Hemels Brood 6325 t/m 6355

Hemels Brood 6325

Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Dit is een tekst die doet verwachten dat niet alle mensen tot Mij, hun Schepper en God gaan komen. Maar zo is het niet bedoeld om begrepen te worden. Alle mensen roep Ik, maar er zijn relatief gezien maar weinig mensen die gehoor geven aan Mijn roep en daarmee de zegen ontvangen Mijn Woord meer en meer te verstaan naar de ware betekenis en Mijn liefde te voelen in hun hart. Veel anderen hebben daar geen oren naar en voor hen zijn andere wegen nodig waarlangs zij gaan voordat zij Mijn Woord kunnen verstaan en Mijn liefde gaan voelen in hun hart. En zo zullen er veel mensen hun eigen weg gaan voordat zij bij Mij uitkomen en weinig mensen zullen hun weg samen met Mij gaan, zij zijn al bij Mij uitgekomen op het moment dat zij gehoor hebben gegeven aan Mijn roep.

Op aarde hebben alle mensen te maken met degenen die Mij in hun hart bewust zijn en met degenen die Mij nog niet op die manier bewust zijn. Dat is de tegenstelling tussen mensen op aarde. Maar Mijn roep aan alle mensen is nog steeds op aarde aanwezig en wel zodanig, dat mensen nog altijd aan Mijn roep gehoor kunnen geven. Aan al degenen die gehoor gegeven hebben aan Mijn roep zeg Ik, houd vol om Mijn Woord uit te dragen zoals Ik je dat in je hart aangeef aan al degenen die bereid zijn te luisteren, maar dring niemand iets op. En je zult bemerken dat er maar weinigen zijn die naar je luisteren en daarvan zijn er maar weinigen die wat je hen aanreikt naar waarde schatten. Zo zullen het er steeds maar weinigen zijn die aan Mijn roep gehoor geven, die uitverkoren zijn om Mijn stem in zich te verstaan en met Mij samen verder te gaan.

Maar dat wil niet zeggen dat uiteindelijk niet alle mensen tot Mij en Mijn liefde zullen terugkomen. Want in Mijn liefde zijn alle mensen opgenomen. En uitverkoren wil in die zin alleen zeggen, dat diegenen die aan Mijn roep gehoor geven, innerlijk de rijpheid hebben om Mijn Woord te begrijpen. Alleen daardoor kunnen zij gehoor geven. Maar steeds opnieuw roep Ik en steeds opnieuw zijn er uitverkorenen die gehoor geven aan Mijn roep en hun taak op aarde ten beste voor alle mensen uitvoeren, met de ware zegen van Mijn liefde en haar wijsheid. Dat is geen makkelijke taak, maar de zegen die op ieders taak rust zal niet alleen een goede uitkomst geven, maar ook het hart tot grote vreugde brengen. De vreugde van werkelijk leven, van ware eeuwig volmaakte liefde.

Hemels Brood 6326

De mens is in zijn vrijheid regelmatig eigenwijs. Die eigenwijsheid heeft twee kanten. Aan de ene kant is het de verstandelijke wijsheid van de mens die vooral voor hemzelf voordeel geeft. Want veel mensen denken dat wijsheid met het verstand te maken heeft. Aan de andere kant is het wijsheid die uit Mijn liefde voortkomt en in waarheid goed doet aan alle mensen. Het komt regelmatig voor dat mensen elkaar eisen stellen en verwachtingen hebben waaraan voldaan moet worden. Niet iedereen gaat op die eisen en verwachtingen in en mensen maken vaak hun eigen vrije keus uit eigenwijsheid.

De ware en zuivere wijsheid is altijd Mijn wijsheid, die alleen werkelijk zuiver en voor iedereen het beste is omdat zij uit Mijn zuivere liefde voortkomt. Aan iedereen is Mijn liefde gegeven en daarmee ook Mijn wijsheid, die bedoeld is voor de mens om zich die eigen te maken. En juist degenen die zich Mijn ware zuivere liefde eigenmaken, maken zich daarmee ook Mijn ware zuivere wijsheid eigen, welke dan hun eigen wijsheid is. Maar omdat meer mensen hun wijsheid uit eigenwillen en uit het eigenverstand inzetten, wat meestal niet is wat anderen willen en verstandig vinden, heeft eigenwijsheid een slechte naam gekregen. Daardoor worden mensen die hun wijsheid uit Mijn liefde zich eigengemaakt hebben nogal eens in negatieve zin eigenwijs gevonden. En wanneer zij aan die zuivere wijsheid vasthouden, worden zij irritant gevonden, want hun uit Mijn liefde verkregen wijsheid wordt niet als zodanig herkend.

En dat kan ongemakkelijke situaties geven, want degene die wil vasthouden aan zijn wijsheid uit liefde en weet dat die wijsheid zuiver en goed is, komt klem te zitten tussen zijn goede wil en de afwijzing van zijn medemensen. Hij wil het goed doen vanuit zijn besef en geloof in Mij en wil ook geen conflict met zijn medemensen. Dit dilemma is niet gemakkelijk op te lossen en tegen degenen die dit herkennen, zeg Ik, kom bij Mij in je hart, vraag Mij of het beter is om de wijsheid uit liefde los te laten, zodat er geen conflict ontstaat, of juist aan vast te houden, wat mogelijk een conflict geeft. Ik zal diegene dan laten weten wat het beste is.

Soms is het beter om los te laten, maar een andere keer is het nodig om juist vast te houden, omdat het dan belangrijker is te handelen naar Mijn waarheid, liefde en wijsheid voor alle mensen, dan het conflict uit de weg te gaan. Laat anderen je dan maar eigenwijs vinden, ook al geeft dat een conflict, want het goed voor alle mensen is ook het goed voor diegenen die de wijsheid uit Mijn liefde niet herkent. Het conflict zal in Mijn liefde wel opgelost worden. En je eigenwijsheid wordt als ware liefde door Mij gezegend.

Hemels Brood 6327

Ieder mens kan Mij in zijn hart vinden en met Mij in contact komen. Iedereen kan Mij in zijn hart vragen stellen en Ik zal daarop antwoorden. Rechtstreeks in zijn hart of via andere wegen. In het hart kan iedereen de zuiverheid van Mijn liefde en Mijn Woord ervaren. Maar steeds komt Mijn Woord niet in de gesproken taal maar in het voelen. Want Ik spreek van waarheid tot waarheid in de mens. En dat wordt door iedereen zelf in taal omgezet.

Maar het is voor veel mensen moeilijk om in hun taal de juiste woorden te vinden voor hetgeen zij in contact met Mij voelen. Daardoor komt het veelvuldig voor dat het omzetten van hetgeen Ik in het gevoel aanreik, beïnvloed wordt door eigen interpretaties vanuit de eigen gedachtegangen en wordt een en ander niet altijd even zuiver als het aangereikt is weergegeven. Daarom blijft het heel belangrijk dat iedereen zelf in zijn hart bij Mij komt en zelf innerlijk met Mij in contact komt en niet alleen aanneemt wat anderen in volle overtuiging als Mijn Woord naar voren brengen en als Mijn uitleg benoemen. Want iedereen heeft nog afdwaling van liefde, heeft nog misvattingen opgedaan in zijn groei van jong kind tot volwassene, aangeleerd gekregen en iedereen heeft door gebeurtenissen nog verkeerde conclusies getrokken en dat beïnvloedt allemaal het juiste verstaan van Mijn innerlijk Woord.

Iemand die nog maar korte tijd met Mij in zijn hart communiceert, heeft doorgaans niet meteen het volle vermogen om Mijn Woord al zo zuiver te verstaan als iemand die al vele jaren in zijn hart met Mij in contact is en veel innerlijk met Mij gesproken heeft. Want ook al heeft diegene nog afdwalingen van liefde, hij zal toch al veel zuiverder Mijn Woord kunnen omzetten in zijn gesproken taal dan iemand die Mij kort geleden in zijn hart ontdekt heeft en met Mij spreekt. Zijn enthousiasme zal groot en inspirerend zijn en dat is heel goed, ook voor zijn medemensen, maar hij zal daarom toch nog niet Mijn Woord al zo zuiver als het gegeven is kunnen weergeven. De boodschap van ware liefde is er, maar laat het iedereen inspireren zelf in zijn eigen hart bij Mij te komen en laat het iedereen inspireren zelf door innerlijk contact met Mij tot het zuiver verstaan van Mijn Woord en het zuiver voelen van Mijn liefde te komen.

Want dat is voor iedereen het belangrijkste, het eigen innerlijk contact met Mij en het zelf tot zuiver verstaan van Mijn Woord en het voelen van Mijn liefde komen. En dat lukt het best door elke dag zo vaak mogelijk bij Mij in je hart te komen, want je hart is in alle zuiverheid de plaats die Ik de kerk noem. En waar Ik zeg, kom elke dag en zo vaak mogelijk naar de kerk, bedoel Ik, kom zo vaak mogelijk in je hart in contact met Mij en luister naar Mij. En wie zich afvraagt welke kerk op aarde de beste kerk is, die kan ze allemaal noemen en Ik zal hem zeggen, jouw hart, waar Ik Ben, dat is de Enige ware Kerk, die kerk ben Ik voor alle mensen overal op aarde, daar in het zuivere deel van je hart spreek Ik tot jou en alle mensen persoonlijk.

Alle op aarde te noemen kerken, kerkgenootschappen, kerkelijke gemeenten, zijn wegen om tot de Enige ware Kerk in je hart te komen. Maar wees op je hoede voor alle aardse kerken, want tussen het goede van wat die kerken aanreiken, is ook het onzuivere aanwezig, bij de ene kerk wat meer dan bij een andere, maar het is allemaal niet de volledige waarheid. De volledige waarheid is alleen te vinden bij Mij in je hart, in dat deel wat werkelijk zuiver is, daar waar Ik Ben.

Hemels Brood 6328

Hoe vaak denken mensen niet dat zij zichzelf wel in de hand hebben, dat zij nu wel van die verslaving kunnen afkomen, dat ze nu geen leugens meer zullen gebruiken, dat ze nu wel toleranter zullen zijn, vriendelijker, enzovoorts. Maar uiteindelijk lukt dat dan toch niet werkelijk. Waar ligt dat aan?

Petrus zei dat hij Mij altijd zou verdedigen en Ik zei hem, nog voor de haan kraait zul je Mij driemaal verloochend hebben, en zo gebeurde het ook. Zeg daarom niet te snel wat je zeker zult doen, zeker kunt, zeker weet, want voor jullie is dat niet zeker. Er is nog teveel zwakte in jullie om zeker te weten dat je jezelf kunt verbeteren in welk opzicht dan ook. Maar Ik heb Petrus lief en Ik heb hem zijn onbezonnen uitspraak en zijn verloochening al bij voorbaat vergeven. Want Ik weet dat het zijn intentie niet was om Mij te verloochenen, dat hij werkelijk dacht zo sterk wel te zijn. En zo denken veel mensen sterker te zijn dan zij zijn. Maar niemand van jullie heeft kracht uit zichzelf, alle ware levenskracht komt uit Mij en die kunnen jullie alleen daadwerkelijk uit Mij putten. Daarvoor is het nodig dat je liefde en haar wijsheid uit Mij put, want alle levenskracht is Mijn liefde en haar wijsheid Die Ik Ben en aan jullie allemaal geef, om niet.

Maar Petrus dacht het zelf te kunnen en moest beschaamd tot de ontdekking komen dat hij veel minder kon dan gedacht. Laat dit ook een boodschap voor jullie zijn, denk niet dat je het allemaal wel kunt, dat je beter bent dan anderen, dat je meer kunt bereiken dan anderen, want als het erop aankomt kun je minder, omdat je even vergeten bent het met Mij samen te doen. Even vergeten bent dat het leven op aarde niet is om elkaars concurrenten te zijn, maar om Mijn liefde en haar wijsheid te leren zijn en met elkaar samen te werken, elkaar in liefde te steunen, elkaar te helpen groeien in het ware besef van werkelijk leven, het verstaan van Mijn Woord zoals het werkelijk bedoeld is te worden verstaan. En de kracht die daarvoor nodig is, vind je in je hart bij Mij. Alle kracht voor wat dan ook om naar goedheid en liefde te handelen en de verleiding tot het tegenovergestelde te weerstaan vind je bij Mij in je hart. Alleen daar waar Ik Ben.

