Hemels Brood 6263 t/m 6293

Hemels Brood 6263

Ik ben aanspreekbaar voor jullie allemaal. Wie met Mij wil spreken, die is welkom. En je mag alles tegen Mij zeggen. Je hoeft niets voor Mij verborgen te houden. Als er dingen zijn waarvan je denkt dat Ik het niet goed doe, als je Mij niet in alles liefdevol vindt, kom daar dan ook mee bij Mij. Je mag Mij heus alles zeggen, je mag Mij verwijten maken, als daar volgens jou reden voor is. Ik heb zelfs graag dat je juist ook dan bij Mij komt en Mij daarover aanspreekt.

Want Ik ben daar hoe dan ook mee bekend. Ik weet hoe je over Mij denkt, Ik weet wat je van Mij vindt in allerlei opzichten. Maar als je er niet met Mij over praat, kan Ik je daarover ook niks uitleggen. En dat zou Ik wel graag doen. Daarvoor is het nodig dat je met Mij wilt praten en vervolgens is het nodig dat je naar Mij wilt luisteren, echt luisteren. Want veel komt neer op misvattingen, op gebrek aan ware informatie, en gebrek aan zicht op factoren die niet zichtbaar voor jou zijn, maar wel belangrijk zijn om te kunnen begrijpen hoe het werkelijk is. Jij vindt niet alles liefde wat je denkt dat van Mij komt, terwijl Ik toch in alles alleen liefde ben voor iedereen.

Maar de dingen die gebeuren, brengen je in verwarring. Want jouw beeld van wat liefde is, past niet op wat je ziet dat er allemaal op aarde gebeurt en wat je zelf meemaakt. Hoe kan Ik nu een God van liefde zijn, als er zoveel ellende op de wereld is? Ik begrijp die gedachte heel goed, maar het geeft aan dat je niet alles begrijpt van Mijn liefde. Het beeld dat jij hebt van liefde past niet op de gebeurtenissen die er zijn en op wat mensen aan ongemak overkomt. Het past niet op de scheve verhoudingen in de rechtspraak, in de regelgeving, in de naleving van wetten, enzovoorts. En de grote vraag is, waarom doe Ik daar niets aan als Ik volledig liefde ben.

Daarop zeg Ik, hoezo denk jij dat Ik daar niets aan doe? Want er is in de oneindigheid veel meer dan jij kunt zien of maar een fractie van kunt begrijpen. En daarbij, hoezo denk jij dat het Mijn keus is, dat mensen in al die ellende terechtkomen, terwijl jullie allemaal de vrijheid hebben te doen en te laten wat je goed dunkt of hebben wilt? Ik zeg je, praat met Mij en luister dan naar Mij in je hart, in je binnenste waar de wereld niet is. Dan zal Ik je uitleg geven. Niet alles in één keer, maar stap voor stap, zodat je meer en meer gaat begrijpen, nog niet alles, maar wel Mijn liefde gaat zien in alles. Want werkelijk alles wordt hoe dan ook in Mijn liefde gedragen. Werkelijk Alles.

Hemels Brood 6264

Ik ben leven, Ik ben liefde, Ik ben wijsheid, Ik ben Alles in de hele oneindigheid en dat zal Ik altijd en eeuwig Zijn. Maar op aarde kan de mens kiezen voor het tegenovergestelde van leven, van liefde, van wijsheid en dat gebeurt ook. Op aarde is goed en kwaad en het kwaad lijkt meer en meer de overhand te nemen. Dat heeft ermee te maken, dat de aandacht vooral daarop gericht is, de media brengen het veelvuldig in beeld.

Stel dat alle media vooral Mij en Mijn liefde en haar wijsheid in beeld zouden brengen, hoe zou de aandacht van mensen dan gericht zijn? Maar vooralsnog is er geen geld te verdienen aan Mij en Mijn liefde, zijn er geen kijkcijfers mee te behalen. Als je alles goed bekijkt, dan is er in alle opzichten veel te verdienen aan het kwaad. Want het kwaad zorgt voor spanning, voor sensatie, en dat trekt de aandacht en hoe meer aandacht, des te meer inkomsten. Op aarde welteverstaan. In boeken, in theater, in films, steeds speelt het kwaad een belangrijke rol om spanning te creëren en mensen te trekken, steeds in de verhouding van winst voor het goede of juist voor het kwade. Ik kan jullie zeggen, de echte winst wordt uiteindelijk door Mij in ware liefde en haar wijsheid behaald. En wie zich daar oprecht voor wil inzetten, die kan op aarde al de winst uit Mijn liefde en haar wijsheid verkrijgen.

Maar juist door die enorme wereldse gerichtheid voor het kwaad, wordt Mijn liefde door veel mensen niet gezien en lijkt het erop of het goede steeds kleiner is geworden. Toch, lieve mensen, dat is het niet, het is alleen minder en minder zichtbaar geworden. Maar juist hoe minder zichtbaar, des te groter kan het groeien, al is het maar in weinig harten, maar juist in die harten is het groter en groter aan het groeien, Mijn liefde en haar wijsheid. En voor de overwinning is Mijn liefde en haar wijsheid al genoeg in die kleine groep mensen die jullie met elkaar zijn, verspreid over de wereld en hier en daar samengevoegd tot kleine gemeenschappen.

Ja, Ik bedoel jullie die in Mij geloven, in Mij, jullie Schepper en hemelse Vader, die geloven in jullie redding door Mij in Jezus Christus. En zie, toen Ik geboren werd, wist het kwaad niet waar. En nu weet het kwaad ook niet waar Mijn liefde en haar wijsheid groeit, in jullie, die niet bekend zijn in de wereld, geen wereldnieuws zijn, maar wel bekend zijn bij Mij. Blijf bij Mij, bij Mijn liefde en haar wijsheid, en je zult er bij zijn, bij de overwinning van Mij door liefde en wijsheid in alle waarheid van werkelijk leven, Die Ik Ben.

Hemels Brood 6265

Je kunt je fouten verdoezelen of je kunt ervan leren. Als je ze verdoezelt blijven ze toch aan je kleven. Maar als je ze bekent, kun je ervan leren en bevrijdt je jezelf van de gevolgen die ze kunnen hebben. Iedereen maakt zo nu en dan fouten en veel mensen verdoezelen die het liefst, zodat anderen hun missers niet zien en zij misschien door hen minder gewaardeerd zouden worden. Maar Ik zie ze allemaal en voor iedereen zou het altijd het beste zijn om missers onder ogen te zien en toe te geven wat fout ging. Alleen, er zijn veel mensen die het als een vernedering ervaren om fouten of missers toe te geven. Veel mensen willen liever dat mensen hen prijzen en bewonderen. Maar dat is een loze bewondering, waardoor mensen ijdel worden. Terwijl het juist ook ijdelheid is om fouten, missers, te verdoezelen, te ontkennen.

Het erkennen van fouten begint bij jezelf, bij toegeven aan jezelf dat iets niet goed ging, niet juist was. Vervolgens is het belangrijk om het aan Mij te tonen, zodat Ik kan helpen om de ijdelheid los te laten en hetgeen misging toe te geven aan degenen waarvoor dat belangrijk is. Want wie iets verkeerds doet, waardoor hij een ander benadeelt, maar dat niet toegeeft, die stapelt de gevolgen die dat voor een ander heeft op zijn eigen hoofd, zolang hij het niet erkent en bekent en goedmaakt. Veel mensen zijn te ijdel om missers toe te geven en dat heeft veel meer gevolgen voor de hele samenleving dan mensen zich realiseren. Als een beheerder van de spoorwissels een wissel vergeet op tijd om te zetten, heeft dat grote gevolgen, omdat daardoor treinen met elkaar in botsing komen. Meestal kan dat niet verborgen blijven en wordt de schuldige wel gevonden. Maar er zijn ook veel missers die niet ontdekt worden en evengoed gevolgen hebben, die nogal eens even erg of erger zijn, dan een wissel vergeten om te zetten.

Al wordt er veel niet gezien, niet ontdekt, verborgen gehouden, Ik zie het, Ik weet het, en Ik neem het in Mijn Hand van liefde, zodat iedereen die bij missers betrokken is ten beste geleid wordt. De schuldige zal bemerken dat zijn ijdelheid hem niets brengt, eerder juist het tegenovergestelde van wat hij voor ogen had. Het slachtoffer krijgt wel te maken met de gevolgen, maar Mijn liefde zal ervoor zorgen dat het hem voordeel biedt ten aanzien van zijn ware levensbestemming. Zo werkt Mijn liefde voor beiden, vaak zonder dat zij zich van de werking van Mijn liefde bewust zijn.

Weet jij van jezelf dat je soms wel eens wat verdoezelt, verborgen houdt, weet dan nu dat Ik het toch ook weet en Ik raad je aan te erkennen wat niet goed was, de vernedering te dragen, zodat Mijn liefde je de zegen van vergeving kan geven.

Hemels Brood 6266

Communicatie is een belangrijk gegeven. Maar communicatie is niet alleen met elkaar praten over de dingen die je bezighouden en naar elkaar luisteren, communicatie is vooral zeker weten dat je van de ander verstaan hebt wat hij bedoelde te zeggen. En daar hapert het nogal eens tussen mensen. Maar niet alleen tussen mensen, heel vaak ook tussen de mens en Mij. Veel mensen luisteren wel, maar de invulling die zij aan de betekenis van wat er gezegd wordt geven, is vaak net niet, of helemaal niet, wat ermee bedoeld is, wat het daadwerkelijk betekent. Zo komt het dat mensen volkomen langs elkaar heen kunnen praten, terwijl zij denken elkaar juist te verstaan, wat vaak niet zo is. En op een gegeven moment kan dat ernstige misverstanden geven.

Tussen Mij en veel mensen zijn in de loop der eeuwen veel misverstanden ontstaan. Steeds meer mensen hadden geen innerlijk zuiver contact meer met Mij. Daarom zijn Mijn wetten op een gegeven moment zuiver en juist opgeschreven. Omdat de mensen Mij in hun hart niet meer verstonden, is Mijn Woord later in allerlei verhalen opgeschreven in de Bijbel. Maar al gauw werd ook de Bijbel niet meer verstaan zoals bedoeld en toen mensen de Bijbelse teksten aangrepen om er macht over anderen mee te creëren, is Mijn Woord en de betekenissen van de verhalen in de Bijbel ten behoeve van macht verdraaid, verkeerd uitgelegd, verkeerd geïnterpreteerd en misbruikt voor eigen doelen. Maar nu, in deze tijd, geef Ik Mijn Woord opnieuw aan de mensen. Gedeeltelijk is Mijn Woord op schrift opnieuw uitgelegd en voor wie Mijn Woord in ware zuiverheid wil verstaan, is het ook helder en begrijpelijk te vinden in het hart.

Maar ook in deze tijd zijn er mensen die er, uit een zekere eigendunk en ijdelheid, belang bij hebben om Mijn Woord anders te interpreteren dan werkelijk juist is. Daar komt van tijd tot tijd ook wat eigen fantasie bij, waardoor medemensen op een verkeerd spoor gezet kunnen worden. Maar als jij, lief mens, in alle oprechtheid Mijn Woord juist wilt verstaan, volg dan wat je hart je er in alle eerlijkheid over zegt en weet dat als er strengheid doorklinkt in wat er als Mijn Woord geschreven staat, dat niet is om je bang te maken en je op die manier tot het goed doen te brengen, want liefde wordt niet geboren uit angst en dwang, liefde wordt eerder afgeremd door angst. Tref je toch teksten aan die beangstigend zijn, bedenk je dan dat dit komt door de manier waarop de schrijver Mijn Woord geïnterpreteerd heeft, door zijn eigen situatie, door wat hij zelf daarbij dacht in Mijn Woord te verstaan.

Want vaak is Mijn duidelijkheid geïnterpreteerd als strengheid en zodanig weergegeven dat het mensen beangstigt. Als Mijn Woord je beangstigt of mensen beangstigt, weet dan dat het niet zuiver in liefde is weergegeven en kom dan in je hart bij Mij, want daar kan Ik die angst wegnemen en je geruststellen. Want Mijn liefde voor alle mensen is nooit beangstigend. Maar het kwaad heeft er belang bij om met Mijn Woord angst te zaaien en waar hij een ingang heeft bij iemand die Mijn Woord op schrift stelt, zal hij daar ook gebruik van maken, vaak zonder dat diegene zich daarvan bewust is. Ik laat dat van tijd tot tijd nog toe, omdat het kwaad nog een zekere kracht heeft die nodig is om de ogen van alle mensen te openen voor Mijn ware liefde en om hen tot de volledige waarheid van leven, dat is Mijn Leven, jullie Enig ware Leven te brengen.

Maar in alle oprechtheid kun je in je hart altijd voelen wat Mijn Woord in alle zachtmoedigheid jullie in alle duidelijkheid zegt. En dan is het niet erg dat het soms mensen beangstigt, omdat zij Mij nog niet volledig in hun hart kennen. Want wie Mij in zijn hart kent, die verstaat Mijn Woord hoe dan ook, ook al is het beangstigend weergegeven. Onthoud daarom allemaal, Ik heb jou lief!

Hemels Brood 6267

Leven op aarde gaat gepaard met het steeds weer zoeken naar een balans tussen goed en het tegenovergestelde daarvan. En was er daarvoor nu een eenduidig ijkpunt, maar dat is er in het wereldse niet. Het geweten van de ene mens lijkt nogal te verschillen met het geweten van een ander mens. Of anders gezegd, het geweten van de ene mens lijkt lang niet gelijk te zijn aan het geweten van een ander. Toch heb Ik alle mensen eenzelfde geweten gegeven, wat bij iedereen aan Mijn liefde en haar wijsheid geijkt is.

