Hemels Brood 6294 t/m 6324

Hemels Brood 6294

Het menselijk oog ziet de dingen doorgaans niet in de juiste verhoudingen, in de juiste proporties, terwijl hij dat wel denkt juist te zien. Maar wie de dingen in de juiste proporties wil kunnen zien, die heeft daarvoor alle factoren nodig om de werkelijke verhoudingen te kunnen zien en dat is alleen mogelijk in een zuiver hart uit Mij.

Als je weet hoe weinig mensen in hun hart in alle zuiverheid bij Mij komen, dan kun je je een beetje voorstellen hoe onzuiver het menselijk oog ziet en dan bedoel Ik niet alleen het materiële oog en de rekenvaardigheden van mensen, maar ook het geestelijke oog en de geestelijke bewustheid van Mijn bestaan, van Mijn liefde, van het ware leven uit Mij. Ieder mens heeft talenten van Mij gekregen, maar niet alle mensen hebben dezelfde talenten. En vooral in geestelijk opzicht zijn die talenten vergelijkbaar met de zeven geesten uit Mij, die ieder uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid alle Goddelijke eigenschappen gekregen hebben, waarbij iedere geest steeds één eigenschap, verschillend aan de andere geesten uit Mij, het sterkst in zich aanwezig heeft, terwijl in de zevende geest alle eigenschappen uit Mij tezamen met de zes andere geesten even sterk aanwezig zijn.

Zo hebben mensen ook die verschillende eigenschappen in zich aanwezig, maar ook niet allemaal even sterk. Daaruit voortkomend zijn er bijvoorbeeld mensen die veel geduld hebben, of mensen die heel ijverig zijn, of mensen die verdraagzaam zijn, of mensen die altijd in waarheid zijn, of mensen die wijs zijn of mensen die zachtmoedig zijn. Ware liefde heeft alle eigenschappen uit Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in zich, zoals de zevende geest die in zich heeft. Ieder mens afzonderlijk is een deel van het grote geheel en voor iedereen geldt dat hij, samen met de Goddelijke eigenschappen, talenten heeft die verschillend zijn aan die van zijn medemensen, maar tezamen kunnen mensen tot de gezamenlijkheid in liefde komen, zoals die in de zevende geest uit Mij bedoeld is te zijn.

Maar nu is het zo dat het tegenovergestelde van al die Goddelijke eigenschappen, terug te vinden in de verschillende talenten van mensen, tot een keus is geworden voor alle mensen, waardoor mensen ook te maken hebben met het tegenovergestelde van hun talenten, waardoor iemand die geduldig is gemakkelijk ongeduldig kan worden, maar ook te geduldig kan zijn. En om niet tot het een of tot het ander door te slaan, heeft hij er alle andere talenten van zijn medemensen bij nodig, om in de juiste balans van geduld te blijven. Hetzelfde geldt voor alle andere talenten. Elk talent heeft een waarde in de ogen van mensen, en zo wordt zachtmoedigheid hoog geschat, maar ook zachtmoedigheid kan uit balans zijn, want een teveel aan zachtmoedigheid kan het kwaad gelegenheid geven daar misbruik van te maken en ten onrechte kan een zachtmoedig mens voor zijn zachtmoedigheid geëerd worden. Daarom heeft ook zachtmoedigheid mensen om hem heen nodig met alle andere talenten.

En zie, daarin heeft iedereen die dit beseft nog te leren, en ook daarvoor ben Ik er om jullie allemaal te leiden naar die eenheid die jullie samen als de Mens zijn. De Mens die alle Goddelijke eigenschappen in zich heeft, zoals die van oorsprong in de zevende geest in alle volmaaktheid aanwezig zijn, Mijn Goddelijke Wezenlijkheid gelijk, de Mens.

Hemels Brood 6295

Mijn ordening zorgt ervoor dat alles wat mensen niet naar waarheid of liefde doen, toch dienstbaar aan alle mensen uitwerkt ten aanzien van het doel van jullie bestaan op aarde. Maar steeds weer nemen mensen het recht in eigen hand en bestraffen op de een of andere manier wat hen niet aanstaat van hun medemensen. Niet om iemand wiens handelen zij niet aangenaam vinden te helpen om tot Mij en Mijn liefde te komen, maar meestal uit irritatie, uit wrevel, uit boosheid, uit ongemak, uit van alles en nog wat, maar niet uit ware liefde. Dan wordt er boos teruggedaan, of gemokt, of er worden verwijten gemaakt en mensen worden met woorden, of zelfs fysiek, onaangenaam bejegend, uit irritatie, uit boosheid en noem maar op.

Iedereen, al dan niet gelovig, doet dat in meer of mindere mate, als een medemens hem ergert, frustreert, boos maakt. Maar daarmee doorbreekt diegene Mijn ordening. Dat wil zeggen, dat wanneer iemand het recht in eigen hand neemt, het recht van oordelen en bestraffen in eigen hand neemt, hij Mijn ordening ondermijnt, met als gevolg dat hij in Mijn ordening, dat is in het gericht van Mijn ordening, terechtkomt en al blijft Mijn ordening altijd de uitwerking van ieders vrije handelen bepalen vanuit Mijn eeuwig ware zuivere wijze liefde, zijn bemoeienis uit ongenoegen zal voor hem toch ook op hem een effect hebben, wat niet prettig is, terwijl wanneer iemand het van ware liefde afgedwaalde handelen van een medemens geheel overlaat aan Mij, aan Mijn wijsheid uit ware liefde, hij geen aandeel heeft aan de gevolgen ervan.

Het ongenoegen wat mensen ervaren bij de keuzen van mensen, brengt menigeen tot uiting op allerlei verschillende manieren, die op zich ook niet naar Mijn liefde zijn. Soms blijft het bij een verbale terechtwijzing, maar vaker leidt dat ongenoegen tot allerlei acties om de ander maar tot het besef te brengen dat hij verkeerd gehandeld heeft. Maar een miljoen woorden en de verschrikkelijkste daden helpen een medemens niet om tot inzicht te komen, zoals Mijn ware wijze liefde dat doet. Mocht je irritatie, ergernis, boosheid, of meer van dat soort emoties voelen, kom dan zo snel mogelijk in je hart bij Mij, zodat Ik je in Mijn liefde daarvan verlossen kan en je Mijn ordening geen geweld aandoet en niet in Mijn gericht terechtkomt.

Want geloof Mij, iedereen die op de een of andere manier Mijn liefde vertrapt, die zal op de beste, maar niet altijd aangenaamste manier tot Mijn orde geroepen worden. Laat jezelf daarin niet meetrekken, blijf vertrouwen op Mijn ordening van ware liefde, laat al wat niet juist is over aan Mijn wijze liefde en dan zie je dat het altijd goedkomt voor jou, en dat de ander tot het juiste inzicht gebracht wordt. Want Mijn liefde faalt nooit.

Hemels Brood 6296

Mensen wegen voortdurend het voordeel en nadeel af en kiezen doorgaans voor het meeste voordeel voor zichzelf. Dat lijkt allemaal heel logisch te zijn, maar de manier van afmeten is niet de beste, want de maatstaf is voor de meeste mensen zichzelf, hun eigen voordeel, ook al gaat dat ten koste van het welzijn van hun medemensen. Maar het is algemeen geaccepteerd dat iedereen zijn eigen welzijn nastreeft en daarbij is wat verdraaiing van feiten en van bedrog zelfs openlijk geaccepteerd. Bij het maken van reclame is het dan ook hoofdzaak om de verkoop van zoveel mogelijk producten te stimuleren, waarbij de grootste onzin over het product naar voren gebracht wordt in een setting alsof iedereen niet zonder het product kan en het voor de afnemers een weldaad zal zijn om het product te bezitten. Steeds weer maken mensen hun keuzen in hun eigen voordeel, waarbij ze zich nogal eens laten leiden door mensen om hen heen, door reclames, door media, enzovoorts, maar niet door Mij.

Ik zeg aan alle mensen, geen enkele vorm van leiding uit het oogpunt van eigen welzijn zal het echte welzijn geven, omdat het allemaal voor een groot deel op oneerlijke en onvolledige informatie neerkomt. Al dan niet geaccepteerd, het is allemaal voor een groot deel bedrog waarmee de mens zich laat bedriegen voor zijn welzijn, doorgaans vanuit hebberigheid of uit angst voor het verlies van eigen welzijn. Maar wie zich door Mij laat leiden, door de goede ingevingen van Mij, het gevoel in het hart wat het beste is om te doen, die zal niet altijd tot het welzijn komen wat hij voor zichzelf voor ogen heeft, maar die zal door Mij wel een weg gewezen krijgen, die voor hem het beste is en tegelijk ook het beste is voor zijn medemensen. Want niemand is alleen op aarde en niemand heeft alleen met zichzelf te maken. Zelfs de grootste ontkenner van Mijn bestaan kan inzien dat ieder voor zich het slechtste resultaat geeft aan ieder persoonlijk, omdat nu eenmaal alles en iedereen met elkaar verbonden is.

En dat is nu precies de kern van de zaak, de kern van leven, die verbondenheid is niet zomaar een losse verbondenheid, die verbondenheid is in Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus. Wie dat inziet en in zijn hart erkent, die vindt in zijn hart de beste raad met het beste voordeel van Mij, welke volledig gebaseerd is op Mijn ware onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke, volmaakt wijze liefde. Dat voordeel is voordeel voor alle mensen, voor het welzijn van alle mensen in eenheid verbonden met elkaar in Mij, het ware Leven, Die Ik Ben. Daarom, voor een werkelijk voordeel voor jezelf zoek je het beste naar het voordeel voor je medemensen en wie dat via Mij in zijn hart doet, die bereikt het beste voordeel voor alle mensen en daarmee ook voor zichzelf.

Hemels Brood 6297

Als je een bouwtekening voor een huis steeds weer opnieuw gebruikt voor het bouwen van andere huizen, dan krijg je allemaal dezelfde huizen. Als verschillende mensen dezelfde bouwtekening gebruiken voor het bouwen van huizen, dan worden het toch niet allemaal helemaal dezelfde huizen, want zo hier en daar interpreteren mensen de bouwtekening verschillend of ze veranderen iets aan de bouwtekening. Als die bouwtekening dan doorgegeven wordt alsof het de oorspronkelijke bouwtekening is, komen er toch andere huizen dan er oorspronkelijk gebouwd werden.

Iedere cel van het lichaam heeft een “bouwtekening” en cellen worden voortdurend vervangen door nieuwe cellen, gebaseerd op de bouwtekening van de cel. Maar die bouwtekening kan gaandeweg wat veranderen, als de omgeving verandert. En zo is er een voortdurend proces van verandering gaande in het lichaam, maar ook in de geest door veranderende omstandigheden waar de mens zich in bevindt. Die veranderingen hebben vooral te maken met de vrije keuzen die mensen maken. Want zoals de mensen hun keuzen in vrijheid maken, zo veranderen de omstandigheden en daarmee ontstaan veranderingen in de bouwtekening van cellen en van het geestelijk vermogen tot inzicht in de waarheid van leven. En nu is de oorspronkelijke bouwtekening van wat werkelijk leven is, overwoekerd door bouwtekeningen die mensen in hun vrijheid hebben aangepast naar hun eigen wensen en verlangens, zonder acht te slaan op de oorspronkelijke bouwtekening, die het ware leven in alle volmaaktheid is.

Maar het ware leven is niet alleen een bouwtekening, het ware leven is Persoonlijk Leven, het ware leven ben Ik, Die jullie mensen geschapen heeft. En in alle eeuwigheid blijf Ik onveranderlijk het ware Leven waaruit alle mensen leven. En alhoewel jullie in jullie vrijheid van keus die mogelijkheid hebben, is er geen mogelijkheid voor jullie om de oorspronkelijke bouwtekening waarop Ik jullie geschapen heb te wijzigen of te veranderen, zoals Ik, jullie God en Schepper, niet te veranderen ben. Nu zijn er veel mensen die Mij op verschillende manieren omschrijven, maar de volledige waarheid van leven, van Mijn onveranderlijke Zijn, is door mensen niet te omschrijven, zolang zij niet hun leven terugbrengen tot de oorspronkelijke “bouwtekening” van hun oorspronkelijke wezenlijkheid uit Mij.

Nu is dit slechts een vergelijking om iets duidelijk te maken, wat veel verder gaat dan een bouwtekening. Maar wie het letterlijke loslaat en tussen de regels door leest en zijn hart opent voor de waarheid, die zal hier toch tot wat meer en dieper begrip kunnen komen van wat Ik bedoel en die zal wat meer kunnen beseffen van waaruit hij leeft, zonder bouwtekening.

