Hemels Brood 63 t/m 93

Hemels Brood 63

Meer dan woorden, meer dan gedachten begrijp Ik jou. Heel jouw innerlijk zijn begrijp en versta Ik, zonder woorden, direct, nog eerder dan jij jezelf innerlijk beseft. Jouw spreken met Mij kan daarom heel eenvoudig zijn, oprecht in jezelf kijkend. Wat Ik zie, zie jij dan en wat jij ziet, zie Ik dan. Je hoeft niet meer te zijn dan je bent, meer te kunnen dan je kunt. Door jouw zijn ben Ik, als jij groeit, groei Ik. Ik ken jou, Ik ben jou. Jij kent Mij, jij bent Mij. Mijn woord, Mijn zijn, heb Ik al lang geleden in jou gelegd, zodat jij Mij eens in jezelf uit eigen werken zal gaan beseffen, zal gaan vinden, herkennen, erkennen.

In jou ontwaakt dit besef, dit vinden, dit herkennen, erkennen. Je bent op weg in jezelf Mij te herkennen, dat is geweldig! Kijk eens hoe het besef in jezelf groeit, hoe het inzicht in de werking van pure liefde in jou groeit. Omdat je in jezelf Mij gevonden hebt en je keuze voor Mij gemaakt hebt. Nu ga je ook meer en meer Mijn licht in jou ervaren en dit licht zal uit jou dan schijnen naar allen om je heen. En die mensen die je van daaruit, van Mij uit belicht, gaan dit licht ook in zichzelf herkennen en daarmee Mij in zich herkennen en zo zelf, vanuit Mij weer anderen belichten. Tot één waar licht van liefde.

 Hemels Brood 64

Genade zij met u en vrede door Jezus Christus, God en Vader. Deze genade en vrede is dagelijks voor alle mensen beschikbaar. Veel mensen zien hun leven als een lot wat zij niet bepaald hebben. Een levenslot wat zij niet in de hand hebben, wat hen gewoon overkomt. Toch hangt elk levenslot, zoals dat genoemd wordt, nauw samen met ieders individuele zijn, ieders individuele handelen. Ook jouw leven staat wel degelijk geschreven in jouw hand.

Dat wil zeggen, dat het niet zomaar als een van boven bepaald lot zonder jouw toedoen verloopt. Nee, jouw leven heeft helemaal met jou te maken, is er in het bijzonder voor jou, om jou de gelegenheid te geven tot een volkomen zijn te komen. Jouw leven is zo ingericht om dienstbaar te zijn aan het heilige doel van jouw zijn en dat van de totale schepping. Dus niet zomaar een lot wat je maar moet accepteren, nee, een speciale situatie die jouw welzijn en het welzijn van de totale schepping dient.  Alle gebeurtenissen staan in een speciale verhouding met elkaar en in z´n totaal in verhouding met jou en alle mensen om je heen. Ieder mens heeft zijn vrijheid.

Alle levenssituaties ontstaan naar gelang de mens zijn vrijheid leeft. Linksom of rechtsom, het maakt niet uit, het leven vormt zich daar vanuit zo dat het jou en alle mensen ten goede komt. En jouw keuzes spelen daar een grote rol in. Met de keuzes die jij maakt stippel je als het ware je levensweg uit. Je levensweg naar het doel van je bestaan: Mijn liefde in alles en iedereen uit jezelf leven.

 Hemels Brood 65

Stil zijn in jezelf en dan Mijn stem in je horen. Wie of wat kan je meer brengen dan Mijn stem in je te horen. Mijn stem in jou is niet in het hoofd, maar is een besef in het hart, een voelen van waarheid en liefde in het hart, zonder eigen denken. Stil zijn in jezelf en naar Mij luisteren. Naar Mij luisteren is niet alleen weten wat Ik bedoel, voelen wat Ik bedoel, maar is dan ook ernaar handelen, handelen naar hetgeen je in je hart uit Mij als waarheid en liefde beseft en dit besef, als je hetgeen Ik aandraag kunt inzien, ook doen.

Want dit doen is het werkelijke luisteren. Niet doen met het verstand, maar doen vanuit het gevoelsbesef in het hart. Te vaak nog neemt het verstand het heft in handen. Door het verstandelijke redeneren wordt het gevoelde besef omgevormd tot een heel andere verhouding. En het handelen wat daaruit ontstaat is een mengeling van het gevoelde besef en het eigen denken, gezien in het wereldse licht. Deze mengeling brengt dan niet het verwachte resultaat en ten onrechte wordt dan gedacht dat het gevoelde besef wel niet helemaal, of helemaal niet juist is geweest. Vergeten wordt dat het gevoelde besef vervormd en verdraaid is geworden door het verstand met zijn wereldse eigen gedachten. Daarom, als je stil bent en Mij verstaat in jezelf, blijf dan stil, vervorm Mijn advies niet, neem het aan zoals het gegeven wordt en handel ernaar uit overtuiging.

 Hemels Brood 66

Bijzondere ervaringen. Welke betekenissen hebben bijzondere ervaringen als bijvoorbeeld een wenende Madonna. Deze dingen hebben geen betekenis op zich. Voor Mij is het belangrijk hoe de mens leeft, of de mens uit de liefde uit zijn hart leeft. De motivatie waaruit je leeft is voor Mij belangrijk en die motivatie is bedoeld vanuit liefde te zijn. Geen andere motivatie van handelen is voor Mij van belang. Dus een wenende Madonna als teken om op een bepaalde manier te gaan handelen heeft voor Mij geen betekenis. Als een mens door een wenende Madonna inziet dat hij uit liefde wil gaan handelen dan heeft dat betekenis, maar dan nog alleen het handelen uit liefde en niet vanwege de wenende Madonna.

Ook heeft het voor Mij geen nut om naar zulke dingen toe te gaan als die mens in zijn hart niet naar Mij toe komt. Wat heb Ik aan iemand die zich buigt en in bochten wringt voor een materieel beeld, maar zijn buurman, die zijn naaste is, om wat voor reden dan ook, niet mag of zelfs haat?! Nee, voor Mij is het hart van de mens belangrijk, hoe ziet dat eruit, is dat vol ongenoegen, eigenzucht, zelfzinnigheid of vol liefde voor Mij en alle mensen. Want als je een hart vol liefde hebt, dan heb je een hart vol van Mij. En dat heb Ik het liefst, liefde in je hart te zien.