Maar veel mensen storen zich niet aan hun geweten en hoewel de ene mens probeert eerlijk te zijn, maalt een ander er niet om en liegt en bedriegt gemakkelijk. Daardoor is het steeds weer een zoeken naar een balans tussen wat goed is en wat niet. Die balans heeft vooral te maken met wat je voelt en wat je denkt. Want juist daar, tussen het denken en het voelen moet de balans gevonden worden. En dat is moeilijk als de signalen van mensen om je heen je een ander gevoel geven, dan wat als waarheid gezegd wordt te zijn. Is dan je gevoel mis of je denken? Want ook je gevoel kan uit balans zijn, als je verwachtingen niet uitkomen, als je verlangens niet beantwoord worden, als je vernederd bent, miskend bent, enzovoorts.

Leven op aarde is geven en nemen, maar het is regelmatig niet mogelijk om helemaal zelf te bepalen wat je geeft en wat je neemt, omdat anderen al bepaald hebben wat zij geven en van je nemen. Als je steeds in liefde wilt blijven, ben jij regelmatig degene die geeft, terwijl je eigenlijk wel eens zou willen krijgen. En na een tijdje is het je genoeg en wil je niet meer geven, maar je wilt ook niet nemen, want je wilt liefde zijn. Je gelooft immers in Mij en Mijn liefde en van daaruit wil je liefde leven, liefde zijn. En dan kom je klem te zitten tussen je gevoelens en je denken. Waar en hoe vind je de balans? In het ware leven vind je geen balans in jou alleen, omdat alle mensen altijd allemaal met elkaar te maken hebben en allemaal met goed en kwaad te maken hebben. De balans is in alles en iedereen tezamen en die balans in jullie allemaal ben Ik, jullie God en Schepper, jullie Leven.

Alleen Ik, Die jullie allemaal liefheeft zonder enig kwaad, zonder leugen of bedrog, breng alles tezamen in balans voor alle mensen. Daarom ben Ik in Jezus Christus op aarde gekomen en in Mij kan iedereen de ware levensbalans vinden die Ik in Mijn Hand heb. Want alleen door Mij blijft er op aarde een ware levensbalans in ware liefde, ondanks alles wat mensen wel of niet goed doen. Ook al vind jij zo nu en dan je balans niet, bij Mij is alles helemaal in balans en wel zodanig, dat uiteindelijk alle kwaad in Mijn ware liefde opgelost zal zijn en alle mensen in de ware eeuwige balans van werkelijk leven zullen komen en eeuwig zullen blijven. En dat zul je dan ook persoonlijk vrij voelen, de eeuwige balans van Mijn liefde en haar wijsheid, jouw ware leven.

Hemels Brood 6268

Blaas de bazuin, want de overwinning is nabij. Maar de strijd is nog niet gestreden, het ergste moet nog komen. Pas op het hoogst van de strijd, als de nood het hoogst is, is de tijd gekomen om de overwinning te behalen. Want op het hoogst van de strijd geeft het kwaad al zijn kracht om, wat voor hem niet mogelijk is, de overwinning te behalen. Maar meteen na het hoogst van de strijd verliest hij zijn kracht, terwijl Mijn liefde en haar wijsheid nooit aan kracht verliest, maar altijd even krachtig het geheel in haar macht heeft.

Nu kun je zeggen, maar waarom is het dan nodig dat de strijd tot een hoogtepunt komt, waarbij veel pijn en ellende zal zijn? Daarop zeg Ik, om alle kracht van het kwaad volledig weg te vagen, zodat het ware leven op aarde de overhand krijgt zonder bedreigingen van welk kwaad dan ook. Om de mensen na het optrekken van de stofwolken tot het ware zicht te brengen en tot het diepste besef te brengen van het verschil tussen wat goed en Mijn liefde is, en wat uit hoogmoedigheid voortkomt. Hoogmoedigheid om te denken zonder Mij zelf god te kunnen zijn en in leven te kunnen blijven. Zodat iedereen persoonlijk gaat beseffen dat het kwaad een keus is van de mens zelf tegen het van Mij gekregen eigen leven en vanuit dat diepe besef gaat begrijpen dat alleen liefde voor Mij en voor elkaar het eigen leven tot de meest prettige omstandigheden brengt.

Want is het niet zo, dat wanneer je een vergissing maakt en je daardoor heel veel pijn oploopt, je die vergissing niet snel weer maakt? Zo zal het zijn dat veel mensen hun vergissing in de zogenaamde welvaart door hun leugens en bedrog op een pijnlijke manier gaan inzien, om die vergissing nooit meer te maken. En dan kun je Mij vragen, is daar zoveel pijn en ellende voor nodig? Daarop zeg Ik, dat is in vrijheid de keus van de mens, niet van Mij. Want jullie zijn samen één in Mij, maar de meeste mensen gedragen zich als koning van hun eigen leven. Jullie hebben ieder het besef van het eigen bestaan, maar er is ook het gezamenlijke bestaan uit Mij in ware liefde. En dat gaat iedereen aan. Als de benen struikelen kan de arm gekwetst worden, terwijl die aan het struikelen geen schuld heeft. Maar ook die goede arm is deel van het geheel. En zo zal iedereen pas vrij zijn van pijn en ellende, als alle mensen samenwerken in liefde.

Zoals je je arm voor een val kunt beschermen, zo bescherm Ik alle mensen met Mijn ware wijze liefde voor teveel pijn en teveel ellende, vooral degenen die Mij liefhebben en zoveel zij kunnen naar Mijn liefde leven. Maar om tot een gezamenlijke bevrijding van alle kwaad, en tot een gezamenlijke liefde te kunnen komen met elkaar, is het in de vrijheid van jullie zijn zo, dat niemand geheel zonder pijn en moeite is. Iedereen heeft zijn deel te dragen en soms hebben goede mensen meer te dragen dan leugenaars en bedriegers. Maar Ik zeg jullie, zij krijgen daarvoor ook de kracht en zij zijn juist ook nodig om de leugenaars en bedriegers tot zicht en tot inzicht te brengen.

En al lijkt dat niet eerlijk, juist uit ware liefde, Mijn ware liefde voor alle mensen, is dat het beste voor jullie allemaal. Zoals Mijn lijden, Mijn kruisiging, Mijn dood niet eerlijk was, maar wel het beste was en is voor alle mensen, het heeft wel alle mensen gered van de eeuwige dood. Met Mijn opstanding heb Ik, na al Mijn lijden uit ware liefde jullie allemaal bewaard voor het eeuwig gelukzalig volkomen liefdevolle leven. Ieder persoonlijk en allen tezamen!

Hemels Brood 6269

Veel mensen hebben geheimen. Sommige geheimen hebben mensen om een medemens mee te verrassen. Maar de meeste geheimen zijn er om iets onoorbaars verborgen te houden, zodat het verkeerde ervan niet bekend wordt. En als zo’n geheim ontdekt wordt, dan wordt het vooral in alle toonaarden ontkend, totdat het zodanig bewezen is, dat geen ontkennen meer mogelijk is.

Ook Ik heb een geheim, maar dat is geen geheim omdat het iets verkeerds is, wat verborgen moet blijven. Mijn geheim is werkelijk goed voor alle mensen, maar zou Ik dat nu helemaal openlijk prijsgeven, dan zou het zijn waarde, welke het voor alle mensen heeft, tot schade zijn. En om dat te voorkomen houd Ik het voorlopig nog voor de meeste mensen geheim. Zodat het hen geen schade kan brengen. Want om Mijn geheim te kennen, is het nodig het ook te begrijpen en veel mensen kunnen het nog niet begrijpen. Zonder dat mensen Mijn geheim kennen, werkt het voor iedereen wel het beste uit, maar ook dat blijft vaak nog verborgen. Niet omdat Ik het verborgen houd, maar omdat mensen er geen aandacht aan geven, omdat mensen opgaan in hun dagelijkse beslommeringen en hun bezigheden om het goed te hebben, om hun problemen op te lossen, om in de jungle van het leven in een individualistische wereld een eigen plekje te bemachtigen. Dat maakt hen blind voor alles wat hen goed zou doen, daarom heeft het geen nut om aan hen Mijn geheim prijs te geven.

Toch ontvouwt Mijn geheim zich langzaam maar zeker en dat is in het hart van de mensen die oprecht in Mij, hun God en Schepper geloven, die in Mij in Jezus Christus geloven. In hun hart openbaar Ik steeds wat meer van Mijn geheim, welke te maken heeft met Mijn bestaan in alles, Mijn ware Leven dat Ik aan alle mensen geef, Mijn wijze liefde waarmee alles in vrijheid kan zijn. Mijn geheim zit er vooral in hoe dat allemaal kan, hoe de Schepping in Mijn liefde voor alle mensen het eeuwig gelukzalige leven uit Mij geeft en is. Want jullie die in Mij en Mijn liefde geloven, voelen in je hart al meer en meer Wie Ik Ben en wat Mijn wijze liefde voor jullie en alle mensen vermag. Bij de een is dat al meer dan bij de ander, maar het groeit en langzaam wordt in jullie Mijn geheim onthuld. Dat gaat langzaam, omdat anders het spanningsveld met de wereld en haar misvattingen te groot zou worden.

Er is al er een spanning tussen wat in jullie hart uit Mij en Mijn liefde bekend is en hoe de wereldse mensen zich gedragen, menende dat zij op de goede weg zijn om alles te beheersen vanuit hun materiële kennis en verstandelijk aangeleerde vaardigheden. Zij denken uiteindelijk alles te kunnen maken en wat zij maken uit materie ook nog tot leven te kunnen brengen. Maar het zal eeuwig zo zijn en eeuwig zo blijven dat Ik waarlijk Leven Ben. En dat is het grote geheimenis, hoe ieder mens uit Mij leven is, uit Mijn liefde is, en dat ook, van zichzelf persoonlijk bewust, in Eenheid met Mij, uiteindelijk weer zal zijn.

Hemels Brood 6270

Als er problemen zijn en het is moeilijk om een keus te maken hoe het beste met die problemen om te gaan, laat het dan los en vertrouw op Mij. Vooral als er meerdere mensen bij betrokken zijn, die allemaal een mening hebben die zij het beste vinden en er meerdere mogelijkheden zijn, laat het dan los. Ik weet dat dat moeilijk is. Vooral als er door anderen keuzen gemaakt worden waarvan je ziet dat dat het probleem niet gaat oplossen. Dan blijf je het idee hebben dat het nodig is om diegenen op andere gedachten te brengen. Maar als zij het inzicht daarvoor niet hebben, dan kun je praten en uitleggen wat je wilt, maar het zal aan hun inzichten niets veranderen.

Jouw inzicht mag het beste zijn, maar dat maakt het inzicht van anderen niet anders, als zij het nodige vermogen niet hebben. En dan kun je je het beste terugtrekken en de situatie, in alle vertrouwen op Mij en Mijn liefde, in Mijn Hand leggen. Als je het dan helemaal loslaat en geduldig wacht, dan zul je zien dat er toch een goede oplossing gevonden gaat worden. Niet direct en het kan zijn dat de problemen eerst zelfs nog erger worden. Want iedereen is vrij en kan kiezen wat hij wil en steeds vormt zich daaruit een vervolg. Maar in Mijn liefde is dat vervolg altijd zodanig, dat het mede naar de liefde van een of meer betrokkenen vorm krijgt, want liefde bundelt zich. Daarom is het in alle situaties zo belangrijk om je eigen invullingen, al zijn die nog zo goed en al voel je die uit Mij in je hart, toch los te laten, uit ware liefde voor Mij en je medemensen, en met veel geduld op Mij te vertrouwen.

Want als Ik de wereld in één keer goed had willen maken, dan had Ik dat wel gedaan. Als Ik alle moeite en pijn in één keer had willen wegnemen, dan had Ik dat wel gedaan. Als Ik alle problemen van de wereld direct had willen oplossen, dan had Ik dat wel gedaan. Maar dan zou geen van jullie een vrij en zelfstandig levend mens meer zijn, dan zou iedereen een marionet zijn en het is juist Mijn Wil om jullie het geluk te geven van een vrij leven uit Mij zoals een persoonlijk vrij leven uit Mij in alle gelukzaligheid is. En als jij op Mij en Mijn liefde vertrouwt en je eigen ideeën loslaat en geduldig op Mij wacht, dan komt het goed. Op Mijn tijd, die voor iedereen de beste is, op Mijn wijze, die voor iedereen de beste is, in Mijn wijze liefde, waarmee Ik iedereen tot het ware gelukzalige leven leid.

Hemels Brood 6271

Nog te vaak zien mensen Mij als een bestraffende God. Als er al sprake is van straf, dan is het een idee van de mens, dan is het een benaming van de mens voor iets dat hij moeilijk vindt dat hem overkomt, als een gevolg van zijn zelf gemaakte keus. Ik bestraf niemand, Ik ben geen bestraffende God. Het is wel zo, dat er door mensen in hun vrijheid veel keuzen gemaakt worden die onaangename gevolgen kunnen hebben voor henzelf en voor hun medemensen. Dat heeft niet met Mij te maken, Ik heb die keuzen niet gemaakt. Het gaat hierbij om keuzen die niet naar ware liefde gemaakt zijn. En al die vrij uit eigen beweegredenen gemaakte keuzen, die niet gelijk aan Mijn liefde zijn, geven gevolgen die niet gelijk aan Mijn liefde zijn.