Hemels Brood 6298

In vroegere tijden wilden de mensen een zichtbare koning, iemand die ze konden aanspreken buiten zichzelf, een mens als zijzelf, om hen te leiden. Want het was hen te moeilijk om in zichzelf in alle zuiverheid steeds bij Mij te komen, zonder Mij met materiële ogen te kunnen zien. En zo kwam er een mens als koning om hen te leiden.

Al naargelang die koning de moeite nam om in zijn hart naar Mij te komen en zich in zijn hart door Mij te laten leiden, kreeg het volk een goede koning die zorgde voor zijn volk en vol van Mijn liefde al het nodige in goede banen leidde. Maar er kwamen koningen en leiders van volkeren die niet meer naar Mij kwamen en belust waren op macht en rijkdom. En meerdere volken werden hebberig en uit op eigengewin, en steeds vaker gebeurde de leiding niet meer samen met Mij. Toen richtten mensen de kerk op, om aan de macht te komen en zij spiegelden het volk voor dat zij Mij vertegenwoordigden, maar in werkelijkheid bedrogen zij de mensen, om de macht en de rijkdom naar zich toe te trekken. En nu zijn er bijna geen koningen en bijna geen leiders meer die besef hebben van Mijn bestaan en in hun hart aan Mij leiding vragen om goed voor hun onderdanen te kunnen zorgen.

En over de wereld is chaos aan het ontstaan en zijn mensen steeds meer op zichzelf aangewezen om hun leven leiding te geven, om te bedenken wat wel of niet goed is, wat zij wel of niet willen, binnen de kaders van wetten en regelgeving die overal gaten laten vallen en op allerlei manieren uitgelegd kunnen worden. De leiders zijn subjectief geworden, de wetten dekken lang niet meer wat waar en niet waar is. Voor nieuwe uitvindingen zijn er bijvoorbeeld geen passende wetten gemaakt. Allerlei gebeurtenissen lopen al geruime tijd voor op de wetgeving, zodat allerlei misdaden onbestraft blijven en wat wel of niet goed is steeds opnieuw beredeneerd moet worden, zonder dat er een eensluidend antwoord gevonden wordt. Maar evengoed ben Ik er, jullie Schepper, Die jullie allemaal liefheeft en jullie de beste leiding voor het ware en goede leven kan geven. Alleen, Ik ben niet zichtbaar zoals jullie materieel zichtbaar voor elkaar zijn. Ik ben wel zichtbaar in je hart, op een geestelijke manier, maar niet materieel.

Wie Mijn onzichtbaarheid geen probleem vindt en bereid is om in zijn hart, daar waar Ik altijd ben, bij Mij te komen, die kan met Mij spreken en hem kan Ik de enige ware levensleiding geven waarmee hij tot het ware leven kan komen. In de gegeven wereldse omstandigheden zal dat niet een aards-wereldse rijkdom en macht geven, maar wel een zekere innerlijke vrede en een innerlijk zicht op wat het ware leven in werkelijkheid is en Wie Ik in werkelijkheid Ben voor alle mensen. Wie zich innerlijk door Mij laat leiden, zal merken dat zijn zicht ver boven het wereldse gekrakeel en de wereldse chaos met al het bijkomende ongemak, zal gaan uitstijgen en hij gaat zien wat werkelijk belangrijk is om naar te leven en naar te handelen. Want geen koning, geen president, geen wereldse leider kan aan mensen die leiding geven, die het leven voor iedereen goed en aangenaam maakt, zoals Ik, jullie Schepper, dat kan.

Dat betekent niet dat iedereen die voor Mij kiest als zijn Leider voor het leven, op aarde in weelde terechtkomt, want op aarde is door de mens in het algemeen voor een mens als leider gekozen. Maar wie op aarde voor Mij als Leider voor zijn leven kiest, die zal altijd weten hoe het best met alles wat er op aarde gebeurt, het goede en het kwade, om te gaan en hoe al het ongemak te dragen. Die zal na zijn verblijf op aarde de vruchten daarvan plukken en zonder wereldse wetten en regels in Mijn liefde tot werkelijk leven komen. In de weelde van Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6299

Dankbaarheid, is het een gevoel of aangeleerd? Ware dankbaarheid zetelt in het hart, is een gevoel zonder woorden. Dankbaarheid heeft verschillende aspecten, kan voor jezelf zijn of voor een medemens. Kan om het uitkomen van een lang gekoesterde wens zijn, of een moment zijn waarop je je gered voelt van iets ernstigs. Kan te maken hebben met genezing van een ziekte, die je zelf hebt ondergaan of die een medemens heeft ondergaan. Ware dankbaarheid stijgt uit het hart op naar Mij en is als de geur van mirre, een weldadige kracht die goed doet, want ware dankbaarheid is een aspect van liefde, van genegenheid, vooral als het dankbaarheid is voor iets goeds dat een medemens gegeven is.

Dankbaarheid uit gewoonte, omdat het je aangeleerd is om dankbaar te zijn, omdat het beleefd is, gezien wordt als sociaal gedrag, is een loze dankbaarheid die alleen voor het moment juist is, maar geen verdere werkzaamheid heeft. Oprechte dankbaarheid aan Mij, jullie Schepper, is liefde voor Mij en geeft voeding aan je hart. Al is het maar voor iets kleins, het geeft voeding uit Mijn liefde aan je hart. Maar een opgezegd dankgebed wat niet uit de ware kern van het hart komt, kan net zo goed achterwege gelaten worden, want het doet niets, niet bij Mij en niet bij degene die het uitspreekt.

Maar juist dat spontane gevoel van diepe dankbaarheid aan Mij, jullie hemelse Vader, doet heel veel goed, niet alleen voor het hart van degene die dit spontane gevoel van dankbaarheid aan Mij opdraagt, maar voor alle mensen en vooral ook voor degenen die aandeel hebben aan de reden voor de diepe dankbaarheid. Niet alle spontane dankbaarheid is bewuste dankbaarheid aan Mij, want niet ieder mens gelooft in Mijn bestaan. Toch ook die dankbaarheid, die uit het hart opwelt, trekt Mijn liefde aan, en dat is in een bepaalde mate toch ook voeding voor het hart.

Let erop dat wanneer je dankbaarheid uitspreekt, het niet alleen woorden zijn uit een aangeleerd gebed of uit aangeleerd gedrag of uit beleefdheid, maar dat wat je als dank uitspreekt ook oprecht gemeend is. Want veel mensen zeggen van alles, maar weinig daarvan is gemeend. Weet dat Ik daar geen zegen op kan geven. Daarom, laat al wat je zegt, al waar je voor bedankt, werkelijk oprecht uit je hart zijn, zodat het Mijn zegen kan dragen, zodat het uit Mijn liefde voeding kan zijn voor je hart en het jou en je medemensen goed doet, werkelijk goed doet, omdat het Mijn zegen heeft.

Hemels Brood 6300

Mensen bidden Mij om van alles en nog wat. Kleine dingen, grote dingen, maar vaak vanuit hun eigen gedachtenpatronen, vanuit wat zij ervaren als juist en waar en vanuit die gedachtenpatronen verwachten zij dat hun gebed verhoord zal worden. Hoe intensiever iemand bidt, des te verwachtingsvoller is hij dat zijn gebed verhoord zal worden.

Maar zo gaat dat niet. Wie Mij bidt, zal vervolgens ook naar Mij moeten luisteren, want alleen dan kan een gebedsverhoring begrepen worden. Want in de meeste gevallen gaat het om een verhoring zoals degene die bidt voor ogen heeft en als een verhoring anders uitvalt, wat meestal het geval is, dan denkt diegene dat zijn gebed niet verhoord is. Zou hij naast zijn bidden ook naar Mij geluisterd hebben, dan zou hij geweten hebben waardoor een verhoring niet op de door hem gewenste manier gegeven kan worden door Mij. Want de meeste mensen die met de beste bedoelingen Mij om een goed resultaat voor iets of iemand bidden, denken dat hun goede bedoelingen genoeg zijn voor de verhoring van hun gebed, maar goede bedoelingen verblinden mensen nogal eens voor hun eigen aandeel aan het verloop van veel gebeurtenissen, en vanuit die blindheid zien zij niet dat Ik geen zegen op hun gebed kan geven.

Alleen al eigenbelang is een verblindende factor die vaak over het hoofd gezien wordt. En juist dat zou Ik naar voren brengen als er bij het gebed ook naar Mij geluisterd zou worden. Maar ook misvattingen, vergissingen, geheugenverlies over de werkelijke situatie, enzovoorts, zijn blindmakers, waarbij het belangrijk is om naar Mij te luisteren en te kunnen begrijpen waarom op een gebed geen zegen van Mij kan rusten. Dit is vaak en bij veel mensen het geval, de goede bedoelingen zijn er, maar het zuivere zicht niet. Voor het zuivere zicht is het nodig om bij elk gebed ook innerlijk naar Mij te luisteren en werkelijk luisteren gaat gepaard met de bereidheid om de eigen tekortkomingen aan te horen en te erkennen. Maar meestal wordt naar de missers van anderen gekeken, terwijl het helemaal niet altijd om missers van de ander gaat, maar om de missers van degene die bidt.

Inzicht in de eigen tekortkomingen zijn veel belangrijker dan goede bedoelingen om iets te bereiken wat gedacht wordt goed te zijn. Bid daarom luisterend naar Mij en al luisterend kan het gebed veranderen in een gebed dat Ik wel kan zegenen en dat gebed zal Ik dan ook met Mijn ware liefde zegenen!

Hemels Brood 6301

Er is altijd een vlies wat het ongeboren kind beschermt tegen de buitenwereld. Is dat vlies eenmaal gebroken, dan is de geboorte een feit en heeft het kind vanaf dat moment te maken met de buitenwereld, met alles wat er in de wereld gaande is. Maar het is zich daar niet dusdanig van bewust, dat het zich op latere leeftijd herinnert, terwijl hetgeen in de wereld gebeurt toch al invloed heeft op het leven van het nog heel kleine mensje.

Ieder mens is uniek, maar ook ieder mens komt ter wereld op een uniek moment, ook al komen zij precies en exact op het zelfde moment ter wereld, het zal toch altijd op een andere plaats zijn, al is het maar een meter van elkaar af. Het vlies is weg en de hardheid van de wereld is daar, voor iedereen. Maar Ik ben er ook voor iedereen en op allerlei manieren maak Ik Mij kenbaar aan ieder nieuwgeboren mens. Terwijl de wereld zich opdringt blijf Ik op de achtergrond en zo groeit het kind steeds meer op in de bewustheid van het eigen bestaan en de bewustheid van de dingen om hem heen, van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van zijn wil ten aanzien van alle andere mensen, die net als hij ter wereld gekomen zijn.

Maar ter wereld komen is iets anders dan tot leven komen, geboren worden. Nu wordt door mensen op aarde het ter wereld komen genoemd: geboren worden, maar in werkelijkheid vindt de ware geboorte pas plaats als die mens tot werkelijk leven komt, als zijn wil in alle opzichten de wil van Mij, zijn Schepper, geworden is. Niet door dwang, niet uit plicht, niet door zich aan Mijn wetten, die Ik de mensen gegeven heb, te houden, niet door zichzelf tot liefde te dwingen door alle regels van liefde op te volgen, maar door zijn vrijheid vrijwillig op te geven voor Mijn wil, uit ware innige liefde voor Mij, voor zijn medemensen en ten laatste voor zichzelf. Maar die volgorde is nog haast voornamelijk omgekeerd, eerst hijzelf, dan de mensen om hem heen die hij aardig vindt, en dan gedeeltelijk en lang niet altijd Mij, al dan niet gezien als zijn Schepper, God in Jezus Christus.

En zie, dat vlies dat op een moment gebroken is, is het zicht door het wateroppervlak, het vertekent het beeld onder water. Steek een stok in het heldere water en het lijkt een hoek te maken, daar waar het door het wateroppervlak gestoken is. Zo is het zicht van mensen gebroken en ieder voor zich kan dat zien. Het is aan de vrijheid van de mens om dat te doorgronden. En het is te doorgronden, met Mij samen is precies die hoek te berekenen, dat is, alle zuiverheid die weg lijkt is bij Mij in het hart te vinden, in Mijn ware wijze liefde. Maar Ik ben op de achtergrond en het is nodig dat jij het wilt, dat jij de waarheid wilt weten, wilt zien en uiteindelijk Mijn leven als jouw leven wilt zijn, zelf Mijn leven wilt zijn.