 Hemels Brood 67

Genoegen doen. Iemand een genoegen doen. Is dat de liefde uit je hart leven? Kijk je dan naar wat je hart je ingeeft of kijk je dan naar dat wat diegene bepaalt, verwacht dat jij voor hem als genoegen zou moeten doen. En met welk belang bepaalt diegene dan dat het gewenste genoegen hem gegeven wordt. Is dat eigenbelang of het belang van anderen?

Hoe kun je dan uit zijn woorden de intenties van die ander te weten komen. Je luistert. Maar naar wie luister je. Naar wie luistert die ander. Naar zijn eigenbelang, zijn eigen ego of naar het belang van zijn naaste. En wat is dat belang van zijn naaste, is dat dan weer eigengericht belang of …, en zo kun je nog een tijdje doorgaan. Het ware genoegen doen komt uit je hart. Dat laat je je niet aanpraten, dat doe je uit gevoel van liefde uit je hart. Niet omdat die ander het wil, maar omdat je het zelf zo voelt om te doen.

Uit je eigen innerlijk gevoel, dan is het goed, ook al lijkt het niet goed, door wat dan ook. Door reacties van anderen of van degene waar het om gaat. Als je handelen voortkomt uit je hart, uit de liefde uit je hart, dan is het goed. Wat een ander ook zegt.

 Hemels Brood 68

Ik weet dat veel mensen te maken krijgen met conflicten die zij in hun hart niet zo bedoeld hebben. Waar zij ook niet verwachtten dat een conflict zou kunnen ontstaan. En toch gebeurt het dat een ander hen iets kwalijk neemt maar gebaseerd is op een misvatting. Als je kunt inzien dat je je hier of daar in iets vergist hebt, kun je daarover je excuses maken en weer tot overeenstemming komen. Maar als het conflict eigenlijk gebaseerd is op een misvatting van de ander die dat niet kan inzien, dan wordt het moeilijker om terug te komen in wederzijdse harmonie. Dan ga je twijfelen aan je eigen goeddoen. Moet je alles dan loslaten en zondermeer doen wat de ander wil, of mag je vasthouden aan wat jezelf als waarheid ziet en is dat wel waarheid?

Kom maar bij Mij en laat de ander. Probeer niet te overtuigen. Kom bij Mij, laat niet jezelf los in twijfel. Laat de ander los. Kom bij Mij en Ik zal je in je hart inzicht geven, Ik zal je in je hart vertrouwen geven dat het goed komt. Ik zal je in je hart de mogelijkheden geven die nodig zijn om met zo´n situatie om te gaan. Als je bang bent dat het je niet lukt om de vrede te bewaren, kom bij Mij. Als het je niet lukt, dan lukt het een volgende keer wel. Je bent op weg en dan kun je wel eens struikelen.

Die ander is ook op weg en kan dus ook wel eens struikelen. Zie het maar als struikelen van de ander zoals jij ook nog wel eens struikelt. Maar weet dat Ik jullie beiden draag en Ik help jullie allebei weer overeind met Mijn eeuwige liefde.

 Hemels Brood 69

 Ik ben de levende liefde in je hart. Handel daarnaar en je leeft werkelijk. Alleen de liefde doen telt. De liefde doen in alle mogelijke situaties. In situaties waar angst zich op de voorgrond dringt is het liefde om vertrouwen te hebben. In situaties waar boosheid zich op de voorgrond dringt is het liefde om boosheid op te lossen. In situaties waar vertwijfeling zich opdringt is het liefde om helder zicht te krijgen. In situaties waar gedrevenheid, haast, zich opdringt is het liefde om geduld te hebben. Liefde is steeds het scharnier waardoor de juiste levenshouding bereikt wordt.  Liefde is de deur naar Mijn hemelen. In welke situatie ook.

De hel wordt Mijn hemel door liefde. Jouw hel wordt hemel door liefde, liefde in het hart. Liefde in je hart voor alles en iedereen heelt, maakt vrij, geeft licht. Hoe meer liefde, hoe meer licht. Hoe meer licht, hoe meer warmte. Warmte die de koude verdrijft. Licht wat de nacht verdrijft. Liefde wat alles omvat.

 Hemels Brood 70

 Wat is de mens in het grote geheel. De motor, het hart, de beleving van het grote geheel: het leven in de totale schepping. De mens is het leven gegeven op zich zelf staand en daarmee is de hele schepping verbonden. In dat leven van de mens rust als het ware de totale schepping. In die mens leeft de totale schepping en die mens leeft de totale schepping en die totale schepping ben Ik. Ik ben in alles en allen als levenskern aanwezig en het is de bedoeling dat de mens uit die levenskern leeft. Die levenskern kan de mens gaan beseffen in zijn hart. Zoals Ik de mens beademd heb tot leven zo beademt de mens de schepping tot leven.

Zo is de totale schepping met Mijn levensadem, de mens, verbonden. En hoe de mens Mijn levensadem ademt, zo gedijt het geheel en alles tezamen. Zo heeft ieder voor zich daarin een aandeel, een werkzaamheid, als ook allen tezamen. Zo werkt het individuele, het kleine, door op het grote gezamenlijke geheel. Denk daarom niet, het zal wel niet zoveel uitmaken of het zo om gaat of anders om gaat. Alles heeft zijn gevolg in het geheel.

En jij bent daar een heel belangrijk stukje van, net als iedereen. Elk met zijn eigen talenten en mogelijkheden, elk met zijn eigen vrijheid. Geen dwang maar mogelijkheden in vrijheid. Maar hoe meer er in vrijheid wordt samengevoegd naar liefde, des te meer totale gelukzaligheid voor ieder mens, voor de gehele schepping.

 Hemels Brood 71

 De hemelpoort staat wijd open voor alle mensen. Maar hoe verder je van de hemelpoort bent, des te kleiner wordt die of als je nog verder weg bent, zie je de hemelpoort helemaal niet meer. Hoe dichter je bij de hemelpoort bent des te beter zie je hem. Hoe kom je dichter bij de hemelpoort, zodat je die binnen kunt gaan?