Dat is vrijheid. In ware vrijheid is ook de uitkomst van elke vrij gemaakte keus de verantwoordelijkheid van degene die kiest. Maar vanuit Mijn liefde voor alle mensen heb Ik het wel zodanig voor iedereen gemaakt, dat alle vrije keuzen die mensen maken en niet naar liefde zijn, een gevolg geven waaruit geleerd kan worden wat een betere keus geweest zou zijn, en een gevolg geven waaruit geleerd kan worden wat in alle vrijheid een naar Mijn liefde gemaakte keus zou zijn en wat de keuzen voor het tegenovergestelde van Mijn liefde kunnen geven. Alles, ook alle vrij gemaakte keuzen die niet gelijk aan Mijn liefde zijn, zijn hoe dan ook in Mijn liefde gedragen en al wat pijn doet, onprettig is, extra moeite kost, enzovoorts, is in werkelijkheid ook Mijn liefde en nooit een straf.

Maar er is een diep inzicht nodig om dat in te zien en te begrijpen. Want veel mensen zien ook goede mensen lijden en vinden dat niet eerlijk. Maar wie is werkelijk helemaal zonder zonden? Het gaat niet om ieder voor zich en God voor ons allen, het gaat om allemaal tezamen in eenheid met Mij en het is ook Mijn liefde die goede mensen te dragen geeft wat anderen nog niet dragen kunnen, voor het gezamenlijk goed. De wereld maakt golfbewegingen, dat zijn de keuzen die niet gelijk aan Mijn liefde zijn en daar drijft de hele mensheid op. Wat zou ervan komen als de regie van alles, van al die golvingen niet in Mijn ware wijze liefde, in Mijn oneindig grote Levenshand zou liggen?

Dat is voor jullie niet te overzien, maar Ik overzie het wel en alles wat in de wereld gezien wordt als een straf, Ik zeg jullie, wees er dankbaar voor, want het is Mijn liefde die jullie allemaal in ware vrijheid helpt om niet in de wereldse golvingen ten onder te gaan. Ik ben de Schipper met het bootje waar je in mag stappen, Ik ben de goede Herder Die al Zijn schapen bijeen houdt, Ik ben jullie God en Vader in Jezus Christus en Ik heb jullie lief. Alleen oneindig lief.

Hemels Brood 6272

De moeilijkheid op aarde voor mensen die het goed willen doen, is het bepalen wat goed doen is. Want alles staat in een bepaalde context en dat staat ook weer in een bepaalde context en dat ook weer, en ga zo maar door. Nog beseffen mensen niet dat alles wat zij doen met de hele mensheid te maken heeft, met het hele universum, dat alles niet anders dan één geheel kan zijn. Van de simpelste handelingen tot de meest uitgebreide handelingen, het heeft allemaal een aanleiding en het heeft altijd gevolgen die met meerdere mensen te maken hebben.

Wat gezegd wordt heeft invloed, wat niet gezegd wordt heeft invloed, wat waar is en wat niet waar is, het heeft allemaal invloed op alles en iedereen en zo lopen er lijnen tussen alle mensen over de hele wereld waar niemand zich van bewust is. Maar al die lijnen, het hele netwerk van doen en laten van alle mensen, hun handelen, hun besluiten, hun beweegredenen, hun waarheid, hun onwaarheid, hun kennis en hun onwetendheid, alles komt bij Mij uit. Het hele netwerk van alles en iedereen is Mij sinds eeuwigheid bekend, omdat alle leven van Mij uitgaat en bij Mij terugkomt. Daarom ben Ik de Alpha en de Omega, het begin en het einde, want Ik ben eeuwig Die Ik Ben.

Zouden mensen wat oplettender zijn, wat minder met zichzelf bezig zijn, eerlijker zijn, meer om elkaar geven, minder arrogant zijn, minder status gevoelig zijn, geen eer hoeven, al zouden zij maar iets nederiger zijn, dan zou het ze niet ontgaan dat Ik er ben, dat niets zonder Mij is of kan zijn, dat er een Bron van hun leven is, want dan zouden zij in elk geval een paar aanwijzingen zien, bemerken, voelen in zichzelf. Maar het individualisme, de hoogmoed van het eigen ik, de hebberigheid om het goed en steeds beter te willen hebben, is heel verblindend, waardoor Ik niet opgemerkt word door heel veel mensen op de manier die zou kunnen. Maar het kan nog steeds.

En jullie, die Mij in je hart ontdekt hebben, die wel beseffen dat Ik, jullie Schepper, de ware Bron van jullie leven ben, zijn als boeien op zee, jullie zijn de vaste verbinding met Mij, waardoor toch nog licht uit Mij bij die verblinde mensen kan komen. Het is belangrijk dat jullie in Mijn licht van eeuwige liefde blijven. Want jullie zijn Petrus, de rots waarop Ik Mijn Kerk gebouwd heb. Zie, dat is niet letterlijk een rots en niet letterlijk Petrus, maar jullie liefde, jullie besef van Mijn liefde is gelijk aan zijn liefde voor Mij. Blijf als een rots zo sterk in Mijn liefde en houd die sterke kracht in je, om iedereen tot inzicht te brengen, tot Mij, Bron van eeuwig Leven, eeuwige liefde. De ware wijsheid ligt daarin, in ware liefde, Die Ik Ben en die jullie allemaal tezamen met elkaar uit Mij zijn, zowel in Mij als in jou.

Jullie geloof, jullie vertrouwen, jullie liefde is Mijn rots die in de wereld alles draagt, omdat het Mijn waarheid, Mijn bestaan, Mijn liefde is uit Mij, de Bron van alle leven in alle mensen. Houd moed en blijf sterk, want Ik heb jullie ieder persoonlijk geroepen zoals Ik indertijd de discipelen geroepen heb. Vertegenwoordig Mijn Kerk, niet in een stenen gebouw, maar vanuit Mij in je hart, door Mijn liefde in al je handelen, in al je doen en laten, naar volle waarheid en wijsheid zo veel mogelijk te zijn. Weet daarbij dat jullie, via de verbinding met Mij en Mijn liefde in je hart, de sterke onbreekbare lijnen in het grote netwerk zijn, waar iedereen deel van uitmaakt. De Petrus, de rots waarop Ik Mijn Kerk, de eeuwig geestelijke waarheid, Mijn Leven, Mijn ware wijze liefde, gebouwd heb, op de vergankelijke aarde.

Hemels Brood 6273

Als je het goed wilt doen, is dat mooi, maar dat wil nog niet zeggen dat je dan de zwaarste last op je schouders moet nemen. Dat je alles en iedereen moet redden, dat je geen enkele keer moedeloos mag worden, dat je overal begrip voor moet hebben, altijd vriendelijk en tegemoetkomend moet zijn. Want dat kun je niet, niet zonder Mij.

Maar ook met Mij is het niet de bedoeling dat je overal helpt, overal steunt, dat je alles draagt en verdraagt, want dat kun je nog niet. En voor datgene wat jij nog niet kunt, ben Ik er en draag Ik. Ik vraag niet het onmogelijke van je, wat zou Ik daar voor goeds aan doen? Vraag jij het onmogelijke aan iemand waarvan je ziet dat het boven zijn krachten gaat? Als je dat wel zou doen, dan zou je toch zeker wel zien dat dat geen zin heeft, want wat iemand niet kan, lukt hem ook niet als je hem onder druk zet. Maar jij voelt de dwang om het goed te doen als een plicht, omdat je in Mij en Mijn liefde gelooft, omdat je naar Mijn leer van liefde wilt handelen, omdat je volmaakt wilt zijn, en dat ben je nog niet. Dat drukt op je, niet volmaakt te zijn. En steeds weer zijn er situaties waarbij je jezelf onder druk zet, om het goed te doen, om naar liefde te handelen, maar evengoed voel je in situaties ergernis opkomen over iemands gedrag. En dan begint de dwang om de ergernis door liefde te vervangen en dat lukt niet.

Onder dwang lukt het ook niet om ergernis te overwinnen. Wel met liefde en nederigheid. Maar die nederigheid kun je door de ergernis niet bereiken, omdat je nog steeds jezelf dwingt je niet te ergeren, niet teleurgesteld te zijn, niet boos te zijn, geen verwijten te maken en dan opeens wordt de druk, die je jezelf oplegt, te groot en ontplof je. Dat kan zijn dat je in verdriet uitbarst, of in geschreeuw, of jezelf gaat kwetsen, of het kan je depressief maken. En dan lijkt het allemaal jouw schuld. Jij ergerde je, jij werd boos, jij was teleurgesteld. Dat kan allemaal wel zo zijn, maar er was wel een aanleiding voor, iemand handelde niet naar liefde, niet naar waarheid en dan ligt er minstens ook schuld bij de ander. Het was het gedrag van de ander waar je je aan ergerde, aan stoorde, wat je teleurstelde. En waarom? Omdat je het graag volmaakt hebt. Maar op aarde is het niet volmaakt en net zoals jij nog niet in alles volmaakt bent, zo is die ander dat ook nog niet.

Dwing jezelf niet om dat allemaal te accepteren, als je dat nog niet kunt. Ik begrijp het. Ik heb geduld met jullie allemaal. Ik kan, wat jij nog niet kan. Dus, geef het aan Mij. Zet jezelf niet onder druk tot je ontploft. Erger je liever even, wees dan maar even boos of verdrietig, wees dan maar even moedeloos, en veer dan weer terug, zoals het riet ook weer terugveert als de wind is gaan liggen. En de wind gaat zeker weer liggen, hij komt op en neemt af. En heeft het riet er dan schuld aan dat het meebuigt met de wind? Nee, en evenmin heb jij er schuld aan als je meebuigt met de situatie die je ergert, boos maakt of verdrietig. Geef eraan toe en veer weer terug, wees niet streng voor jezelf zodat je niet kunt buigen en je, door je strak te houden, wellicht breekt. Want dan moet je veel meer moeite doen om weer overeind te komen. Dus buigen en niet barsten, dan gaat het het snelste weer helemaal goed. En in de wind wordt alles meegenomen tot in Mijn liefde en daar wordt het helemaal opgelost.

Hemels Brood 6274

Mensen helpen, is niet altijd mensen hun moeilijkheden uit handen nemen. Voor veel mensen is het juist belangrijk dat zij hun moeilijkheden zelf leren oplossen. En dat is nogal eens de misser van ouders die voor hun kinderen het beste willen en ze daarom alles wat maar enigszins moeilijk is uit handen nemen. De kunst van een goede opvoeding is het om kinderen eerst te leren hoe moeilijkheden opgelost kunnen worden en ze daarna vrij te laten om het te gebruiken zoals bedoeld en daarmee zelfstandig hun moeilijkheden te overkomen. Daarbij is het ook van belang om een kind niet stuurloos te laten dobberen, als het de inzichten nog niet heeft om zijn moeilijkheden aan te pakken.

Zie, Ik laat Mijn kinderen niet in hun moeilijkheden omkomen, maar Ik neem moeilijkheden ook niet weg. Zoveel als nodig is help Ik, zonder de vrije wil te belemmeren, maar Ik laat Mijn kinderen daarbij zoveel mogelijk de van Mij geleerde inzichten in de praktijk brengen en hun moeilijkheden zelfstandig, maar vanuit Mij, op te lossen. Want wat geleerd is moet herhaaldelijk benut worden om het niet te vergeten, en wat heeft het voor nut als die herhaling er niet is, en het geleerde vergeten wordt? Als zich dan na langere tijd toch moeilijkheden voordoen, zijn de inzichten vergeten en hoe kunnen die moeilijkheden dan opgelost worden? Altijd weer is er herhaling nodig, vooral op aarde waar dan hier en dan daar moeilijkheden zich voordoen.

Kijk naar ouders die alles wat moeilijk is voor hun kinderen wegnemen en ze lang onder hun hoede houden, deze kinderen leren geen eigen zelfstandig leven op te bouwen en als zij dan uiteindelijk toch alleen, zonder ouders komen te staan, hebben zij geen vaardigheden om hun leven waarde te geven en hun moeilijkheden aan te pakken. En op aarde zijn er allerlei soorten van moeilijkheden. Daarom leer Ik jullie daarmee om te gaan en Ik heb jullie daarvoor gereedschap, inzichten, kennis, en al het nodige gegeven. Ik laat jullie op aarde meemaken wat nodig is om al dat gereedschap, die inzichten, die kennis, al wat nodig is, op zijn tijd te gebruiken. Want er komen duistere tijden, waarin zelfs voor jullie Mijn licht niet volop schijnt, zoals in de Bijbel staat dat de zon verduisterd zal zijn. Maar dat is vooral geestelijk van grote betekenis. De wereld verwacht een letterlijke zonsverduistering, maar jullie zeg Ik, verwacht een geestelijke besefsverduistering. Zorg dat je voor die tijd je lamp, je innerlijk licht uit Mij, brandend hebt, door alles wat Ik jullie geleerd heb, alles wat je van Mij aan kennis gekregen hebt, al je inzichten uit Mij, je besef van Mij en Mijn wijze liefde, ten volle paraat hebt en niet weggezakt is in de vergetelheid.

Want in het komende duister heb je dat nodig, tot Mijn licht weer volop aanwezig is. Want mensen zullen verdwaasd zoeken naar licht en jullie zullen het niet kunnen geven, omdat je het zelf nodig hebt en een innerlijk besef is niet over te dragen zonder dat iemand zelf ervoor gezorgd heeft Mijn innerlijk licht niet te verwaarlozen. Daarom zeg en herhaal Ik, kom in je hart zoveel mogelijk in Mijn licht nu het nog helder schijnt en houd Mijn liefde in je hart vast in je geheugen, zodat je in de duisternis altijd nog weet, ik ben niet alleen, God is in Jezus Christus in mij aanwezig en Hij zal komen met zijn licht, met zijn liefde, en alles zal goed zijn. Zo kan iedereen in de komende duisternis steeds zijn innerlijk besef van liefde uit Mij behouden. Tot Ik kom.