Dan vindt de ware geboorte plaats uit Mij, dan begint jouw leven werkelijk, dan is er geen brekend beeld door het water meer, want dan zul je zien door Mijn ogen als jouw ogen, horen met Mijn oren als jouw oren, spreken met Mijn woorden als jouw woorden, weten wat Ik weet als jouw weten, voelen wat Ik voel als jouw voelen en dat zal allemaal gevat zijn in Mijn ware wijze onvoorwaardelijke onbaatzuchtige eeuwig onveranderlijke liefde als jouw eigen liefde, eerst voor Mij, dan voor je medemensen, en tenslotte zul jij eenvoudig helemaal Mijn liefde zelf zijn, werkelijk volmaakt eeuwig leven.

Hemels Brood 6302

Er is veel ellende op de aarde, in de wereld. En er zijn veel mensen die daar weet van hebben. Van de mensen die daar weet van hebben, zijn er die aan die ellende wel iets zouden willen doen. Maar zij leven in een omgeving waar het, relatief gezien, rustig en goed is. Zij hebben te eten, te drinken, een dak boven hun hoofd, een inkomen en het gaat hen goed. Ze hebben pleziertjes, gaan op vakantie, luisteren naar of maken muziek, bezoeken theaters, enzovoorts. Het algemeen bekende goede leven wat er op delen van deze aarde is.

En ze weten wel van al die mensen die dat allemaal niet hebben, ze weten wel van de oorlogen, de hongersnood, de vluchtelingen in kampen waar nauwelijks iets is, enzovoorts, maar wat kunnen zij er aan doen? En zo op het eerste gezicht is het ook niet mogelijk om daadwerkelijk iets aan de ellende van al die mensen te doen. Toch is het de manier van samenleven die debet is aan al die ellende. Het niet willen afstaan van de eigen welvaart. Het als niet zinvol zien van het afstaan van de eigen welvaart. Want het lijkt er niet mee in verband te staan. Maar Ik zeg jullie, het staat er wel degelijk mee in verband. Want alle rijkdom in de welvarende landen houdt de tekorten in arme landen in stand. Nu kun je zeggen, zou ik alles wat ik heb afstaan, weggeven, dan zou nog altijd die ellende op andere plaatsen niet weg zijn. En daar heb je gelijk in.

Jij alleen niet, maar met elkaar zouden mensen wel iets kunnen bereiken, met elkaar en met Mij. Als mensen in Mijn Naam zouden samenwerken en Mij zouden vragen hen te leiden naar betere omstandigheden voor al degenen die in ellende leven, voor al die kinderen die niets hebben, dan zouden zij van Mij wegen en ideeën aangereikt krijgen waarmee daadwerkelijk iets veranderd kan worden aan alle ellende. Want nu gaat er wel humanitaire hulp naar allerlei gebieden waar mensen nood hebben, gelukkig is dat zo, maar het lost de ellende slechts tijdelijk of plaatselijk op. Maar wanneer Ik gevraagd word, en wanneer naar Mij geluisterd word, dan kan er veel, heel veel goedgemaakt worden.

Ik wil niemand hiermee een schuldgevoel geven, zeker niet, alleen laat Ik hiermee zien hoeveel verschil het maakt als Ik er niet bij betrokken word, bij het oplossen van alles wat onaangenaam is voor mensen, bij het verhelpen van alle ellende. En Ik zeg je, sommige van jullie die dit lezen kunnen het verschil maken, door naar Mij te komen in hun hart. En als je werkelijk wilt meehelpen om verbetering te brengen in de omstandigheden van mensen die in ellende leven, luister dan goed in je hart naar Mij, want er is meer mogelijk dan je denkt, met Mij. Want Mijn wijze liefde heeft een oneindig vermogen en wie werkelijk wil kan met zijn oprechte wil dat vermogen in werking stellen. Want zonder dat Ik gevraagd word, blijf Ik op de achtergrond om jullie vrijheid niet te belemmeren. Maar word Ik door meerdere mensen met de oprechte intenties goed te doen gevraagd, zie, dan is het in jullie vrijheid dat Mijn liefde tot meer werkzaamheid kan komen.

Maar op de achtergrond is Mijn wijze liefde hoe dan ook voor alle mensen werkzaam, zodat alles hoe dan ook goedkomt. Alleen, iedereen die Mij er oprecht naar vraagt en naar Mij luistert, die kan daar een aandeel in hebben, zodat meer ellende nu al opgelost kan worden. Want het is niet door Mijn toedoen dat er zoveel ellende is, maar door de vrije keus van de mens is die ellende ontstaan. Daarom, door de vrije keus van de mens kan die ellende ook opgelost worden, als mensen dat oprecht willen en daar ook oprecht iets voor over hebben. Zegen aan degenen die dit niet alleen begrijpen, maar er ook oprecht naar handelen, uit eigen vrije wil.

Hemels Brood 6303

Hoe hoger de gevoeligheid voor Mijn aanwezigheid in je hart en hoe meer besef van Mijn liefde in alles voor jou en voor alle mensen, des te meer voel je ook wat niet naar waarheid en Mijn liefde is, bij jezelf en bij je medemensen. En die gevoeligheid voor alles wat niet naar waarheid en liefde is, kan je een onaangenaam gevoel geven over jezelf en over medemensen. Maar zou je Mij en Mijn liefde niet zo duidelijk in je hart voelen, dan zou je niet zo dicht bij Mij kunnen komen, zoals nu voor jou mogelijk is.

Maar op aarde heeft alles een keerzijde, en gevoeligheid voor Mij en Mijn liefde geeft aan de andere zijde een overgevoeligheid voor alles wat niet waar, niet juist is en niet past in de liefde die jij van Mij voelt in je hart. En het geeft daarbij ook een overgevoeligheid voor alles wat je van medemensen aan liefde voor jou voelt en voor alles wat je ziet dat wel naar liefde gaat. Dat roept ontroering op in je hart. Maar de liefde die jij van tijd tot tijd wel voelt van Mij en van je medemensen, past niet in het wereldse wat toch ook overal om je heen aanwezig is, het onverschillige, het eigenbelang van mensen, en de misvattingen die veel mensen hebben. Maar ook zelf heb je nog misvattingen en met alles tezamen word je van tijd tot tijd in verwarring gebracht en raak je uit balans, weet je niet meer precies wat nu wel en wat niet Mijn leiding is en geeft.

Je hoeft je daar geen zorgen over te maken, want Ik blijf eeuwig standvastig in ware wijze liefde en uit Mijn liefde komt eeuwig voor alle mensen alleen wat goed is, wat alle mensen tot werkelijk leven brengt. Leven dat vrij en blij is, zonder de ongemakken van de wereld en de wereldse eigenbelangen die alle zicht op Mij en het gevoel van Mijn liefde in het hart belemmeren. Je staat midden in de wereld, maar al je geloofsgenoten staan ook midden in de wereld en ze hebben allemaal te maken met het eigenbelang van medemensen die werelds gericht zijn. Dat geeft vertroebelingen die jij voelt. En soms kun je niet thuisbrengen waar dat met jou te maken heeft. Maar jij bent en jij hebt van Mij plaats gekregen op de aarde, daarmee maak jij deel uit van het gezamenlijk bestaan op aarde en daarmee hebben alle mensen te maken, net als jij met hen te maken hebt.

Kom bij Mij in je hart en Ik help je om alle gevoeligheden te plaatsen en te onderscheiden wat goed is en wat niet, wat je als goed kunt aannemen en wat je beter kunt loslaten. Juist het loslaten is daarbij heel belangrijk, want zolang iets je dwars zit, vertroebelt het je zicht op wat werkelijk belangrijk is, op wat werkelijk Mijn liefdewerking is. Want de tegenkant is eropuit om je via iedereen uit balans te brengen. Dat probeert hij juist eens te meer bij degenen die Mij duidelijk in zich voelen en naar Mijn liefde in hen luisteren. Hij raakt je in je gevoeligheid. Laat het los en kom bij Mij, bij de waarheid en Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 6304

Jullie mensen begrijpen nauwelijks wie jullie zijn, welke goddelijke wezenlijkheid jullie als deel van Mij in je hebben, welke mogelijkheden jullie daarmee hebben. Zelfs jullie die in Mij en Mijn liefde geloven, die in je hart Mijn aanwezigheid beseffen, zelfs jullie besef van wie jullie in werkelijkheid zijn, is zo minimaal, zo in nevelen nog gehuld, zo op de achtergrond geraakt en verstopt. Maar dat kleine beetje dat jullie wel beseffen van Mij en Mijn liefde zal groeien, tegen de verdrukking in zal het groeien, en zoals water met de tijd de hardste steen uitslijt, zo zal jullie besef van Mijn liefde in jullie groeien en het wereldse zal het uitslijten tot het niet meer is.

Dat proces is al eeuwen bezig en het zal zover zijn dat de eeuwen die daarvoor nodig zijn bijna voorbij zijn. Zie de diepe ravijnen die het water in de loop der tijden uitgeslepen heeft, zo zal Mijn liefde in jullie tot kracht komen, maar niet alleen in jullie, in steeds meer mensen zal de kracht van Mijn liefde haar werk doen en al het wereldse zal weggeslepen worden en de druk van het wereldse zal schitterende diamanten opleveren. Want alles wat er op de aarde gebeurt is dienstbaar aan jullie mensen, om jullie tot diegenen te brengen die jullie van oorsprong uit Mij zijn, deel van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, met al Mijn Goddelijke mogelijkheden. Er zijn mensen die zich dat op een wereldse manier denken te kunnen eigenmaken, die aannemen zelf hun goddelijkheid te kunnen zijn, en uit eigen vrije wil als een god hun leven te kunnen leiden, maar zo is het niet. Want niemand is zijn eigen schepper zonder Mijn Levenskracht, alles wat mensen in zich aan goddelijkheid hebben, is deel van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid en dat deel, dat in iedereen gelijk Mijn Goddelijkheid is, kan niemand zich los van Mij toe-eigenen. Maar het kan wel het zijne helemaal worden, als hij zich totaal conformeert aan wie hij van oorsprong is, deel van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, maar niet zelf Mijn Goddelijke Wezenlijkheid.

Nu zijn jullie mensen nog zonder het ware besef van wie jullie werkelijk zijn, maar de dag begint te gloren en jullie, die in Mij en Mijn liefde geloven, zien een glimp van de komende eeuwige dag, maar die glimp is nog teveel overschaduwd door alle afdwalingen van liefde onder de mensen, daardoor is die dag nog in nevelen gehuld en voor heel veel ogen nog verborgen. Maar jullie gelovigen, jullie voelen wat er aankomt en jullie zien wat de wereld in haar haast niet ziet. Wees geduldig, blijf in ware liefde voor Mij en je medemensen, houd elkaar te vriend, laat het tegenovergestelde van liefde je niet beheersen om de ongemakken die de omgang met elkaar met zich meebrengt. Verdraag en houd vol, want de dag gloort en je zult zien wie je bent uit Mij, je zult je heerlijke goddelijke wezenlijkheid uit Mij zien en ervaren, je werkelijke leven!

Hemels Brood 6305

Je kunt en mag Mij alles vragen wat je weten wilt. Maar Ik kan je niet altijd het hele antwoord geven. Want voor sommige antwoorden is het nog te vroeg. Dat klinkt wellicht vreemd, maar vergelijk het eens met een kind dat net op school is en jou vraagt om een wiskundesom uit te leggen. Je weet dat daar voorkennis voor nodig is, dat er formules geleerd moeten zijn, enzovoorts, die het kind nog niet geleerd heeft.

Zo is het ook met antwoorden op bepaalde vragen aan Mij. Daar is voorkennis voor nodig, daar moeten eerst nog gebeurtenissen aan voorafgaan voordat je het antwoord kunt begrijpen. Iedereen heeft wel eens vragen ergens over gehad die maar niet beantwoord werden en na een gebeurtenis was er ineens dat antwoord, aha, ineens begreep je het. Dan was er een factor die je niet wist ineens beschikbaar en daardoor viel het kwartje op zijn plaats. Zo is het met meerdere vragen die mensen Mij stellen, die kunnen pas helemaal beantwoord worden door Mij nadat er eerst andere situaties iets duidelijk hebben gemaakt. En Ik zeg je, voortdurend gebeurt er van alles om mensen meer duidelijk te maken, maar veel daarvan wordt niet opgemerkt, gaat aan de aandacht van mensen voorbij.

