Alles Ben, het ware Leven Ben en alle mensen het ware Leven geef. Zalig zijn jullie die niet gezien en beleefd hebben wat al degenen met een “Werkelijk Leven Ervaring” beleefd hebben, gezien en gevoeld hebben. Want wat mensen een “Bijna Dood Ervaring” noemen, is geen bijna dood ervaring, dat is steeds een ervaring van werkelijk gelukzalig leven.

Maar er zijn ook mensen die tijdens lichamelijke omstandigheden het tegenovergestelde beleefden, die hebben zicht gehad op wat het tegenovergestelde van liefde geeft. Maar wat op aarde genoemd wordt een bijna dood ervaring te zijn, lieve mensen, dat is een werkelijk gelukzalig leven ervaring! Het is een ervaring die aantoont dat Ik besta, dat werkelijk leven gelukzalig liefdevol en wijs leven is, voor eeuwig en voor alle mensen. Zalig degenen die zo’n ervaring meegemaakt hebben en dit uitdragen aan hun medemensen. En meer nog zalig degenen die ongezien en zonder zo’n ervaring in Mij en Mijn wijze liefde geloven, die onvoorwaardelijk op Mij vertrouwen, omdat zij niet alleen geloven, maar ten diepste Mij en de waarheid van leven, van Mijn bestaan, in zich voelen en zeker van weten dat dat echt is, en ook zeker weten, het komt allemaal goed!

Hemels Brood 6451

Je hoeft niet volmaakt te zijn om in je hart bij Mij te komen. Veel mensen denken dat zij niet goed genoeg zijn om met Mij in contact te komen, dat zij nog teveel niet goed doen, dat Ik te hoog verheven ben om contact mee te hebben, dat zij alleen in uiterste nood zich in gebed tot Mij mogen richten. Maar Ik zeg jullie allemaal, kom bij Mij in je hart op alle momenten van de dag, wees vrij om contact met Mij op te nemen in je hart, om vrij met Mij te praten, je vragen te stellen en verwacht van Mij antwoord, soms direct in je hart, soms later in je hart, soms door gebeurtenissen of door medemensen.

Vertrouw erop dat Ik alles hoor wat je zegt, wat je vraagt, en je antwoord zal geven, op de ene of de andere manier. En heb je geen antwoord gekregen zoals je verwachtte, dan kan het zijn dat je Mijn antwoord niet bemerkt hebt, dat je het niet herkende als Mijn antwoord, of dat het de tijd nog niet is om je te antwoorden. Maar dat betekent niet dat Ik je niet gehoord heb, dat Ik je niet wil helpen, dat Ik Mij niet om jou bekommer. Ik bekommer Mij om alle mensen en daarmee in verband staat alles, ook Mijn reactie op jouw vragen en op alles wat je Mij vertelt. Want wat Ik voor jou doe, doe Ik voor alle mensen en daarvoor is het nodig dat Ik niet alleen kijk naar wat voor jou nodig is, maar ook kijk naar wat voor alle mensen nodig is. Daarom zal Mijn reactie ook altijd het beste zijn voor alle mensen, niet alleen voor jou.

Veel mensen bidden Mij als ze in nood zijn, maar als die nood er niet meer is, als alles goed is en goed gaat, gaan zij hun eigen weg weer en jagen zij hun dromen na, tot zij weer in nood komen en Mij om hulp bidden. Ik heb graag dat mensen dagelijks bij Mij komen, niet alleen wanneer zij in nood zijn, want een dagelijks contact met Mij kan bepaalde nare situaties voorkomen. Daarmee zeg Ik niet dat wanneer je elke dag met Mij in contact bent, je geen onaangename situaties meer mee te maken krijgt, want het gaat in het leven om alle mensen, daarom zijn er situaties die Ik niet wegneem, omdat ze nodig zijn voor het heil van meerdere mensen. Maar door een regelmatig contact met Mij zul je wel steeds weten hoe het beste met die onaangename situaties om te gaan.

Ik ben in Jezus Christus in jouw hart en daar kun je Mij elk moment van de dag ontmoeten, met Mij spreken, Mij alles vertellen en naar Mij luisteren. En juist dat is voor jou belangrijk, dat je naar Mij luistert. Want wat je ook meemaakt, welke vragen je ook hebt, Ik weet en ken alles van jou en alle mensen. Maar jij weet en kent niet alles van Mij en al je medemensen. Maar als je je gedachten, je bevindingen, je ideeën met Mij deelt in je hart, kan Ik met jou delen wat voor jou nodig is, wat jou helpt en ook anderen helpt. Want zonder dat jij met Mij deelt wat jou bezighoudt, kan Ik niets met jou delen. Evengoed zorg Ik voor jou en voor alle mensen. Alleen, je zou zoveel meer kunnen begrijpen als je in je hart in contact bent met Mij, jouw hemelse Vader, die van jou houdt, in alle eenvoud jou werkelijk liefheeft.

Hemels Brood 6452

Bij mensen is hun gevoel van liefde voor hun medemensen of voor iemand speciaal niet voortdurend hetzelfde. Het schommelt tussen heel sterk en helemaal niet. Mensen kunnen liefde voelen voor iemand, maar doet diegene iets wat niet gewaardeerd wordt, dan kan die liefde in snel tempo afnemen, zelfs in boosheid veranderen.

Liefde is bij mensen geen stabiele factor waar je vast op kunt vertrouwen, want het is doorgaans niet onvoorwaardelijk. Mijn liefde voor jullie allemaal is voortdurend onvoorwaardelijk en schommelt nooit. Mijn liefde neemt ook nooit af of verandert in boosheid. Mijn liefde voor alle mensen is altijd even sterk en onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, onveranderlijk, liefde. Maar uit Mijn liefde komt wel wijsheid voort en deze werkt gepaard met Mijn liefde het beste uit voor alle mensen. Die samenwerking tussen Mijn liefde en haar wijsheid zorgt ervoor dat het kwaad, wat er tussen de mensen is en de liefde voor elkaar op allerlei manieren belemmert, waardoor die liefde afneemt en mensen tot boosheid verleidt, aangepakt wordt op basis van Mijn liefde voor alle mensen.

Dat wil zeggen dat afdwaling van liefde niet bestraft wordt, maar wel aangepakt wordt, om mensen die afgedwaald zijn tot inzicht te brengen, zodat zij in hun vrijheid terugkomen tot liefde voor elkaar. Zodat inzicht verkregen wordt en beseft wordt dat het tegenovergestelde van liefde niet loont, het ware leven niet is en niet aan de verwachtingen voldoet. Waar het zin heeft, gebeurt dat op zachtmoedige wijzen, maar een groot deel van de mensen is te blind geworden voor hun eigen afdwalingen, daarom is er meer nodig om zicht aan hen te geven en daardoor zijn er ook steeds meer mensen die, onschuldig aan de afdwalingen van hun medemensen, veel te verdragen krijgen.

Maar Ik zeg jullie, dat is nooit als straf, dat is nooit uit boosheid, want Mijn liefde en haar wijsheid geven voortdurend alleen wat het beste is en tot het beste leidt voor alle mensen. Mijn liefde is onvoorwaardelijk, geheel onbaatzuchtig, onveranderlijk, oneindig groot en sterk en daar mag iedereen op vertrouwen en het beste voor iedereen van verwachten. Dat beste om te bereiken gaat niet altijd over een pad van rozen, maar het zal door iedereen bereikt worden, door Mijn liefde en haar wijsheid, het eeuwig volmaakt gelukzalige leven!

Hemels Brood 6453

Lieve mensen, Ik geef jullie alles wat jullie nodig hebben voor je leven op aarde, Ik geef jullie de vrijheid om je eigen keuzen te maken, zodat je zelf kunt kiezen wat met alles dat Ik aan jullie gegeven heb te doen. Maar er zijn zoveel mensen die, blind als zij zijn, het goede en ware laten liggen en als het ware op een vuilnisbelt leven, op het afval van al hun misdragingen en hun tekortkomingen. En de giftige lucht van hun stinkende afval vergiftigt hun medemensen, want alle mensen ademen dezelfde lucht, dus ook de goede mensen hebben met dat gif te maken.

Iedereen kan besmet worden met hetzelfde virus, terwijl het voortgekomen is uit van liefde afgedwaald handelen. Zo zijn er ziekten en is er ellende voor mensen die part noch deel hadden aan het van liefde afgedwaalde handelen van medemensen. En steeds opnieuw zie Ik de vragen, waarom gebeurt dat diegene, die het goede nastreefde en geen kwaad in de zin had? Waarom krijgen mensen te lijden, terwijl zij in Mij en Mijn liefde geloven? Ik zeg jullie, omdat alles met elkaar verbonden is en alles gevolgen heeft voor iedereen, ook zonder dat er sprake is van schuld. Want kijk, als iemand over jouw voet struikelt, doordat je die iets te ver naar voren gezet hebt, en zich bezeert, ben jij het die de val veroorzaakte en de pijn, maar jij voelt dat niet, je kunt je excuus maken, maar de ander heeft er de gevolgen van te dragen. Zo gebeuren er dingen die niet bedoeld waren en zo gebeuren er ook dingen die wel bedoeld waren. Soms heeft iemand schuld en soms niet. Alles gebeurt in de vrijheid van zijn op de aarde in de materie, met elkaar en door elkaar.

Maar hoeveel iemand ook te dragen krijgt, het zal hem altijd dienstbaar zijn en in het grote geheel is er geen waarom, maar is er groei tot werkelijk gelukzalig leven voor alle mensen. In de gezamenlijkheid van alles wat er op aarde gebeurt, en wat mensen als gevolg van liefdeloos handelen van medemensen te dragen krijgen, is er ook Mijn liefde die alle lijden, wat door afdwalingen van andere mensen ontstaan is, dienstbaar maakt en wel zodanig, dat het diegene omhoog tilt uit zijn lijden naar de rijkdom van werkelijk leven en diegene zicht geeft op zoveel meer wat er op aarde en in Mijn hemel aanwezig is en gebruikt mag worden door jullie allemaal. Maar dat kan alleen gezien worden door het zuivere oog en gebruikt worden door een zuiver hart en elk schuldloos lijden zuivert het oog en zuivert het hart, zodat diegene in korte tijd meer ziet en beseft van Mijn liefde en haar wijsheid, dan wat hij tijdens een doorsnee gezapig leven gezien en beseft zou hebben.

Ik zeg jullie, elk onschuldig lijden heeft geen waarom, maar is onderdeel van het grote geheel waarin mensen vrij zijn om te doen wat zij willen en dat kan goed zijn, maar het kan ook het tegenovergestelde daarvan zijn. In het geheel van samenzijn treffen gevolgen van onnadenkend handelen, van egoïstisch handelen, van kwaadaardig handelen, ook mensen die het goede nastreven. Maar juist zij, die goed en sterk zijn, heb Ik de kracht gegeven om te dragen, zoals Ik gedragen heb. Voor de heling van alle mensen zijn er juist goede mensen nodig. Mensen die in Mij en Mijn liefde geloven en zelfs bij ernstig lijden blijven geloven in Mij en Mijn liefde, dat geeft heling aan alle mensen.

Want al is het lichaam ziek, het hart en de geest van degene die in Mij en Mijn liefde gelooft, is gezond. Zegen al degenen die lijden door alles waaraan zij geen schuld hebben, want zij zijn met Mij en Mijn liefde de helers van alle mensen die nog verdwaald zijn in schuld. Zegen hen die steun geven aan de lijdende mens in Mijn Naam, in ware liefde.

