Hemels Brood 6387 t/m 6417

Hemels Brood 6387

Als je een doel wilt bereiken, dan hebt je de meeste kans om dat doel te bereiken, als je eerst een gedegen plan maakt. Als je eerst op een rij zet welke middelen je nodig hebt, waar je die kunt krijgen, hoe je die het beste kunt gebruiken en in welke volgorde je ze nodig hebt. In je plan beschrijf je alle stappen die nodig zijn om je doel te bereiken, je berekent hoeveel tijd er voor nodig is, enzovoorts. Dat heb Ik gedaan om jullie tot werkelijk leven te brengen. Ik heb een gedetailleerd Plan gemaakt waarin al het nodige volmaakt aanwezig is om Mijn doel te bereiken. En Ik zeg jullie, daarmee zal Ik Mijn doel met jullie allemaal bereiken.

Nu is het zo, dat jullie ook wel eens plannen maken om een doel te bereiken. En onder jullie zijn er die hun plannen heel gedetailleerd maken en in werking zetten. Evengoed mist het uiteindelijk toch de volmaaktheid om het doel te bereiken en vaak is het nodig om gaandeweg aanpassingen te doen of wijzigingen in te voeren. Bij Mijn Plan is dat niet nodig, want uit Mijn volmaaktheid is Mijn Plan volkomen volmaakt, tot in het kleinste detail. Maar Mijn Plan heeft wel met jullie te maken, levende mensen, met een eigen vrije wil en vanuit die vrije wil kunnen jullie kiezen wat te doen of te laten, waar te gaan of te staan, je te gedragen zoals je wilt, te geloven wat je goeddunkt en niet te geloven wat je niet aanstaat. En dan kun je je afvragen hoe Ik een volmaakt Plan kan maken, terwijl jullie met je vrije keus dat allemaal zelf kunnen bepalen.

Kijk, dat is nu het mooie, want zonder jullie vrijheid te belemmeren is Mijn Plan toch volmaakt en zal het doel ook volmaakt bereikt worden. Alleen, er is wel een verschil tussen de plannen die jullie maken en Mijn Plan, want Ik weet en kan alles in Mijn Goddelijk volmaakte Wezenlijkheid, terwijl jullie die volmaaktheid nog niet hebben, nog als het ware in het verloop van Mijn Plan zitten, nog onderdeel als het ware zijn van Mijn volmaakt voorbereide Plan, met het doel jullie allemaal tot het ware Goddelijke Leven in eeuwigheid te brengen.

Nu zijn er onder jullie die delen van Mijn Plan, wat door Mijn Woord in werking gezet is, beginnen te begrijpen en besef aan het krijgen zijn van Mijn liefde en haar wijsheid, waarop werkelijk alles gebaseerd is in de totale oneindigheid. Die mensen beginnen de waarheid en de gelukzaligheid van Mijn doel te voelen in Mijn liefde en dat geeft hen zo’n blijdschap, dat zij dat graag met hun medemensen willen delen. En het liefst zouden zij wat zij innerlijk gevoeld en begrepen hebben met al hun medemensen delen. Maar dat lukt nauwelijks, er zijn nog weinig mensen die daar oren naar hebben. Aan jullie, die beginnen te ontwaken, om het zo maar even te zeggen, wil Ik laten weten, dat niet iedereen op dezelfde tijd kan ontwaken. In Mijn Plan is dat allemaal voorzien. En je kunt nog zoveel pogingen doen om medemensen van hetgeen je voelt en begrijpt te vertellen, er zullen steeds maar weinig mensen zijn die tot luisteren komen en ook gaan voelen en begrijpen.

Maar als je geduld kunt opbrengen en in liefde kunt blijven, steeds in je hart naar Mij blijft luisteren en Mijn liefde blijft voelen, dan zul je er in elk geval een paar tot ontwaken brengen. Daar is ook allemaal in voorzien in Mijn Plan. En hoe meer je in je hart door Mij en Mijn liefde gaat begrijpen en gaat zijn, des te meer ga je zien en begrijpen, stapsgewijs. Want eerst zie je één, dat verdubbelt zich, dan zie je twee, dat verdubbelt zich, dan zie je vier, dat verdubbelt zich, en ga zo maar door tot in de oneindigheid. Als je dit geestelijk begrijpt, dan weet je alweer wat meer van Mijn Plan en hoe Mijn Plan uiteindelijk iedereen tot het werkelijke leven brengt, tot oneindig leven in ware liefde, haar wijsheid en gelukzaligheid.

Hemels Brood 6388

Het belangrijkste voor de mens is niet dat hij alles doorvorst, dat hij alles begrijpt van de schepping, van leven, van Mij en Mijn Woord, het belangrijkste is het voor de mens om naar de juiste intenties te handelen. Belangrijk is het, uit welke intenties hij in alle zelfstandigheid handelt ten aanzien van zijn van Mij gekregen leven en hoe hij vanuit zijn vrije wil met zijn leven omgaat, vanuit welke intenties hij kiest wat te doen en wat te laten. In welke mate zijn die intenties uit eigenbelang of uit liefde voor Mij en zijn medemensen. En daarbij, in hoeverre kan hij het onderscheid maken, heeft hij besef van het verschil tussen wat eigenbelang is en wat belangeloos is.

Ik zeg jullie dat het besef van wat eigenbelang is en wat niet, veel moeilijker te onderkennen is dan door de meesten van jullie gedacht wordt. Vooral het eigenbelang wordt nogal eens over het hoofd gezien. Ik heb het hierbij vooral over jullie die in Mij en Mijn liefde geloven en de wil hebben om tot het volmaakte liefdevolle leven in eenheid met Mij te komen. Want veel in Mij gelovende mensen zetten hun wil in om die ware liefde te worden in al hun handelen, zonder te beseffen dat het daarvoor nodig is om de eigen wil los te laten voor Mijn wil. Maar niet op de manier dat uit gehoorzaamheid precies Mijn wil gedaan wordt, maar uit het eigen besef dat het handelen naar Mijn wil het beste resultaat geeft.

Dat is een groot verschil, wat niet door iedereen begrepen is. Als je een kind je wil oplegt, handelt het daarnaar uit gehoorzaamheid, maar zou je het vrijlaten, dan zou het naar eigen inzicht handelen, wat niet naar jouw wil zou zijn, omdat het zijn eigen ideeën volgt. Maar als het kind al lerend van zijn eigen ideeën en naar de adviezen die je het kind geeft, luistert en het die afweegt, dan gaat het inzien dat jouw wil hem het beste geeft en er zelf voor kiezen naar jouw wil te handelen. Het kind heeft dan zijn vrije wil uit eigen vrije keus gelijkgemaakt aan jouw wil, zonder dwang te moeten gehoorzamen, uit volledig eigen inzicht, het heeft gehoor gegeven aan jouw wil. Dat is wat Ik bedoel met jullie, dat je, uit eigen overtuiging, je wil gelijk aan Mijn wil brengt, dat je alles van je eigen wil loslaat uit overtuiging, door inzicht en liefde, omdat je volkomen inziet wat dat je in alle vrijheid geeft.

Ik zoek geen gehoorzame mensen, Ik zoek mensen die uit eigen keus door besef gehoor geven aan Mijn liefde, die zo diep beseffen wat Mijn liefde is, doet, en geeft, dat zij die liefde van Mij aannemen, niet uit gehoorzaamheid, maar uit het diepste besef dat zij Mijn leven zijn en willen zijn. Gelijk Mijn liefde en haar wijsheid willen zijn, dan is hun wil gelijk Mijn wil, in alle zelfstandigheid van vrij zijn, vrij leven, Mijn leven. Dan is alle verleiding overwonnen. Dan is jouw wil Mijn wil, ware liefde en haar wijsheid, werkelijk leven, Mijn ware gelukzalige leven voor altijd!

Hemels Brood 6389

Iedereen staat in verbinding met Mij en iedereen krijgt ingevingen van Mij. Maar het gaat er om hoe nederig iemand is, want hoe nederiger iemand is, des te zuiverder beseft en begrijpt hij Mijn ingevingen. Want al ervaart iemand de inzichten die hem gegeven worden door Mij als van Mij, dat wil nog niet zeggen dat hij daar geen eigen invullingen bij betrekt. Want iedereen heeft een verhaal waardoor hij zich staande houdt in de wirwar van meningen, en sommige mensen kunnen dat verhaal gemakkelijker loslaten dan anderen.

Toch is het een noch het ander verkeerd. Alleen, de vraag is wat iemand te gemakkelijk loslaat en waar iemand te sterk aan vasthoudt. Want wie waarheid gemakkelijk loslaat, doet zichzelf tekort, en wie sterk aan onwaarheid vasthoudt, doet zichzelf ook tekort. Wie het onderscheid weet te maken, die weet wanneer het goed is om vasthoudend te zijn, en die weet wanneer het beter is om los te laten. Veel hangt af van de mate van nederigheid. Nederigheid is een sfeer waarin de eigen invullingen, meningen, overtuigingen, interpretaties en dergelijke, losgelaten kunnen worden om Mijn ingevingen zo zuiver mogelijk te kunnen ontvangen en naar waarheid te begrijpen. Maar het is niet zo dat de ene mens tegen de andere kan zeggen, dit is wat ik ingegeven gekregen heb en daarom is het waar, want ik was nederig en zonder eigen invullingen. Veel mensen denken Mijn ingevingen geheel zuiver te verstaan, terwijl dat nog niet zo is. En wie zal dan zeggen, dit is waar en dat is waar en dit is niet waar en dat is niet waar?

Alleen Ik kan zien wie Mij zuiver verstaat en Mijn Woord zuiver doorgeeft. Alleen Ik zie of iemand zonder eigenbelang Mijn Woord in hem juist in taal weet om te zetten. Want alleen Ik heb die zuiverheid die daarvoor nodig is. Iedereen is vrij om wat hij bij zichzelf ervaart als een ingeving van Mij met zijn medemensen te delen, maar laat niemand zeggen dit is waar, en dat niet. Laat het aan ieder zelf over om in zijn hart bij Mij te komen en in zijn hart zal hij, al naar gelang de mate van zijn nederigheid, weten, beseffen, wat wel en wat niet waar is.

Maar sla niets in de wind, want Ik zal steeds mensen roepen waarvan Ik zie dat hun hart zuiver en nederig is en die Mijn Woord ook zo zuiver mogelijk verstaan. Dat zal niet iemand zijn die zegt, dit is waar en dat niet. Het zal steeds iemand zijn die jou aanraadt om Mij te volgen in je hart, want alleen daar kun je te weten komen of wat Ik innerlijk aangereikt heb, waar is. In nederigheid kun je in je hart zelf voelen of wat iemand zegt wel of niet waar is. Of je in je hart Mij naar waarheid verstaat, dat zal door de loop der dingen vanzelf aan je duidelijk worden.

Weet dat een door Mij aangestelde profeet doorgaans meer bekritiseerd wordt dan geloofd. Dat ligt niet aan de profeet, maar aan de weerwil van mensen. Een door Mij aangestelde profeet is niet aangesteld om te bewijzen, maar om aan te reiken wat zinvol is, om mensen te laten weten over Mijn liefde, over het ware leven. Vrij van dwang, vrij van betweterigheid, vrij van trots en zonder enige verdienste, maar vasthoudend aan Mijn Woord, aan Mijn liefde, omdat Ik hem daartoe heb uitgerust.

Hemels Brood 6390

Het directe contact met Mij is er voor iedereen in zijn hart, maar dit contact met Mij in je hart is niet zo gemakkelijk als het oorspronkelijk in het Paradijs was om in contact met Mij te zijn. Want zodra de mens zich had laten verleiden en uit het Paradijs verdreven was, omdat het Paradijs eigenlijk de volmaaktheid op aarde was, en die volmaaktheid bij de mens er niet meer was, was ook het innerlijk contact met Mij niet meer zonder moeite te bereiken.

Maar te bereiken ben Ik, al kost dat moeite en oefening. Die moeite en oefening hangt samen met de mate van oprechtheid, met de mate van nederigheid, geduld en hoedanigheid van liefde, van zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid. Al die sferen van wezenlijkheid waren, zonder tegengewicht van het tegenovergestelde daarvan, aanwezig bij het eerste mensenpaar. Maar vanaf het moment waarop zij daadwerkelijk toegegeven hadden aan de verleiding om niet in die eenheid met Mij te blijven, kwam in hen al het tegenovergestelde van geduld, ijver, vergevingsgezindheid, eerlijkheid, liefde, wijsheid en zachtmoedigheid, en daarmee de voortdurende keus tussen het een of het ander.