De hemelpoort bereik je door de juiste weg te gaan. Maar net als de hemel niet zozeer een plaats is als wel een toestand, zo is de hemelpoort ook niet een object maar een moment. De weg is niet geen materiele weg, maar een wijze van handelen. Dit is allemaal een beetje symbolisch weergegeven. De hemelpoort staat wijd open voor alle mensen, wil zeggen, dat het voor elke mens mogelijk is om in Mijn hemelen te komen, in Mijn liefde. Zodra de mens de weg van handelen naar liefde uit eigen vrije wil gaat, komt hij dichter en dichter bij het moment waarop die mens totale liefde wordt en voor altijd in die liefde blijft, in de hemel komt en blijft.

Waarheid en liefde is de juiste weg om het snelst en zekerst bij de hemelpoort te komen. De hemelpoort, het moment waarop de mens totale zuivere liefde in waarheid is, het moment waarop die mens in waarheid en liefde volkomen geworden is.

 Hemels Brood 72

 Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is: ieder mens heeft zijn specifieke talenten gekregen. Die talenten staan allen in een bepaalde verhouding met elkaar. Daarmee vullen mensen elkaar aan. Elk mens het zijne, zodat er een samenwerking als geheel ontstaat. Elk mens is uniek en tezamen is de mens even uniek. In z´n talenten kan de mens zich ten volle ontplooien. Ontplooien in dienstbaarheid, in liefde voor zijn naaste. Zijn talenten ten goede laten komen voor zijn naaste, niet voor zich zelf, is de mooiste uiting van liefde.

Als iedereen op zijn eigen terrein, met zijn eigen mogelijkheden, zijn best doet voor anderen, dan ontstaat een samenleving die een ieder geluk en vrede brengt. Maar geluk en vrede is niet afhankelijk van die ander, of die ander wel in liefde leeft, of die ander wel liefde geeft. Geluk en vrede ontstaan in jezelf als jezelf naar je talenten, je mogelijkheden, in liefde naar je naaste leeft. Geluk en vrede ontstaan in je eigen hart als je oprecht en uit vrije wil naar de liefde voor je naaste handelt.

Wat een ander ook doet, als je ´t zelf doet, uit vrije wil en zonder eigenbelang, brengt dit je, ongeacht de liefdeloosheid van anderen, geluk en vrede. Maar doe het niet om geluk en vrede te ervaren. Want je verwijdert jezelf daarvan als dat je motief is om liefdevol te zijn. Liefde is zonder eigenbelang gericht op het welzijn van anderen, in Mijn Naam.

 Hemels Brood 73

 Dankbaarheid in het hart van de mens maakt het hart zacht en toegankelijk voor Mijn liefde. In een dankbaar hart is veel ruimte voor goedheid en liefde voor de medemens. Daarom is het goed als dankbaarheid opwelt in het hart van een mens. Dankbaarheid verruimt ook het zicht, het zicht op situaties en het bestaan van binnenuit. Ware dankbaarheid is niet verstandelijk of gedwongen, plichtmatig, maar is een diep gevoel van bewogenheid in het hart.

Hoe meer de mens vanuit zijn hart spontaan die ware dankbaarheid voelt ten aanzien van zijn leven en wat in zijn leven gebeurt en hoe meer die dankbaarheid zich doet voelen ook voor die situaties die eigenlijk moeilijk zijn, zoveel te meer inzicht krijgt die mens en des te positiever ervaart hij zijn leven. Wat weer z´n uitstraling heeft in zijn omgeving. Dankbaarheid is dan een uiting van deemoedigheid. En in deemoedigheid kan Mijn liefde zich nog het meest openbaren. Voor die mens en voor alle mensen.

 Hemels Brood 74

 Die goed doet, die goed ontmoet. Wie Mij in zijn hart draagt, herkent Mij ook in anderen. Moeilijker wordt het wanneer je Mij niet in de ander herkent. Wanneer je aan de daden van de ander Mij niet herkent, omdat het handelen zelfgericht is of gebaseerd op eigen verstandsdenken. Vooral het handelen vanuit het verstandsdenken is dan moeilijk te plaatsen in Mijn orde, al is het nog zo goed bedoeld. Maar misvattingen zijn er en mogen er zijn. De mens is vrij in zijn handelen, in zijn denken.

Toch is alles gevat in Mijn orde van liefde. En wel zodanig dat de liefde uiteindelijk in alles en allen, voor alles en allen haar zegen behaalt. Wanneer is niet bepaald, omdat de vrijheid dan niet meer zou kunnen zijn. En juist die vrijheid is van belang voor de mens. Juist door die vrijheid kun jij jezelf als een eigen wezen ervaren, juist daardoor kun jij zelf zijn. En in dat zijn kun je je naar eigen vrijheid ontplooien, kun je zelf ontdekken wie jij bent, wie Ik ben, wie wij zijn! Want alles en allen zijn toch ook één. Eén in Mijn liefde.

 Hemels Brood 75

 Verwijten, maak elkaar geen verwijten. Want net zoals de talenten verschillend zijn, zo zijn ook de zwakten in de mens verschillend. Waar de een goed in is, heeft de ander nog te leren en waar de ander goed in is, heeft de een nog te leren. Zo kun je elkaar helpen en geholpen worden. Zo kun je elkaar met de gekregen talenten dienstbaar zijn. Als je iemand zijn zwakke kanten verwijt, verwijt je eigenlijk jezelf, je hebt zelf ook zwakke kanten. Als je de ander helpt in zijn zwakke kanten, hem tegemoet komt en je voor de ander inzet, op een begripvolle wijze, in liefde, dan help je eigenlijk ook jezelf in je eigen zwakte te groeien.

Met begrip en liefde kun je de ander bereiken in zijn zwakte op een manier die hem geen schaamte geeft maar inzet om zich te sterken en z´n zwakte te overwinnen, zijn zwakte aan te nemen en ermee te leven. Want ieder mens heeft van Mij talenten gekregen maar ook een stukje van het kruis om mee te dragen. En dat is geen schande. Als je je stukje zwakte, je stukje kruis aanvaardt zoals het is en op je neemt zonder mokken of schaamte, als een feit accepteert, dan zul je spoedig bemerken dat je eigenlijk nauwelijks iets draagt en dat je zwakte zich omzet in kracht en goedheid. Wie voor Mij draagt die draagt niet zelf, maar die draag Ik.

