Hemels Brood 6356 t/m 6386

Hemels Brood 6356

Als je iets wilt leren, heb je een goede leermeester nodig. Maar hoe kom je te weten wie een goede leermeester is? Veel mensen zeggen een goede leermeester te zijn, maar het is de vraag of dat werkelijk zo is. Je kijkt daarom naar de leerlingen, om te zien wat ze in hoeveel tijd geleerd hebben. Maar al gauw blijkt dat de een meer geleerd heeft dan de ander en daaruit begrijp je dat het niet alleen aan de leermeester ligt, maar ook aan het vermogen van de leerling.

De ene leerling heeft meer vermogen om te leren dan een ander. Hoe de leermeester ook zijn best doet, niet alle leerlingen leren evenveel. Dat ligt niet alleen aan het vermogen tot leren, maar ook aan de interesse, aan de wil om te leren, aan de sympathie tussen leraar en leerling, enzovoorts. Maar als je alleen naar jezelf kijkt en je wilt iets leren, dan heb je een leraar nodig die hetgeen je wilt leren volledig beheerst, die jouw vermogen kan inschatten, die jou sympathiek is, die aanvoelt hoe hij je, wat je wilt leren, het meest begrijpelijk aanreikt, die dat niet te traag, maar ook niet te snel doet, die ook steeds je wil om te leren stimuleert, enzovoorts.

Zulke leermeesters zijn op aarde zeldzaam. En als je in geestelijke zin iets wilt leren, als je de zin van je leven wilt leren zien, als je wilt leren wat het werkelijke leven is en wat het je geven kan, als je wilt leren wie jou je leven geeft, als je wilt leren naar waarheid en ware liefde te leven, dan kan Ik je zeggen dat er maar Eén volmaakte Leermeester is Die jou alles van het werkelijke leven en alles wat daarbij hoort kan leren, op de voor jou beste manier, in het voor jou beste tempo en zodanig, dat je voortdurend geïnteresseerd blijft en, tot jouw vreugde, steeds wat meer leert. Die Leermeester ben Ik in Jezus Christus in jouw hart. Want Ik ken jou door en door, Ik ken jouw vermogen, jouw interesses, jouw wensen en verlangens. Ik ken de redenen van jouw keuzen, Ik ken jou van binnen en van buiten en Ik kan jou verzekeren, van Mij kun je het eeuwig ware leven leren. Als jij dat wilt. Als jij je daarvoor wilt inzetten. Als jij er de nodige moeite voor wilt doen.

Want zie je, Ik ben in alle opzichten de beste Leermeester, volmaakt in alles en alles wat er voor jou te leren is. Maar wil jij leren? Wil jij in alle vrijheid leren van Mij, jouw Schepper? Want hiermee bedoel Ik niet wat je hoe dan ook op aarde leert, maar hiermee bedoel Ik meer en dieper dan je toch wel leert. Als jij dat wilt, dan zeg Ik, kom in je hart bij Mij en Ik zal je het eeuwig gelukzalige leven in alle werkelijkheid leren.

Hemels Brood 6357

Bij alles wat je doet voel je de zwaartekracht van de aarde, het gewicht van je lichaam, de druk van verplichtingen die er op aarde zijn. Dat heeft allemaal te maken met de onvolmaaktheid die er op aarde onder de mensen is. En het stoort je van tijd tot tijd, maar je weet dat je zelf ook nog niet volmaakt bent in ware liefde. Je wilt het wel allemaal goed doen, perfect in ware liefde zijn, maar daarvoor heb je toch ook je medemensen nodig.

Want als jij je altijd aan je afspraken houdt en een ander niet, waardoor er iets misgaat wat niet nodig was als die ander zich aan zijn afspraak gehouden had, dan stoort jou dat. Maar tegelijk weet je dat jij wel eens iets vergeet en je daardoor ook wel eens iemand tekortdoet. Toch, de ene afdwaling van liefde heeft meer gevolgen dan de andere en dat maakt het vaak moeilijk om een balans te vinden in tolerantie voor wat er misgaat door onachtzaamheid. En als je alles goed, naar waarheid en liefde wilt doen, dan heb je daarbij je medemensen evengoed nodig om ook alles naar waarheid en liefde te kunnen doen. Dat is precies de zwaartekracht van de aarde. Want medemensen zijn niet perfect en doen niet alles naar waarheid en liefde. Het moeilijkste is het om daar mee om te gaan op een liefdevolle, begrijpende, accepterende manier. Lief mens, je zou volmaakt zijn als je dat in alle opzichten bij alles al kon. Maar zo is het nog niet. Zo licht is het op aarde nog niet.

Bij jullie mensen nog niet, maar zo licht is het bij Mij wel en vanuit Mijn licht hef Ik de zwaartekracht van de aarde voor je op, beetje bij beetje, vanuit Mij maak Ik alles lichter in meerdere opzichten, voor jou en voor alle mensen. Want je bent niet alleen met alle mensen en hun doen en laten verbonden, je bent samen met alle mensen met Mij verbonden, in Mijn waarheid, in Mijn liefde, in Mijn wijsheid. En in Mij verbonden maak je deel uit van de aardse zwaartekracht, zonder dat het jou ooit te zwaar wordt. Want zo heb Ik het gemaakt, dat alles met elkaar in balans, in evenwicht blijft, in Mijn waarheid, in Mijn liefde, in Mijn wijsheid.

Zie je, juist door die zwaartekracht van de aarde gaat je verlangen uit naar het licht, gaat je verlangen uit naar de ware vrijheid zonder de zwaartekracht van de aarde. En juist dat verlangen is nodig om los te komen van de aardse aantrekkingskracht. Maar nu is jouw verlangen nog niet groot genoeg, nog niet krachtig genoeg om los te komen van de aardse druk en te zien hoe je kunt omgaan met je medemensen en hun tekorten, in waarheid, in liefde en in wijsheid. Laat het in nederigheid zo zijn, wees dienstbaar en loyaal in de omgang met je medemensen en daarmee ben je dienstbaar aan Mij. Want uit jezelf kun je niets, maar uit Mij kun je alles. Vergeet dat niet. Ik heb jou lief.

Hemels Brood 6358

Als een kind nog klein is wordt het in alles verzorgd. Maar als het wat groter wordt, dan wordt er ook wat meer van het kind verwacht. En naarmate het groeit wordt er ook meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van het kind verwacht. En dat is goed, want zou het kind tot aan zijn volwassenheid als een baby of onmondig kind verzorgd blijven, dan zou het zich op volwassen leeftijd in de samenleving, waar het uiteindelijk terechtkomt, niet kunnen redden.

Zo is het met jullie mensen ten aanzien van Mij, jullie Schepper, ook. In het begin hebben jullie weinig besef van Mijn bestaan in alles en iedereen en langzaam groeit het vermogen om dat wel te gaan beseffen. Meer en meer krijgen mensen te maken met Mijn bestaan en laat Ik mensen weten dat Ik er ben. Maar er zijn veel mensen die hun verantwoordelijkheid ten aanzien van hun werkelijke leven, Die Ik Ben, niet nemen, terwijl ze daar wel het vermogen toe hebben. Zoals kinderen gecorrigeerd worden wanneer zij in hun groei de bijpassende verantwoordelijkheid voor hun doen en laten niet nemen, zo corrigeer Ik mensen precies met datgene wat hen tot het besef van Mijn bestaan en het ware leven brengt. Dat doe Ik niet om het hen moeilijk te maken, maar omdat Ik hen liefheb en omdat het voor hen nodig is om te leren wat en Wie hen tot een gelukkig leven brengt.

Want zou Ik hen niet corrigeren en alleen verzorgen, dan zouden zij niet tot zelfstandigheid in het werkelijk gelukzalige leven komen. Mijn correcties zijn eigenlijk meer het zichtbaar maken van de verschillen tussen leven zoals leven werkelijk is, ware liefde, en het tegenovergestelde daarvan, of wel leven in onwerkelijkheid, zonder besef van het ware eeuwige geluk te zijn, te leven. Voor degenen die gewillig zijn en Mij in hun hart toelaten, Mij willen leren kennen, ben Ik mild en zachtmoedig, maar voor degenen die het leven zich denken te kunnen toe-eigenen alsof het van hen is en Mij verloochenen, die Mij, Mijn liefde en het ware leven ontkennen, kan Ik zo mild en zachtmoedig niet zijn, want het zou hen in diepe duisternis en tot grote ellende brengen, als Ik hen niet krachtdadiger zou aanpakken.

Maar denk nu niet dat Ik dat uit boosheid of uit verwijten doe, want alles wat Ik doe en laat gebeuren, is altijd uit ware oneindig grote liefde. En denk nu niet bij ieder mens die het moeilijk heeft in zijn leven, dat dit door Mijn toedoen komt, om hem te corrigeren, want zo is het niet. De moeilijkheden, die een goed mens die ware liefde nastreeft overkomen, hebben veelal te maken met mensen die het zo nauw niet nemen, die vooral hun eigen zin doen, hun eigen verlangens volgen, die Mijn bestaan ontkennen en zich niet bekommeren om het welzijn van hun medemensen. En denk nu niet dat zij daarmee kunnen doorgaan tot het einde der tijden, want dat zou geen liefde van Mij zijn, niet voor hen die Mij verloochenen met hun liefdeloze handelen, en niet voor de mensen die slachtoffer zijn van al het liefdeloze handelen.

Maar alles is in allerlei gradaties met elkaar verweven, het goede en het kwade, in de hele wereldse samenleving staan beide naast en tegenover elkaar, zoals het onkruid tussen het koren staat. En trek je het onkruid weg, dan trek je het goede koren mee. Daarom kan het onkruid pas geruimd worden als het koren rijp is om geoogst te worden en dan kan het koren van het onkruid ontdaan worden. Zo is het ook met al het goede en het kwade, het is zo met elkaar verweven dat Ik het kwade niet kan wegnemen zonder schade te brengen aan het goede in mensen. Maar wees er zeker van dat gebeuren zal wat nodig is om alle mensen tot het goede te brengen, tot het werkelijk gelukzalige leven, en dat al het kwaad dan weggenomen zal zijn en nooit meer kan terugkomen. Want Ik heb jullie allemaal intens lief en uit ware liefde voor alle mensen zijn jullie allemaal gered. Wees daar zeker van.

Hemels Brood 6359

Tijden veranderen, omdat mensen veranderen, en dat is ook nodig om het doel van jullie verblijf op aarde te kunnen bereiken. Leven is beweging, is veranderen. Groeien is veranderen, en het is nodig om te groeien. Hoe kan een plant of een boom ooit vrucht dragen, als er geen groei is, als er geen verandering is. Hoe kan een kind ooit volwassen worden, als er geen groei is, als er geen verandering is.

Er zijn mensen die moeilijk tot verandering te brengen zijn, die alles het liefst houden zoals het is, want bij groei en veranderingen verlies je soms ook iets wat je gewend bent, waaraan je gehecht bent en waarvan je geen afstand wilt doen. Maar het echte goede verlies je niet, dat blijft altijd in een bepaalde vorm aanwezig, in je geest. Veranderingen zijn niet altijd prettig, maar wel nuttig voor de groei van de geest van de mens. Bepaalde dingen, situaties, kunnen lang hetzelfde blijven voordat ze veranderen, maar dat heeft dan ook zijn redenen, gevat in het doel van jullie verblijf op aarde. En je kunt je afvragen, waardoor komt er groei, waardoor veranderen dingen, mensen, en waardoor groeit het één sneller dan het ander, waardoor groeit en verandert de ene mens sneller dan de andere? Ik zeg je, door de mens en zijn doen en laten, en door Mijn ware wijze liefde.