Hemels Brood 6275

Stapje voor stapje komen mensen dichter bij het juiste levensbesef. Maar bij veel mensen gaat het heel traag. Want de groei naar het juiste levensbesef gebeurt niet van buitenaf, maar de groei gebeurt vanbinnen, in ieder mens persoonlijk en vanbinnen, in de kern van de samenleving.

Bij veel mensen gaat dat heel traag, omdat zij door veel eigengewin de toestroom van het juiste levensbesef belemmeren. Zelfs hebben veel mensen die toestroom zo goed als stil gezet, door hun ongeloof en hun machtsmisbruik. Maar de stroom van Mijn Leven naar alles en iedereen gaat eeuwig door en zoals licht door de kleinste opening nog ergens binnenkomt, zo is het met Mijn licht. Er is altijd nog wel een kleine opening, al is die kleiner dan een zandkorrel, waar Mijn licht door binnenkomt en het kleine kooltje van Mijn liefde smeulend houdt, zodat het ooit kan oplaaien tot het vuur van Mijn liefde, wat het van oorsprong af aan is. Dat beetje licht uit Mij kan die mens toch innerlijk verlichten, zodat uiteindelijk ook voor hem heel duidelijk wordt wat werkelijk leven uit Mij is, en duidelijk wordt dat leven volmaakt wijze liefde in volle waarheid van Zijn is.

Maar er is een begin nodig bij iedereen om dat kooltje tot ontbranding te brengen en dat begin ben Ik in Jezus Christus in alle mensen. Ik ben als een lont die tot aan het smeulende kooltje in het hart aanwezig is en ontstoken is. Maar bij veel mensen is die lont heel lang en bij hen zal het heel veel tijd kosten voordat het smeulende kooltje tot ontbranding gebracht wordt. Maar het is er, Ik ben er, en vanuit Mij zal elk smeulend kooltje tot ontbranding komen, tot ware liefde, het werkelijke leven komen. Veel mensen geloven in Mij, maar zien Mij, jullie God en Schepper, niet in Jezus Christus. Daarmee zien zij Mij niet als een Persoonlijk God zoals Ik Mij in Jezus Christus aan alle mensen Persoonlijk getoond heb. Evengoed heb Ik juist in Hem een Brug geslagen voor alle mensen, om in een persoonlijk contact met Mij te kunnen komen. Om alles wat iemand maar weten wil over Mij en het ware leven, met Mij te bespreken en van Mij, uit de Eerste Hand, uitleg en lering te krijgen, om te begrijpen hoe los te kunnen komen van alles wat geen liefde is en tot het werkelijk alleen liefdevolle leven te komen.

Nu wordt door heel veel mensen nog gedacht dat rijkdom ligt in veel geld, in veel bezit, in veel macht, terwijl alle rijkdom en alle macht voor iedereen alleen in Mijn ware wijze liefde ligt en dit voor iedereen beschikbaar is, voor iedereen evenveel. Maar mensen willen niet evenveel, zij willen meer dan de ander. Er zijn maar weinig mensen die evenveel genoeg vinden, en er zijn nog maar heel weinig mensen die genoegen nemen met minder dan anderen. En nu juist zij, die genoegen nemen met minder dan anderen, hebben in hun liefde voor Mij en hun medemensen de grootste rijkdom en de grootste macht, Mijn liefde, Mijn macht. Maar hun tijd is nog niet gekomen, omdat het Mijn tijd nog niet is. Toch, al gauw zal het Mijn tijd wel zijn en daarmee ook hun tijd.

Hemels Brood 6276

Het belang van eerlijkheid is voor veel mensen niet duidelijk. Voor veel mensen lijkt het nauwelijks iets uit te maken of ze nu wel of niet in alle opzichten eerlijk zijn en voor mensen die niet in Mijn bestaan als God en Schepper geloven, is het meer een keus ten aanzien van wat ze nodig hebben, en als dat met oneerlijkheid te bereiken is, dan vinden zij dat geëigend. Wat zij daarbij niet beseffen, is dat het niet alleen verblindt voor het besef van werkelijk leven maar, nog belangrijker, dat het hun weg naar het werkelijke leven moeilijker maakt.

Stel er moeten berekeningen gemaakt worden voor het bouwen van een brug en iemand verandert een getal in die berekening, omdat de inkoop van materialen dan goedkoper uitvalt, dan wordt de hele berekening een misrekening en de eindgetallen zijn niet naar waarheid. Vervolgens wordt de brug op basis van die getallen gebouwd, maar na een tijdje stort het geheel in, omdat het niet sterk genoeg bleek te zijn, door dat ene getal wat gewijzigd werd. Zo is het met elke oneerlijkheid, het wijzigt de volmaaktheid van iets dat volmaakt zou kunnen zijn. Als je nagaat hoeveel mensen steeds weer oneerlijk zijn, dan kun je misschien een beetje begrijpen hoe ver mensen die niet eerlijk zijn van hun ware levenskoers verwijderd geraakt zijn, hoe ver de werelds denkende mens afgedwaald is van wat werkelijk leven is.

Omdat ieder mens vrij is in het maken van zijn keuzen, wil dat nog niet zeggen dat elke keus goed is, dat oneerlijkheid niet uitmaakt, want het maakt wel uit, het maakt heel veel uit, tot in de verre toekomst van de weg die mensen over de aarde gaan. Daarom kan oneerlijkheid ook geen deel uitmaken van liefde. Afgezien van het feit dat het geen wijsheid is om oneerlijk te zijn, is het nooit liefde, want liefde is volmaakte waarheid in wijsheid in alle opzichten.

Laat het tot jullie allemaal doordringen hoe belangrijk het is om steeds eerlijk te zijn, ook al lijkt dat soms niet uit te maken, ook al lijkt het soms goed te doen, bedrog blijft de werking van bedrog hebben en niet de werking van wijze liefde. Toch kan eerlijkheid, waarheid, het je soms heel moeilijk maken in bepaalde opzichten. Kom dan in je hart bij Mij, want in Mij is alle waarheid op zo’n manier aanwezig, dat het niemand ooit kwetst of tekortdoet. En dat is wat het soms lijkt te doen, dat je met waarheid iemand kwetst of tekortdoet. Laat je daar niet door van de wijs brengen, want al zou waarheid iemand tekortdoen of kwetsen, dan is dat in het verloop van wat er voor die tijd gebeurd is ontstaan. Ik kan je dan juist datgene laten weten wat nodig is om in waarheid te kunnen blijven, wat goed doet en herstelt wat eerder door onwaarheid vervormd is. Want de waarheid van Mijn liefde herstelt wat misvormd is door onwaarheid. Kom bij Mij in je hart en Ik laat je zien, weten, hoe dat kan.

Hemels Brood 6277

Tegenwoordig heeft iedereen een mening en wordt iedereen ook om een mening gevraagd. Het is zelfs niet zo best als je geen mening hebt. Maar vervolgens wordt er met ieders mening niks gedaan, want er zijn heel veel verschillende meningen en niemand kan aan al die verschillende meningen voldoen. Dat is het werk van de tegenkant. Stimuleer de individualiteit en verwacht van iedereen een eigen mening, dan wordt een goede democratie, waarbij niemand de alles overschrijdende macht heeft, om zeep geholpen en kan de chaos vorm krijgen.

Want iedereen denkt nu dat zijn mening er toe doet en iedereen wil gehoord worden, dat wil zeggen, wil dat naar zijn mening niet alleen geluisterd wordt, maar ook naar gehandeld wordt en dat is natuurlijk niet mogelijk. Alleen, wie is er bereid om dat toe te geven en zijn mening los te laten, zodat het geheel van een democratische samenleving in stand kan blijven? Te weinig mensen zijn daartoe bereid. En steeds harder wordt er van alle kanten geschreeuwd om het gelijk. En dan daarbij te bedenken, dat het er voor iedereen in de kern om gaat, om het goed te hebben. Alleen vult iedereen de weg daarnaartoe anders in, omdat iedereen zijn eigen ervaringen, zijn eigen voorkeuren, zijn eigen afkeuringen, enzovoorts, heeft. Toch is het voor iedereen mogelijk om het goed te hebben, als iedereen bereid zou zijn om naar Mij in zijn hart te luisteren en zijn eigen invullingen, zijn eigen mening over wat het beste is, zou willen loslaten en naar Mij, jullie God en Schepper zou willen luisteren.

Wat Ik dan naar voren zou brengen is niet wat Ik voor Mijzelf het beste vindt, zoals iedereen eigenlijk doet, maar Ik zou jullie allemaal precies laten weten wat voor alle mensen persoonlijk en voor allemaal tezamen het beste is om te doen en te laten, om naar te handelen. En in die zin heb Ik jullie allemaal al de Enige Weg naar een gelukkig samenzijn, waar iedereen blij mee zal zijn, gewezen en zelfs op schrift aangereikt in de Bijbel. Het zou allemaal zo eenvoudig kunnen zijn, als iedereen bereid zou zijn om die weg, die aanwijzingen, Mijn adviezen zou willen opvolgen. Maar, lieve mensen die in Mij geloven en die Enige ware Weg willen gaan, zover is het nog niet dat iedereen dat al inziet en dat iedereen al bereid is om zijn doen en laten, zijn mening en ideeën, op Mij en Mijn adviezen af te stemmen.

De meeste mensen hebben het besef nog niet van wat Mijn Woord hen biedt, over de vrede die zij, met het opvolgen van Mijn raad in hun hart, kunnen bereiken. Voor hen moet eerst de chaos nog wat groter worden, voordat zij gaan inzien dat een eigen mening mooi is, maar niet bijdraagt aan een gezamenlijk gelukkig zijn en dat een persoonlijk geluk altijd samenhangt met het geluk van alle mensen. Waarbij ook nog niet beseft wordt, dat werkelijk geluk met elkaar het eigen geluk mogelijk maakt, als iedereen zijn eigen mening loslaat en zich naar Mijn liefde richt, als iedereen persoonlijk uit eigen vrije keus naar liefde voor Mij en zijn medemensen gaat handelen, als iedereen naar liefde handelt. En nu zijn jullie op de goede weg, die liefde voor elkaar is.

Maar het is nodig dat alle mensen bereid zijn om tot liefde te komen. En dat is gaande. Maar voor een juist inzicht in wat waar en goed is, is het nodig om ten diepste te beseffen wat niet waar en niet goed is. En dat is gaande. Maar dat is niet aangenaam, want wat geen waarheid, niet goed, en geen liefde is, is niet aangenaam. Toch is het nodig om het onaangename te doorleven, om hetgeen dat het onaangename veroorzaakt volledig los te laten. En dat is wat er in deze tijd gebeurd. Maar wees allen getroost, want nog een korte heftige tijd en dan is het voorbij, en uit de chaos die er dan is, komt de liefde die alles voor iedereen goedmaakt, kom Ik Persoonlijk voor alle mensen en wordt alles goed voor alle mensen, op aarde en in de hemel. Gezegend degenen die op Mij en Mijn Woord, op Mijn wijze ware liefde, blijven vertrouwen, ook in donkere tijden, want voor hen zal Mijn licht het eerste te zien en te ervaren zijn.

Hemels Brood 6278

Wanneer Ik zeg, bij Mij is alles mogelijk, dan heeft de mens geen idee wat dat allemaal omvat. Het omvat de hele oneindigheid, de eeuwigheid, terwijl het woord “omvatten” nooit werkelijk van toepassing kan zijn, omdat de oneindigheid niet te omvatten is. Alles is mogelijk bij Mij, daar gaat het om.

Mensen kunnen zich er geen voorstelling van maken, wat uit Mijn liefde mogelijk is. De ideeën die zij hebben en waarvan zij denken dat die mogelijk zijn, zijn slechts een heel klein deel van wat er werkelijk allemaal mogelijk is. Er zijn wel heel creatieve mensen die veel verschillende ideeën hebben en hun ideeën vorm weten te geven en tijdens het zoeken naar mogelijkheden om hun ideeën vorm te geven, komen er allerlei nieuwe ideeën in hen op, waardoor zij nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. Zo doen mensen keer op keer nieuwe uitvindingen en zijn er veel nieuwe hulpmiddelen in allerlei opzichten om het leven aangenamer te maken. Ieder mens heeft wel nieuwe ideeën die soms wel en soms geen ware vorm krijgen. Op elk gebied vindt voortdurend vernieuwing plaats. Werd er vroeger met de hand en met behulp van een geribbeld wasbord gewassen, inmiddels zijn er wasmachines met de meest geavanceerde programmamogelijkheden.

Vernieuwing van ideeën gaat razendsnel, het is voor de gemiddelde burger bijna niet bij te houden. En nog is het geen fractie van een zandkorrel van de mogelijkheden die Ik heb, waar mensen gebruik van zouden kunnen maken. Als het niet om eigen gewin zou gaan. Als het niet om eer zou gaan. Als het niet om macht zou gaan. Als het om ware zuivere wijze liefde zou gaan. Deels gaat het een aantal mensen daar wel om, daardoor komen er ook ideeën bij mensen op, die goed zijn en tot zinvolle vormen gebracht worden. Maar dat is op het geheel genomen eigenlijk miserabel weinig ten aanzien van wat mensen zouden kunnen putten uit Mijn Bron van mogelijkheden. Maar Ik geef toch de nodige ideeën aan mensen, de zogenaamde “toevalligheden” waardoor goede zaken voor het welzijn van alle mensen gedaan kunnen worden. Omdat Ik alle mensen liefheb en Ik in Mijn liefde de mensen vergeef die hoogmoedig denken dat hun uitvindingen hen tot eer zijn.