Hemels Brood 6454

Mijn Naam wordt in verschillende talen anders uitgesproken en er zijn ook geloofsgemeenschappen die Mijn Naam gewijzigd hebben. Maar of Ik nu aangesproken wordt met Jezus, Joshua, Jahweh, of met Heer, Vader, enzovoorts, het gaat erom wie met de naam bedoeld wordt, en hoe iemand Mij ook noemt of niet noemt, in het hart van diegene zie Ik dat hij Mij bedoelt en daar gaat het om, en daarbij gaat het om de mate van liefde die iemand voor Mij en zijn medemensen heeft en tot uiting brengt.

Ik weet dat er gemeenschappen zijn die streng vasthouden aan wat zij zien als Mijn leer. Maar die strengheid belemmert de vrijheid die Ik voor alle mensen bedoeld heb en die strengheid is op geen enkele manier door Mij bedoeld om door mensen aan elkaar opgelegd te worden. Juist die strengheid belemmert mensen om de misvattingen die in hun leer geslopen zijn te onderkennen en los te laten. Zo zijn er gemeenschappen die het vasthouden aan hun strengheid belangrijker vinden, dan de misvattingen te herkennen in hun leer. En wat zij bestuderen zijn vooral de geschreven teksten, die zij met het verstand tot een waarheid beargumenteren, terwijl zij de ware betekenis niet herkennen.

Want alleen het hart, waarin Ik bij alle mensen aanwezig ben, heeft het vermogen om wat er geschreven staat naar waarheid te zien en te begrijpen. Door Mij, omdat Ik juist via die verbinding met Mij in het hart de waarheid en hoe die te begrijpen aanreik aan iedereen die met zijn hart de Bijbelse teksten leest. Maar als eenmaal met het verstand gedacht wordt dat aan de letter moet worden vastgehouden om in Mijn hemel te kunnen komen, dan is het heel moeilijk om dat te doorbreken en die mens bij zijn hart, waar Ik werkelijk ben, te brengen. En mensen in zo’n gemeenschap belemmeren met hun verstandsmatige strengheid elkaar voortdurend om los te komen van de letter en in het hart van Mij de ware betekenis te gaan voelen. Want denken met het hart is vooral voelen en het verstand is er om vervolgens met wat er gevoeld wordt, wijs om te gaan. Want in het hart is Mijn liefde en Mijn wijsheid en het hart voelt Mijn liefde en haar wijsheid en het verstand begrijpt vervolgens Mijn wijsheid uit Mijn liefde, zodat het handelen precies uit liefde in wijsheid goedkomt.

Maar ook de mensen die streng zijn in de leer zullen op de bestemde tijd hun vergissing inzien en hun hart zal openspringen en gevuld worden met Mijn liefde en zij zullen dan voelen wat ware liefde uit Mij is. Wees daarom allen gerust, want ook zij die aan strengheid vasthouden zullen daarvan bevrijd worden door Mij in hun hart op de daarvoor bestemde tijd. Blijf zelf in je hart bij Mij en voel Mijn liefde en haar wijsheid, dan weet je steeds dat Ik er ben voor jou en je steun bij alles wat op je pad komt en vertrouw erop dat niets voor niets gebeurt maar dat alles, hoe onaangenaam ook, in Mijn Hand ligt en door Mij met zorg gedragen wordt, niet zoals de mens wil, maar zoals Ik in Mijn wijze liefde weet dat het voor iedereen het beste is.

Hemels Brood 6455

Leven op aarde is leren, voortdurend leren. Van baby af aan leert ieder mens tot aan het einde van zijn verblijf op aarde. Al groeit een mens op in de wildernis, dan nog leert hij, alleen niet de dingen die in een samenleving geleerd worden, maar hij leert. Hij kan het geleerde niet of nauwelijks gebruiken als hij op een zeker moment in de samenleving terechtkomt, want het past daar niet en omgekeerd heeft iemand die in de samenleving is opgegroeid niets aan het geleerde in de wildernis. Toch hebben beiden geleerd te overleven, de een in de jungle van de wildernis en de ander in de jungle van de samenleving.

Maar waar het leren op aarde vooral om gaat, is het leren begrijpen van wat werkelijk leven is en leren begrijpen Wie Ik Ben, Die Leven geeft en Leven Is. Of een mens nu in de ene of de andere jungle opgroeit, hij leert, maar wat hij leert is inherent aan zijn situatie en zo leren alle mensen door hun situatie. Maar het werkelijke leven heeft slechts zijdelings te maken met de situatie waarin iemand zich bevindt, omdat het werkelijke leren afgestemd is op het gaan zien en begrijpen van Wie Ik Ben en wat werkelijk leven is. Want werkelijk leven is onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en of iemand nu in de ene of de andere jungle opgroeit, het werkelijke leerdoel is voor beiden hetzelfde, alleen de leerweg is verschillend.

Zo zijn alle mensen verschillend, alle situaties verschillend, alle talenten die mensen hebben verschillend, hun mogelijkheden verschillend, hun zicht verschillend, maar alles kan voor iedereen nog zo verschillend zijn, het werkelijke leerdoel is voor iedereen hetzelfde, leren zien Wie Ik Ben en wat werkelijk leven is. Door alle verschillen, die er om wijze redenen zijn, leren mensen toch hetzelfde en dat begint al meteen bij de geboorte. Bij de geboorte begint de groei, die groei gaat als vanzelf, iedereen groeit, en op diezelfde manier leert iedereen. Maar er is een verschil tussen leren op school, leren van regels, leren uit ervaring en leren uit Mij. En wat mensen ook leren van elkaar, door school, uit boeken, uit ervaring of noem maar op, daarboven staat altijd leren uit Mij, wat ieder persoonlijk uit Mij gegeven wordt.

Dat leren gaat als vanzelf, zoals groei ook als vanzelf gaat. Groei start bij de geboorte en hoewel ieders groei verschillend is en er invloeden zijn die groei bevorderen of afremmen, toch is er groei, en zo is er ook leren. Voor ieder mens persoonlijk en voor allen tezamen. Groei en leren komt uit Mij, uit Mijn liefde voor jullie allemaal. Groei en leren op aarde is er zodat jullie tot werkelijk gelukzalig leven komen, in de volle vrijheid van bestaan!

Hemels Brood 6456

Abraham moest zijn zoon Izaäk offeren, het beste wat hij had. Hij was daartoe bereid uit liefde voor Mij en uit vertrouwen op Mij. Maar Ik  spaarde zijn zoon. Is het nu zo dat Ik een God ben die mensenoffers vraagt, zoals er volkeren geweest zijn die geloofden dat zij hun goden tevreden moesten stellen met mensenoffers?

Nee, zo’n God ben Ik  niet en andere goden dan Ik bestaan ook helemaal niet. De goden waarin geloofd werd in oude tijden zijn verzinsels van mensen die daarmee macht verkregen over hun medemensen. Zij maakten misbruik van natuurverschijnselen en aangeleerde magie om niets wetende mensen hun verzinsels wijs te maken als een waarheid en te misleiden. Dat leverde hen niet alleen macht, maar ook rijkdom op. In de situatie van Abraham ging het er niet om dat hij zijn zoon daadwerkelijk zou doden, en ook deze tekst is niet bedoeld om letterlijk te nemen, maar ging het erom of hij bereid was om wat hij het meest begeerde, aan Mij af te staan en de verleiding, om wat hij het meest begeerde te behouden, kon weerstaan.

En daar gaat het nu in deze tijd nog om. Ben je bereid om datgene wat je het liefst is, wat je het allerbelangrijkste vindt, wat je nooit kwijt zou willen, af te staan en de verleiding die aan je trekt om het te behouden te weerstaan en het los te laten en aan Mij over te laten, aan Mij te geven en er niet voor te strijden om het te behouden? Want dat is er aan de hand op aarde. De mens is er voortdurend mee bezig om wat hij heeft te beschermen en niet af te staan, integendeel, hij probeert het te vermeerderen, zijn macht, zijn bezit en al zijn gemak. Hij beschermt zijn voedsel, zodat de hongerige het hem niet kan afnemen, hij beschermt zijn welzijn, zodat anderen hem dat niet afnemen, hij beschermt zijn rijkdom, zijn bezit, alles wat hij heeft, tegen arme mensen die niets hebben, hij beschermt zijn aanzien, zodat niet gezien wordt dat hij eigenlijk zijn naasten tekortdoet en egoïstisch is.

En hij ontkent dat hij dat doet, want hij kan er immers niets aan doen, dat er landen zijn die oorlog voeren, dat er mensen zijn die daardoor verdreven worden, dat er landen zijn waar honger en ziekte heersen. En zelfs de armoede bij mensen in zijn eigen land ziet hij als schuld van die mensen zelf, of als gevolg van het systeem of van het beleid van de regering. Maar in werkelijkheid is hij degene aan wie Ik vraag om zijn zoon af te staan, dat wil zeggen, zijn positie, zijn macht, zijn aanzien, zijn rijkdom, alles wat hij het liefst behoudt, af te staan. En ook jullie, ook jou vraag Ik dat. Ben je bereid om alles wat je lief is en graag behoudt aan Mij af te staan? Ik bedoel, ben je bereid om je mening, je wensen, je verlangens, om dat allemaal aan Mij af te staan, uit liefde voor Mij?

Hemels Brood 6457

Geld speelt een grote rol in het leven van veel mensen, vooral als een enorme verleiding om af te dwalen van liefde. Degenen die er genoeg van hebben willen voortdurend meer en degenen die er te weinig van hebben zoeken er voortdurend naar er meer van te krijgen en zo is geld het meest gebruikte middel om mensen om te kopen en hen tot daden te brengen die het daglicht niet verdragen. Maar daarnaast is ook lust om bevrediging te krijgen een verleiding die in de mens aanwezig is en gemakkelijk getriggerd wordt door een medemens om aan toe te geven, want het lijkt een natuurlijke drang van het lichaam, maar het heeft toch al eeuwen tot veel leed geleid.

Het hoort in die zin alleen thuis bij de man en de vrouw die hun leven samen delen en is bestemd voor de voortplanting, zolang daar de mogelijkheid nog voor is. En al wordt het over het algemeen gezien als een zekere ontspanning, deze lust is al veelvuldig ook een kwaad gebleken, omdat niet kon worden weerstaan er aan toe te geven. En er is veel op aarde wat de mens gemakkelijk verleidt tot handelen zonder liefde en vervolgens goedgepraat wordt op de een of andere manier. Veel wordt verborgen gehouden voor Mijn licht. Maar vergeet niet dat alles hoe dan ook in Mijn licht staat, ook al denk je soms van niet. Want wie iets voor Mij in het duister van zijn afdwaling verborgen denkt te houden, die is verblind en denkt door die blindheid dat hij het buiten Mijn licht houdt, maar Mijn licht is er evengoed, alleen hij ziet het niet.

En zo denken veel mensen dat zij hun doen en laten buiten Mijn licht houden, terwijl het in werkelijkheid nog altijd in Mijn volle licht door Mij te zien is. Alleen mensen die blind zijn, door hun eigen verduisterde handelen, zien het niet, maar Ik wel en met Mij zijn er mensen die, door hun liefde en oprechtheid, ook kunnen zien wat eigenlijk gedacht wordt dat niet te zien is. Zij zijn degenen die soms waarschuwingen geven, maar naar hen wordt meestal niet geluisterd, zij worden doorgaans niet geloofd, of niet serieus genomen. Maar echte zieners zien met Mijn ogen alles waarvan gedacht wordt dat het in het duister verborgen is. Deze zieners zijn als een bode die aan Mij vooruitgaan, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om terug te komen vanuit de duisternis van zijn handelen in Mijn licht van Mijn ware liefde, voordat de gevolgen zich voordoen. Want Ik ben een milde zachtmoedige God, die als een Vader zijn kinderen behoedt voor onbezonnen daden, die prettig lijken te zijn, maar daarna gevolgen hebben die beter vermeden werden.