Ik gaf hen aan wat daarvan de gevolgen waren en zij werden uit het Paradijs verdreven. Maar ook gaf Ik aan wat het vervolg voor hen zou zijn buiten het Paradijs, waarbij een van Mijn uitspraken was: “Met smart zult gij kinderen baren”.  Alhoewel het in de letterlijke zin wel een feit is dat veel vrouwen met pijnlijke moeite kinderen baren, was deze uitspraak niet bedoeld om in de letterlijke zin van het woord begrepen te worden, maar in de geestelijke zin. Want het geeft de moeite weer die het vanaf dat moment kost om tot goede daden als vrucht van elk handelen te komen, vanuit een innerlijk contact met Mij, omdat er altijd een mate van verleiding te overwinnen is om tot een werkelijk zuiver contact met Mij te kunnen komen en daaruit tot een werkelijk volmaakte vrucht die levensvatbaar is te komen. Op die manier is alles wat Ik aan Adam en Eva te kennen gaf bij het verlaten van het Paradijs bedoeld om vooral geestelijk te begrijpen.

Maar omdat alles in een bepaald opzicht ook letterlijk gebeurde en gebeurt, wordt de mens er eerst naartoe getrokken om de letterlijke betekenis te zoeken, vervolgens kan hij dan komen tot de geestelijke betekenis, welke vaak de symbolische is, en dan kan hij er pas toekomen om dieper in contact met Mij in de meerdere en diepere geestelijke lagen te komen en daar, in direct contact met Mij, de werkelijkheid van leven te vinden. En dat is geen gemakkelijk proces, daar is moeite, inzet, vasthoudendheid, enzovoorts, voor nodig, maar vooral de meest zuivere oprechte eerlijkheid in alle opzichten. Dat kost moeite, inspanning, oefening, kortom, dat kost werk, wat, voordat toegegeven werd aan de verleiding, zonder enige moeite ging. Daarom gaf Ik ook te kennen: “In het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen”, wat voor velen ook letterlijk zo is, maar waarvan vooral ook de geestelijke betekenis belangrijk is. Het kost inzet, moeite, werk, om de verleiding te weerstaan en Mijn Woord in je hart in alle zuiverheid te vinden, te verstaan en vooral in alle vrijheid op te volgen.

En hoewel het in de Bijbel in strenge bewoordingen beschreven staat, geeft dat meer de schrik van de eerste mensen weer en was het meer een mededeling van Mij, om de mens te kennen te geven welk een verandering hij voor zichzelf teweeg had gebracht. Want ook op dat moment is er niets aan Mijn liefde voor de mens veranderd. En juist vanuit Mijn eeuwig onveranderlijke liefde en haar wijsheid zorg Ik voor jullie allemaal, zodat jullie uiteindelijk allemaal vanuit deze miserabele, wereldse, van liefde afgedwaalde situatie, toch tot Mijn liefde en de gelukzaligheid van leven kunnen terugkeren. Daarom, werk op Mijn akkers, baar met moeite, en ontvang Mijn zegen voor de eeuwigheid, het werkelijk gelukzalige leven, de hemel, waar alleen ware liefde en haar wijsheid je deel zal zijn.

Hemels Brood 6391

Niemand kan de tijd veranderen, niemand kan de loop der dingen veranderen, niemand kan het ware leven veranderen, niemand kan wat ware liefde is veranderen, en niemand leeft werkelijk zonder Mij. Maar mensen kunnen denken dat ze de tijd kunnen veranderen, denken dat ze de loop der dingen kunnen veranderen, dat zij het leven kunnen veranderen, liefde een andere vorm kunnen geven, mensen kunnen denken te kunnen leven zonder Mij, maar zo is het niet.

Mensen kunnen doen en laten wat ze willen in al hun vrijheid, die Ik ze laat. Iedereen kan voor zich zijn eigen keuzen maken zonder Mij op enigerlei wijze daarbij te betrekken, maar Ik ben er en Ik ben erbij. Bij alles wat je zegt, zwijgt, doet, laat, geeft, neemt, waar is of niet waar is, Ik ben erbij. Want alles wat je zegt, zwijgt, doet, laat, neemt, geeft, waar of niet waar is, kun je door Mij, op geen enkele andere manier dan door Mij. In al jullie vrijheid, al dan niet in Mijn bestaan gelovend, komt iedereen Mij tegen, overal, altijd, in alles. Niemand komt er onderuit Mij tegen te komen in alles, maar heel veel mensen herkennen Mij niet, terwijl zij Mij dagelijks tegenkomen, want Ik Ben waardoor jullie zijn. Niet even, alleen hier en daar, soms wel en soms niet, maar altijd, of mensen Mij nu wel of niet herkennen.

Ik ben in elke situatie, Ik ben in alles wat iemand maar in zijn vrijheid kiest, anders zou er geen kiezen zijn. Veel mensen zullen zich afvragen, waar ze Mij dan niet gezien hebben, niet herkend hebben, omdat zij Mij vooral als een persoon verwachten te zien, zoals Ik in Jezus Christus op aarde aanwezig was. Maar ook toen was Ik overal en nu en altijd ben Ik overal in alles, in elke situatie aanwezig, maar niet herkend. Ook vandaag zul je Mij tegenkomen, de hele dag, of je nu veel of weinig te doen hebt, je komt Mij hoe dan ook tegen en ook vandaag zul je Mij niet herkennen. Nu denk je misschien dat Ik in de een of andere mens Mij toon, maar zo is het niet. Ik ben niet de kapper of de bakker of die zwerver. Ik ben Alles, overal altijd en je komt Mij tegen in alles wat er gebeurt en in iedereen die je tegenkomt, overal. In alles wat er gezegd wordt, gedaan wordt, gekozen wordt, in elke reactie die je krijgt of die je geeft en het is aan jou om Mij te gaan herkennen.

Als Ik je zeg, Ik ben liefde en haar wijsheid, denk dan niet dat Ik te herkennen ben in alles wat je als liefde ervaart, want Ik ben in alles. En Ik zeg je, er zijn nog maar heel weinig mensen die dit begrijpen en Mij herkennen, waar ze maar kijken Mij herkennen. Wellicht ga jij Mij ook herkennen, overal waar je bent, waar je komt, zien dat Ik daar ook ben, in alles, want Ik Ben Alles.

Hemels Brood 6392

Soms zijn er situaties waarvan je niet kunt zien hoe die zich gaan oplossen. Je hebt het nodig dat het zich positief gaat oplossen, maar je kunt er nog helemaal niet zeker van zijn. Je hebt bijvoorbeeld gesolliciteerd op werk dat je heel hard nodig hebt voor je inkomen, maar je weet nog niet of je het krijgt. Of je hebt symptomen van een ernstige aandoening, dat wordt onderzocht, maar je hebt er nog geen uitslag van.

Zo zijn er allerlei situaties te noemen waarin iemand terecht kan komen die een tijdlang grote onzekerheid geven en waar iemand nerveus van wordt. Het wachten op de gewenste uitkomsten duurt dan heel lang en maakt degene die het overkomt steeds nerveuzer. En ineens hangt alles af van die ene uitslag, alsof er niets positiefs meer is. Alle aandacht wordt opgeslokt door die onzekerheid en de zenuwen zijn tot het uiterste gespannen. En dan komt de uitslag, en of die nu wel of niet positief is, er valt een last van je af zodra je weet hoe of wat. Want dan weet je wat je te doen staat, hoe te handelen. Maar hoe kun je de spanning die er was al eerder loslaten, of zelfs helemaal niet toelaten? Dat is steeds weer de vraag. En vaak blijkt die nerveuze spanning helemaal niet nodig te zijn geweest. Want of een uitslag nu wel of niet gunstig is, met al die spanning is die uitslag niet anders en ook niet beter of slechter te hanteren.

Al die nervositeit heeft met gebrek aan vertrouwen te maken. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in Mij. En dat tikt aan, daar wordt de spanning niet minder van. Nu kun je zeggen, een volgende keer zal ik beter mijn best doen om geen spanning toe te laten, maar juist door jezelf tot minder spanning te dwingen, versterk je de spanning, als zich weer zo’n situatie voordoet. Denk dan eens terug aan eerdere keren, heeft die spanning, die nervositeit je één stap dichter bij de oplossing gebracht? Het heeft eerder de stroom van Mijn liefde, die er altijd is, geblokkeerd in je besef ervan, zodat het leek dat je er alleen voorstond. Maar nog altijd stroomt Mijn liefde, in alle omstandigheden. Vergeet dat niet en laat geen spanning je besef van Mijn liefdesstroom in je hart blokkeren, want dan wordt de spanning groter en ga je je eenzamer voelen dan nodig.

Ik weet dat het voor veel mensen een natuurlijke reactie is, maar die kun je terzijde zetten voor Mijn liefde. Want wat de uitslag ook zal zijn, Ik ben er hoe dan ook om je te helpen, en helpen zal Ik je, of je daar wel of niet op vertrouwt, of je gespannen bent of niet, Ik ben er voor je en in je hart kun je bij Mij komen en Ik neem de spanning bij je weg. Wat de uitslag ook gaat zijn, Ik ben er en help jou.

Hemels Brood 6393

Wat mensen niet weten, daarvan zijn mensen geneigd om het in te vullen zoals hen dat het meest logisch lijkt. Op die manier worden losse eindjes vaak aan elkaar geknoopt met een invulling die niet juist is. Zo kan iemand een medemens iets zien doen, waarvan hij niet begrijpt waarom die mens dat doet en al gauw vult hij de reden waarom zelf in, zoals het hem het meest logisch lijkt. Vanuit die invulling, die vaker niet dan wel juist is, gaat het verhaal rond, met alle gevolgen van dien. En als dit niet bemerkt wordt, dan kan dat voor meerdere mensen onaangename situaties opleveren. Mensen denken veelal elkaar te kennen en juist in te schatten, vaak al gebaseerd op een paar gebeurtenissen, en daarbij zijn de eerste indrukken die iemand maakt van grote betekenis op de lange termijn.

De neiging om invulling te geven aan de dingen die niet begrepen worden, hebben mensen niet alleen ten aanzien van hun medemensen, maar ook ten aanzien van Mij, hun Schepper. En er is veel wat mensen over Mij en Mijn Woord niet begrijpen, er is veel wat niet logisch lijkt in het leven ten aanzien van Mij en Mijn Woord en vanuit die neiging alles sluitend en logisch aan elkaar te rijgen, is er veel ingevuld als een waarheid wat geen waarheid is en misleidend is ten aanzien van de waarheid. Beter is het daarom om wat niet begrepen wordt over Mij en Mijn Woord, over de Schepping en jullie bestaan, over jullie leven en alles wat daarmee samenhangt, niet in te vullen, niet naar de ontbrekende stukjes te zoeken om het verhaal sluitend te maken.

Want wat niet begrepen wordt, daarvoor is het doorgaans ook de tijd nog niet. En wanneer de ontbrekende stukjes eenmaal ingevuld zijn met wat gedacht wordt dat goed is, wordt de waarheid niet gezien, wanneer de tijd gekomen is waarop het wel begrepen kan worden, omdat wat eerder ingevuld is als waarheid mensen ervan weerhoudt om dat te wijzigen. Op die manier is er veel ingevuld als waar, waaraan vervolgens niets veranderd mag worden, want het wordt gezien als Mijn Woord en er staat geschreven dat niets aan Mijn Woord gewijzigd en/of toegevoegd mag worden. Maar in het verleden hebben mensen aangevuld en gewijzigd naar eigen goeddunken, dus er is gewijzigd en er is toegevoegd. Mede daardoor wordt niet alles begrepen, maar ook omdat de tijden en de normen en waarden veranderd zijn, waardoor veel uitleg “uit de tijd” is.