Maar meer dan gebeurtenissen, en soms ook dromen, kan Ik niet geven zonder in te grijpen in de vrije wil van de mensen en zo gaan er gelegenheden voorbij waarop iets begrepen kon worden, maar wat niet bemerkt werd, omdat de mens er geen aandacht voor had. Vaak vervallen mensen door allerlei gebeurtenissen in zelfbeklag, in verwijten aan medemensen om hun gedrag. Dat is heel begrijpelijk, maar het maakt ook blind voor wat er geleerd kan worden uit gebeurtenissen, wat er begrepen kan worden over jezelf. Daarom herhalen bepaalde situaties zich keer op keer, maar dan steeds een beetje anders. En op een gegeven moment blijft er van die situaties wel iets hangen waardoor Ik een volwaardiger antwoord kan geven. Maar veel meer mensen zouden uitgebreidere antwoorden van Mij kunnen krijgen als ze zuiver, en zonder verwijten aan anderen, de gebeurtenissen zouden bekijken.

Bijna altijd wordt er eerst naar een ander gewezen en nauwelijks wordt het eigen aandeel gezien. Terwijl juist het zien van het eigen aandeel de weg tot meer zicht opent en Mij de gelegenheid geeft om duidelijke antwoorden te geven, om antwoorden te geven die begrepen kunnen worden. Want bij alles ligt de kern in je eigen hart, ben je wel of niet in liefde. Het gaat in de kern altijd om ware wijze liefde, Die Ik in iedereen Ben. Daar, in die kern, kun je, als je op jezelf let en niet op de ander, het werkelijke antwoord vinden.

Hemels Brood 6306

Wie maakt er bezwaar tegen wat de zwakken onterecht wordt aangedaan? Dat zijn degenen met een dapper hart, die gedreven al datgene willen aanpakken wat niet juist, niet goed is. Zulke mensen, meestal met een pittig maar goed hart, zijn nodig zoals er ook mensen nodig zijn die rustig en beheerst blijven, maar geen krachtige daden stellen tegenover het kwaad. Elk type karakter is nodig zolang het voor het goede uitkomt, om tegenpool te zijn van het kwaad, de leugen, het bedrog en de zachtmoedigen zijn er om na de strijd de gemoederen weer tot rust te brengen.

Zo heeft ieder mens hoe dan ook een aandeel in de totale strijd tegen het kwaad. Maar nooit kan het kwaad met kwaad bestreden worden. Wel met recht, met waarheid, met liefde voor de zwakken en onderdrukten. Daarvoor is het nodig dat er zowel stevige krachtdadige mensen zijn, als goedmoedige verzachtende mensen en alles daartussenin. Zo kan het goed zijn dat eerst een heftig protest van de krachtdadige goede mensen gehoord moet worden, terwijl daarna de zachtmoedige tot rust brengende mensen nodig zijn. Ik heb daarin voorzien, zodat er een balans is tussen goed en kwaad, op een dusdanige manier dat het kwaad altijd tevoorschijn komt en het kwaad zichzelf vernietigt, klemgezet tussen alle goede en krachtdadige mensen die opkomen voor de zwakken en onderdrukten.

Alle mensen zijn vrij in hun handelen, maar dat wil niet zeggen dat elk handelen goed is en in de wereld is veel niet goed. Maar Ik ben in alle mensen het goede, altijd tegenover het kwade in allerlei opzichten. En daarmee heb Ik toch de overhand in de goedaardige mensen, want al zijn er meer mensen die voor leugen en bedrog kiezen dan er mensen zijn die voor waarheid en liefde kiezen, uiteindelijk is Mijn liefde in één mens oneindig veel machtiger dan alle kwaad bij elkaar. Bijvoorbeeld David en Goliath. Maar Mijn liefde is niet alleen zachtmoedig, zij is ook wijs en in die wijsheid laat Ik het kwaad in een bepaalde mate gebeuren, zodat het zichzelf vernietigt. Maar denk nu niet dat Ik daarmee de zwakken en onderdrukten, door het kwaad zijn tijd te geven, tekortdoe, want juist zij zullen vrij van alle kwaad tot gelukzaligheid komen in de waarheid van Mijn liefde.

Want zou het kwaad die bepaalde vrijheid niet krijgen, dan zou het niet uit alle mensen verdreven kunnen worden. En ieder mens heeft op aarde te maken met goed en kwaad om de ware gelukzaligheid uiteindelijk te kunnen bereiken, het ware leven waar het kwaad nooit meer is. In alle wereldse onrust niet voor te stellen, maar het is komende, rust en vrede op aarde voor alle mensen tot aan het eeuwig ware voor iedereen gelukzalige leven in Mijn oneindig zachtmoedige wijze liefde.

Hemels Brood 6307

Ware zuiverheid in je doen en laten is van het grootste belang voor het bereiken van het ware werkelijke leven, wat op aarde door iedereen te bereiken is. Maar die zuiverheid is niet makkelijk te bereiken. Vooral in deze tijd waarin zoveel mensen het niet zo nauw nemen met de waarheid en waarin nog zoveel misverstanden mensen gebonden houden aan allerlei gewoonten, aan kerkelijke rituelen, aan culturele gebruiken en noem maar op, die mensen eerder van de ware zuiverheid in doen en laten afhouden dan hen vooruit te helpen.

Van belang is eerlijkheid tegenover elkaar, eerlijkheid tegenover jezelf en vooral eerlijkheid tegenover Mij, je Schepper en God in Jezus Christus in je hart. Voor veel mensen is er nog een hele weg te gaan, om alles wat van waarheid afwijkt in zichzelf te ontdekken, want de tendens van de wereld houdt veel mensen in haar greep, waardoor allerlei leugens en bedrog door de vingers gezien wordt. Misdaden die ontdekt worden, worden bestraft, maar wat Ik bedoel gaat niet over misdaden. Wat Ik bedoel gaat over verdraaiingen, over alles wat gezien wordt als een leugentje om bestwil, als een beetje oneerlijk, wat bijna iedereen wel begrijpt en zelf soms doet, gaat over verlangens die met wat oneerlijkheid bereikt kunnen worden, over het goedpraten van wat eigenlijk niet goed is, en zo meer. In de loop der tijden is veel onwaarheid bij mensen ingesleten, wat zij zelf al niet meer als onwaarheid, als niet de zuivere waarheid, herkennen.

Al die onzuiverheden doen tekort aan ware liefde, welke toch nodig is om het ware leven te bereiken. Ik begrijp heel veel, Ik begrijp zelfs alles waardoor mensen vervallen in onwaarheid, zelfs van de grootste misdadiger. Ik begrijp uiteindelijk heel veel, maar niemand is daarbij gebaat, als hij niet tot zuiverheid in zijn hart komt. Voor iedereen is het nodig om zelf, persoonlijk, uit eigen vrije wil, tot zuiverheid te komen. Juist iedereen zelf. Daarom staat er geen straf op al die kleine vergrijpen, die alom geaccepteerd worden, want het is ieders eigen vrijheid om ook al die kleine vergrijpen, die leugentjes om bestwil, die verdraaiingen en zo meer, in zichzelf tot zuiverheid te brengen. En Ik zeg jullie, dat is meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Want aan allerlei onwaarheden ben je zo gewend geraakt, dat je ze niet meer ziet als onwaarheden, door gewenning eraan ben je er blind voor geworden. Toch, al die dingen die niet zuiver zijn, maar waar je geen oog voor hebt, Ik zie ze en Ik kan ze jou laten zien, als je bij Mij komt in je hart.

Om iedereen er persoonlijk mee te helpen zijn er steeds gebeurtenissen waardoor iemand met zichzelf geconfronteerd wordt, waardoor hij kan gaan nadenken over zichzelf. Maar er zijn veel mensen die de confrontatie met zichzelf, met de onzuiverheid in hun handelen, niet aangaan en steeds weer met de vinger naar anderen wijzen als schuldige. Daarom, om die blindheid die iedereen in meer of mindere mate heeft, op te lossen, raad Ik iedereen aan om bij allerlei situaties die zich voordoen in het hart bij Mij te komen, zodat Ik ieder daar de volkomen zuivere waarheid kan aanreiken. Onzuiverheden, die je zelf niet kunt vinden, vanwege je blindheid voor wat je gewend bent dat ongestraft mogelijk is, maar niet zuiver is en daardoor zuivere ware liefde belemmert om zelf helemaal te worden. De zuivere ware liefde die nodig is om te zijn om tot volkomen waar werkelijk gelukzalig leven te komen. Dit bedoel Ik voor alle mensen tezamen en voor iedereen persoonlijk, uit ware liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 6308

Er is een gezegde en dat luidt: “Bij twijfel niet inhalen.” Dat wil zeggen, als je ergens over twijfelt, kun je dat beter niet doen. Maar er zijn situaties waarbij je een keus moet maken en je niet precies weet wat de goede keus is. En je vraagt het Mij, maar dat helpt niet, want je verstaat in je hart Mijn antwoord niet. Wat is dan het beste om te doen? Je weet het niet en je kiest wat jij denkt dat het beste uitkomt. En dan blijkt dat je precies net beter die andere keus gemaakt had, maar je kunt niet meer terug en je zult met het ongewenste resultaat moeten omgaan.

Kijk, zulke momenten zijn er, en daar leer je van. Betreur je verkeerde keus niet, want die lering is juist nodig, het is nodig dat je op allerlei manieren leert. Daarom laat Ik je zo nu en dan aan jezelf over, om te ervaren wat de gevolgen zijn van het een en het ander. En daarbij, geen enkele keus geeft je nu al het volmaakte, want daarvoor is er nog teveel in jou en je handelen niet volmaakt. Juist daarom is het nodig dat je soms niet de beste oplossing kiest, want hoe zou je anders de moeilijke en verstopte overtuigingen die niet juist zijn gaan inzien? Het is nodig om die onder je aandacht te brengen en van tijd tot tijd is zo’n verkeerde keus de manier om je tot zicht te brengen. Want dat je geen keus weet te maken is op zich al een aanwijzing dat er nog misvattingen zijn die je zicht op wat het beste om te doen is, belemmeren, en dat je aanvoelen van wat Ik je in je hart laat weten, door eigen denken nog belemmerd wordt, dat er nog verlangens zijn waar je aan wilt toegeven, dat je innerlijk gehoor nog niet krachtig genoeg is om Mijn fluisteren te onderscheiden van je eigen willen, van je eigen verlangens, van je eigen invullingen, van wat je geleerd is, maar niet juist is, en ga zo maar door.

Weet daarbij dat je niet alles in één keer leert. Er is altijd meer mee gemoeid dan wat je bij een verkeerde keus in één keer kunt zien en leren. Daarom is herhaling nodig en zul je van tijd tot tijd weer voor een soortgelijke moeilijke keus komen te staan, waarbij je keus weer niet de beste is. En je gaat je afvragen, waarom krijg ik op zulke momenten geen duidelijk antwoord als je Mij daarom vraagt. En Ik zeg jou en alle mensen, omdat hetgeen je kunt leren door een verkeerde keus, je veel meer inzicht en vooruitgang geeft dan van Mij te horen wat de beste keus is om te maken.

Ook dat is Mijn liefde voor jou en alle mensen, gezien het doel van jullie verblijf op aarde. Dus maak soms verkeerde keuzen en leer daarvan. Kom ermee vooruit en open meer en meer je oren en je zicht, zodat je op een gegeven moment ook Mijn hele zachte fluisteren in je hart verstaat en toepast wat Ik je aanraad. Omdat je inziet dat wat Ik je aanraad het beste is. Niet omdat Ik het je zeg, maar omdat je het er vanuit je hele hart en ziel mee eens bent!

Hemels Brood 6309

Het komt bij de beste mensen voor dat zij onenigheid krijgen met elkaar en dat kan wel zodanig zijn, dat er een breuk ontstaat in de goede relatie die ze met elkaar hadden. En er zijn situaties waarbij het lijkt dat die relatie niet meer te herstellen is. Zou dat bij Mij zo zijn, dan zou dat heel wat teweegbrengen. Maar zo is het niet bij Mij. Hoe iemand ook over Mij denkt, wat iemand ook van Mij vindt, wat iemand ook tegen Mij zegt, en welke verwijten iemand Mij ook maakt, Mijn liefde voor die mens blijft altijd dezelfde. Al draait iemand Mij de rug toe, Ik blijf naar hem omzien, Ik blijf hem helpen en Ik blijf hem nabij.