Want dat hangt nauw met elkaar samen, dat staat nooit los van elkaar, omdat leven één leven is, Mijn Leven, wat Ik aan jullie geef en waarin jullie de vrijheid hebben om je keuzen te maken, terwijl je in die vrijheid geleid wordt door Mijn ware wijze liefde, om tot het doel van je bestaan op aarde te komen. Dat is, tot werkelijk vrij zelfstandig leven in ware liefde, zoals leven, leven is. Altijd in beweging, altijd groeiend, altijd vermeerderend en daarmee veranderend, vernieuwend en altijd in ware wijze liefde volmaakt in eeuwigheid en oneindig in omvang. In elke verandering vormt zich vernieuwing, ook al verouderen mensen op aarde, maar juist uit die veroudering ontstaat vernieuwing, uit verandering ontstaat verbetering, maar dat wordt door veel mensen niet gezien. En in al die processen die op aarde bij mensen en bij alles plaatsvinden, vormt zich vernieuwing, vernieuwing van inzichten, vernieuwing van waarheid, vernieuwing van werkelijk leven, soms zichtbaar, maar veelal ook onzichtbaar in de mens en om de mens heen in alle mensen.

Uit chaos ontstaat op een zeker moment orde en die orde vervalt weer in chaos, en steeds is dat een proces dat vernieuwing teweegbrengt. Maar wie met de stroom meegaat, ontdekt hoe veranderingen in zijn leven ten goede gekeerd zijn, zonder moeite. Wie zich verzet tegen verandering merkt dat hij toch verandert, toch ouder wordt, toch vernieuwd inzicht krijgt. Want Ik heb jullie oneindig lief met ware wijsheid en Mijn liefde geeft alle mensen groei, verandering, om jullie allemaal tot werkelijk leven te brengen, waar alles anders is, waar alles volmaakt wijze liefde is en waar eeuwige groei beweging van leven is, liefde in alles, wijsheid in alles, gelukzaligheid in alles, Schepper in Alles.

Hemels Brood 6360

Het vraagt nederigheid om te accepteren dat er niet naar je geluisterd wordt, om te accepteren dat je niet begrepen wordt, om te accepteren dat de waarheid verdraaid wordt of niet gezien wordt. Het vraagt nederigheid om ermee om te gaan dat mensen je afwijzen op veronderstellingen die niet juist zijn. Maar om die nederigheid te zijn moet je wel over de barrière van boosheid, van verontwaardiging, misschien zelfs van haat, heenstappen en dat is niet gemakkelijk.

Veel mensen lukt dat niet en ze blijven in boosheid of in verontwaardiging hangen, en vaak blijven ze ook steeds opnieuw proberen om toch beluisterd te worden, om toch begrepen te worden, om toch niet afgewezen te worden. En wat een verdriet geeft het als zo’n situatie niet opgelost wordt. Veel van dergelijke situaties die tussen mensen ontstaan kunnen lang duren voordat ze opgelost worden. Omdat mensen te trots zijn om toe te geven, omdat mensen moeilijk hun eigen ervaringen kunnen loslaten voor een ander standpunt, omdat het ego een sterk afwerend vermogen heeft, waaruit starheid ontstaat. Maar als jou zo’n onmogelijk goed te maken situatie overkomt, omdat die ander het niet wil goedmaken, hoe kun je daar dan het beste mee omgaan? Hoe kom je dan over die gevoelens heen, die van boosheid, van verontwaardiging, van verwijten, die steeds als je het in liefde wilt verdragen de kop opsteken?

Want je wilt de dingen goed doen, het goedmaken, alles wat om wat voor reden dan ook verstoord is in harmonie terugbrengen en je bidt Mij er keer op keer voor, vraagt Mij om raad, om hulp, om inzicht, om liefde, maar het blijft een eenzijdig verhaal. Je kunt het niet alleen, je hebt de ander erbij nodig. Maar iedereen is vrij en kan zich in die vrijheid gedragen zoals hij wil en dat is met boosheid, met verwijten, met haat en verontwaardiging niet te veranderen. Alleen met geduld, met liefde, met ware nederigheid en dat vind je alleen als je over die barrière van boosheid en verontwaardiging heenstapt. En als je dat gedaan hebt, maar het heeft niet geholpen de situatie in het reine te brengen, dan blijft over: geduld en vertrouwen op Mij en Mijn liefde.

Want Ik zie waardoor die ander niet over zijn barrière heenstapt, Ik weet hoe moeilijk dat voor diegene is. Er zijn zoveel mensen die iets tegen Mij hebben, wat niet terecht is. Maar bij Mij is geen barrière, alleen liefde en in die liefde wacht Ik tot diegene over zijn barrière heen kan stappen. Kom jij naast Mij staan, in Mijn liefde en wacht met Mij in nederigheid en wees geduldig, zoals Ik in Mijn liefde geduldig ben. Dan komt het moment dat die ander over zijn barrière heenstapt en in Mijn liefde alles goedkomt.

Hemels Brood 6361

Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om in de wereldse vertroebelingen Mij, zijn God en Schepper, te vinden. Er zijn zoveel verschillende meningen over Mijn bestaan en wat leven is of niet is, zoveel opvattingen over het ontstaan van leven op aarde, ook zoveel ontkenningen van Mijn bestaan, dat het voor veel mensen zelfs heel moeilijk is om Mij te vinden, ook al ben Ik heel eenvoudig in ieders hart aanwezig.

Er zijn veel mensen opgevoed in het geloof dat Ik besta, God en Schepper, maar daarbij is er ook zoveel strengheid aan Mij verbonden en is er ook zoveel angst voor Mij gekweekt, dat wat een samenbrengen met Mij had kunnen zijn, juist afweer voor Mij teweeg heeft gebracht en uiteindelijk zijn er maar weinig mensen die vanuit een kerkelijk christelijke opvoeding Mij in hun hart toch in de ware liefde Die Ik Ben gevonden hebben. Maar ook van hen zijn er velen die gehinderd worden door alle misvattingen over Mij die hen voorgehouden zijn, waardoor ook hun zicht op Mij vertroebeld is en zij geen volkomen juist beeld van Mij en Mijn ware wijze liefde voor alle mensen hebben. Maar hun geloof zal hen evengoed stap voor stap dichter bij de waarheid van Mijn bestaan en het ware zicht op Mij en Mijn liefde brengen.

Daarnaast zijn er dan nog veel mensen die niet in het geloof in Mij zijn opgegroeid, maar wel hun levensvragen hebben, wel zoeken naar de zin van hun leven op aarde, en omdat alle mensen Mij in hun hart hebben, of zij nu wel of niet in Mij geloven, is er toch ook altijd een verbinding met Mij in de eenheid van Zijn, waarin alle mensen op aarde tezamen één zijn met Mij, hun God en Schepper, waardoor Ik hen altijd kan bereiken en de vragen die zij hebben, kan beantwoorden via allerlei wegen. Zodat er van diegenen toch nog velen tot geloof zijn gekomen. Niet meteen het ware zuivere geloof met een geheel juist zicht op Mij en Mijn liefde, maar ook hun geloof brengt hen stap voor stap dichter bij Mij en bij een juist zicht op Mij en Mijn liefde.

Uiteindelijk zijn er ook mensen die Mijn bestaan ontkennen en ontkennen dat Ik in hen aanwezig ben. Maar er zijn zoveel mogelijkheden waardoor zij niet kunnen blijven vasthouden aan die ontkenning, want al ontkennen mensen Mijn bestaan nog zo vasthoudend, Ik ben er, Ik besta, en Ik ben hun leven. Ook voor hen komt het moment dat ontkenning niet meer mogelijk is. En zo zullen alle mensen in alle waarheid Mij gaan zien en kennen, Mij gaan zien als hun God en Schepper, Mijn ware liefde gaan zien en ervaren en tot werkelijk leven komen, Mijn Leven in eeuwigheid.

Hemels Brood 6362

“Gedane zaken nemen geen keer”. Wat eenmaal gebeurd is, is gebeurd. Dat is voor veel mensen die vast in Mij en Mijn liefde geloven toch nogal eens moeilijk. Want geen van jullie is al in alles sterk en standvastig in ware liefde.

Maar jullie streven is het wel. En als je dan beseft dat je in dit of dat, hier of daar van liefde bent afgedwaald, je tot boosheid, tot verwijten, hebt laten verleiden, en je ziet de schade ervan, dan had je wat je deed of wat je zei het liefst met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt, niet gedaan, niet gezegd. Alleen, dat kan niet meer, gedaan of gezegd is gedaan of gezegd. En dan kan er een lange tijd van spijtgevoelens, schuldgevoelens, enzovoorts, in je ontstaan en blijven hangen. Zelfs kun je in een bepaalde mate angst hebben om het nog eens zo verkeerd te doen. Daaruit kan een strengheid voor jezelf ontstaan die je belemmert om spontaan jezelf in alle vrijheid te zijn, dat is, iemand die het goede en liefdevolle nastreeft, maar nog niet in alle opzichten volmaakt is in waarheid en wijze liefde, iemand die nog zwakke momenten heeft, waarop hij toegeeft aan verleidingen.

Zie je, en daar gaat het nu juist om. Je hebt nog zwakheden, maar die mag je in je vrijheid, terwijl je ernaar streeft om in alles het goede en liefdevolle te zijn, nog hebben. Want het is je weg op aarde om tot volmaaktheid te komen door groei. Dat betekent dat die zwakten erbij horen als het ware. Niet voor altijd, maar tijdens je groei. En nu gaat het erom niet in boosheid, niet in strengheid, niet in schuldgevoelens, of iets van dien aard te blijven hangen, dan gaat het erom hoe je ermee omgaat, dan gaat het om acceptatie dat je nog zwakheden hebt en dat die zwakheden op je pad moeten komen om ze van jezelf te gaan kennen en aan Mij over te geven, zodat je verder kunt groeien naar volmaaktheid.

Bij dat groeien naar volmaaktheid hoort de bewustwording van je zwakten, want het is de bedoeling dat jij je tijdens je groei door Mij laat sterken, vanuit jouw besef van die zwakten. Dan hoef jij er niet meer mee rond te lopen, want Ik neem het van je over en Ik zorg ervoor dat jij je zwakten overgroeit. Dus ga jij al je zwakten van jezelf leren kennen en accepteren en op de juiste manier vanuit Mijn liefde mee omgaan, en vertrouw op Mij en Ik zorg door Mijn voeding van wijze liefde ervoor dat jij sterker en sterker in liefde in alles wordt en mettertijd geen zwakten meer hebt, alleen sterke ware liefde in alles.

Hemels Brood 6363

Here God, Schepper van ons allemaal, ik ben er in mijn hart van overtuigd dat U alle uitwerkingen van het kwaad op deze aarde zodanig onder ons mensen verdeeld heeft, dat het in volledige gelijkheid ons allemaal evenveel ten goede komt ten aanzien van het doel van ons verblijf op aarde, en dat is uit oneindig grote liefde voor al Uw schepselen, voor alle mensen.

Dat is zo. Maar niet alle mensen ervaren dat op die manier en velen vinden de verdeling niet eerlijk. Veel mensen vinden de moeilijkheden die op hun pad komen niet alleen onaangenaam, maar ook oneerlijk. Toch, als de mens al zijn eigen handelen, alles wat hij doet of laat, zegt of zwijgt, in de juiste verhoudingen tot ware liefde zou zien, zou hij kunnen zien hoe mild Ik in Mijn liefde voor jullie allemaal ben, hoeveel zorg Ik jullie allemaal geef, niet om jullie aardse verblijf tot een paradijs te brengen, maar om jullie eeuwige leven tot eeuwige gelukzaligheid te brengen.

Dat heb Ik tot in het kleinste eeuwige detail zodanig tot stand gebracht, dat in verhouding iedereen evenveel aandeel heeft in de volmaaktheid van Mijn Schepping, waarbij het goede en het kwade aan iedereen evenveel dienstbaar is. Omdat jullie, in alle vrijheid en de eigen persoonlijke bewustheid van bestaan, evengoed één zijn in Mij, jullie Schepper, God, en liefhebbende hemelse Vader in Jezus Christus, in Wie Ik Zelf voor jullie heil op aarde gekomen ben en jullie ware leven in werkelijke liefde en oneindige gelukzaligheid heb veiliggesteld. Maar nog dringt het bij veel mensen niet door dat het puur en alleen liefde is, dat Ik dat voor jullie allemaal gedaan heb, zonder enig eigenbelang, alles uit volkomen liefdevolle dienstbaarheid aan jullie mensen.