Daarom is het niet nodig om van jezelf te zeggen, ik doe dat, ik kan dat, ik weet dat, want zonder Mij, zonder Mijn wijze liefde kun je dat allemaal niet, zonder Mijn leven heeft niemand leven, geen werkelijk leven. Ik geef jullie Mijn leven en daaruit verkrijgen jullie allemaal kracht om goed te doen. Maar de keus is aan jullie om je ware levenskracht uit Mij te gebruiken en niet de valse kracht van het tegenovergestelde van Mijn liefde en haar wijsheid, niet te denken dat je zelf kracht bezit, want dan kun je, zonder dat het werkelijk je bedoeling is, net als Petrus bemerken dat je bewering niet uitkomt. Maar mocht het je toch gebeuren en mocht je beschaamd bemerken dat je krachten zover als je dacht niet gaan, dan ben Ik er evengoed en Ik vergeef je, want Ik heb jou lief, Ik heb jullie allemaal innig lief!

Hemels Brood 6329

De mens heeft in zijn vrijheid op een zeker moment de keus gemaakt om van liefde af te wijken. Vanaf dat moment is de weelde van zijn ware leven veranderd en vanaf dat moment leeft hij niet meer in de weelde die alleen ware liefde hem geeft. Nu is het belangrijk dat de mens gaat inzien dat hij tot die weelde terug kan komen door zijn keus te herstellen naar alleen nog ware liefde en zo terug te komen tot zijn van oorsprong ware gelukzalige leven.

Van tijd tot tijd ervaren mensen de vrede en de gelukzaligheid van werkelijk leven, doordat hun bewustzijn van het wereldse verblijf door omstandigheden is uitgeschakeld. Maar zij hebben die sfeer nog niet door eigen keus bereikt en ontwaken daarom steeds toch weer in de wereldse sfeer met zowel het besef van vrede en gelukzaligheid als het tegenovergestelde daarvan. En juist die beleving van vrede en gelukzaligheid terug in de realiteit van ook het tegenovergestelde daarvan brengt hen nogal eens in verwarring. Maar juist door die verwarring begint voor hen de zoektocht naar het ware leven, naar de betekenis van alles wat er op aarde gebeurt, naar de redenen van de grote verschillen die er op aarde zijn, de meningsverschillen, de verschillen in cultuur en denkwijzen, de verschillen in rijkdom en armoede, in kracht en zwakte, in besef en geen besef, in goed en kwaad. En dat is nodig, want de mensheid heeft een stimulans nodig om vooruit te komen, om zijn verschillende keuzen naar waarde te kunnen gaan schatten en zich bewust te worden van de gevolgen van al hetgeen hij niet naar liefde en waarheid doet, kiest.

Want alles is terug te brengen tot de keus die mensen maken, met elkaar of persoonlijk, en velen hebben daar geen werkelijk juist besef van. Maar vanuit die verwarring door het ervaren van ware vrede, van het ware geluk in het besef van vrijheid, buiten het wereldse om, komt de waarheid van werkelijk leven in zicht, kom Ik, jullie Schepper, God in Jezus Christus en Mijn levende Woord in zicht. Komt het besef dat alleen Mijn ware liefde jullie redding van al het tegenovergestelde van Mijn liefde is en kan zijn. Door al het zoeken naar het hoe en wat komt in zicht wat nodig is om de ommekeer te bewerken van die eerste keus van de eerste mens die zich niet aan ware liefde hield. Vrees niet voor die verwarring, want de juiste weg zal zich juist daardoor precies ontvouwen tot een werkelijke kennismaking met Mij in Jezus Christus in je hart, met de ware wijze liefde Die Ik Ben en waardoor jij leeft en kunt zijn zoals jij bent en kunt worden zoals je van oorsprong aan bedoeld bent in ware liefde mens te zijn, in Mijn Goddelijkheid van werkelijk gelukzalig Zijn.

En wie daarvan geproefd heeft zal altijd de drang hebben daarnaar terug te willen en Ik zeg jullie, uit grote liefde voor jullie allemaal breng Ik jullie allemaal daarnaar terug. Heb vertrouwen en weet dat Ik altijd bereikbaar in je hart aanwezig ben en dat je daar waar Ik Ben altijd met Mij in contact kunt komen en kunt praten met Mij. Daar kun je alles wat nodig is voor je groei naar werkelijk leven, naar ware vrede en geluk, vinden om naar te handelen. Want dat is Mijn belofte aan alle mensen, dat Ik hen terug zal brengen naar hun oorspronkelijk ware leven, naar Mijn ware gelukzalige liefdevolle leven, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 6330

In de vrijheid die de mens heeft, laat de mens zich niet altijd door Mij leiden. Ik heb wel de leiding over alle leven, maar in de vrijheid die de mens heeft, kan hij kiezen of hij Mij de leiding geeft of de leiding bij zichzelf houdt. Maar wanneer hij de leiding bij zichzelf houdt, is het vaak hebzucht, eigengewin, leugen en bedrog waardoor hij zich laat leiden, met alle gevolgen van dien. Toch is dat niet iedereen kwalijk te nemen en Ik zeg niet, eigen schuld als je in moeilijkheden bent gekomen doordat je niet voor Mijn leiding gekozen hebt, want door de eeuwen heen zijn er nogal wat verkeerde denkbeelden over Mij ontstaan, waardoor niet iedereen begrepen heeft dat Mijn leiding altijd voor iedereen het beste is.

Alle mensen hebben de drang in zich om de leiding over hun leven in eigen hand te houden. De meeste mensen willen in alle omstandigheden de leiding houden. Daaruit voort komt ook dat mensen die hulp kunnen krijgen, geen hulp aannemen, want daarmee verliezen zij de leiding, dat is hun zelfstandigheid en lijkt het dat zij zwak zijn. Veel mensen willen alles zelf kunnen, hun eigen problemen oplossen, want dat geeft meer aanzien, denken zij. Maar stel je eens een schip voor met veel personeel en stel je eens voor dat iedereen op dat schip de leiding over het werk dat op een varend schip nodig is, in eigen hand zou nemen, dat iedereen zijn eigen keus zou maken naar wat hij denkt dat goed is, nodig is, prettig is, enzovoorts. Wat denk je dat er met het schip zou gebeuren? Afgezien van de chaos die aan boord zou ontstaan, zou het schip alras een speelbal van de golven worden en er zou geen koers meer gevolgd worden.

Kijk, zo is het met de wereld. Er zijn steeds meer mensen die de leiding in eigen hand nemen, die hun eigen koers varen, maar dat geeft veel kapiteins op het schip, dat de aarde voor alle mensen is en de chaos die dit gaat geven is op allerlei plaatsen al te zien en te merken. Ik zeg jullie, die in Mij geloven, laat je in die chaos, die steeds groter wordt, door Mij leiden, leg je leven in Mijn Hand. Want Ik zal als Leider van alle leven het ware levensschip weer op koers brengen, dat is, de wereld de leiding geven die de chaos teniet doet en de liefde en haar wijsheid in ere herstelt. Ik geef jullie Mijzelf in Jezus Christus en Ik zal in Hem terugkomen in de ware liefde, het ware leven terug op aarde brengen. Zodat de orde en daarmee de vrede terugkomt en alle mensen in liefde zullen samenleven tot zij overgaan in het eeuwig vrije ware gelukzalige leven, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6331

Je vraagt je af, wat maakt dat jij het zo zeker weet dat Ik besta en dat Ik in jou aanwezig ben en dat Ik je de woorden geef om op te schrijven, terwijl je Mij niet ziet, alleen voelt en daardoor zeker weet dat Ik het in jou ben Die spreekt. Daarop vraag Ik jou, wat maakt dat jij pijn voelt als je je teen stoot terwijl je die pijn niet ziet, maar je zeker weet dat die pijn er is? Wat maakt dat jij je blij voelt omdat je iets fijns overkomt en je die blijdschap niet ziet, maar wel voelt?

Wat je innerlijk voelt is evengoed waarheid als wat je met het materiële oog ziet. En ja, je kunt je zowel bij het voelen als bij het zien vergissen, en dat gebeurt van tijd tot tijd ook. Maar wat je eens hebt gezien en waar is, dat zul je altijd zien dat waar is en wat je eens hebt gevoeld dat waar is, zul je altijd voelen dat waar is, als het werkelijk waar is. Ik ben werkelijk waar, Ik ben werkelijk waar in jou aanwezig, jouw leven ben Ik en dat is werkelijk waar, daarom weet jij dat wat jij innerlijk voelt, waar is, daarom weet jij dat het Woord dat Ik jou innerlijk geef, waar is, want het is waar. Wat waar is en eens als waarheid gezien is, kan niet meer anders gezien worden dan waar.

Maar wat mensen denken dat waar is, maar niet waar is, of wat mensen denken dat niet waar is maar wel waar is, dat is een vergissing en op een zeker moment zullen mensen weten wat een vergissing was en wat werkelijkheid is en eeuwig blijft. En nu vraag jij je af, kan ik mij vergissen? Daarop zeg Ik je, iedereen kan zich in van alles vergissen, maar in Mij en Mijn liefde kan nooit iemand zich vergissen omdat Ik werkelijk waar Ben en besta, ware liefde en haar wijsheid, werkelijk Leven, jullie leven. Wie dat voelt vergist zich niet omdat Ik werkelijk ben Die Ik Ben. Maar mensen verstaan Mijn Woord niet altijd op de juiste manier en Mijn wetten niet altijd zoals ze bedoeld zijn. Maar dat heeft meer met hun denken te maken dan met hun voelen. Want wie Mij eenmaal werkelijk in zich gevoeld heeft, die weet. Die weet en dat weten gaat niet meer weg. Het zakt wel eens wat dieper in het geheugen, maar van tijd tot tijd fris Ik dat geheugen wat op, breng Ik het weten weer naar de oppervlakte.

Dus maak jij je maar geen zorgen over wat jij voelt dat waar is en je van Mij krijgt aangereikt, want Ik ben waar in jou en Mijn Woord is waarlijk in jou en wat meer, Ik ben in alle mensen en Mijn Woord en Mijn liefde is in alle mensen, Leven ben Ik in alle mensen en dat is allemaal waar, tot in de eeuwigheid van Zijn is dat helemaal waar. En jij weet het.

Hemels Brood 6332

Al laat je Mij niet zien wat er in je omgaat, Ik weet het evengoed. Maar het maakt verschil of jij het Mij laat zien of dat jij het voor jezelf houdt. Want wanneer jij Mij laat zien wat je bezighoudt, ontstaat er een andere relatie tussen jou en Mij. Ook al zie Ik altijd alles van iedereen en weet Ik elk gevoel, elke gedachte, elke beweegreden, elke angst, elke moed, elke weerstand, elke vreugde, als je alles met Mij deelt, kan Ik ook veel meer met jou delen.

Zo is het ook tussen mensen. Als je gedachten, meningen, ideeën over iemand hebt waar je mee omgaat, en je vertelt dat diegene niet, dan voelt hij wellicht iets, maar kan er niet met je over praten en kan niet zijn eigen gedachten, eigen ideeën, eigen meningen daarover met jou delen. Daardoor kunnen allerlei misverstanden ontstaan. Want zonder dat je het bemerkt, reageer je toch vanuit je gedachten, je ideeën, de meningen die je hebt, zonder dat je weet of ze juist zijn en zonder dat de ander er iets van weet. Zie je, Ik weet toch wel wat er bij jou speelt, ook al vertel je Mij daar niets over. Maar jullie mensen weten dat van elkaar niet zo precies. Door gevoelens ontstaan er vermoedens en vanuit die vermoedens worden conclusies getrokken die niet altijd naar waarheid zijn en daarbij ontstaan nogal eens misverstanden die moeilijk weg te nemen zijn. Daarbij ontstaan ook vaak onaangename gevoelens van afgewezen te zijn, niet gerespecteerd te zijn, enzovoorts.

Een goede vriendschap kan door zulke misverstanden verloren gaan, terwijl dat niet nodig zou zijn als met elkaar gesproken was. En, het belangrijkste, naar elkaar geluisterd was. Als er geen verwijten gemaakt zouden zijn op basis van gevoelens die op veronderstellingen berusten, zonder na te gaan of die wel juist zijn en niet door veronderstellingen de waarheid missen. Maar als eenmaal zo’n situatie ontstaan is en er onterechte invullingen zijn, dan is het vaak heel moeilijk om tot de waarheid terug te komen. Want toegeven dat je misvattingen had over de ander, toegeven dat je door eigen invullingen over de ander diegene niet naar waarheid geschat hebt, dat kunnen maar heel weinig mensen. Voor de meeste lijkt het gemakkelijker om dan maar geen contact meer te hebben.