Wie oren heeft die hore en wie denkt iets verborgen te kunnen houden, die zeg Ik, kom uit de duisternis, want het is in werkelijkheid geen duisternis maar blindheid, die oplost zodra je terug op het pad van waarheid en liefde komt. De keus is aan jou. En wat je ook kiest, weet dat je altijd in het volle licht van Mijn liefde staat, of jij dat nu wel of niet ziet. En hoe je daar staat, als een zot die denkt niet gezien te worden, of als een geliefd kind van Mij, dat ligt aan jou in je vrijheid van zijn. Maar Mijn licht is nooit weg, Mijn liefde verlicht altijd alles. Zalig degenen die zien!

Hemels Brood 6458

Het is niet verkeerd om zo nu en dan wat achterdochtig te zijn, vooral als het allemaal te mooi is om waar te zijn. Want vaak wordt bedrog juist heel mooi verpakt in mooie woorden of extra hulp, met een vriendelijk gezicht en mooie gebaren. Maar als er dan ergens van binnen een klein waarschuwingslampje gaat branden, wees dan extra op je hoede, want juist die innerlijke signalen, die lijken nergens op te slaan, die signaaltjes die niet lijken te kloppen, die verwijzen juist daarnaartoe wat onder al dat mooie en vriendelijke, dat behulpzame, verstopt is.

En hoewel het allemaal goed en heel eerlijk lijkt, ga er toch vanuit dat zo’n signaaltje er niet zomaar zonder reden is. Daarom, het beste om te doen als je een signaaltje in je voelt, maar niet meteen weet waar dat mee te maken heeft, omdat alles er goed en in orde uitziet, bekijk dan in je dat signaaltje eens van dichterbij. Als je wilt, kun je het met Mij samen bekijken, dan kan Ik het met Mijn licht verhelderen en zul je zien dat het niet zomaar een signaaltje is, maar een waarschuwing voor iets dat verborgen is en niet goed is bij alles wat wel goed lijkt te zijn. De mens die kwaad wil, zal dat nooit openlijk tonen, maar altijd verpakken en hij krijgt daarbij hulp van de intelligentie van het tegenovergestelde van Mijn liefde en haar wijsheid. En juist dat tegenovergestelde kent jouw zwakten, kent waarop jij vertrouwt en te bedriegen bent, weet waar jouw loyaliteiten liggen, hoe hij je het beste iets kan wijsmaken, en dat toont hij allemaal in die mens met kwade bedoelingen, zodat jij dat niet opmerkt.

Maar Ik ben in jou en merk het wel op, en dat voel jij, dat is dat signaaltje wat je in je voelt. Sla daar acht op, want meer dan dat signaaltje kan Ik je, zonder je vrijheid te belemmeren, niet geven. Maar als jij uit vrije wil bij Mij komt en Mij naar dat signaaltje vraagt, dan kan en zal Ik je in ware liefde tonen wat aan jouw aandacht voorbijgegaan is, en dan kan Ik je advies geven hoe het beste te handelen. En heb dan geen medelijden met die vriendelijke mens, want die vriendelijkheid is nep, maar Mijn liefde en haar wijsheid is echt en wat het je toont is waar. Het is in alle vrijheid dan jouw keus om Mijn raad op te volgen. Doe je dat in Mijn Naam van ware liefde, dan komt het helemaal goed!

Hemels Brood 6459

Ik zie in je hart de vraag of Ik de loop der dingen kan veranderen. Maar die vraag heeft geen vaststaand antwoord. Want ja, Ik kan alle dingen, Ik kan de loop van alles veranderen, maar is het Mijn Wil, dat is eerder de vraag. En daarop zeg Ik, niet als daarmee de vrijheid van de mens belemmerd wordt en niet als daarmee het te bereiken doel voor die mens en voor alle mensen verminderd of weggenomen wordt. Want het grote doel voor alle mensen is het bereiken van het ware vrije zuiver gelukzalige leven, voor iedereen persoonlijk en voor allen tezamen. In verband daarmee is het Mijn Wil om steeds de beste weg aan te reiken.

Zie, Ik kan iemand op aarde een gemakkelijke weg te gaan geven, met een resultaat dat hem niet geeft wat hij zou kunnen krijgen, als Ik hem een moeilijke weg zou geven. En het zou geen liefde zijn, als Ik hem een gemakkelijke weg zou geven, met een minder resultaat, terwijl met meer moeite het ware koninkrijk door hem bereikt kan worden. Zie, de mens heeft daar in zijn vrijheid de vrije keus in en vanuit die vrije keus bepaalt iedereen hoe Mijn Wil uit liefde vorm krijgt en het beste voor diegene zich ontvouwt. Het is daarom niet alleen Mijn Wil, maar, zolang de mens in zijn vrijheid vasthoudt aan zijn eigen wil en nog verlangens heeft die niet overeenkomen met wat voor diegene het beste is, ook zijn wil.

Mijn Wil staat wel boven de wil van de mens ten aanzien van het doel van de schepping van hemel en aarde en de schepping van de mens, maar evengoed heeft ieder mens zijn eigen vrijheid en daarmee zijn eigen wil en zolang zijn wil in zijn vrijheid niet volledig gelijk is aan Mijn Wil, uit eigen vrije keus, gaat hij de weg van zijn wil, welke uit Mijn liefde en wijsheid dan zo geleid wordt, dat hij toch het doel van zijn bestaan op aarde gaat bereiken, al is dat via andere wegen dan wanneer hij zijn wil wel met Mijn Wil verenigd zou hebben. Als je dan vraagt of Ik de loop der dingen kan veranderen, dan zeg Ik, het gaat er niet om of Ik dat kan, maar of dat degene waar het om gaat ten goede zou komen. En dat is Mijn Wil, dat alle mensen, ieder persoonlijk en allen tezamen, voor altijd het ware vrije eeuwig gelukzalige leven bereiken.

Als daarvoor een lijdensweg nodig is, dan neem Ik die niet weg, want niemand overziet wat Ik overzie, en dat is Mijn liefdevolle zorg voor jullie allemaal, in de geheimenis van Mijn wijze liefde heeft alles zijn plaats en wel zodanig, dat alleen het beste altijd voorop gaat, of dat nu moeilijk of makkelijk is. Wie met zijn hele hart kan zeggen, Uw Wil geschiede, die weet wat Mijn Wil is, die weet wat het beste is, ook als dat de moeilijkste weg is.

Hemels Brood 6460

Als een muur je weg verspert, dan zul je die muur eerst moeten afbreken wil je verder kunnen gaan. Maar als die muur niet van jou is, kun je die niet afbreken en zul je eerst degene die de muur gezet heeft moeten vragen om die muur neer te halen. Wil diegene dat niet, dan zul je een andere weg moeten gaan.

Zie de muur in dit voorbeeld niet als een letterlijke muur maar als een belemmering die zich kan voordoen waardoor bepaalde situaties niet mogelijk zijn. Zo’n belemmering kan opgeworpen worden tussen twee (of meer) mensen en bijvoorbeeld staan voor een gebrek aan vertrouwen van degene waar de muur van is ten aanzien van degene die door de muur belemmerd wordt. Degene die niet vertrouwd wordt wil die belemmering wegnemen, maar wat hij ook doet, het helpt niet. Toch is hij te vertrouwen, maar de ander gelooft dat niet, waardoor de muur, te zien als een belemmering, blijft staan en hij geen stap dichterbij kan komen, met al zijn liefde niet, en de ander is de enige die de belemmering kan opheffen.

Het heeft dan weinig of geen zin om tegen die muur op te boksen. Laat die muur maar staan en mettertijd zal diegene die muur wel afbreken, want zo’n muur geeft hoe dan ook aan de eigenaar ervan belemmeringen, hij kan de weg die hij afgesloten heeft nu zelf ook niet gaan. Elke belemmering die iemand opzet en daar liefde mee tegenhoudt, beperkt hemzelf nog het meest en zolang hij daar blind voor is, vaak niet eens ziet dat hijzelf die muur opgetrokken heeft, zal hij er ook de gevolgen van dragen. Daarbij is het heel jammer dat hij vervolgens niet begrijpt hoe het komt dat hem bepaalde situaties gegeven worden die minder prettig zijn. Die worden hem gegeven opdat hij in zichzelf gaat ontdekken dat het zijn eigen muur is waardoor hij niet verder komt.

Wie als een vijand gezien en behandeld wordt, maar dat niet is, laat hij geduldig wachten en andere wegen gaan. Want wanneer iemand in zichzelf blind is voor zijn eigen onterechte handelen, is daar alleen door hem zelf verandering in te brengen. Daar zal Ik altijd bij helpen, zodat liefde weer een plaats krijgt in zijn hart en het zicht op zichzelf weer terugkomt. Maar dat kan bij sommige mensen lang duren. Dus wie tegen zo’n muur aanloopt, die zeg Ik, verspil er geen moeite aan en kies andere wegen met Mij en laat gaan wat niet te veranderen is. Op Mijn tijd komt het toch goed.

Hemels Brood 6461

Ik ben geen tovenaar, Ik ben de eeuwige wijsheid uit zuivere liefde, Ik ben volmaakt ware liefde, Ik ben Alles, Ik ben het ware eeuwige onveranderlijke Leven en Schepper van al wat is en leeft. Ik ben God en Ik ben in De Mens Jezus Christus, Ik ben de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Ik ben alomtegenwoordig en niets is buiten Mij. Ik ben Eén en in en uit Mij ben Ik velen, want Mijn leven is Eén en er zijn velen die leven in eenheid uit en in Mij.

Er zijn veel mensen uit Mij geboren, maar niet allen kennen Mij als hun God en hemelse Vader, omdat zij hun afkomst niet beseffen. Dat geeft hen kou waar zij warm kunnen zijn. Het zijn degenen die het vuur van ware liefde schuwen en liever in de kou verblijven, omdat zij de warmte niet kennen. Maar Ik heb hen op aarde plaats gegeven om de warmte van ware liefde, het ware leven uit Mij, te vinden en aan te nemen. Zodat zij het verschil ervaren tussen het geluk van werkelijk leven en de onaangename kou van het tegenovergestelde. Ik heb ook engelen als mens op aarde onder de mensen plaats gegeven. Uit hen straalt Mijn warme liefde en Mijn ware wijsheid uit die ware liefde. Maar ook de mensen die in hun wezenlijkheid engelen zijn, ontkomen niet aan al wat er op aarde onaangenaam is. Want eenmaal als mens op aarde heeft iedereen, uit welke sfeer hij ook komt, te maken met de gevolgen van het tegenovergestelde van ware liefde en haar wijsheid.

Want op aarde is iedereen gelijk, uit welke wezenlijkheid hij zijn oorsprong ook heeft, ook de zuiverste engel verliest op aarde aan zuiverheid in de aardse gewelven, waar zowel liefde als het tegenovergestelde van liefde is, om de vrijheid van alle mensen te garanderen. En hoe een mens zich ook hoger en van grotere waarde acht dan zijn medemensen, hij blijft evengoed gelijk in waarde, maar doet zichzelf daarmee tekort. Maar engelen die mens geworden zijn zullen hun oorspronkelijk zuivere aard en wezenlijkheid behouden zonder dat te weten en in hun vrijheid zal er altijd een duidelijke verbinding met Mijn liefde en haar wijsheid zijn, die zij van nature aan hun medemensen dienstbaar zullen stellen, en dat zal altijd hun handelen zuiveren.