Wie denkt dat daar oneerlijkheid bij is, wie denkt dat Ik hem meer dan anderen te dragen geef, wie denkt dat het kwaad macht heeft welke Mijn liefde te boven zou gaan, die is nog enorm blind. Niet alleen heeft hij zijn ogen gesloten, maar ook zijn hart en zijn innerlijk besef is geblokkeerd door al zijn misvattingen. Maar ook dat, wat bij zoveel mensen nog een grote moeilijkheid is, heeft een plaats in het geheel van de Schepping ten dienste aan alle mensen. En, ten aanzien van alle kwaad in de wereld, zeg Ik, ook dat kwaad heeft zich in dienstbaarheid te gedragen naar Mijn liefde, zodat jullie allemaal in de eenheid die jullie in Mij en Mijn liefde zijn, het allerbeste krijgen, dat is, in alle glorie, in de persoonlijk eeuwige vrijheid, gelukzalig levend mens te zijn naar Mijn beeld en gelijkenis.

Hemels Brood 6364

Ik heb geen duizenden armen en geen duizenden handen, Ik heb een Arm en een Hand en die arm heb Ik om alle mensen heen, ook om jou, en in die hand draag Ik jullie allemaal en dan ook nog eens allemaal tegelijk. Dat betekent, dat Ik jullie allemaal altijd behoed voor elk gevaar en dat Ik jullie leven altijd in Mijn liefde gevat heb.

Want het is geen letterlijke arm en geen letterlijke hand, maar wees ervan overtuigd dat Mijn bescherming en Mijn liefde er altijd voor jullie allemaal werkelijk is. Jullie zijn in de materiële lichamelijke aardse beperking, maar zo is dat voor Mij niet. Ik ben wel Eén, zoals jullie allemaal één zijn, dat is je eigen persoonlijke zelf, maar Mijn Eén Zijn omvat jullie allemaal, meer nog, jullie en Ik zijn in werkelijk leven, wat Mijn leven is, één met elkaar en met Mij. Ik Ben overal tegelijk, zonder enige scheiding. En in werkelijkheid zijn jullie ook overal, zonder enige scheiding in eenheid met Mij en elkaar, zodat je ook elkaar kunt voelen zoals ieder als eigen persoon zelf is. Maar het voelen van die eenheid met elkaar is vertroebeld door de keuzen die niet naar ware liefde gemaakt zijn.

Liefde is namelijk de basis van Eénheid en er zijn veel mensen afgedwaald van die basis, daardoor is het besef van Eénheid bij velen vervaagd, zoals elk mens, als je er verder vandaan loopt, kleiner lijkt te worden en vager te zien is, tot je er weer dichterbij komt. Maar hoe ver een mens ook van Mij afdwaalt, van de waarheid van Zijn, van ware liefde, van werkelijk Leven, Ik blijf even groot en het blijft duidelijk te zien Wie Ik Ben, ook al lijk Ik verder weg en daardoor kleiner, vager te zien. Het blijft altijd mogelijk om dichter bij Mij te komen en Mij weer duidelijker te gaan zien en daarmee elkaar weer duidelijker naar werkelijkheid te zien en de eenheid van alle mensen met elkaar en met Mij te voelen. En zie het wonderlijke van die Eenheid, want in die allesomvattende oneindige liefde, die Ik Ben, voel je elkaar in Mij, zoals je jezelf levend voelt, en toch blijf je daarbij je eigen persoonlijke zelf zoals je bent, op aarde geboren in de beperking van de materie, maar dan zonder de materiële beperking.

Op die manier ben Ik overal en met Mij zijn jullie, ben jij mens, overal. En juist dat is op aarde vertroebeld door al het wereldse gekrakeel over macht en bezit, over eigengewin en eigenbelang, en door oneerlijkheid en onwaarheid. Maar Ik heb Mijn Arm om jullie heen en Ik draag jullie in Mijn oneindig grote Hand van liefde en in jullie vrijheid toon Ik Mij op allerlei manieren. Dat zijn geen wonderen, dat ben Ik, dat is Mijn liefde, Mijn zorg voor jullie allemaal. Zodat alle materie oplost, alles wat geen liefde is, en jullie allemaal alles weer duidelijk gaan beseffen en alleen nog voor liefde kiezen, voor werkelijk vrij en gelukzalig leven.

Hemels Brood 6365

Alles wat er door mensen uitgevonden en ontdekt wordt, kan ten goede of ten kwade door de mens gebruikt worden. Zo zijn er goede mensen die dingen uitgevonden hebben ten goede, met de beste bedoelingen voor ogen, wat door andere mensen gebruikt wordt ten kwade, met eigenbelang en eigengewin voor ogen en daarbij zijn er die meedogenloos schade brengen aan de natuur en aan hun medemensen. Daardoor zijn er veel ontdekkingen en uitvindingen meteen als niet goed voor de mens terzijde geschoven en veel goeds is voor kwade doeleinden gebruikt.

Onder de goede mensen zijn er veel die hun minder goede medemensen tot het goede willen bekeren, maar op aarde is nu eenmaal beide en daarom is het goed om onderscheid te kunnen maken tussen mensen die tot het goede gebracht kunnen worden en mensen waaraan de energie die dat kost niet besteed is. Maar zo’n onderscheid is niet gemakkelijk te maken en daar heb je dan ook Mij in je hart bij nodig. Want kwaadwillende mensen zijn heel goed in het verbergen van hun kwade bedoelingen en hun dekmantels zijn vaak vriendelijkheid, voorkomendheid, zogenaamde eerlijkheid, begrip, zelfs zorgzaamheid. Want zij weten heel goed wat de pijlers zijn waarop de doorsnee mens zijn medemensen beoordeelt. En zonder Mij in het hart te raadplegen, zien mensen doorheen dat laagje vernis de werkelijke intenties niet. Mensen hebben behoefte aan vriendelijke en voorkomend gezinde mensen en zijn daarmee gemakkelijk te bedriegen. Het gaat dan ook dieper om door het laagje vernis te kunnen zien hoe iemand werkelijk is, wat zijn bedoelingen werkelijk zijn.

Pas op voor de wolf in schaapskleren. Want vaak is het te laat als je door de schaapskleren heen de wolf ontdekt. Kom dan alsnog bij Mij in je hart, zodat Ik je de weg kan tonen om aan de wolf te ontkomen en hij zijn valse plannen niet ten uitvoer kan brengen. Maar let erop dat je de ware goede mensen, die uit hun hart in waarheid goed zijn, niet gaat verdenken een wolf te zijn. Want dat gebeurt veel mensen als ze eenmaal iemand die goed leek te zijn vertrouwd hebben en bedrogen zijn uitgekomen. Zij blijven wantrouwig tegenover alle mensen om hen heen en dat kan ook problemen geven, die niet nodig zijn, als ze naar Mij in het hart geluisterd hadden.

Het is niet zo dat alle mensen goed zijn, tot het tegendeel bewezen is, maar het is ook niet zo, dat mensen niet te vertrouwen zijn, tot bewezen is dat ze goed zijn. Maar het is altijd goed om bij Mij in je hart te komen en daar te voelen in hoeverre iemand goed en te vertrouwen is, dat kun je dan voelen in zoverre je zelf goed en te vertrouwen bent. Want dat staat voorop: wees zelf goed en te vertrouwen en in je hart laat Ik je zuiver weten wie goed en te vertrouwen is, in waarheid en liefde.

Hemels Brood 6366

Als je alle verhalen die er over Mij zijn, de verhalen in de Bijbel, alle uitleg die er door mensen aan gegeven is, zou loslaten, alsof het er niet is en je zou alleen in je hart in Mijn bestaan en in Mijn liefde geloven, geloven dat jouw leven Mijn leven aan jou gegeven is, en in je hart bij Mij komen, dan zou je jouw bestaan uit Mij in alle vrijheid beter kunnen begrijpen dan door alle verhalen, door de verhalen in de Bijbel, door alle uitleg die er door mensen aan gegeven is. Want er is zoveel valse uitleg gegeven over Mij en Mijn Woord, over jullie bestaan en daardoor zijn er zoveel misvattingen over Mij en over jullie leven op aarde ontstaan, dat je het onderscheid niet meer zuiver kunt maken tussen wat waar en waarachtig is en wat niet.

In je hart kan Ik je wel alles heel zuiver en naar waarheid laten weten en als je alles wat er door goedbedoelende en kwaadwillende mensen door de eeuwen heen beweerd is zou kunnen loslaten, zou je het ware leven beter begrijpen. Maar het is heel moeilijk om alles overboord te zetten en alleen nog in je hart naar Mij te luisteren voor de waarheid. Want de verhalen, de overtuigingen die niet naar waarheid zijn, de misvattingen, de vervalsingen van Mijn Woord en de verkeerde uitleg ervan, blijven invloed hebben op alles en iedereen, ook al wil je alleen naar Mij in je hart luisteren en alleen het zuivere van Mijn Woord aannemen en streef je ware liefde na in al je doen en laten. Het lijkt of de wereld, het aards materiële leven, niet zonder het kwaad, het tegenovergestelde van liefde, ooit zal zijn. Daarop zeg Ik jullie allemaal, het gaat niet om de wereld en haar kwaad, het gaat om werkelijk leven, om ware liefde, om jullie bestaan in alle vrijheid uit Mij, jullie Schepper.

Want wie kan zeggen dat hij uit het niets een mens kan maken, en die leven kan geven? Wie kan zeggen de aarde met alles erop en eromheen gemaakt te hebben, levend, dragend, werkend? Wie heeft ooit iets daaraan bijgedragen, uit het niets, zonder hetgeen uit Mij is? Want alles is uit Mij en in Mij, jullie bestaan, mens op aarde, jullie besef te bestaan, jullie zien, horen, weten, voelen, kunnen, alles, het is uit Mij jullie Schepper, uit Mijn oneindig grote intense liefde en haar wijsheid welke gelijk Mijn eeuwig volmaakt oneindige leven is dat Ik jullie allemaal, mens voor mens, persoonlijk gegeven heb, opdat jullie eeuwig vrij en gelukzalig zullen leven.

Wat nu een utopie lijkt te zijn, zal zeker werkelijkheid zijn, want Mijn Woord is werkelijkheid en het is Mijn Woord uit Mijn gedachten waaruit Ik jullie mens op aarde geschapen heb, om eeuwig gelukkig zelf gelijk Mijn evenbeeld te leven. Gedenk dat en weet dat het zo zal zijn!

Hemels Brood 6367

Sommigen van jullie die in Mij geloven en Mijn liefde nastreven te leren zijn, bemerken regelmatig nog van liefde af te dwalen en zij voelen zich daarbij schuldig dat zij afgedwaald zijn. Maar zie, leren gaat met vallen en opstaan en opnieuw proberen. Je schuldig voelen is een teken dat je besef hebt van het verschil tussen wat goed en naar liefde is en wat niet. Het helpt vervolgens niet om in dat schuldgevoel te blijven hangen. Beter is het om in je hart bij Mij te komen en Mij te vertellen waarover je je schuldig voelt, Mij te laten zien wat je naar jouw idee niet goed gedaan hebt.

Want er zijn verschillende gradaties van afdwaling van liefde. Vergelijk Ik het met het handelen van een kind, wat ook lerende is, dan is het minder erg dat het door onachtzaamheid een beker drinken omgooit, dan dat het kind uit jaloezie speelgoed van een ander kind kapotmaakt. Zo zijn er gradaties in alle processen van leren, van afdwaling, en sommigen onder jullie voelen zich om een relatieve kleinigheid al schuldig alsof zij iemand serieuze schade berokkend hebben, terwijl ze alleen, bij wijze van spreken, een beker drinken omgooiden. Het is fijn dat jullie naar perfecte liefde streven, maar eigenlijk gaat het niet om perfectie in liefde, het gaat om het overgeven van jezelf aan Mijn liefde, het in je hart voelen wat Mijn liefde je aanraadt en om te leren inzien dat het opvolgen van Mijn liefde het beste is om te doen voor alle mensen.