 Hemels Brood 76

 Heb vertrouwen in Mij en Ik kom naar je toe zoals water naar het diepste punt stroomt en niet te stoppen is. Als je de sluizen van je hart voor Mij openzet stroomt Mijn liefde als vanzelf in je hart en vult het tot in het diepste punt. De sluizen van je hart kun je openzetten door in alle deemoed volkomen op Mij te vertrouwen en je kunt er van op aan dat alles goed komt. Zoals water niet anders dan naar het diepste punt stroomt zo gaat ook Mijn liefde naar jouw nederig hart dat zich vol vertrouwen voor Mij heeft opengezet. Ja, daar kan en wil Ik niet wegblijven met Mijn liefdevolle zegen, waar het mensenhart zich in nederigheid en vertrouwen voor Mij opent.

 Maar ook als het je even niet lukt om Mij in je hart te laten, ben Ik er om je te bemoedigen en te steunen. Ben Ik er en wacht tot je je hart in nederigheid en vertrouwen voor Mij opent. Zodat Ik je kan laten voelen dat Ik er ben voor jou, voor altijd en eeuwig. Want Ik ben er. Houd daarom je vertrouwen in Mij vast in je hart, altijd. Altijd.

 Hemels Brood 77

 Kunst is een uiting van de mens. Kunst kan een uiting van gevoelens in het hart zijn, maar het kan ook een uiting van verstandelijk denken zijn. De ware kunst uit het hart voelt anders aan als die uit het verstand. Zoals in de kunst de beweegredenen van de mens zijn terug te vinden, zo zijn in het handelen van de mens ook zijn beweegredenen terug te vinden. En zoals je bij kunst goed moet leren kijken en jezelf moet kennen om de kunst goed te kunnen begrijpen en de beweegredenen van de mens te zien, zo moet je ook goed kunnen kijken en jezelf kennen om het handelen die mensen goed te kunnen begrijpen en zijn beweegredenen te kunnen zien. En dan nog blijft er veel verborgen.

 Maar wat is de waarde van het inschatten van kunst: je vindt het mooi of je vindt het niet mooi. Zo is het ook met het inschatten van het handelen van de ander: je vindt dat prettig of niet prettig. Maar wat heeft het voor betekenis voor jou. Kunst blijft wat het is en het handelen van de ander is zijn vrijheid. Zit de waarde van het leven erin hoe jij de kunst ervaart, hoe jij het handelen van de ander ervaart? Zit de waarde van het leven niet méér in jezelf, in je éigen handelen, je éigen kunst, je levenskunst? Hoe kijk jij naar het leven. Hoe leef jij. Als je daar naar kijkt, dan ga je het leven in jezelf ervaren. Ga je je eigen levenskunst ervaren. Die is driedimensionaal en oneindig.

 Hemels Brood 78

 Gevuld met liefde. Als je gevuld bent met liefde, hoe voel je je dan? Eenvoudig gelukkig! Zou het dan niet fijn zijn om altijd gevuld te zijn met liefde. Ik wil je hart graag elke dag vullen met liefde, zodat je je elke dag gelukkig voelt. Als jij je hart er voor open stelt, kan Ik het vullen met liefde. Zo vaak en zoveel jij je hart openstelt, kan Ik het vullen met liefde. Maar het is aan jou om je hart voor Mij open te stellen, pas dan kan Ik het vullen met liefde.

 En weet je, boosheid, ergernis, vertwijfeling, verontwaardiging e.d. verkleinen je hart, zetten het dicht zodat Ik het niet kan vullen met liefde. En je gaat je dan ongelukkig voelen, je mist de liefde. Door die boosheid, ergernis, vertwijfeling of wat voor negatieve gedachten ook, verblind je ook nog jezelf zodat je niet meer precies weet hoe de ware verhoudingen zijn. Maar dat hoeft niet lang te duren. Je hoeft alleen maar in jezelf te zeggen, nee, ik wil geen boosheid of ergernis, ik wil liefde geven, hoe dan ook. En bij diegene die in zijn hart de ernstige wil toont, steeds opnieuw, dat hij lief wil hebben en al dat andere wil loslaten, bij diegene ben Ik dan onmiddellijk en vul diens hart met liefde. Je hoeft het Mij in je hart maar te vragen: vul toch liever mijn hart met liefde zodat ik al het andere loslaat en Ik vul je hart met liefde zodat je weer gelukkig bent.

 Hemels Brood 79

 Je hoeft je niet in bochten te wringen om Mijn liefde door te geven. Wees heel eenvoudig en eerlijk en zonder enige erger en je doet het al heel goed. Want Mijn liefde is heel eenvoudig en oprecht, zonder iets voor zichzelf te willen. Voor jezelf is niets nodig, want voor jezelf wordt al gezorgd. In Mijn orde wordt vanzelf gezorgd voor alle mensen, zonder dat iemand iets te kort komt. Hoe dat gaat is aan Mij. Maar jij kunt dat wel gaan begrijpen, gaan inzien als je steeds meer die eenvoudige liefde in alle oprechtheid gaat zijn.

Zonder poespas, zonder omhaal van woorden, zonder rituelen of iets dergelijks, gewoon rechtstreeks uit het hart, rechtstreeks uit Mij. Jijzelf, rechtstreeks uit Mij in een eigen bewustzijn, een eigen zelfstandig bewustzijn. Uit Mij. In Mij. Jij met Mij samen, met allen samen als één en toch zelf. Veel van je werkelijke zijn in die zin is nu nog verborgen. Maar de sluier zal zich meer en meer oplossen al naar gelang je jezelf vrijwillig omvormt tot totale liefde. En in die totale liefde ben je dan één met Mij en met alle mensen, en toch ook zelf.