Alhoewel pijn en verdriet en onaangename situaties hen niet bespaard zullen blijven, zijn zij toch voor veel mensen Mijn liefde en haar wijsheid in persoon, ook al worden zij als zodanig niet gekend en hebben zij soms meer moeilijkheden te verwerken dan doorsnee. In hen is altijd de verbinding met Mij van waaruit zij kracht krijgen om alles wat zij te dragen hebben te doorstaan. Na hun verblijf op aarde keren zij terug in Mijn liefde, maar op aarde blijft lange tijd de werking van Mijn liefde door hen doorwerken. Want liefde is de Enige ware levenskracht van al wat is, van alle mensen, waardoor iedereen in vrijheid op aarde kan bestaan. Of hij zich dat nu wel of niet bewust is. Maar wie zich dat bewust is, die leeft eens te meer!

Hemels Brood 6462

Er is op aarde in deze tijd een enorm sterk verschil tussen de mensen die Mijn liefde in hun hart voelen en Mij hebben leren kennen en hun best doen om naar Mijn liefde te leven in al hun handelen en de mensen die zonder enig pardon hun medemensen vermoorden, alleen aan zichzelf denken en geen enkel medeleven tonen met degenen die het moeilijk hebben. Het zijn enorme uitersten en daartussen is een enorme variatie van goed en kwaad en dat is zodanig met elkaar verweven, dat nauwelijks te onderscheiden is wie en wat wel en wie en wat niet goed is.

Want alles is anders dan het lijkt, omdat het kwaad veel onder zogenaamde goedheid verborgen heeft en niet gemakkelijk ontdekt kan worden. Evengoed is het zo, dat wanneer het ontdekt wordt, er meestal geen wegen zijn om het tot stoppen te brengen. Veel kwaad gebeurt dan ook zelfs zichtbaar voor iedereen en evengoed lukt het goede mensen niet om het een halt toe te roepen. De macht van het kwaad lijkt onaantastbaar, maar Ik verzeker jullie, dat is het niet. Maar het heeft nog tijd nodig voordat de maat vol is, en daarmee bedoel Ik, dat het kwaad zichzelf zal vernietigen, want uiteindelijk keren de gevolgen zich tegen hen die ze veroorzaakt hebben. Zoals de daden van liefde terugkeren naar degene die aan liefde heeft vastgehouden, zo zullen de gevolgen van kwade daden terugkomen bij degenen die ze ontketend hebben, als een boemerang, en het zal hen alle macht die zij dachten te hebben uit handen slaan.

Voor nu is dit alleen nog een belofte die nog moet uitkomen, maar wie goed kijkt, die kan zien dat de maat voller en voller wordt, en in het hart van jullie goede en liefdevolle mensen kun je van Mij verstaan hoe het er in werkelijkheid voorstaat. De strijd is nog niet gestreden, het ergste staat nog te gebeuren, maar Mijn liefde heeft alle gebeurtenissen reeds overwonnen, laat dat jullie allemaal een troost zijn in deze tijd waarin het handelen van zoveel mensen zo onbegrijpelijk is en hun meningen zo tegengesteld aan elkaar zijn, zodat ook onder goede mensen de eenheid in Mij verstoord is. Maar Ik zeg jullie, in werkelijkheid is er niets verstoord en zijn jullie allen in eenheid met Mij zonder dat daar iets aan veranderd kan worden. Blijf daarom zoveel je kunt trouw aan Mijn liefde en al wat je niet lukt om helemaal goed te doen, zal je vergeven worden, omdat je het steeds opnieuw probeert om het goed te doen en Mijn liefde te zijn.

Blijf elkaar vergeven, want wie niet zijn naaste kan vergeven, hoe kan hij ooit zelf vergeven worden? En wanneer goede mensen elkaar voor relatieve kleinigheden niet kunnen vergeven, geeft dat steeds opening voor de tentakels van het kwaad, kleinigheden die niets voorstellen ten aanzien van het kwaad dat in deze tijd tegen Mij gericht is. Maar Ik heb Mijn engelen klaarstaan en zij zullen met het zwaard van liefde en gerechtigheid komen en alles tot eenheid in liefde terugbrengen, waarbij het kwaad in zijn eigen vallen oplost en de eenheid in liefde op aarde hersteld wordt. Goede tijden zullen dan alle smart snel doen vergeten wanneer de onderlinge eenheid in ware liefde hersteld is. En hersteld zal het worden, wees daar zeker van!

Hemels Brood 6463

Zie, Ik ben overal en in iedereen. Daarbij ben Ik Alles, het ware eeuwige Leven en alles en iedereen is met Mij het ware eeuwige Leven. Het ware eeuwige Leven is puur en zondermeer liefde en wijsheid uit liefde. Deze Enige ware liefde is overal en in ieder mens aanwezig, want Ik ben overal en in iedereen aanwezig en vanuit Mij en Mijn wijze liefde stroomt alleen volle gelukzaligheid, vreugde en blijdschap. Maar op aarde kunnen mensen zich afvragen, waarom zij die volle gelukzaligheid en die vreugde en blijdschap niet steeds ervaren, waarom er zoveel ellende en narigheid op aarde is bij zoveel mensen, als het leven alleen vreugde en blijdschap is, terwijl het leven op aarde zo vreugdevol voor iedereen niet is.

De vraag is niet waarom, maar waardoor. Waardoor is er bij zoveel mensen narigheid en is vreugde maar heel beperkt aanwezig op aarde? Het eenvoudige antwoord is, door de afdwalingen van liefde van de mens in zijn vrijheid van doen en laten. Daarop kan gezegd worden, dat er op aarde een sterke verleiding tot het tegenovergestelde van ware liefde aanwezig is, die door veel mensen niet weerstaan kan worden. Dat kan zo zijn, maar Ik heb de mens op aarde niet alleen zijn vrijheid van keus gegeven, waarbij het nodig is dat zowel liefde als het tegenovergestelde van liefde ter keus aanwezig is, maar Ik heb hem ook het onderscheid gegeven tussen wat goed en liefdevol is en wat het tegenovergestelde daarvan is en Ik heb hem het geweten gegeven, waardoor hij ook de gevolgen van het een en het ander kan beseffen. Ook heb Ik de mens de mogelijkheid gegeven om Mij via Jezus Christus in zijn hart om advies te vragen, zodat ieder mens altijd kan weten, in zijn hart kan voelen, wat het beste is om te doen of te laten, om tot de gelukzaligheid van het ware leven te komen, wat hij van oorsprong aan in alle werkelijkheid is.

Maar al bij de eerste mens is niet naar Mijn advies geluisterd. En omdat alle mensen tezamen een eenheid zijn, werkt elke afdwaling van liefde door met gevolgen voor iedereen. En dan is het voor iedereen maar goed dat die eenheid, die mensen met elkaar zijn, haar ware oorsprong heeft in Mij, jullie God en Schepper, het ware Leven, en in Mij is geen kwaad of enige verleiding daartoe aanwezig, alleen ware liefde en haar wijsheid. En dat de mens, gescheiden van Mij door de wand van de materie, van het kwaad en elke afdwaling van liefde, in die materie gezuiverd wordt door Mijn liefde die, in de materie doorgedrongen, de ware liefde en haar wijsheid blijft en de mens helpt om in zijn vrijheid los te komen van de materie en evengoed voor altijd terug te komen in de eenheid met Mij, in ware liefde en haar wijsheid, de eeuwige gelukzaligheid, vol vreugde en blijdschap.

Hemels Brood 6464

Het lichaam van de mens bestaat uit zachte en harde onderdelen. Zou het alleen uit zachte onderdelen bestaan, dan zou het als een plumpudding in elkaar zakken. Zou het alleen uit harde onderdelen bestaan, dan zou het uit elkaar vallen. Zo is het ook met het leven. Als het leven alleen liefde zou zijn, zonder haar wijsheid, dan zou het geen kracht hebben, en zou het alleen wijsheid zijn, dan zou door de hardheid alles vastlopen. Raderen lopen het soepelst als zij geolied zijn.

Zo is het met het leven, dat is liefde en haar wijsheid. De liefde is de zachtmoedigheid en de wijsheid is de kracht uit liefde waarvan de liefde gebruik maakt om tot zinvolle daden te komen. Want zou er alleen liefde zijn, dan zou iedereen liefdevol over de bol geaaid worden, zowel de goede als de kwade, maar het zou er niet toe komen om het kwaad te ontmantelen en op te lossen. Daarom lijkt Mijn liefde door haar wijsheid soms hard in haar handelwijze, maar geloof Mij, alleen daardoor worden de hardste noten gekraakt, zodat de grootste belemmeringen om tot zicht te komen worden opgeruimd. Want wanneer een gebouw ingestort is en er mensen onder het puin bedolven zijn die gered kunnen worden, dan is alleen liefde voor die mensen niet genoeg, er is ook inzicht en kracht nodig om het nodige werk te verzetten en het zware puin weg te ruimen.

En zie, het is nodig dat alle belemmeringen bij mensen om tot zicht op het werkelijke leven te komen weggeruimd worden, en dat gebeurt door Mijn liefde en haar wijsheid, zodat de juiste krachten het werk kunnen doen. Want de verleiding is sterk en er is kracht nodig om die te weerstaan en zicht te krijgen op wat werkelijk van belang is. Want liefde alleen kan niet tillen wat de wijsheid wel kan. Het zicht van de liefde is als het zicht door een roze bril, maar de wijsheid ziet helder en zonder bril. Die twee zijn daarom tezamen nodig voor alle leven op aarde, zoals het lichaam op aarde niet alleen het zachte, maar ook het stevige is om te kunnen staan en gaan.

Op allerlei manieren weerspiegelt alles op en om de aarde het ware leven. Voor een bepaalde periode is het in de materie gevat. En nu juist de samenwerking van liefde en haar wijsheid zorgt voor de bevrijding uit de materie. Liefde en wijsheid geven tezamen de oplossing van alle afdwalingen van liefde en de zuivering van de grote geest Lucifer, waardoor zijn wezenlijkheid, oorspronkelijk gelijkend op Mij en aan Mijn Goddelijkheid verwant, in de mensen op aarde verdeeld, via de materie, via alle mensen, tot zijn werkelijke leven uit Mij terug zal komen als de verloren zoon, zoals jullie allemaal zullen terugkomen, iedereen als de verloren zoon. Die terugkomst zal het grote levensfeest zijn voor alle mensen!

Hemels Brood 6465

Kijk eens naar alle mooie een positieve momenten in je leven. Veel mensen zijn geneigd om een groot deel van hun leven te laten overschaduwen door onaangename situaties en raken daardoor al die mooie en goede momenten kwijt uit hun herinnering, alsof ze alleen narigheid op hun pad gekregen hebben.

Maar de meeste mensen hebben behalve die onaangename momenten ook veel fijne en goede momenten gekend. Gezegende momenten, die veel belangrijker zijn om je te herinneren dan die momenten die niet zo aangenaam waren. Tel eerder je zegeningen en fijne momenten dan wat niet fijn was of is. Want daar is het kwaad op uit, om je vast te houden aan de gedachte over alles wat je aangedaan is. Maar als je al die momenten ook als zegeningen van Mij zou kunnen zien, dan koppel je ze los van het kwaad, dan koppel je ze los van weerstandsgevoelens, dan koppel je ze los van verontwaardiging, van boosheid en van wraakzucht. Denk daarbij dan ook eens aan Mijn liefde voor jou, want Ik blijf altijd iedereen liefhebben, ondanks alle kwaad dat mensen doen en beramen.