Er is afdwaling van liefde waarmee ernstige schade aan mensen toegebracht wordt en er is een veel minder ernstige vorm van afdwaling van liefde, wat wel een effect heeft op jezelf en alle mensen, maar veel minder ernstig is. Steeds is er dan Mijn liefde die, in al haar wijsheid, vanuit Mij, jullie Schepper, jullie allemaal persoonlijk zodanig bijstuurt, dat jullie groeien in liefde, terwijl je evengoed je ware vrijheid behoudt. Want zou Ik jullie op enigerlei wijze straffen, waar zich schuldig voelende mensen toch wat angst voor hebben, dan zou jullie vrijheid geen ware vrijheid zijn, want straf geeft dwang en dan wordt aan liefde vastgehouden om geen straf te krijgen, en de bedoeling is juist dat jullie aan liefde gaan vasthouden omdat het je eigen vrije keus is, uit inzicht hoe werkelijk leven alleen ware liefde is en kan zijn.

Het is de bedoeling dat jullie uit eigen vrije wil tot het je eigen maken van ware liefde, Die Ik Ben, komen, zonder straf, maar met Mij in je hart. En dan is het voor ieder van jullie van belang dat je, steeds als je je schuldig voelt, als je besef hebt van afdwaling van liefde, bij Mij komt en Mij dat vertelt. Dan neem Ik je schuld weg en kun jij zonder dat schuldgevoel verder leren werkelijk liefde in alles te zijn.

Hemels Brood 6368

Iedereen komt op aarde voortdurend in verleiding, en iedereen geeft daar van tijd tot tijd aan toe. Niet in dezelfde mate en even vaak, maar evengoed zijn er maar heel, heel weinig mensen die het merendeel van de verleidingen weerstaan. Veel mensen herkennen de meeste verleidingen niet en zien hun handelen niet als een toegeven aan verleiding, terwijl er veel in hun handelen te maken heeft met eigenbelang en eigen gewin. En juist eigenbelang wordt door veel mensen niet als een toegeven aan verleiding gezien, maar eerder als een zorgen voor zichzelf of als een recht om zich toe te eigenen waar zij behoefte aan hebben.

Dat dit niet naar waarheid als een toegeven aan verleiding herkend wordt, heeft met veel medemensen te maken, die op dezelfde manier eigenbelang als zorg voor zichzelf zien en eigen gewin als een recht om aan hun behoeften te voldoen. Kortom, veel wat door mensen niet als een toegeven aan verleiding wordt gezien, wordt als de normaalste zaak van de wereld gezien. En al degenen die in Mij geloven en zoveel mogelijk aan Mijn liefde willen beantwoorden, hebben daarmee te maken, waardoor het ook voor hen moeilijk is om bij zichzelf te herkennen wat toegeven aan eigenbelang en eigen gewin is en wat de ware nederigheid is ten aanzien van Mij en hun medemensen. Juist door het valse beeld, wat door werelds gerichte mensen als normaal betiteld wordt, wordt het ware beeld zoals het is, vertroebeld en met het gewone materiële oog en oor is niet zo duidelijk te zien en te horen wat precies vals is en tot toegeven aan verleiding brengt en wat goed en juist is.

Maar bij Mij in je hart kun je het verschil wel aanvoelen. Alleen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want om Mij zuiver in je hart te voelen en te verstaan is het nodig om zelf ook zuiver en zonder eigen invullingen te voelen en te luisteren, om te zien met je geestelijke oog en te horen met je geestelijke oor. Wat Ik daarmee bedoel, is je inzicht en je verstaan van wat werkelijk waar is, in jezelf, zonder vooroordeel, zonder de wereldse normen en vervaagde waarden. En kijk, dat is moeilijk en dat weet Ik. Daarom kom Ik al degenen die bij Mij willen komen, maar dat zuivere inzicht, dat verstaan nog niet hebben, halverwege tegemoet en is er alleen nog een werkelijk oprecht willen nodig, een oprecht willen om Mij in je te voelen en te verstaan, en Ik open je hart voor Mij, je zicht en je horen, zodat je het verschil meer en meer leert zien en afstand kunt doen van al het wereldse van wat in het wereldse als normaal gezien wordt, maar niet naar Mijn ware liefde is. Zodat je de wereldse verleidingen gaat herkennen en gaat weerstaan, in alle oprechtheid van werkelijk leven, in ware liefde, Mijn ware liefde, jouw ware leven.

Hemels Brood 6369

Mocht iemand denken, het lukt mij niet om volledig liefde te worden, want ik maak na zoveel tijd nog altijd dezelfde fouten en de neiging hebben het op te geven, opgeven is er niet bij. Opgeven kan niet, want het leven stopt niet, het leven gaat altijd door, dus opgeven kan eenvoudigweg niet. Maar een starre houding van waaruit je jezelf onder druk zet om het goede te doen, terwijl het regelmatig niet helemaal lukt het goede in al je handelen vast te houden, kun je wel veranderen naar wat meer soepelheid voor jezelf. Want druk op jezelf uitoefenen en dwang, blokkeren Mijn stroom van liefde in je hart, blokkeren dat Mijn liefde je helemaal doorstroomt tot in je totale besef, en juist dat is nodig om in al je vezels te worden opgenomen en langzaam maar zeker jouw eigen liefde voor Mij en voor al je medemensen te worden.

Want met Mijn liefde als jouw liefde ga je je vanzelf op een ware liefdevolle manier bezighouden met wat het beste is voor je medemensen en word je milder ten aanzien van wat anderen nog niet naar Mijn liefde doen omdat ze nog niet zodanig vervuld zijn van Mijn liefde zoals hun eigenliefde hen nog vult. Maar in ware liefde kun je het onderscheid maken tussen wat onvermogen is en uit onvermogen door mensen niet naar liefde gedaan wordt, en wat onwil is omdat het eigenbelang, de eigen behoeften voorop staan. Want de een help je het best door mild te zijn om tot besef van Mijn liefde in alles en iedereen te komen, terwijl de ander met wat meer duidelijkheid en terughoudendheid beter af is, totdat diens zelfzucht en diens ego, wat minder op de voorgrond staan.

Maar let op, want veel mensen denken hun medemensen te kunnen inschatten, dat onderscheid te kunnen maken, maar zonder Mij in het hart te raadplegen gaat dat niet en zijn de meeste inschattingen van elkaar niet juist, zelfs volkomen bezijden de waarheid. Daarom is het belangrijk om geen conclusies uit elkaars doen en laten te trekken en elkaar alleen vanuit vriendschap te benaderen. Want vriendschap ligt het dichtst bij Mijn liefde en geeft de nodige doorstroming van Mijn liefde in het hart. Niemand wordt uit zichzelf liefde, maar iedereen kan wel uit Mij zelf liefde worden en uiteindelijk vanuit Mij voor altijd zelf liefde blijven.

Ook al lijkt het maar niet te lukken zelf liefde te worden, je kunt dat niet uit jezelf, dus geef het niet op, maar wordt Mijn liefde zelf, uit Mij. Dat kan zonder druk, zonder jezelf te dwingen, zonder teleurstellingen, haast ongemerkt kun je tot liefde groeien, uit Mij in je hart. Want zelf liefde worden en blijven gebeurt geleidelijk, gaandeweg hoe dan ook.

Hemels Brood 6370

De dingen die mensen vergeten, worden vergeten in het materiële geheugen, maar in het universele geheugen is en blijft alles aanwezig voor iedereen. Want bij Mij is geen vergeten zoals bij mensen op aarde in hun aards materiële lichaam dingen vergeten worden. Wel een vergeven, en dan doet het er niet meer toe.

Alles is in het grote geheugen voorradig, maar niet alles heeft nog dezelfde uitwerking zoals het gebeurde of gezegd of gezwegen is. Want wat niet naar waarheid was, kan naar waarheid hersteld zijn, dan is het wel in het alom geheugen aanwezig, maar het heeft de werking van onwaarheid niet meer, omdat het tot waarheid gebracht is. En alles wat goed was, is ook in het geheugen aanwezig en heeft daarbij wel haar goede werking behouden. Daartegenover staat, dat er ook veel in het alomvattende geheugen aanwezig is wat niet goed was en nog niet in de juiste orde, in Mijn liefde, hersteld is, omdat mensen die hetgeen niet goed was op hun geweten hebben, en degenen die erbij betrokken waren, nog geen spijt getoond hebben, nog geen inzicht over hun afdwalingen hebben.

Het alomvattende geheugen is in Mij en daarmee in alle mensen. Maar het is niet in zijn geheel van oneindigheid door jullie op aarde te bevatten en het lijkt in de geestelijke zin van haar wezenlijkheid niet op jullie, in de materiële hersenen zetelende, persoonlijke geheugen. Al zou je je kunnen voorstellen ook toegang te hebben tot het geheugen van je medemensen, dan nog zou je geen volledig besef kunnen hebben van het alom tegenwoordige universele oneindig grote geheugen in Mij en in jullie allemaal. Evengoed is het er, en daarmee hoeft niemand zich zorgen te maken over verlies van het aards materiële geheugen, want op de bestemde tijd zal iedereen in de juiste mate voor al het nodige kunnen putten uit Mijn oneindige geheugen, dat universeel aanwezig is voor alle mensen, in alle tijden, in alle eeuwigheid.

Nu hangt er voor mensen op aarde een soort van nevel voor dat universele geheugen, waarin zelfs de eeuwige tijd aanwezig is als geen tijd. Maar er zijn mensen die door die nevel heen kunnen waarnemen, wat veelal niet als zodanig begrepen wordt en daardoor hebben mensen aan hun ervaringen een uitleg gegeven die niet gelijk de waarheid is, maar wel als waarheid door veel mensen aangenomen wordt. Dat is onderdeel van de misvattingen die mensen hebben, zoals kinderen misvattingen hebben over de dingen die ze niet begrijpen. Maar zodra ze groter worden en meer kunnen begrijpen, verdwijnen die misvattingen, althans, grotendeels. Maar veel misvattingen van mensen, die door onbegrip zijn ontstaan, zijn behouden gebleven in cultuur en in rituelen, waar mensen niet of nauwelijks van loskomen en die eeuwenlang blijven bestaan, doordat ze overgebracht worden van generatie op generatie.

Het verhaal uit het verleden, wat toen niet begrepen werd, blijft behouden, maar is niet meer dan een misvatting en een blokkade om tot geestelijk waar zicht te komen. Het is een overblijfsel uit de tijden dat mensen niet begrepen wat bepaalde gebeurtenissen betekenden en dat heeft nu nog invloed op het zicht op wat waar is en wat niet. Maar in Mij ligt alles precies zoals het werkelijk is en haar werkelijke levenswaarheid heeft, en alle mensen, iedereen persoonlijk, heeft in zich toegang tot de volledige werkelijkheid van Mij, van alle waarheid, van alle betekenissen van alle gebeurtenissen in alle tijden tot in de eeuwigheid. En de poort daartoe ben Ik in Jezus Christus Zelf, ware liefde en haar wijsheid in alle opzichten, eeuwig Leven.

Hemels Brood 6371

Hemelse Vader, als U er niet zou zijn, zou ik er niet zijn.

Er is in der eeuwigheid geen sprake van dat Ik er niet zou zijn en daarom is er ook geen mogelijkheid dat jij er niet zou zijn. Want eeuwig in en uit Mij is eeuwig alles en iedereen er, nu en eeuwig altijd. Waarbij altijd niet vanaf nu tot altijd daarna duurt, maar ook van altijd daarvoor is. Want eeuwigheid heeft geen begin en geen eind, Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het eind, zoals een cirkel geen begin en geen eind heeft.