De neiging van de mens om alles logisch passend te maken, werkt niet, niet ten aanzien van elkaar en niet ten aanzien van Mij en Mijn Woord en al helemaal niet ten aanzien van Mijn liefde, waarvan de één denkt, God is geen liefde als Hij zoveel onrecht en ellende laat gebeuren en de ander zegt, dat is wel zijn liefde, want het leert je. En eigenlijk is het geen van beide. Want of je het nu op de ene of op de andere manier bekijkt, Ik ben in alles liefde, maar het is de mens die in zijn vrijheid het verschil maakt hoe Mijn liefde uitpakt.

Hemels Brood 6394

Zo slim als de slang en zo zacht als de duif. Dat lijkt een wat tegenstrijdige uitspraak. Want de sluwheid van de slang is verbonden met de verleiding tot het kwaad en dat is niet bepaald zachtaardig. Daarom lijkt het moeilijk om zo slim als de slang te zijn en tegelijk zo zachtaardig als de duif.

Toch is het een goed advies. Want dat de slang zijn sluwheid gebruikt om te verleiden tot het kwaad, dat wil nog niet zeggen dat je niet slim kunt zijn om iets goeds te bereiken. Juist wordt er daarom ook over de zachtmoedigheid van de duif gesproken. Dat wil zeggen, wees slim, maar gebruik die slimheid zachtmoedig, om daarmee tot het goede voor iedereen te komen. Op aarde zijn veel slimme mensen, maar dat wordt eerder ingezet voor eigenbelang dan voor het gezamenlijk belang. Maar jullie, die in Mij en Mijn Woord geloven, jullie zullen wel begrijpen wat Ik bedoel en je ervoor inzetten het goede voor iedereen te bereiken. Toch zie Ik ook bij jullie situaties waarbij zachtmoedigheid door irritatie en verontwaardiging verdrongen wordt.

Nogal eens blokkeert irritatie en verontwaardiging het naar elkaar luisteren. En met luisteren bedoel Ik niet horen met je oren, maar luisteren met een onbevooroordeeld hart, luisteren met Mij samen naar wat de ander tot zijn handelen, wat jou irriteerde, bracht. Wie eerst goed luistert, die zal daarna beter begrijpen wat de aanleiding tot het gedrag was wat jou irriteerde en daar kun je dan met elkaar over praten, of misschien zwijgen, als dat beter is. Door op de juiste manier te luisteren, kan er meer begrip ontstaan voor hetgeen gebeurd is en wellicht heb je zelf een aandeel in de situatie, wat je je van jezelf niet bewust was, niet zo bedoelde, zoals de ander het heeft ervaren. Want wat de een in een situatie ervaart, kan, door allerlei omstandigheden, heel anders overkomen dan de werkelijkheid en dan kunnen er grote misverstanden ontstaan als niet met het hart en met Mij samen naar elkaar geluisterd wordt. Misverstanden die schade kunnen geven aan lichaam en geest, maar door op een eerlijke manier naar elkaar te luisteren, had dat voorkomen kunnen worden.

Nogal eens gebeurt het dat een gesprek ontaardt in beschuldigingen of verwijten en geen van beiden tot een werkelijk eerlijk luisteren komt en vaak is het dan de slang die de overhand heeft en de zachtmoedige duif met zijn gif verslaat. Mijn advies blijft evengoed, wees zo slim als de slang, maar vergeet de zachtmoedigheid van de duif niet. En, vergeet Mij en Mijn liefde niet, want daarmee kan alles altijd goedkomen. En dat is Mijn wil, dat alles in liefde altijd goedkomt.

Hemels Brood 6395

Lichaam, ziel en geest is een eenheid die samen de mens is. Het lichaam is het omhulsel waarvan je zou kunnen zeggen dat het ruimte geeft aan de ziel en de geest. De ziel is de levenskern vanwaaruit het besef te leven groeit en het besef wat werkelijk leven is, ware liefde. Het lichaam van de mens is materieel zichtbaar en in de aards materiële omstandigheden het houvast van de eenheid van wat anders als lichaam niet gezien kan worden, waarin de ziel en de geest geborgen zijn, maar beide zijn uit Mij, jullie Schepper, de vonk van Mijn liefde en de geest van Mijn Zijn, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid.

Nu is er veel wat de mens niet begrijpt van de eenheid van drie. Welke ook de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is in de Eenheid van Mijn Goddelijk Zijn. Het vuur bestaat uit drie delen, de vlam van het vuur, de warmte en het licht. Is de warmte van de vlam en het licht te scheiden? Of is het licht te scheiden van de vlam en de warmte? Of de vlam van de warmte en het licht? Zo zijn lichaam, ziel en geest niet van elkaar te scheiden, zo zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ook niet van elkaar te scheiden. Toch zijn er veel mensen die de Vader en de Zoon apart van elkaar zien en de Heilige Geest los daarvan.

Je kunt zeggen, dat is de vlam, maar tegelijkertijd is er de warmte en het licht. Je kunt zeggen de vlam is warm, maar tegelijkertijd is er evengoed het licht. Alleen de verschillende kenmerken zijn te benoemen, maar het blijft één geheel, vuur. Zo kun je het hebben over de ziel, maar tegelijkertijd is er de geest en het lichaam. Net als het vuur niet te splitsen is in de vlam, de warmte en het licht, zo is lichaam, ziel en geest ook niet te splitsen. Je kunt het hebben over de Vader, maar tegelijkertijd is er de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie-Eenheid God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, blijft niet te splitsen.

Nu zijn er mensen die denken de verschillende kenmerken te kunnen benoemen van al deze drie-eenheden op een manier alsof ze ook los van elkaar zijn. Maar dat leidt tot misvattingen over Wie Ik Ben en wie jullie in eenheid met Mij zijn en wat werkelijk leven is. Het gaat niet om alles afzonderlijk, het gaat om alles tezamen. Om de eenheid in Mij, in Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, om werkelijk Zijn, werkelijk Leven, om ware eeuwig wijze onbaatzuchtige onvoorwaardelijke onveranderlijke liefde, eeuwig Zijn.

Hemels Brood 6396

Ik doe moeite voor alle mensen apart en voor allemaal tezamen. Maar niet alle mensen doen moeite voor Mij. En eigenlijk is moeite voor Mij doen, moeite voor jezelf doen, want wat je werkelijk uit je hart voor Mij doet, komt als een zegening bij je terug op de voor jou en iedereen beste manier.

Maar er is een verschil tussen wat de een als een zegening ervaart en wat de ander als een zegening ervaart. De meeste mensen zien onaangename situaties, ziekte, moeilijkheden, financiële tekorten, enzovoorts, niet als een zegening. Terwijl juist al dat soort situaties, die niet aangenaam zijn om mee te maken, zoveel nieuw levensinzicht geven. Vaak worden onaangename situaties gezien als een lering, maar in de meeste gevallen verruimt het je zicht. Bij de een meer dan bij de ander, evengoed geeft een moeilijke situatie veel extra inzicht aan iedereen, ook al wordt dat niet direct als zodanig ervaren.

Ga je leven eens na, neem eens je leven zoals het er zoveel jaren terug uitzag en hoe je toen dacht en wat je toen besefte van leven, hoe je de dingen deed, wat je mening was, en kijk dan eens hoe dat nu is. Sommige dingen veranderen niet zo snel, maar dat er veranderingen in je denken, je voelen, je besef, gekomen zijn, zal wel te zien zijn. En hoe is dat ten aanzien van alles wat onaangenaam was, daar heb je inzichten door gekregen, die je eerder niet had en nu een zinvol voordeel voor je zijn. En als je je hele leven tot nu toe bekijkt, dan kun je zien wat jouw leven je aan geestelijke ontwikkeling gegeven heeft, wat er allemaal ten gunste van het besef van het eeuwige leven, waar jij deel van bent, veranderd is.

De weg over de aarde is geen makkelijke weg, voor niemand. Hoe gemakkelijk het er voor sommige mensen ook uitziet. Want alles is afgestemd op ieders van Mij gekregen vermogen, en om die reden kan niet iedereen evenveel dragen van al hetgeen nodig is om op aarde gedragen te worden. Terwijl Ik het ben die het in werkelijkheid allemaal draagt. Maar zoals veel mensen de zegen van moeilijkheden op hun weg niet zien, zien ook veel mensen niet dat het eigenlijke dragen van al wat moeilijk is, door Mij gebeurt in Jezus Christus. Toch zien veel mensen niet dat Ik in Hem er voor jullie allemaal altijd ben, altijd ook in je hart.

Want vanuit de zuivere kern in je hart hebben alle mensen direct contact met Mij in Jezus Christus, alleen wordt die zuivere kern niet door iedereen in het hart al gevonden. Maar Ik vind jou en jullie allemaal wel, en Mijn liefde draagt en redt jou en alle mensen, de hele weg die je gaat op aarde, zodat je uiteindelijk, in het volle besef te leven, zonder moeilijkheden, voor altijd gelukkig zult zijn!

Hemels Brood 6397

Ik zie in je hart dat je graag leert hoe met alles wat er in je leven voorvalt alleen uit liefde om te gaan. En Ik zie dat in veel harten van mensen die in Mij en Mijn liefde geloven. Maar tegelijkertijd ben je ook bang voor de beproevingen waarbij het je nog niet lukt om in liefde te blijven, zoals al eerder gebeurde bij allerlei omstandigheden.

Dat soort angst blokkeert je om moeilijke situaties aan te gaan. Het lijkt een gevecht zoals tussen David en Goliath waarbij je je zeker geen “David” voelt en er zeker van bent dat je door “Goliath” onder de voet gelopen zult worden, als je ook maar een poging doet om te overwinnen. Dat je geen vertrouwen in jezelf hebt is één ding, maar dat je daarbij ook geen vertrouwen in Mij hebt, is toch wel een belemmering. Want dat was juist wat David de moed gaf om te vechten tegen Goliath, zo klein als hij was. En zo is het met jullie allemaal, als hetgeen je te overwinnen hebt een stuk groter is dan je denkt aan vermogen te hebben, dan ga je het liever uit de weg, dat is het gemakkelijkst. Maar niet het beste. Want je kunt er zeker van zijn dat het steeds weer op je pad terug gaat komen. Is die onaangename buur vertrokken, dan komt er wel een onaangename collega, of een ander onaangenaam medemens waar je mee te maken krijgt. Zie je, het is de bedoeling dat je bij alles wat er in je leven voorvalt tot ware liefde leert komen. Door de situaties waarbij je dat kunt leren uit de weg te gaan, ontneem je jezelf mogelijkheden.

Maar Ik heb jou lief en vanuit Mijn liefde ontstaan voor jou toch die situaties die jou uitdagen om voor de overwinning te gaan. Met vallen en opstaan, maar wie op Mij vertrouwt, zoals David helemaal op Mij en Mijn liefde vertrouwde, die zal tot ware liefde komen bij alles wat op zijn pad komt. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar het resultaat zal wel het beste zijn wat jou kan overkomen, de ware vrijheid en het ware geluk van echte liefde in alle opzichten. Maar Ik begrijp het wel, want als je tien keer je neus gestoten hebt bij dat vervelende mens, dan ga je daar niet meer mee om, om de elfde keer te voorkomen. Maar vervolgens breng Ik een ander medemens op je pad en daar ga je je neus evengoed bij stoten. Dus net zo goed, of nog beter, ga je terug en zoek je uit hoe het komt dat je bij diegene al tien keer je neus hebt gestoten.

Ligt het echt aan diegene of is er iets wat je bij jezelf niet ziet? En dat kun je alleen vinden, als je teruggaat naar diegene bij wie je zo vaak je neus stootte. Maar ga dan met Mij en als jullie, met Mij in jullie midden, de gebeurtenissen bespreken, dan mag je er net als David ten volle op vertrouwen dat alles in liefde goedkomt en je een overwinning behaalt. Niet op de ander, maar op jezelf!

Hemels Brood 6398

Mijn Woord is eeuwen geleden opgeschreven in een oude taal, die gebruikelijk was in de tijd dat Ik in Jezus Christus op aarde was, maar niet gemakkelijk te vertalen is in de latere nieuwe talen, die voor mensen nu gebruikelijk zijn. Net zoals er in de huidige gebruikelijke taal veel woorden zijn met meerdere betekenissen, zo zijn er bij de beschrijving van Mijn Woord en alle in de Bijbel beschreven verhalen ook woorden gebruikt met meerdere betekenissen.