Nu kun je wel zeggen, maar U bent God en Heer en Meester over alles en iedereen. Ja, lief mens, maar Mijn liefde kun jij ook zijn, door Mijn liefde in je hart toe te laten in plaats van die weerstand, die boosheid, dat verdriet. Want Ik ben in je hart en altijd bereid je van Mijn liefde en wijsheid kracht te geven om boosheid en dergelijke te overkomen en te voelen hoe gezegend je bent met veel meer dan die onaangename momenten. Laat die treurnis maar los, want dat doet jou geen goed en ook je naasten niet. Dank Mij liever ook voor die nare momenten, want ook die momenten geven jou meer dan je denkt, sterken jou meer dan je denkt, geven jou meer zicht op de werkelijkheid dan je denkt en dat is allemaal winst voor jou, juist winst voor jouw leven en je begrip van leven.

Je weet al veel uit al die ervaringen van goede en minder goede momenten, gebruik die ervaringen positief en ze geven je kracht om lief te hebben in plaats van boosheid en verdriet. Want Ik ben in jou en Mijn liefde staat vrij tot je beschikking, vergeet dat niet, Ik heb jou lief!

Hemels Brood 6466

Pas op voor de wolf in schaapskleren. Want hij loert op ieder moment waarop hij zijn valse streken ten uitvoer kan brengen. Maar wees niet bevreesd voor hem, wat hij ook doet of laat, het zal bij hem zelf terugkomen op momenten en manieren die hij het minst verwacht. Het gaat er daarbij niet om dat hij boet voor zijn valsheid, het gaat erom dat hij tot inzicht komt, dat hij gaat zien hoe hij zichzelf tekortdeed met zijn valse streken. Laat het in liefde aan Mijn zorg over.

Want Ik ben niet zoals mensen zijn, die kwaad met kwaad bestrijden, wat de situatie vaak alleen erger maakt, Ik ben liefde en wijsheid en daarmee breng Ik alles in orde op de daarvoor bestemde tijd. Denk nu niet dat Mijn liefde altijd verzacht wat niet goed is en vergoelijkt wat mensen anderen aandoen, want Mijn liefde is ook wijs. Het kwaad is op aarde aan banden gelegd en alle wolven in schaapskleren zullen tot zicht gebracht worden. Ik zeg jullie, die door anderen vals bejegend zijn, het zal voor diegenen niet een gemakkelijke weg zijn om te gaan tot bij hen het licht enigszins doordringt en hun wereldse ogen wat meer geestelijk worden. Jouw zorg is het om wie je bent, jouw geestelijk leven dieper te gaan beseffen en in je hart het contact met Mij te versterken, om je innerlijk gevoel voorrang te leren geven op wat je aangeleerd of aangepraat is.

Jouw zorg is het om jezelf, wie jij bent, wat jouw talenten zijn meer en meer te gaan beseffen en daarvoor te kiezen. Niet om anderen, maar om jezelf. Want wie in het goede zichzelf is, die hoeft zich geen zorgen te maken om wat anderen doen en laten, wat anderen van mening zijn, wat anderen wellicht van je verwachten, het gaat niet om hen, het gaat om jou en om Mij in je hart. Want in je hart ben Ik altijd aanwezig, het goede, het liefdevolle, maar ook de wijsheid, de kracht om te zijn wie je bent. En dan zal er op aarde nog van alles op je pad komen, zoals bij iedereen van alles op zijn pad komt, maar iedereen kan dat allemaal met Mij samen oplossen, ook jij! Want jij kent dat gevoel in je hart dat je zegt wat goed is en je waarschuwt als iets niet goed is, die kleine signaaltjes die je soms krijgt, dat ben Ik, heel eenvoudig in jou.

Zie, Ik ben altijd bij je, Ik ben altijd bij je geweest en Ik zal in je hart altijd bij jou zijn, jou vrijlatend je eigen keuzen te maken. Ik steun je altijd, want Ik heb jou lief, in alle eeuwigheid heb Ik jou lief.

Hemels Brood 6467

De verscheidenheid aan voedsel is in welvarende landen enorm en de gerechten die aangeboden worden zijn tongstrelend en het gaat er steeds om, zo lekker mogelijk te eten. Maar niet al het aangeboden voedsel is voor iedereen even gezond en er is ook veel dat de tong streelt maar niet gezond is.

In de Bijbel staan allerlei aanbevelingen over wat wel en wat niet geschikt is om te eten, en mensen die de Bijbel nog in de letterlijke betekenis nemen, nemen die adviezen ook letterlijk. Maar in de huidige tijd zijn er zoveel meer verschillende etenswaren dan er in de tijd dat de Bijbel geschreven werd waren, dat je je kunt afvragen wat daarvan nu wel of niet gezond is. Daarover zijn de meningen nogal verdeeld. Wat het lichaam aangaat kan gezegd worden dat wat door de een goed verdragen wordt, voor een ander niet evenzogoed is. Daarover is ondertussen zoveel verschil te benoemen, dat iedereen het beste voor zichzelf uitmaakt wat hem wel of niet past. Daarbij is het logisch om je af te vragen hoeveel waarde de voedingsadviezen die in de Bijbel worden gegeven, nog hebben.

Daarop zeg Ik, ten aanzien van het materiële lichaam hebben ze geen bestemde betekenis, maar dat was al zo in de tijd dat de Bijbel geschreven werd. Want, zoals al eerder aangegeven is over de Bijbelse teksten, deze adviezen zijn niet bedoeld om letterlijk te nemen, maar om geestelijk begrepen te worden. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over onreine dieren, om daarvan niet te eten, en over reine dieren, waar wel van gegeten mag worden, en over tijden om te vasten en niets te eten, maar het is allemaal bedoeld om geestelijk te begrijpen, het heeft allemaal alleen een geestelijke betekenis. Iedereen die de geestelijke betekenis wil leren kennen, kan dat in zijn hart van Mij leren, maar dan zal hij wel eerst moeten loskomen van de letterlijke betekenis en zich openstellen voor de geestelijke waarheid.

Daarvoor is een oprecht luisteren nodig en de bereidheid om de eigen innerlijke onreinheid onder ogen te zien. Daarvoor is niet een letterlijk vasten nodig, waarbij een dag of langer niet gegeten wordt, maar daarvoor is een innerlijke diepe stilte nodig, om goed te kunnen luisteren en om de ware betekenis van de voedseladviezen geestelijk en naar waarheid te kunnen verstaan. Dat is niet eventjes uit te leggen allemaal. Maar wie in zijn hart bij Mij komt, die zal Ik steeds wat meer uitleg geven en leren wat de geestelijke betekenis van onrein en rein voedsel is. Het sleutelwoord daarbij, om alles goed te kunnen begrijpen, is liefde!

Hemels Brood 6468

Alles wat slecht is, alles wat kwaad is, alles wat boosheid is, is bedoeld weer goed te worden. Maar het ligt aan de mens of hij zijn boosheid, zijn kwaad, zijn slechte handelen laat voortduren of ervoor zorgt dat het weer goedkomt. Het is aan de mens om meningsverschillen, om ruzies en onenigheden bij te leggen, om elkaar te vergeven en in Mijn liefde elkaar te accepteren zoals ieder is. Maar als de ene mens met het doel om goed te maken wat misging, verschillende pogingen gedaan heeft, zonder resultaat bij de ander, dan mag het losgelaten worden, hoe triest dat dan ook is.

Want liefde kan wel van een kant komen, maar vriendschap heeft geen basis op eenzijdige liefde. Daarom hoeft de liefde niet te stoppen, maar de pogingen om tot vriendschap te komen mogen wel gestaakt worden. Het ligt dan aan degene die niet bereid is om goed te maken wat misging, zodat er, zolang die bereidheid er niet is, geen vriendschap meer kan zijn. Maar tussen al degenen die Mijn liefde oprecht zoeken te zijn, zou altijd broederlijke of zusterlijke vriendschap mogelijk moeten zijn. Want waar is Mijn liefde als die vriendschap er niet is? Als dat tussen twee Mijn liefde zoekende mensen al niet lukt, hoe zal het dan ooit in de wereld tussen machthebbers tot vrede kunnen komen? Als Mijn kinderen met elkaar in onmin leven, weet je wel hoeveel effect dat heeft op het grote geheel van het gezamenlijk welzijn van alle mensen?

Zie, alles wat iedereen doet en laat heeft effect, maar wat jullie, Mijn kinderen, doen en laten, heeft meer effect dan al het andere, omdat jullie Mij in waarheid kennen, Mijn liefde kennen en weten hoe belangrijk het is om naar Mijn liefde te leven. Niet alleen voor jezelf, juist niet voor jezelf, maar voor het groter goed van alle mensen. Daarom, als er onderling onmin is, als er hier of daar een breuk in vriendschap is ontstaan, in wederzijds respect, in het liefdevol met elkaar omgaan, probeer dat dan zo snel mogelijk met elkaar in het reine te brengen. Vraag Mij daarbij om hulp en wees oprecht in je pogingen. Lukt het dan niet, laat één van jullie het afweten, dan is dat heel jammer, maar laat het dan los want dan is het aan de ander om tot inzicht en vergeving te komen.

Dan is het aan Mij om het zicht van diegene te verruimen, zonder diens vrijheid te belemmeren. Maar weet als Mijn kinderen hoe belangrijk het is dat jullie zoveel je kunt naar Mijn liefde in vrede met elkaar omgaan. Voor het groter goed van alle mensen.

Hemels Brood 6469

Alles wat de mens doet en laat heeft een uitwerking. Die uitwerking is terug te zien in het materiële en het materiële is daarbij de spiegel van het geestelijke. Nu kun je je afvragen, hoe is dat in het hiernamaals, waar het leven puur geestelijk is en van materie zoals op aarde geen sprake is. Ik zeg daarover, er is geen verschil tussen wat werkelijk leven op aarde is en wat het na het verblijf op aarde is. Want leven is geestelijk, of het nu op aarde of in de hemel is, of het nu tijdens je bestaan op aarde of na je bestaan op aarde is.

Het verschil is de manier waarop je in je vrijheid met je leven op aarde omgaat. Je hebt een keus bij alles. Alle keuzen die je maakt kun je verdelen in vrij eenvoudige keuzen, zoals bijvoorbeeld de keus of je hagelslag of kaas op je brood doet, of de keus of je met de fiets of lopend gaat, of de keus of je een blauwe of een groene trui aantrekt, enzovoorts, en er zijn wat ingewikkeldere keuzen, bijvoorbeeld de keus of je eerlijk bent of niet, en de keus of je iemand helpt of niet, of je wat je hebt met anderen deelt of niet, of je jezelf boven een ander plaatst of niet, enzovoorts. Met de keuzen van de eerste voorbeelden wordt meestal niemand tekortgedaan, terwijl die van het tweede voorbeeld wel mensen tekort kan doen. En dan is het ook zo, dat wanneer je voor het laatste plakje kaas kiest, terwijl je weet dat een ander dat ook graag wilde, je toch een keus uit het tweede voorbeeld gemaakt hebt.

En zo kan alles uitgediept worden tot goed, zuiver, liefdevol en wijs of het tegenovergestelde daarvan. Dat wordt op de aarde allemaal zichtbaar, zowel innerlijk geestelijk als uiterlijk materieel. Alle vormen van leven zijn op aarde tastbaar materieel gespiegeld, maar alles wat materieel is, blijft op de aarde nadat iemand overleden is, niemand neemt zijn geld en bezittingen mee. Dat wil niet zeggen dat leven zonder de materie in het geestelijke geen vormen meer heeft nadat de aarde verlaten is. Want leven heeft heel veel vormen en die zijn na het verblijf op aarde evengoed zichtbaar, alleen op een heel andere manier. Maar dat verschil zal iedereen zelf ervaren en dat zal altijd in verhouding staan tot de keuzen die iemand op aarde maakte en in het hiernamaals maakt.