En hoe kom je dan uiteindelijk voor Mij te staan? Want voor iedereen komt er een moment dat hij voor Mij staat en toch al zijn doen en laten te zien krijgt in het volle licht van Mijn wijze liefde. En dat kan meerdere keren op aarde al zo zijn. Ik weet en zie alles. Bedenk je dat op de juiste manier. Maar alleen als jij aan Mij in je vrijheid laat zien wat je bezighoudt, kan Ik je helpen en je de moed geven die nodig is om de vriendschap te herstellen. En denk nu niet dat Ik hiermee de schrijver van dit stukje bedoel. Want Ik bedoel jou die dit leest, en voor wie dit is, die weet dat!

Hemels Brood 6333

De honger van mensen naar het ware, het goede, het werkelijke is niet groot. De honger naar roem en rijkdom, naar macht en aanzien, naar welzijn in alle opzichten is daartegenover wel groot. En daar doen mensen heel veel voor, ook datgene wat ze beter niet zouden doen. Ze sluiten compromissen met elkaar, maar ook met zichzelf. Want liever bereiken zij waar ze naar verlangen, dan dat zij eerlijk blijven, liever nemen ze de kosten om te krijgen wat zij willen hebben voor lief, om het maar te krijgen.

En zo is er in de loop der tijden veel ontwikkeld wat de mens van gemak voorziet, maar ook problemen geeft. Iedereen kan wel het een of ander bedenken wat als vooruitgang gezien wordt, maar ook ergens schade aan brengt. Zo is de ontbossing van grote delen natuur van invloed op de weersomstandigheden op andere delen van de aarde met onprettige gevolgen en dat is zo gemakkelijk niet meer te herstellen. En nog maakt de mens compromissen. Nu niet meer alleen om aan zijn verlangens te voldoen, maar nu ook om de schade, die bij het voldoen aan allerlei verlangens is ontstaan, te herstellen of minstens een halt toe te roepen. Maar wat in de loop der eeuwen verstoord is, is niet in een mensenleven te herstellen, zeker niet als er geen samenwerking tussen alle mensen en hun leiders is. Maar macht en aanzien is nog steeds heel belangrijk bij leiders en bij mensen, dus zijn er nog altijd die tegenstrijdigheden, het stillen van de eigen behoeften en het tegengaan van de schade die dat teweegbrengt, om toch maar een zo aangenaam mogelijk leven te kunnen hebben.

Maar niemand kan dat zonder Mij, Schepper van al wat leeft, Schepper van alles, van jullie mensen. En jullie die in Mij geloven, die Mij kennen, jullie zien ook wat er allemaal op aarde misgaat, en jullie honger is anders dan de wereldse honger. Jullie hongeren naar meer liefde onder de mensen, naar meer eerlijkheid onder de mensen, naar meer betrokkenheid bij het welzijn voor elkaar, en hoewel jullie je daarin gevoed weten door Mij, jullie hemelse Vader, zien jullie met enige zorg wat er allemaal in de wereld gebeurt en zien jullie welke gevolgen dat heeft en jullie zouden daar zo graag verandering in brengen. Ik zeg jullie, die verandering komt. De kruik gaat net zolang te water tot hij barst, en dat gaat gebeuren. Maar hoe en wat blijft nu nog verborgen. Verwacht het goede, want het komt en jullie zullen het zien. Want Ik ben een milde God die Zijn schepselen liefheeft en in Mijn liefde zal alles zich keren naar ware liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 6334

Het moeilijkste voor mensen is het om hun gedachten, hun meningen, om wat ze denken zeker te weten, los te laten voor nieuwe gedachten, voor nieuwe feiten, die eerder niet gekend waren maar een beter beeld van de waarheid, van de werkelijkheid geven. Kortom, het moeilijkste voor mensen is het om datgene waar zij vast van overtuigd zijn dat het de waarheid is, los te laten om te kunnen gaan begrijpen wat werkelijk de waarheid is.

Toch is het nodig om alles wat geen waarheid is maar als waarheid aan vastgehouden wordt eerst los te laten, voordat het mogelijk is om de echte waarheid er voor in de plaats te kunnen aannemen. Maar vooral de werelds gerichte mensen laten hun eigen ideeën, hun eigen invullingen, wat ze denken heel zeker te weten, niet gemakkelijk los. Mensen die bereid zijn om hun eigen ideeën en gedachten, hun eigen invullingen, op te geven, komen dichter bij de werkelijke waarheid van leven en dichter bij het besef van Mijn bestaan en gaan begrijpen dat werkelijk leven niet anders dan ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde kan zijn. Niet dat zij daarmee zich al ten volle die ware liefde hebben eigengemaakt, maar hun intentie is het wel om zich de ware liefde, Die Ik Ben, eigen te maken, en met Mijn hulp zal hen dat ook lukken.

Maar vaker vragen zij zich af, hoe er toch zo’n groot verschil kan bestaan ten aanzien van wat mensen geloven of niet geloven en ten aanzien van hun handelen. Hoe komt het dat mensen met een andere huidskleur of met een andere mening of zelfs met een andere leeftijd gediscrimineerd worden op een heel onaangename manier. En daarbij maakt intelligentie of positie in de samenleving geen verschil, want zowel mensen met een vooraanstaande positie als mensen aan de onderkant van de samenleving behandelen mensen als gelijke of discrimineren mensen. Wat maakt dan het verschil? Want er is een verschil in de behandeling van dezelfde mens door de een of door de ander.

Dat heeft te maken met de gedachten, de meningen die mensen als vaste waarheid hebben aangenomen als werkelijk waar, maar wat niet werkelijk waar is. Zo zijn er mensen die superieur denken te zijn aan hun medemensen, zo kan een arts denken superieur te zijn aan zijn patiënten, het hoofd van een bedrijf kan zich superieur denken aan zijn werknemers, een politieman aan burgers, een blanke aan een gekleurde, een gelovige aan een ongelovige, enzovoorts. Maar het kan ook anders zijn, dat de arts zich gelijk aan zijn patiënt weet en zijn kennis uit betrokkenheid gebruikt om de patiënt te helpen, dat de agent zich gelijk aan de burgers weet en zijn kennis gebruikt om mensen te beschermen, dat een blanke zich gelijk weet aan mensen met een gekleurde huid, dat een gelovige begrip heeft voor medemensen die niet geloven, enzovoorts. Het zou het prettigst zijn voor alle mensen als iedereen zou weten gelijk te zijn aan iedereen, maar zo is het nog niet.

Het kwaad heeft nog een zekere macht en kracht. Waardoor en waarom dat zo is, dat is vooralsnog verborgen voor de vrije mens op aarde. Maar het is die macht die de oorzaak is van alle verschillen, de oorzaak dat de ene mens zich boven een ander stelt, met alle narigheid die dat geeft, terwijl een ander mens dat juist niet doet, met alle goeds die dat geeft. Maar de tijd komt dat het kwaad zichzelf vernietigt, omdat het al zijn macht dusdanig verbruikt heeft, dat er zoveel meer inzicht bij alle mensen gekomen is, dat ieder mens al zijn misvattingen, alles wat hij als waarheid zag, maar niet was, al zijn verkeerde handelen inziet en daar van afziet en de waarheid van leven, van Mijn bestaan en Mijn ware liefde, gaat begrijpen als de Enige waarheid van Leven.

Op het moment dat alle mensen daardoor tot het volledige besef van werkelijk leven gekomen zijn, heeft alle kwaad voor eeuwig afgedaan en zijn alle mensen uit eigen inzicht en uit eigen vrije wil tot werkelijk leven gekomen, Mijn werkelijk volmaakte Leven, Mijn ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde, zonder dat zij dat nog ooit kunnen verliezen. Dat is voor iedereen de volle waarheid van Mijn eeuwig ware liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6335

“De waarheid zal u vrijmaken” staat er geschreven. De waarheid ben Ik in Jezus Christus in ieder mens. Jezus Christus is in alle mensen het Licht en de Weg. Maar het licht is niet het doel, de ware eeuwig volmaakte liefde, Mijn ware liefde, is het doel. Het licht toont de weg om te gaan om bij het doel, de ware liefde, te komen. Iedereen heeft het licht nodig om de weg te kunnen zien die tot ware liefde leidt, tot Mij en Mijn liefde. Daarom staat er ook, wie tot Mij komt, komt tot de Vader, want de Zoon is ook de Vader. Dat wordt door veel mensen nog niet juist verstaan.

Zo zijn er mensen die vooral met het licht bezig zijn, terwijl zij het doel niet in zicht hebben. En er is ook vals licht waar mensen naartoe getrokken worden en zij proberen anderen in dat licht mee te trekken. De vraag is dan, hoe is dat valse licht te onderscheiden van Mijn ware zuivere licht in Jezus Christus? Het valse licht komt altijd van buiten de mens, van anderen die beweren het licht gevonden te hebben en zeggen boodschappen uit dat licht ontvangen te hebben. Het echte ware licht komt altijd van binnen in je hart, daar waar Ik Ben. Nog niet iedereen begrijpt en voelt dit verschil, maar Ik zeg jullie, in iedereen is Mijn ware zuivere licht aanwezig. Als je dat nog niet gevonden hebt, kom dan toch in je hart en vraag Mij om Mij in jou te openbaren. Het is daarbij wel heel belangrijk dat je het oprecht meent om Mij in jou te willen ontmoeten. Heb daarbij het nodige geduld, want bij iedereen zijn er innerlijk nog misvattingen die een belemmering kunnen vormen om Mijn innerlijk licht helder en zuiver te kunnen waarnemen. Voor een zuiver zicht op Mijn licht is het nodig om die belemmeringen op te ruimen. Dat vraagt tijd en volharding.

Maak daarbij niet de vergissing te denken dat Ik in jou niet te bereiken ben, en denk daarbij niet dat anderen, die zeggen het licht gevonden te hebben, dat licht aan jou kunnen geven, want Mijn zuivere licht is net als de olie in de lampen van de maagden niet door te geven, omdat het aan de oprechtheid van jouw vrije keus gebonden is. Mijn licht is altijd het zuiverst in het eigen hart, als daar geen eigen invullingen, geen eigenbelang, geen hoogmoed, eigendunk en dergelijke voor staan. Daarbij kan elk vals licht van anderen je weghouden van Mijn ware licht in jou. Je bent vrij om je eigen keus te maken, want Mijn licht in jou kun je het zuiverste zien, als je in volle vrijheid helemaal oprecht om Mijn licht vraagt.

Het belangrijkste daarbij is, dat je Mijn licht zoekt om in alle waarheid tot werkelijke liefde te komen. Want dan zul je op een zeker moment in Mijn zuiverste licht daadwerkelijk tot Mijn ware liefde komen en het eeuwige geluk van ware liefde blijvend ervaren!

Hemels Brood 6336

Ieder mens op aarde heeft te maken met de nog onvolkomenheid van zijn medemensen. De een wat meer dan de ander en er is een verschil tussen de mate van belasting voor de een en voor de ander. Iemand die gewend is aan gladde wegen die zal al vallen over een kiezelsteen en daar ophef over maken. Iemand die gewend is aan wegen met allerlei steentjes zal zich daar niet snel druk om maken, pas als er een grote steen zijn weg verspert, zal hij zich roeren. Zo is het in de omgang met elkaar. Voor de een is een kleinigheid al een probleem, terwijl een ander daar overheen kan stappen. Zo kunnen mensen het zich moeilijker maken dan nodig.

Maar in de praktijk is alles even serieus als het voor iemand serieus is. Zoveel mensen, zoveel verschillende meningen, en wie zal bepalen welke mening de juiste is om vanuit te gaan? Dat is de kern van elk probleem met mensen onderling, wie heeft er gelijk en wie kan bepalen wie er gelijk heeft? Zolang de mens nog niet in alles naar ware zuivere onvoorwaardelijke liefde handelt, heeft hij ook het vermogen niet om te bepalen wat wel of niet juist is. Zolang dat zo is kan niemand zich beroepen op zijn gelijk. Wie wil weten wat waarheid is, die kan dat alleen te weten komen bij Mij, door oprecht en eerlijk Mij te vragen wat waar en juist is. Maar de meeste mensen gaan op zichzelf af, op wat zij ervaren, op hun eigen conclusies ten aanzien van de feiten die zij kennen en voor waar houden, terwijl er nog andere feiten zijn die niet geweten worden. Zo wordt ware liefde voor elkaar geblokkeerd en raakt de weg om samen te gaan geblokkeerd voor de stroom van Mijn liefde, Mijn zegen.

Liefde geeft ruimte aan elkaar in alle opzichten, binnen de door Mij gegeven wet, die zowel een letterlijke betekenis als een diepere geestelijke betekenis heeft. Waar het in veel gevallen om gaat is verdraagzaamheid. Maar waar het vaak op neerkomt, is het de ander corrigeren, omdat zijn gedrag niet bevalt. Maar wie bij Mij komt en Mijn liefde put, die zal steeds verdraagzaam zijn weg gaan, en de grootste keien op zijn weg zal hij moeiteloos omzeilen, doordat hij zich gedragen weet door Mij en Mijn liefde. En wie uit Mijn liefde zijn weg gaat, die gaat een gladde weg, want hij ziet geen stenen op zijn weg, hij ziet alleen Mijn liefde in alles en iedereen.