Nu is het in het heden vaak heel makkelijk om te begrijpen welke betekenis er met een woord bedoeld wordt, omdat door de rest van de tekst wel duidelijk wordt waar het om gaat. Toch worden er evengoed vergissingen gemaakt. Maar bij het vertalen van Mijn Woord, welke lang geleden in een oude in onbruik geraakte taal geschreven is, konden de verschillende betekenissen van een woord niet zo gemakkelijk uit elkaar gehouden worden. Omdat de taal al lang niet meer in gebruik was, omdat men in de tijd waarin de teksten geschreven zijn heel andere, verloren geraakte gebruiken kende dan bekend was bij de vertalers en daarbij nog het belangrijkste, omdat de vertalers dachten dat het om letterlijke gebeurtenissen ging en niet zagen dat het in al die verhalen om een heel andere betekenis van de inhoud gaat, dan de letterlijke.

En dan nu, in de huidige tijd, die enorme verschillen in gebruiken kent vergeleken met de oude tijd waarin de Bijbel als Mijn Woord geschreven is, is het haast niet mogelijk om de Bijbelse teksten naar hun juiste betekenis te gaan begrijpen. Door de vele verkeerd geïnterpreteerde woorden is er veel van wat er geschreven stond misverstaan, niet juist vertaald en zijn er eigen oplossingen gekozen voor alles wat niet duidelijk was, of met elkaar in tegenspraak leek. Al met al is er eigenlijk een nauwelijks te begrijpen Boek ontstaan. Toch heb Ik er zodanig de Hand in, dat iedereen die de Bijbel met zijn hart, en alleen met zijn hart, leest, er Mijn Woord, Mijn liefde uit verstaat en daardoor gewekt wordt om dichter bij Mij te willen komen. En hij zal Mij in zijn hart vinden en in zijn hart zal Ik de sluier die over Mijn Woord hangt, over de ware betekenis van alles wat er in de Bijbel staat, oplichten en hij zal in zijn hart, tot in het diepst van het ware eeuwige leven uit Mij, jullie God en Schepper, gaan begrijpen, wat bij het alleen lezen van de Bijbel niet begrepen kan worden.

En in het hart van diegenen, die werkelijk Mij en Mijn liefde willen leren kennen, zullen steeds weer stromen van Mijn liefde te voelen zijn, een liefde die op aarde veelal schuil gaat achter veel kwaad, maar in het hart heel zuiver te voelen is bij iedereen die oprecht naar Mij zoekt en bij Mij wil komen en Mijn ware liefde wil leren zijn.

Hemels Brood 6399

Mensen maken onderling onderscheid naar kleur, geaardheid, rijkdom, armoede, status, afkomst, enzovoorts. Ik maak geen onderscheid, omdat al die dingen voor Mij van geen belang zijn. Voor Mij is het alleen van belang om alle mensen te helpen tot het Enige ware gelukzalige leven te komen. Maar mensen zijn niet gemakkelijk bereid om Mij daarin te volgen. Mijn goede hulp, Mijn ware liefde, wordt door veel mensen liever vervangen voor eigenliefde, hun eigen mening, hun eigen wijsheid, wat vaker uitloopt op eigenwijsheid.

Het maken van onderscheid tussen kleur en geaardheid, tussen afkomst en status, tussen rijkdom en armoede, doet niemand goed en zorgt steeds weer voor allerlei conflicten die veel pijn en ongenoegens opleveren. En de problemen die daaruit voortkomen zijn zo gemakkelijk niet op te lossen. Want je kunt iemand die met een blanke of bruine huidskleur geboren is niet dwingen zijn huidskleur te veranderen, je kunt iemand die arm is niet dwingen rijk te worden, je kunt iemand die homo is niet dwingen om hetero te worden, je kunt wat het is niet dwingen te worden wat het niet is. Toch gedragen nogal wat mensen zich alsof dat wel kan, en onder hen zijn er veel die zich verzetten tegen van alles wat nu eenmaal is zoals het is en dat is niet te dwingen tot wat het niet is.

Zo zijn er ook mensen die anderen het liefst dwingen om hun geloof in Mij op te geven. Maar het ware geloof in Mij is in alle mensen in hun hart en wie dat eenmaal gevonden heeft, in hem zal het altijd blijven, omdat het het besef van de waarheid is, welke altijd de waarheid blijft, werkelijk eeuwig leven uit Mij in ieder mensenhart. Velen hebben dat innige besef daarvan nog niet en proberen dat besef van anderen af te nemen. Maar al zouden ze de harten van degenen die daadwerkelijk Mij in hun hart gevonden hebben uit het lichaam snijden, dan zou het lichaam daarmee gedood worden, maar diegene zou zijn geloof niet verliezen en eeuwig in Mij gelovend verder leven in Mijn hemelen. Hoe graag mensen de basis van leven ook zouden willen veranderen naar hun wil, wat is, is zoals het is en dat is niet te veranderen.

Er is strijd tegen te voeren, er kunnen dwangmaatregelen genomen worden tegen van alles en nog wat, dat kan voor mensen heel onaangenaam zijn, als zij met die dwangmaatregelen te maken krijgen, maar ook dan verandert er niets aan wat oorspronkelijk zo is. En oorspronkelijk zijn jullie allemaal Mijn liefde, blank of bruin, homo of hetero, oud of jong, rijk of arm, en noem alle verscheidenheid maar op, jullie zijn Mijn leven en Ik, jullie Schepper, help jullie allemaal om terug te komen tot wie je bent, mens, Mijn kind, Mijn liefde, Mijn leven. En zodra je daar naartoe terug bent gekomen, uit vrije wil, door Mij geholpen, zul je de ware gelukzaligheid ervaren van het echte liefdevolle leven als eigen persoonlijk zijn in de eenheid met Mij en al je medemensen, zonder enig onderscheid tussen jullie allemaal. Omdat Mijn liefde altijd onveranderlijk het ware leven is en blijft.

Hemels Brood 6400

Er zijn veel mensen die zich nogal eens onheus bejegend voelen door een of meer van hun medemensen. Zij voelen zich van tijd tot tijd door iemand gekwetst en pijn gedaan. Van hen zijn er maar heel weinigen die meteen tot vergeving kunnen komen en kunnen inzien dat een onheuse bejegening, als dat kwetst en pijn doet, vooral iets zegt over hun mate van liefde voor hun medemensen.

Want ware liefde wordt niet gekwetst, wordt geen pijn gedaan, het blijft eenvoudig liefde, vol van begrip voor degene die kwetste en pijn deed, omdat zij begrijpen dat een onheuse bejegening voortkomt uit onvermogen om het goed te kunnen doen. Wie zich onheus bejegend voelt en zich daardoor gekwetst en pijn gedaan voelt en degene die hem onheus bejegende afwijst, die heeft zelf nog onvermogen, onvermogen om bij ware liefde voor elkaar te blijven. Maar daarmee heeft diegene ook Mij afgewezen, want Ik heb de ware weg getoond om te kunnen komen tot genoeg liefde die nodig is om geen vijandige houding aan te nemen. En daarbij, vaak voelen mensen zich onheus behandeld, terwijl dat misschien helemaal niet zo bedoeld is. Maar als eenmaal het gevoel onheus bejegend te zijn heeft postgevat, dan kan het bij sommigen van jullie wel een hele lange tijd duren voordat vergeving gegeven kan worden en een nieuw vertrouwen in liefde tot stand kan komen.

Een vertrouwen dat eigenlijk alleen sterk en onverstoorbaar kan zijn, als het gebaseerd is op Mijn liefde. Toch, vaak blijft de wrok vooraan staan, de angst om wederom gekwetst te worden, en aan het onvermogen om te dragen verandert niets. En weer zal diegene gekwetst en pijn gedaan worden, door andere mensen in andere situaties, want hij heeft nog altijd niet ingezien waardoor hij gekwetst kan worden en daar pijn door voelt. Lief mens, er zijn altijd mensen die door hun onvermogen anderen kwetsen en pijn doen, maar geef de schuld van wat jij daardoor voelt, de minderwaardigheid, de pijn, niet aan hen, want het is je eigen zwakte die je voelt, je eigen tekort aan liefde. Liefde die je altijd in elke situatie uit Mij kunt putten. En dat weet je. Maar maak je daar gebruik van?

Want als je in Mij en Mijn liefde gelooft, dan zou je niet bedroefd hoeven te zijn, dan zou je steeds bij Mij komen en niet in je eigen onvermogen blijven hangen, in zelfmedelijden, als slachtoffer van wat je is aangedaan. Dan zou je Mijn liefde aannemen en vergeven, want dat is de ware weg, Mijn weg. En zie, Mij is heel wat meer aangedaan en Mij wordt nog steeds veel aangedaan. En ja, Ik heb de Goddelijke kracht, die ware liefde, de macht om iedereen altijd te blijven liefhebben, en je kunt zeggen, dat jij die niet hebt. Toch heb jij die kracht ook, want je kunt die kracht uit Mij putten, zoveel je nodig hebt om bij alles wat er gebeurt ook in liefde te blijven, als jij dat wilt en bij Mij komt, eerlijk en oprecht Mijn liefde aanneemt, dan kun je vergeven en verdragen, in ware liefde.

Hemels Brood 6401

Elke strategie die mensen ontwikkelen komt op een gegeven moment in botsing met andere strategieën die door andere mensen ontwikkeld zijn. Want er is geen onderlinge eenheid. En juist het ontbreken van een onderlinge eenheid brengt verval van elke strategie. Er kunnen groepen mensen tot een eenheid van denken komen, maar steeds gaat het daarbij om anderen de baas te zijn, om betere resultaten te bereiken dan andere mensen, waardoor elke poging tot eenheid belemmerd wordt. Maar eenheid in doen en laten is evengoed nodig. Om eenheid te krijgen hoeft niet iedereen op dezelfde manier te dansen, maar het moet wel dezelfde muziek zijn waarop gedanst wordt, waarbij muziek staat voor liefde. Als iedereen naar liefde handelt, hoeft niet iedereen hetzelfde te handelen, maar in liefde vindt dan wel de eenheid plaats die nodig is om tot een blijvend goede en welvarende samenleving te komen.

Er zijn vogels die met groten getale tezamen in de mooiste vormen vliegen, die in eenheid met elkaar en toch ieder apart deel van dat geheel zijn. Zo zou de mens in eenheid met elkaar kunnen leven, maar het individuele, de eigen macht, het eigen welzijn, wordt belangrijker gevonden. En nu weten mensen nauwelijks meer hoe zichzelf te zijn en toch ook in eenheid met elkaar te zijn. Ze willen ieder op hun eigen muziek dansen, ze willen die ene vogel zijn die de vorm bepaalt van de gezamenlijke vlucht. Ze willen de leiders zijn van de samenleving, of van wat dan ook, in het klein en in het groot. Maar er is geen vogel die de leiding heeft waardoor die mooie patronen gevlogen worden, want zij vliegen uit Mijn liefde, en er is maar één muziek waarop mensen dansend tot eenheid komen, en dat is uit Mijn liefde. Er is maar op één manier blijvend tot een gezamenlijk welzijn te komen, en dat is met en uit Mijn liefde.

En zie, de vogels, vissen, de dieren, al het gewas, zij richten zich naar Mijn liefde, maar de mens richt zich vooral naar eigenliefde. En nu denk jij, lief mens, ik wil mij wel naar Uw liefde gedragen, maar ik sta daarin met weinigen en het lukt ons niet om anderen ook tot Uw liefde te brengen, de meesten willen niet. Tegen jullie zeg Ik, richt je er niet op anderen bij Mij te brengen, richt je in de eenheid van jullie kleine groepje op Mij en Mijn liefde. Dan breng je vanzelf mensen bij Mij, door eenvoudig te doen wat Ik jullie in je hart aanreik om te doen. Verwacht dan niet dat op korte termijn in eenheid gedanst of gevlogen gaat worden, want dat duurt wat langer. Maar uiteindelijk zal het wel zover komen, door Mij en Mijn liefde.

Hemels Brood 6402

Ook het onmogelijke is mogelijk, maar of dat zinvol is, is de vraag. Want wat mensen graag zouden willen, maar waarvan zij denken dat het onmogelijk is, is niet onmogelijk, maar is ook niet altijd het beste, zodat het voor hen beter is, dat het onmogelijk blijft. Evengoed is er ook veel dat onmogelijk lijkt, maar mogelijk is en op de juiste tijd ook mogelijk zal worden.