Want bij al hetgeen nu in een enorm snel tempo ontwikkeld wordt, is niets wat de mens had kunnen bedenken zonder Mij. Alleen, in de vrijheid van de mens is de mogelijkheid aanwezig om machinerie en dergelijke tegen de mensheid te ontwikkelen, vanuit het kwade, en als zodanig te gebruiken. Toch is het niet de machinerie die tot uitroeiing van de mensheid kan leiden, maar de boosaardigheid van de mens. Daarom zal Mijn liefde daar een halt aan toeroepen, zodat wat ontwikkeld werd voor en uit boosaardigheid zijn nut zal verliezen. Want in een groot raderwerk dat door mensen gemaakt is, weet Ik dat ene radertje stil te zetten, zodat er niets meer van werkt. Wees stil en wacht af.

Hemels Brood 6279

Denk niet dat wanneer iemand overleden is, hij er niet meer is, want zijn persoonlijke wezenlijkheid is er en blijft er. Alleen niet meer in een materieel lichaam. Zijn persoonlijke wezenlijkheid blijft de aaneen gesloten sferen van zijn eigen bestaan, welke daarmee ook te herkennen is in de eenheid van zijn bestaan in de eenheid met Mij.

Nu zijn er mensen die contact zoeken met hun overleden dierbaren, soms via allerlei rituelen, via allerlei hulpmiddelen en soms via medemensen die bekend staan als medium voor overleden mensen of beweren in contact te kunnen komen met geesten van mensen na hun dood. Daarbij beweren zij uit dat contact allerlei gegevens over hun leven aan de andere zijde te kennen. Maar Ik zeg aan alle mensen, zo is het niet. Zeker is het waar dat iedereen na zijn dood leeft, zoals Ik hierboven aangegeven heb. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook een contact met overledenen mogelijk is op de zojuist omschreven manieren. Want zoals alles wat is, in verbinding staat met alle leven in de hele oneindigheid, kan iedereen daar brokstukken van in zich gewaarworden, zoals een antenne de golven van geluid kan opvangen. Iedereen is verbonden met het grote geheel van werkelijk Leven, Die Ik Ben. Ook al geloven mensen niet in Mij.

Maar een vrij en zuiver contact met iemand die overleden is, kan in waarheid en zuiverheid alleen via Mij in de waarheid van Mijn werkelijk Zijn. Al het andere is gebaseerd op fragmenten die verkregen zijn vanuit de eigen kijk en invulling, waarbij sommige mensen het talent hebben om aan te voelen wat iemand bezighoudt, wat iemand horen wil, en vaak is het dat mensen een geruststelling zoeken over het welzijn van hun overleden dierbaren. Dat talent om iets aan te voelen geeft sommige mensen de mogelijkheid om delen van waarheid uit de oneindigheid van het heelal aan te voelen, zowel van het nu en hier, als van het toen en daar. Maar wie daar zonder direct contact met Mij uitleg aan geeft, die zal vaak een speelbal zijn van de tegenkant, die namelijk het vermogen heeft om iemand de dingen vals en verdraaid aan te reiken, waarbij het waar en heel aannemelijk lijkt, maar niet is. Wees daarom op je hoede voor elke waarzeggerij, elke bewering over boodschappen van mensen die overleden zijn, elk zogenaamd contact van iemand met een dierbare overledene. Want juist daar maakt de tegenkant graag gebruik van, zeker wanneer iemand kwetsbaar is door de omstandigheden.

Wie getroost wil worden en meer wil weten over de situatie van een dierbare na zijn overlijden, die zal een gemakkelijke prooi zijn voor de verleiding, die ook alles weet en kent van wat aan deze en gene zijde zich afspeelt. Alleen voor de volle werking van Mijn liefde is hij in zijn boosaardigheid blind. Daarom geeft Mijn liefde de nodige bescherming aan iedereen die zich verbindt met Mij en Mijn ware liefde. En wie in liefde in zijn hart bij Mij komt, die zal Ik helpen met de verwerking van het verlies van zijn dierbare. Maar ook alle mensen die niet in Mij geloven neem Ik in Mijn liefde op, zodat zij nooit echte schade oplopen door het bedrog van mensen die beweren in het hiernamaals contacten te hebben en het bedrog van mensen die beweren de toekomst te kunnen voorspellen. Want alleen Ik, Die Alles geschapen heeft, Die werkelijk Leven is, alleen Ik weet en ken in de hele oneindigheid alles en iedereen. En alleen uit Mij kun je zoveel te weten komen als Ik voor jou het beste vind in alle opzichten. Omdat Ik jou liefheb. Al het andere is hol en zonder enige waarheid en daarmee zonder enige waarde.

Hemels Brood 6280

Wanneer je Mijn Woord verstaat in de wezenlijkheid van waarheid en liefde, dan versta je Mijn Woord in je hart. Want zonder de herkenning van de waarheid van Mijn Woord in je hart heb je Mij in je hart nog niet herkend. En nu zijn er mensen die graag met Mij in hun hart in contact willen komen, maar zij kunnen niet vinden hoe dat bij hen mogelijk is en zij denken daardoor dat er in hun hart nog geen mogelijkheid is, want het lukt hen niet direct van Mij een antwoord te ontvangen op hun vragen.

Toch verstaan zij het geschreven Woord van Mij wel en Ik zeg hen, dat lukt alleen als er een innerlijk contact in hen aanwezig is met Mij. Juist die herkenning van Mijn Woord als waarlijk Mijn Woord is dat contact en juist daar in het hart is direct contact met Mij mogelijk. Maar vaak maken mensen er zich een voorstelling van hoe een innerlijk contact met Mij zal zijn en daaraan vasthoudend gaan zij aan het eenvoudige contact met Mij, dat er eigenlijk al is, voorbij. Wie Mijn Woord verstaat uit geschriften, die verstaat dat door zijn innerlijk contact met Mij en in dat contact kan iedereen ook direct met Mij in gesprek gaan. Ontmoet Mij daar waar de wereld niet is, waar je weet wat waarheid is, waar je voelt wat liefde is, waar je voelt wat wijsheid is, daar waar je bereid bent je verwachtingen los te laten, je invullingen los te laten, je denken los te laten, wat je geleerd is los te laten. Want Ik ben buiten dat alles in je hart de waarheid, de liefde, de wijsheid, alles ineen, direct bereikbaar als een goede ware oprechte vriend, bij wie je je veilig kunt voelen om alles wat je bezighoudt mee te bespreken.

Laat ook Mijn Heiligheid maar los, want in een zuiver oprecht hart ben Ik je vriend, je broer, ben Ik net als jij, Mens in jouw hart, net zo eenvoudig als jij. Maar als je tegen Mij opziet als een baas, als jouw Schepper, jouw God, dan ga je voorbij aan Mij als Mens Die Ik Ben in Jezus Christus in jouw hart en dan denk je dat je met Mij nog geen contact kunt hebben. In jouw vrijheid is het nodig dat jij je openstelt voor Mij als vriend, als broer, want het zou je vrijheid belemmeren als Ik in jou het initiatief zou nemen. Ik ben in het hart van alle mensen en in ieders hart is een waar contact met Mij mogelijk, ook al denk je dat nog niet te kunnen. Elk Woord dat je als Mijn Woord verstaat, begrijpt, aanvoelt, is contact met Mij in alle werkelijkheid, in je hart. Praat daar met Mij en voel wat dan in jou opkomt, voelt dat als goed en waar, als wijs en als zuivere liefde, dan heb je Mij in jou gevonden.

Hemels Brood 6281

Er is een verschil tussen liefdeloosheid en het onvermogen om in alles in alle volmaaktheid naar liefde te handelen. Er is een verschil tussen moedwillig gemeen en egoïstisch handelen ten koste van het welzijn van medemensen en onvolmaakt inzicht hebben in wat wel en niet naar liefde handelen is. Dat verschil is door veel mensen niet of nauwelijks te zien.

Ook voor mensen die in Mij en Mijn liefde geloven is dat verschil vaak niet duidelijk. Want zij die in Mij en Mijn liefde geloven zoeken ernaar om in al hun handelen naar Mijn leer van liefde te leven, maar bemerken regelmatig hun tekortkomingen daarin, en zij zetten zich ervoor in om meer en meer hun tekortkomingen te overwinnen en in al hun handelen tot ware liefde te komen. En steeds als blijkt dat zij van liefde zijn afgedwaald, voelen zij een druk om dat een volgende keer beter te doen. Daarnaast zijn er mensen die niet in Mijn bestaan geloven maar ook hun best doen om in liefde met hun medemensen om te gaan, en ook zij ervaren een zekere druk wanneer zij bemerken van liefde afgedwaald te zijn. Dat zijn met elkaar de mensen die ondanks hun ijver het vermogen nog niet hebben om in al hun handelen al zuiver in ware liefde te blijven en vanuit hun goede bedoelingen is Mijn liefde lankmoedig voor hen allemaal.

Maar Mijn liefde ziet het verschil tussen wat uit onvermogen niet naar liefde is en wat uit opzet niet naar liefde is en alhoewel dat voor mensenogen niet op die manier zichtbaar is, gebeurt er achter de schermen veel om diegenen, die opzettelijk hun medemensen in hun wreedheid tekortdoen, de keerzijde van hun handelen duidelijk te maken. Toch, ook voor hen is Mijn liefde in een bepaald opzicht lankmoedig, omdat ook hun opzettelijk bedachte kwaad voortkomt uit een zeker onvermogen om hun slechte daden als zodanig te kunnen zien. In het geheel genomen maakt iedereen in meer of mindere mate deel uit van zowel het kwade als het goede. Omdat het op aarde deel is van het bestaan op aarde, waar iedereen verleidt wordt en waar iedereen een taak heeft vanuit zijn oorsprong uit Mij en Mijn liefde en waarbij iedereen uitgerust is met al het nodige om zijn taak te volbrengen vanuit Mij in Jezus Christus, de Eerste Mens die Zijn taak voor alle mensen volbracht heeft.

Iedereen heeft navenant zijn taak en zijn talenten ook het bijbehorende zicht, het bijbehorende besef van Mij en Mijn ware liefde op een dusdanige manier gekregen, dat vervuld wordt wat Ik beloofd heb, het eeuwig ware gelukzalige leven voor alle mensen. Daarom zullen alle verschillen tot een slotfase komen, waarbij alle kwaad tot niets verworden zal. Want wiens taak het is om het kwaad tot uiting te brengen, zodat het zijn macht verliest, is daarin niet minder dan wiens taak het is om het kwaad met Mijn liefde te weerstaan. Daarom is ook gezegd in de Bijbel, “Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”. Want het kwade en het goede zorgen op aarde, in Mijn liefde gevat, dat het kwade tot niets verwordt en het goede tot eeuwig leven in alle gelukzaligheid verwordt voor alle mensen. Dat gebeurt allemaal op aarde in de vrijheid die alle mensen hebben, zodat iedereen, van zichzelf persoonlijk bewust, ook van zichzelf persoonlijk bewust in alle vrijheid die gelukzaligheid van het eeuwige leven kan ervaren, als de tijd daarvoor gekomen is.

Hemels Brood 6282

Het is in deze tijd moeilijker geworden om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen, tussen liefde en het tegenovergestelde daarvan. Eerder was er vast omlijnd de kerk met haar regels en structuur, haar hiërarchie waaraan mensen zich moesten houden en duidelijk was, dat wie zich daaraan niet hield, fout was. Maar fouten werden door iedereen gemaakt en de heersende macht van de kerk bepaalde of fouten bestraft moesten worden of niet en meestal werd datgene bestraft wat een bedreiging was voor de macht van de kerk.

Maar nu heeft de kerk veel van haar macht verloren, waardoor als het ware een leegte ontstaan is. Mensen zijn verdeeld geraakt in wat nog te geloven over Mij en Mijn bestaan en voor velen besta Ik eenvoudig niet. Want een God van liefde kan niet een God van zo’n corrupt bolwerk zijn, zoals de kerk dat blijkt te zijn. De misstanden van de kerk, welke nu aan het licht komen, hebben mensen het zicht op de waarheid van Mijn bestaan ontnomen, maar dat wil niet zeggen dat Ik, jullie God en Schepper, niet besta, want Mijn bestaan is jullie leven in eeuwigheid, ook al geloven veel mensen daar niet in. Nu is het de vraag, hoe het kan zijn, dat zoveel jaren een kerk zoveel valse macht kon hebben over zoveel mensen, zonder dat Ik dat stopte, integendeel, zelfs leek toe te laten. Maar zie, mensen hebben zich in hun vrijheid die kerkelijke macht toegeëigend en mensen hebben in hun vrijheid dat toegelaten, vanuit hun ontkenning van Mijn bestaan in Jezus Christus en juist uit die ontkenning is een dergelijk misbruik van Mijn leer, die Ik de mensen tijdens Mijn verblijf op aarde gegeven heb, ontstaan.