Want, hoewel de aards materiële voorwerpen niet meegenomen kunnen worden, kunnen mensen de gedachten die zij op aarde hadden, hun overtuigingen en dergelijke, wel meenemen en als iemand op aarde dacht een heel belangrijk machtig mens te zijn, dan kan het zijn dat hij dat na zijn sterven nog steeds denkt te zijn, en die gedachten zullen na het verblijf op aarde ook vormen doen ontstaan waarmee diegene dan te maken krijgt. Want ook in het hiernamaals geeft het doen en laten, uitingen van leven, allerlei vormen die belicht worden door de mate van liefde die daarbij in die mens aanwezig is.

Op aarde worden veel ontdekkingen gedaan. Goede en zinvolle ontdekkingen, die ook nodig zijn, want op aarde is van alles nodig om in leven te kunnen blijven, om zich voor gevaren te beschermen, om te kunnen eten en drinken, om onderdak te hebben, daarbij rekening houdend met de omstandigheden die er op aarde zijn. Maar bij alles wat er ontdekt wordt, is er ook altijd de keus waarvoor het te gebruiken. En die keus is niet altijd ten goede en dienstbaar aan het nodige om te overleven en aan elkaar. Zo kan een goede ontdekking verkeerd ingezet worden. Dat maakt de goede ontdekking niet verkeerd, het verkeerde zit in de keuzen die mensen maken. En dat neemt ieder mens mee na zijn dood, niet de ontdekking, maar wel die keus en in het vervolg van zijn leven, na zijn sterven, blijft dat ook dan een uiting die vorm geeft aan zijn leven.

Ik heb het al vaker gezegd, er gaat een groot geheimenis schuil in de Schepping, die door slechts weinigen ontdekt wordt. Want alleen zij die puur en zuiver van hart zijn, hun best doen om op aarde Mijn liefde uit hun hart te leven, zal Ik beetje voor beetje de geestelijke ogen openen en zij zullen zien, nog voor zij de aarde verlaten hebben, een deel van dat grote geheimenis. Niet omdat zij dat verdienen, maar omdat Ik het wil. En dat is de uiting van Mijn wijze liefdevolle wil.

Hemels Brood 6470

Iets kan glashelder zijn. Maar beter is het kristalhelder. Het beste houd je je hart kristalhelder, dat is, helemaal volkomen eerlijk en oprecht. En het beste je gedachten ook. Want wie Mijn Woord kristalhelder in zijn hart wil verstaan, voor die is het nodig om zo eerlijk als verse witte sneeuw te zijn, in alle opzichten. Maar hoe gemakkelijk komen er gedachten die niet zo zuiver zijn, hoe gemakkelijk is het zicht belemmerd door verlangens en eigen willen, dat zelfs niet meer van glashelder gesproken kan worden.

Nu bedoel Ik hiermee niet, dat je al de daden van de afgelopen tijd, al je denken, onder de loep moet gaan nemen, want dat gebeurt meestal met het verstand, Ik bedoel dat je minder vaak in je hart bij Mij gekomen bent en met Mij je gedachten, je doen en laten hebt besproken. Daardoor is je verstand meer gaan meespelen, zijn er veronderstellingen in je opgekomen, heb je toegegeven aan hersenspinsels en is je zicht op waarheid vertroebeld. Niet dat je van liefde bent afgedwaald, maar de invullingen over gebeurtenissen om je heen zijn niet allemaal juist. Daarmee zijn er gedachten over medemensen ontstaan die niet juist zijn, terwijl je niet bemerkt hebt dat ze niet juist zijn. En dat kan allerlei minder prettige gevolgen hebben.

Veel werelds ingestelde mensen geven invullingen aan het doen en laten van hun medemensen die niet juist zijn en hebben er geen idee van hoeveel schade ze hen daarmee doen. Door aan die eigen invullingen vast te houden als de waarheid, terwijl het de waarheid niet is, ontspoort er zoveel in de wereld. Daarom staat er geschreven, oordeel niet, opdat je zelf niet geoordeeld wordt. Maar vaak wordt niet beseft dat invullingen die mensen aan de intenties van hun medemensen geven niet juist zijn en dat ze daarmee hun medemensen tekortdoen. En dat gebeurt jullie, Mijn liefde zoekende mensen, ook regelmatig. Terwijl dat gemakkelijk voorkomen zou kunnen worden, als ieder van jullie, voordat er iets ingevuld wordt, bij Mij in zijn hart zou komen en naar Mij zou luisteren, of meteen erna, als je beseft te hebben geoordeeld.

Hoe eerlijker en oprechter je in je hart naar Mij luistert, des te zuiverder versta je Mij in je hart. En dan kan het glashelder zijn, maar beter nog wordt het je kristalhelder. En het verschil ligt in de mate van eerlijkheid en oprechtheid waarmee je in je hart naar Mij luistert. Het is aan jou of je Mijn Woord glashelder of kristalhelder verstaat.

Hemels Brood 6471

Open je hart, voor de dag van morgen, maar begin daarmee vandaag. Open je hart voor Mijn liefde, maar wees daarbij volkomen oprecht. Wees Mijn liefde voor je medemensen, niet omdat Ik het van je vraag, maar omdat je er zelf vrij voor kiest. Vergeef je vijanden en heb hen lief. Niet omdat het in de tien geboden staat, maar omdat je begrijpt dat alleen liefde de haat tegengaat. Verwacht geen wonderen, wees zelf een wonder, door Mijn liefde uit te dragen, ook als anderen dat niet doen, omdat jij in je vrijheid Mijn liefde wilt uitdragen.

Want Mijn liefde is nodig in alle omstandigheden en Ik geef je ervan in ruime mate. Daarvoor is het wel nodig dat je bij Mij komt en je hart door Mij laat vullen met ware wijze liefde. Want je  bent vrij en dat betekent dat het nodig is dat het jouw keus is om je hart door Mij te laten vullen. En dat is niet altijd even gemakkelijk, Ik weet het. Er is zoveel afleiding, zoveel gaande om je heen en in de wereld. En juist daarom is het zo belangrijk om steeds weer bij Mij te komen en steeds bereid te zijn om jezelf in alle opzichten te zien, in je hart.

De aarde is een verzamelplaats waar goed en kwaad door elkaar aanwezig zijn, de ene keer bemerk je meer van het kwaad en de andere keer meer van Mijn liefde. En al zou je alle kwaad van de wereld willen wissen, alle tranen willen drogen, alle honger willen stillen, alle oorlogen willen beëindigen, je kunt het niet, niet zonder Mij. Want je bent aan Mij verwant en zoals je niet zonder je hart kunt, zo kun je ook niet zonder Mij, je Leven gever. Want dat gaat altijd door, Ik geef jou elke dag, elk uur van de dag, ieder moment van je bestaan Leven, ware liefde en haar wijsheid. Wat je ook doet of laat, wat je ook zegt of zwijgt, Ik geef jou elk moment van de dag en de nacht je leven en jij hebt daarover vrij de beschikking. Maar het mooie daarvan is, dat je Mij kunt zijn, dat je net als Ik Mijn ware liefde en haar wijsheid kunt zijn. Je hoeft er maar voor te kiezen, maar dan wel elke dag en elke nacht, elk moment van je leven.

En dat is nog moeilijk. Niet alleen voor jou, maar voor zoveel mensen. Maar Ik begrijp dat en Ik wacht geduldig tot je zover bent. Ik leer je te zien en te begrijpen, Ik leer je te groeien in liefde en waarheid, Ik leer je alles wat je nodig hebt om het ware leven zoals het werkelijk is te gaan zien en begrijpen, zodat er een moment komt waarop je met heel je hart in alle vrijheid ervoor kiest Mijn liefde en haar wijsheid zelf te zijn. Want dat is aan jou, die keus is aan jou. Wees er zeker van dat dat moment komt. Ook al lijkt dat nu nog ver weg, dat maakt niet uit, want eens komt dat moment. Dat moment waarop je in de ware gelukzaligheid van liefde en haar wijsheid helemaal zelf gelooft en in ware vrijheid daarvoor kiest. Dat moment is het moment waarop je voor eeuwig gelukkig zult zijn!

Hemels Brood  6471  Extra als tekst voor de Kerstkaart

Ik ben voor alle mensen op aarde gekomen, maar dat is alweer een tijd geleden. Toch blijft het verhaal over Mijn geboorte nog steeds in de gedachten van mensen. Niet bij alle mensen en niet altijd zoals het werkelijk gebeurd is en niet door iedereen begrepen zoals het bedoeld is en begrepen zou kunnen worden. Maar als je in je hart gelooft dat Ik er voor jou ben, dan is dat voor nu genoeg.

Veel mensen verlangen naar vrede op aarde, maar over van alles is er nog niet eens vrede in hun hart. En dat is toch juist de plaats waar Ik geboren ben, als vredestichter en brenger van de boodschap elkaar lief te hebben. Ik kwam in vrede op aarde in een wereld vol geweld en Ik ben nog altijd in ieders hart aanwezig, maar ook nu is er op aarde nog steeds veel geweld. En zie, daarom ben Ik in je hart, ware liefde, zodat je ergens naartoe kunt gaan waar je in Mijn vrede kunt zijn, waar niemand anders aanwezig is dan jij en Ik en waar altijd vrede is, in welke omstandigheden je op aarde ook bent. Daar, bij Mij in je hart, kun je ervaren wat ware vrede is, daar is geen competitie waarbij het belangrijk is om te winnen, daar is geen bedrog, daar word je niet gekwetst, daar wordt niets van je verwacht wat je eigenlijk niet wilt, daar hoef je niet te knokken voor je gelijk, daar kun je zijn, in je hart samen met Mij in vrede, in liefde, in waarheid. Want zo ben Ik geboren, in vrede, in liefde, in waarheid en dat is de boodschap die Ik alle mensen kwam brengen, heb elkaar lief, vergeef elkaar wat misging, verdraag elkaar zoals ieder mens naar zijn karakter is, zorg voor elkaar en verwijt elkaar geen zwakte, maar versterk elkaar in het goede. En die boodschap breng Ik nog altijd.

Nu is het de tijd dat aan Mijn geboorte gedacht wordt, denk daarbij dan ook aan de boodschap die Ik jullie kwam geven, aan de liefde die Ik getoond heb aan zoveel mensen en kom voor vrede en liefde in je hart bij Mij, zodat je bij alles wat er op aarde gebeurt in die vrede en die ware liefde kunt blijven. Want steeds als je bij Mij in je hart in vrede komt, versterk Ik jou, je liefde, je verdraagzaamheid, je zachtmoedigheid, je oprechtheid, zodat je steeds sterk blijft in ware liefde en daarmee bijdraagt aan vrede op aarde. Want de vrede van Mijn geboorte is er elke dag opnieuw in je hart, steeds als je Mij daar ontmoet en steeds als jij in liefde blijft, wat er ook gebeurt. Ik ben geboren, ruim tweeduizend jaar geleden en Ik word elke dag weer geboren, steeds in vrede, in liefde, in waarheid. Wees uit je hart Mijn vrede op aarde!

Hemels Brood 6472

Alles heeft een reden, maar die reden is niet altijd voor iedereen zichtbaar en te begrijpen. Want het zicht van de totale mensheid is vertroebeld en dat vertroebelt ook het zicht van degene met de beste ogen. Zoals een ketting zo sterk is als de zwakste schakel, zo is het zicht van de mensen niet sterker dan de totale gemiddelde vertroebeling. Daarbij zijn er mensen die nauwelijks iets zien en mensen die vrij goed zien en de meeste mensen zien zoveel als het gemiddelde daarvan.