 Hemels Brood 80

 Wat is eigenlijk belangrijk in jouw leven? Dat het jou goed gaat? Dat jij het goed doet? Wat denk jij dat belangrijk is, of anders gezegd, wat voor de hele schepping belangrijk is? Denk je dat het voor de hele schepping belangrijk is dat het jou goed gaat? Ja, het is voor de hele schepping belangrijk dat het jou goed gaat. Maar dan wel op de juiste wijze goed gaat. En wanneer gaat het jou goed? Jij denkt misschien, als je zelf zorg draagt voor van alles wat jouzelf aangaat, als je eraan werkt dat het voor jou goed gaat.

Maar Ik zeg: als je voor anderen zorgdraagt, als je voor alles wat een ander ten goede komt, zorgdraagt. Als je de zorg om je eigen welzijn opzij zet en je richt op de zorg en het welzijn van anderen. Maar niet dan omdat Ik dat hier of ergens anders zeg, maar omdat je dat in je hart zo voelt en daarnaar handelt. Dus niet geforceerd mensen helpen of voor mensen zorgen, als het boven je krachten gaat. Het enige wat je hoeft te doen is uit je hart te leven, zodat het de ander goed gaat in de juiste verhoudingen.

Die juiste verhoudingen worden je ook in je hart gegeven, zodat je jezelf nooit geweld hoeft aan te doen. Als je 2 kilo kunt tillen hoef je er geen 10 te tillen omdat die ander dat wil. In jouw hart is de Bron waarnaar je mag handelen uit liefde. Nooit als dwang of verstandsmatig, omdat de ander zegt, het nodig zegt te hebben of omdat jij denkt dat die ander het nodig heeft. Ga je krachten niet te boven, maar put waarheid en liefde uit je hart.

 Hemels Brood 81

 Jullie zijn allemaal met elkaar verbonden. Door Mij zijn jullie allemaal met elkaar verbonden. De hele schepping is door Mij verbonden met jullie allen. Daarom, alles wat gebeurt staat met elkaar in verband. Ga je linksom, dan heeft het zijn uitwerking in alles en op iedereen, ga je rechtsom dan heeft het net zo goed z´n uitwerking.

Zoals jij een aandeel hebt in het totale geheel, zo heeft iedereen een aandeel in het totaal. Als je weet dat Ik de verbinding ben in het totale geheel, de leven gevende verbinding wel te verstaan, dan kun je wellicht begrijpen dat de uitwerking van jouw keuzen ook met Mij te maken hebben. Dan kun je misschien begrijpen, dat de eenheid in de schepping ondersteund wordt als de keuzen die jij maakt overeenstemmen met Mijn Zijn en dat de eenheid in de schepping verstard raakt, als de keuzen die jij maakt niet overeenkomen met Mijn Zijn.

Omdat het gaat om een enorm grote scheppingsruimte, kun je je voorstellen dat de effecten van iemands keuzen niet onmiddellijk merkbaar zijn, maar er wel zijn, als rimpelingen in het water, als je er een kleinere of grotere steen in gooit. Als je je keuzen op Mij wilt afstemmen, is het nodig dat je Mij leert kennen en ook dat je weet hoe en waar je Mij kunt leren kennen. In ieder mens is de mogelijkheid aanwezig om Mij te leren kennen. Ik ben immers de leven gevende kracht in alles en iedereen, altijd verbindend aanwezig. En als zodanig kun je Mij ook in jezelf vinden, ervaren, ontmoeten.

Je hoeft alleen maar in jezelf te zoeken, je op Mij te richten, naar Mij te vragen in jezelf en als je dat eerlijk en oprecht doet, zul je Mij zeker vinden en in je zelf, in je centrum, in je hart met Mij kunnen spreken. Dat spreken hoeft niet persé een stem te zijn, het kan een invloeiend besef, een gevoel, een weten zijn, wat je langzaam maar zeker gaat herkennen als van Mij komend. Als je zo steeds opnieuw bij Mij komt en met Mij spreekt, naar Mij luistert en, als je het er mee eens bent, ook naar Mijn raadgevingen handelt, dan werk je mee aan de eenwording in liefde voor de totale schepping. Maar doe dat alleen als je het er mee eens bent, als je het in je hart zo voelt.

 Hemels Brood 82

 Uw Wil geschiede, staat er in de bijbel om te doen. En dat is ook zo. Maar, als je dat niet van harte kunt doen, als je dat niet van harte kunt zeggen en ook niet ten diepste meent, dan zeg het niet. Dan doe liever je eigen wil. Maar kom daar dan ook voor uit. Want het is beter om waarheid te leven, al is het niet Mijn Wil, dan onwaarheid. Want het is niet Mijn Wil dat er ook maar iemand in onwaarheid leeft en handelt. Dus, op zo´n moment waarop je liever iets anders doet, maar eigenlijk vindt dat je Mijn Wil moet doen, of moet zeggen, omdat het in de bijbel staat en je het goed wilt doen, laat het maar, als je er niet volkomen achter staat.

Want dan is wat je doet of zegt toch niet Mijn Wil, omdat het is niet je eigen wil is Als je zegt: “Uw wil geschiede” is het belangrijk dat je je daar dan ook ten diepste vrijwillig aan overgeeft, zonder dat je het eigenlijk liever anders had gewild of er eigenlijk niet op vertrouwt dat het goed komt, of als je deels ook je eigen wil doet. Misschien denk je nu: ja wat moet ik nou, is “Uw wil geschiede” dan toch niet zo van belang? Jazeker wel, maar op de juiste gronden! Net als het zaad in de juiste grond moet om te groeien en niet op een rots gedijt, zo gedijt in Mij geen onwaarheid.

Alleen dat wat op waarheid gebaseerd is, komt in Mij tot leven. Wat je werkelijk wilt en voelt, daar richt zich Mijn ordening naar. En die ordening kun je niet bedriegen. Jezelf kun je bedriegen, zelfs zonder dat je het zo direct beseft, maar Mij en Mijn ordening kun je niet bedriegen. En Mijn ordening reageert alleen op waarheid, als je je waarlijk aan Mij overgeeft. Ik zeg je dit voor je bestwil, uit liefde.

 Hemels Brood 83

 In een duizendste seconde zit het hele wereldgebeuren. In de volgende duizendste seconde ook weer opnieuw. Zo kun je je misschien voorstellen dat in elk moment van tijd alles zit. En misschien kun je je dan ook voorstellen dat tijd niets anders is dan alles steeds opnieuw. Alles steeds opnieuw, tot alles en iedereen geheel volkomen is. Dan is er geen steeds opnieuw meer nodig, want dan is alles volkomen, zoals Ik volkomen ben.