Hemels Brood 6337

Er zijn mensen die in Mijn Naam genezingen doen. Maar hoe staat het met de geestelijke genezing van de mensen die lichamelijk genezen worden? Voor veel mensen is het belangrijk om een gezond lichaam te hebben en zij doen er alles aan om een gezond lichaam te houden of van ziekten genezen te worden. Veel mensen gaan daarvoor naar iemand die uit Mijn Naam geneest of die zegt medemensen te kunnen genezen. En menigmaal worden mensen als door een wonder genezen, omdat Ik het toelaat. Juist het wonderlijke van de genezing brengt mensen tot een zekere inkeer.

Over het algemeen gaat die inkeer niet zo diep dat die mens daarmee ook tot geestelijke heling komt. Daarom is het niet iedereen gegeven om te genezen van zijn lichamelijke ongemakken. Maar veel mensen hebben daarover verkeerde opvattingen. Regelmatig wordt er gedacht dat het die mens niet gegeven is om te genezen, omdat hij nog veel te leren zou hebben. Maar zo is het niet. Er zijn mensen die geestelijk heel dicht bij Mij en het verstaan van Mijn liefde en Mijn Woord gekomen zijn en daardoor ook heel zuiver zien wat er in de wereld mis is, heel duidelijk voelen hoe weinig mensen Mijn liefde, Mijn Woord, Mijn waarheid begrijpen, en zij zien hoe vaak mensen naar hun eigen wijsheid handelen en dat doet hen innerlijk verdriet. Want ze zouden daar graag verandering in aanbrengen, maar stellen steeds opnieuw vast dat zij daarvoor het vermogen nog niet hebben. Niet door hun eigen tekorten, maar juist door de tekorten van hun medemensen.

Dat innerlijke gevoel van verdriet vertaalt zich bij hen in lichamelijke zwakte, wat daarom te maken heeft met de onvolmaaktheid van de wereld en haar afdwalingen van Mijn liefde. Hoe graag zouden zij gezond zijn en voor hun medemensen alles doen om afgedwaalde mensen tot inzicht te brengen, tot Mij te brengen en tot Mijn liefde. Zij hebben dan wel geen lichamelijke volle gezondheid, maar hun geest is dicht bij Mij en Mijn liefde, hun besef van Mijn bestaan in hen is groot, maar evengoed hebben zij nog te leren om tot volle volmaaktheid te komen. Zou ziekte of lichamelijke zwakte te maken hebben met de mate van besef van Mij en Mijn liefde, met het al dan niet handelen naar Mijn liefde, dan zouden er bijna alleen ernstig zieke mensen op aarde zijn. Nu zijn er mensen met een zwakke geest maar met een sterke gezondheid en zijn er mensen met een sterke Mij liefhebbende geest maar een zwakke gezondheid. Dat wil niet zeggen dat alle mensen met een zwakke gezondheid een sterke geest hebben en dat alle mensen met een sterke gezondheid een zwakke geest hebben, want ziekten zijn er om allerlei redenen.

Maar laat niemand denken een rechtvaardig oordeel te kunnen uitspreken over de reden van iemands lichamelijke ongemakken, want dan miskent hij Mijn ware liefde waarmee Ik in alle wijsheid alle mensen leid. Of iemand wel of geen gezond lichaam heeft, kan nooit een maatstaf zijn voor zijn geloof, voor zijn besef van Mij en Mijn ware liefde, voor zijn manier van handelen, al dan niet naar liefde, voor zijn inzichten ten aanzien van Mijn Woord en het verstaan daarvan. Want lichamelijk gezond willen zijn is iets heel anders dan geestelijk gezond willen zijn. Een lichamelijke gezondheid is prettig, maar het brengt in geestelijk opzicht weinig of niets, als niet naar liefde geleefd wordt. Daarnaast kan iemand met een zwak lichaam maar met een zuivere gezonde Mij liefhebbende geest makkelijker in Mijn hemelen komen, dan iemand met een gezond lichaam maar een zwakke geest en weinig geloof in Mijn liefde.

Kijk daarom niet naar iemands lichamelijke gesteldheid maar naar zijn geestelijk vermogen en doe dat altijd samen met Mij en Mijn liefde, zodat er geen misverstanden, geen misvattingen kunnen ontstaan. Want ware liefde heeft geen oordeel, maar ziet heel zuiver wat werkelijk is.

Hemels Brood 6338

Er wordt gezegd, ervaring is de beste leermeester. En dat is wat een verblijf op aarde mensen geeft, lering door ervaring. Maar er is nog een betere manier om te leren en dat is rechtstreeks van Mij in je hart. Daarbij kan Ik zeggen dat de lering van Mij in je hart een mildere lering is dan de ervaringen die de wereld je geeft. Het is dan wel nodig dat je Mij als leraar kiest, dat je in je hart voor lering bij Mij komt, dat je naar Mij luistert en naar Mijn adviezen handelt.

Niet omdat Ik je dat aanraad, maar omdat je inziet dat Mijn advies het beste is om op te volgen. Want er zijn veel mensen die voor Mijn leer gekozen hebben, maar er zijn maar weinig mensen die Mijn leer opvolgen zoals die bedoeld is. Daardoor hebben veel mensen toch ook nog te maken met de lering door ervaring tijdens hun verblijf op de aarde. Want het alleen opvolgen van Mijn advies, van Mijn Woord, zoals geschreven staat in de Bijbel, zonder dat ten diepste te begrijpen en mee eens te zijn, geeft niet het beste resultaat. Leren is pas werkelijk leren als het geleerde begrepen is en als het de eigen vrije keus is om ernaar te handelen, omdat heel duidelijk is dat het geleerde de beste manier van handelen met het beste resultaat is.

Als die overtuiging er niet is, is het een blind opvolgen van wat als lering aangeboden wordt en dat geeft niet het beste resultaat. Het geeft wel resultaat, maar doorgaans is er voor het ten volle eigenmaken ervan toch nodig om er aardse ervaringen bij op te doen. Maar wie Mijn leer, Mijn Woord, Mijn liefde begrijpt en er uit volkomen eigen vrije wil naar handelt, omdat hij inziet dat dat het beste is voor iedereen en het beste resultaat gaat geven, die zal het beste resultaat oogsten en daarbij geen wereldse ervaring nodig hebben. Maar wie puur en alleen uit gehoorzaamheid zonder begrip Mijn Woord opvolgt, die zal toch wereldse ervaringen nodig hebben om tot begrip te komen.

Het belangrijkste voor iedereen is ware liefde te leren zijn in alle doen en laten, vanuit het hart naar ware liefde leren leven is het belangrijkste. Op aarde is het de bedoeling dat iedereen op de een of de andere manier leert volledig liefde te zijn. Door ervaring, door inzicht, door Mij in het hart, door Mij in alles wat er is. Hoe meer iemand zich daarvoor inzet, des te meer leert hij uit Mij en kan hij wat hij geleerd heeft ten goede aan iedereen in praktijk brengen. Niet voor Mij of voor zichzelf, maar voor alle mensen. Want uiteindelijk is dat de bedoeling, dat alle mensen leren ware liefde uit eigen vrije wil en eigen vrije keus te zijn.

Hemels Brood 6339

Het is beter om degene te zijn die onrecht aangedaan wordt, dan degene die je onrecht aandoet. Het is beter om bedrogen te worden, dan de bedrieger te zijn, enzovoorts. Maar dat beseffen veel mensen niet en zij trekken ten strijde tegen degenen die hen onrecht aandoet, tegen de bedrieger, tegen alles wat gemeen en oneerlijk is en daarmee geven zij ingang aan Satan, waardoor hij hen tot handelen dat niet naar liefde is te verleiden, en dat begint al bij onverdraagzaamheid jegens elkaar. Steeds opnieuw zijn mensen niet tevreden met de manier waarop zij behandeld worden door hun medemensen, steeds opnieuw verzetten mensen zich tegen het handelen van hun medemensen en steeds opnieuw alsof zij zelf volmaakt zijn.

Natuurlijk zijn er zware misdaden waaraan zeker een halt toegeroepen moet worden om erger te voorkomen, maar dat bedoel Ik niet. Ik bedoel de eenvoudige dagelijkse omgang met elkaar en de ontevredenheid die er van tijd tot tijd over elkaars gedrag is. Beschuldigingen en verwijten over en weer, omdat mensen de onvolkomenheden van een ander niet verdragen en daarbij hun eigen onvolkomenheden vergeten of verwachten dat mensen die wel verdragen. Zelfs jullie, in Mij gelovende mensen, verdragen elkaars onvolkomenheden nauwelijks of niet en blazen die op met beschuldigingen en verwijten en blijven daarover mokken zonder tot vergeving te komen, terwijl jullie Mij om liefde, om heling, om van alles bidden om te verkrijgen. Besef eens hoe dat met elkaar in tegenstelling is.

Terwijl met een eenvoudig gesprek op het moment dat iets speelt mensen al snel tot een wederzijds begrip zouden kunnen komen, waarbij wat er gebeurd is vergeven en vergeten kan worden, blijven mensen soms maanden of wel jaren met wrok en boosheid hun leven vergiftigen. Besef toch dat dat je groei in liefde beperkt. Alles wat je niet vergeven en vergeten kunt doet je geen goed, alle verwijten die je bij je draagt belemmeren je geestelijke groei en geven ruimte aan Satan om het je in allerlei andere situaties moeilijk te maken. Besef toch dat alleen oprechte liefde, ook voor degenen die je misschien iets tekort deden, je vrijmaakt van die macht van Satan en je met liefde de volledige bescherming krijgt om niet in zijn netten verstrikt te raken.

Want Ik heb jou lief, maar Satan niet. En alle keren dat jij niet verdraagt, niet vergeeft, in verwijten blijft hangen, geef je hem macht die Ik hem niet kan ontnemen zonder jouw vrijheid te belemmeren. Echte misdaden moeten aangepakt worden, maar onderlinge onvolkomenheden zijn iets heel anders en het is van belang dat jullie elkaars onvolkomenheden verdragen, vergeven, vergeten, zodat Satan geen kans krijgt om een wig te drijven waar het goed is. Wees alert, want hij is slim en altijd wakker. Besef dat en weet eens te meer dat het steeds jouw keus is of je boos wordt, geïrriteerd raakt, verwijten gaat maken, enzovoorts, of in ware oprechte liefde blijft en vergeeft. Want er is ook bij jou nog veel om vergeven te worden. En al was dat niet zo, al zou je volmaakt zijn, dan nog is ben je pas volmaakt als jij in alle opzichten in liefde blijft en vergeeft wat anderen nog niet goed doen.

Aan jullie allemaal zeg Ik, voel je niet genoeg liefde om wat anderen je misdoen te vergeven, kom dan bij Mij en put uit Mij, de Bron van alle leven, van oneindig veel liefde, alle liefde die je nodig hebt om te vergeven en te vergeten en maak het goed.

Hemels Brood 6340

Het willen hebben van macht en het niet willen afstaan van macht is diep geworteld in de mens en een ingang voor het kwaad om de mens te verleiden tot het tegenovergestelde van liefde. Want macht is een krachtig middel om medemensen je wil te kunnen opleggen. Zo goed als alle mensen hebben in meer of mindere mate de neiging om hun medemensen hun wil op te leggen. Daarbij gaat het in het dagelijks gebeuren om relatief kleine dingen, maar in het groot gaat het om dictators die zo verzot zijn op macht, dat zij er ernstige misdaden voor over hebben. Dat is doorgaans gemakkelijk te zien, maar voor de gewone burger weinig aan te doen.

Maar onderling zijn er tussen gewone burgers in allerlei opzichten ook vaak vormen van machtsstrijd. Vooral als mensen het niet met elkaar eens zijn ontstaat er een strijd om macht die meestal heel subtiel en ondergronds plaatsvindt, nauwelijks zichtbaar, maar wel merkbaar voor degene die aan de verliezende hand is. En juist dan is diegene kwetsbaar om door het kwaad verleid te worden om via slinkse wegen de ander te overtroeven. Dat kan met verdraaiing van de waarheid zijn, of het verzwijgen van gegevens, of het gebruik maken van leugens, of het op je hand krijgen van medemensen, of het in een slecht daglicht stellen van degene die aan het winnen is. Dat gaat zo ondergronds, dat het nauwelijks bemerkt wordt door medemensen en zij ook niet beseffen dat zij gebruikt worden om die machtsstrijd te winnen. Vaak worden door roddels medemensen tot meningen gebracht die niet juist zijn, maar als juist worden aangenomen, omdat zij niet alles weten, en wat hen verteld wordt geloven zij zonder het op waarheid te controleren.