Maar al ben je iemand die veel ziet, dan nog heb je daar niet veel aan, als de meeste mensen niet kunnen zien wat jij ziet, hoe zuiver en waar je zicht ook is. En dan kun je teleurgesteld zijn als je medemensen wilt laten zien wat je zelf zo mooi ziet, terwijl zij dat niet zien. Je kunt hen niet meer laten zien dan ze kunnen zien en je zou toch zelf ook niet minder willen zien? Wie aan de top van eerlijkheid staat, zal zich altijd stoten aan het kleinste beetje oneerlijkheid, maar hij kan daar geen verandering in brengen, omdat iedereen vrij is om zijn eigen keuzen te maken. Keuzen die verblinden worden vaker gemaakt dan keuzen die de ogen openen voor wat goed en mooi is, voor de zin van alle leven en voor de zin van leven op aarde.

Wie meer ziet dan zijn medemensen, die heeft dat zicht van Mij gekregen, uit Mijn liefde voor alle mensen. Die heeft daarmee een voortrekkersrol gekregen, zoals dat op aarde heet. Dat heeft voordelen en nadelen. Maar het belangrijkste is dat het alle mensen helpt, al is het op nog zo’n kleine schaal, het helpt. Dus als jij meer ziet dan anderen zien, en soms wat teleurgesteld bent in het zicht van je medemensen, bedenk je dan dat het niet zonder reden is dat Ik je dat zicht geef, want daar gaat een werking van uit die belangrijk is voor alle mensen, ook al zie jij, met nog zoveel zicht, dat nauwelijks! Je wilt het delen, maar er zijn niet veel mensen waarmee je het kunt delen.

Toch zullen steeds meer mensen tot meer zicht komen, maar steeds wordt ook jouw zicht verruimd, want dat is jouw deel van de totale mensheid, en dat is niet zonder reden. Daarom groei en wees blij met alles wat jij al kunt zien, het is lang niet altijd een voordeel, maar zo is het ook niet bedoeld. Het is Mijn genade aan alle mensen, zoals alles Mijn genade aan alle mensen is, om de hele mensheid als één en ieder persoonlijk tot het ware gelukzalige leven te brengen. Daarom zie jij wat je ziet en anderen nog niet. Uit Mijn liefdevolle genade voor iedereen!

Hemels Brood 6473

De kern van Mijn boodschap aan alle mensen is het om steeds de liefste en de wijste te zijn. Maar dat is niet gemakkelijk in praktijk te brengen, vooral niet als je gepest wordt, omdat iemand macht nodig heeft om zichzelf iets waard te vinden en denkt die waarde te kunnen vergaren door iemand te pesten. Vaak kiest iemand voor dat pesten een medemens uit die het niet in zich heeft om zich te weren, die een zachtmoedige aard heeft, en daarbij bang is om gepest te worden.

Angst is over het algemeen geen goede raadgever, want juist die angst trekt iemand aan die het nodig denkt te hebben om te pesten, hij ruikt als het ware die angst. Elke pester gebruikt angst, kweekt angst, en niet alleen bij degene die gepest wordt, maar vooral ook bij de omstanders, zodat zij het niet durven om degene die gepest wordt te beschermen, bang als zij zijn dat zij dan zelf ook gepest worden. Iemand die pest staat nooit alleen, hij heeft altijd meelopers die, uit angst, om hem heen hangen als zogenaamde vrienden, en een deel van zijn macht ervaren als ook hun macht. Hoe is zo’n situatie te stoppen? Weglopen heeft geen zin want elders is er ook wel iemand die ruikt dat er macht te halen is met pesten en het pesten begint opnieuw.

Hoe help je dan iemand die gepest wordt en hoe help je degene die pest? Want de pester heeft redenen om te pesten en het is daarom nodig om in kaart te brengen wat de oorzaak is van zijn gedrag. De angst van degene die gepest wordt is er ook niet zomaar, dat heeft ergens mee te maken, daarom is het nodig om de basis daarvan te vinden. Alleen iemand met een zuiver hart kan, in contact met Mij, te weten komen waardoor de pester denkt de macht van het pesten nodig te hebben en ontdekken wat de basis van de angst is van degene die gepest wordt. Zodra hij dat weet, kan hij degene die gepest wordt helpen om die angsten te overwinnen zonder zijn zachtmoedigheid te verliezen en kan hij degene die pest laten zien dat macht uit pesten geen werkelijke macht is. Zo kan iemand die in alle oprechtheid kan benoemen wat goed is en wat fout is, zonder oordeel, maar feitelijk, beiden helpen.

En daar wringt het steeds weer, er zijn maar weinig mensen die wat zij zien dat verkeerd is, feitelijk kunnen benoemen, zonder iemand ergens van te beschuldigen. Want de meeste mensen zien het benoemen van datgene wat niet goed is als beschuldiging, zelfs iemand die zichtbaar pest, mag niet beschuldigd worden. Maar laat het duidelijk zijn, het feitelijk benoemen van wat slecht is, is geen beschuldiging, het is nodig om een eind te maken aan het pesten. Dus als jij ziet dat iemand gepest wordt, kom dan in je hart bij Mij en Ik laat je weten wat te doen en te zeggen om het pesten te stoppen en degene die gepest wordt ervan te verlossen. Niet uit wraak of ergernis, maar uit ware liefde.

Hemels Brood 6474

Er zijn momenten dat je doet wat Ik je ingeef in je hart, omdat je voelt dat dat het beste is, omdat je het er in je vrijheid mee eens bent om het precies zo te doen, als Ik je in je hart aanraad. Maar er zijn ook momenten waarop je vergeet om Mij in je hart te raadplegen, momenten waarop meerdere dingen tezamen komen en je vervalt in eigen gedachten, vaak ook geleid door verlangens en invullingen die je zelf bedacht hebt als het beste om te doen. En vaak realiseer je je pas later dat je doen en laten op eigen invullingen gebaseerd waren, dat je beïnvloed werd door wat er om je heen gebeurde, door wat anderen van je vroegen of je aanraadden om te doen.

Dat zijn de momenten waarop Ik er wel ben, maar Mij terugtrek uit je directe besef, om jouw vrije keus niet te belemmeren. Zo heb Ik Mij in het begin van de mensheid, genoemd Adam en Eva, ook teruggetrokken om hen de vrijheid te geven om onbelemmerd hun keuzen te maken. En net als jij en anderen die in Mij en Mijn liefde geloven, hebben zij uitleg van Mij gekregen over wat voor hen goed was om te doen en te laten en hoe met hun leven en al het geschapene om te gaan. Evengoed hebben zij anders gehandeld en wat Ik afgeraden had, toch gedaan. Nu is dat nog steeds het geval, ook al ken je Mijn raadgevingen, toch, als het erop aankomt en je niet in direct contact met Mij bent, maak je van tijd tot tijd andere keuzen dan Ik je zou aanraden. Maar Ik draag dat in Mijn liefde en haar wijsheid.

Toch is het uiteindelijk wel de bedoeling dat jij en alle mensen zover komen, ook als je Mij niet direct in je hart ervaart, ook als Ik Mij even heb teruggetrokken, als Ik je in je vrijheid zonder Mijn advies laat, dat je ook dan voor het ware goede kiest, voor de volledige waarheid, liefde en wijsheid, zonder enig eigenbelang en volkomen onvoorwaardelijk. Want het is de bedoeling dat jij en alle mensen tot de eeuwige gelukzaligheid van Mijn werkelijke leven komen in het eigen persoonlijke besef mens te zijn en in het besef met Mij en alle mensen samen één te zijn. Daarvoor is het nodig dat je bemerkt wanneer je afgedwaald bent van waarheid en liefde en daarvoor is het nodig dat jullie ook de gevolgen verdragen van wat andere mensen door hun afdwaling van liefde hun medemensen aandoen.

Want alles gebeurt op zo’n manier dat jij en alle mensen gerijpt worden en zover komen dat je, met of zonder Mij direct voelbaar in je hart aanwezig, in elke situatie in volkomen vrijheid alleen nog kiest voor waarheid en liefde, Mijn ware wijze liefde, als eigen persoonlijk besef mens te zijn en als gezamenlijk besef met elkaar mens te zijn. En geloof Mij, jullie zullen tot die ware gelukzaligheid werkelijk komen en voor eeuwig blijven.

Hemels Brood 6475

Een woord is maar een woord, het zijn de daden die tellen. Maar in het woord ligt de intentie van de daden, en juist de intentie is de basis van de daad. Let er daarom altijd op dat je woord gelijk aan de intentie is van al je daden en weet dat die intentie in alle opzichten het belangrijkste is. Komt de intentie uit liefde voort of uit het tegenovergestelde daarvan?

Onderzoek steeds met welke intentie je iets doet of laat en laat je woord altijd gelijk zijn aan de intenties van je daden, laat alles wat je doet of laat steeds uit goede intenties voortkomen. Neem Mijn Woord aan als de ware intentie uit liefde en wijsheid, want Mijn Woord is meer dan een woord, Mijn Woord is gelijk de Daad en Mijn Woord en Daad komen uit ware liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben, voort. Wie Mijn Woord in daden omzet, zal steeds de ware liefde en wijsheid zijn, Die Ik Ben. Mijn Woord is in iedereen aanwezig, want Ik Ben is in alle mensen aanwezig. Mijn Woord is Alles wat is en leeft, daarom kan gezegd worden dat Mijn Woord het Levende Woord is, omdat Mijn Woord gelijk het levende bestaan is van de Schepping, van het hele universum, van de ware levende oneindigheid, met de mens als kroon op de Schepping.

Mijn Woord geeft de intentie weer van Mijn eeuwig ware en blijvend oneindig grote onveranderlijke onvoorwaardelijke liefde voor al wat leeft, voor alle mensen, voor alles wat de aarde bevolkt en voor alles wat is en bestaat, tot in de oneindigheid van alles, Die Ik Ben, ware liefde en haar wijsheid. Het is niet om Mijzelf te verheerlijken dat Ik dit hier naar voren breng, maar om jou en alle mensen zicht te geven, zodat je weet wie jullie zijn als Mijn evenbeeld en weet hoe belangrijk het besef van je bestaan als mens op aarde, als Mijn evenbeeld, voor jou en alle mensen is.

Want wie Mijn Woord kent en leeft, die leeft werkelijk. Ook nu leven alle mensen werkelijk en zodra je Mijn Woord begrijpt als het Levende Woord in al je doen en laten, besef je Wie Ik Ben in jou, en wie jij bent in Mij en herken je jouw leven als gelijk aan Mijn leven, want Ik heb Mijn leven als jouw leven aan jou en alle mensen gegeven. Uit ware liefde en wijsheid, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6476

Je kunt zijn als Abraham, Izaäk en Jacob, je kunt zijn als Jonas, als Mozes, als Petrus, als Johannes. Je kunt zijn als al de groten in de Bijbelse geschiedenis, want ook zij zijn allemaal aanwezig in de mens. Ook Judas. Het is niet die ene mens waarvan in de Bijbel zijn verhaal verteld wordt, je kunt zijn als Noach, als Job, als Maria Magdalena, of zelfs als Mijn moeder Maria, ze zijn allemaal in de mens aanwezig.