Daarom is er in Mijn hemelen geen beleving van tijd, geen opeenvolging van nieuw, van vernieuwing naar volkomenheid, het is er volkomen. Maar als je nog in het proces van vernieuwing naar volkomenheid bent kun je je moeilijk een voorstelling maken van een zijn zonder tijd zoals je tijd op aarde ervaart. De zon komt op en gaat onder en komt weer op: tijd verloopt.

De zon is geestelijk gezien het licht van waarheid en liefde, wat de mens steeds opnieuw wordt voorgehouden, zodat hij groeit naar volkomenheid in ware liefde. De nacht is geestelijk gezien de daden die de mens doet buiten Mijn orde van liefde. Het licht van waarheid en liefde beschijnt vervolgens ieders daden, zodat ieder mens zich zijn daden in het ware zijn bewust kan worden. Zo is de mens tijd gegeven om tot volkomenheid te komen vanuit zijn eigen vrijheid. En juist ook die vrijheid is voor alle mensen belangrijk, om een zelfstandig volkomen zijn in Mijn ware liefde te kunnen worden. Dus heeft de mens tijd. Maar tijd is een tijdelijk gegeven en vloeit weg naar volkomenheid. Zodra de mens die bereikt, is er dus geen tijd meer. Tijd is door Mij ingesteld en wordt ook door Mij weer opgeheven. Gebruik je tijd in liefde en waarheid en je zult Mijn liefde en waarheid in eeuwigheid gaan ervaren.

 Hemels Brood 84

 Als je je leven samengaat met Mij, profiteer je van al het volkomen ware wat Ik ben, van alles wat Ik weet, ken en ben. En dat is alles in de totale schepping, omdat Ik de Schepper van alles ben en Zelf ook in de schepping Ben en Mijn schepping is in Mij. Ga je met Mij dan zal het je aan niets ontbreken, dan put je uit de enige ware Bon, die je het optimale laat zien en beleven. Maar dat hoeft niet, je hoeft niet met Mij te gaan. Je mag je eigen vrije keuzen maken in je leven, je mag je eigen weg gaan, je bent vrij.

Je bent dan wel op jezelf aangewezen. Niet dat Ik je in de steek laat, nee, Ik ben er altijd en Mijn liefde is er ook altijd voor jou. Maar jij bent en blijft een vrij wezen en je hebt altijd de vrije keus of je wel of niet met Mij samen wilt gaan. Je kunt wellicht begrijpen dat jouw in vrijheid gemaakte keuzen wel consequenties, gevolgen hebben. Want alles is met elkaar verbonden en net zoals je een voet vooruit moet zetten om vooruit te komen, zo heeft elke handeling een gevolg. En van sommige handelingen weet je de gevolgen en je kiest daarvoor. Maar van andere handelingen weet je de gevolgen niet of niet helemaal en dan kies je misschien voor iets wat je niet overziet.

Kijk, Ik overzie en weet wel alles, maar jij bent vrij, dus Ik meng Mij niet in jouw keuzen. Wel kun je voor raad en advies bij Mij komen, in je innerlijk centrum, in jezelf, in je hart, je gevoel. En Ik zal je graag een goede raad geven, een raad gebaseerd op waarheid en liefde voor jou en alle mensen, voor de hele schepping.

Hemels Brood 85

 Geduldig wachten. Soms, of vaker, is het nodig om geduldig te wachten, tot de tijd van verandering is aangebroken, zoals Ik geduldig wacht tot de mens zich zijn bestaan in ware zin begint af te vragen en zich begint bewust te worden. Iedereen heeft daarvoor de gelegenheid. Niemand wordt gedwongen om vandaag Mijn liefde aan te nemen. Het mag, het moet niet.

In Mijn hemelen is geen dwang. Maar er zijn wel voorwaarden om in Mijn hemelen te komen. Iedereen die aan die voorwaarden voldoet kan in Mijn hemelen komen. En die voorwaarden zijn zodanig, dat iedereen daar uit eigen vrije wil aan kan voldoen. Daarom is het belangrijker dat je uit vrije wil ervoor kiest om de liefde te doen dan dat je het perse vandaag moet doen. Alles en iedereen mag zich in vrijheid vormen naar ware liefde, niet uit dwang.

Wel kun je jezelf ernstig voorhouden wat goed is om te doen, kun je jezelf een discipline opleggen om iets voor elkaar te krijgen. Maar dan ook weer omdat je daar zelf de waarde van ziet en er dan ook zelf voor kiest. En de tijd die nodig is om tot die inzichten te komen van wat het is om in en uit liefde te leven, heeft iedereen. De één komt eerder tot het ware besef van leven in vrijheid van liefde, dan de ander. En daar wordt van ieder geduld gevraagd voor elkaar. Wat de één al begrijpt daar heeft de ander nog tijd voor nodig. Maar dat mag. En als we dan samen het geduld opbrengen om die ander te laten groeien in zijn eigen tempo, met een liefhebbende ondersteuning, dan komt het zeker goed voor allen.

 Hemels Brood 86

Elke dag ben Ik bij je. Elke dag kun je Mij ontmoeten. Ook ´s nachts ben Ik er, voor jou en voor iedereen. Want Ik heb jullie allemaal lief, ten volle lief, zonder voorbehoud. En Ik zou jullie het liefst ook zelf in die volle liefde zien, omdat in die volle liefde ook de totale gelukzaligheid ligt, de totale gelukzaligheid die verbonden is met belangeloze liefde, maar dan ook werkelijk belangeloos! Hoe bereik je dan die liefde die Ik bedoel, die volkomen zonder eigenbelang is en die alle mensen en de totale schepping in volkomen gelukzaligheid brengt.