Maar wat goede vrienden nogal eens bij een conflict doen, is elkaar juist de rug toedraaien en het lijkt hen onmogelijk om de relatie te helen. Nu vraag Ik al degenen die in zo’n situatie zijn, denk je dat je in Mijn hemelen op die manier met elkaar kunt blijven omgaan, dat je een hemel kunt bereiken zonder goed te maken wat niet goed ging? Ik zeg niet dat je met iedereen beste vrienden moet zijn, maar wanneer iets dat goed was breekt, dan blijft het altijd mogelijk om het goede terug te laten komen. Want stel dat dat bij Mij niet mogelijk zou zijn, dan zouden ondertussen alle mensen verloren zijn voor het ware eeuwige leven. Elk potje dat breekt kan gelijmd worden, maar dan blijf je wel zien dat het gelijmd is. Maar als het nieuw gemaakt wordt, dat is als je elkaar helemaal vergeeft, is het ook helemaal nieuw.

Dat is bij elke onenigheid mogelijk, omdat Ik het voor iedereen mogelijk kan maken, als beide betrokkenen dat willen. Maar dat is nogal eens het struikelblok. Want als een van beiden niet bereid is om zijn eigen aandeel onder ogen te zien, dan blijft kapot wat er kapot gegaan is. Ook als er maar één bereid is, blijft kapot wat kapot ging. Het is makkelijk om in verwijten te blijven hangen, maar wie dichter bij Mij wil komen, kan zijn verwijten beter loslaten. Want verwijten maken blind en verwijdert iemand van het directe innerlijke contact met Mij. Niet dat Ik die mens loslaat, niet dat Ik diegene verwijten zal maken, maar Ik kan dan ook niet Mijn zegen voluit geven, totdat geheeld is wat gebroken was. Maar wie oprecht wil helen wat gebroken is, die kan op Mijn zegen rekenen, en het zal hem goed doen. Maar wie in zijn onvrede blijft hangen, die zal Ik tot zicht brengen via andere wegen. Zodat uiteindelijk vrede gesloten kan worden.

Wie klaagt over alles wat er op aarde gebeurt en de vrede verstoort, maar zelf geen vrede sluit, die is blind voor zijn eigen tekortkomingen en staat vrede in de weg. In ware vrede ligt ware liefde, en wie in Mijn liefde wil zijn, voor hem is het nodig om eerst zelf in vrede te willen zijn. Maar wie niet nederig kan zijn, kan ook geen vrede bereiken. Daarom zeg Ik: kom tot nederigheid, dan kun je ook tot vrede komen en in die vrede vind je Mijn liefde!

Hemels Brood 6310

De eigen wil neemt in de wereld nog altijd de meest prominente plaats in. Zo goed als alle mensen hebben een sterke wil om te overleven, maar zetten die wil vooral voor zichzelf in, zonder rekening te houden met andere mensen en doorgaans zonder rekening te houden met Mij. En jullie die in Mij geloven, jullie proberen om naar Mijn wil te handelen, maar jullie hebben nog zoveel misvattingen over wat Mijn wil is en begrijpen van Mijn wil nog maar een klein deel, namelijk dat Mijn wil ware wijze liefde is.

Maar om zelf naar ware wijze liefde te handelen is het nodig om de eigen invullingen over wat Mijn liefde is los te laten en innerlijk te luisteren en te voelen naar wat Ik je in alle zachtmoedigheid toon dat Mijn wil, Mijn liefde, is. En dat is nu juist de moeilijkheid, want de eigen wil wordt niet zo gemakkelijk losgelaten, de eigen invullingen van wat liefde werkelijk is, wordt niet gemakkelijk losgelaten. En waar heel veel mensen heel erg bedreven in zijn, is van anderen op te merken wat niet naar Mijn ware liefde is, alsof het belangrijker is dat anderen gaan inzien dat hun handelen niet naar liefde is, dan dat ze van zichzelf gaan zien welk handelen nog niet naar liefde is. Zo letten mensen vooral op elkaar, of die ander het wel goed doet, waarbij iedereen zijn eigen invulling heeft aan wat goed is en aan wat werkelijk liefde is.

Maar eigen verlangens, eigen misvattingen, eigen invullingen die nog niet naar waarheid zijn, worden daarbij over het hoofd gezien. Bij de een wat meer dan bij de ander. En nu zeg Ik jullie, kijk nu eens wat meer naar jezelf zoals jij naar anderen kijkt, alsof je die ander bent en hij naar jou kijkt. En als je dat heel eerlijk en oprecht doet, wat zie je dan bij jezelf? Kun jij dan zien wat jouw misvattingen zijn, wat jouw verlangens zijn, wat jouw vertekende invullingen zijn, waardoor je meer je eigen wil volgt dan Mijn wil en je er in allerlei situaties niet toe komt om je volledig naar Mijn wil te schikken? Ik neem het jullie niet kwalijk, maar uit liefde voor jullie allemaal wijs Ik je er van tijd tot tijd op, dat er nog veel is om bij jezelf te zien en dat je je tijd verdoet met het naar anderen te kijken en te oordelen.

Ik weet dat het moeilijk is om je wil te keren naar Mijn wil, juist omdat je vrij bent en je makkelijk te verleiden bent. En juist daarom kun je Mij persoonlijk in je hart vinden en daar kun je van Mij leren jezelf te zien en in te zien dat Mijn wil voor jou het beste is en geeft, ware wijze liefde om in alles naar te handelen, zodat je handelen steeds meer in vrijheid en uit eigen keus Mijn wil, Mijn wijze liefde wordt.

Hemels Brood 6311

Op aarde heeft alles zijn voortgang. Leven heeft altijd voortgang. Alles in de hele oneindigheid heeft voortgang. Maar op aarde is zowel goed als kwaad in voortgang en wel dusdanig dat het kwaad in die voortgang van leven tot een ommekeer gebracht wordt naar het goede, het liefdevolle. Daarom is voortgang op aarde gemengd en zijn de daden van mensen gemengd met goed en kwaad. En dat heeft een effect op het geheel.

Maar veel mensen zien hun leven alsof dat het hele leven is. Maar het hele leven is veel en veel meer dan de korte tijd dat jullie op aarde verblijven. Die korte tijd dat iemand op aarde is, staat niet op zichzelf maar is een deel van de voortdurende voortgang van leven, welke op zich oneindig is. Alleen de periode dat iemand op aarde verblijft is eindig, maar daarmee is zijn leven niet eindig. Toch wordt er meer gekeken naar de omstandigheden nu op aarde, dan dat er op aarde gekeken wordt naar de grote lijn van leven. Er zijn inmiddels allerlei ontdekkingen gedaan, waardoor er een beeld is ontstaan over het verleden, waardoor de vooruitgang van het verblijf van de mens op aarde, gezien kan worden. En vanuit berekeningen die gemaakt zijn kan ook in de toekomst gekeken worden. De mens denkt dat zijn berekeningen en zijn zicht sluitend zijn, maar zijn blik op het verleden, op het nu, en de op de toekomst is zeker niet sluitend. Want er ontbreken gegevens uit het verleden die belangrijk zijn, er ontbreekt zicht op de waarheid van zijn verblijf op aarde in de huidige tijd, en de berekeningen, die mede het zicht op de toekomst geven, zijn onzuiver.

En zo strompelt de huidige mens van het een in het ander, nog steeds zonder het ware zicht, zonder de ware liefde, zonder innerlijk contact met Mij. En jullie, die in Mij geloven, zijn ook nog zoveel met jezelf bezig, met hoe mensen je zien, met wat anderen van je zeggen, hoe anderen met je omgaan, met elkaar te corrigeren en noem maar op. Laat anderen niet volmaakt zijn, je bent het zelf ook nog niet. Maar Ik ben in jou wel volmaakt en je kunt altijd in je hart bij Mij komen. In jouw hart kan Ik je altijd zicht geven op waarheid, op het beste om te doen en te laten en zicht geven op de totale voortgang, zowel op het verleden, het heden, als op de toekomst en Ik kan je precies laten weten waar je bent in dat grote oneindige geheel van werkelijk leven in de oneindigheid.

Want alles staat met elkaar in verband. Het is niet alleen je verblijf nu op aarde, het is ieders verblijf op aarde in alle tijden en alles doet ertoe in dat grote oneindige geheel, wat uiteindelijk allemaal neerkomt op Mijn eeuwig oneindige ware gelukzaligmakende zuivere wijze liefde.

Hemels Brood 6312

Het ontstaan van leven op aarde is steeds weer het vervolg van het eeuwige leven om te bereiken zoals het is. Voor de meeste mensen geeft het blijdschap, het nieuwgeborene, het kleine, het kwetsbare. En steeds is het nieuwgeborene afhankelijk van de mensen eromheen of bij dieren van de dieren eromheen. Maar alles, de mensen, de dieren, de planten, heeft zijn natuurlijke verbinding met Mij. Want alles wat leeft komt van den beginne uit Mij voort, de levengevende God, Schepper, die het Eerste en Laatste eeuwig ware werkelijke leven Is. Op aarde is alle begin kwetsbaar en tegelijk sterk en krachtig, voor de mens een mysterie terwijl hij toch in alle opzichten deel is van, en een aandeel heeft aan die kracht, Mijn werkelijk Leven.

Wat is die kwetsbaarheid dan? Het laat steeds opnieuw zien dat de mens niet leeft zonder hulp, niet leeft zonder Mij en juist ieder die de kwetsbaarheid ziet van nieuw leven en daardoor vertederd wordt, die ziet Mijn liefde die steeds weer opnieuw leven op aarde geeft. Ieder kind dat geboren wordt is daarvoor een bewijs, toont Mijn liefde, toont dat leven doorgaat als een niet te doorbreken daad van leven. Het is de zichtbaarheid gecombineerd met de voelbaarheid van Mijn liefde, door elk nieuw leven, van het kleinste diertje tot aan de mens. En alhoewel veel mensen in hun volwassenheid denken het leven in hun eigen hand te hebben, ligt alle leven van klein tot groot eeuwig onverbrekelijk in Mijn Hand. En zoals mens en dier voor het nieuwgeborene uit liefde zorg dragen, zo draag Ik zorg voor alles en iedereen uit ware liefde.

Elk moment op aarde, van de geboorte tot de dood en eeuwig daarvoor en daarna, draag Ik zorg voor alles en iedereen. Want Ik ken jullie allemaal al eeuwig vanuit Mij komend en blijvend eeuwig leven, gevormd tot mens in de gedaante die ieder van Mij als persoon gekregen heeft. En alles, alle planten, alle dieren en jullie mensen volgen de weg die tot Mijn werkelijk leven leidt, voor een tijd op aarde om uit de kwetsbaarheid tot de kracht en de liefde van werkelijk leven te kunnen komen. En dat is te zien in het nieuwgeborene, de kwetsbaarheid en de kracht van werkelijk leven, van Mijn leven, Mijn liefde, Die Ik eeuwig Ben voor jou en voor jou en voor jou en zo door, tot alle kwetsbaarheid tot waar krachtig persoonlijk en gezamenlijk leven in Eén, in en uit Mij geboren, werkelijk gelukzalig eeuwig leven is voor alles en iedereen.

Hemels Brood 6313

Ook als je het beste wilt voor alle mensen kun je voor keuzen komen te staan die tegenstrijdig zijn ten aanzien van wat daadwerkelijk het beste is voor iedereen. Want doe je het één, dan doe je het voor deze mensen goed, en doe je het ander dan doe je het voor die mensen goed. Alles heeft met elkaar te maken, maar er is altijd aan elke situatie iets vooraf gegaan waaraan ook het kwaad zijn deel had, en dan is een situatie al gesplitst in een deel dat goed is en een deel dat niet goed is. En dan komt het eropaan om niet alleen het goede te zien en voort te zetten, maar ook het kwade te zien en dat tot het goede te brengen.

Maar daarvoor is het nodig om te weten hoe en wanneer en om welke redenen het kwaad ruimte gekregen heeft en wat dat met het goede erbij voor een uitwerking gaat geven. Dat is op zich al heel gecompliceerd voor de beperkte mogelijkheden die jullie hebben. Mede omdat eeuwen geleden ook al kwade keuzen gemaakt zijn, waarvan de uitwerking in deze tijd niet bekend is. Maar Ik heb alles gezien en Ik weet alles tot in het minuscuulste detail van wat er al dan niet aan goed en kwaad gekozen is en welke uitwerking dat ook nu nog heeft. Alles wat Ik weet en zie, en dat is alles wat er is, was en nog komt, is beschikbaar voor jullie mensen om kennis van te nemen via Mij, jullie God en Schepper in Jezus Christus in je hart. Want daar kun je Mij altijd persoonlijk ontmoeten, in de oprechte zuiverheid van je hart.