Want denk niet dat de valse beschuldigingen, gesteund door een groot deel van de mensen toentertijd, Mijn valse veroordeling, ook gesteund door het aanwezige volk, en Mijn terdoodbrenging, zelfs toegejuicht door het aanwezige volk, geen ernstige gevolgen zouden hebben. Evengoed heb Ik, naast deze machtige valse kerk, Mijn ware kerk gebouwd in de harten van alle mensen die in die tijd in Mij, hun God en Schepper in Jezus Christus geloofden en Mijn discipelen hebben gedaan wat Ik hen gezegd heb, zij hebben Mijn leer gebracht aan veel mensen en steeds hebben mensen in hun hart Mijn leer gevonden en zijn mensen in hun hart in Mij in Jezus Christus blijven geloven. Daarom, Mijn ware kerk is in de harten van al die mensen blijven bestaan in alle waarheid.

En jullie, die nu nog in je hart in Mij in Jezus Christus geloven, overtuigd van Mij, jullie God en Schepper, als Degene waaruit jullie leven en alles bestaat, jullie hebben in je hart de ware kerk en jullie houden met elkaar Mijn ware kerk in ere zoals die bedoeld is. En nu valt de valse kerk uit elkaar, nog een korte tijd en meer en meer zal dat valse bolwerk tot een eind komen. En ja, veel mensen zullen zonder geloof hun leven leiden, maar dat zal hen juist ook tot de nodige inzichten brengen en via allerlei wegen zal ieder mens persoonlijk en alle mensen tezamen tot de waarheid van Mijn bestaan, jullie God en Schepper in de Mens Jezus Christus in jullie hart aanwezig, geleid worden. En na roerige tijden zullen mensen zien wat waar en goed is, wat liefde en wijsheid is, wat werkelijk waar leven is en wat het tegenovergestelde daarvan is.

Dan zal Ik in Jezus Christus zichtbaar terugkomen om dat wat van Mij is terug te brengen tot waar werkelijk eeuwig gelukzalig leven. Zalig degenen die vast in hun hart in Mij en Mijn ware liefde geloven, zij zullen de dood niet smaken, want zij leven reeds nu.

Hemels Brood 6283

Het leven gaat gepaard met impulsen, zoals het hart gepaard gaat met impulsen die op allerlei plaatsen op het lichaam gevoeld kunnen worden. Ook de ademhaling geeft impulsen door het in- en uitademen. Kortom, er is een voortdurende uitwisseling gaande om in leven te blijven in het materiële lichaam, wat een weerspiegeling is van het geestelijk ware leven uit Mij, jullie Schepper, waarbij Ik steeds de Leven Gever ben en jullie mensen ieder voor zich en allen tezamen de ontvangers zijn.

Dat is een voortdurend proces zoals jullie hartslag een voortdurend proces is. Het hart stroomt vol en het hart stroomt leeg en stuwt het bloed naar de longen om zuurstof op te halen, dan komt het terug in het hart en het hart stuwt het door het lichaam om zuurstof af te geven in alle delen van het lichaam. Zo is Mijn liefde jullie leven, liefde die zo’n werking heeft, het komt in jullie kern van besef, het centrum, het hart van jullie levensbesef. Het doorstroomt jullie helemaal en het is aan jullie om het op te nemen in je handelen. Het is jullie vrijheid om, wat uit Mij jullie besef van bestaan binnenstroomt, te benutten zoals het bedoeld is. Maar lang niet alle mensen benutten Mijn stroom van liefde die er altijd is. Maar zoals het hart evengoed zonder de bewuste keus van de mens haar werk doet en haar levensimpulsen geeft, zo geef Ik jullie allemaal, ieder voor zich en allen tezamen, uit Mijn hart, welke alleen pure zuivere liefde en haar wijsheid is, de ware levensimpulsen waardoor jullie zijn, gelijk aan Mij bestaan maar niet Mij, jullie God en Schepper, zijn.

Zo is het dat Mijn levensimpulsen eeuwig doorgaan, terwijl jullie je daar slechts gedeeltelijk van bewust zijn en veel mensen zich van een innerlijke bewustheid niets aantrekken, omdat zij de link van hun lichamelijke levensimpulsen met Mijn werkelijk geestelijk ware levensimpulsen niet begrijpen. Toch doet Mijn wijze liefde in ieder van jullie haar werk zoals jullie lichamelijke levensimpulsen hun werk doen, omdat Ik jullie die zodanig geef, dat jullie het altijd ontvangen zonder dat het jullie vrijheid belemmert. Is er iemand die kan zeggen, al mijn levensimpulsen doe ik zelf ontstaan en houd ik zelf in stand? In al jullie vrijheid niet. Vraag het aan wie niet in Mij gelooft en hoor wat hij zegt. Luister dan in je hart naar Mij en Ik laat je weten wat terug te zeggen, zodat diegene tenminste aan het denken gezet wordt. Want het wordt langzaamaan tijd om degenen die nog tot zicht te brengen zijn te helpen tot zicht te komen.

Maar doe dit altijd alleen samen met Mij, zodat het licht dat je geeft Mijn zuivere licht is en dit, ondersteund door Mijn liefde, een extra impuls tot het besef van werkelijk leven geeft. Zoals een elektrische schok een stilstaand hart weer op gang kan brengen, zo kan Mijn liefde het persoonlijk besef van ieders ware leven uit Mij terug tot het besef ervan brengen, het besef van het vrije persoonlijke bestaan uit Mij. Het besef van Mijn Zijn als het eigen zijn, in het gezamenlijk zijn, Mens.

Hemels Brood 6284

Als mensen het over een erfenis hebben, dan gaat het voornamelijk over datgene wat iemand die gestorven is achterlaat en toegewezen is aan familie, vrienden of instanties. In de Bijbel wordt gesproken over Mijn erfenis aan de mensen als Mijn erfgenamen. Dan zou gedacht kunnen worden aan de menselijke betekenis van een erfenis waarbij een gestorvene iets achterlaat. Maar zo is Mijn erfenis zeker niet. Mijn erfenis is de levende erfenis van Mijn eeuwig blijvend Leven en is in niets te vergelijken met wat door mensen als betekenis aan een erfenis wordt gegeven.

Alle mensen erven doorlopend leven uit Mijn Leven, zoals mensen DNA erven van hun voorouders. Die erven zij doorgaans bij leven. Nu kun je zeggen, maar van de voorouders zijn er toch velen al wel overleden, dus zelfs daarmee kan het niet vergeleken worden in de ware betekenis. Dat zou waar zijn, als het niet zo is, dat niemand werkelijk gestorven is, want al jullie voorouders leven, niemand sterft in werkelijkheid. Alleen het materiële lichaam sterft op de materiële aarde, maar daarmee is het ware leven van diegene niet beëindigd en dat is nu juist jullie aller erfenis van Mij, het eeuwig werkelijke leven, Mijn eeuwig werkelijke Leven.

Dat is niet alleen de bewustheid van bestaan, maar dat is ook heel Mijn Goddelijke bestaan, heel Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, met alles wat dat vermag in ware wijze liefde en waarheid. Dat is een oneindig grote erfenis waarbij zowel Ik, jullie God en Schepper, eeuwig gelukzalig leven Ben en blijf en jullie dit ware leven uit Mij eeuwig gelukzalig zullen zijn in het eigen persoonlijk besef te bestaan, met elkaar en met Mij, waarbij juist in de eenheid van jullie gezamenlijk zijn in Mij en Ik in jullie, de grootste gelukzaligheid ligt in de ware wijze onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde voor Mij en voor elkaar, wat tezamen de enige juiste liefde voor jezelf is. En Ik, jullie God en Schepper, voor jullie zichtbaar Mens geworden in Jezus Christus, zal niet opgeven Mijn Woord gestand te doen en jullie allemaal tot Mijn ware gelukzalige leven voor eeuwig te brengen.

Geven jullie dan ook niet op om wat op aarde aan narigheid gebeurt, maar houd moed en blijf in je hart bij Mij. Dan zul je alle obstakels die zich nog voordoen overkomen en dan zul je ondervinden dat alles goed komt voor alle mensen. Want Ik geef eeuwig niet op jullie tot Mijn ware erfgenamen te brengen in het ware leven Die Ik Ben. Verdraag de weg over de aarde met alles wat erbij komt kijken en blijf vertrouwen op Mij en Mijn liefde, op de waarheid van werkelijk eeuwig gelukzalig leven voor jullie allemaal tot in de eeuwigheid, Amen.

Hemels Brood 6285

Alle verschillende geaardheden zijn verdeeld onder de mensen over de hele aarde. Zo zijn er mensen die bang zijn voor het onbekende, terwijl anderen door het onbekende uitgedaagd worden om het te onderzoeken. Zo is het in alle tijden al geweest. En vooral wilde de mens controle hebben over zijn leven, alle aspecten van zijn leven in eigen hand hebben. Maar bijvoorbeeld natuurgeweld was een moeilijk aspect om onder controle te krijgen en daar werd dan wel iets voor verzonnen om het aannemelijk te maken dat natuurgeweld niet onder controle te krijgen was.

Zo ontstonden er verschillende goden. Vooral onweer met zijn vuurflitsen en zijn harde donderslagen werd door velen gezien als de boosheid van de goden en handige jongens maakten daar gebruik van door voor zichzelf macht te creëren, alsof zij wisten waarmee de boosheid van de goden tot bedaren gebracht kon worden. Zij verzonnen allerlei rituelen waaraan het volk, de burgers, moesten voldoen en daaruit verkregen zij niet alleen macht, maar ook aanzienlijke rijkdommen. En juist ook mensenoffers brachten veel rijkdom, want in het geheim kon een mogelijk slachtoffer vrijgekocht worden, waardoor een minder fortuinlijk mens het slachtoffer werd. Gelukkig dat er dan ook onderzoekers zijn die zich niet snel bang laten maken en ontdekten dat onweer niets anders is dan, simpel gezegd, een ontlading van elektriciteit door de wrijving tussen verschillende luchtlagen waardoor flitsen en donderslagen ontstaan. Toen dat bekend werd, was het gedaan met boze goden.

Nu is het een tijd waarbij veel onderzocht is en veel van wat allerlei bijgeloof teweegbracht bekend is, daardoor is het meeste bijgeloof tenietgedaan. Een overblijfsel uit die vroegere tijden is nu nog de kerk in Rome met nog steeds allerlei zinloze maar macht en rijkdom gevende rituelen, in een hiërarchisch systeem van leiderschap. Al die rituelen zijn voortgekomen uit vroeger tijden, om de overgang van heidense volken naar het bestaan van Eén God aannemelijk te maken. Maar juist nu de onzin daarvan steeds meer bekend is geworden, is het logisch dat het geloof in Eén God en in Jezus Christus als Zijn Zoon ook in twijfel getrokken wordt. Terwijl juist Mijn bestaan, jullie God en Schepper, het Enig ware Leven is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan kun je je afvragen of het niet beter was om al die heidense rituelen al eerder een halt toe te roepen. Maar Ik zeg jullie, juist was het nodig om eerst al die onbekendheid met de vele natuurverschijnselen en de angsten die er bij mensen waren, op te lossen.

Daarmee is nu wel de tijd van het individualisme aangebroken. Maar daarmee is ook de tijd aangebroken dat de werkelijkheid van jullie bestaan uit Mij, God en Schepper van al wat leeft, ten diepste begrepen kan gaan worden en iedereen in zichzelf Mij als Enig ware Leven Gever kan gaan herkennen en erkennen. Ieder voor zich in de vrijheid van het eigen persoonlijk bewuste bestaan. Niet uit dwang, niet uit rituelen, niet door anderen bepaald, maar geheel zelf, vrij en uit eigen inzicht. Bij jullie gloort nu het licht van het ware inzicht, vanuit Mij, het ware leven in jou, vanuit je eigen besef dat je leeft uit Mij, jouw Schepper en vanuit je eigen besef dat alleen liefde en wijsheid in volle waarheid jou en alle mensen tezamen goed doet en het leven aangenaam maakt.

Dat besef is groeiend, niet alleen bij jullie, die nu nog met weinigen zijn, maar langzaamaan zullen meer mensen Mij in zichzelf gaan herkennen en erkennen dat Ik hen leven geef, dat Ik jullie aller God en Schepper Ben, dat Ik jullie aller Leven Gever Ben, niet opgelegd, maar in alle vrijheid zelf ontdekt en vrijwillig aangenomen. Want jullie leven is een vrij leven, waarbij ieder vrij is zijn eigen keuzen te maken in het onwrikbare besef dat werkelijk leven alleen ware wijze liefde is en eeuwig blijft Die Ik Ben.

Hemels Brood 6286

In alle mensen is een deel van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid aanwezig, waarmee iedereen Mijn Goddelijke mogelijkheden in gebruik kan nemen zonder Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in alle opzichten te zijn of te bezitten, terwijl iedereen zich wel Mijn Goddelijke eigenschappen zodanig eigen kan maken, dat Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in de mens tot zijn eigen wordt, zonder Mijn Wezenlijkheid te zijn. Mijn Goddelijke Wezenlijkheid is in volkomen volmaaktheid ware liefde en haar wijsheid tezamen, werkelijk leven, Mijn Leven, welke vanuit Mij onophoudelijk jullie leven is.