Op aarde is het leven vooralsnog alleen mogelijk in het materiële lichaam en lijkt het voor veel mensen onmogelijk om na de dood van het lichaam verder te leven. Toch gaat het leven na de dood van het lichaam door. Want de dood, zoals mensen dat op aarde kennen, is eigenlijk een verlaten van het materiële lichaam, meer niet. Ongezien gaat het leven door. Want leven eindigt nooit. Ik Ben Leven en ieder van jullie leeft uit Mij. Ik Ben eeuwig leven en daaruit leeft ieder van jullie eeuwig. Maar juist het ongezien verder leven maakt dat gedacht wordt dat na de dood van het lichaam iemands leven beëindigd is. Geen leven is ooit beëindigd, omdat alle leven Mijn oneindige leven is en blijft. Alleen is het in de aardse sferen moeilijk om dat te geloven en is het moeilijk om je er een voorstelling van te maken hoe het mogelijk is om verder te leven zonder een materieel vormgegeven lichaam.

Daarbij is het voor veel mensen moeilijk om zich leven zonder de aardse omstandigheden voor te stellen, en toch levend te zijn. Maar er zijn veel sferen van leven buiten de aardse omstandigheden waar mensen in allerlei levensvormen samenleven met allerlei levensomstandigheden, en daarbij zijn er sferen die op de aardse omstandigheden lijken, om mensen die op aarde niet in een leven na de dood geloofden, geleidelijk tot het besef te brengen dat leven, ook hun leven, eeuwig is. Er zijn sferen die mensen helpen tot andere inzichten te komen over werkelijk leven en de Bron van hun leven, omdat zij op aarde een heel vertekend beeld van de werkelijkheid hadden en er rituelen op nahielden waaraan zij als het ware vastkleefden.

Voor ieder mens persoonlijk is en wordt gezorgd, uitgaande van wat die mens dacht en geloofde op het moment van zijn aardse dood. En zie, niemand wordt iets aangerekend, maar ieder zal wel de nodige moeite te doen krijgen, om tot het ware levensinzicht te komen en tot ware liefde en haar wijsheid te komen. Voor de een zal dat moeilijker zijn dan voor de ander, want wie veel misdaden op zijn geweten heeft, weinig naar liefde gehandeld heeft, zal in de sfeer waarin hij terechtkomt wel uitgedaagd worden om tot inzicht te komen en dit inzicht komt niet zonder de nodige moeite. Want het is op aarde moeilijk om tot inzicht te komen vanuit de gedachte dat misdaad loont, dat moord en doodslag geëigend is, het is na het leven op aarde voor degenen die zich op aarde misdroegen wel pijnlijk om te gaan zien hoe ze zich vergist hebben.

Maar Ik zeg jullie, van de ergste misdadiger tot de liefste mens is alles gevat in Mijn liefde en wordt aan iedereen in ware wijze liefde de beste plaats gegeven in een sfeer die passend is om tot het totale ware levensinzicht te komen. Hoe onzichtbaar al deze levenssferen op aarde ook zijn, ze zijn er en hoe onmogelijk het ook lijkt dat iedereen eeuwig leeft, dat is de waarheid. In Mijn ware wijze liefde is alles wat onmogelijk lijkt mogelijk. Iedereen en alles zal altijd zijn plaats krijgen vanuit Mijn ware wijze liefde.

Hemels Brood 6403

Sommige mensen denken dat zij de waarheid zeggen en het lijkt ook de waarheid te zijn, terwijl het toch de waarheid niet is. Zulke onwaarheden zijn moeilijk te onderscheiden van wat werkelijk waar is, omdat het in alle eerlijkheid gezegd wordt. Je kunt van iets geloven dat het waar is en het in alle eerlijkheid aan anderen als waarheid vertellen, met de stelligheid en de overtuiging dat het waar is, omdat je niet weet dat het niet waar is. Ben je dan een leugenaar?

Je bent dan geen leugenaar, maar je hebt je wel iets laten wijsmaken wat niet waar is, of je hebt uit allerlei gegevens conclusies getrokken waardoor je dacht de waarheid te vertellen. Juist omdat je het in alle eerlijkheid vertelde, geloven mensen hetgeen je zegt en ben jij niet gemakkelijk van het tegendeel te overtuigen, omdat je te goedertrouw vasthoudt aan die waarheid, die toch geen waarheid is. Dat dit kan gebeuren, heeft te maken met de manier waarop je ertoe gekomen bent om iets wat niet waar is, als waar aan te nemen, je bent er niet in je hart mee bij Mij gekomen. Dat is begrijpelijk, want het leek niet nodig om Mij daarover in je hart te vragen, het was immers voor jou klaar en duidelijk waarheid. En nog denk je dat het niet nodig is om het aan Mij voor te leggen.

Maar Ik zeg je, en jou niet alleen, want dit is de situatie bij veel mensen, sla niets over om Mij voor te leggen en op waarheid te toetsen, want er is veel dat jullie niet doorzien van de macht van het tegenovergestelde van liefde. En er zijn veel mensen die, met niet uit liefde gemaakte keuzen, macht geven aan het kwaad, vaak ook zonder het als zodanig van zichzelf te beseffen. En in de samenleving wordt niet gezien, niet beseft, hoeveel macht er door allerlei keuzen aan het kwaad gegeven wordt. Er wordt veel toegedekt, maar dat wordt niet toegedekt met de mantel der liefde, maar met de mantel die ontdekking van het kwaad moet voorkomen en dat is een heel andere mantel en die mantel wordt maar door heel weinig mensen als zodanig herkend. Veel mensen gebruiken die dekmantel alsof het de mantel der liefde is, terwijl het de mantel der liefde niet is, maar de mantel om keuzen waaruit kwaad ontstaan is, af te dekken.

Het is nu, vooral in de huidige tijd, van belang dat goede mensen het verschil gaan beseffen tussen het wegmoffelen van wat niet goed is, niet waar is, en het bedekken met de mantel der liefde. Want het is van belang dat de wortel van het kwaad gezien en uitgetrokken wordt, zodat het niet kan gaan woekeren. De mantel der liefde is bedoeld om te leggen over datgene waarover mensen oprecht berouw tonen en wat misging hersteld hebben. Veel te veel wordt de mantel der liefde gelegd over het kwaad, wat daardoor onder die mantel woekeren kan en op een onverwacht moment zo krachtig wordt, dat het bovenkomt op een manier en een tijd die het minst verwacht worden.

En dan ben Ik er, wanneer Ik het minst verwacht word, zodat het kwaad haar zinnen niet ten uitvoer kan brengen. Maar aan jullie goede mensen zeg Ik, kom steeds met alles bij Mij, al lijkt het nog zo waar en goed, en leg niet te snel de mantel der liefde over wat niet goed is, want het is nodig dat het kwaad gezien wordt en herkend wordt. Zeker in deze tijd waarin zoveel mensen niet zien wat hun doen en laten allemaal teweegbrengt. Kom steeds met alles bij Mij en vertrouw op Mij en Mijn liefde, dan kom Ik voor jou niet onverwachts, want dan voel jij Mijn komst in je hart, waar je altijd verbonden bent met Mij en Mijn ware wijze liefde.

Hemels Brood 6404

De gebeurtenissen die ontstaan door de keuzen die mensen maken, hebben gevolgen en zoals je terug kunt kijken vanwaar een gebeurtenis ontstaan is, zo kun je ook vooruitkijken wat de gevolgen zullen gaan zijn. Maar het vermogen om zuiver te zien vanwaaruit gebeurtenissen ontstaan zijn en wat ze gaan brengen is grotendeels verloren gegaan door alle eigenliefde, alle eigenbelang en zo meer, en door al het handelen naar het tegenovergestelde van liefde.

Toch zijn er mensen, en het zijn er maar heel weinig, die een deel van dit vermogen behouden hebben en zij kunnen zien wat niet letterlijk te zien is en wat anderen niet kunnen zien. Maar daarnaast zijn er veel mensen die zeggen dit vermogen te hebben, terwijl dat niet zo is en dat verwart mensen, waardoor zij niet meer kunnen onderscheiden wie dit vermogen wel heeft en wie niet. Vooral doordat er veel mensen zijn die willen weten wat hun toekomst hen zal brengen, en daar ook voor willen betalen, zijn er veel charlatans gekomen, die met allerlei trucjes mensen doen denken dat zij het vermogen tot zicht in de toekomst hebben, maar vooral gebruikmaken van de naïviteit van hun medemensen. Wie de wens heeft om zijn toekomst te kennen, wil doorgaans dat zijn toekomst er heel rooskleurig uitziet, en dat zijn situatie alleen maar beter en aangenamer gaat worden.

Maar Ik zeg jullie, het ware leven is in doorsnee niet te bereiken door een gunstige en mooie toekomst, maar door de mate van liefde uit eigen vrije keus in al je handelen. Daarbij is geen zicht op de toekomst nodig, behalve dan wanneer Ik het belangrijk vind dat iemand zicht op zijn toekomst krijgt, om hem te helpen het doel van zijn verblijf op aarde te bereiken. Alle behoefte aan zicht op de toekomst komt voort uit angst of uit ijdelheid en toont gebrek aan vertrouwen op Mij en Mijn liefde. Evengoed, wie zichzelf wil laten bedriegen en denkt daar iets aan te hebben, die is vrij om een ziener te raadplegen. Maar het is een zeldzaamheid dat een werkelijke ziener op zijn pad komt. Want het gaat niet om wat een ziener aanreikt, het gaat om wat Ik jullie aanreik in waarheid en ware liefde.

Iedereen is vrij zijn keuzen te maken, maar het beste is het om aan te nemen wat Ik uit Mijn liefde aanreik. En als dat een zicht op de toekomst is, dan is dat het zuiverste zicht door Mijn liefde, al dan niet prettig, de waarheid. Het beste is het om eenvoudig Mijn liefde aan te nemen en naar te handelen in het volle vertrouwen dat alles goedkomt.

Hemels Brood 6405

Niet in het gebed van woorden, maar in het hart vol van vertrouwen ligt de verhoring van alles wat jullie Mij vragen. In de liefde uit je hart voor je medemens, wanneer hij moeilijke momenten in zijn leven krijgt door te maken. En hoe meer mensen in hun hart uit liefde hetzelfde bidden, des te meer trekt dat Mijn liefde tot verhoring. Maar de woorden zijn daarbij niet het belangrijkste, de intenties waarmee gebeden wordt, de liefde voor degenen waarvoor gebeden wordt en de liefde voor Mij, in het vertrouwen op Mij.

Want er zijn veel mensen die bidden, alleen of met elkaar, maar veel van alle gebeden blijven in de zwakte van een lippengebed, wat alleen uit woorden bestaat, onbeantwoord, omdat in het hart geen verbinding gemaakt is met Mij en Mijn liefde, terwijl Ik in ieders hart bereikbaar aanwezig ben en graag door iedereen in zijn hart, in een bewust contact, gevoeld word. Iedereen mag Mij in zijn hart alles vragen, maar het rituele gebed heeft daarbij weinig of geen resultaat, omdat het geen contact maakt met Mij en Mijn liefde als zodanig. Het is als het ware uitgezonden op een totaal andere golflengte dan waarop Mijn liefde geraakt wordt, en juist dat is nodig om tot een resultaat te komen, dat Mijn liefde geraakt wordt. Met het ‘in Mijn Naam’ wordt het innerlijke contact met Mij bedoeld, daarom is het ook zo, dat wanneer twee of meer in Mijn Naam bidden voor iets, voor iemand, Mijn liefde aangesproken wordt en al naargelang wat het beste is voor degene waarvoor gebeden wordt, zal dat gebed verhoord worden.

Maar vul de uitkomst niet naar eigen wens in, laat de uitkomst zonder verwachtingen aan Mij en Mijn liefde over en vertrouw erop dat elke uitkomst Mijn zegen is. Want het gaat niet alleen om het nu, maar om veel meer dan dat, en het gaat niet alleen om die ene mens, maar om veel meer mensen. Wat er ook gebeurt, het is altijd op de beste manier stevig gevat in Mijn liefde en haar wijsheid, waaruit alleen het beste voor alle mensen ontstaat. Daarom, wees alert dat je hart in liefde op dezelfde golflengte is als Mijn liefde en haar wijsheid, dan ben je in direct contact met Mij, jouw Schepper, God in Jezus Christus.