Daarom is het zo belangrijk dat mensen zich dat bewust worden, dat iedereen gaat inzien hoe belangrijk het is om eerlijk te zijn en oprecht naar het goede om naar te handelen te zoeken bij Mij in zijn hart. Want het goed willen doen en daar naar zoeken vanuit je verstand brengt je in tweestrijd tussen verschillende mogelijkheden waarbij het één goed is voor deze mensen en het andere goed is voor andere mensen, maar die ene oplossing die goed is voor allemaal, die vind je op die manier niet zonder Mij te vragen in je hart. Mijn zicht reikt tot in de oneindigheid alle kanten op. Zo is het dat Ik in het middelpunt ben van waaruit Ik alles en iedereen zie en weet, omdat Ik ook gelijk alles en iedereen Ben, het ware Leven, jouw bestaan. Jouw eigen zelfstandige bestaan in jouw eigen vrijheid van zijn, Ben Ik. Maar dat is moeilijk te begrijpen zonder Mij te verstaan en zonder te begrijpen hoe dat mogelijk is, terwijl je toch echt de vrijheid van keus hebt. Eén met Mij en toch vrij jezelf.

Maar eens zul je het begrijpen, wie Ik Ben, wie jij bent, hoe wij, jij en Ik, en alle mensen, met elkaar verbonden werkelijk leven zijn, Mijn Leven. Jij persoonlijk, alle mensen persoonlijk, Ik Persoonlijk, allemaal vrij en toch Eén tezamen!

Hemels Brood 6314

Je kunt nog zoveel vertrouwen in iemand hebben en toch op een gegeven moment bedrogen uitkomen. Iemand kan in zoveel factoren heel betrouwbaar en eerlijk overkomen, zodat je een groot vertrouwen in zijn woord hebt en toch kun je bedrogen uitkomen. En dan begrijp je niet dat je diegene zo helemaal vertrouwd hebt. Want ineens zie je de tekenen van onbetrouwbaarheid die er eerder al waren.

Maar het punt is, je wilde hem vertrouwen, je had het nodig om iemand die je na staat te vertrouwen en je sloot je ogen voor al die tekenen. En nu lijkt het alsof je niemand meer echt helemaal kunt vertrouwen. Want om je heen zie je ineens meer onbetrouwbaarheid bij mensen, je ogen zien ineens meer dan je eerder zag. En wat nu te doen? Want je bent er zo aan gewend om mensen te vertrouwen en vooral hem vertrouwde je helemaal. Maar wat kan dan nu je maatstaf zijn waarop je mensen, je naasten, allen om je heen, waarop je iemand kunt vertrouwen? Kom daarvoor in je hart bij Mij, jouw Schepper, en luister naar Mij. Ik ben in alles altijd volmaakt en volledig te vertrouwen, Ik ben in je hart je baken voor elke maatstaf om te hanteren. Ik ben jouw God en in alles betrouwbaar voor iedereen, voor alle mensen.

Maar Ik word niet altijd door iedereen begrepen. Mijn Woord wordt niet door iedereen in de ware betekenis verstaan. Niet omdat Mijn Woord niet zuiver en betrouwbaar waar is, maar omdat mensen zelf nog niet in alles werkelijk te vertrouwen zijn. Niet dat mensen altijd bewust onbetrouwbaar zijn, maar doordat zij misvattingen hebben, doordat zij denken de waarheid te kennen, doordat zij beweringen van anderen voor waar hebben aangenomen, terwijl het niet waar is, daardoor zijn veel mensen niet te vertrouwen en met het verstand is niet te meten wat wel of niet waar is. Maar bij Mij kun je voor de werkelijke waarheid komen in het volle vertrouwen op Mij.

Maar jij hebt nu te doen met bewuste onbetrouwbaarheid, met bedrog met opzet en dat is niet fraai. Het is verwarrend, want hoe ga je daar nu mee om? Kom eerst bij Mij in je hart en bespreek met Mij de hele situatie, wees eerlijk tegen jezelf en wees eerlijk tegen Mij. Dan zullen alle schellen je van de ogen vallen en dan zal de beste weg om te gaan je duidelijk worden en je zult dan ook bij Mij de kracht vinden om de juiste weg met Mij samen te gaan, zodat je de pijn van de leugen, van het bedrog, te boven komt en het leven je weer toelacht in alle opzichten. Heb dat vertrouwen in Mij, want voor alle mensen ben Ik, jullie God, jullie Schepper, in Jezus Christus in jullie hart, de Enige die in alle opzichten, in volledige volmaaktheid volkomen te vertrouwen is. Voor nu en voor altijd.

Hemels Brood 6315

Woorden kunnen veel zeggen, woorden kunnen goed doen en woorden kunnen kwetsen, tekortdoen. Maar uiteindelijk zijn het niet de woorden die de betekenis maken, maar de intenties waarmee ze gezegd worden. Denk niet dat je uit woorden precies de intentie waarmee ze gezegd zijn kunt weten. Want iedereen heeft zijn eigen beleving bij de betekenis van woorden en het is daardoor gemakkelijk om wat gezegd wordt verkeerd op te vatten.

Vaak worden mensen op hun woorden beoordeeld, zonder naar de intenties van waaruit die woorden gebruikt zijn te kijken, of zonder te luisteren naar wat iemand beweegt om die woorden te gebruiken. Daaruit komen veel misvattingen voort die tot ernstige twisten kunnen leiden. Oorspronkelijk was het niet alleen de taal, waren het niet alleen de woorden, de zinnen, waarmee mensen communiceerden, het belangrijkste was veel meer het voelen wat er mee bedoeld werd. Maar nu luisteren mensen niet naar de ware intenties van de ander, maar vooral naar hun eigen beleving over de gebruikte woorden. Die eigen beleving wordt als waarheid gezien, terwijl die vaak met het eigen ego, de eigen meningen, de eigen wensen en verlangens, de eigen misvattingen, te maken hebben. Maar ook met eerdere gebeurtenissen die niet prettig waren. En als woorden een herinnering daaraan oproepen, dan kunnen de gebruikte woorden een vertekend beeld oproepen en een totaal misplaatste reactie geven.

Als woorden je pijnlijk in je hart treffen, kijk dan niet naar die woorden en die pijn, maar kijk naar de beweegredenen van de ander om die woorden te gebruiken en luister naar het waarom. En als het jouw woorden zijn die een ander kwetsten en je weet van jezelf dat je intenties goed waren, niet verwijtend, niet aanvallend, niet oordelend, niet op enige manier onvriendelijk, luister dan naar de ander, naar wat er oorzaak van is dat hij jouw woorden niet ervaren heeft zoals je intenties waren. Maar Ik weet hoe moeilijk dit voor heel veel mensen is, en vaker komen mensen in conflict, dan dat zij de moeite nemen om werkelijk naar elkaar te luisteren en hun eigen invullingen los te laten. Juist dat is nu ook de reden waardoor mensen Mijn stem in hen, Mijn goede adviezen die Ik innerlijk iedereen geef, niet opmerken, niet waarnemen, niet naar luisteren, ze zetten zichzelf, hun beleving, vooraan.

Dat is wat iedereen in meer of mindere mate gewend is om te doen, zichzelf beschermen tegen pijn en kwetsingen op het moment dat woorden van anderen hen pijn doen en kwetsen, zonder eerst naar Mij te luisteren, zonder eerst naar zichzelf te kijken. Want als iemand een pijnlijke teen heeft en iemand stoot daar per ongeluk tegenaan, dan krijgt hij een reactie alsof hij de oorzaak van die pijnlijke teen is, maar dat is niet zo en hij zal die reactie dan ook zeker niet begrijpen en zich verweren. Zo gaat het met pijnen en kwetsingen die in het verleden zijn opgelopen en niet uit de ziel verdwenen zijn. Iedereen die in de buurt van zo’n pijn uit het verleden komt, wordt behandeld alsof hij de oorzaak van die pijn is.

Lieve mensen, let erop dat de tegenkant die pijnen door eerdere kwetsingen, en juist die van lang geleden die weggezakt zijn in het geheugen, gebruikt om conflicten te veroorzaken en om vriendschap en liefde teniet te doen. Neem dit ten diepste ter harte, wees op je hoede, want dit komt bij jullie allemaal voor. En alweer, blijf daarom in je hart altijd heel dicht bij Mij zodat je Mijn advies, Mijn stem, niet met je eigen invullingen overstemt en niet beseft. Want Ik ben er en Ik help jullie allemaal altijd in ware liefde, dim jezelf en laat Mij toe, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6316

Alles ligt binnenin jou geborgen. Al je denken, al je voelen, al je weten, al je opvattingen, enzovoorts, alles. Er zijn twee polen waar jij dat allemaal plaats geeft. De pool van waarheid en liefde, Die Ik Ben, en de pool van onwaarheid, van het tegenovergestelde van waarheid en liefde. Daarbij is een deel van jouw denken, voelen, weten, je opvattingen, enzovoorts, naar jouw idee waar en goed, maar in werkelijkheid is een deel daarvan niet waar en niet goed, en daartegenover is er een deel van wat jij denkt dat niet waar en niet goed is, wel waar en wel goed. Daardoor kun je in jezelf verward en onrustig raken, zeker als er een beroep op je gedaan wordt waar je niet aan kunt voldoen, terwijl anderen denken dat je daar wel aan kunt voldoen.

De wereld in jou is gelijk aan de wereld buiten jou, dat is bij alle mensen zo. Want Mijn schepping van hemel en aarde en alles erop en eromheen, met alle mensen, met al hun doen en laten, met al hun goedheid en het tegenovergestelde daarvan is in jou en in alle mensen. Maar je kunt het niet allemaal overzien, niet in je en niet buiten je, omdat je nog niet in alles Mij kent, Mij gelijk bent, met alle mensen tezamen Eén bent in jezelf en in alle mensen in jou en buiten jou, terwijl wat buiten jou is evengoed in jou is. Alles verandert, niets blijft hetzelfde, toch is elke verandering een beweging van het geheel die dienstbaar is aan alle mensen, aan de hele schepping, aan het doel van jullie bestaan op aarde. Het uiterlijke laat het gezamenlijk innerlijke zien, zowel allen tezamen, als ieder voor zich, persoonlijk. Maar het is groter dan jij klein bent en kleiner dan jij groot bent, omdat ieder van jullie nog vooral op de uiterlijke aarde leeft en de verbinding met de innerlijke hemel en aarde niet ziet en begrijpt.

Lange tijd hebben mensen Mij in de uiterlijke hemel geplaatst, maar Ik ben neergedaald op de innerlijke aarde. Er zijn niet veel mensen die dat ten diepste begrepen hebben. Maar zie, als er ergens op de aarde iets ontdekt wordt, dan wordt dat op andere plaatsen, los van elkaar, ook ontdekt. Zoals bekend is dat apen op verschillende plaatsen, zonder contact met elkaar, omstreeks dezelfde tijd hetzelfde ontdekten en gebruikten. Maar de mens is meer, veel meer dan de dieren. Alleen denken mensen daardoor meer en groter te zijn, terwijl hen dat te groot maakt voor het kleine, waarin het ware grote te vinden is, de ware rijkdom en macht van werkelijk leven.

Ik ben gekomen op de aarde in jou en in alle mensen, om alles goed te maken, om jullie te geven wat werkelijk leven, werkelijke liefde, de volledige waarheid is. In jou en in alle mensen ben Ik op aarde gekomen. Ik sta jullie allemaal ten dienste in ware eeuwige liefde, om tot ware liefde te komen in eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 6317

Zou Ik jullie niet liefhebben, je zou niet weten hoe liefde voelt. Juist omdat Ik jullie zo innig liefheb kunnen jullie liefde in je hart voelen. Want in ieder hart geef Ik van Mijn liefde aan jullie en juist Mijn liefde is jullie leven. Als Ik Mijn liefde niet in jullie hart zou leggen, dan wist je van het bestaan niets af, dan zou je niet leven, niet zijn. Maar Ik geef jullie liefde, elke dag, elk minuut, elke seconde, onophoudelijk, voortdurend.

Maar jullie voelen het niet zo innig als Ik het geef, doordat er nog een filter aanwezig is, dat is nodig voor jullie om niet te verbranden. Want door alles wat in jullie vrijheid nog niet zonder afdwaling van liefde is, kunnen jullie niet in Mijn vuur van liefde overleven, als Ik jullie in de vurigheid van Mijn liefde onbeperkt zou toelaten. Daarom is Mijn liefde met mate te voelen, soms wat intenser, soms wat minder intens en voor de een wat meer dan voor de ander. Voor degenen die niet in Mij geloven is de ervaring van liefde er ook, in een afgemeten maat, al naargelang zij naar liefde handelen, omdat Ik alle mensen intens liefheb en Ik Mijn liefde in ieder mensenhart geef. Alleen is het filter bij de een wat dikker dan bij de ander voor wat betreft het voelen en beseffen van Mijn liefde, want de kracht van Mijn liefde is onveranderlijk voor iedereen even sterk, ook al wordt het niet door iedereen even sterk gevoeld en ervaren.