Ik Ben en dat is Ik Besta, en in jullie termen van tijd gesproken is dat: besta, bestond en zal bestaan. Maar zonder termen van tijd kun je spreken van Zijn. Er is leven, en daaruit is ontwikkeling, eeuwige ontwikkeling, eeuwig leven. Leven en Zijn is Eén, Is Mijn Persoonlijk Goddelijke Wezenlijkheid in alles en iedereen, zodanig dat ieder mens uit Mij een persoonlijke wezenlijkheid is, dat ook eeuwig blijft, zowel voorheen, als nu, als in de toekomst, wat precies zonder tijd eeuwigheid is. Daarom, er is geen sprake van “zou er niet zijn” en zo is het ook met alles wat mensen doen en zeggen. Iemand kan bijvoorbeeld zeggen: “Als ik dat niet gedaan had, zou dit niet gebeurd zijn”. Maar dat zou betekenen dat Ik geen deel zou hebben aan het leven van jullie mensen, terwijl Ik het leven als Enige volmaakt helemaal Ben, eeuwig en altijd.

Zonder Mij is niets en daaruit volgt dat er geen sprake kan zijn van “zou ik dit niet gezegd hebben, dan zou alles anders verlopen zijn” want alles is Mijn Schepping, Mijn Leven, en zo gebeurt alles overeenkomstig Mijn Bestaan in alles altijd en eeuwig, terwijl jullie allemaal evengoed de vrijheid van keus hebben in al jullie doen en laten, en in die vrijheid toch evengoed Mijn leven zijn. Maar in jullie termen uitgedrukt is dat het best te begrijpen in je hart, in contact met Mij, want deze uitleg gaat verder dan jullie horizon reikt, en wie over die horizon heen wil kijken, die zal daarvoor zijn plek waar hij staat moeten verlaten om voorbij zijn horizon, dat is zijn denkbeelden, zijn kennis, zijn inzichten, zijn opvattingen, en vooral zijn oordelen, te komen.

Ieder mens zal vrij met Mij moeten willen meegaan, blanco, in het volste vertrouwen op Mij, zijn Schepper, blind voor wat er over de horizon heen te zien en te begrijpen is, maar pas te zien is, als hij er voorbij is. Zoals ontdekkingsreizigers wilden zien hoe het er aan het eind van de aarde, aan de rand, in de diepte, zou uitzien. En ze ontdekten dat de aarde rond is, geen begin, geen einde, doorlopend rond. Kom bij Mij en zie hoe het ware leven zonder tijd doorlopend werkelijk bestaan is, werkelijk leven is, het Enige Leven is, Die Ik Ben, in eeuwigheid, oneindig, onveranderlijk volkomen volmaakt, liefde en wijsheid, Alles.

Hemels Brood 6372

Denk niet dat het onkruid tussen het koren geen waarde heeft voor het koren en er beter niet zou zijn, zodat het koren beter tot wasdom zou kunnen komen. Want ook het onkruid doet iets goeds voor het koren. Het kan bijvoorbeeld insecten aantrekken die ervoor zorgen dat het koren schimmelvrij blijft in natte warme perioden, het kan ervoor zorgen dat insecten, die schadelijk zijn voor het koren, afgeschrikt worden, en zo meer. Het kan het koren ook verstikken, maar als er in het begin van de groei goed gewerkt is, zal het koren met het onkruid opschieten zonder erdoor verstikt te worden.

En dat is precies zoals het gaat met de groei van mensen. Er is goed en kwaad en het is met elkaar verweven op een manier die het moeilijk maakt om het kwaad te ontwijken, maar wie stevig aan het goede vasthoudt, zal voordeel van het kwaad hebben, want juist daardoor kan hij leren onderscheid te maken tussen elk handelen wat goed en juist is en wat niet. En in de vrijheid van keus, die iedereen heeft, kan aan het kwaad voorbijgegaan worden, of kan het kwaad aangepakt worden, niet om het uit te rukken en tegen zichzelf gericht te krijgen, maar om de mens achter het kwaad tot inzicht te brengen en er niet meer voor te kiezen, of tot zicht te komen op wat iemand zelf nog niet goed en juist doet en daardoor tot andere keuzen kan komen, die wel goed en juist zijn.

Want het kwaad is er, maar niet iedereen herkent het in alle opzichten, niet bij zichzelf en niet in de wereld. Toch staat het kwaad ten dienste aan jullie allemaal, want iedereen kan erdoor tot besef gebracht worden van de nadelen van het kwaad en de voordelen van het handelen naar wat goed en liefdevol is. Kijk maar eens naar een volgroeid korenveld, de halmen en aren zijn stevig en het onkruid heeft het niet overwoekerd. Het is er wel, maar het vormt geen bedreiging meer voor een goede oogst. En zo is het met jullie. Wie niet naar het kwaad handelt maar aan het goede en liefdevolle vasthoudt, die zal in zijn leven tot meer en meer zicht komen op Mij en Mijn liefde en stevig komen te staan in een wereld waar kwaad wel is, maar hem niet van zijn goedheid en liefdevolle handelen afbrengt. En daarmee is hij als het rijpe graan tot een goede oogst geworden in goedheid en liefde voor Mij en zijn medemensen. En na de oogst is het kwaad nergens meer, verdord en verdroogd. En ware liefde is overgebleven, werkelijk leven.

Hemels Brood 6373

Zoek iedere dag zo zuiver mogelijk verbinding met Mij in je hart en je zult meer en meer gaan begrijpen over het leven, over Mij, over de eenheid van jou met Mij, over de Schepping, over alles wat is en leeft. Want alles wat je wilt weten, alles waarover je je verbaast, alles wat je verwart, overal waar je vragen over hebt, Ik kan je alles aanreiken op een wijze waardoor je kunt gaan weten, kennen, begrijpen, verstaan. Want je kunt zoveel boeken lezen als je wilt, zoveel mensen beluisteren over hun beleving en hun besef van leven, van Mij en Mijn liefde, maar in een zuiver contact met Mij in je hart, binnen in je, kan Ik je over alles meer en duidelijker uitleg geven dan wat er ook gezegd wordt en geschreven staat.

Veel mensen zoeken naar bewijzen op materieel gebied, hoe het leven van planten, dieren, mensen, op aarde ontstaan is en bestaat. Zoeken naar de natuurlijke oorsprong en de onderlinge verbanden en zien de evolutie als het ware vanuit een nulpunt. Waarbij dat nulpunt het toeval is waarmee alles tot leven gekomen is in een doorlopende cyclus. Maar zo is het niet. In de natuur ben Ik te zien, toch word Ik er niet gezien. In de mens ben Ik te vinden, toch word Ik door veel mensen niet gevonden, met het verstand wordt alles beschouwd, maar vanuit het verstand kan niet gezien worden wat vanuit het hart gezien kan worden, en zo is er een wirwar ontstaan van waarheid vermengd met onwaarheid, omdat ook vaak verstandelijke overwegingen vermengd zijn met geestelijk besef. Dat is inherent aan de groei van de mens, van allen tezamen en van ieder persoonlijk.

Hoe intelligent iemand ook kan zijn, en er zijn op aarde hoog begaafde intelligente mensen, zonder Mijn liefde en haar intelligentie in hun hart blijft de werkelijke diepte van Mijn leven in alles in nevelen gehuld. Want het gaat om liefde, onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid, Die Ik Ben in iedereen, in ieders persoonlijk zijn en in alle mensen tezamen, leven in jouw binnenste, jouw ik. In jouw verstand is jouw ik niet. Wat jij als jouw ik voelt in jou, dat is je leven, dat ben Ik. En dat kun je niet met je verstand bevatten, alleen daar kun je het bevatten waar Ik in jou Ben, onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid. Voel dat, voel Mij, voel leven, voel jezelf. Dan ben je in verbinding met Mij.

Hemels Brood 6374

Als je de Bijbel zou lezen als beschrijving van de innerlijke mens, waarbij de aartsvaderen staan voor de geestelijke verhoudingen in de geestelijke groei van de mens, waarbij ‘boven’ het goede en ‘onder’ de verleiding tot het kwade betekent, en waarbij alle strijd de strijd tussen het goede en de verleiding tot het kwade is, en het doden van de vijand niet meer is dan het totaal verwijderen van wat tot kwaad leidt of geleid heeft, tot op het kleinste detail, dan komt er een heel ander beeld tevoorschijn over de betekenis van de verhalen in de Bijbel.

Maar de meeste mensen zullen deze omslag van betekenis van de Bijbelse teksten niet begrijpen. Omdat zij hun innerlijk geestelijke omstandigheden nog niet op die manier kunnen herkennen, omdat zij Mij nog niet in die mate in zich gevonden hebben. De doorsnee uitleg van de betekenissen van de Bijbelse verhalen zijn de meest oppervlakkige, die de mens een eerste aanzet geven om over zijn leven op aarde na te denken. Maar inmiddels is het tijd om de diepere lagen van betekenissen in de Bijbelse verhalen te gaan ontdekken, om tenslotte tot de diepste betekenis van werkelijk leven in ieder mens te komen en het ware leven te gaan zien en begrijpen, en uiteindelijk Mij ten volle in Persoon te gaan zien en Mij te ontmoeten in werkelijk Leven.

Want de oppervlakkige uitleg van de Bijbel voldoet niet meer, geeft geen houvast meer in de veranderende tijden die nu zo snel gaan, dat de mens van zijn geestelijke levensoorsprong vervreemdt en afdwaalt van het doel van zijn verblijf op aarde. Daarom zal er een besefsverandering nodig zijn waarvoor een nieuwe basis nodig is. De gebeurtenissen die nu plaatsvinden zijn er de voorbode van dat er een grote verandering bij de mens op aarde aan de gang is. Vanuit een zekere chaos zal een nieuw zicht geopend worden, vanuit Mij in Jezus Christus in de mens op aarde en alle bekende vormen zullen de mens vreemd gaan voorkomen, want het geld en de macht zullen hun glans verliezen. De waarde van het werkelijke leven zal ervoor terugkomen en Ik zal opnieuw in Jezus Christus op aarde verschijnen.

Maar dan in een geheel andere context, die alle ogen zal openen voor de waarde van ware belangeloze liefde en mensen zullen zien welk een enorme wijsheid uit ware liefde voortkomt, en alleen uit ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde kan voortkomen. Want Ik Ben Die liefde in alles, volmaakt, en Ik geef jullie Mijzelf, werkelijk leven, eeuwig volmaakt leven. Ook aan jou!

Hemels Brood 6375

Mijn liefde is in alle opzichten onveranderlijk volmaakt. Jullie liefde is niet in alle opzichten onveranderlijk volmaakt, jullie liefde kent gradaties. Liefde is een gevoel voor jullie, waaruit onbaatzuchtigheid in een bepaalde mate voortkomt. Als die liefde dieper gaat, komt er ook een mate van onvoorwaardelijkheid bij.

Maar er zijn omstandigheden waarbij jullie liefde afneemt en jullie stemming veranderen kan in afkeuring, in afwijzing, in oordeel, verontwaardiging, in boosheid, of het gevoel kan helemaal weg zijn. En al naargelang jullie liefde afneemt, niet meer gevoeld wordt, verandert in afkeuring, afwijzing, verontwaardiging, of boosheid, neemt ook de wijsheid af en komt daar het tegenovergestelde van liefde voor in de plaats, waardoor eigenbelang in de plaats komt van onbaatzuchtigheid. Waarbij er al bij voorbaat geen sprake meer is van onvoorwaardelijkheid. Ga je leven en je doen en laten maar na. Er zijn mensen die je liefhebt, maar van tijd tot tijd verflauwt die liefde vanwege hun doen en laten, er zijn mensen die je niet liefhebt, omdat hun doen en laten je met afschuw vervult. En daartussenin is veel waardoor je liefde afneemt of zelfs helemaal niet meer gevoeld wordt.