Want Ik ben niet alleen in ieders hart, Ik ben overal, altijd, en ook altijd in liefde voor iedereen bereikbaar. Bid vanuit ware liefde, alleen of met anderen samen, in Mijn Naam, dat is, uit ware liefde, dan trek je de hulp van Mijn liefde en haar wijsheid naar je toe ten beste voor ieders welzijn en zie je in werkelijkheid het wonderlijke gebeuren, tot heil van alle mensen.

Hemels Brood 6406

In je hart zie Ik dat je je afvraagt wanneer Ik ervoor zal zorgen dat top functies vervuld gaan worden door mensen die in Mij geloven en zich in hun handelen door Mij laten leiden, want je bent er zeker van dat het dan een andere tijd gaat geven die beter is voor alle mensen.

En ja, als regeringen zouden bestaan uit vooral mensen die hun vertrouwen in Mij stellen en zich door Mij zouden laten leiden, dan zou het er in de wereld heel wat prettiger voor de mensen uitzien. Toch is dat niet de manier waarop Ik op de aarde de chaos zal herordenen. Want dat is niet nodig voor Mij. Ik hoef geen in Mij gelovende en op Mijn liefde vertrouwende mensen in regeringen, Ik heb met Mijn liefde en haar wijsheid alles wat er gebeurt en nodig is om te gebeuren al vanaf het begin helemaal in Mijn Hand, en daarin ligt ook al de overwinning voor alle mensen om tot ware liefde en daarmee tot het eeuwig ware gelukzalige leven te komen.

Ja, er zal op aarde een grote verandering komen en het geloof in Mij en Mijn liefde zal terugkomen, zodat op aarde een nieuwe tijd zal aanbreken, waarbij mensen geleid worden door Mij en Mijn liefde in een direct contact met Mij. En dat zal tot ieders welzijn en genoegen zijn, dat zal niet uit te drukken zijn in geld en goederen, maar in liefde voor Mij en voor elkaar. Dan zal er een ongekende vrede komen in alle harten en alle doen en laten zal met elkaar in harmonie zijn. Alle verschillen tussen mensen zullen geen obstakel meer zijn, zoals nu mensen met hun verschillen tegenover elkaar staan en strijd voeren, maar hun verschillen zullen een aanvulling aan elkaar zijn en er zal geen onderscheid meer zijn tussen arm en rijk, tussen weinig of veel intelligentie, tussen status en geen status.

Iedereen zal dezelfde waarde voor elkaar hebben, ieder met zijn eigen talenten, en mensen zullen elkaar waarderen, of iemand nu veel of weinig kan doen of kan geven. In harmonie zullen alle mensen zichzelf zijn en in direct contact met Mij hun keuzen maken, die dan altijd uit ware liefde gemaakt worden. En het zicht vanaf de aarde zal tot in de hemel reiken en niemand hoeft in eenzaamheid zijn dagen door te brengen. Er zal een eenheid zijn waarin iedereen is opgenomen, jong en oud, klein en groot. Wie kennis heeft, stelt dat beschikbaar aan iedereen, wie talenten heeft, stelt dat beschikbaar aan iedereen. En geld bepaalt de waarde niet meer, maar liefde en saamhorigheid.

En vanuit die liefde zal ieder mens gemakkelijk de overstap maken van de aarde naar de hemel en ervaren dat er geen dood is, alleen leven, eeuwig gelukkig leven!

Hemels Brood 6407

Met Mijn komst op aarde in Jezus Christus is de directe verbinding tussen de mens en Mij, in de geest tot stand gebracht, in het directe contact tussen de mens en Mij, in het besef in zijn hart. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest, als een duif van vrede tussen de mens en Mij, jullie Schepper, God in de Mens. Want voorheen was de mens los van het directe contact met Mij en kon hij alleen door de wet tot zijn keus voor liefde komen, maar daarna is het innerlijk geestelijk besef in de mens gekomen, het besef van zijn geestelijke herkomst uit Mij, God, eeuwig Leven in Persoon, waarbij Ik daarvoor niet in de Gods Persoon kenbaar was, terwijl Ik in Jezus Christus wel in Persoon kenbaar ben.

En nadat Ik in Persoon in Jezus Christus de aarde verlaten had, heb Ik Mijzelf in de Persoon Jezus Christus in ieder mensenhart bereikbaar en herkenbaar gemaakt. Want ook eerder was Ik in ieder mens in zijn hart de kern van Leven, in de mens aanwezig, maar na de uitstorting van de Heilige Geest is de mens zich daarvan bewust kunnen worden en tot het besef kunnen komen hoe hij in verhouding tot Mij en Mijn Leven staat, waarbij hij tot het besef van Mijn Leven als zijn leven kan komen, zonder in Mijn liefde zijn eigenheid te verliezen. Dat heeft de werking van zijn keuzen tussen goed en kwaad niet weggenomen, maar wel het verschil duidelijker herkenbaar in de mens zelf gemaakt, waardoor hij, indien hij dat wil, op aarde reeds in de hemel, het hemelse Paradijs kan zijn.

Want wie totaal, in al zijn handelen, helemaal Mijn liefde, die Ik in hem Ben, en die hij vanuit Mij in hem kan aannemen, aanneemt, die leeft. Diegene is in de eenheid met Mij zowel op de aarde als in de hemel van Mijn liefde. Maar in de huidige tijden is er zo weinig liefde onder de mensen, dat dit een hele grote zeldzaamheid nog is, al zijn er een aantal mensen goed op weg. Maar na Mijn wederkomst zal het op aarde onder de mensen dusdanig veranderen, dat meer naar Mijn liefde geleefd gaat worden en de hemelen ook op aarde makkelijker te bereiken zijn voor de mensen die op aarde verblijven.

Daarom, jullie goede liefde nastrevende mensen, houd moed, want wat voor jullie lang duurt, is op de oneindigheid nog een korte tijd voordat Ik terugkom op de aarde en vrede en geluk terugbreng voor jullie allemaal!

Hemels Brood 6408

Heb Ik niet gezegd dat Ik jullie niet als wezen zal achterlaten? In de tijd die nu gaande is, zijn er moeilijkheden door te maken, dan eens hier, dan eens daar, dan eens bij deze, dan eens bij gene. En dan is het fijn om te weten dat er betere tijden zullen aanbreken, maar zolang die er nog niet daadwerkelijk zijn, blijven er onprettige omstandigheden waar de mens mee te maken heeft. En waar ben Ik dan, Die jullie niet als wezen zou achterlaten?

Ik ben altijd in je en om je heen en Ik reik je altijd al het nodige aan waarmee je de moeilijke situaties kunt doorkomen, kunt oplossen, kunt verdragen. Maar daarvoor is het wel nodig dat je bij Mij komt, innerlijk Mij aanspreekt en innerlijk naar Mij luistert, in de stilte van je hart. Met stilte bedoel Ik, zonder eigen invullingen over hoe jij graag geholpen wilt worden. Want jouw invullingen hebben de beperkingen van de menselijke tekorten in liefde en waarheid, hebben de beperking van jouw zicht op het grote geheel en jouw invullingen zijn doorgaans niet meer dan een oplossing voor jezelf, voor je gemoedsrust, voor wat anderen zeggen, en daarmee belemmer je jezelf om Mijn advies in jou naar de volle betekenis te verstaan.

Want als je Mij vraagt, dan geef Ik antwoord, maar wie zelf al denkt te weten wat Mijn antwoord zou moeten zijn, die zet zichzelf in Mijn plaats en dan gaat Mijn antwoord verloren, overstemd door wat hij denkt en verwacht. Dat is heel begrijpelijk, vooral als de moeilijkheden hoog opgelopen zijn, maar vooral juist dan is het nodig om de wijsheid uit Mijn liefde aan te nemen en niet de wijsheid uit het eigen verstand. Wie de wijsheid uit het eigen verstand stilzet, zoals hij dat doet wanneer een medemens hem iets uitlegt, en luistert, zoals normaal gesproken luisteren, luisteren is, die zal Mij innerlijk verstaan en daarmee geholpen zijn. Het is altijd beter om op die manier zelf stil te zijn en naar Mijn liefde en haar wijsheid te luisteren, dan met eigen invullingen de oren van het hart dicht te zetten en doof te worden voor wat Ik in het hart aanreik.

Ik laat jullie niet alleen worstelen, Ik ben er en Ik ben altijd bereikbaar in je hart, met de beste raad uit ware wijze liefde voor jou en voor iedereen. En ja, Ik weet dat er bij jullie altijd de neiging is om het eigen verstand te volgen, omdat hetgeen Ik aanraad niet altijd door het verstand begrepen wordt. Maar wie met zijn hart luistert, die zal Mij altijd goed verstaan, in zijn hart, waar Ik altijd ben, in ware wijze liefde.

Hemels Brood 6409

Alle dingen die er zijn, alles wat er gemaakt is of wordt, alle onderdelen die voor wat dan ook nodig zijn, het is er allemaal door Mij, jullie Schepper. Maar veel mensen hebben er geen besef van dat de auto waar ze in rijden niet een product van mensenhanden is, maar er is omdat Ik mogelijk gemaakt heb dat uit alles wat er op aarde is, van alles gemaakt kan worden. Tot zelfs de ideeën die bij mensen opkomen, want ook die zijn alleen mogelijk door Mij.

Maar de intentie waarmee mensen dingen maken en de intentie tot welk gebruik ervan, de bedoeling van mensen met alles wat ze bedenken, is aan henzelf, waarbij er altijd onderscheid gemaakt kan worden tussen liefde en het tegenovergestelde daarvan, tussen waarheid en leugen, tussen goed en kwaad. Zie, Ik heb gezorgd voor alle mogelijkheden waarmee de mens wat hij maar bedenkt kan maken, en Ik heb ook voor de mogelijkheid gezorgd dat de mens op allerlei ideeën om te doen of te laten kan komen. Ik heb hem daarbij de vrijheid gegeven om tot stand te brengen wat hij bedenkt, maar in zijn vrijheid is alles wat de mens bedenkt en doet of laat geheel aan hem en niets daarvan is aan Mij te wijten.

Dan kun je zeggen dat het aan Mij ligt als iemand in zijn vrijheid een medemens doodt, want Ik heb hem de mogelijkheid gegeven. Maar dan vergeet je dat Ik de mens ook de eigen vrije keus heb gegeven en daarmee de volle verantwoordelijkheid voor alles wat hij besluit te doen of te laten. Ik heb daarbij de mens een geweten gegeven waarmee hij heel goed kan weten wat de gevolgen van al zijn doen en laten kunnen zijn. Daarover kun je zeggen, dat met de liefdeloze keuzen die mensen maken, ook andere mensen gemoeid zijn, dat met de gevolgen van die keuzen ook mensen, die zulke keuzen niet zouden maken, getroffen worden en daar wel de ellende van ondergaan. Daar heb je gelijk in. Dat maakt wat er gekozen wordt dan ook heel belangrijk voor iedereen. Dat brengt het aardse verblijf met zich mee, maar tegelijkertijd is dat een weg om tot het ware leven te komen, het eeuwig gelukzalige leven.

Hoe meer een goed mens te lijden heeft onder de van liefde afgedwaalde keuzen van zijn medemensen, des te dichter zal hij bij Mij en het ware leven komen en al op aarde daarvan de vruchten plukken, als hij in liefde draagt en verdraagt wat in werkelijkheid door Mij gedragen is. Want boven alles wat er op aarde is en gebeurt, staat Mijn liefde. Ook boven alle keuzen die mensen in hun vrijheid maken en Ik verzeker je, er is geen zonder liefde gemaakte keus met ernstige gevolgen die Ik niet ten goede keer voor alle goede liefdevolle mensen, en zelfs voor de grootste zondaar. Want de aarde is er voor alle mensen om tot Mij, ware wijze liefde, Schepper van alle leven, het ware gelukzalige Leven Zelf, te komen en eeuwig liefde te zijn.