Zo speelt het kwaad met mensen. Alleen de nederigen van aard zijn minder vatbaar voor de verleiding van het kwaad. Maar hoe snel is iemand al geïrriteerd als zijn eerlijkheid niet geloofd wordt? Want daarmee wordt hem de macht van de waarheid ontnomen en dat is verlies van macht. Maar wie herkent dat als zodanig? Als je eerlijk bent, wil je dat je eerlijkheid erkend wordt en de meeste mensen gaan de strijd aan om in hun eerlijkheid erkend te worden. En al wordt het niet bemerkt, maar het kwaad is direct ter plekke om met het ongenoegen aan de slag te gaan en weinigen beseffen dat, want maar heel weinig mensen zijn nederig genoeg om zich door het kwaad niet te laten verleiden tot verontwaardiging, tot irritatie, weinigen blijven vriendelijk uitleg geven of houden zich stil. Als dat al zo is bij eerlijkheid wat niet geloofd wordt, hoeveel te meer zal het kwaad ingang vinden bij oneerlijkheid?

Daarom, wees erop verdacht dat ook jij die drang naar macht in je hebt, die diep in je verborgen drang naar vrijheid, die lijkt door macht verkregen te kunnen worden, maar alleen door ware nederigheid werkelijkheid kan zijn, als het op ware liefde gebaseerd is. Kijk met Mij samen in de diepte van je ziel en je zult verbaasd zijn wat daar huist. Schrik daar niet van, want met Mij samen is alles te verhelpen en tot ware liefde te brengen. Als jij wilt, met Mij samen.

Hemels Brood 6341

Vrees niet voor de tijden die gaan komen, die vooral door het kwaad hun vorm krijgen. Want het kwaad zal een halt toegeroepen worden en de ware liefde zal haar plaats innemen, want Ik heb het kwaad slechts een beperkte macht toegestaan en dat is niet zomaar, zonder reden. Het is toegestaan ten diensten aan alle mensen en ten dienste aan Mij, en wel zodanig dat het denkt zelf macht in handen te hebben, terwijl Ik het ben Die alles in Mijn Hand van ware liefde heb en eeuwig houd.

Ook al lijken de verhoudingen in de wereld zoek te zijn, al lijkt het in de wereld meer en meer een chaos te worden, met allerlei problemen die niet zomaar op te lossen zijn, toch zal alles opgelost worden, want Ik heb er reeds van het begin van de Schepping af aan in voorzien dat het goedkomt. Alleen het hoe en wanneer is aan jullie mensen niet bekend, alleen aan Mij, jullie God en Schepper. Het kan jullie ook niet bekend zijn, omdat jullie anders geen vrije wil meer zouden hebben en juist jullie vrije wil is onderdeel van de zekerheid dat het goedkomt in Mijn liefde.

Sommigen van jullie die vast in Mij geloven, die in hun hart veel met Mij in contact zijn, kunnen begrijpen waarom het jullie niet bekend kan zijn zonder de vrije wil te verliezen, en dat is zeker gesteld bij de Schepping van hemel en aarde, dat geen van jullie de vrije wil kan verliezen. Evengoed kan iedereen zijn vrije wil anders gebruiken dan bedoeld is, dan goed voor hem is, zolang het kwaad nog macht heeft. Maar ook daarin, in alle afdwaling van liefde, al het toegeven aan de verleiding om niet bij liefde te blijven, om af te wijken van wat goed en eerlijk is voor wat niet goed en niet eerlijk is, omdat het voordeel belooft, wat geen werkelijk voordeel is, heb Ik voorzien.

Want het kwaad is in haar kwaad en haar wijze van verleiding heel slim en ziet alles waar zij haar slag kan slaan, maar van ware liefde weet zij niets en dat maakt haar dom en blind voor de werkelijkheid. Zie erop toe dat je de verleiding weerstaat, want het kwaad spiegelt je van alles voor wat je lijkt te krijgen, maar het maakt je even dom en blind als het kwaad, zodra je eraan toegeeft. Begrijp dit en hoed je voor elke verleiding, blijf eerlijk en trouw, zodat je Mijn komst niet mist en bij de eersten bent om Mij in ware liefde te begroeten en je deel uitmaakt van de redding van alle mensen van het kwaad. Want Ik kom in ware liefde alle ogen openen en ware liefde zal terugkomen op aarde!

Hemels Brood 6342

Steeds opnieuw hebben mensen er  moeite mee om de werkelijke waarde van elkaar te zien. En steeds opnieuw hebben mensen er moeite mee als hun waarde niet gezien wordt. Maar de waarde waar de meeste mensen aan hechten, is aanzien, gekend worden, vooral gekend worden in de betekenis van iets te bieden hebben wat voor de ander van belang is. En dat wordt dan vervolgens te koop aangeboden, voor geld of voor een dienst, voor waardering of erkenning. Vooral geld, erkenning en aanzien worden nagestreefd.

Er is daardoor veel commercieel geworden, niet alleen in de handel, de economie, maar ook in de politiek en de journalistiek en in de persoonlijke omgang met elkaar. Dienst vraagt om wederdienst. Bijna niets is gratis. Als het kon, zouden mensen de zon en de maan nog te koop aanbieden. En in zekere zin gebeurt dat ook, want er wordt energie van de zon verzamelt en te koop aangeboden. Hoe ver gaat de mens in de verkoop van alles wat Ik hem gratis geef? En dat niet alleen ten aanzien van het materiële zaken, maar ook voor het geestelijk welzijn van mensen worden gemeenschappen opgericht die geld vragen voor geestelijke ondersteuning en zorg voor elkaar is een dienst geworden waarvoor betaald moet worden. Zo ver is het op aarde gekomen, dat alles naar waarde geschat wordt voor verkoop, voor handel en daarbij wordt oneerlijkheid niet geschuwd. Wat in de media komt wordt geselecteerd naar waarde en gesorteerd naar belang, naar sensatie, naar heldhaftigheid, als het maar interessant genoeg is, en als het dat niet is wordt het interessant gemaakt of genegeerd.

Lieve mensen die in Mij geloven zonder Mij te zien zoals jullie elkaar zien, die Mij in het hart voelen en daardoor weten dat Ik besta, jullie leven Ben, dat Ik Alles in de hele oneindigheid Ben, ware liefde en volmaakte wijsheid Ben, jullie zijn op aarde in die wereld geplaatst en hoe moeilijk het ook is, blijf op Mij vertrouwen. Want de afdwalingen van liefde zijn slechts tijdelijk, zodat het aan alle mensen heel duidelijk wordt, dat Ik, jullie God en Schepper, het ben Die Levend is en leven geeft, waardoor jullie mens zijn. Want Ik ben eeuwig Dezelfde, volmaakt wijze liefde. Dat zal ieder mens gaan inzien en aannemen. Houd vast aan Mij en Mijn liefde, het komt goed, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 6343

Wanneer je veel weet en begrijpt van Mij en Mijn Woord, van het belang om naar Mijn leer van ware liefde te leven, brengt dat een grotere verantwoordelijkheid met zich mee dan van mensen die nog weinig van Mijn Woord verstaan en begrepen hebben. Die grotere verantwoordelijkheid kan van tijd tot tijd drukkend zijn, vooral als er moeilijke besluiten genomen moeten worden.

Maar zie, jullie, die Mij in je hart kennen, hoeven daarvoor niet te vrezen, want je kunt Mij altijd raadplegen en als je in je hart niet stil genoeg kunt zijn om Mijn stem te verstaan, dan is het niet zo dat daarop harde sancties van Mij volgen, ook niet als je in je besluiten zo nu en dan niet helemaal op het pad van ware liefde bent gebleven. Want Ik weet dat jullie nog niet volmaakt Mijn liefde uit vrije wil kunnen zijn, er zijn nog misvattingen, er is nog zwakte, en er is nog eigenbelang en bij een aantal is er in een bepaalde mate zelfs nog hoogmoed. In verhouding tot wat andere mensen begrijpen, is dat nog veel, maar Ik ben toch mild in Mijn hulp aan jullie om tot zicht op je misvattingen, je zwakte, je eigenbelang en je hoogmoed te komen, zodat je steeds meer leert op het rechte pad van ware liefde te blijven, uit eigen volkomen vrije keus.

Maar soms is die mildheid niet genoeg en dan zal Mijn hulp wat duidelijker en daardoor wellicht ook wat minder aangenaam zijn en zal het niet gemakkelijk te aanvaarden zijn dat ook het minder aangename Mijn liefde is en uit Mijn liefde voortkomt. Wanneer je later tot het volkomen inzicht gekomen bent en in je vrijheid tot alleen nog tot ware liefde in alles gekomen bent, gelijk Ik alleen ware liefde in Alles Ben, zul je zien met hoeveel liefde Ik jou en alle mensen geleid heb en tot eigen volkomen vrij en gelukzalig leven gebracht heb in de ware vrijheid van het eigen zijn en tegelijk in de oneindige gelukzaligheid van Mijn Zijn, werkelijk oneindig leven.

Want al leven jullie op aarde, naar de ware gelukzaligheid in vrijheid zijn jullie nog op weg. Maar jullie kennen Die weg, Die Ik Ben in Jezus Christus. Blijf dan zoveel je kunt op die weg en weet dat bij elke struikeling Ik je overeind help tot je niet meer struikelt en samen met Mij en alle mensen in ware eenheid jezelf kunt zijn, gelukzalig levend in eeuwigheid.

Hemels Brood 6344

In het hele materieel vormgegeven universum is de uitwerking van leven en het doen en laten van de mens weergegeven. Maar tot in de oneindigheid is niet te zien wat daar gaande is, want elk moment verandert in het universum zoveel als in de mens en door de mens verandert op de aarde. Maar de mens heeft geen besef ervan hoe zijn doen en laten in het grote geheel doorwerkt en om te beginnen zichtbaar en merkbaar gevolgen heeft op de aarde zelf.

Mensen doen archeologische ontdekkingen en weten die niet te plaatsen in de huidige tijd, weten de linken niet te leggen met de situatie op aarde in de huidige tijd en zij doen ontdekkingen in de ruimte en daaruit voort komen vermoedens die mensen in een theorie kunnen zetten, maar de theorie kunnen zij niet staven met bewijzen en daarbij zijn zij afhankelijk van het licht. Nog altijd begrijpt de geleerde mens niet dat het Mijn licht is dat hij nodig heeft, niet om verder in de oneindige ruimte van het universum te kunnen zien wat daar is, maar om te begrijpen wat het betekent, en om zijn eigen leven te begrijpen, wat wel weergegeven is in materie, maar de materie zelf niet is. Het is alsof hij in een spiegel zichzelf ziet en de afbeelding van hemzelf niet herkend en denkt dat zijn afbeelding levend is.

Waarom gebruikt de mens een spiegel? Om te zien hoe hij eruit ziet. In de ruimte van alle bestaan kan de mens zien hoe hij eruit ziet, en hij herkent het niet, want het licht reikt hem niet ver genoeg. En zou hij begrijpen dat het licht in de ruimte van de oneindigheid Mijn licht in hemzelf, van het vuur van Mijn liefde is, welke gepaard gaat met wijsheid, dan zou hij het heelal dieper naar de geestelijke oorsprong van alles kunnen gaan begrijpen. Nu overweldigt hem de enorme complexe omvang zonder te zien wat het werkelijk laat zien. Hij kijkt in de verte en is blind voor Wie hij in zich aanwezig heeft, herkent zichzelf niet in Mij en herkent Mij niet in hem. Maar de tijd komt dat hem een licht opgaat, Mijn eeuwig zuivere licht, en hij de verbinding gaat leggen.

Want Ik heb alles zo geschapen, dat de mens zichzelf in Mij vindt en Mij, zijn God en Schepper, in hem vindt. Maar alles stap voor stap, zodat de mens, mens blijft, het oorspronkelijk goddelijke wezen dat Ik geschapen heb naar Mijn beeld en gelijkenis om aan Mij gelijk, maar niet Mij, zelf te zijn en in totale gelukzaligheid te leven en leven voort te brengen, werelden te doen ontstaan, universums in de oneindigheid van zijn, mens, levend, gevend, krijgend, vruchtbaar tot in eeuwigheid in eenheid met Mij en alle wezens die ontelbaar veel in getal zijn, allemaal deel van Mij en deel van elkaar, waarbij de mens als enige gelijk aan Mij zelfstandig in vrijheid Mijn Goddelijke eigenschappen gebruiken kan zoals hem goed dunkt, zodra hij dat in vrijheid uit ware liefde en wijsheid wil.