Kom steeds in je hart bij Mij, daar kun je Mijn liefde voor jou voelen. Want Mijn liefde is voor iedereen onvoorwaardelijk en in iedereen altijd aanwezig, of dat wel of niet gevoeld wordt. En juist omdat Ik in jou onvoorwaardelijk liefde Ben, kun je uit Mijn liefde in jou altijd onvoorwaardelijke liefde putten voor alle mensen, wat hun daden ook zijn. Maar denk nu niet dat onvoorwaardelijke liefde iedereen in het kwade zijn gang laat gaan, want dat zou geen ware liefde zijn. Ware liefde helpt iedereen tot het goede, tot ware liefde te komen en dat doet zij met hulp van haar wijsheid. Bij jullie is die wens om te helpen mensen van het kwade tot liefde te brengen ook aanwezig, maar de wijsheid daarvoor putten jullie vaak uit je verstand en dat geeft nooit de sluitende oplossing, omdat alleen uit liefde de nodige en volmaakte wijsheid komt die een sluitende oplossing geeft. Jullie liefde is nog gebrekkig en daarmee voldoet ook haar wijsheid nog niet zoals de wijsheid uit Mijn ware liefde voldoet.

Als je dit begrijpt, dan begrijp je hoe belangrijk het is om steeds in je hart bij Mij te komen en je hart te laten vullen met Mijn liefde, en haar wijsheid aan te nemen in al je handelen in plaats van de wijsheid uit je verstand. Dat is voor de ene mens, die zijn geaardheid heeft in het verstand, moeilijker dan voor de andere mens, die zijn geaardheid heeft in het gevoel. Want voor de tweede is het makkelijker om bij Mij in zijn hart te komen, dan voor de eerste. Maar juist heb Ik beiden even lief, zodat uit Mijn liefde precies die wijsheid voortkomt die weliswaar voor de een anders werkt dan voor de ander, maar altijd passend is voor beiden. Waardoor beiden, onderling verschillend, evengoed in waarde evenveel liefde krijgen. Kom bij Mij om passend voor jou uit Mijn liefde te putten en daarbij passend voor jou ook de volmaakte wijsheid te krijgen.

Hemels Brood 6376

Aan het kruis zei Ik, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Ik bedoelde daarmee, zij hebben de bewustheid niet van de gevolgen van hun handelen, van hun afdwalingen van wat waarheid is, wat werkelijk leven is, van Wie Ik Ben in God de Vader, Schepper van al wat is. En nu is het grootste deel van de mensen zich ook niet bewust van de gevolgen van hun handelen, van hun afdwalingen, van Wie Ik Ben en wie zij in werkelijkheid zijn.

Mijn schepselen zijn jullie, Mijn liefde. Mijn leven heb Ik jullie gegeven en het is tijd dat ieder die enige bewustheid daarvan heeft, tot verdere groei in besef komt. Daarom zeg Ik tegen jullie die meer zijn gaan beseffen van Wie Ik Ben, van wat werkelijk leven is, van het doel van jullie bestaan op aarde, van de grote betekenis voor alle mensen van Mijn ware onbaatzuchtige liefde, verzamel degenen die een beginnende bewustheid hebben van werkelijk leven, van ware liefde, van Mij, hun Schepper en help hen om tot een meer zuiver besef te komen. Want de wilde dieren zijn eropuit om deze lammeren te verslinden. Dat is, de wereldse mensen, de hoogmoedige en machtigen zijn eropuit om degenen die nog met één been in de wereld en één been in het geestelijke staan terug te krijgen, terug te trekken in de wereld. Geef hen vanuit Mij in je hart meer van Mijn zuivere uitleg en help hen tot meer besef van wat waar en oprecht Mijn Woord is. Wijs hen de weg naar hun hart, naar Mij Persoonlijk, zodat zij van Mij in hun hart rechtstreeks uitleg kunnen gaan krijgen en Ik hen kan sterken met Mijn liefde. Want het is nodig dat zij geheel vrijwillig in hun hart bij Mij komen, ongedwongen en oprecht, naar Mij verlangend in het groeiende besef dat Mijn liefde voor hen oneindig groot en onvoorwaardelijk is, onbaatzuchtig en eeuwig blijvend leven is.

Het zijn degenen die wonderlijke dingen hebben meegemaakt, die in sferen van liefde geweest zijn welke op aarde op die manier niet voorkomen, die dood gewaand zijn, terwijl zij in de sferen van grote liefde, Mijn liefde, verbleven, maar niet alles daarvan in de juiste verhoudingen kunnen weergeven en bevatten. Help hen om het onderscheid te maken tussen wat hen zuiver is aangereikt en wat uit eigen verbeelding toegevoegd of weggelaten is. Help hen tot de zuiverheid van Mijn Woord in hun hart te komen, zodat zij gaan begrijpen wat eerder niet begrepen is, de waarheid van Mijn bestaan, van Mijn werkelijk Leven, van Mijn oneindige liefde en hoe zij en alle mensen daar deel van zijn. Help hen uit Mij in je hart, om niet, uit liefde, eenvoudig uit liefde voor Mij en voor hen!

Hemels Brood 6377

Als je denkt, hoe zit het nu precies, is Jezus de Zoon en God de Vader, of is God zowel de Vader als de Zoon? Als je denkt, hoe kan de Bijbel zo vol staan met verhalen over strijd en dood, terwijl God liefde is, hoe tegenstrijdig is dat met elkaar? Als je denkt, hoe kan God, onze Schepper, volmaakt zijn, terwijl wij in liefde helemaal niet volmaakt zijn? En als je nog veel meer van dergelijke bedenkingen hebt, met vragen waar je geen antwoord op kunt vinden, dan begrijp Ik dat je op een gegeven moment denkt, laat maar zitten, want al die tegenstrijdigheden zijn toch niet te begrijpen.

Maar Ik zeg je, ze zijn wel degelijk te begrijpen. Zie je, in elke taal zijn woorden met meerdere betekenissen en teksten kunnen daardoor verwarrend zijn. Zo heeft het woord ‘slang’ meerdere betekenissen, het kan een slang zijn om de tuin te sproeien of er kan een dier mee bedoeld worden. Nu is dit een simpel voorbeeld, maar er zijn veel meer en ingewikkeldere voorbeelden te geven. En dat is precies waardoor er zoveel over Mij en Mijn Woord, over werkelijke liefde niet begrepen wordt, maar wel begrepen kan worden, als de juiste betekenis aan Mijn Woord gegeven wordt. Nemen we het eenvoudige voorbeeld van de slang. Wie consequent vasthoudt aan de slang als een dier en niet begrijpt dat de tuinslang bedoeld wordt, die kan in allerlei ongewenste en zelfs gevaarlijke situaties terechtkomen, en hoe hardnekkiger hij zich met een slang als dier bezighoudt, des te tegenstrijdiger wordt hetgeen hem gezegd is. Als diegene hardnekkig vasthoudt aan de slang als dier, komt het niet goed en zal hij zijn missie opgeven.

Zo zijn er veel mensen die Mijn liefde, Mijn Woord, werkelijk leven, niet juist verstaan hebben en anders opgevat hebben dan het bedoeld is. Als we bij de slang als voorbeeld blijven, dan hebben mensen door de eeuwen heen vastgehouden aan de slang in het Paradijs als een dier, terwijl de geestelijke betekenis ervan niet begrepen is. Er is veel wat mensen een andere betekenis gegeven hebben dan bedoeld is en zij zijn daar zoveel waarde aan gaan hechten, zo sterk aan gaan vasthouden, dat het loslaten ervan voor de juiste en ware betekenis niet eens bekeken wordt, geen ruimte voor is. Evengoed moeten al deze onjuiste betekenissen en opvattingen die mensen hebben, verdwijnen om ruimte vrij te krijgen voor de waarheid. En dat kan alleen door heel duidelijk te laten zien hoe onjuist de aan Mijn Woord gegeven betekenissen zijn en hoeveel onjuiste en onterechte macht eraan ontleend is. Daarom zal alles wat verkeerd geïnterpreteerd is en alle misbruik daarvan tot op de grond afgebroken moeten worden, opdat de waarheid ruimte krijgt om aangenomen te worden en een nieuw juist begrip met juiste gezichtspunten kan worden opgebouwd.

Maar het afbreken van een groot gebouw vraagt tijd en geeft chaos. Zo’n groot gebouw is bijvoorbeeld een door mensen opgerichte kerk die op verkeerde gronden en vals geloof is opgebouwd en haar macht voor eigen gewin heeft benut, zodat mensen aan de slang bleven vasthouden, terwijl die slang, giftig als zij is, de ware betekenis van Mijn Woord, van Mijn bestaan, van Mijn liefde, van werkelijk leven, willens en wetens achterhield. En nu kronkelt die slang alle kanten op, alsof zij niet giftig is. Maar Ik zeg jullie, zij is heel giftig, neem daarvan afstand, want met de vernietiging van de slang zal het hele bolwerk, gebouwd op leugens en bedrog, ineenstorten. En wie niet tijdig loskomt van alle misvattingen, die zal nog een klap van de staart meekrijgen, tot alles van dit valse geheel volkomen met de grond gelijk gemaakt is en in het niets verdwenen is.

Dan komt er ruimte om de werkelijke betekenis van Mijn Woord in alle waarheid te gaan zien en begrijpen, dan zal een nieuwe tijd vol liefde, vol vreugde aanbreken, en Ik zal met jullie op aarde zijn en met jullie in die vreugde delen. Want Mijn liefde heelt voor iedereen voor eeuwig alles wat heling nodig heeft. En dat is nu veel. Maar dan zal het goed zijn voor alle mensen op aarde, zoals goed werkelijk goed is.

Hemels Brood 6378

Sommige mensen bewaren iets ter nagedachtenis aan hun dierbaren die hen ontvallen zijn. Een voorwerp waarmee die dierbare verbonden was tijdens zijn leven. Maar het is niet dat voorwerp waardoor de herinnering levend blijft, het is de innerlijke verbintenis die bij leven is aangegaan, de vriendschap, de liefde voor elkaar. Zonder zo’n voorwerp gaat die herinnering evengoed niet verloren, want een verbinding ligt in het hart verankerd, of je nu vaak of minder vaak of helemaal niet aan die dierbare denkt, die verbinding blijft in het hart aanwezig.

Zo is het ook met de verbinding met Mij, die is in ieders hart voor altijd verankerd, zonder enig voorwerp. Een voorwerp kan je herinnering terugbrengen, maar zou die herinnering er niet zijn als er geen voorwerp zou zijn? Het ligt uiteindelijk aan jezelf of iemand in je herinnering blijft. Maar al zou je al je dierbaren die gestorven zijn vergeten, die innerlijke verbinding, die op liefde gebaseerd is, blijft altijd bestaan. Zo blijft in ieders hart ook altijd de verbinding met Mij bestaan. Ook al vergeet je dat wel eens, ook al zijn er mensen die daar totaal geen aandacht aan geven, ook al ontkennen mensen Mijn bestaan, al verloochenen mensen Mij en Mijn Woord, Ik ben in ieders hart met iedereen voor altijd verbonden in werkelijk onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde. Ik ben jullie Schepper, Ik geef jullie leven, Ik heb jullie lief en Ik ben God, dat is Alles in de hele oneindigheid, oneindig Leven, de Eenheid van bestaan, en buiten Mij is niets.

Wat er ook om de aarde, waar jullie je bevinden, in de ruimte is, zou daar enig met jullie situatie vergelijkbaar leven zijn, Ik zeg jullie, ook dat ben Ik. Hoe ver jullie met wat voor ruimtevoertuig dan ook de ruimte in gaan, je zult altijd Mij, jullie God en Schepper, ook daar vinden. Want buiten de dampkring van jullie aarde is wel meer dan jullie je kunnen bedenken, maar ook dat ben Ik. Hoe ver de mens ook buiten zijn eigen aardse omgeving de ruimte in gaat, hij kan er veel vinden, maar evengoed ben Ik dat allemaal, tot in de oneindigheid, want werkelijk, buiten Mij is niets.