Die bereik je alleen via Mij in de diepste deemoedigheid. Door alles wat met het eigen ego te maken heeft, het eigen belang, los te laten, af te leggen en je alleen te richten op het welzijn van anderen in Mijn wijze van zijn. Dat wil zeggen dat je niet voor anderen het wereldse welzijn hoeft na te streven, maar wat je in je hart in liefde voor de ander voelt, voor de ander voelt dat goed is, daar naar te handelen, daar naar leven. Niet wat je voor jezelf goed wilt hebben, goed wilt doen, maar wat vanuit de liefde uit je hart voor die ander goed voelt om te doen, doe dat.

Heb je het gevoel om in liefde een arm om de ander heen te slaan, doe het. Heb je het gevoel dat je de ander een brood moet geven, doe het. Heb je het gevoel dat je de ander moet laten, doe het. Zet eerst alles wat uit eigenbelang is volkomen opzij. Laat dat eerst los. Kom dan in je hart bij Mij en vraag Mij om liefde en inzicht tot handelen voor de ander, dan leg Ik je alles in je hart wat je nodig hebt zodat je uit liefde juist en goed voor de ander kunt zijn en daarmee in liefde Mij leeft! Daarmee meehelpt aan de totale gelukzaligheid.

Hemels Brood 87

Gewoontes. Het is moeilijk om gewoontes te verlaten en een nieuwe weg in te slaan. Met gewoontes ben je vertrouwd en met het nieuwe niet. Daardoor ben je geneigd om aan gewoontes, oude gewoontes, tradities vast te houden. Het gevoel van vertrouwdheid doet je denken, geeft je het idee, dat die gewoonte goed is en moet blijven. Maar goed is het pas als het vanuit de liefde uit je hart komt. En die liefde uit het hart buigt zich steeds in andere vormen, steeds in passende vormen om de ander heen en zorgt voor hetgeen die ander nodig heeft. Gewoonten zijn goed als ze uit die liefde bestaan en nog die liefde behouden hebben.

Maar vaker wordt er aan gewoonten vastgehouden om het eigen vertrouwde gevoel vast te houden, maar daarmee staan de oude gewoonten groei in liefde in de weg. Je hoeft ze niet allemaal in één keer overboord te zetten, veel gewoonten ben je je als zodanig niet bewust, je hebt ze al zolang dat je ze pas als zodanig herkent als je je handelen eens goed onderzoekt. Ook tradities houden je vast in een patroon van handelen waardoor vrijheid uit liefde vanuit het hart belemmert wordt.

En dat is toch het belangrijkste om je leven naar te richten: leven, handelen uit liefde, uit je hart. En ook tradities staan veelal het vrij handelen uit liefde in de weg. En juist dat vrij kunnen handelen, vrij kunnen kiezen voor de liefde, de ware liefde uit het hart is voor Mijn hemelen zo van belang, is voor het welzijn van jullie allen, voor de totale gelukzaligheid van belang.

Hemels Brood 88

Drie in één. Ik ben drie in één. Ik ben degene die de schepping gemaakt heeft. Ik bestuur die, Ik ben die. Maar Ik ben ook de mens, de levende mens in die schepping en Ik ben de kracht tot leven, de liefde, de Vader. Ik ben God die het Al is, Ik ben Jezus Christus die mens is en Ik ben de Vader die liefde is in alles en voor alles en allen. Maar in wezen ben Ik een. In de eenheid van Mijn zijn wil Ik Mij graag openbaren in de veelheid van Mijn kunnen.

Uit die veelheid van kunnen is de mens uit Mij ontstaan. En die veelheid van Mijn kunnen, wat zijn oorsprong heeft in Mijn enige Zijn, heb Ik ook in die mens gelegd. Zodat die eenheid van Mijn zijn de veelheid van Mijn kunnen zichtbaar maakt en werkzaam maakt. Zo is de mens die veelheid van kunnen en in de basis één, zoals Ik één ben. En die één in die mens ben Ik. Omdat Ik als één volledig vrij ben in totale liefde en als zodanig ook die mens ben, heeft die mens ook de totale vrijheid van zijn.

Toch blijft het geheel één zijn, Mijn Zijn. En in Mijn zijn is liefde de levenskracht voor alle mensen op deze aarde. En die kracht van liefde zal zich pas openbaren als de mens uit eigen vrije wil voor een zijn uit liefde kiest, als de mens in vrijheid zijn werkelijke bestaan in liefde aanneemt en leeft. Dan verenigt zich in die mens zijn met Mijn zijn, als zijn oorspronkelijk zijn in een veelheid van kunnen wat dan het ware levensgeluk brengt.

Hemels Brood 89

Klagen. Heeft het zin om te klagen. Helpt het om te klagen. Werelds gezien kan het uiten van relativiteit helpen, het brengt opluchting. Wat binnenin woelt en onrustig maakt komt eruit en lucht op als het gezegd is. Zo is het goed om datgene wat je dwars zit te zeggen, te bespreken met diegenen die het aangaat. Maar werkelijk klagen is zelfgericht, gaat over wat je je zelf tekort gedaan vindt. Natuurlijk mag je het zeggen als iets oneerlijk is, onwaar is. Maar als je je verongelijkt gaat voelen, geen ruimte meer hebt voor vergeving, voor begrip, zet je jezelf vast in de situatie. Dan kan het voorkomen dat je geen uitweg meer ziet, die heb je dan met je klagen dichtgezet.

Kijk, klagen is een uiting van hetgeen je dwarszit op een negatieve manier, met het idee als slachtoffer van de ander afhankelijk te zijn. Je kunt ook je uiten op een positieve manier: met vergeving de ander benaderen en Mij vragen je te helpen de ander te vergeven en tot een oplossing te komen.

Als je het zonder Mij wilt doen is dat ook goed. Je bent vrij om te kiezen. Maar die vrijheid kun je ook op een positieve manier inzetten, zodat je deel blijft houden aan Mijn kracht van liefde. En als je jezelf overgeeft aan die kracht van liefde, zul je al gauw niets meer te klagen hebben en gaan inzien dat alles door liefde van Mij geleid wordt. Je uiten, er over praten, ja, maar klagen, het brengt je niet verder, het sluit je vermogen tot inzicht, tot vergeving en tot het vinden van oplossingen en verandering. Daarom, blijf in barmhartigheid, in elke situatie.