Hemels Brood 6345

Ik heb jullie het volmaakte leven gegeven in eigen beheer. Maar de manier waarop mensen het van Mij gekregen volmaakte leven beheren, is niet volmaakt en er oorzaak van dat het leven zich niet in haar volmaaktheid toont. Zodat veel mensen niet geloven in de volmaaktheid van leven en ook niet in Mijn volmaakte Goddelijkheid.

Evengoed blijft het van Mij gekregen leven volmaakt en zodra mensen op de juiste manier met hun leven omgaan, zal het haar volmaaktheid ook tonen. Maar nu juist daar zit de moeilijkheid, veel mensen zien niet in dat het hun eigen manier is waarop zij met hun leven omgaan, waardoor het leven op aarde zich niet volmaakt toont. Evengoed moet er iemand daaraan schuldig zijn en het gemakkelijkste is het om Mij daar de schuld van te geven, of elkaar. Geen van beide keuzen helpt eraan mee om te gaan inzien dat er een volmaakte manier van omgaan met je leven is, terwijl Ik die tijdens Mijn verblijf op aarde toch wel heel duidelijk aangereikt heb.

Maar voor jullie, die in Mij en Mijn leer geloven, is het moeilijk om met al die andere manieren van leven, waarvan jullie begrijpen dat die niet tot de volmaaktheid van het werkelijk leven leiden, om te gaan op de manier die jullie wel begrepen hebben, namelijk met ware liefde voor iedereen. Dat is moeilijk voor jullie en graag zou je aan mensen duidelijk willen maken dat er een andere, betere manier is om met het leven om te gaan en waarom dat een betere manier is, een manier waardoor het leven haar ware volmaaktheid zal tonen. Maar naar jullie wordt door veel mensen niet geluisterd, omdat het vraagt om de eigen misvattingen los te laten, omdat het vraagt om voordelen af te staan, omdat het vraagt om schuld te bekennen, enzovoorts, wat als vernedering ervaren wordt en waar mensen te trots voor zijn.

Maar zie je, het is niet zo dat mensen niet naar jullie luisteren, het is zo dat zij niet naar Mij luisteren. Niet naar Mij in hun hart en niet naar Mijn stem die via jullie klinkt als je hier en daar uitleg geeft over Mij en Mijn Woord, over de manier waarop ieders leven tot volmaaktheid kan komen, over wat werkelijk ware liefde is en bewerkt. En misschien wordt je wel eens wat mismoedig, ben je geneigd om het maar zo te laten, geneigd om te denken, wat helpt het, het heeft geen zin. Maar Ik zeg jullie, Ik geef niet op, want werkelijk leven is en blijft volmaakt, Ik ben en blijf volmaakt en dat blijft eeuwig zo. En vanuit Mijn volmaaktheid, Mijn volmaakte Zijn, Mijn volmaakte Leven, welke volmaakt wijze onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde in volkomen waarheid is, blijf Ik Mijn volmaakte Leven aan jullie mensen geven, tot in de oneindigheid. Ik blijf altijd in liefde Mijn Leven geven en wel zodanig, dat alle mensen eens gaan inzien dat zij met hun leven het beste kunnen omgaan vanuit Mijn ware wijze liefde en dan zullen alle mensen de gelukzalige volmaaktheid van werkelijk leven ervaren.

Dus jij, die daar nu al zicht op hebt, geef niet op, blijf moedig streven naar de beste manier om met je leven om te gaan, want je bent op de goede weg, die ware liefde is voor Mij, voor je medemensen en voor jezelf. Blijf in het besef dat Ik in alle vrijheid alles leid tot volmaakt leven voor alle mensen, waarbij iedereen het beheer over zijn leven houdt en daar mee omgaat zoals nodig is om het volmaakte geluk van werkelijk leven te zijn.

Hemels Brood 6346

In alle vrijheid breng Ik mensen onder elkaars hoede. Denk niet dat de mensen die je ontmoet zomaar op je pad komen. Niets is zomaar, en zonder de vrijheid van keus van alle mensen te belemmeren, ligt toch alles in Mijn Hand. Maar de mens weert de goede wegen die hem aangeboden worden nogal eens af en dan zijn er omwegen nodig om iedereen toch op de voor hem beste weg te brengen.

Ik breng mensen tezamen om zorg voor elkaar te dragen, om elkaar aan te vullen. Zodat wat de een niet lukt, hij van de ander kan krijgen en omgedraaid. Maar regelmatig wordt dat niet herkend en blijft iemand hangen in onvermogen, omdat hij niet wil toegeven aan zijn onvermogen, terwijl hij wat hem niet lukt, beter uit handen kan geven aan iemand die wel over het nodige vermogen beschikt. Soms is dat eenvoudig koppigheid, maar bij veel mensen gaat het om eigengewin, om aanzien, om erkenning dat zij alles net zo goed kunnen als ieder ander. Maar Ik heb schakeringen aangebracht in de schepping. Kijk naar de natuur, hoe aanvullend aan elkaar alles daar is, het ene leven is aanvullend aan het andere, dat is bij planten en dieren zo en dat gaat op de meest natuurlijke wijze vanuit Mijn wil, want zij hebben de bewustheid van zijn slechts gevat in Mijn wil, terwijl jullie mensen van Mij de eigen vrije wil gekregen hebben, met het advies om Mijn wil te volgen.

Zouden mensen in hun vrijheid Mijn wil volgen, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Want Mijn wil is om te beginnen gebaseerd op liefde en haar wijsheid en vanuit die liefde en haar wijsheid wordt gepaard wat bij elkaar het beste voortbrengt om in het leven te zijn. Zo is het bedoeld dat alles gepaard gaat met het best passende in liefde en wijsheid, van nature Mijn wil volgend, wat in alle opzichten altijd de beste resultaten geeft. Maar veel mensen houden vast aan hun eigen wil en hun eigen onvolkomenheden, soms uit gewenning, uit gebrek aan vertrouwen, maar ook uit de hoogmoed te denken het zelf te kunnen of het zelf te moeten kunnen. Maar Ik heb jullie geschapen om met elkaar samen te leven in Mijn ware liefde, elkaar aanvullend tot eenheid met Mij, man en vrouw, niet letterlijk man en letterlijk vrouw, maar geestelijk, het een en het ander passend tot eenheid.

Want duizend komt tot één, miljoen komt tot één, alles komt tot één, als Mijn advies in alle liefde uit eigen vrije keus wordt opgevolgd, als Mijn wil ook jouw wil is, zodat de liefde en haar wijsheid tezamen komen zonder verstoring door eigen verlangens, door de hoogmoed het zelf wel te kunnen, zonder de drang naar eigenheid als eenheid, los van de ander. Want niemand is in werkelijkheid een eiland zonder bewoners. Daarom kan niemand alleen zichzelf zijn, iedereen is ook altijd elkaar en allen tezamen is Eén, Ben Ik. Gedenk dat in al jullie doen en laten, jullie zijn samen. En alleen samen is Eén, Ben Ik, werkelijk Leven zoals Leven Is.

Hemels Brood 6347

Als ik in Uw liefde zou mogen stappen en alles wat bij mij geen liefde is weg zou zijn, dat zou ik wel graag willen, want dan zou ik vast heel anders zijn.

Zoveel anders zou je niet zijn, alleen lichter. Je kunt in Mijn licht stappen en alles wat geen liefde is zien. Mijn licht is gelijk Mijn liefde en zou je in Mijn licht alles loslaten wat geen liefde is, dan zou je zijn wie je nu al bent, zonder de schaduwen van alles wat geen liefde nu nog bij jou is. Maar zoiets gaat niet in één keer.

Zie het zo, je ziet een lichtpunt en je wilt daar naartoe, dan is het nodig dat je stappen zet in die richting. Dan kom je steeds dichter bij dat licht en zie je steeds meer, maar je bent daarmee nog niet in dat licht. Hoe dichterbij je komt, des te lichter wordt het en des te meer ga je zien. Maar je kunt niet sneller vooruitkomen naar dat licht, dan dat je wat het licht je laat zien, kunt begrijpen. Het licht helpt je om wat je ziet te begrijpen, zodat je steeds een stapje dichter bij het licht komt. Maar tussen al die stappen richting het licht zitten ook nog misstappen, die je vertragen en je begrip bemoeilijken, tot je weer op het spoor van de juiste stappen komt en daarmee weer vooruit naar het licht gaat.

Want het is nu eenmaal niet zo dat je zonder de ervaring van de duisternis in één keer in Mijn licht kunt stappen, zonder volkomen verblind te worden en helemaal niets meer te zien en te herkennen. Want in het duister zie je niets, maar in Mijn zuivere licht evenmin, zonder dat je deel van Mijn licht bent. Deel van Mijn licht word je door ware liefde te zijn. Alle stappen die je op aarde richting Mijn licht zet, zijn stappen van ware liefde waarvoor Ik je voeding geef in je hart, waar Ik Ben en waar Mijn licht en Mijn liefde is. Dus, wie zich op zijn hart richt, waar Ik Ben, die richt zich op Mijn licht. En in Mijn licht, wat in ieders hart aanwezig is, kan iedereen zien welke stappen hem dichter bij Mijn licht in hem brengen.

Altijd hebben die stappen te maken met het doen en laten en met de keuzen die gemaakt worden. Zo kan de weg naar Mijn licht, en daarmee tot Mijn liefde, langer of korter zijn. Maar wie wil en volhoudt, die komt uiteindelijk zo dicht bij Mijn licht dat hij in Mijn liefde stapt en hij zal alles wat geen ware wijze liefde is kwijt zijn en daarmee overgelukkig zijn!

Hemels Brood 6348

Het gaat er bij mensen in veel gevallen niet om wat zij van zichzelf vinden, maar wat zij van een ander vinden, wat zij vinden dat een ander zou moeten kunnen, wat een ander anders zou moeten doen of anders zou moeten zeggen. Veel mensen hebben over hun medemensen een uitgesproken mening, die zij vaak ook daadwerkelijk uitspreken. Daarbij vinden zij ook vaak dat zij geëigend zijn om die ander te beleren of op zijn zachtst gezegd wel zodanig tegemoet kunnen treden, dat diegene merkt dat zijn gedrag of zijn manier van spreken als onaangenaam ervaren wordt. Daarmee gaat die mens, bij wijze van spreken, op Mijn stoel zitten. Dat is, hij is ervan overtuigd dat zijn waarneming volledig correct is en hetgeen hij ervaart de waarheid is.

Maar in doorsnee is elke waarneming een mengeling van conclusies die iemand eerder getrokken heeft ten aanzien van allerlei ervaringen uit het verleden, waarbij die conclusies ook nu lijken te passen. Maar Ik zeg jullie, jullie waarnemingen van een medemens zijn altijd mis zolang je niet eerst daarmee bij Mij in je hart komt en goed naar Mij en die medemens luistert. En zowel het luisteren naar Mij als het luisteren naar die medemens gebeurt nauwelijks of niet zodra er, om wat voor reden dan ook, irritatie is ontstaan. Want elke irritatie of verontwaardiging blokkeert het luisteren naar Mij en zeker ook het objectief luisteren naar die medemens. En dan toch denken dat je gelijk hebt, dat maakt een situatie al snel onmogelijk en onaanvaardbaar, als je geen gelijk hebt, maar dat niet inziet. Daardoor kan een blijvende ontwrichting van een vriendschap ontstaan en wie zal die goedmaken?

Degene die misverstaan is niet, want die heeft al uitgelegd hoe het van zijn kant bedoeld was. Maar degene die denkt in zijn gelijk te staan ook niet, want die blijft ervan overtuigd dat de waarheid door de ander niet gezien wordt en dat diegene niet bereid is om tot zicht te komen. Zou iemand wat hij over een ander denkt eens eerst in zijn hart met Mij bespreken, of de moeite nemen om toch eens goed naar de ander te luisteren, dan zou hij tot een werkelijk juist zicht kunnen komen, en als hij de nederigheid heeft om zijn misvattingen toe te geven, dan zou een vriendschap gered kunnen worden en daarmee zou liefde van het kwaad winnen. Want het kwaad is degene die bij zulke situaties in zijn handen klapt en het zolang mogelijk uitstelt dat er op een eerlijke manier en zonder eigen invullingen naar Mij en elkaar geluisterd wordt. Laat jij het kwaad winnen?