Hemels Brood 6410

Ik zie mensen met een goed hart die het eerlijk en goed menen met hun naasten, maar van wie die goedheid niet gezien wordt en hun handelen miskend wordt. En zij lijden daaronder. Want steeds weer krijgen zij reacties van mensen om hen heen alsof zij iets fout gedaan hebben, alsof zij een ander met hun handelen tekortgedaan hebben, en zij begrijpen niet wat ze dan niet goed gedaan hebben, omdat zij in hun hart niet kunnen vinden wat zij misdaan hebben. En Ik zeg jullie, die steeds weer innerlijk zoeken wat je misdaan zou kunnen hebben, je hebt niets misdaan, maar de meningen die mensen over je hebben, hebben met hun eigen verwachtingen te maken, met de ervaringen die zij in hun leven hebben opgedaan, met hoe zij zelf handelen en daarbij niet altijd liefdevol en eerlijk zijn.

Zo was het in de tijd dat Ik op aarde was ook. Ik werd door velen gezien als een onrustzaaier, als iemand die de heersende macht omver kwam werpen, als iemand die een bedreiging was voor de manier waarop zij hun rijkdom vergaarden, iemand die hen hun rijkdom kon afnemen. Maar zo was het niet. Ik kwam om de mens te helpen de Enige ware Rijkdom te vinden, Die geborgen is in ieder hart in ieder mens. Ik kwam om lijdende mensen van hun lijden te verlossen, om wanhopige mensen moed in te spreken, om zieken te genezen en het belangrijkste, om mensen de weg te wijzen via welke zij tot vrede en geluk kunnen komen en mensen te helpen het onderscheid te maken tussen alles wat goed is en wat niet, en waarom. Ik kwam om mensen te tonen wat liefde en oprechtheid geeft en wat liefdeloosheid en oneerlijkheid wegneemt. Om alle mensen tot hun werkelijke leven uit God de Vader te brengen, waardoor het leven voor hen prettiger zou zijn.

Er was geen enkel kwaad in Mijn handelen en toch werd Ik gevangengenomen, veroordeeld als een misdadiger en aan het kruis gehangen. En zelfs dat heb Ik in Mijn goedheid gedragen, tot redding voor het eeuwig goede en ware leven van alle mensen. En jullie, jij mens, blijft hangen in wrok jegens mensen die jouw goede bedoelingen, jouw goede handelen niet als zodanig ervaren. Kun je niet zien hoe je Mij daarmee tekortdoet in jou? Want ook voor jou ben Ik gestorven en opgestaan. Laat dat niet voor niets zijn en laat Mij in jouw hart opstaan, zodat de liefde die Ik in jou Ben, wat er ook gebeurt, ook jouw liefde is voor alle mensen.

Hemels Brood 6411

Als je nederig wilt zijn, wees dan oprecht. Want wanneer je oprecht bent, kun je eerlijk zien hoe de dingen in jou zijn. Dan kun je zien wat goed is in je doen en laten, wat je intenties naar waarheid en liefde zijn en dan kun je zien waar het nog hapert, waar je nog aan eigen willen en aan hoogmoedigheid vastgeplakt bent.

Als je nederig bent dan ervaar je je tekorten niet als een vernedering die je voor wilt zijn, een schuld die je verborgen wilt houden, als iets verkeerds wat je niet wilt erkennen, om gezichtsverlies te voorkomen. Als je nederig bent, dan ben je bereid om in jezelf dat wat nog afwijkt van waarheid en liefde, wat nog eigenbelang en trots is, wat je de mindere van anderen maakt, helemaal onder ogen te zien. En als je nederig bent, werkelijk nederig, dan kun je ook in jezelf zien dat er ook veel is waar je geheel naar Mijn liefde gehandeld hebt, dan kun je bij jezelf ook zien dat je intenties waarmee je handelde en waaruit je handelde, goed en liefdevol waren.

In ware nederigheid kun je al je liefde uit Mij in je handelen herkennen als van jou, zonder er trots op te zijn, zonder jezelf meer of hoger te voelen dan anderen, of je als een uitverkorene te voelen, omdat je het niet zelf deed maar van Mij kreeg. Als je nederig bent, dan zie je zuiver wanneer anderen nog niet naar liefde handelen en wanneer zij wel naar liefde handelen, dan zie je wat zij van zichzelf nog niet zien. En in ware nederigheid laat je dat aan Mij over, omdat je weet dat de mogelijkheid er nog is, dat het jou aan genoeg liefde ontbreekt om de ander tot zicht op zichzelf te brengen, omdat die ander nog niet tot de daarvoor nodige nederigheid kan komen.

Maar soms roep Ik je en dan is het tijd om een ander te helpen om tot zicht op zichzelf te komen, terwijl dat voor jou moeilijk zal zijn om te doen en voor de ander om te accepteren. En zie, dan kan de situatie zich wel eens helemaal keren. Want dan kan het zijn dat niet die ander tot zicht gebracht moet worden, maar dat er bij jou zelf nog iets is waarop je geen zicht hebt. Al ben je tot nederigheid gekomen, zoals die er bij jou kan zijn, er is altijd nog een diepere nederigheid, welke nieuw licht brengt. Want hoe dieper je tot nederigheid komt, des te dieper en voller word je Mijn liefde in jou en des te rijker word je in werkelijk leven. Het geluk te leven is je al gegeven, het geluk zelf te leven groeit vanuit Mij in jou, nederigheid is de aarde waarin jouw leven uit Mij geplant is om tot volmaakte liefde uit te groeien.

Hemels Brood 6412

Een mens maakt heel wat vergissingen in zijn leven, trekt conclusies uit gegevens die niet volledig zijn, denkt dat hij mensenkennis heeft en behandelt er zijn medemensen naar. Want als hij denkt dat iemand niet eerlijk is, vertrouwt hij diegene niets toe, controleert hij wat iemand doet, geeft hij kritiek die niet op zijn plaats is en is daarbij van zijn gelijk overtuigd.

Veel vergissingen die mensen maken worden niet bemerkt en blijven een stempel drukken op de samenleving en op de omgang met elkaar, terwijl het de ware liefde belemmert. Ik zie al die vergissingen die door mensen gemaakt worden en hun zicht op de waarheid vertroebelen. Maar mensen zijn hardnekkig als het gaat om hun goede naam en weinig mensen zijn bereid om hun oordeel, hun mening en hun inschattingen opnieuw te beschouwen, want dat zou kunnen tonen dat zij toch niet zo’n juiste inschatting gemaakt hebben, toch niet zo’n goede mensenkennis hebben en dat hun oordeel toch niet een juist oordeel is. En dat zou hun geloofwaardigheid aantasten, daarmee zouden zij in een minder goed daglicht komen te staan, er zou minder naar hen geluisterd worden en daarmee zouden zij macht verliezen. Macht die de eigenwaarde vergroot.

Want daar gaat het vaak om, de eigenwaarde. Iedereen heeft behoefte aan waarde, heeft er behoefte aan om voor anderen iets te betekenen, om door anderen gezien te worden en om gewaardeerd te worden. Vandaaruit zijn er prijzensystemen, waardering wordt op allerlei gebied met allerlei prijzen voor het voetlicht gebracht en daarmee wordt aan mensen een verhoogde waarde gegeven. Veel mensen genieten daarvan en van de bekendheid die dat geeft. Maar even zoveel mensen vergeten daarbij dat, welke beloning en prijs en welke waardering zij ook krijgen, ieder zijn eigenwaarde uiteindelijk uit Mij heeft en ieders werkelijke waarde ligt in de mate van liefde in al zijn doen en laten, niet in hoe hij door medemensen gewaardeerd wordt. Er zijn veel mensen die naar liefde leven, maar daar nooit een prijs voor krijgen en daarvan zijn er een aantal die helemaal geen prijs hoeven, omdat zij weten dat eigenlijk alle mensen voor Mij dezelfde waarde hebben.

Al zijn mensen allemaal verschillend van elkaar, maar voor Mij, jullie Schepper, zijn alle mensen van dezelfde waarde, ook al is ieders doen en laten verschillend. Want zie, Ik heb de mens lief, niet zijn daden, maar de mens. En wat de daden van mensen betreft, daarom zijn jullie op aarde, om tot de goede liefdevolle daden bij alles te komen, om tot die gelijke waarde in Mij en Mijn liefde in al je handelen te komen en, met alle verschillen die er zijn, tot eenheid in Mij en Mijn liefde te komen, in alle vrijheid van bestaan.

Hemels Brood 6413

Mensen hebben voor hun handelen altijd allerlei motieven en van die motieven zijn er een aantal duidelijk en goed, een aantal waarvan zij zich niet als zodanig bewust zijn en een aantal die het eigenbelang dienen, maar in totaal zijn de verschillende motieven als een geheel met elkaar verweven. Want elke gedachte om tot handelen te komen bestaat uit meerdere factoren en die zijn niet te splitsen in de motieven waarmee ze te maken hebben.

Het uiteindelijke handelen komt voort uit verschillende factoren, factoren die te maken hebben met eerder opgedane ervaringen, voortkomen uit goede bedoelingen, uit de wil om aan de regelgeving en aan de wet te voldoen, om aan verwachtingen te voldoen, om aan eigen wensen en verlangens te voldoen, enzovoorts. Steeds zijn er overwegingen die aan het handelen voorafgaan en die zijn ook altijd verweven met eerdere handelwijzen. Want als iemand eerlijk wil blijven en hij heeft bijvoorbeeld eens gezegd, dat zou ik nooit doen, en komt dan in een situatie waarbij het voor de situatie het beste zou zijn om dat nu juist wel te doen, dan komt hij voor een dilemma te staan en zal hij een keus moeten maken. Hij heeft dan de keus of hij zich aan zijn uitspraak zal houden, om eerlijk te blijven, of van zijn eerlijkheid zal afstappen, om goed te doen.

Dit soort dilemma’s komt bij mensen steeds weer voor en die dilemma’s maken dat elk handelen uit een samengevoegde gedachte tot stand komt, en heel wisselend kan zijn. Daarbij is het voor veel mensen heel moeilijk om met alles in ware liefde te komen en te blijven. En dat heeft er vooral ook mee te maken, dat het begrip liefde heel verschillend omschreven en gehanteerd wordt en vaak ook door goedwillende mensen beredeneerd wordt. Wat het moeilijk maakt om tot een eensluidende omschrijving van liefde te komen, is dat iedereen verschillend is en ook het besef van ware liefde bij iedereen verschillend is en het vermogen tot het geven van liefde en aanvaarden van liefde verschillend is. Dat heeft te maken met het vermogen van iedereen om in zijn hart in contact met Mij te zijn.

Het contact met Mij in het  hart hangt samen met het vermogen om elke omschrijving van liefde los te laten, liefde niet te beredeneren, maar eenvoudigweg wat Ik aangeef in het hart te volgen, zonder daarover te denken, zonder al die redeneringen, zonder aan de regelgeving vast te houden, zonder aan verwachtingen te voldoen, zonder aan verlangens toe te geven, kortom, zonder overwegingen, zonder gedachte, puur en zuiver uit het gevoel in het hart, uit het contact met Mij in het hart, uit Mijn ware goede liefde in het hart. Want dan handel je naar ware liefde, die niet te omschrijven, niet te beredeneren is, omdat liefde eeuwig niet te omschrijven is, alleen zuiver te voelen is.

Hemels Brood 6414

Je kunt naam maken door één simpele heldendaad. Maar dat wil niet zeggen dat je in alle opzichten een held bent en als held vereerd zou moeten worden. David, die Goliath versloeg, was een held en wordt door veel mensen nog als een held gezien. Maar hij was niet degene die dat kleine steentje op de juiste plaats Goliath deed raken, dat was Ik. Daar was dus op zich niets heldhaftigs aan. Maar dat hij erop vertrouwde dat Ik ervoor zou zorgen dat dat kleine steentje uit zijn schiettuig precies het beoogde doel tot gevolg zou hebben, dat was het bijzondere eraan.