Maar in de mogelijkheid om Mij te ontkennen als Leven Gever ligt de afdwaling van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in het handelen van de mens. Toch, hoe ver een mens ook afdwaalt in zijn handelen van Mijn Goddelijke Wezenlijkheid, dat is, van Mijn eeuwig blijvende volkomen volmaakte onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid, dat verbreekt nooit de levensstroom die eeuwig van Mij uitgaat naar alle mensen. Elk handelen maakt wel deel uit van al de verschillende situaties die op de aarde ontstaan, zowel in het algemeen, als voor ieder persoonlijk. Niemand kan zeggen daar geen deel van uit te maken, want wie op aarde leeft, die maakt deel uit van alles wat er op aarde is en gebeurt, en ieders handelen, goed of kwaad, heeft met het grote geheel te maken, geplaatst in de oneindigheid van het eeuwige leven, welke na het verblijf op aarde een andere dimensie krijgt, waarin iedereen zijn plaats krijgt al naar gelang hij zijn handelen op aarde overeen gebracht heeft met Mijn Goddelijke Wezenlijkheid in hem, dat is, met Mijn eeuwig blijvende volmaakt onvoorwaardelijke onbaatzuchtige liefde en haar wijsheid.

De grootste moeite om het tegenovergestelde van liefde te dragen en te verdragen ligt op aarde. Omdat tijdens het verblijf op aarde alle mensen niet alleen met hun eigen afdwalingen van liefde te maken hebben, maar ook met de afdwalingen van anderen. Na het verblijf op aarde zijn er verschillende sferen die als verschillende hemelen gezien kunnen worden en gevormd zijn naar ieders mate van handelen naar waarheid en liefde tijdens het verblijf op aarde. Evengoed is ook iedereen na de aarde in de eenheid met elkaar en met Mij, maar wel ieder in de bij hem passende levenssfeer in overeenstemming met zijn handelen op aarde, waarbij ieders leven eeuwig nog uit Mij hem gegeven wordt. Op aarde is het zwaar om het kwaad te dragen, daarna is ieder in zijn eigen sfeer en hoe liefdevoller op aarde, uit eigen vrije keus, uit eigen vrije wil, des te liefdevoller zal iemands sfeer na de aarde zijn. Maar hoe minder liefdevol op aarde, des te moeilijker is het om na de aarde in een liefdevollere sfeer te komen.

Toch zullen ook daar liefdevolle mensen steun en hulp bieden aan mensen in minder aangename sferen en hen tot prettigere sferen helpen te komen. Engelen zullen daarbij ook helpen. Want in het hiernamaals gaat het ook om liefde voor elkaar en om hulp aan elkaar en vanuit liefdevolle sferen zullen liefdevolle mensen zich begeven in de sferen van medemensen die op aarde nog niet veel naar liefde leefden en hen helpen tot liefdevollere sferen te komen, zonder hun eigen liefdevolle sfeer te verliezen. Want wat eens op aarde bereikt is aan werkelijk liefdevol handelen, zal in het hiernamaals altijd die sfeer behouden. Iedereen zal altijd tot meer liefde kunnen verder groeien, tot in de hoogste hemel, tot in de volmaakt Goddelijke Wezenlijkheid Die Ik Ben en waar iedereen toe geroepen is te zijn, zelf te zijn.

Hemels Brood 6287

Lieve hemelse Vader, ik had vandaag niet willen schrijven, omdat ik maar niet begrijp waarom ik U in Mij mocht leren kennen, zoals dat is, en er nog zoveel mensen zijn die dat niet hebben, terwijl ik er geen enkele verdienste aan heb dat ik Uw bestaan en Uw liefde zo duidelijk voel. En dan denk ik, als U al die mensen net als U mij dat gegeven hebt, dat besef ook zou geven, dan zou er toch zoveel meer naar liefde kunnen zijn. Waarom geeft U niet iedereen dat besef, dat inzicht, over U en Uw liefde, ik zou willen dat U dat deed en wat heeft mijn schrijven voor nut als mensen toch innerlijk blind zijn en zij U niet in hen herkennen?

Er is een verschil tussen het ene hart en het andere hart. Het is niet zo dat Ik Mij alleen in jouw hart en dat van een kleine groep andere mensen bekend heb gemaakt. Ik heb Mij in ieder hart wel degelijk ook bekendgemaakt, maar de ene mens heeft Mij in zijn hart aangenomen en de andere mens niet. En juist diegenen die Mij niet aangenomen hebben, die schreeuwen met elkaar om het hardst om zichzelf te bewijzen dat zij Mij niet nodig hebben. Dat heeft gevolgen, die jij ziet en die jou verdriet doen. En het liefst zie je dat Ik al die narigheid waarin mensen terechtkomen wegneem, door de mensen die Mij niet aangenomen hebben in hun hart te veranderen, zodat zij Mij wel gaan aannemen.

Zou Ik dat doen, dan zou Ik hen de vrije wil ontnemen. Hoe onaangenaam het ook is om aan te zien hoe mensen elkaar kwaad doen, elkaar miskennen, strijd met elkaar aangaan om macht en om geld, het is hun vrije keus, zoals het jouw vrije keus is om in je hart naar Mij te luisteren. En vandaag heb je meer moeite met alle oneerlijkheid die je ziet via de media, alle ellende die uitgebreid getoond wordt, en al de verschillende meningen die mensen ten beste geven, terwijl je daarbij denkt, gingen ze maar eens bij God, onze Schepper, in hun hart te rade. Daaruit kwam de gedachte in je op dat Ik Mij bij hen niet genoeg zichtbaar maak, niet genoeg besef van Mijn liefde geef, enzovoorts. Je bent niet de enige die in Mij gelooft, die Mijn liefde voor alle mensen beseft en niet begrijpt waarom Ik in hen niet net zo verschijn als in jou en een aantal andere mensen.

En aan jullie allemaal zeg Ik, dat zou hun strijd om zichzelf te bewijzen dat zij Mij niet nodig hebben alleen erger maken, omdat zij in hun hart de bereidheid nog niet hebben om Mij te erkennen als hun Schepper, als hun Leven Gever, en hun zogenaamde macht op te geven. Dat is het verschil tussen het ene en het andere hart. En zeg nu niet, had dan alle harten gelijkgemaakt, want daarin ligt nu juist jullie vrijheid, jullie persoonlijk besef te bestaan, te leven. In jullie hart is de nederigheid Mij te erkennen als jullie Schepper, in hun hart is die nederigheid nog niet. Nederigheid is een keus, die jullie ook nog niet altijd maken, maar jullie hart is open voor Mij en hun hart heeft die openheid nog niet. Nog niet. Maar geloof Mij, ook al duurt het voor jullie begrippen lang, Ik doe Mijn Woord gestand. Ook voor hen die niet beseffen wat jullie beseffen.

Laat Mij je gemoed tot rust brengen, zodat je bewolkte hart weer opklaart en Mijn licht je hart weer volop kan binnenstromen en je weer beseft dat alles goedkomt, ook al duurt dat nog even. En als het je even te veel wordt, dan begrijp Ik dat en dan mag het even stormen. Daarmee waait alles wat je bedrukt weg en komt de zon als Mijn zuivere licht weer tevoorschijn, waarmee je tot het beste inzicht weer komt: het is allemaal helemaal gevat in Mijn ware wijze liefde.

Hemels Brood 6288

Een brede glad geplaveide weg is makkelijk te gaan en de meeste mensen zijn er hun hele leven mee bezig om die glad geplaveide weg te gaan, zijn er mee bezig om hun leven zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar als je eenmaal bekend bent met Mij, jullie God en Schepper, met Mij in Jezus Christus in je hart en met Mijn Evangelie van waarheid en liefde, en als je eenmaal weet en begrijpt dat Mijn Evangelie de ware boodschap tot werkelijk leven is, dan wil je daar je leven naar richten.

Maar dan zijn het vaak de smalle en moeilijke wegen die je te gaan krijgt. Want die brede weg is de weg waar mensen aan Mijn Evangelie geen boodschap hebben, waar mensen de waarheid niet zo nauw nemen, waar mensen om macht en bezit strijden en daarvoor geen leugen schuwen, met allerlei onprettige gevolgen voor hun medemensen, maar dat maakt hen niets uit. En juist omdat jij naar Mijn Evangelie van liefde en waarheid wilt leven, is er op die brede gladde weg voor jou en voor al degenen die ook naar Mijn Evangelie van liefde en waarheid willen leven, weinig of geen plaats. Want al die mensen die over de brede weg gaan, willen niet geconfronteerd worden met jullie eerlijkheid, met jullie goedheid, met jullie liefde en al helemaal niet met jullie geloof in Mij en Mijn liefde. Want dat prikkelt toch hun geweten, wat zij het liefst tot zwijgen brengen, wat zij het liefst negeren en dus verzetten zij zich tegen iedereen die naar het ware goede en naar Mijn liefde willen handelen.

Omdat er veel mensen over die brede gladde weg gaan, is er weinig of geen ruimte voor jullie en worden het de smalle moeilijk begaanbare wegen voor jullie. Maar Ik zeg daarover, wat jullie op die moeilijk begaanbare wegen leren, heeft een enorme waarde voor het eeuwige leven. En die brede gladde weg mondt uiteindelijk toch uit op een hele smalle weg die nauwelijks te gaan is en waar al die mensen samendrommen, omdat ze allemaal over die weg moeten. Om over die smalle weg te kunnen, moeten ze al hun bagage, hun hebberigheid, hun eigendunk, hun leugens en bedrog, achter zich laten. Zie je, en dat is voor hen werkelijk moeilijk.

Maar die smalle wegen die jullie gaan, komen op de enige ware brede weg uit, omdat jullie op die smalle wegen heel andere bagage verzameld hebben. Wat jullie verzameld hebben is waarheid in al jullie handelen, verdraagzaamheid en geduld, is zachtmoedigheid en nederigheid en juist dat verbreed uiteindelijk jullie weg tot Mijn weg waarop je met al die goede bagage tot het ware gelukzalige leven komt, zonder dat je daar dan nog veel moeite voor hoeft te doen. Dus, wees blij met die smalle weg die je te gaan hebt, die mond uit in zegen, in werkelijk leven, in ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 6289

Je zou kunnen zeggen dat mensen die nu op aarde zijn, middenin een verhaal terecht gekomen zijn. Middenin het eeuwig doorlopende levensverhaal van alle mensen die er nu zijn, die er voorheen waren en die er hierna nog gaan komen. Want op aarde heeft iedereen te maken met alles wat mensen die voor hen op aarde waren gedaan hebben, misdaan hebben, goed gedaan hebben, geloofden of niet geloofden, enzovoorts. Maar veel van de beweegredenen van mensen die in vroegere tijden geleefd hebben, is niet bekend en in de huidige tijd zijn ook niet alle beweegredenen van alle mensen aan iedereen bekend, zodat eigenlijk iedereen middenin een doorlopend levensverhaal terecht is gekomen, waarbij het logisch is dat mensen vragen hebben, levensvragen.

Die levensvragen kunnen soms een toon van verwijt aan Mij, jullie Schepper, hebben. Want Ik vertel vooral dat het leven met elkaar het beste gaat, als mensen uit ware liefde met elkaar omgaan. Maar het is duidelijk dat dat niet gebeurt, niet nu, niet vroeger en de verwachting daaruit voortkomend is, dat het in de toekomst ook niet zo zal zijn. En ja, dat kan teleurstellend zijn en gedachten oproepen over de zin van het leven zoals het gaat, als een onophoudelijk doorlopend verhaal waarin je van tijd tot tijd het gevoel hebt niet te passen in dat verhaal, wat je maar gedeeltelijk kunt overzien, namelijk alleen dat wat nu is, maar ook in deze tijd zie je maar een deel en van dat deel is ook nog eens niet alles waar. Weet dan dat Ik, jullie Schepper, het hele levensverhaal wel overzie, dat ieder van jullie in dat levensverhaal de juiste plaats heeft, dat je past zoals je bent. Maar zoals je past, is dat misschien niet zoals jij het wilt. En daar ben je vrij in.

Alleen, juist omdat jij het hele levensverhaal niet kent, er als het ware middenin terecht bent gekomen, en Ik het hele levensverhaal wel ken, het eeuwig durende leven Zelf Ben, is het voor jou het beste om op Mij te vertrouwen en van Mij aan te nemen dat jouw plaats in het grote levensverhaal Mijn liefde voor jou en al je medemensen is, zodat jullie allemaal tot Mijn eeuwig volmaakte en voortdurende liefde komen, waarbij je, door Mij gevoed met Mijn liefde en haar wijsheid, ook tot de kennis van het hele volmaakte levensverhaal komt. Dan zul je ook zien hoeveel waarde jij in je mens zijn, in het eeuwig voortdurende levensverhaal voor alle mensen hebt. En dat geldt voor alle mensen van eerdere tijden, van deze tijd en van komende tijden. Want iedereen heeft als mens in dat voortdurende levensverhaal grote waarde en op Mijn tijd zal dat ook voor iedereen in Mijn liefde en haar wijsheid duidelijk zijn.

Hemels Brood 6290

Het is niet het lezen van Mijn Woord, niet het luisteren naar Mijn Woord, het is het doen van Mijn Woord wat mensen vooruitbrengt in het zijn van Mijn liefde. Niemand komt in de hemel alleen omdat hij Mijn Woord kent, eerder komt iemand in de hemel die zonder Mijn Woord te kennen naar liefde en haar wijsheid leeft, uit zijn hart, zonder te weten dat dat Mijn liefde is, maar omdat hij dat in zijn hart voelt als goed en zijn handelen daarop afstemt. Op zeker moment zal Ik diegene tonen dat hij er goed aan heeft gedaan naar de liefde in zijn hart te leven en zal Ik hem Mij tonen in zijn hart en hij zal Mij zien als zijn Schepper en God en Mijn Woord in zijn hart herkennen als zijn drijfveer om naar te handelen.