Hemels Brood 6349

Het is goed om ergens heen te gaan waar Mijn liefde voelbaar en zichtbaar is. Maar waar je ook bent, Ik ben altijd met jou in je hart en in je hart is Mijn liefde altijd voelbaar aanwezig en zichtbaar in de dingen om je heen. Het is niet nodig om ergens naar toe te gaan om Mijn liefde te voelen, maar het kan wel versterkend en bemoedigend zijn om met mensen samen te komen die Mijn liefde ook in hun hart voelen en uitstralen. Mijn aanwezigheid en Mijn liefde wordt sterker gevoeld wanneer mensen in Mijn liefde samenkomen. Dat doet goed en het versterkt iedereen die met een eerlijk en oprecht hart samengekomen is.

Want in de wereld, waar veel mensen samenzijn die niet in Mij geloven, blijft Mijn liefde in het hart van de gelovige mens meer teruggetrokken. Want het zou de wereldse mens alleen tot verzet brengen als Mijn liefde duidelijk gesteld en uitgestraald zou worden tegenover diegene die niet in Mij geloven, want het zou niet begrepen worden. En dan is het bemoedigend voor alle mensen die Mij in hun hart in liefde voelen om met elkaar samen te komen. Dat versterkt het voelen van Mijn liefde, van Mijn aanwezigheid en het is al genoeg als twee of drie mensen samenkomen, maar hoe meer mensen in Mijn liefde samenkomen, des te sterker wordt ook het besef van Mijn liefde, van Mijn aanwezigheid. Maar zie, Ik heb jullie verspreid onder de mensen en dat is ook nodig, om in de wereld allemaal een lichtje te zijn. Zodat mensen die aan wat licht toe zijn, bij een lichtje kunnen aankloppen en daar zelf, via Mij in hun eigen hart, wat lichter door kunnen worden.

Want er zijn veel misvattingen en er is veel valse uitleg over Mij en Mijn Woord, over Mijn leer, en het is de tijd voor ware juiste begrijpelijke uitleg, wat mensen die zoeken kan helpen om Mij in hun hart te vinden, zodat meer en meer mensen Mij in hun hart gaan herkennen en rechtstreeks naar Mijn zuivere Woord in hun hart gaan luisteren en daarnaar gaan handelen. Maar de zwakken zullen gedragen moeten worden door de sterken in liefde. En met de zwakken bedoel Ik niet de zieken en de oude mensen, maar degenen die denken het zelf te kunnen en vooral ook de mensen die de wereld niet kunnen loslaten. De werkelijk zwakken zijn de mensen die meegezogen worden door de wereld en geen kracht vinden om daarvan los te komen. Alle liefde tezamen geeft hen moed om los te laten.

Door jullie, die lichtjes zijn, te verspreiden, is overal voor iedereen die Mij zoekt en dat wil, een lichtje als verbinding met Mij in ware liefde. Zo’n lichtje ben jij die Mij kent en Mijn liefde voelt.

Hemels Brood 6350

Waar een mens, voor wat dan ook, zijn inspiratie uit put, het is altijd uit Mij, zijn Schepper. Want Ik ben Alles en Alles is uit Mij. En hoewel een mens geïnspireerd kan worden door gebeurtenissen, door de natuur, door wat hij hoort of ziet, door wat iemand zegt of doet, het is altijd uit Mij. Maar wat iemand er mee doet is zijn eigen vrije keus. En door allerlei verleidingen die in de wereld gaande zijn, kan er van alles ontstaan en gebeuren wat niet gelijk is aan Mijn volmaaktheid van Zijn, door wat iemand doet met hetgeen hij uit Mij put en niet naar waarheid en naar wijze liefde is.

Nu kan er gezegd worden, als U alles bent en alles uit U voortkomt, hoe zit het dan met het kwaad, en de verleiding van het kwaad, met alles wat U niet bent en er toch is, alle leugen en bedrog, alle liefdeloosheid en alle domheid? Daarop zeg Ik, zoals jullie het ervaren lijkt het er te zijn, maar evengoed is het Mijn liefde die jullie in je vrijheid van keus verdraaien tot het tegenovergestelde ervan, zonder dat het Mijn liefde verliest. Het is alleen schijnbaar voor jullie aanwezig als kwaad, maar in de werkelijkheid van Mijn ware Zijn is het nog altijd Mijn ware liefde. Maar door de in vrijheid gemaakte keus kan wat uit Mijn liefde waarheid is, verdraaid worden tot onwaarheid, wat het niet is of kan zijn, en de gevolgen daarvan geven een onaangename ervaring, welke nog altijd Mijn liefde is.

Als je dit begrijpt, kun je begrijpen dat er geen kwaad is, alleen de vrije keus waarvan de gevolgen ervaren kunnen worden als heel onaangenaam. Mensen kunnen denken met hun keuzen die niet naar waarheid en liefde zijn voordeel en rijkdom te behalen, maar in werkelijkheid is dat niet zo, het is slechts een beleving alsof dat zo is. Er zijn bijvoorbeeld goochelaars die je kunnen doen denken dat je iets ziet, maar vervolgens tonen ze je dat het iets heel anders was wat je zag. Zo is het met waarheid en liefde en het tegenovergestelde daarvan, hoe meer je in liefde en waarheid bent, des te meer ervaar je Mij in waarheid en liefde zoals Ik Alles in werkelijkheid Ben.

Maar alle leugen en bedrog, alles wat geen liefde is, verdraait het zicht en verdraait de ervaring van wat werkelijk is, van Wie Ik werkelijk Ben, Alles in volledig volmaakt ware wijze liefde, eeuwig Leven, totale gelukzaligheid van Zijn in alle opzichten. En dat ben jij, deel van Mij, ook, zodra je tot de werkelijkheid van Mijn leven, de volmaakte liefde in volkomen waarheid uit eigen vrije keus gekomen bent.

Hemels Brood 6351

De manier waarop uitleg gegeven is aan de betekenis van de verhalen die in de Bijbel staan, is een belemmering voor veel mensen om de daadwerkelijke betekenis ervan op de juiste manier te begrijpen. Of die uitleg nu al dan niet met goede bedoelingen gegeven is, het is er door de eeuwen heen bij mensen zodanig ingepompt, dat het als een waarheid vastkleeft aan het geloof in Mij, jullie God en Schepper, en de werkelijke betekenis bemoeilijkt om te gaan inzien.

Al is er nu heldere en zuivere nieuwe uitleg, de oude manier van denken over de betekenis van wat er in de Bijbel staat blijft nog steeds vermengd met aangeleerde opvattingen. Het is bekend dat wat iemand eenmaal aangeleerd gekregen heeft, niet gemakkelijk af te leren is. Zo is er aan de mensen in de afgelopen eeuwen veel aangeleerd wat een beter begrip van wat er in de Bijbel staat en de werkelijke betekenis is, in de weg staat. Zelfs bij degenen die delen van wat er in de Bijbel staat al meer naar de ware betekenis zijn gaan begrijpen. Maar er zijn ook veel mensen die niet opgegroeid zijn met de uitleg over de Bijbel, en je zou dan denken dat zij in het voordeel zijn. Maar ook dat valt tegen, want wat zij van degenen die wel met de Bijbel zijn opgegroeid te horen krijgen, is nog steeds vermengd met oude tradities en oude uitleg. De tijd heeft die uitleg ingehaald door de ontwikkeling van de mens op allerlei gebied, zodat voor hen de verhalen in de Bijbel ongeloofwaardig zijn. Toch is er in hen wel de drang om hun leven en de oorsprong ervan te leren kennen en zo komen velen terecht in allerlei door de mens bedachte alternatieven en allerlei spirituele stromingen krijgen er aanhangers bij, wat eveneens een daadwerkelijk juist besef van Mij en de mogelijkheid van een direct contact met Mij in het hart, in de weg staat.

Daarom zal het nog wel meerdere generaties duren voordat mensen beseffen dat deze spirituele wegen omwegen zijn en de waarheid van bestaan bij Mij in het hart gevonden kan worden. Daarin zit het gevaar dat de wereldse gebeurtenissen, die vol haat en nijd en machtsdrang zijn, tot een ongekende strijd ontaard, zodat het nodig is dat Ik die tijd bekort. Daarbij zal het zo zijn, dat jullie, goede in Mij gelovende mensen, door Mij behoed zullen worden en dat alles wat er gebeuren gaat ten goede komt aan alle mensen, zodat velen toch het ware leven in de volle gelukzaligheid bereiken gaan. Maar het hoe en wat blijft aan Mij, jullie God, voorbehouden.

Zoek daarom niet naar het hoe en wat en naar het waar en wanneer, maar vertrouw op Mij en Mijn ware wijze liefde en blijf steeds in je hart in contact met Mij, zodat je niet verdwaalt in het doolhof van de wereld. En mocht je door wat dan ook in verwarring gebracht worden, weet dan dat Ik je hoe dan ook draag in Mijn eeuwige liefde en je dat altijd weer kunt voelen in je hart.

Hemels Brood 6352

Hemelse Vader, wat heeft het voor zin om Uw zuivere liefde, Uw Woord aan de mensen op te schrijven, terwijl zij dusdanige misvattingen hebben en aan vasthouden, waardoor zij het niet als Uw Woord herkennen en ook niet herkennen wat Uw Woord niet is?

Stel dat niemand nog Mijn in zijn hart gekregen Woord, wat hij als Mijn liefde voor alle mensen herkent en waarvan hij voelt dat het zuiver is, zou opschrijven of doorgeven aan zijn medemensen, en er zouden alleen nog wereldse geschriften en vertellingen zijn, zou dat dan niet veel mensen enorm tekortdoen? Zou Ik dan niet veel mensen in de steek laten, zouden er dan niet veel mensen in grote verwarring komen en opgezogen worden door alle wereldse verlangens en beloften? Hoe kan een kind leren praten als niemand ooit een woord zegt? Juist doordat er tegen het kind gepraat wordt, leert het zelf te praten. Maar het praat niet meteen goed, het praat eerst nog krom en de zinnen zijn gebrekkig. Maar door steeds te horen hoe het wel correct is, leert het zelf ook correct te spreken.

Nu kun je zeggen, maar er is ook zoveel opgeschreven waarvan beweerd wordt dat het Uw Woord is, terwijl het dat niet is en mensen nemen die onwaarheid voor waar aan. Ja, dat gebeurt, maar in ieder hart heb Ik het vermogen tot onderscheid gelegd, zodat uiteindelijk iedereen zelf tot het onderscheid kan komen tussen wat waar en juist en goed is, wat werkelijk Mijn Woord is, en wat niet. Maar door afdwalingen van liefde is dit vermogen nogal eens vertroebeld en zelfs in Mij gelovende mensen kunnen in misvattingen over de betekenissen van Mijn Woord vervallen. Wat heel jammer is, vooral als zij in de samenleving gezien worden als zuivere brengers van Mijn Woord. Daarom zeg Ik steeds weer, laat je in je eigen hart, waar je Mij kunt vinden, door Mij leiden, zodat je het juiste onderscheid maakt en vertrouw daarop.

Hoeveel aanzien iemand ook heeft ten aanzien van het weergeven van Mijn Woord, als je het in je hart als niet geheel zuiver ervaart, houd dan daaraan vast en vraag Mij in alle eerlijkheid en oprechtheid je te bevestigen of wat jij ervaart juist is. Dan kun je niet meegetrokken worden in een uitleg die niet juist is. Want Mijn uitleg in een zuiver hart staat boven elke uitleg van een nog zo’n goed en als betrouwbaar bekend staande mens. Want met het aannemen van wat jij in je hart oprecht als van Mij ervaart als juist, doe je niemand tekort. Maar wanneer je iets aanneemt van iemand die bekend staat als iemand die Mijn Woord zuiver en juist aanreikt, omdat hij als zodanig bekend staat, terwijl het in je hart waar Ik in jou woon niet op zijn plaats valt, dan doe je Mijn Woord in jou tekort en daarmee doe je jezelf tekort.

Want het geven van uitleg aan Mijn Woord is geen eer of verdienste wat die mens toekomt, maar enkel en alleen Mijn genade, via een mens aan jullie allemaal uit Mijn liefde gegeven. Daarom, blijf in alle opzichten steeds bij wat je hart je in alle eerlijkheid en oprechtheid zegt. Want in de zuiverheid van jouw hart is Mijn Woord volmaakt zuiver aanwezig en altijd beschikbaar om te raadplegen.

Hemels Brood 6353

Er zijn nog veel mensen die denken dat de moeilijkheden in hun leven een straf van Mij zijn. Er zijn ook veel mensen die denken dat mensen die het moeilijk hebben, iets te leren hebben, of door Mij gestraft worden. Er zijn veel mensen die rijk zijn en denken dat verdiend te hebben. Al dat denken is verweven met allerlei misvattingen, omdat mensen het ware leven niet begrijpen, Mijn bestaan niet naar waarheid verstaan, of niet in Mijn bestaan geloven.