En jij, die liefde voor Mij in je hart voelt, het is je antwoord op je voelen van Mijn liefde in je hart, het is een teken dat je even dichter bij Mij bent, omdat je ervaren hebt hoe Ik in je leven aanwezig ben en hoe Mijn liefde voor jou en je naasten zorgt. Omdat je gebeden hebt en Mij dankbaar bent dat je gebed verhoord is. Omdat je beseft dat Ik je steun en help uit liefde voor jou en allen die jou omringen. Omdat Ik jou steeds zonder aflaten met Mijn liefdevolle zorg omring, je help om moeilijkheden te dragen en oplossingen te vinden waar het niet mogelijk leek. Jouw bewustheid van Mijn liefdevolle werken doet jou Mijn liefde sterker voelen en dat versterkt jouw liefde voor Mij en zo kun je meer en meer de vurigheid van Mijn liefde verdragen, zo kun je je meer in het vuur van Mijn liefde bewegen zonder te verbranden en meer in het licht van het vuur van Mijn liefde kijken zonder verblind te worden. En zo kom je stap voor stap zover, dat je Mijn liefde zelf wordt en zonder te verbranden gelijk Mijn vuur van liefde even vurig Mijn liefde gaat zijn.

Hemels Brood 6318

Onzekerheid knaagt aan de mens. Het liefst zouden mensen geen onzekerheden hebben, maar steeds weer is er die onzekerheid, die meestal te maken heeft met waarheid, met wat wel of niet te doen of te laten. Vaak gaat het om keuzen. Keuzen die gemaakt zijn, waren die wel goed? En keuzen die nog gemaakt moeten worden, welke keuzen zijn goed?

Dat is niet altijd helemaal helder en duidelijk, want er spelen zoveel factoren mee en daarvan is niet alles zichtbaar, kenbaar, duidelijk. Als je alles van tevoren geweten had, ja, dan zou je dit en dat wel anders gedaan hebben of gezegd hebben, maar je wist niet alles en nu is het moeilijk om te accepteren dat je niet meer veranderen kunt wat je gedaan of gelaten hebt. Maar Ik kijk niet op die manier, Ik kijk naar nu, niet naar toen. Ik kijk naar vooruitgang, naar wat er geleerd is, naar wat er begrepen is, naar wat er nu aan liefde voor Mij is en of Mijn liefde voor jou begrepen is en gevoeld wordt. Alle lering is vooruitgang, alle besef van wat mis was en wat anders had gekund, is vooruitgang en die vooruitgang is het belangrijkste. Wat gedaan is werd gedaan met het besef, ofwel gebrek aan besef, van toen, maar nu gaat het om nu. Om in de praktijk te brengen wat geleerd is, wat nieuw beseft is, want dat is waarheid en dat is vooruitgang voor iedereen.

Maar er zijn grote verschillen tussen mensen onderling, de ene mens gaat sneller vooruit dan de ander en dat kan allerlei spanningen geven. Want wat de een begrijpt en inziet, dat begrijpt en ziet de ander nog niet en kan moeilijk zijn om mee om te gaan, want dat bepaalt mede hoe goede bedoelingen uitpakken en dat is niet altijd wat je wilde. Maar vergeet niet dat Ik al je goede bedoelingen zie en vergeet niet dat alles wat niet geheel goed was, toch dienstbaar aan jou was en is. Ook al overzie je niet hoe en op wat voor manier, Ik ben het Die steeds naast je staat en je door alle moeilijkheden heen verder helpt, vooruit. Want Ik heb jou in alle opzichten lief en Mijn liefde is de grond waarop alles gebeurt. Hoe anders het ook lijkt, het is niet anders dan dat Mijn liefde voor jou, en voor alle mensen, je leidt en alle mensen leidt, allen naar hun eigen vermogen, in de juiste verhouding tot ieders doen en laten.

Waar het nu op aankomt is je vast te blijven houden aan Mij, aan Mijn liefde voor jou en alle mensen en erop te vertrouwen dat het goed komt, goed is, gedragen door Mij in Mijn ware wijze liefde. Houd vast aan dat besef dat Ik bij je ben, dag en nacht, altijd. Want je bent een van de weinigen die dat besef hebben, de zegen van het besef van Mijn bestaan in en om je heen. Mijn liefde voor jou zoals je bent, zoals je leert en tot nieuw zicht komt, vanuit het onzekere kom je in de zekerheid van Mijn ware liefde.

Hemels Brood 6319

Ik zie in je hart dat je je regelmatig afvraagt hoe het komt dat de ene mens in Mij en Mijn liefde gelooft en een ander niet, zelfs het geloof in Mij dom vindt. Niet dat die mens die Mijn bestaan afwijst daarmee ook liefde afwijst, want vaak zijn het even goede mensen, of zelfs betere mensen dan degenen die wel in Mijn bestaan geloven. Juist vraag jij je af hoe het komt dat jij Mij al zo jong in je ervaren hebt en anderen pas op een latere leeftijd, juist vraag je je af of Ik Mij dan in de een duidelijker zichtbaar gemaakt heb dan in de ander en je hebt daarover allerlei gedachten.

Het gebeurt dat mensen bij ernstig lichamelijk letsel een bijzondere ervaring krijgen, waarbij zij in het licht van Mijn liefde tot het besef van werkelijk leven en van Mijn ware bestaan komen, zich geheel los van de wereld voelen en van Mijn liefde doorstroomd het geluk van waar leven leren kennen in contact met Mij. En je denkt, als alle mensen die niet in Mij geloven nu eens ook zo’n gebeurtenis zouden mogen meemaken, dat er dan veel meer geloof en liefde op aarde onder de mensen zou gaan zijn. Want nu neemt het aantal mensen dat zich openlijk distantieert van kerk en geloof toe. Daarover zeg Ik, het is voor alle mensen van het grootste belang dat zij vrij zijn in hun keus wel of niet in Mijn bestaan en Mijn liefde te geloven. Want liefde is niet te bereiken onder dwang.

O ja, er zijn oorlogen gevoerd om mensen tot geloof te dwingen en er zijn oorlogen gevoerd om mensen het geloof af te nemen. Noch het een, noch het ander heeft een goed gevolg gehad. En ook in deze tijd ontstaan er ruzies en gevechten om het zogenaamd ware geloof. Maar Ik heb jullie allemaal de vrijheid gegeven om zelf tot de ontdekking te komen dat Ik, jullie Schepper, jullie God en hemelse Vader, zichtbaar op aarde gekomen in Jezus Christus als Mijn Zoon, werkelijk Leven, dat is volmaakte liefde, Ben. En ja, de ene mens voelt Mij al van kind af aan in zich. Daarvan zijn er die in hun volwassenheid nog altijd het besef van Mij en Mijn liefde in zich hebben, en er zijn er die in hun volwassenheid het geloof in Mij hebben losgelaten en hun eigen weg gaan. Die vrijheid hebben jullie allemaal, Ik heb niemand bevoordeeld om eerder in zich te voelen en te beseffen dat Ik waarlijk zijn leven ben.

Toch is er een verschil. Maar waar dat aan ligt kan Ik jullie niet zeggen zonder jullie daarmee je vrijheid af te nemen, die juist zo belangrijk is. Dat is juist voor alle mensen op aarde het belangrijkste, dat je in alle werkelijke vrijheid tot inzicht komt en het helemaal je eigen vrije keus is om Mij in Jezus Christus in je hart te volgen in ware liefde, om niet. Juist om niet. Zonder beloning, zonder voordeel, puur en alleen uit eigen vrije wil. En zo zijn er arme, zieke mensen die een vol en onvoorwaardelijk geloof in Mij hebben en rijke gezonde mensen die alles hebben en kunnen en niets van Mij willen weten. Wat maakt het verschil, vraag je je af.

Het verschil zit in ieders vrijheid geborgen. Want vrij zijn jullie allemaal en de keus om wel of niet in Mij en Mijn liefde te geloven en Mij in je hart te ontmoeten is geheel vrij gegeven aan alle mensen. Niemand kan zeggen dat Ik er voor hem niet was, dat Ik Mij aan hem niet kenbaar gemaakt heb, want dat heb Ik op allerlei manieren aan iedereen heel zeker wel gedaan. Maar of iedereen Mij in zijn vrijheid heeft aangenomen, dat is het, daar ligt het verschil. Hoe dan ook, voor Mij is er geen verschil, Ik heb jullie allemaal even intens lief en iedereen mag in Mijn liefde bij Mij komen, altijd. Ik ben er voor alle mensen, in ieders hart, in ware liefde, werkelijk Leven.

Hemels Brood 6320

Voor alles wat verkeerd ging, wat je niet goed deed, je je niet aan waarheid gehouden hebt, enzovoorts, geef Ik je vergeving, als je daar spijt van hebt en Mij daarom vraagt. Iedereen kan bij Mij komen met wat hij van zichzelf inziet dat niet goed was en Mij laten zien dat hij beseft dat het niet goed was hoe hij handelde en Ik vergeef hem voor altijd, zodat hij het los kan laten.

Maar wat nu met de mensen die van zichzelf niet zien dat hun handelen niet goed was, dat wat ze zeggen niet waar is, die geen spijt hebben van hun bedrog en hun leugens, van al wat zij misdaan hebben? Zij zullen tot inzicht gebracht worden. Eens zullen zij voor Mij staan, zoals alle mensen eens voor Mij zullen komen te staan. Voor hen zal dat een moeilijk moment zijn. Want op dat moment zal de waarheid van al hun doen en laten in het helderste licht komen te staan en er is geen schuilen mogelijk. Op dat moment zal in Mijn liefde duidelijk zichtbaar worden wat niet naar liefde was, tot in detail. Maar ook welke gevolgen dat gegeven heeft aan leed voor medemensen, die onschuldig waren. Ook al waren er medemensen ergens schuldig aan, het is niet aan de mens om zich te wreken op hen die ergens schuldig aan zijn. Ik heb Mijn wetten gegeven om de orde te kunnen handhaven en daarbij is het altijd van belang om Mij om raad te vragen.

Het moment waarop een mens alleen voor Mij, zijn Schepper, zijn God, komt te staan is voor iedereen anders en zal voor iedereen ervaren worden naargelang zijn handelen op aarde. En al wat op aarde door Mij reeds vergeven is, zal weg zijn, omdat het bij de vergeving al weg is. Alles waar je mee zit, alles wat je denkt niet goed gedaan te hebben, kom ermee bij Mij en was het niet goed, vraag Mij daarvoor dan om vergeving, en was het wel goed, dan krijg je dat in Mijn ware licht duidelijk te zien. Maar kom ook met alles wat anderen om je heen niet goed gedaan hebben, vertel Mij dat, zodat je niet vervalt in een soort van ongenoegen, in boosheid, in een gevoel van onmacht, en daardoor verleid wordt tot haat. Het is begrijpelijk dat je bij onrecht wat je is aangedaan niet meteen tot liefde voor diegenen kunt komen, maar met Mij samen lukt dat wel.

Geef jezelf tijd met Mij en Ik geef jou Mijn zuivere licht, zodat je niet veroordeelt maar in liefde blijft. Want met Mijn licht zie je hoe gebrekkig die mens nog is en hoe ver van Mijn liefde. En dat zal je hart verzachten en zo kom je tot geduld en tot vrede. Komen jullie allemaal bij Mij in Mijn licht van liefde als anderen je tekort hebben gedaan, want dat helpt je dragen en vergeven, jezelf vergeven wat je zelf wellicht misdeed, en anderen wat zij misdeden. En eens zul je voor Mij staan in het zuivere licht van Mijn liefde en gelukkig zijn.

Hemels Brood 6321

Van sommige mensen kun je heel gemakkelijk houden. Hen liefhebben gaat als vanzelf, daar hoef je niets voor te doen, hun wezenlijkheid trekt je aan en je bent graag met hen samen. Maar er zijn andere mensen waarvan je niet zo gemakkelijk kunt houden en vaak voel je dat al bij de eerste kennismaking. Toch weet je dat het de bedoeling is om van alle mensen te houden, om alle mensen met liefde te bejegenen, en je doet je best daarvoor, maar bij sommigen lijkt het maar niet te lukken.