Maar velen van jullie worden nog afgeleid van de ware liefde in hun hart door alle gebeurtenissen om hen heen, door eigen verlangens die nog een belangrijke plaats innemen in hun doen en laten en dan is het nodig om steeds weer Mijn Woord te lezen en Mijn Woord te horen. Dan is er steun nodig van medegelovigen, van mensen die Ik de gave gegeven heb om Mijn Woord te verkondigen uit hun hart, waar zij zuiver aanvoelen wat nodig is om gezegd of geschreven te worden, zodat ieder die dat nog nodig heeft voeding krijgt ter aanvulling op zijn hart. Want ook al geloven mensen in Mij en Mijn wijze liefde, dat wil nog niet zeggen dat zij de voeding die zij van Mij in hun hart krijgen ook benutten, omdat er in de wereld nog zoveel is wat een belemmering vormt om voluit naar Mijn ware wijze liefde te leven.

Daarom is het goed om samen te komen in Mijn Naam en ook van buitenaf gevoed te worden met Mijn Woord en Mijn liefde. Daarom is het goed dat er in de kerk die door mensen is opgezet en er hun macht, hun rijkdom en hun aanzien mee verwierven, toch ook steeds Mijn Woord gelezen werd, ook al was dat niet in de sfeer van Mijn liefde en haar eeuwige trouw aan alle mensen, maar het was evengoed wel Mijn Woord. En nu gebleken is welk een vals bolwerk die kerk bestuurde, gooien mensen niet alleen de kerk als zodanig, maar ook Mijn ware Woord over boord, zodat het nu eens te meer belangrijk is dat mensen Mij in hun hart gaan vinden en dat zij daarvoor zuivere aanwijzingen krijgen, dat gelovigen in de waarheid van Mijn Naam samenkomen en zich in Mijn liefde verenigen.

Want juist nu, in deze tijd, waarin die kerk aan het verdwijnen is, is het des te belangrijker dat Mijn Woord levend gehouden wordt en degenen die Ik de gave gegeven heb om uit hun hart Mijn Woord in taal tot uiting te brengen, beluisterd worden. Zodat Ik beluisterd word en meer mensen, die de kerk om goede redenen achter zich gelaten hebben, Mijn Woord toch blijven horen of lezen en zij in hun hart dat als Mijn ware Woord herkennen. Zodat zij de weg naar Mij in hun hart vinden, om daar van Mij in een rechtstreeks contact Mijn liefde te vinden en daar hun handelen op af te stemmen. Want het is een tijd van overgang van het oude, wat met te veel leugen en bedrog verweven was, naar het nieuwe, naar het rechtstreekse contact met Mij en Mijn ware wijze liefde in ieders hart, persoonlijk en geheel zuiver. Daarom zijn er nu mensen die van Mij de gave hebben gekregen om in zuivere bewoordingen Mijn liefde in ieders hart aan te spreken. Gewone mensen die niet uit zijn op eer, op macht of op rijkdom, maar wel gedreven zijn om Mijn liefde onder Woorden te brengen, opdat Mijn liefde in ieder hart tot leven komt en Ik op de enige ware wijze gekend word in het hart waar Ik direct aanwezig ben en iedereen Mij persoonlijk kan ontmoeten en daaruit de ware drijfveer vindt om naar te leven.

Word niet een volgeling van iemand die Mijn Woord zuiver aanreikt, maar blijf een volgeling van Mij in je hart, en zie diegene die je Mijn Woord vanuit zijn hart zuiver aanreikt als een knecht. Want mocht hij volgelingen om zich heen verzamelen en zich als hun leider laten kennen, dan is dat een slechte knecht, die zijn volgelingen belemmert om rechtstreeks in hun hart Mij te volgen, als Enige Leider van jullie allemaal. En even belangrijk is het om er geen eer uit te halen een knecht van Mij, met de gave om Mijn Woord uit zijn hart aan te reiken, te kennen. Hij mag je vriend zijn in ware liefde, maar niet meer dan dat. Maar laat niemand een ware knecht van Mij belemmeren om zijn werk te doen, want daarmee belemmert hij de verspreiding van Mijn Woord waaruit iedereen kan leren Mij te vinden in zijn eigen hart. Want dat is voor iedereen voor het ware leven het belangrijkste, het persoonlijk levenscontact in je hart met Mij, jullie Schepper en God in Jezus Christus.

Hemels Brood 6291

Regelmatig vragen mensen zich af of ze wel echt helemaal de vrije keus hebben of dat er toch ook een en ander door het lot bepaald wordt. Want er gebeurt zoveel waarover mensen denken geen controle te hebben en wat niet hun keus is. En ze merken dat ze soms ergens voor behoed worden, door een “toevalligheid” terwijl ze een andere keer in een onprettige situatie terechtkomen, waar ze geen keus in leken te hebben gehad. Dat vinden mensen nogal verwarrend.

Ik zeg jullie, iedereen heeft de vrije keus tussen goed en kwaad, het tegenovergestelde van goed, ofwel van liefde. En iedereen dwaalt met zijn keus wel eens af van wat goed is, van wat liefde is, in het tegenovergestelde daarvan. Dat geeft het kwaad macht. Lang niet iedereen is zich daarvan in alle opzichten bewust. Maar het gebeurt en het heeft allemaal een uitwerking, elke keus heeft een uitwerking, of het nu om een goede keus gaat of om een keus voor het tegenovergestelde daarvan. Vanuit elke vrije keus ontstaat een gevolg, alle gevolgen zijn de gebeurtenissen die mensen overkomen. Omdat nogal wat mensen regelmatig afdwalen van wat goed is zonder dat als zodanig te beseffen, is het ook moeilijk om te kunnen zien waar elke situatie uit voortkomt en lijkt het er regelmatig op, dat dingen “zomaar” gebeuren.

Maar niets gebeurt zomaar, elke keus die door iemand gemaakt wordt, is zijn eigen vrije keus, maar de gevolgen zijn wel door Mij zodanig in lijn gezet, dat ze allemaal dienstbaar zijn aan het doel van jullie bestaan op aarde, welke het bereiken is van het eeuwig werkelijk gelukzalige leven voor altijd. Jullie hebben allemaal wel de vrije keus, maar niet het beheer over de gevolgen van jullie vrije keuzen, daardoor lijkt het alsof die vrije keus niet echt vrij is. Daarbij komt dat veel mensen een invulling geven aan en een verwachting hebben over het resultaat van hun keuzen, terwijl het maken van de vrije keus niet hetzelfde is als het zelf bepalen van wat het resultaat gaat zijn. Juist het beheer van de gevolgen ligt in Mijn liefdevolle Hand. Daar zou iedereen heel blij mee moeten zijn, want als mensen behalve de vrijheid van hun keus ook het beheer van de gevolgen zouden hebben, dan zou het de mens bepaald niet goed vergaan en zou hij het doel van zijn bestaan op aarde niet kunnen bereiken.

Nu zorg Ik, vanuit Mijn ware wijze liefde voor alle mensen, ervoor dat elke vrij genomen keus geen schade aanricht aan het ware leven en aan de mogelijkheid voor alle mensen om tot het ware werkelijk liefdevolle en voor iedereen aangename leven te komen. Want zouden mensen de uitwerking van hun keuzen ook zelf kunnen bepalen, dan zou er veel ten kwade bepaald worden wat dan niemand meer ten goede zou kunnen doen keren en daardoor zou het werkelijke leven voor alle mensen verloren gaan. Daarom heb Ik zekergesteld, dat, nadat er van de boom der kennis van goed en kwaad gegeten was, niet ook gegeten kon worden van de boom des Levens. Want dat zou het leven voor alle mensen teniet gedaan hebben. Maar dat heb Ik uit ware liefde voor jullie allemaal voorkomen en daarmee zijn alle mensen gered van de eeuwige dood. Daarom krijgen alle mensen uiteindelijk in plaats van ellende het ware leven vol liefde. Begrijp dit goed. Mijn liefde, ware gelukzaligheid voor altijd.

Hemels Brood 6292

Veel mensen zijn zich tegenover anderen aan het verdedigen over hun handelen, omdat anderen hen aanspreken over hun gedrag, omdat zij een andere mening hebben, en dat wordt vervolgens als kritiek of als druk ervaren. Ik heb Mij niet verdedigd. Niet bij de arrestatie, niet bij de ten laste legging, niet bij de veroordeling en Ik heb Mij niet verzet tegen de straf die Mij onterecht werd opgelegd en uitgevoerd. Omdat Ik wist dat Ik de Wil van Mijn Vader in de Hemel volgde, om alle mensen uit de macht van het kwaad te redden. Zo is het gebeurd dat Ik, jullie God en Schepper in Jezus Christus, alle zonden op Mij genomen heb en daarmee alle mensen van alle tijden gered heb van de macht van het kwaad. Daarmee kan iedereen die Mij volgt zichzelf zonder enige verdediging vrijhouden van de macht van het kwaad.

Mij volgen is steeds opnieuw bij Mij in het hart komen en bij alles in contact met Mij steeds Mijn raad opvolgen. Mijn raad is altijd gebaseerd op en komt altijd voort uit ware zuivere wijze onbaatzuchtige liefde. Maar helaas speelt er bij heel veel mensen, ook bij jullie die in Mij geloven, nog een zekere mate van eer die verdedigd moet worden, en die verdediging geeft juist macht aan het kwaad. Omdat die verdediging meestal te maken heeft met gewin, gewin van het ego dat gelijk wil krijgen. Daarbij gaat het er niet om of iemand gelijk heeft, maar dat hij zijn gelijk krijgt. En zie, dat had Ik niet nodig, want wie gelijk heeft, die hoeft het niet meer te krijgen. Dat de ander dat gelijk niet ziet, wordt er met een uitgebreide discussie niet beter op, als het om eer gaat, om de erkenning van het gelijk.

Kijk, wie Mijn Woord in zich zuiver verstaat, die heeft gelijk als hij daarnaar handelt, en daar hij het gelijk al heeft, hoeft hij het niet meer te krijgen. Maar of het ego kan verdragen dat een ander zijn gelijk uit Mij niet als zodanig ziet, is een ander verhaal. Wanneer iemand het gelijk van een medemens uit Mij niet als zodanig herkent, is dat een zaak tussen hem en Mij. Maar als het erom gaat om in Mijn Naam samen te zijn en niet gaat om de eer van het ego, niet om je gelijk erkend te krijgen, dan is het mogelijk dat het gelijk uit Mij te zien is door alle betrokkenen. Dan kan in Mijn Naam alles in de zuiverheid van Mijn liefde tot het beste resultaat gebracht worden. Want het gaat om waarheid van leven in liefde. In Mijn waarheid en liefde ligt Mijn gelijk, dat kan iedereen in zijn hart vinden, en zonder verdediging kan in Mijn Naam vanuit het hart Mijn gelijk ieders gelijk zijn.

Hemels Brood 6293

Wie in Mijn Naam samenkomt, die zal tezamen met Mij gelijk gezind zijn in ware harmonie en er zal daarbij geen wanklank gehoord worden. Want in Mijn Naam samenkomen betekent vanuit Mijn liefde elkaar bejegenen en in ware liefde voor Mij en elkaar kan niets de harmonie verstoren. Want niet het uitspreken van het in Mijn Naam samenkomen trekt Mijn zegen aan, maar wanneer het gepaard gaat met een daadwerkelijk liefhebben van Mij en elkaar en het loslaten van de eigen wil voor Mijn wil, om tot het beste resultaat in dienstbaarheid aan Mij, aan elkaar en aan alle mensen te komen.

Hoe meer dat daadwerkelijk zo is, des te meer zal Mijn zegen en Mijn aanwezigheid voelbaar zijn. Samenkomsten in Mijn Naam, al is het met nog zo’n klein groepje mensen, geeft niet alleen kracht en voortgang aan degenen die in Mijn Naam samenkomen, maar dat werkt door voor alle mensen en is dienstbaar aan alle mensen. Want als alle harten op Mij en Mijn liefde gericht zijn, dan vermeerdert dat de kracht van Mijn liefde in ieders hart met een resultaat dat verder gaat dan dat dat kleine groepje zich kan voorstellen. Daarom, als jullie in Mijn Naam dienstbaar willen zijn, verenig je dan in alle zuiverheid in Mijn ware liefde en volg Mij in je hart. Want dan zal Ik ieder hart met hetzelfde verrijken en eensgezind houden.

Ik zal nooit in het ene hart iets heel anders aangeven dan in het andere hart, omdat Ik altijd Dezelfde Ben en zonder uitzondering alleen liefde geef. Alleen vanuit eensgezindheid in het hart kan een samenkomst in Mijn Naam waarheid zijn en Mijn zegen dragen. Die zegen zal in meerdere opzichten veel mensen bereiken. Hoe meer mensen zich oprecht en standvastig in hun hart op het naleven van Mijn raad en Mijn liefde richten in hun handelen, des te groter en standvastiger zal de saamhorigheid zijn en des te meer zegen zal ieders handelen dragen en vrucht voortbrengen. Dat zullen de beste vruchten zijn, die voeding geven aan veel meer mensen dan gedacht wordt, zoals de broden en de vissen ook aan veel meer mensen voeding gaven dan gedacht werd.

Waar aan liefde voor Mij en elkaar wordt vastgehouden, daar vermeerder Ik de uitwerking tot in het oneindige voor alle mensen. Volg daarom steeds Mij in je hart en Mijn genade zal groot zijn en Mijn zegen zal tot in de oneindigheid van leven reiken en gelukzaligheid brengen. Zo zal het zijn voor allen die niet alleen zeggen in Mijn Naam samen te komen, maar daadwerkelijk in Mijn Naam samenkomen, dat is in Mijn ware wijze onbaatzuchtige liefde in hun hart.