Overal is Mijn Goddelijkheid, dat is Ik Ben, dat is Wie Ik Ben, God, jullie eeuwig Enig levende God, Eén in werkelijkheid, Eén in werkelijk Leven, Eén in alle mensen met alle mensen, Eén in de Mens, in Jezus Christus, God, Vader, Zoon. Alles in eeuwigheid, en in oneindige liefde omvat en omarm Ik jullie allemaal.

Hemels Brood 6379

Als je iets goed doet, is dat snel vergeten. Maar als je iets verkeerd doet, dan blijft het lang hangen in het geheugen van mensen. Een goede naam opbouwen duurt jaren, maar die goede naam is in een dag verdwenen, als je een vergissing maakt. Hoe je die vergissing ook probeert goed te maken, wat misging blijft je achtervolgen, als een stuk plakband wat je maar niet van je vingers loskrijgt. Hoe meer je jezelf wilt bewijzen aan mensen, des te groter lijkt die ene misstap te worden, dus dat helpt je niet. Mensen willen dat een ander volmaakt is, terwijl zij zelf bij lange na niet volmaakt zijn. Steeds weer kijken mensen vooral naar anderen en niet naar zichzelf.

De meeste onenigheden beginnen met kritiek, met een mening over de ander, over dat kleine beetje van die ander wat niet volmaakt lijkt te zijn, en waarom? Voor vijfennegentig procent omdat het stoort, niet om de ander op een betrokken en liefdevolle manier te helpen zich te beteren, maar om er zelf geen last van te hebben. Daarbij vergeet de criticus dat hij zelf ook vergissingen maakt waar anderen mee te maken hebben. Ik zeg jullie, onder elkaar zouden jullie meer vergevingsgezind kunnen zijn, meer verdraagzaam voor wat niet goed gaat, en het best zouden jullie kritiek op elkaar geheel achterwege laten. Want dat ligt bij velen van jullie voor op de tong. Degenen die hun kritiek niet uiten, maar wel denken, zeg Ik, ook de kritiek die niet geuit wordt, maar wel gedacht wordt, heeft een negatieve werking en wordt gevoeld. Juist dat is nog erger dan het uitspreken van kritiek, omdat het gevoeld wordt, maar niet op gereageerd kan worden, want als erop gereageerd wordt, wordt het vaak ontkend, en dan komt er een leugen bovenop.

Kritiek hebben en dat verzwijgen is op zich al een leugen. Kritiek hebben en uiten is hoogmoed te denken dat je geëigend bent om kritiek te geven, vanuit een verhevenheid die niemand over een ander heeft. Je kunt gelijk hebben dat de ander een misser heeft begaan, als constatering kun je dat zo zien, maar je kent de beweegredenen van iemands handelen niet, je denkt dat te weten, maar je weet niets zonder Mij te raadplegen en zonder de ander onbevooroordeeld naar zijn beweegredenen te vragen en te luisteren. Maar doorgaans vullen jullie zelf die beweegredenen al in en wordt niets gevraagd en wordt de kritiek direct uitgesproken.

Is dat goed te maken? Ja, alles is goed te maken. Gaf jij kritiek? Maak het dan goed door de ander te vragen en te luisteren naar zijn beweegredenen voor zijn handelen en veroordeel hem niet. Want dat is Mijn liefde in de praktijk brengen. En dat is wat Ik jullie vraag, breng Mijn liefde ook in de praktijk, zodat wat misging weer helemaal goedkomt.

Hemels Brood 6380

Offeren. Mensen zijn in Bijbelse verhalen nogal eens gevraagd aan Mij te offeren. Het bekendste verhaal is daarbij Mijn vraag aan Abraham om zijn geliefde zoon Isaac te offeren aan Mij. En hij was daar, ondanks de pijn die hem dat deed, toe bereid. Alleen, wat is nu de betekenis daarvan, want Ik ben geen God Die zulke gruwelijkheden van zijn geliefde schepselen in de letterlijke zin van het woord vraagt. Toch, ook dat verhaal wordt door velen nog letterlijk genomen, terwijl het een vooral geestelijke betekenis heeft. Aan Mij offeren staat in verband met verdraagzaamheid en met nederigheid, staat in verband met vertrouwen en standvastigheid.

Ik vraag mensen Mij offers te brengen, maar niet letterlijk hun kinderen. Ik vraag mensen datgene op te geven wat zij heel graag willen hebben en ook kunnen krijgen, als zij daarvoor van het pad van eerlijkheid, van getrouwheid, van liefde, een paar stapjes af doen. Stapjes die niet ernstig lijken te zijn, die goed te praten zijn. Vooral die stapjes die goed te praten zijn worden vaak gemaakt, om net datgene te kunnen krijgen wat iemand wil, om net datgene te regelen wat hij prettig vindt, om van iets af te komen wat moeite kost, en noem maar op. Ik vraag mensen om dat wat ze kunnen bereiken door de gegevens iets te verdraaien, door het verhaal niet helemaal eerlijk weer te geven, door iets wat het verschil uitmaakt achterwege te laten, dat niet te doen en aan Mij, dat is aan eerlijkheid en betrouwbaarheid, aan oprechtheid en liefde, te offeren, op te geven en los te laten en niet te bereiken, niet te krijgen, niet te behouden, en daar tevreden mee te zijn. Dat bedoel Ik met offeren.

Jullie zijn je er nauwelijks bewust van hoe weinig van dergelijke offers jullie Mij brengen. Het gaat Mij niet om een geslacht dier, het gaat Mij om jullie keus van handelen, is die rein, is die zuiver, is die eerlijk en vol liefde. Het gaat Mij erom, kom je in je hart bij Mij als je iets wilt wat buiten je bereik is als je eerlijk blijft, of verzin je zelf iets met je verstand om hetgeen je wilt, toch te krijgen, of om een situatie naar je hand te zetten. Want dat is zoveel vaker wat er gebeurt. En er zijn veel gelovige mensen die nog altijd denken een werkelijk offer te brengen met het slachten van een dier, terwijl hun handelen zonder offer blijft, zoals Ik het bedoel. Er zijn wel veel mensen die het offeren van een dier hebben opgegeven, maar ook geen offers brengen zoals Ik bedoel.

Nu je dit weet, kun je Mij ware offers brengen, zoals Ik bedoel. En als je goed kijkt, vind je altijd wel iets wat je kunt offeren, zoals Abraham zag dat een dier aan een struik verstrikt zat. Je hoeft maar in jezelf te zien, je handelen te bezien, en je vindt genoeg om Mij te offeren zoals Ik bedoel.

Hemels Brood 6381

Het moeilijkste is het in deze tijd, om wat waar is te onderscheiden van hetgeen niet waar is, in de wereldse en geestelijke betekenis van alles wat er door mensen beweerd wordt. Want met de teloorgang van de door mensen gebouwde kerken zijn allerlei vormen van uitleg over wat leven is en hoe het te bezien door elkaar gemengd en de werkelijkheid van leven is overwoekerd door allerlei misvattingen. Wat werelds is en uit gebrek aan liefde gebeurt is nog wel te onderscheiden, maar wat wel of niet ware geestelijke uitleg is over Mij en Mijn Woord, over Mijn bestaan, over Mijn en jullie leven, dat is nauwelijks nog te onderscheiden. En er zijn veel mensen die waarde hechten aan culturele gewenningen, die geen waarde hebben, mensen die zich op allerlei nieuw bedachte gronden verzamelen en dat een waarde geven, of mensen die terugvallen op heidense rituelen, die al helemaal niets te maken hebben met Mijn ware Woord van vrijheid en liefde.

Kortom, het is in deze tijd een wirwar van beweringen, geloven en niet geloven, van gedachten en overtuigingen en de rode draad van waarheid is nauwelijks nog te zien en al bijna niet meer te volgen. Maar het is een tijd van overgang. Een tijd van verlies van wat als een waarheid houvast bood, naar een tijd waar niets meer gecategoriseerd kan worden naar waar of niet waar, wat chaos geeft. Maar uit die chaos gaat een nieuw besef ontstaan die meer naar waarheid zal zijn. Want juist in deze chaotische tijd gaan mensen op zoek naar zekerheid om zich aan vast te houden. Ik ben die zekerheid in alle mensen en juist omdat het buiten de mens zo’n chaos is, gaat hij meer in zichzelf zoeken naar houvast en in zich Mij vinden, ware liefde, ware wijsheid, werkelijk leven.

En jongeren hebben dan geen boodschap meer aan eerdere normen en waarden, aan oude rituelen. Zij zoeken ruimte voor zichzelf en in hen zal Ik zekerheden geven, zodat het oude heeft afgedaan en een nieuwe samenleving kan ontstaan op de innerlijk gevonden waarden. Dat proces van vernieuwing is de beschrijving van de veertig jaren in de woestijn, zoals het in de Bijbel staat, dat is nu de situatie. Niet de letterlijke veertig jaar, maar de verandering naar een nieuwe generatie, ook dat is niet letterlijk bedoeld en ook niet symbolisch, maar in de ware betekenis van Mijn Woord. De woestijn zal vruchtbaar worden en zij zal bloeien als een roos. Omdat Ik het uit liefde voor alle mensen wil.

Hemels Brood 6382

Het eigenlijke kwaad ontstaat op het moment dat de mens toegeeft aan de verleiding iets te doen of te zeggen wat het tegenovergestelde van liefde is. Zonder dat iemand toegeeft aan die verleiding is er geen kwaad. Het kwaad op zich als een bestaan is er niet. Maar het toegeven aan de verleiding tot iets dat geen liefde is, is kwaad. En op aarde is het zo, dat toegegeven wordt aan de verleiding tot het tegenovergestelde van liefde waardoor de omstandigheden zich daarnaar ontvouwen, op een manier die laat zien wat het tegenovergestelde van liefde teweegbrengt.

Omdat alle mensen meerdere keren in verschillende maten toegeven aan de verleiding tot het tegenovergestelde van liefde, zijn de omstandigheden op aarde een mengeling van uitkomsten van wat naar liefde gebeurt en van wat naar het tegenovergestelde van liefde gebeurt. Het lijkt een willekeurige situatie, want de uitkomsten van de verschillende keuzen tussen goed en kwaad zijn niet evenredig over de aarde verdeeld, er zijn landen waar mensen het goed hebben en landen waar mensen het niet goed hebben, er zijn in alle landen rijke mensen en arme mensen, en het is niet te zeggen dat mensen die arm zijn minder goed zijn dan mensen die rijk zijn. En veelal lijkt de verdeling van wat mensen door te maken krijgen niet eerlijk.

Als je het bekijkt op de manier waarop jullie mensen vinden wat eerlijk en oneerlijk is, is het ook allemaal niet eerlijk. Maar in het grote geheel van Mijn liefde kan Ik jullie verzekeren dat alles op aarde wel degelijk eerlijk is verdeeld, want het heeft allemaal te maken met het doel van jullie verblijf op aarde, wat is, het bereiken van werkelijk leven als een van jezelf bewust persoon in de eenheid met elkaar en met Mij in de ware gelukzaligheid van volmaakte liefde. Alles wat zich op aarde vormt, vormt zich niet alleen aan de hand van de levenswijze van alle mensen, maar vormt zich ook naar Mijn wil van ware liefde, met het doel alle mensen tot de eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven te brengen, in de zelfstandigheid van het persoonlijk zijn en in de eenheid met alle mensen en Mij, ware liefde, werkelijk leven, eeuwige gelukzaligheid.

Daarbij hebben de keuzen voor het toegeven aan de verleiding tot het tegenovergestelde van liefde en de keuzen voor het vasthouden aan ware liefde wel een grote invloed op de gebeurtenissen, maar Mijn Wil van ware liefde zorgt ervoor dat alles evengoed dienstbaar is aan het te bereiken doel. En ten aanzien daarvan kan Ik jullie verzekeren dat wat er op aarde gebeurt eerlijk is, omdat het voor alle mensen het beste is. Niemand uitgezonderd. Dus ook voor jou.