Die mensen zijn een uitdaging voor je om de weg te vinden die je tot liefde brengt voor alle mensen, ook degenen die je niet zo gemakkelijk kunt liefhebben. Ja, de ene mens heeft een heel andere uitstraling dan de andere en vaak kun je het verschil niet eens precies onder woorden brengen, het is er, sympathie voor de een en geen sympathie voor de ander, door die uitstraling, die als het ware je sympathie blokkeert. En nu is de boodschap die Ik jullie allemaal steeds geef: heb elkaar lief, ga in liefde met elkaar om. Maar je weet ook, liefde laat zich niet dwingen en daaruit voort komt de vraag, hoe kun je dan voldoen aan Mijn boodschap om alle mensen lief te hebben? Want iemand werkelijk liefhebben die monsterlijke dingen doet, of eenvoudig iemand liefhebben die je op het eerste gezicht al niet mag, gaat gewoon niet zonder jezelf er toe te dwingen, wat evengoed niet helpt.

Het is een paradox, want liefde ligt toch aan de wortel van ieders leven en het blijft toch altijd Mijn boodschap om elkaar zonder dwang lief te hebben. In iedereen, vooral in de goede Mij liefhebbende mensen, is een zekere weerzin aanwezig tegen alles wat heel duidelijk afwijkt van liefde en als iemands gedrag afwijkt van liefde voelt een goed hart dat, al zodra hij iemand ontmoet, zelfs zonder iemand ontmoet te hebben kan al gevoeld worden dat iemand regelmatig afwijkt van liefde. Het is ook zo dat het gelijke elkaar aantrekt. Alleen is er naast het gelijke ook het ongelijke. Als het ongelijke meer is dan het gelijke dan ontstaat er een natuurlijke afweer. En dat heeft niets met geen liefde te maken. Dat heeft met doen en laten te maken. Elkaar liefhebben wil niet zeggen dat je iemands handelen ook moet liefhebben, want dat staat daar los van.

Niemand hoeft het liefdeloze handelen van iemand lief te hebben, maar wel de mens die hij van oorsprong is. Maar vaak wordt het zicht daarop belemmerd door het liefdeloze gedrag. En dat is het verschil, je hoeft niet mee te huilen met de wolven in het bos, daar mag je afstand van nemen, zolang als nodig is. Voor het werkelijk liefhebben van mensen waarvan hun handelen ernstig afwijkt van liefde, heb je Mijn liefde nodig. Daarom zeg Ik jullie allemaal nog eens, kom en leer Mijn liefde te zijn en je leert alle mensen lief te hebben, niet hun doen en laten, maar die ware mens, door Mij en Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 6322

Als Ik er niet was. Maar Ik ben er wel. En als jij er niet was. Maar jij bent er wel en zo is iedereen er. Want Ik ben er. Ik ben er eeuwig en zo ben jij er eeuwig en zo is iedereen er eeuwig. Wij zijn er. Jullie en Ik samen.

Maar zo gedragen de meeste mensen zich niet. Omdat het eigen ik haar zelfstandigheid vaak opeist in haar vrijheid van zijn. Dat verstoort menigmaal de harmonie van het gezamenlijk zijn, van de Eenheid van Zijn, waarvan jullie allemaal deel uitmaken. Het ik-gerelateerde handelen overheerst bij de meeste mensen zonder dat zij zich ervan bewust zijn dat daarmee heel veel gemoeid is wat het gezamenlijk welzijn verstoort en daarmee ook het eigen welzijn. Terwijl het ik juist denkt met het opeisen van haar eigen zelfstandigheid haar welzijn in eigen hand te hebben, wordt het eigen welzijn juist een speelbal van de wereldse machten, ofwel van alles wat geen liefde is.

Maar juist omdat Ik er ben, in alles en iedereen ben, blijft de werkelijke levenseenheid Die Ik Ben eeuwig Leven, waar jullie allemaal deel van zijn en blijven. Dus hoe sterk iemand zich ook vanuit zijn eigen ik manifesteert, hij blijft deel van Mij, van Mijn Leven, van Mijn ware onbaatzuchtige onvoorwaardelijke eeuwig oneindige wijze liefde. En hemel en aarde heb Ik daarvoor geschapen, zodat alle mensen op aarde tot de ontdekking kunnen komen wie zij zijn en Wie Ik Ben. En vervolgens hebben alle mensen de keus te zijn wie ze zijn of niet te zijn wie zij, hoe dan ook, toch altijd en eeuwig zijn, zonder te verliezen wie zij zijn en zonder de mogelijkheid om voor hun ware bestaan, hun ware leven uit Mij te kunnen kiezen, te verliezen. Want dat is eeuwig niet mogelijk, omdat Ik eeuwig ben Die Ik Ben, werkelijk Leven, zuivere waarheid, zuivere liefde en haar wijsheid.

Op aarde is dat tot heel veel mensen nog niet doorgedrongen. Zodat er nog heel veel mensen belang hechten aan hun eigen ik en aan hun wensen en hun verlangens en ook hechten aan een lang leven op aarde, omdat veel mensen denken na de lichamelijke dood op aarde er niet meer te zijn, het leven geheel te verliezen. Maar juist op aarde is het voor iedereen mogelijk om zich bewust te worden van het eeuwige leven dat zij ieder voor zich en met elkaar tezamen hebben, dan wel zijn. Want juist de bewustheid daarvan is in vrijheid in de gezamenlijkheid met alle mensen en met Mij tezamen werkelijk leven. Zonder die bewustheid van leven slaapt de mens, ofwel is hij levend dood. Maar Ik leef en daarmee leeft iedereen, ook de doden.

Begrijp dit en dan weet je dat alle mensen, ook die op aarde gestorven zijn, leven! Want Ik Leef, Ik Ben! Sta op uit de dood en Christus zal over u lichten, over jullie waken en jullie tot eeuwige vrede in ware liefde leiden.

Hemels Brood 6323

Je vroeg Mij vanmorgen, wat je vandaag uit Mijn hart mag opschrijven. En toen realiseerde je je, oh, daar ben ik te klein voor, om direct daarna te denken, of eigenlijk te groot. En ja, daar heb je gelijk in, daar is jullie ego nog te groot voor en daar is jullie besef nog te klein voor. Maar door jullie geloof en jullie inzet om naar Mijn liefde te leven slinkt jullie ego en groeit jullie besef en dat is verheugend voor jullie allemaal.

Ik laat ieder van jullie zoveel als voor ieder mogelijk is in Mijn hart zien en Mijn liefde voelen en juist dat doet in jullie hart Mijn liefde als jullie eigen liefde groeien en zo worden jullie allemaal gaandeweg helemaal zuiver ware liefde in alles. Maar nu is dat nog niet zo, nu is er nog te groeien, nu is er nog een weg te gaan waarbij je nog te doen en te laten hebt, maar meer en meer zul je begrijpen wat Mijn Woord betekent en hoe volmaakt zuiver Mijn liefde voor jullie allemaal is. En die zuiverheid van Mijn liefde, die jullie al regelmatig voelen, reinigt jullie hart en hoe meer jullie hart gereinigd is, des te meer kun je in Mijn hart Mijn ware zuivere wijze liefde zien, voelen en doorgronden. Stap voor stap kom je verder en hoe verder je komt, des te meer werken in Mijn Naam kun je doen, met Mij en elkaar samen.

Want er is in de komende tijd veel te doen en Ik wek in deze tijd veel mensen, zodat het hart van meer en meer mensen opengaat en zij Mij in zich gaan zien en voelen, en gaan begrijpen dat Ik het Enige ware Leven Ben, volmaakte liefde, waaruit alle mensen leven, denken en voelen. En hoe meer mensen Mij en Mijn liefde in hun hart herkennen als hun ware Leven Gever, als de ware zuivere liefde, des te meer zullen zij in Mijn tuin van levende waarheid werken en vorderingen maken in hun groei tot werkelijk leven voor alle mensen. Want in werkelijkheid is er alleen waar leven, Mijn Leven, wat Ik aan jullie allemaal voor eeuwig heb gegeven en eeuwig geef. Alleen zijn nog veel mensen zich daarvan niet of nauwelijks bewust. Daarom is het nodig dat het hart van zoveel mogelijk mensen gewekt wordt en het besef en het voelen van Mijn liefde in hen groeit.

Maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan, omdat wat zich groot waant nog niet bereid is om zijn grootsheid af te staan voor een deemoedigere plaats in de samenleving. Dus verwacht niet dat het gemakkelijk zal zijn om jullie werk te doen. Maar alles wat uit liefde voor elkaar en voor Mij met elkaar gedaan wordt, zegen en behoed Ik. Dat zal de moeite niet minder maken, maar jullie zullen wel beschermd zijn, tot elke oorlog voorbij is en alle mensen op aarde in vrede in Mijn liefde samenleven. En die tijd komt. Doe wel en zie niet om.

Hemels Brood 6324

Soms vormt het handelen van iemand een barrière om diegene lief te hebben. De onaangename manier waarop iemand met je omgaat, met zijn medemensen omgaat en de leugens waarmee hij mensen tekortdoet, kunnen een belemmering zijn om in liefde met diegene om te gaan, terwijl Mijn boodschap van liefde zegt alle mensen lief te hebben zoals Ik alle mensen liefheb. En dat lukt dan niet, want je kunt zijn handelen niet negeren, niet overheen kijken. Hoe kun je dan alle mensen liefhebben zoals Ik alle mensen onvoorwaardelijk liefheb?

Zoals jij van mensen hun onvolkomenheden ziet, zo zie Ik er nog veel meer dan jij kunt bedenken, en toch heb Ik alle mensen lief, maar niet hun van liefde afwijkende gedrag. En Ik zeg je, zo goed als iedereen heeft nog van liefde afwijkend gedrag, de een meer dan de ander, maar iedereen wijkt regelmatig af van liefde. En dan is het maar goed dat Ik jullie onvoorwaardelijk liefheb en dat Mijn liefde ook wijsheid is. Want juist door Mijn liefde en haar wijsheid ben Ik er voor iedereen, om iedereen te helpen alles wat geen ware wijze liefde is los te laten en tot Mijn ware wijze liefde te komen. Want wie je werkelijk liefhebt, die gun je het allerbeste. Ik zie dat al degenen die in het tegenovergestelde van liefde vervallen niet beseffen wat het beste voor hen is en uit ware liefde help Ik hen allemaal tot het besef daarvan te komen en in te zien dat alleen het handelen naar ware onvoorwaardelijke liefde en haar wijsheid voor alle mensen het beste is en daarmee ook voor henzelf.

En kijk, ware liefde ziet alles wat geen ware liefde is wel, maar verliest er haar liefde niet door, integendeel, zij gunt het ieder mens om tot zicht op zijn afdwalingen te komen, zodat ieder mens tot liefde komt en daarmee tot het ware eeuwige geluk van werkelijk zijn, van werkelijk leven. Liefde wordt niet boos om al die afdwalingen van liefde, niet teleurgesteld, niet verdrietig, liefde helpt en dat is wat Ik, jullie God en hemelse Vader, doe. Ik help in grote barmhartigheid al wat afgedwaald is terug te komen bij Mij, bij Mijn liefde en haar wijsheid. Ik help iedereen tot het ware zicht op alles te komen en tot inzicht in wat waar en goed is, en wat niet waar en niet goed is. Niet uit verontwaardiging, niet uit gekwetstheid, niet uit boosheid of teleurstelling, niet vanuit een gevoel tekort gedaan te zijn, niet vanuit een gevoel van machteloosheid of verdriet, maar puur en alleen vanuit ware liefde en wijsheid, vanuit zachtmoedigheid, en wel zodanig dat het voor alle mensen goed komt, zonder jullie vrije wil te belemmeren, zonder ooit iemand verwijten te maken, maar juist met begrip, met betrokkenheid. Nooit dwingend of eisend, altijd vrijlatend.

En kijk, dat is de liefde die Ik bedoel en jullie aanraad om voor elkaar te hebben om tot een fijne prettige samenleving te komen. En die liefde kun je bij Mij in je hart putten, gratis en voor niets, altijd. Maar het is jouw keus of je dat doet of niet. Want je bent vrij mens. Vrij mens uit Mijn liefde en wijsheid. En wat is nu jouw vrije keus? Kom en put uit Mijn liefde, niet voor jezelf, maar voor alle mensen. Want voor Mij zijn alle mensen belangrijk, Ik heb alle mensen lief, Ik ben voor alle mensen zachtmoedig en wijs, wees jij dat evenzo. Dan kun je alle mensen los van al hun afdwalingen van liefde net als Ik, jouw God en Schepper, liefhebben zoals Ik dat bedoel.