Want al de verhalen van al degenen waarvan hun geschiedenis in de Bijbel beschreven staat, zijn verhalen van het innerlijk van de mens, alle tegenstellingen die in de mens aanwezig zijn, daar heeft iedereen mee te maken. Maar nauwelijks iemand beseft dat. De strijd tussen Kaïn en Abel, ook nu is die aanwezig, de Jacobsladder is niet weg, het afslaan van het oor door Petrus, het verzamelen van alle dieren en goede mensen door Noach, het zijn allemaal niet zomaar verhalen uit het verleden, maar zij leven allemaal nog altijd in de mens. Want het zijn verhalen over het mens zijn, toen en nu, het verleden, het heden en de toekomst, het heeft allemaal veel meer betekenis dan beseft wordt, zelfs door jullie die vast in Mij en Mijn liefde geloven.

Want ook vandaag slaat iemand gelijk Petrus een oor af, ook vandaag slaat iemand met zijn staf op de rots, zoals Mozes deed in zijn boosheid, ook vandaag komt iemand in de walvis terecht zoals Jonas, omdat hij het slechte nieuws niet wilde brengen. Ook vandaag is er een Noach die mensen verzamelt voor Mij en ook vandaag is er een Johannes die voor Mijn liefde ijvert. En ook vandaag zijn er roependen in de woestijn, die Mij niet herkennen als Ik voor hen sta.

Maar ook vandaag word Ik geboren en staan er wijzen om Mij heen, ook vandaag verkondig Ik de blijde boodschap van liefde en heling. Ook vandaag neem Ik alle schuld op Mij en word Ik gekruisigd. Maar ook vandaag sta Ik op uit de dood en laat Ik jullie allemaal zien dat er geen dood is, dat er alleen werkelijk leven is. En ook vandaag stort Ik de heilige Geest uit in alle harten van alle mensen en ook vandaag wacht Ik op jou, en op jou, en op jou, tot je uit jezelf, in alle vrijheid, gaat begrijpen dat je leeft! Dat je daadwerkelijk leeft en dat werkelijk leven Mijn liefde en haar wijsheid zijn is. Dat er een hemel op aarde kan zijn, ook vandaag.

Hemels Brood 6477

Ik zie in je hart dat er bij het lijden van mensen, als het heel ernstig, heel heftig is, toch een zekere twijfel bij je opkomt. Niet dat je minder op Mijn liefde en haar wijsheid vertrouwt, maar je vraagt je toch enigszins af wat de zin van dat lijden in die ernstige mate is en wat het gebed doet, of gebed Mijn wil beïnvloedt en veranderen kan.

Ik zou je hierover een uitgebreide uitleg kunnen geven, over de verhoudingen tussen liefde en het tegenovergestelde daarvan, over het verdragen van de gevolgen van afdwalingen van liefde van zoveel mensen, over de wijze waarop Ik de Schepping en alle mensen, dieren en planten vanuit Mijn liefde bestuur, op een manier waardoor het doel, het ware eeuwig gelukzalige leven, door iedereen bereikt kan gaan worden, maar het zou je duizelen, want Ik spreek in volkomen waarheid en niet in de taal zoals jullie gewend zijn om met elkaar te communiceren. Je zou Mijn uitleg niet in de gebruikelijke taal in die volkomenheid kunnen weergeven. Elke poging zou een gebrekkige zijn, waardoor mensen verkeerd zouden verstaan wat Ik zou zeggen.

Ik weet dat jij Mijn taal van ware liefde in je hart al heel goed verstaat, maar het omzetten in jullie gebruikelijke taal is in allerlei opzichten niet gemakkelijk en dat heb je al vaker ervaren. Hoe je je best ook doet en geholpen bent door Mijn ingevingen, en je komt daarmee een heel eind, maar je weet dat er ook veel is wat je niet in de dagelijkse taal hebt kunnen omzetten en wat daarom in je hart verborgen blijft, hoe graag je dat ook met je medemensen zou willen delen. Je beseft dat sommige dingen niet uit het gevoel in woorden te vatten zijn zonder wat het betekent voor een groot deel te verliezen, waardoor er andere invullingen aan gegeven kunnen worden, die alleen verwarring teweeg zullen brengen. Luister maar eens naar de mensen waarvan gedacht werd dat zij gestorven waren, en wat zij vertellen over hetgeen zij hebben meegemaakt. Want zij zijn in Mijn liefde geweest en hebben Mij in hun hart verstaan, zonder taal, zonder woorden, en ze willen daarvan verslag doen, maar steeds schieten woorden tekort om hun belevingen onder woorden te kunnen brengen en vaker hebben zij het over het voelen van ongelofelijk gelukkig makende liefde, welke zij niet in woorden kunnen weergeven.

Zo is het met de uitleg die je Mij vraagt over het lijden wat er bij mensen op aarde is, en over het verschil tussen het lijden van de ene mens en de andere, want de ene mens krijgt zoveel meer te lijden dan de andere en er zijn ook genoeg mensen die nauwelijks iets te lijden krijgen. En hoe je ook in Mij en Mijn liefde gelooft, omdat je Mij in je hart kent en met Mij spreekt in Mijn taal zonder woorden en op Mij vertrouwt, het lijkt je soms toch oneerlijk verdeeld. En je zou zo graag zien dat alle lijden voorbij is en liefde alleen nog in de mens aanwezig is tot heil voor alle mensen. De tijd daarvoor is nog niet gekomen, maar Ik zeg jou en alle mensen, elk lijden zal voor iedereen een zegen zijn en zal zeker meer waarde hebben dan de ernst van het lijden. Vergeet daarbij niet dat bij elk lijden de vrijheid van keus een belangrijk gegeven is. En met die vrije keus kan de situatie soms net iets anders uitpakken dan gedacht.

Wat het gebed aangaat, het oprechte gebed in ware liefde zal Mijn liefde zeker aanspreken, maar het zal niet mogelijk zijn om Mijn Wil van liefde en wijsheid te veranderen, wanneer dat voor degene waar het om gaat en voor alle mensen, niet het beste is. Want dan zou Mijn liefde geen ware liefde meer zijn, want ware liefde kijkt niet naar het lijden op zich, maar naar wat er het beste mee bereikt wordt voor iedereen en zo begrepen is elk lijden een zegen, zelfs al wordt dat zo niet ervaren. Elk lijden is altijd in Mijn liefde gevat en een ware zegen om tot werkelijk volmaakt gelukzalig leven te komen in de eeuwigheid van Zijn.

Hemels Brood 6478

Je kunt je leven nog zo gecontroleerd in de hand hebben, alles tot in de puntjes geregeld hebben, je weg voor de toekomst precies uitgestippeld hebben en er allerlei verwachtingen van hebben, toch kan er plotseling, als uit het niets, iets gebeuren waardoor al je goed georganiseerde plannen in duigen vallen en je een heel andere koers moet gaan varen, waarop je helemaal niet gerekend hebt.

Ieder mens heeft de vrijheid van zijn Schepper gekregen om zijn eigen keuzen te maken, dat gedeelte van je leven, je doen en laten, ligt in jouw hand, maar je leven zelf, dat ligt in Mijn Hand. Want zie, wat je wel of niet kiest om te doen of te laten is wat anders dan je leven leiden, want jouw leven is in werkelijkheid, hoewel aan jou gegeven, toch Mijn leven. En Mijn leven is onveranderlijk, onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig, volkomen zuivere ware liefde en haar wijsheid, dus kan jouw leven in werkelijkheid dat eigenlijk ook alleen maar zijn. Maar het doen en laten wat mensen vrij kunnen kiezen, is niet altijd gelijk aan de liefde Die Ik Ben en jullie leven is.

Dat betekent, in eenvoudige woorden, dat wanneer mensen zich niet gedragen naar het leven dat zij van Mij gekregen hebben, terwijl Mijn leven nog altijd onveranderlijk ware liefde is, het niet anders kan zijn, dan dat elk gedrag dat afwijkt van wat ieders werkelijke leven is, gevolgen heeft. Maar daarbij komt ook nog, dat Mijn leven Eén leven is en hoeveel mensen er ook zijn die van Mij hun leven gekregen hebben, het blijft Eén Leven, wat hoe dan ook eeuwig hetzelfde is, ware liefde en haar wijsheid. Om hoeveel mensen het ook gaat, die allemaal hun vrijheid van keus hebben, het leven van alle mensen blijft Eén en Dezelfde, zodat alle mensen in werkelijk leven, dat is in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, Eén zijn. Dus zal ook elke keus die iemand maakt gevolgen in die Eénheid hebben, waar alle mensen mee te maken hebben, de goedwillende zowel als de kwaadwillende.

En zie, daarbij is het dan voor iedereen maar heel goed dat Ik, Die het ware Leven Is, ieders leven in Mijn Hand heb. En daarover kan Ik zeggen, dat hoe je leven op aarde ook verloopt, Mijn Hand altijd liefde is en wat Mijn Hand ten uitvoer brengt altijd liefde is en mensen tot liefde brengt, hoewel niet altijd meteen, maar uiteindelijk wel. Begrijp hiermee dat jouw verwachtingen, hoe goed georganiseerd ook, niet alleen van jezelf afhangen, maar ook van al je medemensen en vooral van Mij, van Mijn onveranderlijke, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

Hemels Brood 6479

Als Ik zeg, noem Mij bij Mijn Naam, dan wordt dat moeilijk, want in de taal van jullie mensen heb Ik veel namen gekregen. En welke naam daarvan is Mijn werkelijke Naam? Mijn Naam is velen, is Alles, is Leven, is liefde en wijsheid, is wat er maar door mensen bedacht is, maar de waarheid is, dat welke naam mensen ook voor Mij bedacht hebben, dat slechts een beperkte aanduiding is waarmee Ik bedoeld word. Want Mijn Naam is niet in een taal die op aarde gebruikt wordt weer te geven. Mijn Naam is oneindig veel meer dan wat mensen als Mijn Naam gekozen hebben.

En zo is het ook met jouw naam. Want ook jouw naam is een gekozen naam in de taal waarin je bent opgegroeid. Een naam om aan te duiden wie er bedoeld wordt, om je te onderscheiden. En zo zijn er veel namen in verschillende talen en ook zijn er dezelfde namen, waaraan dan wel iets wordt toegevoegd om verwarring te voorkomen. Maar behalve de naam die je op aarde in een aardse taal gekregen hebt, heb je ook een hemelse naam, dat is de naam die aangeeft wie je werkelijk bent. En Ik kan je daarbij zeggen, dat er daar geen tweede naam van is, omdat jij uniek bent, zoals alle mensen uniek zijn en ieder een eigen unieke naam heeft die weergeeft wie hij is.

En zo is het ook met Mijn Naam, Mijn werkelijke Naam geeft aan Wie Ik Ben. Ook Mijn Naam is uniek en niet in aards gesproken talen uit te drukken, zoals jouw werkelijke naam ook niet in aards gesproken talen uit te drukken is. En soms roep Ik jou bij naam, maar je verstaat die slechts gedeeltelijk, omdat je nog veel luistert met je lichamelijke oren en je gedachten vermengd zijn met wat in aardse talen beweerd wordt. Door de mengeling van waarheid en onwaarheid die er op aarde is, is Mijn werkelijke Naam voor het grootste deel verborgen, omdat Ik voor het grootste deel niet werkelijk gekend word.

Maar wie Mij aanspreekt met een op aarde door mensen gekozen naam voor Mij, en daarmee oprecht bedoelt Mij aan te spreken, die spreekt Mij aan, ook al kent hij Mijn werkelijke Naam niet. En wie oprecht zegt, in Uw Naam, die spreekt in Mijn Naam, ook al kent hij Mijn werkelijke Naam niet. Wie in Mij en Mijn Naam gelooft, die zal eens zijn eigen unieke werkelijke naam kennen en uiteindelijk ook Mijn Naam kennen, want hij zal dan weten Wie Ik Ben.