Hemels Brood 90

De genade van God, onze Vader, zij met U allen. U allen. Jullie allemaal zijn in Gods genade, in Mijn vaderlijke armen van genade, elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw bied Ik alle mensen Mijn genade. Geen mens zie Ik naar zijn tekorten, zijn egoïsme, zijn liefdeloosheid. Ik blijf er voor elk mens altijd zijn als een liefdevolle Vader en Ik help iedereen waar Ik dat kan zonder hem in zijn vrijheid te belemmeren. Want elke mens is vrij, vrij om zijn eigen weg te kiezen. Vrij betekent dat je zelf kiest, Ik kies niet voor je. Ik kan je alleen voorhouden wat je keuzes inhouden, wat voor uitwerking je keuzes hebben, als je dat wilt, want ook daarin ben je vrij. In je hart heb Ik een ruimte gereserveerd, een innerlijk vermogen om Mij uit vrije wil te ontmoeten. Zodat je zicht kunt krijgen op je keuzes, wat die bewerken. Welke gevolgen er aan je keuzes vastzitten.

Maar zoals je vrij bent in je keuzes van leven, zo ben je ook vrij om Mij daar wel of niet te ontmoeten, om wel of niet naar Mijn advies te luisteren, om wel of niet Mijn advies in je leven te doen. Ik weet en zie hoe het komt als je niet luistert, als je er niet voor kiest om Mij in jezelf te ontmoeten en raad te vragen: omdat je denkt dat jij het beter weet of omdat je denkt dat je Mijn advies niet nodig hebt of omdat je denkt dat Ik er op dat moment niet voor je ben of omdat je je ergens voor schaamt of omdat je er gewoon niet aan denkt of omdat  …. och, om van alles en nog wat. Maar Ik ben en blijf er te allen tijde voor je, in alle liefde. En Ik ben de volkomen liefde in jou, waaruit je kunt putten, volkomen waarheid en liefde; een hoger goed is er niet. En je mag altijd komen en putten uit die volkomen waarheid en liefde die Ik, bereikbaar in jezelf, ben en eeuwig blijf.  

Hemels Brood 91

Verdraagzaamheid is een moeilijke opgave om helemaal goed naar te leven. Elk mens heeft wel een bepaalde mate van verdraagzaamheid maar ook een grens daarin. Totale verdraagzaamheid heeft geen grens, totale verdraagzaamheid is barmhartigheid. Hoe kun je de grenzen van verdraagzaamheid verleggen, zodat ze uiteindelijk in het oneindige verdwijnen? Door steeds als je aan de grens van je verdraagzaamheid bent gekomen, naar Mij te komen. Bij Mij zijn geen grenzen, geen grenzen aan verdraagzaamheid. Bij Mij is liefde en die liefde wil Ik je graag laten voelen als jij aan de grens van jouw verdraagzaamheid staat.

Maar al eerder mag je bij Mij komen. Als je in de verte de grens van je verdraagzaamheid ziet aankomen, kom dan al naar Mij toe, zodat Ik je nog voordat je de grens van je verdraagzaamheid hebt bereikt Mijn liefde voor jullie allen kan laten voelen waardoor de grens van je verdraagzaamheid zich in Mijn liefde voor jou en je medemens oplost. Als zo die grens is opgelost, heb je weer alle ruimte, alle ruimte om in liefde met je medemens om te gaan, wat de situatie ook is. Maar in die ruimte van liefdevolle verdraagzaamheid lost ook de moeilijke situatie op als sneeuw voor de zon. Zo kunnen jullie elkaar weer in liefde bereiken of je laat elkaar in liefde gaan, ieder z’n eigen weg tot die verschillende wegen weer bij elkaar komen op Mijn enig ware weg van volkomen liefde.

Hemels Brood 92

De lach, de verlossende lach werkt ontspannend en geeft moed, heelt de ontspoorde situatie, tenminste, als het de gevende lach is, de gulle lach is. De glimlach van een kind opent, of de glimlach van wie ook, opent. Opent het hart voor liefde, warmte, brengt geluk, een geluksgevoel. Het neemt de wolken voor de zon weg en laat de stralen van de zon weer zichtbaar schijnen. De gevende lach roert het hart naar vreugde, vreugde over het leven, wat in zichzelf liefde is. En waar het niet meer als liefde ervaren wordt, doorbreekt de gevende lach dit naar een gevoel van geluk te leven. Te leven door liefde. Herinnert de lach aan de liefde die het leven in al zijn werkelijkheid is.

Daarom, de gevende lach is als een hemels geschenk, als een serenade aan God en mens tezamen. De gevende lach heeft ook een bevrijdend vermogen. Bevrijdend van donkere gedachten en gevoelens. Het verruimt en bevrijdt de mens die gevangen was in zijn beperking als mens en toont een glimp van de hemel die voor ieder mens open staat die de ware liefde heeft. De gevende lach is dan Mijn liefde.

Hemels Brood 93

Vragen staat vrij. Over alles mag je Mij vragen. Alles wat je bezighoudt mag je Mij voorleggen en vragen. In je hart mag je Mij alles vragen en in je hart leg Ik dan ook Mijn antwoorden, zodat jij ze kunt herkennen als Mijn antwoorden. Mijn antwoorden zijn je altijd in liefde gegeven en houden nooit dwang in, want je blijft altijd vrij om te doen wat je zelf wilt. Of je daarmee je doel bereikt, hoeft niet altijd zo te zijn. Of dat je doel een edel streven is, hoeft ook niet zo te zijn. Maar als je wilt, kun je Mij over van alles en nog wat in jezelf spreken. Altijd. Ik zeg niet, nu niet en morgen wel, maar altijd.

En de antwoorden die Ik je op je vragen geef, kun je zelf overdenken en zelf bepalen of je daar naar wilt leven of niet. En als je het idee hebt dit niet te kunnen, kun je daar ook met Mij over praten en samen kunnen we een oplossing vinden. Want je hoeft ook niet altijd alles al te kunnen. Als je maar wilt toegeven dat je iets niet kunt, dan kun je het voor Mij al en dan ben je al vrij van de gevolgen van iets niet te kunnen. Door de erkenning komt het inzicht, het inzicht in Mijn liefde. Want Ik ben barmhartig en geef je alle kansen om Mijn liefde te leven en door Mijn liefde gelukkig te zijn.