Hemels Brood 6383

Er is een begrijpen en een begrijpen. Het ene begrijpen is begrijpen naar de letter, het andere begrijpen is in het hart, in contact met Mij. Maar de meeste mensen richten zich op het geestelijk begrijpen van de letter. Maar hoe intensief iemand ook, met de beste wil om tot het goede te komen, de geestelijke betekenis onderzoekt van Mijn opgeschreven Woord, hij komt zonder contact met Mij en Mijn liefde in zijn hart te voelen, niet tot de diepste betekenis ervan.

Wie bewust wil leren meer en meer zijn handelen gelijk te maken aan Mijn liefde, omdat hij begrepen heeft dat werkelijk leven Mijn ware liefde is en hij oprecht tot ware liefde wil komen, die heeft daar contact met Mij en Mijn liefde in zijn hart bij nodig. Want alleen Mijn liefde toont in iemands hart hoe met elke situatie het beste om te gaan, hoe gevoelens van irritatie tot gevoelens van liefde te brengen, hoe verontwaardiging, ongeduld, en dergelijke om te zetten in liefde en hoe diepe verlangens, waardoor het moeilijk is om de verleiding tot afdwaling van liefde te weerstaan, los te laten, zodat die verleiding kan worden weerstaan.

Zou iemand alle teksten die in de Bijbel staan en alle van Mij aangereikte geschriften, naar de geestelijke betekenis begrijpen, maar geen daadwerkelijk contact met Mij en Mijn liefde hebben, geen uitwisseling met Mij hebben over zijn handelen, zijn dagelijks leven, zijn vragen, dan zou hij weten en kennen, maar het zou hem aan ware liefde toch altijd in een bepaalde mate ontbreken. Want zie, Mijn liefde in iemands hart onthult ontelbaar vele malen meer dan duizenden naar Mijn Woord geschreven boeken. Want liefde leer je niet uit boeken, maar uit Mij in je hart. En alle kennis van leven geeft geen leven, maar Mijn ware liefde in je hart geeft leven, is leven. En hoe eerder iemand Mij in zijn hart leert kennen in ware liefde, des te eerder zal hij Mijn liefde in zijn handelen leren zijn en des te sterker zal hij worden in het weerstaan van verleidingen tot het tegenovergestelde van liefde.

Want hoe liefdevol iemand ook wil zijn, hij heeft Mij erbij nodig om daadwerkelijk naar liefde te handelen. Want er is in ieder mens, hoeveel en hoe sterk iemand ook in Mij gelooft, nog een zekere blindheid voor zijn afdwalingen, voor zijn onvolkomenheden. Daarom is het beter je tijd te geven aan oefening om met Mij in je hart in contact te zijn, dan teksten en hun betekenissen uit te pluizen. Want in de liefde van Mij in je hart kun je zonder een tekst te lezen, alles gaan begrijpen uit Mij en Mijn eeuwig ware liefde.

Hemels Brood 6384

Hemelse Vader, die innerlijke signalen die we van U krijgen, we stappen daar zo vaak met ons verstandelijk denken overheen.

Alle mensen krijgen keer op keer innerlijke signalen van Mij om hen te helpen datgene te doen of te zeggen wat voor iedereen het beste is, om te helpen zien wat mis kan gaan, om te voorkomen dat er problemen ontstaan, om obstakels op de weg te vermijden, en steeds opnieuw worden die innerlijke signalen van Mij terzijde geschoven door verstandelijke redeneringen. Zo nu en dan beseft iemand dat hij die ingeving beter had opgevolgd, maar dat moment is dan al voorbij door eigen handelen. Maar Ik geef het niet op, Ik blijf signalen geven, ook aan mensen die deze signalen helemaal niet opmerken, Ik blijf ze geven en Ik blijf al degenen die zich van Mijn signalen niks aantrekken, of er zelfs niets van merken, evengoed liefhebben. Er is niets dat Mijn liefde voor jullie verstoort, maar er is veel dat gemakkelijk jullie liefde voor elkaar verstoort en daarmee vaak ook jullie liefde voor Mij. Maar ook daar zijn jullie je meestal niet ten volle van bewust.

Liefde is gevoelig voor kwaad. Zij verandert niet, liefde blijft altijd liefde, maar zij trekt zich wel wat meer terug. Want als iemand, om wat voor reden dan ook, boos of geërgerd is, dan trekt liefde zich terug, want liefde en boosheid, ergernis, ongeduld, verwijten en dergelijke, gaan niet samen. En het is nogal moeilijk om liefde de plaats, die ingenomen is door boosheid of ergernis, terug te geven. Want boosheid, ergernis, ongeduld en al die dingen laten zich niet zo gemakkelijk van hun plaats krijgen, zeker niet voor liefde. En liefde vecht niet voor haar plaats, zij verdwijnt gewoon, tot er weer plaats voor haar is. En bij sommige mensen kan dat lang duren. Dat gaat allemaal ten koste van welzijn. Vooral bij mensen die het goed bedoelen, maar zich toch tot ergernis, tot boosheid, tot het maken van verwijten laten verleiden. Die ergernis en boosheid en dergelijke is soms wel begrijpelijk, maar nooit goed.

Zo word Ik nooit boos of geërgerd, terwijl er meer dan genoeg op aarde gebeurt waarop iets van boosheid terecht zou zijn, toch blijft het altijd Mijn liefde waarmee Ik alle moeilijkheden en alle misdragingen van mensen aanpak, niet voor Mijzelf, maar voor die mensen. Ik blijf altijd ware liefde, want Ik Ben ware liefde en Ik weet dat alleen met ware liefde de grootste boef tot liefde gebracht kan worden. Maar niet zomaar, en niet zonder soms onaangename situaties. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat niemand meer boos wordt op zijn medemensen, of zich aan iemands gedrag ergert, maar dat jullie allemaal altijd in liefde blijven, Mijn liefde, waarmee Ik in jullie hart Ben en altijd signalen afgeef, om jullie te helpen aan ware liefde vast te houden, wat er ook gebeurt. Want zo lief heb Ik jullie en dat verandert niet, wat er ook gebeurt.

Hemels Brood 6385

Schuld bekennen. Of het nu om kleine of grote dingen gaat, niemand bekent graag schuld. Want al gaat het maar om een kleine misstap, het bekennen van schuld vernedert en de meeste mensen willen op geen enkele manier vernederd worden. Al is het nog zoiets kleins, de meeste mensen zullen met verdraaiing van de feiten hun schuld willen ontkennen of zo minimaal mogelijk doen voorstellen. Er zijn maar weinig mensen die eerlijk bekennen wat er misgegaan is en daar de verantwoordelijkheid voor nemen, de vernedering ervan verdragen en geen excuus zoeken om hun aandeel te verkleinen.

Moeilijker wordt het voor mensen die eerlijk zijn en ergens van beschuldigd worden, waar zij in volle waarheid geen schuld aan hebben. Er zijn veel mensen die de gegevens verdraaien, om geen schuld te hoeven bekennen, en al die mensen gaan er in doorsnee vanuit, dat iedereen dat doet. Dus wie werkelijk onschuldig is aan hetgeen hij van beschuldigd wordt, wordt door velen niet geloofd en evengoed in de volksmond veroordeeld. Maar ook onderling kunnen mensen het een eerlijk medemens heel moeilijk maken, door hem bij voorbaat al niet te geloven. Zodat die eerlijke mens in een onmogelijke positie gebracht wordt en ten onrechte vernederd en veroordeeld wordt. Het zicht op waarheid is bij veel mensen vertroebeld door hun eigen afdwalingen van waarheid, welke zij vaak tegenover zichzelf al niet toegeven, waardoor zelfs een zekere blindheid ontstaat voor de waarheid. Zo kunnen mensen beweren dat ze niet door rood reden, dat het groen was en dat ook als zodanig zelf geloven, terwijl het wel degelijk rood was waar zij doorheen reden.

Veel mensen hebben het vermogen tot het maken van onderscheid tussen waarheid en onwaarheid grotendeels verloren, en toch denken zij dat onderscheid wel te kunnen maken. Voor de echt eerlijke mensen is het moeilijk om daarmee om te gaan, omdat zij meestal geneigd zijn om van de eerlijkheid van hun medemensen uit te gaan, tot het tegendeel bewezen is. En in voorkomende situaties blijven zij wat misging vooral bij zichzelf zoeken en raken daardoor uit balans. Maar, lieve eerlijke mensen, kom dan bij Mij in je hart en Ik toon je jouw eerlijke waarheid en de onwaarheid van je medemensen, zodat je het vertrouwen in jezelf niet verliest en niet in verwarring blijft hangen. Je mag onwaarheid als een feit zien, daarmee beschuldig je niemand. En je mag vasthouden aan alles waarvan je zeker weet dat je er eerlijk in bent, wat anderen ook zeggen. Word je dan toch niet geloofd, dan sterk Ik je om dat te verdragen.

Hemels Brood 6386

“En de heerlijkheid des Heren omstraalde hen.” Dat wil zeggen dat Mijn liefde hun hart vulde en zij voelden Mijn liefde in en om hen heen en het verzachtte hen, zodat zij blijdschap en geluk voelden als niet tevoren. Zo zijn er nu ook onder jullie die Mijn heerlijkheid in en om zich heen kunnen voelen en de blijdschap van Mijn liefde in hun hart voelen in alles wat er is.

Het is even dat stukje hemel op aarde, even in alle zuiverheid van Mijn liefde zijn, even heel zeker weten dat Ik je liefheb en voor jou zorg. Tussen allerlei aardse situaties toch in je hart de zekerheid kennen en voelen dat Mijn liefde warmte en blijdschap geeft en dat je, zonder dat je alles precies al kunt begrijpen, toch kunt vasthouden aan Mijn liefde, Mijn zorg voor alle mensen en dat het goed is, door Mij goed is en goedkomt. Het zijn de momenten dat je, los van alles, blij bent te leven, omdat je weet en beseft dat leven Mijn liefde is en Mijn liefde je die blijdschap, die vreugde, dat gevoel van geluk geeft, zelfs op moeilijke momenten. Het gaat er dan niet om dat je alles al begrijpt, kent, bewust bent, maar wel dat je heel duidelijk voelt dat Ik jou liefheb, dat Mijn liefde je draagt, dat Ik je ken, door en door ken, en dat je in Mijn liefde gedragen leeft en altijd zult leven.

Dat uiteindelijk alles alleen ware liefde zal zijn, niet alleen op momenten, maar voortdurend, zonder enige afdwaling van liefde, en dat je steeds alleen blij en vol vreugde gelukkig zult zijn. Nu zijn het nog momenten waarop je Mijn liefde tot je blijdschap herkent in je hart, voelt en je vreugde geeft, je emotioneert, je verbaast, maar dan zijn het geen momenten meer, dan blijft dat en wordt Mijn liefde jou eigen in eenheid met Mij en alle mensen. Dat is nu voor jullie moeilijk om je voor te stellen, laat dat maar los, want jullie vermogen heeft nog niet die omvang dat je je die eeuwige gelukzaligheid van werkelijk leven, welke volmaakte liefde is, kunt voorstellen. Daarom, wees blij met alle momenten waarop je in je hart Mijn liefde voelt, die vreugde en blijdschap voelt.

Wees blij wanneer je de werking van Mijn liefde in en om je heen ziet, voelt, en beseft dat Ik het ben, in jou, in je medemensen en om jullie heen. Laat dat genoeg zijn in het besef dat de tijd komt dat alles en iedereen in volle vreugde en blijdschap is en blijft door Mijn liefde, laat nu Mijn heerlijkheid jullie van tijd tot tijd omstralen en groei tot ware liefde, werkelijk leven, Mijn gelukzalig Leven!