Alles wat op aarde gebeurt, heeft in alle opzichten met Mijn bestaan te maken, met Mijn ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid en met de keuzen die alle mensen in hun vrijheid maken. En zie, als iemand in zijn vrijheid van keus ervoor kiest om een medemens dood te schieten, dan is dat voor degene die doodgeschoten wordt geen straf van Mij, maar een keus van iemand om dat te doen. Uit vrije keus gebeurt er veel wat onaangenaam is voor medemensen. Als iemand ervoor kiest om te liegen, dan heeft dat gevolgen die onaangenaam zijn voor een of meerdere medemensen, ook dat is geen straf van Mij. Er zijn mensen die denken dat Ik, als liefdevolle God, die daden had moeten voorkomen, maar dan zou Ik ingrijpen in de vrijheid van de mens en daarmee het eigen persoonlijk besef te bestaan van de mens afnemen, terwijl dat nu juist de mens gegeven is om bewust van zijn bestaan, tot werkelijk leven te komen, tot de volkomen gelukzaligheid van zijn.

Maar Ik kan jullie allemaal verzekeren dat alles wat op aarde niet naar waarheid en ware liefde gebeurt, door mensen gekozen is in de vrijheid van hun eigen besef te bestaan en dat alle gevolgen daarvan zodanig in Mijn liefde gevat zijn, dat het in werkelijkheid niemand tekort zal doen, maar altijd een weg geeft waarlangs iedereen evengoed tot werkelijk gelukzalig leven zal komen. Alleen zijn die wegen wel verschillend, zowel het deel dat op aarde afgelegd wordt, als het deel wat nog te gaan is na het verblijf op aarde. Ieder mens kan er zeker van zijn dat hij, hoe moeilijk zijn leven op aarde ook kan zijn, zonder daar specifiek schuld aan te hebben, ware hemelse rijkdom opbouwt, een rijkdom die op aarde materieel gezien niet gekend en niet voor te stellen is.

Want die rijkdom is het ware leven in de volkomen gelukzaligheid van Mijn liefde. En dat staat naar waarheid beschreven in de Bijbel, de zaligsprekingen van Mij in Jezus Christus toen Hij op aarde verbleef. Zalig de mensen die dit in hun hart begrijpen en Mijn liefde van tijd tot tijd in hun hart voelen. Want daarmee voelen ze een beetje van de eeuwige gelukzaligheid die voor alle mensen is voorbereid.

Hemels Brood 6354

Hoe zal de mens zijn weg vinden als alle licht uitvalt? Zelfs de blinde mens heeft aanwijzingen nodig om zijn weg te vinden. Hoe zou de mens iets te weten kunnen komen, als Ik niet in zijn hart zou zijn en hem van alles wat nodig is zou voorzien? Want de ruimte is oneindig en hij zou verdwalen in de oneindigheid van Zijn. Hoe zou de mens leven als Ik Mijn leven niet aan hem zou geven en hem het besef daarvan niet gegeven zou hebben? Wie is de mens die dat niet begrijpt en dat ontkent en zichzelf als individu centraal zet, alsof hij zelf het leven is? En hoe verklaart hij dan het leven van alle andere mensen, die, net als hij leven is, dat ook zijn, ook leven, of is dat door ieder mens zichzelf gegeven?

In het begin heb Ik jou, mens, Mijn leven gegeven en het besef te leven. Daarvoor was je altijd al Mijn leven, zonder mens te zijn. Dan heb Ik je vrij uit Mij je menszijn gegeven en het besef mens te zijn, je Mijn Adem ingeblazen, je leven uit Mij tot zelfstandigheid gebracht, in de vrijheid van zijn, maar toch altijd onverbrekelijk in eenheid met Mij, omdat alleen Ik leven Ben en die eenheid met alle mensen eeuwig onverbrekelijk is, omdat er geen leven buiten Mij is en ook niet kan zijn. Je zou je weg zonder Mijn licht niet vinden, je zou je bestaan niet zonder aanwijzingen begrijpen, je zou je zelfstandigheid verliezen als Ik je Mijn licht en Mijn liefde ook maar een miljoenste van een miljoenste seconde zou onthouden. Maar Ik heb jou lief, mens, oneindig lief en Ik geef je Mijn licht, Ik geef je Mijn liefde en haar wijsheid, Ik geef je alle aanwijzingen die nodig zijn en Ik woon in je hart, hoe armzalig het in jouw hart ook is, hoe klein en hoe vuil het ook is, Ik woon er, zodat jij Mij daar kunt vinden.

Ik roep je af en toe zachtjes, soms hoor je Mij, maar vaker niet. En Ik blijf rustig op je wachten tot je op een keer Mijn licht in je hart ziet, tot je Mijn aanwezigheid in je voelt, tot je je Mijn aanwijzingen bewust wordt en de waarde ervan inziet. Ik geef je de tijd om je keuzen te maken, om je omwegen te gaan, om vrij te denken dat je uit jezelf bent. Maar eens komt toch het moment, op aarde of daarna, dat Ik Mij aan jou laat zien en dan laat Ik jou ook jezelf zien, gewoon, eerlijk laat Ik je Mij en jezelf zien. En dan kun je het verschil zien tussen jouw leven en Mijn leven, dat eigenlijk jouw leven is. Want eens komt er een einde aan alle omwegen, omdat uiteindelijk alle wegen, dus ook alle omwegen, alleen kunnen uitkomen op hetzelfde punt, en dat is bij Mij, jouw ware werkelijke leven. En dan zul je zien hoe Mijn liefde jou gedragen heeft over al die omwegen en je vanuit dat plekje in je hart met oneindige liefde, wijsheid, geduld, ijver en zachtmoedigheid geleid heeft in de vrijheid van jouw menszijn. Want mens ben je, uit Mij, en je leeft, uit Mij, in een onverbrekelijke Eénheid met Mij, Mijn liefde en haar wijsheid in alle eeuwigheid.

Hemels Brood 6355

Het verschil tussen het werkelijke leven en het leven zoals jullie het op aarde gewend zijn, is groot. Dat heeft vooral te maken met het verschil tussen het verstandelijke denken en het gevoelsmatige denken. Het verstandelijke denken komt voort uit de materiële hersenen, terwijl het gevoelsmatige denken uit het hart een directe verbinding heeft met Mij in de geestelijke levensvorm. Het materiële verstandelijke denken heeft een in de hersenen aanwezig geheugen nodig om te kunnen onthouden. Dit is door allerlei oorzaken gebrekkig, verstoord of beperkt. Terwijl het gevoelsmatige denken niet alleen een directe verbinding met Mij in het geestelijk bestaan heeft, maar daarbij ook gebruik maakt van het universele geheugen, wat in en uit Mij alom aanwezig is, omdat Ik alom aanwezig ben.

Stel je eens voor dat je geen enkele moeite hoeft te doen om je geheugen voor een herinnering te raadplegen, dat er geen delen verloren zijn gegaan of je je niet meer juist herinnert, dat alles altijd naar alle zuiverheid en volkomen naar waarheid aanwezig is en direct naar voren komt op het moment dat het nodig is, of dat je het wilt. Zet dat eens tegenover je geheugen van nu, waarbij je moeite moet doen om je de dingen juist te herinneren en je altijd wel iets niet meer goed weet, kwijt bent, of zelfs een andere voorstelling van hebt dan werkelijk gebeurd is. Terwijl je door het gevoelsmatige denken, in verbinding met Mij, alles geheel zuiver weet, alles geheel naar waarheid ziet, je herinnering volmaakt goed is en zonder enig mankement en je geen moeite hoeft te doen voor wat je maar nodig hebt. Je weet meteen hoe iets aan te pakken, je hebt meteen overzicht tot in het kleinste detail, er is nooit enige twijfel of dit nu wel of niet beter is dan dat. Zie je, in het ware leven, in de volledige werkelijkheid van eeuwig leven, is alles in alle opzichten volmaakt, wat je weet, kent, denkt, voelt, ziet, enzovoorts, het is in je en om je heen en het is in alle dimensies volmaakt.

Nu ben je al tevreden als iets je redelijk goed gelukt is. Maar er is altijd verbetering aan te brengen en mensen zijn altijd bezig om wat ze bedacht hebben verder te ontwikkelen, volmaakter te maken. Maar hoe intelligent iemand ook kan zijn, het is nooit een intelligentie die te vergelijken is met Mijn eeuwig volmaakte intelligentie die alleen te bereiken is via je gevoel in contact met Mij. Mensen streven met het verder en verder ontwikkelen van wat ze bedacht hebben vaak naar perfectie, om verschillende redenen, die meestal met macht en rijkdom te maken hebben. Aardse macht en aardse rijkdom. En hoe de mens zich vanuit zijn brein ook verder en verder ontwikkelt, de volledige perfectie zal hij niet met zijn verstandelijke intelligentie bereiken, alleen met zijn gevoelsmatige denken in contact met Mij. Maar er zijn in alle tijden ook mensen die vanuit hun gevoel tot uitzonderlijke ontdekkingen gekomen zijn, dat zijn ontdekkingen geput uit Mij door het gevoelsmatige denken, ontdekkingen die Ik de mens gegeven heb om de mens te helpen of om de mens tot inzicht te brengen.

En meer en meer gaan mensen ontdekken hoe zuiver hun gevoel hen de dingen aanreikt, en meer en meer gaan mensen het verschil zien tussen het verstandelijke en het gevoelsmatige, het aardse leven en de moeite die het kost, en het werkelijke leven, wat geen moeite kost, omdat het perfect is en in alle opzichten in alles en iedereen aanwezig is, omdat Ik perfect volmaakt Leven Ben, in alles en iedereen aanwezig. Werkelijk volmaakt gelukzalig leven. Je hoeft er alleen maar in je hart voor bij Mij te komen.

Hemels Brood 6356

Als je iets wilt leren, heb je een goede leermeester nodig. Maar hoe kom je te weten wie een goede leermeester is? Veel mensen zeggen een goede leermeester te zijn, maar het is de vraag of dat werkelijk zo is. Je kijkt daarom naar de leerlingen, om te zien wat ze in hoeveel tijd geleerd hebben. Maar al gauw blijkt dat de een meer geleerd heeft dan de ander en daaruit begrijp je dat het niet alleen aan de leermeester ligt, maar ook aan het vermogen van de leerling.

De ene leerling heeft meer vermogen om te leren dan een ander. Hoe de leermeester ook zijn best doet, niet alle leerlingen leren evenveel. Dat ligt niet alleen aan het vermogen tot leren, maar ook aan de interesse, aan de wil om te leren, aan de sympathie tussen leraar en leerling, enzovoorts. Maar als je alleen naar jezelf kijkt en je wilt iets leren, dan heb je een leraar nodig die hetgeen je wilt leren volledig beheerst, die jouw vermogen kan inschatten, die jou sympathiek is, die aanvoelt hoe hij je, wat je wilt leren, het meest begrijpelijk aanreikt, die dat niet te traag, maar ook niet te snel doet, die ook steeds je wil om te leren stimuleert, enzovoorts.

Zulke leermeesters zijn op aarde zeldzaam. En als je in geestelijke zin iets wilt leren, als je de zin van je leven wilt leren zien, als je wilt leren wat het werkelijke leven is en wat het je geven kan, als je wilt leren wie jou je leven geeft, als je wilt leren naar waarheid en ware liefde te leven, dan kan Ik je zeggen dat er maar Eén volmaakte Leermeester is Die jou alles van het werkelijke leven en alles wat daarbij hoort kan leren, op de voor jou beste manier, in het voor jou beste tempo en zodanig, dat je voortdurend geïnteresseerd blijft en, tot jouw vreugde, steeds wat meer leert. Die Leermeester ben Ik in Jezus Christus in jouw hart. Want Ik ken jou door en door, Ik ken jouw vermogen, jouw interesses, jouw wensen en verlangens. Ik ken de redenen van jouw keuzen, Ik ken jou van binnen en van buiten en Ik kan jou verzekeren, van Mij kun je het eeuwig ware leven leren. Als jij dat wilt. Als jij je daarvoor wilt inzetten. Als jij er de nodige moeite voor wilt doen.

Want zie je, Ik ben in alle opzichten de beste Leermeester, volmaakt in alles en alles wat er voor jou te leren is. Maar wil jij leren? Wil jij in alle vrijheid leren van Mij, jouw Schepper? Want hiermee bedoel Ik niet wat je hoe dan ook op aarde leert, maar hiermee bedoel Ik meer en dieper dan je toch wel leert. Als jij dat wilt, dan zeg Ik, kom in je hart bij Mij en Ik zal je het eeuwig gelukzalige leven in alle werkelijkheid leren.