En zo is het nog. Wie heeft het vertrouwen in Mij dat Ik hetgeen onmogelijk lijkt voor elkaar zal brengen? Dat Ik ook nu nog de reus kan verslaan, als Ik daarvoor het volle vertrouwen krijg? Heel weinig mensen. En er zijn heden ten dage veel reuzen te verslaan, dat is, veel situaties waarbij door overmacht de kleine onbeduidende mensen onder de voet gelopen worden. Maar vaak wordt niet herkend wie de reuzen zijn die de kleine mensen tekortdoen en welke macht er over mensen heerst. Daarbij heb Ik het niet alleen over de overheden en degenen die duidelijk zichtbaar macht hebben, door rijkdom, door status, of door heldendom. Ik heb het ook over de mensen in de samenleving die mensen om hen heen tekortdoen, anderen hun innerlijk besef ontvreemden, anderen overheersen en aan zich binden met de woorden die zij spreken onder het mom van liefde, met de gedachte dat het liefde is om met iedereen bevriend te zijn zoals hij is.

Maar moet je dan ook bevriend zijn met een dief en zijn daden zien als van iemand die nu eenmaal zo is? Want zo is Mijn liefde niet bedoeld, zo’n manier van liefhebben is zonder grenzen te stellen aan het tegenovergestelde van liefde en dat helpt mee aan het toebrengen van schade aan onschuldige medemensen. Want er zijn niet alleen mensen die materieel stelen, maar er zijn ook mensen die iemands goede naam stelen, die iemands contact met Mij verstoren, die met hun misvattingen het leerproces verstoren van mensen die Mij nog niet naar waarheid kennen. Daarbij kan gezegd worden, in liefde kan alles verdragen worden, maar dat is een eenzijdige wijze van liefde. Liefde legt wel degelijk ook bloot wat niet goed is en stelt grenzen. Wanneer en welke grenzen, dat geef Ik aan in het hart. David zei dan ook niet, we moeten Goliath nemen zoals hij is, maar hij zag vanuit Mij in zijn hart dat het nodig was om Goliath te verslaan en hij vertrouwde op Mij in zijn hart dat Ik hem zou helpen hem te verslaan.

Hiermee bedoel Ik niet te zeggen dat mensen hun medemensen moeten verslaan, maar wel dat het onzuivere aangepakt mag worden, op de manier die Ik in het hart aangeef. En dat is niet altijd op dezelfde manier. Maar hoed je ervoor om zelf in te vullen wat naar Mijn liefde is, want veel mensen denken naar Mijn liefde te handelen, en uiteindelijk zijn er maar weinig mensen die daadwerkelijk naar Mijn liefde handelen en het vertrouwen in Mij hebben om Mijn aanwijzingen in hun hart op te volgen. Want soms is het nodig om te snoeien, om los te laten, om iemand de rug toe te keren, enzovoorts. Ook al lijkt dat geen liefde. Maar Ik weet wanneer zoiets voor iemand juist het beste kan zijn om zijn blindheid op te heffen. Blijf steeds bij Mij in je hart, dan herken je wat geen liefde lijkt, als wel degelijk liefde, van Mij.

Hemels Brood 6415

Het is niet alleen zo, dat wanneer je in je hart bij Mij komt met de dingen die je bezighouden, Ik je daarover alleen uitleg geef, zodat je weet hoe een en ander met elkaar in verband staat, Ik kan je ook ermee helpen om in de sfeer te komen waarin onaangename situaties als vanzelf oplossen.

Zo’n situatie kan zijn dat je je aangevallen voelt door wat iemand gezegd heeft en je je gaat verdedigen om je handelen te verduidelijken. Vervolgens kan het zijn dat de ander zich aangevallen voelt. Wat de reden tot verdediging ook mag zijn, ieder van jullie heeft het goed bedoeld, maar toch is het niet goed gevallen en dat kan schade geven aan de eerdere goede verstandhoudingen. Vaak ontstaan dit soort situaties door misverstanden, door verkeerde interpretaties van wat iemand bedoelde te zeggen, maar niet begrepen werd. Feit is, dat daar een onaangename sfeer door kan ontstaan, die het geheel geen goed doet. Wie op zo’n moment in zijn hart bij Mij komt, die kan Ik laten zien waar het misging, laten zien waardoor wat er gezegd werd een prikkel tot verdediging werd en waardoor er ongenoegen ontstond. Daarbij is het belangrijk dat ieder in zijn hart luistert naar Mijn advies, hoe ermee om te gaan.

Want zo’n situatie kan een beschadiging in het contact met elkaar geven, wat lange tijd ondergronds kan blijven en op een gegeven moment de kop op kan steken. Er is als het ware door het tegenovergestelde van liefde een zaadje kwaad gelegd en, al is het nog zo’n piepklein zaadje, het kleinste zaadje kan uitgroeien tot een boom die met zijn wortels veel kan vernielen. Daarom moet het zaadje zo snel mogelijk gevonden en vernietigd worden, voordat het zich kan gaan ontwikkelen. En het gaat zich ontwikkelen door het kleinste ongemak wat zich vervolgens voordoet, daarmee wordt het namelijk gevoed. Misschien was er al een zaadje wat niet opgemerkt is en zelfs al wortels aan het schieten is, gevoed door de huidige gebeurtenis.

Zie, zo werkt het kwaad ondergronds, onopgemerkt, door gevoelens van ongenoegen, of die nu wel of niet terecht zijn, en vooral als iemand denkt dat zijn ongenoegens terecht zijn. Maar om welke reden dan ook, ongenoegens onder elkaar zijn nooit werkelijk terecht, omdat Ik er ben in ieders hart en omdat Ik alle ongenoegens kan wegnemen en in Mijn liefde kan oplossen, als in nederigheid de pijn en de onzekerheden in het hart bij Mij gebracht worden. Want dan kan Ik laten zien dat de een van de ander het onmogelijke verwachtte en dat hij nog niet zo volmaakt is dat hij dat kon zien en kon onderkennen. Want dat is wat zo vaak bij in Mij gelovende mensen gebeurt, dat zij van anderen verwachten wat zij zelf kunnen, maar wat die ander nog niet kan. Dat is vaak de moeilijkheid, de ander aan Mij over te laten en naar Mij te luisteren wat het beste is om te doen en te laten. Vaak wordt uit een gevoel aangevallen te zijn, uit een gevoel te moeten verduidelijken, te moeten rechtzetten, gereageerd, zonder eerst naar Mij geluisterd te hebben. Dat zijn de momenten dat het zaadje van het kwaad gelegd wordt of, wanneer het er al is, groeit. Kom bij Mij en Ik wijs je het zaadje, Ik wijs je hoe het al aan het groeien is.

Maar wij samen, jij en Ik, kunnen het totaal vernietigen met Mijn liefde. En dan zeg Ik, zorg ervoor dat er geen van die zaadjes meer bij jou geplant kunnen worden, alleen nog zaadjes van Mijn liefde, door in elke situatie nog eerder bij Mij in je hart te komen.

Hemels Brood 6416

Ik kijk jou aan en Ik zie alles wat er in jou omgaat. Kijk jij Mij nu eens aan, zodat je zelf kunt zien wat Ik zie. Want met jouw ogen zie je niet wat Ik zie en met jouw ogen kun je jezelf niet in zijn totaal zien, zoals je jezelf in een spiegel ook niet helemaal kunt zien. Maar als je Mij aankijkt dan kun je in Mijn ogen jezelf zien en Ik kan je zeggen, Ik zie alles volkomen zuiver, zoals het werkelijk is. In Mijn ogen kun je jezelf zuiver zien zoals het werkelijk is.

Maar Ik wil je wel waarschuwen, want het is niet gemakkelijk om jezelf naar volkomen zuivere waarheid te zien. Daarom, als je de moed hebt om Mij aan te kijken, dan zal Ik je alleen datgene van jezelf laten zien, wat jij kunt verwerken. Je goede kanten, in die mate dat je er niet trots op wordt, en je minder goede kanten, in die mate dat je er niet moedeloos van wordt. Want in ieder van jullie is je eigen maatstaf aanwezig, een maatstaf die je voor jezelf hanteert om te bepalen of je gedrag wel goed genoeg is, maar die je ook hanteert om te zien of het gedrag van je medemensen wel goed is. Maar jullie maatstaf is nog niet zuiver, en je kunt nog niet weten in hoeverre die nog niet zuiver is, want je bent nog niet in alles volmaakt in eenheid met Mij en Mijn wijze liefde.

Toch hanteren jullie je eigen maatstaf ook op je medemensen, waardoor over en weer verwachtingen tot teleurstellingen leiden, die jou vervolgens bezighouden en waar je geen rust in vindt. Ik kan je die rust geven, je hoeft Mij maar aan te kijken en in Mijn ogen zie je zuiver welke afwijking je maatstaf nog heeft. Niet dat Ik je daar verwijten over maak, maar opdat je geen verwijten meer aan jezelf en aan anderen maakt vanuit verkeerde conclusies die samenhangen met de onzuivere maatstaf die je hanteert. In je hart kun je Mij aankijken, je hoeft niets te zeggen, je hoeft Mij alleen maar aan te kijken en je zult zien waar jouw maatstaf mankementen vertoont.

Kom en durf Mij innerlijk aan te kijken, vertrouw erop dat Ik je te zien geef wat je met je eigen vertroebelde ogen niet kunt zien. Ik heb jou lief en Mijn ogen zijn volmaakt zuivere wijze liefde waarin jij dan even jezelf mag zien, voor een deel, juist dat deel wat je nodig hebt om te zien en dat zal je helpen de ware rust terug te vinden in Mij en Mijn ware zuivere liefde.

Hemels Brood 6417

Je vraagt je af hoe het komt dat er zoveel mensen zijn die niet, zoals jullie, die zekerheid voelen van Mijn bestaan, van Mijn aanwezigheid in de mens, van Mijn liefde en van Mij als jullie aller Leven en Degene Die alles leidt en mogelijk maakt. Want als je kijkt vanwaaruit mensen hun leven leiden, dan heb Ik daar over het algemeen geen deel aan, tenminste, zo doet het zich voor. Want mensen bedenken hun eigen strategie, zowel in het klein als in het groot, en dat heeft veelal te maken met economie, met macht, met ontwikkeling van technische hulpmiddelen om het de mens zo gemakkelijk mogelijk te maken en daarbij, om op aarde de situatie te krijgen dat mensen langer leven, met het ultieme doel om voor altijd op aarde te kunnen blijven leven.

Maar stel je eens voor dat er geen mens meer zou sterven, maar dat er wel steeds mensen geboren worden, hoe zou de aarde daaraan ruimte kunnen bieden? Er zijn ook daar wel allerlei ideeën over in ontwikkeling, maar beseft niemand dat de omvang van de aarde, haar gewicht en haar plaats in het heelal, precies berekend is en daardoor in evenwicht blijft? Ook dat is een innerlijke gedachte van je. En Ik zeg daarop, ook al ben Ik voor veel mensen als hun Goddelijk Leider ver op de achtergrond komen te staan, Ik ben er evengoed toch. En ja, mensen kiezen steeds meer wegen die gepaard gaan met leugens en bedrog, want wie zal daar iets aan doen, als het verborgen blijft? Maar mensen gaan bemerken dat zij bedrogen worden en bemerken dat hun eigen bedrog het gewenste resultaat niet geeft. En er zal een grote onvrede komen, die de mensen zelf gecreëerd hebben met de gedachte het allemaal zelf wel te kunnen. Zo voeden zij ook hun kinderen op, zonder Mij, vanuit hun eigen gedachten.

En nu denk jij, waardoor komt het dat jij Mij zo duidelijk levend in jou voelt en zij kennelijk niet. Ook zij hebben Mij evengoed levend in zich, of ze zouden niet leven, maar zij overstemmen in zich wat jij voelt, want Ik ben in hen ook duidelijk voelbaar aanwezig, alleen gaat hun aandacht niet uit naar Mij in hun hart, maar naar hun verstand, naar het gebruik van hun hersenen als leiding voor hun doen en laten. Daarbij heeft de ene mens een grotere intelligentie dan de andere mens en zo is er tussen de ene en de andere mens nogal wat verschil in denken. Daarbij zijn er ook mensen die naast hun verstand ook nog naar hun gevoel luisteren, en zo ben Ik evengoed, haast onmerkbaar, toch in alles wat er op aarde gaande is aanwezig. Want Ik ben erbij, overal, voortdurend, met Mijn liefde en haar oneindig volmaakte wijsheid. Daarom mag je erop blijven vertrouwen, hoe het ook lijkt te kunnen misgaan, dat het helemaal goedkomt in Mijn wijze liefde.